Garmin | BMW Motorrad Navigator IV | Garmin BMW Motorrad Navigator IV Príručka používateľa

Garmin BMW Motorrad Navigator IV Príručka používateľa
BMW Motorrad
Navigator
www.bmw-motorrad.com
používateľská príručka
BMW Motorrad Navigator IV
© 2009–2011 BMW Motorrad a Garmin Ltd. alebo jej dcérske spoločnosti
Tento produkt pre vás vyvinula spoločnosť BMW Motorrad spoločne so spoločnosťou Garmin Ltd.
BMW Motorrad, D-80788 München, internetová adresa: www.bmw-motorrad.com.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel.: (913) 397.8200 alebo
(800) 800.1020
Fax: (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK
Tel.: +44 (0) 870.8501241 (mimo Spojeného kráľovstva)
0808 2380000 (v rámci Spojeného kráľovstva)
Fax: +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Tel.: 886/2.2642.9199
Fax: 886/2.2642.9099
Všetky práva vyhradené. Okrem prípadov výslovne uvedených v tomto dokumente sa bez predchádzajúceho výslovného súhlasu spoločnosti Garmin žiadna časť tejto príručky nesmie reprodukovať, kopírovať,
prenášať, rozosielať, preberať ani uchovávať na akomkoľvek úložnom médiu na ľubovoľné účely. Spoločnosť Garmin týmto udeľuje oprávnenie na prevzatie jednej kópie tejto príručky na pevný disk alebo iné
elektronické úložné médium za účelom prehliadania alebo tlače jednej kópie tejto príručky alebo jej revízie, a to len za predpokladu, že takáto elektronická alebo tlačená kópia tejto príručky bude obsahovať kompletný
text upozornenia o ochrane autorských práv, pričom akékoľvek neoprávnené komerčné distribuovanie tejto príručky alebo jej revízie je prísne zakázané.
Informácie obsiahnuté v tomto dokumente podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosti BMW Motorrad a Garmin si vyhradzujú právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov
a realizáciu zmien v obsahu bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Aktualizácie a ďalšie informácie týkajúce sa aplikácie a používania tohto produktu možno
nájsť na webovej stránke spoločnosti BMW Motorrad.
Garmin®, logo Garmin, MapSource®, TracBack® a TourGuide® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Garmin Lock™,
myGarmin™, a nüMaps Guarantee™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nemôžu používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
Slovnú známku a logá Bluetooth® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie tohto slova spoločnosťou Garmin podlieha licencii. Windows® je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch a iných krajinách. Mac® je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Apple Computer, Inc. Audible.com® je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Audible, Inc.
© Audible, Inc. 1997–2008. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. microSD™ je obchodná známka spoločnosti SanDisk alebo jej dcérskych spoločností. Ostatné ochranné známky
a obchodné mená sú vlastníctvom svojich príslušných majiteľov.
Júl 2011
Číslo dielu 190-01072-44 Rev. A
Vytlačené na Taiwane
Úvod
Úvod
Konvencie príručky zariadenia
Navigator IV
Keď ste vyzvaní k tomu, aby ste sa niečoho „dotkli“,
pomocou prsta sa dotknite položky na obrazovke.
Malé šípky (>) používané v texte poukazujú na to, že
sa musíte dotknúť niekoľkých položiek za sebou. Ak
napríklad uvidíte „dotknite sa položky Kam viesť? >
Obľúbené“, mali by ste sa dotknúť položky Kam
viesť? a následne sa dotknúť položky Obľúbené.
Tipy a skrátené príkazy pri
zariadení Navigator IV
Kontaktné informácie
Ak sa vyskytnú problémy pri používaní zariadenia
BMW Navigator IV alebo ak máte v spojitosti
s týmto produktom akékoľvek otázky, v USA
kontaktujte oddelenie produktovej podpory
spoločnosti Garmin na čísle 913/397.8200
alebo 800/800.1020. Oddeleniu produktovej
podpory môžete zaslať aj e-mail na adresu
BMWNavigatorUSA@garmin.com.
myGarmin™
Navštívte lokalitu http://my.garmin.com, aby
ste získali prístup k najnovším službám pre vaše
produkty značky Garmin:
• Zaregistrujte svoje zariadenie Garmin.
• Predplaťte si online služby s informáciami o
bezpečnostných kamerách (pozrite si stranu 38).
• Odblokujte voliteľné mapy.
V Európe kontaktujte svojho predajcu značky
BMW Motorrad alebo kontaktujte spoločnosť
Garmin (Europe) Ltd. telefonicky na čísle
+44 (0) 870.8501241 (mimo Spojeného kráľovstva)
a 0808 2380000 (v rámci Spojeného kráľovstva).
• Aby ste sa rýchlo vrátili na stranu ponuky,
dotknite sa a podržte stlačenú položku Späť.
• Aby ste zobrazili viac možností, dotknite sa
a
. Na rýchlejšie posúvanie sa
položky
dotknite týchto tlačidiel a podržte ich stlačené.
• Na základe režimu používania a nastavení sa
stránky budú zobrazovať odlišne.
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
1
Úvod
Obsah
Úvod....................................................................1
Konvencie príručky zariadenia Navigator IV.............1
Tipy a skrátené príkazy pri zariadení
Navigator IV............................................................1
Kontaktné informácie.................................................1
myGarmin™ . .............................................................1
Začíname pracovať...........................................4
Zariadenie Navigator IV.............................................4
Pohľad na motocyklový držiak...................................5
Inštalácia batérie.......................................................5
Inštalácia zariadenia Navigator IV do držiaka...........5
Montáž zariadenia Navigator IV v automobile...........6
Konfigurácia zariadenia Navigator IV........................7
Vyhľadávanie satelitov...............................................7
Používanie stránky ponuky.......................................7
Používanie skrátených príkazov................................8
Vyhľadanie vášho cieľa.............................................9
Nasledovanie vašej trasy........................................10
Nastavenie hlasitosti...............................................10
Kam viesť?....................................................... 11
Vyhľadanie adresy................................................... 11
Vyhľadávanie v blízkosti inej lokality....................... 11
Navigácia do iného mesta....................................... 11
Možnosti strany Choď!............................................12
2
Výber trasy..............................................................12
Nastavenie polohy Domov......................................12
Vyhľadať miesto vyhláskovaním názvu ..................13
Vyhľadanie posledných vyhľadaných miest............13
Používanie Obľúbených..........................................14
Používanie fotografií na navigáciu..........................14
Používanie bonusov................................................14
Vyhľadanie miesta pomocou mapy.........................15
Zadávanie súradníc.................................................15
Používanie možnosti TracBack®. ............................15
Používanie vlastných trás..............................16
Vytvorenie vlastnej trasy..........................................16
Úprava vlastných trás..............................................16
Zdieľanie trás...........................................................16
Používanie hlavných stránok.........................17
Mapová stránka.......................................................17
Stránka zoznamu odbočiek.....................................17
Strana ďalšej odbočky.............................................17
Stránka zobrazenia križovatky................................18
Stránka trasového počítača.....................................18
Volanie bez použitia rúk..................................19
Párovanie vašich zariadení.....................................19
Prijímanie hovoru ...................................................20
Uprostred hovoru . ..................................................20
Ponuka telefónu......................................................20
Používanie dopravných informácií................22
Cestná premávka....................................................22
Príjemdopravných informácií...................................22
Doprava vo vašej oblasti.........................................22
Farebný kód závažnosti..........................................22
Dopravná situácia na vašej trase............................23
Zobrazenie dopravnej mapy....................................23
Používanie prehrávačov médií.......................24
Prehrávanie hudby..................................................24
Počúvanie zvukových kníh......................................25
Správa súborov...............................................26
Načítavanie súborov................................................26
Podporované typy súborov......................................26
Vymazávanie súborov ............................................26
Používanie nástrojov......................................27
Nastavenia..............................................................27
Kde som?................................................................27
Pomocník................................................................27
Prehrávač médií......................................................27
Prehliadač obrázkov................................................27
Vlastné trasy............................................................27
Vlastné údaje...........................................................28
Správa denníkov ciest.............................................28
Svetový čas ............................................................29
Jazykový sprievodca...............................................29
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Úvod
Kalkulačka ..............................................................30
Konvertor jednotiek ................................................30
Prispôsobenie zariadenia Navigator IV
vašim potrebám...............................................31
Zmena nastavení systému......................................31
Zmena nastavení navigácie....................................31
Úprava nastavení zobrazenia..................................32
Aktualizácia nastavení času....................................32
Nastavenie jazykov.................................................32
Zmena nastavení mapy...........................................33
Zmena ikony vozidla................................................33
Pridanie bezpečnostných prvkov.............................33
Zobrazenie informácií o predplatení FM TMC.........34
Zmena nastavení technológie Bluetooth.................34
Zmena nastavení bodov priblíženia........................35
Zmena nastavení palivomera..................................35
Obnovenie všetkých nastavení...............................35
Vynulovanie dát používateľa...................................35
Aktualizácia softvéru...............................................37
Bonusy a voliteľné príslušenstvo.............................38
Vlastné body záujmu (POI).....................................38
Informácie o batérii . ...............................................39
Výmena batérie v zariadení Navigator IV................39
Nabíjanie zariadenia Navigator IV...........................39
Výmena poistky v sieťovom adaptéri vozidla
(voliteľné)..............................................................40
O satelitných signáloch GPS . ................................40
Vyberanie zariadenia Navigator IV a držiakov.........40
Starostlivosť o zariadenie Navigator IV ..................40
Vyhlásenie o zhode.................................................41
Licenčná zmluva pre softvér....................................41
Technické údaje.......................................................42
Ťažkosti...................................................................43
Register............................................................45
Príloha..............................................................36
Možnosti zvuku zariadenia Navigator IV.................36
Vynulovanie zariadenia Navigator IV.......................37
Kalibrácia obrazovky...............................................37
Uzamknutie zariadenia Navigator IV.......................37
nüMaps Guarantee™ ..............................................37
Dodatočné mapy.....................................................37
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
3
Začíname pracovať
Začíname pracovať
Zariadenie Navigator IV
Mini USB
konektor
Tlačidlo napájania:
Stlačením a podržaním zapnete/vypnete zariadenie Navigator IV.
Rýchlym stlačením upravíte hlasitosť a jas podsvietenia.
GPS anténa
Priečinok na kartu
microSD™
Konektor slúchadla/
zvukového výstupu
(pod ochranným krytom)
Reproduktor
Mikrofón
Konektor externej
antény
(pod ochranným krytom)
Kontakty
batérie
Uvoľňovacie tlačidlo:
Posunutím nabok a uvoľnením
otvoríte kryt batérie
Poznámka: Konektor slúchadla nemožno používať, keď sa prístroj nachádza
v kolíske motocyklového držiaka. Pozrite si tabuľku Možnosti zvuku na strane 36.
4
Sériové číslo (pod batériou)
P ozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde
nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Začíname pracovať
Pohľad na motocyklový držiak
Dotykom tlačidiel na ľavej strane motocyklového
držiaka zariadenia Navigator IV získate rýchly
prístup k softvérovým funkciám. Aby tlačidlá
fungovali, motocyklový držiak musí byť pripojený
k externému napájaciemu zdroju. Motocyklový
držiak nie je dostupný vo všetkých konfiguráciách.
➊
➋
➌
➊
Dotykom vykonáte priblíženie a oddialenie na
mape alebo vyberiete skrátený príkaz. Pozrite si
stranu 8.
➋
Dotykom prepínate medzi mapovou stránkou,
trasovým počítačom a prehrávačom médií.
Podržaním otvoríte nastavenia jasu.
➌
Dotykom si vypočujete aktuálny pokyn.
(Napríklad „Na Hlavnej ulici zabočte doľava,“.)
Podržaním otvoríte nastavenia hlasitosti.
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Inštalácia batérie.
pozornenie: Tento produkt obsahuje lítium-iónovú
U
batériu. Ak chcete predísť poškodeniu, jednotku pri
odchode z vozidla vyberte alebo ju umiestnite mimo
dosah slnečných lúčov.
1. Nájdite lítium‑iónovú batériu, ktorá bola dodaná
v balení s produktom.
2. Posúvajte uvoľňovacie tlačidlo, kým nevyskočí kryt
batérie na zadnej strane zariadenia Navigator IV.
3. Nájdite kovové kontakty na konci lítium‑iónovej
batérie.
POZNÁMKA: Keď je zariadenie Navigator IV
zapnuté, vždy nechajte batériu vloženú.
Inštalácia zariadenia
Navigator IV do držiaka.
1. Spodnú časť zariadenia Navigator IV vložte do
kolísky.
2. Zariadenie Navigator IV nakláňajte dozadu, kým
nezapadne na miesto.
Držiak
na motocykel
4. Vložte batériu tak, aby sa kovové kontakty na
batérii dotýkali kovových kontaktov v priečinku
batérie.
5. Znovu založte kryt batérie.
5
Začíname pracovať
3. Ak je viditeľná západka, zatlačte ju smerom
dolu, aby priľahla a bola zarovno s vrchnou
časťou zariadenia Navigator IV a držiaka, aby sa
zabezpečilo zaistenie zariadenia.
Západka
Montáž zariadenia Navigator IV
v automobile
Automobilový držiak je súčasťou voliteľnej súpravy
do auta.
Upínacie rameno
Prísavný držiak
Základná doska
1. Napájací kábel vozidla zapojte do napájacieho
konektora na pravej strane kolísky.
Uvoľňovacie tlačidlo
Uvoľňovacie
tlačidlo
Upozornenie: Pred jazdou sa ubezpečte,
že západka na držiaku prilieha a že je zariadenie
zabezpečené.
Kolíska
Napájací
kábel vozidla
4. Posuňte zaisťovaciu páku do uzamknutej polohy.
5. Upevnite kolísku na otočné rameno prísavného
držiaka.
2. Umiestnite prísavný držiak na palubnú dosku.
3. Zasuňte montážne rameno do prísavného držiaka.
POZNÁMKA: Pred pripojením nabíjačky batérie
k motocyklu vyberte zariadenie Navigator IV
z motocyklového držiaka. Pozrite si stranu 40.
6. Spodnú časť zariadenia Navigator IV vložte do
kolísky.
6
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Začíname pracovať
7. Zariadenie Navigator IV nakláňajte dozadu, kým
nezapadne na miesto.
Konfigurácia zariadenia
Navigator IV
Váš prístroj by sa mal automaticky zapnúť, ak je
zapojený a vozidlo je naštartované. Ak chcete zapnúť
zariadenie Navigator IV manuálne, stlačte tlačidlo
Napájanie. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Vyhľadávanie satelitov
1. Choďte von na otvorené priestranstvo, mimo
garáží a preč od vysokých budov.
2. Zastavte vozidlo a zapnite zariadenie Navigator IV.
8. Druhý koniec napájacieho kábla vozidla zapojte
do napájacej zásuvky vo vašom vozidle.
9. Ak používate prijímač dopravných informácií
v Európe, pripevnite anténu prijímača dopravných
informácií na predné sklo pomocou prísaviek.
Poznámka: Keď sa prístroj nachádza
v automobilovom držiaku, na nabíjanie zariadenia
Navigator IV sa musí použiť napájací kábel vozidla.
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Zachytávanie satelitných signálov môže trvať
niekoľko minút. Paličky
indikujú silu
satelitného signálu GPS. Keď je jedna z paličiek
zelená, zariadenie Navigator IV zachytilo satelitné
signály. Teraz si môžete zvoliť cieľ a navigovať
k nemu.
Používanie stránky ponuky
➊ ➋ ➌
➍
➎
➏
➐
➑ ➒ ➓
➊
➋
➌
Sila satelitného signálu GPS.
➍
➎
➏
➐
➑
Stav batérie.
➒
➓
Dotykom nastavíte hlasitosť.
Stav technológie Bluetooth®.
Dotykom vyberte režim motocykla, skútra,
automobilu alebo chodca.
Aktuálny čas. Dotykom zmeníte nastavenia.
Dotykom vyhľadáte cieľ.
Dotykom zobrazíte mapu.
Dotykom uskutočníte hovor pri pripojení ku
kompatibilnému mobilnému telefónu.
Dotykom použijete nástroje, ako sú nastavenia,
Kde som?, Pomocník a trasy.
7
Začíname pracovať
Výber režimu používania
Zmena režimu používania
1. Dotknite sa ikony režimu používania.
2. Vyberte režim a dotknite sa položky OK.
Motocykel
Skúter
Automobil
Chodec
Zariadenie Navigator IV ponúka niekoľko režimov
používania pre rôzne režimy dopravy. Smerovanie
a navigácia sa vypočítavajú odlišne na základe vášho
užívateľského režimu. Napríklad ‑ jednosmerné
ulice sa spracovávajú odlišne v režime chôdze ako
v režime jazdy.
3. Dotknite sa položky Áno a podľa pokynov na
obrazovke nakonfigurujte nastavenia‑.
Používanie skrátených príkazov
Na zariadení Navigator IV sú k dispozícii skrátené
príkazy na posúvanie, približovanie mapy, výber
položky Choď! a iných možností.
Keď sa na obrazovke nad tlačidlom alebo vedľa
tlačidla objavia znamienka + a -, dotykom tlačidla
alebo na motocyklovom držiaku vyberte
príslušnú možnosť.
Ak umiestnite zariadenie Navigator IV do držiaka,
ktorý nezodpovedá jeho aktuálnemu režimu
používania, zariadenie Navigator IV sa opýta,
či chcete zmeniť režim používania.
8
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Začíname pracovať
Vyhľadanie vášho cieľa
Ponuka Kam viesť? poskytuje niekoľko odlišných kategórií, ktoré môžete použiť pri vyhľadávaní adries, miest a iných lokalít. Podrobná mapa načítaná v zariadení
Navigator IV obsahuje milióny bodov záujmu, ako sú reštaurácie, hotely a automobilové služby.
1. Dotknite sa položky
Kam viesť?.
2. Vyberte kategóriu.
3. Vyberte podkategóriu.
4. Vyberte cieľ.
5. Dotknite sa položky
Choď!.
6. Šťastnú cestu!
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
9
Začíname pracovať
Nasledovanie vašej trasy
Vaša trasa je vyznačená fialovou čiarou. Počas
jazdy vás zariadenie Navigator IV vedie k vášmu
cieľu pomocou hlasových pokynov, šípok na mape
a pokynov v hornej časti mapy. v ľavom hornom
rohu je uvedená vzdialenosť k ďalšiemu manévru
a jazdný pruh, v ktorom by ste sa mali nachádzať,
aby ste mohli tento manéver uskutočniť.
Ak sa odchýlite od pôvodnej trasy, zariadenie
Navigator IV znova prepočíta trasu a poskytne vám
nové pokyny.
Ak cestujete po hlavných cestách, môže sa objaviť
ikona rýchlostného obmedzenia.
Pridanie prejazdového bodu
K vašej trase môžete pridať zastávku (prejazdový
bod). Zariadenie Navigator IV vám poskytne pokyny
po zastávku a potom k vášmu konečnému cieľu.
1. Keď je trasa aktívna, dotknite sa položky
Ponuka > Kam viesť?.
2. Vyhľadajte ďalšiu zastávku.
3. Dotknite sa položky Choď!.
4. Dotknite sa položky Pridať ako prejazdový bod,
aby ste pridali túto zastávku pred vaším cieľom.
Ak chcete pridať viac ako jednu zastávku na trase,
upravte aktuálnu trasu. Pozrite si stranu 16.
Prejazd cez obchádzku
Ak je cesta na vašej trase uzatvorená, môžete zvoliť
prejazd cez obchádzku.
1. Keď je trasa aktívna, dotknite sa položky Ponuka.
Zastavenie vašej trasy
1. Keď je trasa aktívna, dotknite sa položky Ponuka.
2. Dotknite sa položky Zastaviť.
Nastavenie hlasitosti
Na stránke ponuky sa dotknite položky Hlasitosť.
Dotykom tlačidiel a nastavíte hlavnú hlasitosť.
Dotykom tlačidla Stíšiť vypnete všetok zvuk okrem
zvuku telefónu.
Aby ste nastavili úrovne hlasitosti pre hlasové
pokyny, prehrávač médií a telefón, dotknite sa
položky Zmiešavač. Nastavte úrovne podľa potreby.
Dotykom položky Obnoviť vrátite nastavenia
hlasitosti na pôvodné úrovne.
POZNÁMKA: Stlačením a uvoľnením tlačidla
napájania získate rýchly prístup k nastaveniam
hlasitosti a jasu.
2. Dotknite sa položky Obchádzka.
poznámka: Mapová stránka sa môže
v závislosti od používateľského režimu meniť.
10
Zariadenie Navigator IV sa pokúsi čo najskôr vás
dostať späť na vašu pôvodnú trasu. Ak je trasa,
po ktorej idete, jedinou rozumnou možnosťou,
zariadenie Navigator IV nemusí vypočítať
obchádzku.
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Kam viesť?
Kam viesť?
Ponuka
Kam viesť? poskytuje niekoľko rôznych
kategórií, ktoré môžete použiť pri vyhľadávaní
lokalít. Aby ste sa naučili, ako vyhľadávať body
záujmu, prejdite na stranu 9.
Vyhľadanie adresy
Kroky na vyhľadanie adresy sa môžu líšiť
v závislosti od máp, ktoré sú načítané vo vašom
zariadení Navigator IV. Nie všetky údaje máp
poskytujú vyhľadávanie PSČ.
5. Zadajte názov ulice a dotknite sa položky
Dokončiť.
6. Zo zoznamu vyberte v prípade potreby správnu
ulicu.
7. V prípade potreby sa dotknite adresy.
Vyhľadávanie v blízkosti inej
lokality
Zariadenie Navigator IV automaticky vyhľadáva
miesta v blízkosti vašej aktuálnej polohy.
1. Dotknite sa možnosti Kam viesť? > Blízko.
2. Vyberte možnosť:
Navigácia do iného mesta
Zariadenie Navigator IV vytvorí zoznam miest
v okruhu do 20 míľ od vašej aktuálnej polohy.
1. Dotknite sa položky Kam viesť > Mestá.
2. Vyberte mesto.
ALEBO
Dotknite sa položky Hláskovať, zadajte názov
mesta, ktoré sa nenachádza na zozname,
a dotknite sa položky Dokončiť. v prípade potreby
zo zoznamu vyberte mesto.
3. Vyberte možnosť:
•
Stlačením položky Choď! navigujte k mestu.
•
Kde som teraz—vyhľadá miesta v blízkosti
vašej aktuálnej polohy.
•
Dotknite sa položky Mapa, aby ste zobrazili
mesto na mape.
•
Iné mesto—vyhľadá miesta v blízkosti
zadaného mesta.
•
Dotknite sa položky Uložiť, aby ste uložili
mesto medzi Obľúbené.
ALEBO
•
Aktuálna trasa—hľadanie v rámci trasy.
Dotknite sa položky Hláskovať mesto alebo
Hláskovať PSČ, zadajte mesto/PSČ a dotknite
sa položky Dokončiť. Vyberte mesto/PSČ
v zozname.
•
Cieľ—vyhľadá miesta v blízkosti aktuálneho
cieľa.
1. Dotknite sa možnosti Kam viesť? > Adresa.
2. Dotknite sa položky Zmeniť štát alebo krajinu,
ak je to potrebné.
3. Dotknite sa položky Vyhľadať všetky.
Poznámka: Zariadenie Navigator IV vás
navedie do centra zvoleného mesta.
3. Dotknite sa možnosti OK.
4. Zadajte číslo adresy a dotknite sa položky
Dokončiť.
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
11
Kam viesť?
Možnosti strany Choď!
Dotknite sa položky vo výsledkoch vyhľadávania
a zobrazí sa strana Choď!.
Výber trasy
Nastavenie polohy Domov
Polohu Domov môžete nastaviť pre miesto, na ktoré
sa najčastejšie vraciate.
1. Dotknite sa možnosti Kam viesť? > Ísť domov.
2. Vyberte možnosť.
➊
➊
➋
➍
➌
➎
Dotykom zavoláte na toto miesto, ak je
pripojený mobilný telefón s bezdrôtovou
technológiou Bluetooth.
➋
Dotykom zobrazíte stránku trás. Pozrite si
stranu 12.
➌
Dotykom vytvoríte trasu k tejto polohe
odbočku po odbočke.
➍
➎
Dotykom zobrazíte toto miesto na mape.
12
1. Na strane Choď! sa dotknite karty informácií o
trase, na ktorej sú uvedené váš režim používania
a vzdialenosť a čas k vášmu cieľu.
2. Dotykom
a
vyberte typ trasy:
najrýchlejší čas, najkratšia vzdialenosť a mimo
cesty.
Cesta domov
Po nastavení polohy Domov môžete k nej
kedykoľvek vytvoriť trasu. Dotknite sa možnosti
Kam viesť? > Ísť domov.
Zmena polohy Domov
3. Stlačením položky Choď! vyberte trasu.
Na nastavenie nového miesta ako domovskej polohy
použite ponuku Nástroje.
Na strane 31 nájdete ďalšie informácie o
preferenciách trasy.
1. Dotknite sa položky Nástroje > Vlastné údaje >
Nastaviť polohu Domov.
V režime chodca sú zobrazené len trasy mimo cesty
a na ceste.
2. Vyberte možnosť.
Dotykom uložíte toto miesto medzi Obľúbené.
Pozrite si stranu 14.
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Kam viesť?
Vyhľadať miesto vyhláskovaním
názvu
Ak poznáte názov miesta, ktoré hľadáte, môžete
ho vyhláskovať pomocou klávesnice na obrazovke.
Môžete tiež zadávať písmená obsiahnuté v názve,
čím zúžite okruh vyhľadávania.
Používanie klávesnice na obrazovke
Keď sa objaví klávesnica na obrazovke, dotykom
čísla alebo písmena ho zadajte.
1. Dotknite sa možnosti Kam viesť? > Body
záujmu > Hláskovať názov.
2. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte
písmená v názve.
• Dotykom
pridajte medzeru.
3. Dotknite sa položky Dokončiť.
• Dotykom
odstráňte znak.
• Dotykom vyberte slová, ktoré ste nedávno
vložili a označili.
• Dotykom položky Jazyk zmeňte režim jazyka
klávesnice.
• Dotykom
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Vyhľadanie posledných
vyhľadaných miest
Zariadenie Navigator IV ukladá posledných
50 hľadaní do zoznamu naposledy vyhľadaných
položiek. Naposledy zobrazené miesta sa zobrazia
v hornej časti zoznamu. Dotknite sa možnosti
Kam viesť? > Naposledy nájdené, aby ste zobrazili
naposledy nájdené položky.
Vynulovanie posledných vyhľadaných
miest
Aby ste odstránili všetky miesta zo zoznamu
naposledy nájdených položiek, dotknite sa položky
Vynulovať > Áno. Všetky položky sa odstránia zo
zoznamu, neodstráni to však zo zariadenia príslušné
miesto.
zadávajte špeciálne znaky.
13
Kam viesť?
Používanie Obľúbených
Miesta môžete ukladať do zložky Obľúbené a neskôr
ich rýchlo nájsť. Aj poloha Domov je uložená
v zložke Obľúbené.
Ukladanie aktuálnej polohy
Zo stránky mapy sa dotknite ikony vozidla. Dotknite
sa položky Uložiť polohu, aby ste uložili svoju
aktuálnu polohu.
Ukladanie nájdených miest
1. Po nájdení miesta, ktoré chcete uložiť, sa dotknite
položky Uložiť na stránke Choď!.
2. Dotknite sa možnosti OK. Miesto sa uloží v zložke
Obľúbené.
Vyhľadanie uložených miest
1. Dotknite sa položky Kam viesť?.
2. Dotknite sa položky Obľúbené.
3. Dotknite sa kategórie, aby ste zobrazili uložené
lokality.
14
Úprava uložených miest
1. Dotknite sa možnosti Kam viesť? > Obľúbené.
2. Dotknite sa lokality, ktorú chcete upraviť.
3. Dotknite sa položky Upraviť.
•
Zmeniť názov—Zadajte nový názov a potom
sa dotknite položky Dokončiť.
•
Priložiť fotografiu—vyberte obrázok, ktorý
chcete priradiť lokalite. Informácie o tom, ako
načítať obrázky na zariadenie alebo pamäťovú
kartu, nájdete na strane 26.
•
Zmeniť symbol na mape—dotknite sa
nového symbolu.
•
Zmeniť telefónne číslo—zadajte telefónne
číslo a dotknite sa položky Dokončiť.
•
Zmeniť kategórie—vytvorte alebo zmeňte
kategóriu, do ktorej sa táto lokalita uloží.
•
Vymazať—dotykom položky Áno vymažete
túto položku zo zoznamu Obľúbené.
Používanie fotografií na
navigáciu
Do zariadenia Navigator IV alebo na pamäťovú kartu
môžete načítať obrázky s informáciami o lokalitách
a potom k nim vytvoriť trasy.
1. Zo stránky http://connect.garmin.com/photos
si môžete prevziať obrázky s informáciami o
lokalitách.
2. Pri výbere a načítavaní obrázkov postupujte podľa
pokynov na webovej stránke.
3. Dotknite sa možnosti Kam viesť? > Obľúbené >
Fotografie. Zobrazí sa zoznam obrázkov
s informáciami o lokalitách.
4. Dotknite sa obrázku.
Používanie bonusov
Informácie o bonusoch, ako sú informácie
z bezpečnostných kamier a Cestovný sprievodca
Garmin, nájdete na stranách 38–39.
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Kam viesť?
Vyhľadanie miesta pomocou
mapy
Aby ste našli miesto pomocou mapy, dotknite sa
položky Kam viesť? > Prehľadávať mapu alebo sa
dotknite ktoréhokoľvek miesta na mape.
• Dotykom položky
prepínate medzi 3D
(trojrozmernou) mapou a 2D (dvojrozmernou)
mapou.
• Dotknite sa ikony , aby ste zobrazili zorný
uhol v 3D zobrazení.
• Pri odďaľovaní náhľadu sa mapa mení na mapu
s digitálnym zobrazením výšky zobrazujúcu
obrysy oblasti.
• Ďalším odďaľovaním zobrazíte zemeguľu.
Dotykom a pootočením zemegule môžete rýchlo
nájsť rôzne oblasti sveta.
• Na prezeranie rôznych častí mapy sa ich dotknite
a potiahnite ich.
• Dotykom položiek a
a odďaľujete náhľad.
približujete
• Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
Na miesto začne ukazovať šípka.
• Dotykom položky Uložiť miesto uložíte.
• Stlačením položky Choď! aby ste navigovali
k zvolenému miestu.
• Ak sa zariadenie Navigator IV nachádza
v simulačnom režime, dotykom položky
Nastaviť polohu nastavíte svoju polohu ako
zvolenú polohu. (Pozrite si stranu 31.)
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Poznámka: Podrobné mapové informácie
môžete vidieť len pre oblasti, ktorých mapy máte
načítané na zariadení Navigator IV.
Zadávanie súradníc
3. Dotknite sa smerového políčka pre voľbu nového
smeru.
4. Dotknite sa číselného políčka pre zadanie
súradníc a dotknite sa položky Dokončiť.
5. Po zadaní príslušných súradníc sa dotknite
položky Ďalej.
Používanie možnosti TracBack®
Použitím možnosti TracBack sa po rovnakej trase
vrátite tam, kde ste začali.
1. Dotknite sa položky Kam viesť > TracBack,
aby ste zobrazili vašu poslednú cestu.
2. Dotknite sa položky Uložiť, aby ste uložili túto
cestu medzi obľúbené položky.
3. Stlačením položky Choď! , aby ste sa vrátili po
rovnakej trase.
Ak poznáte zemepisné súradnice svojho cieľa,
môžete použiť zariadenie Navigator IV na navigáciu
k cieľu pomocou súradníc zemepisnej šírky a dĺžky
(alebo iných formátov súradníc). To môže byť zvlášť
užitočné pri geocachingu.
1. Dotknite sa možnosti Kam viesť? > Súradnice.
2. Dotknite sa položky Formát, a vyberte správny
formát súradníc pre druh mapy, ktorý používate.
15
Používanie vlastných trás
Používanie vlastných trás
Zariadenie Navigator IV môžete použiť na
vytvorenie, uloženie, úpravu a zdieľanie až 20 trás.
3. Dotknite sa položky Upraviť.
4. Dotknite sa možnosti, aby ste upravili trasu:
•
Zmeniť názov—Zadajte nový názov a potom
sa dotknite položky Dokončiť.
•
1. Dotknite sa možnosti Kam viesť? (alebo
Nástroje) > Vlastné trasy > Nová.
Pridať alebo odobrať body—pridajte alebo
odoberte body na trase.
•
2. Dotknite sa položky Pridať nový začiatočný bod.
Manuálne znovu usporiadať body—zmeňte
poradie bodov na trase.
•
Optimálne znovu usporiadať body—
automaticky usporiadajte body.
•
Prepočítať—Zmena preferencie trasy
na vypočítanie rýchlejšieho času, kratšej
vzdialenosti alebo mimo cesty pre vozidlá.
•
Vymazať—vymažte túto trasu.
Vytvorenie vlastnej trasy
3. Nájdite polohu pre váš štartovací bod a dotknite
sa položky Vybrať.
4. Dotknite sa položky Pridať nový konečný bod.
5. Nájdite miesto pre váš konečný bod a dotknite sa
položky Vybrať.
6. Dotknite sa
, aby ste do trasy pridali ďalšie
miesto. Dotknite sa , aby ste miesto odstránili.
7. Dotknite sa položky Ďalej, aby ste vypočítali svoju
trasu a zobrazili ju na mape.
8. Dotknite sa položky Uložiť, aby ste uložili trasu
a opustili výber.
Úprava vlastných trás
1. Dotknite sa možnosti Kam viesť? (alebo
Nástroje) > Vlastné trasy.
2. Vyberte trasu, ktorú chcete upraviť.
16
Vaše zmeny sa automaticky uložia, keď opustíte
ktorúkoľvek zo strán úpravy trasy.
Zdieľanie trás
Zdieľajte svoje uložené trasy s inými vlastníkmi
zariadenia Navigator IV použitím pamäťovej
karty alebo bezdrôtového pripojenia Bluetooth.
k importovanej trase sa môžete dostať v položke
Kam viesť? > Vlastné trasy.
Zdieľanie trás pomocou pamäťovej
karty
1. Dotknite sa možnosti Kam viesť? > Vlastné
trasy.
2. Vyberte trasu, ktorú chcete zdieľať.
3. Dotknite sa položky Zdieľať > Exportovať >
Pamäťová karta > OK.
4. Vyberte trasu, ktorú chcete zdieľať a dotknite sa
položky Exportovať > OK.
5. Vyberte pamäťovú kartu a vložte ju do iného
zariadenia Navigator IV.
6. Zobrazí sa správa. Ak chcete importovať zdieľanú
trasu, dotknite sa položky > Áno.
7. Dotknite sa položky Trasy a vyberte trasu, ktorú
chcete importovať.
8. Dotknite sa položky Importovať > OK.
Zdieľanie pomocou pripojenia
Bluetooth
1. Dotknite sa možnosti Kam viesť? > Vlastné
trasy.
2. Vyberte trasu, ktorú chcete zdieľať.
3. Dotknite sa položky Zdieľať > Exportovať >
Bluetooth > OK.
4. Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej
blízkosti. Vyberte druhé zariadenie Navigator IV
a dotknite sa položky OK.
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Používanie hlavných stránok
Používanie hlavných
stránok
Mapová stránka
Dotykom položky
mapovú stránku.
Zobraziť mapu zobrazte
• Ikona vozidla zobrazuje vašu aktuálnu polohu.
• Dotykom ľubovoľného miesta na mape vyberiete
zobrazenie z vrchu.
• Dotykom a potiahnutím mapy si môžete prezerať
iné oblasti na mape (pozrite si stranu 15).
• Pri jazde po hlavných cestách sa môže zobraziť
ikona rýchlostného obmedzenia.
➋
➊
➌
➎
➍
➏
➎
➊
Dotykom zobrazíte stránku ďalšej odbočky
alebo stránku zobrazenia križovatiek (keď sú
dostupné).
➋
➌
➍
Dotykom zobrazíte stránku zoznamu odbočiek.
➎
➏
Dotykom zobrazíte Trasový počítač.
Stránka zoznamu odbočiek
Dotykom vykonáte priblíženie a oddialenie.
Dotykom ikony vozidla zobrazíte stránku Kde
som?.
Dotykom sa vrátite na stránku ponuky.
Zmena dátových políčok
Počas jazdy a vytvárania trasy môžete zobraziť rôzne
informácie.
1. Počas navigovania po trase sa dotknite dátového
políčka v ľavom spodnom rohu alebo pravom
spodnom rohu mapovej stránky.
Keď navigujete po trase, stránka zoznamu odbočiek
zobrazí podrobné pokynypre odbočenie pre vašu celú
trasu a vzdialenosť medzi odbočkami. Dotknite sa
textového políčka na mapovej stránke hore, aby sa
zobrazila stránka so zoznamom odbočiek. Dotknite
sa odbočky v zozname, aby ste zobrazili stránku
nasledujúceho odbočenia pre dané odbočenie.
Dotknite sa položky Zobraziť mapu, aby ste
zobrazili celú trasu na mape.
Strana ďalšej odbočky
2. Na stránke trasového počítača sa dotknite
dátového políčka, ktoré chcete zobraziť na mape.
Pri navigácii po trase stránka ďalšej odbočky
zobrazuje odbočku na mape, vzdialenosť a čas
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
17
Používanie hlavných stránok
zostávajúce do dosiahnutia odbočky.
Aby ste zobrazili nadchádzajúcu odbočku na mape,
dotknite sa ľavého horného rohu na strane s mapou,
prípadne sa dotknite akejkoľvek odbočky na strane
so zoznamom odbočiek.
Stránka zobrazenia križovatky
Stránka trasového počítača
Kurz
Kompas
Prispôsobiteľné
dátové políčka
Smer k cieľu
Palivomer
Trasový počítač poskytuje užitočné štatistiky o vašej
trase. Trasový počítač zobrazíte dotykom dátového
políčka na hociktorej strane položky Ponuka na
mapovej stránke.
Keď je dostupná stránka zobrazenia križovatky, môže
sa tu zobraziť pohľad na blížiacu sa križovatku alebo
jazdný pruh, v ktorom by ste mali ísť. Ak chcete
zobraziť stránku zobrazenia križovatky, dotknite
sa ľavého horného rohu mapovej stránky. k stránke
zobrazenia križovatky sa môžete dostať aj zo
stránky ďalšej odbočky. Náhľad na križovatku nie je
dostupný pre všetky križovatky.
18
Vedľa dátových políčok, ktoré sú momentálne
zobrazené na mapovej stránke, sa objavia zelené
značky zaškrtnutia.
Vynulovanie informácií o trase
Ak chcete presné informácie o trase, vynulujte
informácie o trase pred začatím trasy.
1. Na mapovej stránke dotykom dátového políčka
otvorte stránku trasového počítača.
2. Dotknite sa položky Vynulovať a vyberte
možnosť:
•
Dotknite sa položky Max. rýchlosť, aby ste
vynulovali maximálnu rýchlosť.
•
Dotykom položky Trasové údaje vynulujte
informácie na stránke trasového počítača.
•
Dotykom položky Palivomer vynulujte
palivomer na trasovom počítači. Ďalšie
informácie o palivomeri nájdete na strane 35.
Môžete navigovať pomocou GPS kompasu. Nie je
potrebná žiadna kalibrácia; musíte mať však voľný
výhľad na oblohu. Počas cestovania sa kompas otáča.
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Volanie bez použitia rúk
Volanie bez použitia rúk
Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth sa
môže zariadenie Navigator IV pripojiť k mobilnému
telefónu a k bezdrôtovej náhlavnej súprave/helme,
aby sa z neho stalo zariadenie bez potreby použitia
rúk.
Aby ste určili, či vaše zariadenie s technológiou
Bluetooth je kompatibilné so zariadením
Navigator IV, navštívte lokalitu www.garmin.com
/bluetooth.
Poznámka: Hoci väčšina telefónov
a náhlavných súprav je podporovaná, nemožno
zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón
alebo náhlavná súprava. Pre váš telefón nemusia byť
k dispozícii všetky funkcie.
Párovanie vašich zariadení
Bezdrôtová technológia Bluetooth vytvára
bezdrôtové prepojenie medzi zariadeniami, ako sú
mobilný telefón a zariadenie Navigator IV. Keď dve
zariadenia spoločne používate po prvýkrát, musíte
ich spárovať vytvorením väzby pomocou kódu PIN/
prístupového kódu. Po prvom spárovaní sa tieto dva
zariadenia dokážu automaticky spojiť vždy, keď ich
zapnete.
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Aby ste spárovali svoje zariadenie a zariadenie
Navigator IV, musia byť zapnuté a musia byť od
seba vo vzdialenosti do 10 m (33 stôp). Zariadenie
Navigator IV môže byť pripojené k telefónu
a súčasne k náhlavnej súprave.
Párovanie môžete spustiť zo zariadenia Navigator IV
alebo z druhého zariadenia. Pozrite si pokyny pre
vaše zariadenie.
Zariadenie Navigator IV sa po zapnutí pokúsi
pripojiť k zariadeniu, ku ktorému bolo pripojené
naposledy. Možno budete musieť svoje zariadenie
nastaviť tak, aby sa po zapnutí automaticky pripojilo
k zariadeniu Navigator IV.
Keď je telefón pripojený k zariadeniu Navigator IV,
ste pripravení na telefonovanie. Na stránke ponuky
sa dotknite položky Telefón, aby ste získali prístup
k ponuke telefónu.
Párovanie telefónu s použitím telefónu
1. Na stránke ponuky sa dotknite položky Nástroje >
Nastavenia > Bluetooth > Zapnuté.
2. Zapnite Bluetooth telefónu. Tieto nastavenia sa
môžu nachádzať v ponuke Nastavenia, Bluetooth,
Pripojenia alebo Handsfree.
3. Uskutočnite vyhľadanie zariadení Bluetooth.
4. Zo zoznamu zariadení vyberte zariadenie
Navigator IV.
5. Do telefónu zadajte kód 1234.
Párovanie zariadenia Navigator IV
s mobilným telefónom.
1. Na stránke ponuky sa dotknite položky Nástroje >
Nastavenia > Bluetooth > Zapnuté.
2. Dotknite sa položky Pridať pod položkou Telefón.
3. Zapnite Bluetooth telefónu. Zapnite režim
Nájdenie/Zistiteľnosť/Viditeľnosť. Tieto nastavenia
sa môžu nachádzať v ponuke s názvom
Bluetooth, Pripojenia alebo Handsfree.
4. Dotknite sa položky OK na zariadení Navigator IV.
19
Volanie bez použitia rúk
5. Vyberte svoj telefón a dotknite sa položky OK.
6. Do telefónu zadajte kód 1234.
3. Zapnite náhlavnú súpravu a v prípade potreby
zapnite režim Nájdenie/Zistiteľnosť/Viditeľnosť.
Párovanie zariadenia Navigator IV
s bezdrôtovou náhlavnou súpravou.
5. Vyberte svoju náhlavnú súpravu a dotknite sa
položky OK.
Pre bezdrôtové počúvanie vysoko kvalitného zvuku
pripojte náhlavnú súpravu Bluetooth s profilom
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Pri
použití náhlavnej súpravy bez profilu A2DP je
prehrávač médií vypnutý a počúvanie hudby nie je
možné.
Poznámka: Pripájanie k náhlavnej súprave
s profilom A2DP môže trvať niekoľko sekúnd.
Počas pripájania nemožno otvoriť prehrávač médií.
Keď sa zariadenie Navigator IV nachádza
v motocyklovom držiaku, vnútorný reproduktor
je vypnutý a prijímať hovory a počúvať hlasové
pokyny a súbory MP3 môžete len prostredníctvom
bezdrôtovej náhlavnej súpravy/helmy. Ďalšie
informácie nájdete v tabuľke možností zvuku na
strane 36.
1. Zo stránky ponuky sa dotknite položky Nástroje >
Nastavenia > Bluetooth > Zapnuté.
2. Dotknite sa položky Pridať pod položkou Zvuk.
20
4. Dotknite sa položky OK na zariadení Navigator IV.
6. V prípade potreby zadajte Bluetooth kód PIN/
prístupový kód náhlavnej súpravy a dotknite sa
položky Dokončiť.
7. Dotknite sa možnosti OK.
Prijímanie hovoru
Keď dostanete hovor, otvorí sa okno Prichádzajúci
hovor. Dotknite sa položky Odpovedať, aby
ste odpovedali na hovor. Dotknite sa položky
Ignorovať, aby ste ignorovali hovor a zastavili
zvonenie telefónu.
Keď sa zariadenie Navigator IV nachádza
v motocyklovom držiaku, hovor môžete prijať len
prostredníctvom náhlavnej súpravy.
• Tón tlačidiel—zobrazí stranu s klávesnicou, aby
ste mohli použiť automatizované systémy, ako
napríklad hlasovú poštu.
• Prenos zvuku do telefónu—Toto je užitočné,
ak chcete vypnúť zariadenie Navigator IV, ale
chcete nechať aktívny hovor, alebo v prípade,
ak potrebujete súkromie. Aby ste prepli
späť, dotknite sa položky Prenos zvuku do
zariadenia.
• Stíšiť mikrofón.
Ponuka telefónu
Zo stránky ponuky sa dotknite položky Telefón,
aby ste zobrazili ponuku telefónu. Dotykom položky
Stav zobrazíte silu signálu, úroveň batérie a názov
pripojeného telefónu.
Poznámka: Nie všetky telefóny podporujú
všetky funkcie ponuky telefónu zariadenia
Navigator IV.
Uprostred hovoru
Hovor ukončite dotknutím sa položky
> Zložiť.
Dotykom položky
> Možnosti volania zobrazíte
nasledujúce možnosti:
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Volanie bez použitia rúk
Používanie vášho telefónneho
zoznamu
minút trvať, kým sa tieto údaje prenesú do zariadenia
Navigator IV.
Pri každom pripojení mobilného telefónu
k zariadeniu Navigator IV sa do zariadenia
Navigator IV automaticky načíta telefónny zoznam.
Môže niekoľko minút trvať, kým bude telefónny
zoznam dostupný.
1. Dotknite sa položky Telefón > História volaní.
1. Dotknite sa položky Telefón > Telefónny
zoznam.
3. Dotknite sa záznamu a dotknite sa položky
Vytočiť.
2. Dotknite sa záznamu (kontaktu) v telefónnom
zozname, ktorý chcete zavolať.
Volanie domov
3. Dotknite sa položky Vytočiť, aby ste zavolali
danému kontaktu.
Volanie bodu záujmu
1. Dotknite sa položky Telefón > Body záujmu.
2. Vyhľadajte bod záujmu, ktorý chcete zavolať.
3. Dotknite sa položky Vytočiť alebo
.
Vytáčanie čísla
1. Dotknite sa položky Telefón > Vytočiť.
2. Zadajte číslo a dotknite sa položky Vytočiť.
Zobrazenie histórie vašich volaní
Pri každom pripojení telefónu k zariadeniu
Navigator IV sa história vašich volaní automaticky
prenesie do zariadenia Navigator IV. Môže niekoľko
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
2. Dotknite sa kategórie, aby ste zobrazili príslušné
hovory. Hovory sú uvedené v chronologickom
poradí. Najnovšie hovory sa nachádzajú na hornej
strane zoznamu.
Zadajte telefónne číslo vašej domácnosti, aby ste
mohli rýchlo zavolať domov.
Telefonovanie pomocou hlasového
vytáčania
Hovory môžete uskutočňovať aj tak, že vyslovíte
meno kontaktu.
1. Dotknite sa položky Telefón > Hlasové
vytáčanie.
2. Vyslovte meno kontaktu.
POZNÁMKA: Možno budete musieť „učiť“
mobilný telefón, aby rozpoznal vaše príkazy
hlasového volania. Obráťte sa na pokyny od
výrobcu vášho telefónu.
Zadanie vášho telefónneho čísla:
1. Dotknite sa položky Telefón > Volanie domov.
2. Dotknite sa položky Zadať telefónne číslo, aby
ste použili stránku s klávesnicou alebo položku
Vybrať z telefónneho zoznamu (dostupné
len vtedy, ak váš telefón podporuje prenos
telefónneho zoznamu).
3. Dotknite sa položky Dokončiť > Áno. Párovanie
zariadenia Navigator IV s telefónnym číslom vašej
domácnosti.
Ako volať domov:
Dotknite sa položky Telefón > Volanie domov.
21
Používanie dopravných informácií
Používanie dopravných
informácií
Keď je k zariadeniu Navigator IV pripojený
prijímač dopravných informácií, môže zariadenie
Navigator IV prijímať správy o cestnej premávke
FM TMC (Traffic Message Channel).
Poznámka: Spoločnosť Garmin nenesie
zodpovednosť za presnosť dopravných informácií.
Informácie o cestnej premávke nie sú dostupné vo
všetkých oblastiach.
Cestná premávka
Prístup k informáciám o cestnej premávke získate
len vtedy, ak je zariadenie Navigator IV pripojené
k voliteľnému prijímaču dopravných informácií
FM. Viac informácií nájdete na lokalite
www.garmin.com/traffic.
Poznámka: Prijímač dopravných informácií
FM možno pripojiť a používať len s automobilovým
držiakom.
22
Príjemdopravných informácií
K zásuvke napájania vo vozidle
• Prijímač dopravných informácií a zariadenie
Navigator IV musia byť v dátovom rozsahu FM
stanice vysielajúcej dopravné informácie.
Konektor externej
antény
Poznámka: Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou
kovu) môžu znižovať výkon prijímača dopravných
informácií.
Interná anténa
K napájaciemu konektoru na kolíske
Aby ste mohli prijímať dopravné informácie, je
potrebné splniť nasledujúce podmienky:
• Prijímač dopravných informácií musí byť
pripojený k automobilovému držiaku.
• Automobilový držiak musí byť pripojený
k externému napájaciemu zdroju.
Doprava vo vašej oblasti
Keď prijímate informácie o cestnej premávke,
v ľavom hornom rohu strany s mapou sa zobrazí
ikona cestnej premávky. Ikona cestnej premávky
mení farbu, aby naznačila závažnosť podmienok
v cestnej doprave na vašej trase alebo na ceste, po
ktorej práve idete.
Farebný kód závažnosti
Farba
Popis
Význam
Zelená
Nízka závažnosť
Tok dopravy je
normálny.
Žltá
Stredná
závažnosť
Cestná premávka je
mierne zhustená.
Červená
Cestná premávka je
Vysoká závažnosť výrazne zhustená
alebo zastavená.
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Používanie dopravných informácií
Dopravná situácia na vašej
trase
Pri výpočte vašej trasy skúma zariadenie
Navigator IV aktuálnu premávku a automaticky
optimalizuje trasu pre čo najkratší čas. Ak sa počas
navigovania vyskytne vážne zdržanie v cestnej
premávke na vašej trase, zariadenie Navigator IV
automaticky prepočíta trasu. Môžete byť navedení
cez cestnú premávku (obmedzenie), ak neexistuje
žiadna lepšia alternatívna cesta.
Ak na vašej trase dochádza k miernemu zdržaniu,
ikona cestnej premávky zobrazí, koľko času toto
zdržanie pridá k vašej trase. Tento čas je už zahrnutý
do odhadovaného času vášho príjazdu.
Manuálne vyhnutie sa premávke na
vašej trase:
1. Na mapovej stránke sa dotknite ikony cestnej
premávky.
2. Dotknite sa položky Cestná premávka na trase.
3. V prípade potreby sa dotknite šípok, aby ste
zobrazili ďalšie zdržania v cestnej premávke na
vašej trase.
Zobrazenie dopravnej mapy
Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú
premávku a zdržania na okolitých cestách.
1. Na mapovej stránke sa dotknite ikony cestnej
premávky.
2. Dotknite sa položky Zobraziť mapu cestnej
premávky, aby ste zobrazili dopravné nehody na
mape.
Aby ste sa vrátili na normálnu mapu z mapy cestnej
premávky, dotknite sa ikony cestnej premávky
a potom sa dotknite položky Zobraziť normálnu
mapu.
Zobrazenie oneskorení v cestnej
premávke
1. Na mapovej stránke sa dotknite ikony cestnej
premávky.
2. Dotykom položky Vyhľadať cestnú premávku
zobrazte zoznam dopravných zdržaní.
3. Dotknite sa položky v zozname a na mape sa
zobrazí zdržanie a podrobnosti o tomto zdržaní.
Ak sa vyskytuje viacero zdržaní, dotykom šípok
zobrazte ďalšie zdržania.
4. Dotknite sa položky Vyhnúť sa, aby ste sa vyhli
oneskoreniu v cestnej premávke.
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
23
Používanie prehrávačov médií
Používanie prehrávačov
médií
Prehrávače médií možno používať len vtedy, ak
možno prehrávať hudbu v dobrej stereo kvalite. Keď
sa používa náhlavná súprava bez profilu A2DP alebo
keď nie je k zvukovému konektoru pripojená stereo
náhlavná súprava (nedostupné v prípade umiestnenia
v motocyklovom držiaku) nemožno spustiť prehrávač
médií. Pozrite si tabuľku možností zvuku na
strane 36.
Prehrávanie hudby
Načítajte hudobné súbory do internej pamäte alebo
na pamäťovú kartu. Pozrite si stranu 26.
1. Dotknite sa položky Nástroje > Prehrávač médií.
2. Dotykom položky Zdroj zobrazíte MP3 prehrávač.
3. Dotknite sa položky Prehľadávať.
4. Dotknite sa kategórie a následne v prípade
potreby podkategórie.
5. Ak chcete prehrať celú kategóriu od začiatku
zoznamu, dotknite sa položky Prehrať všetky.
Aby ste prehrali príslušnú pieseň, dotknite sa
názvu.
Aktuálna stopa
Obal albumu
Podporované typy súborov
Zariadenie Navigator IV podporuje hudobné súbory
MP3 a súbory zoznamov skladieb M3U a M3U8.
• Dotykom zoznamu skladieb môžete pridávať
skladby, odstraňovať skladby a preskočiť na inú
skladbu v zozname skladieb.
• Dotykom
upravíte hlasitosť.
prehráte od začiatku aktuálnu
• Dotykom
skladbu; opakovaným dotykom prehráte
predchádzajúcu skladbu na zozname skladieb.
Dotykom a podržaním sa posuniete dozadu
v aktuálnej skladbe.
preskočíte na nasledujúcu skladbu.
• Dotykom
Dotykom a podržaním sa posuniete dopredu
v aktuálnej skladbe.
• Dotykom
pozastavíte skladbu.
• Dotykom
skladieb.
sa zopakuje aktuálny zoznam
• Dotykom
poradí.
prehráte piesne v náhodnom
Poznámka: Ak je telefón spárovaný so
zariadením Navigator IV prostredníctvom rozhrania
Bluetooth, nemôžete prostredníctvom zariadenia
Navigator IV prehrávať súbory MP3 na telefóne.
Vytváranie a počúvanie zoznamov
skladieb
Pomocou zariadenia Navigator IV môžete počúvať
zoznamy skladieb vytvorené na počítači. Pomocou
zariadenia Navigator IV môžete tiež ukladať
zoznamy skladieb.
Ako uložiť aktuálny zoznam skladieb:
1. Pri počúvaní hudby pomocou prehrávača hudby
sa dotknite položky Prehľadávať >Zoznam
skladieb > Uložiť aktuálny zoznam skladieb.
2. Zadajte názov a dotknite sa položky Dokončiť.
Ako vytvoriť nový zoznam skladieb:
1. V prehrávači hudby sa dotknite položky
Prehľadávať > Zoznam skladieb > Vytvoriť
nový zoznam skladieb.
2. Vyberte skladby.
• Dotykom obrázku albumu zobrazíte podrobnosti
o skladbe alebo odstránite skladbu zo zoznamu
skladieb.
24
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Používanie prehrávačov médií
3. Keď dokončíte pridávanie skladieb do vášho
zoznamu skladieb, dotknite sa položky Späť.
Ako vytvoriť zoznam skladieb na počítači:
1. Pomocou počítača a zvukového programu
vytvorte zoznam skladieb hudobných súborov.
Uložte zoznam skladieb ako súbor M3U alebo
M3U8.
2. V prípade potreby použite aplikáciu textového
editora na odstránenie cesty k názvom súborov
v súbore M3U. v súbore M3U by mal byť len
zoznam názvov hudobných súborov. Pozrite si
súbor Pomocník (Help) pre audio program.
3. Preneste zoznam skladieb a hudobné súbory do
zariadenia Navigator IV (pozrite si stranu 26).
Súbor M3U musí byť v tom istom umiestnení ako
hudobné súbory.
Ako prehrať zoznam skladieb:
1. V prehrávači hudby sa dotknite položky
Prehľadávať > Zoznam skladieb > Otvoriť
uložený zoznam skladieb. Objavia sa všetky
dostupné zoznamy skladieb.
2. Ako upravovať zoznam skladieb:
•
Dotykom položky Pridať pridáte skladbu na
koniec zoznamu skladieb.
•
Dotykom skladby a následným dotykom
položky Odstrániť ju odstránite zo zoznamu
skladieb.
Počúvanie zvukových kníh
Ak chcete zakúpiť knihy z Audible.com®, navštívte
lokalitu http://garmin.audible.com.
Počúvanie knihy
1. Dotknite sa položky Nástroje > Prehrávač médií.
2. Dotykom položky Zdroj zobrazíte prehrávač
zvukovej knihy.
• Dotykom
preskočíte sekciu a
preskočíte
späť. Dotykom a podržaním pretočíte dopredu
alebo dozadu.
• Dotykom
prerušíte počúvanie knihy.
• Dotykom obalu knihy zobrazíte
podrobnejšie informácie.
Používanie záložiek
Záložku vytvoríte dotykom
a položky
Záložka. Aby ste zobrazili záložky, dotknite sa
a potom sa dotknite záložky. Dotknite sa
položky Prehrať, aby ste si vypočuli knihu zo
záložky.
3. Dotknite sa položky Prehľadávať.
4. Dotknite sa kategórie a potom sa dotknite názvu
knihy.
Obal knihy
2. Dotykom zoznamu skladieb spustíte prehrávanie
hudobných súborov.
Ako upraviť aktuálny zoznam skladieb:
1. Pri počúvaní hudby sa v prehrávači hudby dotknite
zoznamu skladieb.
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
• Dotykom
upravíte hlasitosť.
25
Správa súborov
Správa súborov
Do vnútornej pamäte zariadenia Navigator IV alebo
na voliteľnú pamäťovú kartu môžete ukladať súbory
ako napríklad obrazové súbory JPEG a GPX.
Poznámka: Zariadenie Navigator IV nie je
kompatibilné s Windows® 95, 98, Me ani NT.
Taktiež nie je kompatibilné s Mac® OS 10.3
a staršími.
Načítavanie súborov
Krok 1: Vložte pamäťovú kartu
Aby ste vložili alebo vybrali kartu, zatlačte ju,
až kým nezapadne na svoje miesto. Tento krok je
voliteľný.
Krok 2: Pripojte kábel USB
Pripojte kábel USB do konektora pod krytom batérie
zariadenia Navigator IV. Pripojte väčší koniec kábla
na port USB na počítači.
Zariadenie Navigator IV a pamäťová karta sa
zobrazia ako vymeniteľné mechaniky v položke
Tento počítač pri počítačoch s operačným systémom
Windows a ako pripojené oddiely pri počítačoch
Mac.
26
Poznámka: Na niektorých operačných
systémoch alebo počítačoch s viacerými sieťovými
mechanikami sa mechaniky zariadenia Navigator IV
nemusia objaviť. Pozrite si súbor Pomocník (Help)
vášho operačného systému, aby ste sa naučili, ako
prepájať mechaniky.
Krok 3: Preneste súbory na zariadenie
Navigator IV
Podporované typy súborov
• Hudobné súbory MP3
• Súbory so zoznamami prehrávania hudby M3U
a M3U8
• Súbory zvukových kníh AA
• Obrazové súbory JPEG a JPG
• Súbory trás GPX
Skopírujte a vložte súbory z počítača na mechaniky/
oddiely zariadenia Navigator IV.
• Súbory GPI vlastných bodov záujmu z aplikácie
Garmin POI Loader
1. Prehľadávajte počítač, aby ste našli súbor, ktorý
chcete kopírovať.
• Mapy, trasy, záznamy trás a zemepisné body
z aplikácie MapSource®
2. Vyznačte súbor a vyberte položku Upraviť >
Kopírovať.
Vymazávanie súborov
3. Otvorte priečinok „Garmin“ alebo mechaniku/
oddiel pamäťovej karty.
4. Vyberte položku Upraviť > Volžiť.
Krok 4: Vysuňte a odpojte kábel USB
Keď dokončíte prenos súborov, kliknite na
v systémovom priečinku, prípadne potiahnite ikonu
zväzku do Trash (Koša)
pri počítačoch Mac.
Odpojte zariadenie Navigator IV.
1. So zariadením Navigator IV pripojeným na počítač
otvorte mechaniku/oddiel zariadenia Navigator IV
alebo pamäťovej karty.
2. Vyznačte súbor, ktorý chcete vymazať, a stlačte
tlačidlo Delete na klávesnici počítača.
Poznámka: Ak si nie ste istí, na čo slúži súbor,
NEVYMAŽTE ho. Pamäť zariadenia Navigator IV
obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by
sa nemali vymazávať. Buďte zvlášť opatrní
pri súboroch uložených v priečinkoch s názvom
„Garmin.“
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Používanie nástrojov
Používanie nástrojov
Ponuka Nástroje poskytuje mnoho funkcií, ktoré sú
užitočné, keď cestujete cez mesto alebo naprieč celou
zemeguľou.
Nastavenia
Informácie o nastaveniach nájdete na stranách 31–35.
Kde som?
Dotknite sa položky Nástroje > Kde som? , aby
ste zobrazili informácie o svojej aktuálnej polohe.
Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť
personálu núdzovej linky svoju polohu. Dotknite
sa tlačidla napravo, aby ste zobrazili najbližšie
miesta v danej kategórii. Dotknite sa položky Uložiť
polohu, aby ste uložili svoju aktuálnu polohu.
Pomocník
Dotykom položky Nástroje > Pomocník získajte
bližšie informácie o používaní zariadenia
Navigator IV. Dotknutím sa niektorej kategórie
zobrazíte informácie o téme. Ak chcete v témach
hľadať kľúčové slovo, dotknite sa položky Hľadať.
Prehrávač médií
Prezeranie prezentácie
1. Dotykom položky Nástroje > Prehliadač
obrázkov > Prezentácia spustíte prezentáciu.
2. Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na obrazovke,
aby ste zastavili prezentáciu.
Vlastné trasy
Informácie o trasách nájdete na strane 16.
Informácie o prehrávači médií nájdete na
stranách 24–25.
Prehliadač obrázkov
Zobrazenie obrázkov, ktoré ste uložili v zariadení
Navigator IV.
1. Dotknite sa položky Nástroje > Prehliadač
obrázkov.
2. Dotknite sa obrázku, aby ste zobrazili jeho veľký
obrázok. Dotknite sa položky Info pre zobrazenie
informácií o súbore a zobrazenie tohto obrázka pri
zapnutí zariadenia Navigator IV.
3. Dotknite sa položky Späť.
4. Dotykom šípok si prezerajte všetky obrázky.
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
27
Používanie nástrojov
Vlastné údaje
Dotknite sa položky Nástroje > Vlastné údaje pre
správu a vymazávanie vašich uložených dát, ako sú
vaše Obľúbené.
Ak ste preniesli trasu z MapSource, dotknite sa
položky Importovať trasu zo súboru pre použitie
trasy v zariadení Navigator IV.
Zobrazenie záznamov trás
Vymazanie záznamov trás
2. Pre zobrazenie záznamu trasy pre trasu, ktorú
navigujete, vyberte položku Aktuálny záznam
trasy alebo vyberte uložený záznam trasy.
2. Vyberte denník ciest.
1. Dotknite sa položky Nástroje > Vlastné údaje >
Spravovať záznamy trás.
3. Vyberte segment alebo sa dotknite položky
Zobraziť všetky segmenty.
Správa záznamov trás
3. Vyberte položku Dokončiť.
ALEBO
Počas prezerania záznamu trasy sa dotknite
položky Záznam v archíve.
Zobrazenie grafu prevýšenia pre
záznam trasy
1. Dotknite sa položky Nástroje > Vlastné údaje >
Spravovať záznamy trás.
3. Vyberte segment alebo sa položku Zobraziť
všetky segmenty.
Ukladanie záznamov trás
2. Zadajte názov pre záznam trasy.
3. Dotknite sa položky Upraviť > Vymazať záznam.
2. Vyberte denník ciest.
Záznamy trás sa ukladajú počas navigácie po trase.
1. Dotknite sa položky Nástroje > Vlastné údaje >
Spravovať záznamy trás > Aktuálny záznam
trasy > Upraviť > Záznam v archíve.
1. Dotknite sa položky Nástroje > Vlastné údaje >
Spravovať záznamy trás.
4. Dotknite sa položky
Zobrazenie záznamov trás na mape
1. Dotknite sa položky Nástroje > Nastavenia >
Mapa.
2. Pod položkou Záznam trasy vyberte Zobraziť
alebo Skryť.
Archivovaná cesta sa zobrazí ako farebná čiara na
mape.
.
Zdieľanie záznamov trás
Ak je na prístroji nainštalovaná pamäťová karta,
dotknite sa položky Zdieľať > Exportovať pre
uloženie záznamu trasy na kartu.
Úprava záznamov trás
1. Dotknite sa položky Nástroje > Vlastné trasy.
2. Vyberte záznam trás.
3. Dotknite sa položky Upraviť.
28
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Používanie nástrojov
Svetový čas
Dotknite sa položky Nástroje > Svetový čas, aby
ste zobrazili aktuálny čas pre rôzne mestá na celom
svete. Dotknite sa položky Mapa sveta, aby ste
zobrazili mapu.
Zmena miest
1. Dotknite sa položky Nástroje > Svetový čas.
2. Dotknite sa mesta, ktoré chcete zmeniť.
Slová a frázy
1. Dotknite sa položky Nástroje > Jazykový
sprievodca > Slová a frázy.
2. Dotknite sa položky Jazyk, vyberte jazyky Z a Do
a dotknite sa položky Späť.
3. Vyberte kategóriu a hľadajte frázu.
4. Dotknite sa položky Vyhľadať pre hláskovanie
slova alebo frázy, ak je to potrebné. Dotknite sa
frázy, aby ste zobrazili preklad.
3. Zadajte nové mesto a dotknite sa položky
Dokončiť.
5. Dotknite sa
4. Dotknite sa nového mesta na zozname a dotknite
sa položky Uložiť.
• Použite Hľadať kľúčové slovo vo frázach
pre vyhľadanie všetkých fráz, ktoré obsahujú
špecifické slovo.
Jazykový sprievodca
Garmin Language Guide vám kladie do dlane
dáta z mnohojazyčných zdrojov Oxfordu
a piatich dvojjazyčných slovníkov. Pre zakúpenie
príslušenstva navštívte http://buy.garmin.com, alebo
sa obráťte na svojho predajcu značky Garmin.
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
, aby ste si vypočuli preklad.
Tipy pre slová a frázy
• Dotknite sa podčiarknutého slova, aby ste použili
iné slovo.
• Dotknite sa položky Ďalšie možnosti, aby ste
zmenili slová vo fráze alebo získali iný preklad.
Dvojjazyčné slovníky
Garmin Language Guide poskytuje päť
dvojjazyčných slovníkov.
1. Dotknite sa položky Nástroje > Jazykový
sprievodca.
2. Dotknite sa položky Dvojjazyčné slovníky.
3. Dotknite sa možnosti prekladu. v prípade potreby
sa dotknite možnosti Do angličtiny.
4. Vyhľadajte slovo a dotknite sa ho.
5. Dotknite sa
, aby ste si vypočuli preklad.
Dvojjazyčné tipy
• Dotknite sa položky Vyhľadať pre hláskovanie
slova alebo začiatku slova.
• Dotknite sa položky Legenda, aby ste zobrazili
informácie o skratkách, štítkoch a symboloch
výslovnosti pre zvolený jazyk.
Všetok obsah slovníkov, slov a fráz je © Oxford University Press.
Hlasové súbory sú © Scansoft.
Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005.
Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004.
Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press
2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001.
Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001.
29
Používanie nástrojov
Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University
Press and Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German
Dictionary © Oxford University Press and Bibliographisches
Institut & F.A. Brockhaus 2003.
Kalkulačka
1. Dotknite sa položky Nástroje > Kalkulačka.
2. Zadajte prvé číslo vášho výpočtu.
3. Dotknite sa znamienka (÷, x, - alebo +).
4. Zadajte druhé číslo vášho výpočtu.
5. Dotknite sa položky =.
6. Dotknite sa položky C, aby ste vykonali novú
kalkuláciu.
6. Zadajte hodnotu a dotknite sa položky Dokončiť,
aby ste konvertovali jednotku.
7. Dotknite sa položky Vynulovať, aby ste zadali inú
hodnotu.
Aktualizácia konverzných kurzov
Zariadenie Navigator IV vám umožňuje aktualizovať
konverzné kurzy manuálne, aby ste vždy mohli
používať najaktuálnejšie kurzy.
1. Dotknite sa položky Nástroje > Konvertor
jednotiek > Konverzia > Mena > OK >
Aktualizovať.
2. Stlačte pomer, ktorý chcete aktualizovať.
Konvertor jednotiek
3. Dotknite sa
, aby ste vymazali aktuálny
kurz. Zadajte nový pomer a dotknite sa položky
Dokončiť.
2. Dotknite sa položky Konverzia, vyberte jednotku,
ktorú chcete konvertovať, a dotknite sa položky
OK.
Dotknite sa položky Obnoviť, aby ste použili
pôvodný výmenný kurz.
1. Dotknite sa položky Nástroje > Konvertor
jednotiek.
4. Dokončite dotknutím sa položky Uložiť.
3. Dotknite sa mernej jednotky, ktorú chcete zmeniť.
4. Vyberte mernú jednotku a dotknite sa položky OK.
v prípade potreby zopakujte.
5. Dotknite sa prázdneho štvoruholníka.
30
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Prispôsobenie zariadenia Navigator IV vašim potrebám
Prispôsobenie zariadenia
Navigator IV vašim
potrebám
1. Dotknite sa položky Nástroje > Nastavenia.
2. Dotknite sa nastavenia, ktoré chcete zmeniť.
3. Dotknite sa tlačidla pod názvom nastavenia, aby
ste ho zmenili.
Zmena nastavení systému
Dotknite sa položky Nástroje > Nastavenia >
Systém.
GPS Simulátor—zapnite simulátor, ak chcete
vypnúť režim GPS a simulovať navigáciu. To tiež
šetrí batériu.
Zmena nastavení navigácie
Jednotky—zmena merných jednotiek na Kilometre
alebo Míle.
Preferencia trasy—vyberte si preferenciu pre
vypočítanie svojej trasy:
Rozloženie klávesnice—zvoľte preferenciu pre
usporiadanie vašej klávesnice.
• Rýchlejší čas–vypočíta trasy, ktoré prejdete za
kratší čas, hoci môžu mať dlhšiu vzdialenosť.
• ABCDE—abecedné usporiadanie
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Obnoviť—obnovte pôvodné systémové nastavenia.
Režim používania—špecifikujte svoju metódu
navigácie pre optimalizáciu trás: Automobil,
Motocykel, Chodec, alebo Skúter. Pozrite si
stranu 8.
• QWERTY—usporiadanie podobné usporiadaniu
počítača
POZNÁMKA: Niektoré ponuky a nastavenia
sa menia na základe vášho režimu používania.
Vyhľadajte ikonu režimu používania vedľa
nastavenia. Nie všetky nastavenia sú k dispozícii
vo všetkých režimoch používania.
Informácie—zobrazí číslo verzie softvéru,
identifikačné číslo prístroja a číslo verzie audio pre
zariadenie Navigator IV. Tieto informácie potrebujete
pri aktualizácii systémového softvéru alebo kupovaní
dodatočných máp.
• Veľký režim—usporiadanie, ktoré vám
umožňuje vybrať z rozsahu niekoľkých písmen
naraz.
Dotknite sa položky Nástroje > Nastavenia >
Navigácia.
• Kratšia vzdialenosť—vypočíta trasy, ktoré majú
kratšiu vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší
čas.
• Off Road (Mimo cesty)—vypočítava trasy od
bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).
31
Prispôsobenie zariadenia Navigator IV vašim potrebám
• Na ceste—vypočítava trasy pomocou ciest (len
v režime chodca).
Obmedzenia—vyberte typy ciest, ktorým sa na
trase chcete vyhnúť alebo ktorých použitie by ste na
trasách uprednostnili.
Obnoviť—obnovte pôvodné nastavenia navigácie.
Režim prepočítania—zvoľte, ako zariadenie
Navigator IV prepočítava trasu, keď sa odchýlite
od trasy.
Úprava nastavení zobrazenia
Nastavenie jazykov
Jas—nastavenie úrovne jasu podsvietenia. Zníženie
jasu podsvietenia zvýši životnosť vašej batérie.
Hlas—zmena jazyka hlasových pokynov.
Dotyková obrazovka—pri kalibrácii obrazovky
postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Obnoviť—obnovte pôvodné nastavenia zobrazenia.
Dotknite sa položky Nástroje > Nastavenia >
Displej.
Aktualizácia nastavení času
Farebný režim—zvoľte Denný pre osvetlené
pozadie, Nočný pre tmavé pozadie alebo Auto pre
automatické prepínanie medzi týmito dvoma.
Formát času—vyberte si 12-hodinový, 24-hodinový
alebo UTC formát času.
32
Obnoviť—obnovte pôvodné nastavenia času.
Snímka—aktivuje režim snímania obrazovky. Keď
ste na mapovej stránke, dotknite sa , alebo ,
aby ste zachytili snímku obrazovky. Bitmapový súbor
obrázka je uložený do priečinka Garmin\Screenshot
na mechanike zariadenia Navigator IV.
Dotknite sa položky Nástroje > Nastavenia > Čas.
Dotknite sa položky Nástroje > Nastavenia >
Jazyk.
Text—zmena celého textu na obrazovke na
zvolený jazyk. Zmena jazyka textu nezmení jazyk
používateľom vložených údajov alebo údajov máp,
ako sú napríklad názvy ulíc.
Klávesnica—vyberte klávesnicu pre váš jazyk.
Taktiež môžete zmeniť režim jazyka klávesnice
z ľubovoľnej klávesnice dotykom tlačidla Jazyk.
Obnoviť—obnovte pôvodné jazyky.
Aktuálny čas—vyberte Automaticky, aby sa čas
aktualizoval automaticky podľa príslušného časového
pásma. Keď nezvolíte Automaticky, môžete čas
nastavovať v 15 minútových prírastkoch a tak ho
prispôsobovať rôznym časovým pásmam.
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Prispôsobenie zariadenia Navigator IV vašim potrebám
Zmena nastavení mapy
Dotknite sa položky Nástroje > Nastavenia >
Mapa.
Podrobnosti mapy—upraví množstvo zobrazenia
detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov
môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie mapy.
Zobrazenie mapy—vyberte pohľad mapy.
Záznam trás—zobrazte alebo skryte záznam vašich
ciest. Aby ste záznam trasy vymazali, dotknite sa
položky Nástroje > Vlastné údaje > Vymazať
záznam trasy.
Informácie mapy—zobrazte mapy načítané
v zariadení Navigator IV a ich verzie. Dotykom
mapy zapnite (zaškrtnutie) alebo vypnite
(bez zaškrtnutia) danú mapu.
• Trasa hore—zobrazuje mapu dvojrozmerne
(2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
Obnoviť—obnovte pôvodné nastavenia mapy.
• Severne—zobrazuje mapu dvojrozmerne so
severom na hornej strane.
Zmena ikony vozidla.
• 3D—zobrazuje mapu trojrozmerne (3-D)
v režime Trasa hore.
Rozloženie údajov mapy—mení množstvo
zobrazených detailov na mape.
Automatické priblíženie mapy—zapne alebo vypne
funkciu automatického priblíženia. Mapa sa počas
navigovania po trase automaticky oddiali a priblíži
sa, keď sa budete približovať k cieľu.
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
1. Dotknite sa položky Nástroje > Nastavenia >
Výber vozidla.
2. Dotknite sa ikony, ktorú chcete používať,
a dotknite sa tlačidla OK.
Prevezmite ďalšie ikony vozidiel na adrese
www.garmingarage.com.
Pridanie bezpečnostných
prvkov
Dotknite sa položky Nástroje > Nastavenia >
Bezpečnosť.
Garmin Lock—zapnutím funkcie Garmin Lock™
uzamknete zariadenie Navigator IV. Zadajte
štvorciferný kód PIN a nastavte zabezpečenú
lokalitu. Ďalšie informácie nájdete na strane 37.
Bezpečnostný režim—zapnite alebo vypnite
bezpečnostný režim. Pri pohybe vozidla
bezpečnostný režim vypína všetky funkcie
navigačného systému, ktoré si vyžadujú značnú
pozornosť vodiča a mohli by počas jazdy
rozptyľovať pozornosť.
Obnoviť—obnovte pôvodné nastavenia
zabezpečenia. Obnovenie bezpečnostných nastavení
nevymaže váš Garmin Lock PIN ani zabezpečenú
lokalitu.
33
Prispôsobenie zariadenia Navigator IV vašim potrebám
Zobrazenie informácií o
predplatení FM TMC
Poznámka: k nastaveniam cestnej premávky
sa môžete dostať len v prípade, ak je zariadenie
Navigator IV pripojené k externému napájaniu a FM
TMC prijímaču dopravných informácií.
Dotknite sa položky Nástroje > Nastavenia >
Cestná premávka. Nie všetky nastavenia sú
k dispozícii vo všetkých oblastiach.
Zapnúť cestnú premávku—zapne a vypne cestnú
premávku.
Aktuálne—vyberte, ktorého poskytovateľa použiť.
Vyberte položku Automatické, aby ste použili
najlepšieho poskytovateľa v oblasti, prípadne vyberte
konkrétneho poskytovateľa, ktorého chcete stále
používať.
Hľadať ďalšie—vyhľadá ďalších TMC
poskytovateľov informácií o cestnej premávke. Ak
ste v novej oblasti, dotykom položky Áno vymažte
tabuľku poskytovateľov.
Predplatenia—zobrazenie vašich predplatení
dopravných informácií FM a dátumov ich vypršania
(zoznam je uvedený na hlavnej stránke dopravných
nastavení pre zariadenia pre Severnú Ameriku).
34
Pridať (alebo Predplatenia > Pridať)—pridanie
nového predplatenia dopravnej služby. Na lokalite
www.garmin.com/fmtraffic si môžete zakúpiť
predplatné.
Kód predplatného dopravných informácií sa nemôže
opakovane použiť. Pri každom obnovení svojej
služby musíte získať nový kód. Ak vlastníte viac
prijímačov dopravných informácií FM, musíte získať
nový kód pre každý prijímač.
Zmena nastavení technológie
Bluetooth
Dotknite sa položky Nástroje > Nastavenia >
Bluetooth.
Poznámka: Keď je technológia Bluetooth
zapnutá, môžete získať prístup k nastaveniam
technológie Bluetooth dotykom ikony na
stránke ponuky.
Telefón alebo Zvuk—zvoľte Pridať > OK pre
spárovanie so zariadením, ktoré má bezdrôtovú
technológiu Bluetooth. Pre bezdrôtové počúvanie
vysoko kvalitného zvuku pripojte náhlavnú súpravu
Bluetooth, ktorá podporuje profil A2DP. Pozrite si
strany 19–21. Zvoľte položku Zmena pre spárovanie
a prepojenie s iným zariadením. Kód PIN (alebo
prístupový kód) zariadenia Navigator IV je 1234.
Pustiť—vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť,
a dotknite sa položky Áno.
Odstrániť—vyberte zariadenie, ktoré chcete
vymazať z pamäte zariadenia Navigator IV
a dotknite sa položky Áno.
Bluetooth—zapína a vypína komponent Bluetooth.
Ak je aktivovaný komponent Bluetooth, na stránke
ponuky sa objaví ikona Bluetooth. Aby ste
zabránili telefónu v automatickom pripojení, vyberte
položku Vypnuté.
Vlastné meno—zadajte vlastné meno, ktoré
identifikuje zariadenie Navigator IV v zariadeniach
s bezdrôtovou technológiou Bluetooth. Dotknite sa
položky Dokončiť.
Obnoviť—obnovte pôvodné nastavenia Bluetooth.
To nevymaže informácie párovania.
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Prispôsobenie zariadenia Navigator IV vašim potrebám
Zmena nastavení bodov
priblíženia
Pre úpravu nastavení bodov priblíženia (ako sú
vlastné POI (body záujmu), databáza bezpečnostných
kamier alebo súbor TourGuide®) musíte mať načítané
body priblíženia. Pozrite si stranu 38.
Dotknite sa položky Nástroje > Nastavenia > Body
priblíženia.
Upozornenia na blízkosť—dotknite sa položky
Zmena, aby ste zapli alebo vypli upozornenia, keď
sa priblížite k vlastným zaujímavým miestam alebo
bezpečnostným kamerám.
TourGuide—nastavte spôsob aktivácie zvuku pre
súbory TourGuide. Vyberte možnosť Automaticky
prehrať, aby ste počuli celú trasu podľa
naprogramovania, Okamžité, aby sa zobrazila na
mape ikona reproduktora , keď sú počas trasy
dostupné informácie o ceste, prípadne možnosť Vyp.
Obnoviť—obnovte pôvodné nastavenia bodov
priblíženia.
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Zmena nastavení palivomera
Keď je zariadenie Navigator IV umiestnené
v motocyklovom držiaku, môže vás upozorniť na
nízku hladinu paliva v nádrži.
Dotknite sa položky Nástroje > Nastavenia >
Palivomer.
Sledovanie paliva—dotknite sa položky Zap. Na
mapovej stránke pod kompasom bude zobrazený
palivomer.
Vzdialenosť na jednu nádrž—zadajte celkovú
vzdialenosť, ktorú váš motocykel dokáže prejsť na
jednu palivovú nádrž.
Upozornenie na nízku hladinu paliva—zvoľte, pri
akej hladine paliva by ste chceli byť upozornení, že
máte málo paliva.
Obnovenie všetkých nastavení
1. Dotknite sa položky Nástroje > Nastavenia.
2. Dotknite sa položky Obnoviť.
3. Dotknite sa položky Áno.
Vynulovanie dát používateľa
Poznámka: Toto vymaže všetky informácie
zadané používateľom.
1. Počas zapínania zariadenia Navigator IV držte
prst v pravom dolnom rohu obrazovky zariadenia
Navigator IV.
2. Držte prst pritlačený, kým sa neobjaví správa.
3. Dotykom položky Áno vymažete všetky dáta
používateľa.
Všetky pôvodné nastavenia sa obnovia. Všetky
položky, ktoré ste si uložili, sa vymažú.
Používanie alarmu paliva
Keď je vo vašej nádrži tak málo paliva, že sa spustí
alarm zostávajúceho paliva, na mapovej stránke sa
zobrazí ikona . Dotykom ikony zobrazíte zoznam
najbližších palivových čerpadiel.
35
Príloha
Príloha
Možnosti zvuku zariadenia Navigator IV
Zdroj
napájania
Motocyklový
držiak
Držiak do auta
alebo žiadny
držiak
36
Navigačné výzvy
Hudba MP3 (dostupný
prehrávač médií)
Telefón (pripojený pomocou
Bluetooth)
Náhlavná súprava Bluetooth
(s A2DP)
áno
áno
áno
Náhlavná súprava Bluetooth
(bez A2DP)
áno
nie
áno
Vstavaný reproduktor
nie
nie
nie
nie
(nedostupné)
nie
(nedostupné)
nie
(nedostupné)
Zvukový výstup na zväzku
vodičov (nie je dostupné na
všetkých modeloch motocyklov)
áno
nie
nie
Náhlavná súprava Bluetooth
(s A2DP)
áno
áno
áno
Náhlavná súprava Bluetooth
(bez A2DP)
áno
nie
áno
Vstavaný reproduktor
áno
nie
áno
Konektor slúchadla
áno
áno
áno
Možnosť zvuku
Konektor slúchadla
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Príloha
Vynulovanie zariadenia
Navigator IV
Ak zariadenie Navigator IV prestane fungovať,
vypnite zariadenie a znovu ho zapnite.
Ak to nepomôže, stlačte a 8 sekúnd podržte .
Znovu zapnite zariadenie Navigator IV. Zariadenie
Navigator IV by malo fungovať normálne.
Kalibrácia obrazovky
Ak dotyková obrazovka správne nereaguje,
nakalibrujte ju.
1. Dotknite sa položky Nástroje > Nastavenia >
Displej.
2. Pod dotykovou obrazovkou sa dotknite položky
Kalibrovať.
3. Postupujte podľa ‑pokynov na obrazovke.
Uzamknutie zariadenia
Navigator IV
Garmin Lock je systém ochrany proti odcudzeniu,
ktorý uzamkne zariadenie Navigator IV. Po každom
zapnutí zariadenia Navigator IV zadajte kód PIN
alebo choďte na zabezpečenú lokalitu.
1. Dotknite sa položky Nástroje > Nastavenia >
Bezpečnosť.
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
2. Dotknite sa tlačidla pod Garmin Lock.
3. Zadajte štvorciferný kód PIN a choďte na
zabezpečenú lokalitu.
Čo je zabezpečená lokalita?
Zvoľte si miesto, na ktoré sa často vraciate, ako
napríklad domov, za svoju zabezpečenú lokalitu. Ak
má zariadenie Navigator IV satelitné signály a vy ste
na zabezpečenej lokalite, nemusíte zadávať kód PIN.
POZNÁMKA: Ak zabudnete svoj kód PIN a svoju
zabezpečenú lokalitu, musíte zaslať svoje zariadenie
Navigator IV spoločnosti Garmin, aby vám ho
odomkla. Musíte odoslať aj platnú registráciu
produktu alebo doklad o kúpe.
nüMaps Guarantee™
Ak chcete získať jednu bezplatnú aktualizáciu mapy
(ak je dostupná), zaregistrujte svoje zariadenie
Navigator IV na lokalite http://my.garmin.com
do 60 dní od prvého zachytenia satelitov počas
jazdy pomocou vášho zariadenia Navigator IV. Na
bezplatnú aktualizáciu mapy nemáte nárok, ak sa
zaregistrujete telefonicky alebo budete čakať viac
ako 60 dní od prvého zachytenia satelitov počas
jazdy so zapnutým zariadením Navigator IV.
Viac informácií nájdete na lokalite
www.garmin.com/numaps.
POZNÁMKA: nüMaps Guarantee sa nevzťahuje na
produkty, ktoré nemajú vopred načítané mapy.
Dodatočné mapy
Pre zariadenie Navigator IV si môžete zakúpiť
dodatočné mapy. Ak chcete vidieť zoznam máp, ktoré
sú kompatibilné s vaším zariadením Navigator IV,
navštívte stránku vášho produktu Navigator IV
na webovej stránke Garmin (www.garmin.com)
a kliknite na kartu Mapy.
Aktualizácia softvéru
1. Prejdite na lokalitu www.garmin.com/products
/webupdater, a prevezmite WebUpdater do vášho
počítača.
2. Pripojte zariadenie Navigator IV k počítaču
pomocou kábla mini-USB.
3. Spustite WebUpdater a postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
37
Príloha
Po potvrdení, že chcete vykonať aktualizáciu,
WebUpdater automaticky prevezme aktualizáciu
a nainštaluje ju na zariadenie Navigator IV.
Bonusy a voliteľné
príslušenstvo
Ďalšie informácie o voliteľnom príslušenstve nájdete
na lokalite www.garmin.com/products/navigatorIV,
alebo po kontaktovaní predajcu zariadení značky
BMW Motorrad.
Bezpečnostné kamery
V niektorých oblastiach sú k dispozícii informácie
o bezpečnostných kamerách. Dostupnosť si
skontrolujte na lokalite http://my.garmin.com.
Pre tieto miesta obsahuje zariadenie Navigator IV
umiestnenia stoviek bezpečnostných kamier.
Zariadenie Navigator IV vás upozorní, keď sa
približujete k bezpečnostnej kamere, a môže
vás upozorniť, ak jazdíte príliš rýchlo. Údaje sa
aktualizujú najmenej raz týždenne, preto máte vždy
prístup k tým najaktuálnejším informáciám.
Kedykoľvek môžete zakúpiť novú oblasť alebo
rozšíriť existujúce predplatenie. Každý región, ktorý
si zakúpite, má špecifický dátum vypršania platnosti.
38
Upozornenie: Spoločnosť Garmin nie je
zodpovedná za presnosť a dôsledky používania
vlastného bodu záujmu (POI) ani databázy
bezpečnostných kamier.
Vlastné body záujmu (POI)
Použite POI Loader na načítanie vlastných bodov
záujmu (POI) do zariadenia Navigator IV. Databázy
vlastných bodov záujmu (POI) sú dostupné na
internete od rôznych spoločností. Niektoré vlastné
databázy obsahujú informácie s upozorneniami pre
body záujmu, ako napríklad školské pásma.
Prejdite na lokalitu www.garmin.com/extras
a kliknite na položku POI Loader, aby ste
nainštalovali aplikáciu POI Loader do počítača. Viac
informácií nájdete v súbore POI Loader Help. Súbor
Help otvoríte stlačením tlačidla F1.
Svoje vlastné POI zobrazíte dotykom položky
Kam viesť? > Bonusy > Vlastné POI. Aby
ste zmenili nastavenia upozornení na blízkosť,
dotknite sa položky Nástroje > Nastavenia > Body
priblíženia > Upozornenia na blízkosť.
Ak chcete vymazať vlastné POI zo zariadenia
Navigator IV, pripojte zariadenie Navigator IV
k počítaču. Otvorte priečinok Garmin\poi
v mechanike zariadenia Navigator IV alebo
mechanike pamäťovej karty. Vymažte súbor
s názvom poi.gpi.
TourGuide
TourGuide umožňuje zariadeniu Navigator IV
prehrávať zvukové trasy navádzané cez GPS
od tretích strán. Tieto zvukové trasy vás môžu
sprevádzať trasou, zatiaľ čo cestou prehrávajú
zaujímavé fakty o historických miestach.
Ak chcete ďalšie informácie, navštívte lokalitu
www.garmin.com/extras, a kliknite na POI Loader.
Svoje súbory TourGuide zobrazíte dotykom položky
Kam viesť? > Bonusy > Vlastné POI. Aby ste
zmenili nastavenia TourGuide, dotknite sa položky
Nástroje > Nastavenia > Body priblíženia >
TourGuide.
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Príloha
Cestovný sprievodca Garmin
Podobne ako papierový cestovný sprievodca, tak aj
cestovný sprievodca Garmin poskytuje podrobné
informácie o miestach, ako napríklad reštauráciách
a hoteloch. Pre zakúpenie príslušenstva navštívte
http://buy.garmin.com alebo sa obráťte na svojho
predajcu značky Garmin.
Pre používanie aplikácie Travel Guide vložte
pamäťovú kartu do zariadenia Navigator IV. Dotknite
sa možnosti Kam viesť? > Bonusy. Dotknite sa
názvu vášho cestovného sprievodcu, aby ste ho
otvorili.
Informácie o batérii
Zariadenie Navigator IV obsahuje užívateľom
vymeniteľnú, lítium‑iónovú batériu. Ak chcete
maximalizovať životnosť batérie, nenechávajte
zariadenie Navigator IV na priamom slnečnom svetle
a vyhýbajte sa dlhšiemu vystavovaniu nadmernému
teplu.
Ikona batérie
v rohu stránky ponuky naznačuje
stav batérie zariadenia Navigator IV. Aby ste zvýšili
presnosť ukazovateľa batérie, batériu úplne vybite
a potom ju úplne nabite. Neodpájajte zariadenie
Navigator IV, kým sa úplne nenabije.
Výmena batérie v zariadení
Navigator IV
Ak potrebujete vymeniť batériu v zariadení
Navigator IV, kontaktujte svojho miestneho predajcu
značky BMW Motorrad. Kontaktujte miestne
stredisko zberu odpadu, kde vám poradia, ako
správne zlikvidovať batériu.
Nabíjanie zariadenia
Navigator IV
• Použite motocyklový držiak.
• Keď sa zariadenie Navigator IV nabíja pomocou
napájacieho zdroja alebo USB kábla, nemožno
ho používať.
Poznámka: Ak je zariadenie Navigator IV
vypnuté, batéria sa v motocyklovom držiaku
nenabíja.
Poznámka: Keď sa prístroj nachádza
v automobilovom držiaku, na nabíjanie zariadenia
Navigator IV sa musí použiť napájací kábel vozidla.
Maximalizovanie životnosti batérie
• Vypnite podsvietenie (Nástroje > Nastavenia >
Displej > Jas).
• Deaktivujte Bluetooth; pozrite si stranu 19.
• Nenechávajte zariadenie Navigator IV na
priamom slnečnom svetle. Zabráňte dlhodobému
vystaveniu nadmernému teplu.
• Použite voliteľný napájací kábel vozidla.
• Použite voliteľný USB kábel.
• Použite voliteľný kábel napájacieho adaptéra.
• Použite voliteľnú nabíjačku batérie.
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
39
Príloha
Výmena poistky v sieťovom
adaptéri vozidla (voliteľné)
Pozor: Keď vymieňate poistku, nestraťte žiadnu
malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na
svoje miesto.
Ak sa váš prístroj vo vozidle nenabíja, možno budete
musieť vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra
vozidla.
1. Odskrutkujte čierny, okrúhly koncový kus a vyberte
ho.
2. Vyberte poistku (sklený a strieborný valček)
a nahraďte ju rýchlotavnou
Koncovka
poistkou 3A.
3. Uistite sa, že strieborný
koniec je umiestnený
v čiernom koncovom kuse.
Zaskrutkujte čierny koncový
kus.
40
Strieborný
hrot
Poistka
O satelitných signáloch GPS
Zariadenie Navigator IV musí zachytiť satelitné
signály GPS (Global Positioning System), aby mohlo
navigovať. Ak ste v interiéri, v blízkosti vysokých
budov alebo stromov, prípadne v parkovacej garáži,
zariadenie Navigator IV nemôže zachytávať signály.
Prejdite von do oblasti bez prekážok, aby ste mohli
použiť zariadenie Navigator IV.
Keď zariadenie Navigator IV zachytí satelitné
signály, paličky sily signálu na stránke ponuky sa
zobrazia zelenou
. Keď sa stratia satelitné
signály, paličky zmenia farbu na červenú alebo sú
prázdne
.
Ďalšie informácie o GPS nájdete na lokalite
www.garmin.com/aboutGPS.
Vyberanie zariadenia
Navigator IV a držiakov
Aby ste vybrali zariadenie Navigator IV z kolísky
na automobilovom alebo motocyklovom držiaku,
stlačte tlačidlo na boku kolísky a nakloňte zariadenie
Navigator IV dopredu.
Aby ste vybrali kolísku z automobilového držiaka,
otočte kolísku doprava alebo doľava. Použite tlak,
kým lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na držiaku.
Starostlivosť o zariadenie
Navigator IV
Zariadenie Navigator IV obsahuje citlivé elektronické
komponenty, ktoré môžu byť trvalo poškodené, ak
sú vystavené nadmerným otrasom alebo vibráciám
mimo rámca normálneho používania na motocykli
alebo v automobile. Aby ste minimalizovali riziko
poškodenia zariadenia Navigator IV, vyhnite sa tomu,
že vám prístroj spadne, a nepoužívajte ho v prostredí
s extrémne silnými otrasmi a vibráciami.
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Príloha
Čistenie krytu
Zariadenie Navigator IV je skonštruované z vysoko
kvalitných materiálov a nevyžaduje si inú údržbu
okrem čistenia. Vonkajší kryt (nie dotykovú
obrazovku) čistite s použitím tkaniny navlhčenej
v slabom roztoku čistiaceho prostriedku a potom
ho utrite dosucha. Nepoužívajte chemické čistiace
prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť
plastové komponenty.
Čistenie dotykovej obrazovky
Dotykovú obrazovku čistite mäkkou, čistou tkaninou,
ktorá nepúšťa vlákna. Ak je to potrebné, použite
vodu, izopropylalkohol alebo čistič okuliarov.
Navlhčite tkaninu a potom jemne utrite dotykovú
obrazovku.
Ochrana zariadenia Navigator IV
• Keď zariadenie Navigator IV nepoužívate,
skladujte ho v prenosnom puzdre, ktoré je
súčasťou balenia.
• Neskladujte zariadenie Navigator IV tam, kde
môže dôjsť k dlhšiemu vystaveniu extrémnym
teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé
poškodenie.
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
• Hoci na obsluhu dotykovej obrazovky môže
byť použité dotykové pero k PDA, nikdy sa
o to nepokúšajte, keď riadite vozidlo. Nikdy
na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte
tvrdý alebo ostrý predmet, pretože môže dôjsť
k poškodeniu.
Licenčná zmluva pre softvér
Zabránenie krádeži
Spoločnosť Garmin vám poskytuje obmedzenú
licenciu na používanie softvéru vloženého do tohto
zariadenia („Softvér“) v binárne vykonateľnej forme
pri normálnej prevádzke produktu. Oprávnenie,
vlastnícke práva a práva intelektuálneho vlastníctva
v softvéri a voči softvéru zostávajú spoločnosti
Garmin.
• Aby ste zabránili krádeži, keď prístroj
nepoužívate, vyberte ho a uložte ho aj s držiakom
mimo dohľad. Odstráňte z čelného okna stopy po
prísavke.
• Nenechávajte prístroj v skrinke na rukavice.
• Zaregistrujte svoj produkt na lokalite
http://my.garmin.com.
• Používajte funkciu Garmin Lock. Pozrite si
stranu 37.
Vyhlásenie o zhode
Spoločnosť Garmin týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie Navigator IV je v súlade s nevyhnutnými
požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami
Smernice 1999/5/ES. Ak si chcete pozrieť celé
vyhlásenie o zhode, prejdite na webovú lokalitu
spoločnosti Garmin pre váš produkt značky Garmin:
www.garmin.com.
POUŽÍVANÍM MODELU Navigator IV
SÚHLASÍTE, ŽE BUDETE ZAVIAZANÍ
ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI NASLEDUJÚCEJ
LICENČNEJ ZMLUVY PRE SOFTVÉR.
POZORNE SI TÚTO ZMLUVU PREČÍTAJTE.
Potvrdzujete, že softvér je vlastníctvom spoločnosti
Garmin a je chránený autorskými právami USA
a medzinárodnými zmluvami o autorských právach.
Okrem toho potvrdzujete, že štruktúra, organizácia
a kód softvéru sú cenné obchodné tajomstvá
spoločnosti Garmin a že softvér vo forme zdrojového
kódu zostáva cenným obchodným tajomstvom
spoločnosti Garmin. Súhlasíte, že softvér alebo
akúkoľvek jeho časť nebudete dekompilovať,
rozoberať, upravovať, spätne skladať, spätne
navrhovať alebo meniť na čitateľnú formu pre
človeka, prípadne vytvárať akékoľvek odvodené
41
Príloha
diela založené na softvéri. Súhlasíte, že nebudete
vyvážať alebo spätne vyvážať softvér do akejkoľvek
krajiny v rozpore s právami o ovládaní vývozu
v USA.
Technické údaje
Veľkosť (Š × v × H): 136 × 83,4 × 24 mm
(5,35 × 3,28 × 0,94 palca)
Hmotnosť: 270 g (6,17 unce)
Displej: 4,3 palca diagonálne, 480 × 272 pixelov;
WQVGA TFT displej na šírku s bielym podsvietením
a dotykovou obrazovkou
Puzdro: Vodotesné do IPx7
Doba nabíjania: Približne 4 hodiny
Napájanie: Napájanie vozidla DC s použitím
napájacieho kábla vozidla a kolísky alebo
motocyklového držiaka, alebo napájanie AC
s použitím voliteľného príslušenstva.
Používanie: max. 10 W
Výdrž batérie: až 4 hodiny podľa používania
a nastavení
Rozsah prevádzkovej teploty: od -20 °C do 60 °C
(od -4 °F do 158 °F)
Typ batérie: Demontovateľná lítium-iónová batéria
Rozsah teploty pri nabíjaní: od 0 °C do 45 °C
(od 32 °F do 113 °F)
Časy zachytávania*:
Zohriaty: < 1 sek.
Studený: < 38 sek.
Reset na hodnoty z výroby: < 45 sek.
Uloženie dát: Interná pamäť a voliteľná odpojiteľná
pamäťová karta. Zariadenie Navigator IV je
kompatibilné s väčšinou značkových kariet microSDHC až do 32 GB. Dáta sú uložené na neurčitú
dobu.
Prijímač GPS: Vysoká citlivosť
*Priemerné časy zachytávania pre stacionárny
prijímač s jasným výhľadom na oblohu.
Rozhranie počítača: veľkokapacitná USB pamäť,
plug-and-play
Konektor slúchadla: Štandardný 3,5 mm
42
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Príloha
Ťažkosti
Problém/Otázka
Riešenie/Odpoveď
Moje zariadenie Navigator IV
nikdy nezachytí satelitné
Vezmite zariadenie Navigator IV von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov. Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.
signály.
Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla.
Uistite sa, že je vozidlo naštartované a že dodáva energiu na výstup.
Moje zariadenie Navigator IV
sa nenabíja v mojom vozidle. Zariadenie Navigator IV sa môže nabíjať len pri teplotách medzi 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F). Ak je zariadenie Navigator IV na priamom slnečnom svetle alebo
v horúcom prostredí, nemôže sa nabíjať.
Na nabitie prístroja musíte použiť kábel do vozidla. USB konektor na automobilovom držiaku nemožno použiť na nabíjanie zariadenia Navigator IV.
Ako vymažem všetky svoje
užívateľské dáta?
Počas zapínania zariadenia Navigator IV držte prst v pravom dolnom rohu obrazovky zariadenia. Držte prst pritlačený, kým sa neobjaví správa. Dotykom položky
Áno vymažete všetky dáta používateľa.
Zariadenie Navigator IV je
zablokované/zamrznuté.
Ak obrazovka zariadenia Navigator IV prestane fungovať, vypnite zariadenie a znovu ho zapnite. Ak to nepomôže, stlačte a 8 sekúnd podržte tlačidlo Napájanie.
Znovu zapnite zariadenie Navigator IV. Zariadenie Navigator IV by malo fungovať normálne.
Dotyková obrazovka správne Vypnite zariadenie Navigator IV. Držte prst priložený na obrazovke a stlačte a držte tlačidlo Napájanie. Držte dovtedy, kým sa neobjaví kalibračná obrazovka.
nereaguje na moje dotyky.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Nepočujem zvuk cez
zabudovaný reproduktor.
Z hlavnej ponuky sa dotknite položky Hlasitosť, uistite sa, že nie je vybratá možnosť Stíšiť a hlasitosť nie je nastavená na 0 %.
Zvuk, ktorý sa pokúšate počúvať, možno nie je možné prehrávať pomocou zariadenia, ktoré používate. Pozrite si tabuľku možností zvuku na strane 36.
Ukazovateľ nabitia mojej
batérie sa nezdá byť presný.
Nechajte prístroj úplne vybiť a potom ho úplne nabite (bez prerušenia cyklu nabíjania).
Môj telefón sa nepripojí
k zariadeniu Navigator IV.
Dotknite sa položky Nástroje > Nastavenia > Bluetooth. Skontrolujte, či je políčko Bluetooth nastavené na možnosť Zapnuté.
Ubezpečte sa, že je telefón zapnutý a je od zariadenia Navigator IV vo vzdialenosti menšej ako 10 metrov (asi 33 stôp).
Viac pomoci nájdete na www.garmin.com/bluetooth.
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
43
Príloha
Problém/Otázka
Riešenie/Odpoveď
Ako viem, že moje
zariadenie Navigator IV je
v režime veľkokapacitného
úložného USB zariadenia?
Keď je zariadenie Navigator IV v režime veľkokapacitného úložného USB zariadenia, zobrazuje sa obrázok pripojeného zariadenia Navigator IV k počítaču. Tiež by
ste mali vidieť dve nové vymeniteľné diskové mechaniky uvedené v My Computer (Tento počítač).
Môj počítač nikdy
neregistruje, že je pripojené
zariadenie Navigator IV.
1. Odpojte kábel USB od počítača.
2. Vypnite zariadenie Navigator IV.
3.Zapojte kábel USB do počítača a do zariadenia Navigator IV. Zariadenie Navigator IV sa automaticky zapne a prejde do režimu veľkokapacitného úložného
USB zariadenia.
V mojom zozname mechaník
Ak máte niekoľko sieťových mechaník pripojených k počítaču, Windows môže mať problém priradiť písmená mechaník k mechanikám zariadenia Navigator.
nevidím žiadne nové
Pozrite si súbor Pomocník (Help) vášho operačného systému, aby ste sa naučili, ako pripájať/priradiť písmená mechaniky.
vymeniteľné mechaniky.
Nemôžem získať dopravné
informácie.
Overte si, že ste v oblasti pokrytia. Aby ste získali dopravné informácie pre príslušnú oblasť, musíte byť v oblasti pokrytia.
Overte si, že je prijímač dopravných informácií FM TMC pripojený k napájaciemu konektoru na kolíske a tiež na výstup napájania vo vašom vozidle.
1. Dotknite sa možnosti Kam viesť? > Blízko > Iné mesto (a zadajte cieľ svojej dovolenky).
Ako môžem nájsť reštaurácie
2. Nájdite hotel a dotknite sa položky Choď!.
v blízkosti hotela, kde sa
3. Dotknite sa položky Ponuka > Kam viesť? > Blízko > Môj cieľ.
v budúcnosti ubytujem?
4. Hľadajte reštauráciu. Reštaurácie najbližšie k vášmu hotelu sú v zozname uvedené ako prvé.
Chcem ísť do mesta
a nepoznám adresu.
44
Namiesto hľadania adresy sa dotknite položky Kam viesť? > Mestá pre navigovanie do centra mesta.
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Register
Register
D
A2DP 20
aktualizácia
mapy 37
softvér 37
aktuálna poloha, ukladanie 14
Aplikácia WebUpdater 37
Asistent pri jazde pruhmi 18
automatické priblíženie 33
automatické priblíženie mapy 33
databáza bezpečnostných kamier
detailné mapy 33
diakritické znaky 13
dodatočné mapy 37
Domov
poloha 12
telefónne číslo 21
dotyková obrazovka
čistenie 41
kalibrácia 37
nastavenia 32
dvojjazyčné slovníky 29
B
F
A
bezpečnostný režim 33
bonusy 14, 38, 39
C
časové pásmo 32
cestná premávka 22, 22–23
nehody 22
pridanie predplatení dopravy 34
Cestovný sprievodca 39
cesty
importovanie 28
mimo cesty 31
nasledujúce 10
obchádzka 10
preferencie 31
pridanie zastávky 10
simulácia 31
úprava 16
užívateľské 16
farba pozadia 32
formát zoznamu skladieb M3U 25
fotografická navigácia 14–15
funkcia zabezpečenia proti odcudzeniu 33
funkcie ovládania telefónu bez
použitia rúk 19–21
G
Garmin Lock 33
geocaching 15
GPS
Informácie o GPS 40
vyp./zap. 31
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
H
hlasitosť 10
hláskovanie názvu 13
hlasová pošta 20
hlasové vytáčanie 21
hudba 24
Hudobné súbory MP3
načítavanie 26
prehrávanie 24
I
ID zariadenia 31
ikona obmedzenia rýchlosti 10, 17
ikona vozidla 17, 33
informácie o batérii 39
informácie o trase, vynulovať 18
J
jas 32
jazykový sprievodca 29
jazyk reči 32
jazyk textu 32
jednotky, konverzia 30
K
kalkulačka 30
Kam viesť? 11–15
karta microSD
kompatibilné značky 42
poloha 4
povolená veľkosť 42
Karta SD 26, 42
zdieľanie 16
Kde som? 27
kilometrov 31
klávesnica 13
režim jazyka 13, 32
rozloženie 31
klávesnica na obrazovke 13
klávesnica QWERTY 31
knihy 25
kolíska 6
konektor slúchadla 42
kontaktovanie spoločnosti Garmin 1
kontaktujte spoločnosť Garmin 1
konverzia
jednotky 30
mena 30
L
Lítium iónová batéria 39, 42
M
mapa
aktivovať detailné mapy 33
aktualizovať 37
dodatočné 37
prechádzať 15
prispôsobiť 33
tlačidlo Informácie na mape 33
úroveň detailov 33
verzia 33
v pohybe 15
zobraziť 33
45
Register
mapa s digitálnym zobrazením výšky 15
MapSource 37
max. rýchlosť, vynulovať 18, 35
mena, konverzia 30
miery, konverzia 30
mikrofón 4
míle 31
mimo cesty, vytváranie trasy 16, 31
montáž
vybratie z držiaka 40
motocyklový držiak 5
možnosti strany Choď! 12
možnosti zvuku 36
myGarmin 1
N
nabíjanie zariadenia Navigator IV 39, 43
načítavanie súborov na zariadenie
Navigator IV. 26
nastavenia
obnovenie 35
nastavenia času 32
nastavenia systému 31
nastavenia zabezpečenia 33
nastavenia zobrazenia 32
nastavenie vašej polohy 15
Nástroje 27–30
navigácia
nastavenia 31
režim 31
Naviguj domov 12
nüMaps Guarantee 37
46
O
obchádzka 10
oblasť vyhľadávania 11
obľúbené
ukladanie 14
Obľúbené 14
fotografie 14
úprava 14
obrázky 27
obrazovka
jas 32
snímky obrazovky 32
obrysy mapy 15
odobratie držiaka 40
odstraňovanie
Obľúbených 14, 16
súborov 26
trás 16
vlastných POI 38
všetkých údajov používateľa 35
záznamu trasy 28
znaku 13
zoznamu nedávno nájdených položiek 13
P
pamäťová karta 42
párovanie s mobilným telefónom 19
PIN
Bluetooth 34
Garmin Lock 37
podporované typy súborov 26
podrobná navigácia 17
poistka, nabíjanie 40
Pomocník 27
pomocník v prístroji 27
pomoc pri nehode 27
používateľské dáta 35
prehrávač médií 24–25
prejazdový bod, pridanie 10
prekladanie slov 29
prenos súborov 26
prichádzajúci hovor 20
priečinok na kartu microSD 4
prijímač dopravných informácií
anténa 7
pripojenie k počítaču 26
príslušenstvo 38
prispôsobenie zariadenia Navigator IV vašim
potrebám 31–35
PSČ 11
R
registrácia 41
režim používania 8, 31
rozloženie údajov mapy 33
S
satelitné signály 40
sériové číslo 4
simulácia trasy 31
skrátené príkazy 8
sledovanie paliva 35
smery jazdy 17
softvér
aktualizácia 37
licenčná zmluva 41
verzia 31
starostlivosť o zariadenie Navigator IV 40
stíšenie
telefonický hovor 20
zvuk 10
strana ďalšej odbočky 17
stránka trasového počítača 18
stránka zoznamu odbočiek 17
súbory 26
odstraňovanie 26
podporované typy 26
prenos 26
správa 26
súradnice 15
svetové hodiny 29
svetový čas 29
T
technické údaje 42
technológia Bluetooth 19–21
A2DP 20
náhlavná súprava 20
nastavenia 34
odobratie telefónu 34
párovanie s telefónom 34
telefónny zoznam 21
Tlačidlo napájania 4
TourGuide 35
TracBack 15
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
Register
U
ukladanie
vaša aktuálna poloha 14, 15, 27
vyhľadané miesta 14
upozornenia
bezpečnostná kamera 38
blízkosť 35
USB
odpojenie 26
uskladnenie zariadenia Navigator 41
uzamknutie zariadenia Navigator IV 37
V
vlastné POI 38
Vlastné údaje 28
volanie
domov 21
história 21
odpovedanie 20
stíšenie 20
ukončenie hovoru 20
zo strany Choď! 12
vyhľadanie miest 9
adresa 11
blízko inej lokality 11
možnosti strany Choď! 12
podľa názvu 13
podľa PSČ 11
položka na mape 15
posledné výbery 13
používanie fotografií 14–15
uložené miesta (Obľúbené) 14
Vyhlásenie o zhode 41
vyhnutie sa
cestná premávka 22
krádež 41
typy ciest 32
vynulovanie
maximálna rýchlosť 18
údaje trasy 18
výstup, zvuk 10
konektor slúchadla 42
Z
zabezpečená lokalita 37
záložky 25
záznamy trás 28, 33
odstraňovanie 28
prehliada sa 28
ukladanie 28
úprava 28
zdieľanie 28
zobrazenie na mape 28
zdieľanie trás
používanie Bluetooth 16
používanie pamäťovej karty 16
zobrazenie 2D mapy 15, 33
zobrazenie 3D mapy 15, 33
zobrazenie zemegule 15
zoznam skladieb 24
prehrávanie 25
uloženie aktuálnej 24
úprava 25
vytvorenie 24
z počítača 25
zvuková verzia 31
zvukové knihy 25
Príručka požívateľa BMW Motorrad Navigator IV
47
Najnovšie bezplatné softvérové aktualizácie (okrem údajov mapy) vám budú po celú dobu životnosti
produktov Garmin k dispozícii na webovej lokalite Garmin na adrese www.garmin.com.
© 2009–2011 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Číslo dielu Garmin 190-01072-44 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising