Garmin | BMW Motorrad Navigator IV | User guide | Garmin BMW Motorrad Navigator IV Podręcznik użytkownika

Garmin BMW Motorrad Navigator IV Podręcznik użytkownika
BMW Motorrad
Urządzenie
nawigacyjne
www.bmw-motorrad.com
Podręcznik użytkownika
BMW Motorrad Navigator IV
© 2009–2011 BMW Motorrad i Garmin Ltd. lub jej oddziały
Ten produkt został opracowany w ramach współpracy firm BMW Motorrad i Garmin Ltd.
BMW Motorrad, D-80788 München, adres internetowy: www.bmw-motorrad.com.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel.: (913) 397 8200 lub
(800) 800 1020
Faks: (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Wielka Brytania
Tel.: +44 (0) 870 8501241 (spoza Wielkiej Brytanii)
0808 238 0000 (z Wielkiej Brytanii)
Faks: +44 (0) 870 850 1251
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
Tel.: 886/2 2642 9199
Faks: 886/2 2642 9099
Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym dokumencie, żadnej części tego podręcznika nie można powielać, kopiować, przekazywać, rozpowszechniać, pobierać ani
przechowywać na jakimkolwiek nośniku pamięci, w jakimkolwiek celu, bez wcześniej uzyskanej wyraźnej pisemnej zgody firmy Garmin. Firma Garmin niniejszym udziela zgody na pobranie jednej kopii
tego podręcznika na dysk twardy bądź inny elektroniczny nośnik pamięci w celu jego przeglądania oraz na wydrukowanie jednej kopii tego podręcznika lub jego korekty, pod warunkiem, iż elektroniczna bądź
wydrukowana kopia tego podręcznika będzie zawierała pełen tekst niniejszej informacji o prawach autorskich. Rozpowszechnianie tego podręcznika lub jego korekty w celach handlowych bez zezwolenia jest surowo
wzbronione.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firmy BMW Motorrad i Garmin zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości bez
konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Aktualizacje oraz dalsze informacje dotyczące zastosowań i korzystania z tego produktu są dostępne na stronie internetowej firmy BMW
Motorrad.
Garmin®, logo Garmin, MapSource®, TracBack® oraz TourGuide® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Garmin Lock™,
myGarmin™ oraz nüMaps Guarantee™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Mac® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. Audible.com® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Audible, Inc. © Audible, Inc.
1997–2008. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. microSD™ jest znakiem towarowym firmy SanDisk lub jej oddziałów. Pozostałe nazwy i znaki handlowe stanowią własność
poszczególnych jednostek.
Lipiec 2011
Numer katalogowy 190-01072-40 Rev. A
Wydrukowano na Tajwanie
Wstęp
Wstęp
Objaśnienia dot. obsługi
urządzenia Navigator IV
Instrukcja „dotknij” oznacza dotknięcie palcem
elementu na ekranie.
Strzałki użyte w tekście (>) oznaczają konieczność
dotknięcia kilku kolejnych elementów. Przykładowo,
jeśli widzisz polecenie „dotknij kolejno Dokąd? >
Ulubione” należy dotknąć najpierw Dokąd?,
a następnie Ulubione.
Navigator IV: Porady i skróty
• Aby szybko powrócić do strony Menu, dotknij
i przytrzymaj Wróć.
Informacje kontaktowe
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności
podczas korzystania z urządzenia BMW Navigator
IV lub w razie jakichkolwiek pytań prosimy
o kontakt z działem pomocy technicznej firmy
Garmin pod numerem telefonu 913/397 8200 lub
800/800 1020, jeśli znajdujesz się w USA.
Można także wysłać wiadomość e-mail do
działu pomocy technicznej na adres:
BMWNavigatorUSA@garmin.com.
myGarmin™
Przejdź do strony http://my.garmin.com, aby uzyskać
dostęp do najnowszych usług dla produktów Garmin:
• Zarejestruj urządzenie Garmin.
• Zasubskrybuj usługi online dotaczające
informacji o kamerach monitorujących
(patrz strona 38).
• Odblokuj opcjonalne mapy.
Jeśli znajdujesz się w Europie, należy skontaktować
się ze sprzedawcą produktów firmy BMW Motorrad
lub z firmą Garmin (Europe) Ltd. pod numerem
telefonu +44 (0) 870.8501241 (poza Wielką
Brytanią) oraz 0808 2380000 (na terenie Wielkiej
Brytanii).
i
, aby wyświetlić więcej
• Dotknij
informacji. Dotknij i przytrzymaj, aby przewijać
szybciej.
• Sposób wyświetlania stron zależy od aktywnego
trybu pracy i ustawień.
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
1
Wstęp
Spis treści
Wstęp..................................................................1
Objaśnienia dot. obsługi urządzenia
Navigator IV............................................................1
Navigator IV: Porady i skróty.....................................1
Informacje kontaktowe..............................................1
myGarmin™ . .............................................................1
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem..................4
Urządzenie Navigator IV...........................................4
Opis uchwytu motocyklowego...................................5
Instalowanie baterii....................................................5
Instalowanie urządzenia Navigator IV
w uchwycie.............................................................5
Montowanie urządzenia Navigator IV
w uchwycie samochodowym..................................6
Konfiguracja urządzenia Navigator IV.......................7
Odbieranie sygnału z satelitów..................................7
Korzystanie ze strony Menu......................................7
Korzystanie ze skrótów.............................................8
Wyszukiwanie celu podróży......................................9
Podróż wyznaczoną trasą.......................................10
Regulowanie głośności............................................10
Menu Dokąd?................................................... 11
Wyszukiwanie adresu.............................................. 11
Wyszukiwanie w pobliżu innej lokalizacji................. 11
Podróżowanie do innego miasta............................. 11
Opcje strony Jedź!...................................................12
2
Wybór trasy.............................................................12
Ustawianie pozycji domowej...................................12
Znajdowanie miejsca poprzez literowanie
nazwy ..................................................................13
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych miejsc...........13
Korzystanie z Ulubionych........................................14
Korzystanie z nawigacji do zdjęć.............................14
Korzystanie z dodatków..........................................14
Wyszukiwanie miejsca za pomocą mapy................15
Wprowadzanie współrzędnych................................15
Korzystanie z funkcji TracBack®..............................15
Korzystanie z własnych tras..........................16
Tworzenie własnej trasy..........................................16
Edytowanie własnych tras.......................................16
Udostępnianie tras..................................................16
Korzystanie ze stron głównych......................17
Strona Mapa............................................................17
Strona Lista zwrotów...............................................17
Strona Następny zwrot............................................17
Strona Widok skrzyżowania....................................18
Strona Komputer podróży.......................................18
Korzystanie z zestawu
głośnomówiącego...........................................19
Parowanie urządzeń................................................19
Odbieranie połączenia . ..........................................20
Trwająca rozmowa .................................................20
Menu Telefon...........................................................20
Korzystanie z informacji o ruchu
drogowym........................................................22
Utrudnienia drogowe...............................................22
Odbieranie informacji o ruchu drogowym................22
Informacje o ruchu drogowym na danym
obszarze...............................................................22
Oznaczenia poziomów zdarzeń..............................22
Informacje o ruchu drogowym na danej trasie........23
Wyświetlanie mapy ruchu........................................23
Korzystanie z odtwarzaczy
multimedialnych..............................................24
Odtwarzanie muzyki................................................24
Odsłuchiwanie książek audio..................................25
Zarządzanie plikami........................................26
Wczytywanie plików................................................26
Obsługiwane typy plików.........................................26
Usuwanie plików . ...................................................26
Korzystanie z narzędzi....................................27
Ustawienia...............................................................27
Gdzie jestem?.........................................................27
Pomoc.....................................................................27
Odtwarzacz multimedialny......................................27
Przeglądarka zdjęć..................................................27
Własne trasy............................................................27
Moje dane................................................................28
Zarządzanie dziennikami podróży...........................28
Czas na świecie .....................................................29
Przewodnik językowy..............................................29
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
Wstęp
Kalkulator................................................................30
Przelicznik jednostek . ............................................30
Dostosowywanie urządzenia
Navigator IV.....................................................31
Zmiana ustawień systemowych...............................31
Zmiana ustawień nawigacji.....................................31
Konfigurowanie ustawień wyświetlania...................32
Aktualizowanie ustawień czasu...............................32
Ustawianie języków.................................................32
Zmiana ustawień mapy...........................................33
Zmiana ikony pojazdu.............................................33
Dodawanie zabezpieczeń.......................................33
Wyświetlanie informacji o subskrypcji
komunikatów drogowych FM TMC.......................34
Zmiana ustawień technologii Bluetooth...................34
Zmiana ustawień punktów alarmowych...................35
Zmiana ustawień wskaźnika paliwa........................35
Przywrócić wszystkie ustawienia.............................35
Usuwanie danych użytkownika...............................35
Aktualizowanie oprogramowania.............................37
Dodatki i opcjonalne akcesoria................................38
Własne punkty POI..................................................38
Informacje o baterii . ...............................................39
Wymiana baterii w urządzeniu Navigator IV............39
Ładowanie urządzenia Navigator IV........................39
Zmiana bezpiecznika w zasilaczu
samochodowym (opcjonalnym)............................40
Informacje o sygnałach satelitarnych GPS..............40
Wyjmowanie urządzenia Navigator IV
i uchwytów............................................................40
Dbanie o urządzenie Navigator IV .........................40
Deklaracja zgodności..............................................41
Umowa licencyjna na oprogramowanie...................41
Dane techniczne......................................................42
Rozwiązywanie problemów.....................................43
Indeks...............................................................45
Załącznik..........................................................36
Opcje dźwięku urządzenia Navigator IV..................36
Resetowanie urządzenia Navigator IV....................37
Kalibracja ekranu.....................................................37
Blokada urządzenia Navigator IV............................37
nüMaps Guarantee™ ..............................................37
Dodatkowe mapy.....................................................37
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
3
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Urządzenie Navigator IV
Złącze
mini-USB
Przycisk zasilania:
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć urządzenie Navigator IV.
Naciśnij szybko, aby dostosować głośność i jasność podświetlenia.
Gniazdo słuchawek
i wyjście audio
(pod anteną komunikatów
pogodowych)
Antena GPS
Gniazdo kart
microSD™
Głośnik
Mikrofon
Antena zewnętrzna
mini-USB
(pod anteną komunikatów
pogodowych)
Styki
baterii
Klawisz zwalniający: przesuń
i zwolnij, aby otworzyć
pokrywkę komory baterii.
Uwaga: Gdy urządzenie znajduje się w podstawce uchwytu motocyklowego, nie
można korzystać z gniazda słuchawek. Patrz tabela Opcje dźwięku na strona 36.
4
Numer seryjny
(pod baterią)
ależy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem Ważne
N
informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Opis uchwytu motocyklowego
Dotykając przycisków po lewej stronie uchwytu
motocyklowego Navigator IV, można szybko
uzyskać dostęp do funkcji programu. Aby przyciski
działały, uchwyt motocyklowy musi być podłączony
do zasilania zewnętrznego. Uchwyt motocyklowy nie
jest dostępny we wszystkich konfiguracjach.
➊
➋
➌
➊
Dotknij, by powiększyć/pomniejszyć mapę lub
aby wybrać skrót. Patrz strona 8.
➋
Dotknij, aby przełączać między stroną
Mapa, komputerem podróży a odtwarzaczem
multimedialnym. Przytrzymaj, aby otworzyć
ekran ustawień jasności.
➌
Dotknij, aby wysłuchać bieżącej instrukcji
(np. „Skręć w prawo w ul. Dworcową”).
Przytrzymaj, aby otworzyć ekran ustawień
głośności.
Instalowanie baterii
strzeżenie: Ten produkt jest zasilany przez
O
baterię litowo-jonową. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia
urządzenia, należy je zabrać ze sobą przy wysiadaniu
z samochodu albo ukryć w miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
1. Wyjmij baterię litowo‑jonową z opakowania
produktu.
2. Przesuń klawisz zwalniający do momentu,
aż pokrywka komory baterii z tyłu urządzenia
Navigator IV zwolni się.
UWAGA: We włączonym urządzeniu Navigator IV
powinna zawsze znajdować się bateria.
Instalowanie urządzenia
Navigator IV w uchwycie
1. Umieść dolną część urządzenia Navigator IV
w podstawce.
2. Przechyl urządzenie Navigator IV do tyłu, tak aby
zatrzasnęło się na swoim miejscu.
Uchwyt
motocyklowy
3. Odszukaj metalowe styki na krawędzi baterii
litowo‑jonowej.
4. Włóż baterię w taki sposób, aby jej metalowe
styki zetknęły się ze stykami znajdującymi się
w komorze baterii.
5. Załóż pokrywkę baterii.
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
5
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
3. Jeśli górna część zatrzasku jest widoczna, dociśnij
ją na płasko, tak by znajdowała się na równym
poziomie z górną częścią urządzenia Navigator
IV i z uchwytem, dzięki czemu urządzenie będzie
stabilne.
Górna część zatrzasku
Montowanie urządzenia
Navigator IV w uchwycie
samochodowym
Ramię uchwytu
Uchwyt uniwersalny
Uchwyt samochodowy należy do opcjonalnego
zestawu samochodowego.
Podstawa
montażowa
1. Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki
do złącza zasilania znajdującego się na prawym
boku podstawki.
Przycisk zwalniający
Przycisk
zwalniający
Uwaga: Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się,
że górna część zatrzasku na uchwycie leży na płasko
i że urządzenie jest stabilne.
UWAGA: Wyjmij urządzenie Navigator IV
z uchwytu motocyklowego przed podłączeniem
ładowarki baterii do uchwytu motocykla. Patrz
strona 40.
Podstawka
Przewód
zasilający
z gniazda
zapalniczki
4. Przesuń dźwignię blokującą w położenie
zablokowania.
5. Zatrzaśnij podstawkę na ramieniu obrotowym
uchwytu uniwersalnego.
2. Umieść uchwyt uniwersalny na desce rozdzielczej.
3. Wsuń ramię uchwytu do uchwytu uniwersalnego.
6. Umieść dolną część urządzenia Navigator IV
w podstawce.
6
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
7. Przechyl urządzenie Navigator IV do tyłu, tak aby
zatrzasnęło się na swoim miejscu.
Konfiguracja urządzenia
Navigator IV
Urządzenie powinno włączyć się automatycznie,
jeśli jest podłączone do gniazda a pojazd jest
uruchomiony. Aby ręcznie włączyć urządzenie
Navigator IV, naciśnij przycisk zasilania .
Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Odbieranie sygnału z satelitów
1. Wyjedź na otwarty obszar, poza garaż i z dala od
wysokich budynków.
2. Zatrzymaj pojazd i włącz urządzenie Navigator IV.
8. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do
gniazda zapalniczki w samochodzie.
9. Jeśli korzystasz z odbiornika komunikatów
drogowych w Europie, zamocuj antenę odbiornika
do szyby przedniej za pomocą przyssawek.
Odebranie sygnałów z satelitów może potrwać
kilka minut. Słupki
wskazują moc sygnału
z satelitów GPS. Jeśli jeden ze słupków jest zielony,
oznacza to, że urządzenie Navigator IV odebrało
sygnały z satelitów. Oznacza to również, że można
wybrać cel podróży i rozpocząć podróż do niego.
Uwaga: Aby naładować urządzenie Navigator
IV umieszczone w uchwycie samochodowym,
konieczne jest użycie przewodu zasilającego
z gniazda zapalniczki.
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
Korzystanie ze strony Menu
➊ ➋ ➌
➍
➎
➏
➐
➑ ➒ ➓
➊
➋
➌
Moc sygnału z satelitów GPS.
➍
➎
➏
➐
➑
Stan naładowania baterii.
➒
➓
Dotknij, aby wyregulować głośność.
Stan funkcji Bluetooth®.
Dotknij, aby wybrać tryb motocyklu, skutera,
samochodu lub pieszego.
Bieżący czas. Dotknij, aby zmienić ustawienia.
Dotknij, aby znaleźć cel podróży.
Dotknij, aby wyświetlić mapę.
Dotknij, aby wykonać połączenie, gdy
urządzenie jest podłączone do zgodnego
telefonu komórkowego.
Dotknij, aby skorzystać z narzędzi takich, jak
ustawienia, Gdzie jestem?, Pomoc czy trasy.
7
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Wybieranie trybu pracy
Zmiana trybu pracy
1. Dotknij ikony trybu pracy.
2. Wybierz tryb i dotknij OK.
Motocykl
Samochód
Skuter
Pieszy
Urządzenie Navigator IV zapewnia kilka trybów
pracy dla różnych środków transportu. Wyznaczanie
trasy i nawigacja odbywają się inaczej w zależności
od trybu pracy. Na przykład ulice jednokierunkowe
traktowane są inaczej w przypadku trybu pieszego,
a inaczej w przypadku trybu jazdy.
3. Dotknij Tak i skonfiguruj ustawienia, postępując
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Korzystanie ze skrótów
Skróty wyboru są dostępne dla przewijania,
powiększania mapy, wybierania opcji Jedź! i innych
opcji w urządzeniu Navigator IV.
Gdy na ekranie nad lub obok przycisku zostanie
wyświetlony znak + i –, dotknij ikony lub na
uchwycie motocyklowym, aby wybrać daną opcję.
Jeśli urządzenie Navigator IV zostanie umieszczone
w uchwycie, który nie odpowiada bieżącemu trybowi
pracy, urządzenie Navigator IV wyświetli zapytanie
dotyczące możliwej zmiany trybu pracy.
8
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Wyszukiwanie celu podróży
Menu Dokąd? oferuje kilka różnych kategorii, których można użyć do wyszukiwania adresów, miast i innych miejsc. Szczegółowa mapa załadowana do urządzenia
Navigator IV zawiera miliony punktów POI, takich jak restauracje, hotele i autousługi.
1. Dotknij Dokąd?.
2. Wybierz kategorię.
3. Wybierz podkategorię.
4. Wybierz cel podróży.
5. Dotknij Jedź!.
6. Ciesz się podróżą!
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
9
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Podróż wyznaczoną trasą
Trasa jest oznaczona karmazynową linią.
Podczas podróży urządzenie Navigator IV kieruje
użytkownika do celu za pomocą komunikatów
głosowych, strzałek i wskazówek kierunkowych
wyświetlanych przy górnej krawędzi mapy. W lewym
górnym rogu podany jest dystans do następnego
manewru oraz pas ruchu, którym należy się poruszać,
aby móc go wykonać.
Gdy użytkownik zjedzie z pierwotnie wyznaczonej
trasy, urządzenie Navigator IV ponownie przeliczy
trasę i poda nowe wskazówki.
Podczas jazdy po głównych drogach może zostać
wyświetlona ikona ograniczenia prędkości.
Dodawanie punktu pośredniego
Do trasy można dodać postój (punkt pośredni).
Urządzenie Navigator IV dostarczy wskazówek dla
tego miejsca postoju, a następnie dla celu.
1. Po włączeniu trasy dotknij kolejno Menu >
Dokąd?.
2. Wyszukaj dodatkowy postój.
3. Dotknij Jedź!.
4. Dotknij Dodaj jako punkt pośredni, aby dodać
ten postój przed celem.
Jeśli chcesz dodać do trasy więcej niż jeden postój,
dokonaj edycji bieżącej trasy. Patrz strona 16.
Korzystanie z objazdu
Jeśli dana droga jest zamknięta, możesz skorzystać
z objazdu.
1. Po włączeniu trasy dotknij Menu.
Zatrzymywanie trasy
1. Po włączeniu trasy dotknij Menu.
2. Dotknij Stop.
Regulowanie głośności
Na stronie Menu wybierz opcję Głośność. Dotknij
i , aby wyregulować głośność ogólną. Dotknij
Wycisz, aby wyciszyć wszystkie dźwięki poza
dźwiękami telefonu.
Aby dostosować poziomy głośności komunikatów
głosowych, odtwarzacza multimedialnego i telefonu,
dotknij Mikser. Dostosuj odpowiednio poziomy
głośności. Dotknij Przywróć, aby przywrócić
oryginalne poziomy głośności.
UWAGA: Naciśnij i zwolnij przycisk zasilania,
aby szybko uzyskać dostęp do ustawień głośności
i jasności.
2. Dotknij Objazd.
uwaga: Strona mapy może różnić się
w zależności od lokalizacji.
10
Urządzenie Navigator IV spróbuje utworzyć taki
objazd, by powrót na oryginalną trasę nastąpił jak
najszybciej. Jeśli trasa, którą aktualnie jedziesz, jest
jedyną rozsądną możliwością, urządzenie Navigator
IV może nie zaproponować objazdu.
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
Menu Dokąd?
Menu Dokąd?
Menu Dokąd?
oferuje kilka różnych kategorii,
których można użyć do wyszukiwania miejsc.
Aby dowiedzieć się, jak wyszukać punkt szczególny,
patrz strona 9.
Wyszukiwanie adresu
Kroki niezbędne do wyszukania adresu mogą różnić
się w zależności od map załadowanych do urządzenia
Navigator IV. Nie wszystkie mapy umożliwiają
wyszukiwanie kodów pocztowych.
1. Dotknij kolejno Dokąd? > Adres.
2. Dotknij Zmień województwo lub kraj, jeśli
zajdzie taka konieczność.
3. Dotknij Szukaj wszystko.
LUB
Dotknij Literuj miasto lub Literuj kod pocztowy,
wpisz nazwę miasta/kod pocztowy i dotknij
Gotowe. Wybierz miasto/kod pocztowy z listy.
5. Podaj nazwę ulicy i dotknij Gotowe.
6. Wybierz prawidłową ulicę z listy, jeśli to konieczne.
7. Dotknij adresu, jeśli to konieczne.
Wyszukiwanie w pobliżu innej
lokalizacji
Urządzenie Navigator IV automatycznie wyszukuje
miejsca w pobliżu aktualnej pozycji.
1. Dotknij kolejno Dokąd? > Blisko.
2. Wybierz opcję:
•
Aktualnej pozycji — wyszukiwanie miejsc
w pobliżu aktualnej pozycji.
•
Innego miasta — wyszukiwanie miejsc
w pobliżu wprowadzonego miasta.
•
Aktualnej trasy — wyszukiwanie miejsc
wzdłuż aktualnej trasy.
•
Celu podróży — wyszukiwanie miejsc
w pobliżu miejsca docelowego trasy.
3. Dotknij OK.
Podróżowanie do innego miasta
Urządzenie Navigator IV wyświetla wszystkie
miasta znajdujące się w promieniu 20 mil od bieżącej
pozycji.
1. Dotknij kolejno Dokąd? > Miasta.
2. Wybierz miasto.
LUB
Dotknij Literuj, wpisz nazwę miasta, którego nie
ma na liście, a następnie dotknij Gotowe. W razie
potrzeby wybierz miasto z listy.
3. Wybierz opcję:
•
Dotknij Jedź!, aby rozpocząć podróż do
wybranego miasta.
•
Dotknij Mapa, aby wyświetlić miasto na mapie.
•
Dotknij Zapisz, aby zapisać miasto
w Ulubionych.
Uwaga: Urządzenie Navigator IV wskaże drogę
do centrum wybranego miasta.
4. Podaj numer adresu i dotknij Gotowe.
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
11
Menu Dokąd?
Opcje strony Jedź!
Dotknij elementu na liście wyników wyszukiwania,
aby wyświetlić stronę Jedź!.
Wybór trasy
Ustawianie pozycji domowej
Miejsce, do którego użytkownik powraca najczęściej,
można ustawić jako pozycję domową.
1. Dotknij kolejno Dokąd? > Jedź do domu.
2. Wybierz opcję.
➊
➊
➋
➍
➌
➎
1. Na stronie Jedź! dotknij karty informacji o trasie,
na której jest podany tryb pracy oraz dystans
i czas podróży.
Dotknij, aby wybrać numer tej lokalizacji,
jeśli podłączony jest telefon komórkowy
z interfejsem Bluetooth.
3. Dotknij Jedź!, aby wybrać trasę.
➋
Dotknij, aby wyświetlić stronę Trasy.
Patrz strona 12.
Więcej informacji dotyczących preferencji tras
można znaleźć na stronie 31.
➌
Dotknij, aby utworzyć szczegółową trasę do
tego miejsca.
W trybie pieszego wyświetlane są wyłącznie trasy po
bezdrożach i po drogach.
➍
➎
Dotknij, aby wyświetlić tę pozycję na mapie.
12
2. Dotknij
i
, aby przewijać trasy: najkrótszy
czas, najkrótszy dystans i bezdroże.
Jazda do domu
Po ustawieniu pozycji domowej można podróżować
do niej w dowolnym momencie. Dotknij kolejno
Dokąd? > Jedź do domu.
Zmiana pozycji domowej
Aby ustawić nową pozycję jako pozycję domową,
skorzystaj z menu Narzędzia.
1. Dotknij kolejno Narzędzia > Moje dane > Ustal
pozycję domową.
2. Wybierz opcję.
Dotknij, aby zapisać to miejsce w Ulubionych.
Patrz strona 14.
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
Menu Dokąd?
Znajdowanie miejsca poprzez
literowanie nazwy
Jeśli znasz nazwę szukanego miejsca, możesz ją
przeliterować, korzystając z klawiatury ekranowej.
Możesz także podać litery zawarte w nazwie, aby
zawęzić kryteria wyszukiwania.
Korzystanie z klawiatury ekranowej
Po wyświetleniu klawiatury ekranowej podaj literę
lub liczbę, dotykając jej.
1. Dotknij kolejno Dokąd? > Punkty szczególne >
Literuj nazwę.
2. Korzystając z klawiatury ekranowej, podaj litery
zawarte w nazwie.
• Dotknij
, aby wprowadzić spację.
3. Dotknij Gotowe.
• Dotknij
, aby usunąć znak.
• Dotknij , aby zaznaczyć ostatnio wpisane
i wybrane wyrazy.
• Dotknij Język, aby zmienić tryb języka
klawiatury.
• Dotknij
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
Wyszukiwanie ostatnio
znalezionych miejsc
Urządzenie Navigator IV przechowuje ostatnie
50 znalezionych miejsc na liście Ostatnio znalezione.
Ostatnio przeglądane miejsca pojawiają się na
górze listy. Dotknij kolejno Dokąd? > Ostatnio
znalezione, aby wyświetlić ostatnio znalezione
pozycje.
Czyszczenie listy ostatnio
znalezionych miejsc
Aby usunąć wszystkie lokalizacje z listy Ostatnio
znalezione, dotknij kolejno Wyczyść > Tak.
Wszystkie pozycje z listy zostaną usunięte, jednak
nie spowoduje to usunięcia miejsc z urządzenia.
, aby wprowadzić znaki specjalne.
13
Menu Dokąd?
Korzystanie z Ulubionych
Miejsca można zapisywać w Ulubionych, by móc
szybko je wyszukać. Pozycja domowa jest również
zapisana w Ulubionych.
Zapisywanie aktualnej pozycji
Dotknij ikony pojazdu na stronie Mapa. Dotknij
Zapisz pozycję, aby zapisać aktualną pozycję.
1. Dotknij kolejno Dokąd? > Ulubione.
2. Dotknij pozycji, którą chcesz edytować.
3. Dotknij Edytuj.
•
Zmień nazwę — podaj nową nazwę i dotknij
Gotowe.
•
Dołącz zdjęcie — wybierz zdjęcie, aby
przypisać je do pozycji. Aby załadować
zdjęcia do urządzenia lub karty pamięci,
patrz strona 26.
Zapisywanie znalezionych miejsc
1. Po znalezieniu miejsca, które ma zostać zapisane,
dotknij Zapisz na stronie Jedź!.
2. Dotknij OK. Miejsce zostanie zapisane
w Ulubionych.
Wyszukiwanie zapisanych miejsc
1. Dotknij Dokąd?.
2. Dotknij Ulubione.
3. Dotknij kategorii, aby wyświetlić zapisane pozycje.
14
Korzystanie z nawigacji do
zdjęć
Edytowanie zapisanych miejsc
•
Zmień symbol — dotknij nowego symbolu.
•
Zmień numer telefonu — wprowadź numer
telefonu i dotknij Gotowe.
•
Zmień kategorie — utwórz lub zmień
kategorię, w której zapisane jest dane miejsce.
•
Usuń — dotknij Tak, aby usunąć dany
element z listy Ulubione.
Do urządzenia Navigator IV lub na kartę pamięci
można wgrywać zdjęcia z informacjami o lokalizacji,
a następnie utworzyć do nich trasy.
1. Odwiedź stronę http://connect.garmin.com/photos,
aby pobrać zdjęcia z informacjami o lokalizacji.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na
stronie internetowej, aby wybrać i załadować
zdjęcia.
3. Dotknij kolejno Dokąd? > Ulubione > Zdjęcia.
Zostanie wyświetlona lista zdjęć z informacjami
o lokalizacji.
4. Dotknij zdjęcia.
Korzystanie z dodatków
Informacje dotyczące dodatków, takich jak
informacje o kamerach monitorujących i przewodnik
Garmin Travel Guide, patrz strony 38–39.
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
Menu Dokąd?
Wyszukiwanie miejsca za
pomocą mapy
Aby znaleźć pozycję na mapie, wybierz kolejno
Dokąd? > Znajdź na mapie lub dotknij dowolnego
miejsca na mapie.
• Dotknij , aby przełączyć między mapą 3D
(trójwymiarową) i mapą 2D (dwuwymiarową).
• Dotknij
3D.
, aby obrócić kąt widzenia w widoku
• Po pomniejszeniu mapa przekształca się
w numeryczną mapę terenu przedstawiającą
kontury obszaru.
• Znaczne pomniejszenie spowoduje wyświetlenie
widoku kuli ziemskiej. Dotknij i obróć kulę
ziemską, aby szybko wyszukiwać różne obszary
na świecie.
• Dotknij i przeciągnij, aby zobaczyć inny obszar
mapy.
• Dotknij i , aby powiększać i pomniejszać.
• Dotknij dowolnego miejsca na mapie. Zostanie
wyświetlona strzałka wskazująca to miejsce.
• Dotknij Zapisz, aby zapisać pozycję.
• Dotknij Jedź! ,aby nawigować do danego
miejsca.
• Jeśli urządzenie Navigator IV działa w trybie
symulacji, dotknij Ustal pozycję, aby ustawić
wybraną pozycję jako swoją pozycję. (Patrz
strona 31).
Uwaga: Szczegółowe informacje o mapie są
dostępne wyłącznie dla obszarów, których mapy
są załadowane w urządzeniu Navigator IV.
Wprowadzanie współrzędnych
Jeśli znasz współrzędne geograficzne celu podróży,
możesz za pomocą urządzenia Navigator IV
nawigować do tego celu, podając z szerokość
i długość geograficzną (lub inne dane w formacie
współrzędnych). Może to być szczególnie przydatne
podczas korzystania z funkcji geocachingu.
2. Dotknij Format i określ odpowiedni format
współrzędnych mapy dla używanego typu mapy.
3. Dotknij pole kierunku, aby wybrać nowy kierunek.
4. Dotknij pola numerycznego, aby wyświetlić
współrzędne, a następnie dotknij Gotowe.
5. Po wprowadzeniu odpowiednich współrzędnych
dotknij Dalej.
Korzystanie z funkcji TracBack®
Skorzystaj z funkcji TracBack, aby odtworzyć
bieżący ślad aż do miejsca startu.
1. Dotknij kolejno Dokąd? > TracBack, aby
wyświetlić ostatni ślad.
2. Dotknij Zapisz, aby zapisać ten ślad
w Ulubionych.
3. Dotknij Jedź!, aby odtworzyć ostatnio przebytą
ścieżką.
1. Dotknij kolejno Dokąd? > Współrzędne.
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
15
Korzystanie z własnych tras
Korzystanie z własnych
tras
Urządzenie Navigator IV pozwala tworzyć,
zapisywać, edytować i udostępniać do 20 tras.
Tworzenie własnej trasy
1. Dotknij kolejno Dokąd? (lub Narzędzia) > Własne
trasy > Nowa.
2. Dotknij Dodaj nowy punkt startowy.
3. Znajdź lokalizację punktu startowego i dotknij
Wybierz.
4. Dotknij Dodaj nowy punkt końcowy.
3. Dotknij Edytuj.
4. Dotknij jednej z opcji, aby edytować trasę:
Zmień nazwę — podaj nową nazwę i dotknij
Gotowe.
•
Dodaj/usuń punkty — dodawanie lub
usuwanie punktów trasy.
3. Dotknij kolejno Udostępnij > Eksportuj >
Karta pamięci > OK.
•
Ręcznie zmień kolejność punktów —
zmiana kolejności punktów na trasie.
4. Wybierz trasę, którą chcesz udostępnić,
a następnie dotknij kolejno Eksportuj > OK.
•
Optymalizuj kolejność punktów —
automatyczne ułożenie punktów.
5. Wyjmij kartę pamięci i włóż ją do innego
urządzenia Navigator IV.
•
Przelicz — zmiana preferencji obliczania trasy
na najszybszą, najkrótszą lub po bezdrożach.
6. Zostanie wyświetlony komunikat. Dotknij Tak,
aby zaimportować udostępnioną trasę.
•
Usuń — usunięcie danej trasy.
7. Dotknij Trasy, aby wybrać trasę, którą chcesz
zaimportować.
Zmiany są automatycznie zapisywane po zamknięciu
dowolnej strony edycji trasy.
6. Dotknij
Dotknij
Udostępnianie tras
7. Dotknij Dalej, aby skalkulować trasę i wyświetlić ją
na mapie.
8. Dotknij Zapisz, aby zapisać trasę i zakończyć
planowanie.
Edytowanie własnych tras
1. Dotknij kolejno Dokąd? (lub Narzędzia) > Własne
trasy.
1. Dotknij kolejno Dokąd? > Własne trasy.
•
5. Znajdź lokalizację punktu końcowego i dotknij
Wybierz.
, aby dodać kolejną pozycję do trasy.
, aby usunąć pozycję.
Udostępnianie tras z użyciem karty
pamięci
Zapisane trasy można udostępniać innym
użytkownikom urządzeń Navigator IV, korzystając
z karty pamięci lub bezprzewodowego połączenia
Bluetooth. Zaimportowana trasa jest dostępna
w menu Dokąd? > Własne trasy.
2. Wybierz trasę, którą chcesz udostępnić.
8. Dotknij kolejno Importuj > OK.
Udostępnianie z użyciem funkcji
Bluetooth
1. Dotknij kolejno Dokąd? > Własne trasy.
2. Wybierz trasę, którą chcesz udostępnić.
3. Dotknij kolejno Udostępnij > Eksportuj >
Bluetooth > OK.
4. Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth
znajdujących się w zasięgu. Wybierz inne
urządzenie Navigator IV i dotknij OK.
2. Wybierz trasę, którą chcesz edytować.
16
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
Korzystanie ze stron głównych
Korzystanie ze stron
głównych
Strona Mapa
Pokaż mapę, aby wyświetlić stronę
Dotknij
Mapa.
• Ikona pojazdu wskazuje bieżącą pozycję.
• Dotknij dowolnego miejsca na mapie, aby
wybrać widok z góry.
• Dotknij mapy i przeciągnij ją, aby zobaczyć inny
obszar (patrz strona 15).
• Podczas jazdy po głównych drogach może zostać
wyświetlona ikona ograniczenia prędkości.
➋
➊
➌
➎
➍
➏
➎
➊
Dotknij, aby wyświetlić stronę Następny
zwrot lub stronę widoku skrzyżowań (jeśli jest
dostępna).
➋
➌
➍
Dotknij, aby wyświetlić stronę Lista zwrotów.
➎
➏
Dotknij, aby wyświetlić komputer podróży.
Strona Lista zwrotów
Dotknij, aby powiększać i zmniejszać.
Dotknij ikony pojazdu, aby wyświetlić stronę
Gdzie jestem?.
Dotknij, aby powrócić do strony Menu.
Zmiana pól danych
Podczas jazdy i wyznaczania trasy można wyświetlać
różne informacje.
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą dotknij pola
danych w lewym dolnym rogu lub prawym dolnym
rogu strony Mapa.
W trakcie podróży wyznaczoną trasą na stronie Lista
zwrotów wyświetlane są szczegółowe instrukcje
dotyczące całej trasy i dystansu między kolejnymi
zwrotami. Dotknij paska tekstowego u góry strony
Mapa, aby wyświetlić stronę Lista zwrotów. Dotknij
pozycji na liście zwrotów, aby wyświetlić stronę
Następny zwrot dla tego zwrotu. Dotknij Pokaż
mapę, aby wyświetlić całą trasę na mapie.
Strona Następny zwrot
2. Na stronie Komputer podróży dotknij pola danych,
które ma być wyświetlane na mapie.
Podczas podróży wyznaczoną trasą na stronie
Następny zwrot wyświetlany jest następny zwrot
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
17
Korzystanie ze stron głównych
oraz pozostały do niego dystans i czas.
Aby wyświetlić na mapie najbliższy zwrot, dotknij
górnego lewego rogu strony Mapa lub dotknij
dowolnego zwrotu na stronie Lista zwrotów.
Strona Widok skrzyżowania
Jeśli jest to dostępne, na stronie Widok skrzyżowań
może zostać wyświetlony widok najbliższego
skrzyżowania i informacja o pasie, na który należy
zjechać. Aby wyświetlić stronę Widok skrzyżowań,
dotknij lewego górnego roku strony Mapa. Dostęp do
strony Widok skrzyżowań można uzyskać na stronie
Następny zwrot. Widok skrzyżowań nie jest dostępny
dla wszystkich skrzyżowań.
18
Strona Komputer podróży
Kierunek
Kompas
Dostosowywane
pola danych
Kierunek do
celu
Resetowanie informacji o podróży
Aby mieć pewność, że informacje o podróży
są dokładne, przed rozpoczęciem trasy wyzeruj
informacje o podróży.
1. Dotknij pola danych na stronie Mapa, aby uzyskać
dostęp do strony Komputer podróży.
Wskaźnik
paliwa
2. Dotknij Resetuj, a następnie wybierz opcję:
Komputer podróży oferuje przydatne statystyki
dotyczące podróży. Aby wyświetlić Komputer
podróży, dotknij pola danych po jednej ze stron opcji
Menu na stronie Mapa.
Obok pól danych, które są obecnie wyświetlane na
stronie Mapa, zostaną wyświetlone zielone znaczniki
wyboru.
•
Dotknij Maks. prędkość, to aby wyzerować
prędkość maksymalną.
•
Dotknij Dane podróży, aby wyzerować
informacje wyświetlane na stronie Komputer
podróży.
•
Dotknij Wskaźnik paliwa, aby wyzerować
wskaźnik paliwa w komputerze podróży.
Więcej informacji na temat wskaźnika paliwa
można znaleźć na strona 35.
Do nawigacji można używać kompasu GPS. Nie jest
konieczna żadna kalibracja, wymagany jest jednak
czysty widok nieba. Podczas podróżowania kompas
się obraca.
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
Korzystanie z zestawu głośnomówiącego
Korzystanie z zestawu
głośnomówiącego
Dzięki technologii Bluetooth urządzenie Navigator
IV może łączyć się z telefonem komórkowym
i bezprzewodowym zestawem słuchawkowym/
kaskiem i pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego.
Aby ustalić, czy urządzenie z technologią Bluetooth
jest zgodne z urządzeniem Navigator IV, odwiedź
stronę www.garmin.com/bluetooth.
Uwaga: Choć większość telefonów i zestawów
słuchawkowych jest obsługiwana i może być
zastosowana, nie ma gwarancji, że konkretny
telefon lub zestaw słuchawkowy będzie działał
z urządzeniem. Nie wszystkie funkcje mogą być
dostępne w każdym telefonie.
Parowanie urządzeń
Bezprzewodowa technologia Bluetooth tworzy
bezprzewodowe połączenie pomiędzy urządzeniami,
takimi jak telefon komórkowy i urządzenie Navigator
IV. Przed pierwszym połączeniem dwóch urządzeń
należy je najpierw „sparować” poprzez utworzenie
połączenia przy użyciu kodu PIN/hasła.
Po wstępnym sparowaniu oba urządzenia mogą
łączyć się automatycznie za każdym razem, gdy
zostaną włączone.
W celu sparowania i nawiązania połączenie
zastosowane urządzenie i urządzenie Navigator IV
muszą być włączone i znajdować się w odległości
nie większej niż 10 metrów (33 stopy) od
siebie. Urządzenie Navigator IV można być
połączone jednocześnie z telefonem i zestawem
słuchawkowym.
Parowanie można zainicjować z urządzenia
Navigator IV, jak i z drugiego urządzenia. Zapoznaj
się z instrukcjami obsługi urządzeń.
Po włączeniu urządzenie Navigator IV będzie
próbowało nawiązać połączenie z ostatnim
urządzeniem, z którym było połączone. Może być
konieczne ustawienie urządzenia, aby automatycznie
łączyło się z urządzeniem Navigator IV, gdy jest ono
włączone.
Po nawiązaniu połączenia między telefonem
i urządzeniem Navigator IV można wykonywać
połączenia telefoniczne. Na stronie Menu dotknij
Telefon, aby uzyskać dostęp do menu Telefon.
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
Parowanie telefonu przy użyciu
ustawień telefonu
1. Na stronie Menu wybierz kolejno Narzędzia >
Ustawienia > Bluetooth > Włączone.
2. Włącz moduł Bluetooth w telefonie komórkowym.
Ustawienia te mogą być dostępne w menu
ustawień, menu Bluetooth, menu połączeń lub
menu zestawu głośnomówiącego.
3. Rozpocznij wyszukiwanie urządzeń Bluetooth.
4. Z listy urządzeń wybierz Navigator IV.
5. Wpisz w telefonie ciąg cyfr 1234.
Parowanie urządzenia Navigator IV
z telefonem komórkowym
1. Na stronie Menu wybierz kolejno Narzędzia >
Ustawienia > Bluetooth > Włączone.
2. W menu Telefon dotknij Dodaj.
3. Włącz moduł Bluetooth w telefonie komórkowym.
Włącz tryb widoczności dla innych urządzeń.
Ustawienia te mogą być dostępne w menu
Bluetooth, menu połączeń lub menu zestawu
głośnomówiącego.
4. Dotknij OK w urządzeniu Navigator IV.
19
Korzystanie z zestawu głośnomówiącego
5. Wybierz swój telefon i dotknij OK.
6. Wpisz w telefonie ciąg cyfr 1234.
Parowanie urządzenia Navigator
IV z bezprzewodowym zestawem
słuchawkowym
Aby słuchać wysokiej jakości dźwięku, można
połączyć urządzenie z zestawem słuchawkowym
Bluetooth A2DP. W przypadku użycia zestawu
słuchawkowego niezgodnego ze standardem
A2DP odtwarzacz multimedialny jest wyłączony,
a słuchanie muzyki nie jest możliwe.
Uwaga: Ustanawianie połączenia z zestawem
słuchawkowym zgodnym ze standardem A2DP
może potrwać kilka sekund. Podczas ustanawiania
połączenia nie można uzyskać dostępu do
odtwarzacza multimedialnego.
Gdy urządzenie Navigator IV znajduje się
w uchwycie motocyklowym, wbudowany głośnik
jest wyłączony. Słuchanie komunikatów głosowych
i plików MP3 oraz odbieranie połączeń jest
dostępne wyłącznie poprzez bezprzewodowy zestaw
słuchawkowy/kask. Więcej informacji można znaleźć
w tabeli opcji dźwięku na strona 36.
20
1. Na stronie Menu wybierz kolejno Narzędzia >
Ustawienia > Bluetooth > Włączone.
2. W menu Dźwięk dotknij Dodaj.
3. Włącz zestaw słuchawkowy i w razie potrzeby
włącz tryb widoczności dla innych urządzeń.
4. Dotknij OK w urządzeniu Navigator IV.
5. Wybierz swoje słuchawki i dotknij OK.
6. W razie potrzeby wpisz kod PIN/hasło funkcji
Bluetooth dla słuchawek i dotknij Gotowe.
7. Dotknij OK.
• Wybieranie tonowe — wyświetlenie strony
klawiatury, która umożliwia korzystanie
z automatycznych systemów, takich jak poczta
głosowa.
• Przenieś dźwięk do telefonu — opcja przydatna
dla użytkowników, którzy chcą wyłączyć
urządzenie Navigator IV i kontynuować rozmowę
telefoniczną lub którzy potrzebują więcej
prywatności. Aby przełączyć się z powrotem,
dotknij Przenieś dźwięk do urządzenia.
• Wycisz mikrofon.
Odbieranie połączenia
Gdy nadejdzie połączenie, zostanie wyświetlone
okno Połączenie przychodzące. Dotknij Odbierz,
aby odebrać połączenie. Dotknij Ignoruj, aby
zignorować połączenie i wyciszyć dzwonek.
Gdy urządzenie Navigator IV znajduje się
w uchwycie motocyklowym, połączenia można
odbierać wyłącznie poprzez zestaw słuchawkowy.
Menu Telefon
Na stronie Menu dotknij Telefon, aby wyświetlić
menu Telefon. Dotknij Stan, aby wyświetlić moc
sygnału, poziom naładowania baterii oraz nazwę
podłączonego telefonu.
Uwaga: Nie wszystkie telefony obsługują funkcje
menu Telefon urządzenia Navigator IV.
Trwająca rozmowa
Aby zakończyć połączenie, dotknij kolejno >
Zakończ. Dotknij kolejno > Opcje połączenia,
aby uzyskać następujące opcje:
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
Korzystanie z zestawu głośnomówiącego
Korzystanie ze spisu telefonów
Przy każdym połączeniu urządzenia Navigator IV
z telefonem komórkowym do urządzenia Navigator
IV jest automatycznie ładowany spis telefonów.
Spis telefonów może być dostępny dopiero po kilku
minutach.
1. Dotknij kolejno Telefon > Spis telefonów.
2. Dotknij pozycji w spisie telefonów (kontaktu),
którego numer chcesz wybrać.
3. Dotknij Wybierz, aby wybrać numer kontaktu.
Wybieranie numeru telefonu punktu
szczególnego
1. Dotknij kolejno Telefon > Punkty szczególne.
2. Wyszukaj punkt szczególny, którego numer
chcesz wybrać.
3. Dotknij Wybierz lub
.
1. Dotknij kolejno Telefon > Historia połączeń.
2. Dotknij kategorię, aby wyświetlić połączenia.
Połączenia uporządkowane są chronologicznie —
ostatnio wykonane rozmowy znajdują się u góry
listy.
3. Dotknij wybranego wpisu, a następnie dotknij
Wybierz.
Dzwonienie do domu
Podaj numer telefonu domowego, aby móc szybko
dzwonić do domu.
Numery można wybierać, wymawiając nazwę
kontaktu.
1. Dotknij kolejno Telefon > Wybieranie głosowe.
2. Wymów nazwę kontaktu.
UWAGA: Telefon komórkowy może wymagać
„ćwiczeń” w rozpoznawaniu poleceń głosowych.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi telefonu.
Aby podać numer telefonu:
1. Dotknij kolejno Telefon > Dzwoń do domu.
2. Dotknij Podaj numer telefonu, aby użyć strony
klawiatury pomocniczej, lub Wybierz ze spisu
telefonów (dostępne tylko, jeśli telefon obsługuje
transfer spisu telefonów).
Wybieranie numeru
3. Dotknij kolejno Gotowe > Tak. Urządzenie
Navigator IV wybierze numer telefonu domowego.
2. Wprowadź numer telefonu i dotknij Wybierz.
Aby zadzwonić do domu:
Dotknij kolejno Telefon > Dzwoń do domu.
1. Wybierz kolejno Telefon > Wybierz.
Nawiązywanie połączeń za pomocą
wybierania głosowego
Wyświetlanie historii połączeń
Przy każdym połączeniu telefonu z urządzeniem
Navigator IV historia połączeń jest automatycznie
przesyłana do urządzenia Navigator IV. Transfer tych
danych do urządzenia Navigator IV może potrwać
kilka minut.
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
21
Korzystanie z informacji o ruchu drogowym
Korzystanie z informacji
o ruchu drogowym
Jeśli do urządzenia Navigator IV jest podłączony
odbiornik komunikatów drogowych, urządzenie
może odbierać komunikaty drogowe TMC (Traffic
Message Channel).
Uwaga: Firma Garmin nie odpowiada za
dokładność informacji o ruchu drogowym.
Informacje o utrudnieniach drogowych nie
są dostępne na wszystkich obszarach.
Utrudnienia drogowe
Dostęp do informacji o ruchu drogowym można
uzyskać w urządzeniu Navigator IV tylko wtedy, gdy
do urządzenia jest podłączony opcjonalny odbiornik
komunikatów drogowych. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/traffic.
Uwaga: Odbiornik komunikatów drogowych
można podłączyć i używać wyłącznie z uchwytem
samochodowym.
22
Odbieranie informacji o ruchu
drogowym
Do gniazda zapalniczki w samochodzie
Złącze anteny
zewnętrznej
Antena wewnętrzna
Do gniazda zasilania w podstawce
Aby móc odbierać informacje o ruchu drogowym,
muszą zostać spełnione następujące warunki:
• Odbiornik komunikatów drogowych musi być
podłączony do uchwytu samochodowego.
• Uchwyt samochodowy musi być podłączony do
zewnętrznego źródła zasilania.
• Odbiornik komunikatów drogowych i urządzenie
Navigator IV muszą znajdować się w zasięgu
stacji FM nadającej informacje o ruchu
drogowym.
Informacje o ruchu drogowym
na danym obszarze
Podczas odbierania informacji dotyczących ruchu,
w lewym górnym rogu strony Mapa pojawi się
ikona ruchu drogowego. Zmiana koloru ikony ruchu
drogowego wskazuje na natężenie ruchu na trasie lub
drodze, którą aktualnie podróżujesz.
Oznaczenia poziomów zdarzeń
Kolor
Opis
Znaczenie
Zielony
Niskie natężenie
Ruch jest płynny.
Żółty
Średnie natężenie
Ruch jest nieco
utrudniony.
Czerwony
Wysokie
natężenie
Ruch jest znacznie
utrudniony lub
wstrzymany.
Uwaga: Przednie szyby z wbudowanym
podgrzewaniem mogą negatywnie wpłynąć na
działanie odbiornika komunikatów drogowych.
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
Korzystanie z informacji o ruchu drogowym
Informacje o ruchu drogowym
na danej trasie
Obliczając trasy, urządzenie Navigator IV bada
bieżący ruch i automatycznie optymalizuje trasę pod
kątem najkrótszego czasu przejazdu. Jeśli podczas
podróży dojdzie do znacznych opóźnień związanych
z korkami, urządzenie Navigator IV automatycznie
ponownie przeliczy trasę. Mimo to trasa może
przebiegać przez obszary utrudnionego ruchu, jeśli
nie istnieją alternatywne drogi.
Jeśli na Twojej trasie występują nieznaczne
opóźnienia związane z korkami, ikona ruchu
drogowego pokazuje o ile zwiększy się czas podróży.
Czas ten jest dodawany do szacunkowego czasu
przyjazdu.
Ręczne unikanie utrudnień na trasie
1. Dotknij ikony utrudnień drogowych na stronie
Mapa.
2. Dotknij Utrudnienia na trasie.
3. Dotknij strzałek, aby w razie potrzeby zobaczyć
inne opóźnienia na trasie spowodowane przez
korki.
Wyświetlanie mapy ruchu
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy
oznaczony kolorami oraz opóźnienia na pobliskich
drogach.
1. Dotknij ikony utrudnień drogowych na stronie
Mapa.
2. Dotknij Pokaż mapę ruchu, aby zobaczyć na
mapie wypadki drogowe.
Aby wyjść z mapy ruchu i powrócić do zwykłej
mapy, dotknij ikony ruchu drogowego, a następnie
Pokaż zwykłą mapę.
Wyświetlanie opóźnień przez korki
1. Dotknij ikony utrudnień drogowych na stronie
Mapa.
2. Dotknij Wyszukaj ruch, aby wyświetlić listę
opóźnień przez korki.
3. Dotknij elementu na liście, aby wyświetlić na
mapie opóźnienie i związane z nim szczegóły.
Jeśli występuje więcej niż jedno opóźnienie,
dotknij strzałek, aby wyświetlić pozostałe
opóźnienia.
4. Dotknij Unikaj, aby unikać opóźnień przez
utrudnienia w ruchu.
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
23
Korzystanie z odtwarzaczy multimedialnych
Korzystanie z odtwarzaczy
multimedialnych
Z odtwarzaczy multimedialnych można skorzystać
wyłącznie, gdy możliwe jest odtworzenie muzyki
w dobrej jakości dźwięku stereofonicznego.
W przypadku użycia zestawu słuchawkowego, który
nie obsługuje profilu A2DP, lub jeśli do gniazda
audio nie jest podłączony zestaw słuchawkowy
(niedostępne w uchwycie motocyklowym),
nie jest możliwe uruchomienie odtwarzacza
multimedialnego. Patrz tabela Opcje dźwięku na
strona 36.
Odtwarzanie muzyki
Pliki muzyczne można ładować do pamięci
wewnętrznej lub na kartę pamięci. Patrz strona 26.
1. Dotknij kolejno Narzędzia > Odtwarzacz
multimedialny.
2. Dotknij Źródło, aby wyświetlić odtwarzacz MP3.
3. Dotknij Przeglądaj.
4. W razie potrzeby dotknij kategorii i podkategorii.
5. Aby odtworzyć całą kategorię od początku listy,
dotknij Odtwórz wszystko. Aby odtworzyć
określony utwór, dotknij jego tytułu.
24
Bieżący utwór
Okładka albumu
Obsługiwane typy plików
Urządzenie Navigator IV obsługuje pliki muzyczne
w formacje MP3 oraz listy odtwarzania w formacie
M3U i M3U8.
• Dotknij listy odtwarzania, aby dodawać i usuwać
utwory oraz przechodzić do innych utworów
z listy odtwarzania.
• Dotknij
, aby wyregulować głośność.
• Dotknij , aby odtworzyć bieżący utwór od
początku. Dotknij ponownie, aby odtworzyć
poprzedni utwór z listy odtwarzania. Dotknij
i przytrzymaj, aby szybko przewinąć bieżący
utwór do tyłu.
• Dotknij , aby przejść do następnego utworu.
Dotknij i przytrzymaj, aby przewinąć bieżący
utwór do przodu.
• Dotknij
utworu.
, aby wstrzymać odtwarzanie
, aby ponownie odtworzyć
• Dotknij
bieżącą listę odtwarzania.
, aby odtwarzać utwory z listy
• Dotknij
odtwarzania w kolejności losowej.
Uwaga: Jeśli telefon został sparowany
z urządzeniem Navigator IV przez połączenie
Bluetooth, w telefonie nie można odtwarzać plików
MP3 za pośrednictwem urządzenia Navigator IV.
Tworzenie i odsłuchiwanie list
odtwarzania
Za pomocą urządzenia Navigator IV można
słuchać utworów z list odtwarzania utworzonych
w komputerze. Można także zapisywać listy
odtwarzania za pomocą urządzenia Navigator IV.
Aby zapisać bieżącą listę odtwarzania:
1. Podczas słuchania muzyki, w odtwarzaczu muzyki
dotknij kolejno Przeglądaj > Lista odtwarzania >
Zapisz bieżącą listę odtwarzania.
2. Wpisz nazwę i dotknij Gotowe.
Aby utworzyć nową listę odtwarzania:
1. W odtwarzaczu muzyki dotknij kolejno
Przeglądaj > Lista odtwarzania > Utwórz nową
listę odtwarzania.
2. Wybierz utwory.
• Dotknij okładki albumu, aby wyświetlić
szczegółowe informacje o utworze lub aby
usunąć utwór z listy odtwarzania.
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
Korzystanie z odtwarzaczy multimedialnych
3. Po zakończeniu dodawania utworów do listy
odtwarzania dotknij Wróć.
Aby utworzyć listę odtwarzania w komputerze:
1. Utwórz listę odtwarzania zawierającą pliki
muzyczne, korzystając z komputera i programu do
odtwarzania muzyki. Zapisz listę odtwarzania jako
plik M3U lub M3U8.
Aby edytować bieżącą listę odtwarzania:
1. Podczas słuchania muzyki, w odtwarzaczu muzyki
dotknij listy odtwarzania.
2. Edytuj listę odtwarzania:
•
Dotknij Dodaj, aby dodać utwór na końcu listy
odtwarzania.
•
Dodaj utwór i dotknij Usuń, aby usunąć utwór
z listy odtwarzania.
2. W razie potrzeby skorzystaj z edytora tekstów,
aby usunąć z pliku M3U ścieżki do plików
muzycznych. W pliku M3U powinny znajdować się
wyłącznie nazwy plików muzycznych. Zapoznaj
się z plikiem pomocy odtwarzacza muzyki.
Odsłuchiwanie książek audio
3. Prześlij listę odtwarzania i pliki muzyczne do
urządzenia Navigator IV (patrz strona 26). Plik
M3U musi znajdować się w tej samej lokalizacji co
pliki muzyczne.
Odsłuchwianie książki
Aby odtworzyć listę odtwarzania:
1. W odtwarzaczu muzyki dotknij kolejno
Przeglądaj > Lista odtwarzania > Otwórz
zapisaną listę odtwarzania. Zostaną wyświetlone
wszystkie dostępne listy odtwarzania.
Aby kupić książki w serwisie Audible.com®, odwiedź
stronę http://garmin.audible.com.
1. Dotknij kolejno Narzędzia > Odtwarzacz
multimedialny.
• Dotknij
, aby wyregulować głośność.
• Dotknij , aby pominąć fragment, albo ,
aby wrócić do wcześniejszego fragmentu.
Dotknij i przytrzymaj, aby przewinąć do przodu
lub do tyłu.
• Dotknij
, aby wstrzymać odtwarzanie książki.
• Dotknij okładkę książki, aby zobaczyć
szczegółowe informacje.
Korzystanie z zakładek
Aby utworzyć zakładkę, dotknij kolejno
i Zakładka. Aby wyświetlić zakładki, dotknij
, a następnie zakładki. Dotknij Odtwórz, aby
odtwarzać książkę od zakładki.
2. Dotknij Źródło, aby otworzyć odtwarzacz książek
audio.
3. Dotknij Przeglądaj.
4. Dotknij kategorię, a następnie tytuł książki.
2. Dotknij listy odtwarzania, aby rozpocząć
odtwarzanie plików muzycznych.
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
Okładka
książki
25
Zarządzanie plikami
Zarządzanie plikami
Pliki obrazów w formacie JPEG i GPX można
przechowywać w pamięci wewnętrznej urządzenia
Navigator IV lub na opcjonalnej karcie pamięci.
Uwaga: Urządzenie Navigator IV nie jest zgodne
z systemem operacyjnym Windows® 95, 98, Me
ani NT. Nie jest również zgodne z systemem
operacyjnym Mac® OS w wersji 10.3 i starszych.
Wczytywanie plików
Krok 1: Włóż kartę pamięci
Uwaga: W przypadku niektórych systemów
operacyjnych i komputerów z wieloma dyskami
sieciowymi, dyski urządzenia Navigator IV mogą
nie być wyświetlane. Zapoznaj się z zasobami
pomocy dostępnymi w systemie, aby dowiedzieć
się, jak mapować dyski.
Krok 3: Prześlij pliki do urządzenia
Navigator IV
Skopiuj pliki z komputera i wklej je do pamięci
urządzenia Navigator IV.
1. Przejdź do folderu, w którym znajduje się plik,
który chcesz skopiować.
Aby wsunąć lub wyjąć kartę, naciśnij ją, aż usłyszysz
trzaśnie. Ten krok jest opcjonalny.
2. Podświetl plik i wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Krok 2: Podłącz kabel USB
4. Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Podłącz kabel USB do złącza pod pokrywką baterii
urządzenia Navigator IV. Podłącz większy koniec
kabla do portu USB komputera.
Urządzenie Navigator IV i karta pojawią się jako
dyski pamięci w oknie Mój komputer w systemie
Windows lub jako zamontowane woluminy
w komputerach Mac.
26
3. Otwórz dysk/wolumin „Garmin” lub kartę pamięci.
Krok 4: Wysuń i odłącz kabel USB
Po zakończeniu przenoszenia plików kliknij ikonę
na pasku zadań lub przeciągnij ikonę wolumenu
na ikonę kosza
w komputerze Mac. Odłącz
urządzenie Navigator IV.
Obsługiwane typy plików
• Pliki MP3
• Pliki list odtwarzania M3U i M3U8
• Pliki AA (książki w formacie audio)
• Pliki obrazów JPEG i JPG
• Pliki tras GPX
• Pliki GPI własnych punktów POI z programu
POI Loader
• Mapy, trasy, dzienniki podróży i punkty
z oprogramowania MapSource®
Usuwanie plików
1. Po podłączeniu urządzenia Navigator IV do
komputera otwórz okno urządzenia Navigator IV
lub karty pamięci.
2. Podświetl plik, który chcesz usunąć, a następnie
naciśnij klawisz Delete na klawiaturze komputera.
Uwaga: Jeśli nie wiesz, do czego służy plik,
nie usuwaj go. W pamięci urządzenia Navigator
IV znajdują się ważne pliki systemowe, których
nie należy usuwać. Należy zachować szczególną
ostrożność w przypadku plików znajdujących się
w folderach o nawie „Garmin”.
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
Korzystanie z narzędzi
Korzystanie z narzędzi
Menu Narzędzia zawiera wiele funkcji przydatnych
w czasie podróży po mieście oraz po całym świecie.
Ustawienia
Informacje na temat ustawień można znaleźć na
stronach 31–35.
Gdzie jestem?
Dotknij kolejno Narzędzia > Gdzie jestem?,
aby wyświetlić informacje o bieżącej pozycji. Ta
funkcja jest przydatna, gdy zachodzi konieczność
poinformowania służb ratowniczych o swojej
pozycji. Dotknij przycisku po prawej stronie, aby
wyświetlić najbliższe punkty w wybranej kategorii.
Dotknij Zapisz pozycję, aby zapisać aktualną
pozycję.
Pomoc
Dotknij kolejno Narzędzia > Pomoc, aby uzyskać
informacje na temat korzystania z urządzenia
Navigator IV. Dotknij kategorii, aby wyświetlić
informacje związane z danym tematem. Aby
wyszukać w tematach słowo kluczowe, dotknij
Szukaj.
Odtwarzacz multimedialny
Wyświetlanie pokazu slajdów
1. Dotknij kolejno Narzędzia > Przeglądarka
zdjęć > Pokaz, aby rozpocząć pokaz slajdów.
2. Aby zatrzymać pokaz slajdów, dotknij ekranu
w dowolnym miejscu.
Własne trasy
Informacje na temat tras można znaleźć na
stronie 16.
Informacje dotyczące odtwarzacza multimedialnego
można znaleźć na stronach 24–25.
Przeglądarka zdjęć
Można wyświetlać zdjęcia zapisane w urządzeniu
Navigator IV.
1. Dotknij kolejno Narzędzia > Przeglądarka zdjęć.
2. Dotknij obrazka, aby wyświetlić jego
powiększenie. Dotknij Info, aby wyświetlić
informacje o pliku oraz aby wyświetlić to zdjęcie
po włączeniu urządzenia Navigator IV.
3. Dotknij Wróć.
4. Dotknij strzałek, aby wyświetlić wszystkie zdjęcia.
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
27
Korzystanie z narzędzi
Moje dane
Dotknij kolejno Narzędzia > Moje dane, aby
zarządzać i usuwać zapisane dane, takie jak
Ulubione.
Po zaimportowaniu trasy z oprogramowania
MapSource dotknij Importuj trasę z pliku,
aby użyć trasy w urządzeniu Navigator IV.
Wyświetlanie dzienników podróży
Usuwanie dzienników podróży
2. Aby wyświetlić dziennik podróży dla pokonywanej
trasy, wybierz Bieżący dziennik podróży lub
wybierz zapisany dziennik podróży.
2. Wybierz dziennik podróży.
1. Dotknij kolejno Narzędzia > Moje dane >
Zarządzaj dziennikami podróży.
3. Wybierz segment lub dotknij Pokaż wszystkie
segmenty.
Zarządzanie dziennikami
podróży
1. Dotknij kolejno Narzędzia > Moje dane >
Zarządzaj dziennikami podróży > Bieżący
dziennik podróży > Edytuj > Archiwizuj
dziennik.
2. Wybierz nazwę dla dziennika podróży.
3. Wybierz Gotowe.
LUB
Podczas wyświetlania dziennika podróży, dotknij
Archiwizuj dziennik.
28
3. Dotknij kolejno Edytuj > Wyczyść dziennik.
Wyświetlanie wykresu wysokości dla
dziennika podróży
1. Dotknij kolejno Narzędzia > Moje dane >
Zarządzaj dziennikami podróży.
2. Wybierz dziennik podróży.
3. Wybierz segment lub Pokaż wszystkie
segmenty.
Dzienniki podróży są rejestrowane podczas podróży
wyznaczoną trasą.
Zapisywanie dzienników podróży
1. Dotknij kolejno Narzędzia > Moje dane >
Zarządzaj dziennikami podróży.
4. Dotknij
Wyświetlanie dzienników podróży na
mapie
1. Dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia > Mapa.
2. W menu Dziennik podróży wybierz Pokaż lub
Ukryj.
Zarchiwizowana podróż przedstawiona jest na mapie
w postaci kolorowej linii.
.
Udostępnianie dzienników podróży
Jeśli w urządzeniu zainstalowana została karta
pamięci, dotknij kolejno Udostępnij > Eksportuj,
aby zapisać dziennik podróży na karcie.
Edytowanie dzienników podróży
1. Dotknij kolejno Narzędzia > Własne trasy.
2. Wybierz dziennik podróży.
3. Dotknij Edytuj.
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
Korzystanie z narzędzi
Czas na świecie
Dotknij kolejno Narzędzia > Czas na świecie, aby
wyświetlić bieżący czas w różnych miastach na
świecie. Dotknij Mapa świata, aby wyświetlić mapę.
Zmiana miast
1. Dotknij kolejno Narzędzia > Czas na świecie.
2. Dotknij miasta, które chcesz zmienić.
3. Podaj nowe miasto i dotknij Gotowe.
4. Dotknij na liście nowego miasta i dotknij Zapisz.
Przewodnik językowy
Dzięki przewodnikowi językowemu Garmin w Twoje
ręce mogą trafić wielojęzyczne zasoby wydawnictwa
Oxford oraz zawartość pięciu dwujęzycznych
słowników. Aby kupić akcesoria, odwiedź stronę
http://buy.garmin.com lub skontaktuj się z dealerem
firmy Garmin.
Słowa i frazy
1. Dotknij kolejno Narzędzia > Przewodnik
językowy > Słowa i frazy.
2. Dotknij Język, wybierz język oryginału
i tłumaczenia (opcje Z i Na) i dotknij Wróć.
3. Wybierz kategorię i wyszukaj frazę.
4. Dotknij Szukaj, aby w razie potrzeby przeliterować
słowo lub frazę. Dotknij frazy, aby wyświetlić
tłumaczenie.
5. Dotknij
, aby odsłuchać tłumaczenie.
Porady dotyczące słów i fraz
• Użyj opcji Szukaj słowa kluczowego we
frazach, aby wyszukać wszystkie frazy, które
zawierają określone słowo.
• Dotknij podkreślonego słowa, aby użyć innego
słowa.
• Dotknij Więcej możliwości, aby zmienić słowa
we frazie lub uzyskać inne tłumaczenie.
Słowniki
Przewodnik językowy Garmin obejmuje pięć
słowników dwujęzycznych.
1. Dotknij kolejno Narzędzia > Przewodnik
językowy.
2. Dotknij Słowniki.
3. Dotknij opcji tłumaczenia. W razie potrzeby dotknij
Na angielski.
4. Wyszukaj słowo i dotknij go.
5. Dotknij
, aby odsłuchać tłumaczenie.
Wskazówki dotyczące słowników
dwujęzycznych
• Dotknij Szukaj, aby przeliterować słowo lub
początek słowa.
• Dotknij Legenda, aby wyświetlić informacje
dotyczące skrótów, etykiet i symboli wymowy
dla wybranego języka.
Prawa autorskie do całej zawartości Dictionary, Word and Phrase
należą do firmy © Oxford University Press. Prawa autorskie do
plików głosowych należą do firmy © Scansoft.
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005.
Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004.
Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002.
Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001.
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
29
Korzystanie z narzędzi
Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket
Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press
i Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary
© Oxford University Press i Bibliographisches Institut & F.A.
Brockhaus 2003.
Aktualizacja kursu przeliczania walut
Kalkulator
1. Dotknij kolejno Narzędzia > Przelicznik walut >
Konwersja > Waluta > OK > Aktualizuj.
1. Dotknij kolejno Narzędzia > Kalkulator.
2. Wpisz pierwszą liczbę obliczeń.
3. Dotknij operatora (÷, ×, -, lub +).
4. Wpisz drugą liczbę obliczeń.
5. Dotknij znaku =.
6. Dotknij C, aby wykonać nowe obliczenie.
Urządzenie Navigator IV umożliwia ręczne
aktualizowanie kursów, dzięki czemu można zawsze
korzystać z aktualnych kursów walut.
2. Dotknij przelicznika, który chcesz zaktualizować.
3. Dotknij
, aby wymazać bieżący przelicznik.
Wpisz nową wartość i dotknij Gotowe.
4. Dotknij Zapisz, aby zakończyć.
Dotknij Przywróć, aby użyć pierwotnego
przelicznika.
Przelicznik jednostek
1. Dotknij kolejno Narzędzia > Przelicznik
jednostek.
2. Dotknij Konwersja, wybierz jednostkę do
przeliczenia i wybierz OK.
3. Dotknij jednostki miary, którą chcesz zmienić.
4. Wybierz jednostkę miary i dotknij OK. W razie
potrzeby powtórz czynności.
5. Dotknij pustego prostokąta.
6. Wprowadź wartość i dotknij Gotowe, aby
przeliczyć jednostkę.
7. Dotknij Wyczyść, aby wpisać inną wartość.
30
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
Dostosowywanie urządzenia Navigator IV
Dostosowywanie
urządzenia Navigator IV
1. Dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia.
2. Dotknij ustawienia, które chcesz zmienić.
3. Dotknij przycisku poniżej nazwy ustawienia, aby je
zmienić.
Zmiana ustawień systemowych
Dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia > System.
Symulacja GPS — włącz symulację, aby wyłączyć
tryb GPS i symulować nawigację. Pozwala to także
oszczędzać baterię.
Informacje — wyświetla numer wersji
oprogramowania, identyfikator (ID) urządzenia
oraz numer wersji dźwięku urządzenia Navigator
IV. Informacje te mogą być potrzebne w przypadku
aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu
dodatkowych map.
Tryb pracy — pozwala określić metodę nawigacji,
która umożliwi optymalizację tras: Samochód,
Motocykl, Pieszy lub Scooter. Patrz strona 8.
Przywróć — przywrócenie domyślnych ustawień
systemu.
Jednostki — umożliwia zmianę jednostek miary na
Kilometry lub Mile.
Zmiana ustawień nawigacji
Układ klawiatury — umożliwia określenie
preferencji układu klawiatury:
• QWERTY — układ przypominający klawiaturę
komputera
• ABCDE — układ alfabetyczny
• Tryb powiększony — układ umożliwia
wybieranie spośród kilku liter jednocześnie.
UWAGA: Niektóre menu i ustawienia zmieniają się
w zależności od trybu pracy. Zwróć uwagę na ikonę
trybu pracy obok ustawienia. Niektóre ustawienia
nie są dostępne we wszystkich trybach pracy.
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
Dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia >
Nawigacja.
Preferencje trasy — wybór preferencji dotyczących
kalkulacji trasy.
• Krótszy czas — obliczanie tras, które
umożliwiają szybszą jazdę, jednak mogą być
dłuższe.
• Najkrótsza — obliczanie krótszych tras, których
przejechanie może zabrać więcej czasu.
• Bezdroże — obliczanie tras od punktu do punktu
(bez względu na drogi).
31
Dostosowywanie urządzenia Navigator IV
• Po drogach — obliczanie krótszych tras
z użyciem dróg (tylko w trybie pieszego).
Unikane — wybór typu unikanych lub
preferowanych dróg na trasie.
Przywróć — przywrócenie domyślnych ustawień
nawigacji.
Tryb przeliczania — pozwala określić, jak
urządzenie Navigator IV ma przeliczać trasę
w przypadku zboczenia z trasy.
Konfigurowanie ustawień
wyświetlania
Dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia >
Wyświetlanie.
Schemat kolorów — wybierz Dzienny dla
jasnego tła, Nocny dla ciemnego tła lub Auto dla
automatycznego przełączania pomiędzy dwoma
schematami.
Zrzut ekranowy — umożliwia korzystanie z trybu
zrzutu ekranowego. Dotknij
albo dotknij na
mapie , aby wykonać zrzut ekranowy. Plik
bitmapy zostanie zapisany w folderze Garmin\
Screenshot na dysku urządzenia Navigator IV.
Jasność — pozwala dostosować poziom jasności
podświetlenia. Zmniejszenie jasności podświetlenia
pozwala wydłużyć czas działania baterii.
Ekran dotykowy — postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić
kalibrację ekranu dotykowego.
Przywróć — przywrócenie domyślnych ustawień
czasu.
Ustawianie języków
Dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia > Język.
Głos — zmiana języka komunikatów głosowych.
Tekst — zmiana języka tekstu wyświetlanego na
ekranie. Zmiana języka komunikatów tekstowych nie
wiąże się ze zmianą języka danych mapy, takich jak
nazwy ulic.
Przywróć — przywrócenie domyślnych ustawień
wyświetlania.
Klawiatura — wybór klawiatury dla języka. Można
także zmienić tryb języka klawiatury z poziomu
dowolnej klawiatury, dotykając przycisku Język.
Aktualizowanie ustawień czasu
Przywróć — przywrócenie domyślnych języków.
Dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia > Czas.
Format czasu — wybierz format 12-, 24-godzinny
lub format czasu UTC.
Bieżący czas — wybierz Auto, aby automatycznie
dostosowywać czas do bieżącej strefy czasowej. Jeśli
nie jest wybrana opcja Auto, można dostosowywać
czas do strefy czasowej, zwiększając/zmniejszając
wartość o 15 minut.
32
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
Dostosowywanie urządzenia Navigator IV
Zmiana ustawień mapy
Dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia > Mapa.
Szczegółowość map — ta opcja służy do określania
stopnia szczegółowości mapy. Im więcej szczegółów,
tym wolniej mapa może być odświeżana.
Widok mapy — wybór perspektywy oglądania
mapy.
Dziennik podróży — wyświetlanie lub ukrywanie
dziennika podróży. Aby wyczyścić dziennik podróży,
dotknij kolejno Narzędzia > Moje dane > Wyczyść
dziennik podróży.
O mapie — wyświetlenie map załadowanych do
urządzenia Navigator IV oraz ich wersji. Dotknij
mapy, aby ją włączyć (zaznaczenie) lub wyłączyć
(brak zaznaczenia).
• Kierunek u góry — mapa wyświetlana jest
dwuwymiarowo (w trybie 2D), a kierunek
podróży znajduje się u góry.
Przywróć — przywrócenie domyślnych ustawień
mapy.
• Północ u góry — ta opcja umożliwia
wyświetlenie mapy dwuwymiarowo,
z kierunkiem północnym u góry ekranu.
Zmiana ikony pojazdu
• 3D — opcja pozwala wyświetlić mapę w trzech
wymiarach(3D) w układzie Kierunek u góry.
2. Wybierz żądaną ikonę i dotknij OK.
Układ danych mapy — zmiana ilości danych
widocznych na mapie.
1. Dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia > Wybór
pojazdu.
Dodatkowe ikony pojazdów można pobrać ze strony
www.garmingarage.com.
Dodawanie zabezpieczeń
Dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia >
Zabezpieczenia.
Garmin Lock — włączenie funkcji Garmin Lock™
w celu zablokowania urządzenia Navigator IV.
Wprowadź 4-cyfrowy kod PIN i ustaw bezpieczną
pozycję. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć na stronie 37.
Tryb bezpieczny — włączanie i wyłączanie trybu
bezpiecznego. Gdy pojazd jest w ruchu, tryb
bezpieczny wyłącza wszystkie funkcje urządzenia,
które wymagają znaczącej uwagi użytkownika
i mogą rozpraszać go podczas jazdy.
Przywróć — przywrócenie domyślnych
ustawień zabezpieczeń. Przywrócenie ustawień
bezpieczeństwa nie spowoduje wyzerowania kodu
PIN funkcji Garmin Lock ani bezpiecznej pozycji.
Automatyczny zoom mapy — opcja umożliwia
włączenie/wyłączenie opcji automatycznego zoomu
mapy. Mapa będzie automatycznie pomniejszana
podczas jazdy wyznaczoną trasą, oraz powiększana
wraz ze zmniejszeniem się dystansu do celu podróży.
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
33
Dostosowywanie urządzenia Navigator IV
Wyświetlanie informacji
o subskrypcji komunikatów
drogowych FM TMC
Uwaga: Ustawienia dotyczące ruchu drogowego
są dostępne tylko wtedy, gdy urządzenie Navigator
IV podłączone jest do zewnętrznego źródła zasilania
oraz radiowego odbiornika raportów o sytuacji na
drogach TMC.
Dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia >
Utrudnienia drogowe. Na wybranych obszarach
mogą nie być dostępne wszystkie funkcje.
Włącz ruch drogowy — włączenie/wyłączenie
informacji o ruchu rogowym.
Bieżący — wybór dostawcy. Wybierz Auto, aby
skorzystać z najlepszego dostawcy na danym
obszarze, lub wybierz określonego dostawcę, który
ma być używany.
Znajdź więcej — wyszukiwanie dodatkowych
dostawców komunikatów drogowych TMC.
Wjeżdżając na nowy obszar, dotknij Tak, aby
wyczyścić listę dostawców.
Subskrypcje — wyświetlenie subskrypcji informacji
o ruchu drogowym oraz dat ich wygaśnięcie (są one
dostępne na głównej stronie ustawień informacji
o ruchu drogowym w urządzeniach w Ameryce
Północnej).
podłącz urządzenie do zestawu słuchawkowego
Bluetooth obsługującego profil A2DP. Patrz
strony 19–21. Wybierz Zmień, aby przeprowadzić
parowanie i połączyć z innym urządzeniem. Kod PIN
(lub hasło) urządzenia Navigator IV to 1234.
Dodaj (lub Subskrypcje > Dodaj) — dodanie nowej
subskrypcji do usługi informacji o ruchu drogowym.
Aby zakupić subskrypcję, odwiedź stronę
www.garmin.com/fmtraffic.
Rozłącz — wybierz urządzenie, które chcesz
rozłączyć, a następnie dotknij Tak.
Kodu subskrypcji komunikatów drogowych nie
można użyć ponownie. Trzeba uzyskać nowy kod
przy każdym odnowieniu usługi. Jeśli posiadasz kilka
radiowych odbiorników komunikatów drogowych,
musisz uzyskać osobny kod dla każdego odbiornika.
Zmiana ustawień technologii
Bluetooth
Dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia >
Bluetooth.
Uwaga: Jeśli funkcja Bluetooth jest włączona,
można uzyskać dostęp do ustawień Bluetooth,
dotykając na stronie Menu.
Usuń — wybierz urządzenie, które ma zostać
usunięte z pamięci urządzenia Navigator IV,
a następnie dotknij Tak.
Bluetooth — włączanie/wyłączanie modułu
Bluetooth. Jeśli moduł Bluetooth jest włączony, na
stronie Menu widoczna jest ikona Bluetooth .
Wybierz Wyłączone, aby zapobiec automatycznemu
łączeniu się urządzenia.
Przyjazna nazwa — wprowadź przyjazną nazwę,
która pozwoli identyfikować urządzenie Navigator
IV w urządzeniach z technologią Bluetooth. Dotknij
Gotowe.
Przywróć — przywrócenie domyślnych ustawień
Bluetooth. Nie spowoduje to usunięcia danych
parowania.
Telefon lub Dźwięk — wybierz kolejno Dodaj >
OK, aby sparować z urządzeniem wyposażonym
w bezprzewodową technologię Bluetooth. Aby
słuchać bezprzewodowo wysokiej jakości dźwięku,
34
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
Dostosowywanie urządzenia Navigator IV
Zmiana ustawień punktów
alarmowych
Aby móc dostosować ustawienia punktów
alarmowych, w urządzeniu muszą być załadowane
punkty alarmowe (takie jak punkty szczególne, baza
danych kamer monitorujących lub plik TourGuide®).
Patrz strona 38.
Dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia > Punkty
alarmowe.
Punkty alarmowe — dotknij Zmień, aby włączyć/
wyłączyć alerty wyświetlane przed dojazdem
do własnych punktów szczególnych lub kamer
monitorujących.
TourGuide — umożliwia ustawienie sposobu
włączania dźwięku dla systemu TourGuide. Wybranie
opcji Autoodtwarzanie powoduje odtwarzanie
nagrania dla całej zaprogramowanej trasy; opcja
Monit powoduje wyświetlanie ikony głośnika
na
mapie, jeśli w trakcie jazdy będą dostępne informacje
turystyczne; można również wybrać opcję Wył.
Przywróć — przywrócenie oryginalnych ustawień
punktów alarmowych.
Zmiana ustawień wskaźnika
paliwa
Po podłączeniu do uchwytu motocyklowego
urządzenie Navigator IV może ostrzegać o niskim
poziomie paliwa w baku.
Dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia >
Wskaźnik paliwa.
Śledzenie zużycia paliwa — dotknij Wł. Na stronie
Mapa, poniżej kompasu, zostanie wyświetlony
wskaźnik paliwa.
Dystans na zbiornik — wprowadź całkowity
dystans, jaki motocykl może przejechać na
pojedynczym zbiorniku paliwa.
Ostrzeżenie o niskim stanie paliwa — wybierz
poziom paliwa, po osiągnięciu którego ma być
wyświetlane powiadomienie o niskim stanie paliwa.
Korzystanie z alarmu niskiego stanu
paliwa
Przywrócić wszystkie
ustawienia
1. Dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia.
2. Dotknij Przywróć.
3. Dotknij Tak.
Usuwanie danych użytkownika
Uwaga: Spowoduje to usunięcie wszystkich
informacji wprowadzonych przez użytkownika.
1. Przytrzymaj palec w prawym dolnym rogu ekranu
urządzenia Navigator IV podczas jego włączania
się.
2. Przyciskaj ekran palcem, aż do pojawienia się
komunikatu.
3. Dotknij Tak, aby usunąć wszystkie dane
użytkownika.
Przywrócone zostaną wszystkie domyślne ustawienia.
Wszystkie elementy, które zostały zapisane, zostaną
usunięte.
Gdy poziom paliwa w baku jest na tyle niski, że
uruchomiony zostaje alarm niskiego poziomu
paliwa, na stronie Mapa widoczna jest ikona .
Dotknij ikony, aby wyświetlić listę pobliskich stacji
benzynowych.
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
35
Załącznik
Załącznik
Opcje dźwięku urządzenia Navigator IV
Zasilanie
Źródło
Uchwyt
motocyklowy
Uchwyt
samochodowy
lub brak
uchwytu
36
Komunikaty
nawigacyjne
Pliki muzyczne w formacie
MP3 (z możliwością
odtworzenia za
pośrednictwem programu
Media Player)
Telefon (połączenie Bluetooth)
Słuchawki Bluetooth
(z obsługą profilu A2DP)
tak
tak
tak
Słuchawki Bluetooth
(bez obsługi profilu A2DP)
tak
nie
tak
Głośnik wbudowany
nie
nie
nie
Gniazdo słuchawek
nie
(niedostępne)
nie
(niedostępne)
nie
(niedostępne)
Wyjście audio na wiązce
przewodów (nie jest dostępne
we wszystkich modelach
motocyklowych)
tak
nie
nie
Słuchawki Bluetooth
(z obsługą profilu A2DP)
tak
tak
tak
Słuchawki Bluetooth
(bez obsługi profilu A2DP)
tak
nie
tak
Głośnik wbudowany
tak
nie
tak
Gniazdo słuchawek
tak
tak
tak
Opcje dźwięku
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
Załącznik
Resetowanie urządzenia
Navigator IV
Jeśli urządzenie Navigator IV przestanie działać,
należy je wyłączyć i ponownie włączyć.
Jeśli wykonanie tej czynności nie rozwiąże
problemu, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk
przez 8 sekund. Włącz ponownie urządzenie
Navigator IV. Urządzenie Navigator IV powinno
działać prawidłowo.
Kalibracja ekranu
Jeśli ekran dotykowy nie reaguje prawidłowo, należy
go skalibrować.
1. Dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia >
Wyświetlanie.
2. W menu Ekran dotykowy dotknij Kalibruj.
3. Postępuj zgodnie z ‑instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
Blokada urządzenia
Navigator IV
Garmin Lock to system antykradzieżowy, który
blokuje urządzenie Navigator IV. Przy każdym
włączeniu urządzenia Navigator IV należy
wprowadzić numer PIN lub udać się do
bezpiecznej pozycji.
1. Dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia >
Zabezpieczenia.
2. Dotknij przycisku znajdującego się poniżej pozycji
Garmin Lock.
3. Wprowadź 4-cyfrowy kod PIN i pojedź do
bezpiecznej pozycji.
Co to jest bezpieczna pozycja?
Wybierz jako pozycję bezpieczeństwa taką pozycję,
do której często powracasz, np. dom. Jeśli urządzenie
Navigator IV odbiera sygnały z satelitów i znajdujesz
się w bezpiecznej pozycji, nie musisz wpisywać kodu
PIN.
UWAGA: Jeśli zapomnisz kodu PIN i bezpiecznej
pozycji, musisz przesłać urządzenie Navigator
IV do firmy Garmin w celu jego odblokowania.
Dodatkowo musisz przesłać ważny dowód
rejestracji produktu lub ważny dowód zakupu.
nüMaps Guarantee™
Zarejestruj swoje urządzenie Navigator IV na stronie
http://my.garmin.com w ciągu 60 dni od rozpoczęcia
korzystania z funkcji nawigacji satelitarnej. Dzięki
temu zyskasz prawo do otrzymania jednej bezpłatnej
aktualizacji map — o ile będzie ona dostępna.
Prawo do skorzystania z opcji bezpłatnej aktualizacji
map nie przysługuje osobom, które zarejestrowały
produkt telefonicznie bądź przeprowadziły rejestrację
w trybie online po upływie 60 dni od pierwszego
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
odebrania sygnału z satelitów podczas korzystania
z funkcji nawigacyjnych urządzenia
Navigator IV. Więcej informacji można znaleźć na
stronie www.garmin.com/numaps.
UWAGA: Program nüMaps Guarantee nie ma
zastosowania w przypadku produktów, które nie są
wyposażone w fabrycznie załadowane mapy.
Dodatkowe mapy
Można kupić dodatkowe mapy do urządzenia
Navigator IV. Aby zobaczyć listę zgodnych
z urządzeniem Navigator IV map, odwiedź stronę
produktu Navigator IV w serwisie firmy Garmin
(www.garmin.com) i kliknij kartę Mapy.
Aktualizowanie
oprogramowania
1. Odwiedź stronę www.garmin.com/products
/webupdater i pobierz aplikację komputerową
WebUpdater.
2. Podłącz urządzenie Navigator IV do komputera
przy użyciu kabla mini-USB.
3. Uruchom program WebUpdater i wykonuj
instrukcje wyświetlane na ekranie.
37
Załącznik
Po potwierdzeniu, że chcesz wykonać aktualizację,
program WebUpdater automatycznie pobierze
aktualizację i zainstaluje ją w urządzeniu Navigator
IV.
Dodatki i opcjonalne akcesoria
Aby uzyskać więcej informacji na temat
opcjonalnych akcesoriów, odwiedź stronę
www.garmin.com/products/navigatorIV lub
skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy
BMW Motorrad.
Kamery monitorujące
Informacje o kamerach monitorujących dostępne
są tylko dla niektórych obszarów. Sprawdź ich
dostępność na stronie http://my.garmin.com. Dla tych
obszarów urządzenie Navigator IV zawiera pozycje
setek kamer monitorujących. Urządzenie Navigator
IV będzie ostrzegać o zbliżaniu się do miejsca
kamery monitorującej oraz powiadomi o zbyt
szybkiej jeździe. Dane są uaktualniane przynajmniej
co tydzień, tak więc użytkownik zawsze ma dostęp
do aktualnych informacji.
W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region
lub rozszerzyć istniejącą subskrypcję. Każdy
z zakupionych regionów ma określoną datę
ważności.
Uwaga: Firma Garmin nie odpowiada za
dokładność ani za konsekwencje korzystania z bazy
danych własnych punktów szczególnych (POI)
i kamer monitorujących.
Własne punkty POI
Użyj programu POI Loader, aby załadować własne
punkty szczególne (POI) do urządzenia Navigator
IV. Bazy zawierające punkty szczególne (POI)
są oferowane przez różne firmy w Internecie.
Niektóre takie bazy zawierają informacje o punktach
alarmowych, takich jak strefy wokół szkół.
Odwiedź stronę www.garmin.com/extras i kliknij
pozycję POI Loader, aby zainstalować program
POI Loader na komputerze. Aby uzyskać więcej
informacji, zapoznaj się z plikiem pomocy aplikacji
POI Loader. Naciśnij F1, aby wyświetlić plik
pomocy.
Aby usunąć własne punktu POI z urządzenia
Navigator IV, podłącz urządzenie Navigator IV do
komputera. Otwórz folder Garmin\poi na dysku
urządzenia Navigator IV lub na karcie pamięci. Usuń
plik o nazwie poi.gpi.
TourGuide
TourGuide™ umożliwia odtwarzanie w urządzeniu
Navigator IV kierowanych przez GPS dźwiękowych
tras wycieczkowych utworzonych przez inne firmy.
Te dźwiękowe trasy wycieczkowe mogą wskazywać
drogę, jednocześnie przekazując ciekawe informacje
o historycznych miejscach znajdujących się wzdłuż
trasy. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź
stronę www.garmin.com/extras i kliknij pozycję
POI Loader.
Aby wyświetlić pliki TourGuide, dotknij kolejno
Dokąd? > Dodatki > Własne punkty POI. Aby
zmienić ustawienia funkcji TourGuide, dotknij
kolejno Narzędzia > Ustawienia > Punkty
alarmowe > TourGuide.
Aby wyświetlić własne punkty POI, dotknij kolejno
Dokąd? > Dodatki > Własne punkty POI. Aby
zmienić ustawienia alertów punktów alarmowych,
dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia > Punkty
alarmowe > Alerty punktów alarmowych.
38
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
Załącznik
Przewodnik Garmin Travel Guide
Przewodnik podróżny Garmin Travel Guide™,
podobnie jak papierowe przewodniki, zawiera
szczegółowe informacje o miejscach, takich tak
restauracje czy hotele. Aby kupić akcesoria, odwiedź
stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin.
Aby skorzystać z przewodnika turystycznego,
włóż kartę pamięci do urządzenia Navigator IV.
Dotknij kolejno Dokąd? > Dodatki. Dotknij nazwę
przewodnika Travel Guide™, aby go wyświetlić.
Informacje o baterii
Urządzenie Navigator IV zawiera wymienną ‑
baterię litowo-jonową. Aby maksymalnie wydłużyć
czas działania baterii, nie należy pozostawiać
urządzenia Navigator IV w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz
należy unikać długiego wystawiania urządzenia na
działanie wysokiej temperatury.
Ikona baterii
w rogu strony Menu wskazuje
stan naładowania baterii urządzenia Navigator
IV. Aby zwiększyć dokładność tych wskazań,
całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją
naładuj. Nie odłączaj urządzenia Navigator IV aż do
całkowitego naładowania.
Wymiana baterii w urządzeniu
Navigator IV
W razie konieczności wymiany baterii w urządzeniu
Navigator IV, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą
produktów firmy BMW Motorrad. Zużytą baterię
nienadającą się do dalszego użytku należy przekazać
do lokalnego punktu utylizacji odpadów.
Ładowanie urządzenia
Navigator IV
• Użyj uchwytu motocyklowego.
• Użyj opcjonalnego przewodu zasilającego
z gniazda zapalniczki.
• Użyj opcjonalnego kabla USB.
• Użyj opcjonalnego kabla do zasilacza
sieciowego.
• Nie można korzystać z urządzenia Navigator
IV podczas jego ładowania po podłączeniu do
zasilania lub ładowania za pośrednictwem kabla
USB.
UWAGA: Gdy urządzenie Navigator IV jest
wyłączone, jego bateria nie ładuje się w uchwycie
motocyklowym.
Uwaga: Aby naładować urządzenie Navigator
IV umieszczone w uchwycie samochodowym,
konieczne jest użycie przewodu zasilającego
z gniazda zapalniczki.
Wydłużanie czasu działania baterii
• Zmniejsz poziom podświetlenia ekranu
(Narzędzia > Ustawienia > Wyświetlanie >
Jasność).
• Aby wyłączyć łączność Bluetooth, patrz
strona 19.
• Nie zostawiaj urządzenia Navigator IV
w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych. Unikaj długiego
wystawiania na działanie wysokiej temperatury.
• Użyj opcjonalnej ładowarki baterii.
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
39
Załącznik
Zmiana bezpiecznika
w zasilaczu samochodowym
(opcjonalnym)
Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać,
aby nie zgubić żadnego małego elementu, i upewnić
się, że zostały one umieszczone we właściwym
miejscu.
Jeśli urządzenie nie ładuje się w pojeździe, być może
należy wymienić bezpiecznik znajdujący się
w końcówce zasilacza samochodowego.
1. Odkręć i zdejmij okrągłą, czarną nakrętkę.
2. Wyjmij bezpiecznik (cylinder ze szkła i srebra),
a następnie wymień go na
bezpiecznik 3 A.
Nakrętka
3. Upewnij się, że srebrna
końcówka jest umieszczona
w czarnej nakrętce. Przykręć
czarną nakrętkę.
40
Srebrna
końcówka
Bezpiecznik
Informacje o sygnałach
satelitarnych GPS
Aby móc korzystać z funkcji nawigacji, urządzenie
Navigator IV musi odbierać sygnały z satelitów
GPS (Global Positioning System, globalny system
pozycjonowania). Odbiór sygnałów satelitarnych
przez urządzenie Navigator IV może być niemożliwy
w pomieszczeniach, w pobliżu wysokich budynków
i drzew oraz na zamkniętych parkingach. Aby
skorzystać z urządzenia Navigator IV, wyjdź na
zewnątrz, na obszar wolny od wysokich przeszkód.
Gdy urządzenie Navigator IV odbiera sygnały
z satelitów, słupki moc sygnału na stronie Menu
są zielone
. W przypadku utraty sygnału
satelitarnego słupki te zmieniają kolor na czerwony
lub stają się przezroczyste
.
Więcej informacji na temat systemu GPS można
znaleźć na stronie www.garmin.com/aboutGPS.
Wyjmowanie urządzenia
Navigator IV i uchwytów
Aby wyjąć urządzenie Navigator IV z podstawki
uchwytu samochodowego lub motocyklowego,
naciśnij przycisk z boku podstawki i przechyl
urządzenie Navigator IV do przodu.
Aby wyjąć podstawkę z uchwytu samochodowego,
obróć podstawkę w prawo lub w lewo. Użyj siły, aby
gniazdo w podstawce zwolniło kulkę uchwytu.
Dbanie o urządzenie
Navigator IV
Urządzenie Navigator IV zawiera podzespoły
elektroniczne o dużej czułości, które mogą ulec
uszkodzeniu pod wpływem nadmiernych wstrząsów
lub wibracji, przekraczających te normalnie
występujące podczas jazdy motocyklem lub
samochodem. W celu zminimalizowania ryzyka
uszkodzenia urządzenia Navigator IV należy chronić
je przed upadkiem i unikać korzystania z niego
w miejscach, w których występują silne wstrząsy lub
wibracje.
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
Załącznik
Czyszczenie obudowy
Urządzenie Navigator IV zostało wykonane
z wysokiej jakości materiałów i nie wymaga
przeprowadzania czynności konserwacyjnych innych
niż czyszczenie. Wyczyść obudowę (omijając ekran
dotykowy), używając ściereczki zwilżonej łagodnym
roztworem czyszczącym, a następnie wytrzyj ją do
sucha. Nie należy używać chemicznych środków
czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą
one uszkodzić elementy plastikowe.
Czyszczenie ekranu dotykowego
Ekran dotykowy należy czyścić miękką, czystą
i niestrzępiącą się ściereczką. W razie potrzeby
można użyć wody, alkoholu izopropylowego lub
płynu do czyszczenia szkieł okularowych. W tym
celu należy zwilżyć ściereczkę płynem, a następnie
delikatnie przetrzeć ekran dotykowy.
Ochrona urządzenia Navigator IV
• Nieużywane urządzenie Navigator IV
należy przechowywać w etui dołączonym
w opakowaniu.
• Nie wolno przechowywać urządzenia Navigator
IV w miejscach, w których występują
ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego
trwałym uszkodzeniem.
• Chociaż rysika do komputerów kieszonkowych
można używać do obsługi ekranu dotykowego,
nigdy nie należy tego robić podczas kierowania
pojazdem. Zabronione jest używanie
jakichkolwiek twardych albo ostro zakończonych
przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
ponieważ grozi to uszkodzeniem ekranu.
Zapobieganie kradzieży
• Aby zminimalizować ryzyko kradzieży,
nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem
usunąć z zasięgu wzroku. Zalecane jest również
usunięcie z szyby śladów pozostawionych przez
przyssawkę.
• Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce
rozdzielczej.
• Zarejestruj produkt na stronie
http://my.garmin.com.
• Korzystaj z funkcji Garmin Lock. Patrz strona 37.
Deklaracja zgodności
Firma Garmin niniejszym deklaruje, że produkt
Navigator IV spełnia zasadnicze wymagania
dyrektywy 1999/5/WE i inne określone w niej
warunki. Treść deklaracji zgodności można znaleźć
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
w sekcji poświęconej produktowi na stronie
internetowej firmy Garmin pod adresem:
www.garmin.com.
Umowa licencyjna na
oprogramowanie
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA Navigator
IV OZNACZA ZGODĘ UŻYTKOWNIKA
NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW
NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ NA
OPROGRAMOWANIE. NALEŻY DOKŁADNIE
ZAPOZNAĆ SIĘ Z UMOWĄ.
Firma Garmin udziela użytkownikowi ograniczonej
licencji na użytkowanie oprogramowania
urządzenia (zwanego w dalszej części umowy
„oprogramowaniem”) w formie binarnego pliku
wykonywalnego podczas normalnej eksploatacji
produktu. Nazwa, prawa własności i prawa własności
intelektualnej do oprogramowania należą do firmy
Garmin.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że
oprogramowanie jest własnością firmy Garmin
i jest chronione prawem autorskim obowiązującym
w Stanach Zjednoczonych oraz międzynarodowymi
traktatami ochrony praw autorskich. Użytkownik
przyjmuje do wiadomości, że struktura,
organizacja i kod oprogramowania stanowią
41
Załącznik
cenną tajemnicę handlową firmy Garmin i że
kod źródłowy oprogramowania pozostaje cenną
tajemnicą handlową firmy Garmin. Użytkownik
zgadza się nie dekompilować, dezasemblować,
modyfikować Oprogramowania ani odtwarzać
jego kodu źródłowego lub dokonywać transkrypcji
do formy możliwej do odczytu w części lub
w całości. Użytkownik zgadza się nie tworzyć
żadnych programów pochodnych opartych na
Oprogramowaniu. Użytkownik zgadza się nie
eksportować ani reeksportować Oprogramowania
do żadnego kraju niezgodnie z ustawą o kontroli
eksportu obowiązującą w Stanach Zjednoczonych.
Dane techniczne
Czas ładowania: ok. 4 godziny
Masa: 270 g (6,17 uncji)
Moc wejściowa: zasilanie prądem stałym
z samochodu za pomocą przewodu zasilającego
z gniazda zapalniczki i podstawki lub z uchwytu
motocyklowego; zasilanie prądem zmiennym za
pomocą opcjonalnego akcesorium
Wymiary (szer. × wys. × gł.):
136 × 83,4 × 24 mm (5,35 × 3,28 × 0,94 cala)
Wyświetlacz: przekątna 4,3 cala, 480 × 272 piksele;
wyświetlacz panoramiczny TFT WQVGA z białym
podświetleniem, dotykowy
Etui: wodoodporne (IPx7)
Zakres temperatury roboczej: od -20°C do 60°C
(-4°F do 158°F)
Zakres temperatury ładowania: od 0°C do 45°C
(32°F do 113°F)
Przechowywanie danych: wewnętrzna pamięć
i opcjonalna wymienna karta pamięci. Urządzenie
Navigator IV jest zgodne z większością markowych
kart pamięci micro-SDHC o pojemności do 32 GB.
Nieograniczony czas przechowywania danych.
Pobór: maks. 10 W
Czas działania baterii: do 4 godzin zależnie od
trybu pracy i ustawień
Typ baterii: wymienna bateria litowo-jonowa
Odbiornik GPS: bardzo czuły
Czasy odbioru sygnału*:
Ciepły start: <1 sekunda.
Zimny start: <38 sekund.
Przywracanie ustawień fabrycznych: <45 sekund.
* Średnie czasy odbioru sygnału dla odbiornika nie
będącego w ruchu, z czystym widokiem nieba.
Połączenie z komputerem: pamięć masowa USB,
tryb plug-and-play
Gniazdo słuchawek: standardowe 3,5 mm
42
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
Załącznik
Rozwiązywanie problemów
Problem/pytanie
Rozwiązanie/odpowiedź
Urządzenie Navigator IV
w ogóle nie odbiera sygnału
z satelitów.
Wyjdź z urządzeniem Navigator IV na zewnątrz parkingu wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków i drzew. Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Urządzenie Navigator IV nie
ładuje się w pojeździe.
Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki.
Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe zapalniczki jest zasilanie.
Urządzenie Navigator IV można ładować jedynie w zakresie temperatur od 0°C do 45°C (32°F–113°F). Jeśli urządzenie Navigator IV zostało umieszczone
w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w innym gorącym miejscu, nie może być ładowane.
Użyj do ładowania urządzenia przewodu samochodowego. Nie można używać złącza USB na uchwycie samochodowym do ładowania urządzenia Navigator IV.
Jak usunąć wszystkie dane
użytkownika?
Przytrzymaj palec w prawym dolnym rogu ekranu podczas włączania się urządzenia Navigator IV. Przyciskaj ekran palcem, aż do pojawienia się komunikatu.
Dotknij Tak, aby usunąć wszystkie dane użytkownika.
Urządzenie Navigator IV jest
zablokowane/zawiesiło się.
Jeśli ekran urządzenia Navigator IV przestaje reagować, wyłącz urządzenie Navigator IV, a następnie włącz je ponownie. Jeśli wykonanie tej czynności nie
spowoduje rozwiązania problemu, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 8 sekund. Włącz ponownie urządzenie Navigator IV. Urządzenie Navigator IV
powinno działać prawidłowo.
Ekran dotykowy nie reaguje
prawidłowo na dotyk.
Wyłącz urządzenie Navigator IV. Przytrzymaj palec na ekranie oraz naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Przytrzymuj naciśnięty przycisk do czasu wyświetlenia
ekranu kalibracji.
Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Nie słyszę przez wewnętrzny W menu głównym dotknij Głośność, upewnij się, że nie została wybrana opcja Wycisz, a następnie wybierz poziom głośności inny niż 0%.
głośnik dźwięków.
Dźwięk, który próbujesz odsłuchać, może nie zostać odtworzony za pośrednictwem używanego urządzenia. Zapoznaj się z matrycą opcji dźwięku na strona 36.
Wskazania stanu
wyczerpania baterii są
niedokładne.
Całkowicie rozładuj baterię urządzenia, a następnie całkowicie ją naładuj (bez przerywania ładowania).
Mój telefon nie łączy się
z urządzeniem Navigator IV.
Dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth. Upewnij się, że dla pola Bluetooth została wybrana opcja Włączone.
Telefon musi być włączony i znajdować się w odległości około 10 metrów (33 stóp) od urządzenia Navigator IV.
Więcej pomocnych informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/bluetooth.
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
43
Załącznik
Problem/pytanie
Rozwiązanie/odpowiedź
Co wskazuje na to, że
urządzenie Navigator IV
pracuje w trybie pamięci
masowej USB?
Kiedy urządzenie Navigator IV pracuje w trybie Pamięć masowa USB, wyświetlany jest obraz urządzenia Navigator IV podłączonego do komputera. Poza tym
powinny być widoczne dwa nowe dyski wymienne w oknie Mój komputer.
Komputer w ogóle nie
wykrywa podłączonego
urządzenia Navigator IV.
1. Odłącz kabel USB od komputera.
2. Wyłącz urządzenie Navigator IV.
3.Podłącz kabel USB do komputera i do urządzenia Navigator IV. Urządzenie Navigator IV automatycznie się włączy i przejdzie w tryb pamięci masowej USB.
Na liście dysków nie
ma nowych dysków
wymiennych.
Jeśli w komputerze zmapowano kilkanaście dysków sieciowych, system Windows może mieć problem z przypisaniem litery dysku do dysków Navigator IV.
Zapoznaj się z zasobami pomocy dostępnymi w systemie, aby sprawdzić, jak przypisać litery do dysków.
Nie mogę uzyskać informacji
o ruchu drogowym.
Upewnij się, że znajdujesz się w zasięgu usługi. Aby móc uzyskać informacje o ruchu drogowym dla danego obszaru, musisz znajdować się w zasięgu usługi.
Upewnij się, że odbiornik komunikatów drogowych FM TMC jest podłączony do gniazda zasilania na podstawce oraz do gniazda zasilania w pojeździe.
Jak znaleźć restauracje
w pobliżu hotelu, w którym
mam zamiar nocować?
1.
2.
3.
4.
Chcę dojechać do miasta,
nie znając nazwy ulicy.
Zamiast wyszukiwać adres, dotknij kolejno Dokąd? > Miasta, aby rozpocząć podróż trasą do centrum wybranego miasta.
44
Dotknij kolejno Dokąd? > Blisko > Inne miasto (i wpisz miasto, w którym chcesz spędzić urlop).
Wyszukaj hotel i dotknij Jedź!.
Dotknij kolejno Menu > Dokąd? > Blisko > Cel podróży.
Wyszukaj restaurację. Na górze listy zostaną wyświetlone najbliższe restauracje.
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
Indeks
Indeks
A
A2DP 20
akcesoria 38
aktualizowanie
mapy 37
oprogramowanie 37
aktualna pozycja, zapisywanie 14
alerty
kamera monitorująca 38
punkt alarmowy 35
asystent pasa ruchu 18
automatyczny zoom 33
automatyczny zoom mapy 33
B
bateria litowo-jonowa 39, 42
baza danych kamer monitorujących
bezdroże, wyznaczanie tras 16, 31
bezpieczna pozycja 37
bezpiecznik, wymiana 40
blokowanie urządzenia Navigator IV 37
C
czas na świecie 29
D
dane techniczne 42
dane użytkownika, usuwanie 35
dbanie o urządzenie Navigator IV 40
Deklaracja zgodności 41
dodatki 14, 38, 39
dodatkowe mapy 37
Dokąd? 11–15
Dom
numer telefonu 21
pozycja 12
dostosowywanie urządzenia Navigator IV 31–35
dzienniki podróży 28, 33
edytowanie 28
udostępnianie 28
usuwanie 28
wyświetlanie 28
wyświetlanie na mapie 28
zapisywanie 28
dzwonienie
dom 21
historia 21
odbieranie 20
rozłączanie się 20
wyciszanie 20
ze strony Jedź! 12
E
ekran
jasność 32
zrzuty ekranowe 32
ekran dotykowy
czyszczenie 41
kalibrowanie 37
ustawienia 32
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
F
format listy odtwarzania M3U 25
funkcje głośnomówiące 19–21
G
Garmin Lock 33
Gdzie jestem? 27
geocaching 15
głośność 10
gniazdo kart SD 4
gniazdo słuchawek 42
GPS
informacje o GPS 40
wyłączanie/włączanie 31
I
identyfikator urządzenia 31
ikona ograniczenia prędkości 10, 17
ikona pojazdu 17, 33
informacje o baterii 39
informacje o podróży, resetowanie 18
J
jasność 32
jednostki, przeliczanie 30
Jedź do domu 12
język głosu 32
język tekstu 32
K
kalkulator 30
karta microSD
dozwolony rozmiar 42
pozycja 4
zgodne marki 42
karta pamięci 42
karta SD 26, 42
udostępnianie 16
kilometry 31
klawiatura 13
tryb języka 13, 32
układ 31
klawiatura ekranowa 13
klawiatura QWERTY 31
klawisz zasilania 4
kod pocztowy 11
kolor tła 32
kontakt z firmą Garmin 1
kontaktowanie się z firmą Garmin 1
kontury ukształtowania terenu 15
konwertowanie
jednostki 30
waluta 30
książki 25
książki audio 25
L
ładowanie plików do urządzenia Navigator
IV 26
ładowanie urządzenia Navigator IV 39, 43
lista odtwarzania 24
edytowanie 25
odtwarzanie 25
tworzenie 24
z komputera 25
zapisywanie bieżącej 24
literowanie nazwy 13
45
Indeks
M
maksymalna prędkość, zerowanie 18, 35
mapa
aktualizacja 37
dodatkowa 37
dostosowywanie 33
O mapie, przycisk 33
pokaż 33
powiększanie 15
przeglądanie 15
ruch 15
stopień szczegółowości 33
wersja 33
włączanie map szczegółowych 33
MapSource 37
mapy szczegółowe 33
miary, przeliczanie 30
mikrofon 4
mile 31
mocowanie
wyjmowanie z uchwytu 40
Moje dane 28
muzyka 24
myGarmin 1
N
Narzędzia 27–30
nawigacja
tryb 31
ustawienia 31
nawigacja do zdjęć 14–15
nüMaps Guarantee 37
numer seryjny 4
numeryczna mapa terenu 15
46
O
objazd 10
obsługiwane typy plików 26
obszar wyszukiwania 11
odbiornik komunikatów drogowych
antena 7
odłączanie uchwytu samochodowego 40
odtwarzacz multimedialny 24–25
opcje dźwięku 36
opcje strony Jedź! 12
oprogramowanie
aktualizacja 37
umowa licencyjna 41
wersja 31
P
parowanie telefonu komórkowego 19
PIN
Bluetooth 34
Garmin Lock 37
pliki 26
obsługiwane typy 26
przesyłanie 26
usuwanie 26
zarządzanie 26
pliki MP3
odtwarzanie 24
wczytywanie 26
poczta głosowa 20
podstawka 6
połączenie przychodzące 20
połączenie z komputerem 26
Pomoc 27
pomoc ratunkowa 27
pomoc w urządzeniu 27
powiększanie 15
przechowywanie urządzenia Navigator IV 41
przesyłanie plików 26
przewodnik językowy 29
przewodnik turystyczny 39
punkt pośredni, dodawanie 10
rejestrowanie 41
resetowanie
maksymalna prędkość 18
podróż, dane 18
TracBack 15
trasy
bezdroże 31
dodawanie postoju 10
edytowanie 16
importowanie 28
objazd 10
podążanie 10
preferencje 31
symulacja 31
własne 16
tryb bezpieczny 33
tryb pracy 8, 31
S
U
R
skróty 8
śledzenie zużycia paliwa 35
słowniki dwujęzyczne 29
spis telefonów 21
strefa czasowa 32
strona Komputer podróży 18
strona Lista zwrotów 17
strona Następny zwrot 17
sygnały satelitarne 40
symulowanie trasy 31
T
technologia Bluetooth 19–21
A2DP 20
odłączanie telefonu 34
parowanie z telefonem 34
ustawienia 34
zestaw słuchawkowy 20
tłumaczenie słów 29
TourGuide 35
uchwyt motocyklowy 5
udostępnianie tras
za pomocą funkcji Bluetooth 16
układ danych mapy 33
ulubione
zapisywanie 14
Ulubione 14
edytowanie 14
zdjęcia 14
unikanie
kradzież 41
typy dróg 32
utrudnienia drogowe 22
USB
odłączanie 26
ustawianie aktualnej pozycji 15
ustawienia
przywracanie 35
ustawienia czasu 32
ustawienia systemowe 31
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
Indeks
ustawienia wyświetlania 32
ustawienia zabezpieczeń 33
usuwanie
dziennik podróży 28
lista ostatnio znalezionych 13
pliki 26
trasa 16
Ulubione 14, 16
własne punkty POI 38
wszystkie dane użytkownika 35
znak 13
utrudnienia drogowe 22, 22–23
dodawanie subskrypcji komunikatów
drogowych 34
wypadki 22
W
waluta, przeliczanie 30
WebUpdater 37
wersja dźwięku 31
widok 2D mapy 15, 33
widok 3D mapy 15, 33
widok kuli ziemskiej 15
własne punkty POI 38
wskazówki dojazdu 17
wskazówki szczegółowe 17
współrzędne 15
wybieranie głosowe 21
wyciszanie
dźwięk 10
połączenie telefoniczne 20
wyjście, dźwięk 10
gniazdo słuchawek 42
wyszukiwanie miejsc 9
adres 11
blisko innej pozycji 11
korzystanie ze zdjęć 14–15
opcje strony Jedź! 12
ostatnio wybrane 13
pozycja na mapie 15
wg kodu pocztowego 11
wg nazwy 13
zapisane miejsca (Ulubione) 14
Z
zabezpieczenie przed kradzieżą 33
zapisywanie
aktualna pozycja 14, 15, 27
znalezione miejsca 14
zdjęcia 27
znaki diakrytyczne 13
Podręcznik użytkownika urządzenia BMW Motorrad Navigator IV
47
Najnowsze darmowe aktualizacje oprogramowania (z wyjątkiem map) są zawsze dostępne
na stronie internetowej firmy Garmin pod adresem www.garmin.com.
© 2009–2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Numer katalogowy Garmin 190-01072-40 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising