Garmin | GMR™ 2524 xHD2 | Garmin GMR™ 2524 xHD2 Asennusohjeet

Garmin GMR™ 2524 xHD2 Asennusohjeet
GMR™ 420/620/1220/2520
XHD2 SARJA
ASENNUSOHJEET
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Tutka lähettää sähkömagneettista energiaa. Varmista, että tutka
on asennettu ohjeiden suositusten mukaisesti ja että kukaan ei
ole tutkakeilan radalla lähetyksen aikana. Kun tutka asennetaan
ja sitä käytetään oikein, se täyttää ANSI/IEEE C95.1-1992 lausunnon turvallisuustasojen standardien mukaiset
radiotaajuuksien sähkömagneettisten kenttien altistumista
koskevat suositukset.
Kun tutka lähettää tietoja, älä katso lähietäisyydeltä suoraan
antenniin, koska silmät altistuvat sähkömagneettiselle energialle
kehon osista herkimmin.
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
HUOMIO
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan navigoinnin avuksi. Älä yritä
käyttää laitetta mihinkään käyttötarkoitukseen, joka edellyttää
tarkkaa suunnan, etäisyyden, paikan tai topografian mittausta.
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
Laitteen avaaminen voi aiheuttaa henkilö- ja/tai laitevahinkoja.
Tässä laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Vain
valtuutettu Garmin huoltohenkilö saa avata laitteen. Jos laite
vahingoittuu sen seurauksena, että joku muu kuin yhtiön Garmin
valtuuttama huoltohenkilö avaa laitteen, Garmin takuu ei ole
voimassa.
®
HUOMAUTUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
1 Siirry osoitteeseen my.garmin.com/registration.
2 KirjauduGarmin tilillesi.
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
•
ristipääruuvitaltta (nro 2)
5 mm:n kuusiokoloavain
pora ja 15,0 mm:n (19/32 tuuman) poranterä
17 mm:n (21/32 tuuman) ruuvi- ja momenttiavain
tarvittava määrä 3,31 mm²:n (12 AWG) kuparijohtoa tutkan
kotelon maadoitukseen (ja tarvittaessa
jännitteenmuuntimeen)
• merivedenkestävää tiivistysainetta.
Huomioitavaa kiinnitettäessä
Huomioi seuraavat seikat, kun valitset kiinnityspaikkaa.
• On suositeltavaa kiinnittää laite niin, että keilan leveys
pystysuunnassa on pään yläpuolella eikä keila osu ihmisiin.
Radiotaajuuksille altistumisen välttämiseksi laite on
asennettava vähintään tuotteen teknisissä tiedoissa mainitun
suurimman turvavälin päähän ihmisistä.
• Kiinnitä laite veneen kölilinjan yläpuolelle niin, että se on
mahdollisimman vähän tutkakeilan tiellä. Esteet voivat
aiheuttaa sokeita sektoreita tai varjosektoreita tai luoda
virheellisiä kaikuja. Mitä korkeammalle tutka asennetaan, sitä
kauempaa se havaitsee kohteet.
• Kiinnitä laite vedenpinnan suuntaiseen tasaiseen pintaan tai
alustaan, joka kestää laitteen painon. Kunkin mallin ja
antennin paino on ilmoitettu laitteen teknisissä tiedoissa.
• Laite on kiinnitettävä paikkaan, jossa sen voi liittää
virtalähteeseen, veneen maadoitukseen ja Garmin Marine
Networkiin (Kytkentöihin ja liitäntöihin liittyvää huomioitavaa,
sivu 3).
• Tutkakeila leviää pystysuunnassa 11,5° tutkan säteilyosan
yläpuolelle ja 11,5° sen alapuolelle À. Keilan asennuskulmaa
voidaan alentaa hiukan vedenpintaa kohti aluksissa, joissa
on ajettaessa korkeampi keulan kulma. Käytä tarvittaessa
tiivisteitä.
• Pidä laite erossa lämmönlähteistä, kuten savupiipuista ja
valoista.
• Älä kiinnitä laitetta samalle tasolle vaakasuuntaisten
levittimien ja maston saalingin kanssa.
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.
• Kiinnitä muut sähkölaitteet ja kaapelit yli 2 metrin (6,5 jalan)
päähän tutkakeilan radasta.
• GPS-antennien on oltava joko tutkakeilan radan yläpuolella
tai alapuolella.
• Kiinnitä laite vähintään vähintään 1 metrin (40 tuuman)
etäisyydelle lähetyslaitteesta.
• Kiinnitä laite vähintään vähintään 1 metrin (40 tuuman)
etäisyydelle radiosignaaleita lähettävistä kaapeleista, kuten
VHF-radioista, kaapeleista ja antenneista.
• Asenna laite vähintään 2 metrin (6,5 jalan) päähän SSB
(Single Side Band) -radioista.
Asennustoimet
Pinnan ja tutkan valmisteleminen asennukseen
Valitse sopiva asennuspaikka, ennen kuin asennat tutkan
(Huomioitavaa kiinnitettäessä, sivu 1).
1 Kiinnitä mukana toimitettu asennusmalli valittuun
asennuspaikkaan veneen keskiviivan suuntaisesti mallin
merkkien mukaan.
2 Poraa kiinnitysreiät 15 mm:n (19/32 tuuman) poranterällä.
3 Jos virtajohto ja verkkokaapelit on ohjattava kiinnityspinnan
läpi, valitse paikka mallissa näkyvien virta- ja verkkoliitäntöjen
kohdalta, poraa kaapeleille pujotusreikä 32 mm:n
(11/4 tuuman) poranterällä ja pujota kaapelit pinnan läpi
(valinnainen) (Kytkentöihin ja liitäntöihin liittyvää
huomioitavaa, sivu 3).
4 Irrota asennusmalli pinnasta.
Elokuu 2018
190-01818-77_0D
5 Irrota luukku jalustan etupuolelta löysäämällä ruuvi ja
nostamalla luukku saranoilta.
4 Aseta litteät aluslevyt Á, lukituslaatat  ja kuusiomutterit Ã
kierretankoihin.
5 Kiinnitä tutka tukevasti pintaan kireyteen 1,5 kgf-m (130 lbf-
in. [11 lbf-ft.]) vahingoittamatta tutkaa tai kiinnitystarvikkeita.
Antennin asentaminen
6 Levitä mukana toimitettua Petrolatum Primer neljän
Kiinnitä jalusta tukevasti, ennen kuin asennat antennin tutkaan
(Tutkan kiinnittäminen, sivu 2).
1 Irrota jalustan päällä olevan aaltoputken suojus À.
kierretangon toiseen puoliskoon.
7 Työnnä Petrolatum Primer peitettyjen kierretankojen päät
jalustaan.
8 Kiristä kierretangot 5 mm:n kuusiokoloavaimella.
Kiristä kierretangot ainoastaan niin tiukalle kuin ne helposti
kiertyvät, jotta jalusta ei vahingoitu.
2 Kohdista jalustan aaltoputki Á antennin alaosassa olevaan
liitäntään  ja työnnä antenni kiinni jalustaan.
Tutkan kiinnittäminen
Valitse asennuspaikka ja valmistele kiinnityspinta ja tutka, ennen
kuin asennat tutkan (Pinnan ja tutkan valmisteleminen
asennukseen, sivu 1).
1 Huomioi, kumman jalustan pään aiot asentaa keulaa kohti
aluksen keskiviivan suuntaisesti.
Jos luukullinen pää on keulaa kohti, sinun on säädettävä
veneen keulan poikkeamaa karttaplotterissa, jotta saat
oikean tutkalukeman (Veneen keulan poikkeama-arvo,
sivu 4).
2 Nosta tutka paikalleen ja laske se varovasti kiinnityspinnalle.
Ohjaa kierretangot reikien läpi.
3 Aseta holkkialuslevyt À kiinnityspinnan alapuolelta
kierretankoihin ja työnnä ne kiinnityspintaa vasten, jotta ne
ovat tukevasti paikoillaan.
3 Kiinnitä antenni jalustaan mukana toimitetuilla kuusiopulteilla
à ja jousialuslaatoilla Ä.
4 Kiristä antenni jalustaan kiristämällä kuusiopultit tiukkuuteen
0,81 kgf-m (70 lfb-in. [6 lbf-ft.]) vahingoittamatta antennia tai
kiinnitystarvikkeita.
2
Kytkentöihin ja liitäntöihin liittyvää
huomioitavaa
Virta-, verkko- tai maadoituskaapelien pujottamista varten on
ehkä porattava 32 mm:n (11/4 tuuman) reikiä.
• Kun pujotat samasta reiästä useita kaapeleita, pujota
verkkokaapeli ennen virta- ja maadoituskaapelia
verkkoliittimen koon vuoksi.
• Tiivistä pinta levittämällä reiän ympärille merivedenkestävää
tiivistysainetta, kun kaapelit ovat paikoillaan.
Jos pujotusreikä jää näkyvään paikkaan, voit ostaa kaapelin
vahvistusrenkaita yhtiöltä Garmin tai Garmin myyjältä
(valinnainen).
• Tarvittaessa voit tasata vahvistusrengasta, jotta voit pujottaa
samasta reiästä useita kaapeleita.
• Valinnainen vahvistusrengas EI ole vesitiivis. Tiivistä pinta
levittämällä vahvistusrenkaan ympärille merivedenkestävää
tiivistysainetta, kun kaapelit ovat paikoillaan.
Huomioi seuraavat seikat asentaessasi kaapeleita.
• Garmin Marine Network kaapelin katkaisemista ei suositella,
mutta jos verkkokaapeli on katkaistava, kenttäasennussarjan
voi hankkia Garmin tai Garmin myyjältä.
• Maadoituskaapelia ei toimiteta laitteen mukana, ja se on
liitettävä veneen maadoitukseen, ei akun miinusnapaan
(Tutkan maadoitus, sivu 4).
• Varmista turvallisuus kiinnittämällä kaapeli asianmukaisilla
nippusiteillä, kiinnittimillä ja tiivistysaineella laipioiden tai
kannen kautta.
• Älä ohjaa kaapeleita liikkuvien osien tai lämmönlähteiden
läheltä tai oviaukkojen ja pilssien kautta.
• Älä ohjaa virtajohtoja tai verkkokaapeleita muiden
kaapeleiden (kuten radioantennijohtojen tai virtajohtojen)
läheltä, niin vältät häiriöt muiden laitteiden kanssa. Jos tämä
ei ole mahdollista, suojaa kaapelit metallikanavan tai EMIsuojauksen avulla.
• Asenna virtajohto mahdollisimman lähelle akun virtalähdettä.
◦ Jos virtajohtoa täytyy jatkaa, siinä on käytettävä oikean
paksuista johtoa (Virtajohdon jatkaminen, sivu 4).
◦ Väärin jatkettu kaapeli voi aiheuttaa tutkan toimintahäiriön
riittämättömän teholähetyksen vuoksi.
Liittäminen virtalähteeseen jännitteenmuuntimen
kautta
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
HUOMAUTUS
Älä käytä aiempien Garmin tutkamallien tai muiden valmistajien
jännitteenmuuntimia. Muun kuin tutkan mukana toimitetun
muuntimen käyttäminen voi vahingoittaa tutkaa tai estää sen
käynnistymisen.
Jotkin tutkamallit edellyttävät jännitteenmuunninyksikköä, jotta
laite saa virtaa. Jos mallin mukana on toimitettu
jännitteenmuunnin, se on asennettava, jotta tutka toimii. Jos
mallin mukana ei ole toimitettu jännitteenmuunninta, liitä
virtajohto suoraan veneen akkuun (Liittäminen suoraan
virtalähteeseen, sivu 3).
Kun asennat jännitteenmuunninta tiettyä tutkamallia varten,
huomioi seuraavat seikat.
• Jännitteenmuuntimen tulojännitteen on oltava 10 - 32 Vdc.
• Jännitteenmuunnin kannattaa asentaa mahdollisimman
lähelle virtalähdettä.
• Jännitteenmuuntimen virtajohto kannattaa liittää suoraan
akkuun. Jos johtoa täytyy jatkaa, siinä on käytettävä oikean
paksuista johtoa (Virtajohdon jatkaminen, sivu 4).
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Kuvaus
Garmin Marine Networkiin
10 A:n sulakkeen pidike
Punainen (+)
Musta (-)
Veneen akkuun (10–32 Vdc)
30 A:n sulakkeen pidike
Veneen maadoitusliitäntä
1 Ohjaa virtajohto tutkaan ja jännitteenmuuntimeen.
2 Liitä virtajohto jännitteenmuuntimeen puristusliittimillä ja
kutistemuovilla.
Tutkan virtajohto sisältää 10 A:n sulakkeen, jota ei saa
poistaa liitettäessä jännitteenmuuntimeen.
3 Liitä jännitteenmuunnin veneen akkuun mukana toimitetulla
30 A:n sulakkeella.
Jännitteenmuuntimen ja akun välillä olevaa 30 A:n sulaketta
käytetään tutkan virtajohdon mukana toimitetun 10 A:n
sulakkeen lisäksi. Molempien sulakkeiden on oltava
paikoillaan, jotta tutka toimii oikein.
4 Liitä virtajohto tutkan POWER-porttiin.
Liittäminen suoraan virtalähteeseen
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
Jotkin tutkamallit eivät tarvitse jännitteenmuunninyksikköä. Jos
tutkamallin mukana ei ole toimitettu jännitteenmuunninta, liitä
tutka suoraan virtalähteeseen.
Kohde
À
Á
Kuvaus
Garmin Marine Networkiin
15 A:n sulakepidike
3
Kohde
Kuvaus
Â
Veneen akkuun (10 - 32 Vdc)
Veneen maadoitusliitäntä
1 Ohjaa virtajohto tutkaan ja veneen akkuun.
2 Liitä virtajohto veneen akkuun.
3 Liitä virtajohto tutkan POWER-porttiin.
◦ Voit ostaa lisää Garmin Marine Network kaapeleita ja
liittimiä Garmin jälleenmyyjältä.
• Tarvittaessa voit mukauttaa Garmin Marine Network kaapelin
pituutta käyttämällä kenttäasennettavaa liitintä, mutta sitä ei
suositella. Noudata liittimen mukana toimitettuja ohjeita.
Tutkan käyttäminen
On suositeltavaa liittää virtajohto suoraan akkuun. Jos johtoa
täytyy jatkaa, siinä on käytettävä oikean paksuista johtoa.
Käytä puristusliittimiä ja kutistemuovia, jotta liitäntä on vesitiivis.
Kaikkia tutkan toimintoja hallitaan Garmin karttaplotterilla.
Käyttöohjeet ovat karttaplotterin käyttöoppaan tutkaa
käsittelevässä osassa. Voit ladata uusimman oppaan
osoitteesta www.garmin.com/manuals.
Jos veneessä on useita tutkia, sinun on tarkasteltava sen tutkan
näyttöä, jonka haluat määrittää.
Etäisyys
Johdon paksuus
Ohjelmistopäivitys
3 m (9 jalkaa 10 tuumaa)
3,31 mm² (12 AWG)
5 m (16 jalkaa 4 tuumaa)
5,26 mm² (10 AWG)
6,5 m (21 jalkaa 3 tuumaa)
6,63 mm² (9 AWG)
8 m (26 jalkaa 2 tuumaa)
8,36 mm² (8 AWG)
Päivitä ohjelmisto, kun asennat tämän laitteen.
Jos Garmin karttaplotteri sisältää Wi‑Fi tekniikkaa, päivitä
ohjelmisto yhteensopivan Android™ tai Apple laitteen
ActiveCaptain™ sovelluksella. Jos karttaplotterissa ei ole Wi‑Fi
tekniikkaa, päivitä ohjelmisto muistikortin ja Windows
tietokoneen avulla.
Lisätietoja on osoitteessa support.garmin.com.
Virtajohdon jatkaminen
Tutkan maadoitus
Tutka (ja tarvittaessa jännitteenmuunnin) on liitettävä
oikeantyyppiseen maadoitukseen 3,31 mm²:n (12 AWG)
kuparijohdolla (lisävaruste).
1 Ohjaa 3,31 mm²:n (12 AWG) kuparijohto veneen
maadoitukseen ja tutkan jalustaan.
2 Liitä johto jalustan maadoitusliittimeen ( ) esikiinnitetyllä
puristusliittimellä.
®
®
®
Antennin koon määrittäminen
Määritä antennin koko, jotta voit käyttää tutkaa järjestelmässä.
1 Käynnistä tutka ja kaikki laitteet, jotka ovat yhteydessä
Garmin Marine Networkiin.
Antennin valintakehote näkyy yhdistetyissä karttaplottereissa.
HUOMAUTUS: jos käynnistät koko järjestelmää ensimmäistä
kertaa, antennin valintanäyttö kuuluu alkumääritykseen.
2 Valitse asennetun antennin koko kutakin veneeseen
asennettua avoantennitutkaa varten.
VIHJE: jos sinun on vaihdettava antennin kokoa, valitse sen
tutkan näytössä, jota haluat muuttaa, Valikko > Tutkaasetus > Asennus > Antennin kokoonpano > Antennin
koko ja valitse antennin koko.
Veneen keulan poikkeama-arvo
3 Peitä maadoitusruuvi ja puristusliitin merivedenkestävällä
4
5
6
7
8
9
tiivistysaineella.
Liitä johdon toinen pää veneen maadoitukseen ja peitä
liitäntä merivedenkestävällä tiivistysaineella.
Valitse vaihtoehto:
• Jos tutkan mukana ei ole toimitettu jännitteenmuunninta,
lisämaadoitusta ei tarvita.
• Jos tutkan mukana on toimitettu jännitteenmuunnin, jatka
vaiheeseen 6.
Ohjaa toinen 3,31 mm²:n (12 AWG) kuparijohto veneen
maadoitukseen ja jännitteenmuuntimeen.
Löysää ruuvi yhdessä jännitteenmuuntimen kulmassa ja
kiinnitä kuparijohto ruuviin.
Peitä jännitteenmuunnin ruuvi ja johto merivedenkestävällä
tiivistysaineella.
Liitä johdon toinen pää veneen RF-maadoitukseen ja peitä
liitäntä merivedenkestävällä tiivistysaineella.
Garmin Marine Network - huomioitavaa
Tämä laite muodostaa yhteyden Garmin Marine Network
laitteisiin ja jakaa tutkatietoja yhteensopivien laitteiden kanssa
verkossa. Kun muodostat yhteyttä Garmin Marine Network
laitteeseen, huomioi seuraavat seikat.
• Garmin Marine Network kaapelia on käytettävä kaikkiin
Garmin Marine Network liitäntöihin.
◦ Kolmannen osapuolen CAT5-kaapelia ja RJ45-liitäntöjä ei
saa käyttää Garmin Marine Network liitäntöihin.
4
Veneen keulan poikkeama-arvo kompensoi tutkan skannerin
fyysisen sijainnin, jos skanneri ei ole samassa linjassa veneen
keskiviivan kanssa.
Veneen keulan mahdollisen poikkeaman mittaaminen
Veneen keulan poikkeama-arvo kompensoi tutkan skannerin
fyysisen sijainnin, jos skanneri ei ole samassa linjassa veneen
keskiviivan kanssa.
1 Ota magneettisella kompassilla optinen suuntima näkyvissä
olevasta, paikallaan pysyvästä kohteesta.
2 Mittaa suuntima kohteeseen tutkalla.
3 Jos suuntiman poikkeama on yli +/- 1°, määritä veneen
keulan poikkeama.
Veneen keulan poikkeaman määrittäminen
Veneen keulan mahdollinen poikkeama on mitattava ennen sen
määritystä.
Yhdelle tutkatilalle määritettyä veneen keulan poikkeamaasetusta käytetään kaikille muille tutkatiloille ja
päällekkäistutkalle.
1 Valitse tutkanäytössä tai päällekkäistutkassa Valikko >
Tutka-asetus > Asennus > Veneen keula.
2 Säädä poikkeamaa valitsemalla Ylös tai Alas.
Mukautetun pysäytysasennon asettaminen
Antenni pysähtyy oletusarvoisesti jalustan suuntaisesti, kun se
ei pyöri. Voit säätää asentoa.
1 Valitse tutkanäytössä Valikko > Tutka-asetus > Asennus >
Antennin kokoonpano > Pysäytysasento.
2 Säädä antennin pysäytysasentoa liukusäätimellä ja valitse
Takaisin.
Tekniset tiedot
Mitat
Kohde Mittatiedot
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Kuvaus
181,8 mm (7 3/16 tuumaa) Kiertymiskeskipisteestä jalustan takaosaan.
236,2 mm (9 5/16 tuumaa) Kiertymiskeskipisteestä jalustan etuosaan.
25 mm (1 tuuma)
Kiertymiskeskipisteestä sisempiin takakiinnitysreikiin.
125 mm (4 15/16 tuumaa)
50 mm (1 15/16 tuumaa)
150 mm (5 29/32 tuumaa)
140 mm (5 1/2 tuumaa)
200 mm (7 7/8 tuumaa)
Kiertymiskeskipisteestä sisempiin etukiinnitysreikiin.
Kiertymiskeskipisteestä ulompiin takakiinnitysreikiin.
Kiertymiskeskipisteestä ulompiin etukiinnitysreikiin.
5
Kohde Mittatiedot
À
Á
Â
Kuvaus
4 jalan mallit: 132,7 cm (4 jalan 4 1/4 tuumaa) Antennin pituus.
6 jalan mallit: 193,7 cm (6 jalan 4 1/4 tuumaa)
45,1 cm (17 3/4 tuumaa)
Jalustan alareunasta antennin huipulle.
31,8 cm (12 1/2 tuumaa)
Jalustan leveys.
Fyysiset tiedot
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Jalustan paino
21,4 kg (47,1 paunaa)
Antennin paino
4 jalan antenni: 5,5 kg (12,2 paunaa)
6 jalan antenni: 7,7 kg (16,9 paunaa)
Virtajohdon pituus
15 m (49 jalkaa 3 tuumaa)
Verkkokaapelin pituus
15 m (49 jalkaa 3 tuumaa)
Antennin kiertonopeus
24 ja 48 kierrosta minuutissa
Suurin tuulikuorma
80 solmua
Tekniset
tiedot
Mittatiedot
Syöttöteho
GMR 424 ja 426:
• Tavallinen: 55 W
• Enintään: 160 W
GMR 624 ja 626:
• Tavallinen: 65 W
• Enintään: 170 W
GMR 1224 ja 1226:
• Tavallinen: 90 W
• Enintään: 125 W
GMR 2524 ja 2526:
• Tavallinen: 100 W
• Enintään: 180 W
Pulssin
leveys
Tarkista pulssin leveystiedot tutkamallin mukaisesta
teknisten tietojen välilehdestä osoitteessa
www.garmin.com.
Suositeltu käyttölämpötila GMR 420/620/1200 xHD2: -15 - 70 ºC (5 158 ºF)
GMR 2520 xHD2: -15 - 60 ºC (5 - 140 ºF)
Ilmankosteus
95 % lämpötilassa 35 °C (95 °F)
Vedenkestävyys
IEC 60529 IPX6 (suojattu kovalta merenkäynniltä)
Suuntiman tarkkuus
0,25 astetta
Sähkötiedot
Tekniset
tiedot
Mittatiedot
Turvallinen
vähimmäiskäyttöetäisyys*
GMR 424 xHD2
• 100 W/m²: 1,22 m (48 tuumaa)
• 10 W/m²: 3,90 m (154 tuumaa)
GMR 426 xHD2
• 100 W/m²: 1,54 m (61 tuumaa)
• 10 W/m²: 4,85 m (191 tuumaa)
GMR 624 xHD2
• 100 W/m²: 1,50 m (59 tuumaa)
• 10 W/m²: 4,70 m (185 tuumaa)
GMR 626 xHD2
• 100 W/m²: 1,90 m (75 tuumaa)
• 10 W/m²: 5,90 m (232 tuumaa)
GMR 1224 xHD2
• 100 W/m²: 2,10 m (83 tuumaa)
• 10 W/m²: 6,65 m (262 tuumaa)
GMR 1226 xHD2
• 100 W/m²: 2,65 m (104 tuumaa)
• 10 W/m²: 8,50 m (335 tuumaa)
GMR 2524 xHD2
• 100 W/m²: 2,19 m (86 tuumaa)
• 10 W/m²: 6,92 m (272 tuumaa)
GMR 2526 xHD2
• 100 W/m²: 2,75 m (108 tuumaa)
• 10 W/m²: 8,70 m (342 tuumaa)
Kompassin
turvaväli
Vakiokompassi: 90 cm (35 7/16 tuumaa)
Valmiustilassa olevat ohjauskompassit ja hätäkompassit:
80 cm (31 1/2 tuumaa)
Tulojännite
10 - 32 Vdc
Sulake
Tutkan virtajohto, ei jännitteenmuunninta: 15 A
Tutkan virtajohto, mukana jännitteenmuunnin (tarvittaessa): 10 A
Jännitteenmuunnin (tarvittaessa): 30 A
*Lähettävän tutkan on oltava vähintään näin kaukana ihmisistä.
IEC 60936-1 -lausunnossa 3-27.1 ilmoitetaan, miten kaukana
enintään antennista voidaan odottaa radiotaajuustasoja.
Antennin tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Tyyppi
Päästä syötettävä uritettu aaltoputki
Vaakasuuntaisen keilan
leveys
4 jalan antenni: 1,8 astetta
6 jalan antenni: 1,1 astetta
Vaakasuuntaiset sivukeilat
-23 dB, enintään ±10 astetta pääkeilasta
-30 dB ±10 asteen ulkopuolella
pääkeilasta
Pystysuuntaisen keilan
leveys
23º
Antennin herkkyys
4 jalan antenni: 27 dB
6 jalan antenni: 29 dB
Polarisaatio
Vaakasuuntainen
Asennuksen vianmääritys
Ongelma
Mahdolliset syyt
Tutka ei
käynnisty. Tilan
merkkivalo ei
pala.
• Virtajohtoa ei ole ehkä liitetty oikein laitteeseen tai
akkuun. Tarkista kaikki liitännät.
• Sulake on saattanut palaa. Tarkista sulake ja
vaihda se tarvittaessa.
• Virtajohdon jatkamiseen käytetty johto voi olla
liian ohut. Tarkista näiden ohjeiden Virtajohdon
jatkaminen -osion taulukosta, että olet käyttänyt
oikean paksuista johtoa (Virtajohdon jatkaminen,
sivu 4).
• Jos tutka käyttää jännitteenmuunninta, se on
ehkä liitetty yhteensopimattoman tai muun
valmistajan jännitteenmuuntimen kautta. Käytä
ainoastaan tutkan mukana toimitettua jännitteenmuunninta.
Tutka ei ole
käytettävissä
Garmin laitteessa
tai Garmin
Marine
Networkiin
liitetyissä
laitteissa.
• Tutka ei ehkä käynnisty. Tarkista tilan merkkivalo.
• Laitteen ohjelmisto ei ehkä ole ajan tasalla.
Päivitä ohjelmisto laitteessa tai Garmin Marine
Networkissa.
• Virtajohtoa ei ole ehkä liitetty oikein laitteeseen tai
Garmin Marine Networkiin. Tarkista kaikki
liitännät.
• Kenttäasennettava verkkoliitin voi olla väärin
asennettu. Tarkista liitin.
Tuotetarrassa sijaitseva tilan merkkivalo helpottaa
asennusongelmien vianmääritystä.
6
Tilan merkkivalon värit ja Tutkan tila
toiminnot
Palaa punaisena
Tutka on valmis käyttöön. Valon pitäisi
palaa punaisena vain hetken, ennen kuin
se alkaa vilkkua vihreänä.
Vilkkuu vihreänä
Tutka toimii oikein.
Vilkkuu oranssina
Tutkan ohjelmistoa päivitetään.
Vilkkuu punaisena
Virhe tutkassa. Lisätietoja saat Garmin
tuotetuesta.
Yhteyden ottaminen Garmin tukeen
• Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten
tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja
asiakastuki.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
© 2014 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GMR™ on Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising