Garmin | GMR™ 2524 xHD2 | Garmin GMR™ 2524 xHD2 Installationsinstruktioner

Garmin GMR™ 2524 xHD2 Installationsinstruktioner
Viktigt vid montering
GMR 420/620/1220/2520
XHD2 SERIEN
INSTALLATIONSINSTRUKTION
ER
™
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Radarn sänder elektromagnetisk energi. Se till att radarn är
installerad enligt rekommendationerna i de här instruktionerna
och att ingen personal står i vägen för radarstrålen vid sändning.
När den här radarn är korrekt installerad och korrekt använd
uppfyller den kraven i ANSI/IEEE C95.1-1992 Standard för
säkerhetsnivåer för allmänheten avseende exponering för
radiofrekventa elektromagnetiska fält.
Titta inte rakt mot antennen på nära håll när radarn sänder –
ögonen är den del av kroppen som är känsligast för
elektromagnetisk energi.
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
OBSERVERA
Den här enheten bör endast användas som ett
navigationshjälpmedel. Försök inte att använda enheten för
något ändamål där exakt mätning av riktning, avstånd, plats eller
topografi krävs.
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
Att öppna enheten kan resultera i personskador och/eller skador
på enheten. Den här enheten innehåller inga delar som kan
servas av användaren och bör endast öppnas av en Garmin
auktoriserad servicetekniker. Eventuella skador som orsakats av
att enheten öppnats av någon annan än en Garmin auktoriserad
servicetekniker omfattas inte av Garmin garantin.
®
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
Registrera enheten
Tänk på följande när du väljer monteringsplats.
• Vi rekommenderar starkt att enheten monteras utom räckhåll
för personer, med den vertikala konvinkeln ovanför
huvudhöjd. För att undvika att utsätta någon för skadliga RFnivåer (radiofrekvens) ska enheten inte monteras närmare
människor än på det maximala säkerhetsavstånd som anges
i produktspecifikationerna.
• Enheten bör monteras högt ovanför fartygets köllinje med
minsta möjliga blockering av radarstrålen. Hinder kan orsaka
blinda sektorer eller skuggsektorer eller skapa falska ekon.
Ju högre upp enheten installeras desto längre bort kan
radarn upptäcka mål.
• Enheten bör monteras på en plan yta eller en plattform som
är parallell med farkostens vattenlinje och är tillräckligt stadig
för att hantera enhetens vikt. Vikten på varje modell och
antenn framgår av produktspecifikationerna.
• Enheten måste monteras på en plats där den kan anslutas till
en strömkälla, vattenjord och Garmin marina nätverk (Att
tänka på vid anslutning av kablar, sidan 3).
• Radarstrålen har en vertikal spridning på 11,5 ° grader
ovanför och 11,5 ° nedanför À radarn. På båtar som vid
marschfart har en högre vinkel på bogen kan
installationsvinkeln minskas så att strålen pekar något neråt
mot vattenlinjen när farkosten ligger stilla. Mellanbrickor kan
användas vid behov.
• Enheten bör inte monteras nära värmekällor som skorstenar
eller lampor.
• Enheten bör monteras på annan nivå än en masts
horisontella spridare och salning.
• För att undvika störningar till en magnetisk kompass ska
enheten inte monteras närmare kompassen än det
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.
• Annan elektronik och kablar bör monteras mer än 2 m (6,5
fot) från radarstrålens väg.
• GPS-antenner bör antingen vara ovanför eller under
radarstrålens väg.
• Enheten bör monteras minst 1 m (40 tum) från sändande
utrustning.
• Enheten bör monteras minst 1 m (40 tum) från kablar som
leder radiosignaler, exempelvis VHF-radio, kablar och
antenner.
• Enheten bör monteras minst 2 m (6,5 fot) från SSBradioapparater (Single Side Band).
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag! Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
1 Gå till my.garmin.com/registration
2 Logga in på ditt Garmin konto.
Installationsprocedur
Verktyg som behövs
Förbereda ytan och radarn för montering
•
•
•
•
•
Stjärnmejsel PH2
5 mm insexnyckel
Borr och 15,0 mm (19/32 tum) borrspets
17 mm (21/32 tum) nyckel och momentnyckel
Koppartråd med en längd på 3,31 mm² (12 AWG) för att jorda
radarns hölje (och spänningsomvandlare, i förekommande
fall).
• Marint tätningsmedel
Innan du kan montera radarn måste du välja en lämplig
monteringsplats (Viktigt vid montering, sidan 1).
1 Fäst den medföljande monteringsmallen på ytan på
monteringsplatsen, längs med längslinjen så som anges på
mallen.
2 Borra monteringshålen med en borrspets på 15 mm
(19/32 tum).
3 Om du behöver dra ström- och nätverkskablarna genom
monteringsytan väljer du en plats under ström- och
Augusti 2018
190-01818-79_0D
nätverkskontakterna som anges på mallen och borrar ett
genomföringshål för kablarna med en borrspets på 32 mm
(11/4 tum). Dra sedan kablarna genom ytan (tillval) (Att tänka
på vid anslutning av kablar, sidan 3).
4 Ta bort monteringsmallen från ytan.
5 Ta bort luckan på piedestalens framsida genom att lossa
skruven och lyfta av luckan från gångjärnen.
4 Sätt de platta brickorna Á, låsbrickorna  och
sexkantsmuttrarna à på de gängade stavarna.
5 Dra åt sexkantsmuttrarna till 1,5 kilopondmeter (130 lbf-tum
(11 fotpund)) för att fästa radarn ordentligt i monteringsytan
utan att skada radarn eller monteringsmaterialet.
Installera antennen
Innan du kan installera antennen på radarn måste du montera
piedestalen ordentligt (Montera radarn, sidan 2).
1 Ta bort skyddshöljet À från vågledaren på ovansidan av
piedestalen.
6 Stryk på medföljande Petrolatum Primer på hälften av
gängorna på de fyra gängade stavarna.
7 Montera ändarna på de gängade stavarna som är belagda
med Petrolatum Primer i piedestalen.
8 Dra åt de gängade stavarna med en 5 mm insexnyckel.
För att undvika att skada piedestalen bör du avbryta
åtdragningen av de gängade stavarna när de inte längre
roterar smidigt.
2 Justera vågledaren Á på piedestalen med uttaget längst ned
på antenn  och skjut på antennen på piedestalen.
Montera radarn
Innan du kan montera radarn måste du först välja en
monteringsplats och förbereda monteringsytan och radarn
(Förbereda ytan och radarn för montering, sidan 1).
1 Notera vilken ände av piedestalen som du planerar att
montera mot fören längs med längslinjen.
Om sidan med luckan är vänd mot fören måste du justera
kompensationen för förstäven på plottern för att kunna ta
emot en korrekt radaravläsning (Kompensation för förstäven,
sidan 4).
2 Lyft radarn på plats och sänk försiktigt ned den på
monteringsytan; för in de gängade stavarna genom hålen.
3 Från undersidan av monteringsytan sätter du kragbrickorna
À på de gängade stavarna och skruvar i dem i
monteringsytan så att de sitter stadigt.
3 Fäst antennen på piedestalen med de sexkantsbultar à och
fjäderbrickor Ä som ingår.
4 Dra åt sexkantsbultarna till 0,81 kilopondmeter (70 lbf-tum [6
fotpund]) för att fästa antennen till piedestalen utan att skada
antennen eller monteringsmaterialet.
2
Att tänka på vid anslutning av kablar
Det kan vara nödvändigt att borra hål på 32 mm (11/4 tum) för att
dra ström-, nätverks- eller jordkablarna.
• När du drar flera kablar genom samma hål måste du dra
nätverkskabeln innan du drar ström- och jordkablarna, på
grund av storleken på nätverkskontakten.
• Du måste applicera marint tätningsmedel i hålet när kablarna
är på plats, för att säkerställa en vattentät packning.
Om du måste göra genomföringshålet på en synlig plats kan du
köpa dekorativa kabelgenomföringar från Garmin eller en
Garmin återförsäljare (valfritt).
• Om det behövs kan du trimma kabelgenomföringen så att du
kan dra flera kablar genom samma hål.
• Kabelgenomföringen i sig är INTE vattentät. Du måste
applicera marint tätningsmedel på kabelgenomföringen när
kablarna är på plats, för att säkerställa en vattentät packning.
Du bör observera följande vid installation av kablarna.
• Du bör inte klippa av Garmin marin nätverkskabel, men det
går att köpa en sats för fältmontering från Garmin eller en
Garmin återförsäljare om du måste klippa av nätverkskabeln.
• Jordkabeln ingår inte och måste anslutas till en
vattenjordpunkt, inte till batteriets minuspol (Jorda radarn,
sidan 4).
• Var noga med säkerheten genom att använda lämpliga
buntband, skruvförband och tätningsmedel till att fästa kabeln
utmed kabelbanan och genom eventuella skott eller däcket.
• Du bör inte dra kablar nära rörliga föremål och värmekällor,
eller genom dörröppningar och kölrum.
• För att undvika störningar från annan utrustning bör du inte
dra nätverks- och strömkablar parallellt med andra kablar,
som radioantennkablar eller strömkablar. Om det inte är
möjligt bör kablarna skyddas med ett metallrör eller någon
typ av EMI-skydd.
• Du bör installera strömkabeln så nära batterikällan som
möjligt.
◦ Om strömkabeln behöver förlängas måste du använda rätt
kabeldimension (Strömkabelförlängningar, sidan 4).
◦ Felaktigt förlängda kabeldragningar kan göra att radarn
slutar att fungera på grund av otillräcklig strömmatning.
Ansluta till ström via spänningsomvandlaren
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
OBS!
Använd inte spänningsomvandlare från tidigare Garmin
radarmodeller eller spänningsomvandlare från tredje part. Om
du använder andra omvandlare än den som följer med radarn
kan radarn skadas eller så kanske det inte går att slå på den.
Vissa radarmodeller kräver en spänningsomvandlare för att det
ska gå att strömförsörja enheten på rätt sätt. Om modellen
levereras med en spänningsomvandlare, måste den installeras
för att din radar ska fungera. Om modellen inte levererades med
en spänningsomvandlare ansluter du strömkabeln direkt till
båtbatteriet (Ansluta direkt till ström, sidan 3).
Observera följande när du installerar spänningsomvandlaren för
en tillämplig radarmodell.
• För spänningsomvandlaren krävs en ingångsspänning på 10
till 32 V likström.
• Vi rekommenderar att du installerar spänningsomvandlaren
så nära strömkällan som möjligt.
• Du rekommenderas att ansluta strömkabeln för
spänningsomvandlaren direkt till batteriet. Om kabeln
behöver förlängas måste rätt kabeldimension användas på
förlängningens längd (Strömkabelförlängningar, sidan 4).
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Beskrivning
Till Garmin marina nätverk
10 A-säkringshållare
Röd (+)
Svart (-)
Till båtbatteriet (10 till 32 V likström)
30 A-säkringshållare
Vattenjordanslutning
1 Dra strömkabeln till radarn och spänningsomvandlaren.
2 Använd krympkontakter och krympslang för att ansluta
strömkabeln till spänningsomvandlaren.
Radarns strömkabel innehåller en säkring på 10 A som inte
ska tas bort vid anslutning till spänningsomvandlaren.
3 Anslut spänningsomvandlaren till båtbatteriet med den
medföljande säkringen på 30 A.
Säkringen på 30 A mellan spänningsomvandlaren och
batteriet ska användas utöver den säkring på 10 A som ingår
i radarns strömkabel. Båda säkringarna måste sitta på plats
för att radarn ska fungera på rätt sätt.
4 Anslut strömkabeln till porten POWER på radarn.
Ansluta direkt till ström
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
Till vissa radarmodeller behövs inte någon
spänningsomvandlare. Om din modell levererades utan
spänningsomvandlare ska den anslutas direkt till strömmen.
Objekt
À
Á
Beskrivning
Till Garmin marina nätverk
15 A-säkringshållare
3
Objekt
Beskrivning
Â
Till båtbatteriet (10 till 32 V likström)
Vattenjordanslutning
1 Dra strömkabeln till radarn och båtbatteriet.
2 Anslut strömkabeln till båtbatteriet.
3 Anslut strömkabeln till porten POWER på radarn.
Strömkabelförlängningar
Du rekommenderas att ansluta strömkabeln direkt till batteriet.
Om kabeln behöver förlängas måste rätt kabeldimension
användas på förlängningens längd.
Du måste använda krympkontakter och krympslang så att
anslutningen blir vattentät.
Distans
Kabeldimension
3 m (9 fot och 10 tum)
3,31 mm² (12 AWG)
5 m (16 fot och 4 tum)
5,26 mm² (10 AWG)
6,5 m (21 fot och 3 tum)
6,63 mm² (9 AWG)
8 m (26 fot och 2 tum)
8,36 mm² (8 AWG)
Jorda radarn
Radarn (och spänningsomvandlaren, i förekommande fall)
måste vara ansluten till rätt typ av jord med en 3,31 mm² (12
AWG) koppartråd (medföljer inte).
1 Dra en 3,31 mm² (12 AWG) koppartråd till en vattenjordpunkt
och till radarpiedestalen.
2 Anslut tråden till jordanslutningen på piedestalen ( ) med
den förinstallerade krympkontakten.
3 Täck jordningsskruven och krympkontakten med marint
tätningsmedel.
4 Anslut den andra änden av tråden till vattenjordpunkten på
båten och täck anslutningen med marint tätningsmedel.
5 Välj ett alternativ:
6
7
8
9
• Om din radar levererades utan spänningsomvandlare
behövs ingen ytterligare jordning.
• Om din radar levererades med en spänningsomvandlare
går du vidare till steg 6.
Dra en annan 3,31 mm² (12 AWG) koppartråd till
vattenjordpunkten och spänningsomvandlaren.
Lossa en skruv i ett av spänningsomvandlarens hörn och fäst
koppartråden i skruven.
Täck skruven och tråden på spänningsomvandlaren med
marint tätningsmedel.
Anslut den andra änden av tråden till RF-jordpunkten på
båten och täck anslutningen med marint tätningsmedel.
Viktigt beträffande Garmin marina nätverk
Den här enheten ansluter till Garmin marina nätverksenheter för
att dela radardata med kompatibla enheter i nätverket. Tänk på
följande när du ansluter till en Garmin marin nätverksenhet.
• En Garmin marin nätverkskabel måste användas för alla
Garmin marina nätverksanslutningar.
◦ Tredje parts CAT5-kablar och RJ45-kopplingar får inte
användas för Garmin marina nätverksanslutningar.
4
◦ Extra Garmin marina nätverkskablar och kontakter finns
hos din Garmin återförsäljare.
• Även om det inte rekommenderas kan du använda en
fältinstallerbar kontakt för att skapa en Garmin marin
nätverkskabel med anpassad längd om det behövs. Följ de
anvisningar som medföljer kontakten.
Använda radarn
Alla funktioner för den här radarn styrs med din Garmin plotter.
Användningsinstruktioner finns i avsnittet Radar i
användarhandboken till plottern. Om du vill hämta den senaste
handboken går du till www.garmin.com/manuals.
Om du har fler än en radar på din båt måste du visa
radarskärmen för den radar som du vill konfigurera.
Programuppdatering
Du måste uppdatera programvaran när du installerar enheten.
Om din Garmin plotter är utrustad med Wi‑Fi teknik bör du
uppdatera programvaran med ActiveCaptain™ appen på en
kompatibel Android™ eller Apple enhet. Om plottern inte är
utrustad med Wi‑Fi teknik bör du uppdatera programvaran med
ett minneskort och en Windows dator.
Gå till support.garmin.com om du vill veta mer.
®
®
®
Ange antennstorleken
Innan du kan använda radarn på ditt system måste du ange
antennstorleken.
1 Slå på radarn och alla enheter som är anslutna till Garmin
marina nätverk.
Ett meddelande om antennval visas på de anslutna
plottrarna.
Obs! Om hela systemet slås på för första gången så visas
antennval på skärmen i den första uppstartskonfigurationen.
2 Välj antennstorlek för varje öppen radar som är installerad på
båten.
TIPS: Om du behöver ange en annan antennstorlek när du
tittar på radarskärmen för den radar som du vill ändra väljer
du Meny > Radarinställning > Installation >
Antennkonfiguration > Antennstorlek och väljer
antennstorleken.
Kompensation för förstäven
Kompensation för förstäven kompenserar för radardomens
fysiska placering på båten om radardomen inte är justerad med
längslinjen.
Mäta potentiell kompensation för förstäven
Kompensation för förstäven kompenserar för radardomens
fysiska placering på båten om radardomen inte är justerad med
längslinjen.
1 Med hjälp av en magnetisk kompass tar du en optisk bäring
av ett fast mål som finns inom räckhåll.
2 Kontrollera målbäringen på radarn.
3 Om bäringen avviker mer än +/- 1° ställer du in
kompensationen för förstäven.
Ställa in kompensation för förstäven
Innan du kan ställa in kompensationen för förstäven måste du
mäta den potentiella kompensationen för förstäven.
Den kompensation för förstäven som konfigurerats för
användning i ett radarläge tillämpas på alla andra radarlägen
och på överlagrad radarbild.
1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du
Meny > Radarinställning > Installation > Båtens för.
2 Välj Upp eller Ner för att justera kompensationen.
Ange ett eget parkeringsläge
Som standard stannar antennen vinkelrätt mot piedestalen när
den inte snurrar. Du kan justera det här läget.
1 På radarskärmen väljer du Meny > Radarinställning >
Installation > Antennkonfiguration > Parkeringsläge.
2 Använd skjutreglaget för att justera antennens placering när
den står stilla och välj Tillbaka.
Specifikationer
Mått
Objekt Mått
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Beskrivning
181,8 mm (7 3/16 tum) Rotationscentrum till den bakre delen av piedestalen.
236,2 mm (9 5/16 tum) Rotationscentrum till den främre delen av piedestalen.
25 mm (1 tum)
Rotationscentrum till de inre bakre monteringshålen.
125 mm (4 15/16 tum) Rotationscentrum till de inre främre monteringshålen.
50 mm (1 15/16 tum)
Rotationscentrum till de yttre bakre monteringshålen.
150 mm (5 29/32 tum) Rotationscentrum till de yttre främre monteringshålen.
140 mm (5 1/2 tum)
200 mm (7 7/8 tum)
5
Objekt Mått
À
Á
Â
Beskrivning
Modeller på 4 fot: 132,7 cm (4 fot och 4 1/4 tum) Antennlängd.
Modeller på 6 fot: 193,7 cm (6 fot och 4 1/4 tum)
45,1 cm (17 3/4 tum)
Basen på piedestalen till den övre delen av antennen.
31,8 cm (12 1/2 tum)
Piedestalens bredd.
Fysiska specifikationer
Specifikation
Mått
Piedestalvikt
21,4 kg (47,1 lb.)
Antennvikt
Antenn på 4 fot: 5,5 kg (12,2 lb.)
Antenn på 6 fot: 7,7 kg (16,9 lb.)
Strömkabelns längd
15 m (49 fot och 3 tum)
Specifika­
tion
Mått
Ineffekt
GMR 424 och 426:
• Normal: 55 W
• Max: 160 W
GMR 624 och 626:
• Normal: 65 W
• Max: 170 W
GMR 1 224 och 1 226:
• Normal: 90 W
• Max: 125 W
GMR 2 524 och 2 526:
• Normalt: 100 W
• Max.: 180 W
Pulsbredd
Information om pulsbredd hittar du på fliken Specifikationer för din radarmodell på www.garmin.com.
Nätverkskabelns längd 15 m (49 fot och 3 tum)
Antennrotationshastighet
24 varv/min och 48 varv/min
Maximal vindlast
80 kn
Temperaturområde
GMR 420/620/1200 xHD2: från -15 till 70 ºC
(från 5 till 158 ºF)
GMR 2520 xHD2: från -15 till 60 ºC (från 5 till
140 ºF)
Luftfuktighet
95 % vid 35 °C (95 °F)
Vattentålighet
IEC 60529 IPX6 (skyddad mot kraftig sjö)
Bäringsnoggrannhet
0,25 grader
Elektriska specifikationer
Specifika­
tion
Mått
Minsta säkerhetsavstånd
vid
användning*
GMR 424 xHD2
• 100 W/m²: 1,22 m (48 tum)
• 10 W/m²: 3,90 m (154 tum)
GMR 426 xHD2
• 100 W/m²: 1,54 m (61 tum)
• 10 W/m²: 4,85 m (191 tum)
GMR 624 xHD2
• 100 W/m²: 1,50 m (59 tum)
• 10 W/m²: 4,70 m (185 tum)
GMR 626 xHD2
• 100 W/m²: 1,90 m (75 tum)
• 10 W/m²: 5,90 m (232 tum)
GMR 1 224 xHD2
• 100 W/m²: 2,10 m (83 tum)
• 10 W/m²: 6,65 m (262 tum)
GMR 1 226 xHD2
• 100 W/m²: 2,65 m (104 tum)
• 10 W/m²: 8,50 m (335 tum)
GMR 2 524 xHD2
• 100 W/m²: 2,19 m (86 tum)
• 10 W/m²: 6,92 m (272 tum)
GMR 2 526 xHD2
• 100 W/m²: 2,75 m (108 tum)
• 10 W/m²: 8,70 m (342 tum)
Säkerhetsav- Standardkompass: 90 cm (35 7/16 tum)
stånd till
Reservstyr- och nödkompasser: 80 cm (31 1/2 tum)
kompass
Ingående
spänning
Från 10 till 32 V likström
Säkring
Radarns strömkabel, ingen spänningsomvandlare: 15 A
Radarns strömkabel, med spänningsomvandlare (om
tillämpligt): 10 A
Spänningsomvandlare (om tillämpligt): 30 A
6
*När radarn sänder bör den sitta på en plats i båten som är
minst så här långt bort från människor.
IEC 60936-1 paragraf 3-27.1 anger de maximala avstånd från
antennen vid vilka RF-nivåer (radiofrekvens) kan förväntas.
Antennspecifikationer
Specifikation
Mått
Typ
Ändmatad slitsad vågledare
Horisontell konvinkel Antenn på 4 fot: 1,8 grader
Antenn på 6 fot: 1,1 grader
Horisontella sidlober -23 dB inom ± 10 grader i förhållande till
huvudloben
-30 dB utanför ± 10 grader i förhållande till
huvudloben
Vertikal konvinkel
23º
Antennförstärkning
Antenn på 4 fot: 27 dB
Antenn på 6 fot: 29 dB
Polarisering
Horisontell
Felsökning vid installation
Symptom
Möjliga orsaker
Radarn slås inte • Strömkabeln är kanske inte korrekt ansluten till
på. Statuslysenheten eller batteriet. Kontrollera alla anslutdioden lyser
ningar.
inte.
• Säkringen kan ha utlösts. Kontrollera säkringen
och byt ut den vid behov.
• Den kabeldimension som används för att förlänga
strömkabeln kan vara för liten för förlängningens
längd. Kontrollera tabellen i avsnittet Strömkabelförlängningar i de här instruktionerna för att
säkerställa att rätt kabeldimension används
(Strömkabelförlängningar, sidan 4).
• Om radarn använder en spänningsomvandlare kan
den vara ansluten via en inkompatibel spänningsomvandlare eller en spänningsomvandlare från
tredje part. Använd endast den spänningsomvandlare som medföljde radarn.
Radarn är inte
• Radarn kanske inte slås på. Kontrollera statuslystillgänglig på
dioden.
Garmin enheten • Enhetens programvara är kanske inte uppdaterad.
eller på enheter
Uppdatera programvaran på enheten eller på
som är anslutna
Garmin marina nätverk.
till Garmin
• Nätverkskabeln är kanske inte korrekt ansluten till
marina nätverk.
enheten eller till Garmin marina nätverk.
Kontrollera alla anslutningar.
• Om en fältinstallerbar nätverkskontakt har använts
kanske den har installerats felaktigt. Kontrollera
kontakten.
Statuslysdioden finns på produktetiketten. Den kan hjälpa dig att
felsöka installationsproblem.
Statuslysdiodsfärg
och aktivitet
Radarstatus
Fast röd
Radarn är klar att användas. Statuslysdioden
ska endast lysa rött en kort stund innan den
växlar till att blinka grönt.
Blinkande grön
Radarn fungerar korrekt.
Blinkande orange
Radarns programvara uppdateras.
Blinkande röd
Radarn har påträffat ett fel. Kontakta Garmin
produktsupport om du behöver hjälp.
Kontakta Garmin support
• Hjälp och information finns på support.garmin.com, till
exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och
kundsupport.
• I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
• I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
© 2014 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. GMR™ är ett varumärke som
tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan
skriftligt tillstånd av Garmin.
®
7
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising