Garmin | GMR Fantom™ 24 | Garmin GMR Fantom™ 24 Pokyny pro instalaci

Garmin GMR Fantom™ 24 Pokyny pro instalaci
GMR™ Fantom™ 18/24
• Na území USA volejte na číslo 913-397-8200 nebo
1-800-800-1020.
• Na území Velké Británie volejte na číslo 0808 238 0000.
• V Evropě volejte na číslo +44 (0) 870 850 1241.
Načtení nového softwaru na paměťovou kartu
1 Vložte paměťovou kartu do slotu v počítači.
2 Přejděte na stránku www.garmin.com/support/software
/marine.html.
3 Vyberte možnost Stáhnout vedle možnosti Řada GPSMAP
Pokyny pro instalaci
Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Radar vysílá elektromagnetickou energii. Před zahájením
vysílání se ujistěte, že je radar nainstalován v souladu
s doporučeními uvedenými v těchto pokynech a že jsou všichni
členové posádky obeznámeni s dráhou paprsku radaru. Při
správné instalaci a obsluze je používání tohoto radaru v souladu
s požadavky normy ANSI/IEEE C95.1-1992 pro bezpečné
úrovně vystavení lidí působení rádiové frekvence
elektromagnetických polí.
Pokud radar vysílá, nedívejte se zblízka přímo na anténu: Oči
jsou ta část těla, která je nejvíce citlivá na elektromagnetickou
energii.
Při připojování napájecího kabelu neodstraňujte držák kabelové
pojistky. Z důvodu zabránění možnému zranění nebo poškození
produktu v důsledku požáru nebo přehřátí musí být na místě
příslušná pojistka uvedená v technických údajích produktu.
Navíc připojením napájecího kabelu bez vložení příslušné
pojistky dojde k zneplatnění záruky produktu.
UPOZORNĚNÍ
Toto zařízení by se mělo používat pouze jako navigační
pomůcka. Nepoužívejte toto zařízení pro účely vyžadující
přesné měření směru, vzdálenosti, polohy nebo místopisu.
Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny ochranné
brýle a použijte ochranu uší a protiprachovou masku.
Otevření zařízení může způsobit zranění osob nebo poškození
zařízení. Toto zařízení neobsahuje žádné součásti, které by
mohl uživatel sám opravit, a mělo by být otevřeno pouze
technikem autorizovaným společností Garmin . Záruka
společnosti Garmin se nevztahuje na jakékoli poškození
v důsledku otevření jednotky jinou osobou, než servisním
technikem autorizovaným společností Garmin.Garmin
OZNÁMENÍ
Při vrtání nebo řezání vždy zkontrolujte, co je na druhé straně
povrchu.
®
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.
• Přejděte na adresu my.garmin.com.
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.
Obraťte se na zákaznickou podporu Garmin
• Informace o podpoře ve své zemi získáte na adrese
www.garmin.com/support/.
Prosinec 2016
4
5
6
7
s kartou SD
Přečtěte si a potvrďte podmínky.
Vyberte možnost Stáhnout.
Vyberte možnost Spustit.
Vyberte jednotku přiřazenou paměťové kartě a vyberte
možnost Další > Dokončit.
Aktualizace softwaru zařízení
Než budete moci aktualizovat software, je nutné si opatřit
paměťovou kartu obsahující aktualizaci softwaru nebo načíst
nejnovější software na paměťovou kartu.
1 Zapněte kreslič map.
2 Jakmile se objeví domovská obrazovka, vložte paměťovou
kartu do slotu.
POZNÁMKA: Aby se objevily instrukce o aktualizaci
softwaru, musí být přístroj před vložením karty plně načten.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4 Vyčkejte několik minut, dokud se nedokončí proces
aktualizace softwaru.
5 Po zobrazení výzvy ponechejte paměťovou kartu na místě a
ručně chartplotter restartujte.
6 Vyjměte paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Je-li paměťová karta vyjmuta dříve, než se
přístroj plně restartuje, aktualizaci softwaru není dokončena.
Potřebné nástroje
•
•
•
•
•
•
Vrtačka
Vrták 9,5 mm (3/8 palce)
Vrták 32 mm (1 1/4 palce) (volitelné)
Inbusový klíč 4 mm (13/32 palce)
Momentový klíč 13 mm (1/2 palce)
Lodní tmel
Co je třeba vzít v úvahu při montáži
Pro dokončení instalace jsou potřeba příslušné úchyty, nástroje
a držáky. Tyto položky jsou k dostání u většiny prodejců
námořního vybavení.
• Důrazně se doporučuje instalovat zařízení mimo dosah
posádky, přičemž šířka horizontálního paprsku by měla
přesahovat výšku hlavy. Aby nedošlo k vystavení škodlivým
úrovním radiofrekvenční energie, nesmí být zařízení
nainstalováno blíže k osobám, než je bezpečná provozní
vzdálenost uvedená v technických údajích produktu.
• Zařízení je třeba nainstalovat vysoko nad linii lodního kýlu,
aby mezi plavidlem a paprskem radaru byly minimální
překážky. Překážky mohou způsobit vznik slepých a
zastíněných sektorů nebo generovat falešné ozvěny. Čím
vyšší je poloha instalace, tím vzdálenější cíle může kupole
radarové antény detekovat.
• Zařízení je třeba nainstalovat na rovnou plochu nebo plošinu,
která je souběžná s čarou ponoru plavidla a je dostatečně
pevná, aby unesla hmotnost zařízení. Hmotnost jednotlivých
modelů je uvedena v technických údajích produktu.
• Většina radarových paprsků se šíří ve vertikálním směru
12,5° nad À a 12,5° pod Á vysílacím prvkem kupole
Vytištěno na Tchaj-wanu
190-02124-81_0A
radarové antény. Na plavidlech s většími úhly přídě při
rychlosti plavby lze úhel instalace snížit a namířit paprsek
trochu dolů, směrem k čáře ponoru v klidovém stavu.
V případě potřeby použijte podložky.
• Zařízení je třeba nainstalovat mimo dosah zdrojů tepla, jako
jsou kouřovody a světla.
• Zařízení je třeba nainstalovat na jinou úroveň než
horizontální rozpěry a stěžňové kříže.
• Aby nedošlo k rušení s magnetickým kompasem, nesmí být
zařízení nainstalováno blíže ke kompasu, než je bezpečná
vzdálenost od kompasu uvedená v technických údajích
produktu.
• Další elektroniku a kabely je třeba nainstalovat více než 2 m
(6 ½ stopy) od dráhy radarového paprsku.
• Antény GPS by se měly nacházet buď nad nebo pod drahou
radarového paprsku.
• Zařízení by mělo být nainstalováno nejméně 1 m (40 palců)
od jakéhokoli vysílacího zařízení.
• Zařízení by mělo být nainstalováno nejméně 1 m (40 palců)
od kabelů přenášejících rádiové signály, jako jsou například
rádia, kabely a antény VHF.
U rádií typu SSB (Single Side Band) prodlužte vzdálenost na
2 m (6 ½ stopy).
Instalace radaru
Než nainstalujete radar, je třeba prostudovat náležitosti místa
instalace a vybrat místo instalace.
POZNÁMKA: Dodané závitové tyče M8 × 1,25 × 60 lze použít
pro instalační tloušťky od 5 do 30 mm (3/16 až 1 3/16 palce)
(doporučeno). Pro povrchy přesahující 30 mm (1 3/16 palce),
použijte delší závitové tyče.
1 Pokud neinstalujete zařízení do předvrtaného držáku radaru
kompatibilního se zařízením Garmin, pomocí přiložené
montážní šablony vyvrtejte čtyři montážní otvory 9,5 mm
(3/8 palce).
2 Připojte napájecí kabel do napájecího portu À a síťový kabel
do síťového portu Á.
3 Zatlačte kabely do všech vodicích drážek  na spodní straně
pouzdra a upevněte je přídržnou destičkou na kabely Ã.
Kabely by se měly co nejméně ohýbat a kroutit.
4 Umístěte kupoli radarové antény na montážní povrch pomocí
5
6
7
8
triangulační značky na tomto pouzdře tak, aby byla
zarovnána s přední částí lodi.
Na závity čtyř závitových tyčí M8 × 1,25 × 60 naneste dodaný
protizasekávací lubrikant.
Vložte čtyři závitové tyče do montážních otvorů na spodní
části kupole radarové antény.
Pod kupolí radarové antény může vyčnívat až 50 mm
(2palcová) část závitových tyčí.
Aplikujte kapku lodního na montážní povrch okolo každého
montážního otvoru.
Upevněte kupoli radarové antény Ä na montážní povrch Å
pomocí závitových tyčí Æ, plochých podložek Ç, pružinových
podložek È a šestihranných matic É.
9 Pomocí momentového klíče utáhněte matice silou od 13,7 do
18,6 N-m (10 až 14 silových liber na palec).
Co je třeba vzít v úvahu ohledně kabeláže
Možná bude nutné vyvrtat otvory o průměru 32 mm (11/4 palce)
pro vedení napájecího nebo síťového kabelu.
2
• Pokud napájecí i síťový kabel má procházet stejným otvorem,
je třeba nejprve umístit síťový kabel a teprve poté napájecí
kabel.
• Po instalaci kabelů je nutné utěsnit otvor lodním tmelem, aby
nedocházelo k vnikání vody.
Otvor pro vedení kabelu je nutné vyvrtat na dobře viditelném
místě, dekorativní kabelové průchodky je možné zakoupit od
společnosti Garmin, případně prodejce Garmin (volitelné).
• V případě potřeby lze průchodku zastřihnout, aby síťový i
napájecí kabel procházel stejným otvorem.
• Volitelná průchodka NENÍ vodotěsná. Po umístění kabelů je
nutné utěsnit průchodku lodním tmelem, aby nedocházelo
k vnikání vody.
Při instalaci síťového a napájecího kabelu je nutné brát v úvahu
následující skutečnosti.
• Zkracování kabelu námořní sítě Garmin se nedoporučuje, ale
v případě nutnosti zkrácení síťového kabelu lze u společnosti
Garmin nebo prodejce společnosti Garmin zakoupit sadu pro
terénní instalaci.
• Za účelem zajištění bezpečnosti je nutné použít příslušnou
izolaci svorek, úchyty a těsnicí tmel, aby bylo vedení kabelu
paženími nebo palubou pevné a bezpečné.
• Kabely nesmějí vést v blízkosti pohyblivých předmětů a
zdrojů velkého tepla, ani nesmějí vést dveřmi a spodními
částmi lodi.
• Aby nedocházelo k rušení s jinými zařízeními, nesmějí síťové
a napájecí kabely vést vedle ani souběžně s jinými kabely,
jako jsou například rádiové nebo napájecí kabely antény.
Pokud toto nelze zařídit, je nutné kabely odstínit kovovým
vedením nebo nějakou formou stínění EMI.
• Napájecí kabel musí být nainstalován co nejblíže
bateriovému zdroji.
◦ Pokud je nutné napájecí kabel prodloužit, je třeba použít
kabel příslušné tloušťky (Prodloužení napájecího kabelu,
strana 3).
◦ Nesprávně prodloužené vedení kabelu může způsobit
poruchu radaru v důsledku nedostatečného přenosu
napájecí energie.
Připojení napájecího kabelu
VAROVÁNÍ
Při připojování napájecího kabelu neodstraňujte držák kabelové
pojistky. Z důvodu zabránění možnému zranění nebo poškození
produktu v důsledku požáru nebo přehřátí musí být na místě
příslušná pojistka uvedená v technických údajích produktu.
Navíc připojením napájecího kabelu bez vložení příslušné
pojistky dojde k zneplatnění záruky produktu.
1 Veďte napájecí kabel ze zařízení ke zdroji napájení.
2 Připojte červený vodič ke kladnému (+) vývodu baterie a
připojte černý vodič k zápornému (-) vývodu baterie.
3 Pokud jste tak ještě neučinili, připojte napájecí kabel
k zařízení otočením pojistného kroužku proti směru
hodinových ručiček.
Prodloužení napájecího kabelu
Doporučuje se připojit napájecí kabel přímo k baterii. Pokud je
nutné kabel prodloužit, použijte kabel příslušné tloušťky pro
danou délku prodloužení.
Vzdálenost
Tloušťka kabelu
2 m (6,5 stopy)
16 AWG (1,31 mm²)
4 m (13 stop)
14 AWG (2,08 mm²)
6 m (19 stop)
12 AWG (3,31 mm²)
Připojení zařízení k námořní síti
Radar můžete připojit buď přímo k zařízení Garmin
kompatibilnímu s radarem nebo k námořní síti Garmin a sdílet
radarové informace se všemi připojenými zařízeními.
POZNÁMKA: Ne všechna zařízení Garmin jsou kompatibilní
s námořní sítí Garmin. Další informace naleznete v pokynech
k instalaci nebo v návodu k obsluze, který byl dodán s vaším
zařízením.
1 Veďte síťový kabel ke kompatibilnímu zařízení Garmin.
2 Pokud jste tak ještě neučinili, nainstalujte pojistné kroužky a
O-kroužky na konec síťového kabelu.
3 Vyberte možnost:
• Pokud zařízení Garmin není kompatibilní s námořní sítí
Garmin, připojte síťový kabel k portu s označením
RADAR.
• Pokud zařízení je kompatibilní s námořní sítí Garmin,
připojte síťový kabel k portu s označením NETWORK.
Provoz radaru
Všechny funkce radaru jsou ovládány chartplotterem Garmin.
Pokyny k obsluze naleznete v části Radar v návodu
k chartplotteru. Chcete-li si stáhnout nejnovější návod, přejděte
na webovou stránku www.garmin.com/support/.
Měření potenciálního posunu přední části lodi
Posun přední části lodi kompenzuje fyzickou pozici skeneru
radaru na lodi, pokud není skener radaru zarovnán s osou příďzáď.
1 Pomocí magnetického kompasu pořiďte optický směr
statického cíle, který se nachází v dohledu.
2 Změřte směr cíle na radaru.
3 Pokud je odchylka směru větší než +/- 1°, nastavte posun
přední části lodi.
Nastavení vyrovnání přední části lodi
Před nastavením vyrovnání přední části lodi je nejprve nutné
změřit případnou hodnotu vyrovnání přední části lodi.
Nastavení vyrovnání přední části lodi konfigurované pro jeden
režim radaru je použito pro všechny ostatní režimy radaru a na
překrytí radaru.
1 Na obrazovce radaru nebo na překrytí radaru vyberte
možnost Menu > Nastavení radaru > Instalace > Př. část
lodi.
2 Výběrem možnosti Nahoru nebo Dolů nastavte vyrovnání.
Technické údaje
Technické údaje
Rozměry
Minimální bezpečná provozní
vzdálenost*
GMR Fantom 18
• 100 W/m² = 0,69 m (2,26 stopy)
• 10 W/m² = 2,19 m (7,19 stopy)
GMR Fantom 24
• 100 W/m² = 0,81 m (2,66 stopy)
• 10 W/m² = 2,55 m (8,37 stopy)
Bezpečná vzdálenost od
kompasu
0,25 m (10 palců)
Hmotnost GMR Fantom 18
6,3 kg (13,8 lb)
Hmotnost GMR Fantom 24
7,7 kg (17 lb)
Rozsah teplot
-25 až 70 °C (-13 až 158 °F)
Materiál pouzdra
Termoplastická pryskyřice
Maximální rychlost otáčení
antény
48 otáček za minutu
Vstupní napětí
10 až 32 V DC, 2,5 A max.
Spotřeba energie
Pohotovostní režim: 3 W
Přenos: 18,1 až 24,4 W**
Pojistka
7,5 A
Výstupní výkon
Špička 40 W
Vysílací frekvence RF
Jmenovitá hodnota 9 335–9 455 MHz
Šířka paprsku GMR Fantom 18
5,2 stupňů
3
Technické údaje
Rozměry
Šířka paprsku GMR Fantom 24
3,7 stupňů
Maximální rozsah
48 nm
Minimální rozsah
6 m (20 stop)
*Při vysílání musí být radar na lodi umístěn minimálně v této
vzdálenosti od osob. (Norma IEC 60936-1, věta 3-27.1, uvádí
maximální vzdálenosti od antény, při nichž lze očekávat úrovně
rádiové frekvence (RF).)
**Spotřeba energie při přenosu závisí na nastavení rozsahu. Při
nastavení většího rozsahu dochází k vyšší spotřebě energie.
Podrobné rozměry
Odstraňování problémů při instalaci
Příznak
Radar se
• Pravděpodobně není správně připojen napájecí
nezapne. Stavová
kabel k zařízení nebo k baterii. Zkontrolujte
kontrolka LED
všechna připojení.
nesvítí.
• Pravděpodobně se přepálila vestavěná pojistka.
Zkontrolujte pojistku a v případě potřeby ji
vyměňte.
• Tloušťka kabelu použitého k prodloužení
napájecího kabelu může být na danou délku
prodloužení příliš malá. Zkontrolujte tabulku
uvedenou v části Prodloužení napájecího kabelu
v těchto pokynech a ujistěte se, že se používá
kabel správné tloušťky (Prodloužení napájecího
kabelu, strana 3).
Radar není
k dispozici na
zařízení Garmin
nebo na
zařízeních
připojených
k námořní síti
Garmin.
Položka
GMR Fantom 18
GMR Fantom 24
Délka
508,2 mm (20 palců)
645,4 mm (25 7/16 palce)
À (šířka)
Á (výška)
504,7 mm (19 7/8 palce)
642,5 mm (25 5/16 palce)
248,3 mm (9
3/
4
palce)
250,3 mm (9 7/8 palce)
Možné příčiny
• Radar se nezapne. Zkontrolujte stavovou
kontrolku LED.
• Software zařízení pravděpodobně není aktuální.
Aktualizujte software v zařízení nebo v námořní
síti Garmin.
• Pravděpodobně není správně připojen síťový
kabel k námořní síti Garmin. Zkontrolujte
všechna připojení.
• Pokud byl použit síťový konektor pro instalaci
v terénu, mohl být nainstalován nesprávně.
Zkontrolujte konektor.
Na štítku výrobku se nachází stavová kontrolka LED, která
může být nápomocna při odstraňování problémů při instalaci.
Barva a činnost
stavové kontrolky
LED
Stav radaru
Svítí červeně
Radar se připravuje k použití. Stavová
kontrolka LED by měla krátce svítit červeně a
poté začít blikat zeleně.
Bliká zeleně
Radar nefunguje správně.
Bliká oranžově
Probíhá aktualizace softwaru radaru.
Bliká červeně
V radaru se vyskytla chyba. Požádejte o
pomoc oddělení podpory produktů společnosti
Garmin.
© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Garmin a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo
jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. GMR™ a Fantom™
jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto
ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
Položka
À
Á
Â
Ã
GMR Fantom 18
GMR Fantom 24
233 mm (9 3/16 palce)
233 mm (9 3/16 palce)
227,5 mm (8 15/16 palce)
296,2 mm (9 11/16 palce)
141,5 mm (5 9/16 palce)
141,5 mm (5 9/16 palce)
139,2 mm (5
1/
2
palce)
© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
207,7 mm (8 3/16 palce)
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising