Garmin | GMR Fantom™ 126 | Garmin GMR Fantom™ 126 Installeringsinstruksjoner

Garmin GMR Fantom™ 126 Installeringsinstruksjoner
GMR FANTOM™ 50/120 SERIEN
INSTALLERINGSINSTRUKSJO
NER
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Radaren avgir elektromagnetisk energi. Sørg for at radaren er
installert i henhold til anbefalingene i denne veiledningen, og at
alt personell holder avstand fra radarens strålebane før sending.
Når radaren er riktig installert og brukes riktig, oppfyller bruken
av denne radaren kravene i ANSI/IEEE C95.1-1992 Standard
for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Radio
Frequency Electromagnetic Fields.
Ikke se direkte på radaren på nært hold når radaren sender
signaler, øynene er den delen av kroppen som er mest følsom
for elektromagnetisk energi.
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
FORSIKTIG
Denne enheten skal bare brukes som navigeringshjelp. Ikke
bruk enheten til andre formål som krever nøyaktig måling av
retning, avstand, beliggenhet eller topografi.
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
Hvis du åpner enheten, kan det føre til personskade og/eller
skade på enheten. Enheten inneholder ingen brukeranvendelige
deler og må bare åpnes av en Garmin autorisert
servicerepresentant. Skade på enheten som skyldes at den ble
åpnet av andre enn en autorisert servicerepresentant fra
Garmin, dekkes ikke av Garmin garantien.
®
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den,
på et trygt sted.
1 Gå til my.garmin.com/registration.
2 Logg på Garmin kontoen din.
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
•
•
Stjerneskrutrekker #2
5 mm sekskantnøkkel
Bor
Borbits på 15,0 mm (19/32 tommer)
Borbits på 32 mm (1 1/4 tommer) (valgfritt)
Skiftenøkkel og momentnøkkel på 17 mm (21/32 tommer)
• 3,31 mm² (12 AWG) kobberkabel for å jorde radarhuset og
spenningsomformeren, hvis dette er aktuelt (lengden
avhenger av avstanden fra radaren til bakken)
• Maritim tetningsmasse
Hensyn ved montering
Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.
• Det anbefales at enheten monteres utenfor rekkevidde av
personer, med vertikal strålebredde over hodehøyde. For å
unngå skadelige nivåer av radiofrekvenser (RF) må enheten
ikke monteres nærmere personer enn den maksimale
sikkerhetsavstanden som er angitt i produktspesifikasjonene.
• Enheten bør monteres høyt over fartøyets kjøllinje, med
minst mulig blokkering av radarens strålebane. Hindringer
kan skape blind- eller skyggesoner eller generere falske
ekko. Jo høyere du monterer enheten, desto lenger unna kan
radaren oppdage objekter.
• Enheten bør monteres på en flat overflate eller plattform som
er parallell med fartøyets vannlinje og robust nok til å tåle
vekten av enheten. Vekten til hver modell og antenne er
oppgitt i produktspesifikasjonene.
• Enheten må monteres på et sted der den kan kobles til
strøm, et jordingspunkt og Garmin Marine Network (Kablingsog tilkoblingshensyn, side 2).
• Radarstrålen spres vertikalt 11,5 over og 11,5 under À
radarens utstrålende element. På fartøy med høyere
baugvinkler i marsjfart, kan installasjonsvinkelen reduseres
slik at strålen peker noe nedover mot vannlinjen når fartøyet
er i ro. Du kan bruke underlagsplater hvis det er nødvendig.
• Enheten må ikke monteres i nærheten av varmekilder som
skorsteiner og lamper.
• Enheten skal monteres på samme nivå som horisontale
salingshorn eller tverrsalinger på en mast.
• For å unngå interferens med magnetisk kompass må
enheten ikke monteres nærmere et kompass enn verdien for
trygg kompassavstand som er angitt i
produktspesifikasjonene.
• Annen elektronikk og andre kabler må monteres minst 2 m
(6,5 fot) fra radarstrålens bane.
• GPS-antenner må plasseres enten over eller under
radarstrålens bane.
• Enheten må monteres minst 1 m (40 tommer) fra utstyr som
sender signaler.
• Enheten må monteres minst 1 m (40 tommer) fra kabler som
sender radiosignaler, for eksempel VHF-radioer, kabler og
antenner.
• Enheten skal være montert minst 2 m (6,5 fot) borte fra SSBradioer (Single Side Band).
Fremgangsmåte for installering
Klargjøre monteringsoverflaten for radaren
Du må velge et egnet sted for montering før du kan montere
radaren (Hensyn ved montering, side 1).
1 Fest den inkluderte monteringsmalen til overflaten på
monteringsstedet, langs aksen mellom baug og akterende,
som vist på malen.
Juli 2018
190-02392-78_0A
2 Bor monteringshullene ved å bruke en borbits på 15 mm
(19/32 tommer).
3 Hvis du må trekke strøm- og nettverkskablene gjennom
monteringsoverflaten, velger du et punkt langs senterkanalen
som vist på malen. Deretter borer du et kabelhull for kablene
med en borbits på 32 mm (11/4 tommer) og trekker kablene
gjennom overflaten (valgfritt) (Kablings- og tilkoblingshensyn,
side 2).
4 Fjern malen fra overflaten.
Montere radaren
Før du kan feste radaren, må du bestemme deg for hvor du skal
feste den (Hensyn ved montering, side 1) og forberede
monteringsoverflaten (Klargjøre monteringsoverflaten for
radaren, side 1).
1 Plasser radaren på monteringsoverflaten, og pass på at
hullene på radarens sokkel passer overens med hullene du
drillet da du klargjorde monteringsoverflaten.
2 Bruk den medfølgende Petrolatum Primer på gjengene på de
fire stengene med gjenger.
3 Sett inn stengene med gjenger À gjennom
monteringsoverflaten og inn i radarens sokkel, og fest dem
med en 5 mm sekskantnøkkel.
For å unngå skade på sokkelen bør du stoppe å stramme
stengene med gjenger når de ikke lenger er lette å dreie.
4 Fra undersiden av monteringsoverflaten plasserer du de
medfølgende skulderskivene i plast Á over stengende med
gjenger og inn i hullene.
5 Plasser de flate skivene Â, låseskivene à og de
sekskantede mutterne Ä på stengene med gjenger.
6 Fest de sekskantede mutterne til et dreiemoment på 14,7 Nm
(11 pund/fot) for å feste radaren til overflaten uten å skade
radaren eller monteringsutstyret.
Installere antennen
Du må feste sokkelen ordentlig før du kan installere antennen
på radaren (Montere radaren, side 2).
1 Fjern det beskyttende dekselet À fra bølgeguiden på toppen
av sokkelen.
2 Juster bølgeguiden på sokkelen Á med kontakten nederst på
antennen Â, og skyv antennen på sokkelen.
2
3 Fest antennen til sokkelen ved å skru inn sekskantskruene
under antennearmen.
4 Fest sekskantskruene til et dreiemoment på 7,9 Nm (6 pund/
fot) for å feste antennen til sokkelen uten å skade antennen
eller monteringsutstyret.
Kablings- og tilkoblingshensyn
Det kan være nødvendig å bore hull på 32 mm (11/4 tommer) for
å kunne trekke strøm-, nettverks- eller jordingskablene.
• Når du trekker flere kabler gjennom det samme hullet, må du
trekke nettverkskabelen før du trekker strøm- og
jordingskablene på grunn av størrelsen på
nettverkskontakten.
• Du må bruke maritim tetningsmasse på hullet etterpå for å få
en vanntett forsegling.
Hvis du må lage hullet på et godt synlig sted, finnes det
dekorative kabeltetninger som kan kjøpes fra Garmin eller en
Garmin forhandler (valgfritt).
• Du kan om nødvendig skjære i tetningen for å trekke flere
kabler gjennom det samme hullet.
• Den valgfrie tetningen er IKKE vanntett. Du må bruke maritim
tetningsmasse på tetningen etterpå for å få en vanntett
forsegling.
Når du monterer kablene, må du tenke over følgende.
• Det anbefales ikke å kutte Garmin Marine Network-kabelen.
Du kan kjøpe et sett for å installere på stedet hos Garmin
eller en Garmin forhandler hvis du må kutte
nettverkskabelen.
• Det følger ikke med noen jordingskabel, og den må kobles til
et jordingspunkt, ikke til den negative polen på batteriet
(Jording av radaren, side 3).
• Av sikkerhetsmessige hensyn bør du bruke riktige strips,
festeanordninger og tetningsmasse for å feste kabelen i
strekket og gjennom skott eller dekk.
• Du må ikke strekke kabler nær objekter som beveger seg,
varmekilder eller gjennom dører eller slag.
• Du kan unngå interferens med annet utstyr ved ikke å legge
nettverks- og strømkablene ved siden av eller parallelt med
andre kabler, for eksempel radioantennekabler eller
strømkabler. Hvis det ikke er mulig, skjermer du kablene med
et isolerende metallrør eller en type EMI-skjerming.
• Du bør montere strømkabelen så nær batterikilden som
mulig.
◦ Hvis det blir nødvendig å forlenge strømkabelen, må du
bruke riktig kabeldiameter (Strømkabelforlengelser,
side 3).
◦ Feilaktig forlengelse av kabeltrekk kan føre til at radaren
ikke fungerer som den skal på grunn av for lav
strømoverføring.
Koble til strøm via spenningsomformeren
Koble til strøm
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
LES DETTE
Ikke bruk tredjeparts spenningsomformere eller
spenningsomformere fra tidligere radarmodeller fra Garmin på
nytt. Hvis du bruker en annen omformer enn den som fulgte
med radaren, kan det føre til at radaren skades eller ikke slår
seg på.
Noen radarmodeller krever en spenningsomformer for å gi strøm
til enheten på riktig måte. Hvis det fulgte med en
spenningsomformer med modellen, må den være montert for at
radaren skal fungere. Hvis det ikke fulgte en
spenningsomformer med modellen, kobler du strømkabelen
direkte til båtbatteriet (Koble til strøm, side 3).
Tenk over følgende hvis du monterer en spenningsomformer.
• Spenningsomformeren krever en inngangsspenning på 10 til
32 VDC.
• Det anbefales at du monterer spenningsomformeren så nær
strømkilden som mulig.
• Det anbefales at du kobler strømkabelen til
spenningsomformeren direkte til batteriet. Hvis det er
nødvendig å forlenge kabelen, må du bruke riktig
kabeldiameter for skjøteledningen (Strømkabelforlengelser,
side 3).
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Element
Beskrivelse
Til Garmin Marine Network
À
Á
Â
15 A sikringholder
Til båtbatteriet (fra 10 til 32 VDC)
Jordingsforbindelse
1 Før strømkabelen til radaren og båtbatteriet.
2 Koble strømkabelen til båtbatteriet.
3 Koble strømkabelen til POWER-porten på radaren.
Strømkabelforlengelser
Det anbefales at du kobler strømkabelen direkte til batteriet.
Hvis det er nødvendig å forlenge kabelen, må du bruke riktig
kabeldiameter for skjøteledningen.
Du må bruke klemmekontakter og varmekrympe for å opprette
en vanntett tilkobling.
Avstand
Kabeldiameter
3 m (9 fot 10 tommer)
3,31 mm² (12 AWG)
5 m (16 fot 4 tommer)
5,26 mm² (10 AWG)
6,5 m (21 fot 3 tommer)
6,63 mm² (9 AWG)
8 m (26 fot 2 tommer)
8,36 mm² (8 AWG)
Beskrivelse
Jording av radaren
Til Garmin Marine Network
Radaren må være knyttet til den riktige typen jord ved hjelp av
en kobberkabel på 3,31 mm² (12 AWG) (ikke inkludert).
1 Før en kobberkabel på 3,31 mm² (12 AWG) til et
jordingspunkt og til radarsokkelen.
2 Koble kabelen til jordkontakten ( ) på sokkelen ved hjelp av
den forhåndsmonterte klemmekontakten À.
15 A-sikringsholder
Rød (+)
Svart (-)
Til båtbatteriet (10 til 32 VDC)
30 A sikringholder
Jordingsforbindelse
1 Før strømkabelen til radaren og spenningsomformeren.
2 Bruk klemmekontakter og varmekrymperør for å koble
strømkabelen til spenningsomformeren.
Strømkabelen for radaren har en 15 A-sikring som ikke bør
fjernes når du kobler til spenningsomformeren.
3 Koble spenningsomformeren til båtbatteriet via den
medfølgende 30 A-sikringen.
30 A-sikringen mellom spenningsomformeren og batteriet er i
tillegg til 15 A-sikringen inkludert i strømkabelen for radaren.
Begge sikringene må være på plass for at radaren skal
fungere riktig.
4 Koble strømkabelen til POWER-porten på radaren.
3 Smør jordingsskruen og klemmekontakten med maritim
tetningsmasse.
4 Koble den andre enden av kabelen til båtens jordingspunkt
for vann, og smør forbindelsen med maritim tetningsmasse.
3
5 Velg et alternativ:
6
7
8
9
• Hvis det ikke fulgte med en spenningsomformer med
radaren, er det ikke nødvendig med ytterligere jording.
• Hvis det fulgte med en spenningsomformer med radaren,
fortsetter du til neste trinn.
Før en annen kobberkabel på 3,31 mm² (12 AWG) til
jordingspunktet og til spenningsomformeren.
Løsne en skrue på ett hjørne av spenningsomformeren, og
fest kobberkabelen til skruen.
Smør skruen og kabelen på spenningsomformeren med
maritim tetningsmasse.
Koble den andre enden av kabelen til båtens jordingspunkt
for vann, og smør forbindelsen med maritim tetningsmasse.
Hensyn ved Garmin Marine Network
Denne enheten kan kobles til enheter med Garmin Marine
Network for å dele radardata med kompatible enheter på
nettverket. Når du kobler til enheter med Garmin Marine
Network, bør du tenke over følgende.
• Du må bruke en kabel for Garmin Marine Network for alle
tilkoblinger med Garmin Marine Network.
◦ Du kan ikke kutte en Garmin Marine Network-kabel. Du
må bruke en lengre kabel eller en skjøteledning der dette
er nødvendig.
◦ Du kan få tak i kabler og skjøteledninger for Garmin
Marine Network hos Garmin forhandleren.
• Hvis det blir nødvendig, kan du bruke en Garmin Marine
Network-adapterkabel for å koble denne enheten til
kartplotteren eller GMS™ 10-nettverksboksen.
Koble til en Garmin Marine Network-kabel
1 Før én av endene på Garmin Marine Network-kabelen til
radaren.
MERK: Den medfølgende Garmin Marine Network-kabelen
har en 90-graders kontakt som kan kobles til NETWORKporten på radarhuset, slik at den passer bedre bak
radardøren. Hvis du ikke har til hensikt å montere døren på
radarhuset, kan du kjøpe en Garmin Marine Network-kabel
med en rett kontakt hos Garmin forhandleren.
2 Koble kabelen til NETWORK-porten på radaren.
LES DETTE
Vær forsiktig når du kobler kabelen til radaren. Hvis du
prøver å koble til kabelen i en vinkel, kan pinnene på
NETWORK-porten bli skadet.
3 Vri ringen på kabelen mot klokken for å feste kabelen til
radaren.
Montere en Garmin Marine Network-adapterkabel
Hvis det blir nødvendig, kan du bruke den medfølgende Garmin
Marine Network-adapterkabelen til å koble denne enheten til
kartplotteren eller GMS 10-nettverksboksen.
1 Koble Garmin Marine Network-kabelen til enheten, og før den
til kartplotteren eller nettverksboksen.
2 Hvis den medfølgende adapteren ikke har blitt montert på
forhånd, kobler du den til i enden av Garmin Marine Networkkabelen.
3 Koble adapterkabelen til en kartplotter eller en nettverksboks.
Installere kabeldekselet
Du må montere radaren, trekke alle kablene og koble dem til
radaren før du kan installere kabeldekselet.
1 Hold kabeldekselet À parallelt med siden på sokkelen Á.
4
2 Skyv kabeldekselet på sokkelen Â, og skyv tappen à inn i
sporet på sokkelen.
3 Fest kabeldekselet til sokkelen ved hjelp av de medfølgende
skruene.
Betjene radaren
Alle funksjonene til radaren kontrolleres med Garmin
kartplotteren. Du finner betjeningsanvisninger under delen
Radar i kartplotterens brukerveiledning. Gå til www.garmin.com
/manuals for å laste ned den nyeste brukerveiledningen.
Hvis du har mer enn én radar på båten, må du se på
radarskjermbildet til radaren du ønsker å konfigurere.
Programvareoppdatering
Du må oppdatere programvaren når du installerer denne
enheten.
Hvis Garmin kartplotteren har Wi‑Fi teknologi, må du oppdatere
programvaren ved hjelp av ActiveCaptain™ appen på en
kompatibel Android™ eller Apple enhet. Hvis kartplotterne ikke
har Wi‑Fi teknologi, må du oppdatere programvaren ved hjelp av
et minnekort eller en Windows datamaskin.
Du finner mer informasjon på support.garmin.com.
®
®
®
Angi antennestørrelsen
Du må angi antennestørrelsen før du kan bruke radaren på
systemet.
1 Slå på radaren og alle enheter som er koblet til Garmin
Marine Network.
Du ser et varsel om valg av antenne på den tilkoblede
kartplotteren.
MERK: Hvis hele systemet blir slått på for første gang, er
valg av antenne en del av den første
konfigurasjonsprosessen.
2 Velg størrelsen på den monterte antennen for hver åpne
radar som er montert på båten.
TIPS: Hvis du må angi en annen antennestørrelse, må du se
på radarskjermbildet for radaren du vil endre, velge Meny >
Radaroppsett > Installering > Antennekonfigurasjon >
Antennestr. og deretter velge antennestørrelsen.
Baugforskyvning
Baugforskyvningen kompenserer for radarskannerens fysiske
plassering på en båt, hvis radarskanneren ikke er plassert i
forhold til båtens akse mellom baug og akterende.
Måle den potensielle baugforskyvningen
Baugforskyvningen kompenserer for radarskannerens fysiske
plassering på en båt, hvis radarskanneren ikke er plassert i
forhold til båtens akse mellom baug og akterende.
1 Ved hjelp av et magnetisk kompass finner du den optiske
kompasskursen til et objekt som står stille innenfor
synsvidde.
2 Mål objektets peiling på radaren.
3 Hvis peilingsavviket er mer enn +/- 1°, må du angi
baugforskyvningen.
Angi baugforskyvningen
Før du kan angi baugforskyvningen, må du måle den potensielle
baugforskyvningen.
Innstillingen for baugforskyvning som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, brukes for alle andre radarmodi og for
radaroverlegget.
1 Gå til et radarskjermbilde eller radaroverlegg, og velg Meny >
Radaroppsett > Installering > Front på båt.
2 Velg Opp eller Ned for å justere forskyvningen.
Fysiske spesifikasjoner
Spesifikasjon
Mål
Minimumsavstand for
sikker bruk*
GMR™ Fantom 54
• 100 W/m2: 1,75 m (5,7 fot)
• 50 W/m2: 2,45 m (8 fot)
• 10 W/m2: 5,40 m (17,7 fot)
GMR Fantom 56
• 100 W/m2: 2,15 m (7,1 fot)
• 50 W/m2: 3,05 m (10 fot)
• 10 W/m2: 6,80 m (22,3 fot)
GMR Fantom 124
• 100 W/m2: 2,65 m (8,7 fot)
• 50 W/m2: 3,75 m (12,3 fot)
• 10 W/m2: 8,40 m (27,6 fot)
GMR Fantom 126
• 100 W/m2: 3,35 m (11 fot)
• 50 W/m2: 4,75 m (15,6 fot)
• 10 W/m2: 10,55 m (34,6 fot)
Trygg avstand fra et
kompass
300 mm (11,8 tommer)
Sokkelens vekt
15,8 kg (34,8 lb.)
Antennens vekt
4-fots antenne: 5,2 kg (11,4 pund)
6-fots antenne: 7,3 kg (16,0 pund)
Angi en egendefinert parkeringsstilling
Som standard vil antennen stoppe i en vinkelrett stilling i forhold
til sokkelen når den ikke roterer. Du kan endre denne stillingen.
1 Gå til radarskjermbildet, og velg Meny > Radaroppsett >
Installering > Antennekonfigurasjon > Posisjon.
2 Bruk glidebryteren til å justere antennens stilling når den har
stoppet, og velg Tilbake.
Spesifikasjoner
Størrelse
Lengde på strømkabel 15 m (49 fot 3 tommer)
Element Mål
À
Á
Beskrivelse
185,9 mm
(75/16 tommer)
Rotasjonssenter mot baksiden av
sokkelen
234,7 mm (91/4 tommer) Rotasjonssenter mot forsiden av
sokkelen
Â
86 mm (325/64 tommer)
Rotasjonssenter til bakre monteringshull
Ã
114 mm (41/2 tommer)
Rotasjonssenter til fremre monteringshull
Ä
200 mm (77/8 tommer)
Avstand mellom monteringshullene
Lengde på nettverkskabel
15 m (49 fot 3 tommer)
Antennerotasjonshastighet
24 og 48 o/min
MERK: Antennen kan bare rotere med en
hastighet på 48 o/min i modus for enkelt
område, med MotionScope™ deaktivert og for
områdeinnstillinger på 12 nautiske mil eller
lavere.
Maksimal vindbelastning
80 knop
Temperaturområde
Fra -15 til 55 ºC (fra 5 til 131 ºF)
Luftfuktighet
95 % ved 35 °C (95 °F)
Vanntetthet
IEC 60529 IPX6 (beskyttet mot grov sjø)
Kursnøyaktighet
0,25 grader
*VIKTIG: Den spesifiserte minimumsavstanden på 100 W/m2 må
opprettholdes mellom antennen og brukeren, og avstanden på
10 W/m2 må opprettholdes mellom antennen og allmennheten.
Under slike forhold vil grensene for strålingseksponeringen for
radiofrekvenser som gjelder for befolkningen / ukontrollerte miljø
opprettholdes.
Elektriske spesifikasjoner
Element Mål
Beskrivelse
Spesifikasjon
Mål
Inngangsspenning
Fra 10 til 32 VDC
Sikring
Strømkabel for radar: 15 A, bladtype
Kabel for spenningsomformer (hvis aktuelt): 30 A,
bladtype
Inngangseffekt
GMR Fantom 54 og 56
• Typisk: 65 W
• Maks.: 170 W
GMR Fantom 124 og 126
• Typisk: 80 W
• Maks.: 185 W
4-fots modeller: 132,8 cm
(4 fot 45/16 tommer)
6-fots modeller: 193,8 cm
(6 fot 45/16 tommer)
Lengde på antenne
Á
40,3 cm (157/8 tommer)
Undersiden av sokkelen til
toppen av antennen
Spesifikasjoner for antennen
Bredde på sokkelen ved
bunnen
Spesifikasjon
Mål
Â
(111/
Type
Endematet bølgeguide med spor
Bredde på sokkelen ved
midten
Horisontal strålebredde 4-fots antenne: 1,8 grader
6-fots antenne: 1,25 grader
À
Ã
28,6 cm
4
tommer)
36,4 cm (145/16 tommer)
5
Spesifikasjon
Mål
Horisontale sidelober
-23 dB innenfor ± 10 grader av hovedstrålen
-30 dB utenfor ± 10 grader av hovedstrålen
Vertikal strålebredde
22 grader
Polarisering
Horisontal
Lisens for programvare med åpen kildekode
Hvis du vil se lisensene for programvare med åpen kildekode,
kan du gå til developer.garmin.com/open-source/linux/.
Feilsøke installeringen
Symptom
Mulige årsaker
Radaren slås
ikke på. LEDstatuslampen er
ikke på.
• Strømkabelen er kanskje ikke koblet til enheten
eller batteriet på riktig måte. Kontroller alle tilkoblinger.
• Den innebygde sikringen kan ha gått. Sjekk
sikringen og bytt den ved behov.
• Kabeldiameteren som ble brukt til å forlenge
strømledningen, kan være for liten for lengden på
forlengelsen. Se tabellen i delen Strømkabelforlengelser av denne bruksanvisningen for å sjekke
at riktig kabeldiameter er brukt (Strømkabelforlengelser, side 3).
Radaren er ikke • Radaren slår seg kanskje ikke på. Kontroller LEDtilgjengelig på
statuslampen.
Garmin enheten • Enhetens programvare er kanskje ikke oppdatert.
eller enheter
Oppdater programvaren på enheten eller på
tilkoblet Garmin
Garmin Marine Network.
Marine Network. • Nettverkskabelen er kanskje ikke koblet til
enheten eller Garmin Marine Network på riktig
måte. Kontroller alle tilkoblinger.
• Hvis du brukte en nettverkskontakt som installeres
på stedet, kan den være installert på feil måte.
Kontroller kontakten.
LED-statuslampen finner du på produktetiketten, og den kan
være til hjelp for å feilsøke installeringsproblemer.
Farge og aktivitet
på LED-lampen for
status
Radarstatus
Kontinuerlig rød
Radaren gjør seg klar for bruk. LED-lampen skal
lyse rødt et øyeblikk og så gå over til å blinke
grønt.
Blinker grønt
Radaren fungere som den skal.
Blinker oransje
Programvaren på radaren oppdateres.
Blinker rødt
Det har oppstått en feil på radaren. Ta kontakt
med Garmin produktsupport for å få hjelp.
Kontakte Garmin Support
• Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks.
produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og
kundestøtte.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
© 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. GMR™, Fantom™ og MotionScope™ er varemerker
for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes
uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising