Garmin | 6 ft Open Array Antenna, GMR 406 xHD / 606 xHD / 1206 xHD | Garmin 6 ft Open Array Antenna, GMR 406 xHD / 606 xHD / 1206 xHD Installeringsinstruksjoner

Garmin 6 ft Open Array Antenna, GMR 406 xHD / 606 xHD / 1206 xHD Installeringsinstruksjoner
Installeringsinstruksjoner for radarer i GMR™ 400/600/1200 xHD-serien
Installer radaren i GMR 400/600/1200 xHD-serien i henhold til følgende instruksjoner. Hvis du opplever problemer med å installere
kartplotteren, kan du be en profesjonell montør om hjelp, eller du kan ta kontakt med Garmin® produktsupport.
Før du installerer radaren i GMR 400/600/1200 xHD-serien, kontrollerer du at pakken inneholder delene som er oppført på esken. Hvis det
mangler deler, må du øyeblikkelig ta kontakt med Garmin-forhandleren.
Advarsel: Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer, skjærer eller sliper.
Advarsel: Plasseringen der radaren monteres, må kunne holde radarens vekt og motstå statiske krefter.
Advarsel: Radaren avgir elektromagnetisk energi. Det er viktig at radaren er slått av eller at DC-strømkilden er frakoblet når det er nødvendig for
personell å komme nær radaren for å utføre arbeid på radarenheten eller tilknyttet utstyr. Elektromagnetisk energi kan være skadelig.
FORSIKTIG: Ikke se direkte på antennen på nært hold når radaren sender signaler. Øynene er den delen av kroppen som er mest følsom for
elektromagnetisk energi.
MERKNAD: Før du begynner å bore eller skjære, må du alltid kontrollere hva som er på den motsatte siden av overflaten.
Produktregistrering
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag. Gå til http://my.garmin.com. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en
kopi av den, på et trygt sted.
Kontakte Garmin
Kontakt Garmins produktsupport hvis det er noe du lurer på når du installerer radaren i GMR 400/600/1200 xHD-serien. I USA: Gå til
www.garmin.com/support, eller kontakt Garmin USA på telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 2380000.
Europa: Gå til www.garmin.com/support, og klikk på Contact Support (Kontakt support) for innenlandsk supportinformasjon, eller kontakt
Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 87 08 501241.
Nødvendig verktøy
For installering av radaren:
•
•
•
•
Stjerneskrutrekker nr. 2
5 mm unbrakonøkkel
Boremaskin og borbits
Pipenøkkelsett
For installering av den valgfri RJ-45-nettverkskontakten som kan installeres på stedet:
•
•
•
•
Kniv
Tang
15 mm skrunøkkel
AMP-håndverktøy for modulkontakt og bitssett eller tilsvarende kompatibelt verktøy
September 2012
190-01266-78 Rev. C
Trykt i Taiwan
Velge en plassering
Vær oppmerksom på følgende når du skal velge en plassering for installering av radaren i GMR 400/600/1200 xHD-serien:
• Den ideelle monteringsplasseringen er høyt over fartøyets kjøllinje der minst mulig av fartøyets skrog eller rigg blokkerer radarstrålen.
Hvis radarstrålen hindres, kan det oppstå blindsoner og dødsoner, eller det kan genereres falske ekko. Jo høyere du monterer enheten,
desto lenger unna kan radaren oppdage objekter.
• Ikke monter radaren på samme nivå som skorsteiner, horisontale salingshorn eller tverrsalinger på en mast.
• Ikke monter radaren nær varmekilder der den kan utsettes for røyk eller varmluft fra skorsteiner eller varme fra lamper.
• Monteringsoverflaten eller -plattformen bør være solid nok til å holde radarens vekt og statiske krefter, så flat som mulig og parallell med
vannlinjen.
• Garmin anbefaler å montere radaren utenfor rekkevidde for personer (med vertikal strålebredde over hodehøyde). Når den er riktig installert
og den brukes riktig, tilfredsstiller bruken av denne radaren kravene i ANSI/IEEE C95.1-1992 Standard for Safety Levels with Respect to
Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields.
IEC 60936-1 paragraf 3-27.1 angir de maksimale avstandene fra antennen som det kan forventes radiofrekvensnivåer (RF).
◦◦
◦◦
◦◦
◦◦
◦◦
◦◦
GMR 404 xHD (100 W / kvadratmeter = 1,4 m) (10 W / kvadratmeter = 4,5 m)
GMR 406 xHD (100 W / kvadratmeter = 1,7 m) (10 W / kvadratmeter = 5,1 m)
GMR 604 xHD (100 W / kvadratmeter = 1,7 m) (10 W / kvadratmeter = 5,5 m)
GMR 606 xHD (100 W / kvadratmeter = 2 m) (10 W / kvadratmeter = 6,2 m)
GMR 1204 xHD (100 W / kvadratmeter = 2,5 m) (10 W / kvadratmeter = 7,8 m)
GMR 1206 xHD (100 W / kvadratmeter = 2,8 m) (10 W / kvadratmeter = 8,7 m)
FORSIKTIG: Ikke se direkte på antennen på nært hold når radaren sender signaler. (Øynene er den delen av kroppen som er mest følsom for
elektromagnetisk energi.)
• Det må være en sikkerhetsavstand mellom kompasset og radaren. Sikkerhetsavstanden måles fra kompassets midtpunkt til det nærmeste
punktet på radaren.
◦◦ Standardkompass = 0,9 m (90 cm)
◦◦ Reserve navigerings- og nødkompass = 0,8 m (80 cm)
• Monter annen elektronikk og andre kabler mer enn 2 m fra banen til radarstrålen. En radarstråle spres vanligvis 25° vertikalt over og under
radarens utstrålende element. Hvis du har et fartøy som har høyere baugvinkler i marsjfart, kan du redusere vinkelen, slik at strålen peker
noe nedover mot vannlinjen når fartøyet er i ro. Du kan bruke underlagsplater hvis det er nødvendig.
12,5°
12,5°
• Monter radaren unna antenner eller annen elektronikk. GPS-antenner må plasseres enten over eller under radarstrålens bane. Monter radaren
minst 1 m unna utstyr eller kabler som sender radiosignaler, for eksempel VHF-radioer, kabler og antenner. Hvis du har en SSB-radio, må du
øke avstanden til 2 m.
2
Installeringsinstruksjoner for GMR 400-/600-/1200 xHD-serien
Installere monteringsskruene og forseglingene
1. Fjern lokket på forsiden av sokkelen ved å løsne skruen og løfte lokket av hengslene slik det vises i figur 1.
2. Bruk det medfølgende smøremiddelet mot gnaging på gjengene til de fire M10 x 71-monteringsskruene.
3. Bruk en 5 mm unbrakonøkkel til å installere M10 x 71-monteringsskruene (figur 2) i sokkelen i samsvar med det valgte hullmønsteret. Stram
til monteringsskruene til de når bunnen i sokkelen. Unngå å stramme skruene for mye slik at de kan skade sokkelen. Monteringsskruene er
dekket med en gjengelåsingslapp fra fabrikken.
4. Installer forseglingene på sokkelen (figur 3).
Figur 1
Figur 2
Figur 3
Viktige hensyn ved montering på stålkonstruksjoner
MERKNAD: Hvis radaren installeres feilaktig på en ståloverflate, blir radarhuset skadet.
Radarhuset får korrosjonsskader ved feilaktig installering på en ståloverflate. For å unngå korrosjon på radarhuset må huset isoleres fra
ståloverflaten ved hjelp av nylonskiver, med nok plass mellom radarhuset og ståloverflaten til tapping av vann. Én av de fire monteringsskruene
må dessuten være koblet skikkelig til jord, og jordkontakten må være tilstrekkelig isolert fra ståloverflaten med en nylonskive og dekket med
tetningsmasse for båt (side 6).
Gummitetning
Ståloverflate
Nylonskiver
Jordledning (kun nødvendig
på én monteringsskrue)
Tetningsmasse for båt
Montere radaren
Monter radaren slik at én av endene peker mot baugen. Sørg for at den er montert langs aksen mellom baug og akter som er angitt i
monteringsmalen for GMR 400-/600-/1200-serien. Hvis siden med lokket peker mot baugen, må innstillingen for forskyvning for baugen på
kartplotteren settes til 180° (figur 4). Hvis du vil justere forskyvningen for baugen på kartplotteren, kan du se side 8.
Slik monterer du radaren:
1. (Gå til trinn 2 hvis du bruker en Garmin-kompatibel Furuno®- eller Raymarine®-brakett som allerede har monteringshull.) Finn et egnet
sted for montering, og tape fast monteringsmalen. Monteringsmalen har to hullmønstre: alternativ A og alternativ B. Finn ut hvilket
av de to mønstrene på monteringsmalen (alternativ A eller alternativ B) som passer best. Bruk en borbit på 13 mm til å bore de fire
monteringshullene.
2. Løft radaren på plass ved hjelp av stroppen som følger med. Plasser stroppen over endene av monteringsbraketten slik det vises i figur 5.
Pass på at du plasserer stroppen så nær radaren som mulig.
Installeringsinstruksjoner for GMR 400-/600-/1200 xHD-serien
3
3. Fest antennen til sokkelen ved hjelp av sekskantskruene på 8 mm, de flate skivene og fjærskivene. M10-mutrene skal strammes til
1,5 kgf-m (130 lbf-in) (11 lbf-ft).
Kursforskyvning = 0°
flat skive
Akter
Baug
Beskyttende deksel for bølgeguide
fjærskive
M10-sekskantmutter
Kursforskyvning = 180°
Figur 4
Figur 5
Figur 6
Montere antennen
1. Fjern beskyttelsesdekselet fra sokkelens bølgeguide.
2. Pass på at antennens bølgeguide samsvarer med sokkelens bølgeguide.
Skyv antennen på sokkelen.
Juster
3. Fest antennen til sokkelen ved hjelp av sekskantskruene på
bølgeguidene
8 mm og fjærskivene. Skruene på 8 mm skal strammes til
0,81 kgf-m (70 lbf-in) (6 lbf-ft).
Antenne
Sokkel
Installere spenningsomformerenheten
Spenningsomformerenheten som følger med, er nødvendig for å forsyne radaren med konstant og korrekt spenning. Når du installerer
spenningsomformerenheten, må du passe på følgende:
• Spenningsomformeren krever en inngangsspenning på 10–40 VDC (20–40 VDC for GMR 1204 og GMR 1206).
• Du må koble omformeren til båtbatteriet via en 15 A treg sikring.
Avstand
Diameter
• Garmin anbefaler at du installerer spenningsomformeren så nær den valgte strømkilden
9 fot 10 tommer (3 m)
12 AWG
som mulig.
16 fot 4 tommer (5 m)
10 AWG
• Det beste resultatet får du ved å koble spenningsomformerhuset til fartøyets RF-jord.
21 fot 3 tommer (6,5 m) 9 AWG
• Hvis inngangsledningene må forlenges, følger du anbefalingene i kabeldiametertabellen.
26 fot 2 tommer (8 m)
8 AWG
◦◦ Hvis kablene forlenges, bruker du varmekrymperørene som følger med.
Kabeldiametertabell
◦◦ Når kontakten er klemt til, varmer du den opp for å krympe den og sørge for vanntett feste.
4
Installeringsinstruksjoner for GMR 400-/600-/1200 xHD-serien
Spenningsomformerenhet i GMR
400/600/1200 xHD-serien
+
Eksempel på båtsikringsblokk
Til radar
Voltage Converter Unit
Til strøm
15 A treg sikring
10–40 VDC
(20–40 VDC for
GMR 1204 og
1206)
-
Til RF-jord
Koble spenningsomformeren til en båtsikringsblokk
Installere strøm- og nettverkskablene
Strekk kabelen slik det passer, avhengig av braketten du bruker.
Når du installerer strøm- og nettverkskablene, må du sørge for følgende:
• Ta vare på sikkerheten ved å bruke de riktige stripsene, festeanordningene og tetningsmassene til å feste kabelen i strekket og gjennom skott
eller dekk. Ikke strekk kabelen nær objekter som beveger seg, varmekilder eller gjennom dører eller slag.
• Ikke installer kabelen nær eller parallelt med andre kabler, som radioantennekabler eller strømkabler. Dette er nødvendig for å unngå
interferens til eller fra annet utstyr. Hvis det ikke er mulig, skjermer du kabelen med et isolerende metallrør eller en type EMI-skjerming.
• Det kan hende at du må bore et hull på 31,7 mm for å kunne strekke strøm-/nettverkskabelen. Garmin sender med en kabelgummitetning
som kan brukes til å dekke kabelinstalleringshullet.
◦◦ Gummitetningen er IKKE vanntett. Bruk tetningsmasse for å gjøre gummitetningen vanntett.
◦◦ Du kan kjøpe ekstra kabelgummitetninger hos Garmin eller en Garmin-forhandler.
• Bruk den valgfri RJ-45-nettverkskontakten som kan installeres på stedet (inkludert) hvis du trenger en maritim nettverkskabel fra Garmin
med tilpasset lengde (se side 9).
Slik installerer du kabelen:
1. Juster hakket og låseringen på strømkabelen på linje med strømkontakten. Koble
strømkabelen med to pinner til strømkontakten. Skru til strømkabelens låsering med
klokken til den er godt festet.
2. Koble den maritime RJ-45-nettverkskabelen inn i RJ-45-kontakten. Skru til RJ-45-kabelens
låsering med klokken til den er godt festet.
3. Før strøm- og nettverkskablene gjennom radarens forside (figur 7) eller gjennom et hull
boret i monteringsoverflaten (figur 8). Unngå å bøye eller vri kablene unødig.
4. Installer lokket på forsiden av radaren.
Figur 7
Installeringsinstruksjoner for GMR 400-/600-/1200 xHD-serien
RJ-45nettverks­
Strømkontakt kabelkontakt
Figur 8
5
Koble radaren til strøm via spenningsomformeren
Koble strømkabelen for radar (rød og svart) til omformerutkabelen ved hjelp av de inkluderte varmekrympeklemmekontaktene. Når kontaktene
er klemt til, varmer du dem opp for å krympe den og sørge for vanntett feste.
MERKNAD: Hvis du velger å kutte strømkabelen for radaren, må du koble til den innebygde sikringsholderen på nytt.
Koble radaren til fartøyets jording ved hjelp av en kobberkabel med diameter på 8 (ikke inkludert). Fest jordledningen til radarhuset ved
hjelp av én av de fire monteringsskruene, en M10-mutter og en flat skive. Dekk jordledningskontakten, monteringsskruen og mutteren med
tetningsmasse for båt.
Radar i GMR 400/600/1200 xHD-serien
Maritim nettverkskabel fra Garmin
Strømkabel for radar
7,5 A sikring
Strømomformer
+
-
Til jord for vann
10–40 VDC
(20–40 VDC
for GMR 1204
og 1206)
Til RF-jord
Strømkablingsdiagram
6
Installeringsinstruksjoner for GMR 400-/600-/1200 xHD-serien
Koble radaren til strøm via det maritime nettverket fra Garmin
Hvis det er et selvstendig nettverk (bare kartplotter og radar), kobler du den maritime RJ-45-nettverkskabelen til RJ-45-kontakten på baksiden
av kartplotteren. Hvis det er et utvidet nettverk (med kartplotter, radar, GMS 10 osv.), kobler du den maritime RJ-45-nettverkskabelen til den
åpne RJ-45-kontakten på GMS 10-nettverksboksen. Skru til RJ-45-kabelens låsering med klokken til den er godt festet.
Radar i GMR
400/600/1200 xHD-serien
Kartplotter kompatibel
med det maritime
nettverket fra Garmin
Eksempel på frittstående maritimt nettverk fra Garmin
GSD 22-ekkoloddenhet
Radar i GMR
400/600/1200 xHD-serien
xxxx
Til svinger
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GMS 10 maritim nettverksboks
GDL 30/30 A
XM-mottaker for
værdata
Garmin
kartplotter i GPSMAP
3000-serien
Garmin
kartplotter i GPSMAP
4000/5000-serien
Eksempel på utvidet maritimt nettverk fra Garmin
MERK: Hver av komponentene i det utvidede nettverket må installeres i henhold til sine instruksjoner. Disse diagrammene viser bare hvordan
en GMR 404-/406-radar fungerer sammen med et nettverk, og viser ikke riktig kabling for andre nettverkskomponenter.
MERK: Hver enhet som er koblet til det maritime nettverket fra Garmin, må være koblet til båtens strømforsyning. Disse diagrammene viser
nettverkstilkoblingene, men ikke strømtilkoblingene. Kable hver enhet i henhold til de riktige installeringsinstruksjonene.
Installeringsinstruksjoner for GMR 400-/600-/1200 xHD-serien
7
Konfigurere radaren
Når du har installert radaren, må du klargjøre kartplotteren eller det maritime nettverket fra Garmin for å kunne bruke radaren på riktig måte.
1. Oppdater programvaren for kartplotteren eller det maritime nettverket fra Garmin.
2. Angi radarantennestørrelsen.
3. Juster forskyvningen for baugen om nødvendig.
Oppdatere kartplotteren eller det maritime nettverket fra Garmin
Hvis du har en kartplotter i GPSMAP 4000-, 5000-, 6000-, 7000- eller 700-serien, bruker du et tomt SD-kort til å oppdatere kartplotteren eller
nettverket i henhold til instruksjonene i brukerveiledningen for kartplotteren.
Hvis du har en kartplotter i GPSMAP 3000-serien, bruker du et tomt Garmin-kort til å oppdatere kartplotteren eller nettverket i henhold til
instruksjonene i bruksanvisningen for kartplotteren.
Last ned den nyeste programvaren fra www.garmin.com.
Angi radarantennestørrelsen
Angi størrelsen på radarantennen ved hjelp av kartplotteren (4 eller 6 fot). Til du angir antennestørrelsen, vises det en advarsel om at radaren må
konfigureres, på kartplotteren.
MERK: Pass på at du oppgir riktig antennestørrelse på kartplotteren for å oppnå det beste resultatet.
Slik angir du radarantennestørrelse på en kartplotter i GPSMAP 4000-, 5000-, 6000-, 7000- eller 700-serien:
1. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
2. Velg Meny > Radaroppsett > Antennestørrelse i skjermbildet Radar.
3. Velg riktig antennestørrelse, 4 eller 6 fot.
Slik angir du radarantennestørrelse på kartplotteren i GPSMAP 3000-serien:
1. Trykk på PAGE-knappen for å gå til siden Radar.
2. Trykk på Oppsett-skjermtasten for å åpne siden Oppsett.
3. Ved hjelp av VIPPEBRYTEREN velger du kategorien Avansert og deretter feltet Antennestørrelse, og trykker deretter på ENTER.
4. Velg riktig antennestørrelse, 4 eller 6 fot, og trykk på ENTER.
Endre forskyvningen for baugen
Forskyvning for baugen = 0°
akter
Slik måler du potensiell radarforskyvning:
1. Ved hjelp av et magnetisk kompass finner du den optiske kompasskursen til et objekt som står stille
innenfor synsvidde.
2. Mål kompasskursen til målet på radaren.
3. Hvis kursavviket er mer enn +/- 1°, må du justere forskyvningen for baugen videre.
baug
Avhengig av installeringen av radaren kan det være nødvendig å justere forskyvningen for baugen.
Hvis installeringen av radaren krever en forskyvning på 180°, endrer du forskyvningen for baugen til
180° og tester radaren. Hvis forskyvningen for baugen må justeres videre, måler du radarforskyvningen
og endrer forskyvning ved hjelp av den følgende fremgangsmåten.
Slik endrer du forskyvning for baugen på en kartplotter i GPSMAP 4000-, 5000-, 6000-,
7000- eller 700-serien:
1. Velg Radar i skjermbildet Hjem.
2. Velg Radaroppsett > Baugen i skjermbildet Radar.
3. Angi en forskyvningsverdi, og velg deretter Tilbake.
Slik endrer du forskyvning for baugen på en kartplotter i GPSMAP 3000-serien:
Forskyvning for baugen = 180°
1. På siden Radar trykker du på Oppsett-skjermtasten for å åpne siden Oppsett.
2. På siden Oppsett bruker du VIPPEBRYTEREN til å velge kategorien Avansert.
3. Merk glidebryteren Forskyvning for baugen, og trykk deretter på ENTER.
4. Juster verdien. Forhåndsvisningsvinduet endres når du justerer glidebryteren.
5. Når du har angitt riktig forskyvning, trykker du på ENTER for å lagre, og deretter trykker du på QUIT for å gå tilbake til siden Radar.
8
Installeringsinstruksjoner for GMR 400-/600-/1200 xHD-serien
Installere RJ-45-nettverkskontakten som kan installeres på stedet (valgfritt):
Det følger med en RJ-45-nettverkskontakt som kan installeres på stedet, slik at du kan lage en nettverkskabel med riktig lengde for
installasjonen.
➊ O-ring
➋ RJ-45 modulkontakt
➌ Ethernet-kabelkontakt
➌
Kobberbånd (vises ikke)
➊
➋
Klargjøre nettverkskabelen
1. Kutt Ethernet-kabelen til ønsket lengde. Ta vare på RJ-45-kontakten til trinn 4.
2. Fjern slitasjebeskyttelsesmutteren fra kabeltilkoblingshuset, og tre den på den avkuttede enden av kabelen slik det vises.
3. Før den avkuttede kabelenden gjennom kabeltilkoblingshuset slik det vises.
Avkuttet ende
av kabel
Slitasje­
beskyttelse
Tilkoblingshus
4. Sammenlign RJ-45-kontakten du fjernet i trinn1, med kabelposisjonene i tabellen nedenfor. Merk deg hvilken kabelside, A eller B, som ble
fjernet i trinn1.
Posisjon
Kabelfarge – hovedfarge/stripe
Side A
Side B
1
Hvit/oransje
Hvit/grønn
2
Oransje
Grønn
3
Hvit/grønn
Hvit/oransje
4
Blå
Blå
5
Hvit/blå
Hvit/blå
6
Grønn
Oransje
7
Hvit/brun
Hvit/brun
8
Brun
Brun
Posisjon 8
Posisjon 1
MERK: For Garmins maritime nettverk er det nødvendig at krysskabler ikke overskrider 100 meter mellom enhetene. Når du lager en tilpasset
kabel av løpende kabellengde, må du lage både en side A og en side B.
5. Klargjør kabelen for å installere kontakten:
• Skyv et skarpt knivblad inn mellom kabelbeskyttelsen og isolasjonen. Splitt isolasjonen 1,5 cm fra den avkuttede
enden av kabelen.
9/16 tommer
(14 mm)
• Skrell av isolasjonen, og kutt av den delen som er splittet.
• Kutt av beskyttelsen og Mylar-laget fra ledningene. Vær forsiktig så du ikke kutter noen av ledningene.
• Brett avlederen tilbake over isolasjonen, og beskjær den til ca. 14 mm.
• Skill ledningsparene nok til å sørge for solid forbindelse.
Avleder
• Plasser enkeltledningene i riktig rekkefølge i henhold til tabellen ovenfor. Hvis du for eksempel har identifisert
enden av kabelen i trinn 4 som side A, arrangerer du ledningene for side A. Når du lager en tilpasset kabel av
løpende kabellengde, må du lage både en side A- og en side B-tilkobling.
• Beskjær ledningsendene slik at de er jevnlange, og la det gjenstå ca. 14 mm fra ledningsendene til kanten av
isolasjonen.
• Plasser avlederen på isolasjonen. Vikle det inkluderte kobberbåndet rundt kabelen så nær kanten av isolasjonen som mulig.
• Ved hjelp av en tang klemmer du sammen kobberbåndet for å forme kabelisolasjonsenden slik at den er enklere å sette inn i kontakten.
Vær forsiktig slik at du ikke skader kobberbåndet.
Installeringsinstruksjoner for GMR 400-/600-/1200 xHD-serien
9
Installere nettverkskontakten
1. Sett ledningene inn i modulkontakten i riktig rekkefølge slik at endene når bunnen inne i kontakten. Kontroller at ledningene er i riktig
rekkefølge før du går videre. Hvis noen av ledningene ikke er i riktig rekkefølge, fjerner du kontakten og setter inn ledningene på nytt.
2. Ved hjelp av et AMP-håndverktøy for modulkontakt og bitssett (eller tilsvarende kompatibelt verktøy) klemmer du kontakten på ledningene i
henhold til fremgangsmåten som anbefales av klemmeverktøyprodusenten.
3. Når kontakten er klemt fast, justerer du utløsertappen på kontakten til det tilsvarende hakket i kabeltilkoblingshuset. Trykk ned tappen,
og skyv kabelen gjennom huset til kontakten sitter godt i kontaktbrønnen.
Utløsertapp
4. Skru slitasjebeskyttelsesmutteren på huset, og stram den til med en 15 mm skrunøkkel. Vær forsiktig så du ikke strammer mutteren for
hardt.
5. Installer O-ringen i huset. Kabelen er klar til bruk.
O-ring
10
Installeringsinstruksjoner for GMR 400-/600-/1200 xHD-serien
Enhetsmål
17 11/32 tommer
(440,8 mm)
7 7/8 tommer
(200 mm)
5 29/32 tommer
(150 mm)
5 33/64 tommer
(140 mm)
L
7 7/8 tommer
(200 mm)
12 11/32 tommer
(313,5 mm)
12 7/8 tommer
(326,8 mm)
Modell
L
GMR 404/604/1204 xHD
51 19/32 tommer (1310 mm)
GMR 406/606/1206 xHD
75 45/64 tommer (1923 mm)
Installeringsinstruksjoner for GMR 400-/600-/1200 xHD-serien
11
Spesifikasjoner
Sokkel (fysisk)
Vekt: 45.9 pund (20.82 kg)
Strømkabel: 49 fot 2 35/64 tommer (15 m) lang
Nettverkskabel: 49 fot 2 35/64 tommer (15 m) lang
GMR 400/600 xHD
Sendeeffekt: GMR 400 xHD: 4 kW
Sendeeffekt: GMR 600 xHD: 6 kW
Sendefrekvens: 9410 ± 30 MHz
Inngangsspenning: 10–40 VDC
(med spenningsomformerenheten)
Typisk inngangseffekt: 55 W
Inngangseffekt (100 kn vind):
145 W maks.
Skala/pulsbredde/PRF (nm/nsek/Hz):
0,125–0,5/75/3980
0,750–1/185/3975
1,5/235/3200
2,0/283/2750
3,0/370/1970
4,0/440/1736
6,0–12/535/1407
16–36/1032/800
48–72/1032/500
Antennerotasjon: 24 o/min og 48 o/min
Maks. vindbelastning: 100 knop
Mottakerstøy: Under 4 dB
Omgivelser:
Temp: fra –10 til +60 ºC
(fra 14 til 140 ºF)
Luftfuktighet: 95 % ved 35 ºC (95 ºF)
Relativ vind: 100 knop
Vanntett i henhold til IEC 60529 IPX6
Rekkevidde: 20 m (65,5 fot), maks. 72 nm
Avstandsoppløsning: 20 m (65,5 fot)
Radarinterferens: Antiforstyrrelsesalgoritme
Støydemping: Sjøstøy og regnstøy
GMR 1200 xHD
Sendeeffekt: 12 kW
Sendefrekvens: 9410 ± 30 MHz
Inngangsspenning: 20–40 VDC
(med spenningsomformerenheten)
Typisk inngangseffekt: 65 W
Inngangseffekt (100 kn vind):
155 W maks.
12
Skala/pulsbredde/PRF (nm/nsek/Hz):
0,125–0,5/75/3980
0,750–1/185/3975
1,5/235/3200
2,0/283/2750
3,0/370/1970
4,0/440/1736
6,0–12/535/1407
16–36/1032/800
48–72/1032/500
Antennerotasjon: 24 o/min og 48 o/min
Maks. vindbelastning: 100 knop
Mottakerstøy: Under 4 dB
Omgivelser:
Temp: fra –10 til +60 ºC
(fra 14 til 140 ºF)
Returtap ved inngang: bedre enn -20 dB
Vekt: 16.9 pund (7,67 kg)
Radarvisningsfunksjoner
Luftfuktighet: 95 % ved 35 ºC (95 ºF)
Relativ vind: 100 knop
Vanntett i henhold til IEC 60529 IPX6
Rekkevidde: 20 m (65,5 fot), maks. 72 nm
Avstandsoppløsning: 20 m (65,5 fot)
Radarinterferens: antiforstyrrelsesalgoritme
Støydemping: sjøstøy og regnstøy
4 fots åpen radar
Type: endematet bølgeguide med spor
Horisontal strålebredde: 1,8 grader
Horisontale sidelober:
-23 dB innenfor ± 10 grader av hovedstrålen
-30 dB utenfor ± 10 grader av hovedstrålen
Vertikal strålebredde: 24 grader
Antenneforsterkning: 29 dB
Polarisering: horisontal
Returtap ved inngang: bedre enn -20 dB
Vekt: 12.2 pund (5,53 kg)
6 fot 6 fots åpen radar
Type: endematet bølgeguide med spor
Horisontal strålebredde: 1,1 grader
Horisontale sidelober:
-25 dB innenfor ± 10 grader av hovedstrålen
-30 dB utenfor ± 10 grader av hovedstrålen
Vertikal strålebredde: 24 grader
Antenneforsterkning: 30 dB
Polarisering: horisontal
Visningsmodi: Nord opp, Kurs opp,
Styrekurs opp
VRM/EBL: 1 brukerjusterbar
(Kartplottere i GPSMAP
4000-/5000-/6000-/7000-/700-serien)
2 brukerjusterbare, som kan flyte
(kartplottere i GPSMAP 3000-serien)
Kursnøyaktighet: 1 grad
Kontroller: automatisk og manuell justering
av forsterkning, manuell eller automatisk
justering av mottaker (AFC),
manuell justering av regnstøy og sjøstøy.
Radar-/kartoverlegg: støtte for overleggsmodus.
I tillegg splittoverlegg med standard
radarvisning
Havnemodus: optimal radarytelse i havn
Offshore-modus: optimal radarytelse til havs
Modus for dobbel rekkevidde: samtidig bruk av
to rekkevidder som vises på delt skjerm
Rekkevidder som kan velges av bruker, på
mellom 1/8 nm og 3 nm på venstre side og
mellom 1/8 nm og 72 nm på høyre side
Tidsbasert sending: (kartplottere i
GPSMAP 3000-serien) sendetid og
standby-tid som angis av brukeren
Vakt: (Kartplottere i GPSMAP
4000-/5000-/6000-/7000-/700-serien) modus
for tidsbasert sending som kan justeres av
brukeren
Zoommodus: 2x, 4x (bare kartplottere i
GPSMAP 3000-serien)
Spor (kjølvann): kort, middels, langt (bare
kartplottere i GPSMAP 3000-serien)
Vaktsonealarm: 2 brukerjusterbare vaktsoner
Ute av senter-funksjon: foranvisning
(Kartplottere i GPSMAP
4000-/5000-/6000-/7000-/700-serien)
Foranvisning, automatisk justering
og manuell (kartplottere i
GPSMAP 3000-serien)
Antennerotasjon: valg mellom 24 eller 48 o/min
MARPA: sporer opptil 10 MARPA-mål for
radarplotting og for å unngå kollisjoner
(krever kompass)
Installeringsinstruksjoner for GMR 400-/600-/1200 xHD-serien
Advarsler
Unnlatelse av å unngå potensielt farlige situasjoner kan føre til ulykke eller
kollisjon med dødsfall eller alvorlig personskade som følge.
• Radarradomen avgir elektromagnetisk energi. Sørg for at radomen er installert
i henhold til anbefalingene i denne veiledningen, og at alt personell holder
avstand til radomen før den settes i sendemodus.
• Når du navigerer, må du sammenligne informasjonen som vises på enheten,
med alle tilgjengelige navigeringskilder, for eksempel det du kan se, og kart.
Av sikkerhetsgrunner må du alltid finne ut av forskjeller eller spørsmål du har,
før du fortsetter å navigere.
• Det elektroniske kartet på enheten skal bare brukes som et hjelpemiddel,
og skal ikke erstatte bruk av offentlig autoriserte kart. Offentlig autoriserte kart
og meldinger inneholder all nødvendig informasjon for trygg navigering.
• Bruk denne enheten bare som navigeringshjelp. Ikke forsøk å bruke enheten til
andre formål som krever nøyaktig måling av retning, avstand, beliggenhet eller
topografi.
ADVARSEL: Ikke kutt sikringsholderen fra den røde ledningen. Sikringsholderen må være på plass for at Garmin-radaren skal fungere riktig. Fjerning av den innebygde
sikringsholderen kan skade kretsene til båten.
FORSIKTIG: Hør med de lokale myndighetene om det finnes noen driftsbegrensninger eller lisenskrav som gjelder ved bruk av denne enheten.
FORSIKTIG: Ikke bruk radaren i GMR 400/600/1200 xHD-serien på innsjøer i Belgia ettersom radaren har høyere overføringsnivåer enn det som er tillatt for innsjøer i
Belgia.
FCC-samsvar
Radaren i GMR 400/600/1200 xHD-serien samsvarer med del 80 i FCCs regler. Utstyret er autorisert av FCC.
Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det
forårsake interferens i radiokommunikasjon. Det finnes imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå interferens i en installasjon. Hvis dette
utstyret forårsaker interferens i radio- eller TV-mottak, noe som kan oppdages ved å skru utstyret av og på, anbefales det at brukeren prøver å
rette opp interferensen med ett av følgende tiltak:
•
•
•
•
Forandre på retningen til mottakerantennen eller flytt den.
Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.
Industry Canada-samsvar
Radaren i GMR 400/600/1200 xHD-serien samsvarer med Industry Canada Standard RSS-138.
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at radaren i GMR 400/600/1200 xHD-serien samsvarer med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktivet
1999/5/EF.
Hvis du vil lese den fullstendige samsvarserklæringen, kan du gå til Garmins webområde for Garmin-produktet ditt: www.garmin.com.
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE RADAREN I GMR 600-/1200-SERIEN GODTAR DU AT DU ER BUNDET AV FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER
I LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVAREN. LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin gir deg en begrenset lisens til bruk av programvaren som følger med denne enheten (“Programvaren”), i en binær kjørbar form ved
normal bruk av produktet. Eiendomsrett og immaterielle rettigheter i og til Programvaren forblir hos Garmin.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og er beskyttet i henhold til USAs opphavsrettslover og internasjonale avtaler om
opphavsrett. Du er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og kodingen i Programvaren er verdifulle forretningshemmeligheter
tilhørende Garmin, og at Programvaren i kildekodeform forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin. Du samtykker i at du
ikke skal dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form, eller
lage avledede produkter basert på Programvaren. Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere Programvaren til et annet land i
strid med USAs eksportlover.
Installeringsinstruksjoner for GMR 400-/600-/1200 xHD-serien
13
Begrenset garanti
Dette Garmin-produktet garanteres å være feilfritt med hensyn til materiell og utførelse i ett år fra kjøpsdatoen. I denne perioden vil Garmin,
etter eget valg, reparere eller skifte ut enhver komponent som ikke fungerer ved normal bruk. Slike reparasjoner eller utskiftinger utføres
kostnadsfritt for kunden, både når det gjelder deler og arbeid, forutsatt at kunden selv dekker eventuelle transportkostnader. Denne garantien
gjelder ikke: (i) kosmetiske skader, for eksempel riper, hakk og bulker; (ii) forbruksdeler, for eksempel batterier, med mindre produktet har blitt
skadet på grunn av en defekt i materialet eller utførelsen; (iii) skade som skyldes uhell, misbruk, vann, flom, brann eller andre naturhendelser
eller eksterne årsaker; (iv) skade som skyldes service som er utført av personer som ikke er autoriserte serviceleverandører for Garmin, eller (v)
skade på et produkt som har blitt endret uten skriftlig tillatelse fra Garmin. I tillegg forbeholder Garmin seg retten til å nekte garantikrav mot
produkter eller tjenester som er innhentet og/eller som brukes i strid med lovene i et hvilket som helst land.
Dette produktet er bare beregnet på å brukes som en reisehjelp, og skal ikke brukes til eventuelle formål som krever nøyaktig måling av retning,
distanse, sted eller topografi. Garmin gir ingen garantier for nøyaktigheten eller fullstendigheten til kartdataene i dette produktet.
DE GARANTIER OG RETTSMIDLER SOM ER NEDFELT HER, ER EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER,
UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVPÅLAGTE, INKLUDERT ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR SOM OPPSTÅR
SOM ET RESULTAT AV GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, LOVPÅLAGTE ELLER
ANDRE. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND.
UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL GARMIN HOLDES ERSTATNINGSANSVARLIG FOR EVENTUELLE TILFELDIGE,
SPESIELLE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM SKYLDES BRUK, FEILAKTIG BRUK ELLER
MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET ELLER PRODUKTFEIL. NOEN STATER/LAND TILLATER IKKE
ANSVARSFRASKRIVELSE VED TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER, OG DET ER DERFOR MULIG AT BEGRENSNINGENE
OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.
Garmin forbeholder seg retten til, etter egen vurdering, å reparere eller erstatte (med et nytt eller nylig reparert produkt) enheten eller
programvaren, eller tilby full refusjon av kjøpesummen. DETTE RETTSMIDDELET ER DITT ENESTE RETTSMIDDEL VED
EVENTUELLE GARANTIBRUDD.
Hvis du ønsker garantiservice, kan du kontakte din nærmeste autoriserte Garmin-forhandler eller ringe Garmins produktsupport for å få
instruksjoner om frakt og et RMA-sporingsnummer. Pakk inn enheten godt, og legg ved en kopi av kvitteringen, som kreves som kjøpsbevis
for å kunne motta garantiservice. Skriv sporingsnummeret tydelig på utsiden av pakken. Send enheten med betalt porto til et hvilket som helst
Garmin-verksted som tilbyr garantiservice.
Kjøp på Internett-auksjoner: Produkter som er kjøpt gjennom Internett-auksjoner, kvalifiserer ikke til rabatter eller andre spesialtilbud fra
Garmins garantidekning. Bekreftelser fra auksjoner på Internett godtas ikke som dokumentasjon i garantisaker. Det kreves en original kvittering
eller en kopi av kvitteringen fra det opprinnelige utsalgsstedet for at en reparasjon skal dekkes av garantien. Garmin vil ikke erstatte manglende
komponenter fra en pakke som er kjøpt via en auksjon på Internett.
Internasjonale kjøp: En separat garanti kan gis av internasjonale distributører for enheter som er kjøpt utenfor USA, avhengig av landet. Hvis
aktuelt, gis denne garantien av den lokale distributøren, og denne distributøren utfører lokal service på enheten. Distributørgarantier er bare
gyldige i området for tiltenkt distribusjon. Enheter som er kjøpt i USA eller Canada, må returneres til Garmin-servicesenteret i Storbritannia,
USA, Canada eller Taiwan.
Garmins garantiretningslinjer for maritime produkter: Enkelte maritime Garmin-produkter i enkelte områder har lengre garantiperiode og
ytterligere vilkår og betingelser. Gå til www.garmin.com/support/warranty.html hvis du vil ha mer informasjon, og for å se om produktet ditt er
dekket av Garmins garantiretningslinjer for maritime produkter.
14
Installeringsinstruksjoner for GMR 400-/600-/1200 xHD-serien
Installeringsinstruksjoner for GMR 400-/600-/1200 xHD-serien
15
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, distribueres, lastes ned eller
lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne
brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne. Dette
forutsetter at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell
distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt
til å varsle noen personer eller organisasjoner om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og
tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoen og GPSMAP® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GMR™ og myGarmin™ er varemerker
for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Furuno® er et registrert varemerke for Furuno Electric Co., Ltd. Raymarine® er et registrert varemerke for Raymarine Limited.
De nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) for
Garmin-produktene på Garmins webområde på www.garmin.com.
© 2010-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
www.garmin.com
September 2012
Delnummer 190-01266-78 Rev. C
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising