Garmin | GMR™ 18 HD | Installation guide | Garmin GMR™ 18 HD Instrukcja instalacji

Garmin GMR™ 18 HD  Instrukcja instalacji
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Kontakt z Garmin działem pomocy
technicznej
GMR™ 18 HD+ and 18/24 xHD —
instrukcja instalacji
Obsługa tego urządzenia jest możliwa wyłącznie za
pośrednictwem zgodnych z radarem urządzeń firmy Garmin lub
za pośrednictwem sieci Garmin Marine Network. Więcej
informacji można uzyskać u sprzedawcy produktów Garmin i na
stronie www.garmin.com.
®
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Radar przesyła energię elektromagnetyczną. Przed
rozpoczęciem transmisji upewnij się, że radar został
zamontowany zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej
instrukcji obsługi oraz że wszystkie osoby na pokładzie znajdują
się poza zasięgiem wiązki radaru. W przypadku prawidłowego
przeprowadzenia montażu i prawidłowej obsługi, korzystanie
z tego radaru jest zgodne z wymogami standardu poziomów
bezpieczeństwa ANSI/IEEE C95.1-1992 odnoszącymi się do
wystawiania ludzi na działanie pola magnetycznego
o częstotliwościach radiowych.
Gdy radar przesyła dane, nie należy patrzeć z małej odległości
bezpośrednio na antenę — oczy są najwrażliwszą częścią ciała
i przez to najbardziej narażoną na energię elektromagnetyczną.
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
PRZESTROGA
Urządzenie należy traktować tylko jako pomoc nawigacyjną. Nie
należy korzystać z urządzenia do celów wymagających
dokładnych pomiarów kierunku, odległości, lokalizacji lub celów
topograficznych.
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
PRZESTROGA
Otwarcie podstawy może doprowadzić do obrażeń ciała i/lub
uszkodzenia urządzenia. To urządzenie nie zawiera żadnych
części, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika
i może być otwierane wyłącznie przez autoryzowanego
serwisanta firmy Garmin. Jakiekolwiek uszkodzenia powstałe
w wyniku otwarcia urządzenia przez inną osobę niż
autoryzowany serwisant firmy Garmin nie zostaną objęte
gwarancją firmy Garmin.
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę my.garmin.com.
Grudzień 2016
• Odwiedź stronę www.garmin.com/support/, aby uzyskać
informacje o pomocy technicznej dostępnej
w poszczególnych krajach.
• Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod
numer 913-397-8200 lub 1-800-800-1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 238 0000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 850 1241.
Ładowanie nowego oprogramowania na
kartę pamięci
1 Włóż kartę pamięci do gniazda kart w komputerze.
2 Odwiedź stronę www.garmin.com/support/software/marine
3
4
5
6
7
.html.
Wybierz opcję Pobierz obok pozycji Seria GPSMAP z kartą
SD.
Przeczytaj i zaakceptuj warunki.
Wybierz Pobierz.
Wybierz Uruchom.
Wybierz bieg powiązany z kartą pamięci, a następnie wybierz
kolejno Dalej > Zakończ.
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci.
1 Włącz ploter nawigacyjny.
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.
5 Gdy zostanie wyświetlony monit, uruchom ponownie ręcznie
ploter nawigacyjny, nie wyjmując karty pamięci.
6 Wyjmij kartę pamięci.
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.
Uwagi dotyczące montażu
Do przeprowadzenia instalacji potrzebne są odpowiednie
elementy łączące, narzędzia i uchwyty. Elementy te można
nabyć u większości sprzedawców produktów morskich.
• Zdecydowanie zaleca się zamontowanie urządzenia poza
zasięgiem załogi i tak, aby pozioma wiązka sygnałowa
przechodziła ponad głową. Aby uniknąć wystawienia na
działanie szkodliwego poziomu promieniowania radiowego,
urządzenia nie należy instalować w odległości mniejszej niż
bezpieczny dystans podany w danych technicznych
produktu.
• Urządzenie należy zamontować wysoko ponad linią kilu
statku, minimalizując liczbę przeszkód między łodzią
a wiązką radarową. Przeszkody mogą powodować
powstawanie martwych stref i stref cienia oraz generować
fałszywe echo. Im wyżej radar kopułkowy zostanei
Wydrukowano na Tajwanie
190-02105-80_0A
zainstalowany, tym dalej położone cele będzie w stanie
wykryć.
• Urządzenie należy zamontować na płaskiej powierzchni lub
na położonej równolegle do linii wodnej łodzi platformie
wystarczająco wytrzymałej, aby utrzymać ciężar urządzenia.
Masa każdego z modeli jest podana w danych technicznych
produktu.
• Większość wiązek radarowych ma pionowy zasięg 12,5°
powyżej À i 12,5° poniżej Á elementu promieniującego
radaru kopułkowego. Na łodziach o większym kącie
unoszenia dziobu przy prędkości rejsowej kąt instalacji
można obniżyć, gdy łódź jest w stanie spoczynku, tak aby
urządzenie było nieco nachylone w kierunku tafli wody.
W razie potrzeby należy skorzystać z podkładek
ustalających.
• W przypadku instalacji kopułki w standardowym uchwycie
jachtowym możliwe są dwie opcje montażowe. Jedna opcja
montażu zakłada montaż bliżej środka kopułki Â, a druga
montaż w pozycji przesuniętej do tyłu Ã, dzięki czemu radar
znajduje się dalej od masztu.
• Urządzenie powinno zostać zamontowane z dala od źródeł
ciepła, takich jak kominy czy lampy.
• Urządzenie nie należy montować na poziomie salingów.
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia
nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.
• Inne elementy elektroniczne i kable powinny zostać
zamontowane w odległości ponad 2 m (6½ stopy) od ścieżki
wiązki radarowej.
• Anteny GPS powinny znajdować się powyżej lub poniżej
ścieżki wiązki radarowej.
• Urządzenie należy zamontować w odległości przynajmniej
1 m (40 cali) od sprzętu nadawczego.
• Urządzenie należy zamontować w odległości przynajmniej
1 m (40 cali) od przewodów przesyłających sygnały radiowe
(np. kable VHF z radia czy anteny).
2
W przypadku radia z modulacją jednowstęgową (SSB)
odległość tę należy zwiększyć do 2 m (6½ stopy).
Uwagi dotyczące przewodów
Może okazać się konieczne wywiercenie otworów o średnicy
32 mm (11/4cala) w celu poprowadzenia przewodu zasilającego
lub przewodu sieciowego.
• W przypadku gdy przewód zasilający i przewód sieciowy
muszą przejść jeden otwór, najpierw należy poprowadzić
przewód sieciowy, a następnie przewód zasilający.
• Po przeciągnięciu przewodów przez otwór należy uszczelnić
go środkiem uszczelniającym do zastosowań morskich.
Jeśli otwór do przeciągnięcia przewodów musi znajdować się
w widocznym miejscu, można go zamaskować ozdobnym
pierścieniem wzmacniającym, które można nabyć od firmy
Garmin lub od sprzedawcy produktów Garmin(opcjonalnie).
• W razie potrzeby pierścień wzmacniający można przyciąć
w celu poprowadzenia przewodu sieciowego i przewodu
zasilania przez jeden otwór.
• Opcjonalny pierścień wzmacniający nie zapewnia
wodoszczelności. Po przeciągnięciu przewodów przez otwór
należy uszczelnić pierścień środkiem uszczelniającym do
zastosowań morskich.
Podczas podłączania przewodu sieciowego i zasilającego
należy uwzględnić następujące kwestie.
• Nie zaleca się przecinania przewodu sieciowego Garmin
Marine Network. Jednak jeśli jest to konieczne, najlepiej
kupić praktyczny zestaw montażowy w sklepie firmy Garmin
lub u dealera firmy Garmin.
• Aby zapewnić bezpieczeństwo instalacji, należy użyć
odpowiednich opasek, łączników i środków uszczelniających
w celu zabezpieczenia przewodu na całej długości
prowadzenia oraz w grodziach i na pokładzie.
• Nie należy prowadzić przewodów w pobliżu poruszających
się elementów i źródeł gorąca ani przez zejściówki lub zęzy.
• Aby uniknąć zakłóceń z innym sprzętem, nie należy
prowadzić przewodu sieciowego ani przewodu zasilającego
obok lub równolegle do innych przewodów, np. przewodów
antenowych radia czy przewodów zasilających. Jeśli nie jest
to możliwe, przewody należy ekranować przy użyciu
metalowych kanałów przewodowych bądź innych sposobów
ekranowania mającego na celu wyeliminowanie zakłóceń
elektromagnetycznych.
• Przewód zasilający powinien zostać zamontowany możliwie
jak najbliżej akumulatora.
◦ Jeśli konieczne okaże się przedłużenie przewodu
zasilającego, należy użyć przewodu o odpowiedniej
grubości (Przedłużanie przewodu zasilającego,
strona 3).
◦ Nieprawidłowo przedłużone przewody mogą powodować
nieprawidłowe działanie radaru w wyniku
niewystarczającego przesyłu mocy.
Montaż radaru
Przed zamontowaniem radaru należy zapoznać się z uwagami
dotyczącymi miejsca montażu, a następnie wybrać miejsce
montażu.
UWAGA: Dołączone pręty gwintowane M8 x 1,25 x 60 można
użyć w przypadku powierzchni montażowej o grubości od 5 do
30 mm (od 3/16 do 13/16 cala) (zalecane). W przypadku
powierzchni o grubości przekraczającej 30 mm (13/16 cala)
należy użyć dłuższych prętów gwintowanych.
1 Jeśli urządzenie nie jest instalowane w uchwycie na radar ze
wstępnie wykonanymi otworami, który jest zgodny
z produktami firmy Garmin, należy użyć dołączonego
szablonu montażowego w celu wykonania czterech otworów
montażowych o średnicy 9,5 mm (3/8 cala).
GMR 18 HD+ and 18/24 xHD — instrukcja instalacji
2 Załóż kółko blokujące i okrągłą uszczelkę na końcu przewodu
sieciowego Garmin Marine Network.
3 Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania À,
a przewód sieciowy do portu sieciowego Á.
Podłączanie przewodu zasilającego
OSTRZEŻENIE
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
1 Poprowadź przewód zasilający od urządzenia do źródła
zasilania.
2 Podłącz czerwony przewód do dodatniego (+) zacisku
akumulatora, a czarny przewód do ujemnego (-) zacisku
akumulatora.
3 Podłącz przewód zasilający do urządzenia poprzez
obrócenie kółka blokującego w prawo, jeśli czynność ta nie
została wykonana wcześniej.
Przedłużanie przewodu zasilającego
Zaleca się bezpośrednie podłączenie przewodu zasilającego do
akumulatora. Jeśli konieczne okaże się przedłużenie przewodu,
należy w tym celu użyć przewodu o odpowiedniej grubości.
4 Wciśnij przewody do dowolnych rowków prowadzących  na
5
6
7
8
9
spodzie obudowy, a następnie przytwierdź je przy użyciu
płyty dociskowej Ã.
Przewody powinny być jak najmniej wyginane i skręcane.
Umieść kopułkę anteny radiolokatora na powierzchni
montażowej, ustawiając trójkątne oznaczenie na obudowie
w kierunku przodu łodzi.
Posmaruj gwinty czterech prętów gwintowanych
M8 x 1,25 x 60 dołączonym smarem przeciwzatarciowym.
Umieść cztery pręty gwintowane w otworach montażowych
na dole kopułki.
Pręty gwintowane mogą wystawać poza kopułkę na 50 mm
(2 cale).
Nałóż dookoła każdego otworu montażowego na powierzchni
montażowej niewielką ilość środka uszczelniającego do
zastosowań morskich.
Przymocuj kopułkę Ä do powierzchni montażowej Å,
korzystając z prętów gwintowanych Æ, płaskich podkładek Ç,
podkładek pierścieniowych È i sześciokątnych nakrętek É.
Dystans
Grubość drutu
2 m (6,5 stopy)
16 AWG (1,31 mm²)
4 m (13 stóp)
14 AWG (2,08 mm²)
6 m (19 stóp)
12 AWG (3,31 mm²)
Podłączanie do urządzenia lub do sieci
morskiej
Radar można podłączyć bezpośrednio do zgodnego z radarem
urządzenia firmy Garmin lub do sieci Garmin Marine Network
w celu przesyłania danych z radaru do wszystkich podłączonych
urządzeń.
UWAGA: Nie wszystkie urządzenia firmy Garmin są zgodne
z siecią Garmin Marine Network. Więcej informacji zawiera
instrukcja instalacji urządzenia lub podręcznik użytkownika
dołączony do urządzenia.
1 Poprowadź przewód sieciowy do zgodnego urządzenia firmy
Garmin.
2 Zainstaluj kółka blokujące i okrągłe uszczelki na końcu
przewodu sieciowego.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli urządzenie firmy Garmin nie jest zgodne z siecią
Garmin Marine Network, należy podłączyć przewód
sieciowy do portu z oznaczeniem RADAR.
• Jeśli posiadane urządzenie jest zgodne z siecią Garmin
Marine Network, należy podłączyć przewód sieciowy do
portu z oznaczeniem NETWORK.
Obsługa radaru
Sterowanie wszystkimi funkcjami tego radaru odbywa się za
pośrednictwem plotera nawigacyjnego firmy Garmin. Instrukcje
obsługi znajdują się w podręczniku użytkownika plotera
nawigacyjnego, w sekcji poświęconej radarowi. Aby pobrać
najnowszy podręcznik użytkownika, odwiedź stronę
www.garmin.com/support/.
Pomiar potencjalnego przesunięcia na przedzie łodzi
10 Korzystając z klucza dynamometrycznego dokręć nakrętki
momentem od 13,7 do 18,6 Nm (od 10 do 14 lbf/in).
GMR 18 HD+ and 18/24 xHD — instrukcja instalacji
Przesuniecie na przedzie łodzi kompensuje fizyczne położenie
anteny radarowej na łodzi, jeśli nie znajduje się ona na osi
dziób–rufa.
1 Korzystając z kompasu magnetycznego, wyznacz optycznie
położenie nieruchomego obiektu znajdującego się w zasięgu
wzroku.
2 Wyznacz położenie celu za pomocą radaru.
3
3 Jeśli deklinacja namiaru wynosi więcej niż +/- 1°, skompensuj
przesunięcie na przedzie łodzi.
Ustawianie przesunięcia na przedzie łodzi
Aby móc ustawić przesunięcie na przedzie łodzi, trzeba
zmierzyć jego wartość potencjalną.
Ustawienie przesunięcia na przedzie łodzi skonfigurowane dla
jednego trybu radaru jest stosowane do wszystkich innych
trybów radaru oraz do nakładki radaru.
1 Na ekranie radaru lub nakładce radaru wybierz kolejno Menu
> Ustawienia radaru > Instalacja > Przód łodzi.
2 Wybierz Do góry lub W dół, aby dostosować przesunięcie.
Element
GMR 18 HD+ and 18 xHD
GMR 24 xHD
Długość
508,2 mm (20 cali)
645,4 mm (257/16 cala)
À (szerokość)
Á (wysokość)
504,7 mm
(197/
8
cala)
248,3 mm (9¾ cala)
642,5 mm (255/16 cala)
250,3 mm (97/8 cala)
Dane techniczne
Dane techniczne
Wielkość
Minimalny bezpieczny dystans
działania*
GMR 18 HD+ oraz 18 xHD
• 100 W/m² = 91 cm (36 cali)
• 10 W/m² = 289 cm (114 cali)
GMR 24 xHD
• 100 W/m² = 108 cm (43 cale)
• 10 W/m² = 343 cm (135 cali)
Bezpieczny dystans dla kompasu
1 m (3,28 stopy)
GMR Masa 18 HD+ oraz 18 xHD
7,7 kg (16,95 funta)
GMR Masa 24 xHD
9,5 kg (20,9 funta)
Zakres temperatur
Od -15°C do 70°C (od 5°F do
158°F)
Obudowa
Żywica termoplastyczna
Maksymalna prędkość obrotów
anteny GMR 18/24 xHD
48 obr./min
Alternatywna prędkość obrotów
anteny GMR 18 HD+
24 obr./min
Źródło zasilania
Od 11 do 35 V DC, 3,5 A
Bezpiecznik
7,5 A
Moc wyjściowa
4 kW w szczycie
Częstotliwość transmisji radiowej
9410 MHz nominalnie
GMR Szerokość wiązki 18 HD+
oraz 18 xHD
5,2 stopnia
Rozwiązywanie problemów z instalacją
GMR Szerokość wiązki 24 xHD
3,7 stopnia
Objaw
Maksymalny zasięg
GMR 18/24 xHD
48 Mm
Maksymalny zasięg GMR 18 HD+
36 Mm
Minimalny zasięg
20 m (66 stóp)
Rozróżnialność odległościowa
16 m (52,5 stopy)
* Podczas nadawania radar powinien być zlokalizowany na
jednostce w miejscu, które znajduje się w odległości nie
mniejszej niż podana od miejsc, gdzie przebywają ludzie.
(Klauzula 3-27.1 normy IEC 60936-1 określa maksymalne
odległości od anteny, w których może występować szkodliwe
promieniowanie radiowe).
Szczegółowe wymiary
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
GMR 18 HD+ and 18 xHD
GMR 24 xHD
233 mm (93/16 cala)
233 mm (93/16 cala)
176,7 mm
141,5 mm
(615/16 cala)
(59/16 cala)
245,4 mm (911/16 cala)
141,5 mm (59/16 cala)
190 mm (7½ cala)
258,5 mm (103/16 cala)
139,2 mm (5½ cala)
207,7 mm (83/16 cala)
141,5 mm
227,5 mm
(59/
16 cala)
(815/16 cala)
141,5 mm (59/16 cala)
296,2 mm (911/16 cala)
Możliwe przyczyny
Radar się nie
• Przewód zasilająco mógł nie zostać prawidłowo
włącza. Wskaźnik
podłączony do urządzenia lub do akumulatora.
LED stanu jest
Sprawdź wszystkie połączenia.
zgaszony.
• Bezpiecznik przelotowy mógł się przepalić.
Sprawdź bezpiecznik i w razie potrzeby wymień
go.
• Do przedłużenia przewodu zasilającego użyto
przewodu o zbyt dużej lub zbyt małej grubości.
Zapoznaj się z tabelą w sekcji „Przedłużanie
przewodu zasilającego” w niniejszej instrukcji,
aby upewnić się, że użyto przewodu o właściwej
grubości (Przedłużanie przewodu zasilającego,
strona 3).
Radar nie jest
dostępny w urządzeniu firmy
Garmin lub
w urządzeniach
podłączonych do
sieci Garmin
Marine Network.
• Radar może się nie włączać. Sprawdź wskaźnik
LED stanu.
• Oprogramowanie urządzenia może być
nieaktualne. Zaktualizuj oprogramowanie w urządzeniu lub w sieci Garmin Marine Network.
• Przewód sieciowy mógł nie zostać prawidłowo
podłączony do urządzenia lub do sieci Garmin
Marine Network. Sprawdź wszystkie połączenia.
• Jeśli użyto złącza sieciowego do instalacji
zewnętrznej, możliwe, że złącze zostało
zamontowane nieprawidłowo. Sprawdź złącze.
Wskaźnik LED, który znajduje się na etykiecie produktu, jest
przydatny podczas rozwiązywania problemów z instalacją.
4
GMR 18 HD+ and 18/24 xHD — instrukcja instalacji
Kolor i aktywność
wskaźnika LED
Stan radaru
Świeci na czerwono
Trwa przygotowywanie radaru do użycia.
Wskaźnik LED powinien krótko świecić się
na czerwono, po czym zacząć migać na
zielono.
Miga na zielono
Radar działa prawidłowo.
Miga na pomarańczowo
Oprogramowanie radaru jest aktualizowane.
Miga na czerwono
Radar napotkał problem. Aby uzyskać
pomoc, skontaktuj się z działem obsługi
klienta firmy Garmin.
© 2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. GMR™ jest znakiem towarowym firmy
Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy
Garmin jest zabronione.
© 2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały
2302
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising