Garmin | BMW Motorrad Navigator III | User guide | Garmin BMW Motorrad Navigator III Anvandarhandbok

Garmin BMW Motorrad Navigator III Anvandarhandbok
BMW Motorrad Navigator III
användarhandbok
Teile und
Zubehör
© 2007 Copyright: BMW Motorrad och Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Denna produkt har utvecklats av BMW Motorrad tillsammans med Garmin Ltd. Om du har några frågor om denna produkt ska du kontakta din BMW Motorrad-återförsäljare eller BMW
Motorrad direkt. Vi hoppas att du tycker om att använda din BMW Motorrad Navigator III.
BMW Motorrad, D-80788 München, Internet adress: www.bmw-motorrad.com
Garmin International, Inc., 1200 E. 151st Street, Olathe, Kansas 66062 USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax. +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd., Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK Tel.+44 (0) 870,8501241 (utanför Storbritannien) 0808 2380000 (inom
Storbritannien) Fax. +44 870 850 1251
Garmin Corporation, No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Tel. +886 2 2642 9199 Fax. 886/2.2642.9099
Med ensamrätt. Förutom där det uttryckligen tillåts i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, laddas ned eller lagras på något
lagringsmedium i något syfte utan uttryckligt föregående skriftligt medgivande. Vi beviljar härmed behörighet att hämta en enda kopia av denna handbok och av en revision av denna handbok
till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium att visas och att skriva ut en kopia av denna handbok eller en revision därav, under förutsättning att sådan elektronisk eller utskriven
kopia av denna handbok måste innehålla den fullständiga textmeddelandet om upphovsmannarätt och under vidare förutsättning att en icke auktoriserad kommersiell distribution av denna
handbok eller en revision därav är strängeligen förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan varning. BMW Motorrad förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att göra ändringar i innehållet utan skyldighet att
underrätta någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Uppdateringar och ytterligare information om tillämpning och användning av denna produkt finns på BMW
Motorrad:s webbplats.
Garmin® och MapSource® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. City Navigator™, MyGarmin™ och and
Garmin TourGuide™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
Bluetooth ®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Garmin är licensierad. Google™ och Google Earth™ är varumärken
som tillhör Google Inc. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Övriga varumärken och varunamn tillhör deras respektive ägare.
Maj 2007
Artikelnummer 190-00743-39 Rev.A
Varningar
Om du inte undviker följande farliga situationer kan det resultera i en olycka eller
kollision som kan sluta med död eller allvarlig personskada.
BMW Motorrad Navigator III får endast monteras på BMW-motorcyklar med hållare
godkända av BMW Motorrad.
Om du vill använda BMW Motorrad Navigator III i eller på andra fordon är det helt
och hållet ägarens/förarens ansvar att placera och montera enheten så att den inte är
i vägen för fordonets driftsreglage eller blockerar förarens vy av vägen (se diagram).
Monteringsbeslagen som följer med BMW Motorrad Navigator III är inte garanterade mot
kollisionsskador eller konsekvenserna av dessa.
Montera inte där förarens
synfält blockeras.
Får ej placeras
löst på fordonets
instrumentbräda.
Får ej monteras framför det ställe där fordonets krockkudde utlöses.
Dra åt säkerhetsskruven på motorcykelfästet innan du kör med BMW Motorcycle Navigator
III. Om du inte drar åt skruven kan det resultera i att enheten trillar ur fästet, vilket kan
orsaka kroppsskada eller egendomsskada förutom skada på enheten.
Det är helt och hållet fordonets ägares ansvar att köra fordonet på ett säker sätt, att alltid
hålla fullständig uppsikt över alla körförhållande och att inte bli distraherad av BMW
Motorrad Navigator III så att han/hon inte kör på ett säkert sätt. Det är inte säkert att hantera
reglagen på BMW Motorrad Navigator III medan du åker eller kör. Om en förare av ett
fordon utrustat med en BMW Motorrad Navigator III inte koncentrerar sig fullständigt på
att köra fordonet och på vägförhållandena medan fordonet är i rörelse kan detta resultera i
en olycka med egendoms- och personskada.
Att använda BMW Motorrad Navigator III befriar inte på något sätt föraren från
hans/hennes ansvar. Aktuella, gällande trafikregler måste alltid följas. Var alltid medveten
om aktuella trafiksituationer. Det är viktigare att titta på trafiken på vägen än att titta på
visningen. Om den aktuella trafiksituationen och informationen från BMW Motorrad
Navigator III inte stämmer överens har aktuella, gällande trafikregler och den aktuella
trafiksituationen alltid högre prioritet än information som ges av BMW Motorrad
Navigator III.
Av vägsäkerhetsskäl ska du ange detaljer i Navigator III innan du börjar köra eller med
motorcykeln stilla. Titta endast på skärmen om trafiksituationen medger; det är viktigare att
iaktta trafiken och hålla händerna på styret. Annars ska du stanna på en lämplig plats och
titta på visningen med motorcykeln stilla.
Du använder BMW Motorrad Navigator III på egen risk. Minska risken för osäker drift
genom att noggrant granska och förstå alla aspekter av denna referenshandbok och
grundligt öva säker drift genom att använda simulatorläget innan du ger dig ut i trafiken.
När du använder BMW Motorrad Navigator III i verkligheten ska du noggrant jämföra
anvisningarna från enheten med alla tillgängliga navigeringskällor, inklusive informationen
från andra navigeringshjälpmedel, det du ser, sjökort, osv. För säkerhets skull, åtgärda alltid
alla avvikelser innan du fortsätter att navigera.
BMW Motorrad Navigator III är försedd med en funktion - Säkert läge - för förbättrad
förarsäkerhet. Funktionen är aktiverad som standard. Om du använder säkerhetsläget
avaktiveras vissa funktioner för BMW Motorrad Navigator III som kräver mycket
interaktion och som skulle kunna störa dig när du färdas i fordonet.
Förord
Förord
Kontaktinformation
Om du får problem när du använder din BMW
Motorrad Navigator III, eller om du har frågor,
kan du i USA kontakta Garmins produktsupport
per telefon på 913/397.8200 eller 800/800.1020,
måndag–fredag, 08:00–17:00, central USA-tid.
Du kan även skicka e-post till produktsupporten
på BMWNavigatorUSA@garmin.com. Europa:
Kontakta Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0)
870 8501241 (utanför Storbritannien) eller på
0808 2380000 (i Storbritannien).
Serienummer
Skriv upp serienumret (8-siffrigt nummer placerat
på enhetens baksida) i händelse din Navigator III
behöver service eller du skulle vilja köpa ytterligare
kartor.
myGarmin™
Gå till http://my.garmin.com om du vill hitta de
senaste tjänsterna för dina Garmin-produkter.
På webbplatsen myGarmin kan du:
• Registrera din Garmin-enhet.
• Låsa upp tillvalskartor.
Återkom till myGarmin regelbundet så att du inte
missar några nya tjänster.
Om Google Earth™
Gå till http://earth.google.com och hämta
programmet Google Earth. Med Google Earth
installerad på datorn kan du visa kontrollpunkter,
spår och rutter som har sparats i MapSource®. På
menyn Visa väljer du Visa med Google Earth.
Innehållsförteckning
Förord....................................................1
Hitta och köra........................................3
Vart........................................................5
Mina platser...........................................7
Använda kartan...................................10
Skapa och redigera rutter....................12
Använda spårregister .........................14
Använda trådlös Bluetooth®-teknik......15
Trafikinformation..................................18
Anpassa Navigator III..........................19
Bilaga..................................................25
Navigator III - felsökning......................30
__ __ __ __ __ __ __ __
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok
Förord
En titt på Navigator III
IR-fönster
(rikta fjärrkontrollen
(tillval) hitåt)
Vaggans lås (tryck ned och dra åt
säkerhetsskruven innan du kör)
➊
➎
➋
➌
➏
➍
➐
Ljudjack
Kontakt för strömkabel
MCX-anslutning
(för fjärrantenn
(tillval))
Väderskyddslock
Mini-USBanslutning
Strömbrytare
Navigator III – framsida (i fäste)
➊
�FIND – öppna menyn Hitta. Tryck två gånger
när du vill gå hem. Tryck på och håll nere
knappen när du vill öppna listan Senaste
sökningar.
➋
�MENU – öppna huvudmenyn. Tryck på knappen
upprepade gånger när du vill bläddra genom
huvudmenyn eller någon av menyerna Verktyg
och Inställningar. Tryck på och håll ned knappen
när du vill öppna menyn Rutter.
Ljussensor
Pekskärm
➌
�MAP – öppna kartan. Tryck på knappen
upprepade gånger när du vill bläddra genom
kartan, färddatorn och kompassen.
➍
�SPEAK – använd talanvisningar. Tryck på och
håll ned knappen när du vill justera volymen.
Navigator III – baksida (utanför fäste)
➎ �IN/OUT – zooma in och ut ur kartan, välj
knappar och alternativ. Tryck på och håll ned
knappen när du vill bläddra genom listor över
flera sidor.
➏� ENTER – bekräfta ett markerat val.
➐ �ESC – avsluta en meny eller ett fönster.
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok
Hitta och köra
Hitta och köra
Så snart du har startat Navigator III börjar den hämta GPS-satellitsignaler. Den första gången du söker efter satelliter kan det ta några minuter. Stoppa fordonet och
placera Navigator III med fri sikt mot himlen. Staplarna i övre vänstra hörnet
anger satellitsignalens styrka. Tryck på staplarna om du vill visa mer information om
GPS-signalerna.
Hitta en restaurang
➊ Tryck på Vart.
➋ Tryck på Mat, hotell.
➌ Tryck på Mat och dryck.
➍ Tryck på en matkategori.
➎ Tryck på en plats.
➏ Tryck på Gå till.
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok
Hitta och köra
Följa din rutt
När du kör mot ett mål vägleder Navigator III dig
med röstmeddelanden, pilar och beskrivningar i
kartans överkant. Om du lämnar den ursprungliga
vägen räknar Navigator III om rutten och ger dig nya
instruktioner.
Följ pilarna.
Din väg är markerad med en magentafärgad linje.
Stoppa en rutt
Tryck på knappen MENU och tryck på Stopp > Ja.
Lägga till �en omväg till en rutt
Tryck på knappen MENU och tryck på Avstick.
1 kilometer, 5 kilometer eller 10 kilometer
– välj sträcka för omvägen. Om exempelvis en
vägskylt anger att gatan är avstängd de närmaste
tre kilometerna, trycker du på 5 kilometer. Rutten
beräknas om för de närmast påföljande fem
kilometerna.
Avstickare via vägar i rutt – välj vägar i rutten som
du vill undvika. Om exempelvis avfarten är avstängd,
väljer du avfarten i listan med vägar. Rutten beräknas
om så att avfarten undviks.
Avstickare vid trafikincidenter på sträckan – om
du använder en FM-radiomottagare kan du ta en
omväg runt trafikincidenter.
Ta bort alla avstickare – tryck här om du vill ta bort
omvägar som du har angett för rutten.
En målflagga anger ditt mål.
Navigator III – tips
• Använd ett finger för att trycka på skärmen
och välja objekt. Du kan även styra Navigator
III genom att trycka på knapparna på enhetens
framsida eller på den fjärrkontroll som finns om
tillval.
• Tryck på knappen Tillbaka när du vill återgå till
föregående skärmbild.
• Tryck på
och
när du vill visa alla
poster i en lista.
• När ett tangentbord visas på skärmen skriver
du namnet eller numret med fingret. När du
vill skriva ett blanksteg trycker du på .
Tryck på
när du vill skriva siffror eller
specialtecken. Tryck på
när du vill
använda det diakritiska tangentbordet. Om du vill
ta bort det senast skrivna tecknet trycker du på
.
• Du kan titta på andra områden på kartan genom
att trycka på kartan och dra fingret över skärmen.
Mer information finns på sidan 10.
• När du vill justera volymen trycker du på Volym
på huvudmenyn.
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok
Vart
Vart
Sökmenyn
Tryck på knappen FIND eller på Vart på
huvudmenyn.
Senaste sökta – sök efter platser som du har valt i
sökresultatslistan.
Panorera karta – använd kartan till att hitta den
plats du söker efter, vilket kan vara användbart när
du känner till platsen men inte känner till namnet.
1. I sökresultatslistan trycker du på Nära.
2. Välj ett av sökalternativen. Platser nära det
valda alternativet visas.
Minska sökningen
Köra hem – skapa en rutt till hemplatsen.
Information om hur du anger hemplats finns på
sidan 7.
1. I sökresultatslistan trycker du på Stava.
2. Ange en del av namnet och tryck på Klar.
Sökresultat
I Navigator III lagras de senaste 50 platser som du
har hittat i Senaste sökta.
I Navigator III sorteras sökresultatslistan efter
avstånd från den aktuella platsen med den närmaste
platsen först.
Adress – ange husnumret och gatunamnet när du vill
söka efter en viss adress.
Söka efter platser i andra områden
Senast hittade platser
1. Tryck på Vart > Senaste sökta.
2. Välj en plats i listan.
Tryck på Kategori om du vill sortera per en specifik
kategori, t ex Mat, hotell.
Mat, hotell – sök efter platser, t.ex. restauranger,
skolor och sjukhus.
Gator och samh. – sök efter en ort (stadskärna),
gata, korsning eller avfart.
Extra – sök efter egna sevärdheter som du har angett
eller sevärdheter i Garmin TourGuide™ som har lästs
in i Navigator III. Mer information finns på sidan 26.
Mina platser – spara dina favoritplatser. Du kan till
exempel spara det hotell där du har för avsikt att bo
under semestern.
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok
Vart
Informationssida
Söka efter en �adress
1 Tryck på Vart > Adress.
Tryck på Gå till när du vill skapa en rutt till platsen.
Tryck på Avancerat om du vill visa andra alternativ
för platsen:
• Lägg in i aktuell rutt – lägg till platsen som
nästa stopp (delmål) i rutten.
• Slå telefonnummer – ring ett samtal till platsen,
om en telefon med Bluetooth®-teknik är ansluten.
Mer information finns på sidorna 15–17.
• Lägg in som favorit – lägg till platsen i dina
favoriter. Mer information finns på sidan 7.
• Sök närliggande plats – sök efter en plats nära
den här platsen.
• Panorera karta – visa platsen på kartan.
2. Tryck på ett land eller län. Tryck på Sök alla
samhällen eller Välj samhälle/postnr.
3. Ange stadens namn eller postnummer och tryck
på Klar.
4. Välj stad/postnummer.
5. Om det behövs anger du resten av adressen
och trycker på Klar.
6 Välj adressen vid behov.
7. Tryck på Gå till.
Tips! Du söker efter en ort, gata, korsning eller
avfart på ungefär samma sätt som du söker efter
en adress. Tryck på Vart > Gator och samh.
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok
Mina platser
Mina platser
Spara den aktuella platsen:
Spara platser
Tryck på
Öppna kartan. Du kan också trycka
på knappen MAP på framsidan av Navigator III.
1. Tryck på Avancerat.
1. Tryck var som helst på kartan.
2. Tryck på Spara som favorit när du vill spara
aktuell plats.
Varje gång du kan visa informationssidan för en plats
kan du spara platsen som en favorit.
2. Välj ett alternativ.
3. Tryck på Spara Hem.
2. Tryck på Lägg in som favorit.
Ange en hemplats
1. Tryck på Vart > Köra hem.
Tryck på knappen FIND två gånger när du vill spara
en rutt till hemplatsen. Om du vill ändra hemplats
tar du först bort den från Favoriter (mer information
finns på sidan 8). Sedan anger du den igen med hjälp
av anvisningarna ovan.
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok
Mina platser
Söka efter sparade platser
På huvudmenyn trycker du på Vart > Mina platser
> Favoriter.
4. Tryck på Ändra.
1. Tryck på Verktyg > Min info > Favoriter >
Radera favoriter.
2. Välj ett alternativ:
Redigera sparade platser
Efter val – tryck på och ta bort var och en av
platserna individuellt.
1. Tryck på Verktyg > Min info > Favoriter.
2. Tryck på Ändra/titta på favoriter.
5. Välj ett alternativ som du vill redigera.
Namn – ange ett nytt namn för platsen med hjälp
av tangentbordet på skärmen.
3. Tryck på den plats som du vill redigera.
Position – redigera den fysiska platsen för den
sparade platsen. Du kan använda kartan eller ange
nya koordinater med hjälp av tangentbordet.
Höjd - ange höjden för den sparade platsen.
Kategori - placera platsen i en kategori. Tryck på
när du vill visa kategorierna.
Symbol - välj en symbol som ska visas på kartan
för platsen.
Ta bort en sparad plats
Efter kategori – välj en kategori om du vill ta
bort alla platser som tillhör den kategorin.
Radera allt – ta bort alla sparade platser från
dina favoriter.
3. Tryck på en sparad plats.
4. Tryck på Ta bort.
Dela favoriter
Du kan dela med dig av dina favoriter, rutter och
spår med anda Navigator III-ägare med hjälp av
Bluetooth-teknik. Först ger du Navigator IIIenheterna unika kortnamn. Tryck på Inställn. >
Bluetooth > Godkänt namn.
1. Tryck på Verktyg > Min info > Favoriter> För
över favoriter via bluetooth. Din Navigator
III-enhet söker efter andra Bluetooth-enheter.
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok
Mina platser
2. Välj den andra Navigator III-enheten.
2. Ange koordinaterna och tryck på Nästa.
3. Tryck på Gå till.
Bläddra i kartan efter koordinater
1. Tryck på Vart > Mina platser > Koordinater >
Panorera karta.
3. Tryck på Favoriter. Ett meddelande visas som
en bekräftelse på överföringen av favoriter.
Spara koordinater
Om du känner till de exakta geografiska
koordinaterna för resmålet kan du använda Navigator
III för att navigera till valfri plats med hjälp av dess
latitud- och longitudkoordinater.
1. Tryck på Vart > Min info > Koordinater >
Ange position.
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok
2. Tryck på platsen på kartan och tryck på Spara
som favorit.
3. Tryck på Gå till.
Obs! Information om hur du ändrar
positionsformat och inställningar för
kartreferenssystem finns på sidan 21.
Använda kartan
Använda kartan
På huvudmenyn trycker du på Öppna kartan eller
trycker på knappen MAP så att kartan öppnas.
Tryck på ett område i kartan när du vill se ytterligare
information; se nedan. Lägesikonen anger var
du är.
Medan du kör en väg
trycker du på textfältet
när du vill öppna
svänglistan.
Tryck på kartan
när du vill visa
och bläddra i en
2D-karta.
Tryck här så öppnas
färddatorn.
10
Söka på kartan
På huvudmenyn trycker du på Öppna kartan. Du
kan också trycka på Vart > Panorera karta.
Tips för att bläddra i kartan
• Visa olika delar av kartan genom att trycka
på kartan och dra.
• Tryck på ikonerna
och
eller
på knapparna IN/OUT för att zooma in
respektive ut.
• Tryck på valfritt objekt på kartan. En pil
visas som pekar på det markerade objektet.
• Tryck på Granska så öppnas platsens
informationssida. Mer information finns på
sidan 6.
• Tryck på Spara som favorit när du vill spara
platsen som markerats av pilen till Favoriter.
• Om du vill gå tillbaka till föregående skärm
klickar du på Tillbaka.
Färddator
Färddatorn anger aktuell hastighet och ger statistik
om trippen.
När du vill visa �����������������������������
färddatorn väljer du fältet Hastighet
eller Ankomsttid på kartan eller trycker på knappen
MAP flera gånger. Eller tryck på Verktyg >
Färddator på huvudmenyn.
Hastighet
Riktning
Avstånd till målet
Trippmätare
Tryck på Nollställ trippm. när du vill återställa
all information på färddatorn. Nollställ maximal
hastighet genom att trycka på Nollställ maxfart.
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok
Använda kartan
Girlista
Girlistan innehåller en lista över anvisningar om
svängar, en i taget, för hela vägen lika väl som
ankomstinformation. Medan du kör en väg trycker
du på textfältet på kartan när du vill öppna girlistan.
Eller tryck på Verktyg > Girlista på huvudmenyn.
Nästa sväng i rutten visas överst i listan.
Svängens
riktning
Kompassidan
Tryck på knappen MAP upprepade gånger när du
vill titta på kompassidan. Eller tryck på Verktyg >
Kompass.
Markör
(visar riktningen som du bör färdas i för
att följa rutten)
GPS-informationssida
Om du vill visa GPS-informationssidan trycker
du på signalstyrkefälten i det övre högra hörnet på
skärmen. Eller tryck på Verktyg > GPS-info.
Himmelsvy
Signalstyrkefältför
satelliter
Svänganvisningar
Bäring
(visar din färdriktning)
Avstånd till svängen
Tryck på en sväng om du vill visa den på en karta
(sidan Nästa sväng). Tryck på Visa alla när du vill
visa alla svängar i rutten. Tryck på Ändra i rutt
när du vill redigera rutten. Mer information finns på
sidan 13.
När du kör visar kompassen vilken riktning du kör
i. Kompasspilen indikerar den aktuella riktningen.
Om pilen pekar uppåt kör du direkt till destinationen.
Om pilen pekar i någon annan riktning, sväng i
pilens riktning tills den pekar uppåt och fortsätt i den
riktningen.
Vyn av himlen visar de satelliter från vilka du tar
emot signaler. Signalstyrkefälten för satelliterna
anger styrkan på satellitsignalerna. Ett fyllt fält
indikerar att Navigator III har en stark signal från
GPS-satelliten och att GPS-satelliten är redo att
användas. Mer information om GPS finns på
www.garmin.com/aboutGPS. På sidan 19 finns
information om GPS-inställningar.
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok11
Skapa och redigera rutter
Skapa och redigera rutter
Skapa en �ny sparad rutt
Du kan lagra upp till 50 sparade rutter. På huvudmenyn trycker du på Verktyg > Min info > Rutter. TIPS: Tryck på och håll ned knappen MENU när du vill öppna
menyn Rutter.
➊ Tryck på Skapa ny sparad väg.
på ett alternativ och tryck sedan på
➋ Tryck
Nästa. Välj startpunkt.
på ett alternativ och tryck sedan på
➌ Tryck
Nästa. Välj slutpunkt.
Lägg till ett stopp genom att trycka på Ja och
➍ sedan
på Nästa. Välj punkten.
inställningar för sorteringsordning
➎ Ange
och ruttberäkning. Tryck sedan på Nästa.
➏ Tryck på Slutför.
12
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok
Skapa och redigera rutter
Redigera en sparad rutt
1. Tryck på Verktyg > Min info > Rutter > Ändra
i/titta på rutter.
Lägga till �flera mål i en aktiv rutt
Du kan redigera eller lägga till flera mål (även
kallade via delmål, mellanliggande delmål eller
stopp) i den rutt som du för närvarande navigerar i.
1. På sidan Girlista trycker du på Ändra rutt >
Ändra/titta på position.
Navigera i en sparad rutt
Tryck på Verktyg > Min info > Rutter > Följ
sparad rutt. Tryck på vägen som du vill följa.
Beräkna om en rutt
Tryck på Verktyg > Min info > Rutter > Räkna
om rutt.
Ta bort alla sparade rutter
Tryck på Verktyg > Min info > Rutter > Radera
alla sparade rutter.
2. Tryck på den rutt som du vill redigera.
3. Tryck på Ändra.
4. Välj ett alternativ:
Byt namn – ange ett nytt namn för rutten med hjälp
av tangentbordet på skärmen.
Ändra/titta på positioner – lägg till, ordna, ta bort,
sortera om och granska specifika delmål i rutten.
Tryck på Sortera automatiskt för den kortaste
rutten. Tryck på Sortera om om du vill flytta ett
delmål uppåt eller nedåt i rutten. Tryck på Klar när
du är klar.
Ändra ruttinställning – ända inställning för
beräkning av rutt till Kortare tid, Kortare sträcka eller
Fågelvägen. Mer information finns på sidan 22.
Dela ut rutter
2. Tryck på Lägg till.
3. Tryck på den plats där du vill lägga till delmålet.
4. Tryck på ett alternativ och välj sedan delmålet.
5. Lägg till delmål efter behov. Tryck på Klar när
du är klar.
Du kan dela med dig av dina rutter med anda
Navigator III-ägare med hjälp av Bluetooth-teknik.
Mer information om att dela ut favoriter finns på
sidan 8.
Spara den aktiva rutten
Tryck på Verktyg > Min info > Rutter >
Spara aktiv rutt.
Radera rutt – ta bort rutten.
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok13
Använda spårregister
Använda spårregister
Vartefter du färdas skapar Navigator III ett
spårregister över dina rörelser. Tryck på Verktyg >
Min info > Spårregister >
Aktivt register – justera inställningarna i Navigator
III för registrering av spårregister.
• Registrerar – aktivera och avaktivera inspelning
av spårregister.
• Spårregistret fullt – visa använd procentandel
av spårregistrets kapacitet. När du vill rensa
spårregistret trycker du på Spårregistret fullt >
Ja > OK.
• Kartbild – visa spårregistret på kartan
automatiskt eller med angiven zoomnivå.
Spårregistret visas som en prickad lila linje på
kartan.
• Upplösning – spela in delmål längs spåret
automatiskt eller baserat på avstånd eller tid som
du anger. När du vill ange ett specifikt avstånd
eller tid trycker du på Distans eller Tid och
trycker på Nästa. Ange ett avstånd eller en tid
och tryck på Klar.
• Spara aktivt register – spara det aktuella
spårregistret. Ange ett spårnamn och tryck på
Klar.
14
Sparade register – visa en lista med de spårregister
som du har sparat i Navigator III. Du kan visa och ta
bort spårregister. När du sparar spårregister används
viktiga delmål för att bevara en komprimerad och
korrekt information om spåret.
Använda tripploggar
Du kan upprätthålla fyra olika tripploggar för dina
resor. Tryck på Verktyg > Min info > Tripplogg >
För över spår via bluetooth – överför spårregister
till andra Navigator III-ägare med hjälp av
Bluetooth-teknik. Mer information om att dela ut
favoriter finns på sidan 8.
Namn – ange ett nytt namn.
Distans – återställ tripploggen.
Aktiv – aktivera eller avaktivera loggen.
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok
Använda trådlös Bluetooth-teknik
Använda trådlös Bluetooth®teknik
Med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik kan du ansluta
Navigator III till mobiltelefonen och ett trådlöst
headset om du vill få händerna fria. Om du vill veta
om dina enheter med Bluetooth-teknik är kompatibla
med Navigator III, kan du besöka
www.garmin.com/bluetooth.
Krav för användning av handsfreetelefon
Du måste para ihop telefonen och headsetet/
hjälmen med Navigator III för handsfreetelefonkommunikation. Du kan även lyssna på
navigeringsuppmaningar via headsetet/hjälmen.
Para ihop enheter
Innan du kan använda en enhet med trådlös
Bluetooth-teknik med Navigator III måste du para
ihop enheterna.
Så här parar du ihop med en telefon:
1. Tryck på knappen MENU.
2. Tryck på Inställn. > Bluetooth > Hantera
uppkopplingar.
3. Om du aldrig har anslutit en telefon till
Navigator III trycker du på Ja. Om du redan
har anslutit en telefon till Navigator III och du
vill lägga till ytterligare en trycker du på Ny
apparat.
4. Ställ in telefonen på något av lägena “Hitta
mig”, läsbart läge eller “Synlig”. Tryck på OK på
Navigator III.
5. Tryck på telefonen i listan.
6. Om telefonmodellen finns med i listan, trycker
du på den. Om inte, trycker du på Andra
telefoner.
7. Ange Navigator III:s PIN-kod (1234) i din telefon
när du blir uppmanad att göra det.
Om du vill para ihop ytterligare en enhet, t ex ett
headset, med Navigator III, upprepar du steg 1 t o m
5. Ange headsetets PIN-kod i Navigator III om det
behövs.
När du har parat ihop enheter med Navigator III,
ansluts de automatiskt till Navigator III nästa gång
du aktiverar den. Om enheterna inte automatiskt
ansluts till Navigator III kan du ansluta dem
manuellt.
Så här ansluter du enheten manuellt till
Navigator III:
1. Tryck på knappen MENU.
2. Tryck på Telefon.
3. Tryck på Ja.
4. Tryck på den enhet som du vill ansluta till och
tryck sedan på Anslut.
Handsfree-telefonfunktioner
När du har parat ihop enheter med Bluetooth-teknik
med Navigator III, kan du använda Navigator
III till att ringa och ta emot telefonsamtal. Från
huvudmenyn trycker du på Telefon. Använd
menyn Telefon när du vill ringa samtal och granska
samtalshistoriken. Om du använder ett headset med
Bluetooth-teknik kan du tala i dess mikrofon och
lyssna i dess hörsnäcka.
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok15
Använda trådlös Bluetooth-teknik
Använda telefonboken
Obs! Du kan endast använda handsfreefunktionerna som finns för din telefon. Om
telefonen till exempel inte har funktioner
för röstkommandon kan du inte använda
röstuppringning.
Varje gång telefonen paras ihop med Navigator III
överförs telefonboken automatiskt in i Navigator
III. Det innebär att ändringar du gör i telefonboken
överförs nästa gång du använder den med Navigator
III.
Telefonens batterinivå
och signalstyrka
Använda menyn Samtal pågår
Under pågående samtal trycker du på
öppna menyn Samtal pågår.
när du vill
Obs! När telefonen har parats ihop med
Navigator III kan det ta några minuter innan
telefonboken blir tillgänglig.
1. Tryck på Telefon > Telefonbok.
Besvara ett samtal
När du besvarar ett samtal öppnas ett fönster där
telefonnumret eller kontaktnamnet visas. Tryck på
Svara när du vill besvara samtalet eller på Ignorera
om du vill avvisa samtalet.
16
Med hjälp av menyn Samtal pågår kan du lägga på,
överflytta samtalet till telefonens handenhet och
växla till ett inkommande väntande samtal. Tryck på
Knappsats om du vill ange siffror för automatiska
telefonsystem, t.ex. röstbrevlåda.
2. När du vill ringa upp en post trycker du på den i
telefonboken.
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok
Använda trådlös Bluetooth-teknik
Ringa nummer
1. Tryck på Telefon> Slå nummer.
2. Ange numret och tryck sedan på Ring upp.
Ringa samtal med röstuppringning
1. Tryck på Telefon > Röstuppringning.
2. Stava den kontakt som du vill ringa upp.
Obs! Du kan behöva ”träna” telefonen
till att känna igen dina röstkommandon.
I så fall vägleds du i Navigator III
genom proceduren. Läs i telefonens
användarhandbok om det behövs.
Ringa sevärdheter
Visa samtalshistoriken
1. Tryck på Telefon > Mat, hotell.
2. Sök efter den plats du vill ringa till.
3. Tryck på Ring upp.
1. Tryck på Telefon > Samtalshistorik.
2. Tryck på en kategori (Missade, Uppringt eller
Mottagna) när du vill visa respektive samtal.
Samtalen visas i kronologisk ordning med de
senaste samtalen överst i listan.
3. Tryck på det nummer i listan som du vill ringa
upp.
Till vissa sevärdheter finns associerade
telefonnummer. Du kan ringa samtal till dessa
sevärdheter.
Varje gång du parar ihop telefonen med Navigator
III, överförs samtalshistoriken automatiskt till
Navigator III.
Ringa hem
Ange ditt hemtelefonnummer så att du snabbt kan
ringa hem med Navigator III.
Du kan också ringa till intressanta platser med hjälp
av menyn Sök (Vart). När du har hittat den plats
som du vill ringa till, trycker du på Avancerat > Slå
nummer.
1. På menysidan trycker du på Telefon > Ring
hem.
2. Ange telefonnumret och tryck sedan på Spara.
3. Tryck på Ring upp. Ditt hemtelefonnummer
rings upp.
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok17
Trafikinformation
Trafikinformation
Med hjälp av en FM TMC-mottagare (Traffic
Message Channel) som finns som tillval kan
du visa trafikinformation i Navigator III. Mer
information om FM-radiomottagare, leverantörer av
prenumerationer på FM-radioinformation och vilka
orter som omfattas finns på www.garmin.com/traffic.
Obs! Garmin ansvarar inte för riktigheten
i trafikinformationen. FM-radiomottagaren
tar bara emot signaler från trafiktjänstens
leverantör och visar den informationen på
din Navigator III.
Trafik i rutten
På kartan visas
eller
när det finns ett
trafikhinder i rutten. Siffran i ikonen betecknar
förseningstiden i minuter. Förseningstiden beräknas
automatiskt in i ankomsttiden som visas på kartan.
Tryck på
eller
om du vill visa mer
information.
Trafikkarta – visa trafikincidenter i en aktuella
rutten.
Färgkod
Trafiksymbol
Nordamerika
Betydelse
Internationella
Vägförhållande
Vägarbete
Långsam trafik
Anslut FM-radiomottagarens sladd till miniUSB-uttaget på baksidan av Navigator III under
väderskyddet.
Olycka
Trafikproblem
Trafik i ditt område
18
Grönt = L åg allvarlighet, trafiken flyter
normal.
Gult = M
edelhög allvarlighet, viss köbildning.
Rött = H
ög allvarlighet, svår köbildning eller
trafiken står helt stilla.
Vägen avstängd
Ansluta FM-radiomottagaren
På huvudmenyn trycker du på Verktyg > Trafik.
Tryck på det alternativ som du vill visa mer
information om. Tryck på Nära om du vill visa
trafikinformation om en annan plats.
Trafikkoder och symboler
Information
Så här undviker du trafik i rutten:
På kartan trycker du på
eller
>
trafikincident > Kör runt. Mer information om
trafikinställningar finns på sidan 23.
Lägga till en prenumeration
Tryck på Inställn. > Trafik > Abonnemang > Lägg
till abonnemang. Följ instruktionerna på skärmen.
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok
Anpassa Navigator III
Anpassa Navigator III
Allmänna inställningar
Språk
På huvudmenyn trycker du på Volym eller trycker på
och håller ned knappen SPEAK. Tryck på
och
när du vill justera volymen i högtalaren.
GPS
Tryck på Tyst eller tryck på och håll ned knappen
SPEAK om du vill aktivera eller avaktivera ljudet i
Navigator III.
Använd inomhus – tryck på Ja om du vill stänga av
GPS-mottagaren och använda enheten inomhus.
Talspråk – ändra språk för alla röstmeddelanden.
Tryck på det språkalternativ som du vill använda
och tryck sedan på OK. Om du vill ta bort det
språkalternativet från Navigator III, trycker du på
Radera och OK.
Volym
Tryck på Inställn. när du vill öppna
ljudinställningarna. Mer information finns på
sidan 20.
Tryck på Avancerat när du vill justera volymnivå för
röstmeddelanden i relation till övrigt ljud.
På huvudmenyn trycker du på Inställn. > Allmänt.
Tryck på Inställn. > Allmänt> GPS, eller tryck på
GPS-inställning på GPS-informationssidan.
Ange position – om Använd inomhus är valt kan du
välja en plats på kartan som aktuell plats (position).
Tryck på OK när du har valt plats.
WAAS/EGNOS – avaktivera och aktivera WAAS/
EGNOS. WAAS (Wide Area Augmentation System)
och EGNOS (Euro Geostationary Navigation
Overlay Service) är satellitsystem och markstationer
som tillhandahåller korrigeringar av GPS-signaler.
Om du vill veta mer om WAAS och EGNOS kan du
besöka www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Tryck på Inställn. > Allmänt > Språk.
Navigator III innehåller två olika typer av röstspråk:
text-till-tal-språkalternativ och förinspelade
språkalternativ. Språk markerade med “TTS”
är text-till-tal-språkalternativ. Med text-till-talspråkalternativet läses samma ord som visas på
Navigator III upp. Text-till-tal-språkalternativen
har en omfattande vokabulär och de används till att
uttala gatunamnen när du närmar dig svängar. Språk
utan “TTS” är förinspelade språkalternativ, som har
ett begränsat vokabulär som inte innefattar namn på
platser eller gator.
Obs! Om du ändrar röstspråk måste du
starta om Navigator III så att ändringen
slutförs.
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok19
Anpassa Navigator III
Textspråk – ändra textspråk för skärmen. Om du
ändrar textspråket ändras inte språket för kartdata
eller data som du har angett.
Talhastighet – välj hastighet för röstprompter.
Fartjusterad volym – välj hur mycket volymen ska
öka när hastigheten ökar.Låg – volymen ökar något.
Hög – volymen ökar som mest. Detta är användbart
när du kör på motorväg och vindbullernivån ökar.
Knappsatsen
Positionslarm
Indatatyp – välj knappsatsen Endast engelska eller
välj Västeuropa om du vill använda diakritiska
tecken.
Tryck på Inställn. > Allmänt > Positionslarm.
Med alternativet justerar du visuella och audiella
aviseringar för egna sevärdheter som du har överfört
till Navigator III. Mer information om att läsa in
egna sevärdheter finns på sidan 26.
Ange typ – välj önskat utseende på knappsatsen.
Välj exempelvis Stor om du vill visa större knappar
när du använder handskar.
Ljudmeddelande – aktivera eller avaktivera
varningar som hörs när du närmar dig en egen
sevärdhet.
Ljud
Visuellt meddelande – aktivera eller avaktivera
varningar som visas när du närmar dig en egen
sevärdhet.
Tryck på Inställn. > Allmänt > Knappsats.
Tryck på Inställn. > Allmänt > Ljud.
Instruktioner – aktivera rösthjälpsmeddelanden
eller välj Endast talknapp om du vill endast vill
använda rösthjälp när du trycker på knappen Speak.
Larmsignal – aktivera eller avaktivera den signal
som ljuder före röstmeddelanden.
Kontinuerligt meddel. – välj vilka varningar som du
vill aviseras kontinuerligt om.
Garmin TourGuide
Tryck på Inställn. > Allmänt > TourGuide. Om det
finns en GPS-styrd ljudtur från en
tredjepartsleverantör på Navigator III kan du spela
upp hela turen genom att välja Autoljud. Om du vill
att en högtalarikon
ska visas på kartan när det
finns tillgänglig information väljer du Vald. Om du
vill avaktivera ljudturen väljer du Av. Mer
information om hur du läser in sevärdhetsfiler i
Navigator III finns på sidan 26.
Tid
Tryck på Inställn. > Allmänt > Tid.
Tidszon – välj tidszon eller närliggande ort. Tryck på
Egna om du vill ange tiden manuellt. Tryck på OK
när du har justerat tiden. Tryck på Tidzonslista om
du vill återgå till listan med tidszoner/orter.
Tidsformat – välj 12 eller 24 timmars tidsformat.
Sommartid - välj Auto, Ja eller Nej. Med
inställningen Auto justeras tiden för sommartid
automatiskt baserat på tidszonen.
Ljudsignal pekskärm – aktivera eller avaktivera det
ljud som hörs när du trycker på skärmen.
Knappljud – aktivera eller avaktivera det ljud som
hörs när du trycker på en knapp.
20
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok
Anpassa Navigator III
Måttenhet
Tryck på Inställn. > Allmänt > Enhet. Ändra alla
måttenheter till Brittiska eller Metriska.Egna – välj
metriska eller engelska för olika enheter såsom
distans, hastighet och temperatur.
Säkerhetsläge
Tryck på Inställn. > Allmänt > Säkerhetsläge.
Aktivera eller avaktivera säkert läge, vilket innebär
avaktivering av alla enhetsfunktioner som kräver
mycket interaktion och som skulle kunna störa
dig när du färdas i fordonet. När säkerhetsläget är
aktiverat kan du inte söka efter en plats under färd.
Koordinater
Tryck på Inställn. > Allmänt > Koordinater.
Positionsformat – ändra utseende på koordinater.
Den aktuella positionen visas på GPS-enheten i
form av koordinater. Eftersom olika positionsformat
används för olika kartor och diagram kan du välja
koordinatformat för den typ av karta du använder.
Kartreferenssystem – välj vilket kartreferenssystem
som ska användas för Navigator III. Om du
navigerar och jämför GPS-koordinater med en
karta, ett diagram eller annan referens, anger du
kartreferenssystem för Navigator III till samma
referenssystem som kartan för att erhålla så korrekt
navigering som möjligt.
Färgläge – välj Dagsljus om du vill ha en ljus
bakgrund. Välj Natt om du vill ha en svart bakgrund.
Välj Auto om du automatiskt vill växla mellan de två
baserat på tid på dygnet.
Kartinställningar
Ruttfärg – välj ruttlinjens färg.
Tryck på Inställn. > Karta.
Kartinformation – justera hur mycket detaljer som
ska visas på kartan. Kartan ritas om långsammare när
detaljer visas.
Riktning – ändra kartans perspektiv.
• 2D norr upp – visa kartan med två dimensioner
(2D) och norr uppåt på skärmen.
• 2D kurs upp – visa kartan med två dimensioner
(2D) och färdriktningen uppåt på skärmen.
• 3D kurs upp – visa kartan med tre dimensioner
(3D) och färdriktningen uppåt på skärmen. Det
här är standardkartvisningen.
Autozoom – avaktivera eller aktivera automatisk
zoomning på kartan för optimal visning. Du kan
också ange ett maximalt automatiskt zoomavstånd.
Lås vägar – lås vägar som inte tillhör rutten. Välj
Aldrig eller Vid ruttuppläggning.
Kartinfofält – justera storlek och innehåll för
datafält som visas på kartan. Välj Inget om du vill ta
bort datafälten så att mer av kartan visas. Välj Bred
om du vill göra datafälten större så att de upptar
mer utrymme på kartan. Välj Smal om du vill göra
datafälten smalare så att du kan visa mer av kartan.
Mer information finns på sidan 24.
Teckenstorlek – justera visningsstorleken för text
för olika objekt som visas på kartan, såsom järnvägar
och gator.
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok21
Anpassa Navigator III
Zoomnivå – anpassa vilka kartobjekt som ska visas
på olika zoomnivåer. För varje kartobjekt kan du
välja Av, Auto eller ett maximalt zoomavstånd.
Obs! När du lägger till fler detaljer ökar
tiden för kartans uppdatering.
Detaljkartor – aktivera och avaktivera de
detaljerade kartor som finns i Navigator III.
Navigeringsinställningar
1. Tryck på Inställn. > Ruttnavigering> Fordon.
2. Välj den fordonstyp som du vill anpassa.
3. Tryck på Ändra inställningar.
Ruttberäkn.metod – välj ruttberäkningsmetoden
som du vill använda.
• Kortare tid – rutter som beräknas med den här
inställningen gå snabbare att köra men kan utgöra
en längre sträcka.
• Kortare sträcka – rutter som beräknas med den
här inställningen har kortare avstånd men kan ta
längre tid att köra.
• Fågelvägen – skapa en rätlinjig rutt från
aktuell plats till målet. Det kan vara användbart
när du färdas utanför den detaljerade kartans
täckningsområde eller där inga vägar finns.
Fråga efter ruttber.metod – välj om du vill
tillfrågas om vilken ruttberäkningsmetod som ska
användas.
Fönster nästa sväng – aktivera eller avaktivera
fönstret för nästa sväng. Auto – fönstret öppnas när
du närmar dig svängen.
Kontin. autom. ruttsökning – aktivera eller stäng
av kontinuerligt automatiskt ruttval där Navigator III
kontinuerligt söker efter en bättre väg till målet. Det
här kan vara användbart om en trafikolycka inträffar
eller det finns tidsbegränsade svängar längs den
aktuella rutten.
Inställning, objekt att undvika – ange på vilket sätt
vägtyper, trafik, egna och andra navigeringshinder
ska undvikas. Innan du anger en semesterrutt kan
du till exempel ange Undvik inte för större vägar,
Ruttberäkn.metod för mindre vägare och Undvik
för avgiftsbelagda vägar
Så här skapar du egna undvikanden:
1. På menyn Inställning, objekt att undvika trycker
du på Egna objekt att undvika > Lägg till nya
områden att undvika eller Lägg till ny väg att
undvika.
2. Tryck på det första hörnet och tryck på Nästa.
Omräkn. för fågelvägen – ange hur vägen ska
räknas om när du inte följer rutten. Här kan du stänga
av meddelandet “Fel väg, räkna om”.
22
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok
Anpassa Navigator III
3. Tryck på det andra hörnet och tryck på Nästa.
Bluetooth-inställningar
Undvik trafik – välj Ja om du vill undvika
trafikincidenter när du genererar en rutt. Rutten kan
fortfarande dras genom trafik om det är den bästa
tillgängliga rutten eller om inga alternativa vägar
finns.
Hantera uppkopplingar – hantera uppkopplingarna
till enheter med trådlös Bluetooth-teknik. Tryck på
en enhet som du vill ansluta till eller koppla från,
eller som du vill ta bort från minnet i Navigator III.
Tryck på Ny apparat om du vill söka i området efter
enheter med Bluetooth-teknik. Mer information
finns på sidorna 15–17.
Skärminställningar
4. Tryck på Slutför.
Tryck på Inställn. > Bild.
Trafikinställningar
Tryck på Inställn. > Trafik.
Leverantör – om du har en FM-radiomottagare
ansluten anger du vilken leverantör du vill använda
eller väljer Auto. Tryck på Avancerat om du vill
rensa leverantörslistan och söka efter leverantörer.
Abonnemang – om du har en FM-radiomottagare
ansluten trycker du på FM-stationer så att
abonnemangen visas. Tryck på ett abonnemang om
du vill visa vilket datum det löper ut. Besök
www.garmin.com/fmtraffic om du vill få mer
information.
Symbolstil – välj nordamerikanska
internationella
trafikikoner.
Ljudmeddelande – aktivera eller avaktivera
varningar som hörs för trafikincidenter.
Ljusstyrka – välj Manuell och tryck sedan på Nästa.
Tryck på
om du vill minska ljusstyrkan eller på
om du vill öka den. Välj Auto för automatisk
ljusstyrkejustering baserad på ljussensorns avläsning.
Kalibrera pekskärm – om du tycker att pekskärmen
inte svarar riktigt kan du kalibrera skärmen. Följ
instruktionerna på skärmen. Använd fjärrkontrollen
för att komma visa sidan vid behov.
Pekskärm – aktivera eller avaktivera pekskärmen.
När pekskärmen är avstängd använder du enhetens
knappar eller den fjärrkontroll som finns som tillval
för att styra Navigator III.
Tryck på Inställn. > Bluetooth.
Bluetooth – aktivera eller avaktivera Bluetoothteknik.
Godkänt namn – ange ett namn för Navigator III.
Det här namnet används när du ansluter till enheter
med Bluetooth-teknik.
Enhetsinformation (Om)
Tryck på Inställn. > Om. Tryck på ett objekt som du
vill visa information om.
Återställa inställningarna
Om du vill återställa enhetens originalinställningar
trycker du på Inställn. > Återställ förval > Ja.
eller
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok23
Anpassa Navigator III
Anpassa kartans datafält
Du kan anpassa informationen som visas i datafälten på kartan. På huvudmenyn trycker du på Inställn. > Karta > Kartinfofält.
på Bred eller Tunn. Tryck
➊ Tryck
på Nästa.
på det datafält du vill
➋ Tryck
anpassa.
typen av data som ska
➌ Välj
visas i detta fält.
1/2, 2/2, 1/3?
på
och
för att
➍ Tryck
ändra fältlayouten. Tryck på OK.
24
det här för varje datafält
på Nästa. Upprepa för de
➎ Upprepa
➏ Tryck
som visas när du följer en rutt.
datafält som visas när du inte följer
en rutt.
1/2 anger att detta är ditt
första val av två möjliga val
för datafältets layout. 2/2
betyder att detta är ditt andra
val. Vissa typer av datafält
ger dig tre val medan vissa
tillhandahåller endast ett val.
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok
Bilaga
Bilaga
Använda Navigator III i bilen
Så här tar du bort Navigator III från
motorcykeln:
1. Använd säkerhetsskruvmejseln och lossa på
skruven ovanpå vaggans lås.
2. Lyft upp vaggans lås tills det klickar.
3. Dra ut Navigator III-enheten ur fästet.
4. Skjut strömkontakten åt vänster och koppla ur
strömsladden.
Så här monterar du Navigator III i det glidfria
friktionsfästet:
1. Passa in och skjut strömkontakten på fordonets
strömsladd åt höger tills den är ordentligt på
plats.
2. Skjut låsspaken på basplattan åt vänster
(olåst).
3. Skjut undersidan av Navigator III in i basplattan
tills den klickar på plats.
4. Skjut låsspaken åt höger (låst).
5. Anslut fordonets strömsladd till ett eluttag i
fordonet.
6. Dra sladden så att den inte hindrar
framförandet av fordonet.
Ansluta till en dator
Obs! Anslut inte USB-sladden till datorn
förrän du har läst in USB-drivrutinerna från
den medföljande DVD-ROM-skivan.
Om du vill uppdatera programvaran, läsa in
ytterligare kartor eller läsa in egna sevärdheter,
ansluter du Navigator III till datorn med hjälp av den
medföljande USB-sladden.
Steg 1: �������������������������
Läs in USB-drivrutinerna
Innan du ansluter USB-sladden till datorn, placerar
du den medföljande DVD-ROM-skivan i datorns
DVD-ROM-enhet.
Om DVD-ROM-skivan inte startar automatiskt
klickar du på Start och sedan på Kör. Skriv
bokstaven för DVD-ROM-enheten följt av “setup”
(t ex “D:\setup”). Tryck sedan på Enter. Följ
instruktionerna på skärmen.
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok25
Bilaga
Steg 2: Anslut strömförsörjningen
Anslut den medföljande strömsladden till
strömkontakten på baksidan av Navigator III. Anslut
den andra änden till ett ledigt eluttag.
Steg 3: Anslut USB-kabeln
Använd den medföljande USB-sladden för att
ansluta Navigator III till datorn. Du använder också
USB-sladden när du uppdaterar programvaran för
Navigator III eller läser in ytterligare kartor.
Så här ansluter du Navigator III till datorn:
1. Anslut den mindre änden av USB-sladden till
kontakten på baksidan av Navigator III.
2. Anslut den större änden av USB-sladden till en
ledig USB-port på datorn.
Uppdatera programvara och
kartdata
1. Läs in USB-drivrutinerna med hjälp av den
medföljande DVD-ROM-skivan. Mer information
finns på föregående sida.
2. Anslut strömsladden till strömkontakten på
baksidan av Navigator III. Starta Navigator III
3. Anslut USB-sladden till Navigator III och datorn.
4. Besök www.garmin.com/products/
bmwNavigatorIII. Klicka på Uppdateringar och
hämtningsbara filer.
5. Klicka på Hämta bredvid enhetens
programvara.
6. Läs och godkänn villkoren. Klicka på Hämta.
7. Välj Kör (eller Öppna). Programvaran
uppdateras.
Du kan också använda WebUpdater för att uppdatera
programvaran för Navigator III. Besök www.garmin
.com/products/webupdater om du vill veta mer om
WebUpdater.
Besök www.garmin.com/unlock/update.jsp och
se om det finns en uppdatering tillgänglig för din
kartprogramvara.
26
Om du vill se vilken version av kartorna har som
är inläst i Navigator III öppnar du huvudmenyn.
Tryck på Inställn. > Om > Detaljkartor. Hur du
läser in kartor i Navigator III beskrivs i MapSourcehjälpfilen.
Läsa in extrafunktioner
I Navigator III kan du läsa in databaser med egna
sevärdheter, däribland Garmin TourGuide-platser
från olika företag på Internet. Vissa anpassade
sevärdhetsdatabaser innehåller varningsinformation
för platser som t.ex. säkerhetskameror och skolzoner.
Navigator III kan underrätta dig om när du närmar
dig en av dessa platser.
När du hämtat sevärdhetsdatabasen använder du
Garmin POI Loader för att installera sevärdheterna
i enheten. POI Loader finns på www.garmin.com/
products/poiloader. Välj Updates and Downloads
(Uppdateringar och hämtningsbara filer). Om du vill
ha mer information läser du i hjälpen för POI Loader.
Om du vill öppna hjälpen trycker du på F1.
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok
Bilaga
Varning: Garmin tar inget ansvar för
användningen av databaser med anpassade
sevärdheter eller att informationen i
trafikövervakningskameradatabaser och
databaser med andra typer av anpassade
sevärdheter är rätt.
Söka efter egna sevärdheter
Du hittar de egna sevärdheterna eller de Garmin
TourGuide-sevärdheter som finna i Navigator III
genom att trycka på knappen Find och sedan trycka
på Mina platser > Egna intressanta platser.
Ta bort egna sevärdheter
Strömförsörjning
Källa: 12 V DC
Förbrukning: högst 12 watt vid 13,8 V DC
12 volt adaptersäkring: AGC/3AG - 1,0 Amp
Fjärrkontroll (tillval): två alkaliska AAA-batterier
(medföljer inte).
Obs! Fjärrkontrollen är inte vattentät.
Om du vill visa en fullständig lista med
specifikationer kan du besöka
www.garmin.com/products/bmwNavigatorIII och
klicka på Specifications (Specifikationer).
Om du vill ta bort alla egna sevärdheter trycker du
på knappen Menu. Tryck på Verktyg > Min info >
Egna intressanta platser > Radera allt.
Om du vill ha mer information om hur du kasserar
enheten på rätt sätt kontaktar du din lokala
avfallskassering.
Tekniska specifikationer
Vårda Navigator III
Storlek: 14,3 B x 8,0 H x 5,0 D cm)
Vikt : 420 g
Fodral: Stryktåligt, fullständigt tätt, IPX7vattensäkert*
Skärm: läsbar i dagsljus, 17:9 WQVGA TFT-skärm
med automatiskt inställda färger, pekskärm och
automatisk nedtoning; 454 x 240 bildpunkter,
Navigator III innehåller känsliga elektroniska
komponenter som kan skadas permanent om
du utsätter enheten för häftiga skakningar eller
vibrationer. Du kan minimera risken att Navigator
III skadas genom att undvika att tappa den och inte
använda den i miljöer där det finns stor risk för
skakningar eller vibrationer.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer (som i bakluckan på bilen) eftersom
den då kan skadas permanent.
Rengöra enheten
Navigator III är byggd av material av hög kvalitet
och behöver inget annat underhåll av användaren
än rengöring. Rengör det yttre höljet med en trasa
fuktad med en mild tvättmedelslösning. Torka
sedan torrt. Använd inte kemiska rengörings- eller
lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.
Vårda pekskärmen
Pekskärmen är avsedd att manövreras med ett
finger. Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål
på pekskärmen eftersom skador kan uppstå. Även
om det går att använda en persondatorpenna till att
använda pekskärmen bör du inte försöka göra det
samtidigt som du kör fordonet.
Rengör pekskärmen med en mjuk, ren och
luddfri trasa. Om det behövs använder du vatten,
isopropylalkohol eller linsrengöring. Häll lite av
vätskan på trasan och torka sedan försiktigt av
pekskärmen.
Lagring av kartor: förprogrammerat internminne
Temperatur: -15 till +70 °C
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok27
Bilaga
Fjärrkontroll (tillval).
Installera två AAA-batterier i fjärrkontrollen. Rikta
fjärrkontrollen mot IR-fönstret framme till vänster på
Navigator III.
(Zoom) In – zooma in på kartan.
(Zoom) Out – zooma ut från kartan.
Menu – öppna huvudmenyn.
Tryck upprepade gånger när
du vill visa huvudmenyn
eller menyerna Verktyg och
Inställningar.
Map – öppna kartan. Tryck
upprepade gånger när du vill
visa kartan, färddatorn och
kompassen.
Back – återgå till
föregående sida eller avbryt
datainmatning.
Speak – meddela nästa sväng
eller GPS-status.
Styrspak – markera alternativ
och flytta kartpekaren. Tryck när du vill göra ett val.
Page ▲ ▼ – bläddra genom listor och sidor.
Vol + – höj och sänk volymen.
IN
OUT
ZOOM
MENU
MAP
BACK
SPEAK
PAGE
1
VOL
ABC
2
DEF
3
GHI
4
JKL
5
MNO
6
PQRS
TUV
8
WXYZ
7
9
0
Alfanumeriska knappar – ange siffror. Om du vill
ange bokstäver trycker du upprepade gånger.
28
Obs! Låt inte de alkaliska batterierna sitta kvar
ifjärrkontrollen under långa tidsperioder. Minska
risken för batteriläckage i batterifacket genom att
avlägsna batterierna när du förvarar fjärrkontrollen
under längre tid än sex månader.
Viktig information
Information om kartdata: Ett av Garmins mål är ge
kunder den mest fullständiga och exakta kartografi som
finns tillgänglig för oss för en rimlig kostnad. Vi använder
en kombination av privata datakällor och datakällor från
myndigheter som vi identifierar i produktlitteraturen och
copyrightmeddelanden som visas för konsumenten. Så
gott som alla datakällor innehåller en del felaktiga eller
ofullständiga data. I vissa länder är fullständig och exakt
kartinformation inte tillgänglig eller oöverkomligt dyr.
VARNING! Denna produkt, förpackningen och
komponenterna innehåller kemikalier som enligt delstaten
Kaliforniens kännedom kan orsaka cancer, missbildningar
eller skada fortplantningen. Denna kungörelse tillhandahålls
i enlighet med Kaliforniens proposition 65. Mer information
finns på www.garmin.com/prop65.
- lamporna i produkten kan
innehålla kvicksilver och måste
återvinnas eller kastas bort enligt
gällande regler och förordningar.
Hg
California Electronic Waste Recycling Act of 2003
kräver att vissa elektroniska enheter återvinns.
Ytterligare information om återvinning av denna produkt
finns på www.erecycle.org.
Uppfyllande av FCC-krav
Enheten överensstämmer med Del 15 av FCC:s
störningsgränser för klass B digitala apparater FÖR
ANVÄNDNING I HEM ELLER PÅ KONTOR. Dessa
gränser är utformade för att ge mer rimligt skydd mot
skadliga störningar i en installation i en bostad och är
strängare än utomhuskrav.
Användningen av denna enhet är underställd följande
villkor: (1) denna enhet får ej förorsaka skadliga störningar
och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna
störningar, inklusive störningar som kan medföra icke
önskvärd funktion.
Denna utrustning genererar, använder och kan sända ut
radiofrekvent energi och kan, om den inte är installerad
och används i enlighet med anvisningarna, orsaka skadlig
störning i radiokommunikation. Det finns emellertid ingen
garanti att störning inte inträffar i en viss installation. Om
denna utrustning förorsakar skadliga störningar i radioeller televisionsmottagning, vilket kan utrönas genom
att utrustningen stängs av och slås på, ska du försöka att
eliminera störningarna genom en av följande åtgärder:
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok
Bilaga
•
Vrida eller flytta mottagarantennen.
•
•
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
Anslut utrustningen till ett uttag på en annan
säkringsgrupp än den som mottagaren är ansluten till.
• Kontakta en erfaren radio-/TV-tekniker för assistans.
Enheten innehåller inga delar som kan servas av
användaren. Reparationer ska endast göras av ett
auktoriserat Garmin-servicecenter. Icke auktoriserade
reparationer eller ändringar kan resultera i permanent
skada på utrustningen och ogiltigförklara garantin och ditt
tillstånd att använda denna enhet under förordningarna i
Del 15.
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA Navigator III
ACCEPTERAR DU ATT FÖLJA VILLKOREN I
FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR
LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.
på eller på något annat sätt göra om Programvaran eller
någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete
som bygger på Programvaran. Du intygar också att du inte
kommer att exportera eller omexportera Programvaran till
något land i strid med de exportkontrollagar som gäller i
USA.
Industry Canada Compliance
Radiokommunikationsenheter av Kategori I
uppfyller Industry Canada Standard RSS-210.
Radiokommunikationsenheter av Kategori II uppfyller
Industry Canada Standard RSS-310.
Överensstämmelseförklaring
Härmed intygar Garmin att den här produkten i produkten
Navigator III överensstämmer med de grundläggande
kraven och andra föreskrifter i direktiv 1999/5/EC. Den
fullständiga överensstämmelseförklaringen finns på
Garmins webbplats för din Garmin-produkt:
www.garmin.com/products/bmwNavigatorIII. Klicka på
Handböcker och välj sedan Declaration of Conformity
(överensstämmelseförklaring).
Garmin ger dig en begränsad licens för användning av den
programvara som är inbäddad i enheten (”Programvaran”)
i binär körbar form för den normala driften av produkten.
Äganderätten och de intellektuella immateriella
rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och är
skyddad enligt de copyrightlagar som gäller i USA samt
enligt internationella copyrightöverenskommelser. Du
bekräftar vidare att strukturen på, organisationen av och
koden för Programvaran är värdefulla företagshemligheter
som tillhör Garmin och att källkoden för Programvaran är
en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin. Du intygar
att du inte kommer att dekompilera, demontera, ändra
eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den
Den här svenska versionen av användarhandboken
för Navigator III (Garmin artikelnummer 190-0074300, revision A) tillhandahålls som en service. Vid
behov läser du i den senaste reviderade upplagan av
den engelska användarhandboken angående drift och
användning av Navigator III.
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok29
Navigator III - felsökningk
Navigator III - felsökning
Problem/fråga
Lösning/svar
Navigator III söker inte efter
satellitsignaler.
Det kan ta några minuter att söka efter satellitsignaler. Placera dig på en öppen plats, utanför garage och på avstånd från höga byggnader. Stanna
fordonet och placera Navigator III med fri sikt mot himlen. Staplarna i övre vänstra hörnet
anger satellitsignalens styrka. Tryck på staplarna om
du vill visa mer information om GPS-signalerna.
Pekskärmen fungerar inte när jag
trycker på den.
Kalibrera om skärmen. Tryck ned knappen MENU. Använd fjärrkontrollen (om det behövs) och välj Inställn. > Bild > Kalibrera pekskärm. Följ
instruktionerna på skärmen.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Obs! Fjärrkontroll är ett tillval för
vissa Navigator III-paket.
Fjärrkontrollen är inte aktiverad när den avancerade motorcykelvaggan används. Manövrera Navigator III med knapparna på enheten och vaggan och
genom att trycka på pekskärmen när den är placerad i vaggan. Kontrollera att de två AAA-batterierna är installerade. Kontrollera batteriernas polaritet (+
och -). Installera nya batterier. Rikta fjärrkontrollen mot IR-porten på framsidan av Navigator III.
Hur rensar jag alla användardata?
Jag måste återställa Navigator III.
Stäng av Navigator III och starta den igen. Under start trycker du på och håller ned knappen FIND på framsidan av Navigator III. Fortsätt hålla ned
knappen FIND tills meddelandet “Vill du radera alla sparade data?” visas. Tryck på Ja så rensas all användarinformation. Alla ursprungliga inställningar
återställs. Favoriter och senaste sökningar raderas också.
Bluetooth-enheten ansluter inte till
Navigator III.
Stäng av enheten och Navigator III. Starta dem igen. Om du redan har parat ihop enheten och Navigator III ska enheten återansluta till Navigator III
automatiskt. Om det inte fungerar följer du proceduren för manuell anslutning av enheten på sidan 15. 30
BMW Motorrad Navigator III – användarhandbok
Diese Bedienungsanleitung ist aus umweltfreundlichem,
100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt – der Umwelt zuliebe.
© 2007 Copyright by:
BMW Motorrad, D-80788 München und Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften.
Nachdruck, Übersetzungen oder Vervielfältigungen – auch auszugsweise –
nur mit schriftlicher Genehmigung der BMW Motorrad.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten
Druck 05.07
Ref. Br. 01 29 7 698 123
Part Number 190-00743-39 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising