Garmin | GMR™ 18 HD | Installation guide | Garmin GMR™ 18 HD Installationsvejledning

Garmin GMR™ 18 HD  Installationsvejledning
Indlæsning af nyt software på et hukommel­
seskort
GMR™ 18 HD+ and 18/24 xHD installa­
tionsvejledning
Denne enhed kan udelukkende betjenes med radarkompatible
Garmin enheder eller gennem et Garmin Marine Network.
Besøg din Garmin forhandler, eller gå til www.garmin.com for at
få flere oplysninger.
®
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Radaren transmitterer elektromagnetisk energi. Sørg for, at
radaren er monteret i overensstemmelse med anbefalingerne i
disse instruktioner, og at alt mandskab er uden for radarens
område, før den sender. Når den installeres og benyttes korrekt,
overholder brugen af denne radar kravene fra ANSI/IEEE
C95.1-1992 Standard for sikkerhedsniveau i forbindelse med
eksponering for elektromagnetiske felter fra radiobølger.
Når radaren sender, må du ikke se direkte på den på tæt hold,
da øjnene er yderst følsomme over for elektromagnetisk energi.
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
FORSIGTIG
Denne enhed må kun benyttes som hjælpemiddel til navigation.
Brug ikke enheden til formål, der kræver præcise målinger af
retning, afstand, position eller topografi.
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
FORSIGTIG
Åbning af soklen kan medføre personskade og/eller
beskadigelse af enheden. Denne enhed indeholder ingen dele,
der kan serviceres af brugeren, og bør kun åbnes af en Garmin
autoriseret servicetekniker. Eventuelle skader på udstyr som
følge af åbning af enheden af andre end en Garmin autoriseret
servicetekniker er ikke dækket af Garmin garantien.
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et
sikkert sted.
1
2
3
4
5
6
7
Indsæt et hukommelseskort i kort slotten på computeren.
Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
Vælg Download ved siden af GPSMAP serie med SD­kort.
Læs og accepter betingelserne.
Vælg Download.
Vælg Løb.
Vælg det drev, der passer til hukommelseskortet, og vælg
Næste > Afslut.
Opdatering af enhedens software
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det
nyeste software til et hukommelseskort.
1 Slå plotteren til.
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.
5 Når du bliver bedt om det, skal du lade hukommelseskortet
sidde og genstarte plotteren manuelt.
6 Fjern hukommelseskortet.
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.
Overvejelser om montering
For at udføre installationen skal du bruge det rette værktøj og
monteringsudstyr. Disse dele kan fås hos de fleste forhandlere
af maritimt udstyr.
• Det anbefales på det kraftigste at montere enheden væk fra
personer med den vandrette stråle over hovedhøjde. For at
undgå eksponering for skadelige radiofrekvensniveauer bør
enheden ikke monteres tættere på personer end den
maksimale sikkerhedsafstand angivet i
produktspecifikationerne.
• Enheden skal monteres højt over skibets centerlinje med
minimale forhindringer mellem fartøjet og radarstrålen.
Forhindringer kan resultere i blinde og overskyggede
områder eller generere falske ekkoer. Jo højere radomen er
installeret, jo længere væk kan den opspore mål.
• Enheden skal monteres på en plan overflade eller en
platform, der er parallel med fartøjets vandlinje og er robust
nok til at understøtte enhedens vægt. Vægten for hver model
er angivet i produktspecifikationerne.
• De fleste radarstråler spredes lodret 12,5 ° over À og 12,5 °
under Á radomens stråleelement. På fartøjer med højere
stævnvinkler ved normal hastighed kan installationsvinklen
sænkes, så strålen peger en anelse nedad mod vandlinjen,
når fartøjet står stille. Brug kiler om nødvendigt.
Kontakt til Garmin produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support/ for at få oplysninger om
support i de enkelte lande.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
December 2016
Trykt i Taiwan
190-02105-76_0A
• Radomen har to monteringsmuligheder ved installation på en
standardmarineholder. Den ene mulighed er at montere den
tættere på centrum af radomen Â, og den anden mulighed er
at montere den forskudt bagud à for at flytte radaren
længere væk fra masten.
• Den valgfri tylle kan IKKE anvendes som vandtæt forsegling.
Du skal påføre marineforsegler på tyllen, når kablerne er på
plads, for at sikre en vandtæt forsegling.
Når du installerer netværks- og strømkablerne, skal du være
opmærksom på følgende overvejelser.
• Det anbefales at undlade at klippe eller skære i Garmin
Marine Network-kablet, men der kan købes et monteringssæt
fra Garmin eller en Garmin forhandler, hvis det er nødvendigt
at klippe eller skære i netværkskablet.
• For sikkerhedens skyld skal du bruge passende strips,
fastgørelsesværktøjer og forsegler til at føre kablet langs dets
bane og igennem skot eller dæk.
• Kabler bør ikke føres i nærheden af ting, der bevæger sig,
kraftige varmekilder eller gennem døråbninger eller
bundvand.
• For at undgå interferens med andet udstyr bør netværks- og
strømkabler ikke føres ved siden af eller parallelt med andre
kabler som f.eks. radioantennekabler eller strømkabler. Hvis
dette ikke er muligt, skal kablerne afskærmes med et
metalledningsrør eller en anden form for (EMI)
elektromagnetisk interferens.
• Kablet skal installeres så tæt på batterikilden som muligt.
◦ Hvis det er nødvendigt at forlænge strømkablet, skal der
anvendes et passende ledningsmål
(Strømkabelforlængelser, side 3).
◦ Hvis et forlænget kabel føres forkert, kan det give fejl i
radaren på grund af utilstrækkelig kraftoverførsel.
Montering af radaren
• Enheden skal monteres væk fra varmekilder såsom
skorstene og lys.
• Enheden skal monteres på et andet niveau end
salingshornene på masten.
• For at undgå forstyrrelse af et magnetisk kompas, må
enheden ikke placeres tættere på et kompas end den
sikkerhedsafstand for kompas, der er angivet i produktets
specifikationer.
• Anden elektronik og kabler skal monteres mere end 2 m (6 ½
fod) fra radarstrålens bane.
• GPS-antenner bør placeres enten over eller under
radarstrålens bane.
• Enheden skal monteres mindst 1 m (40 tommer) fra
transmissionsudstyr.
• Enheden skal monteres mindst 1 m (40 tommer) fra kabler,
der fører radiosignaler, såsom VHF-radioer, kabler og
antenner.
For SSB (Single Side Band)-radioer skal afstanden øges til 2
m (6 ½ fod).
Før du monterer radaren, skal du gennemgå overvejelser
vedrørende monteringssted samt vælge et monteringssted.
BEMÆRK: De medfølgende M8 x 1,25 x 60 gevindstænger kan
bruges til monteringtykkelser på 5 til 30 mm (3/16 til
1 3/16 tommer) (anbefalet). Brug længere gevindstænger til
overflader over 30 mm (1 3/16 tommer).
1 Hvis du ikke installerer enheden på en forboret Garmin
kompatibel radarmonteringsenhed, skal du bruge den
medfølgende monteringsskabelon til at bore fire 9,5 mm
(3/8 tommer) monteringshuller.
2 Installer låseringen og o-ringen i enderne af Garmin Marine
Network-kablet.
3 Slut strømkablet til strømporten À og netværkskablet til
netværksporten Á.
Overvejelser om kabler
Det kan være nødvendigt at bore huller på 32 mm (11/4 tomme)
huller for at kunne føre strøm- eller netværkskabler.
• Hvis du fører både strøm- og netværkskabel gennem det
samme hul, skal du føre netværkskablet igennem før
strømkablet.
• Du skal påføre marineforsegler på hullet, når kablerne er på
plads, for at sikre en vandtæt forsegling.
Hvis kabelføringshullet skal placeres på et synligt sted, kan du
købe dekorative kabeltyller fra Garmin eller en Garmin
forhandler (valgfrit).
• Om nødvendigt kan tyllen tilskæres, så både netværks- og
strømkablet kan føres gennem samme hul.
2
4 Tryk kablerne ind i en af føringsfurerne  i bunden af
kabinettet, og fastgør dem vha. en kabelplade Ã.
Kablerne skal bøjes og vrides så lidt som muligt.
GMR 18 HD+ and 18/24 xHD installationsvejledning
5 Placer radomen på monteringsoverfladen med det trekantede
6
7
8
9
mærke på kabinettet justeret mod fartøjets front.
Påfør den medfølgende ikke-limende blanding på gevindene
på de fire M8 x 1,25 x 60 gevindstænger.
Indsæt de fire gevindstænger i monteringshullerne i bunden
af radomen.
Op til 50 mm (2 tommer) af gevindstængerne kan forlænges
under radomen.
Lav en krans af marineforsegler på monteringsoverfladen
omkring hvert monteringshul.
Fastgør radomen Ä til monteringsoverfladen Å vha.
gevindstængerne Æ, pakskiverne Ç, fjederskiverne È og de
sekskantede møtrikker É.
brugervejledning, der fulgte med enheden, for at få yderligere
oplysninger.
1 Før netværkskablet til din kompatible Garmin enhed.
2 Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du installere
låseringene og o-ringene på enden af netværkskablet.
3 Vælg en funktion:
• Hvis Garmin enheden ikke er kompatibel med Garmin
Marine Network, skal du slutte netværkskablet til porten
mærket med RADAR.
• Hvis enheden er kompatibel med Garmin Marine Network,
skal du slutte netværkskablet til porten mærket med
NETWORK.
Radarbetjening
Alle funktioner i Garmin radaren styres med plotteren. Se
afsnittet om radaren i betjeningsvejledningen til din plotter, hvis
du ønsker oplysninger om betjening af radaren. Gå til
www.garmin.com/support/ for at hente den seneste
brugervejledning.
Måling af den potentielle forskydning på bådens
stævn
Forskydning på bådens stævn kompenserer for den fysiske
placering af radarscanneren på en båd, hvis radarscanneren
ikke er justeret med forstavn-hæk-aksen.
1 Brug et magnetisk kompas til at lave en optisk pejling på et
stationært mål inden for synlig rækkevidde.
2 Mål målpejlingen på radaren.
3 Hvis pejlingsafvigelsen er mere end +/- 1°, skal du indstille
forskydningen på bådens stævn.
Indstilling af forskydning på bådens stævn
10 Brug en momentnøgle til at spænde møtrikkerne fra 13,7 til
18,6 Nm (10 til 14 lbf-tommer) moment.
Tilslutning af strømkablet
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
1 Før strømkablet fra enheden til strømforsyningskilden.
2 Tilslut den røde ledning til den positive (+) batteriterminal, og
tilslut den sorte ledning til den negative (-) batteriterminal.
3 Tilslut strømkablet til enheden ved at dreje låseringen med
uret, hvis du ikke allerede har gjort det.
Før du kan indstille forskydningen på bådens stævn, skal du
måle forskydningen på bådens stævn.
Indstillingen af forskydning på bådens stævn, der er konfigureret
til brug i én radartilstand, gælder for alle andre radartilstande og
Radar Overlay.
1 Vælg Menu > Radaropsætning > Installation > Stævn på
båd fra en radarskærm eller radar-overlay.
2 Vælg Op eller Ned nede for at justere forskydningen.
Specifikationer
Specifikation
Mål
Minimal sikker betjeningsafstand*
GMR 18 HD+ og 18 xHD
• 100 W/m² = 91 cm (36 tommer)
• 10 W/m² = 289 cm
(114 tommer)
GMR 24 xHD
• 100 W/m² = 108 cm
(43 tommer)
• 10 W/m² = 343 cm
(135 tommer)
Sikkerhedsafstand for kompas
1 m (3,28 fod)
GMR 18 HD+ og 18 xHD vægt
7,7 kg (16,95 lb.)
GMR 24 xHD vægt
9,5 kg (20,9 lb.)
Temperaturområde
Fra -15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Kabinetmateriale
Termoplastisk materiale
Maksimal antennerotationshastighed GMR 18/24 xHD
48 omdr./min.
Maksimal antennerotationshastighed GMR 18 HD+
24 omdr./min.
Strømkilde
Fra 11 til 35 Vdc, 3,5 A
Sikring
7,5 A
Udgangseffekt
4 kW spidsværdi
RF-transmissionsfrekvens
9410 MHz nominel
Strømkabelforlængelser
Det anbefales at slutte strømkablet direkte til batteriet. Hvis det
er nødvendigt at forlænge kablet, skal der anvendes et
ledningsmål, der passer til forlængelsen.
Distance
Ledningsmål
2 m (6,5 fod)
16 AWG (1,31 mm²)
4 m (13 fod)
14 AWG (2,08 mm²)
6 m (19 fod)
12 AWG (3,31 mm²)
Tilslutning til en enhed eller Marine Network
Du kan enten slutte radaren direkte til en radarkompatibel
Garmin enhed eller til et Garmin Marine Network for at dele
radarinformation med alle tilsluttede enheder.
BEMÆRK: Ikke alle Garmin enheder er kompatible med Garmin
Marine Network. Se den installationsvejledning eller
GMR 18 HD+ and 18/24 xHD installationsvejledning
3
Specifikation
Mål
GMR 18 HD+ og 18 xHD strålebredde
5,2 grader
GMR 24 xHD strålebredde
3,7 grader
Maksimal rækkevidde
GMR 18/24 xHD
48 nm
Element GMR 18 HD+ and 18 xHD
Å
Æ
141,5 mm (5 9/16 tommer)
227,5 mm (8
Minimalt område
20 m (66 fod)
Afstandsforskel
16 m (52,5 fod)
Element
GMR 18 HD+ and 18 xHD
GMR 24 xHD
Længde
508,2 mm (20 tommer)
645,4 mm (25 7/16 tommer)
8
tommer)
248,3 mm (9 ¾ tommer)
296,2 mm (9 11/16 tommer)
Mulige årsager
Radaren tænder
ikke. StatusLED'en er ikke
tændt.
• Strømkablet er muligvis ikke korrekt forbundet til
enheden eller batteriet. Kontroller alle forbindelser.
• Inline-sikringen kan være sprunget. Kontroller
sikringen, og udskift den om nødvendigt.
• Ledningsmålet, som strømkablet forlænges
med, kan være for lille til længden af forlængelsen. Se tabellen i afsnittet Strømkabelforlængelser i denne vejledning for at sikre, at der
bruges det korrekte ledningsmål (Strømkabelforlængelser, side 3).
Radaren er ikke
tilgængelig på
Garmin enheden
eller på enheder,
der er sluttet til
Garmin Marine
Network.
• Radaren tændes muligvis ikke. Kontroller statusLED'en.
• Enhedens software er muligvis ikke opdateret.
Opdatering af softwaren på enheden eller på
Garmin Marine Network.
• Et netværkskabel er muligvis ikke sluttet korrekt
til enheden eller til Garmin Marine Network.
Kontroller alle forbindelser.
• Hvis der er anvendt et brugermonterbart stik,
kan det være installeret forkert. Kontroller
stikket.
Detaljerede mål
504,7 mm (19
tommer)
Symptom
*Mens den sender, skal radaren være placeret på en position på
båden, der er mindst denne afstand fra mennesker.
(IEC 60936-1, paragraf 3-27.1, angiver de maksimale afstande
fra antennen, hvor der kan forventes radiobølgeniveauer (RF).)
À (bredde)
Á (højde)
16
141,5 mm (5 9/16 tommer)
Installationsfejlfinding
Maksimal rækkevidde GMR 18 HD 36 nm
+
7/
15/
GMR 24 xHD
Status-LED'en, der sidder på etiketten, kan hjælpe med at
fejlfinde installationsproblemer.
642,5 mm (25 5/16 tommer)
Status LED­farve og Radarstatus
aktivitet
250,3 mm (9 7/8 tommer)
Konstant rød
Radaren gør klar til brug. LED'en vil lyse rødt
kortvarigt, før den skifter til at blinke grønt.
Blinker grønt
Radaren fungerer korrekt.
Blinker orange
Radarens software opdateres.
Blinker rødt
Der er opstået en fejl i radaren. Kontakt Garmin
produktsupport for at få hjælp.
© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin® og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GMR™ er varemærker tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Element GMR 18 HD+ and 18 xHD
À
Á
Â
Ã
Ä
GMR 24 xHD
233 mm (9 3/16 tommer)
176,7 mm (6 15/16 tommer)
141,5 mm (5 9/16 tommer)
233 mm (9 3/16 tommer)
190 mm (7 ½ tommer)
258,5 mm (10 3/16 tommer)
139,2 mm (5 ½ tommer)
207,7 mm (8 3/16 tommer)
© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
245,4 mm (9 11/16 tommer)
141,5 mm (5 9/16 tommer)
2302
support.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising