Garmin | GMR™ 18 HD | Garmin GMR™ 18 HD Installeringsinstruksjoner

Garmin GMR™ 18 HD  Installeringsinstruksjoner
Laste inn ny programvare på et minnekort
GMR™ 18 HD+ and 18/24 xHD – instal­
leringsinstruksjoner
Du kan bare bruke denne enheten med Garmin enheter som er
kompatible med radar eller via et Garmin maritimt nettverk.
Kontakt forhandleren for Garmin eller gå til www.garmin.com
hvis du vil ha mer informasjon.
®
1
2
3
4
5
6
7
Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.
Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
Velg Last ned ved siden av GPSMAP­serie med SD­kort.
Les og godta vilkårene.
Velg Last ned.
Velg Løp.
Velg stasjonen knyttet til minnekortet, og velg Neste >
Fullfør.
Oppdatere programvaren på enheten
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Radaren avgir elektromagnetisk energi. Sørg for at radaren er
installert i henhold til anbefalingene i denne veiledningen, og at
alt personell holder avstand fra radarens strålebane før sending.
Når radaren er riktig installert og brukes riktig, oppfyller bruken
av denne radaren kravene i ANSI/IEEE C95.1-1992 Standard
for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Radio
Frequency Electromagnetic Fields.
Ikke se direkte på radaren på nært hold når radaren sender
signaler, øynene er den delen av kroppen som er mest følsom
for elektromagnetisk energi.
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
FORSIKTIG
Denne enheten skal bare brukes som navigeringshjelp. Ikke
bruk enheten til andre formål som krever nøyaktig måling av
retning, avstand, beliggenhet eller topografi.
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
FORSIKTIG
Hvis du åpner sokkelen, kan det føre til personskade og/eller
skade på enheten. Enheten inneholder ingen brukeranvendelige
deler og må bare åpnes av en Garmin autorisert
servicerepresentant. Skade på enheten som skyldes at den ble
åpnet av andre enn en Garmin-autorisert servicerepresentant,
dekkes ikke av Garmin garantien.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort.
1 Slå på kartplotteren.
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet. Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.
5 La minnekortet ligge i sporet, og start kartplotteren manuelt
når du blir bedt om det.
6 Ta ut minnekortet.
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.
Hensyn ved montering
Du trenger de riktige festene, verktøyene og brakettene for å
fullføre installasjonen. Disse varene er tilgjengelige hos de fleste
forhandlere av maritime produkter.
• Det anbefales at enheten monteres utenfor rekkevidde av
personer, med horisontal strålebredde over hodehøyde. For
å unngå skadelige nivåer av radiofrekvenser (RF) må
enheten ikke monteres nærmere personer enn den
maksimale sikkerhetsavstanden som er angitt i
produktspesifikasjonene.
• Enheten bør monteres høyt over fartøyets kjøllinje, med
minst mulig blokkering mellom fartøyet og radarens
strålebane. Hindringer kan skape blind- eller skyggesoner,
eller generere falske ekko. Jo høyere du monterer enheten,
desto lenger unna kan radomen oppdage objekter.
• Enheten bør monteres på en flat overflate eller plattform som
er parallell med fartøyets vannlinje og robust nok til å tåle
vekten av enheten. Vekten til hver modell er oppgitt i
produktspesifikasjonene.
• De fleste radarstråler spres vertikalt 12,5° over À og 12,5°
under Á radomens utstrålende element. På fartøy med
høyere baugvinkler i marsjfart, kan instalasjonsvinkelen
reduseres slik at strålen peker noe nedover mot vannlinjen
når fartøyet er i ro. Bruk underlagsplater ved behov.
Kontakte Garmin produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support/ for å lese
supportinformasjonen som gjelder for landet ditt.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Desember 2016
Trykt i Taiwan
190-02105-78_0A
• Radomen har to monteringsalternativer når den installeres på
et standard maritimt feste. Det ene monteringsalternativet er
nærmere midten av radomen Â, og det andre alternativet er
forskjøvet mot baksiden à for å flytte radaren lengre fra
masten.
• Av sikkerhetsmessige hensyn bør du bruke riktige strips,
festeanordninger og tetningsmasse for å feste kabelen i
strekket og gjennom skott eller dekk.
• Kabler skal ikke strekkes nær objekter som beveger seg,
varmekilder eller gjennom dører eller slag.
• Du kan unngå interferens med annet utstyr ved ikke å legge
nettverks- og strømkablene ved siden av eller parallelt med
andre kabler, for eksempel radioantennekabler eller
strømkabler. Hvis det ikke er mulig, skjermer du kablene med
et isolerende metallrør eller en type EMI-skjerming.
• Strømkabelen skal installeres så nær batterikilden som mulig.
◦ Hvis det er nødvendig å forlenge strømkabelen, må du
bruke riktig kabeldiameter (Strømkabelforlengelser,
side 3).
◦ Feilaktig forlengelse av kabeltrekk kan føre til at radaren
ikke fungerer som den skal på grunn av for lav
strømoverføring.
Montere radaren
• Enheten må ikke monteres i nærheten av varmekilder som
skorsteiner og lamper.
• Enheten skal monteres på samme nivå som horisontale
salingshorn eller tverrsalinger på en mast.
• For å unngå interferens med magnetisk kompass må
enheten ikke monteres nærmere et kompass enn verdien for
trygg kompassavstand som er angitt i
produktspesifikasjonene.
• Annen elektronikk og andre kabler må monteres minst 2 m
(6 ½ fot) fra radarstrålens bane.
• GPS-antenner må plasseres enten over eller under
radarstrålens bane.
• Enheten må monteres minst 1 m (40 tommer) fra utstyr som
sender signaler.
• Enheten må monteres minst 1 m (40 tommer) fra kabler som
sender radiosignaler, for eksempel VHF-radioer, kabler og
antenner.
Hvis du har en SSB-radio(Single Side Band), må du øke
avstanden til 2 m (6 ½ fot).
Før du monterer radaren må du se på hensyn ved valg av
monteringssted og velge et monteringssted.
MERK: De medfølgende M8 x 1,25 x 60 stengene med gjenger
kan brukes til monteringstykkelser på 5 til 30 mm (3/16 til
1 3/16 tommer) (anbefalt). Bruk lengre stenger med gjenger for
overflater som er tykkere enn 30 mm (1 3/16 tommer).
1 Hvis du ikke installerer enheten på et ferdigboret Garmin
kompatibelt radarfeste, bruker du den medfølgende
monteringsmalen til å bore fire monteringshull 9,5 mm
(3/8 tommer).
2 Installer låseringen og O-ringen på endene av kabelen for
Garmin maritimt nettverk.
3 Koble strømkabelen til strømporten À og nettverkskabelen til
nettverksporten Á.
Kabelhensyn
Det kan være nødvendig å bore hull på 32 mm (11/4 tommer) for
å kunne trekke strøm- eller nettverkskablene.
• Når du trekker både strøm- og nettverkskablene gjennom det
samme hullet, må du alltid trekke nettverkskabelen før
strømkabelen.
• Du må bruke maritim tetningsmasse på hullet etterpå for å få
en vanntett forsegling.
Hvis du må lage hullet på et godt synlig sted, finnes det
dekorative kabeltetninger som kan kjøpes fra Garmin eller en
Garmin forhandler (valgfritt).
• Hvis det er nødvendig, kan gummitetningen trimmes slik at
du kan trekke både nettverkskabelen og strømkabelen
gjennom samme hull.
• Den valgfrie tetningen er IKKE vanntett. Du må bruke maritim
tetningsmasse på tetningen etterpå for å få en vanntett
forsegling.
Når du installerer nettverks- og strømkabelen, må du tenke over
følgende.
• Det anbefales ikke å kutte kabelen for Garmin Marine
Network. Du kan kjøpe et sett for å installere på stedet hos
Garmin eller en Garmin forhandler hvis det blir nødvendig å
kutte nettverkskabelen.
2
4 Før kablene inn i eventuelle føringsspor  på bunnen av
dekselet, og fest dem med en plate for å holde kabler nede
Ã.
Kablene må vris og snos minst mulig.
5 Posisjoner radomen på monteringsoverflaten med det
triangulære merket på dekselet justert etter baugen på
fartøyet.
6 Bruk det medfølgende smøremiddelet mot gnaging på
gjengene på de fire M8 x 1,25 x 60 stengene med gjenger.
7 Sett inn de fire stengene med gjenger i monteringshullene på
bunnen av radomen.
Opptil 50 mm (2 tommer) av stengene med gjenger kan
stikke ut under radomen.
GMR 18 HD+ and 18/24 xHD – installeringsinstruksjoner
8 Påfør en dråpe maritim tetningsmasse på
monteringsoverflaten, rundt hvert monteringshull.
9 Fest radomen Ä på monteringsoverflaten Å ved hjelp av
stengene med gjenger Æ, flate skiver Ç, fjærskiver È og
sekskantmuttere É.
• Hvis Garmin enheten ikke er kompatibel med Garmin
maritimt nettverk, kobler du nettverkskabelen til porten
merket RADAR.
• Hvis enheten er kompatibel med Garmin maritimt nettverk,
kobler du nettverkskabelen til porten merket NETWORK.
Betjene radaren
Alle funksjonene til radaren kontrolleres med Garmin
kartplotteren. Du finner betjeningsanvisninger under delen
Radar i kartplotterens brukerveiledning. Gå til www.garmin.com
/support/ for å laste ned den nyeste brukerveiledningen.
Måle den potensielle baugforskyvningen
Baugforskyvningen kompenserer for radarskannerens fysiske
plassering på en båt, hvis radarskanneren ikke er plassert i
forhold til båtens akse mellom baug og akterende.
1 Ved hjelp av et magnetisk kompass finner du den optiske
kompasskursen til et objekt som står stille innenfor
synsvidde.
2 Mål objektets peiling på radaren.
3 Hvis peilingsavviket er mer enn +/- 1°, må du angi
baugforskyvningen.
Angi baugforskyvningen
10 Bruk en momentnøkkel for å stramme mutterne fra13,7 til
18,6 N-m (10 til 14 pund/tomme).
Koble til strømkabelen
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
1 Før strømkabelen fra enheten til strømkilden.
2 Koble den røde ledningen til den positive (+)
batteriterminalen, og koble den sorte ledningen til den
negative (-) batteriterminalen.
3 Hvis du ikke allerede har gjort det kobler du strømkabelen til
enheten ved å vri låseringen med klokken.
Før du kan angi baugforskyvningen, må du måle den potensielle
baugforskyvningen.
Innstillingen for baugforskyvning som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, brukes for alle andre radarmodi og for
radaroverlegget.
1 Gå til et radarskjermbilde eller radaroverlegg, og velg Meny >
Radaroppsett > Installering > Front på båt.
2 Velg Opp eller Ned for å justere forskyvningen.
Spesifikasjoner
Spesifikasjon
Mål
Minimumsavstand for sikker bruk*
GMR 18 HD+ og 18 xHD
• 100 W/m² = 91 cm
(36 tommer)
• 10 W/m² = 289 cm
(114 tommer)
GMR 24 xHD
• 100 W/m² = 108 cm
(43 tommer)
• 10 W/m² = 343 cm
(135 tommer)
Trygg avstand fra et kompass
1 m (3,28 fot.)
GMR 18 HD+ og 18 xHD vekt
7,7 kg (16,95 pund.)
GMR 24 xHD vekt
9,5 kg (20,9 pund)
Temperaturområde
Fra -15 til 70°C (5 til 158°F)
Dekselmateriale
Termoplastisk gummi
Maksimal antennerotasjonshastighet GMR 18/24 xHD
48 o/min
Maksimal antennerotasjonshastighet GMR 18 HD+
24 o/min
Strøminntakskilde
Fra 11 til 35 VDC, 3,5 A
Sikring
7,5 A
Nytteeffekt
4 kW topp
RF–sendefrekvens
9410 MHz nominell
GMR 18 HD+ og 18 xHD strålebredde
5,2 grader
GMR 24 xHD strålebredde
3,7 grader
Maksimal rekkevidde
GMR 18/24 xHD
48 nautiske mil
Maksimal rekkevidde GMR 18 HD+
36 nm
Strømkabelforlengelser
Det anbefales at du kobler strømkabelen direkte til batteriet.
Hvis det er nødvendig å forlenge kabelen, må du bruke riktig
kabeldiameter for skjøteledningen.
Avstand
Kabeldiameter
2 m (6,5 fot)
16 AWG (1,31 mm²)
4 m (13 fot)
14 AWG (2,08 mm²)
6 m (19 fot)
12 AWG (3,31 mm²)
Koble til en enhet eller til maritimt nettverk
Du kan koble radaren enten direkte til en Garmin enhet som er
kompatibel med radar, eller til Garmin maritimt nettverk hvis du
vil dele radarinformasjon med alle tilkoblede enheter.
MERK: Ikke alle Garmin enheter er kompatible med Garmin
maritimt nettverk. Du finner mer informasjon i
installeringsinstruksjonene eller i brukerveiledningen som fulgte
med enheten.
1 Før nettverkskabelen til den kompatible Garmin enheten.
2 Hvis du ikke har gjort det allerede, installerer du låseringene
og O-ringene på enden av nettverkskabelen.
3 Velg et alternativ:
GMR 18 HD+ and 18/24 xHD – installeringsinstruksjoner
3
Feilsøke installeringen
Spesifikasjon
Mål
Minimumsområde
20 m (66 fot)
Avstandsoppløsning
16 m (52,5 fot)
*Når den sender, må radaren må være plassert i en posisjon på
fartøyet som er minst så langt fra personer. (IEC 60936-1
paragraf 3–27.1 angir de maksimale avstandene fra antennen
der det kan forventes radiofrekvensnivåer (RF).)
Symptom
Mulige årsaker
Radaren slås
ikke på. LEDstatuslampen er
ikke på.
• Strømkabelen er kanskje ikke koblet til enheten
eller batteriet på riktig måte. Kontroller alle tilkoblinger.
• Den innebygde sikringen kan ha gått. Sjekk
sikringen og bytt den ved behov.
• Kabeldiameteren som ble brukt til å forlenge
strømledningen, kan være for liten for lengden på
forlengelsen. Se tabellen i delen Strømkabelforlengelser av denne bruksanvisningen for å sjekke
at riktig kabeldiameter er brukt (Strømkabelforlengelser, side 3).
Detaljerte mål
Element
GMR 18 HD+ and 18 xHD
GMR 24 xHD
Lengde
508,2 mm (20 tommer)
645,4 mm (25 7/16 tommer)
À (bredde)
Á (høyde)
504,7 mm (19
7/
8
tommer)
248,3 mm (9 ¾ tommer)
642,5 mm (25 5/16 tommer)
250,3 mm (9 7/8 tommer)
Radaren er ikke • Radaren slår seg kanskje ikke på. Kontroller LEDtilgjengelig på
statuslampen.
Garmin enheten • Enhetens programvare er kanskje ikke oppdatert.
eller enheter
Oppdater programvaren på enheten eller på
tilkoblet Garmin
Garmin Marine Network.
Marine Network. • Nettverkskabelen er kanskje ikke koblet til
enheten eller Garmin Marine Network på riktig
måte. Kontroller alle tilkoblinger.
• Hvis du brukte en nettverkskontakt som installeres
på stedet, kan den være installert på feil måte.
Kontroller kontakten.
LED-statuslampen finner du på produktetiketten, og den kan
være til hjelp for å feilsøke installeringsproblemer.
Farge og aktivitet
på LED­lampen for
status
Radarstatus
Kontinuerlig rød
Radaren gjør seg klar for bruk. LED-lampen skal
lyse rødt et øyeblikk og så gå over til å blinke
grønt.
Blinker grønt
Radaren fungere som den skal.
Blinker oransje
Programvaren på radaren oppdateres.
Blinker rødt
Det har oppstått en feil på radaren. Ta kontakt
med Garmin produktsupport for å få hjelp.
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GMR™ er et varemerke for
Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Element GMR 18 HD+ and 18 xHD
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
GMR 24 xHD
233 mm (9 3/16 tommer)
176,7 mm (6 15/16 tommer)
141,5 mm (5 9/16 tommer)
233 mm (9 3/16 tommer)
190 mm (7 ½ tommer)
258,5 mm (10 3/16 tommer)
139,2 mm (5 ½ tommer)
207,7 mm (8 3/16 tommer)
141,5 mm (5
227,5 mm (8
9/
16 tommer)
15/ tommer)
16
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
245,4 mm (9 11/16 tommer)
141,5 mm (5 9/16 tommer)
141,5 mm (5 9/16 tommer)
296,2 mm (9 11/16 tommer)
2302
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising