Garmin | GMR™ 2524 xHD2 | Garmin GMR™ 2524 xHD2 Installeringsinstruksjoner

Garmin GMR™ 2524 xHD2 Installeringsinstruksjoner
Hensyn ved montering
GMR 420/620/1220/2520
XHD2-SERIEN
INSTALLERINGSINSTRUKSJO
NER
™
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Radaren avgir elektromagnetisk energi. Sørg for at radaren er
installert i henhold til anbefalingene i denne veiledningen, og at
alt personell holder avstand fra radarens strålebane før sending.
Når radaren er riktig installert og brukes riktig, oppfyller bruken
av denne radaren kravene i ANSI/IEEE C95.1-1992 Standard
for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Radio
Frequency Electromagnetic Fields.
Ikke se direkte på radaren på nært hold når radaren sender
signaler, øynene er den delen av kroppen som er mest følsom
for elektromagnetisk energi.
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
FORSIKTIG
Denne enheten skal bare brukes som navigeringshjelp. Ikke
bruk enheten til andre formål som krever nøyaktig måling av
retning, avstand, beliggenhet eller topografi.
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
Hvis du åpner enheten, kan det føre til personskade og/eller
skade på enheten. Enheten inneholder ingen brukeranvendelige
deler og må bare åpnes av en Garmin autorisert
servicerepresentant. Skade på enheten som skyldes at den ble
åpnet av andre enn en autorisert servicerepresentant fra
Garmin, dekkes ikke av Garmin garantien.
®
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den,
på et trygt sted.
1 Gå til my.garmin.com/registration.
2 Logg på Garmin kontoen din.
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
•
Stjerneskrutrekker nr. 2
5 mm sekskantnøkkel
Bor og borbits på 15,0 mm (19/32 tommer)
Skiftenøkkel og momentnøkkel på 17 mm (21/32 tommer)
En kobberkabel på 3,31 mm² (12 AWG) for å jorde
radarhuset (og eventuelt spenningsomformeren).
• Maritim tetningsmasse
Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.
• Det anbefales at enheten monteres utenfor rekkevidde av
personer, med vertikal strålebredde over hodehøyde. For å
unngå skadelige nivåer av radiofrekvenser (RF) må enheten
ikke monteres nærmere personer enn den maksimale
sikkerhetsavstanden som er angitt i produktspesifikasjonene.
• Enheten bør monteres høyt over fartøyets kjøllinje, med
minst mulig blokkering av radarens strålebane. Hindringer
kan skape blind- eller skyggesoner eller generere falske
ekko. Jo høyere du monterer enheten, desto lenger unna kan
radaren oppdage objekter.
• Enheten bør monteres på en flat overflate eller plattform som
er parallell med fartøyets vannlinje og robust nok til å tåle
vekten av enheten. Vekten til hver modell og antenne er
oppgitt i produktspesifikasjonene.
• Enheten må monteres på et sted der den kan kobles til
strøm, et jordingspunkt og Garmin Marine Network (Kablingsog tilkoblingshensyn, side 3).
• Radarstrålen spres vertikalt 11,5 over og 11,5 under À
radarens utstrålende element. På fartøy med høyere
baugvinkler i marsjfart, kan installasjonsvinkelen reduseres
slik at strålen peker noe nedover mot vannlinjen når fartøyet
er i ro. Du kan bruke underlagsplater hvis det er nødvendig.
• Enheten må ikke monteres i nærheten av varmekilder som
skorsteiner og lamper.
• Enheten skal monteres på samme nivå som horisontale
salingshorn eller tverrsalinger på en mast.
• For å unngå interferens med magnetisk kompass må
enheten ikke monteres nærmere et kompass enn verdien for
trygg kompassavstand som er angitt i
produktspesifikasjonene.
• Annen elektronikk og andre kabler må monteres minst 2 m
(6,5 fot) fra radarstrålens bane.
• GPS-antenner må plasseres enten over eller under
radarstrålens bane.
• Enheten må monteres minst 1 m (40 tommer) fra utstyr som
sender signaler.
• Enheten må monteres minst 1 m (40 tommer) fra kabler som
sender radiosignaler, for eksempel VHF-radioer, kabler og
antenner.
• Enheten skal være montert minst 2 m (6,5 fot) borte fra SSBradioer (Single Side Band).
Fremgangsmåte for installering
Klargjøre overflaten og radaren for montering
Du må velge et egnet sted for montering før du kan montere
radaren (Hensyn ved montering, side 1).
1 Fest den inkluderte monteringsmalen til overflaten på
monteringsstedet, langs aksen mellom baug og akterende,
som vist på malen.
2 Bor monteringshullene ved å bruke en borbits på 15 mm
(19/32 tommer).
3 Hvis du må trekke strøm- og nettverkskablene gjennom
monteringsoverflaten, velger du et punkt under strøm- og
nettverkskontaktene som vist på malen. Deretter borer du et
kabelhull for kablene med en borbits på 32 mm (11/4 tommer)
August 2018
190-01818-78_0D
og trekker kablene gjennom overflaten (valgfritt) (Kablingsog tilkoblingshensyn, side 3).
4 Fjern malen fra overflaten.
5 Fjern lokket på forsiden av sokkelen ved å løsne skruen og
løfte lokket av hengslene.
4 Plasser de flate skivene Á, låseskivene  og de
sekskantede mutterne à på stengene med gjenger.
5 Stram de sekskantede muttere til 1,5 kgf-m (130 pund/tomme
[11 pund/fot]) for å feste radaren til overflaten uten å skade
radaren eller monteringsutstyret.
Installere antennen
Du må feste sokkelen ordentlig før du kan installere antennen
på radaren (Montere radaren, side 2).
1 Fjern det beskyttende dekselet À fra bølgeguiden på toppen
av sokkelen.
6 Bruk den medfølgende Petrolatum Primer på en halvdel av
gjengene på de fire stengene med gjenger.
7 Sett endene av stengene med gjenger belagt med
Petrolatum Primer inn i sokkelen.
8 Stram til stengene med gjenger ved hjelp av en
sekskantnøkkel på 5 mm.
For å unngå skade på sokkelen bør du stoppe å stramme
stengene med gjenger når de ikke lenger er lette å dreie.
2 Juster bølgeguiden Á på sokkelen med kontakten nederst på
antennen Â, og skyv antennen på sokkelen.
Montere radaren
Før du kan montere radaren, må du først velge et
monteringssted og klargjøre monteringsoverflaten og radaren
(Klargjøre overflaten og radaren for montering, side 1).
1 Vær oppmerksom på hvilken ende av sokkelen du planlegger
å montere vendt mot baugen langs aksen mellom baug og
akterende.
Hvis luken er vendt mot baugen, må du justere
baugforskyvningen på kartplotteren for å motta en nøyaktig
radaravlesning (Baugforskyvning, side 4).
2 Løft radaren på plass, og senk den forsiktig ned på
monteringsoverflaten slik at stengene med gjenger mates
gjennom hullene.
3 Fra under monteringsoverflaten plasserer du skulderskivene
À på stengene med gjenger og mater de ned i
monteringsoverflaten slik at de sitter godt.
3 Fest antennen til sokkelen ved hjelp av de medfølgende
sekskantboltene à og fjærskivene Ä.
4 Stram sekskantboltene til 0,81 kgf-m (70 pund/tomme
[6 pund/fot]) for å feste antennen til sokkelen uten å skade
antennen eller monteringsutstyret.
2
Kablings- og tilkoblingshensyn
Det kan være nødvendig å bore hull på 32 mm (11/4 tommer) for
å kunne trekke strøm-, nettverks- eller jordingskablene.
• Når du trekker flere kabler gjennom det samme hullet, må du
trekke nettverkskabelen før du trekker strøm- og
jordingskablene på grunn av størrelsen på
nettverkskontakten.
• Du må bruke maritim tetningsmasse på hullet etterpå for å få
en vanntett forsegling.
Hvis du må lage hullet på et godt synlig sted, finnes det
dekorative kabeltetninger som kan kjøpes fra Garmin eller en
Garmin forhandler (valgfritt).
• Du kan om nødvendig skjære i tetningen for å trekke flere
kabler gjennom det samme hullet.
• Den valgfrie tetningen er IKKE vanntett. Du må bruke maritim
tetningsmasse på tetningen etterpå for å få en vanntett
forsegling.
Når du monterer kablene, må du tenke over følgende.
• Det anbefales ikke å kutte Garmin Marine Network-kabelen.
Du kan kjøpe et sett for å installere på stedet hos Garmin
eller en Garmin forhandler hvis du må kutte
nettverkskabelen.
• Det følger ikke med noen jordingskabel, og den må kobles til
et jordingspunkt, ikke til den negative polen på batteriet
(Jording av radaren, side 4).
• Av sikkerhetsmessige hensyn bør du bruke riktige strips,
festeanordninger og tetningsmasse for å feste kabelen i
strekket og gjennom skott eller dekk.
• Du må ikke strekke kabler nær objekter som beveger seg,
varmekilder eller gjennom dører eller slag.
• Du kan unngå interferens med annet utstyr ved ikke å legge
nettverks- og strømkablene ved siden av eller parallelt med
andre kabler, for eksempel radioantennekabler eller
strømkabler. Hvis det ikke er mulig, skjermer du kablene med
et isolerende metallrør eller en type EMI-skjerming.
• Du bør montere strømkabelen så nær batterikilden som
mulig.
◦ Hvis det blir nødvendig å forlenge strømkabelen, må du
bruke riktig kabeldiameter (Strømkabelforlengelser,
side 4).
◦ Feilaktig forlengelse av kabeltrekk kan føre til at radaren
ikke fungerer som den skal på grunn av for lav
strømoverføring.
• Spenningsomformeren krever en inngangsspenning på 10 til
32 VDC.
• Det anbefales at du monterer spenningsomformeren så nær
strømkilden som mulig.
• Det anbefales at du kobler strømkabelen til
spenningsomformeren direkte til batteriet. Hvis det er
nødvendig å forlenge kabelen, må du bruke riktig
kabeldiameter for skjøteledningen (Strømkabelforlengelser,
side 4).
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Beskrivelse
Til Garmin Marine Network
10 A-sikringsholder
Rød (+)
Svart (-)
Til båtbatteriet (10 til 32 VDC)
30 A sikringholder
Jordingsforbindelse
1 Før strømkabelen til radaren og spenningsomformeren.
2 Bruk klemmekontakter og varmekrymperør for å koble
strømkabelen til spenningsomformeren.
Strømkabelen for radaren har en 10 A-sikring som ikke bør
fjernes når du kobler til spenningsomformeren.
3 Koble spenningsomformeren til båtbatteriet via den
medfølgende 30 A-sikringen.
30 A-sikringen mellom spenningsomformeren og batteriet er i
tillegg til 10 A-sikringen inkludert i strømkabelen for radaren.
Begge sikringene må være på plass for at radaren skal
fungere riktig.
4 Koble strømkabelen til POWER-porten på radaren.
Koble til strøm via spenningsomformeren
Koble direkte til strøm
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
LES DETTE
Ikke bruk tredjeparts spenningsomformere eller
spenningsomformere fra tidligere radarmodeller fra Garmin på
nytt. Hvis du bruker en annen omformer enn den som fulgte
med radaren, kan det føre til at radaren skades eller ikke slår
seg på.
Noen radarmodeller krever ikke en spenningsomformer. Hvis
det ikke fulgte med en spenningsomformer med modellen, skal
den kobles direkte til strøm.
Noen radarmodeller krever en spenningsomformer for å gi strøm
til enheten på riktig måte. Hvis det fulgte med en
spenningsomformer med modellen, må den være montert for at
radaren skal fungere. Hvis det ikke fulgte en
spenningsomformer med modellen, kobler du strømkabelen
direkte til båtbatteriet (Koble direkte til strøm, side 3).
Tenk over følgende hvis du monterer en spenningsomformer.
3
Element
Beskrivelse
Til Garmin Marine Network
À
Á
Â
15 A sikringholder
Til båtbatteriet (10 til 32 VDC)
Jordingsforbindelse
1 Før strømkabelen til radaren og båtbatteriet.
2 Koble strømkabelen til båtbatteriet.
3 Koble strømkabelen til POWER-porten på radaren.
• Du må bruke en kabel for Garmin Marine Network for alle
tilkoblinger med Garmin Marine Network.
◦ Du kan ikke bruke tredjeparts CAT5-kabler eller RJ45kontakter for tilkoblinger til Garmin Marine Network.
◦ Du kan få tak i flere kabler for Garmin Marine Network og
kontakter hos Garmin forhandlere.
• Selv om det ikke er anbefalt, kan du bruke en kontakt som
kan installeres på stedet hvis du trenger en kabel for Garmin
Marine Network med tilpasset lengde. Følg instruksjonene
som fulgte med kontakten.
Strømkabelforlengelser
Betjene radaren
Det anbefales at du kobler strømkabelen direkte til batteriet.
Hvis det er nødvendig å forlenge kabelen, må du bruke riktig
kabeldiameter for skjøteledningen.
Du må bruke klemmekontakter og varmekrympe for å opprette
en vanntett tilkobling.
Alle funksjonene til radaren kontrolleres med Garmin
kartplotteren. Du finner betjeningsanvisninger under delen
Radar i kartplotterens brukerveiledning. Gå til www.garmin.com
/manuals for å laste ned den nyeste brukerveiledningen.
Hvis du har mer enn én radar på båten, må du se på
radarskjermbildet til radaren du ønsker å konfigurere.
Avstand
Kabeldiameter
3 m (9 fot 10 tommer)
3,31 mm² (12 AWG)
Programvareoppdatering
5 m (16 fot 4 tommer)
5,26 mm² (10 AWG)
6,5 m (21 fot 3 tommer)
6,63 mm² (9 AWG)
8 m (26 fot 2 tommer)
8,36 mm² (8 AWG)
Du må oppdatere programvaren når du installerer denne
enheten.
Hvis Garmin kartplotteren har Wi‑Fi teknologi, må du oppdatere
programvaren ved hjelp av ActiveCaptain™ appen på en
kompatibel Android™ eller Apple enhet. Hvis kartplotterne ikke
har Wi‑Fi teknologi, må du oppdatere programvaren ved hjelp av
et minnekort eller en Windows datamaskin.
Du finner mer informasjon på support.garmin.com.
®
®
Jording av radaren
Radaren (og eventuelt spenningsomformeren) må være knyttet
til den riktige typen jord ved hjelp av en kobberkabel på
3,31 mm² (12 AWG) (ikke inkludert).
1 Før en kobberkabel på 3,31 mm² (12 AWG) til et
jordingspunkt og til radarsokkelen.
2 Koble kabelen til jordkontakten på sokkelen ( ) ved hjelp av
den forhåndsmonterte klemmekontakten.
3 Smør jordingsskruen og klemmekontakten med maritim
4
5
6
7
8
9
tetningsmasse.
Koble den andre enden av kabelen til båtens jordingspunkt
for vann, og smør forbindelsen med maritim tetningsmasse.
Velg et alternativ:
• Hvis det ikke fulgte med en spenningsomformer med
radaren, er det ikke nødvendig med ytterligere jording.
• Hvis det fulgte med en spenningsomformer med radaren,
fortsetter du til trinn 6.
Før en annen kobberkabel på 3,31 mm² (12 AWG) til
jordingspunktet og til spenningsomformeren.
Løsne en skrue på ett hjørne av spenningsomformeren og
fest kobberkabelen til skruen.
Smør skruen og kabelen på spenningsomformeren med
maritim tetningsmasse.
Koble den andre enden av kabelen til RF-jordingspunktet på
båten, og smør forbindelsen med maritim tetningsmasse.
Hensyn ved Garmin Marine Network
Denne enheten kan kobles til enheter med Garmin Marine
Network for å dele radardata med kompatible enheter på
nettverket. Når du kobler til enheter med Garmin Marine
Network, bør du tenke over følgende.
4
®
Angi antennestørrelsen
Du må angi antennestørrelsen før du kan bruke radaren på
systemet.
1 Slå på radaren og alle enheter som er koblet til Garmin
Marine Network.
Du ser et varsel om valg av antenne på den tilkoblede
kartplotteren.
MERK: Hvis hele systemet blir slått på for første gang, er
valg av antenne en del av den første
konfigurasjonsprosessen.
2 Velg størrelsen på den monterte antennen for hver åpne
radar som er montert på båten.
TIPS: Hvis du må angi en annen antennestørrelse, må du se
på radarskjermbildet for radaren du vil endre, velge Meny >
Radaroppsett > Installering > Antennekonfigurasjon >
Antennestr. og deretter velge antennestørrelsen.
Baugforskyvning
Baugforskyvningen kompenserer for radarskannerens fysiske
plassering på en båt, hvis radarskanneren ikke er plassert i
forhold til båtens akse mellom baug og akterende.
Måle den potensielle baugforskyvningen
Baugforskyvningen kompenserer for radarskannerens fysiske
plassering på en båt, hvis radarskanneren ikke er plassert i
forhold til båtens akse mellom baug og akterende.
1 Ved hjelp av et magnetisk kompass finner du den optiske
kompasskursen til et objekt som står stille innenfor
synsvidde.
2 Mål objektets peiling på radaren.
3 Hvis peilingsavviket er mer enn +/- 1°, må du angi
baugforskyvningen.
Angi baugforskyvningen
Før du kan angi baugforskyvningen, må du måle den potensielle
baugforskyvningen.
Innstillingen for baugforskyvning som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, brukes for alle andre radarmodi og for
radaroverlegget.
1 Gå til et radarskjermbilde eller radaroverlegg, og velg Meny >
Radaroppsett > Installering > Front på båt.
2 Velg Opp eller Ned for å justere forskyvningen.
Angi en egendefinert parkeringsstilling
1 Gå til radarskjermbildet, og velg Meny > Radaroppsett >
Installering > Antennekonfigurasjon > Posisjon.
2 Bruk glidebryteren til å justere antennens stilling når den har
stoppet, og velg Tilbake.
Som standard vil antennen stoppe i en vinkelrett stilling i forhold
til sokkelen når den ikke roterer. Du kan endre denne stillingen.
Spesifikasjoner
Størrelse
Element Mål
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Beskrivelse
181,8 mm (7 3/16 tommer) Rotasjonssenter mot baksiden av sokkelen.
236,2 mm (9 5/16 tommer) Rotasjonssenter mot forsiden av sokkelen.
25 mm (1 tomme)
Rotasjonssenter til indre bakre monteringshull.
125 mm (4 15/16 tommer) Rotasjonssenter til indre fremre monteringshull.
50 mm (1 15/16 tommer)
Rotasjonssenter til ytre bakre monteringshull.
150 mm (5 29/32 tommer) Rotasjonssenter til ytre fremre monteringshull.
140 mm (5 1/2 tommer)
200 mm (7 7/8 tommer)
5
Element Mål
À
Á
Â
Beskrivelse
4-fots modeller: 132,7 cm (4 fot 4 1/4 tommer) Lengde på antenne.
6-fots modeller: 193,7 cm (6 fot 4 1/4 tommer)
45,1 cm (17 3/4 tommer)
Basen av sokkelen til toppen av antennen.
31,8 cm (12 1/2 tommer)
Bredden på sokkelen.
Fysiske spesifikasjoner
Elektriske spesifikasjoner
Spesifikasjon
Mål
Spesifikasjon Mål
Sokkelens vekt
21,4 kg (47,1 lb)
Antennens vekt
4-fots antenne: 5,5 kg (12,2 pund)
6-fots antenne: 7,7 kg (16,9 pund)
Lengde på strømkabel
15 m (49 fot 3 tommer)
Minimumsav- GMR 424 xHD2
stand for sikker • 100 W/m²: 1,22 m (48 tommer)
bruk*
• 10 W/m²: 3,90 m (154 tommer)
GMR 426 xHD2
• 100 W/m²: 1,54 m (61 tommer)
• 10 W/m²: 4,85 m (191 tommer)
GMR 624 xHD2
• 100 W/m²: 1,50 m (59 tommer)
• 10 W/m²: 4,70 m (185 tommer)
GMR 626 xHD2
• 100 W/m²: 1,90 m (75 tommer)
• 10 W/m²: 5,90 m (232 tommer)
GMR 1224 xHD2
• 100 W/m²: 2,10 m (83 tommer)
• 10 W/m²: 6,65 m (262 tommer)
GMR 1226 xHD2
• 100 W/m²: 2,65 m (104 tommer)
• 10 W/m²: 8,50 m (335 tommer)
GMR 2524 xHD2
• 100 W/m²: 2,19 m (86 tommer)
• 10 W/m²: 6,92 m (272 tommer)
GMR 2526 xHD2
• 100 W/m²: 2,75 m (108 tommer)
• 10 W/m²: 8,70 m (342 tommer)
Lengde på nettverkskabel 15 m (49 fot 3 tommer)
Antennerotasjonshastighet
24 og 48 o/min
Maksimal vindbelastning
80 knop
Temperaturområde
GMR 420/620/1200 xHD2: fra -15 til 70 ºC
(fra 5 til 158 ºF)
GMR 2520 xHD2: fra -15 til 60 ºC (fra 5 til
140 ºF)
Luftfuktighet
95 % ved 35 °C (95 °F)
Vanntetthet
IEC 60529 IPX6 (beskyttet mot grov sjø)
Kursnøyaktighet
0,25 grader
Trygg avstand Standardkompass: 90 cm (35 7/16 tommer)
fra et kompass Reserve navigerings- og nødkompass: 80 cm
(31 1/2 fot.)
Inngangsspen- Fra 10 til 32 VDC
ning
Sikring
6
Strømkabel til radar, ingen spenningsomformer: 15 A
Strømkabel til radar, med spenningsomformer (hvis
det er aktuelt): 10 A
Spenningsomformer (hvis det er aktuelt): 30 A
Spesifikasjon Mål
Inngangseffekt GMR 424 og 426:
• Typisk: 55 W
• Maks.: 160 W
GMR 624 og 626:
• Typisk: 65 W
• Maks.: 170 W
GMR 1224 og 1226:
• Typisk: 90 W
• Maks.: 125 W
GMR 2524 og 2526:
• Typisk: 100 W
• Maks.: 180 W
Pulsbredde
Du finner mer informasjon om pulsbredde på spesifikasjonsfanen for radarmodellen din på www.garmin.com.
*Når den sender, må radaren må være plassert i en posisjon på
fartøyet som er minst så langt fra personer.
IEC 60936-1 paragraf 3–27.1 angir de maksimale avstandene
fra antennen der det kan forventes radiofrekvensnivåer (RF).
Spesifikasjoner for antennen
Spesifikasjon
Mål
Type
Endematet bølgeguide med spor
Farge og aktivitet
på LED-lampen for
status
Radarstatus
Kontinuerlig rød
Radaren gjør seg klar for bruk. Denne bør bare
lyse rødt en kort stund før den skifter til å blinke
grønt.
Blinker grønt
Radaren fungere som den skal.
Blinker oransje
Programvaren på radaren oppdateres.
Blinker rødt
Det har oppstått en feil på radaren. Ta kontakt
med Garmin produktsupport for å få hjelp.
Kontakte Garmin Support
• Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks.
produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og
kundestøtte.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
© 2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. GMR™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller
tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse
fra Garmin.
®
Horisontal strålebredde 4-fots antenne: 1,8 grader
6-fots antenne: 1,1 grader
Horisontale sidelober
-23 dB innenfor ± 10 grader av hovedstrålen
-30 dB utenfor ± 10 grader av hovedstrålen
Vertikal strålebredde
23º
Antenneforsterkning
4-fots antenne: 27 dB
6-fots antenne: 29 dB
Polarisering
Horisontal
Feilsøke installeringen
Symptom
Mulige årsaker
Radaren slås
• Strømkabelen er kanskje ikke koblet til enheten
ikke på. LEDeller batteriet på riktig måte. Kontroller alle tilkobstatuslampen er
linger.
ikke på.
• Den innebygde sikringen kan ha gått. Sjekk
sikringen og bytt den ved behov.
• Kabeldiameteren som ble brukt til å forlenge strømledningen, kan være for liten for lengden på forlengelsen. Se tabellen i delen Strømkabelforlengelser
av denne bruksanvisningen for å sjekke at riktig
kabeldiameter er brukt (Strømkabelforlengelser,
side 4).
• Hvis radaren bruker en spenningsomformer, er den
kanskje tilkoblet via en inkompatibel eller
tredjeparts spenningsomformer. Bruk bare spenningsomformeren som leveres med radaren.
Radaren er ikke • Radaren slår seg kanskje ikke på. Kontroller LEDtilgjengelig på
statuslampen.
Garmin enheten • Enhetens programvare er kanskje ikke oppdatert.
eller enheter
Oppdater programvaren på enheten eller på
tilkoblet Garmin
Garmin Marine Network.
Marine
• Nettverkskabelen er kanskje ikke koblet til enheten
Network.
eller Garmin Marine Network på riktig måte.
Kontroller alle tilkoblinger.
• Hvis du brukte en nettverkskontakt som installeres
på stedet, kan den være installert på feil måte.
Kontroller kontakten.
LED-statuslampen finner du på produktetiketten, og den kan
være til hjelp for å feilsøke installeringsproblemer.
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising