Garmin | BMW Motorrad Navigator III | Operating instructions | Garmin BMW Motorrad Navigator III Betjeningsvejledning

Garmin BMW Motorrad Navigator III Betjeningsvejledning
BMW Motorrad Navigator III
betjeningsvejledning
Teile und
Zubehör
© 2007 Copyright: BMW Motorrad og Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Dette produkt er blevet udviklet af BMW Motorrad i samarbejde med Garmin Ltd. Hvis du har spørgsmål vedrørende dette produkt, bedes du kontakte BMW Motorradforhandleren eller BMW Motorrad direkte Vi håber, du vil nyde brugen af din BMW Motorrad Navigator III.
BMW Motorrad, D-80788 München, hjemmeside: www.bmw-motorrad.com
Garmin International, Inc., 1200 E. 151st Street, Olathe, Kansas 66062 USA, tlf. 913/397.8200 eller 800/800.1020 Fax. 913/397.8282
Garmin (Europa) Ltd., Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK Tlf. +44 (0) 870.8501241 (uden for Storbritannien)
0808 2380000 (inden for Storbritannien) Fax 44/0870.8501251
Garmin Corporation, No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Tlf. 886/2.2642.9199 Fax. 886/2.2642.9099
Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre det er udtrykkeligt meddelt heri, må ingen del af denne vejledning genproduceres, kopieres, transmitteres, uddeles, downloades eller
gemmes på noget lagringsmedie, til noget som helst formål uden forudgående skriftlig tilladelse. Vi giver hermed tilladelse til at downloade en enkelt kopi af denne vejledning
og en hvilken som helst revision af denne vejledning til et harddrev eller andet elektronisk lagringsmedie til læsning, og til at udskrive en kopi af denne vejledning eller
en hvilken som helst revision hertil, forudsat at sådan elektronisk eller udskrevet kopi af denne vejledning indeholder den fuldstændige tekst i denne copyrightmeddelelse.
En hvilken som helst uautoriseret kommerciel distribution af denne vejledning eller revision hertil er strengt forbudt.
Information i denne vejledning kan ændres uden varsel. BMW Motorrad forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at foretage ændringer i indholdet
uden forpligtelse til at oplyse nogle personer eller organisation om sådanne ændringer eller forbedringer. Opdateringer og yderligere oplysninger om programmet og brugen af
dette produkt kan findes på BMW Motorrad’s hjemmeside.
Garmin® og MapSource® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registrerede i USA og andre lande. City Navigator™, MyGarmin™
og Garmin TourGuide™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke benyttes uden udtrykkelig tilladelse fra
Garmin.
Bluetooth®-navnet og -logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin er på licens. Google™ og Google Earth™ er varemærker tilhørende
Google Inc. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
Maj 2007
delnummer 190-00743-36 Rev. A
Advarsler
Følgende potentielt farlige situationer kan resultere i ulykker eller
sammenstød med død eller alvorlige personskader til følge.
BMW Motorrad Navigator III må kun fastgøres til BMW motorcykler med holdere,
der er godkendt af BMW Motorrad.
Ved brug i eller på andre køretøjer påligger det udelukkende ejeren/operatøren
af BMW Motorrad Navigator III at anbringe og fastgøre enheden, så den ikke
forstyrrer køretøjets betjeningsanordninger eller forhindrer førerens udsyn på vejen
(se diagram). Monteringshardwaren, som leveres fra BMW Motorrad, er ikke
garanteret mod skade ved sammenstød eller konsekvenserne som følge deraf.
Monter ikke enheden,
så førerens udsyn
forstyrres.
Placer den ikke
løst på køretøjets
instrumentbræt.
Placer den ikke foran en airbag.
Stram sikkerhedsskruen oven på motorcyklens holder, før du kører med BMW
Motorcycle Navigator III. Hvis skruen ikke strammes, kan det medføre, at enheden
falder ud af holderen, hvilket kan medføre tilskadekomst eller tingskade ud over
skade på enheden.
Det er udelukkende førerens ansvar, at der køres forsvarligt og sikkert, at det fulde
overblik af alle kørselsforhold bevares hele tiden, og at BMW Motorrad Navigator
III ikke afleder opmærksomheden fra kørslen. Det er ikke forsvarligt at betjene
kontrolfunktionerne på BMW Motorrad Navigator III, mens du kører. Hvis en
fører af et køretøj, som er udstyret med en BMW Motorrad Navigator III, ikke er
fuldstændig opmærksom på betjening af køretøjet og vejforholdene, mens køretøjet
er i bevægelse, kan det resultere i en ulykke med tingskade og tilskadekomst.
Anvendelse af BMW Motorrad Navigator III fritager på ingen måde føreren for
ansvar. De aktuelle gældende trafiklove skal altid overholdes. Vær opmærksom
på den aktuelle trafiksituation på alle tidspunkter. Det er mere vigtigt at holde øje
med vejens trafik end at kigge på skærmen. Hvis den aktuelle trafikinformation
og oplysningerne på BMW Motorrad Navigator III ikke stemmer overens, har
de aktuelle gældende trafiklove og den aktuelle trafiksituation altid prioritet over
oplysningerne i BMW Motorrad Navigator III.
For at øge sikkerheden på vejen skal du indtaste detaljer i Navigator III, før
du starter turen, eller når motorcyklen holder stille. Kig kun på skærmen, hvis
trafiksituationen tillader det. Det er vigtigere at holde øje med trafikken og holde
hænderne på styret. Eller stop et egnet sted og kig på skærmen, når motorcyklen
holder stille.
Brug af BMW Motorrad Navigator III sker på eget ansvar. For at reducere risikoen
for uforsvarlig betjening, skal du læse og forstå alt i denne brugervejledning og
udøve sikker brug ved at anvende simulatortilstanden før faktisk brug. Ved faktisk
brug skal du forsigtigt sammenligne indikationer fra BMW Motorrad Navigator III
med alle tilgængelige navigationskilder, deriblandt information fra andre
NAVAID’er, visuelle observationer, skemaer, osv. Af sikkerhedsmæssige grunde
bør eventuelle uoverensstemmelser afklares, før der fortsættes med navigation.
Din BMW Motorrad Navigator III er udstyret med funktionen “Sikker kørsel”
for at forbedre kørselssikkerheden. Denne funktion er aktiveret som standard.
Sikker kørsel gør visse funktioner i BMW Motorrad Navigator III, der kræver
væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som kan være forstyrrende under kørsel,
utilgængelige.
Forord
Forord
Kontaktoplysninger
Hvis du støder på vanskeligheder under brugen af
din BMW Motorrad Navigator III, eller hvis du
har spørgsmål, kan du i USA kontakte Garmins
produktsupport telefonisk på 913/397.8200
eller 800/800.1020, mandag-fredag fra klokken
08:00-17:00. Du kan også sende en e-mail til
produktsupport på
BMWNavigatorUSA@garmin.com. I Europa kan
du kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon
+44 (0) 870.8501241 (uden for Storbritannien) og
på 0808 2380000 (inden for Storbritannien).
Serienummer
Nedskriv serienummeret (8-cifret nummer placeret
på bagsiden af enheden) i tilfælde af, at din
Navigator III får brug for support, eller hvis du
ønsker at købe ekstra kort.
__ __ __ __ __ __ __ __
Betjeningsvejledning til BMW Motorrad Navigator III
myGarmin™
Besøg http://my.garmin.com for at få adgang til de
nyeste tjenester til dine Garmin-produkter.
Fra webstedet myGarmin kan du:
• Registrere din Garmin-enhed.
• Oplåse valgfri kort.
Besøg myGarmin ofte for at få nye Garminprodukttjenester.
Om Google Earth™
Gå til http://earth.google.com for at downloade
programmet Google Earth. Når du har Google
Earth installeret på din computer, kan du få
vist waypoints, spor og ruter, som er gemt i
MapSource®. Fra menuen Vis skal du vælge
Vis i Google Earth.
Indholdsfortegnelse
Forord....................................................1
Find stedet og kør.................................3
Find.......................................................5
Min Position...........................................7
Sådan bruger du kortet........................10
Sådan opretter og redigerer du .
ruter................................................12
Sådan bruger du sporlogs...................14
Sådan bruger du Bluetooth trådløs
teknologi-funktioner........................15
Trafikoplysninger.................................18
Sådan tilpasser du din Navigator III....19
Appendiks............................................25
Fejlfinding på Navigator III...................30
Forord
Når du ser på Navigator III
IR-vindue
(ret den valgfrie
fjernbetjening mod dette)
Stellås (tryk ned og stram derefter
sikkerhedsskruen før kørsel)
➊
➎
➋
➌
➏
➍
➐
Lydstik
➊
➋
Lyssensor
Pegeskærm
Strømkabelstik
MCX-stik
(til fjernantenne
(ekstraudstyr))
Vejrhætte
Mini-USBstik
Strømkontakt
Forsiden af Navigator III (i holderen)
�FIND åbner menuen Find. Tryk to gange for
at tage hjem. Tryk og hold for at åbne listen
Nyligt fundet.
�MENU åbner hovedmenuen. Tryk gentagne
gange for at rulle gennem hovedmenuen,
menuen Værktøj og menuen Indstilling.
Tryk og hold for at åbne menuen Ruter.
➌
➍
�MAP åbner kortet. Tryk gentagne gange for
at rulle gennem kortsiden, tripcomputeren og
siden Kompas.
�SPEAK meddeler retningsanvisninger
mundtligt. Tryk og hold for at justere
lydstyrken.
Bagsiden af Navigator III
(ude af holderen)
➎ �IN/OUt zoomer ind og ud på kortet og vælger
knapper og valgmuligheder. Tryk og hold for at
rulle gennem lister med flere sider.
➏� ENTER bekræfter et fremhævet valg.
➐ �ESC afslutter en menu eller vindue.
Betjeningsvejledning til BMW Motorrad Navigator III
Find stedet og kør
Find stedet og kør
Så snart du tænder for Navigator III, begynder den at indhente GPS-satellitsignaler. Første gang du forsøger at oprette satellitforbindelse, kan det tage et par minutter.
Stop køretøjet, og placer Navigator III, hvor der er frit udsyn til himlen. Søjlerne
i øverste venstre hjørne angiver satellitstyrken. Rør søjlerne for at se flere
oplysninger om GPS-signalerne.
Sådan finder du en restaurant
➊ Tryk på Find.
➋ Tryk på Mad, hotel.
➌ Tryk på Mad & Drikke.
➍ Tryk på en madkategori.
➎ Tryk på et sted.
➏ Tryk på Kør.
Betjeningsvejledning til BMW Motorrad Navigator III
Find stedet og kør
Sådan følger du ruten
Efterhånden som du rejser, fører din Navigator III
dig til din destination med stemmemeddelelser,
pile på kortet og retningsangivelser øverst på
kortsiden. Hvis du afviger fra den originale rute,
beregner Navigator III ruten igen og giver nye
ruteinstruktioner.
Følg pilene.
Ruten er markeret med
en magentarød linje.
Sådan afbryder du din rute
Tryk på tasten MENU, og tryk på Stop > Ja.
Sådan tilføjer du �en omvej på en
rute
Tryk på tasten MENU, og tryk på Omvej.
1 kilometer, 5 kilometer eller 10 kilometer
- vælg omvejens længde. Hvis et vejskilt f.eks.
angiver, at vejen er lukket de næste tre kilometer,
skal du trykke på 5 kilometer. Din Navigator III
genberegner ruten for de næste fem kilometer.
Omvej på vej(e) i ruten - vælger veje på din
rute, der skal undgås. Hvis f.eks. afkørslen er
lukket, skal du vælge afkørslen i listen over veje.
Din Navigator III genberegner ruten for at undgå
afkørslen.
Omvej pga. trafik hændelse(r) på ruten - hvis
du bruger en FM-trafikmodtager, kan du køre en
omvej udenom trafikbegivenheder.
Fjern alle omveje - tryk for at fjerne omveje, som
du har indtastet for ruten.
Tip til Navigator III
• brug din finger til at trykke på skærmen og
foretage valg. Du kan også trykke på tasterne
foran på enheden eller på fjernbetjeningen, som
er ekstraudstyr, for at betjene din Navigator III.
• Tryk på knappen Tilbage for at vende tilbage til
det foregående skærmbillede.
og
for at få vist alle
• Tryk på
elementer i en liste.
• Når et tastatur vises på skærmen, skal du
indtaste navnet eller tal med din finger. Hvis
du vil indtaste et mellemrum, skal du trykke
på . Tryk på
for at indtaste tal eller
specialtegn. Tryk på
for at bruge det
diakritiske tastatur. Hvis du vil slette det sidst
indtastede tegn, skal du trykke på
.
• Du kan se andre områder af kortet ved at trykke
på kortet og trække din finger henover skærmen.
Se side 10.
• Hvis du vil justere lydstyrken, skal du trykke på
Lydstyrke i hovedmenuen.
Et dambrætsflag markerer din
destination.
Betjeningsvejledning til BMW Motorrad Navigator III
Find
Find
Menuen Find
Tryk på tasten FIND, eller tryk på Find
i hovedmenuen.
Min position - gem dine foretrukne steder. Du kan
f.eks. gemme det hotel, du skal bo på, når du er på
ferie.
Nyligt fundet - find steder, som du for nyligt har
valgt fra listen over søgeresultater.
Gennemse kort - brug kortet til at finde det sted,
du leder efter. Det kan være nyttigt, når du ved,
hvor stedet er, men ikke kender navnet.
Kør HJEM - opretter en rute til din HJEM
position. Se side 7 for at angive din HJEM position.
Søgeresultater
Adresse - indtast husnummeret og gadenavn for at
finde en bestemt adresse.
Mad, hotel - søg efter steder som f.eks.
restauranter, skoler og hospitaler.
Veje og byer - find en by (centrum), en vej, et
vejkryds eller frakørsel.
Ekstra - find brugerdefinerede POI’er eller
Garmin TourGuide™-POI’er, som er indlæst på din
Navigator III. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan
du se side 26.
Betjeningsvejledning til BMW Motorrad Navigator III
Din Navigator III sorterer listen over søgeresultater
efter afstand fra din nuværende placering - de
nærmeste steder står først.
Sådan finder du steder i et andet
område
1. I listen over søgeresultater skal du trykke
på Nær.
2. Vælg en af søgemulighederne. Stederne
i nærheden af den mulighed, du valgte,
vises.
Sådan begrænser du din søgning
1. I listen over søgeresultater skal du trykke
på Stav.
2. Indtast en del af navnet, og tryk på OK.
Nyligt fundne steder
Din Navigator III gemmer de seneste 50 steder du
har fundet i Nyligt fundne.
1. Tryk på Find > Nyligt fundet.
2. Vælg et sted fra listen.
Tryk på Kategori for at sortere efter en bestemt
kategori som f.eks. Mad, hotel.
Find
Oplysningsside
Sådan finder du en �adresse
1 Tryk på Find > Adresse.
Tryk på Gå til for at oprette en rute til dette sted.
Tryk på Avanceret for at få vist andre muligheder
for dette sted:
• Indsæt i aktuel rute - tilføj denne placering
som næste stop (punkt) i din rute.
• Ring op til telefon nummer - foretag et
opkald til denne placering, hvis din telefon med
Bluetooth®-teknologi er tilsluttet. Se side 15–17.
• Tilføj som favorit - tilføj dette sted til dine
Favoritter. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan
du se side 7.
• Find nær punkt - find et sted i nærheden af
denne placering.
• Gennemse kort - få vist placeringen på kortet.
2. Tryk på et land eller en stat. Tryk på Søg i
alle byer eller Vælg by/post nr..
3. Indtast by eller postnummer, og tryk på OK.
4. Vælg by/postnummer.
5. Indtast resten af adressen, hvis det er
nødvendigt, og tryk på OK.
6. Vælg om nødvendigt adressen.
7. Tryk på Kør.
TIP: Du søger efter en by, vej, vejkryds eller
afkørsel på næsten samme måde, som du søger
efter en adresse. Tryk på Find > Veje & Byer.
Betjeningsvejledning til BMW Motorrad Navigator III
Min Position
Min Position
Sådan gemmer du steder
Hver gang du får vist et sted oplysningsside, kan du
gemme stedet som er Foretrukken.
1. Tryk på Avanceret.
Lagring af din aktuelle placering
2. Vælg en funktion.
Tryk på
Kort. Du kan også trykke på tasten
MAP foran på Navigator III.
1. Tryk hvor som helt på kortet.
2. Tryk på Gem som favorit for at gemme din
aktuelle placering.
3. Tryk på Gem HJEM.
2. Tryk på Tilføj som foretrukken.
Sådan angiver du en HJEM
position
1. Tryk på Find > Kør HJEM.
Betjeningsvejledning til BMW Motorrad Navigator III
Tryk to gange på tasten FIND for at oprette en rute
til din Hjem position. Hvis du vil ændre din Hjem
position, skal du først slette den fra dine Favoritter
(se side 8, hvis du ønsker yderligere oplysninger).
Angiv den derefter igen ved at følge vejledningen
ovenfor.
Min Position
Sådan finder du gemte steder
I hovedmenuen skal du trykke på Find > Min
position > Favoritter.
4. Tryk på Rediger.
1. Tryk på Værktøj > Mine data >
Favoritter > Slet favoritter.
Sådan redigerer du gemte steder
1. Tryk på Værktøj > Mine data > Favoritter.
2. Tryk på Rediger/gennemse favoritter.
3. Tryk på en placering for at redigere.
Sådan sletter du en gemt
placering
5. Vælg en funktion, der skal redigeres.
Navn - indtast et nyt navn til stedet vha.
skærmtastaturet.
Placering - rediger den fysiske placering for
den gemte placering. Du kan bruge kortet eller
indtaste nye koordinater vha. tastaturet.
Højde - indtast højden for den gemte placering.
Kategori - tilknyt denne placering til
en kategori; tryk på
for at få vist
kategorierne.
Symbol - vælg et symbol, der skal vises på
kortet for denne placering.
2. Vælg en valgmulighed:
Efter valg - tryk på hver placering, og slet den
enkeltvist.
Efter kategori - vælg en kategori for at slette
alle placeringer, som er tilknytte kategorien.
Slet alle - fjerner alle gemte placeringer fra
Favoritter.
3. Tryk på en gemt placering.
4. Tryk på Slet.
Sådan deler du Favoritter
Du kan dele Favoritter, ruter og spor med andre
Navigator III-ejere vha. Bluetooth-teknologi. Først
skal du give hver Navigator III et unikt anerkendt
navn. Tryk på Indstill. > Bluetooth > Anerkendt
navn.
1. Tryk på Værktøj > Mine data >
Favoritter > Overfør Favoritter via
Bluetooth. Din Navigator III vil søge efter
andre Bluetooth-enheder.
Betjeningsvejledning til BMW Motorrad Navigator III
Min Position
2. Vælg den anden Navigator III.
Sådan gemmer du koordinater
Hvis du kender de nøjagtige geografiske
koordinater på din destination, kan du bruge din
Navigator III til at navigere til en hvilken som
helst placering ved at bruge dens breddegrads- og
længdegrads-koordinater.
1. Tryk på Find > Min position >
Koordinater > Indsæt position.
Sådan gennemser du kortet for
koordinater
1. Tryk på Find > Min position >
Koordinater > Gennemse kort.
3. Tryk på Favoritter. Der vises en
meddelelse for at bekræfte overførslen af
Favoritter.
2. Tryk på placeringen på kortet, og tryk på
Gem som favorit.
3. Tryk på Kør til.
2. Indtast koordinaterne, og tryk på Næste.
3. Tryk på Kør til.
Betjeningsvejledning til BMW Motorrad Navigator III
Bemærk: Hvis du vil ændre
positionsformatet og indstillingerne for
kortdato, se side 21.
Sådan bruger du kortet
Sådan bruger du kortet
I hovedmenuen skal du trykke på Kort eller trykke
på tasten MAP for at åbne kortet. Tryk på et
område på kortet for at se yderligere oplysninger
som vist nedenfor. Positionsikonet viser din
aktuelle placering.
Mens en rute navigeres,
Tryk på kortet for at få
skal du trykke på
tekstlinjen for at åbne vist og gennemse et
2-D-kort.
listen med drej.
Tryk for at åbne
trip computeren.
10
Sådan gennemser du kortet
I hovedmenuen skal du trykke på Kort. Du kan
også trykke på Find > Gennemse kort.
Tip til at gennemse kortet
• Tryk på kortet, og træk for at se forskellige
dele af kortet.
og
, eller tryk på
• Tryk på ikonerne
tasterne IND/UD for at zoome ind og ud.
• Rør et hvilket som helst objekt på kortet. En
pil kommer frem, som peger på objektet, du
valgte.
• Tryk på Genm. se for at åbne stedets
oplysningsside. Hvis du ønsker yderligere
oplysninger, kan du se side 6.
• Tryk på Gem som favorit for at gemme
stedet, der blev valgt med pilen, i dine
favoritter.
• Tryk på Tilbage for at vende tilbage til den
forrige skærm.
Tripcomputer
Tripcomputeren indikerer din aktuelle fart og giver
statistikker om din tur.
tripcomputeren skal du vælge feltet
For at få vist �������������������������������������
Fart eller Ankomst tid på kortet eller trykke på
tasten MAP gentagne gange. Eller du kan trykke på
Værktøj > Trip computer i hovedmenuen.
Hastighed
Retning
Afstand til din
endelige destination
Triptæller
Tryk på Nulstil trip for at nulstille alle oplysninger
på tripcomputeren. For at nulstille den maksimale
fart skal du trykke på Nulstil maks
Betjeningsvejledning til BMW Motorrad Navigator III
Sådan bruger du kortet
Liste med drej
Listen med drej viser en liste over sving-for-svinginstruktioner til hele ruten samt oplysninger om
ankomst. Mens du navigerer en rute, skal du trykke
på tekstlinjen på kortet for at åbne listen med drej.
Du kan også trykke på Værktøj > Liste med drej
fra hovedmenuen. Det næste sving på ruten vises
øverst på listen.
Denne drejnings
retning
Siden Kompas
Tryk på tasten MAP gentagne gange for at få vist
siden Kompas. Eller tryk på Værktøj > Kompas.
Fejlindikator
(angiver retningen, du skal køre i for
at blive på ruten)
Siden GPS Info
Tryk på signalstyrkesøjlerne i øverste venstre
hjørne af skærmen for at få vist siden GPS Info.
Eller tryk på Værktøj > GPS Info.
Udsyn
Signalstyrkesøjler for
satelitter
Drejningsinstruktioner
Mærkepeger (angiver din
færdselsretning)
Afstand til denne drejning
Tryk på et sving for at se det på et kort (siden
Næste sving). Tryk på Se alle for at se alle svingene
i ruten. Tryk på Rediger rute for at redigere
denne rute. Se side 13, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
Når du er i bevægelse, viser det roterende kompas
den pågældende retning, som du bevæger dig i.
Mærkepegeren indikerer den aktuelle retning. Hvis
pilen peger op, går du direkte til destinationen. Hvis
pilen peger i nogen anden retning, drejer du i pilens
retning til den peger op, og så fortsætter du i den
retning.
Himmelvisningen viser satellitterne, som du
modtager. Søjlerne for satellitternes signalstyrke
angiver styrken af hvert satellitsignal. En massiv
søje angiver, at din Navigator III har en stærk
pejling på GPS‑satellitten, og at GPS-satellitten er
klar til brug. Hvis du ønsker yderligere oplysninger
om GPS, kan du besøge www.garmin.com/
aboutGPS. Se side 19 for yderligere oplysninger
om GPS-indstilling.
Betjeningsvejledning til BMW Motorrad Navigator III11
Sådan opretter og redigerer du ruter
Sådan opretter og redigerer du ruter
Sådan opretter du en ����
Ny gemt rute
Du kan gemme op til 50 gemte ruter. I hovedmenuen skal du trykke på Værktøj > Mine data > Ruter. TIP: Tryk på tasten MENU, og hold den nede for at åbne
menuen Ruter.
➊ Tryk på Lav ny rute der skal gemmes.
på en funktion, og tryk på
➋ Tryk
Næste. Vælg startpunktet.
at tilføje et stop skal du trykke på Ja, og
indstillinger for sortering og
➍ For
➎ Vælg
derefter trykke på Næste. Vælg punktet.
ruteberegning, og tryk på Næste.
12
Tryk på en funktion, og tryk på Næste.
➌ Vælg
startpunktet.
➏ Tryk på Slut.
Betjeningsvejledning til BMW Motorrad Navigator III
Sådan opretter og redigerer du ruter
Sådan redigerer du en Gemt rute
1. Tryk på Værktøj > Mine data > Ruter >
Rediger/gennemse ruter.
Sådan tilføjer du �flere
destinationer til en aktiv rute
Du kan redigere eller tilføje flere destinationer
(også kaldet viapunkter, midtpunkter eller stop) til
den rute, du befinder dig på.
1. Fra siden Liste med drej skal du trykke på
Rediger rute > Rediger gennemse pu.
Sådan navigerer du en gemt rute
Tryk på Værktøj > Mine data > Ruter > Naviger
gemt rute. Tryk på ruten, som du vil redigere.
Sådan genberegner du ruten
Tryk på Værktøj > Mine data > Ruter >
Ny ruteberegning.
Sådan sletter du alle gemte ruter
Tryk på Værktøj > Mine data > Ruter > Slet alle
gemte ruter.
2. Tryk på ruten for at redigere.
3. Tryk på Rediger.
4. Vælg en valgmulighed:
Omdøb - indtast et nyt navn til ruten vha.
skærmtastaturet.
Rediger/gennemse punkter - tilføj, arranger,
fjern, genarranger og gennemse bestemte punkter i
ruten. Tryk på Arranger automatisk for at få den
korteste rute. Tryk på Arranger igen for at flytte
et punkt op eller ned i ruten. Tryk på OK, når du
er færdig.
Skift præference - skift præferencen for
ruteberegning til Hurtigere tid, Kortere afstand eller
Direkte linje. Se side 22.
Slet rute - slet denne rute.
Sådan deler du ruter
2. Tryk på Tilføj.
3. Tryk, hvor du vil tilføje punktet.
4. Tryk på en valgmulighed, og vælg derefter
punktet.
5. Tilføj punkter efter behov. Tryk på OK, når
du er færdig.
Du kan dele ruter med andre Navigator III-ejere via
Bluetooth-teknologi. Se Sådan deler du Favoritter
på side 8, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Sådan gemmer du den aktive
rute
Tryk på Værktøj > Mine data > Ruter > Gem
aktive rute.
Betjeningsvejledning til BMW Motorrad Navigator III13
Sådan bruger du sporlogs
Sådan bruger du sporlogs
Når du kører, opretter Navigator III en sporlog over
dine bevægelser. Tryk på Værktøj > Mine data >
Sporlog.
Aktiv log - juster indstillingerne, som Navigator III
bruger til at registrere sporloggen.
• Optager - slå sporlogsoptageren til og fra.
• Procentvis fyldt - viser den aktuelle
procentkapacitet for sporloggen. Hvis du vil
rydde sporloggen, skal du trykke på Procentvis
fyldt > Ja > OK.
• Kort display - viser sporloggen på kortet
automatisk eller ved det angivne zoomniveau.
Din sporlog vises som lilla prikkede linjer på
kortet.
• Opløsning - optager sporpunkter automatisk
eller baseret på den afstand eller tid, du angiver.
Hvis du vil indtaste en bestemt afstand eller tid,
skal du trykke på Distance eller Tid og trykke
på Næste. Indtast en afstand eller tid, og tryk
på OK.
• Gem aktiv log - gemmer din aktuelle sporlog.
Indtast et spornavn, og tryk på OK.
14
Gemte logs - viser sporlogs, som du har gemt på
Navigator III. Du kan få vist og slette sporlog. Når
sporlogs gemmes, bruges nøglepunkter til at bevare
en komprimeret og nøjagtig oversigt over dit spor.
Overfør spor via Bluetooth - overfør sporlog til
andre Navigator III-ejere vha. Bluetooth-teknologi.
Se Sådan deler du Favoritter på side 8, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
Sådan bruger du Distance tæl.
Du kan få fire forskellige logge over kilometertal
for dine ture. Tryk på Værktøj > Mine data >
Distance tæl.
Navn - indtast et nyt navn.
Afstand - nulstil loggen over kilometertal.
Aktiv - gør denne log aktiv eller inaktive.
Betjeningsvejledning til BMW Motorrad Navigator III
Sådan bruger du Bluetooth trådløs teknologi-funktioner
Sådan bruger du Bluetooth®
trådløs teknologi-funktioner
Med Bluetooth trådløs teknologi kan din Navigator
III oprette forbindelse til din mobiltelefon og
trådløse headset og blive en trådløs enhed. Hvis du
vil se, om dine enheder med Bluetooth-teknologi er
kompatible med Navigator III, kan du besøge
www.garmin.com/bluetooth.
Krav til brug af håndfri telefon
Du skal parre både din telefon og
hovedtelefonen/hjelmen med Navigator
III for håndfri telefonkommunikation. Du
kan også høre navigationsmeddelelser via
hovedtelefonen/hjelmen.
Sådan parrer du enheder
Før du kan bruge en enhed med Bluetooth trådløs
teknologi med Navigator III, skal du parre
(forbinde) enhederne.
Par en telefon:
1. Tryk på tasten MENU.
2. Tryk på Indstill. > Bluetooth >
Tilslutnings guide.
3. Hvis du aldrig har parret en telefon med
din Navigator III, skal du trykke på Ja. Hvis
du allerede har parret en telefon med din
Navigator III, og du ønsker at tilføje en
anden, skal du trykke på Tilføj enhed.
4. Indstil telefonen til tilstanden Find mig,
Søge eller Synlig. Tryk på OK på
Navigator III.
5. Tryk på din telefon på listen.
6. Tryk på telefonmodellen, hvis den vises på
listen. Hvis ikke, skal du trykke på Andre
telefoner.
7. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste
PIN-koden til Navigator III (1234) på din
telefon.
Hvis du vil parre en anden enhed, som f.eks. et
headset eller en hjelm med Navigator III, skal
du gentage trin 1 til 5. Indtast om nødvendigt
PIN‑koden til headsettet eller hjelmen i
Navigator III.
Når du har parret enheder med Navigator III,
opretter de automatisk forbindelse til Navigator III,
næste gang du tænder for den. Hvis enhederne ikke
opretter forbindelse til Navigator III, kan du oprette
forbindelsen manuelt.
Sådan tilslutter du din enhed manuelt til
Navigator III:
1. Tryk på tasten MENU.
2. Tryk på Telefon.
3. Tryk på Ja.
4. Tryk på den enhed, du vil oprette
forbindelse til, og tryk derefter på Tilslut.
Håndfri telefonfunktioner
Når dine enheder med Bluetooth-teknologi
er blevet parret med Navigator III, kan du
bruge Navigator III til at foretage og modtage
telefonopkald. I hovedmenuen skal du trykke
på Telefon. Brug menuen Telefon til at foretage
opkald og se din opkaldshistorik. Hvis du bruger
et headset/en hjelm med Bluetooth-teknologi, kan
du blot tale ind i hjelmens mikrofon og lytte via
hjelmens høretelefon.
Betjeningsvejledning til BMW Motorrad Navigator III15
Sådan bruger du Bluetooth trådløs teknologi-funktioner
Sådan bruger du din Telefonbog
Bemærk: Du kan kun bruge de
håndfri funktioner, som understøttes af
din telefon. Hvis din telefon f.eks. ikke
understøtter voice tags, kan du ikke
bruge stemmeopkald.
Hver gang din telefon parres med Navigator III,
indlæses telefonbogen automatisk i Navigator III.
På den måde vises hver ændring, du foretager i
telefonens telefonbog næste gang, du bruger den
med din Navigator III.
Telefonens batteriniveau og
signalstyrke
Sådan bruger du menuen
Indgående opkald
Under et opkald skal du trykke på
menuen Indgående opkald.
for at åbne
Bemærk: Når din telefon er parret
med Navigator III, kan det tage et
par minutter, før telefonbogen er
tilgængelig.
1. Tryk på Telefon > Telefonbog.
Sådan modtager du et opkald
Når du modtager et opkald, åbnes et vindue, der
viser telefonnummeret eller kontaktens navn. Tryk
på Besvar for at besvare opkaldet eller Ignorer for
at dæmpe ringetonen.
16
Menuen Indgående opkald gør det muligt for dig at
afbryde, overføre opkaldet til din telefons håndsæt
og skifte til et indgående ventende opkald. Tryk på
Tastatur for at indtaste numrene til automatiserede
telefonsystemer som f.eks. telefonsvarer.
2. Hvis du vil ringe til en post, skal du trykke
på posten i telefonbogen.
Betjeningsvejledning til BMW Motorrad Navigator III
Sådan bruger du Bluetooth trådløs teknologi-funktioner
Sådan ringer du op til numre
1. Tryk på Telefon> Ring op til nummer.
2. Indtast nummeret, og tryk på Ring op.
Sådan foretager du opkald
vha.Stemmeopkald
1. Tryk på Telefon > Stemme opkald.
2. Sig navnet på den kontakt, du vil ringe til.
Sådan ringer du til POI’er
Nogle bestemmelsessteder (POI’er) har
telefonnumre tilknyttet. Du kan ringe op til disse
POI’er.
1. Tryk på Telefon > Mad, hotel.
2. Søg efter det sted, du vil ringe til.
3. Tryk på Ring op.
Bemærk: Du skal evt. “træne”
din telefon til at genkende dine
stemmekommandoer. Hvis det er
tilfældet, vil Navigator III vejlede dig
gennem processen. Se om nødvendigt i
din telefons brugervejledning.
Sådan får du vist din
opkaldshistorik
Hver gang du parrer din telefon med Navigator III,
overføres din opkaldshistorik automatisk til
Navigator III.
1. Tryk på Telefon > Opkalds historik.
2. Tryk på en kategori (Ubesvarede, Opkald
eller Modtaget) for at få vist disse opkald.
Opkaldene står i kronologisk orden og de
seneste opkald står øverst på listen.
3. For at ringe et af numrene op skal du trykke
på det.
Sådan ringer du hjem
Du kan også ringe til bestemmelsessteder vha.
menuen Find. Når du har fundet stedet, du vil ringe
til, skal du trykke på Avanceret > Ring op til
telefon nummer.
Indtast dit hjemmetelefonnummer, så du hurtigt kan
ringe hjem med din Navigator III.
1. På menusiden skal du trykke på Telefon >
Ring Hjem.
2. Indtast telefonnummeret, og tryk på Gem.
3. Tryk på Ring op. Navigator III ringer dit
hjemmetelefonnummer op.
Betjeningsvejledning til BMW Motorrad Navigator III17
Trafikoplysninger
Trafikoplysninger
Vha. en FM TMC (Traffic Message Channel)
trafikmodtager (ekstraudstyr) kan du få vist
trafik på din Navigator III. Hvis du vil vide
mere om FM-trafikmodtageren, deltagende
FM‑trafikabonnementudbydere og dækkede byer,
kan du gå ind på www.garmin.com/traffic.
Bemærk: Garmin er ikke ansvarlig
for trafikoplysningernes nøjagtighed.
FM-trafikmodtageren modtager blot
signalet fra trafikserviceudbyderen
og viser disse oplysninger på din
Navigator III.
Trafik på din rute
Kortet viser
eller
, når der er en
trafikforsinkelse på din rute. Nummeret i ikonet
står for forsinkelsens varighed i minutter.
Forsinkelsens varighed medregnes automatisk i
ankomsttidspunktet, der er vist på kortet. Tryk på
eller
for at få vist yderligere oplysninger.
Trafikkort - viser trafikbegivenheder på din
nuværende rute.
Farvekode
Trafiksymbol
Trafik i dit område
I hovedmenuen kan du trykke på Værktøj >
Trafik. Tryk på et element for at få vist detaljer.
Tryk på Nær for at få vist trafik på et andet sted.
18
Grøn = Mindre alvorlig: Trafikken flyder
normalt.
Gul = Alvorlig: Der forekommer kødannelse.
Rød = Meget alvorlig: Der forekommer meget
kødannelse, eller trafikken er gået helt
i stå.
Nordamerika
Betydning
International
Vejforhold
Vejarbejde
Vej lukket
Sådan tilslutter du en
FM‑trafikmodtager
Sæt FM-trafikmodtageren kabel ind i mini-USBstikket under vejrhætten bag på din Navigator III.
Trafikkoder og -symboler
Langsom trafik
Ulykke
Sådan undgår du trafik på din rute:
På kortet skal du trykke på
eller
>
trafikbegivenhed > Omvej omkring. Se side 23 for
trafikindstillinger.
Anden fare
Information
Sådan tilføjer du et abonnement
Tryk på Indstill. > Trafik > Abonnementer >
Tilføj Abonnementer. Følg instruktionerne på
skærmen.
Betjeningsvejledning til BMW Motorrad Navigator III
Sådan tilpasser du din Navigator III
Sådan tilpasser du din
Navigator III
Volumen
I hovedmenuen trykker du på Volumen, eller tryk
og hold tasten SPEAK nede. Tryk på
og
for at justere højttalerens volumen.
Tryk på Tavs, eller tryk og hold tasten SPEAK
nede for at slå volumen til og fra på Navigator III.
Tryk på Indstill. for at åbne siden Audio indstilling,
se side 20.
Tryk på Avanceret for at justere volumenniveauet
til stemmemeddelelser i forhold til andre audio
output.
Generel indstilling
I hovedmenuen trykker du på Indstill. > Generel.
GPS
Tryk på Indstill. > Generel > GPS, eller tryk på
knappen GPS indstilling på siden GPS Info.
Indendørs brug - tryk på Ja for at slukke for
GPS‑modtageren og brug enheden indenfor.
Indsæt position - hvis du har valgt Indendørs
brug, kan du vælge et sted på kortet som din
nuværende placering (position). Tryk på OK, når
du har valgt din placering.
WAAS/EGNOS - deaktiver og aktiver WAAS/
EGNOS. WAAS (Wide Area Augmentation
System) og EGNOS (Euro Geostationary
Navigation Overlay Service) er systemer
af satelliter og jordstationer, der leverer
GPS‑signalkorrektioner. Hvis du vil vide mere om
WAAS og EGNOS, kan du besøge
www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Sprog
Tryk på Indstill. > Generel > Sprog.
Tale sprog - skift sproget på alle
stemmemeddelelser og beskeder. Tryk på den
stemme, du vil bruge, og tryk på OK. For at slette
den stemme fra din Navigator III skal du trykke på
Slet og OK.
Din Navigator III indeholder to forskellige typer
talesprog: tekst-til-tale og forudoptaget. Sprog
noteret med “TTS” er tekst-til-tale-stemmer
(TTS). Tekst-til-tale-stemmerne “læser” og “siger”
de samme ord, der vises på din Navigator III.
Stemmerne har et omfattende ordforråd, og de
siger gadenavnene, når du nærmer dig et hjørne.
Sprogene uden “TTS” er forudoptagede stemmer,
der har et begrænset ordforråd, og de siger ikke
navnene på steder og gader.
Bemærk: Hvis du ændrer
stemmesproget, skal din Navigator III
genstartes, før ændringen træder i kraft.
Betjeningsvejledning til BMW Motorrad Navigator III19
Sådan tilpasser du din Navigator III
Tekst sprog - skift tekstsprog på skærmen.
Ændring af tekstsproget vil ikke ændre sproget på
kortdata eller brugerindlagte data.
Tale hastighed - vælg hastigheden på
stemmemeddelelserne.
Fart justeret volumen - hvor meget volumen skal
øges, når du øger hastigheden. Lav øger lydstyrken
en anelse og Høj øger lydstyrken mest. Dette er
meget anvendeligt, når du kører på motorvejen og
vindstøjniveauet øges.
Tastatur
“Alarm waypoint” alarm
Tryk på Indstill > Generel > Tastatur.
Input type - vælg tastaturet Kun engelsk, eller
vælg Vest Europa for at bruge diakritiske tegn.
Entry type - vælg dit foretrukne tastaturudseende.
Vælg f.eks. Stor for at få vist større taster, når du
har handsker på.
Audio
Tryk på Indstill. > Generel > Lyd.
Vejledning - tænd for stemmemeddelelserne til
vejledning eller vælg Kun Speak knap for kun at
få vejledningsmeddelelser, når du trykker på tasten
Speak.
Opmærksomheds tone - tænd eller sluk for tonen,
der lyder før stemmemeddelelser.
“Touch” skærms tone - tænd eller sluk for tonen,
der lyder hver gang, du trykker på skærmen.
Taste tryk toner - tænd eller sluk for tonen, der
lyder hver gang, du trykker på en tast.
20
Tryk på indstill. > Generel > “Alarm waypoint”
alarm. Dette justerer visuelle meddelelser og
lydmeddelelser til brugerdefinerede POI’er, du
har indlæst på din Navigator III. Hvis du vil vide
mere om indlæsning af brugerdefinerede POI’er,
se side 26.
Audio underretning - tænd eller sluk for
advarslerne, der lyder, når du nærmer dig et
brugerdefineret POI.
Visuel underretning - tænd eller sluk for pop-upadvarslerne, der kommer frem, når du nærmer dig
et brugerdefineret POI.
Uafbrudt underretning - vælg hvilke alarmer, du
kontinuerligt vil blive meddelt om.
Garmin TourGuide
Tryk på Indstill. > Generel > TourGuide. Hvis du
har GPS-guidede ture med lyd fra tredjepart indlæst
på din Navigator III, kan du vælge Auto Play for at
høre hele turen som den er programmeret,
Forespørg for at få vist højttalerikonet
på
kortet, når der er tilgængelig turoplysninger på din
rute eller Fra. Hvis du vil vide mere om indlæsning
af POI-filer på din Navigator III, se side 26.
Tid
Tryk på Indstill. > Generel > Tid.
Tids zone - vælg din tidszone eller en nærliggende
by. Tryk på Bruger for at indstille tiden manuelt.
Tryk på OK, når du har justeret tiden. Tryk på
Vis tids zoner for at vende tilbage til listen over
tidszoner/by.
Tids format - vælg tidsfomatet 12 eller 24 timer.
Sommertid - vælg Auto, Ja, eller Nej.
Indstillingen Auto justerer automatisk tiden for
sommertid, baseret på din tidszone.
Betjeningsvejledning til BMW Motorrad Navigator III
Sådan tilpasser du din Navigator III
Enheder
Tryk på Indstill. > Generel > Enheder. Skift alle
enheder til Miles/Feet eller Km/meter. Bruger gør
det muligt for dig at vælge km/meter eller miles/
feet til flere enheder, som f.eks. afstand, hastighed
og temperatur.
Kort datum - vælg kort datum, som skal bruges
af din Navigator III. Hvis du navigerer og
sammenligner GPS-koordinaterne med et kort, et
søkort eller andet, skal du indstille kort datum i
Navigator III til samme datum som kortet for at
sikre den mest præcise navigation.
Sikker kørsel
Kort indstilling
Tryk på Indstill. > Generel > Sikker kørsel.
Slå Sikker kørsel til eller fra, hvilket gør
alle enhedsfunktioner, der kræver væsentlig
betjeningsopmærksomhed, og som kan være
forstyrrende under kørsel, utilgængelige. Når
Sikker kørsel f.eks. er slået til, kan du ikke søge
efter et sted, mens køretøjet er i bevægelse.
Koordinater
Tryk på Indstill. > Generel > Tid.
Positions format - skift visningen af koordinater.
Din nuværende position vises på GPS’en i form
af koordinater. Fordi forskellige kort og søkort
bruger forskellige positionsformater, kan du med
Navigator III vælge det koordinatsystem, der passer
til den type kort, du bruger.
Tryk på Indstill. > Kort.
Kort detaljer - ændrer antallet af de detaljer, der
vises på kortet. Det tager længere tid for kortet at
blive tegnet igen, når der tilføjes detaljer.
Orientering - ændrer kortets perspektiv.
• 2D nord op - viser kortet i to dimensioner (2-D)
med nord øverst i skærmbilledet.
• 2D spor op - viser kortet i to dimensioner (2-D)
med din færdselsretning øverst i skærmbilledet.
• 3D spor op - viser kortet i tre dimensioner
(3-D) med din færdselsretning øverst i
skærmbilledet. Dette er standardkortvisningen.
Farve valg - vælg Dag for en lys baggrund.
Vælg Nat for en sort baggrund. Vælg Auto for
automatisk at skifte mellem de to baseret på
tidspunktet på døgnet.
Auto zoom - deaktivér eller aktivér auto zoom på
kortet for optimal visning. Du kan også angive en
maksimal afstand for auto zoom.
Rute farve - vælg farven på rutelinjen.
Dæmp veje - dæmp veje, som ikke er på din rute.
Vælg Aldrig eller I rutefunktion.
Kort data felter - justerer størrelsen og indholdet
af de datafelter, der vises på kortet. Vælg Intet
for at fjerne datafelter og få vist mere af kortet.
Vælg Bred for at gøre datafelterne større; de fylder
mere på kortet. Vælg Smal for at gøre datafelterne
smallere, så du kan se mere af kortet. Se side 24,
hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Tekst størrelse - juster den viste størrelse af tekst
for flere elementer, som vises på kortet, f.eks.
jernbaner og veje.
Betjeningsvejledning til BMW Motorrad Navigator III21
Sådan tilpasser du din Navigator III
Zoom niveau detaljer - tilpas hvilke
kortelementer, der skal vises på forskellige
zoomniveauer. For hvert kortelement kan du vælge
Fra, Auto, eller en maks. zoomafstand.
Bemærk: Hvis du tilføjer flere
detaljer, tager det længere tid at
opdatere kortet.
Detaljerede kort - aktivér og deaktivér de
detaljerede kort, der er indlæst i Navigator III.
Navigations indstilling
1. Tryk på Indstill. > Navigation > Køretøj.
2. Vælg den vogntype, du vil tilpasse.
3. Tryk på Skift indstillinger.
22
Præference - vælg en præference til
ruteberegninger.
• Hurtigere tid - ruter, som er beregnet med
denne indstilling er hurtigere at køre, men kan
være distancemæssigt længere.
• Kortere distance - ruter, som er beregnet med
denne indstilling er kortere i afstand, men kan
tage længere tid at køre.
• Direkte linie - opretter en direkte linje fra din
aktuelle placering til din destination. Dette
kan være nyttigt, når du bevæger dig uden for
områder, der er dækket af de detaljerede kort,
eller hvis der ikke er nogen veje.
Spørg først - vælg, om enheden skal spørge dig om
indstillingen hver gang, den beregner en rute.
Næste drej “Pop-Up” - slå pop-up-vinduet med
næste sving til eller fra. Auto åbner vinduet, når du
nærmer dig svinget.
Uden for rute, ny beregn - angiv, hvordan
enheden skal reagere, når du er uden for ruten.
Du kan dæmpe meddelelsen “Uden for rute,
genberegning” her.
Vedvarende rute beregning - slå Vedvarende
rute beregning til eller fra, hvilket lader Navigator
III søge kontinuerligt efter en bedre rute til din
destination. Dette kan være nyttigt, hvis der er et
trafikuheld, eller der er tidsbegrænsede drejninger
på den aktuelle rute.
Opsæt “undgå” - angiv, hvordan enheden
håndterer vejtyper, trafik, brugerdefinerede
og andre navigationsundgåelser. F.eks. kan
du, før du indtaster en ferierute, angive større
veje til Accepter, mindre veje til Foretræk og
betalingsveje til Undgå.
Opret brugerdefinerede undgåelser:
1. Fra menuen Opsætning af undgåelse skal
du trykke på Bruger opsat “undgå” >
Tilføj nyt undgåelsesområde eller Tilføj
ny “undgå” vej.
2. Tryk på det første hjørne, og tryk på Næste.
Betjeningsvejledning til BMW Motorrad Navigator III
Sådan tilpasser du din Navigator III
3. Tryk på det andet hjørne, og tryk på Næste.
4. Tryk på Slut.
Trafik indstillinger
Tryk på Indstill. > Trafik.
Udbyder - hvis du har en FM-trafikmodtager
tilsluttet, skal du vælge, hvilken udbyder du vil
bruge eller vælge Auto. Tryk på Avanceret for at
slette listen over udbydere og søge efter udbydere.
Abonnementer - hvis du har en FM-trafikmodtager
tilsluttet, skal du trykke på FM trafik abonnementer
for at få vist dine abonnementer. Tryk på
abonnementet for at få vist udløbsdatoen. Du kan
besøge www.garmin.com/fmtraffic, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
Symbol typer - vælg nordamerikanske
eller
internationale
trafikikoner.
Audio underretning - slå de alarmer, som lyder,
når der er en trafikbegivenhed, til eller fra.
Undgå trafik - vælg Ja for at undgå
trafikbegivenheder, når du opretter en rute.
Du bliver muligvis alligevel ført gennem trafikken,
hvis det er den bedste tilgængelige rute, eller der
ikke er nogen alternative veje.
Skærm indstillinger
Tryk på Indstill. > Skærm.
Lys - vælg Manuel, og tryk derefter på Næste.
Tryk på
for at sænke lysstyrken eller på
for
at øge den. Vælg Auto for automatisk justering af
lysstyrken, baseret på lyssensorens aflæsning.
Juster “Touch” skærm - hvis du mener, at
berøringsskærmen ikke reagerer korrekt, kan du
justere skærmen. Følg instruktionerne på skærmen.
Anvend om nødvendigt fjernbetjeningen for at få
adgang til denne indstilling.
Touch skærm - slå berøringsskærmen til og fra.
Når berøringsskærmen er slået fra, skal du bruge
enhedens taster eller fjernbetjeningen til at betjene
Navigator III.
Bluetooth opsætning
Tryk på Indstill. > Bluetooth.
Tilslutnings guide - håndter forbindelser til
enheder med trådløs Bluetooth-teknologi. Tryk
på en enhed for at oprette eller afbryde en
forbindelse, eller for at fjerne den fra Navigator
III’s hukommelse. Tryk på Tilføj enhed for at
gennemsøge området for enheder med Bluetoothteknologi. Se side 15–17, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
Bluetooth - slå Bluetooth-teknologien til eller fra.
Anerkendt navn - indtast et navn til din Navigator
III. Dette navn bruges, når du opretter forbindelse
til enheder med Bluetooth-teknologi.
Enhedsoplysninger (Om)
Tryk på Indstill. > Om. Tryk på et element for at få
vist oplysninger om det.
Sådan gendanner du
indstillingerne
Hvis du vil gendanne enheden til dens originale
indstillinger, skal du trykke på Indstill. > Gendan
standarder > Ja.
Betjeningsvejledning til BMW Motorrad Navigator III23
Sådan tilpasser du din Navigator III
Sådan tilpasser du Kort data felter
Du kan brugertilpasse oplysningerne, som vises i datafelterne på siden kortet. Fra hovedmenuen skal du trykke på Indstill > Kort > Kort data felter.
på Bred eller Tynd. Tryk på ➋ Tryk på datafeltet, som du vil
➊ Tryk
brugertilpasse.
Næste.
datatypen, som skal
➌ Vælg
vises i dette felt.
1/2, 2/2, 1/3?
på
og
for at
➍ Tryk
ændre feltets layout. Tryk på
OK.
24
for hvert datafelt mens
på Næste. Gentag for
➎ Gentag
➏ Tryk
datafelterne, der bliver vist, når
du følger ruten.
du ikke følger en rute.
1/2 angiver, at dette er dit
første valg ud af to valg for
datafeltets layout.
2/2 betyder, at dette er dit
andet valg. Visse typer
datafelter giver dig tre valg,
men nogle giver kun ét.
Betjeningsvejledning til BMW Motorrad Navigator III
Appendiks
Appendiks
Sådan bruger du Navigator III i
din bil
Fjernelse af Navigator III fra motorcyklens
holder:
1. Brug sikkerhedsskruetrækkeren til at løsne
skruen øverst på stellåsen.
2. Løft stellåsen op, til den klikker.
3. Træk Navigator III ud af holderen.
4. Skub strømstikket til venstre for at frakoble
strømkablet.
Installation af Navigator III på den
skridsikre friktionsholder:
1. Juster og skub stikket på køretøjets
strømkabel til højre, til det er helt på plads.
2. Skub låsehåndtaget på basen til venstre
(ulåst).
3. Skub bunden af Navigator III ind i basen,
indtil den klikker på plads.
4. Skub låsehåndtaget til højre (låst).
5. Slut køretøjets strømkabel til en stikkontakt
i køretøjet.
6. Før kablet, så det ikke er i vejen for
betjening af køretøjet.
Sådan opretter du forbindelse til
din computer
Bemærk: Slut ikke USB-kablet
til din computer, medmindre du
har indlæst USB-driverne vha. den
medfølgende dvd-rom.
Hvis du vil opdatere softwaren, indlæse ekstra
kort eller indlæse brugerdefinerede POI’er, skal du
slutte din Navigator III til din computer vha. det
medfølgende USB-kabel.
Trin 1: �������������������
Indlæs USB-drevene
Før du slutter USB-kablet til din computer, skal
du sætte den medfølgende dvd-rom ind i din
computers dvd-rom-drev.
Hvis dvd-rom’en ikke starter automatisk, skal
du klikke på Start og derefter på Kør. Indtast
bogstavet til dit dvd-rom-drev, efterfulgt af “setup”
(eksempel: “D:\setup”). Tryk derefter på Enter.
Følg instruktionerne på skærmen.
Betjeningsvejledning til BMW Motorrad Navigator III25
Appendiks
Trin 2: Tilslut strøm
Slut det medfølgende strømkabel til strømstikket
bag på Navigator III. Slut enden af kablet til en
ledig stikkontakt.
Trin 3: Tilslut USB-kablet
Brug det medfølgende USB-kabel for at slutte
Navigator III til computeren. Brug også USBkablet, når du opdaterer Navigator III-softwaren
eller indlæser ekstra kort.
Tilslutning af Navigator III til din computer:
1. Sæt den lille ende af USB-kablet ind i
stikket på bagsiden af Navigator III
2. Slut det store stik på USB-kablet til USBporten på din computer.
26
Sådan opdaterer du software og
kortdata
1. Indlæs USB-drevene med den
medfølgende dvd-rom. Se forrige side.
2. Slut strømkablet til strømstikket bag på
Navigator III. Tænd for Navigator III.
3. Slut USB-kablet til din Navigator III og din
computer.
4. Gå til www.garmin.com/products/
bmwNavigatorIII. Vælg Opdateringer og
Downloads.
5. Klik på Download ved siden af
enhedssoftwaren.
6. Læs og accepter vilkårene. Klik på
Download.
7. Vælg Kør (eller Åbn). Din software er
opdateret.
Du kan også bruge WebUpdater til at opdatere din
Navigator III-software. Gå til www.garmin
.com/products/webupdater for at læse mere om
WebUpdater.
Kontroller www.garmin.com/unlock/update.jsp for
at se, om der er en opdatering til din kortsoftware
tilgængelig.
Åbn hovedmenuen for at finde den version af
kortene, som er indlæst på din Navigator III.
Tryk på Indstill. > Om > Detaljerede kort.
Se MapSource-hjælpefilen for at få oplysninger om
indlæsning af kort på din Navigator III.
Sådan indlæser du ekstraudstyr
Din Navigator III accepterer brugerdefinerede POIdatabaser, inklusive Garmin TourGuide POI’er,
som kan fås fra forskellige virksomheder på
internettet. Visse databaser med brugerdefinerede
POI’er indeholder opmærksomhedsinformation
for punkter, som f.eks. sikkerhedskameraer og
skoleområder. Din Navigator III kan meddele dig,
når du nærmer dig ét af disse punkter.
Når du har downloadet POI-databasen, skal du
bruge Garmin POI-indlæseren til at installere
POI’erne i enheden. POI Loader er tilgængelig
på www.garmin.com/products/poiloader. Vælg
Opdateringer og Downloads. Se hjælpefilen til
POI Loader for at få yderligere oplysninger. Tryk
på F1 for at åbne hjælpefilen.
Betjeningsvejledning til BMW Motorrad Navigator III
Appendiks
Advarsel: Garmin er ikke ansvarlig
for konsekvenserne i forbindelse
med brugen af en brugerdefineret
POI-database eller for nøjagtigheden
af sikkerhedskameraet eller andre
brugerdefinerede POI-databaser.
Sådan finder du brugerdefinerede
POI’er
Hvis du vil finde brugerdefinerede POI’er eller
Garmin TourGuide POI’er, som er indlæst på
Navigator III, skal du trykke på knappen FIND,
og derefter trykke på Min position > Bruger int.
punkter.
Sådan sletter du brugerdefinerede
POI’er
Hvis du vil slette alle de brugerdefinerede
POI’er, skal du trykke på tasten MENU. Tryk på
Værktøj > Mine data > Bruger int. punkter >
Slet alle.
Tekniske specifikationer
Størrelse: 14,3 x 8,0 x 5,0 cm)
Vægt: 420 g
Enhedskabinet: Robust; fuldt tætnet; IPX7
vandtæt*
Skærm: Kan læses i solskin, 17:9 WQVGA TFTfarveskærm til køretøjer med berøringsskærm og
automatisk dæmpning; 454 pixel X 240 pixel
Lagring af kort: Forudprogrammeret intern
hukommelse
Temperatur: -15° til 70°C
Strømforsyning
Strømkilde: 12 VDC
Drift: 12 watt maks. @ 13,8 VDC
12-volt adaptersikring: AGC/3AG - 1,0 Amp
Fjernbetjening (ekstraudstyr): To AAA
alkalinebatterier (ikke inkluderet).
BEMÆRK: Fjernbetjeningen er ikke vandtæt.
Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger
om korrekt bortskaffelse af enheden.
Sådan plejer du din Navigator III
Din Navigator III indeholder følsomme
elektroniske komponenter, som kan beskadiges
permanent, hvis de udsættes for kraftige stød
eller vibration. Hvis du vil minimere risikoen for
beskadigelser på din Navigator III, skal du undgå
at tabe enheden og betjene den i omgivelser med
risiko for stød og vibration.
Lad være med at opbevare enheden, hvor der
kan opstå langvarig udsættelse for ekstreme
temperaturer (så som i bagagerummet), da der kan
opstå permanent skade.
Sådan rengør du enheden
Navigator III er konstrueret af materialer af
høj kvalitet og kræver ingen vedligeholdelse af
brugeren udover rengøring. Rengør enhedens
ydre beklædning med en klud, der er fugtet
med et skånsomt rengøringsmiddel. Tør den
herefter af. Undgå kemiske rengøringsmidler
og opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
Sådan plejer du berøringsskærmen
Berøringsskærmen er beregnet til betjening med
fingeren. Du må aldrig bruge en hård eller skarp
genstand til at betjene berøringsskærmen, da det
kan beskadige skærmen. Selvom en PDA-pegepind
også kan bruges til at betjene berøringsskærmen,
må du aldrig forsøge dette, mens du kører.
Rengør berøringsskærmen med en blød, ren og
fnugfri klud. Brug evt. vand, isopropylalkohol
eller brillerens. Påfør væsken til kluden, og tør
berøringsskærmen forsigtigt af.
Betjeningsvejledning til BMW Motorrad Navigator III27
Appendiks
Fjernbetjening (ekstraudstyr)
Sæt to AAA-batterier i fjernbetjeningen. Ret
fjernbetjeningen mod IR-vinduet til venstre på
fronten af Navigator III.
(Zoom) ind - zoomer ind på kortet.
(Zoom) ud - zoomer ud på kortet.
Menu - åbner hovedmenuen.
Tryk gentagne gange for at
rulle gennem hovedmenuen,
menuen Værktøj og menuen
Indstill.
Map - åbner kortet. Tryk
gentagne gange for at få vist
kortet, trip computeren og
siden Kompas.
Back - returnerer til den
foregående side og annullerer
dataindtastning.
Speak - giver besked om det
næste sving eller GPS-status.
Thumb Stick - fremhæver
valgmuligheder og flytter kortmarkøren. Tryk ind
for at foretage et valg.
Side ▲ ▼ - ruller gennem lister og sider.
Vol + - - skruer op eller ned for volumen.
IN
OUT
ZOOM
MENU
MAP
BACK
SPEAK
PAGE
1
VOL
ABC
2
GHI
4
JKL
5
MNO
6
PQRS
TUV
8
WXYZ
7
0
28
DEF
3
9
Alfanumeriske taster - indtaster tal. Tryk gentagne
gange på tasten for at indtaste bogstaver.
BEMÆRK: Lad ikke alkalinebatterier sidde i
fjernbetjeningen i længere tid ad gangen. For at
mindske risikoen for batterilækage i batterirummet
skal du fjerne batterierne, når du opbevarer
fjernbetjeningen i mere end seks måneder.
Vigtige oplysninger
INFORMATION OM KORTDATA: Ét af Garmins
mål er at give kunder den mest fuldstændige og
nøjagtige kartografi, som vi kan opnå til en rimelig
pris. Vi anvender en kombination af officielle
og private datakilder, hvilket vi anerkender i
vejledningerne og i meddelelser om ophavsret,
der bliver vist til brugeren. Næsten alle datakilder
indeholder nogle unøjagtige eller ufuldstændige data. I
visse lande er fuldstændig og nøjagtig kortinformation
enten ikke tilgængelig, eller det er for dyrt.
ADVARSEL: Dette produkt, dets indpakning og
de forskellige komponenter indeholder kemiske
stoffer, som delstaten Californien ved, forårsager
kræft, fosterskader eller reproduktionsskader. Denne
oplysning gives i overensstemmelse med Californiens
Proposition 65. Se www.garmin.com/prop65 for
yderligere oplysninger.
Hg - lamperne i produktet kan
indeholde kviksølv, og skal
genbruges eller bortskaffes i
henhold til den lokale lovgivning.
Ifølge California Electronic Waste Recycling Act of
2003 kræves det, at visse elektroniske dele genbruges.
Se www.erecycle.org, hvis du ønsker yderligere
oplysninger om genbrugskrav til dette produkt.
Overholdelse af FCC
Enheden overholder afsnit 15 af FCCinterferensbegrænsningerne for digitale
enheder i klasse B til PRIVAT BRUG ELLER
KONTORBRUG. Disse begrænsninger har til formål
at yde bedre beskyttelse mod skadelig interferens i
beboelsesområder og er strengere end “udendørs”
krav.
Følgende betingelser gælder for brugen af denne
enhed: (1) enheden må ikke forårsage skadelig
interferens, og (2) enheden skal acceptere modtaget
inteferens, inklusive interferens, som kan forårsage
uønsket funktion.
Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle
radiofrekvensenergi, og hvis udstyret ikke er
installeret og anvendt i overensstemmelse med
brugervejledningen, kan det gribe forstyrrende ind i
radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at
der ikke kan opstå interferens i en bestemt installation.
Hvis dette udstyr har en skadelig indvirkning på radioeller tv-modtagelsen, hvilket du kan kontrollere ved at
Betjeningsvejledning til BMW Motorrad Navigator III
Appendiks
slukke og tænde enheden, skal du forsøge at udbedre
forholdene på én eller flere af følgende måder:
• Juster, eller flyt modtagerantennen.
• Flyt udstyret længere væk fra modtageren.
• Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet
kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
• Kontakt en erfaren radio-/tv-tekniker for at få
hjælp.
Enheden indeholder ingen dele, der kan udskiftes
af brugeren. Reparation bør kun foretages af et
autoriseret Garmin-servicecenter. Uautoriserede
reparationer eller ændringer kan resultere i permanent
beskadigelse af udstyret samt gøre garantien ugyldig,
og du kan miste retten til at betjene dette udstyr iht.
del 15-regulativerne.
Du bekræfter at softwaren tilhører Garmin og er
beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og
internationale aftaler om ophavsret. Endvidere
bekræfter du at softwarens struktur, organisering og
kode er værdifulde forretningshemmeligheder ejet
af Garmin, og at softwaren i kildekodeform er en
værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver
Garmins ejendom. Du accepterer, at softwaren eller
nogen del af denne ikke må skilles ad, demonteres,
modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe
enheder, der er afledt af eller baseret på denne
software. Du accepterer, at du ikke må eksportere eller
reeksportere produktet til noget land, der er i strid med
USA’s love om eksportregulering.
Software-licensaftale
Garmin erklærer at dette Navigator III-produkt
overholder de essentielle krav og andre relevante dele
af direktivet 1999/5/EC. Hvis du vil have vist hele
overensstemmelseserklæringen, skal du se Garmins
websted om dit Garmin-product:
www.garmin.com/products/bmwNavigatorIII.
Klik på Manuals, og vælg derefter Declaration of
Conformity.
VED AT BRUGE Navigator III, ACCEPTERER
DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE
OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.
Garmin giver dig en begrænset licens til at bruge
softwaren i denne enhed (“Softwaren”) i binær
udførbar form ved normal brug af produktet. Titel,
ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til
softwaren forbliver hos Garmin.
Overensstemmelse med
Industry Canada
Radiokommunikationsudstyr i Kategori I
overholder Industry Canada Standard RSS-210.
Radiokommunikationsudstyr i Kategori II overholder
Industry Canada Standard RSS-310.
Overensstemmelseserklæring
Denne danske version af den engelske manual til
Navigator III (Garmin delnummer 190-00743-00,
revision A) leveres for at gøre det nemmere for
dig. Se evt. i den nyeste revision af den engelske
manual ang. betjening og brug af Navigator III.
Betjeningsvejledning til BMW Motorrad Navigator III29
Fejlfinding på Navigator III
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Navigator III kan ikke oprette
satellitforbindelse.
Det kan tage et par minutter oprette satellitforbindelse. Kør til et åbent område uden for garager og væk fra høje bygninger. Stop
køretøjet, og placer Navigator III, hvor der er frit udsyn til himlen. Søjlerne
i øverste venstre hjørne angiver satellitstyrken. Rør
søjlerne for at se flere oplysninger om GPS-signalerne.
Berøringsskærmen reagerer
ikke på mine tryk.
Juster skærmen. Tryk på tasten MENU. Brug evt. fjernbetjeningen til at vælge Indstill. > Skærm > Juster “Touch” skærm.
Følg instruktionerne på skærmen.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
BEMÆRK: Fjernbetjeningen er
ekstraudstyr i visse Navigator
III-pakker.
Fjernbetjeningen er ikke aktiveret, når den sidder i den avancerede motorcykelholder. Brug tasterne på enheden og holderen, og tryk på
berøringsskæmen for at betjene Navigator III, når den sidder i holderen. Kontroller, at der er isat to AAA-batterier. Kontroller batteriernes
polaritet (+ og -). Isæt nye batterier. Ret fjernbetjeningen mod IR-porten på fronten af Navigator III.
Hvordan sletter jeg alle mine
brugerdata?
Jeg vil nulstille min Navigator III.
Sluk for Navigator III, og tænd derefter for den igen. Når du starter, skal du trykke på tasten FIND foran på Navigator III, og holde den
nede. Fortsæt med at holde tasten FIND nede, indtil meddelelsen “Er du sikker på du vil slette alle brugerdata?” vises. Tryk på Ja for at
slette alle brugerdata. Alle originale indstillinger gendannes. Dine Favoritter og Nyligt fundne slettes også.
Min Bluetooth-enhed kan ikke
oprette forbindelse til min
Navigator III.
Sluk for enheden og Navigator III. Tænd for dem igen. Hvis du allerede har parret enheden, bør enheden oprette forbindelse til Navigator
III automatisk. Hvis det ikke fungerer, skal du følge vejledningen om manuel tilslutning af enheden på side 15.
Diese Bedienungsanleitung ist aus umweltfreundlichem,
100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt – der Umwelt zuliebe.
© 2007 Copyright by:
BMW Motorrad, D-80788 München und Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften.
Nachdruck, Übersetzungen oder Vervielfältigungen – auch auszugsweise –
nur mit schriftlicher Genehmigung der BMW Motorrad.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten
Druck 05.07
Ref. Br. 01 29 7 698 123
Part Number 190-00743-36 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising