Garmin | Approach® G8 | User manual | Garmin Approach® G8 Brukerveiledning

Garmin Approach® G8 Brukerveiledning
Approach G8
®
Brukerveiledning
© 2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen og Approach er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect™ og Garmin Express™ er varemerker
for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
Apple , iPhone og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. iOS er et registrert varemerke for Cisco Systems, Inc. brukt med lisens fra Apple Inc. Navnet Bluetooth og
tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. microSD™ og microSDHC logoen er varemerker for SD-3C, LLC. Wi‑Fi er et
registrert varemerke for Wi-Fi Alliance Corporation. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive
eiere.
®
®
®
®
®
®
®
Innholdsfortegnelse
Komme i gang ................................................................. 1
Lade enheten .............................................................................. 1
Slå på enheten ............................................................................1
Konfigurere kølleråd ................................................................... 1
Støtte og oppdateringer .............................................................. 1
Oppdatere programvaren og baner ved hjelp av et Wi‑Fi®
nettverk ....................................................................................... 1
Låse berøringsskjermen ............................................................. 1
Spille golf........................................................................ 1
Visning av hull .............................................................................1
Flytte flagget ............................................................................... 2
Køller .......................................................................................... 2
Kølleråd ...................................................................................... 2
Måle et slag ................................................................................ 2
Føre poengregnskap .................................................................. 2
Poengregning for handikap ........................................................ 3
Vise PlaysLike-avstand ............................................................... 4
Lagre en posisjon ....................................................................... 4
Finne baner ..................................................................... 4
Om forhåndsvisning av bane ...................................................... 4
TruSwing™ ......................................................................4
TruSwing målinger ...................................................................... 5
Registrere og vise TruSwing målinger på Approach enheten .... 5
Endre kølle .................................................................................. 5
Bytte foretrukket hånd ................................................................. 5
Koble fra TruSwing enheten ....................................................... 5
Tilpasse enheten............................................................ 5
Innstillinger .................................................................................. 5
Garmin Connect............................................................. 5
Bruke Garmin Connect ............................................................... 5
Bluetooth tilkoblede funksjoner ................................................... 5
Tilkoblede Wi-Fi-funksjoner ........................................................ 6
Tillegg .............................................................................. 6
Kalibrere kompasset ................................................................... 6
Installere et minnekort ................................................................ 6
Ta vare på enheten .....................................................................6
Spesifikasjoner ........................................................................... 6
Slette brukerdata ........................................................................ 6
Bruke belteholder ........................................................................6
Spare strøm mens enheten lades ............................................... 7
Indeks .............................................................................. 8
Innholdsfortegnelse
i
Komme i gang
Støtte og oppdateringer
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Når du bruker enheten for første gang, må du gjøre følgende:
Registrer enheten (Støtte og oppdateringer, side 1).
Lade enheten (Lade enheten, side 1).
Slå på enheten (Slå på enheten, side 1).
Spill en runde golf (Spille golf, side 1).
1
2
3
4
Garmin Express™ gir enkel tilgang til disse tjenestene for
Garmin enheter. Enkelte tjenester er kanskje ikke tilgjengelige
for enheten.
• Produktregistrering
• Produktveiledninger
• Programvareoppdateringer
• Kart- eller løypeoppdateringer
• Kjøretøy, stemmer og andre tillegg
®
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Lade enheten
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Oppbevar
enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten
unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som
følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
Oppdatere programvaren og baner ved hjelp
av et Wi‑Fi nettverk
®
Før du kan bruke Wi‑Fi teknologi til å oppdatere enheten, må du
koble til et Wi‑Fi nettverk (Koble til et trådløst nettverk, side 6).
Velg Oppsett > Wi-Fi > Oppdateringer.
Enheten installerer tilgjengelige oppdateringer automatisk.
Enkelte oppdateringer kan kreve at du starter enheten på nytt.
Låse berøringsskjermen
Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan
lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på
datamaskinen.
1 Fjern gummihetten fra USB- porten .
Du kan låse skjermen for å forhindre at du trykker på knapper på
skjermen utilsiktet.
1 Velg .
2 Velg .
Spille golf
1 Velg Spill av.
2 Velg en løype.
Visning av hull
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på
enheten.
3 Koble den store enden av USB-kabelen til
vekselstrømladeren.
4 Koble vekselstrømladeren til en vanlig veggkontakt.
5 Lad enheten helt opp.
Et fulladet batteri varer i opptil 15 timer.
Enheten viser hullet du spiller for øyeblikket.
Slå på enheten
Du blir spurt om å velge språk og måleenheter første gang du
bruker enheten. Du kan også angi kølleråd under første oppsett.
Hold nede .
Konfigurere kølleråd
Du kan konfigurere kølleråd når du slår på enheten for første
gang. Hvis du ikke konfigurerer kølleråd under første oppsett,
kan du aktivere det når som helst (Aktivere kølleråd, side 2).
1 Velg eller for å velge en kølle.
2 Velg eller for å angi en avstand.
3 Velg for å angi en avstand for neste kølle.
4 Gjenta trinn 2 og 3 for å angi en avstand for hver kølle.
MERK: Du må angi en avstand for minst tre køller.
5 Når du har angitt en avstand for minst tre køller, velger du
Viser hullnummeret. Antall fargelagte prikker viser til par for hullet.
Viser avstanden til midten av greenen eller valgt flaggposisjon.
Aktiverer modus med store tall når dette er valgt.
Viser slagbuer som viser avstand til flagget.
Det vises fire buer for par 5 eller høyere, tre buer for par 4 og ingen
buer for par 3.
.
viser forrige hull når dette velges.
velges (bare første og siste hull).
avslutter runden når dette
Flytter deg til neste hull når dette er valgt.
Komme i gang
1
Flytte flagget
Du kan se nærmere på greenen og flytte flaggposisjonen mens
du spiller et spill.
1 Begynn å spille et spill (Spille golf, side 1) eller å
forhåndsvise en bane (Om forhåndsvisning av bane,
side 4).
2 Velg green view for å zoome inn på greenen.
3 Dra for å flytte flaggposisjonen.
PinPointer funksjonen justeres til den nye flaggposisjonen.
Vise retningen til flagget
Du må kalibrere kompasset før du kan vise retningen til flagget
(Kalibrere kompasset, side 6).
PinPointer-funksjonen er et kompass som viser retning når du
ikke kan se hvor flagget er plassert.
Hold inne pin pointer.
Køller
Du kan lagre informasjon om avstand for hver kølletype.
Hvis du har aktivert kølleråd, bruker enheten kølleinformasjonen
til å anbefale en kølle for neste slag.
Legge til en kølle
1 Velg Oppsett > Køller > Legg til kølle.
2 Angi et køllenavn.
3 Velg .
4 Velg en kølletype.
Redigere kølleinformasjon
1 Velg Oppsett > Køller.
2 Velg en kølle.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre avstanden for en kølle, velger du
Rediger avstand.
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når du har
aktivert kølleråd.
• Hvis du vil se køllestatistikk, velger du Slag.
TIPS: Velg
> Lagre i kølleråd for å lagre køllen i
kølleråd.
• Hvis du vil velge køllematerialer, velger du Type
golfkølle.
• Hvis du vil fjerne køllen fra listen, velger du Slett.
Kølleråd
Når den er aktivert, anbefaler funksjonen med kølleråd en kølle
for neste slag.
Viser beregnet bue for køllens rekkevidde for anbefalt kølle når
kølleråd er aktivert.
Viser beregnet rekkevidde for køllen og tar hensyn til høydeendringer når Plays Like-avstand er aktivert.
Viser anbefalt kølle og kølleavstand når kølleråd er aktivert.
Aktivere kølleråd
Du kan bruke kølleråd til å vise kølleanbefalinger når du spiller
en runde golf.
1 Velg Oppsett > Kølleråd.
2 Velg På.
Måle et slag
1 Hold inne measure etter å ha slått et slag.
2 Velg Start måling.
3 Gå til ballen din.
Du trenger ikke gå rett til ballen for å få et nøyaktig mål.
Enheten måler avstand i en rett linje fra startpunktet. Du kan
velge for å gå tilbake til kartet mens du måler.
4 Når du er fremme ved ballen, velger du et alternativ:
• Hvis du vil forkaste slaget, velger du Nullstill.
• Hvis du vil legge til slagavstanden til et køllegjennomsnitt,
velger du Lagre slag og deretter køllen du brukte for
slaget. Enheten lagrer slaget på scorekortet og legger til
slagavstanden i gjennomsnittlig slagavstand for køllen
(Redigere kølleinformasjon, side 2).
Føre poengregnskap
Før du begynner å føre poengregnskap, må du velge metode for
poengregning (Angi metode for poengregning, side 3).
Du kan føre poengregnskap for opptil fire spillere.
1 Start et spill (Spille golf, side 1).
2 Velg score.
3 Velg et alternativ:
• Velg et spillernavn for å redigere det.
• Velg for å angi antall slag for hullet som er valgt.
• Velg
> Angi spillere for å redigere handicap for
spillerne. Dette valget vises hvis du har aktivert
poengregning med handicap (Aktivere poengregning for
handikap, side 4).
• Velg >
> Oppsett > Poengregning > Metode for å
endre metoden som brukes for poengregning. Hvis
poengsummene du har angitt for runden ikke er
kompatible med den nye metoden for poengregning, ber
enheten deg om å nullstille alle poengsummene for
runden eller beholde gjeldende metode for poengregning.
4 Velg score for å gå tilbake til banekartet.
Om scorekort
Du kan vise og endre hver spillers navn, poengsum og handikap
i løpet av en runde ved hjelp av scorekortet.
2
Spille golf
Vise rundestatistikk
Du kan vise statistikk for runden du spiller for øyeblikket.
1 Når du spiller et spill, velger du score > .
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise informasjon for alle spillerne, velger du
Rundedetaljer.
• Hvis du vil vise flere detaljer om en individuell spiller,
velger du Rundedetaljer >
> Spillerdetaljer, velger et
spillernavn og velger en statistikk for å vise den.
Om individuelle scorekort
Det individuelle scorekortet har en hull-for-hull-oversikt over
spillerens runde. Fire symboler viser antall slag i forhold til par.
En parscore har ikke noe symbol.
Lokalt handikap
Sammenlagt poengsum
Faktisk antall slag for hullet
Registrerte slag for hullet
Angi metode for poengregning
Du kan endre metoden enheten bruker til å føre poengregnskap.
1 Velg et alternativ:
• Hvis du spiller en runde for øyeblikket, velger du >
>
Oppsett > Poengregning > Metode.
• Hvis du ikke spiller en runde for øyeblikket, velger du
Oppsett > Poengregning > Metode.
2 Velg en metode for poengregning.
Om Stableford-poengregning
Når du velger metoden Stableford for poengregning (Angi
metode for poengregning, side 3), gis det poeng etter antall slag
i forhold til par. Ved slutten av runden vinner spilleren med
høyest poengsum. Enheten tildeler poeng etter United States
Golf Association.
Scorekort for spill med Stableford-poengregning viser poeng i
stedet for slag.
Poeng
Antall slag i forhold til par
0
2 eller flere over
1
1 over
2
Par
3
1 under
4
2 under
5
3 under
Om Match-poengregning
Når du velger metoden Match for poengregning (Angi metode
for poengregning, side 3), gis det ett poeng ved hvert hull til
spilleren som har færrest slag. Ved slutten av en runde vinner
spilleren som vant flest hull.
MERK: Match-poengregning er bare tilgjengelig for to spillere.
Når du angir Approach-enheten til å telle slag, avgjør enheten
vinneren for hver runde. Ellers velger du spilleren som hadde
færrest slag ved slutten av hvert hull. Hvis antall slag er
uavgjort, velger du Delt.
Om Skins-poengregning
Når du velger metoden Skins for poengregning (Angi metode for
poengregning, side 3), spiller spillerne om en premie for hvert
hull.
Når du angir at Approach-enheten skal telle slag, avgjør
enheten vinneren for hvert hull. Ellers velger du spilleren med
færrest slag ved slutten av hvert hull. Du kan velge flere spillere
hvis det er uavgjort.
Spille golf
Sammenlagt poengsum
2 eller flere over par
1 over par
1 under par
2 eller flere under par
Vise historikk
Du kan vise lagrede slag, runder og spillerstatistikk.
1 Velg Historikk, og velg en runde du vil vise.
Enheten viser informasjon for alle spillerne.
2 Velg et alternativ.
• Velg
> Spillerdetaljer, og velg et spillernavn for å vise
et individuelt scorekort for den runden (Om individuelle
scorekort, side 3).
• Velg
> Banedetaljer for å vise en liste over hvert hull
med par.
• Velg
> Rediger scorekort for å justere individuelle
detaljer for den runden, inkludert spillernavn, poengsum
og handikap.
• Velg
> Slett scorekort for å slette scorekortet fra
enhetshistorikken.
Vise scorekort på en datamaskin
Du kan vise alle scorekort på datamaskinen.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Enheten vises som en flyttbar stasjon i Min datamaskin i
Windows og som et aktivert volum i Mac .
2 Åpne enhetsstasjonen.
3 Åpne Scorekort > ScorecardViewer.html for å vise
scorekort.
®
®
Poengregning for handikap
Du kan angi et handikap for hullet (Angi hullhandikap, side 4)
og for hver spiller (Angi et spillerhandikap, side 4).
3
Aktivere poengregning for handikap
1 Velg Oppsett > Poengregning > Poenghandikap.
2 Velg På.
Angi et spillerhandikap
Før du kan bruke poengregning med handikap, må du aktivere
poengregning med handikap (Aktivere poengregning for
handikap, side 4).
> Angi spillere.
1 Når du spiller et spill, velger du score >
2 Velg for spilleren du vil angi eller endre handikap for.
3 Velg et alternativ:
• Velg Lokalt handikap for å angi antall slag som skal
trekkes fra spillerens sammenlagte poengregning.
• Velg Indeks\Slope-metode for å angi spillerens
handikapindeks og banens slope-vurdering for å beregne
et banehandikap for spilleren.
Angi hullhandikap
Før du kan bruke poengregning med handikap, må du aktivere
poengregning med handikap (Aktivere poengregning for
handikap, side 4).
Enheten viser standard handikap for hullet hvis det er
tilgjengelig. Du kan angi handikap for hullet manuelt.
> Endre
1 Når du spiller et spill, velger du score >
handikap.
2 Angi hullhandikapet.
Vise PlaysLike-avstand
Finne baner
Du kan bruke enheten til å finne en golfbane i nærheten eller i
en bestemt by. Du kan også søke etter golfbaner etter navn.
1 Velg Forhåndsvisning.
2 Velg et alternativ:
• Velg Søk i nærheten av deg for å finne baner i nærheten
av gjeldende posisjon.
• Velg Stav by for å finne baner i en bestemt by.
• Velg Stav bane for å finne en bane etter navn.
Om forhåndsvisning av bane
Når du finner en bane, gir enheten en hull-for-hull-oversikt over
banen som er valgt. Du kan vise et nærbilde av greenen (Flytte
flagget, side 2) eller måle avstander (Måle avstand ved å angi
mål ved berøring, side 4).
Hvis du ikke trykker på skjermen etter å ha valgt et hull,
begynner en banesimulering (Modus for forhåndsvisning,
side 4).
Måle avstand ved å angi mål ved berøring
Når du forhåndsviser en bane eller spiller et spill, kan du bruke
mål ved berøring for å måle avstanden til et hvilket som helst
punkt på kartet.
1 Begynn å spille et spill (Spille golf, side 1) eller å
forhåndsvise en bane (Om forhåndsvisning av bane, side 4).
2 Dra fingeren for å plassere målsirkelen .
Funksjonen PlaysLike-avstand tar hensyn til høydeforskjeller på
banen ved å vise justert avstand til greenen.
1 Velg Oppsett > PlaysLike-avstand.
2 Velg Vis.
Viser avstanden til midten av greenen fra målsirkelen.
Viser avstanden fra gjeldende posisjon til målsirkelen. Hvis du
forhåndsviser banen, er
avstanden fra utslagsstedet til målsirkelen.
Viser samlet verdi for begge avstandene.
Den totale PlaysLike-avstanden for hullet vises øverst til høyre i
skjermbildet
under avstanden til midten av greenen.
Avstanden vises som lenger enn forventet grunnet en endring i
høydeforskjell.
tilbake til hullkartet.
Avstanden vises som forventet.
Modus for forhåndsvisning
Avstanden vises som kortere enn forventet grunnet en endring i
høydeforskjell.
Når du forhåndsviser en bane, kan du vise en simulering av
banen. Kartet zoomer gradvis inn på greenen for å simulere
måten den oppfører seg på når du spiller et hull.
Simuleringen begynner automatisk hvis du ikke berører
skjermen etter å ha valg hullet.
Lagre en posisjon
Du kan markere en posisjon på et hull ved hjelp av gjeldende
posisjon eller ved å angi mål ved berøring.
MERK: Du kan fjerne alle lagrede posisjoner fra et hull ved å
velge >
> Fjern posisjoner.
1 Når du spiller et spill, velger du > Lagre posisjon.
2 Velg et alternativ:
• Velg Bruk gjeldende posisjon for å plassere en markør
ved gjeldende posisjon på hullet.
• Velg Mål ved berøring for å velge en posisjon på kartet.
4
3 Velg eventuelt for å zoome inn på målsirkelen.
4 Når du er zoomet inn på målsirkelen, velger du for å gå
TruSwing™
TruSwing funksjonen gjør det mulig å se svingmålinger registrert
av TruSwing enheten. Gå til www.garmin.com/golf hvis du vil
kjøpe en TruSwing enhet.
Finne baner
TruSwing målinger
Du kan vise svingmålinger på Approach enheten din, i Garmin
Connect™ eller i Garmin Connect Mobile-appen. Du finner mer
informasjon i brukerveiledningen for TruSwing enheten.
Funksjon
Beskrivelse
Krav
Bare svingmålinger Tilgjengelige målinger
på Approach
omfatter svingtempo,
enheten din
hastighet, målinger for
køllebane, kritiske køllevinkler med mer.
TruSwing enheten må
være parkoblet med
Approach enheten.
Svingmålinger på
Approach enheten
din og i Garmin
Connect Mobileappen
Både TruSwing og
Approach enheten må
være parkoblet med
Garmin Connect
Mobile-appen på
smarttelefonen.
Tilgjengelige målinger
omfatter svingtempo,
hastighet, målinger for
køllebane, kritiske køllevinkler med mer.
Registrere og vise TruSwing målinger på
Approach enheten
Før du kan vise TruSwing innstillinger på Approach enheten, må
du kanskje oppdatere programvaren (Støtte og oppdateringer,
side 1).
1 Kontroller at TruSwing enheten er festet trygt på køllen.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for TruSwing
enheten.
2 Slå på TruSwing enheten.
3 Velg Oppsett > TruSwing på Approach-enheten.
Approach enheten parkobles med TruSwing enheten.
4 Velg en kølle.
5 Gjør et slag.
Approach enheten viser svingmålinger etter hver sving.
Du kan velge eller for å bla gjennom de registrerte
svingmålingene.
Endre kølle
1 Gå til skjermbildet for TruSwing, og velg
2 Velg en kølle.
> Endre kølle.
hånd.
2 Velg et alternativ.
> Foretrukken
Koble fra TruSwing enheten
Gå til TruSwing skjermen, og velg
.
Tilpasse enheten
Du kan holde kontakten med venner på Garmin Connect.
Garmin Connect gir deg verktøyene du trenger til å spore,
analysere og dele data. Du kan registrere hendelsene i en aktiv
livsstil, inkludert golfrunder, turer, løpeturer, utendørseventyr
med mer. Du kan opprette en gratis konto på
www.garminconnect.com/.
Bruke Garmin Connect
Du kan laste opp scorekort og kølledata til Garmin Connect for å
få en omfattende analyse, og du kan dele scorekort med venner.
Du kan vise samlet statistikk, statistikk for én runde eller
statistikk for én bane. Du kan også redigere kølleinformasjon for
køller som brukes for kølleråd.
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.garminconnect/golf.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Bluetooth tilkoblede funksjoner
Denne enheten har flere Bluetooth tilkoblede funksjoner for
kompatible mobilenheter ved hjelp av programmet Garmin
Connect Mobile.
Dataopplastinger til Garmin Connect: Sender data til Garmin
Connect ved hjelp av programmet Garmin Connect Mobile.
Du finner mer informasjon på www.garmin.com/intosports
/apps.
Varsler: Varsler deg når du mottar telefonmeldinger.
programmet Garmin Connect Mobile til telefonen.
2 Plasser telefonen og enheten mindre enn 10 m (33 fot) fra
hverandre.
3 På enheten velger du Oppsett > Bluetooth > Parkoble
mobilenhet, og følg instruksjonene på skjermen.
4 På telefonen åpner du programmet Garmin Connect Mobile
og følger instruksjonene på skjermen for å koble til en enhet.
Du får instruksjonene under første oppsett eller ved å velge
> Enheter.
Koble til en paret telefon
Innstillinger
Velg Oppsett for å tilpasse enhetsinnstillinger og funksjoner.
Wi-Fi: Aktiverer Wi‑Fi.
Poengregning: Angir metoden for poengregning (Aktivere
poengregning for handikap, side 4) og aktiverer føring av
statistikk.
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth .
Køller: Legger til og fjerner køller (Redigere kølleinformasjon,
side 2).
Visning: Angir tidsavbrudd for bakgrunnslys.
Hullforflytning: Angir automatisk eller manuell hullforflytning.
Enheter for avstand: Angir måleenheten for avstand.
PlaysLike-avstand: Viser Plays Like-avstander (Vise PlaysLikeavstand, side 4).
®
Tilpasse enheten
Garmin Connect
Pare telefonen
1 Gå til www.garmin.com/intosports/apps, og last ned
Bytte foretrukket hånd
1 Gå til skjermbildet for TruSwing, og velg
Kølleråd: Aktiverer anbefalinger om køller (Aktivere kølleråd,
side 2).
Kalibrer PinPointer: Gjør det mulig å kalibrere
kompassensoren manuelt (Kalibrere kompasset, side 6).
Språk: Angir tekstspråket på enheten.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata.
Om: Viser viktig programvareinformasjon og enhets-ID.
Du må pare telefonen til enheten før du kan koble til telefonen.
Når du kobler til telefonen via Bluetooth trådløs teknologi, kan
du dele poengsummer og andre data med Garmin Connect. Du
kan også vise telefonvarsler på enheten.
1 Aktiver Bluetooth på telefonen.
2 På enheten velger du Oppsett > Bluetooth > Tilkobling >
På for å aktivere Bluetooth trådløs teknologi.
3 Velg Varsler for å vise eller skjule telefonvarsler.
Telefonvarsler
Telefonvarsler krever at du parkobler Approach enheten med en
kompatibel smarttelefon. Når du mottar meldinger på telefonen,
sendes varsler til enheten.
5
Vise varsler
Før du kan vise varsler, må du koble til den parede telefonen
(Koble til en paret telefon, side 5).
1 Velg > Varsler.
2 Velg et varsel.
eller
for å bla gjennom innholdet i varselet.
3 Velg
Tilkoblede Wi-Fi-funksjoner
Denne enheten har tilkoblede Wi‑Fi funksjoner. Programmet
Garmin Connect Mobile er ikke obligatorisk for bruk av Wi‑Fi
tilkobling.
Programvare- og baneoppdateringer: Enheten laster ned
nyeste programvare- og baneoppdateringer når det finnes en
tilgjengelig Wi‑Fi tilkobling. Neste gang du slår på enheten,
kan du følge instruksjonene på skjermen for å installere
programvare- og baneoppdateringene.
Koble til et trådløst nettverk
1 Velg Oppsett > Wi-Fi.
2 Velg eventuelt brytere for å aktivere Wi‑Fi teknologi.
3 Velg Legg til nettverk.
4 Velg et alternativ:
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Fest gummihetten godt for å forhindre skade på USB-porten.
Rengjøre skjermen
Før du kan rengjøre skjermen, må du ha en myk, ren klut som
ikke loer og vann, isopropylalkohol eller brillerens.
Påfør væsken på kluten, og tørk forsiktig av skjermen med
kluten.
Rengjøre enheten
LES DETTE
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
• Hvis du vil velge et kringkastet trådløst nettverk, velger du
et trådløst nettverk på listen og angir passord ved behov.
• Hvis du vil velge et trådløst nettverk som ikke kringkastes,
velger du og angir SSID og passord for nettverket.
Enheten lagrer nettverksinformasjonen og kobler til automatisk
hvis du går tilbake til dette stedet senere.
Bruke bakgrunnslyset
• Du kan når som helst trykke på berøringsskjermen for å slå
på bakgrunnslyset.
MERK: Varsler og meldinger aktiverer også bakgrunnslyset.
• Velg for å slå på bakgrunnslyset og justere lysstyrken.
• Endre tidsavbruddet for bakgrunnslys (Innstillinger, side 5).
Spesifikasjoner
Tillegg
Batteritype
Oppladbart, innebygd lithiumionbatteri
Kalibrere kompasset
Batterilevetid
15 timer ved vanlig bruk
MERK: Du må kalibrere det elektroniske kompasset utendørs.
Ikke stå i nærheten av gjenstander som påvirker magnetiske
felter, for eksempel biler, bygninger eller overhengende
kraftlinjer.
Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk
kalibrering som standard. Hvis du opplever uregelmessig
kompassatferd, for eksempel etter å ha beveget deg over lengre
avstander eller etter ekstreme temperaturendringer, kan du
kalibrere kompasset manuelt.
1 Velg Oppsett > Kalibrer PinPointer.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 40 ºC (fra 32 til 104 ºF)
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
Installere et minnekort
Du kan installere et minnekort (microSD™) for å få mer
lagringsplass eller forhåndslastede kart.
1 Dra gummihetten ut av minnekortsporet (microSD)
2 Skyv inn kortet til du hører et klikk.
.
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Slette brukerdata
MERK: Dette sletter all informasjon som brukeren har lagt inn.
1 Hold inne for å slå av enheten.
2 Slå på enheten mens du holder nede green view.
3 Velg Ja.
Bruke belteholder
MERK: Holderen kan se litt annerledes ut enn på bildet.
Du kan bruke holderen til å feste enheten til beltet, lommen eller
vesken.
1 Skyv bunnen av enheten inn i bunnen av holderen.
MERK: Hvis du plasserer enheten opp ned i holderen, låses
den ikke på plass og kan enkelt falle ut av holderen.
2 Trykk toppen av enheten ned i holderen til den klikker på
plass.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
6
Tillegg
3 Hvis du vil ta ut enheten, drar du i toppen av holderen mens
du dytter på baksiden av enheten og skyver bunnen av
enheten ut av bunnen av holderen.
Spare strøm mens enheten lades
Du kan slå av skjermen på enheten og alle andre funksjoner
under lading.
1 Koble enheten til en ekstern strømkilde.
Den gjenværende batterikapasiteten vises.
2 Hold av/på-tasten inne i 4–5 sekunder.
Skjermen slås av, og enheten går inn i en strømbesparende
batterilademodus.
3 Lad enheten helt opp.
Tillegg
7
Indeks
A
av/på-tast 1
avstand, måle 4
B
programvare, oppdatere 1
R
registrere enheten 1
rengjøre enheten 6
S
data
lagre 5
overføre 5
scorekort 2, 3
vise 3
simulering, hull 4
skjerm
lysstyrke 6
låse 1
rengjøre 6
skjerminnstillinger 5
statistikk 3
svinganalyse 4
swinganalyse 5
E
T
baner, lagre posisjoner 4
batteri, lade 1, 7
belteholder 6
Bluetooth teknologi 5
brukerdata, slette 6
D
enhet, vedlikehold 6
F
flaggposisjon, greenvisning 2
foretrukken hånd 5
G
Garmin Connect 5, 6
Garmin Express 1
oppdatere programvare 1
registrere enheten 1
greenvisning, flaggposisjon 2
tømme, historikk 3
V
varsler 5, 6
W
Wi-Fi, koble til 6
Wi‑Fi 1
koble til 6
H
handikap 2, 4
historikk 3
holder 6
I
innstillinger 5
K
kart
oppdatere 1
oppdateringer 1
symboler 1
kompass 2
kalibrere 6
kurs
forhåndsvis 4
spille 1
køller 1, 2
L
lade 7
lagre posisjoner 4
logg, sende til datamaskin 5
lysstyrke 6
låse, skjerm 1
M
minnekort 6
minnekort, microSD. Du finner mer informasjon
under minnekort
målinger 2, 4, 5
N
nullstille enheten 6
O
oppdateringer
banekart 1
programvare 1
P
pare 5
poengregning 2, 3
match 3
skins 3
Poengregning, handikap 3
poengregning med handikap, spiller 4
produktregistrering 1
programmer 6
8
Indeks
support.garmin.com
Juli 2019
190-01673-00_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising