Garmin | GMR™ 18 HD | Garmin GMR™ 18 HD Installationsinstruktioner

Garmin GMR™ 18 HD  Installationsinstruktioner
Läsa in den nya programvaran på ett
minneskort
GMR™ 18 HD+ and 18/24 xHD Installa­
tionsinstruktioner
Du kan endast använda den här enheten med radarkompatibla
Garmin enheter eller via ett Garmin marint nätverk. Kontakta en
lokal Garmin återförsäljare eller gå till www.garmin.com för mer
information.
®
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
Radarn sänder elektromagnetisk energi. Se till att radarn är
installerad enligt rekommendationerna i de här instruktionerna
och att ingen personal står i vägen för radarstrålen vid sändning.
När den här radarn är korrekt installerad och korrekt använd
uppfyller den kraven i ANSI/IEEE C95.1-1992 Standard för
säkerhetsnivåer för allmänheten avseende exponering för
radiofrekventa elektromagnetiska fält.
Titta inte rakt mot antennen på nära håll när radarn sänder –
ögonen är den del av kroppen som är känsligast för
elektromagnetisk energi.
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
OBSERVERA
Den här enheten bör endast användas som ett
navigationshjälpmedel. Försök inte att använda enheten för
något ändamål där exakt mätning av riktning, avstånd, plats eller
topografi krävs.
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
OBSERVERA
Att öppna piedestalen kan resultera i personskador och/eller
skador på enheten. Den här enheten innehåller inga delar som
kan servas av användaren och bör endast öppnas av en Garmin
auktoriserad servicetekniker. Eventuella skador på enheten som
orsakats av att enheten öppnats av någon annan än en Garminauktoriserad servicetekniker omfattas inte av Garmin garantin.
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan idag.
• Gå till my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
1
2
3
4
5
6
7
Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.
Gå in på www.garmin.com/support/software/marine.html.
Välj Hämta bredvid GPSMAP serien med SD­kort.
Läs och godkänn villkoren.
Välj Hämta.
Välj Löpning.
Välj den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa >
Slutför.
Uppdatera enhetsprogramvaran
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort.
1 Slå på plottern.
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
visas.
Obs! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.
5 När du uppmanas till det ska du låta minneskortet vara kvar
och starta om plottern manuellt.
Ta
bort minneskortet.
6
Obs! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.
Viktigt vid montering
För installationen behöver du lämpliga monteringsdon, verktyg
och fästen. De här delarna finns hos de flesta återförsäljare av
marina produkter.
• Vi rekommenderar starkt att enheten monteras utom räckhåll
för besättningen, med den horisontella strålbredden ovanför
huvudhöjd. För att undvika att utsätta någon för skadliga RFnivåer (radiofrekvens) ska enheten inte monteras närmare
människor än på det maximala säkerhetsavstånd som anges
i produktspecifikationerna.
• Enheten bör monteras högt ovanför fartygets köllinje med
minsta möjliga blockering mellan farkost och radarstråle.
Hinder kan orsaka blinda sektorer eller skuggsektorer, eller
skapa falska ekon. Ju högre upp enheten installeras desto
längre bort kan radardomen upptäcka mål.
• Enheten bör monteras på en plan yta eller en plattform som
är parallell med farkostens vattenlinje och är tillräckligt stadig
för att hantera enhetens vikt. Vikten på varje modell framgår
av produktspecifikationerna.
• De flesta radarstrålar sprids vertikalt 12,5° ovanför À och
12,5° under Á radardomen. På båtar som vid marschfart har
en högre vinkel på bogen kan installationsvinkeln minskas så
att strålen pekar något neråt mot vattenlinjen när farkosten
ligger stilla. Använd mellanbrickor vid behov.
Kontakta Garmin produktsupport
•
•
•
•
Gå till www.garmin.com/support/ för lokal supportinformation.
I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
December 2016
Tryckt i Taiwan
190-02105-79_0A
• Det finns två monteringsalternativ för radardomen när den
monteras på ett standardmarinfäste. Ett monteringsalternativ
är närmare mitten av radardomen  och det andra
alternativet är förskjutet mot baksidan à för att flytta radarn
längre bort från masten.
• Var noga med säkerheten genom att använda lämpliga
buntband, skruvförband och tätningsmedel till att fästa kabeln
utmed kabelbanan och genom eventuella skott eller däcket.
• Kablar bör inte dras nära rörliga föremål och värmekällor,
eller genom dörröppningar och kölrum.
• För att undvika störningar från annan utrustning bör strömoch nätverkskablar inte dras bredvid eller parallellt med
andra kablar, som radioantennkablar eller strömkablar. Om
det inte är möjligt bör kablarna skyddas med ett metallrör
eller någon typ av EMI-skydd.
• Strömkabeln bör installeras så nära batterikällan som möjligt.
◦ Om strömkabeln behöver förlängas måste rätt
kabeldimension användas (Strömkabelförlängningar,
sidan 3).
◦ Felaktigt förlängda kabeldragningar kan göra att radarn
slutar att fungera på grund av otillräcklig strömmatning.
Montera radarn
• Enheten bör inte monteras nära värmekällor som skorstenar
och lampor.
• Enheten bör monteras på annan nivå än en masts
horisontella spridare och salning.
• För att undvika störningar till en magnetisk kompass ska
enheten inte monteras närmare kompassen än det
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.
• Annan elektronik och kablar bör monteras mer än 2 m (6 ½
fot) från radarstrålens väg.
• GPS-antenner bör antingen vara ovanför eller under
radarstrålens väg.
• Enheten bör monteras minst 1 m (40 tum) från sändande
utrustning.
• Enheten bör monteras minst 1 m (40 tum) från kablar som
leder radiosignaler, exempelvis VHF-radio, kablar och
antenner.
För SSB-radio (Single Side Band) ökar du avståndet till 2 m
(6 ½ fot).
Innan du monterar radarn måste du läsa igenom vad som är
viktigt att tänka på angående monteringsplatsen och välja ut en
monteringsplats.
Obs! De medföljande M8 x 1,25 x 60 gängade stavarna kan
användas för monteringstjocklekar på 5 till 30 mm (3/16 till
1 3/16 tum) (rekommenderas). För ytor över 30 mm (1 3/16 tum)
används längre gängade stavar.
1 Om du inte tänker montera enheten på ett förborrat Garmin
kompatibelt radarfäste använder du den medföljande
monteringsmallen till att borra fyra 9,5 mm (3/8 tum)
monteringshål.
2 Montera låsringen och o-ringen i änden av den Garmin
marina nätverkskabeln.
Anslut
strömkabeln till strömporten À och nätverkskabeln till
3
nätverksporten Á.
Viktigt angående kablar
Det kan vara nödvändigt att borra hål på 32 mm (11/4 tum) för att
dra ström- eller nätverkskablarna.
• När du drar både ström- och nätverkskablarna genom
samma hål måste du dra nätverkskabeln först, och sedan
strömkabeln.
• Du måste applicera marint tätningsmedel i hålet när kablarna
är på plats, för att säkerställa en vattentät packning.
Om genomföringshålet görs på en synlig plats kan du köpa
dekorativa kabelgenomföringar från Garmin eller en Garmin
återförsäljare (valfritt).
• Om det behövs kan kabelgenomföringen anpassas så att
både ström- och nätverkskabeln leds genom samma hål.
• Kabelgenomföringen i sig är INTE vattentät. Du måste
applicera marint tätningsmedel på kabelgenomföringen när
kablarna är på plats, för att säkerställa en vattentät packning.
Du bör observera följande vid installation av ström- och
nätverkskablarna.
• Du bör inte klippa av Garmin marin nätverkskabel, men det
går att köpa en sats för fältmontering från Garmin eller en
Garmin återförsäljare om du måste klippa av nätverkskabeln.
2
4 Tryck in kablarna i någon av skårorna  på undersidan och
fäst dem med hjälp av en kabelavlastningsplatta Ã.
Kablarna bör böjas eller vridas så lite som möjligt.
5 Placera radardomen på monteringsunderlaget så att
triangelmärket på höljet pekar framåt mot fören på farkosten.
6 Smörj in gängorna på de fyra M8 x 1,25 x 60 gängade
stavarna med antikärvningsmedel.
7 Sätt i de fyra gängade stavarna i monteringshålen på
undersidan av radardomen.
Upp till 50 mm (2 tum) av de gängade stavarna får sticka ut
under radardomen.
8 Lägg på lite marint tätningsmedel på monteringsytan runt
varje monteringshål.
GMR 18 HD+ and 18/24 xHD Installationsinstruktioner
9 Fäst radardomen Ä på monteringsytan Å med de gängade
stavarna Æ, platta brickorna Ç, fjäderbrickorna È och
sexkantsmuttrarna É.
• Om enheten inte är kompatibel med Garmin marint
nätverk ansluter du nätverkskabeln till porten som är
märkt NETWORK.
Använda radarn
Alla funktioner för den här radarn styrs med din Garmin plotter.
Användningsinstruktioner finns i avsnittet Radar i handboken till
plottern. Om du vill hämta den senaste handboken går du till
www.garmin.com/support/.
Mäta potentiell kompensation för förstäven
Kompensation för förstäven kompenserar för radardomens
fysiska placering på båten om radardomen inte är justerad med
längslinjen.
1 Med hjälp av en magnetisk kompass tar du en optisk bäring
av ett fast mål som finns inom räckhåll.
2 Kontrollera målbäringen på radarn.
3 Om bäringen avviker mer än +/- 1° ställer du in
kompensationen för förstäven.
Ställa in kompensation för förstäven
10 Med en momentnyckel drar du åt muttrarna med en kraft från
13,7 till 18,6 Nm (10 till 14 lbf-in).
Ansluta strömkabeln
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
1 Dra strömkabeln från enheten till strömkällan.
2 Anslut den röda ledningen till batteriets pluspol (+) och den
svarta ledningen till batteriets minuspol (-).
3 Om du inte redan har gjort det ansluter du strömkabeln till
enheten genom att vrida låsringen medurs.
Strömkabelförlängningar
Du rekommenderas att ansluta strömkabeln direkt till batteriet.
Om kabeln behöver förlängas måste rätt kabelmått användas på
förlängningens längd.
Distans
Kabelmått
2 m (6,5 fot)
1,31 mm² (16 AWG)
4 m (13 fot)
2,08 mm² (14 AWG)
6 m (19 fot)
3,31 mm² (12 AWG)
Ansluta till en enhet eller till det marina
nätverket
Du kan ansluta radarn antingen direkt till en radarkompatibel
Garmin enhet eller till ett Garmin marint nätverk för att dela
radarinformation med alla anslutna enheter.
Obs! Alla Garmin enheter är inte kompatibla med Garmin marint
nätverk. Mer information finns i installationsinstruktionerna eller i
användarhandboken som medföljer enheten.
1 Dra nätverkskabeln till din kompatibla Garmin enhet.
2 Om du inte redan har gjort det monterar du låsringarna och
o-ringarna i änden av nätverkskabeln.
3 Välj ett alternativ:
• Om Garmin enheten inte är kompatibel med Garmin
marint nätverk ansluter du nätverkskabeln till porten som
är märkt RADAR.
GMR 18 HD+ and 18/24 xHD Installationsinstruktioner
Innan du kan ställa in kompensationen för förstäven måste du
mäta den potentiella kompensationen för förstäven.
Den kompensation för förstäven som konfigurerats för
användning i ett radarläge tillämpas på alla andra radarlägen
och på överlagrad radarbild.
1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du
Meny > Radarinställning > Installation > Båtens för.
Välj
Uppåt eller Nedåt för att justera kompensationen.
2
Specifikationer
Specifikation
Mått
Minsta säkerhetsavstånd vid
användning*
GMR 18 HD+ och 18 xHD
• 100 W/m² = 91 cm (36 tum)
• 10 W/m² = 289 cm (114 tum)
GMR 24 xHD
• 100 W/m² = 108 cm (43 tum)
• 10 W/m² = 343 cm (135 tum)
Säkerhetsavstånd till kompass
1 m (3,28 fot)
GMR 18 HD+ och 18 xHD-vikt
7,7 kg (16,95 lb.)
GMR 24 xHD-vikt
9,5 kg (20,9 lb.)
Temperaturområde
Från -15 till 70 °C (från 5 till
158 °F)
Material i höljet
Termoplastiskt harts
Maximal antennrotationshastighet
GMR 18/24 xHD
48 varv/min
Maximal antennrotationshastighet
GMR 18 HD+
24 varv/min
Ingående strömkälla
Från 11 till 35 Vdc, 3,5 A
Säkring
7,5 A
Uteffekt
4 kW topp
RF-sändningsfrekvens
9 410 MHz nominell
GMR 18 HD+ och 18 xHDkonvinklar
5,2 grader
GMR 24 xHD-konvinkel
3,7 grader
Maximal räckvidd GMR 18/24 xHD
48 M
Maximal räckvidd GMR 18 HD+
36 M
Minsta räckvidd
20 m (66 fot)
Diskriminering, mätområde
16 m (52,5 fot)
*När radarn sänder bör den sitta på en plats i båten som är
minst så här långt bort från människor. (IEC 60936-1 paragraf
3-27.1 anger de maximala avstånd från antennen vid vilka RFnivåer (radiofrekvens) kan förväntas.)
3
Felsökning vid installation
Detaljerade mått
Objekt
GMR 18 HD+ and 18 xHD
GMR 24 xHD
Varaktighet
508,2 mm (20 tum)
645,4 mm (25 7/16 tum)
À (bredd)
Á (höjd)
504,7 mm (19 7/8 tum)
642,5 mm (25 5/16 tum)
248,3 mm (9 ¾ tum)
250,3 mm (9 7/8 tum)
Symptom
Möjliga orsaker
Radarn slås inte
på. Statuslysdioden lyser inte.
• Strömkabeln är kanske inte korrekt ansluten till
enheten eller batteriet. Kontrollera alla anslutningar.
• Säkringen kan ha utlösts. Kontrollera säkringen
och byt ut den vid behov.
• Den kabeldimension som används för att
förlänga strömkabeln kan vara för liten för
förlängningens längd. Kontrollera tabellen i
avsnittet Strömkabelförlängningar i de här
instruktionerna för att säkerställa att rätt kabeldimension används (Strömkabelförlängningar,
sidan 3).
Radarn är inte
• Radarn kanske inte slås på. Kontrollera statuslystillgänglig på
dioden.
Garmin enheten • Enhetens programvara är kanske inte
eller på enheter
uppdaterad. Uppdatera programvaran på
som är anslutna
enheten eller på Garmin marina nätverk.
till Garmin marina • Nätverkskabeln är kanske inte korrekt ansluten
nätverk.
till enheten eller till Garmin marina nätverk.
Kontrollera alla anslutningar.
• Om en fältinstallerbar nätverkskontakt har
använts kanske den har installerats felaktigt.
Kontrollera kontakten.
Statuslysdioden finns på produktetiketten. Den kan hjälpa dig att
felsöka installationsproblem.
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
GMR 18 HD+ and 18 xHD
GMR 24 xHD
233 mm (9 3/16 tum)
233 mm (9 3/16 tum)
176,7 mm (6 15/16 tum)
245,4 mm (9 11/16 tum)
141,5 mm (5 9/16 tum)
141,5 mm (5 9/16 tum)
190 mm (7 ½ tum)
258,5 mm (10 3/16 tum)
139,2 mm (5 ½ tum)
207,7 mm (8 3/16 tum)
141,5 mm (5
227,5 mm (8
9/
16 tum)
15/ tum)
16
© 2016 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Statuslysdiodsfärg
och aktivitet
Radarstatus
Fast rött sken
Radarn är klar att användas. Lysdioden ska
lysa rött en kort stund och sedan blinka grönt.
Blinkande grön
Radarn fungerar korrekt.
Blinkande orange
Radarns programvara uppdateras.
Blinkande röd
Radarn har påträffat ett fel. Kontakta Garmin
produktsupport om du behöver hjälp.
© 2016 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin® och Garmin logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. GMR™ är ett varumärke som
tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan
skriftligt tillstånd från Garmin.
141,5 mm (5 9/16 tum)
296,2 mm (9 11/16 tum)
2302
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising