Garmin | GMR Fantom™ 126 | Garmin GMR Fantom™ 126 Installationsinstruktioner

Garmin GMR Fantom™ 126 Installationsinstruktioner
• Marint tätningsmedel
GMR FANTOM™ 50/120 SERIEN
INSTALLATIONSINSTRUKTION
ER
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Radarn sänder elektromagnetisk energi. Se till att radarn är
installerad enligt rekommendationerna i de här instruktionerna
och att ingen personal står i vägen för radarstrålen vid sändning.
När den här radarn är korrekt installerad och korrekt använd
uppfyller den kraven i ANSI/IEEE C95.1-1992 Standard för
säkerhetsnivåer för allmänheten avseende exponering för
radiofrekventa elektromagnetiska fält.
Titta inte rakt mot antennen på nära håll när radarn sänder –
ögonen är den del av kroppen som är känsligast för
elektromagnetisk energi.
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
OBSERVERA
Den här enheten bör endast användas som ett
navigationshjälpmedel. Försök inte att använda enheten för
något ändamål där exakt mätning av riktning, avstånd, plats eller
topografi krävs.
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
Att öppna enheten kan resultera i personskador och/eller skador
på enheten. Den här enheten innehåller inga delar som kan
servas av användaren och bör endast öppnas av en Garmin
auktoriserad servicetekniker. Eventuella skador som orsakats av
att enheten öppnats av någon annan än en Garmin auktoriserad
servicetekniker omfattas inte av Garmin garantin.
®
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
Registrera enheten
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag! Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
1 Gå till my.garmin.com/registration
2 Logga in på ditt Garmin konto.
Verktyg som behövs
•
•
•
•
•
•
•
stjärnmejsel PH2
5 mm insexnyckel
Borrmaskin
15,0 mm (19/32 tum) borrspets
32 mm (1 1/4 tum) borrspets (tillval)
17 mm (21/32 tum) nyckel och momentnyckel
3,31 mm² (12 AWG) koppartråd för att jorda radarns hölje
och spänningsomvandlare, om tillämpligt (längden beror på
avståndet från radarn till jord)
Viktigt vid montering
Tänk på följande när du väljer monteringsplats.
• Vi rekommenderar starkt att enheten monteras utom räckhåll
för personer, med den vertikala konvinkeln ovanför
huvudhöjd. För att undvika att utsätta någon för skadliga RFnivåer (radiofrekvens) ska enheten inte monteras närmare
människor än på det maximala säkerhetsavstånd som anges
i produktspecifikationerna.
• Enheten bör monteras högt ovanför fartygets köllinje med
minsta möjliga blockering av radarstrålen. Hinder kan orsaka
blinda sektorer eller skuggsektorer eller skapa falska ekon.
Ju högre upp enheten installeras desto längre bort kan
radarn upptäcka mål.
• Enheten bör monteras på en plan yta eller en plattform som
är parallell med farkostens vattenlinje och är tillräckligt stadig
för att hantera enhetens vikt. Vikten på varje modell och
antenn framgår av produktspecifikationerna.
• Enheten måste monteras på en plats där den kan anslutas till
en strömkälla, vattenjord och Garmin marina nätverk (Att
tänka på vid anslutning av kablar, sidan 2).
• Radarstrålen har en vertikal spridning på 11,5 ° grader
ovanför och 11,5 ° nedanför À radarn. På båtar som vid
marschfart har en högre vinkel på bogen kan
installationsvinkeln minskas så att strålen pekar något neråt
mot vattenlinjen när farkosten ligger stilla. Mellanbrickor kan
användas vid behov.
• Enheten bör inte monteras nära värmekällor som skorstenar
eller lampor.
• Enheten bör monteras på annan nivå än en masts
horisontella spridare och salning.
• För att undvika störningar till en magnetisk kompass ska
enheten inte monteras närmare kompassen än det
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.
• Annan elektronik och kablar bör monteras mer än 2 m (6,5
fot) från radarstrålens väg.
• GPS-antenner bör antingen vara ovanför eller under
radarstrålens väg.
• Enheten bör monteras minst 1 m (40 tum) från sändande
utrustning.
• Enheten bör monteras minst 1 m (40 tum) från kablar som
leder radiosignaler, exempelvis VHF-radio, kablar och
antenner.
• Enheten bör monteras minst 2 m (6,5 fot) från SSBradioapparater (Single Side Band).
Installationsprocedur
Förbereda radarns monteringsyta
Innan du kan montera radarn måste du välja en lämplig
monteringsplats (Viktigt vid montering, sidan 1).
1 Fäst den medföljande monteringsmallen på ytan på
monteringsplatsen, längs med längslinjen så som anges på
mallen.
Juli 2018
190-02392-79_0A
2 Borra monteringshålen med en borrspets på 15 mm
(19/32 tum).
3 Om du behöver dra ström- och nätverkskablarna genom
monteringsytan väljer du en plats längs mittkanalen som
anges på mallen och borrar ett genomföringshål för kablarna
med en borrspets på 32 mm (11/4 tum). Dra sedan kablarna
genom ytan (tillval) (Att tänka på vid anslutning av kablar,
sidan 2).
Ta
bort monteringsmallen från ytan.
4
Montera radarn
Innan du kan montera radarn måste du välja en monteringsplats
(Viktigt vid montering, sidan 1) och förbereda monteringsytan
(Förbereda radarns monteringsyta, sidan 1).
1 Placera radarn på monteringsytan och passa in hålen på
radarns bas med hålen som du borrade när du förberedde
monteringsytan.
2 Stryk på medföljande Petrolatum Primer på gängorna på de
fyra gängade stavarna.
3 Skruva på de gängade stavarna À genom monteringsytan
och in i radarns bas. Dra åt dem med en 5 mm insexnyckel.
För att undvika att skada piedestalen bör du avbryta
åtdragningen av de gängade stavarna när de inte längre
roterar smidigt.
4 Från undersidan av monteringsytan sätter du de medföljande
plastkragbrickorna Á över de gängade stavarna och in i
hålen.
5 Sätt de platta brickorna Â, låsbrickorna à och
sexkantsmuttrarna Ä på de gängade stavarna.
6 Dra åt sexkantsmuttrarna till ett vridmoment på 14,7 Nm (11
fotpund) för att fästa radarn ordentligt i monteringsytan utan
att skada radarn eller monteringsmaterialet.
Installera antennen
Innan du kan installera antennen på radarn måste du montera
piedestalen ordentligt (Montera radarn, sidan 2).
1 Ta bort skyddshöljet À från vågledaren på ovansidan av
piedestalen.
3 Sätt fast antennen på piedestalen genom att dra åt
sexkantsbultarna under antennens arm.
4 Dra åt sexkantsbultarna till ett vridmoment på 7,9 Nm
(6 fotpund) för att fästa antennen på piedestalen utan att
skada antennen eller monteringsmaterialet.
Att tänka på vid anslutning av kablar
Det kan vara nödvändigt att borra hål på 32 mm (11/4 tum) för att
dra ström-, nätverks- eller jordkablarna.
• När du drar flera kablar genom samma hål måste du dra
nätverkskabeln innan du drar ström- och jordkablarna, på
grund av storleken på nätverkskontakten.
• Du måste applicera marint tätningsmedel i hålet när kablarna
är på plats, för att säkerställa en vattentät packning.
Om du måste göra genomföringshålet på en synlig plats kan du
köpa dekorativa kabelgenomföringar från Garmin eller en
Garmin återförsäljare (valfritt).
• Om det behövs kan du trimma kabelgenomföringen så att du
kan dra flera kablar genom samma hål.
• Kabelgenomföringen i sig är INTE vattentät. Du måste
applicera marint tätningsmedel på kabelgenomföringen när
kablarna är på plats, för att säkerställa en vattentät packning.
Du bör observera följande vid installation av kablarna.
• Du bör inte klippa av Garmin marin nätverkskabel, men det
går att köpa en sats för fältmontering från Garmin eller en
Garmin återförsäljare om du måste klippa av nätverkskabeln.
• Jordkabeln ingår inte och måste anslutas till en
vattenjordpunkt, inte till batteriets minuspol (Jorda radarn,
sidan 3).
• Var noga med säkerheten genom att använda lämpliga
buntband, skruvförband och tätningsmedel till att fästa kabeln
utmed kabelbanan och genom eventuella skott eller däcket.
• Du bör inte dra kablar nära rörliga föremål och värmekällor,
eller genom dörröppningar och kölrum.
• För att undvika störningar från annan utrustning bör du inte
dra nätverks- och strömkablar parallellt med andra kablar,
som radioantennkablar eller strömkablar. Om det inte är
möjligt bör kablarna skyddas med ett metallrör eller någon
typ av EMI-skydd.
• Du bör installera strömkabeln så nära batterikällan som
möjligt.
◦ Om strömkabeln behöver förlängas måste du använda rätt
kabeldimension (Strömkabelförlängningar, sidan 3).
◦ Felaktigt förlängda kabeldragningar kan göra att radarn
slutar att fungera på grund av otillräcklig strömmatning.
Ansluta till ström via spänningsomvandlaren
2 Justera vågledaren på piedestalen Á med uttaget längst ned
på antennen  och skjut på antennen på piedestalen.
2
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
OBS!
Använd inte spänningsomvandlare från tidigare Garmin
radarmodeller eller spänningsomvandlare från tredje part. Om
du använder andra omvandlare än den som följer med radarn
kan radarn skadas eller så kanske det inte går att slå på den.
Vissa radarmodeller kräver en spänningsomvandlare för att det
ska gå att strömförsörja enheten på rätt sätt. Om modellen
levereras med en spänningsomvandlare, måste den installeras
för att din radar ska fungera. Om modellen inte levererades med
en spänningsomvandlare ansluter du strömkabeln direkt till
båtbatteriet (Koppla till ström, sidan 3).
Observera följande när du installerar spänningsomvandlaren för
en tillämplig radarmodell.
• För spänningsomvandlaren krävs en ingångsspänning på 10
till 32 V likström.
• Vi rekommenderar att du installerar spänningsomvandlaren
så nära strömkällan som möjligt.
• Du rekommenderas att ansluta strömkabeln för
spänningsomvandlaren direkt till batteriet. Om kabeln
behöver förlängas måste rätt kabeldimension användas på
förlängningens längd (Strömkabelförlängningar, sidan 3).
Objekt
Beskrivning
Till Garmin marina nätverk
À
Á
Â
15 A-säkringshållare
Till båtbatteriet (från 10 till 32 V likström)
Vattenjordanslutning
1 Dra strömkabeln till radarn och båtbatteriet.
2 Anslut strömkabeln till båtbatteriet.
3 Anslut strömkabeln till porten POWER på radarn.
Strömkabelförlängningar
Du rekommenderas att ansluta strömkabeln direkt till batteriet.
Om kabeln behöver förlängas måste rätt kabeldimension
användas på förlängningens längd.
Du måste använda krympkontakter och krympslang så att
anslutningen blir vattentät.
Distans
Kabeldimension
3 m (9 fot och 10 tum)
3,31 mm² (12 AWG)
5 m (16 fot och 4 tum)
5,26 mm² (10 AWG)
6,5 m (21 fot och 3 tum)
6,63 mm² (9 AWG)
8 m (26 fot och 2 tum)
8,36 mm² (8 AWG)
Jorda radarn
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Beskrivning
Till Garmin marina nätverk
15 A-säkringshållare
Röd (+)
Svart (-)
Till båtbatteriet (10 till 32 V likström)
Radarn måste vara ansluten till rätt typ av jord med 3,31 mm²
(12 AWG) koppartråd (medföljer inte).
1 Dra en 3,31 mm² (12 AWG) koppartråd till en vattenjordpunkt
och till radarpiedestalen.
2 Anslut tråden till jordanslutningen ( ) på piedestalen med
den förinstallerade krympkontakten À.
30 A-säkringshållare
Vattenjordanslutning
1 Dra strömkabeln till radarn och spänningsomvandlaren.
2 Använd krympkontakter och krympslang för att ansluta
strömkabeln till spänningsomvandlaren.
Radarns strömkabel innehåller en säkring på 15 A som inte
ska tas bort vid anslutning till spänningsomvandlaren.
3 Anslut spänningsomvandlaren till båtbatteriet med den
medföljande säkringen på 30 A.
Säkringen på 30 A mellan spänningsomvandlaren och
batteriet ska användas utöver den säkring på 15 A som ingår
i radarns strömkabel. Båda säkringarna måste sitta på plats
för att radarn ska fungera på rätt sätt.
4 Anslut strömkabeln till porten POWER på radarn.
3 Täck jordningsskruven och krympkontakten med marint
4
5
Koppla till ström
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
6
7
tätningsmedel.
Anslut den andra änden av tråden till vattenjordpunkten på
båten och täck anslutningen med marint tätningsmedel.
Välj ett alternativ:
• Om din radar levererades utan spänningsomvandlare
behövs ingen ytterligare jordning.
• Om din radar levererades med en spänningsomvandlare
går du vidare till nästa steg.
Dra en annan 3,31 mm² (12 AWG) koppartråd till
vattenjordpunkten och spänningsomvandlaren.
Lossa en skruv i ett av spänningsomvandlarens hörn och fäst
koppartråden i skruven.
3
8 Täck skruven och tråden på spänningsomvandlaren med
2 Skjut på kabelskyddet på piedestalen Âoch skjut in fliken à i
Viktigt beträffande Garmin marina nätverk
Använda radarn
marint tätningsmedel.
9 Anslut den andra änden av tråden till vattenjordpunkten på
båten och täck anslutningen med marint tätningsmedel.
Den här enheten ansluter till Garmin marina nätverksenheter för
att dela radardata med kompatibla enheter i nätverket. Tänk på
följande när du ansluter till en Garmin marin nätverksenhet.
• En Garmin marin nätverkskabel måste användas för alla
Garmin marina nätverksanslutningar.
◦ Du kan inte klippa en Garmin marin nätverkskabel. Du
måste använda en längre kabel eller lägga till
förlängningar där det behövs.
◦ Garmin marina nätverkskablar och förlängningskablar
finns att köpa hos din Garmin återförsäljare.
• Vid behov kan du behöva använda en adapterkabel för
Garmin marina nätverk för att ansluta enheten till din plotter
eller GMS™ 10 expansionsenhet för nätverksportar.
Ansluta en Garmin marin nätverkskabel
1 Dra den Garmin marina nätverkskabelens ena ände till
radarn.
Obs! Den medföljande Garmin marina nätverkskabeln
använder en 90-gradersanslutning till porten NETWORK på
radarns hölje så att den sitter rätt bakom radarns lucka. Om
du inte tänker installera luckan på radarns hölje kan du köpa
en Garmin marin nätverkskabel med rak anslutning från din
Garmin återförsäljare.
Anslut
kabeln till porten NETWORK på radarn.
2
OBS!
Var försiktig när du ansluter kabeln till radarn. Om du
försöker ansluta kabeln i en vinkel kan du skada stiften på
porten NETWORK.
3 Vrid ringen på kabeln medurs för att fästa kabeln till radarn.
Installera en adapterkabel för Garmin marina nätverk
Vid behov kan du använda den medföljande adapterkabeln för
Garmin marina nätverk för att ansluta enheten till din plotter eller
GMS 10-expansionsenhet för nätverksportar.
1 Anslut en Garmin marin nätverkskabel till enheten, och dra
den till plottern eller expansionsenheten för portar.
2 Om den inte redan är förinstallerad ansluter du den
medföljande adaptern till den Garmin marina nätverkskabelns
ände.
3 Anslut adapterkabeln till plottern eller expansionsenheten för
portar.
Installera kabelskydd
Du måste montera radarn, dra alla kablar och ansluta dem till
radarn innan du kan installera kabelskyddet.
1 Håll kabelskyddet À parallellt med piedestalens sida Á.
springan på piedestalen.
3 Fäst kabelskyddet på piedestalen med de medföljande
skruvarna.
Alla funktioner för den här radarn styrs med din Garmin plotter.
Användningsinstruktioner finns i avsnittet Radar i
användarhandboken till plottern. Om du vill hämta den senaste
handboken går du till www.garmin.com/manuals.
Om du har fler än en radar på din båt måste du visa
radarskärmen för den radar som du vill konfigurera.
Programuppdatering
Du måste uppdatera programvaran när du installerar enheten.
Om din Garmin plotter är utrustad med Wi‑Fi teknik bör du
uppdatera programvaran med ActiveCaptain™ appen på en
kompatibel Android™ eller Apple enhet. Om plottern inte är
utrustad med Wi‑Fi teknik bör du uppdatera programvaran med
ett minneskort och en Windows dator.
Gå till support.garmin.com om du vill veta mer.
®
®
®
Ange antennstorleken
Innan du kan använda radarn på ditt system måste du ange
antennstorleken.
1 Slå på radarn och alla enheter som är anslutna till Garmin
marina nätverk.
Ett meddelande om antennval visas på de anslutna
plottrarna.
Obs! Om hela systemet slås på för första gången så visas
antennval på skärmen i den första uppstartskonfigurationen.
Välj
antennstorlek för varje öppen radar som är installerad på
2
båten.
TIPS: Om du behöver ange en annan antennstorlek när du
tittar på radarskärmen för den radar som du vill ändra väljer
du Meny > Radarinställning > Installation >
Antennkonfiguration > Antennstorlek och väljer
antennstorleken.
Kompensation för förstäven
Kompensation för förstäven kompenserar för radardomens
fysiska placering på båten om radardomen inte är justerad med
längslinjen.
Mäta potentiell kompensation för förstäven
Kompensation för förstäven kompenserar för radardomens
fysiska placering på båten om radardomen inte är justerad med
längslinjen.
1 Med hjälp av en magnetisk kompass tar du en optisk bäring
av ett fast mål som finns inom räckhåll.
2 Kontrollera målbäringen på radarn.
3 Om bäringen avviker mer än +/- 1° ställer du in
kompensationen för förstäven.
Ställa in kompensation för förstäven
Innan du kan ställa in kompensationen för förstäven måste du
mäta den potentiella kompensationen för förstäven.
Den kompensation för förstäven som konfigurerats för
användning i ett radarläge tillämpas på alla andra radarlägen
och på överlagrad radarbild.
1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du
Meny > Radarinställning > Installation > Båtens för.
2 Välj Upp eller Ner för att justera kompensationen.
Ange ett eget parkeringsläge
Som standard stannar antennen vinkelrätt mot piedestalen när
den inte snurrar. Du kan justera det här läget.
4
1 På radarskärmen väljer du Meny > Radarinställning >
Installation > Antennkonfiguration > Parkeringsläge.
2 Använd skjutreglaget för att justera antennens placering när
den står stilla och välj Tillbaka.
Specifikationer
Mått
Objekt Mått
Beskrivning
(75/16
À
185,9 mm
Á
234,7 mm (91/4 tum) Rotationscentrum till den främre delen
av piedestalen
(325/
tum) Rotationscentrum till den bakre delen av
piedestalen
Â
86 mm
Ã
114 mm (41/2 tum)
Rotationscentrum till de främre monteringshålen
Ä
200 mm (77/8 tum)
Avstånd mellan monteringshålen
64
tum)
Rotationscentrum till de bakre monteringshålen
Fysiska specifikationer
Specifikation
Mått
Minsta säkerhetsav- GMR™ Fantom 54
stånd vid
• 100 W/m2: 1,75 m (5,7 fot)
användning*
• 50 W/m2: 2,45 m (8 fot)
• 10 W/m2: 5,40 m (17,7 fot)
GMR Fantom 56
• 100 W/m2: 2,15 m (7,1 fot)
• 50 W/m2: 3,05 m (10 fot)
• 10 W/m2: 6,80 m (22,3 fot)
GMR Fantom 124
• 100 W/m2: 2,65 m (8,7 fot)
• 50 W/m2: 3,75 m (12,3 fot)
• 10 W/m2: 8,40 m (27,6 fot)
GMR Fantom 126
• 100 W/m2: 3,35 m (11 fot)
• 50 W/m2: 4,75 m (15,6 fot)
• 10 W/m2: 10,55 m (34,6 fot)
Säkerhetsavstånd
till kompass
300 mm (11,8 tum)
Piedestalvikt
15,8 kg (34,8 lb.)
Antennvikt
Antenn på 4 fot: 5,2 kg (11,4 lb.)
Antenn på 6 fot: 7,3 kg (16,0 lb.)
Strömkabelns längd 15 m (49 fot och 3 tum)
Nätverkskabelns
längd
15 m (49 fot och 3 tum)
Antennrotationshas- 24 varv/min och 48 varv/min
tighet
Obs! Antennen kan rotera med 48 varv/min, men
endast i läge för ett intervall med MotionScope™
avaktiverat, och för intervallinställningar på
12 nm eller lägre.
Maximal vindlast
80 kn
Temperaturområde
Från -15 till 55 ºC (från 5 till 131 ºF)
Luftfuktighet
95 % vid 35 °C (95 °F)
Vattentålighet
IEC 60529 IPX6 (skyddad mot kraftig sjö)
Bäringsnoggrannhet 0,25 grader
Objekt Mått
À
Á
Â
Ã
Beskrivning
Modeller på 4 fot: 132,8 cm
(4 fot och 45/16 tum)
Modeller på 6 fot: 193,8 cm
(6 fot och 45/16 tum)
Antennlängd
40,3 cm (157/8 tum)
Basen på piedestalen till den
övre delen av antennen
28,6 cm (111/4 tum)
Bredden på piedestalens bas
36,4 cm (145/16 tum)
Bredden på piedestalens mitt
*VIKTIGT! Det angivna minsta avståndet på 100 W/m2 måste
hållas mellan antennen och yrkesanvändaren och det angivna
10 W/m2 måste hållas mellan antennen och allmänheten. Vid en
sådan konfiguration uppfylls de angivna begränsningarna för
exponering av radiofrekvensstrålning i befolkad/icke
kontrollerbar miljö.
Elektriska specifikationer
Specifikation Mått
Ingående
spänning
Från 10 till 32 V likström
Säkring
Radarns strömkabel: 15 A, knivsäkring
Spänningsomvandlare (om tillämpligt): 30 A, knivsäkring
Spänningsmatning
GMR Fantom 54 och 56
• Normal: 65 W
• Max: 170 W
GMR Fantom 124 och 126
• Normal: 80 W
• Max: 185 W
Antennspecifikationer
Specifikation
Mått
Typ
Ändmatad slitsad vågledare
Horisontell konvinkel Antenn på 4 fot: 1,8 grader
Antenn på 6 fot: 1,25 grader
5
Specifikation
Mått
Horisontella sidlober -23 dB inom ± 10 grader i förhållande till
huvudloben
-30 dB utanför ± 10 grader i förhållande till
huvudloben
Vertikal konvinkel
22 grader
Polarisering
Horisontell
Licens för programvara med öppen källkod
Om du vill visa den licens/de licenser för programvara med
öppen källkod som används i produkten, gå till
developer.garmin.com/open-source/linux/.
Felsökning vid installation
Symptom
Möjliga orsaker
Radarn slås inte
på. Statuslysdioden lyser inte.
• Strömkabeln är kanske inte korrekt ansluten till
enheten eller batteriet. Kontrollera alla anslutningar.
• Säkringen kan ha utlösts. Kontrollera säkringen
och byt ut den vid behov.
• Den kabeldimension som används för att
förlänga strömkabeln kan vara för liten för
förlängningens längd. Kontrollera tabellen i
avsnittet Strömkabelförlängningar i de här
instruktionerna för att säkerställa att rätt kabeldimension används (Strömkabelförlängningar,
sidan 3).
Radarn är inte
• Radarn kanske inte slås på. Kontrollera statuslystillgänglig på
dioden.
Garmin enheten • Enhetens programvara är kanske inte
eller på enheter
uppdaterad. Uppdatera programvaran på
som är anslutna
enheten eller på Garmin marina nätverk.
till Garmin marina • Nätverkskabeln är kanske inte korrekt ansluten
nätverk.
till enheten eller till Garmin marina nätverk.
Kontrollera alla anslutningar.
• Om en fältinstallerbar nätverkskontakt har
använts kanske den har installerats felaktigt.
Kontrollera kontakten.
Statuslysdioden finns på produktetiketten. Den kan hjälpa dig att
felsöka installationsproblem.
Statuslysdiodsfärg
och aktivitet
Radarstatus
Fast rött sken
Radarn är klar att användas. Lysdioden ska
lysa rött en kort stund och sedan blinka grönt.
Blinkande grön
Radarn fungerar korrekt.
Blinkande orange
Radarns programvara uppdateras.
Blinkande röd
Radarn har påträffat ett fel. Kontakta Garmin
produktsupport om du behöver hjälp.
Kontakta Garmin support
• Hjälp och information finns på support.garmin.com, till
exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och
kundsupport.
• I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
• I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
© 2018 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. GMR™, Fantom™ och
MotionScope™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här
varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising