Garmin | BMW Motorrad Navigator III | User manual | Garmin BMW Motorrad Navigator III Brukermanual

Garmin BMW Motorrad Navigator III Brukermanual
BMW Motorrad Navigator III
brukermanual
Teile und
Zubehör
© 2007 Copyright ved: BMW Motorrad og Garmin Ltd. eller deres datterselskaper.
Dette produktet er utviklet for deg av BMW Motorrad sammen med Garmin Ltd. Eventuelle spørsmål vedrørende dette produktet skal rettes til nærmeste BMW Motorradforhandler eller BMW Motorrad direkte. Vi håper at du liker å bruke BMW Motorrad Navigator III.
BMW Motorrad, D-80788 München, Internett-adresse: www.bmw-motorrad.com
Garmin International, Inc., 1200 E. 151st Street, Olathe, Kansas 66062 USA Tel. 913/397.8200 eller 800/800.1020 Telefaks 913/397.8282
Garmin (Europa) Ltd., Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB Storbritannia. Tlf. +44 (0) 870.8501241 (til Storbritannia) eller
0808.2380000 (i Storbritannia) Faks 44/0870.8501251
Garmin Corporation, No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Tlf. 886/2.2642.9199 Telefaks 886/2.2642.9099
Med enerett. Ingen del av denne manualen kan reproduseres, kopieres, overføres, distribueres, lastes ned eller lagres på et lagringsmedium for noe formål uten skriftlig
tillatelse, unntatt for det som uttrykkelig er angitt her. Vi gir herved tillatelse til å laste ned én enkelt kopi av manualen og av eventuell oppdatering av manualen til en harddisk
eller et annet elektronisk lagringsmedium for å leses, og for å skrive ut ett eksemplar av manualen eller eventuell oppdatering av den, forutsatt at nevnte elektroniske eller
trykte kopi av manualen inneholder hele teksten av denne opphavsrettmerknaden. Det er også en forutsetning at eventuell uautorisert kommersiell distribusjon av manualen
eller eventuelle oppdateringer av den er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. BMW Motorrad reserverer seg retten til å endre eller forbedre sine produkter og til å foreta endringer av innholdet
uten å være forpliktet til å underrette noen person eller organisasjon om nevnte endringer eller forbedringer. Du finner oppdateringer og ytterligere informasjon om
programmet og bruk av produktet på webområdet til BMW Motorrad.
Garmin® og MapSource® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. City Navigator™, MyGarmin™ og
Garmin TourGuide™ er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Google™ og Google Earth™ er
varemerker for Google Inc. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive
eiere.
Mai 2007
Delenummer 190-00743-38 Rev. A
Advarsler
Unnlatelse av å unngå potensielt farlige situasjoner kan føre til ulykke eller
kollisjon med dødsfall eller alvorlig personskade som følge.
BMW Motorrad Navigator III skal bare monteres på BMW-motorsykler med
holdere som er godkjent av BMW Motorrad.
Ved bruk i eller på andre kjøretøyer ligger ansvaret utelukkende på eieren/brukeren
av BMW Motorrad Navigator III når det gjelder å plassere og montere enheten slik
at den ikke er til hinder for betjeningskontrollene i kjøretøyet eller hindrer førerens
sikt på veien (se diagram). Monteringsdelene som leveres av BMW Motorrad, er
ikke garantert mot kollisjonsskade eller følgene av en slik skade.
Ikke monter enheten
slik at den sperrer for
førerens sikt
Ikke plasser
enheten usikret på
dashbordet
Ikke monter enheten i uløsingsområdet til en kollisjonspute
Stram festeskruen på toppen av motorsykkelfestet før du kjører med BMW
Motorcycle Navigator III. Unnlatelse av å stramme skruen kan føre til at enheten
faller ut av braketten, noe som kan forårsake personskade eller materiell skade på
enheten.
Det er førerens hele og fulle ansvar å bruke kjøretøyet på en sikker måte, ha full
oversikt over kjøreforholdene til enhver tid og ikke la seg distrahere av BMW
Motorrad Navigator III, slik at det ikke skaper trafikkfarlige situasjoner. Det er
utrygt å betjene kontrollene på BMW Motorrad Navigator III mens du kjører.
Hvis føreren av et kjøretøy som er utstyrt med en BMW Motorrad Navigator III,
ikke konsentrerer seg helt om kjøringen og veiforholdene mens kjøretøyet er i
bevegelse, kan det resultere i en ulykke med materiell skade og personskade som
følge.
Bruk av BMW Motorrad Navigator III fritar på ingen måte føreren for
ansvar. Gjeldende trafikkregler skal alltid overholdes. Vær oppmerksom på
trafikkforholdene til enhver tid. Det er viktigere å følge med trafikken på veien
enn å se på displayet. Hvis trafikkforholdene og informasjonen på BMW Motorrad
Navigator III ikke stemmer overens, har gjeldende trafikkregler og -forhold prioritet
over informasjonen som gis av BMW Motorrad Navigator III.
Av hensyn til trafikksikkerheten skal du legge inn opplysninger i Navigator III
før du starter turen eller mens motorsykkelen står stille. Se på displayet bare
hvis trafikkforholdene tillater det. Det er viktigere å følge med på trafikken og
holde hendene på styret. Stopp eventuelt på et egnet sted og se på displayet mens
motorsykkelen står stille.
Bruk BMW Motorrad Navigator III på eget ansvar. Du kan redusere risikoen for
utrygg bruk ved å gå gjennom og sette deg nøye inn i alle aspekter ved denne
referanseveiledningen, og øve deg på trygg bruk med simulatormodusen før du tar i
bruk produktet. Når produktet er i bruk, skal du sammenligne angivelser fra BMW
Motorrad Navigator III nøye med alle tilgjengelige navigasjonskilder, inkludert
informasjonen fra andre NAVAID-enheter, visuelle observasjoner, kart osv.
Av sikkerhetsmessige grunner bør du avklare eventuelle uoverensstemmelser før du
fortsetter navigasjonen.
BMW Motorrad Navigator III er utstyrt med funksjonen Sikker modus for å bedre
sikkerheten for føreren. Funksjonen er aktivert som standard. Når kjøretøyet
er i bevegelse, deaktiver Sikker modus visse funksjoner på BMW Motorrad
Navigator III som krever betydelig oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.
Innledning
Innledning
Kontaktinformasjon
Hvis du får problemer når du bruker BMW
Motorrad Navigator III, eller hvis du har
spørsmål, kan du i USA kontakte Garmin
Produktsupport på telefon 913/397.8200
eller 800/800.1020, mandag–fredag, 08.00
til 17.00 amerikansk normaltid. Du kan
også sende en e-post til Produktsupport på
adressen BMWNavigatorUSA@garmin.com.
Europa: Kontakt Garmin (Europe) Ltd. på
+44 (0) 870 8501241 (utenfor Storbritannia) eller
0808 2380000 (bare i Storbritannia).
Serienummer
Skriv ned serienummeret (8 sifre som står bak på
esken) i tilfelle Navigator III trenger service eller
du ønsker å kjøpe tilleggskart.
myGarmin™
Gå til http://my.garmin.com for å få tilgang til de
nyeste tjenestene for Garmin-produktene.
Fra myGarmin-webområdet kan du
• registrere Garmin-enheten
• låse opp valgfrie kart
Gå til myGarmin med jevne mellomrom for å få
med deg nye produkttjenester fra Garmin.
Om Google Earth™
Gå til http://earth.google.com for å laste ned
programmet Google Earth. Når Google Earth er
installert på datamaskinen, kan du vise veipunkter,
spor og ruter som er lagret i MapSource®. Fra
menyen Vis velger du Vis i Google Earth.
Innholdsfortegnelse
Innledning.............................................1
Finn det og kjør....................................3
Hvor skal du.........................................5
Mine Punkter........................................7
Bruke kartet ........................................... 10
Opprette og redigere ruter..................12
Bruke sporlogger................................14
Bruke funksjoner med trådløs
Bluetooth®-teknologi......................15
Trafikkinformasjon..............................18
Tilpasse Navigator III..........................19
Tillegg.................................................25
Feilsøking for Navigator III.................30
__ __ __ __ __ __ __ __
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III
Innledning
Se på Navigator III
IR-vindu
(rett fjernkontrollen
(ekstrautstyr) mot dette
punktet)
Holderlås
(trykk ned og stram
sikkerhetsskruen før du kjører)
➊
➎
➋
➌
➏
➍
➐
Lydkontakt
Lyssensor
Berøringsskjerm
Strømkontakt
MCX-kontakt
(for ekstern
antenne
(ekstrautstyr))
Gummideksel
Mini-USBkontakt
Av/på-bryter
Forsiden av Navigator III (i braketten)
Baksiden av Navigator III (ikke i braketten)
➊ F inD åpner menyen Finn. Trykk to ganger for
➌ MAP åpner kartsiden. Trykk flere ganger
➎ �IN/oUT zoomer inn og ut på kartet, velger
ENU åpner hovedmenyen. Trykk flere
➋ M
➍ Speak gir taleanvisninger. Trykk og hold
➏� ENTER bekrefter et uthevet valg.
➐ E SC avslutter en meny eller et vindu.
å kjøre hjem. Trykk og hold for å åpne listen
Nylige treff.
ganger for å bla gjennom hoved-, verktøy- og
innstillingsmenyene. Trykk og hold for å åpne
menyen Ruter.
for å bla gjennom kartsiden, turtelleren og
kompassiden.
for å justere lydstyrken.
knapper og alternativer. Trykk og hold for å
bla gjennom lister med flere sider.
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III
Finn det og kjør
Finn det og kjør
Med én gang du skrur på Navigator III, begynner den å innhente GPS-signaler fra satellitter. Første gang du innhenter satellitter, kan det ta noen minutter.
angir satellittstyrke. Trykk på strekene for å
Stans kjøretøyet og plasser Navigator III slik at den har fri sikt mot himmelen. Strekene øverst i venstre hjørne
vise mer informasjon om GPS-signalene.
Finne en restaurant
➊ Trykk på Hvor skal du.
➋ Trykk på Mat, Hotell.
➌ Trykk på Mat & Drikke.
➍ Trykk på en matkategori.
➎ Trykk på en posisjon.
➏ Trykk på Kjør til.
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III
Finn det og kjør
Følge ruten
Mens du kjører til bestemmelsesstedet, veileder
Navigator III deg med talemeldinger, piler og
anvisninger langs toppen på kartet. Hvis du
avviker fra den opprinnelige ruten, vil Navigator
III beregne ruten på nytt og gi nye ruteanvisninger.
Følg pilene.
Ruten er merket med en
magentafarget linje.
Stoppe ruten
Trykk på MENU og trykk deretter på Stopp > Ja.
Legge til �en omkjøring i ruten
Trykk på MENU og trykk deretter på Omkj..
1 km, 5 km eller 10 km – velg lengden på
omkjøringen. Hvis et skilt f.eks. viser at veien
er stengt de neste tre kilometerne, trykker du på
5 km. Navigator III beregner ruten på nytt de
neste 5 kilometerne.
Omkjøring via Vei(er) i Rute – velger veier
i ruten du vil unngå. Hvis f.eks. avkjørselen er
stengt, velger du avkjørselen i listen over veier.
Navigator III beregner ruten på nytt utenom
avkjørselen.
Omkjøring via Merking i Rute – hvis du bruker
en FM-trafikkmottaker, kan du ta en omkjøring
rundt trafikkhendelser.
Fjern alle Omkjøringer – trykk for å fjerne
omkjøringer som du har angitt for ruten.
Navigator III-tips
• Bruk fingeren til å trykke på skjermen og velge
objekter. Du kan også trykke på tastene foran
på enheten eller på den valgfrie fjernkontrollen
når du skal betjene Navigator III.
• Trykk på Tilbake for å gå tilbake til det forrige
skjermbildet.
og
for å vise alle
• Trykk på
elementene i en liste.
• Når et tastatur vises på skjermen, skriver
du inn navn eller tall ved hjelp av fingeren.
Trykk på for å legge inn mellomrom. Trykk
på
for å legge inn tall eller spesialtegn.
Trykk på
for å bruke det diakritiske
tastaturet. Trykk på
for å slette det siste
tegnet du har lagt inn.
• Du kan se på andre områder av kartet ved
å trykke på kartet og dra fingeren langs
skjermen. Se side 10.
• Trykk på Volum på hovedmenyen for å justere
volumet.
Et rutet flagg angir
bestemmelsesstedet.
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III
Hvor skal du
Hvor skal du
Menyen Finn
Trykk på FIND eller trykk på Hvor skal du på
hovedmenyen.
Adresse – angi husnummer og gatenavn for å
finne en bestemt adresse.
Mat, Hotell – let etter steder som restauranter,
skoler og sykehus.
Mine Punkter – lagrer dine favorittsteder. Du kan
f.eks. lagre hotellet du skal bo på når du er på
ferie.
Nylige treff – finn steder du nylig har valgt fra
søkeresultatlisten.
Finne steder i et annet område
1. Trykk på Nærme i søkeresultatlisten.
2. Velg et av søkealternativene. Stedene i
nærheten av det alternativet du har valgt,
vises.
Se på Kart – bruk kartet for å finne steder du leter
etter. Dette kan være nyttig når du vet hvor stedet
er, men ikke vet navnet.
Begrense søket
Dra Hjem – oppretter en rute til
hjemmeposisjonen. På side 7 ser du hvordan du
angir hjemmeposisjon.
Nylig funne steder
Søkeresultater
1. Trykk på Hvor skal du > Nylige treff.
2. Velg et sted fra listen.
Trykk på Kategori for å sortere listen etter en
bestemt kategori, f.eks. Mat, Hotell.
Navigator III sorterer søkeresultatlisten etter
avstand fra gjeldende posisjon. Det nærmeste
stedet står øverst på listen.
1. Trykk på Stav i søkeresultatlisten.
2. Angi en del av navnet og trykk på Ferdig.
Navigator III lagrer de 50 siste stedene du har
funnet, i Nylige treff.
Gater & Byer – finn en by (bykjerne), gate eller
avkjøring eller et kryss.
Tillegg – finn egendefinerte POIer eller POIer
fra Garmin TourGuide™ som er lastet inn på
Navigator III. Du finner mer informasjon på
side 26.
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III
Hvor skal du
Informasjonsside
Finne en adresse
1 Trykk på Hvor skal du > Adresse.
Trykk på Kjør til for å opprette en rute til dette
stedet. Trykk på Avansert for å vise andre
alternativer for dette stedet:
• Sett Inn i Nåværende Rute – legger til dette
stedet som neste stopp (punkt) i ruten.
• Ring Telefonnummer – ring til dette stedet,
hvis en telefon med Bluetooth®-teknologi er
tilkoblet. Se side 15–17.
• Legg til som Favoritt – legger til dette stedet
i dine favoritter. Du finner mer informasjon på
side 7.
• Finn nærme punkt – finner et sted i nærheten
av denne posisjonen.
• Se på Kart – viser dette stedet på kartet.
2. Trykk på et land eller en delstat. Trykk
på Søk På Alle Byer eller Velg By/
Postnummer.
3. Angi by eller postnummer og trykk på
Ferdig.
4. Velg by/postnummer.
5. Hvis det er nødvendig, angir du resten av
adressen og trykker på Ferdig.
6. Velg eventuelt adressen.
7. Trykk på Kjør til.
TIPS: Hvis du vil søke etter et sted, en gate,
et veikryss eller en avkjøring, gjør du det på
omtrent samme måte som når du søker etter
en adresse. Trykk på Hvor skal du > Gater
& Byer.
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III
Mine Punkter
Mine Punkter
Lagre gjeldende posisjon
Lagre posisjoner
Trykk på
Vis Kart. Du kan også trykke på
MAP foran på Navigator III.
1. Trykk på Avansert.
1. Trykk et sted på kartet.
2. Trykk på Lagre Som Favoritt for å lagre
gjeldende posisjon.
Når du viser informasjonssiden for et sted, kan du
når som helst lagre stedet som en favoritt.
2. Velg alternativ.
3. Trykk på Lagre Hjem.
2. Trykk på Legg til som Favoritt.
Angi en hjemmeposisjon
1. Trykk på Hvor skal du > Dra Hjem.
Trykk to ganger på FIND for å opprette en
rute til hjemmeposisjonen. Hvis du vil endre
hjemmeposisjon, sletter du den først fra Favoritter
(du finner flere opplysninger på side 8). Deretter
angir du den på nytt ved å følge instruksjonene
ovenfor.
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III
Mine Punkter
Finne lagrede steder
Trykk på Hvor skal du > Mine Punkter >
Favoritter på hovedmenyen.
4. Trykk på Endre.
1. Trykk på Verktøy > Mine Data >
Favoritter.
2. Trykk på Endre/Se på Favoritter.
5. Velg et alternativ som skal redigeres.
Navn – angi et navn på stedet ved hjelp av
tastaturet på skjermen.
Sted – rediger den fysiske plasseringen av det
lagrede stedet. Du kan bruke kartet eller angi
nye koordinater ved hjelp av tastaturet.
Høyde – angi høyde over havet for det lagrede
stedet.
Kategori – tilordne dette stedet til en kategori.
Trykk på
for å vise kategoriene.
Symbol – velg et symbol som skal vises på
kartet for dette stedet.
1. Trykk på Verktøy > Mine Data >
Favoritter > Slett Favoritter.
2. Velg et alternativ:
Etter Valg – trykk på hvert sted og slett dem
enkeltvis.
Redigere lagrede steder
3. Trykk på et sted for å redigere det.
Slette et lagret sted
Etter Kategori – velg en kategori for å slette
alle steder som er tilordnet denne kategorien.
Slett alt – fjerner alle steder fra Favoritter.
3. Trykk på et lagret sted.
4. Trykk på Slett.
Dele favoritter
Du kan dele favoritter, ruter og spor med andre
Navigator III-eiere ved hjelp av Bluetoothteknologi. Først gir du hver Navigator III sitt eget,
unike vennlige navn. Trykk på Innst. > Bluetooth
> Friendly Name.
1. Trykk på Verktøy > Mine Data >
Favoritter> Overfør Favoritter vha
Bluetooth. Navigator III ser da etter andre
Bluetooth-enheter.
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III
Mine Punkter
2. Velg den andre Navigator III.
2. Angi koordinatene og trykk på Neste.
3. Trykk på Kjør til.
Bla gjennom kartet for å finne
koordinater
1. Trykk på Hvor skal du > Mine Punkter >
Koordinater > Se på Kart.
3. Trykk på Favoritter. Det vises en melding
som du må bekrefte for å overføre
favoritter.
Lagre koordinater
Hvis du vet de eksakte, geografiske koordinatene
til bestemmelsesstedet, kan du bruke Navigator III
til å navigere til et hvilket som helst sted ved hjelp
av bredde- og lengdegradskoordinater.
1. Trykk på Hvor skal du > Mine Punkter >
Koordinater > Sett Posisjon.
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III
2. Trykk på stedet på kartet og trykk deretter
på Lagre Som Favoritt.
3. Trykk på Kjør til.
MERK: På side 21 ser du hvordan
du forandrer posisjonsformatet og
kartdatainnstillingene.
Bruke kartet
Bruke kartet
Trykk på Vis Kart på hovedmenyen eller trykk
på MAP for å åpne kartet. Trykk på et område på
kartet for å se mer informasjon, som vist nedenfor.
Posisjonsikonet angir hvor du er.
Mens du navigerer langs
en rute, trykker du på Trykk på kartet for å
tekstfeltet for å åpne vise og bla gjennom
et 2D-kart.
manøverlisten.
Trykk her for å
åpne turtelleren.
10
Bla gjennom kartet��
Trykk på Vis Kart på hovedmenyen. Du kan også
trykke på Hvor skal du > Se på Kart.
Tips for å bla gjennom kartet
• Trykk på kartet og dra for å vise
forskjellige deler av kartet
og
eller trykk
• Trykk på ikonene
på INN/UT-tastene hvis du vil zoome inn
og ut.
• Trykk på et objekt på kartet. En pil vises
som peker på objektet du valgte.
• Trykk på Se på hvis du vil åpne
informasjonssiden for stedet. Du finner
mer informasjon på side 6.
• Trykk på Lagre Som Favoritt for å lagre
stedet som velges med pilen, til Favoritter.
• Trykk på Tilbake for å gå tilbake til forrige
skjermbilde.
Turteller
Turtelleren angir gjeldende hastighet og gir
statistikk om turen.
turtelleren, kan du velge feltet
Hvis du vil vise ����������������������������������
Fart eller Ankomsttid på kartet eller trykke flere
ganger på MAP. På hovedmenyen kan du også
trykke på Verktøy > Trip Computer.
Hastighet
Retningt
Distanse til det endelige
bestemmelsesstedet
Trippteller
Trykk på Nullstill Trip for å tilbakestille all
informasjon på turtelleren. Trykk på Nullstill Max
for å nullstille maksimumshastigheten.
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III
Bruke kartet
Manøverliste
Manøverlisten viser en liste med detaljerte
anvisninger for hele ruten og informasjon
om ankomst. Trykk på tekstfeltet på kartet
mens du navigerer langs en rute, for å åpne
avkjøringslisten. Fra hovedmenyen kan du også
trykke på Verktøy > Manøverliste. Den neste
avkjøringen på ruten står øverst på listen.
Retningen av denne
avkjøringen
Kompasside
Trykk på MAP flere ganger for å vise
kompassiden. Du kan også trykke på Verktøy >
Kompass.
Prikkindikator
(angir retningen du må kjøre i for å
holde deg til ruten)
GPS-infoside
Trykk på linjene for satellittsignalstyrke
øverst i venstre hjørne av skjermen for å vise
GPS‑infosiden. Du kan også trykke på Verktøy >
GPS info.
Sikt til himmelen
Linjer for
satellittsignalstyrke
Instruksjoner for
avkjøringen
Peilepeker
(angir retningen du kjører i)
Distansen til denne avkjøringen
Trykk på en avkjøring hvis du vil se den på et kart
(siden Neste avkjøring). Trykk på Vis Alle for å
se alle avkjøringene langs ruten. Trykk på Endre
Rute for å redigere denne ruten. Du finner flere
opplysninger på side 13.
Når du kjører, vil det roterende kompasset vise
hvilken retning du kjører i. Peilepekeren viser
gjeldende retning. Hvis pilen peker opp, kjører du
i retning bestemmelsesstedet. Hvis pilen peker i
en annen retning, snur du i pilens retning til den
peker opp, og fortsetter i denne retningen.
Himmelvisningen viser hvilke satellitter du mottar.
Linjene for satellittsignalstyrke viser styrken på
hvert satellittsignal. En heltrukket strek angir at
Navigator III har god kontakt med GPS-satellitten,
og at GPS-satellitten er klar for bruk. Du finner
mer informasjon om GPS på
www.garmin.com/aboutGPS. Du finner du flere
opplysninger om GPS-innstillingene på side 19.
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III 11
Opprette og redigere ruter
Opprette og redigere ruter
Opprette en ����
ny lagret rute
Du kan lagre inntil 50 ruter. På hovedmenyen trykker du på Verktøy > Mine Data > Ruter. TIPS: Trykk på og hold inne MENU for å åpne menyen Ruter.
➊ Trykk på Lag Ny Lagret Rute.
på et alternativ og trykk på
➋ Trykk
Neste. Velg startpunktet.
på Ja og deretter på Neste hvis .
➍ duTrykkvil legge
til et stopp. Velg punktet.
preferanser for sortering og
➎ Velg
➏ Trykk på Avslutt.
ruteberegning og trykk deretter på Neste.
12
på et alternativ og trykk på
➌ Trykk
Neste. Velg endepunktet.
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III
Opprette og redigere ruter
Redigere en lagret rute
1. Trykk på Verktøy > Mine Data > Ruter >
Endre/Se på Ruter.
Legg til �flere bestemmelsessteder
i en aktiv rute
Du kan redigere eller legge til flere
bestemmelsessteder (også kalt viapunkter,
mellompunkter eller stopp) i ruten du følger.
1. På siden med manøverlisten trykker du på
Endre Rute > Endre/Se på Punkter.
Navigere en lagret rute
Trykk på Verktøy > Mine Data > Ruter >
Navigér Lagret Rute. Trykk på den ruten du vil
navigere.
Beregne rute på nytt
Trykk på Verktøy > Mine Data > Ruter >
Rekalkulér rute.
Slette alle lagrede ruter
2. Trykk på den ruten du vil redigere.
3. Trykk på Endre.
4. Velg et alternativ:
Gi nytt navn – angi et nytt navn på ruten ved
hjelp av tastaturet på skjermen.
Endre/Se på Punkter – legg til, sorter, fjern,
forandre rekkefølgen på og vis bestemte punkter
langs ruten. Trykk på Auto arranger for å vise
den korteste ruten. Trykk på Re-ordne for å flytte
et punkt oppover eller nedover langs ruten. Trykk
på Ferdig når du er ferdig.
Endre preferanse – endre innstillingene for
ruteberegning slik at ruten beregnes etter kortere
tid, kortere avstand eller offroad. Se side 22.
Trykk på Verktøy > Mine Data > Ruter > Slett
Alle Lagrede Ruter.
Dele ruter
2.
3.
4.
5.
Trykk på Legg til.
Trykk der du vil legge til punktet.
Trykk på et alternativ og velg punktet.
Legg til punkter etter behov. Trykk på
Ferdig når du er ferdig.
Du kan dele ruter med andre Navigator III-eiere
ved hjelp av Bluetooth-teknologi. Du finner flere
opplysninger under Dele favoritter på side 8.
Lagre aktiv rute
Trykk på Verktøy > Mine Data > Ruter > Lagre
Aktiv Rute.
Slett rute – slett denne ruten.
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III 13
Bruke sporlogger
Bruke sporlogger
Når du kjører, oppretter Navigator III en sporlogg
over bevegelsene dine. Trykk på Verktøy > Mine
Data > Sporlogg.
Aktiv Logg – juster de innstillingene som
Navigator III bruker for å registrere sporloggen.
• Lagring – skru sporloggregistratoren av og på.
• Prosentvis Full – viser sporloggens nåværende
kapasitet i prosent. Hvis du vil fjerne
sporloggen, trykker du på Prosentvis Full >
Ja > OK.
• Kartvisning – viser sporloggen automatisk på
kartet eller på angitt zoomenivå. Sporloggen
vises som en prikkete lilla linje på kartet.
• Oppløsning – viser sporpunktene automatisk
eller på grunnlag av den avstanden eller tiden
du har angitt. Hvis du vil angi en bestemt
avstand eller tid, trykker du på Avstand eller
Tid og deretter på Neste. Angi avstand eller tid
og trykk på Ferdig.
• Lagre Aktiv Logg – lagrer gjeldende sporlogg.
Angi et spornavn og trykk på Ferdig.
14
Lagrede logger – viser en liste over de
sporloggene du har lagret på Navigator III. Du kan
vise og slette sporlogger. Når sporloggene lagres,
blir det brukt nøkkelpunkter som for å lage en
komprimert og nøyaktig oversikt over sporene.
Bruke kilometertellerlogger
Du kan ha fire forskjellige kilometertellerlogger
for reisene dine. Trykk på Verktøy > Mine Data >
Antall Kjørte Mil.
Overfør Spor vha Bluetooth – overfør
sporlogger til andre Navigator III-eiere ved
hjelp av Bluetooth-teknologi. Du finner flere
opplysninger under Dele favoritter på side 8.
Navn – angi et nytt navn.
Avstand – nullstill kilometertellerloggen.
Aktiv – gjør denne loggen aktiv eller inaktiv.
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III
Bruke funksjoner med trådløs Bluetooth-teknologi
Bruke funksjoner med
trådløs Bluetooth®teknologi
Ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi kan
Navigator III kobles til en mobiltelefon og
trådløst hodesett / en trådløs hjelm, slik at du
får en håndfri enhet. Hvis du vil se om enhetene
dine med Bluetooth-teknologi er kompatible med
Navigator III, kan du gå til
www.garmin.com/bluetooth.
Krav til bruk av håndfri telefon
Du må forbinde både telefonen og hodesettet/
hjelmen med Navigator III for å kunne
kommunisere håndfritt med telefonen. Du kan
også høre navigasjonsmeldinger via hodesettet/
hjelmen.
Paringsenheter
Før du kan bruke en enhet som har trådløs
Bluetooth-teknologi, sammen med Navigator
III, må du opprette en forbindelse mellom (pare)
enhetene.
Slik oppretter du forbindelse med en
telefon:
1. Trykk på MENU.
2. Trykk på Innst. > Bluetooth >
Administrere Tilkoblinger.
3. Hvis du aldri har opprettet en forbindelse
mellom en telefon og Navigator III før,
trykker du på Ja. Hvis du allerede har
forbundet en telefon med Navigator III og
du vil legge til en ny, trykker du på Legg til
enhet.
4. Innstill telefonen på modusen Finn meg,
Kan oppdages eller Synlig. Trykk på OK
på Navigator III.
5. Trykk på telefonen i listen.
6. Hvis telefonmodellen vises i listen, trykker
du på den. Hvis ikke trykker du på Andre
Telefoner.
7. Når du blir bedt om det, angir du PINkoden til Navigator III (1234) på telefonen.
Gjenta punkt 1 til og med 5 for å opprette en
forbindelse med en annen enhet, for eksempel
et hodesett eller en hjelm. Hvis nødvendig angir
du PIN-koden for hodesettet eller hjelmen i
Navigator III.
Når du har opprettet en forbindelse mellom
enhetene og Navigator III, kobles de automatisk
til Navigator III neste gang du slår den på. Hvis
enhetene ikke kobles til Navigator III automatisk,
kan du tilkoble dem manuelt.
Slik kobler du enheten til Navigator III
manuelt:
1. Trykk på MENU.
2. Trykk på Telefon.
3. Trykk på Ja.
4. Trykk på den enheten du vil opprette
en forbindelse til, og trykk deretter på
Koble til.
Håndfrie telefonfunksjoner
Etter at en enhet med Bluetooth-funksjonalitet
er forbundet med Navigator III, kan du bruke
Navigator III til å ringe og motta telefonsamtaler.
Trykk på Telefon fra hovedmenyen. Bruk
telefonmenyen for å ringe til noen og for å vise
anropsloggen. Hvis du bruker et hodesett / en
hjelm med Bluetooth-teknologi, snakker du
bare inn i mikrofonen til hjelmen og lytter via
ørepluggene i hjelmen.
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III 15
Bruke funksjoner med trådløs Bluetooth-teknologi
Bruke telefonboken
MERK: Du kan bare bruke de håndfrie
funksjonene som støttes av telefonen
din. Hvis telefonen f.eks. ikke støtter
talegjenkjenning, kan du ikke bruke
taleoppringing.
Hver gang telefonen oppretter en forbindelse med
Navigator III, lastes telefonboken automatisk inn
i Navigator III. På denne måten vil alle endringer
du gjør i telefonboken, vises hver gang du bruker
telefonen sammen med Navigator III.
Batterinivå og signalstyrke på
telefonen
Bruke menyen Innkommende
anrop
Mens du prater i telefonen, kan du trykke på
for å åpne menyen Innkommende anrop.
MERK: Når telefonen har opprettet
forbindelse med Navigator III, kan det
ta noen minutter før telefonboken blir
tilgjengelig.
1. Trykk på Telefon > Telefonbok.
Motta et anrop
Når du mottar et anrop, åpnes det et vindu som
viser telefonnummeret eller kontaktnavnet. Trykk
på Svar for å besvare eller Ignorér for å avbryte
oppringingen.
16
Ved hjelp av menyen Innkommende anrop kan du
legge på, overføre samtalen til telefonens håndsett
og besvare et innkommende anrop som ligger
på vent. Trykk på Tastatur for å angi tall for
automatiske telefonsystemer, f.eks. telefonsvarer.
2. Når du skal ringe til en oppføring, trykker
du på oppføringen i telefonboken.
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III
Bruke funksjoner med trådløs Bluetooth-teknologi
Slå numre
Ringe til POIer
Ringe ved hjelp av taleoppringing
1. Trykk på Telefon > Mat, Hotell.
2. Søk etter stedet du ønsker å ringe til.
3. Trykk på Ring.
1. Trykk på Telefon> Ring nummer.
2. Angi nummeret og trykk på Ring.
1. Trykk på Telefon > Stemmeoppring.
2. Si navnet på den kontakten du vil ringe
opp.
MERK: Det kan hende at du må
“lære opp” telefonen til å kjenne igjen
talekommandoene din. I så fall vil
Navigator III lede deg gjennom denne
prosessen. Om nødvendig kan du se i
telefonens brukermanual.
Noen punkter av interesse (POIer) har tilknyttede
telefonnumre. Du kan ringe til disse POIene.
Du kan også ringe til punkter av interesse ved
hjelp av menyen Finn (Hvor skal du). Når du har
funnet det stedet du vil ringe til, trykker du på
Avansert > Ring Telefonnummer.
Vise anropsloggen
Hver gang du oppretter en forbindelse mellom
telefonen og Navigator III, overføres anropsloggen
automatisk til Navigator III.
1. Trykk på Telefon > Anropslogg.
2. Trykk på en kategori (Tapte, Oppringte
nummer eller Mottatt) for å vise
disse anropene. Anropene listes opp i
kronologisk rekkefølge. De siste anropene
er oppført øverst i listen.
3. Hvis du vil ringe til ett av numrene på
listen, trykker du på det.
Ringe hjem
Legg inn hjemmetelefonnummeret ditt slik at du
raskt kan ringe hjem ved hjelp av Navigator III.
1. På menysiden trykker du på Telefon >
Ring Hjem.
2. Legg inn telefonnummeret og trykk på
Lagre.
3. Trykk på Ring. Navigator III slår nummeret
til hjemmetelefonen.
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III 17
Trafikkinformasjon
Trafikkinformasjon
Ved hjelp av en valgfri trafikkmottaker av typen
FM TMC (Traffic Message Channel) kan du vise
trafikkinformasjon på Navigator III. Du finner
flere opplysninger om FM-trafikkmottakeren,
aktuelle leverandører av FM-trafikkabonnementer
og byer som dekkes, finner du på
www.garmin.com/traffic.
MERK: Garmin er ikke ansvarlig for
at trafikkinformasjonen er korrekt.
Trafikkmottakeren mottar bare signaler
fra leverandøren av trafikkinformasjon
og viser denne informasjonen på
Navigator III.
Trafikk på din rute
Kartet viser
eller
hvis det er en
forsinkende trafikkhendelse langs ruten. Tallet
i ikonet viser forsinkelsestiden i minutter.
Forsinkelsestiden tas automatisk med i
beregningen av ankomsttiden som vises på
kartet. Trykk på
eller
for å vise mer
informasjon.
Trafikkart – viser trafikkhendelsen på gjeldende
rute.
Fargekode
Trafikksymbol
18
Rød = Svært alvorlig. Lange køer eller
trafikkork.
Nordamerikansk
Betydning
Internasjonalt
Veiforhold
Veiarbeid
Saktegående kø
Ulykke
Koble FM-traffikkmottakerens kabel til miniUSB-kontakten på baksiden av Navigator III
under gummidekselet.
Trykk på Verktøy > Trafikk i hovedmenyen.
Trykk på et element for å vise detaljer. Trykk på
Nærme for å vise trafikk et annet sted.
Grønn = Ikke særlig alvorlig.Trafikken flyter
som normalt.
Gul = Middels alvorlig. Litt køkjøring.
Veien er stengt
Koble til FM-trafikkmottakeren
Trafikk i ditt område
Trafikkoder og -symboler
Hendelse
Informasjon
Slik unngår du trafikk på ruten:
Trykk på
eller
> trafikkhendelse >
Omkjøring Rundt på kartet. Du finner
trafikkinnstillinger på side 23.
Legge til et abonnement
Trykk på Innst. > Trafikk > Abonnement >
Abonnér. Følg instruksjonene på skjermen.
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III
Tilpasse Navigator III
Tilpasse Navigator III
Generelle innstillinger
Språk
Trykk på Volum på hovedmenyen eller trykk på
og hold inne SPEAK. Trykk på
og
for å
justere lydstyrken til høyttaleren.
GPS
Trykk på Dempe eller trykk på og hold inne
SPEAK for å dempe eller oppheve dempingen av
Navigator III.
Bruk inne – trykk på Ja for å slå av
GPS‑mottakeren og bruke enheten innendørs.
Stemmespråk – endre språket i alle talemeldinger.
Trykk på det talespråket du vil bruke, og trykk
deretter på OK. Hvis du vil slette talespråket fra
Navigator III, trykker du på Slett og OK.
Volum
Trykk på Innst. for å åpne siden for
lydinnstillinger. Se side 20.
Trykk på Avansert for å tilpasse lydstyrken på
talemeldingene til andre lydutganger.
Trykk på Innst. > Generelt fra hovedmenyen.
Trykk på Innst. > Generelt > GPS eller trykk på
knappen GPS Instillinger på GPS-infosiden.
Sett Posisjon – hvis du har valgt Bruk inne,
kan du velge et sted på kartet som gjeldende sted
(posisjon). Trykk på OK etter at du har valgt
posisjon.
WAAS/EGNOS – aktiver og deaktiver
WAAS/EGNOS. Wide Area Augmentation
System (WAAS) og Euro Geostationary
Navigation Overlay Service (EGNOS) er
systemer av satellitter og bakkestasjoner som gir
signalkorreksjoner til GPS-enheter. Hvis du vil
vite mer om WAAS og EGNOS, kan du gå til
www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Trykk på Innst. > Generelt > Språk.
Navigator III inneholder to typer talespråk:
tekst-til-tale og ferdiginnspilt. Språk som er
merket med TTS, er tekst-til-tale. TTS-stemmene
“leser” og “sier” de samme ordene som vises på
Navigator III. Stemmene har et stort ordforråd,
og de sier gatenavnene idet du nærmer deg en
avkjøring. Språkene som ikke er merket med TTS,
er ferdiginnspilte stemmer som har et begrenset
ordforråd og ikke sier navn på steder eller gater.
MERK: Hvis du endrer talespråk,
må Navigator III startes på nytt for at
endringen skal tre i kraft.
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III 19
Tilpasse Navigator III
Tekstspråk – endre tekstspråket på skjermen. Selv
om du endrer tekstspråk, forandrer du ikke språket
i kartdataene eller brukerangitte data.
Talehastighet – velg frekvens for talemeldingene.
Tastatur
Trykk på Innst. > Generelt > Tastatur.
Input Type – velg Bare Engelsk tastatur eller
velg Vest-Europeisk hvis du vil bruke diakritiske
tegn.
Type Oppføring – velg den tastaturvisningen du
foretrekker. Du kan f.eks. velge Stor for å vise
større taster når du har på deg hansker.
Lyd
Trykk på Innst. > Generelt > Lyd.
Veiledning – slå på taleveiledning eller velg Kun
Taletast for taleveiledning bare når du trykker på
SPEAK-tasten.
Varseltone – slå av eller på signalet som høres før
talemeldingene.
Tone for Touch Screen – slå av eller på signalet
som høres hver gang du berører skjermen.
20
Tone for tastetrykk – slå av eller på signalet som
høres hver gang du trykker på en tast.
Fartsjustert Volum – velg hvor mye volumet
skal øke når hastigheten øker. Lav øker volumet
litt. Høy øker volumet mest. Dette er nyttig når du
kjører på en motorvei og vindens lydnivå øker.
Avstandsvarsler
Trykk på Innst. > Generelt > Nærhetsvarsler.
Dette justerer tekst- og lydmeldinger for
egendefinerte punkter av interesse (POIer) som
du har lastet inn på Navigator III. Hvis du vil ha
mer informasjon om nedlasting av egendefinerte
POIer, kan du se på side 26.
Lydvarsling – slå av eller på signalene som høres
når du nærmer deg et tilpasset punkt av interesse
(POI).
Visuell informasjon – slå av eller på popupmeldingene som vises når du nærmer det et
tilpasset punkt av interesse (POI).
Kontinuerlig informasjon – velg hvilke varsler
du kontinuerlig vil ha melding om.
Garmin TourGuide
Trykk på Innst. > Generelt > Turguide. Hvis du
har lastet ned en GPS-veiledet lydtur på Navigator
III, kan du velge Spill automatisk for å høre hele
turen som programmert, Omgående for å vise
høyttalerikonet
på kartet når turinformasjonen
er tilgjengelig i løpet av ruten din, eller Av. Du
finner flere opplysninger om nedlasting av POIfiler til Navigator III på side 26.
Tidspunkt
Trykk på Innst. > Generelt > Tid.
Tidssone – velg riktig tidssone eller en
nærliggende by. Trykk på Egendef. for å angi
tiden manuelt. Trykk på OK når du har angitt
tiden. Trykk på Vis Tidssoner for å gå tilbake til
listen over tidssoner/byer.
Tidsformat – velg 12- eller 24-timers format.
Sommertid – velg Auto, Ja, eller Nei. Autoinnstillingen justerer automatisk tiden til
sommertid på grunnlag av tidssonen.
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III
Tilpasse Navigator III
Trykk på Innst. > Generelt > Enheter for
Måling. Endrer alle måleenheter til Miles eller
Metrisk. Egendef. gjør at du kan velge metrisk
eller statutt for en rekke enheter, slik som avstand,
hastighet og temperatur.
Kartdatum – velg kartdatumet som skal
brukes på Navigator III. Hvis du navigerer og
sammenligner GPS-koordinater med et kart eller
annen referanse, angir du kartdataene i Navigator
III til samme data som kartet for å sikre at
navigasjonen blir så nøyaktig som mulig.
Sikker modus
Kartinnstillinger
Måleenheter
Trykk på Innst. > Generelt > Sikker Modus.
Slå av eller på Sikker modus, som deaktiverer alle
funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet,
og som kan distrahere føreren. Når Sikker modus
er aktivert, kan du f.eks. ikke søke etter et sted
mens kjøretøyet er i bevegelse.
Koordinater
Trykk på Innst. > Generelt > Tid.
Posisjonsformat – endrer visningen av
koordinatene. Gjeldende posisjon vises på GPSen
i form av koordinater. Ettersom forskjellige kart
bruker forskjellige posisjonsformater, kan du med
Navigator III velge riktig koordinatsystem for den
typen kart du bruker.
Fargemodus – velg Dag for å få en lysere
bakgrunn. Velg Natt for å få svart bakgrunn. Velg
Auto for å bytte mellom de to valgene automatisk
på grunnlag av tidspunkt på dagen.
Auto Zoom – deaktiver eller aktiver automatisk
zooming på kartet for optimal visning. Du kan
også angi maksimal automatisk zoomeavstand.
Trykk på Innst. > Kart.
Rutefarge – velg farge på den opptrukne ruten.
Kartdetalj – juster hvor mange detaljer som vises
på kartet. Kartet tegnes saktere opp desto flere
detaljer som legges til.
Dim ned veier – nedton veier som ikke er en del
av ruten. Velg Aldri eller Ved ruting.
Orientering – endre kartperspektivet.
• 2D Nord Opp – vis kartet todimensjonalt
(2‑D) med nord øverst på skjermen.
• 2D Spor Opp – vis kartet todimensjonalt (2‑D)
med ferdselsretningen øverst på skjermen.
• 3D Spor Opp – vis kartet tredimensjonalt
(3‑D) med ferdselsretningen øverst på
skjermen. Dette er standard kartvisning.
Felter med kartdata – juster størrelsen på og
innholdet i datafeltene som vises på kartet. Velg
Ingen hvis du vil fjerne datafeltene slik at du ser
mer av kartet. Velg Bred for å gjøre datafeltene
større. Da tar de opp mer av plassen på kartet.
Velg Smal for å gjøre datafeltene smalere slik
at du ser mer av kartet. Se side 24 for ytterligere
informasjon.
Tekststørrelse – juster tekststørrelsen for flere
elementer som vises på kartet, slik som jernbaner
og veier.
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III 21
Tilpasse Navigator III
Detalj om Zoomnivå – tilpass hvilke kartdetaljer
som skal vises på forskjellige zoomenivåer. For
hvert kartelement kan du velge Av, Auto eller
maksimal zoomeavstand.
MERK: Jo flere detaljer som legges
til, desto lengre tid tar det å oppdatere
kartet.
Kartdetaljer – aktiver og deaktiver detaljerte kart
som er lastet inn på Navigator III.
Navigasjonsinnstillinger
1. Trykk på Innst. > Navigasjon > Kjøretøy.
2. Velg den kjøretøytypen du vil tilpasse.
3. Trykk på Endre Instillinger.
Preferanse – velg en preferanse for
ruteberegninger.
• Raskere tid – ruter som beregnes med denne
innstillingen, er raskere å kjøre, men kan være
lengre i avstand.
• Kortere avstand – ruter som beregnes med
denne innstillingen, er kortere i avstand, men
kan ta lengre tid å kjøre.
• Offroad – oppretter en luftlinjerute fra
gjeldende posisjon til bestemmelsesstedet.
Dette kan være nyttig når du kjører utenfor
områder med detaljert kartdekning, eller der
det ikke finnes veier.
Spør om Preferanse – velg om enheten skal
spørre etter preferanser hver gang den beregner
en rute.
Pop-up neste sving – slå av eller på vinduet som
melder om neste avkjøring. Auto åpner vinduet når
du nærmer deg avkjøringen.
Kontinuerlig Autoruting – aktiver eller deaktiver
funksjonen Kontinuerlig autoruting, som får
Navigator III til kontinuerlig å søke etter en
bedre rute til bestemmelsesstedet. Dette kan være
nyttig hvis det skjer en trafikkulykke, eller det er
tidsbegrensede avkjøringer på gjeldende rute.
Oppsett Unngåelser – angi hvordan enheten skal
håndtere unngåelser av veitype, trafikk, tilpassede
situasjoner og annen navigasjon. Før du legger
ut på en ferierute, kan du f.eks. sette hovedveier
til Ikke Unngå, mindre veier til Preferanse og
bomveier til Unngå.
Slik oppretter du tilpassede unngåelser:
1. På menyen Oppsett Unngåelser trykker du
på Egendefinerte UNNGÅ felter > Tilføy
nytt Unngåelseområde eller Tilføy ny
Unngåelsevei.
2. Trykk på det første hjørnet og trykk
deretter på Neste.
Rekalkulér utenfor rute – angi hvordan enheten
skal reagere når du er utenfor ruten. Du kan dempe
meldingen Omberegning utenfor rute her.
22
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III
Tilpasse Navigator III
3. Trykk på det andre hjørnet og deretter på
Neste.
Bluetooth-innstillinger
Unngå Trafikk – velg Ja for å unngå
trafikkhendelser ved generering av en rute. Det
kan hende at du likevel rutes gjennom trafikk hvis
det er den beste, tilgjengelige ruten, eller hvis det
ikke finnes alternative veier.
Administrere Tilkoblinger – administrer
tilkoblingen til enheter som bruker trådløs
Bluetooth-teknologi. Trykk på en enhet for å koble
den til eller fra eller for å fjerne den fra minnet til
Navigator III. Trykk på Legg til enhet for å lete
etter enheter som bruker Bluetooth-teknologi, i
området. Du finner detaljert informasjon på side
pages 15–17.
Skjerminnstillinger
Trykk på Innst. > Skjerm.
4. Trykk på Ferdig.
Trafikkinnstillinger
Trykk på Innst. > Trafikk.
Leverandør – hvis du har en tilkoblet FMtrafikkmottaker, velger du hvilken leverandør
du vil bruke, eller Auto. Trykk på Avansert for
å slette listen over leverandører og søke etter
leverandører.
Abonnement – hvis du har en tilkoblet FMtrafikkmottaker, trykker du på FM Trafikk
Abonnement for å vise abonnementene. Trykk på
abonnementet for å vise utløpsdatoen. Du finner
flere opplysninger på www.garmin.com/fmtraffic.
Symbol stil – velg nordamerikanske
internasjonale
trafikkikoner.
Lydvarsling – slå av eller på signalene som
varsler om en trafikkhendelse.
eller
Lysstyrke – velg Manuell og trykk deretter på
Neste. Trykk på
for å redusere lysstyrken eller
for å øke den. Velg Auto å justere lysstyrken
automatisk på grunnlag av lyssensoren.
Kalibrér Touch Screen – hvis du synes at
berøringsskjermen ikke reagerer slik den skal,
kan du kalibrere skjermen. Følg instruksjonene på
skjermen. Bruk eventuelt fjernkontrollen for å få
tilgang til denne siden.
Touch Screen – slå berøringsskjermen av og
på. Når berøringsskjermen er slått av, bruker du
tastene eller den valgfrie fjernkontrollen når du
skal betjene Navigator III.
Trykk på Innst. > Bluetooth.
Bluetooth – deaktiver eller aktiver Bluetoothteknologi.
Friendly Name – angi et navn på Navigator III.
Dette navnet brukes når du kobler til enheter som
bruker Bluetooth-teknologi.
Informasjon om enheten (Om)
Trykk på Innst. > Om. Trykk på et element for å
vise informasjon om det.
Gjenopprette innstillingene
Hvis du vil gjenopprette enheten til de
opprinnelige innstillingene, trykker du på Innst. >
Fabrikkinstilling > Ja.
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III 23
Tilpasse Navigator III
Tilpasse kartdata feltene
Du kan tilpasse informasjonen som skal vises i datafeltene på kartet. Fra hovedmenyen trykker du på Innst. > Kart > Felter med kartdata.
på Bred eller Smal.
➊ Trykk
Trykk på Neste.
på det datafeltet du vil
➋ Trykk
tilpasse.
datatypen som skal
➌ Velg
vises i dette feltet.
1/2, 2/2, 1/3?
på
og
for å
for hvert datafelt som
➍ Trykk
➎ Gjenta
endre layouten på feltet. Trykk
vises når du følger en rute.
på OK.
24
på Neste. Gjenta for
➏ Trykk
datafeltene som vises når du
ikke følger en rute.
1/2 angir at dette er det
første av to valg for
layouten av datafeltet. 2/2
betyr at dette er ditt andre
valg. Noen typer datafelt
omfatter tre valg, mens
andre bare gir ett.
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III
Tillegg
Tillegg
Bruke Navigator III i bilen
Slik tar du Navigator III ut av
motorsykkelbraketten:
1. Bruk sikkerhetsskrutrekkeren til å løsne
skruen på toppen av holderlåsen.
2. Løft holderlåsen opp til du hører et klikk.
3. Dra Navigator III ut av braketten.
4. Skyv strømkontakten mot venstre for å
koble fra strømkabelen.
Slik installer du Navigator III i den sklisikre
friksjonsbraketten:
1. Juster og dra strømkontakten på
kjøretøyets strømkabel mot høyre til den
er helt på plass.
2. Dra låsespaken på sokkelen mot venstre
(låst opp).
3. Dra nederste del av Navigator III inn i
sokkelen til den klikker på plass.
4. Dra låsespaken mot høyre (låst).
5. Koble kjøretøyets strømkabel til et
strømuttak i kjøretøyet.
6. Legg kabelen slik at den ikke er til hinder
når du kjører.
Koble til datamaskinen
MERK: Ikke koble USB-kabelen til
datamaskinen før du har lastet ned
USB-drivere ved hjelp av den vedlagte
DVD-ROMen.
Når du skal oppdatere programvare, laste inn
tilleggskart eller laste inn egendefinerte punkter
av interesse (POIer), kobler du Navigator III til
datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen som
fulgte med.
Trinn 1: �����������������������
Laste ned USB-driverne
Før du kobler USB-kabelen til datamaskinen,
setter du den vedlagte DVD-ROMen inn i
datamaskinens DVD-ROM-stasjon.
Hvis DVD-ROMen ikke starter automatisk,
klikker du på Start og deretter Kjør. Angi
bokstaven for DVD-ROM-stasjonen etterfulgt av
setup (f.eks. D:\setup). Trykk deretter på Enter.
Følg instruksjonene på skjermen.
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III 25
Tillegg
Trinn 2: Koble til vekselstrøm
Koble strømkabelen som fulgte med, til
strømkontakten på baksiden av Navigator III.
Sett kontakten inn i et ledig strømuttak
Trinn 3: Koble til USB-kabelen
Bruk USB-kabelen som fulgte med, til å koble
Navigator III til datamaskinen. Bruk USB-kabelen
også når du oppdaterer Navigator III-programvare
eller laster inn tilleggskart.
Slik kobler du Navigator III til
datamaskinen:
1. Plugg den minste enden av USBkabelen inn i kontakten på baksiden av
Navigator III.
2. Koble den største enden av USB-kabelen
til en ledig USB-port på datamaskinen.
Oppdatere programvare og
kartdata
1. Last ned USB-driverne ved hjelp av den
vedlagte DVD-ROMen. Se forrige side.
2. Koble strømkabelen til strømkontakten
på baksiden av Navigator III. Slå på
Navigator III.
3. Koble USB-kabelen til Navigator III og
datamaskinen.
4. Gå til www.garmin.com/products/
bmwNavigatorIII. Velg Oppdateringer og
nedlastinger.
5. Klikk på Last ned ved siden av
enhetsprogramvaren.
6. Les og godta betingelsene. Klikk på
Last ned.
7. Velg Kjør (eller Åpne). Programvaren din
er nå oppdatert.
Du kan også bruke WebUpdater til å oppdatere
Navigator III-programvaren. Gå til
www.garmin.com/products/webupdater hvis du vil
vite mer om WebUpdater.
Åpne hovedmenyen for å finne ut hvilken
versjon av kartene som er lastet inn på Navigator
III. Trykk på Innst. > Om > Kartdetaljer.
I hjelpefilen til MapSource ser du hvordan du
laster inn kart på Navigator III.
Laste ned tilleggsutstyr
Navigator III støtter databaser med tilpassede
punkter av interesse (POIer), inkludert POIer
for Garmin TourGuide, som er tilgjengelige fra
flere Internett-baserte selskaper. Noen tilpassede
POI‑databaser inneholder informasjon for varsling
om punkter som fotobokser og skolesoner.
Navigator III kan varsle de når du nærmer deg ett
av disse punktene.
Etter at du har lastet ned POI-databasen, bruker
du Garmin POI Loader til å installere punktene av
interesse på enheten. POI Loader er tilgjengelig
på www.garmin.com/products/poiloader. Velg
Oppdateringer og nedlastinger. Du finner mer
informasjon i hjelpefilen til POI Loader. Trykk på
F1 for å åpne hjelpefilen.
På www.garmin.com/unlock/update.jsp ser
du om en oppdatering av kartprogramvaren er
tilgjengelig.
26
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III
Tillegg
Forsiktig: Garmin er ikke
ansvarlig for konsekvensene av å
bruke en tilpasset POI-database eller
nøyaktigheten til fotoboksdatabasen
eller en annen tilpasset POI-database.
Finne egendefinerte POIer
Når du skal finne egedefinerte POIer eller POIer
for Garmin TourGuide som er lastet inn på
Navigator III, trykker du på FIND og deretter på
Mine Punkter > Egendef. POIs.
Slette egendefinerte POIer
Hvis du vil slette alle egendefinerte POIer, trykker
du på MENU- tasten. Trykk på Verktøy > Mine
Data > Egendef. POIs > Slett alt.
Tekniske spesifikasjoner
Størrelse: 14,3 (B) x 8,0 (H) x 5,0 (D) cm
(5,6” x 3,2” x 2,0”)
Vekt: 420 g (0,93 lb)
Veske: Solid, helpolstret, IPX7 vanntett*
Skjerm: Kan leses i solskinn, 17:9 WQVGA
automatisk TFT-fargeskjerm med berøringsskjerm
og automatisk demping, 454 x 240 piksler
Kartlagring: Forhåndsprogrammert internminne
Temperatur: -15° til 70° C (5° til 158° F)
Strømforsyning
Kilde: 12 VDC
Bruk: Maks. 12 watt ved 13,8 VDC
12-volts adaptersikring: AGC/3AG – 1,0 amp
Valgfri fjernkontroll: To alkaliske AAA-batterier
(ikke inkludert).
MERK: Fjernkontrollen er ikke vanntett.
Kontakt din lokale avfallsstasjon for å få mer
informasjon om hvor du skal avhende enheten.
Ta vare på Navigator III
Navigator III inneholder sensitive elektroniske
komponenter som kan få permanente skader hvis
de blir utsatt for voldsomme støt eller vibrasjoner.
Hvis du vil minimere risikoen for skade på
Navigator III, må du unngå å miste den i bakken,
og ikke bruke den der det kan oppstå voldsomme
støt eller vibrasjoner.
Ikke oppbevar enheten der den kan bli utsatt
for ekstreme temperaturer (for eksempel i
bagasjerommet på bilen). Dette kan forårsake
permanent skade.
Rengjøre enheten
Navigator III er laget av materialer med høy
kvalitet og krever ikke annet vedlikehold av
brukeren enn rengjøring. Rengjør enhetens
utside med en klut som er fuktet med et
mildt vaskemiddel. Tørk av. Unngå kjemiske
rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
Ta vare på berøringsskjermen
Berøringsskjermen skal betjenes med en finger.
Du må aldri trykke på berøringsskjermen med
et hardt eller skarpt redskap, da dette kan skade
skjermen. Du kan også bruke en PDA-styluspenn
på berøringsskjermen, må du må aldri gjøre dette
mens du kjører.
Rengjør berøringsskjermen med en myk,
ren, lofri klut. Bruk vann, isopropylalkohol
eller brillepussemiddel hvis det er nødvendig.
Påfør middelet på kluten og vask forsiktig av
berøringsskjermen.
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III 27
Tillegg
Valgfri fjernkontroll
Sett to AAA-batterier inn i fjernkontrollen. Rett
fjernkontrollen mot IR-vinduet til venstre på
forsiden av Navigator III.
(Zoom) In – zoomer inn på kartet.
(Zoom) Out – zoomer ut av
kartet.
Menu – åpner
hovedmenyen. Trykk
flere ganger for å
vise hovedmenyen,
verktøymenyen og
innstillingsmenyen.
Map – åpner kartet. Trykk
flere ganger for å vise kartet,
turtelleren og kompassiden.
Back – går tilbake til den
forrige siden eller avbryter
dataregistreringen.
Speak – opplyser om neste
avkjøring eller GPS-statusen.
Tommelspak – uthever valg og flytter
kartpekeren. Trykk inn for å foreta et valg.
Side ▲ ▼ – blar gjennom lister og sider.
IN
OUT
ZOOM
MENU
MAP
BACK
SPEAK
PAGE
1
VOL
ABC
2
GHI
4
JKL
5
MNO
6
PQRS
TUV
8
WXYZ
7
0
28
DEF
3
9
Vol + - – hever og senker lydstyrken.
Alfanumeriske taster – legger inn tall. Trykk
flere ganger for å legge inn bokstaver.
MERK: Ikke lagre alkaliske batterier i
fjernkontrollen over lengre tid. For å redusere
risikoen for batterilekkasje i batterirommet
bør du fjerne batteriene når du ikke skal bruke
fjernkontrollen på mer enn seks måneder.
Viktig informasjon
KARTDATAINFORMASJON: Garmin har blant
annet som målsetning å gi kundene en så fullstendig
og nøyaktig kartografi som mulig til en rimelig pris.
Vi bruker en kombinasjon av offentlige og private
datakilder, som vi viser til i produktets dokumentasjon
og opphavsrettsmeldinger som vises til forbrukeren.
Så å si alle datakilder inneholder til en viss grad
uriktige eller ufullstendige data. I noen land er
fullstendig og nøyaktig kartinformasjon enten ikke
tilgjengelig eller uforholdsmessig dyr.
ADVARSEL: Dette produktet med tilhørende
emballasje og komponenter inneholder kjemikalier
som myndighetene i California har fastslått
kan forårsake kreft, fødselsskader eller redusert
reproduksjonsevne. Denne informasjonen gis i
samsvar med California Proposition 65.
Se www.garmin.com/prop65 hvis du vil ha mer
informasjon.
Hg - lampen(e) i dette produktet kan
inneholde kvikksølv og må
resirkuleres eller avhendes i henhold
til lokale, regionale eller statlige
lover.
California Electronic Waste Recycling Act of 2003
krever at visse elektroniske produkter resirkuleres.
Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering av
dette produktet, kan du gå til www.erecycle.org.
FCC-samsvar
Enheten samsvarer med del 15 i FCCs
interferensgrenseverdier for digitale enheter i klasse B
FOR BRUK HJEMME ELLER PÅ KONTOR. Disse
grenseverdiene skal gi egnet beskyttelse mot skadelig
interferens i boligmiljøer og er strengere enn krav til
utendørs bruk.
Bruk av denne enheten er underlagt følgende
forutsetninger: (1) denne enheten må ikke forårsake
skadelig interferens, og (2) denne enheten må kunne
godta all interferens som mottas, inkludert interferens
som kan resultere i uønsket drift.
Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle
radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres
og brukes i samsvar med instruksjonene, resultere
i skadelig interferens for radiokommunikasjon.
Det finnes imidlertid ingen garanti for at det ikke
vil oppstå interferens i en installasjon. Hvis dette
utstyret fører til skadelig interferens i radio- eller
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III
Tillegg
TV-mottak, som kan oppdages ved å skru utstyret av
og på, anbefales det at brukeren prøver å rette opp
interferensen med ett av følgende tiltak:
• Forandre på retningen til eller flytte på
mottakerantennen.
•Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
• Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn
den mottakeren er koblet til.
• Spør en erfaren radio-/fjernsynstekniker om hjelp.
Denne enheten inneholder ingen deler som kan
repareres av brukeren. Reparasjoner skal bare utføres
av et autorisert Garmin-servicesenter. Uautoriserte
reparasjoner eller endringer kan resultere i varige
skader på utstyret og kan gjøre garantien og din rett til
å bruke utstyret under bestemmelsene i del 15 ugyldig.
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE Navigator III GODTAR DU AT
DU ER UNDERLAGT FØLGENDE VILKÅR
OG BETINGELSER I LISENSAVTALEN FOR
PROGRAMVAREN. LES DENNE AVTALEN
NØYE.
Garmin gir deg en begrenset lisens til bruk av
programvaren som følger med denne enheten
(“Programvaren”), i en binær kjørbar form ved normal
bruk av produktet. Eiendomsrett og immaterielle
rettigheter i og til Programvaren forblir hos Garmin.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin
og er beskyttet i henhold til USAs opphavsrettslover
og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du er
videre innforstått med at strukturen, organisasjonen
og kodingen i Programvaren er verdifulle
forretningshemmeligheter tilhørende Garmin,
og at Programvaren i kildekodeform forblir en
verdifull forretningshemmelighet tilhørende Garmin.
Du samtykker i at du ikke skal dekompilere,
demontere, endre, foreta en omvendt urvikling av
eller redusere Programvaren eller deler av den til
lesbar form, eller lage avledede produkter basert
på Programvaren. Du samtykker i at du ikke skal
eksportere eller reeksportere Programvaren til et annet
land i strid med USAs eksportlover.
Industry Canada-samsvar
Radiokommunikasjonsenheter i kategori I
samsvarer med Industry Canada Standard RSS-210.
Radiokommunikasjonsenheter i kategori II samsvarer
med Industry Canada Standard RSS-310.
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at dette Navigator IIIproduktet samsvarer med hovedkravene og andre
relevante bestemmelser i EU-direktivet 1999/5/EC.
Hvis du vil se hele samsvarserklæringen, kan du gå til
Garmins webområde for ditt Garmin- produkt:
www.garmin.com/products/bmwNavigatorIII. Klikk
på Manualer og velg deretter Samsvarserklæring.
Denne norske versjonen av Navigator IIIs
engelske brukermanual (Garmin-delenummer
190-00743-00, revidert utgave A) leveres som
et hjelpemiddel. Hvis det er nødvendig, kan du
se i den sist oppdaterte utgaven av den engelske
brukermanualen for betjening og bruk av
Navigator III.
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III 29
Feilsøking for Navigator III
Feilsøking for Navigator III
Problem/spørsmål
Løsning/svar
Navigator III henter ikke inn
satellitter.
Det kan ta noen minutter å hente inn satellittsignaler. Gå ut til et åpent område, ut av garasjer og vekk fra høye bygninger. Stans
angir satellittstyrke.
kjøretøyet og plasser Navigator III slik at den har fri sikt mot himmelen. Strekene øverst i venstre hjørne
Trykk på strekene for å vise mer informasjon om GPS-signalene.
Berøringsskjermen reagerer
ikke når jeg trykker på den.
Kalibrer skjermen. Trykk på MENU. Om nødvendig kan du bruke fjernkontrollen for å velge Innst. > Skjerm > Kalibrér Touch
Screen. Følg instruksjonene på skjermen.
Fjernkontrollen virker ikke.
MERK: Fjernkontrollen
er valgfritt tilbehør i noen
Navigator III-pakker.
Fjernkontrollen er ikke aktivert når den er plassert i den avanserte motorsykkelholderen. Bruk nøklene på enheten og holderen
og ta på berøringsskjermen for å betjene Navigator III når den står i holderen. Kontroller at to AAA-batterier er installert. Kontroller
batteripolaritet (+ og -). Sett i nye batterier. Rett fremste del av fjernkontrollen mot IR-porten foran på Navigator III.
Hvordan sletter jeg alle
brukerdata?
Jeg må tilbakestille
Navigator III.
Slå av Navigator III og slå den deretter på igjen. I løpet av oppstarten trykker på og holder inne FIND foran på Navigator III. Fortsett
med å holde inne FIND helt til meldingen Ønsker du virkelig å slette alle brukerdata? vises. Trykk på Ja for å fjerne alle brukerdata.
Alle innstillinger tilbakestilles til de opprinnelige innstillingene. Favoritter og Nylige treff slettes også.
Bluetooth-enheten vil ikke
koble seg til Navigator III.
Slå av enheten og Navigator III. Slå begge på igjen. Hvis du allerede har opprettet forbindelse til enheten, skal enheten koble seg til
Navigator III igjen automatisk. Hvis dette ikke fungerer, følger du instruksjonene for manuell tilkobling til enheten på side 15.
30
Brukermanual for BMW Motorrad Navigator III
Diese Bedienungsanleitung ist aus umweltfreundlichem,
100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt – der Umwelt zuliebe.
© 2007 Copyright by:
BMW Motorrad, D-80788 München und Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften.
Nachdruck, Übersetzungen oder Vervielfältigungen – auch auszugsweise –
nur mit schriftlicher Genehmigung der BMW Motorrad.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten
Druck 05.07
Ref. Br. 01 29 7 698 123
Part Number 190-00743-38 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising