Garmin | BMW Motorrad Navigator IV | Operating instructions | Garmin BMW Motorrad Navigator IV Návod k obsluze

Garmin BMW Motorrad Navigator IV Návod k obsluze
BMW Motorrad
Navigator
www.bmw-motorrad.com
návod k obsluze
BMW Motorrad Navigator IV
© 2011 BMW Motorrad a Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Tento produkt pro vás vyvinul výrobce motocyklů BMW Motorrad ve spolupráci se společností Garmin Ltd.
BMW Motorrad, D-80788 München, internetová adresa: www.bmw-motorrad.com.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 nebo
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (mimo Velkou Británii)
0808 2380000 (ve Velké Británii)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Všechna práva vyhrazena. Pokud zde není výslovně uvedeno jinak, nelze žádnou část tohoto návodu reprodukovat, kopírovat, vysílat, rozšiřovat, stahovat ani ukládat na libovolné médium pro žádné
účely bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin tímto uděluje povolení stáhnout jednu kopii tohoto návodu na pevný disk nebo jiné elektronické médium
pro ukládání dat za účelem prohlížení a vytištění jedné kopie tohoto návodu nebo jeho revize za předpokladu, že takováto elektronická nebo vytištěná kopie tohoto návodu bude obsahovat kompletní text
věnovaný autorským právům a že veškerá nepovolená komerční distribuce tohoto návodu nebo jeho libovolné revize je přísně zakázána.
Informace v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění. Společnosti BMW Motorrad a Garmin si vyhrazují právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu
bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktualizace a další informaci o praktickém využití tohoto produktu naleznete na webových stránkách
společnosti BMW Motorrad.
Garmin®, logo společnosti Garmin, MapSource®, TracBack® a TourGuide® jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin
Lock™, myGarmin™ a nüMaps Guarantee™ jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti
Garmin.
Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Windows® je registrovaná obchodní značka společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Mac® je registrovaná obchodní značka společnosti Apple Computer, Inc. Audible.com® je registrovaná obchodní značka společnosti
Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2008. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. microSD™ je obchodní značka společnosti SanDisk nebo jejích dceřiných společností.
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
Duben 2011
Číslo produktu 190-01072-41 Rev. A
Vytištěno na Tchaj-wanu
Úvod
Úvod
Symboly použité v návodu
k zařízení Navigator IV
Pokud jste vyzváni ke „stisknutí“ nějaké položky
na displeji, použijte k tomu prst.
Malé šipky (>), které se používají v textu, vyzývají
ke stisknutí řady položek. Například pokud je
v textu uvedeno „Stiskněte možnost Kam vést? >
Oblíbené položky“ měli byste stisknout tlačítko
Kam vést?, a poté tlačítko Oblíbené položky.
Tipy a zkratky pro použití
zařízení Navigator IV
Kontaktní údaje
Pokud se při používání zařízení BMW
Navigator IV setkáte s jakýmikoli obtížemi nebo
v této souvislosti vyvstanou jakékoli otázky,
můžete se na území USA telefonicky obrátit na
zákaznickou podporu společnosti Garmin na čísle
913/397.8200 nebo 800/800.1020. Zákaznickou
podporu můžete kontaktovat také e-mailem na
adrese BMWNavigatorUSA@garmin.com.
myGarmin™
Chcete-li získat přístup k nejnovějším službám
pro své produkty Garmin, přejděte na webovou
stránku http://my.garmin.com:
• Zaregistrujte svoje zařízení Garmin.
• Objednejte si předplatné online služeb pro
bezpečnostní kamery (viz strana 38).
• Odemčení volitelných map.
V Evropě se můžete obrátit na prodejce BMW
Motorrad nebo na společnost Garmin (Europe)
Ltd. na čísle +44 (0) 870.8501241 (mimo Velkou
Británii) a 0808 2380000 (z Velké Británie).
• Chcete-li se rychle vrátit na stránku Menu,
stiskněte a podržte tlačítko Zpět.
• Stisknutím ikony
a
zobrazíte
další volby. Stisknutím a podržením můžete
procházet rychleji.
• Obrazovky mají různý vzhled podle režimu
použití a daných nastavení.
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
1
Úvod
Obsah
Úvod................................................................1
Symboly použité v návodu k zařízení
Navigator IV.......................................................1
Tipy a zkratky pro použití zařízení
Navigator IV.......................................................1
Kontaktní údaje.....................................................1
myGarmin™ . ........................................................1
Začínáme........................................................4
Zařízení Navigator IV............................................4
Pohled na držák pro instalaci na motocyklu.........5
Instalace baterie...................................................5
Instalace zařízení Navigator IV do držáku............5
Instalace zařízení Navigator IV do
automobilu.........................................................6
Konfigurace zařízení Navigator IV........................7
Vyhledávání satelitních signálů............................7
Používání stránky Menu.......................................7
Používání zkratek.................................................8
Vyhledání cíle.......................................................9
Sledování trasy...................................................10
Úprava hlasitosti.................................................10
Kam vést?.................................................... 11
Nalezení adresy.................................................. 11
Hledání v blízkosti jiné pozice............................ 11
Navigace do jiného města.................................. 11
Možnosti stránky Jet!..........................................12
2
Výběr trasy.........................................................12
Nastavení domovské destinace..........................12
Nalezení místa zadáním názvu .........................13
Nalezení naposledy nalezených míst.................13
Používání funkce Oblíbené................................14
Používání navigace pomocí fotografií................14
Používání doplňků..............................................14
Nalezení místa pomocí mapy.............................15
Zadávání souřadnic............................................15
Používání funkce TracBack® .............................15
Používání vlastních tras.............................16
Vytváření vlastní trasy........................................16
Úprava vlastních tras..........................................16
Sdílení tras.........................................................16
Používání hlavních stránek........................17
Stránka Mapa.....................................................17
Stránka Seznam odboček..................................17
Stránka Další odbočka.......................................17
Stránka Zobrazení křižovatky.............................18
Stránka Trasový počítač.....................................18
Používání telefonování pomocí
handsfree.....................................................19
Párování zařízení...............................................19
Příjem volání.......................................................20
Během hovoru ...................................................20
Menu Telefon......................................................20
Používání dopravních informací................22
Doprava..............................................................22
Příjem dopravních informací...............................22
Doprava ve vaší oblasti......................................22
Barevné kódování závažnosti.............................22
Doprava na vaší trase........................................23
Zobrazení mapy dopravy....................................23
Používání přehrávačů Media Player..........24
Přehrávání hudby...............................................24
Poslech audioknih..............................................25
Správa souborů...........................................26
Načítání souborů................................................26
Podporované typy souborů.................................26
Odstranění souborů . .........................................26
Používání nástrojů.......................................27
Nastavení...........................................................27
Kde se nacházím?..............................................27
Nápověda...........................................................27
Media Player.......................................................27
Prohlížeč obrázků...............................................27
Vlastní trasy........................................................27
Moje data............................................................28
Správa záznamů tras..........................................28
Světový čas .......................................................29
Jazykový průvodce.............................................29
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
Úvod
Kalkulačka .........................................................30
Převodník jednotek . ..........................................30
Přizpůsobení zařízení Navigator IV............31
Změna nastavení systému.................................31
Změna nastavení navigace................................31
Úprava nastavení displeje..................................32
Aktualizace nastavení času................................32
Nastavení jazyků................................................32
Změna nastavení mapy......................................33
Změna ikony vozidla...........................................33
Přidání zabezpečení...........................................33
Zobrazení informací o předplatném
dopravních informací FM TMC........................34
Změna nastavení technologie Bluetooth............34
Změna nastavení varovných bodů.....................35
Změna nastavení měřiče paliva..........................35
Obnovení všech nastavení.................................35
Vymazání uživatelských dat...............................35
Aktualizace softwaru...........................................37
Doplňky a volitelné příslušenství........................38
Uživatelské body zajmu......................................38
Informace o baterii . ...........................................39
Výměna baterie v zařízení Navigator IV.............39
Nabíjení zařízení Navigator IV............................39
Výměna pojistky v napájecím adaptéru do
automobilu (volitelný).......................................40
Informace o satelitních signálechGPS................40
Vyjmutí zařízení Navigator IV a držáků..............40
Péče o zařízení Navigator IV . ...........................40
Prohlášení o shodě.............................................41
Softwarová licenční dohoda...............................41
Technické údaje..................................................42
Odstranění problémů..........................................43
Rejstřík.........................................................45
Dodatek........................................................36
Možnosti zvuku pro zařízení Navigator IV..........36
Obnovení nastavení zařízení Navigator IV.........37
Kalibrace displeje...............................................37
Uzamknutí zařízení Navigator IV........................37
Služba nüMaps Guarantee™ . ............................37
Doplňkové mapy.................................................37
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
3
Začínáme
Začínáme
Zařízení Navigator IV
Konektor
mini-USB
Zapínací tlačítko:
Stisknutím a podržením lze zařízení Navigator IV zapnout nebo vypnout.
Rychlým stisknutím můžete upravit nastavení hlasitosti a jas podsvícení.
Konektor sluchátek/
výstupu zvuku
(pod vodotěsným krytem)
Anténa GPS
Slot pro
paměťovou
kartu microSD™
Reproduktor
Mikrofon
Externí anténa
mini-USB
(pod vodotěsným krytem)
Kontakty
baterie
Uvolňovací tlačítko:
Posunutím otevřete kryt
přihrádky na baterie
Poznámka: Pokud je zařízení umístěno v držáku pro instalaci na motocyklu,
nelze používat konektor pro sluchátka. Viz tabulka Možnosti zvuku na
straně 36.
4
Sériové číslo (pod baterií)
P řečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený
v obalu s produktem. Obsahuje varování a další důležité informace.
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
Začínáme
Pohled na držák pro instalaci
na motocyklu
Stisknutím tlačítek na levé straně držáku zařízení
Navigator IV určeného pro instalaci na motocyklu
můžete rychle přistupovat k funkcím softwaru.
Aby tato tlačítka fungovala, musí být držák pro
instalaci na motocyklu připojen k externímu zdroji
napájení. V některých konfiguracích není držák
pro instalaci na motocyklu k dispozici.
➊
➋
➌
➊
Stisknutím lze přiblížit nebo oddálit mapu
nebo vybrat zkratku. Viz strana 8.
➋
Stisknutím lze přepínat mezi stránkou Mapa,
trasovým počítačem a přehrávačem Media
Player. Podržením lze otevřít nastavení jasu.
➌
Stisknutím lze vyslechnout aktuální pokyn.
(Například „Na Hlavní ulici odbočte vlevo“.)
Podržením lze otevřít nastavení hlasitosti.
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
Instalace baterie
arování: Tento produkt obsahuje lithiovou
V
baterii. Chcete-li zamezit poškození zařízení, odneste
ho při odchodu z vozidla a uložte ho na místo, které
není vystaveno přímému slunečnímu záření.
1. Umístěte lithiovou baterii, která byla součástí
balení.
2. Posunujte uvolňovací tlačítko, dokud se
neotevře kryt přihrádky na baterie na zadní
straně zařízení Navigator IV.
3. Umístěte kontakty na konci lithiové baterie.
POZNÁMKA: Je-li zařízení Navigator IV
zapnuté, musí být baterie vždy vložena.
Instalace zařízení Navigator IV
do držáku
1. Umístěte spodní část zařízení Navigator IV do
kolébky.
2. Nakloňte zařízení Navigator IV zpět, dokud
s klapnutím nezapadne na místo.
Montáž
na motocyklu
4. Baterii vložte tak, aby kontakty na baterii
odpovídaly kovovým kontaktům v přihrádce na
baterii.
5. Umístěte kryt přihrádky na baterie zpět.
5
Začínáme
3. Pokud vyčnívá horní část západky, tiskněte ji,
dokud nebude ve stejné rovině s horní částí
zařízení Navigator IV a držákem. Takto zajistíte
bezpečnou instalaci zařízení.
Horní část západky
Instalace zařízení Navigator IV
do automobilu
Držák pro instalaci do automobilu je součástí
volitelné sady do automobilu.
Rameno držáku
Třecí držák
Základová deska
1. Připojte napájecí kabel do automobilu do
konektoru napájení na pravé straně kolébky.
Uvolňovací tlačítko
Uvolňovací
tlačítko
Upozornění: Před jízdou zkontrolujte, zda
západka na horní části držáku nevyčnívá a zda je
zařízení bezpečně nainstalováno.
Kolébka
Napájecí kabel do
automobilu
4. Posuňte zajišťovací páčku do zamčené polohy.
5. Připněte kolébku do otočného ramene třecího
držáku.
2. Třecí držák umístěte na palubní desku.
3. Zasuňte rameno držáku do třecího držáku.
POZNÁMKA: Než k motocyklu připojíte
nabíječku baterií, vyjměte zařízení Navigator IV
z držáku pro instalaci na motocyklu. Viz
strana 40.
6. Umístěte spodní část zařízení Navigator IV do
kolébky.
6
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
Začínáme
7. Nakloňte zařízení Navigator IV zpět, dokud
s klapnutím nezapadne na místo.
Konfigurace zařízení
Navigator IV
Zařízení by se mělo automaticky spustit, jakmile
bude zapojeno a vozidlo se dá do pohybu.
Chcete-li zařízení Navigator IV spustit ručně,
stiskněte Zapínací tlačítko. Postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Vyhledávání satelitních
signálů
Používání stránky Menu
➏
2. Zastavte vozidlo a zapněte zařízení
Navigator IV.
9. Jestliže používáte přijímač dopravních
informací v Evropě, upevněte anténu přijímače
dopravních informací pomocí přísavných
držáků na čelní sklo.
Příjem satelitních signálů může trvat několik
minut. Pruhy
označují sílu satelitního
signálu systému GPS. Pokud je jeden pruh zelený,
zařízení Navigator IV přijímá satelitní signály.
Nyní můžete zvolit cíl a spustit navigaci.
Poznámka: Je-li zařízení Navigator IV
umístěno v držáku pro instalaci do automobilu,
je nutné je nabíjet pomocí napájecího kabelu do
automobilu.
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
➍
➎
➐
➑ ➒ ➓
➊
➋
➌
Síla satelitního signálu GPS.
➍
➎
➏
➐
➑
Stav baterie.
➒
➓
Stisknutím nastavíte hlasitost.
1. Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny, mimo
garáže a dál od vysokých budov.
8. Druhý konec napájecího kabelu do automobilu
zapojte do elektrické zásuvky ve vozidle.
➋ ➌
➊
Stav technologie Bluetooth®.
Stisknutím můžete vybrat režim Jízda
na motocyklu, Jízda na skútru, Jízda
automobilem nebo Chůze.
Aktuální čas. Stisknutím změníte nastavení.
Stisknutím vyhledáte cíl.
Stisknutím zobrazíte mapu.
Stisknutím uskutečníte hovor, pokud jste
připojeni ke kompatibilnímu mobilnímu
telefonu.
Stisknutím můžete použít nástroje, jako je
nastavení, Kde se nacházím?, Nápověda a
trasy.
7
Začínáme
Výběr režimu použití
Změna režimu použití
1. Stiskněte ikonu režimu použití.
2. Vyberte režim a stiskněte tlačítko OK.
Motocykl
Automobil
Skútr
Chůze
Zařízení Navigator IV nabízí několik režimů
použití určených pro různé způsoby dopravy.
Trasování a navigace se v závislosti a režimu
použití vypočítávají různým způsobem. Například
s jednosměrnými‑ ulicemi se nakládá jinak
v režimu Chůze a jinak v režimu Jízda autem.
Pokud nainstalujete zařízení Navigator IV do
držáku, který neodpovídá aktuálnímu režimu
použití, zařízení Navigator IV se zeptá, zda chcete
změnit režim použití.
8
3. Stiskněte možnost Ano, a podle pokynů na
obrazovce proveďte konfiguraci nastavení.
Používání zkratek
Je možné vybrat zkratky sloužící k procházení,
přiblížení mapy, výběru možnosti Jet! a dalších
možností dostupných v zařízení Navigator IV.
Jestliže se nad tlačítkem nebo vedle tlačítka
obrazovce zobrazí symboly + a -, můžete
příslušnou možnost vybrat stisknutím ikony
nebo na držáku pro instalaci na motocyklu.
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
Začínáme
Vyhledání cíle
Menu Kam vést? nabízí několik kategorií, které můžete použít pro vyhledávání adres, měst a dalších různých pozic. Podrobné mapy, které jsou nahrány
v zařízení Navigator IV, obsahují miliony bodů zájmu, například restaurace, hotely a autoservisy.
1. Stiskněte možnost
Kam vést?.
2. Vyberte kategorii.
3. Vyberte podkategorii.
4. Vyberte cíl.
5. Stiskněte možnost Jet!.
6. Příjemnou cestu!
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
9
Začínáme
Sledování trasy
Vaše trasa je vyznačena purpurovou čárou. Během
cesty vás zařízení Navigator IV vede do cíle
pomocí hlasových výzev, šipek na mapě a popisů
trasy v horní části mapy. Horní levý roh označuje
vzdálenost do následujícího manévru a jízdní pruh,
ve kterém byste se měli během manévru nacházet.
Přidání pomocného bodu
Ke své trase můžete přidat zastávku (pomocný
bod). Zařízení Navigator IV vám poskytne
navigaci k zastávce a poté do cílové destinace.
1. Aktivujte trasu a stiskněte možnost Menu >
Kam vést?.
2. Vyhledávání mimořádné zastávky.
Pokud se vychýlíte z původní trasy, zařízení
Navigator IV přepočítá trasu a poskytne vám nový
popis trasy.
3. Stiskněte možnost Jet!.
Pokud cestujete po hlavních silnicích, může se
objevit ikona Omezení rychlosti.
Pokud chcete k trase přidat více zastávek, upravte
aktuální trasu. Viz strana 16.
4. Stisknutím možnosti Přidat jako pomocný
bod přidáte tuto zastávku před dojetím do cíle.
Použití objížďky
Pokud je silnice na trase uzavřená, můžete použít
objížďku.
1. Aktivujte trasu a stiskněte možnost Menu.
Zastavení trasy
1. Aktivujte trasu a stiskněte možnost Menu.
2. Stiskněte možnost Ukončit.
Úprava hlasitosti
Na stránce Menu stiskněte možnost Hlasitost.
Pro změnu hlavní hlasitosti stiskněte ikonu
a . Stisknutím možnosti Ztlumit ztlumíte
veškeré zvuky s výjimkou zvuku telefonu.
Chcete-li upravit úrovně hlasitosti pro hlasové
nápovědy, přehrávač Media Player a telefon,
stiskněte možnost Mixér. Upravte úrovně podle
potřeby. Stisknutím možnosti Obnovit vrátíte
nastavení hlasitosti na původní úrovně.
POZNÁMKA: Chcete-li rychle otevřít nastavení
hlasitosti a jasu, stiskněte a uvolněte zapínací
tlačítko.
2. Stiskněte možnost Objížďka.
Poznámka: Vzhled stránky Mapa se může
lišit v závislosti na místních podmínkách.
10
Zařízení Navigator IV se pokusí o co nejrychlejší
návrat na původní trasu. Pokud je trasa, po které
právě jedete, jedinou rozumnou volbou, není
nutné, aby zařízení Navigator IV vypočítalo
objížďku.
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
Kam vést?
Kam vést?
Menu Kam vést? nabízí několik kategorií,
které můžete použít pro vyhledávání pozic.
Chcete-li zjistit, jak vyhledat bod zájmu, podívejte
se na stranu 9.
Nalezení adresy
Kroky k nalezení adresy se mohou lišit v závislosti
na mapách, které jsou načteny do zařízení
Navigator IV. Ne všechna mapová data umožňují
vyhledávání PSČ.
5. Zadejte název ulice a stiskněte možnost
Hotovo.
6. V případě potřeby vyberte se seznamu
správnou ulici.
7. V případě potřeby stiskněte adresu.
Hledání v blízkosti jiné pozice
Zařízení Navigator IV automaticky vyhledává
místa v blízkosti aktuální pozice.
1. Stiskněte možnost Kam vést? > Blízko.
2. Zvolte možnost:
•
2. V případě potřeby stiskněte možnost Změnit
stát nebo zemi.
U aktuální pozice – vyhledává v blízkosti
aktuální pozice.
•
3. Stiskněte možnost Vyhledat vše.
U jiného města – vyhledává v blízkosti
města, které jste zadali.
•
U aktivní trasy – vyhledává na trase.
•
U cíle – vyhledává v blízkosti aktuálního
cíle.
1. Stiskněte možnost Kam vést? > Adresa.
NEBO
Stiskněte možnost Zadat město nebo Zadat
PSČ, zadejte město/PSČ a stiskněte možnost
Hotovo. Vyberte město/PSČ ze seznamu.
4. Zadejte číslo adresy a stiskněte možnost
Hotovo.
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
3. Stiskněte tlačítko OK.
Navigace do jiného města
Zařízení Navigator IV zobrazuje seznam všech
měst v okruhu 32 kilometrů (20 mil) od vaší
aktuální pozice.
1. Stiskněte možnost Kam vést > Města.
2. Vyberte město.
NEBO
Stiskněte možnost Zadat, zadejte název města,
které není na seznamu, a stiskněte možnost
Hotovo. V případě potřeby můžete město
vybrat ze seznamu.
3. Zvolte možnost:
•
Stisknutím možnosti Jet! zapnete navigaci
do města.
•
Stisknutím tlačítka Mapa zobrazíte město
na mapě.
•
Stisknutím tlačítka Uložit uložíte město do
Oblíbených.
Poznámka: Zařízení Navigator IV bude
navigovat do centra vybraného města.
11
Kam vést?
Možnosti stránky Jet!
Stisknutím položky v seznamu výsledků hledání
zobrazíte stránku Jet!.
Výběr trasy
Nastavení domovské
destinace
Jako domovskou destinaci si můžete zvolit místo,
na které se vracíte nejčastěji.
1. Stiskněte možnost Kam vést? > Domů.
➊
➋
➍
➌
➎
➊
Stisknutím zavoláte do této pozice, pokud
je připojen mobilní telefon s bezdrátovou
technologií Bluetooth.
➋
Stisknutím zobrazíte stránku Trasy. Viz
strana 12.
➌
Stisknutím vytvoříte podrobnou navigaci po
trase do této pozice.
➍
➎
Stisknutím zobrazíte tuto pozici na mapě.
12
1. Na stránce Jet! stiskněte kartu s informacemi o
trase, kde je uveden režim použití a vzdálenost
a čas do cíle.
a
můžete
2. Stisknutím ikony
procházet mezi trasami: nejrychlejší čas,
nejkratší vzdálenost a mimo silnice.
3. Stisknutím možnosti Jet! vyberte trasu.
Další informace o předvolbách trasy naleznete na
straně 31.
V režimu použití Chůze se zobrazují pouze trasy
mimo silnice a trasy po silnicích.
2. Zvolte možnost.
Cesta domů
Po nastavení domovské destinace do ní můžete
kdykoliv navigovat. Stiskněte možnost Kam
vést? > Domů.
Změna domovské destinace
Chcete-li jako domovskou destinaci nastavit
novou destinaci, použijte menu Nástroje.
1. Stiskněte možnost Nástroje > Moje data >
Nastavit domovskou destinaci.
2. Zvolte možnost.
Stisknutím uložíte tuto pozici do Oblíbených.
Viz strana 14.
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
Kam vést?
Nalezení místa zadáním názvu
Pokud znáte název pozice, kterou hledáte, můžete
jej zadat pomocí klávesnice na displeji. Můžete
rovněž zadat písmena, která se vyskytují v názvu,
abyste upřesnili hledání.
Používání klávesnice na displeji
Jakmile se objeví klávesnice na displeji, stiskněte
písmeno nebo číslici, které chcete zadat.
1. Stiskněte možnost Kam vést? > Body zájmu >
Zadat název.
2. Pomocí klávesnice na displeji zadejte písmena
obsažená v názvu.
3. Stiskněte možnost Hotovo.
• Stisknutím ikony
zadáte mezeru.
• Stisknutím ikony
odstraníte znak.
• Stisknutím ikony
vyberete naposledy
napsaná a zvolená slova.
• Stisknutím možnosti Jazyk změníte režim
jazyka klávesnice.
• Stisknutím ikony
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
zadáte speciální znaky.
Nalezení naposledy
nalezených míst
Zařízení Navigator IV uloží posledních
50 vyhledaných položek do seznamu Naposledy
nalezené. Naposledy zobrazená místa se objeví
v horní části seznamu. Stisknutím možnosti Kam
vést? > Naposledy nalezené zobrazíte naposledy
nalezené položky.
Vymazání naposledy nalezených
míst
Chcete-li odstranit všechna místa ze seznamu
Naposledy nalezené, stiskněte tlačítko Vymazat >
Ano. Všechny položky ze seznamu budou
odstraněny, ale nedojde k odstranění aktuálního
místa ze zařízení.
13
Kam vést?
Používání funkce Oblíbené
Do složky Oblíbené můžete ukládat místa a poté
je rychle najít. Vaše domovská destinace je rovněž
uložena do Oblíbených.
Uložení aktuální pozice
Na stránce Mapa stiskněte ikonu vozidla. Pokud
chcete uložit svoji aktuální pozici, stiskněte
možnost Uložit pozici.
Uložení nalezených míst
1. Jakmile naleznete místo, které chcete uložit,
stiskněte možnost Uložit na stránce Jet!.
2. Stiskněte tlačítko OK. Místo se uloží do
Oblíbených.
Nalezení uložených míst
1. Stiskněte možnost Kam vést?.
2. Stiskněte možnost Oblíbené.
3. Stisknutím kategorie můžete uložené pozice
zobrazit.
14
Úprava uložených míst
1. Stiskněte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2. Stiskněte pozici, kterou chcete upravit.
3. Stiskněte možnost Upravit.
•
Změnit název – zadejte nový název a
stiskněte možnost Hotovo.
•
Připojit snímek – vyberte obrázek, který
chcete přiřadit k pozici. Postup načtení
obrázků do zařízení nebo na paměťovou
kartu naleznete na straně 26.
•
Změnit symbol mapy – stiskněte nový
symbol.
•
Změnit telefonní číslo – zadejte telefonní
číslo a stiskněte možnost Hotovo.
•
Změnit kategorie – vytvořte nebo změňte
kategorii, ve které je pozice uložena.
•
Odstranit – stisknutím tlačítka Ano
odstraníte tuto položku ze seznamu
Oblíbených.
Používání navigace pomocí
fotografií
Můžete načíst obrázky obsahující informace
o pozici do zařízení Navigator IV nebo na
paměťovou kartu a poté k nim vytvořit trasy.
1. Přejděte na stránku http://connect.garmin.com
/photos, kde si můžete stáhnout obrázky
s informacemi o pozici.
2. Proveďte výběr a načtení obrázků podle
pokynů uvedených na webové stránce.
3. Stiskněte možnost Kam vést? > Oblíbené >
Fotografie. Obrázky s informacemi o pozici
jsou uvedeny v seznamu.
4. Stiskněte obrázek.
Používání doplňků
Informace o doplňcích, jako jsou informace o
bezpečnostních kamerách a cestovní průvodce
společnosti Garmin, naleznete na stranách 38–39.
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
Kam vést?
Nalezení místa pomocí mapy
Chcete-li najít pozici na mapě, stiskněte možnost
Kam vést? > Procházet mapu nebo stiskněte
jakékoli místo na mapě.
• Stisknutím ikony
přepnete mezi mapou 3D
(trojrozměrnou) a mapou 2D (dvourozměrnou).
• Stisknutím ikony
v zobrazení 3D.
otočíte úhel zobrazení
• Během zmenšování se mapa změní na digitální
mapu nadmořské výšky zobrazující obrysy
oblasti.
• Podržením prstu a jeho tažením si můžete
zobrazit různá území mapy.
• Stisknutím ikony a
zvětšení.
provedete zmenšení a
• Stiskněte libovolné místo na mapě. Na pozici
bude ukazovat šipka.
• Stisknutím možnosti Uložit tuto pozici uložíte.
• Stisknutím možnosti Jet! zapnete navigaci do
zvolené pozice.
• Pokud je zařízení Navigator IV v režimu
simulátoru, stisknutím možnosti Nastavit
pozici nastavíte svojí pozici do zvolené pozice.
(Viz strana 31.)
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
• Chcete-li zobrazit zeměkouli, proveďte
ještě větší zmenšení. Stisknutím a otáčením
zeměkoule můžete rychle vyhledat různé
oblasti světa.
Poznámka: Podrobné mapové informace
se zobrazují pouze u oblastí, pro které máte
v zařízení Navigator IV načtené mapy.
Zadávání souřadnic
Pokud znáte zeměpisné souřadnice svého cíle,
můžete zařízení Navigator IV použít pro navigaci
do cíle pomocí souřadnic zeměpisné šířky a
zeměpisné délky (nebo jiných formátů souřadnic).
To může být užitečné zejména při hledání pokladu.
1. Stiskněte možnost Kam vést? > Souřadnice.
2. Stisknutím možnosti Formát vyberte správný
formát souřadnic pro typ mapy, kterou
používáte.
3. Stisknutím pole pro směr vyberte nový směr.
4. Stisknutím číselného pole zadejte souřadnice a
stiskněte možnost Hotovo.
5. Po zadání správných souřadnic stiskněte
možnost Další.
Používání funkce TracBack®
Funkce TracBack slouží k opětovnému procházení
aktuální prošlé trasy do bodu, odkud jste vyrazili.
1. Stisknutím možnosti Kam vést > TracBack
můžete zobrazit poslední prošlou trasu.
2. Stisknutím možnosti Uložit uložíte prošlou
trasu do Oblíbených.
3. Stisknutím možnosti Jet! si znovu projdete
záznam cesty.
15
Používání vlastních tras
Používání vlastních tras
Zařízení Navigator IV můžete použít k vytvoření,
uložení, úpravě a sdílení až 20 tras.
3. Stiskněte možnost Upravit.
4. Stiskněte volbu pro úpravu trasy:
•
Změnit název – zadejte nový název a
stiskněte možnost Hotovo.
•
1. Stiskněte možnost Kam vést? (nebo
Nástroje) > Vlastní trasy > Nová.
Přidat nebo odebrat body – přidejte body
na trasu nebo je z trasy odeberte.
•
2. Stiskněte možnost Přidat nový počáteční
bod.
Ručně změnit pořadí bodů – změna
pořadí bodů na trase.
•
3. Vyhledejte pozici počátečního bodu a stiskněte
možnost Vybrat.
Optimálně změnit pořadí bodů –
automatické uspořádání bodů.
•
Přepočítat – změna předvolby trasy pro
výpočet podle rychlejšího času, kratší
vzdálenosti nebo mimo silnice.
Vytváření vlastní trasy
4. Stiskněte možnost Přidat nový koncový bod.
5. Vyhledejte pozici koncového bodu a stiskněte
možnost Vybrat.
přidáte k trase další
6. Stisknutím ikony
pozici odeberete.
pozici. Stisknutím ikony
7. Stisknutím možnosti Další trasu vypočítáte a
zobrazíte na mapě.
8. Stisknutím možnosti Uložit uložíte trasu a
ukončíte menu.
Úprava vlastních tras
1. Stiskněte možnost Kam vést? (nebo
Nástroje) > Vlastní trasy.
•
Odstranit – odstranění této trasy.
Vaše změny budou automaticky uloženy, pokud
opustíte libovolnou stránku pro úpravu trasy.
Sdílení tras
Své uložené trasy můžete sdílet s dalšími majiteli
zařízení Navigator IV prostřednictvím paměťové
karty nebo bezdrátového připojení Bluetooth.
Přístup k importované trase získáte stisknutím
tlačítka Kam vést? > Vlastní trasy.
Sdílení tras pomocí paměťové karty
1. Stiskněte možnost Kam vést? > Vlastní trasy.
2. Vyberte trasu, kterou chcete sdílet.
3. Stiskněte možnost Sdílet > Exportovat >
Paměťová karta > OK.
4. Vyberte trasu pro sdílení a stiskněte možnost
Exportovat > OK.
5. Vyjměte paměťovou kartu a vložte ji do jiného
zařízení Navigator IV.
6. Zobrazí se zpráva. Stisknutím možnosti Ano
proveďte import sdílené trasy.
7. Stiskněte možnost Trasy a vyberte trasu pro
import.
8. Stiskněte možnost Importovat > OK.
Sdílení pomocí připojení Bluetooth
1. Stiskněte možnost Kam vést? > Vlastní trasy.
2. Vyberte trasu, kterou chcete sdílet.
3. Stiskněte možnost Sdílet > Exportovat >
Bluetooth > OK.
4. Zobrazí se seznam blízkých zařízení Bluetooth.
Vyberte jiné zařízení Navigator IV a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte trasu, kterou chcete upravit.
16
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
Používání hlavních stránek
Používání hlavních
stránek
Stránka Mapa
Stisknutím možnosti
Zobrazit mapu
zobrazíte stránku Mapa.
• Ikona vozidla
ukazuje vaši aktuální pozici.
• Stisknutím libovolného místa na mapě můžete
vybrat výškové zobrazení.
• Podržením prstu na displeji a jeho tažením
si můžete zobrazit různé oblasti mapy (viz
strana 15).
• Pokud cestujete po hlavních silnicích, může se
objevit ikona Omezení rychlosti.
➋
➊
➌
➎
➍
➏
➎
➊
Stisknutím zobrazíte stránku Další odbočka
nebo Zobrazení křižovatky (jsou-li
k dispozici).
➋
Stisknutím zobrazíte stránku Seznam
odboček.
➌
➍
Stisknutím zmenšíte nebo zvětšíte měřítko.
➎
➏
Stisknutím ikony vozidla zobrazíte stránku
Kde se nacházím?.
Stisknutím zobrazte trasový počítač.
Stisknutím se vrátíte na stránku Menu.
Změny datových polí
Během řízení a trasování můžete zobrazit různé
informace.
1. Během navigace po trase stiskněte datové pole
v levém dolním rohu nebo pravém horním rohu
stránky Mapa.
Stránka Seznam odboček
Během navigace trasy se na stránce Seznam
odboček zobrazují pokyny pro jednotlivé odbočky
po celou trasu a vzdálenost mezi odbočkami.
Stiskněte textový pruh v horní části stránky Mapa
a zobrazte stránku Seznam odboček. Stisknutím
odbočky v seznamu zobrazíte stránku Upozornění
na odbočku pro danou odbočku. Stisknutím
tlačítka Mapa zobrazíte celou trasu na mapě.
Stránka Další odbočka
2. Na stránce Trasový počítač stiskněte datové
pole, které chcete zobrazit na mapě.
Pokud provádíte navigaci po trase, zobrazí stránka
Další odbočka odbočky na mapě a vzdálenost
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
17
Používání hlavních stránek
a zbývající čas před dosažením odbočky.
Chcete-li na mapě zobrazit nadcházející odbočku,
stiskněte levý horní roh stránky Mapa nebo
stiskněte libovolnou odbočku na stránce Seznam
odboček.
Stránka Zobrazení křižovatky
Stránka Trasový počítač
Směr pohybu
Datová pole s možností
přizpůsobení
Kompas
Směr k cíli
Měřič paliva
Stránka Trasový počítač poskytuje užitečné
statistické údaje o cestě. Chcete-li zobrazit
položku Trasový počítač, stiskněte datové pole na
libovolné straně položky Menu na stránce Mapa.
Pokud je k dispozici, může stránka Zobrazení
křižovatky zobrazit náhled nadcházející křižovatky
a pruh, ve kterém byste měli jet. Chcete-li zobrazit
stránku Zobrazení křižovatky, stiskněte levý
horní roh stránky Mapa. Ke stránce Zobrazení
křižovatky lze rovněž získat přístup pomocí
stránky Další odbočka. Zobrazení křižovatky není
k dispozici pro všechny křižovatky.
18
Vedle datových polí, které jsou právě zobrazeny
na stránce Mapa, se zobrazí zelené značky.
Můžete navigovat pomocí kompasu GPS.
Není nutná žádná kalibrace, je však třeba mít
nezastíněný výhled na oblohu. Během cesty se
kompas otáčí.
Vynulování informací o cestě
Chcete-li si zajistit přesné informace o cestě, před
začátkem cesty informace o cestě vynulujte.
1. Na stránce Mapa otevřete stisknutím datového
pole stránku Trasový počítač.
2. Stiskněte tlačítko Vynulovat a poté vyberte
možnost:
•
Stisknutím tlačítka Max. Rychlost
vynulujete maximální rychlost.
•
Stisknutím tlačítka Data cesty vymažete
informace o cestě na stránce Trasový
počítač.
•
Stisknutím možnosti Měřič paliva vynulujte
měřič paliva v trasovém počítači. Další
informace o měřiči paliva získáte na
straně 35.
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
Používání telefonování pomocí handsfree
Používání telefonování
pomocí handsfree
Pomocí technologie Bluetooth lze zařízení
Navigator IV připojit k mobilnímu telefonu a
soupravě headset nebo helmě a využívat je jako
zařízení handsfree.
Chcete-li zjistit, zda je vaše zařízení (vybavené
technologií Bluetooth) kompatibilní se zařízením
Navigator IV, navštivte stránky www.garmin.com
/bluetooth.
Poznámka: Přestože je podporována většina
mobilních telefonů a souprav headset a lze
je tedy použít, nelze zaručit použití každého
konkrétního telefonu nebo soupravy headset. Váš
mobilní telefon nemusí nabízet všechny funkce.
Párování zařízení
Bezdrátová technologie Bluetooth zajišťuje
bezdrátové spojení mezi zařízením, například mezi
mobilním telefonem a zařízením Navigator IV.
Pokud používáte dvě zařízení společně poprvé,
musíte je „spárovat“ vytvořením vztahu pomocí
kódu PIN/bezpečnostního kódu. Po provedení
prvního spárování
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
dojde při každém zapnutí těchto zařízení k jejich
automatickému propojení.
Chcete-li provést párování a připojení, musí
být druhé zařízení a zařízení Navigator IV
zapnuty a musí být od sebe vzdáleny maximálně
10 metrů (33 stop). Zařízení Navigator IV může
být současně připojeno k telefonu a k soupravě
headset.
Spusťte párování ze zařízení Navigator IV nebo
z druhého zařízení. Pokyny naleznete v návodu
k použití zařízení.
Zařízení Navigator IV se při zapnutí pokouší
připojit k poslednímu zařízení, ke kterému bylo
připojeno. Můžete nastavit druhé zařízení tak, aby
se po zapnutí připojilo k zařízení Navigator IV
automaticky.
Až bude telefon připojen k zařízení Navigator IV,
můžete uskutečnit volání. Na stránce Menu
stisknutím možnosti Telefon otevřete menu
Telefon.
Párování telefonu pomocí telefonu
1. Na stránce Menu stiskněte možnost Nástroje >
Nastavení > Bluetooth > Zapnuto.
2. Zapněte součást Bluetooth v telefonu. Tato
možnost se může nacházet v menu Nastavení
Bluetooth, Připojení nebo Handsfree.
3. Spusťte vyhledávání zařízení Bluetooth.
4. Vyberte zařízení Navigator IV ze seznamu
zařízení.
5. Zadejte do telefonu kód 1234.
Párování zařízení Navigator IV
s mobilním telefonem
1. Na stránce Menu stiskněte možnost Nástroje >
Nastavení > Bluetooth > Zapnuto.
2. Pod položkou Telefon stiskněte možnost
Přidat.
3. Zapněte součást Bluetooth v telefonu. Zapněte
režim viditelnosti. Toto nastavení se může
nacházet v menu Bluetooth, Připojení nebo
Handsfree.
4. Stiskněte tlačítko OK na zařízení Navigator IV.
19
Používání telefonování pomocí handsfree
5. Vyberte svůj telefon a stiskněte tlačítko OK.
6. Zadejte do telefonu kód 1234.
3. Zapněte soupravu headset a v případě potřeby
zapněte režim viditelnosti.
Párování zařízení Navigator IV
s bezdrátovou soupravou headset
5. Vyberte svoji soupravu headset a stiskněte
tlačítko OK.
Chcete-li poslouchat vysoce kvalitní zvuk, můžete
se připojit k profilu A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) soupravy headset Bluetooth.
Pokud použijete zařízení, které nepodporuje profil
A2DP, bude přehrávač Media Player deaktivován
a nebude možné poslouchat hudbu.
Poznámka: Připojení soupravy headset
s profilem A2DP může trvat několik sekund.
V průběhu připojení není přehrávač Media Player
dostupný.
Je-li zařízení Navigator IV umístěno v držáku pro
instalaci na motocyklu, bude deaktivován interní
reproduktor. Příjem hovorů a poslech hlasových
výzev a skladeb ve formátu MP3 je možný pouze
prostřednictvím bezdrátové soupravy headset
nebo helmy. Další informace naleznete v tabulce
Možnosti zvuku na straně 36.
1. Na stránce Menu stiskněte možnost Nástroje >
Nastavení > Bluetooth > Zapnuto.
4. Stiskněte tlačítko OK na zařízení Navigator IV.
6. V případě potřeby zadejte kód PIN/
bezpečnostní kód soupravy headset pro
technologii Bluetooth a stiskněte možnost
Hotovo.
7. Stiskněte tlačítko OK.
Příjem volání
Pokud máte hovor, objeví se okno Příchozí hovor.
Stisknutím možnosti Přijmout hovor přijmete.
Stisknutím možnosti Ignorovat můžete volání
ignorovat a ztlumit vyzvánění.
Je-li zařízení Navigator IV umístěno v držáku pro
instalaci na motocyklu, lze přijmout hovor pouze
prostřednictvím soupravy headset.
• Tóny kláves – zobrazí stránku s klávesnicí,
takže můžete použít automatizované systémy,
například hlasovou poštu.
• Přenést audio do telefonu – tato možnost je
výhodná, když chcete zařízení Navigator IV
vypnout, ale nepřerušovat hovor nebo pokud
potřebujete soukromí. Pro přepnutí zpět
stiskněte možnost Přenést audio do zařízení.
• Ztlumit mikrofon.
Menu Telefon
Na stránce Menu zobrazte stisknutím možnosti
Telefon menu Telefon. Stisknutím možnosti Stav
zobrazíte sílu signálu, úroveň nabití baterie a
název připojeného telefonu.
Poznámka: Ne všechny telefony podporují
všechny funkce menu Telefon zařízení
Navigator IV.
Během hovoru
Chcete-li hovor ukončit, stiskněte ikonu >
Ukončit hovor. Stisknutím ikony > Volby
volání otevřete následující volby:
2. V menu Zvuk stiskněte tlačítko Přidat.
20
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
Používání telefonování pomocí handsfree
Používání telefonního seznamu
1. Stiskněte možnost Telefon > Volaná čísla.
Vždy, když se mobilní telefon připojí k zařízení
Navigator IV, telefonní seznam se automaticky
přenese do zařízení Navigator IV. Zpřístupnění
telefonního seznamu může trvat několik minut.
2. Vyberte kategorii, kde se tato volání mají
zobrazit. Volání jsou uvedena v chronologickém
pořadí; poslední volání se nachází na prvním
místě seznamu.
1. Stiskněte možnost Telefon > Telefonní
seznam.
Volání domů
Nastavte si telefonní číslo domovské destinace,
abyste mohli rychle volat domů.
2. Stiskněte položku telefonního seznamu
(kontakt), které chcete volat.
3. Stisknutím možnosti Vytočit zavoláte kontaktu.
Vytáčení bodu zájmu
1. Stiskněte možnost Telefon > Body zájmu.
2. Vyhledejte body zájmu, které chcete volat.
3. Stiskněte možnost Vytočit nebo ikonu
3. Stiskněte položku a stiskněte možnost Vytočit.
.
Vytáčení čísla
1. Stiskněte možnost Telefon > Vytočit.
2. Zadejte číslo a stiskněte možnost Vytočit.
Zobrazení volaných čísel
Pokaždé, když se telefon připojí k zařízení
Navigator IV, volaná čísla se automaticky
přenesou do zařízení Navigator IV. Přenos těchto
dat do zařízení Navigator IV může trvat několik
minut.
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
Zadání vašeho telefonního čísla:
1. Stiskněte možnost Telefon > Volat domů.
Volání pomocí hlasového vytáčení
Máte možnost uskutečnit volání vyslovením jména
kontaktu.
1. Stiskněte možnost Telefon > Hlasové
vytáčení.
2. Vyslovte jméno kontaktu.
POZNÁMKA: Mobilní telefon bude možná
nutné „vycvičit“, aby rozpoznal vaše příkazy
hlasového vytáčení. Pokyny naleznete v návodu
k použití telefonu.
2. Stiskněte možnost Zadat telefonní číslo a
použijte stránku s klávesnicí nebo stiskněte
možnost Vybrat z telefonního seznamu (je
k dispozici pouze v případě, že váš telefon
podporuje přenos telefonního seznamu).
3. Stiskněte možnost Hotovo > Ano. Zařízení
Navigator IV vytočí vaše telefonní číslo domů.
Chcete-li zavolat domů:
Stiskněte možnost Telefon > Volat domů.
21
Používání dopravních informací
Používání dopravních
informací
Zařízení Navigator IV může přijímat dopravní
informace z přijímače dopravních informací FM
(TMC), pokud je přijímač dopravních informací
připojen k zařízení Navigator IV.
Poznámka: Společnost Garmin není
odpovědná za přesnost dopravních informací.
Dopravní informace nejsou k dispozici ve všech
oblastech.
Doprava
Přístup k dopravním informacím je k dispozici
pouze v případě, že je zařízení Navigator IV
připojeno k volitelnému FM přijímači dopravních
informací. Další informace naleznete na webové
stránce www.garmin.com/traffic.
Poznámka: FM přijímač dopravních
informací lze připojit a používat pouze s držákem
pro instalaci do automobilu.
22
Příjem dopravních informací
Poznámka: Vyhřívaná (metalizovaná)
čelní skla mohou mít negativní vliv na výkon
přijímače dopravních informací.
Do elektrické zásuvky v automobilu
Externí anténa
mini-USB
Doprava ve vaší oblasti
Chcete-li přijímat dopravní informace, je nutné
splnit následující podmínky:
Pokud přijímáte dopravní informace, objeví se
v levém horním rohu stránky Mapa ikona dopravy.
Ikona dopravy mění barvu podle závažnosti
dopravní situace na vaší trase nebo na silnici, po
které právě jedete.
• Přijímač dopravních informací musí být
připojen k držáku pro instalaci do automobilu.
Barevné kódování závažnosti
Interní anténa
Konektor napájení na kolébce
• Držák pro instalaci do automobilu musí být
připojen k externímu zdroji napájení.
• Přijímač dopravních informací a zařízení se
musí nacházet v datovém pásmu stanice FM
vysílající dopravní informace.
Barva
Popis
Význam
Zelená
Nízká
závažnost
Doprava se volně pohybuje.
Žlutá
Střední
závažnost
Dopravní provoz se mírně
zhušťuje.
Červená
Vysoká
závažnost
Došlo k závažnému zhuštění
dopravního provozu nebo se
dopravní provoz zcela zastavil.
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
Používání dopravních informací
Doprava na vaší trase
Při výpočtu trasy zkoumá zařízení Navigator IV
aktuální hustotu dopravního provozu
a automaticky optimalizuje trasu tak, aby bylo
dosaženo co nejkratšího času. Pokud během
navigace dojde na trase k velkému zpoždění
z důvodu hustého dopravního provozu, zařízení
Navigator IV automaticky přepočítá trasu.
Neexistují-li lepší alternativní trasy, můžete vaše
trasa i přesto vést místy s hustým dopravním
provozem.
Pokud na trase dojde k malému zpoždění z důvodu
hustého dopravního provozu, bude ikona dopravy
zobrazovat, k jakému zpoždění došlo. Tento čas je
zahrnut v odhadované době příjezdu do cíle.
Ruční nastavení vyhnutí se husté
dopravě na trase:
1. Na stránce Mapa stiskněte ikonu dopravy.
Zobrazení mapy dopravy
Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený
dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.
1. Na stránce Mapa stiskněte ikonu dopravy.
2. Stisknutím možnosti Zobrazit dopravní mapu
zobrazíte mapu s dopravními událostmi.
Chcete-li se vrátit z mapy dopravy na normální
mapu, stiskněte ikonu dopravy a poté stiskněte
možnost Zobrazit normální mapu.
Zobrazení zpoždění na trase
1. Na stránce Mapa stiskněte ikonu dopravy.
2. Stisknutím možnosti Vyhledávání dopravy
zobrazíte seznam zpoždění na trase.
3. Stisknutím položky v seznamu zobrazíte
zpoždění na mapě a podrobné informace o
tomto zpoždění. Pokud existuje více než jedno
možné zpoždění, stisknutím šipek zobrazíte
ostatní zpoždění.
2. Stiskněte možnost Doprava na trase.
3. V případě potřeby stisknutím šipek zobrazíte
další zpoždění na trase.
4. Chcete-li se vyhnout zpoždění na trase,
stiskněte možnost Vyhnout se.
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
23
Používání přehrávačů Media Player
Používání přehrávačů
Media Player
Přehrávače Media Player lze použít pouze
v případě, že lze hudbu přehrávat v dobré
stereofonní kvalitě. Pokud použijete soupravu
headset, která nepodporuje profil A2DP, nebo
pokud není k audio konektoru připojena žádná
stereofonní souprava headset (není k dispozici,
pokud se zařízení nachází v držáku pro instalaci na
motocyklu), nelze přehrávač Media Player spustit.
Viz tabulka Možnosti zvuku na straně 36.
Přehrávání hudby
Nahrajte hudební soubory do vnitřní paměti nebo
na paměťovou kartu. Viz strana 26.
1. Stiskněte možnost Nástroje > Přehrávač
Media Player.
2. Stisknutím možnost Zdroj zobrazíte přehrávač
MP3.
Současná prošlá trasa
Náhled alba
Podporované typy souborů
Zařízení Navigator IV podporuje hudební soubory
typu MP3 a M3U a hudební soubory seznamů
skladeb M3U8.
• Stisknutím seznamu skladeb přidáte skladby,
odstraníte skladby nebo přeskočíte na další
skladbu v seznamu skladeb.
• Stisknutím ikony
nastavíte hlasitost.
• Stisknutím ikony
přehrajete aktuální
skladbu od začátku; dalším stisknutím
přehrajete předchozí skladbu ze seznamu
skladeb. Stisknutím a podržením aktuální
skladbu převinete zpět.
• Stisknutím ikony
přeskočíte na další
skladbu. Stisknutím a podržením aktuální
skladbu rychle převinete vpřed.
• Stisknutím ikony
skladbu pozastavíte.
3. Stiskněte možnost Procházet.
• Stisknutím ikony
znovu přehrajete
aktuální seznam skladeb.
4. V případě potřeby stiskněte kategorii a
podkategorii.
• Stisknutím ikony
seznam skladeb.
5. Chcete-li přehrát celou kategorii od začátku
seznamu, stiskněte možnost Přehrát vše.
Chcete-li přehrát určitou skladbu, stiskněte její
název.
24
• Stisknutím náhledu alba zobrazíte podrobnosti
o skladbě nebo odstraníte tuto skladbu ze
seznamu skladeb.
náhodně přehrajete
Poznámka: Pokud je telefon spárován se
zařízením Navigator IV prostřednictvím připojení
Bluetooth, nelze v telefonu přehrávat skladby
ve formátu MP3 prostřednictvím zařízení
Navigator IV.
Vytváření a poslech seznamů
skladeb
Pomocí zařízení Navigator IV můžete poslouchat
seznamy skladeb vytvořené v počítači. Pomocí
zařízení Navigator IV můžete také ukládat
seznamy skladeb.
Uložení aktuálního seznamu skladeb:
1. Během poslechu hudby stiskněte v přehrávači
hudby možnost Procházet > Seznam
skladeb > Uložit aktuální seznam skladeb.
2. Zadejte název a stiskněte možnost Hotovo.
Vytvoření nového seznamu skladeb:
1. V přehrávači hudby stiskněte možnost
Procházet > Seznam skladeb > Vytvořit nový
seznam skladeb.
2. Vyberte skladby.
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
Používání přehrávačů Media Player
3. Po dokončení přidávání skladeb do seznamu
skladeb stiskněte možnost Zpět.
Vytvoření seznamu skladeb v počítači:
1. Pomocí počítače a audio programu vytvořte
seznam skladeb hudebních souborů. Uložte
seznam skladeb jako soubor M3U nebo M3U8.
2. V případě potřeby odstraňte cesty k názvům
souboru v souboru M3U pomocí textového
editoru. Soubor M3U musí obsahovat pouze
seznam názvů hudebních souborů. Více
informací naleznete v souboru nápovědy
k audio programu.
3. Přenos seznamu skladeb a hudebních souborů
do zařízení Navigator IV (viz strana 26). Soubor
M3U musí být umístěn na stejném místě jako
hudební soubory.
Přehrání seznamu skladeb:
1. V přehrávači hudby stiskněte možnost
Procházet > Seznam skladeb > Otevřít
uložený seznam skladeb. Objeví se všechny
dostupné seznamy skladeb.
2. Stisknutím seznamu skladeb začnete přehrávat
hudební soubory.
2. Upravte seznam skladeb:
•
Stisknutím možnosti Přidat přidáte skladbu
na konec seznamu skladeb.
•
Stiskněte skladbu a poté ji stisknutím
možnosti Odebrat odeberte ze seznamu
skladeb.
• Stisknutím ikony
nastavíte hlasitost.
• Stisknutím ikony
přeskočíte kapitolu a
vrátíte se zpět. Stisknutím a podržením se
posunete dopředu nebo dozadu.
• Stisknutím ikony
knihu pozastavíte.
• Chcete-li zobrazit podrobnější informace o
knize, stiskněte obálku knihy.
Poslech audioknih
Chcete-li zakoupit knihy od společnosti
Audible.com®, přejděte na stránku
http://garmin.audible.com.
Používání záložek
Poslech knihy
1. Stiskněte možnost Nástroje > Přehrávač
Media Player.
Vytvořte záložku stisknutím ikony
a
možnosti Záložka. Zobrazte záložky stisknutím
ikony
a stisknutím záložky. Chcete-li si
poslechnout knihu ze záložky, stiskněte možnost
Přehrát.
2. Stisknutím možnosti Zdroj zobrazte přehrávač
audioknih.
3. Stiskněte možnost Procházet.
4. Stiskněte kategorii a poté titul knihy.
Obálka
knihy
Úprava aktuálního seznamu skladeb:
1. Během poslechu hudby stiskněte seznam
skladeb v přehrávači médií.
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
25
Správa souborů
Správa souborů
Můžete ukládat soubory, například obrazové
soubory JPEG a GPX, do vnitřní paměti zařízení
Navigator IV nebo na volitelnou paměťovou kartu.
Poznámka: Zařízení Navigator IV není
kompatibilní s operačními systémy Windows®
95, 98, Me ani NT. Rovněž není kompatibilní se
systémy Mac® OS 10.3 a staršími.
Načítání souborů
Krok 1: Vložení paměťové karty
Chcete-li kartu vložit nebo vyjmout, zatlačte ji
dovnitř, dokud nezapadne na místo. Tento krok
není povinný.
Krok 2: Připojení kabelu USB
Připojte kabel USB ke konektoru umístěnému pod
krytem přihrádky na baterie zařízení Navigator IV.
Připojte širší konec kabelu do portu USB
v počítači.
Zařízení Navigator IV a paměťová karta se
zobrazí jako vyměnitelné disky ve složce Tento
počítač v počítačích se systémem Windows a jako
připojené svazky v počítačích se systémem Mac.
26
Poznámka: V některých operačních
systémech nebo počítačích s více síťovými
jednotkami se nemusí objevit jednotky zařízení
Navigator IV. Informace o mapování jednotek
naleznete v souboru nápovědy k operačnímu
systému.
Krok 3: Přenos souborů do zařízení
Navigator IV
Zkopírujte a vložte soubory z počítače
do vyměnitelných disků/svazků zařízení
Navigator IV.
1. Vyhledejte v počítači soubor, který chcete
zkopírovat.
2. Zvýrazněte soubor a zvolte možnost Úpravy >
Kopírovat.
3. Otevřete jednotku nebo svazek „Garmin“ či
jednotku nebo svazek paměťové karty.
4. Vyberte možnost Úpravy > Vložit.
Krok 4: Vysunutí a odpojení kabelu
USB
Po dokončení přenosu souborů klikněte na ikonu
na hlavním panelu systému nebo přesuňte
ikonu hlasitosti do
Koše v počítačích se
systémem Mac. Odpojte zařízení Navigator IV.
Podporované typy souborů
• Hudební soubory MP3
• Hudební soubory seznamů stop M3U a M3U8
• Soubory audioknih AA
• Obrazové soubory JPEG a JPG
• Trasové soubory GPX
• Soubory uživatelských bodů zájmů GPI
z aplikace POI Loader
• Mapy, trasy, protokoly cesty a trasové body ze
softwaru MapSource®
Odstranění souborů
1. Připojte zařízení Navigator IV k počítači a
otevřete jednotku/svazek zařízení Navigator IV
nebo paměťové karty.
2. Zvýrazněte soubor, který chcete odstranit,
a stiskněte klávesu Delete na klávesnici
počítače.
Upozornění: Pokud si nejste jisti účelem
souboru, neodstraňujte jej. Paměť
zařízení obsahuje důležité systémové soubory,
které nesmějí být odstraněny. Obzvláště
pozorní buďte v případě souborů umístěných ve
složce nazvané „Garmin.“
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
Používání nástrojů
Používání nástrojů
Menu Nástroje nabízí několik funkcí, které jsou
užitečné, pokud cestujete po městě či po světě.
Nastavení
Další informace o nastavení naleznete na
stranách 31–35.
Kde se nacházím?
Stisknutím možnosti Nástroje > Kde se
nacházím? zobrazíte informace o aktuální pozici.
Tato funkce je velmi užitečná v případě tísňového
volání, když potřebujete volané osobě sdělit
svoji pozici. Stiskněte tlačítko umístěné vpravo
pro zobrazení nejbližších pozic v této kategorii.
Pokud chcete uložit svoji aktuální pozici, stiskněte
možnost Uložit pozici.
Nápověda
Stisknutím možnosti Nástroje > Nápověda
získáte informace o používání zařízení
Navigator IV. Stisknutím kategorie zobrazíte
informace o tématu. Chcete-li v tématech vyhledat
klíčové slovo, stiskněte možnost Vyhledat.
Media Player
Zobrazení prezentace
1. Stisknutím možnosti Nástroje > Prohlížeč
obrázků > Prezentace spustíte prezentaci.
2. Stisknutím libovolného místa na displeji
prezentaci ukončíte.
Vlastní trasy
Informace o trasách naleznete na straně 16.
Další informace o přehrávači Media Player
naleznete na stranách 24–25.
Prohlížeč obrázků
Zobrazte si obrázky, které jste uložili do zařízení
Navigator IV.
1. Stiskněte možnost Nástroje > Prohlížeč
obrázků.
2. Stisknutím obrázku jej zobrazíte ve větší
velikosti. Stisknutím možnosti Informace
zobrazíte informace a uvidíte tuto fotografii po
zapnutí zařízení Navigator IV.
3. Stiskněte možnost Zpět.
4. Stisknutím šipek zobrazíte všechny obrázky.
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
27
Používání nástrojů
Moje data
Stisknutím možnosti Nástroje > Moje data
můžete spravovat a odstraňovat uložená data,
například Oblíbené.
Pokud jste přenesli trasu z aplikace MapSource,
stisknutím možnosti Importovat trasu ze
souboru použijete trasu v zařízení Navigator IV.
Správa záznamů tras
Zobrazení protokolů cesty
Odstranění protokolů cesty
2. Chcete-li zobrazit protokol cesty pro právě
navigovanou trasu, vyberte možnost Aktuální
protokol cesty nebo vyberte uložený protokol
cesty.
2. Zvolte záznam trasy.
1. Stiskněte možnost Nástroje > Moje data >
Správa protokolů cest.
3. Vyberte segment nebo stiskněte možnost
Zobrazit všechny segmenty.
Protokoly cest se zaznamenávají během navigace
po trase.
2. Zadejte název protokolu cesty.
3. Vyberte možnost Hotovo.
3. Stiskněte možnost Upravit > Vymazat
protokol cesty.
Zobrazení grafu nadmořské výšky
pro protokol cesty
1. Stiskněte možnost Nástroje > Moje data >
Správa protokolů cest.
2. Zvolte záznam trasy.
3. Vyberte segment nebo možnost Zobrazit
všechny segmenty.
Uložení protokolů cest
1. Stiskněte možnost Nástroje > Moje data >
Správa protokolů cest > Aktuální protokol
cesty > Upravit > Protokol archivace.
1. Stiskněte možnost Nástroje > Moje data >
Správa protokolů cest.
4. Stiskněte ikonu
Zobrazení protokolů cesty na mapě
1. Stiskněte možnost Nástroje > Nastavení >
Mapa.
NEBO
2. Pod položkou Protokol cesty vyberte možnost
Zobrazit nebo Skrýt.
Zobrazte protokol cesty a stiskněte možnost
Protokol archivace.
Archivovaná cesta se na mapě zobrazí jako
barevná čára.
.
Sdílení protokolů cesty
Pokud je v zařízení vložena paměťová karta,
stisknutím možnosti Sdílet > Exportovat uložte
protokol cesty na kartu.
Úprava protokolů cesty
1. Stiskněte možnost Nástroje > Vlastní trasy.
2. Zvolte záznam trasy.
3. Stiskněte možnost Upravit.
28
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
Používání nástrojů
Světový čas
Stisknutím možnosti Nástroje > Světový čas
zobrazíte aktuální čas v různých světových
městech. Stisknutím možnosti Světová mapa
zobrazte mapu.
Změna měst
1. Stiskněte možnost Nástroje > Světový čas.
2. Stiskněte město, které chcete změnit.
Slova a fráze
1. Stiskněte možnost Nástroje > Jazykový
průvodce > Slova a fráze.
2. Stiskněte možnost Jazyk, vyberte možnost Z a
Do jazyků a stiskněte možnost Zpět.
3. Vyberte kategorii a vyhledejte frázi.
4. Stisknutím možnosti Vyhledat v případě
potřeby proveďte zadání slova nebo fráze.
Stisknutím fráze zobrazte překlad.
si poslechněte překlad.
3. Zadejte nové město a stiskněte možnost
Hotovo.
5. Stisknutím ikony
4. Stiskněte nové město v seznamu a stiskněte
možnost Uložit.
• Pomocí možnosti Vyhledávání klíčových slov
ve frázích vyhledejte všechny fráze, které
obsahují určité slovo.
Jazykový průvodce
Jazykový průvodce společnosti Garmin používá
data z vícejazyčných zdrojů Oxford a pěti
dvojjazyčných slovníků, které se vám vejdou do
dlaně. Chcete-li si zakoupit příslušenství, přejděte
na webovou stránku http://buy.garmin.com nebo
kontaktuje prodejce Garmin.
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
Tipy pro slova a fráze
• Stisknutím podtrženého slova použijete jiné
slovo.
• Po stisknutí možnosti Více možností lze
změnit slova ve frázi nebo získat jiný překlad.
Dvojjazyčné slovníky
Jazykový průvodce Garmin nabízí pět
dvojjazyčných slovníků.
1. Stiskněte možnost Nástroje > Jazykový
průvodce.
2. Stiskněte možnost Dvojjazyčné slovníky.
3. Stiskněte možnost překladu. V případě potřeby
stiskněte možnost Do angličtiny.
4. Vyhledejte slovo a stiskněte ho.
5. Stisknutím ikony
si poslechněte překlad.
Dvojjazyčné tipy
• Stisknutím možnosti Vyhledat proveďte
zadání slova nebo začátku slova.
• Stisknutím možnosti Legenda zobrazíte
informace o zkratkách, nápisech a symbolech
výslovnosti pro zvolený jazyk.
Všechny slovníky, slova a fráze podléhají autorským právům ©
Oxford University Press. Hlasové soubory podléhají autorským
právům © Scansoft.
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press
2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University
Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford
University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford
University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford
University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French
29
Používání nástrojů
Dictionary © Oxford University Press a Hachette Livre 2005.
Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University
Press a Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.
Kalkulačka
1. Stiskněte možnost Nástroje > Kalkulačka.
2. Zadejte první číslo výpočtu.
3. Stiskněte činitel (÷, x, - nebo +).
4. Zadejte druhé číslo výpočtu.
5. Stiskněte znaménko =.
6. Po stisknutí možnosti C můžete provést nový
výpočet.
Převodník jednotek
1. Stiskněte možnost Nástroje > Převodník
jednotek.
Aktualizace kurzů pro převod měn
Zařízení Navigator IV vám umožňuje aktualizovat
převodní kurzy měn ručně, abyste vždy používali
nejaktuálnější kurzy měn.
1. Stiskněte možnost Nástroje > Převodník
jednotek > Převod > Měna > OK >
Aktualizovat.
2. Stiskněte tlačítko kurzu, který chcete
aktualizovat.
vymažete aktuální kurz.
3. Stisknutím ikony
Zadejte nový kurz a stiskněte možnost Hotovo.
4. Stisknutím možnosti Uložit dokončete postup.
Stisknutím možnosti Obnovit použijete původní
kurz.
2. Stisknutím možnosti Převod vyberte jednotku,
kterou chcete převést, a stiskněte tlačítko OK.
3. Stiskněte měrnou jednotku, z níž chcete
převádět.
4. Vyberte měrnou jednotku a stiskněte tlačítko
OK. V případě potřeby postup opakujte.
5. Stiskněte prázdný obdélník.
6. Zadejte hodnotu a stisknutím možnosti Hotovo
převeďte jednotku.
7. Po stisknutí možnosti Smazat lze zadat další
hodnotu.
30
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
Přizpůsobení zařízení Navigator IV
Přizpůsobení zařízení
Navigator IV
1. Stiskněte možnost Nástroje > Nastavení.
2. Stiskněte nastavení, které chcete změnit.
Změna nastavení systému
Stiskněte možnost Nástroje > Nastavení >
Systém.
Simulátor GPS – umožňuje simulátoru vypnout
režim GPS a simulovat navigaci. Rovněž šetří
energii baterie.
Režim použití – zadejte způsob navigace pro
optimalizaci tras: Automobil, Motocykl, Chůze
nebo Skútr. Viz strana 8.
3. Stisknutím tlačítka umístěného pod názvem
nastavení název změníte.
Jednotky – změňte měrné jednotky na možnost
Kilometry nebo Míle.
Rozložení klávesnice – vyberte si předvolbu
rozložení klávesnice:
• QWERTY – podobné rozložení jako
u počítačové klávesnice
• ABCDE – abecední rozložení
POZNÁMKA: Některá menu a nastavení se
mění podle režimu použití. Nastavení poznáte
podle ikony režimu použití. Ve všech režimech
použití nejsou dostupná všechna nastavení.
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
• Velký režim – rozložení, které umožňuje
vybírat z řady několika písmen najednou.
Informace o – zobrazte číslo verze softwaru,
identifikační číslo zařízení a číslo audioverze
zařízení Navigator IV. Tyto informace potřebujete,
pokud provádíte aktualizaci systémového softwaru
nebo nakupujete doplňkové mapy.
Obnovit – obnovte původní nastavení systému.
Změna nastavení navigace
Stiskněte možnost Nástroje > Nastavení >
Navigace.
Předvolba trasy – vyberte předvolbu pro výpočet
trasy:
• Rychlejší čas – pro výpočet tras, které jsou
rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.
• Kratší vzdálenost – pro výpočet tras, které
jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle.
• Mimo silnice – pro výpočet tras z bodu do
bodu (bez silnic).
31
Přizpůsobení zařízení Navigator IV
• Na silnici – pro výpočet tras pomocí silnic
(pouze v režimu Chůze).
Objížďky – vyberte typy silnic, kterým se chcete
vyhnout, nebo po kterých byste chtěli na trase jet.
Obnovit – obnovte původní nastavení navigace.
Režim přepočtu – zvolte, jak má zařízení
Navigator IV přepočítat trasu v případě, že se od
ní odchýlíte.
Úprava nastavení displeje
Stiskněte možnost Nástroje > Nastavení >
Displej.
Režim barev – pro světlé pozadí vyberte možnost
Den, pro tmavé pozadí vyberte možnost Noc nebo
stiskněte možnost Automaticky pro automatické
přepínání mezi těmito dvěma režimy.
Snímek obrazovky – zapněte režim Snímek
obrazovky. Stisknutím ikony
nebo
na
stránce Mapa můžete pořídit snímek obrazovky.
Rastrový obrázek se uloží do složky Garmin\
Screenshot na jednotce zařízení Navigator IV.
Jas – nastavte úroveň jasu podsvícení. Omezení
jasu podsvícení zvýší životnost baterie.
Dotyková obrazovka – proveďte kalibraci
displeje podle pokynů na obrazovce.
Obnovit – obnovte původní nastavení displeje.
Aktualizace nastavení času
Stiskněte možnost Nástroje > Nastavení > Čas.
Formát času – zvolte formát 12hodinový,
24hodinový nebo čas UTC.
Aktuální čas – výběrem možnosti Automaticky
bude čas automaticky aktualizován podle
aktuálního časového pásma. Není-li vybrána
možnost Automaticky, lze čas nastavit
v 15minutových přírůstcích a upravit jej podle
různých časových pásem.
Obnovit – obnovte původní nastavení času.
Nastavení jazyků
Stiskněte možnost Nástroje > Nastavení > Jazyk.
Hlas – změňte jazyk pro hlasové výzvy.
Text – veškeré texty zobrazované na obrazovce se
změní do zvoleného jazyka. Změna jazyka textu
nezpůsobí změnu jazyka dat zadaných uživatelem
nebo mapových dat, například názvů ulic.
Klávesnice – zvolte klávesnici pro svůj jazyk.
Můžete rovněž změnit režim jazyka klávesnice
z jakékoli klávesnice stisknutím tlačítka Jazyk.
Obnovit – obnovte původní jazyky.
32
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
Přizpůsobení zařízení Navigator IV
Změna nastavení mapy
Stiskněte možnost Nástroje > Nastavení > Mapa.
Detail mapy – změňte míru detailu zobrazeného
na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení,
mapa se bude překreslovat pomaleji.
Zobrazení mapy – vyberte perspektivu mapy.
• Prošlá trasa nahoře – zobrazte mapu ve dvou
rozměrech (2-D) se směrem vaší cesty v horní
části displeje.
• Sever nahoře – zobrazte mapu ve 2 rozměrech
(2-D), přičemž sever je umístěn nahoře.
• 3D – zobrazte mapu ve 3 rozměrech (3-D),
přičemž prošlá trasa je umístěna nahoře.
Rozvržení mapových dat – změňte množství dat
zobrazených na mapě.
Automatické měřítko mapy – zapněte nebo
vypněte funkci automatického měřítka mapy.
Mapa se automaticky oddálí během navigace po
trase a přiblíží se, až se budete blížit k cíli.
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
Protokol cesty – zobrazte nebo skryjte protokol
vašich cest. Chcete-li protokol cesty vymazat,
stiskněte možnost Nástroje > Moje data >
Vymazat protokol cesty.
Mapové informace – zobrazte mapy načtené
do vašeho zařízení Navigator IV a jejich verze.
Stisknutím mapy tuto mapu zapněte (zatržítko)
nebo vypněte (bez zatržítka).
Obnovit – obnovte původní nastavení mapy.
Změna ikony vozidla
1. Stiskněte možnost Nástroje > Nastavení >
Výběr vozidla.
2. Vyberte ikonu, kterou chcete použít, a poté
stiskněte tlačítko OK.
Stáhněte si další ikony vozidel z webové stránky
www.garmingarage.com.
Přidání zabezpečení
Stiskněte možnost Nástroje > Nastavení >
Zabezpečení.
Garmin Lock – zapnutím funkce Garmin Lock™
zařízení Navigator IV zamknete. Zadejte 4místný
kód PIN a nastavte bezpečnostní pozici. Další
informace naleznete na straně 37.
Bezpečnostní režim – zapněte nebo vypněte
bezpečnostní režim. Pokud se vaše vozidlo
pohybuje, bezpečnostní režim vypne všechny
funkce, které vyžadují značnou míru pozornosti
obsluhující osoby, a které by mohly odvádět její
pozornost během řízení.
Obnovit – obnovte původní nastavení
zabezpečení. Obnovením nastavení zabezpečení
nedojde k vymazání kódu PIN pro funkci Garmin
Lock ani bezpečnostní pozice.
33
Přizpůsobení zařízení Navigator IV
Zobrazení informací
o předplatném dopravních
informací FM TMC
Poznámka: K dopravním nastavením
máte přístup pouze v případě, že je zařízení
Navigator IV připojeno k externímu zdroji
napájení a k FM přijímači TMC dopravních
informací.
Stiskněte možnost Nástroje > Nastavení >
Doprava. Ve všech režimech použití nejsou
dostupná všechna nastavení dopravy.
Zapnout dopravu – zapněte nebo vypněte
dopravu.
Předplatná – zobrazte svá aktuální předplatná pro
dopravní informace FM a data ukončení platnosti
(v zařízeních v Severní Americe jsou uvedena na
hlavní stránce nastavení dopravy).
Přidat (nebo Předplatná > Přidat) – přidejte
nové předplatné dopravní služby. Chcete-li si
zakoupit předplatné, přejděte na webové stránky
www.garmin.com/fmtraffic.
Kód předplatného pro dopravní informace nelze
použít opakovaně. Pro každé obnovení služby je
nutné získat nový kód. Jestliže vlastníte více FM
přijímačů dopravních informací, je nutné získat
nový kód pro každý jednotlivý přijímač.
Aktuální – vyberte poskytovatele, který se
má použít. Stisknutím možnosti Automaticky
použijete nejlepšího poskytovatele v oblasti.
Případně vyberte určitého poskytovatele, který má
být používán.
Změna nastavení technologie
Bluetooth
Zjistit více – vyhledejte další poskytovatele
dopravních informací TMC. Pokud jste v nové
oblasti, stisknutím možnosti Ano vymažte tabulku
poskytovatelů.
Poznámka: Je-li zapnuta technologie
Bluetooth, můžete otevřít nastavení Bluetooth
stisknutím ikony na stránce Menu.
34
Stiskněte možnost Nástroje > Nastavení >
Bluetooth.
Telefon nebo Audio – výběrem možnosti Přidat >
OK provedete párování se zařízením, které je
vybaveno bezdrátovou technologií Bluetooth.
Chcete-li bezdrátově poslouchat vysoce kvalitní
zvuk, proveďte připojení k soupravě headset
Bluetooth, která podporuje profil A2DP. Viz
stranách 19–21. Výběrem možnost Změnit
provedete párování
a připojení k jinému zařízení. Kód PIN (nebo
bezpečnostní kód) zařízení Navigator IV je 1234.
Ukončit – vyberte zařízení, které chcete
odpojit, a stiskněte možnost Ano.
Odebrat – vyberte zařízení, které chcete
odstranit z paměti zařízení Navigator IV, a
stiskněte možnost Ano.
Bluetooth – zapněte a vypněte součást Bluetooth.
Ikona Bluetooth se objeví na stránce Menu,
pokud je součást Bluetooth zapnuta. Chcete-li, aby
se zařízení nepřipojovalo automaticky, vyberte
možnost Vypnuto.
Přezdívka – zadejte přezdívku, která identifikuje
vaše zařízení Navigator IV v zařízeních
vybavených technologií Bluetooth. Stiskněte
možnost Hotovo.
Obnovit – obnovte původní nastavení Bluetooth.
Nedojde k odstranění informací o párování.
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
Přizpůsobení zařízení Navigator IV
Změna nastavení varovných
bodů
Abyste mohli upravit nastavení varovných bodů,
musíte mít varovné body načteny (například
uživatelské body zájmu, databázi bezpečnostních
kamer nebo soubor TourGuide®). Viz strana 38.
Stiskněte možnost Nástroje > Nastavení >
Varovné body.
Varovná upozornění – stisknutím možnosti
Změnit zapnete nebo vypnete upozornění,
pokud se budete blížit k bodům zájmu nebo
k bezpečnostním kamerám.
TourGuide – zvolte způsob aktivace zvuku
pro systém TourGuide. Chcete-li slyšet celou
trasu podle naprogramování, vyberte možnost
Automatické přehrávání. Pokud chcete, aby se
na mapě zobrazila ikona reproduktoru v případě,
že jsou během cesty dostupné informace o trase,
vyberte možnost Na dotaz.
Zvuk můžete
vypnout pomocí možnosti Vypnout.
Obnovit – obnovte původní nastavení varovných
bodů.
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
Změna nastavení měřiče paliva
Je-li zařízení Navigator IV připojeno k držáku pro
instalaci na motocyklu, může vás upozornit na
nízkou hladinu paliva v nádrži.
Stiskněte možnost Nástroje > Nastavení > Měřič
paliva.
Sledování paliva – stiskněte možnost Zapnuto.
Pod kompasem na stránce Mapa se zobrazí Měřič
paliva.
Vzdálenost na nádrž – zadejte vzdálenost, kterou
váš motocykl ujede na jednu nádrž paliva.
Varování – Nedostatek paliva – vyberte hladinu
paliva, při níž chcete být upozorněni na nedostatek
paliva.
Používání upozornění na zbývající
palivo
Obnovení všech nastavení
1. Stiskněte možnost Nástroje > Nastavení.
2. Stiskněte možnost Obnovit.
3. Stiskněte možnost Ano.
Vymazání uživatelských dat
Poznámka: Dojde k vymazání všech
informací zadaných uživatelem.
1. Při zapínání zařízení Navigator IV podržte
prst v horním pravém rohu displeje zařízení
Navigator IV.
2. Tlačte prstem, dokud se neobjeví zpráva.
3. Stisknutím možnosti Ano vymažete všechna
uživatelská data.
Budou obnovena všechna původní nastavení.
Všechny položky, které jste uložili, budou
vymazány.
Je-li v nádrži tak málo paliva, že spustí Upozornění
na zbývající palivo, na stránce Mapa se zobrazí
ikona . Stisknutím ikony zobrazíte seznam
čerpacích stanic v blízkosti.
35
Dodatek
Dodatek
Možnosti zvuku pro zařízení Navigator IV
Napájení
Zdroj
Držák pro
instalaci na
motocyklu
Držák pro
instalaci do
automobilu
nebo žádný
držák
36
Hlasové navigační
výzvy
Hudba MP3 (je
dostupný přehrávač
Media Player)
Telefon (připojeno
prostřednictvím technologie
Bluetooth)
Souprava headset Bluetooth
(podporující profil A2DP)
ano
ano
ano
Souprava headset Bluetooth
(bez podpory profilu A2DP)
ano
ne
ano
Interní reproduktor
ne
ne
ne
Konektor sluchátek
ne
(není přístupný)
ne
(není přístupný)
ne
(není přístupný)
Výstup audia na svazek
kabelů (není k dispozici u
všech modelů motocyklů)
ano
ne
ne
Souprava headset Bluetooth
(podporující profil A2DP)
ano
ano
ano
Souprava headset Bluetooth
(bez podpory profilu A2DP)
ano
ne
ano
Možnost zvuku
Interní reproduktor
ano
ne
ano
Konektor sluchátek
ano
ano
ano
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
Dodatek
Obnovení nastavení zařízení
Navigator IV
Pokud zařízení Navigator IV přestane fungovat,
vypněte je a poté je znovu zapněte.
Pokud tato operace nepomohla, stiskněte tlačítko
a podržte je po dobu 8 sekund. Znovu zapněte
zařízení Navigator IV. Zařízení Navigator IV by
mělo normálně fungovat.
Kalibrace displeje
Pokud dotykový displej nereaguje správně,
proveďte jeho kalibraci.
1. Stiskněte možnost Nástroje > Nastavení >
Displej.
2. Pod položkou Dotyková obrazovka stiskněte
možnost Kalibrovat.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Uzamknutí zařízení
Navigator IV
Funkce Garmin Lock je systém ochrany před
krádeží, který uzamyká zařízení Navigator IV. Při
každém zapnutí zařízení Navigator IV zadejte kód
PIN anebo zajeďte na bezpečnostní pozici.
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
1. Stiskněte možnost Nástroje > Nastavení >
Zabezpečení.
2. Stiskněte tlačítko pod funkcí Garmin Lock.
3. Zadejte 4místný kód PIN a nastavte
bezpečnostní pozici.
Co je bezpečnostní pozice?
Jako bezpečnostní pozici si vyberte si pozici, na
kterou se často vracíte, např. váš domov. Pokud
zařízení Navigator IV přijímá satelitní signály a vy
se nacházíte na bezpečnostní pozici, kód PIN není
nutné zadávat.
POZNÁMKA: Pokud zapomenete svůj kód
PIN a bezpečnostní pozici, musíte zařízení
Navigator IV odeslat do společnosti Garmin,
která provede jeho odemčení. Musíte rovněž
zaslat platnou registraci produktu anebo doklad o
nákupu.
Služba nüMaps Guarantee™
Chcete-li získat jednu bezplatnou aktualizaci
map (je-li dostupná), zaregistruje své zařízení
Navigator IV na webové stránce
http://my.garmin.com během 60 dnů od vyhledání
satelitních signálů pomocí zařízení Navigator IV
během jízdy. Nárok na bezplatnou aktualizaci
mapy ztrácíte při registraci po telefonu nebo
pokud promeškáte 60denní lhůtu od prvního
vyhledávání satelitních signálů pomocí zařízení
Navigator IV během jízdy.
Navigator IV. Další informace naleznete na
webové stránce www.garmin.com/numaps.
POZNÁMKA: Služba nüMaps Guarantee se
nevztahuje na produkty, které neobsahují předem
načtené mapy.
Doplňkové mapy
Můžete si zakoupit doplňkové mapy pro zařízení
Navigator IV. Chcete-li si prohlédnout seznam
map, které jsou kompatibilní s vaším zařízením
Navigator IV, přejděte na stránku produktu
Navigator IV na webové stránce společnosti
Garmin (www.garmin.com) a klikněte na kartu
Mapy.
Aktualizace softwaru
1. Přejděte na webovou stránku www.garmin.com
/products/webupdater a stáhněte si aplikaci
WebUpdater do počítače.
2. Připojte zařízení Navigator IV k počítači pomocí
kabelu mini-USB.
3. Spusťte aplikaci WebUpdater a postupujte
podle pokynů na displeji.
37
Dodatek
Jakmile potvrdíte, že chcete provést aktualizaci,
aplikace WebUpdater automaticky stáhne
aktualizaci a nainstaluje ji do zařízení
Navigator IV.
Doplňky a volitelné
příslušenství
Další informace o volitelném příslušenství získáte
na stránce www.garmin.com/products/navigatorIV
nebo se můžete obrátit na svého prodejce BMW
Motorrad.
Bezpečnostní kamery
Informace o bezpečnostních kamerách jsou
k dispozici na některých pozicích. Zkontrolujte
jejich dostupnost na webové stránce
http://my.garmin.com. Pro tyto pozice obsahuje
zařízení Navigator IV pozice se stovkami
bezpečnostních kamer. Zařízení Navigator IV vás
upozorní, pokud se budete blížit k bezpečnostní
kameře a může vás varovat v případě, že pojedete
příliš rychle. Data jsou aktualizována nejméně
jednou týdně, proto máte k dispozici aktuální
informace.
Kdykoliv si můžete zakoupit nový region nebo
rozšířit stávající předplatné. Každý region, který si
38
zakoupíte, má určité datum ukončení platnosti.
Upozornění: Společnost Garmin neodpovídá
za přesnost nebo za následky používání databází
uživatelských bodů zájmu či bezpečnostních
kamer.
Uživatelské body zajmu
Použijte program POI Loader pro načtení
uživatelských bodů zájmu (POI) do zařízení
Navigator IV. Na Internetu jsou dostupné databáze
bodů zájmu od různých společností. Některé
uživatelské databáze obsahují výstražné informace
pro body zájmu, například zóny, kde se pohybují
děti školního věku.
Přejděte na stránku www.garmin.com/extras a
kliknutím na možnost POI Loader nainstalujte
program POI Loader do svého počítače. Další
informace naleznete v souboru nápovědy
k programu POI Loader. Stisknutím tlačítka F1
zobrazíte soubor nápovědy.
Chcete-li zobrazit své uživatelské body zájmu,
stiskněte možnost Kam vést? > Doplňky >
Uživatelské body zájmu. Chcete-li změnit
nastavení varovných upozornění, stiskněte
možnost Nástroje > Nastavení > Varovné body >
Varovná upozornění.
Chcete-li odstranit uživatelské body zájmu
ze zařízení Navigator IV, připojte zařízení
Navigator IV k počítači. Otevřete složku
Garmin\poi na jednotce zařízení Navigator IV
nebo na jednotce paměťové karty. Odstraňte
soubor nazvaný poi.gpi.
TourGuide
Systém TourGuide umožňuje přehrávat v zařízení
Navigator IV GPS-řízené zvukové průvodce třetí
strany. Tyto zvukové průvodce můžete využít pro
přehrávání zajímavých informací týkajících se
historických míst po cestě. Chcete-li získat další
informace, přejděte na webovou stránku
www.garmin.com/extras a klikněte na položku
POI Loader.
Chcete-li zobrazit soubory systému TourGuide,
stiskněte možnost Kam vést? > Doplňky >
Uživatelské body zájmu. Chcete-li změnit
nastavení systému TourGuide, stiskněte možnost
Nástroje > Nastavení > Varovné body >
TourGuide.
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
Dodatek
Cestovní průvodce společnosti
Garmin
Stejně jako tištěný cestovní průvodce nabízí
cestovní průvodce společnosti Garmin podrobné
informace o místech, jako jsou restaurace a hotely.
Chcete-li si zakoupit příslušenství, přejděte na
webovou stránku http://buy.garmin.com nebo
kontaktuje prodejce Garmin.
Chcete-li použít cestovního průvodce, vložte do
zařízení Navigator IV paměťovou kartu. Stiskněte
možnost Kam vést? > Doplňky. Chcete-li
cestovního průvodce zobrazit, stiskněte jeho
název.
Informace o baterii
Zařízení Navigator IV obsahuje lithiovou‑baterii,
kterou může vyměnit ‑uživatel. Chcete-li
maximálně prodloužit životnost baterie,
nenechávejte zařízení Navigator IV na přímém
slunci a nevystavujte je po dlouhou dobu
nadměrnému teplu.
v rohu stránky Menu ukazuje
Ikona baterie
stav interní baterie zařízení Navigator IV.
Chcete-li zpřesnit údaje indikátoru nabití baterie,
baterii zcela vybijte a potom ji plně nabijte.
Neodpojujte zařízení Navigator IV, dokud nebude
plně nabité.
Výměna baterie v zařízení
Navigator IV
Pokud potřebujete vyměnit baterii v zařízení
Navigator IV, obraťte se na svého prodejce BMW
Motorrad. Informace o správné likvidaci baterie
získáte ve svém místním středisku pro likvidaci
odpadů.
Nabíjení zařízení Navigator IV
• Použijte držák pro instalaci na motocyklu.
• Použijte volitelný napájecí kabel do
automobilu.
• Pokud se zařízení Navigator IV právě nabíjí
pomocí napájecího zdroje nebo kabelu USB,
nelze je používat.
POZNÁMKA: Pokud je zařízení Navigator IV
vypnuté, baterie se v držáku pro instalaci na
motocyklu nenabíjí.
Poznámka: Je-li zařízení Navigator IV
umístěno v držáku pro instalaci do automobilu,
je nutné je nabíjet pomocí napájecího kabelu do
automobilu.
Maximalizace životnosti baterie
• Ztlumte podsvícení (Nástroje > Nastavení >
Displej > Jas).
• Vypnutí technologie Bluetooth; viz strana 19.
• Nevystavujte zařízení Navigator IV přímému
slunečnímu záření. Vyhněte se delšímu
vystavení nadměrnému horku.
• Použijte volitelný kabel USB.
• Použijte volitelný kabel adaptéru AC.
• Použijte volitelnou nabíječku baterií.
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
39
Dodatek
Výměna pojistky v napájecím
adaptéru do automobilu
(volitelný)
Poznámka: Při výměně pojistky neztraťte
malé součástky a zkontrolujte, zda jste je umístili
zpět na správné místo.
Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě
nutné vyměnit pojistku umístěnou v horní části
adaptéru do automobilu.
1. Vyšroubujte kulatý černý uzávěr a sejměte jej.
2. Vyjměte pojistku (skleněný
a stříbrný válec) a vyměňte
ji za rychlotavnou pojistku
3 A.
3. Zkontrolujte, zda je stříbrný
konec umístěn v černém
uzávěru. Zašroubujte černý
uzávěr.
40
Uzávěr
Stříbrný
konec
Pojistka
Informace o satelitních
signálechGPS
Aby mohlo zařízení Navigator IV provádět
navigaci, musí získávat satelitní signály GPS
(Globálního pozičního systému). Pokud se
nacházíte v interiéru, blízko vysokých budov nebo
stromů či v garáži, zařízení Navigator IV nemůže
získávat satelitní signály. Chcete-li zařízení
Navigator IV použít, vezměte ho do otevřené
krajiny bez vysokých překážek.
Až zařízení Navigator IV získá satelitní signály,
ukazatele síly satelitního signálu na stránce Menu
budou zelené
. Pokud přístroj satelitní
signály ztratí, ukazatele zčervenají nebo budou
.
průhledné
Další informace o systému GPS naleznete na
stránce www.garmin.com/aboutGPS.
Vyjmutí zařízení Navigator IV
a držáků
Chcete-li vyjmout zařízení Navigator IV z kolébky
v držáku pro instalaci do automobilu nebo
v držáku pro instalaci na motocyklu, stiskněte
tlačítko na straně kolébky a nakloňte zařízení
Navigator IV dopředu.
Chcete-li vyjmout kolébku z držáku pro instalaci
do automobilu, otočte kolébkou doprava nebo
doleva. Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní
kulový kloub držáku.
Péče o zařízení Navigator IV
Zařízení Navigator IV obsahuje citlivé
elektronické součásti, které se mohou trvale
poškodit, pokud jsou vystaveny nadměrným
nárazům nebo vibracím překračujícím rámec
běžného použití motocyklu nebo automobilu.
Chcete-li snížit nebezpečí poškození zařízení
Navigator IV, dejte pozor, aby vám neupadlo na
zem, a nepoužívejte je v prostředích se zvýšeným
působením otřesů a vibrací.
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
Dodatek
Čištění krytu
Zařízení Navigator IV je vyrobeno z vysoce
kvalitních materiálů a nevyžaduje žádnou údržbu
s výjimkou čištění. Vyčistěte vnější kryt (kromě
dotykové obrazovky) pomocí tkaniny namočené
v roztoku jemného čistícího prostředku a poté ho
otřete do sucha. Nepoužívejte chemické čističe a
rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové
součásti.
Čištění dotykové obrazovky
Vyčistěte dotykovou obrazovku pomocí měkké,
čisté a hladké tkaniny. V případě potřeby
používejte vodu, isopropylalkohol nebo čistič na
kontaktní čočky. Naneste tekutinu na tkaninu a
poté jemně otřete dotykovou obrazovku.
Ochrana zařízení Navigator IV
• Pokud se zařízení Navigator IV nepoužívá,
uložte je do pouzdra pro přenášení, které je
součástí balení produktu.
• Neskladujte zařízení Navigator IV na místech,
která jsou vystavena zvýšenému působení
extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
• Nikdy nepoužívejte stylus PDA pro ovládání
dotykové obrazovky, a už vůbec ne během
řízení. Nikdy nepoužívejte pro ovládání
dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré
předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Zabránění krádeži
• Chcete-li se vyhnout krádeži zařízení,
odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je
nepoužíváte. Odstraňte zbytky, které zůstaly na
čelním skle z přísavného držáku.
• Nenechávejte zařízení na palubní desce.
• Zaregistrujte svůj produkt na webových
stránkách http://my.garmin.com.
• Použijte funkci Garmin Lock. Viz strana 37.
Prohlášení o shodě
Společnost Garmin tímto prohlašuje, že tento
produkt Navigator IV odpovídá základním
požadavkům a dalším relevantním ustanovením
směrnice 1999/5/EC. Pro zobrazení úplného
Prohlášení o shodě navštivte webovou stránku
společnosti Garmin pro daný produkt Garmin:
www.garmin.com.
Softwarová licenční dohoda
POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ Navigator IV SE
ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT PODMÍNKY
NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAROVÉ LICENČNÍ
DOHODY. TUTO DOHODU SI PROSÍM
PEČLIVĚ PROČTĚTE.
Společnost Garmin vám poskytuje omezenou
licenci na užívání softwaru zabudovaného v tomto
zařízení v binární použitelné podobě (dále jen
„Software“) při běžném provozu přístroje. Právní
nárok, vlastnická práva a práva související
s duševním vlastnictvím tohoto Softwaru zůstávají
majetkem společnosti Garmin.
Tímto potvrzujete, že Software je majetkem
společnosti Garmin a je chráněn zákony
Spojených států amerických o autorských právech
a mezinárodními úmluvami o autorských právech.
Dále potvrzujete, že struktura, organizace a kód
Softwaru jsou cenným obchodním tajemstvím
společnosti Garmin a že zdrojový kód Softwaru
zůstává cenným obchodním tajemstvím
společnosti Garmin. Souhlasíte s tím, že Software
ani jeho části nebudete dekompilovat, rozebírat,
41
Dodatek
upravovat, provádět zpětné sestavení nebo
převádět do formy čitelné pro člověka a nebudete
je využívat k vytváření odvozených děl. Souhlasíte
s tím, že nebudete exportovat nebo reexportovat
Software do jiných zemí, a tím porušovat zákony
o kontrole exportu Spojených států amerických.
Technické údaje
Doba nabíjení: Přibližně 4 hodiny
Hmotnost: 270 g (6,17 unce)
Vstup napájení: Stejnosměrné napájení z vozidla
pomocí napájecího kabelu do automobilu a
kolébky nebo držáku pro instalaci na motocyklu
nebo střídavé napájení pomocí volitelného
příslušenství
Fyzické rozměry (Š × V × H):
136 × 83,4 × 24 mm (5,35 × 3,28 × 0,94 palce)
Displej: Úhlopříčka 4,3 palce, 480 × 272 pixelů;
WQVGA TFT zobrazení na šířku s bílým
podsvícením a dotykovou obrazovkou
Pouzdro: Vodotěsné podle normy IPx7
Rozsah provozní teploty: od -20 °C do 60 °C
(od -4 °F do 158 °F)
Rozsah nabíjecí teploty: od 0 °C do 45 °C
(od 32° F do 113° F)
Ukládání dat: Vnitřní paměť a volitelná
vyměnitelná paměťová karta. Zařízení
Navigator IV je kompatibilní s většinou
značkových karet micro-SDHC s kapacitou
až 32 GB. Data jsou uložena natrvalo.
Použití: Maximálně 10 W
Životnost baterie: Až 4 hodiny v závislosti na
používání a nastavení
Typ baterie: Vyměnitelná lithiová baterie
Přijímač GPS: Vysoce citlivý
Doba přijetí signálu*:
Z pohotovostního režimu: <1 sekunda
Za studena: <38 sekund
Obnovení nastavení od výrobce: <45 sekund
*Průměrná doba přijetí signálu, pokud se přístroj
nepohybuje a má otevřený výhled na oblohu.
Počítačové rozhraní: Disková jednotka USB,
technologie Plug-and-Play
Konektor sluchátek: Standardní 3,5 mm
42
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
Dodatek
Odstranění problémů
Problém/Dotaz
Řešení/Odpověď
Mému zařízení
Navigator IV se nedaří
přijímat satelitní signály.
Vezměte zařízení Navigator IV mimo garáže a dál od vysokých budov a stromů. Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Zařízení Navigator IV se
v mém vozidle nenabíjí.
Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu.
Zajistěte, aby bylo vozidlo v provozu a dodávalo elektřinu do elektrické zásuvky.
Zařízení Navigator IV se může nabíjet pouze při teplotách mezi 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F). Zařízení Navigator IV, které je vystaveno přímému
slunečnímu záření nebo je umístěno v horkém prostředí, se nemůže nabíjet.
Nabijte zařízení pomocí kabelu do automobilu. Konektor USB na držáku pro instalaci do automobilu nelze použít pro nabíjení zařízení Navigator IV.
Jak vymazat všechna moje Při zapínání zařízení Navigator IV podržte prst v pravém dolním rohu displeje zařízení Navigator IV. Tlačte prstem, dokud se neobjeví zpráva. Stisknutím
uživatelská data?
možnosti Ano vymažete všechna uživatelská data.
Zařízení Navigator IV je
uzamčeno/zablokováno.
Pokud displej zařízení Navigator IV přestane fungovat, vypněte zařízení Navigator IV a poté zařízení Navigator IV znovu zapněte. Pokud tato operace
nepomohla, stiskněte Zapínací tlačítko a podržte je po dobu 8 sekund. Znovu zapněte zařízení Navigator IV. Zařízení Navigator IV by mělo normálně
fungovat.
Dotyková obrazovka
nereaguje správně na
moje doteky.
Vypněte zařízení Navigator IV. Přidržte prst na displeji a poté stiskněte a podržte Zapínací tlačítko. Držte ji, dokud se nezobrazí obrazovka pro kalibraci.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Není slyšet zvuk přes
interní reproduktor.
V hlavním menu ověřte stisknutím možnosti Hlasitost, zda není vybrána možnost Ztlumit a zda není hlasitost nastavena na 0 %.
Zvuk, který se pokoušíte poslouchat, možná nelze přehrávat prostřednictvím používaného zařízení. Viz tabulka Možnosti zvuku na straně 36.
Indikátor baterie je
nepřesný.
Nechte zařízení zcela vybít a poté ho zcela nabijte (bez přerušení nabíjecího cyklu).
Telefon se nepřipojuje
k zařízení Navigator IV.
Stiskněte možnost Nástroje > Nastavení > Bluetooth. Ověřte si, že je pole Bluetooth nastaveno na hodnotu Zapnuto.
Ověřte si, že je váš telefon zapnutý a že není od zařízení Navigator IV vzdálen více než 10 metrů (asi 33 stop).
Další informace naleznete na stránce www.garmin.com/bluetooth.
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
43
Dodatek
Problém/Dotaz
Řešení/Odpověď
Jak poznám, že je
zařízení Navigator IV
v režimu velkokapacitního
paměťového zařízení
USB?
Jestliže je zařízení Navigator IV v režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB, zobrazí se obrázek zařízení Navigator IV připojeného k počítači.
Rovněž by se měly zobrazit dva nové vyměnitelné disky na ploše vašeho počítače.
Můj počítač nikdy
nerozpozná připojení
zařízení Navigator IV.
1. Odpojte kabel USB ze svého počítače.
2. Vypněte zařízení Navigator IV.
3.Zapojte kabel USB do počítače a do zařízení Navigator IV. Zařízení Navigator IV se automaticky zapne a přejde do režimu velkokapacitního
paměťového zařízení USB.
V mém seznamu disků se
nezobrazuje žádný nový
disk.
Pokud je v počítači namapováno několik síťových disků, systém Windows může mít potíže s přiřazením písmen jednotky k jednotkám zařízení
Navigator IV. Informace o mapování/přiřazení jednotek naleznete v souboru nápovědy k operačnímu systému.
Nelze získat dopravní
informace.
Ověřte, zda se nacházíte v oblasti pokrytí. Abyste mohli získat dopravní informace pro danou oblast, musíte se nacházet v oblasti pokrytí.
Ověřte, zda je přijímač dopravních informací FM TMC připojen ke konektoru napájení na kolébce a zda je také připojen k elektrické zásuvce ve vozidle.
Jak mohu vyhledat
restaurace, které se
nacházejí blízko hotelu, ve
kterém budu v budoucnu
bydlet?
1.
2.
3.
4.
Chci jet do města, ale
neznám adresu.
Namísto vyhledání adresy stiskněte možnost Kam vést? > Města a navigujte do centra města.
44
Stiskněte možnost Kam vést? > Blízko > Jiné město (a zadejte místo pobytu své dovolené).
Vyhledejte hotel a stiskněte možnost Jet!.
Stiskněte možnost Menu > Kam vést? > Blízko > U cíle.
Vyhledání restaurace. Nejprve se zobrazí nejbližší restaurace v okolí hotelu.
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
Rejstřík
Rejstřík
A
A2DP 20
aktualizace
mapy 37
software 37
aplikace WebUpdater 37
Asistent řazení do jízdních pruhů 18
audioknihy 25
audioverze 31
automatické měřítko 33
automatické měřítko mapy 33
B
barva pozadí 32
bezpečnostní pozice 37
bezpečnostní režim 33
C
časová zóna 32
Cestovní průvodce 39
D
databáze bezpečnostních kamer
demontáž držáku 40
diakritika 13
digitální mapy nadmořské výšky 15
Domů 12
pozice 12
telefonní číslo 21
doplňkové mapy 37
doplňky 14, 38, 39
doprava 22, 22–23
dopravní nehody 22
přidání předplatného pro dopravní
informace 34
dotyková obrazovka
čištění 41
kalibrace 37
nastavení 32
držák pro instalaci na motocyklu 5
dvojjazyčné slovníky 29
F
formát seznamu skladeb M3U 25
funkce handsfree telefonu 19–21
funkce proti krádeži 33
G
Garmin Lock 33
GPS
informace o systému GPS 40
vypnuto/zapnuto 31
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
H
hlasitost 10
hlasová pošta 20
hlasové vytáčení 21
hledání pokladů 15
hudba 24
hudební soubory MP3
načítání 26
přehrávání 24
I
ID zařízení 31
ikona Omezení rychlosti 10, 17
ikona vozidla 17, 33
informace o baterii 39
informace o cestě, vynulování 18
J
jas 32
jazyk hlasové nápovědy 32
jazykový průvodce 29
jazyk textu 32
jednotky, převod 30
K
kalkulačka 30
Kam vést? 11–15
karta SD 26, 42
sdílení 16
Kde se nacházím? 27
kilometry 31
klávesnice 13
režim jazyka 13, 32
rozložení 31
klávesnice na displeji 13
klávesnice QWERTY 31
knihy 25
kolébka 6
konektor sluchátek 42
kontaktování společnosti Garmin 1
kontaktovat společnost Garmin 1
L
lithiová baterie 39, 42
M
mapa
aktualizace 37
doplňková 37
přesun 15
přizpůsobení 33
procházet 15
tlačítko Mapové informace 33
úroveň detailů 33
verze 33
zapnout detailní mapy 33
změna velikosti 15
zobrazení 33
45
Rejstřík
MapSource 37
max. rychlost, vynulování 18, 35
měna, přepočet 30
měření, přepočet 30
mikrofon 4
míle 31
mimo silnice, trasování 16, 31
Moje data 28
montáž
vyjmutí z držáku 40
možnosti stránky Jet! 12
možnosti zvuku 36
nastavení
obnovení 35
nastavení času 32
nastavení pozice 15
nastavení systému 31
nastavení zabezpečení 33
nastavení zobrazení 32
Nástroje 27–30
navigace
nastavení 31
režim 31
navigace pomocí fotografií 14–15
N
O
nabíjení zařízení Navigator IV 39, 43
načítání souborů do zařízení Navigator IV 26
nalezení míst 9
adresa 11
možnosti stránky Jet! 12
naposledy hledaná místa 13
podle názvu 13
podle PSČ 11
položka na mapě 15
používání fotografií 14–15
uložená místa (Oblíbené) 14
v blízkosti jiné pozice 11
Nápověda 27
nápověda v zařízení 27
46
objížďka 10
oblast vyhledávání 11
oblíbené
uložení 14
Oblíbené 14
fotografie 14
úprava 14
obrázky 27
obrazovka
jas 32
snímky obrazovky 32
obrysy mapy 15
odstranění
Oblíbené 14, 16
protokol cesty 28
seznam naposledy nalezených 13
soubory 26
trasa 16
uživatelské body zájmu 38
všechna uživatelská data 35
znak 13
P
paměťová karta 42
paměťová karta microSD
kompatibilní značky 42
povolená velikost 42
pozice 4
párování mobilního telefonu 19
péče zařízení Navigator IV 40
PIN
Bluetooth 34
Garmin Lock 37
podporované typy souborů 26
podrobná navigace po trase 17
podrobné mapy 33
pohotovostní služba 27
pojistka, výměna 40
pokyny k řízení 17
pomocný bod, přidání 10
přehrávač Media Player 24–25
překlad slov 29
přenos souborů 26
přepočet
jednotky 30
měna 30
příchozí hovor 20
přijímač dopravních informací
anténa 7
připojení k počítači 26
příslušenství 38
přizpůsobení zařízení Navigator IV 31–35
Prohlášení o shodě 41
protokoly cesty 28, 33
odstranění 28
sdílení 28
uložení 28
úprava 28
zobrazení 28
zobrazení na mapě 28
PSČ 11
R
registrace 41
režim použití 8, 31
rozvržení mapových dat 33
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
Rejstřík
S
satelitní signály 40
sdílení tras
používání paměťové karty 16
používání technologie Bluetooth 16
sériové číslo 4
seznam skladeb 24
přehrávání 25
uložení aktuální 24
úprava 25
vytvoření 24
z počítače 25
simulace trasy 31
skladování zařízení Navigator IV 41
sledování paliva 35
slot pro kartu SD 4
služba nüMaps Guarantee 37
software
aktualizace 37
licenční dohoda 41
verze 31
soubory 26
odstranění 26
podporované typy 26
přenos 26
správa 26
současná pozice, uložení 14
souřadnice 15
stránka Další odbočka 17
stránka Seznam odboček 17
stránka Trasový počítač 18
světový čas 29
T
technické údaje 42
technologie Bluetooth 19–21
A2DP 20
nastavení 34
odebrání telefonu 34
párování s telefonem 34
souprava headset 20
telefonní seznam 21
TourGuide 35
TracBack 15
trasy
importování 28
jízda po 10
mimo silnice 31
objížďka 10
předvolby 31
přidání zastávky 10
simulace 31
úprava 16
uživatelské 16
Návod k obsluze zařízení BMW Motorrad Navigator IV
U
účet myGarmin 1
uložení
nalezená místa 14
současná pozice 14, 15, 27
upozornění
bezpečnostní kamera 38
varovná 35
USB
vysunutí 26
uzamknutí zařízení Navigator IV 37
uživatelská data, odstranění 35
uživatelské body zájmu 38
Z
zadávání názvu 13
záložky 25
Zapínací tlačítko 4
zkratky 8
změna velikosti 15
zobrazení mapy 2D 15, 33
zobrazení mapy 3D 15, 33
zobrazení zeměkoule 15
ztlumení
audio 10
telefonní hovor 20
V
volání
domů 21
historie 21
přijetí 20
zavěšení 20
ze stránky Jet! 12
ztlumení 20
vyhnutí se
doprava 22
druhy silnic 32
krádež 41
vynulování
data cesty 18
maximální rychlost 18
výstup, zvuk 10
konektor sluchátek 42
47
Nejnovější bezplatné aktualizace softwaru (vyjma mapových dat) po dobu životnosti vašich produktů
Garmin najdete na webových stránkách společnosti Garmin na adrese www.garmin.com.
© 2011 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Velká Británie
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Číslo produktu BMW 77 01 7 723 978 Rev. A
Číslo produktu Garmin 190-01072-41 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising