Garmin | Approach® G8 | User manual | Garmin Approach® G8 Brugervejledning

Garmin Approach® G8 Brugervejledning
Approach G8
®
Brugervejledning
© 2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet og Approach er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™ og Garmin Express™ er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
Apple , iPhone og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. iOS er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc., som bruges under licens
af Apple Inc. Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. microSD™ og microSDHC logoet er varemærker tilhørende
SD-3C, LLC. Wi‑Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
®
®
®
®
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang............................................... 1
Opladning af enheden ................................................................ 1
Aktivering af enheden ................................................................. 1
Opsætning af Golfkølle anbefaling ............................................. 1
Support og opdateringer ............................................................. 1
Opdatering af software og baner ved hjælp af et Wi‑Fi®
netværk ....................................................................................... 1
Låsning af berøringsskærmen .................................................... 1
Sådan spiller du golf...................................................... 1
Visning af hul .............................................................................. 1
Flytning af flaget ......................................................................... 2
Golfkøller .................................................................................... 2
Golfkølle anbefaling .................................................................... 2
Afstandsmåling af et slag ............................................................ 2
Scorekort .................................................................................... 2
Handicapscore ............................................................................ 4
Visning af PlaysLike Distance ..................................................... 4
Lagring af en position ................................................................. 4
Søgning efter baner ....................................................... 4
Om banevisning .......................................................................... 4
TruSwing™......................................................................5
TruSwing Målinger ...................................................................... 5
Optagelse og visning af TruSwing målinger på din Approach
enhed .......................................................................................... 5
Udskiftning af køllen ................................................................... 5
Ændring af håndethed ................................................................ 5
Frakobling af TruSwing enheden ................................................ 5
Tilpasning af din enhed................................................. 5
Indstillinger .................................................................................. 5
Garmin Connect............................................................. 5
Brug af Garmin Connect ............................................................. 5
Bluetooth connectede funktioner ................................................ 5
Wi-Fi tilsluttede funktioner .......................................................... 6
Appendiks....................................................................... 6
Kalibrering af kompas ................................................................. 6
Installation af et hukommelseskort ............................................. 6
Vedligeholdelse af enheden ....................................................... 6
Specifikationer ............................................................................ 6
Sletning af brugerdata ................................................................ 6
Brug af clipsen ............................................................................ 7
Spar energi under opladning af enheden ................................... 7
Indeks .............................................................................. 8
Indholdsfortegnelse
i
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Udfør disse opgaver, når du bruger enheden for første gang.
Registrer din enhed (Support og opdateringer, side 1).
Oplad enheden (Opladning af enheden, side 1).
Tænd for enheden (Aktivering af enheden, side 1).
Gå ud og tag et spil golf (Sådan spiller du golf, side 1).
1
2
3
4
Opladning af enheden
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
Enheden får strøm fra et indbygget litiumion-batteri, som kan
oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port
på din computer.
1 Fjern vejrhætten fra USB-porten .
Support og opdateringer
Garmin Express™ giver hurtig adgang til disse tjenester til
Garmin enheder. Nogle tjenester er måske ikke tilgængelige til
din enhed.
• Produktregistrering
• Brugervejledninger
• Softwareopdateringer
• Kort, kortprodukt eller baneopdateringer
• Køretøjer, stemmer og andet ekstraudstyr
®
Konfigurering af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Opdatering af software og baner ved hjælp
af et Wi‑Fi netværk
®
Før du kan bruge Wi‑Fi teknologi til at opdatere din enhed, skal
du oprette forbindelse til et Wi‑Fi netværk (Oprettelse af
forbindelse til trådløst netværk, side 6).
Vælg Opsætning > Wi-Fi > Opdateringer.
Enheden installerer automatisk tilgængelige opdateringer. Nogle
opdateringer kræver muligvis, at du genstarter enheden.
Låsning af berøringsskærmen
Du kan forebygge utilsigtede skærmtryk ved at låse skærmen.
1 Vælg .
2 Vælg .
Sådan spiller du golf
1 Vælg Spil.
2 Vælg en bane.
2
3
4
5
Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
Slut det store stik på USB-kablet til AC-opladeren.
Sæt AC-opladeren i en almindelig stikkontakt.
Oplad enheden helt.
Et fuldt opladet batteri holder op til 15 timer.
Visning af hul
Enheden viser oplysninger om det hul, du er i gang med at
spille.
Aktivering af enheden
Første gang du bruger enheden, bliver du bedt om at vælge
sprog og måleenhed. Du kan også indstille anbefalinger for
golfkøller under den første opsætning.
Hold nede på nede.
Opsætning af Golfkølle anbefaling
Når du tænder enheden for første gang, kan du opsætte
golfkølle anbefaling. Hvis du ikke opsætter golfkølle anbefaling
under den indledende opsætning, kan du gøre dette til hver en
tid (Aktivering af golfkølle anbefaling, side 2).
1 Vælg eller for at vælge en kølle.
2 Vælg eller for at indtaste en distance.
3 Vælg for at indtaste en distance for den næste kølle.
4 Gentag trin 2 og 3 for at indtaste en distance for hver
yderligere kølle.
BEMÆRK: Du skal indtaste en distance for mindst tre køller.
5 Når du har indtastet en distance for mindst tre køller, skal du
vælge .
Sådan kommer du i gang
Viser hulnummeret. Antallet af farvede prikker angiver par for hullet.
Viser afstanden til midten af greenen eller valgt flagplacering.
Aktiverer tilstand med store tal, når det vælges.
Viser layup-buer, der angiver afstand til flag.
Fire buer vises for par 5 eller højere, tre buer vises for par 4, og der
vises ingen buer for par 3.
viser det forrige hul, når den er valgt.
er valgt (kun ved første og sidste hul).
afslutter runden, når den
Flytter dig til det næste hul, når det vælges.
1
Flytning af flaget
Mens du spiller et spil, kan du se nærmere på greenen og flytte
flagplaceringen.
1 Gå i gang med at spille en runde (Sådan spiller du golf,
side 1) eller med at vise en bane (Om banevisning, side 4).
2 Vælg green view for at zoome ind på greenen.
3 Træk i for at ændre flagplaceringen.
Funktionen PinPointer tilpasser sig den nye flagplacering.
Visning af retningen til flaget
Før du kan få vist retningen til flaget, skal du kalibrere
kompasset (Kalibrering af kompas, side 6).
Funktionen PinPointer er et kompas, der giver retningshjælp,
når du ikke kan se flagplaceringen.
Hold pin pointer.
Golfkøller
Du kan gemme distanceoplysninger for hver enkelt
golfkølletype.
Hvis golfkølle anbefaling er aktiveret, anvender enheden dine
kølleoplysninger ved anbefaling af kølle til næste slag.
Tilføj en kølle
1 Vælg Opsætning > Køller > Tilføj golfkølle.
2 Indtast et navn til køllen.
3 Vælg .
4 Vælg en kølletype.
Redigering af kølleoplysninger
1 Vælg Opsætning > Køller.
2 Vælg en kølle.
3 Vælg en mulighed:
• Hvis du vil ændre afstanden for en kølle, skal du vælge
Rediger afstand.
BEMÆRK: Denne indstilling er kun tilgængelig, når du
aktiverer køllestatistik.
• Hvis du vil have vist køllestatistik, skal du vælge Slag.
TIP: Vælg
> Gem i Golfkølle anbefaling for at gemme
køllen i Golfkølle anbefaling.
• Vælg Kølletype for at vælge køllens materiale.
• Hvis du vil fjerne en kølle listen, skal du vælge Slet.
Golfkølle anbefaling
Når funktionen Golfkølle anbefaling er aktiveret, anbefaler den
en kølle til næste slag.
Viser den omtrentlige rækkevidde for den anbefalede kølle, når
golfkølle anbefaling er aktiveret.
Viser den omtrentlige rækkevidde for golfkøllen og indregner højdeforskelle, når "plays like" distance er aktiveret.
Viser den anbefalede kølle og kølledistance, når golfkølle anbefaling er aktiveret.
Aktivering af golfkølle anbefaling
Du kan også anvende golfkølle anbefaling til at vise golfkølle
anbefalinger, når du spiller en runde golf.
1 Vælg Opsætning > Golfkølle anbefaling.
2 Vælg Til.
Afstandsmåling af et slag
1 Hold measure nede, når du har overstået et slag.
2 Vælg Start afstandsmåling.
3 Gå hen til bolden.
Du behøver ikke at gå direkte hen til din bold for at få en
præcis måling. Enheden måler afstanden i en lige linje fra dit
udgangspunkt. Du kan vælge for at vende tilbage til kortet
under måling.
4 Vælg en funktion, når du når hen til din bold:
• Hvis du vil slette slaget, skal du vælge Nulstil.
• Hvis du vil lægge slagafstanden til et køllegennemsnit,
skal du vælge Gem slag, og derefter vælge den kølle, du
brugte til slaget. Enheden gemmer slaget på scorekortet
og tilføjer slagafstanden til din gennemsnitlige slagafstand
for golfkøllen (Redigering af kølleoplysninger, side 2).
Scorekort
Før du kan begynde at vedligeholde en pointscore, skal du
vælge scoremetoden (Sådan ændrer du scoremetoden,
side 3).
Du kan registrere pointscorer for op til fire spillere.
1 Gå i gang med at spille (Sådan spiller du golf, side 1).
2 Vælg score.
3 Vælg en funktion:
• Vælg navnet på en spiller for at redigere det.
• Vælg for at indtaste antallet af slag for det valgte hul.
• Vælg
> Angiv spillere for at redigere spillerhandicap.
Denne funktion bliver kun vist, hvis du har aktiveret
handicapscore (Sådan aktiverer du handicapscore,
side 4).
• Vælg >
> Opsætning > Scorer > Metode for at
ændre scoremetoden. Hvis de pointscorer, du allerede har
indtastet for runden, ikke er kompatible med den nye
scoremetode, spørger enheden dig, om du vil rydde alle
pointscorer for runden eller beholde den nuværende
scoremetode.
4 Vælg score for at vende tilbage til banekortet.
Om scorekortet
Du kan få vist og ændre hver enkelt spillers navn, score og
handicap under en runde ved hjælp af scorekortet.
2
Sådan spiller du golf
Visning af statistik for runde
Du kan få vist statistik for den runde, du er i gang med at spille.
.
1 Mens et spil er i gang, skal du vælge score >
2 Vælg en funktion:
• For at få vist oplysninger for alle spillere skal du vælge
Rundedetaljer.
• For at få vist flere oplysninger om en individuel spiller skal
du vælge Rundedetaljer >
> Spillerdetaljer, vælge
navnet på spilleren og derefter vælge en statistik, du vil
se.
Om individuelle scorekort
Lokalt handicap
Individuelle scorekort indeholder en hul for hul-oversigt over en
spillers runde. Fire forskellige symboler repræsenterer antallet af
slag i forhold til par. En par-score har ikke noget symbol.
Samlet score
Faktisk antal slag for hullet
Registreret antal slag for hullet
Sådan ændrer du scoremetoden
Du kan ændre den metode, som enheden bruger til at holde styr
på resultater.
1 Vælg en funktion:
• Hvis du er i gang med at spille en runde, skal du vælge
>
> Opsætning > Scorer > Metode.
• Hvis du ikke er i gang med at spille en runde, skal du
vælge Opsætning > Scorer > Metode.
2 Vælg en scoremetode.
Om Stableford-score
Når du vælger Stableford-scoremetoden (Sådan ændrer du
scoremetoden, side 3), tildeles antal point baseret på antallet af
slag, der er brugt i forhold til par. Ved slutningen af hver runde
vinder den højeste score. Enheden tildeler point som angivet af
United States Golf Association.
Scorekortet for et spil med Stableford-score viser point i stedet
for slag.
Point
Antal slag brugt i forhold til par
0
2 eller flere over
1
1 over
2
Par
3
1 under
4
2 under
5
3 under
Om Match-score
Når du vælger Match-scoremetoden (Sådan ændrer du
scoremetoden, side 3), tildeles et point ved hvert hul til den
spiller, der har det mindste antal slag. Ved slutningen af en
runde er det den spiller, som har vundet flest huller, der vinder.
BEMÆRK: Match-score kan kun bruges til to spillere.
Når du indstiller Approach til at tælle slag, afgør enheden for
hver runde, hvem vinderen er. Alternativt skal du vælge spilleren
med det færreste antal slag ved slutningen af hvert hul. Hvis det
står lige med hensyn til antal slag, skal du vælge Delt.
Om Skins-score
Når du vælger scoremetoden Skins (Sådan ændrer du
scoremetoden, side 3), konkurrerer spillerne om en præmie for
hvert hul.
Når du indstiller Approach til at tælle slag, afgør enheden for
hvert hul, hvem vinderen er. Alternativt skal spilleren med det
færreste antal slag vælges ved afslutningen af hvert hul. Du kan
vælge flere spillere, hvis det er uafgjort, hvem vinderen er.
Sådan spiller du golf
Samlet score
To eller flere over par
En over par
En under par
To eller flere under par
Sådan vises historik
Du kan få vist gemte slag, runder og spillerstatistikker.
1 Vælg Historik, og vælg en runde, du vil have vist.
Enheden viser oplysninger om alle spillere.
2 Vælg en funktion.
• Vælg
> Spillerdetaljer, og vælg navnet på en spiller
for at få vist et individuelt scorekort for runden (Om
individuelle scorekort, side 3).
> Banedetaljer for at se en liste for hvert hul og
• Vælg
dets par.
• Vælg
> Rediger scorekort for at justere individuelle
oplysninger for runden, herunder de enkelte spilleres
navne, scorer og handicap.
• Vælg
> Slet scorekort for at slette scorekortet fra
enhedens historik.
Visning af scorekort på en computer
Du kan få vist alle scorekort på din computer.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
Enheden vises som et flytbart drev under Denne computer på
Windows computere og som en monteret disk på Mac
computere.
2 Åbn enhedsdrevet.
3 Åbn Scorekort > ScorecardViewer.html for at få vist
scorekort.
®
®
3
Handicapscore
Du kan angive et handicap for hullet (Indstilling af hul-handicap,
side 4) og for hver enkelt spiller (Angivelse af spillerhandicap,
side 4).
Sådan aktiverer du handicapscore
1 Vælg Opsætning > Scorer > Handicap.
2 Vælg Til.
Angivelse af spillerhandicap
Før du kan score ved hjælp af handicap, skal du aktivere
handicapscore (Sådan aktiverer du handicapscore, side 4).
> Angiv spillere, mens et spil er i gang.
1 Vælg score >
2 Vælg for den spiller, du vil angive eller ændre handicap
for.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Lokalt handicap for at angive det antal slag, som
skal trækkes fra spillerens samlede score.
• Vælg Indeks\Slope-metode for at indtaste spillerens
handicap-indeks og banens sværhedsgrad for at beregne
et banehandicap for spilleren.
Indstilling af hul-handicap
Før du kan score ved hjælp af handicap, skal du aktivere
handicapscore (Sådan aktiverer du handicapscore, side 4).
Enheden viser standardhandicap for hullet, hvis det er
tilgængeligt. Du kan indstille hul-handicappet manuelt.
> Skift
1 Mens et spil er i gang kan, skal du vælge score >
handicap.
2 Indtast hul-handicappet.
Visning af PlaysLike Distance
Funktionen "PlaysLike Distance" indregner højdeændringer på
banen ved at vise den justerede afstand til greenen.
1 Vælg Opsætning > Plays Like Distance.
2 Vælg Vis.
Den samlede "PlaysLike" disttance for hullet vises i øverste
højre hjørne på skærmen
under afstanden til midten af
greenen.
Afstanden synes længere end forventet på grund af ændringer i
højden.
Afstanden er som forventet.
Afstanden synes kortere end forventet på grund af ændringer i
højden.
Lagring af en position
Du kan markere en position på et hul ved hjælp af din aktuelle
position eller Touch Targeting.
BEMÆRK: Du kan rydde alle gemte positioner fra et hul ved at
vælge >
> Ryd positioner.
4
1 Vælg > Gem position, mens et spil er i gang.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Brug aktuel placering for at placere en markering
ved din aktuelle position for hullet.
• Vælg Brug Touch Targeting for at vælge en position på
kortet.
Søgning efter baner
Brug enheden til at finde en golfbane i nærheden eller i en
bestemt by. Du kan også finde en golfbane efter navn.
1 Vælg Gennemse.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Søg i nærheden for at søge efter de baner, der er
tættest på din aktuelle position.
• Vælg Stav bynavn for at søge efter baner i en bestemt
by.
• Vælg Stav banes navn for at søge efter en bane efter
navnet.
Om banevisning
Når du finder en bane, viser enheden en hul for hul-oversigt
over den valgte bane. Du kan få vist et nærbillede af greenen
(Flytning af flaget, side 2) eller måle afstande (Måling af afstand
ved hjælp af Touch Targeting, side 4).
Hvis du ikke berører skærmen i et kort stykke tid efter, at du har
valgt et hul, starter en banesimulering (Tilstanden Gennemse,
side 4).
Måling af afstand ved hjælp af Touch Targeting
Mens du gennemser en bane eller spiller et spil, kan du ved
hjælp af Touch Targeting måle afstanden til et hvilket som helst
punkt på kortet.
1 Gå i gang med at spille en runde (Sådan spiller du golf,
side 1) eller med at vise en bane (Om banevisning, side 4).
2 Træk med fingeren for at placere målcirklen .
Viser afstanden til midten af greenen fra målcirklen.
Viser afstanden fra din aktuelle position til målcirklen. Hvis du
gennemser banen, er
afstanden fra tee'en til målcirklen.
Viser summen af de to afstande.
3 Vælg, om nødvendigt, for at zoome ind på målcirklen.
4 Når du har zoomet ind på målcirklen, kan du vælge for at
vende tilbage til kortet over hullet.
Tilstanden Gennemse
Når du gennemser en bane, kan du få vist en simulering af
banen. Kortet zoomer gradvist ind på greenen for at simulere
den måde, det fungerer på, når du spiller gennem et hul.
Simuleringen starter automatisk, hvis du ikke berører skærmen i
et kort stykke tid, efter du har valgt hullet.
Søgning efter baner
TruSwing™
Funktionen TruSwing giver dig mulighed for at få vist de
svingmålinger, der er registreret fra din TruSwing enhed. Gå til
www.garmin.com/golf for at købe en TruSwing enhed.
TruSwing Målinger
Du kan se svingmålinger på din Approach enhed, på Garmin
Connect™ eller på Garmin Connect Mobile app'en. Se
brugervejledningen til din TruSwing enhed for at få yderligere
oplysninger.
Funktion
Beskrivelse
Krav
Kun svingmålinger De tilgængelige målinger
på din Approach
er bl.a. dit svingtempo,
enhed
hastighed, køllesporsmålinger og kritiske køllevinkler.
TruSwing enheden
skal parres med
Approach enheden.
Svingmålinger på
din Approach
enhed og på
Garmin Connect
Mobile app'en
Både TruSwing og
Approach enhederne
skal parres med
Garmin Connect
Mobile app'en på din
smartphone.
De tilgængelige målinger
er bl.a. dit svingtempo,
hastighed, køllesporsmålinger og kritiske køllevinkler.
Optagelse og visning af TruSwing målinger
på din Approach enhed
Før du kan få vist TruSwing indstillinger på din Approach enhed,
er du muligvis nødt til at opdatere softwaren (Support og
opdateringer, side 1).
1 Kontroller, at din TruSwing enhed sidder godt fast på din
kølle.
Se brugervejledningen til din TruSwing enhed for at få
yderligere oplysninger.
2 Tænd TruSwing enheden.
3 På din Approach enhed skal du vælge Opsætning >
TruSwing.
Din Approach enhed parres med TruSwing enheden.
4 Vælg en kølle.
5 Slå et slag.
Din Approach enhed viser svingmålinger efter hvert sving.
Du kan vælge eller for at rulle gennem de registrerede
svingmålinger.
Udskiftning af køllen
1 På skærmbilledet TruSwing skal du vælge
2 Vælg en kølle.
> Skift kølle.
Ændring af håndethed
1 På skærmbilledet TruSwing skal du vælge
2 Vælg en funktion.
> Håndethed.
Frakobling af TruSwing enheden
På skærmen TruSwing vælges
.
Tilpasning af din enhed
Indstillinger
Vælg Opsætning for at tilpasse enhedens indstillinger og
funktioner.
Wi-Fi: Aktiverer Wi‑Fi trådløs teknologi.
Scorer: Indstiller scoremetode, aktiverer handicapscore (Sådan
aktiverer du handicapscore, side 4), og aktiverer
statistiksporing.
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.
®
TruSwing™
Køller: Tilføjer og fjerner golfkøller (Redigering af
kølleoplysninger, side 2).
Display: Indstiller timeout til baggrundslys.
Skift til næste hul: Indstiller automatisk eller manuelt skift til
næste hul.
Enhed for distance: Indstiller måleenhed for distance.
Plays Like Distance: Viser "Plays Like Distance" (Visning af
PlaysLike Distance, side 4).
Golfkølle anbefaling: Aktiverer golfkølle anbefalinger
(Aktivering af golfkølle anbefaling, side 2).
Kalibrer kompas: Gør det muligt for dig at kalibrere kompasset
manuelt (Kalibrering af kompas, side 6).
Sprog: Indstiller sproget på enheden.
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af
brugerindtastede data eller kortdata.
Om: Viser vigtige softwareoplysninger og dit enheds-id.
Garmin Connect
Du kan oprette forbindelse til dine venner på Garmin Connect.
Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere og dele
data. Du kan registrere begivenheder fra din aktive livsstil, bl.a.
golf, vandreture, løb, oplevelser osv. Opret en gratis konto på
www.garminconnect.com/start.
Brug af Garmin Connect
Du kan uploade dine scorekort og golfkølledata til Garmin
Connect for at kunne udføre omfattende analyser, og du kan
dele dine scorekort med dine venner. Du kan få vist din samlede
statistik, statistik fra en runde eller statistik for en bane. Du kan
også redigere golfkølleoplysninger for de golfkøller, der bruges
til golfkølle anbefaling.
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garminconnect/golf.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Bluetooth connectede funktioner
Denne enhed har flere Bluetooth tilsluttede funktioner til din
kompatible mobile enhed ved hjælp af Garmin Connect Mobile
app'en.
Data uploades til Garmin Connect: Sender data til Garmin
Connect ved hjælp af Garmin Connect Mobile app'en. Du kan
finde flere oplysninger på www.garmin.com/intosports/apps.
Meddelelser: En alarm gør dig opmærksom på, at du modtager
en besked.
Sådan parrer du din telefon
1 Gå til www.garmin.com/intosports/apps, og download Garmin
Connect Mobile-app'en til din telefon.
2 Placer din telefon inden for en rækkevidde af 10 m (33 fod) til
din enhed.
3 Fra din enhed skal du vælge Opsætning > Bluetooth > Par
mobil enhed og følg instruktionerne på skærmen.
4 Åbn Garmin Connect Mobile-app'en fra telefonen, og følg
instruktionerne på skærmen for at tilslutte en enhed.
Vejledningen begynder under den indledende konfiguration
eller, hvis du vælger
> Enheder.
Tilslutning til en parret telefon
Før du kan tilknytte din telefon, skal du parre din telefon med din
enhed.
Når du tilknytter din telefon ved hjælp af Bluetooth trådløs
teknologi, kan du dele scorer og andre data med Garmin
Connect. Du kan også få vist telefonmeddelelser på din enhed.
1 Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen.
5
2 Vælg på din enhed Opsætning > Bluetooth > Forbindelse
> Til for at aktivere Bluetooth trådløs teknologi.
3 Vælg Meddelelser for at vise eller skjule telefonmeddelelser.
Telefonmeddelelser
Telefonmeddelelser kræver, at en kompatibel smartphone
parres med Approach enheden. Når din telefon modtager
beskeder, sender den meddelelser til din enhed.
Visning af meddelelser
Før du kan få vist meddelelser, skal du forbindes med din
parrede telefon (Tilslutning til en parret telefon, side 5).
1 Vælg > Meddelelser.
2 Vælg en meddelelse.
eller
for at rulle gennem indholdet i meddelelsen.
3 Vælg
Wi-Fi tilsluttede funktioner
Denne enhed har Wi‑Fi tilknyttede funktioner. Garmin Connect
Mobile app'en er ikke påkrævet, hvis du bruger Wi‑Fi
tilslutningsmuligheden.
Software- og baneopdateringer: Enheden downloader den
nyeste software og baneopdateringer, når en Wi‑Fi tilslutning
er tilgængelig. Næste gang, du tænder for enheden, kan du
følge vejledningen på skærmen for at installere software og
baneopdateringerne.
Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk
1 Vælg Opsætning > Wi-Fi.
2 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Til/Fra-knappen for at
aktivere Wi‑Fi teknologi.
Vælg
Tilføj netværk.
3
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil vælge et broadcast trådløst netværk, skal du
vælge et trådløst netværk på listen og indtaste
adgangskoden, hvis det er nødvendigt.
• Hvis du vil vælge et ikke-broadcast trådløst netværk, skal
du vælge , og indtaste netværks-SSID og adgangskode.
Enheden husker netværksoplysningerne og opretter automatisk
forbindelse, når du returnerer til dette sted.
Appendiks
Kalibrering af kompas
BEMÆRK: Det elektroniske kompas skal kalibreres, mens du
opholder dig udendørs. Stå ikke i nærheden af objekter, der kan
påvirke magnetfelter, som f.eks. biler, bygninger eller
strømførende luftledninger.
Enheden er kalibreret fra fabrikken, og den er som standard
indstillet til automatisk kalibrering. Hvis du oplever
uregelmæssig kompasfunktion, f.eks. efter rejse over store
afstande eller efter store temperaturændringer, kan du kalibrere
kompasset manuelt.
1 Vælg Opsætning > Kalibrer kompas.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Installation af et hukommelseskort
Du kan installere et microSD™ hukommelseskort til yderligere
lagring eller forudindlæste kort.
1 Fjern vejrhætten fra microSD kortstikket .
2 Skub kortet ind, indtil det klikker på plads.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USBporten bliver beskadiget.
Rengøring af skærmen
Til rengøring af skærmen skal du bruge en blød, ren, fnugfri klud
og vand, isopropylalkohol eller brillerens.
Fugt kluden med væsken, og tør forsigtigt skærmen af.
Rengøring af enheden
BEMÆRK
Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de
elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan
forhindre opladning og dataoverførsel.
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
Brug af baggrundslys
• Du kan når som helst aktivere baggrundslyset ved at trykke
på berøringsskærmen.
BEMÆRK: Alarmer og meddelelser aktiverer også
baggrundsbelysningen.
• Vælg for at tænde baggrundslyset og justere lysstyrken.
• Du kan ændre timeout for baggrundslyset (Indstillinger,
side 5).
Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid
15 timer, typisk brug
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Temperatur ved opladning
Fra 0 til 40ºC (fra 32 til 104ºF)
Vandklassificering
IEC 60529 IPX7*
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
Sletning af brugerdata
BEMÆRK: Denne proces sletter alle brugerindtastede data.
1 Hold nede for at slukke for enheden.
2 Tænd enheden, mens du holder green view nede.
3 Vælg Ja.
6
Appendiks
Brug af clipsen
BEMÆRK: Din clips ser evt. anderledes ud end på billedet.
Du kan bruge clipsen til at sætte enheden fast til bæltet, lommen
eller tasken.
1 Skub bunden af enheden ind i den nederste del af clipsen.
BEMÆRK: Hvis du placerer enheden omvendt i clipsen,
bliver den ikke låst på plads og kan nemt falde ud af clipsen.
2 Tryk den øverste del af enheden ind i den øverste del af
clipsen, indtil den klikker på plads.
3 Fjern enheden ved at trække den øverste del af clipsen ud,
mens du trykker på bagsiden af enheden og trækker bunden
af enheden ud fra bunden af clipsen.
Spar energi under opladning af enheden
Du kan slukke enhedens display og alle andre funktioner, mens
du oplader.
1 Tilslut enheden til en ekstern strømkilde.
Den resterende batterikapacitet vises.
2 Hold tænd/sluk-knappen nede i 4 til 5 sekunder.
Displayet slukker, og enheden skifter til batterisparetilstand.
3 Oplad enheden helt.
Appendiks
7
Indeks
B
baner
gennemse 4
lagring af positioner 4
spille 1
batteri, oplade 1, 7
Bluetooth teknologi 5
brugerdata, slette 6
bælteclips 7
C
clips 7
D
rydde, historik 3
S
score 2, 3
handicap 4
match 3
skins 3
scorekort 2, 3
vise 3
simulering, hul 4
skærm
lysstyrke 6
låse 1
rengøring 6
skærmindstillinger 5
software, opdatere 1
statistik 3
svinganalyse 5
data
opbevare 5
overføre 5
distance, måle 4
tænd/sluk-knap 1
E
W
enhed, vedligeholdelse 6
F
flagplacering, green oversigt 2
T
Wi-Fi, tilslutte 6
Wi‑Fi 1
tilslutte 6
G
Garmin Connect 5, 6
Garmin Express 1
opdatering af software 1
registrering af enheden 1
golfkøller 1, 2
green oversigt, flagplacering 2
H
handicap 2, 4
handicapscore, spiller 4
historik 3
sende til computer 5
hukommelseskort 6
håndethed 5
I
indstillinger 5
K
kompas 2
kalibrere 6
kort
opdatere 1
opdateringer 1
symboler 1
køller 2
L
lagring af positioner 4
lysstyrke 6
låse, skærm 1
M
meddelelser 6
microSD kort. Se hukommelseskort
målinger 2, 5
N
nulstilling af enheden 6
O
opdateringer
banekort 1
software 1
oplade 7
P
parre 5
produktregistrering 1
programmer 6
R
registrering af enheden 1
rengøring af enheden 6
8
Indeks
support.garmin.com
Juli 2019
190-01673-00_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising