Garmin | Approach® G8 | Operating instructions | Garmin Approach® G8 Návod k obsluze

Garmin Approach® G8 Návod k obsluze
Approach G8
®
Návod k obsluze
© 2014 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin , logo společnosti Garmin a Approach jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrovaných v USA a dalších zemích. Garmin Connect™ a
Garmin Express™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
Apple , iPhone a Mac jsou obchodní značky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. iOS je registrovaná obchodní značka společnosti Cisco Systems, Inc. podléhající
licenci společnosti Apple Inc. Značka slova Bluetooth a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Garmin podléhá licenci. microSD™ a
logo microSDHC jsou obchodní značky společnosti SD-3C, LLC. Wi‑Fi je registrovaná obchodní značka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows je registrovaná obchodní známka
společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
®
®
®
®
®
®
®
Obsah
Začínáme......................................................................... 1
Nabíjení zařízení ......................................................................... 1
Zapnutí zařízení .......................................................................... 1
Nastavení funkce Doporučení pro hole ...................................... 1
Podpora a aktualizace ................................................................ 1
Aktualizace softwaru a hřišť prostřednictvím sítě Wi‑Fi® ........... 1
Uzamčení dotykové obrazovky ................................................... 1
Hraní golfu.......................................................................1
Zobrazení jamky ......................................................................... 1
Přesun jamky .............................................................................. 2
Hole ............................................................................................ 2
Doporučení pro hole ................................................................... 2
Měření úderu .............................................................................. 2
Sledování výsledků ..................................................................... 2
Hendikep skórování .................................................................... 4
Zobrazení vzdálenosti PlaysLike ................................................ 4
Uložení pozice ............................................................................ 4
Hledání hřišť................................................................... 4
Informace o náhledu hřiště ......................................................... 4
TruSwing™......................................................................5
Metriky TruSwing ........................................................................ 5
Zaznamenávání a zobrazování metrik TruSwing na zařízení
Approach .................................................................................... 5
Výměna hole ............................................................................... 5
Změna preference ruky ............................................................... 5
Odpojení zařízení TruSwing ....................................................... 5
Přizpůsobení zařízení..................................................... 5
Nastavení ....................................................................................5
Garmin Connect............................................................. 5
Používání služby Garmin Connect ............................................. 5
Online funkce Bluetooth ............................................................. 5
Připojené funkce Wi-Fi ................................................................ 6
Dodatek........................................................................... 6
Kalibrace kompasu ..................................................................... 6
Instalace paměťové karty ........................................................... 6
Péče o zařízení ........................................................................... 6
Technické údaje ..........................................................................6
Vymazání uživatelských dat ....................................................... 7
Použití klipu ................................................................................ 7
Úspora energie během nabíjení zařízení ................................... 7
Rejstřík............................................................................ 8
Obsah
i
Začínáme
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Při prvním použití zařízení proveďte tyto úlohy.
1 Zaregistrujte své zařízení (Podpora a aktualizace,
strana 1).
2 Zařízení nabijte (Nabíjení zařízení, strana 1).
3 Zapněte zařízení (Zapnutí zařízení, strana 1).
4 Můžete začít hrát golf (Hraní golfu, strana 1).
Nabíjení zařízení
VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo
možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému
vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj
na přímém slunečním světle.
OZNÁMENÍ
Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte
z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní
oblast.
Zařízení je napájeno vestavěnou dobíjecí lithiovou baterií,
kterou můžete nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky
nebo portu USB v počítači.
1 Vytáhněte ochranný kryt z portu USB .
Podpora a aktualizace
Služba Garmin Express™ poskytuje snadný přístup
k následujícím službám pro zařízení Garmin . Některé služby
nemusí být pro vaše zařízení k dispozici.
• Registrace produktu
• Návody k produktům
• Aktualizace softwaru
• Aktualizace map a hřišť
• Vozidla, hlasy a další doplňky
®
Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Aktualizace softwaru a hřišť prostřednictvím
sítě Wi‑Fi
®
Než začnete používat technologii Wi‑Fi pro aktualizaci vašeho
zařízení, musíte se připojit do sítě Wi‑Fi (Připojení k bezdrátové
síti, strana 6).
Vyberte možnosti Nastavení > Wi-Fi > Aktualizace.
Vaše zařízení automaticky nainstaluje dostupné aktualizace.
Některé aktualizace mohou vyžadovat restartování zařízení.
Uzamčení dotykové obrazovky
Chcete-li předejít náhodnému stisknutí obrazovky, můžete ji
uzamknout.
1 Vyberte možnost .
2 Vyberte možnost .
Hraní golfu
1 Vyberte možnost Přehrát.
2 Vyberte kurz.
2 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu USB
v zařízení.
3 Zasuňte větší konec kabelu USB do síťové nabíječky.
4 Zapojte síťovou nabíječku do standardní elektrické zásuvky.
5 Zařízení zcela nabijte.
Plně nabitá baterie může fungovat až 15 hodin.
Zobrazení jamky
Zařízení zobrazuje jamku, kterou právě hrajete.
Zapnutí zařízení
Při prvním použití zařízení budete vyzvání k výběru jazyka
a jednotky měření. Během prvotního nastavení můžete také
nastavit doporučení pro hole.
Podržte tlačítko .
Nastavení funkce Doporučení pro hole
Při prvním zapnutí zařízení můžete provést nastavení funkce
Doporučení pro hole. Pokud funkce Doporučení pro hole nebyla
nastavena při prvním zapnutí, lze ji aktivovat kdykoliv později
(Aktivace funkce Doporučení pro hole, strana 2).
1 Zvolení možnosti nebo otevírá výběr hole.
2 Po zvolení možnosti nebo můžete zadat vzdálenost.
3 Chcete-li zadat vzdálenost pro další hůl, zvolte možnost .
4 Vzdálenost pro další hůl zadáte opakováním kroků 2 a 3.
POZNÁMKA: Musíte zadat vzdálenost alespoň pro tři hole.
5 Po zadání vzdálenosti alespoň pro tři hole zvolte možnost .
Začínáme
Zobrazuje číslo jamky. Počet barevných teček značí par pro jamku.
Zobrazuje celkovou vzdálenost ke středu greenu nebo vybrané
pozici špendlíku.
Jestliže je tato položka vybrána, aktivuje režim velkých čísel.
Zobrazuje oblouky layup, které značí vzdálenost k jamce.
Čtyři oblouky se zobrazí pro par 5 a vyšším, tři oblouky se zobrazí
pro par 4 a pro par 3 se nezobrazí žádný oblouk.
zobrazí předchozí jamku, je-li vybrána.
vybrána (pouze první a poslední jamka).
ukončí kolo, je-li
Výběrem této možnosti provedete přesun k následující jamce.
1
Přesun jamky
Během hry se můžete podrobněji podívat na green a změnit
polohu jamky.
1 Začněte hrát (Hraní golfu, strana 1) nebo zobrazte náhled
hřiště (Informace o náhledu hřiště, strana 4).
2 Výběrem možnosti green view můžete green zvětšit.
3 Chcete-li polohu jamky změnit, přetáhněte ikonu .
Funkce PinPointer přepočítá své údaje podle nové polohy
jamky.
Zobrazení směru k jamce
Než budete moci zobrazit směr k jamce, musíte provést kalibraci
kompasu (Kalibrace kompasu, strana 6).
Funkce PinPointer je kompas, který napoví správný směr, pokud
nevidíte polohu jamky.
Podržte pin pointer.
Hole
Můžete uložit informace o vzdálenosti pro každý typ hole.
Jestliže je aktivována funkce Doporučení pro hole, zařízení
použije vaše informace o holích k tomu, aby vám doporučilo hůl
pro následující úder.
Přidání hole
1 Vyberte možnosti Nastavení > Hole > Přidat hůl.
2 Zadejte název hole.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte typ hole.
Úprava informací o holích
1 Vyberte možnost Nastavení > Hole.
2 Vyberte hůl.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li změnit vzdálenost pro hůl, vyberte možnost
Upravit vzdálenost.
POZNÁMKA: Tato možnost je k dispozici pouze po
zapnutí doporučení pro hole.
• Chcete-li zobrazit statistiky holí, vyberte možnost Údery.
TIP: Chcete-li uložit příslušnou hůl do doporučení pro
hole, vyberte možnost
> Uložit k informacím o holi.
• Materiál hole zvolíte výběrem možnosti Typ hole.
• Chcete-li ze seznamu určitou hůl odebrat, vyberte
možnost Odstranit.
Doporučení pro hole
Pokud je aktivována funkce Doporučení pro hole, nabídne vám
vhodnou hůl pro další ránu.
Pokud je aktivována funkce Doporučení pro hole, zobrazuje
přibližný dosah pro doporučenou hůl.
Pokud je aktivována funkce „zahrát jako“, zobrazuje přibližný dosah
hole a započítání změn nadmořské výšky.
Zobrazuje doporučenou hůl a vzdálenost pro hůl, je-li zapnuto
doporučení pro hole.
Aktivace funkce Doporučení pro hole
Funkci Doporučení pro hole můžete použít k zobrazení
doporučení ohledně holí během golfového kola.
1 Vyberte možnost Nastavení > Informace o holi.
2 Vyberte možnost Zapnuto.
Měření úderu
1 Po odehrání úderu podržte tlačítko measure.
2 Vyberte možnost Zahájit měření.
3 Dojděte k míčku.
Pro přesné měření není nutné, abyste šli přímo k míčku.
Zařízení měří vzdálenost jako přímou čáru od bodu, z něhož
jste vyšli. Během měření se můžete výběrem možnosti
vrátit zpět na mapu.
4 Jakmile dojdete k míčku, vyberte jednu z možností:
• Chcete-li úder zrušit, vyberte možnost Vynulovat.
• Chcete-li přidat délku úderu k průměru pro hůl, vyberte
možnost Uložit ránu a vyberte hůl, kterou jste pro úder
použili. Zařízení uloží úder do výsledkové listiny a přidá
délku úderu k průměrné délce úderu pro danou hůl
(Úprava informací o holích, strana 2).
Sledování výsledků
Než začnete sledovat výsledky, musíte vybrat metodu skórování
(Nastavení metody skórování, strana 3).
Můžete sledovat skóre až pro čtyři hráče.
1 Začněte hrát (Hraní golfu, strana 1).
2 Stiskněte tlačítko score.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li upravit jméno hráče, vyberte jej.
• Chcete-li zadat počet úderů pro danou jamku, vyberte
možnost .
• Po zvolení možnosti
> Nastavit hráče můžete
upravovat hendikepy hráčů. Tato volba se zobrazuje
pouze tehdy, pokud je aktivována možnost skórování
hendikepu (Zapnutí hendikepu skórování, strana 4).
• Chcete-li změnit metodu skórování, vyberte možnosti >
> Nastavení > Skórování > Metoda. Jestliže se skóre,
která jste doposud pro dané kolo zadali, neshodují
s novou metodou skórování, zařízení vás vyzve, abyste
buď vymazali všechna skóre pro dané kolo, nebo
ponechali stávající metodu skórování.
4 Chcete-li se vrátit na mapu golfového hřiště, vyberte možnost
score.
Informace o výsledkové listině
Během kola můžete prostřednictvím výsledkové listiny měnit
jméno, skóre a hendikep každého hráče
2
Hraní golfu
Zobrazení statistik kola
Můžete zobrazit statistiky pro kolo, které právě hrajete.
1 Během hry vyberte možnost score > .
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit informace o všech hráčích, vyberte
možnost Podrobnosti o kolu.
• Chcete-li zobrazit informace o konkrétním hráči, vyberte
možnost Podrobnosti o kolu >
> Podrobnosti o
hráči, vyberte jméno hráče a statistiku, která se má
zobrazit.
Informace o individuálních výsledkových listinách
Lokální hendikep
Individuální výsledková listina obsahuje podrobný přehled kola
pro daného hráče. Čtyři symboly představují počet úderů
vzhledem k paru. Skóre rovnající se paru nemá žádný symbol.
Celkové skóre
Skutečné údery na jamku
Zaznamenané údery na jamku
Nastavení metody skórování
Můžete změnit způsob, jakým zařízení sleduje výsledky.
1 Vyberte možnost:
• Jestliže právě hrajete kolo, vyberte možnost >
>
Nastavení > Skórování > Metoda.
• Jestliže právě nehrajete kolo, vyberte možnost Nastavení
> Skórování > Metoda.
2 Vyberte metodu skórování.
Skórování Stableford
Jestliže vyberete metodu skórování Stableford (Nastavení
metody skórování, strana 3), budou se body přičítat na základě
počtu úderů vzhledem k paru. Na konci kola vítězí nejvyšší
skóre. Zařízení uděluje body podle specifikací Golfové asociace
Spojených států.
Výsledková listina pro hru Stableford zobrazuje místo záběrů
body.
Body
Počet úderů vzhledem k paru
0
2 nebo více nad
1
1 nad
2
Par
3
1 pod
4
2 pod
5
3 pod
Informace o skórování pro zápas
Jestliže zvolíte metodu skórování pro zápas (Nastavení metody
skórování, strana 3), je u každé jamky připsán jeden bod hráči,
který má nejméně úderů. Na konci kola vítězí hráč, který vyhrál
nejvíce jamek.
POZNÁMKA: Metoda skórování pro zápas je k dispozici pouze
pro dva hráče.
Jestliže nastavíte zařízení Approach na počítání úderů, určí
zařízení vítěze každého kola. V opačném případě vyberte na
konci každé jamky hráče s nejnižším počtem úderů, nebo pokud
byl počet úderů totožný, vyberte možnost Rozpůlené.
Informace o skórování Skins
Jestliže zvolíte skórovací metodu Skins (Nastavení metody
skórování, strana 3), hráči soutěží o cenu na každé jamce.
Jestliže nastavíte zařízení Approach na počítání úderů, určí
zařízení vítěze každé jamky. V opačném případě vyberte na
konci každé jamky hráče s nejnižším počtem úderů. Jestliže hra
skončí nerozhodně, můžete vybrat více vítězů.
Hraní golfu
Celkové skóre
Dva nebo více nad par
Jeden nad par
Jeden pod par
Dva nebo více pod par
Zobrazení historie
Můžete zobrazit uložené údery, kola a statistiky hráčů.
1 Vyberte možnost Historie a vyberte kolo, které chcete
zobrazit.
Zařízení zobrazí informace o všech hráčích.
2 Vyberte možnost.
• Chcete-li zobrazit individuální výsledkovou listinu pro dané
kolo, vyberte možnost
> Podrobnosti o hráči,
a vyberte jméno hráče (Informace o individuálních
výsledkových listinách, strana 3).
• Chcete-li zobrazit přehled všech jamek a jejich parů,
vyberte možnost
> Podrobnosti o hřišti.
• Chcete-li přizpůsobit jednotlivé údaje o daném kole,
včetně jména, skóre a hendikepu každého hráče, vyberte
možnost
> Upravit skórkartu.
• Chcete-li vymazat výsledkovou listinu z historie zařízení,
vyberte možnost
> Odstranit skórkartu.
Zobrazení výsledkových listin na počítači
Všechny výsledkové listiny si můžete zobrazit na počítači.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Zařízení se v počítačích Windows zobrazí jako vyměnitelná
jednotka v nabídce Počítač, a v počítačích Mac jako
připojený svazek.
2 Otevřete jednotku zařízení.
3 Výsledkové listiny zobrazíte otevřením položky Skórkarta >
ScorecardViewer.html.
®
®
3
Hendikep skórování
Můžete nastavit hendikep pro jamku (Nastavení hendikepu
jamky, strana 4) a pro každého hráče (Nastavení hendikepu
hráče, strana 4).
Zapnutí hendikepu skórování
1 Vyberte možnost Nastavení > Skórování > Hendikep
skórování.
2 Vyberte možnost Zapnuto.
Nastavení hendikepu hráče
Než začnete využívat skórování s hendikepy, musíte aktivovat
hendikep skórování (Zapnutí hendikepu skórování, strana 4).
> Nastavit hráče.
1 Během hry vyberte možnost score >
2 Vyberte možnost u hráče, jehož hendikep chcete zadat
nebo změnit.
3 Vyberte možnost:
• Chcete-li zadat počet úderů, který bude odečten
z celkového skóre hráče, vyberte možnost Lokální
hendikep.
• Chcete-li zadat hendikepový index hráče a slope rating
hřiště a vypočítat tak pro hráče hrací hendikep pro dané
hřiště, vyberte možnost Rejstřík/Metoda sklonu.
Nastavení hendikepu jamky
Než začnete využívat skórování s hendikepy, musíte aktivovat
hendikep skórování (Zapnutí hendikepu skórování, strana 4).
Zařízení zobrazuje výchozí hendikep jamky, pokud je
k dispozici. Hendikep jamky můžete nastavit ručně.
> Změnit hendikep.
1 Během hry vyberte možnost score >
2 Zadejte hendikep jamky.
Zobrazení vzdálenosti PlaysLike
Funkce vzdálenosti „zahrát jako“ započítává změny nadmořské
výšky v rámci hřiště a zobrazuje upravenou vzdálenost
ke greenu.
1 Vyberte možnost Nastavení > Vzdálenost PlaysLike.
2 Vyberte možnost Zobrazit.
Celková vzdálenost „zahrát jako“ pro jamku se zobrazí v pravém
horním rohu obrazovky
pod vzdálenosti ke střední části
greenu.
Skutečná vzdálenost je v důsledku změny nadmořské výšky delší
než předpokládaná vzdálenost.
Skutečná vzdálenost je shodná s předpokládanou vzdáleností.
Skutečná vzdálenost je v důsledku změny nadmořské výšky kratší
než předpokládaná vzdálenost.
Uložení pozice
Můžete označit pozici na jamce pomocí vaší aktuální pozice
nebo pomocí funkce stisknutí cíle.
4
POZNÁMKA: Všechny uložené pozice na jamce můžete
vymazat výběrem možnosti >
> Vymazat polohy.
1 Během hry vyberte možnost > Uložit polohu.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li umístit značku na vaší aktuální pozici na jamce,
vyberte možnost Použít aktuální pozici.
• Chcete-li vybrat pozici na mapě, stiskněte možnost Použít
stisknutí cíle.
Hledání hřišť
Zařízení můžete použít k nalezení golfového hřiště poblíž nebo
v konkrétním městě. Golfové hřiště můžete také vyhledat podle
jména.
1 Vyberte možnost Zobrazit náhled.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li hledat hřiště, která jsou nejblíž vaší aktuální
pozici, vyberte možnost Vyhledat ve své blízkosti.
• Chcete-li vyhledat hřiště v konkrétním městě, vyberte
možnost Hláskujte město.
• Chcete-li vyhledat hřiště podle jména, vyberte možnost
Hláskujte hřiště.
Informace o náhledu hřiště
Po nalezení hřiště vám zařízení poskytne podrobný náhled na
vybrané hřiště. Můžete zobrazit pohled na green zblízka (Přesun
jamky, strana 2) nebo měřit vzdálenosti (Měření vzdálenosti
pomocí funkce stisknutí cíle, strana 4).
Jestliže se po výběru jamky během krátké doby nedotknete
obrazovky, spustí se simulace hřiště (Režim náhledu,
strana 5).
Měření vzdálenosti pomocí funkce stisknutí cíle
Při prohlížení náhledu hřiště nebo během hry můžete použít
funkci stisknutí cíle k měření vzdálenosti ke kterémukoli bodu na
mapě.
1 Začněte hrát (Hraní golfu, strana 1) nebo zobrazte náhled
hřiště (Informace o náhledu hřiště, strana 4).
2 Přetáhnutím prstu umístěte cílový kruh .
Zobrazuje vzdálenost od cílového kruhu ke střední části greenu.
Zobrazuje vzdálenost od vaší aktuální pozice k cílovému kruhu.
Jestliže si právě prohlížíte náhled hřiště,
je vzdálenost od
týčky k cílovému kruhu.
Zobrazuje součet těchto dvou vzdáleností.
3 V případě potřeby můžete výběrem možnosti
cílový kruh
zvětšit.
4 Chcete-li se ze zvětšeného zobrazení cílového kruhu vrátit
zpět na mapu, vyberte možnost .
Hledání hřišť
Přizpůsobení zařízení
Režim náhledu
Při prohlížení náhledu hřiště můžete zobrazit také simulaci
hřiště. Mapa se postupně přibližuje ke greenu podobně, jak to
dělá v průběhu hraní jamky.
Jestliže se během krátké doby po výběru jamky nedotknete
obrazovky, spustí se simulace automaticky.
TruSwing™
Funkce TruSwing umožňuje zobrazit si metriky švihu
zaznamenané ze zařízení TruSwing. Chcete-li si zařízení
TruSwing zakoupit, navštivte stránky www.garmin.com/golf.
Metriky TruSwing
Metriky švihu můžete zobrazit na svém zařízení Approach, na
Garmin Connect™ nebo v aplikaci Garmin Connect Mobile. Další
informace najdete v návodu k obsluze zařízení TruSwing.
Funkce
Popis
Požadavky
Metriky švihu
Dostupné metriky
pouze na zařízení zahrnují tempo švihu,
Approach
rychlost, měření trasy
hole, kritické úhly hole
a další.
Zařízení TruSwing musí
být spárované se
zařízením Approach.
Metriky švihu na
zařízení Approach
a v aplikaci
Garmin Connect
Mobile
Jak zařízení TruSwing, tak
i zařízení Approach musí
být spárované s aplikací
Garmin Connect Mobile
ve vašem smartphonu.
Dostupné metriky
zahrnují tempo švihu,
rychlost, měření trasy
hole, kritické úhly hole
a další.
Zaznamenávání a zobrazování metrik
TruSwing na zařízení Approach
Dříve než budete moci zobrazit nastavení TruSwing na zařízení
Approach, bude možná potřeba aktualizovat software (Podpora
a aktualizace, strana 1).
1 Zkontrolujte si, zda je zařízení TruSwing bezpečně
připevněno k vaší holi.
Další informace naleznete v návodu k obsluze pro zařízení
TruSwing.
2 Zapněte zařízení TruSwing.
3 Na zařízení Approach vyberte možnost Nastavení >
TruSwing.
Vaše zařízení Approach je spárováno se zařízením
TruSwing.
4 Vyberte hůl.
5 Proveďte úder.
Zařízení Approach zobrazí měření švihu po každém švihu.
Zaznamenané metriky švihu můžete procházet pomocí tlačítek
a .
Výměna hole
1 Na obrazovce TruSwing vyberte možnost
2 Vyberte hůl.
ruky.
2 Vyberte možnost.
Odpojení zařízení TruSwing
Na obrazovce stiskněte tlačítko TruSwing.
Výběrem možnosti Nastavení můžete upravit nastavení a funkce
zařízení.
Wi-Fi: Aktivuje Wi‑Fi bezdrátovou technologii.
Skórování: Slouží k nastavení metody skórování a k aktivaci
hendikepu skórování (Zapnutí hendikepu skórování, strana 4)
a sledování statistik.
Bluetooth: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.
Hole: Slouží k přidávání a odebírání holí (Úprava informací o
holích, strana 2).
Displej: Nastavení prodlevy podsvícení.
Přechod mezi jamkami: Slouží k nastavení automatického
nebo ručního přechodu mezi jamkami.
Jednotky vzdálenosti: Nastaví jednotky měření pro vzdálenost.
Vzdálenost PlaysLike: Slouží k zobrazení vzdáleností „zahrát
jako“ (Zobrazení vzdálenosti PlaysLike, strana 4).
Informace o holi: Slouží k aktivaci doporučení ohledně holí
(Aktivace funkce Doporučení pro hole, strana 2).
Kalibrace kompasu: Umožňuje ručně kalibrovat snímač
kompasu (Kalibrace kompasu, strana 6).
Jazyk: Slouží k nastavení jazyka pro texty v zařízení.
POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka
dat zadaných uživatelem nebo mapových dat.
Informace o: Zobrazuje důležité informace o softwaru a ID
vašeho zařízení.
®
Garmin Connect
Můžete se spojit se svými přáteli ve službě Garmin Connect.
Služba Garmin Connect vám nabízí nástroje ke sledování tras,
analýzu a sdílení vašich dat. Můžete zaznamenávat události
svého aktivního životního stylu, včetně golfových zápasů, výletů,
běhů, dobrodružství a dalších aktivit. Pokud se chcete
zaregistrovat k bezplatnému účtu, přejděte na adresu
www.garminconnect.com/.
Používání služby Garmin Connect
Výsledkové listiny a údaje o holích můžete odeslat do služby
Garmin Connect pro provedení komplexní analýzy a sdílení
výsledkových listin s vašimi přáteli. Můžete zobrazit celkovou
statistiku, statistiku pro jedno kolo nebo statistiku na jednom
hřišti. Můžete rovněž upravit informace o holích pro hole, které
se používají k doporučení ohledně holí.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na webovou stránku www.garminconnect/golf.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
> Změnit hůl.
Online funkce Bluetooth
> Preference
Zařízení má několik připojených funkcí Bluetooth pro
kompatibilní mobilní zařízení s mobilní aplikací Garmin Connect.
Odeslání dat do služby Garmin Connect: Odesílá data do
služby Garmin Connect pomocí mobilní aplikace Garmin
Connect. Další informace naleznete na webové stránce
www.garmin.com/intosports/apps.
Oznámení: Upozorní vás, pokud přijmete zprávy telefonu.
Změna preference ruky
1 Na obrazovce TruSwing vyberte možnost
Nastavení
Párování telefonu
1 Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/intosports
/apps a stáhněte si mobilní aplikaci Garmin Connect pro svůj
telefon.
2 Umístěte telefon do vzdálenosti 10 m (33 stop) od zařízení.
TruSwing™
5
3 V zařízení vyberte možnost Nastavení > Bluetooth >
Párovat mobilní zařízení a postupujte podle pokynů na
obrazovce.
4 V telefonu spusťte mobilní aplikaci Garmin Connect a připojte
zařízení podle pokynů na obrazovce.
Instrukce jsou zobrazeny v průběhu výchozího nastavení
nebo po výběru možnosti
> Zařízení.
Připojení ke spárovanému telefonu
Zařízení již bylo ve výrobě kalibrováno a ve výchozím nastavení
používá automatickou kalibraci. Jestliže kompas nereaguje
správně, například po přesunu na dlouhou vzdálenost nebo po
extrémních změnách teploty, můžete jej kalibrovat ručně.
1 Vyberte možnost Nastavení > Kalibrace kompasu.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Instalace paměťové karty
Před připojením telefonu zařízení spárujte svůj telefon se svým
zařízením.
Pokud telefon připojíte pomoc bezdrátové technologie
Bluetooth, můžete sdílet skóre a ostatní data do služby Garmin
Connect. Oznámení z telefonu můžete rovněž zobrazit na
zařízení.
1 V telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.
2 Na zařízení výběrem možnosti Nastavení > Bluetooth >
Připojení > Zapnuto zapnete bezdrátovou technologii
Bluetooth.
3 Výběrem možnosti Oznámení zobrazíte nebo skryjete
oznámení telefonu.
Můžete instalovat microSD™ paměťovou kartu jako doplňkové
úložiště nebo pro nahrání předem uložených map.
1 Vytáhněte ochranný kryt ze slotu paměťové karty microSD
.
Oznámení z telefonu
Péče o zařízení
Oznámení z telefonu vyžadují spárování kompatibilního
smartphonu se zařízením Approach. Telefon po přijetí zpráv
zašle oznámení do vašeho zařízení.
Zobrazení oznámení
Pro zobrazování oznámení se musíte připojit ke spárovanému
telefonu (Připojení ke spárovanému telefonu, strana 6).
1 Vyberte možnost > Oznámení.
2 Vyberte oznámení.
3 Chcete-li procházet obsah oznámení, vyberte možnost
nebo .
Připojené funkce Wi-Fi
Toto zařízení má několik připojených funkcí Wi‑Fi. Aplikace
Garmin Connect Mobile není nutná, pokud používáte připojení
Wi‑Fi.
Aktualizace softwaru a hřiště: Zařízení si stáhne nejnovější
software a aktualizace hřiště, je-li dostupné připojení Wi‑Fi.
Při dalším spuštění zařízení postupujte podle pokynů na
obrazovce a nainstalujte aktualizaci softwaru a hřiště.
Připojení k bezdrátové síti
1 Vyberte možnost Nastavení > Wi-Fi.
2 V případě potřeby aktivujte technologii pomocí přepínače
Wi‑Fi.
3 Vyberte možnost Přidat síť.
4 Vyberte možnost:
• "Chcete-li vybrat bezdrátovou síť, která je pro zařízení
viditelná, vyberte ji ze seznamu a v případě potřeby
zadejte heslo.
• Chcete-li vybrat bezdrátovou síť, jejíž jméno (SSID) není
zařízení viditelné, vyberte možnost a zadejte SSID sítě
a heslo.
Zařízení si uloží informace o síti a při vaší příští návštěvě
daného místa se automaticky připojí.
Dodatek
Kalibrace kompasu
POZNÁMKA: Elektronický kompas musíte kalibrovat venku.
Nestůjte v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole,
například automobilů, budov nebo nadzemního elektrického
vedení.
6
2 Paměťovou kartu zatlačte, dokud nezaslechnete cvaknutí.
OZNÁMENÍ
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače
hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a
koncovky.
Bezpečně upevněte ochranný kryt, aby nedošlo k poškození
portu USB.
Čištění obrazovky
Než začněte s čištěním obrazovky, připravte si měkkou, čistou,
hladkou tkaninu a vodu, isopropylalkohol nebo čisticí prostředek
na brýlové čočky.
Naneste tekutinu na tkaninu a poté displej opatrně otřete.
Čištění zařízení
OZNÁMENÍ
I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení
k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může
bránit nabíjení a přenosu dat.
1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného
čisticího prostředku.
2 Otřete zařízení do sucha.
Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.
Používání podsvícení
• Klepnutím na obrazovku můžete kdykoli zapnout podsvícení.
POZNÁMKA: Také upozornění a zprávy aktivují podsvícení.
• Výběrem možnosti můžete zapnout podsvícení a upravit
jas.
• Změňte nastavení podsvícení (Nastavení, strana 5).
Technické údaje
Typ baterie
Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Životnost baterie
15 hodin při běžném použití
Rozsah provozních teplot
Od −20º do 60 ºC (od −4º do 140 ºF)
Rozsah nabíjecí teploty
Od 0 do 40 ºC (od 32 do 104 ºF)
Stupeň vodotěsnosti
IEC 60529 IPX7*
Dodatek
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Vymazání uživatelských dat
POZNÁMKA: Tato operace odstraní všechny informace zadané
uživatelem.
1 Chcete-li zařízení vypnout, podržte tlačítko .
2 Podržte tlačítko green view a zapněte zařízení.
3 Vyberte možnost Ano.
Použití klipu
POZNÁMKA: Váš klip se může od obrázku mírně lišit.
Klip můžete použít k připevnění zařízení k opasku, kapse či
batohu.
1 Zasuňte spodní část zařízení do spodní části klipu.
POZNÁMKA: Jestliže zařízení do klipu umístíte obráceně,
nezapadne na své místo a mohlo by z klipu snadno
vypadnout.
2 Zatlačte horní část zařízení do horní části klipu, dokud
nezaklapne.
3 Chcete-li zařízení vyjmout, zatáhněte za horní část klipu
a zároveň tlačte na zadní část zařízení a vyjměte spodní část
zařízení ze spodní části klipu.
Úspora energie během nabíjení zařízení
Během nabíjení můžete vypnout displej zařízení a všechny
ostatní funkce.
1 Připojte zařízení k externímu zdroji napájení.
Zobrazí se zbývající kapacita baterie.
2 Podržte zapínací tlačítko po dobu 4 až 5 sekund.
Displej se vypne a zařízení přejde do nízkovýkonnového
režimu nabíjení baterie.
3 Zařízení zcela nabijte.
Dodatek
7
Rejstřík
A
statistiky 3
T
Technologie Bluetooth 5, 6
aktualizace
mapy hřišť 1
software 1
analýza švihu 5
aplikace 6
ukládání pozic 4
uzamčení, obrazovka 1
uživatelská data, odstranění 7
B
V
baterie, nabíjení 1, 7
Č
čištění zařízení 6
D
data
přenos 5
ukládání 5
G
Garmin Connect 5, 6
Garmin Express 1
aktualizace softwaru 1
registrace zařízení 1
U
vymazat, historie 3
vynulování zařízení 7
výsledková listina 2, 3
zobrazení 3
vzdálenost, měření 4
W
Wi-Fi, připojení 6
Wi‑Fi 1
připojení 6
Z
zapínací tlačítko 1
zařízení, péče 6
zobrazení greenu, poloha jamky 2
H
hendikep 2, 4
hendikep skórování, hráč 4
historie 3
odeslání do počítače 5
hole 1, 2
J
jas 6
K
Karta microSD. Viz paměťová karta
klip 7
klip na opasek 7
kompas 2
kalibrace 6
kurzy
náhled 4
přehrávání 1
ukládání pozic 4
M
mapy
aktualizace 1
symboly 1
měření 2, 5
N
nabíjení 7
nastavení 5
nastavení displeje 5
O
obrazovka
čištění 6
jas 6
uzamčení 1
oznámení 6
P
paměťová karta 6
párování 5
poloha jamky, zobrazení greenu 2
preference ruky 5
R
registrace produktu 1
registrace zařízení 1
S
simulace, jamka 5
skórování 2, 3
hendikep 4
skins 3
zápas 3
software, aktualizace 1
8
Rejstřík
support.garmin.com
Červenec 2019
190-01673-00_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising