Garmin | BMW Portable Navigation System Pro (860) | User manual | Garmin BMW Portable Navigation System Pro (860) Gebruikershandleiding

Garmin BMW Portable Navigation System Pro (860) Gebruikershandleiding
gebruiksaanwijzing
Navigation Portable Pro
© 2009 BMW Motorrad en Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Dit product werd voor u ontwikkeld door BMW Motorrad in samenwerking met Garmin Ltd.
BMW Motorrad, D-80788 München; Internetadres: www.bmw-motorrad.com.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, VS
Tel.: +1 913.397.8200
of +1 800.800.1020
Fax.: + 1 913.397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR VK
Tel.: +44 (0) 870.850.1241 (buiten het VK)
0808.238.0000 (binnen het VK)
Fax.: +44 (0) 870.850.1251
Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel.: +886.2.2642.9199
Fax.: +886.2.2642.9099
Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload,
of opgeslagen in enig opslagmedium, voor enig doel, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden
naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het bekijken en afdrukken van een enkele
kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyright-bepaling bevat en
gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden.
Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan
te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Bezoek de website van Garmin (www.garmin.com) voor de
nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product en andere Garmin-producten.
Garmin® nüvi®, Garmin TourGuide® en MapSource® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. myGarmin™,
Garmin Lock™ en GTM™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van
Garmin.
Het merk en de logo’s van Bluetooth® zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor elk gebruik van het merk en de logo’s is een licentie verkregen. Microsoft, MSN, het MSN-logo,
Windows en Windows NT zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Mac® en iTunes® zijn geregistreerde
handelsmerken van Apple Computer, Inc. Audible.com® en AudibleManager® zijn geregistreerde handelsmerken van Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2005. RDS-TMC Traffic Information
Services France © ViaMichelin 2006. SaversGuide® is een geregistreerd handelsmerk van Entertainment Publications, Inc. Linux® is het geregistreerde handelsmerk van Linus Torvalds in de
Verenigde Staten en andere landen. microSD™ is een handelsmerk van de SD Card Association. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
Oktober 2009
Onderdeelnummer 190-00951-35 Rev. B
Gedrukt in Taiwan
Inleiding
Inleiding
Uitleg over de handleiding
Wanneer u wordt gevraagd ergens op te tikken,
raakt u met uw vinger een item op het scherm
aan.
De pijltjes (>) in de tekst geven aan dat u een
reeks items dient aan te raken. Als in de tekst
bijvoorbeeld “tik op Waarheen? > Favorieten”
staat, tikt u op Waarheen? en vervolgens op
Favorieten.
Spraakherkenningsopdrachten zoals “Naar
huis” of “Zoek dichtstbijzijnde bank” zijn in
deze handleiding in groen vermeld. Spreek met
normale stem in de richting van de nüvi als u de
instructie krijgt om te spreken.
Tips en snelkoppelingen
voor de nüvi®
• Als u snel naar de menupagina wilt gaan,
houdt u uw vinger op Terug.
• Tik op
en op
voor meer keuzes.
Houd uw vinger op deze knoppen om
sneller te bladeren.
myGarmin™
Ga naar http://my.garmin.com voor de nieuwste
services voor uw Garmin-producten.
• Uw Garmin-apparaat registreren.
• Een abonnement nemen op onlineservices
voor flitspaalinformatie (zie pagina 40).
• Optionele kaarten ontgrendelen.
Contact opnemen met
Garmin
Neem contact op met Garmin Product
Support als u tijdens het gebruik van
de nüvi vragen hebt. Ga in de VS naar
www.garmin.com/support, of neem contact
op met Garmin USA op telefoonnummer
(913) 397-8200 of (800) 800-1020.
Neem in het VK contact op met Garmin
(Europe) Ltd. op telefoonnummer
0808 2380000.
Ga in Europa naar www.garmin.com/support
en klik op Contact Support voor informatie
over landspecifieke ondersteuning, of neem
contact op met Garmin (Europe) Ltd. op
telefoonnummer +44 (0) 870.8501241.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
Inleiding
Inhoudsopgave
Inleiding.............................................i
Uitleg over de handleiding...................i
Tips en snelkoppelingen voor de
nüvi® ...................................................i
myGarmin™ .........................................i
Contact opnemen met Garmin............i
Aan de slag......................................1
Uw nüvi...............................................1
De batterij plaatsen.............................2
De nüvi bevestigen.............................2
De nüvi uit de houder nemen.............2
De afstandsbediening voor
spraakherkenning monteren en
bevestigen..........................................2
De nüvi configureren..........................3
MSN® Direct activeren........................3
Satellieten zoeken..............................3
Uitleg over de menupagina.................3
Uw bestemming vinden......................4
Uw route volgen..................................5
Een stop toevoegen............................5
ii
Een omweg maken.............................5
De route stoppen................................5
Spraakopdrachten..............................6
Het volume aanpassen.......................6
Het scherm vergrendelen...................6
De hoofdpagina’s gebruiken........12
Waarheen?.......................................7
Spraakopdrachten.........................14
Opties voor de Pagina Ga!.................7
Een adres zoeken...............................7
Een plaats zoeken door de naam te
spellen ...............................................7
Een thuislocatie instellen....................8
Zoeken naar recent gevonden
plaatsen..............................................8
Favorieten...........................................8
Fotonavigatie gebruiken.....................9
Een plaats zoeken met behulp van
de kaart.............................................10
Coördinaten invoeren.......................10
Routes maken en bewerken.............10
Zoeken nabij een andere locatie......11
Niet via wegen navigeren.................11
Lopen naar een bestemming............11
Kaartpagina......................................12
De pagina Tripcomputer...................13
Pagina Lijst met afslagen.................13
Pagina Volgende afslag....................13
De afstandsbediening gebruiken......14
Spraakherkenning activeren.............14
Praten tegen uw nüvi........................14
Pictogrammen en tonen
herkennen.........................................16
Spraakherkenningstips
gebruiken..........................................16
Handsfree bellen...........................17
Uw telefoon koppelen.......................17
Een oproep ontvangen ....................18
Tijdens een gesprek ........................18
Handsfree telefoonmenu..................18
De mediaspelers gebruiken..........21
Muziek afspelen................................21
Luisterboeken afspelen....................22
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
Inleiding
Bestanden beheren.......................24
Ondersteundebestandstypen...........24
Bestanden laden...............................24
Foto’s voor fotonavigatie laden.........25
Bestanden verwijderen ....................25
FM-ontvanger voor
verkeersinformatie gebruiken......30
Verkeer in uw omgeving...................30
Verkeer op uw weg...........................30
Verkeer op uw route.........................30
Verkeerspictogrammen.....................31
Kleurcodes voor drukte.....................31
Verkeersabonnementen...................31
Extra gebruiken.............................26
Waar ben ik?.....................................26
Instellingen.......................................26
Routes..............................................26
Help..................................................26
Muziekspeler....................................26
Luisterboekspeler.............................26
Fotoalbum.........................................26
Verkeersinfo......................................27
MSN® Direct......................................27
Spellen..............................................27
Calculator ........................................27
Valuta omrekenen.............................27
Eenheden omrekenen .....................28
Wereldklok .......................................28
Wekker..............................................29
Mijn gegevens..................................29
De nüvi aanpassen........................32
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
Systeeminstellingen wijzigen............32
Navigatie-instellingen wijzigen..........32
Beveiligingsinstellingen
toevoegen.........................................33
De tijdsinstellingen wijzigen..............33
De scherminstellingen wijzigen........33
De kaartinstellingen wijzigen............34
Opties voor Bluetooth-technologie
instellen............................................34
De talen instellen..............................35
Informatie over FMverkeersabonnementen
weergeven........................................35
De instellingen van de gevarenzones
wijzigen.............................................36
Alle instellingen herstellen................36
Appendix........................................37
De nüvi onderhouden ......................37
De nüvi vergrendelen.......................37
Het scherm kalibreren......................38
De nüvi opnieuw instellen.................38
De software bijwerken......................38
Gebruikersgegevens wissen............38
Batterijgegevens . ............................38
De nüvi opladen................................39
Extra kaarten....................................39
Extra’s en optionele accessoires......40
Informatie over
GPS-satellietsignalen.......................41
Conformiteitsverklaring.....................41
Belangrijke juridische
kennisgeving betreffende uw
FM-zender........................................41
Softwarelicentie-overeenkomst........42
iii
Inleiding
Specificaties.....................................43
Problemen oplossen.........................44
Index...............................................46
iv
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
Aan de slag
Uw nüvi
Batterijdeksel
GPS-antenne
Aan/uit-knop:
schuif naar links om apparaat in / uit te schakelen;
schuif naar rechts om het scherm te vergrendelen
Microfoon
Hoofdtelefoon/audio-uitgang
microSD™kaartsleuf
Microfoon
Serienummer onder
batterij
Externe
antenneconnector
Mini-USBconnector
Luidsprekers
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
Aan de slag
De batterij plaatsen
Waarschuwing: dit product bevat een
lithium-ionbatterij. Verwijder het apparaat
uit het voertuig en plaats het niet in direct
zonlicht om schade te voorkomen.
1. Neem de meegeleverde rechthoekige
lithium-ionbatterij uit de verpakking.
2. Schuif de klep van de batterijhouder van de
achterkant van de nüvi.
3. Zoek de
metalen
contactpunten
aan het
uiteinde van
de lithiumionbatterij.
4. Plaats de batterij zo dat de metalen
contactpunten op de batterij de metalen
contactpunten in de batterijhouder raken.
5. Druk de batterij op zijn plaats.
6. Schuif de klep van de batterijhouder terug
totdat deze vastklikt.
De nüvi bevestigen
Kap
1. Plaats de onderkant van uw nüvi in de
houder.
2. Kantel de nüvi naar achteren totdat deze
vastklikt.
Houder
Klepje
De afstandsbediening voor
spraakherkenning monteren
en bevestigen
De nüvi uit de houder nemen
Verwijder het lipje uit de afstandsbediening om
deze te activeren.
1. Duw het klepje aan de onderkant van de
houder omhoog.
2. Kantel de nüvi naar voren.
3. Klik de beschermkap op de houder als deze
niet wordt gebruikt.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
Aan de slag
Bevestig de afstandsbediening op een handige
plek in uw voertuig, bijvoorbeeld aan uw stuur.
Gebruik de band om de afstandsbediening vast
te zetten.
De balken
geven de GPS-satellietsterkte
aan. Als één balk groen is, ontvangt de nüvi
satellietsignalen. U kunt nu een bestemming
selecteren en hierheen navigeren. Meer
informatie over GPS vindt u op pagina 41
en op www.garmin.com/aboutGPS.
Uitleg over de menupagina
➊
De nüvi configureren
Als u de nüvi wilt inschakelen, schuift u de
Aan/uit-knop naar links. Volg de instructies
op het scherm.
Zie de Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing
voor MSN Direct voor het activeren van MSN
Direct op Noord-Amerikaanse apparaten.
Satellieten zoeken
➏
➐ ➑ ➒
➊
➋
Batterijstatus.
Huidige tijd—tik hierop om de
tijdsinstellingen te wijzigen.
➎
➏
➐
Tik hierop om een bestemming te zoeken.
➑
➒
Tik hierop om het volume aan te passen.
➌ ➍
➋
➎
MSN® Direct activeren
➌
➍
Tik hierop om de kaart weer te geven.
Tik hierop om te bellen wanneer het
apparaat verbinding heeft met een
compatibele mobiele telefoon.
Tik hierop voor extra’s, bijvoorbeeld
mediaspelers, instellingen en Help.
GPS-signaalsterkte.
Bluetooth®-status.
Ga naar een open plek buiten een parkeergarage
en uit de buurt van hoge gebouwen. Stop het
voertuig en schakel de nüvi in. Het zoeken van
satellietsignalen kan enkele minuten duren.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
Aan de slag
Uw ������������
bestemming vinden
Het menu Waarheen? heeft verschillende categorieën die u kunt gebruiken bij het zoeken naar adressen, plaatsen en andere locaties. De gedetailleerde
kaarten op uw nüvi bevatten miljoenen nuttige punten, bijvoorbeeld restaurants, hotels en garagebedrijven.
1. Tik op Waarheen?
2. Selecteer een categorie. 3. Selecteer een subcategorie.
5. Tik op Ga!.
4. Selecteer een
bestemming.
Tip: tik op
en
voor meer keuzes.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
Aan de slag
Uw route volgen
Tijdens uw reis leidt de nüvi u naar uw
bestemming met gesproken berichten, pijlen op
de kaart en instructies boven in de kaart. Als u
van de oorspronkelijke route afwijkt, berekent
de nüvi de route opnieuw en krijgt u nieuwe
instructies voor de route.
Uw route wordt aangegeven met een paarse
lijn. Volg de pijlen wanneer u afslaat.
Een stop toevoegen
U kunt een stopplaats (“via-punt”) aan uw route
toevoegen. De nüvi wijst u de weg naar het viapunt en daarna naar uw eindbestemming.
TIP: zie pagina 10 voor meer informatie over
het bewerken van de actieve route.
1. Terwijl een route actief is, tikt u op Menu >
Waarheen?.
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Tik op Ga!.
4. Tik op Toevoegen als Via-punt om deze
stopplaats toe te voegen aan uw route.
Tik op Instellen als nieuwe bestemming
om van deze stopplaats uw nieuwe
eindbestemming te maken.
Een omweg maken
1. Terwijl een route actief is, tikt u op Menu.
2. Tik op Omrijden.
De nüvi probeert u zo snel mogelijk terug te
krijgen op uw oorspronkelijke route. Als de
huidige route de enige redelijke optie is, kan de
nüvi mogelijk geen omweg berekenen.
De route stoppen
1. Terwijl een route actief is, tikt u op Menu.
2. Tik op Stop.
Uw bestemming wordt aangegeven
met een geruite vlag.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
Aan de slag
Spraakopdrachten
Het volume aanpassen
Druk op de grote knop op de afstandsbediening
om spraakherkenning in te schakelen. Wanneer
het groene spraakpictogram
op het scherm
wordt weergegeven, spreekt u een opdracht.
U kunt alles wat u op het scherm ziet
uitspreken. Zie pagina 14–16 voor meer
informatie over de spraakherkenningsfunctie,
de afstandsbediening en een lijst met
snelkoppelingsopdrachten.
Als u het volume voor de gesproken
aanwijzingen, de mediaspeler en de telefoon
wilt aanpassen, tikt u op Mixer. Pas het
geluidsniveau aan. Tik op Herstel om de
oorspronkelijke volumeniveaus te herstellen.
U kunt de spraakherkenningsfunctie gebruiken
om met behulp van spraakopdrachten
bestemmingen te zoeken en opties te selecteren.
In de menupagina tikt u op Volume. Tik op
en om het volume aan te passen. Tik op het
vakje naast Demp om alle audio te dempen.
Het scherm vergrendelen
Om te voorkomen dat u onbedoeld een optie
kiest als u per ongeluk het scherm aanraakt,
schuift u de Aan/uit-knop naar rechts ( ).
Als u het scherm wilt ontgrendelen, dient u de
Aan/uit-knop naar het midden te verschuiven.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
Waarheen?
Waarheen?
Het menu Waarheen?
heeft een aantal
categorieën die u kunt gebruiken bij het
zoeken naar locaties. Zie pagina 4 voor meer
informatie over het uitvoeren van eenvoudige
zoekopdrachten.
Tip: tik op Nabij... om het zoekgebied te
wijzigen. Zie pagina 11.
Opties voor de Pagina Ga!
Tik op een item in de lijst met zoekresultaten
om de pagina Ga! weer te geven.
Tik op Ga! om een route met alle afslagen naar
deze locatie te maken.
Tik op Toon kaart voor de weergave van deze
locatie op de kaart.
Tik op Bewaar om deze locatie op te slaan. Zie
pagina 8.
Een adres zoeken
1. Tik op Waarheen? > Adres.
2. Tik indien nodig op Staat/Provincie
wijzigen of Land wijzigen.
3. Tik op Zoek alles.
OF:
Tik op Spel plaatsnaam, voer de plaats
of de postcode in en tik op OK. Selecteer
de plaats of postcode in de lijst. (Niet alle
kaartgegevens bieden de optie voor zoeken
op postcode.)
4. Typ het nummer van het adres en tik op OK.
5. Voer de straatnaam in en tik op OK.
Selecteer indien nodig de juiste straat in de
lijst.
6. Tik indien nodig op het adres.
Opmerking: afhankelijk van de versie
van de kaarten die op de nüvi zijn geladen,
kunnen de knoppen een andere naam hebben
en kunnen sommige stappen anders zijn
geordend.
Een plaats zoeken door de
naam te spellen
Als u de naam kent van de locatie die u zoekt,
kunt u de naam spellen met behulp van het
schermtoetsenbord. U kunt ook letters die de
naam bevat, invoeren om de zoekopdracht te
verfijnen.
1. Tik op Waarheen? > Nuttige punten > Spel
naam.
2. Voer met het schermtoetsenbord letters van
de naam in. Tik op OK.
Als er een mobiele telefoon met Bluetooth is
aangesloten, tikt u op om deze locatie op te
roepen.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
Waarheen?
Werken met het
schermtoetsenbord
Als een schermtoetsenbord verschijnt, kunt u
letters of cijfers invoeren door hierop te tikken.
Een thuislocatie instellen
U kunt een thuislocatie instellen voor de plaats
waarnaar u het vaakst terugkeert.
1. Tik op Waarheen? > Naar huis.
2. Selecteer een optie.
Naar huis gaan
Nadat u uw thuislocatie hebt ingesteld, kunt
u hierheen altijd een route maken door op
Waarheen? > Naar huis te tikken.
Tik op
om een spatie te typen. Tik op
en
om de cursor te verplaatsen. Tik op
als u een teken wilt wissen. Houd uw vinger
op
om de gehele invoer te wissen.
Tik op Modus om de toetsenbordtaal te
kiezen. Tik op &?% om speciale tekens zoals
interpunctie op te geven..
De thuislocatie wijzigen
Nadat u uw thuislocatie hebt gewist, kunt u
deze opnieuw instellen door de stappen te
volgen bij “Een thuislocatie instellen”.
De nüvi slaat de 50 meest recent gevonden
plaatsen op in de lijst met recent gevonden
plaatsen. De meest recent bekeken plaatsen
worden bovenaan de lijst weergegeven. Tik op
Waarheen? > Recent gevonden om de recent
gevonden items weer te geven.
Recent gevonden plaatsen
verwijderen
Als u uw thuislocatie wilt wijzigen, moet u deze
eerst uit de Favorieten verwijderen.
1. Tik op Waarheen? > Favorieten.
2. Tik op Thuis > Wijzig > Wis > Ja.
Zoeken naar recent
gevonden plaatsen
Tik op Wis > Ja om alle locaties in de lijst met
recent gevonden locaties te verwijderen.
Opmerking: als u op Wis tikt, worden
alle items uit de lijst verwijderd. Door dit
proces wordt de plaats zelf niet van de nüvi
verwijderd.
Fa���������
vorieten
U kunt plaatsen in uw Favorieten opslaan, zodat
u deze snel kunt opzoeken en er routes naartoe
kunt maken. Uw thuislocatie wordt opgeslagen
in Favorieten.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
Waarheen?
Fotonavigatie gebruiken
Uw huidige locatie opslaan
Tik op de kaartpagina op . Tik op Locatie
opslaan om uw huidige locatie op te slaan.
U kunt foto’s met locatie-informatie op uw nüvi
of een micro-SD-kaart laden en routes naar de
desbetreffende locaties maken.
Gevonden plaatsen opslaan
1. Als u een plaats hebt gevonden die u wilt
opslaan, tikt u op Bewaar.
2. Tik op OK. De plaats wordt opgeslagen in
Favorieten.
Opgeslagen plaatsen vinden
1. Tik op Waarheen?.
2. Tik op Favorieten. Uw opgeslagen locaties
worden weergegeven.
Tip: uw Vorige positie wordt elke keer
automatisch opgeslagen als u de nüvi uit de
houder haalt. Gebruik deze functie om uw
auto terug te vinden op een parkeerterrein.
Opgeslagen plaatsen bewerken
1. Tik op Waarheen? > Favorieten.
2. Tik op de locatie die u wilt bewerken.
3. Tik op Wijzig.
4 Tik op een item dat u wilt bewerken:
• Wijzig naam: voer een naam in en tik
op OK.
• Foto toevoegen: selecteer een foto die
u aan de locatie wilt toewijzen.
• Kaartsymbool wijzigen: tik op een
nieuw symbool om deze locatie op de
kaart te markeren.
• Telefoonnummer wijzigen: voer een
telefoonnummer in en tik op OK.
• Categorieën wijzigen: selecteer een
andere categorie voor de locatie.
• Wis: hiermee verwijdert u items uit de
lijst met favorieten. Tik op Ja.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
1. Ga naar http://connect.garmin.com/photos
(niet in alle regio’s beschikbaar) om foto’s
met locatie-informatie te downloaden.
2. Volg de aanwijzingen op de website om
foto’s te selecteren en te laden.
3. Tik op Waarheen? > Favorieten >
Foto’s. Er wordt een lijst met foto’s met
locatiegegevens weergegeven.
4. Tik op een foto.
Waarheen?
Een plaats zoeken met
behulp van de kaart
Gebruik de pagina Zoek op kaart om andere
delen van de kaart te bekijken. Tik op
Waarheen? > Zoek op kaart.
Tips voor het zoeken op de kaart
• Tik op de kaart en sleep om andere delen
van de kaart te bekijken.
• Tik op en om in en uit te zoomen.
• Raak een willekeurig voorwerp op de kaart
aan. Er verschijnt een pijl die het voorwerp
aanwijst.
• Tik op Bewaar om deze locatie op te slaan.
• Tik op Ga! om naar de locatie te navigeren.
• Als de GPS-modus is uitgeschakeld, tikt u
op Stel locatie in om uw locatie in te stellen
op de geselecteerde locatie. (Zie pagina 32.)
1. Tik op Waarheen? > Coördinaten.
2. Tik op Formaat om het type coördinaten
te wijzigen. Omdat in verschillende
kaartsoorten verschillende positieformaten
worden gehanteerd, kunt u op de nüvi het
juiste formaat selecteren van de coördinaten
voor de kaartsoort die u gebruikt.
3. Voer de coördinaten in en tik op OK.
3. Kies een locatie als uw vertrekpunt en tik op
Selecteer.
4. Tik op Nieuw eindpunt toevoegen.
5. Kies een locatie als uw eindpunt en tik op
Selecteer.
Routes maken en bewerken
Tik op Waarheen? > Routes. Selecteer de
route die u wilt nemen en tik op Ga!.
Een opgeslagen route maken
Gebruik uw nüvi om routes te maken en op te
slaan voor uw volgende reis. U kunt maximaal
10 routes opslaan.
1. Tik op Waarheen? (of Extra) > Routes >
Nieuw.
2. Tik op Nw. vertrekpunt toevoegen.
6. Tik op
om een andere locatie aan
uw route toe te voegen. Tik op
om een
locatie te verwijderen.
7. Tik op Volgende om uw route te berekenen
en deze op de kaart weer te geven.
8. Tik op Bewaar om de route op te slaan en
het scherm te verlaten.
Coördinaten invoeren
Als u de geografische coördinaten van uw
bestemming kent, kunt u de nüvi gebruiken om
naar uw bestemming te navigeren met behulp
van de coördinaten in lengte- en breedtegraden.
Dit kan erg handig zijn als u geocaches zoekt.
10
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
Waarheen?
Routes bewerken
1.
2.
3.
4.
Tik op Waarheen? (of Extra) > Routes.
Selecteer de route die u wilt bewerken.
Tik op Wijzig.
Tik op een item dat u wilt bewerken:
• Wijzig naam: voer een naam in en tik
op OK.
• Voeg toe/verwijder punten: hiermee
kunt u punten aan de route toevoegen of
uit de route verwijderen.
• Sorteer punten handm. opn.: hiermee
kunt u de volgorde van punten langs uw
route wijzigen.
• Sorteer punten optim. opn.: hiermee
worden de punten automatisch opnieuw
gesorteerd.
• Herberekenen: hiermee kunt u de
routevoorkeur wijzigen in een berekening
op snellere tijd, kortere afstand of niet via
de weg.
• Wis: hiermee verwijdert u deze route.
Zoeken �nabij een andere
locatie
Opmerking: uw nüvi zoekt automatisch
naar plaatsen nabij de huidige locatie.
1. Tik op Waarheen? > Nabij....
2. Selecteer een optie:
• Waar ik nu ben: hiermee zoekt u naar
plaatsen nabij uw huidige locatie.
• Een andere plaats: hiermee zoekt u
naar plaatsen nabij de plaats die u hebt
ingevoerd.
• Mijn huidige route: hiermee zoekt u
naar plaatsen langs uw actieve route.
• Mijn bestemming: hiermee zoekt u naar
plaatsen nabij uw huidige bestemming.
3. Tik op OK.
Niet via wegen navigeren
Als u niet de normale wegen wilt gebruiken,
kunt u de Niet via de weg-modus gebruiken.
Tik op Extra > Instellingen > Navigatie >
Route voorkeur > Niet via de weg > OK.
Selecteer een bestemming en tik op Ga! om niet
via de weg naar uw bestemming te navigeren.
Lopen naar een bestemming
Als u naar uw bestemming wilt lopen,
gebruikt u de Voetgangermodus om de route te
optimaliseren. Tik op Extra > Instellingen >
Systeem > Gebruiksmodus > Voetganger >
OK.
Opmerking: uw wijzigingen worden
automatisch opgeslagen als u een van de
pagina’s voor het bewerken van de route
verlaat.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro11
De hoofdpagina’s gebruiken
De hoofdpagina’s gebruiken
Kaartpagina
Tik op
Bekijk kaart om de kaartpagina te openen. Het voertuigpictogram
gebieden op de kaart te bekijken (zie pagina 10).
geeft uw huidige locatie aan. Tik op de kaart en sleep deze om andere
Tik op de tekstbalk om de pagina Lijst met afslagen te openen.
Tik op
om uit te
zoomen.
Tik op Menu als u wilt
terugkeren naar de
menupagina.
Tik op Aankomst of
Snelheid als u de pagina
Tripcomputer wilt openen.
Pagina Tripcomputer
Kaartpagina tijdens het navigeren
van een route
Pagina Lijst met afslagen
Tik op
om in te
zoomen.
Als u uw huidige locatie
wilt opslaan, tikt u op het
voertuigpictogram.
Tik op Sla af over als u de
pagina met de volgende
afslag wilt openen.
Pagina Volgende afslag
Tip: het pictogram voor maximumsnelheid verschijnt mogelijk als u zich op een snelweg bevindt. Dit pictogram geeft de huidige toegestane maximumsnelheid op
de weg weer.
12
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
De hoofdpagina’s gebruiken
De pagina Tripcomputer
Pagina Lijst met afslagen
Pagina Volgende afslag
Als u de pagina Tripcomputer wilt weergeven,
tikt u op het veld Snelheid of Aankomst op de
kaartpagina.
Tik op de tekstbalk bovenaan de kaartpagina als
u de pagina Lijst met afslagen wilt openen. Tik
op een afslag in de lijst om de pagina met de
volgende afslag voor die afslag weer te geven.
Tik op Toon kaart om de hele route op de kaart
weer te geven.
Als u de eerstvolgende afslag op de kaart wilt
weergeven, tikt u op het veld Sla af over op de
kaartpagina of tikt u op een afslag op de pagina
Lijst met afslagen.
De pagina Tripcomputer geeft uw huidige
snelheid weer en biedt nuttige gegevens over
uw reis.
Als u onderweg regelmatig stopt, laat u de nüvi
ingeschakeld, zodat deze de verstreken reistijd
nauwkeurig kan meten.
Als u een route aflegt, geeft de pagina Lijst met
afslagen afslag-voor-afslag instructies voor de
gehele route en de afstand tussen afslagen weer.
Als u een route aflegt, geeft de pagina Volgende
afslag de eerstvolgende afslag op de kaart weer
en de resterende afstand en tijd totdat u de
afslag bereikt.
De tripcomputer opnieuw instellen
Als u nauwkeurige reisinformatie wilt
hebben, stelt u de tripcomputer opnieuw in
voordat u op reis gaat. Tik op Reset Trip
om de informatie op de pagina Tripcomputer
opnieuw in te stellen. Tik op Reset Max om de
maximumsnelheid opnieuw in te stellen.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro13
Spraakopdrachten
Spraakopdrachten
U kunt de spraakherkenningsfunctie gebruiken
om met behulp van spraakopdrachten
bestemmingen te zoeken, opties te selecteren
en andere functies te starten.
De afstandsbediening
gebruiken
Met de afstandsbediening kunt u een
spraakherkenningssessie starten of beëindigen.
Spraakherkenning
starten
Spraakherkenning
stoppen
Als de spraakherkenningsmodus niet
wordt geactiveerd, controleert u of de
afstandsbediening is ingeschakeld.
1. Tik op de menupagina op Extra >
Instellingen > Systeem >
Afstandsbediening > Deactiv. alle
afstandsbed.
14
2. Tik op Activeer nw. afstandsbed.
3. Druk op een knop op de afstandsbediening.
Spraakherkenning activeren
1. Druk op de grote knop op de
afstandsbediening.
2. Wacht totdat het groene spraakpictogram
wordt weergegeven.
3. Spreek een opdracht.
Snelkoppelingsopdrachten
Praten tegen uw nüvi
Bij spraakherkenning wordt gebruikgemaakt
van vier zoekmethoden:
•
•
•
•
Snelkoppelingsopdrachten uitspreken:
1. Spreek een willekeurige
snelkoppelingsopdracht uit de volgende
tabel met snelkoppelingsopdrachten.
Snelkoppelingsopdrachten kunt u in elk
scherm gebruiken.
2. Wacht met het uitspreken van uw volgende
opdracht totdat u de gesproken mededeling
hoort.
Spreek de tekst op het scherm
Spreek snelkoppelingsopdrachten
Spreek de naam van een populaire plaats
Spreek een adres
De tekst op het scherm spreken:
1. Spreek een willekeurig woord op het
scherm. In het menu Extra kunt u
bijvoorbeeld Routes of Pagina omlaag
spreken.
2. Wacht met het uitspreken van uw volgende
opdracht totdat u de gesproken mededeling
hoort.
Luisterboekspeler
Help
Annuleer route
Hoofdmenu
Omrijden
Muziekspeler
Zoek adres
Stop met luisteren
Zoek plaats
Menu Extra
Favoriet zoeken
Tripcomputer
Zoek plaats op
categorie
Bekijk kaart
Zoek plaats op naam
Volume omlaag
Zoek recent gevonden
Volume omhoog
Naar huis
Waar ben ik?
Handsfree
Waarheen?
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
Spraakopdrachten
2. Wacht op de gesproken mededeling en zeg
de naam van de plaats. De nüvi herhaalt de
plaatsnaam tijdens het zoeken.
MSN®-specifieke snelkoppelingsopdrachten
Benzineprijzen
weergeven
Aandelenkoersen
weergeven
Plaatselijke
evenementen
weergeven
Verkeer weergeven
Filmtijden weergeven
Weer weergeven
Nieuws weergeven
Webfavorieten
weergeven
“Zoek dichtstbijzijnde Italiaanse restaurant”
Opmerking: MSN Direct is alleen
beschikbaar voor Noord-Amerikaanse
BMW-pakketten. Zie de Aanvulling bij de
gebruiksaanwijzing voor MSN Direct voor
meer informatie.
U kunt ook Zoek dichtstbijzijnde
zeggen om een locatiecategorie te zoeken.
Locatiecategorieën zijn categorieën met
nuttige punten op de nüvi. De opdracht Zoek
dichtstbijzijnde werkt alleen op de menupagina,
de pagina Waarheen? en de kaartpagina.
Zoeken met de snelkoppelingsopdracht
Zoek dichtstbijzijnde:
1. Zeg Zoek dichtstbijzijnde gevolgd door een
categorie met nuttige punten, bijvoorbeeld
Italiaans restaurant.
Andere voorbeelden van opdrachten met Zoek
dichtstbijzijnde zijn:
•
•
•
•
Zoek dichtstbijzijnde tankstation
Zoek dichtstbijzijnde kruidenier
Zoek dichtstbijzijnde bank
Zoek dichtstbijzijnde bioscoop
De naam van een populaire plaats
spreken:
1. Zeg in een willekeurig scherm Zoek plaats
op naam.
“Shell”
3. Er wordt een lijst met plaatsen
weergegeven. Zeg het regelnummer
van de gewenste plaats.
“Regel 1”
4. Zeg Ja om naar de plaats te navigeren
of Nee om terug te gaan naar de lijst met
gevonden plaatsen.
“Zoek plaats op naam”
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro15
Spraakopdrachten
Pictogrammen en tonen
herkennen
“Ja”
Opmerking: u kunt alleen de namen van
zeer populaire, bekende locaties uitspreken.
Gebruik de menucategorieën Waarheen? om
naar andere locaties te zoeken.
Een adres spreken:
1. Zeg in een willekeurig scherm Zoek adres.
2. Reageer op de vraag om de plaatsnaam, het
huisnummer en de straat uit te spreken of te
spellen.
16
• De nüvi laat twee tonen horen wanneer de
spraakherkenningsmodus wordt geactiveerd.
• De nüvi laat twee tonen horen wanneer
de spraakherkenningsmodus wordt
gedeactiveerd.
• De nüvi laat twee snelle pieptonen horen als
uw opdracht niet wordt herkend.
• Er wordt rechtsboven in het scherm een
rood spraakpictogram
weergegeven als
de nüvi niet gereed is voor uw opdracht.
Wacht met het uitspreken van uw opdracht
totdat het pictogram groen is.
Spraakherkenningstips
gebruiken
• Spreek de opdrachten precies zo uit als
weergegeven op het scherm.
• Reageer op de gesproken aanwijzingen van
de nüvi.
• Als u cijfers wilt opgeven, spreekt u de
gewenste cijfers uit. Zeg Verwijder of
Backspace om het laatste cijfer te wissen.
Zeg Wis om alle cijfers te wissen.
• Tik op het scherm of druk op de kleine
knop op de afstandsbediening om de
spraakherkenningsmodus te verlaten.
• Zie pagina 44 voor het oplossen van
problemen.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
Handsfree bellen
Handsfree bellen
Via draadloze Bluetooth-technologie
kunt u de nüvi als handsfree-apparaat
aansluiten op uw mobiele telefoon. Ga
naar www.garmin.com/bluetooth om vast te
stellen of uw mobiele telefoon met Bluetooth
compatibel is met de nüvi.
De draadloze Bluetooth-technologie maakt
automatisch verbinding tussen apparaten,
bijvoorbeeld een mobiele telefoon en de nüvi.
Wanneer u twee apparaten voor het eerst samen
gebruikt, moet u deze koppelen (ook wel
“pairen” genoemd) met behulp van een pincode
of wachtwoord. Nadat de apparaten eenmaal
zijn gekoppeld, kunnen deze automatisch
verbinding maken wanneer u deze inschakelt.
Opmerking: mogelijk dient u de mobiele
telefoon zodanig in te stellen dat deze
automatisch koppelt met de nüvi wanneer
deze is ingeschakeld.
Opmerking: de standaardinstelling
voor Bluetooth is Uitgeschakeld. Zie
pagina 34 voor het inschakelen van de
Bluetooth-technologie.
Uw telefoon koppelen
Voor het koppelen en verbinden moeten de
telefoon en de nüvi zijn ingeschakeld en minder
dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn.
U kunt koppeling tot stand brengen via uw nüvi
of via uw telefoon. Raadpleeg de instructies van
uw telefoon.
Koppelen via de telefooninstellingen:
1. Schakel de Bluetooth-component van uw
telefoon in. Deze optie kunt u vinden in een
menu met de naam Instellingen, Bluetooth,
Verbindingen of Handsfree.
2. Zoek vervolgens naar Bluetooth-apparaten.
3. Selecteer de nüvi in de lijst met apparaten.
4. Voer op uw telefoon de Bluetooth-pincode
van de nüvi (1234) in.
Koppelen via de nüvi-instellingen:
1. Tik op de menupagina op Extra >
Instellingen > Bluetooth > Voeg toe.
2. Schakel de Bluetooth-component op uw
telefoon in en maak deze waarneembaar
voor andere Bluetooth-apparaten. Deze
instellingen vindt u waarschijnlijk in
een menu Bluetooth, Verbindingen, of
Handsfree.
3. Tik op OK op de nüvi.
4. Selecteer uw telefoon en tik op OK.
5. Voer op uw telefoon de Bluetooth-pincode
van uw nüvi (1234) in.
Wanneer uw telefoon is gekoppeld aan uw nüvi,
kunt u bellen. Tik op Handsfree om het menu
Handsfree te openen.
Wanneer u de nüvi inschakelt, probeert het
apparaat een koppeling tot stand te brengen met
de laatste telefoon waaraan het was gekoppeld.
Opmerking: niet elke telefoon
ondersteunt alle functies van het menu
Handsfree van de nüvi.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro17
Handsfree bellen
Een oproep ontvangen
Als u een oproep ontvangt, wordt het scherm
Inkomende oproep weergegeven. Tik op
Beantwoord om de oproep aan te nemen.
Tik op Negeer om de oproep te negeren en
de telefoon niet meer over te laten gaan.
De interne microfoon is aan de voorzijde van
de nüvi geplaatst; spreek normaal.
Tijdens een gesprek
Tijdens een gesprek wordt het pictogram
In gesprek weergegeven. Tik op
>
Beëindig gesprek om het gesprek te
beëindigen. Tik op
> Belopties voor
de volgende opties:
• Aanraaktonen: hiermee geeft u
een toetsenbordpagina weer zodat u
automatische systemen kunt gebruiken,
zoals voicemail.
18
• Verplaats audio naar telefoon: dit is
handig als u de nüvi wilt uitschakelen, maar
het gesprek niet wilt beëindigen, of als u
privacy nodig hebt. Om het geluid terug te
schakelen tikt u op Verplaats audio naar
apparaat.
• Demp microfoon.
Handsfree telefoonmenu
Tik op de menupagina op Handsfree om het
menu Handsfree te openen.
Wisselgesprek gebruiken
Wanneer u in gesprek bent en u een tweede
oproep ontvangt (wisselgesprek), wordt het
scherm Inkomend gesprek weergegeven. Tik op
Beantwoord om de oproep aan te nemen. De
eerste oproep wordt in de wacht gezet.
Wisselen tussen gesprekken:
1. Tik op
> Schakel naar.
2. Tik op Beëindig gesprek om het gesprek
te beëindigen. De oproep in de wacht wordt
niet beëindigd.
Opmerking: niet elke telefoon
ondersteunt alle functies van het menu
Handsfree van de nüvi.
Het telefoonboek gebruiken
Telkens wanneer uw telefoon aan de nüvi wordt
gekoppeld, wordt het telefoonboek automatisch
naar de nüvi geladen. Het kan enkele minuten
duren voordat het telefoonboek beschikbaar is.
Het overbrengen van het telefoonboek is niet op
alle telefoons beschikbaar.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
Handsfree bellen
1. Tik op Handsfree > Telefoonboek.
2. Tik op een nummer in het telefoonboek
(contactpersoon) om dit te bellen.
3. Tik op Kies om de contactpersoon te bellen
of tik op Schrijf om een SMS-tekstbericht te
verzenden.
Bellen met nuttige punten
1. Tik op Handsfree > Telefoongeschiedenis.
2. Tik op een categorie om de bijbehorende
oproepen weer te geven. De oproepen zijn
in chronologische volgorde geplaatst. De
meest recente oproep staat boven aan de
lijst.
3. Tik op een oproep en tik op Kies.
1. Tik op Handsfree > Bel nuttig punt.
2. Zoek het nuttige punt dat u wilt bellen.
3. Tik op Kies of .
Naar huis bellen
Een nummer kiezen
Uw telefoonnummer thuis invoeren:
1. Tik op Handsfree > Bel thuis.
2. Tik op Voer telefoonnummer in als u de
toetsenbordpagina wilt gebruiken, of op
Kies uit telefoonboek (alleen beschikbaar
als uw telefoon het overbrengen van het
telefoonboek ondersteunt).
3. Tik op OK > Ja. Uw telefoonnummer thuis
wordt gekozen door de nüvi.
1. Tik op Handsfree > Kies.
2. Voer het nummer in en tik op Kies.
Uw telefoongeschiedenis bekijken
Telkens wanneer uw telefoon aan de nüvi wordt
gekoppeld, wordt de telefoongeschiedenis
automatisch overgebracht naar de nüvi. Het kan
enkele minuten duren voordat deze gegevens
naar de nüvi zijn overgebracht.
Voer uw telefoonnummer thuis in zodat u snel
naar huis kunt bellen.
Opmerking: om uw thuislocatie of
telefoonnummer thuis te bewerken tikt u op
Waarheen? > Favorieten > Thuis > Wijzig.
Naar huis bellen:
1. Tik op Handsfree > Bel thuis.
2. Uw telefoonnummer thuis wordt gekozen
door de nüvi.
Oproepen plaatsen met behulp
van spraakgestuurd kiezen
U kunt een nummer kiezen door de naam van
de contactpersoon in te spreken.
1. Tik op Handsfree > Spraakkeuze.
2. Spreek de naam van de contactpersoon uit.
Opmerking: mogelijk dient u uw mobiele
telefoon te “trainen” in het herkennen van uw
spraakopdrachten. Raadpleeg de instructies
van uw telefoon.
Telefoonstatus
U kunt het batterijniveau en de signaalsterkte
van uw telefoon controleren door op
Handsfree > Telefoonstatus te tikken.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro19
Handsfree bellen
SMS-tekstberichten
Als uw telefoon SMS-tekstberichten via
Bluetooth ondersteunt, kunt u tekstberichten op
de nüvi verzenden en ontvangen.
Een binnenkomend tekstbericht bekijken
Als u een tekstbericht ontvangt, wordt het
venster Binnenkomend bericht geopend. Tik
op Lees om uw Postvak IN te bekijken, of op
Negeer om het venster te sluiten.
Een tekstbericht verzenden:
1. Tik op Handsfree > Tekstbericht > Schrijf.
2. Selecteer een optie om de ontvanger van
het tekstbericht te kiezen.
3. Tik op Toetsenbordinvoer.
4. Voer het bericht in en tik op OK.
5. Als u een nuttig punt aan het bericht wilt
toevoegen, tikt u op Voeg punt toe en zoekt
u een nuttig punt.
6. Tik op Verzend of Verzend als
locatiebericht (indien van toepassing)
om het bericht te verzenden.
20
Opmerking: berichten die vanaf uw nüvi
worden verzonden, worden niet weergegeven
in het Postvak UIT van uw telefoon.
Een locatiebericht verzenden:
Locatieberichten bevatten tekst en GPSinformatie die andere nüvi-gebruikers kunnen
bekijken. Niet-nüvi-gebruikers ontvangen
een gewoon tekstbericht met lengte-/
breedtecoördinaten.
1. Tik op Handsfree > Tekstbericht > Schrijf.
2. Selecteer een optie om de ontvanger van
het tekstbericht te kiezen.
3. Selecteer het type bericht dat u wilt
verzenden, zoals Ontmoet me bij…
of Ga naar….
4. Selecteer een locatie en tik op Verzend als
locatiebericht.
5. Tik op Wijzig om het bericht indien nodig te
bewerken.
6. Selecteer Verzend om het bericht te
verzenden.
Opmerking: berichten die vanaf uw nüvi
worden verzonden, worden niet weergegeven
in het Postvak UIT van uw telefoon.
Berichten weergeven:
1. Tik op Handsfree > Tekstbericht.
2. Tik op Postvak IN, Postvak UIT of
Concepten.
3. Tik op een bericht.
4. Selecteer een optie.
• Spreken: speel het bericht af. (Als u
SMS-tekstberichten wilt beluisteren,
dient u een stem te selecteren van een
persoon die straatnamen uitspreekt; zie
pagina 35.)
• Stuur door: verzend dit bericht naar een
andere ontvanger of tik op Antwoord
om deze contactpersoon een antwoord
te sturen.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
De mediaspelers gebruiken
De mediaspelers
gebruiken
Muziek afspelen
Laad muziekbestanden naar het interne
geheugen of een microSD-kaart. Zie
pagina 24–25.
1.
2.
3.
4.
Tik op Extra > Muziekspeler.
Tik op Blader.
Tik op een categorie.
Als u de gehele categorie vanaf het begin
van de lijst wilt afspelen, tik dan op het
eerste nummer in de lijst. Als u een specifiek
nummer wilt afspelen, tikt u op de titel.
Huidig nummer
Statusbalk van nummer
Hoesillustratie
• Tik op
om het volume te regelen.
• Tik op
om het huidige nummer vanaf
het begin af te spelen; tik nogmaals om het
vorige nummer uit de afspeellijst opnieuw
af te spelen. Houd uw vinger op deze toets
als u het huidige nummer versneld achteruit
wilt spoelen.
• Tik op
om naar het volgende nummer
te gaan. Houd uw vinger op deze toets als
u het huidige nummer versneld vooruit wilt
spoelen.
• Tik op
om het nummer te onderbreken.
• Tik op Herhalen om de afspeellijst opnieuw
af te spelen.
• Tik op Shuffle om de nummers in een
willekeurige volgorde af te spelen.
• Tik op de hoesillustratie voor meer
informatie over het muziekbestand.
Tip: met behulp van de statusbalk kunt u
terugspoelen en vooruitspoelen in het huidige
nummer. Tik op een punt in de statusbalk om
terug of vooruit te gaan naar dat punt. U kunt
ook uw vinger op de statusbalk houden en
deze naar een bepaalde plaats in het nummer
slepen.
Ondersteunde bestandstypen
De nüvi ondersteunt MP3- en FLACmuziekbestanden, en M3U- en M3U8afspeellijstbestanden.
Afspeellijsten maken en
beluisteren
Met uw nüvi kunt u luisteren naar afspeellijsten
die u op uw computer hebt gemaakt. U kunt
afspeellijsten ook op uw nüvi opslaan.
De huidige afspeellijst opslaan:
1. Terwijl u muziek luistert, tikt u op Blader >
Afspeellijsten > Huidige afspeellijst >
Bewaar.
2. Geef een naam op voor de afspeellijst en tik
op OK.
Een nieuwe afspeellijst maken:
1. Tik in de muziekspeler op Blader >
Afspeellijsten > Nieuw.
2. Selecteer een nummer uit een categorie en
tik op Bewaar.
3. Voer een naam in en tik op OK.
4. Om meer nummers aan uw nieuwe
afspeellijst toe te voegen, tikt u op Wijzig >
Nummers toevoegen.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro21
De mediaspelers gebruiken
Een afspeellijst maken op een computer:
1. Maak een afspeellijst met muziekbestanden
met behulp van uw computer en een
audioprogramma. Sla de afspeellijst
op als M3U- of M3U8-bestand.
Opmerking: u dient mogelijk het
afspeellijstbestand met een tekstverwerker,
zoals Kladblok, te bewerken om het pad
(de koppeling) naar het muziekbestand te
kunnen verwijderen. In het afspeellijstbestand
mogen alleen de muziekbestanden worden
vermeld. Raadpleeg het Help-bestand van het
audioprogramma.
2. Breng de afspeellijst en de muziekbestanden
over naar de nüvi of het microSD-station (zie
pagina 24–25). Het afspeellijstbestand moet
op dezelfde locatie worden opgeslagen als
de muziekbestanden.
Een afspeellijst afspelen:
1. Tik in de muziekspeler op Blader >
Afspeellijsten. Alle beschikbare
afspeellijsten worden weergegeven.
2. Tik op een afspeellijst en vervolgens op
Play.
22
Een afspeellijst bewerken:
1. Tik in de muziekspeler op Blader >
Afspeellijsten.
2. Selecteer de afspeellijst die u wilt bewerken
en tik op Wijzig:
• Wijzig naam: voer een naam in en tik
op OK.
• Nummers toevoegen: blader door
de categorieën om naar nummers te
zoeken en deze aan de afspeellijst toe
te voegen.
• Nummers verwijderen: selecteer de
nummers die u uit de afspeellijst wilt
verwijderen en tik op OK.
• Afspeellijst wissen: verwijder deze
afspeellijst.
Luisterboeken afspelen
Ga naar http://garmin.audible.com als u boeken
van Audible.com® wilt aanschaffen.
Een boek beluisteren
1. Tik op Extra > Luisterboekspeler > Blader.
2. Tik op een categorie en tik vervolgens op de
titel van een boek.
Omslagillustratie
• Tik op om het volume te regelen.
• Tik op om een gedeelte over te slaan en
op
om terug te gaan. Houd uw vinger
op de desbetreffende knop om voor- of
achteruit te gaan.
• Tik op
om het boek te onderbreken.
• Tik op de afbeelding van het boekomslag
voor meer gedetailleerde informatie.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
De mediaspelers gebruiken
Bladwijzers gebruiken
Een bladwijzer maken:
1. In de Luisterboekspeler tikt u op Maak.
2. Tik op Bewaar.
3. Geef de bladwijzer een naam.
4. Tik op OK.
5. Tik op Bewerk als u de naam wilt wijzigen of
de bladwijzer wilt verwijderen.
4. Schaf een boek aan via
http://garmin.audible.com, en download
het boek naar uw computer.
5. Gebruik AudibleManager om het boek over
te brengen naar uw nüvi of microSD-kaart.
TIP: raadpleeg de Help van AudibleManager
voor uitgebreide instructies. Tik op Help >
Help.
Een bladwijzer afspelen:
1. In de Luisterboekspeler tikt u op Bekijk.
2. Tik op een bladwijzer.
3. Tik op Speel af om vanaf de bladwijzer naar
het boek te luisteren.
Luisterboeken ������
laden
1. Maak een Audible.com-account op
http://garmin.audible.com.
2. Download AudibleManager®.
3. Open AudibleManager. Volg de instructies
op het scherm om uw nüvi te activeren
(eenmalig proces).
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro23
Bestanden beheren
Bestanden beheren
U kunt bestanden zoals MP3’s en JPEGafbeeldingsbestanden opslaan in het interne
geheugen van de nüvi of op een microSD-kaart.
Opmerking: de nüvi is niet compatibel
met Windows® 95, 98, ME of NT®. Er is ook
geen compatibiliteit met Mac® OS 10.3 en
eerder. Deze beperking is gebruikelijk bij
USB-apparaten voor massaopslag.
Ondersteundebestandstypen
• MP3- en FLAC-muziekbestanden:
zie pagina 21
• M3U- en M3U8-afspeellijstbestanden: zie
pagina 21-22
• AA-luisterboekbestanden: zie pagina 22
• JPEG-, JPG-, PNG-, BMP- en GIFafbeeldingsbestanden: zie pagina 26
• GPX-kaarten, routes en waypoint-bestanden
van MapSource®: zie pagina 39
24
• GPI-bestanden met eigen nuttige punten van
de POI Loader van Garmin: zie pagina 40
Bestanden laden
Stap 1: plaats een microSD-kaart
(optioneel)
Als u de kaart wilt plaatsen of verwijderen,
drukt u totdat de kaart vastklikt.
Opmerking: op sommige
besturingssystemen of computers met
meerdere netwerkstations worden nüvistations mogelijk niet weergegeven. Zie het
Help-bestand van uw besturingssysteemvoor
meer informatie over het toewijzen van de
stations.
Stap 3: breng bestanden over naar
uw nüvi
Stap 2: sluit de USB-kabel aan
Sluit de mini-USB-connector op de zijkant van
de nüvi aan. Sluit het grotere uiteinde van de
kabel op een beschikbare USB-poort op uw
computer aan.
De nüvi en de microSD-kaart worden
weergegeven als verwisselbare stations in
Deze computer op Windows-computers en als
geïnstalleerde volumes op Mac-computers.
Kopieer de bestanden van uw computer en plak
deze naar de nüvi-stations/-volumes.
1. Zoek op uw computer naar het bestand dat
u wilt kopiëren.
2. Markeer het bestand en tik op Bewerken >
Kopiëren.
3. Open het station/volume voor Garmin of de
microSD-kaart.
4. Tik op Bewerken > Plakken. Het bestand
wordt weergegeven in de lijst met bestanden
in het nüvi-geheugen of op de microSDkaart.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
Bestanden beheren
Stap 4: werp de USB-kabel uit en
koppel deze los
Als u de overdracht van bestanden hebt
voltooid, klikt u op het pictogram
Uitwerpen
in uw systeembalk, of
sleept u het volumepictogram naar de
Prullenmand
op Mac-computers.
Koppel de nüvi los van de computer.
Foto’s voor fotonavigatie
laden
Bestanden verwijderen
Sluit de nüvi aan op uw computer en open het
station/volume van de nüvi of microSD-kaart.
Markeer het bestand dat u wilt verwijderen en
druk op de toets Delete op het toetsenbord van
de computer.
Waarschuwing: als u niet weet waar
een bestand voor dient, verwijder het dan
niet. Het nüvi-geheugen bevat belangrijke
systeembestanden die niet mogen worden
verwijderd.
Download foto’s met locatie-informatie naar
uw nüvi of microSD-kaart voor fotonavigatie.
Ga naar http://connect.garmin.com/photos voor
meer informatie.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro25
Extra gebruiken
Extra gebruiken
Het menu Extra bevat functies die nuttig zijn
tijdens het reizen. Tik op de menupagina op
Extra om het menu Extra te openen.
Instellingen
Fotoalbum
Routes
1. Tik op Extra > Fotoalbum.
2. Tik op een afbeelding om deze groter weer
te geven.
3. Tik op de pijlen om alle afbeeldingen weer te
geven.
Informatie over de instellingen vindt u op
pagina 32–36.
Gebruik het fotoalbum om foto’s weer te geven
die u op de nüvi of op een microSD-kaart hebt
opgeslagen.
Meer informatie over routes vindt u op
pagina 10–11.
Help
Tik op Help voor informatie over het gebruik
van uw nüvi.
Waar ben ik?
Tik op Waar ben ik? om informatie over de
huidige locatie weer te geven. Deze functie
komt van pas als u uw locatie moet doorgeven
aan hulpdiensten. Tik op een knop aan de
rechterkant om de dichtstbijzijnde locatie in
die categorie weer te geven. Tik op Locatie
opslaan om uw huidige locatie op te slaan.
Een diavoorstelling weergeven
Muziekspeler
Tik op Diashow om een diavoorstelling te
starten die elke afbeelding even weergeeft en
vervolgens de volgende afbeelding weergeeft.
Meer informatie over de muziekspeler vindt u
op pagina 21–22.
Tik op een willekeurige plaats op het scherm
om de diavoorstelling te stoppen.
Luisterboekspeler
Naar een afbeelding navigeren
Meer informatie over de luisterboekspeler vindt
u op pagina 22–23.
Als een afbeelding informatie over de locatie
bevat, tikt u op Info en vervolgens op Ga! om
een route naar die locatie te maken.
Zie pagina 25 voor meer informatie over het
laden van afbeeldingen naar uw nüvi.
26
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
Extra gebruiken
Verkeersinfo
U kunt alleen toegang krijgen tot de
verkeersinformatie als de nüvi is aangesloten op
een FM-ontvanger voor verkeersinformatie.
Calculator
1. Tik op Extra > Calculator.
Valuta omrekenen
MSN® Direct
In Noord-Amerika hebt u toegang tot inhoud
van MSN Direct, inclusief verkeersinformatie,
als uw nüvi in de houder is geplaatst. Meer
informatie vindt u in de Aanvulling bij de
gebruiksaanwijzing voor MSN Direct of
op http://garmin.msndirect.com en
www.garmin.com/traffic.
Spellen
Tik op Extra > Spellen om toegang te
krijgen tot meerdere spellen op uw nüvi.
Sommige spellen zijn proefversies. Zie voor
spelinstructies en informatie over de aanschaf
www.garmin.com/games.
4. Voer het tweede getal van uw berekening in.
5. Tik op
.
6. Tik op
om een nieuwe berekening te
maken.
2. Voer het eerste getal van uw berekening in.
3. Tik op een bewerking.
•
: hiermee telt u een getal bij een
berekening op.
•
: hiermee vermenigvuldigt u
getallen in een berekening.
•
: hiermee trekt u een getal van een
berekening af.
•
: hiermee deelt u door een getal.
•
: hiermee voegt u een decimaal
toe.
•
: hiermee maakt u een getal positief
of negatief.
•
: hiermee verandert u een getal in
een percentage (0,01).
•
: hiermee wist u de cijfers.
1. Tik op Extra > Valuta omrekenen.
2. Tik op een valutaknop om een andere valuta
te kiezen.
3. Selecteer een valuta en tik op OK.
4. Tik op de lege rechthoek onder de valuta die
u wilt omrekenen.
5. Voer de waarde in. Tik op OK.
6. Tik op Wis als u een andere waarde wilt
omrekenen.
Wisselkoersen bijwerken
Met de nüvi kunt u de valutawisselkoersen
handmatig bijwerken, zodat u altijd de meest
recente koersen gebruikt.
1. Tik op Extra > Valuta omrekenen > Herzie.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro27
Extra gebruiken
2. Tik op de koers die u wilt bijwerken.
3. Tik op
om de huidige koers te wissen.
Voer een nieuwe koers in en tik op OK.
4. Tik op Bewaar om te voltooien.
Tip: tik op Herstel om de oorspronkelijke
wisselkoers te gebruiken.
De basisvaluta wijzigen
U kunt de basisvaluta (de valuta waarin alle
andere valuta worden omgerekend) wijzigen
1. Tik op Extra > Valuta omrekenen > Herzie
> Basis bijwerken.
2. Tik op de knop naast Nieuwe basisvaluta.
3. Selecteer een valuta als de nieuwe
basisvaluta.
4. Tik op OK > Wijzig om de bewerking te
voltooien.
28
Eenheden omrekenen
1. Tik op Extra > Eenheden omrekenen.
2. Tik op de knop onder Reken om, selecteer
een soort maat en tik op OK.
3. Tik op de maateenheid die u wilt wijzigen.
4. Selecteer een maateenheid en tik op OK.
Herhaal dit indien nodig.
5. Tik op de lege rechthoek om een waarde in
te voeren.
6. Voer een waarde in en tik op OK. De
eenheid is omgerekend.
7. Tik op Wis als u een andere conversie wilt
uitvoeren.
Wereldklok
1. Tik op Extra > Wereldklok.
2. Tik op een plaats in de lijst om deze plaats
te wijzigen.
3. Selecteer een Gebied, een Land en een
Tijdzone (of plaats). Tik op OK.
4. Tik op Wereldkaart om een kaart weer
te geven. De gebieden waar het nacht is,
worden donker weergegeven.
5. Tik op Wereldklok om de klokken opnieuw
weer te geven of op Terug om af te sluiten.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
Extra gebruiken
Wekker
U kunt op een bepaalde tijd de wekker laten
afgaan.
De wekker instellen
1. Tik op Extra > Wekker.
2. Tik op + of - om de wektijd aan te passen.
3. Tik op Alarm aan om de wekker in te
schakelen.
Mijn gegevens
Hiermee kunt u uw opgeslagen gegevens
beheren en verwijderen, bijvoorbeeld uw
Favorieten. Als u een route hebt overgenomen
uit MapSource, tikt u op Importeer route uit
bestand om de route op uw nüvi te gebruiken.
De wekker inschakelen
Als de nüvi op de alarmtijd niet is ingeschakeld,
wordt deze automatisch ingeschakeld en gaat de
wekker af.
Tik op Sluimer om de wekker gedurende
10 minuten uit te schakelen. Tik op OK als u
de wekker tot de volgende dag uitgeschakeld
wilt laten.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro29
FM-ontvanger voor verkeersinformatie gebruiken
FM-ontvanger voor
verkeersinformatie
gebruiken
In Europa wordt bij uw nüvi de FM TMContvanger voor verkeersinformatie (Traffic
Message Channel) meegeleverd. De
verkeersinformatie wordt uitgezonden
via het FM Radio Data-systeem. Zie
www.garmin.com/traffic voor meer
informatie over FM TMC-ontvangers
en dekkingsgebieden.
Opmerking: Garmin is niet
verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid
van de verkeersinformatie. De FM TMContvanger ontvangt signalen van de
verkeersinformatieprovider en geeft deze
informatie weer op de nüvi.
Opmerking: als u verkeersinformatie wilt
ontvangen, dienen de FM TMC-ontvanger
en de nüvi zich binnen het gegevensbereik
van een FM-station te bevinden dat TMCinformatie uitzendt.
30
Opmerking: bij BMW-pakketten met
verkeersinformatie krijgt u alleen toegang tot
deze informatie als de nüvi op de houder is
aangesloten.
Verkeer in uw omgeving
Tik op Extra > Verkeersinfo om de
verkeerssituaties in uw regio weer te geven. Tik
op Weergave op weg als u de verkeerssituaties
op elke weg in de regio wilt weergeven. Als
zich op uw route een verkeerssituatie voordoet,
tikt u op Op mijn route om de details te zien.
Verkeer op uw weg
Wanneer u geen route aflegt en er verkeer
op uw weg is, wordt op de kaartpagina het
verkeerspictogram
of weergegeven. Tik
op het pictogram om informatie weer te geven
over de vertraging.
Verkeer op uw route
Tijdens het berekenen van de route onderzoekt
de nüvi het huidige verkeer en past de route
automatisch aan om de reisduur zo kort
mogelijk te maken. U kunt alsnog door verkeer
worden geleid als er geen alternatieve wegen
zijn. Als er een lange file op uw route is terwijl
u aan het navigeren bent, berekent de nüvi de
route automatisch opnieuw.
Op de kaartpagina wordt of
weergegeven wanneer er files op uw route zijn.
Het cijfer in het pictogram geeft de vertraging
in minuten weer. De vertraging wordt
automatisch doorberekend in de aankomsttijd
die op de kaart wordt weergegeven.
Verkeer op uw route vermijden:
1. Tik in de kaartpagina op
of op .
2. Tik op
om verkeerssituaties te
bekijken.
3. Tik op Vermijd.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
FM-ontvanger voor verkeersinformatie gebruiken
Verkeerspictogrammen
NoordAmerikaans
Betekenis
Slipgevaar
Wegwerkzaamheden
Weg afgesloten
Langzaam
verkeer
Ongeval
Attentie
Internationaal
Kleurcodes voor drukte
Groen = niet ernstig: het verkeer rijdt
normaal door.
Geel = matig: er is lichte vertraging.
Rood = ernstig: er is langzaam rijdend of
stilstaand verkeer.
Verkeersabonnementen
Zie pagina 35–36 voor meer informatie
over het toevoegen van een premiumverkeersabonnement. Ga voor meer
informatie over verkeersabonnementen
naar www.garmin.com/fmtraffic.
Reisinformatie
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro31
De nüvi aanpassen
De nüvi aanpassen
1. Tik op Extra > Instellingen.
2. Tik op de instelling die u wilt wijzigen.
3. Tik op de knop naast de naam van de
instelling om deze te wijzigen.
Systeeminstellingen wijzigen
Tik op Extra > Instellingen > Systeem.
GPS Simulator: hiermee schakelt u de
simulator in om de GPS-modus uit te schakelen
en navigatie te simuleren en/of de batterij te
sparen.
Gebruiksmodus: geef op hoe u zich gaat
verplaatsen, zodat de beste route kan worden
gemaakt: Automobiel, Fiets of Voetganger.
Eenheden: hiermee wijzigt u de maateenheid
in Kilometers of Mijlen.
Route voorkeur: hiermee selecteert u een
voorkeur voor het berekenen van de route:
Toetsenbord: selecteer QWERTY voor de
indeling van een computertoetsenbord, of ABC
voor een alfabetische indeling.
• Snellere tijd: hiermee berekent u routes
die sneller worden afgelegd, maar mogelijk
langer zijn.
• Kortere afstand: hiermee berekent u routes
die korter zijn, maar mogelijk langzamer
worden afgelegd.
• Niet via de weg: hiermee berekent u routes
van punt naar punt (niet via de weg).
Te vermijden: hiermee selecteert u de
wegtypen die u op uw routes wilt vermijden.
Afstandsbediening: hiermee activeert u nieuwe
afstandsbedieningen voor gebruik met uw
nüvi of deactiveert u afstandsbedieningen die
aan uw nüvi zijn gekoppeld. U kunt maximaal
twee afstandsbedieningen tegelijk aan uw nüvi
koppelen.
Over: hier worden het softwareversienummer,
de apparaat-id en het audioversienummer van
uw nüvi weergegeven. U hebt deze gegevens
nodig om de systeemsoftware bij te werken of
aanvullende kaartgegevens aan te schaffen (zie
pagina 39).
Herstel: hiermee herstelt u de
standaardsysteeminstellingen.
Navigatie-instellingen
wijzigen
Tik op Extra > Instellingen > Navigatie.
32
Tik op Eigen te vermijden om een
specifieke regio of weg te vermijden. Volg de
aanwijzingen in de tekstbalk boven aan het
scherm.
Eigen te vermijden weergeven en
bewerken:
1. Tik op Extra > Instellingen > Navigatie >
Te vermijden > Eigen te vermijden >
Bekijk lijst met te vermijden.
2. Tik op een eigen te vermijden route.
3. Selecteer een optie:
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
De nüvi aanpassen
• Wijzig naam: wijzig de naam van de
ingestelde te vermijden route.
• Inschakelen/uitschakelen: selecteer
Inschakelen om de eigen te vermijden
route in routeberekeningen op te nemen.
Selecteer Uitschakelen om de eigen
te vermijden route te negeren tijdens
routeberekeningen.
• Wis: hiermee wist u de ingestelde te
vermijden route.
Omweg op verzoek: selecteer deze optie om
een omweg op verzoek in te stellen voor een
specifieke afstand of een bepaalde weg op
de route. Terwijl een route actief is, tikt u op
Omrijden op de Menupagina voor een lijst met
omwegen.
Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke
navigatie-instellingen.
Beveiligingsinstellingen
toevoegen
Tik op Extra > Instellingen > Beveiliging.
Veilige modus: hiermee schakelt u de veilige
modus in of uit. De standaardinstelling
voor de veilige modus is Aan. Wanneer het
voertuig rijdt, worden in de veilige modus alle
functies uitgeschakeld die veel aandacht van
de gebruiker vereisen en u tijdens het rijden
kunnen afleiden.
Garmin Lock: hiermee schakelt u Garmin
Lock™ in om de nüvi te vergrendelen. Voer
een viercijferige pincode in en stel een veilige
locatie in. Zie pagina 37 voor meer informatie.
Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke
beveiligingsinstellingen. Bij het herstellen van
de beveiligingsinstellingen worden uw pincode
voor Garmin Lock en uw veilige locatie niet
gewist.
De tijdsinstellingen wijzigen
Tik op Extra > Instellingen > Tijd.
Tijdweergave: kies een 12-uurs,
24-uurs of UTC-tijdweergave.
Tijdzone: hiermee selecteert u een continent,
een land en een regio. Tik op Ander continent
en Ander land om nieuwe zoekgebieden te
selecteren. Gebruik de pijlen om door uw opties
te bladeren.
Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke
tijdsinstellingen.
De scherminstellingen
wijzigen
Tik op Extra > Instellingen > Scherm.
Verlichtingtijdsduur: hiermee geeft u aan
hoe lang de schermverlichting moet blijven
branden wanneer de nüvi niet op een externe
stroomvoorziening is aangesloten.
Pas helderheid aan: hiermee past u de
helderheid van de schermverlichting aan. De
levensduur van de batterijen neemt toe als u de
helderheid van de schermverlichting verlaagt.
Schermkleur modus: selecteer u Dag voor
een lichte achtergrond, Nacht voor een donkere
achtergrond of Auto om automatisch tussen
deze twee opties te schakelen.
Schermafbeelding: hiermee schakelt u de
schermafbeeldingsmodus in. Tik op
om een
schermafbeelding te maken. Het bitmapbestand
van de afdruk wordt opgeslagen in de map
screenshots op het nüvi-station.
Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke
scherminstellingen.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro33
De nüvi aanpassen
De kaartinstellingen wijzigen
Tik op Extra > Instellingen > Kaart.
Kaartdetail: hiermee stelt u in hoeveel details
op de kaart worden weergegeven. Door het
weergeven van meer details is het mogelijk dat
de kaart langzamer opnieuw wordt getekend.
Kaartweergave: hiermee wijzigt u het
perspectief van de kaart.
• Koers boven: de kaart wordt weergegeven
in twee dimensies (2D) met de reisrichting
aan de bovenzijde van het scherm.
• Noord boven: de kaart wordt weergegeven
in 2D met het noorden boven.
• 3D-weergave: de kaart wordt in drie
dimensies (3D) weergegeven in de stand
Koers boven.
Voertuig: tik op Wijzig om het pictogram
te wijzigen waarmee uw positie op de kaart
wordt aangegeven. Tik op het pictogram dat u
wilt gebruiken en tik vervolgens op OK. Ga
naar www.garmin.com/vehicles als u meer
voertuigpictogrammen wilt downloaden.
34
Autozoom: schakel de Autozoom-modus in om
automatisch de zoominstelling aan te passen
aan uw huidige snelheid en wegtype.
Toon nuttige punten: hiermee toont of
verbergt u nuttige punten op de kaart.
Triplog: hiermee toont of verbergt u uw
reislogboek. Tik op Extra > Mijn gegevens >
Triplog wissen om het reislogboek te wissen.
Kaartinfo: hiermee toont u de kaarten en versie
van elke kaart die op uw nüvi is geladen. Tik
op een kaart om die kaart in (met vinkje) of uit
(zonder vinkje) te schakelen.
Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke
kaartinstellingen.
Opties voor Bluetoothtechnologie instellen
Tik op Extra > Instellingen > Bluetooth.
Bluetooth: hiermee schakelt u de Bluetoothcomponent in en uit. Het Bluetooth-pictogram
wordt op de menupagina weergegeven als de
Bluetooth-component is geactiveerd. Als u wilt
verhinderen dat een telefoon automatisch wordt
verbonden, selecteert u Uitgeschakeld.
Telefoon: selecteer Voeg toe > OK om te
koppelen met een telefoon via draadloze
Bluetooth-technologie. Zie pagina 17–20.
Selecteer Wijzig om te koppelen met een
andere telefoon.
• Uit: selecteer de telefoon waarmee u de
verbinding wilt verbreken en tik op Ja.
• Wis: selecteer de telefoon die u uit het
geheugen van de nüvi wilt verwijderen en
tik op Ja.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
De nüvi aanpassen
• GSM help: hiermee kunt u bladeren in de
lijst met compatibele apparaten. Als uw
telefoon niet in de lijst staat, gaat u naar
www.garmin.com/bluetooth voor meer
informatie.
Naam apparaat: selecteer deze optie om een
naam op te geven waarmee de nüvi wordt
aangeduid door Bluetooth-apparaten. Tik op
OK.
Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke
Bluetooth-instellingen. De koppelingsgegevens
worden hiermee niet gewist.
De talen instellen
Tik op Extra > Instellingen > Taal.
Taal voor tekst: hiermee wijzigt u de taal voor
alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal.
Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de
kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen,
of door de gebruiker ingevoerde gegevens,
ongewijzigd.
Persoon voor stem: hiermee stelt u de taal van
de gesproken aanwijzingen in.
Opmerking: vooraf opgenomen
stemmen kunnen niet worden gebruikt
voor spraakherkenningsaanwijzingen en
kunnen geen tekstberichten uitspreken.
Selecteer een stem die straatnamen
uitspreekt voor het gebruik van de
spraakherkenningsaanwijzingen en
tekstberichten.
Zoek: hiermee kunt u zoeken naar andere
TMC-verkeersdiensten. Als u langer wilt
zoeken, tikt u op Ja om de providertabel leeg
te maken.
Toetsenbord: selecteer het toetsenbord voor uw
taal. U kunt de toetsenbordtaal altijd vanaf elk
toetsenbord wijzigen door op Modus te tikken.
Een premium-abonnement voor
Europa toevoegen
Aanw. spraakherk.: hiermee schakelt u
de vragen en instructies voor gebruik in de
spraakherkenningsmodus in en uit.
Informatie over
FM-verkeersabonnementen
weergeven
Tik op Extra > Instellingen > Verkeersinfo
als u informatie over verkeersabonnementen in
Europa wilt weergeven.
Auto: hiermee selecteert u een provider.
Selecteer Auto om de beste provider voor het
gebied te selecteren, of selecteer een specifieke
provider die u wilt gebruiken.
Abonnementen: hiermee geeft u de FM TMCabonnementen en de vervaldatums weer. Tik op
Voeg toe als u een abonnement wilt toevoegen.
U kunt een premium-abonnement aanschaffen
of uw abonnement vernieuwen wanneer het
verloopt. Ga naar www.garmin.com/fmtraffic.
1. Tik op de menupagina op Europese
apparaten op Extra > Instellingen >
Verkeersinfo.
2. Schrijf de apparaat-id van de FM-ontvanger
voor verkeersinformatie op.
3. Ga naar www.garmin.com/fmtraffic om
een abonnement af te sluiten en een uit
25 tekens bestaande code op te halen.
4. Tik op de nüvi op Volgende, voer de code in
en tik op OK.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro35
De nüvi aanpassen
De TMC-abonnementscode kan niet opnieuw
worden gebruikt. Elke keer dat u de service
wilt verlengen, hebt u een nieuwe code nodig.
Indien u meerdere FM-ontvangers voor
verkeersinformatie hebt, hebt u voor elke
ontvanger een nieuwe code nodig.
TourGuide: hiermee stelt u in hoe u de audio
voor de TourGuide wilt activeren. Selecteer
Auto Play als u de gehele tour wilt horen
zoals deze is samengesteld, Op verzoek als u
het luidsprekerpictogram
op de kaart wilt
weergeven wanneer tijdens het afleggen van de
route informatie beschikbaar is, of Uit.
De instellingen van de
gevarenzones wijzigen
Herstel: hiermee herstelt u de instellingen van
de gevarenzones.
Als u de instellingen van de gevarenzones
wilt aanpassen, dienen er gevarenzones (zoals
eigen nuttige punten, een flitspaaldatabase
of een Garmin TourGuide®) te zijn geladen.
Zie pagina 40. Tik op Extra > Instellingen >
Gevarenzones.
Alle instellingen herstellen
1. Tik op Extra > Instellingen.
2. Tik op Herstel.
3. Tik op Ja.
Gevarenzone alarm: hiermee kunt u
waarschuwingen in- of uitschakelen wanneer u
eigen nuttige punten of flitspalen nadert.
36
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
Appendix
Appendix
De nüvi onderhouden
De nüvi bevat gevoelige elektronische
onderdelen die permanent kunnen worden
beschadigd als deze worden blootgesteld aan
overmatige schokken of trillingen. Om het
risico van schade aan de nüvi te verminderen,
mag u het apparaat niet laten vallen en niet
gebruiken in omgevingen waar het wordt
blootgesteld aan sterke schokken en trillingen.
Het apparaat schoonmaken
De nüvi is gemaakt van hoogwaardige
materialen en er is geen ander onderhoud
vereist dan schoonmaken. Maak de behuizing
van het apparaat (niet het aanraakscherm)
schoon met een doek die is bevochtigd met een
mild schoonmaakmiddel en veeg het apparaat
vervolgens droog. Gebruik geen chemische
schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de
kunststofonderdelen kunnen beschadigen.
Het aanraakscherm reinigen
Maak het aanraakscherm schoon met een
zachte, schone, niet-pluizende doek. Gebruik
zo nodig water, isopropylalcohol of brilreiniger.
Breng de vloeistof aan op de doek en veeg het
aanraakscherm voorzichtig schoon.
De nüvi beschermen
• Bewaar de nüvi niet op een plaats waar
deze langdurig aan extreme temperaturen
kan worden blootgesteld, omdat dit
onherstelbare schade kan veroorzaken.
• Stel de nüvi niet bloot aan water. Als gevolg
van contact met water kan het apparaat
defect raken.
• Hoewel u het aanraakscherm kunt bedienen
met een PDA-stylus, moet u dat nooit
doen als u een voertuig bestuurt. Gebruik
nooit een hard of scherp object om het
aanraakscherm te bedienen omdat het
scherm daardoor beschadigd kan raken.
Diefstalpreventie
• Om diefstal te voorkomen, raden we u aan
het apparaat en de bevestiging uit het zicht
te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt.
Verwijder de afdruk van de zuignap op de
voorruit.
• Bewaar het apparaat niet in het
handschoenvak.
• Registreer uw product op
http://my.garmin.com.
• Gebruik de Garmin Lock-functie.
Zie hieronder voor meer informatie.
De nüvi vergrendelen
Garmin Lock™ is een antidiefstalsysteem dat
uw nüvi vergrendelt. Telkens wanneer u de nüvi
inschakelt, dient u de PIN in te voeren of naar
de veilige locatie te rijden.
1. Tik op Extra > Instellingen > Beveiliging.
2. Tik op de knop onder Garmin Lock.
3. Voer een viercijferige pincode in en rij naar
een veilige locatie.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro37
Appendix
Wat is een veilige locatie?
Uw veilige locatie is een locatie waar u vaak
naar terugkeert, bijvoorbeeld uw huis. Wanneer
de nüvi satellietsignalen ontvangt en u zich op
de veilige locatie bevindt, hoeft u geen pincode
in te voeren.
Opmerking: als u uw PIN en uw
veilige locatie bent vergeten, dient
u uw nüvi naar Garmin te sturen om
deze te laten ontgrendelen. U moet een
geldige productregistratie of een geldig
aankoopbewijs meesturen.
Het scherm kalibreren
Als het aanraakscherm niet goed reageert, moet
u het kalibreren. Schuif de Aan/uit-knop naar
links en houd deze acht seconden vast. Laat de
Aan/uit-knop los en druk met uw vinger op het
scherm. Houd uw vinger ongeveer 30 seconden
op het scherm totdat het kalibratiescherm
verschijnt (wit scherm met “Druk op punt”).
De nüvi opnieuw instellen
Als de nüvi niet meer functioneert, schakelt
u deze in en uit. Als het probleem zich blijft
voordoen, schuift u de Aan/uit-knop naar links
en houdt u de knop minimaal acht seconden in
die positie. De nüvi behoort weer normaal te
werken.
U kunt de nüvi ook opnieuw instellen door de
batterij te verwijderen en opnieuw te plaatsen.
De software bijwerken
1. Ga naar www.garmin.com/products
/webupdater en download WebUpdater naar
uw computer.
2. Sluit de nüvi aan op de computer met behulp
van de mini-USB-kabel.
3. Start WebUpdater en volg de aanwijzingen
op het scherm.
Nadat u hebt bevestigd dat u een update wilt
uitvoeren, downloadt WebUpdater automatisch
de update en installeert deze op uw nüvi.
Gebruikersgegevens wissen
Let op: hiermee wordt alle informatie
gewist die de gebruiker heeft ingevoerd.
1. Schakel uw nüvi in.
2. Druk met uw vinger linksonder op het
scherm wanneer de statusbalk onder het
Garmin-logo wordt weergegeven.
3. Druk met uw vinger op het scherm totdat het
bericht wordt weergegeven.
4. Tik op Ja om alle gebruikersgegevens te
wissen.
Alle oorspronkelijke instellingen worden
hersteld. Alle items die u hebt opgeslagen,
worden gewist.
Batterijgegevens
De nüvi bevat een lithium-ionbatterij die u zelf
kunt vervangen. Stel de nüvi niet langdurig
bloot aan direct zonlicht of overmatige warmte
om de levensduur van de lithium-ionbatterij te
verlengen.
Het batterijpictogram
in de hoek van
de menupagina geeft de status van de batterij
van de nüvi aan. Als u de nauwkeurigheid van
38
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
Appendix
de batterijmeter wilt vergroten, ontlaadt u de
batterij volledig en laadt u deze vervolgens
volledig op. Koppel de nüvi pas los wanneer
deze volledig is opgeladen.
De batterij in de afstandsbediening
vervangen
U kunt ook de modus Onderbreken/Hervatten
gebruiken om de nüvi in de “slaapstand” te
zetten en snel opnieuw te activeren. Terwijl de
nüvi is ingeschakeld, schuift u de Aan/uit-knop
naar links. De werking wordt onderbroken.
Schuif de Aan/uit-knop nogmaals naar links
om het apparaat opnieuw in werking te stellen.
1. Gebruik een muntje om het deksel tegen de
klok in te draaien totdat het is geopend.
2. Plaats de ronde lithium CR2032-celbatterij
in de afstandsbeBatterijdeksel
diening met de
positieve zijde
Batterij
naar boven.
3. Breng de pijl op
het deksel van
het batterijcompartiment op één lijn met de pijl op de
buitenste rand van de afstandsbediening.
4. Gebruik een muntje om het deksel met de
klok mee te draaien totdat het is gesloten.
Als u de nüvi volledig wilt uitschakelen,
verwijdert u de batterij.
De batterij van de nüvi vervangen
Als u de batterij van de nüvi wilt vervangen,
gebruik dan een lithium-ionbatterij van Garmin,
010-10987-03. U kunt een vervangende batterij
aanschaffen via http://buy.garmin.com. Neem
contact op met uw gemeente voor informatie
over het afdanken van de batterij.
De afstandsbediening bevat een CR2032batterij die u zelf kunt vervangen.
Opmerking: neem contact op met uw
gemeente voor informatie over het afdanken
van batterijen.
Perchloraten
Vervangbare knoopcelbatterijen kunnen
perchloraten bevatten. Voorzichtigheid is
geboden. Zie www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste
/perchlorate.
De nüvi opladen
• Gebruik de voertuigvoedingskabel.
• Gebruik de USB-kabel.
• Gebruik een optionele netadapterkabel.
Extra kaarten
U kunt aanvullende MapSource-kaartgegevens
aanschaffen bij Garmin en de kaarten laden
in het interne geheugen van de nüvi of op een
optionele SD-kaart.
Om te zien welke kaartversies op uw nüvi zijn
geladen, opent u de menupagina. Tik op Extra
> Instellingen > Kaart > Kaartinfo. Kijk op
www.garmin.com/unlock/update.jsp of er een
update voor uw kaartsoftware beschikbaar is.
Als u extra kaarten wilt activeren, hebt u de
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro39
Appendix
apparaat-id (zie pagina 32) en het serienummer
nodig. Dit nummer vindt u in de buurt van de
voedingsconnector.
Als u kaarten, routes of waypoints wilt laden
in het nüvi-geheugen of op de microSD-kaart,
selecteert u de naam van het nüvi-station of de
microSD-kaart. Raadpleeg het Help-bestand
van MapSource voor meer informatie.
Extra’s en optionele
accessoires
Ga voor meer informatie over optionele
accessoires naar http://buy.garmin.com of
www.garmin.com/extras of neem contact op
met uw Garmin-dealer.
Flitspaalinformatie
Houd rekening met de lokale wet- en regelgeving
wanneer u deze functies gebruikt. Garmin is niet
verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van, of
consequenties van het gebruik van, een database
met eigen nuttige punten of flitspaaldatabase.
40
In sommige landen is flitspaalinformatie
beschikbaar. Kijk op http://my.garmin.com voor
de beschikbaarheid van deze informatie. In deze
landen geeft de nüvi de locatie van honderden
flitspalen weer. Uw nüvi waarschuwt u wanneer
u een flitspaal nadert en wanneer u te hard rijdt.
De gegevens worden ten minste eenmaal per
week bijgewerkt, dus u beschikt altijd over de
meest actuele gegevens.
U kunt op elk gewenst moment de gegevens
van een nieuwe regio aanschaffen of een
bestaand abonnement uitbreiden. De gegevens
van een regio die u koopt, hebben hun eigen
vervaldatum.
Eigen nuttige punten
Gebruik de POI Loader om eigen nuttige
punten naar uw nüvi te laden. Databases
met eigen nuttige punten zijn verkrijgbaar
bij verschillende bedrijven op internet.
Sommige van deze databases bevatten
waarschuwingsgegevens voor bepaalde punten,
bijvoorbeeld flitspalen en schoolzones.
Ga naar www.garmin.com/poiloader en
klik op POI Loader om de POI Loader op
uw computer te installeren. Raadpleeg het
Help-bestand van de POI Loader voor meer
informatie. Druk op F1 om het Help-bestand te
openen.
Als u uw eigen nuttige punten wilt bekijken,
tikt u op Waarheen? > Extra’s > Eigen
nuttige punten. Als u de instellingen voor
gevarenzones wilt wijzigen, tikt u op Extra >
Instellingen > Gevarenzones > Gevarenzone
alarm.
Als u de eigen nuttige punten van uw nüvi wilt
verwijderen, sluit u de nüvi op uw computer
aan. Open de map Garmin\poi op het nüvistation of het microSD-kaartstation. Verwijder
het bestand met de naam poi.gpi.
TourGuide
Met de TourGuide kan uw nüvi op GPS
gebaseerde audiotours van derden afspelen.
Met deze audiotours kunt u tijdens uw route
interessante feiten beluisteren over historische
plaatsen die u passeert. Ga voor meer
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
Appendix
informatie naar www.garmin.com/extras
en klik op POI Loader.
Als u de Garmin TourGuide-bestanden wilt
bekijken, tikt u op Waarheen? > Extra’s >
Eigen nuttige punten. Als u de TourGuideinstellingen wilt wijzigen, tikt u op Extra’s >
Instellingen > Gevarenzones > TourGuide.
Garmin Reisgids
Net als een papieren reisgids biedt de reisgids
van Garmin gedetailleerde informatie over
plaatsen, zoals restaurants en hotels. Ga naar
http://buy.garmin.com als u een accessoire
wilt aanschaffen of neem contact op met uw
Garmin-dealer.
Plaats de microSD-kaart in uw nüvi wanneer u
de Reisgids wilt gebruiken. Tik op Waarheen?
> Extra’s. Tik op de naam van uw Reisgids om
deze te openen.
SaversGuide®
Met de vooraf geprogrammeerde microSDgegevenskaart en lidmaatschapskaart van
de SaversGuide wordt uw nüvi een digitaal
couponboek.
Plaats de microSD-kaart in uw nüvi wanneer
u de SaversGuide wilt gebruiken. Tik op
Waarheen? > Extra’s > SaversGuide.
Informatie over GPSsignalen
satelliet���������
De nüvi moet GPS-satellietsignalen (Global
Positioning System) ontvangen om te kunnen
navigeren. Als u zich binnen, bij hoge
gebouwen of bomen of in een parkeergarage
bevindt, kan de nüvi mogelijk geen
satellietsignaal ontvangen. Ga naar buiten naar
een gebied zonder hoge obstakels om de nüvi te
gebruiken.
Wanneer de nüvi satellietsignalen ontvangt,
worden de balken voor de signaalsterkte
op de menupagina groen
. Wanneer er
geen satellietsignaal meer wordt ontvangen,
worden de balken rood of doorzichtig
.
Ga voor meer informatie over GPS naar
www.garmin.com/aboutGPS.
Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Garmin dat dit nüvi-product
voldoet aan de essentiële vereisten en overige
relevante bepalingen in Richtlijn 1999/5/EG.
Voor de volledige conformiteitsverklaring
verwijzen we u naar de website voor uw
Garmin-product op www.garmin.com.
Belangrijke juridische
kennisgeving betreffende
uw FM-zender
Uw nüvi bevat een interne FM-zender. Lees de
volgende kennisgevingen.
De FM-zender van de nüvi
gebruiken in Europa
In sommige Europese landen is het gebruik
van FM-zenders niet toegestaan, vanwege
beperkingen voor het gebruik van bepaalde
radiofrequenties. In elk Europees land waar u
de FM-zender wilt gebruiken, moet u vooraf
controleren of dit volgens de lokale wetten
en regels is toegestaan. U bent volledig
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro41
Appendix
verantwoordelijk voor het voldoen aan de
wetten en regels van het land waarin u het
product in gebruik hebt. Garmin wijst elke
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
af voor het niet voldoen aan lokale wetten en
regels. Zie www.garmin.com/fm-notice voor
meer informatie.
De FM-zender van de nüvi
gebruiken in de Verenigde Staten
Het gebruik van FM-zenders is weliswaar
toegestaan in de Verenigde Staten, maar het
toegelaten uitgangsvermogen voor FMzenders is lager in de Verenigde Staten dan
in de Europese landen waar FM-zenders
zijn toegestaan. De nüvi-modellen voor
de Europese markt bevatten de krachtiger
Europese FM-zender en zijn niet toegelaten
voor gebruik in de Verenigde Staten. U bent
volledig verantwoordelijk voor het voldoen
aan de wetten en regels van het land waarin
u het product in gebruik hebt. Als u een
Europees nüvi-model in de Verenigde Staten
wilt gebruiken, moet u eerst de FM-zender
uitschakelen.
42
Softwarelicentieovereenkomst
DOOR DE nüvi TE GEBRUIKEN
VERKLAART U DAT U
DE VOORWAARDEN EN
BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE
SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST
ZULT NALEVEN. LEES DEZE
OVEREENKOMST ZORGVULDIG. Garmin
kent u een beperkte licentie toe om de software
die is ingebouwd in dit apparaat (de ‘Software’)
in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken
bij het normale gebruik van dit product. De
eigendomstitel, de eigendomsrechten en de
intellectuele eigendomsrechten van de software
blijven berusten bij Garmin.
waardevol handelsgeheim van Garmin blijft. U
verklaart dat u de Software of elk deel daarvan
niet zult decompileren, demonteren, wijzigen,
onderwerpen aan reverse assembling of reverse
engineering, herleiden tot door mensen leesbare
vorm of afgeleide werken zult maken op basis
van de Software. U verklaart dat u de Software
niet zult exporteren of herexporteren naar
landen die de exportwetten van de Verenigde
Staten van Amerika schenden.
U erkent dat de Software het eigendom is
van Garmin en wordt beschermd door de
copyrightwetten van de Verenigde Staten van
Amerika en internationale copyrightverdragen.
U erkent bovendien dat de structuur, ordening
en code van de Software waardevolle
handelsgeheimen van Garmin zijn en dat de
Software in de vorm van broncode een
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
Appendix
Specificaties
Afmetingen: 125 mm × 78,7 mm × 18 mm
(B x H x D)
Gewicht: 176 g
Scherm: 109 mm diagonaal, 480 × 272 pixels;
64.000 kleuren; helder WQVGA liggend
TFT-scherm; witte schermverlichting;
aanraakscherm
Behuizing: niet waterdicht (IPX0)
Bedrijfstemperatuur: 0°C – 60°C
Temperatuur bij opladen: 0°C – 45°C
Gegevensopslag: intern geheugen en optionele
verwijderbare microSD-kaart. Gegevens
worden permanent opgeslagen.
Computerinterface: snelle USB 2.0massaopslag (480 Mbit), plug-and-play
Besturingssysteem: Linux®
Hoofdtelefoonaansluiting: standaard 3,5 mm
Oplaadtijd: ca. 4 uur
Verbruik: 10 W max.
Levensduur batterij: maximaal 4 uur
Batterijtype: door de gebruiker vervangbare,
oplaadbare lithium-ionbatterij
Vervangende batterij voor nüvi: lithiumionbatterij van Garmin, 010-10987-03
Vervangende batterij voor
afstandsbediening: CR2032
GPS-ontvanger: hoge gevoeligheid, geschikt
voor WAAS
Zoektijden*:
Warm: < 1 sec
Koud: < 38 sec
Fabrieksinstellingen herstellen: < 45 sec
*Gemiddelde voor een stationaire ontvanger
met onbelemmerd zicht op de hemel.
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro43
Appendix
Problemen oplossen
Probleem/vraag
Oplossing/antwoord
Mijn nüvi ontvangt geen
satellietsignalen.
Neem uw nüvi mee naar een open plek, buiten parkeergarages en ver weg van hoge gebouwen en bomen. Blijf enkele minuten stationair.
Mijn nüvi wordt niet
opgeladen in mijn
voertuig.
Uw nüvi kan alleen worden opgeladen bij temperaturen tussen 0°C en 45°C. Als de nüvi aan hitte of direct zonlicht wordt blootgesteld, is
opladen niet mogelijk.
De batterij blijft niet erg
lang opgeladen.
Verlaag de helderheid van de schermverlichting. Hierdoor hoeft u de batterij minder snel op te laden. Tik op Extra > Instellingen > Scherm >
Pas helderheid aan.
Als u wilt voorkomen dat de batterij leegloopt, kunt u de batterij verwijderen wanneer de nüvi niet in gebruik is.
Mijn batterijmeter lijkt niet
nauwkeurig te zijn.
Ontlaad de batterij van het apparaat volledig en laad de batterij vervolgens op (zonder de laadcyclus te onderbreken).
Hoe wis ik al mijn
gebruikersgegevens?
Houd uw vinger in de rechteronderhoek van het scherm van de nüvi terwijl u deze inschakelt. Druk met uw vinger op het scherm totdat het
bericht wordt weergegeven. Tik op Ja om alle gebruikersgegevens te wissen.
De nüvi reageert niet
meer.
Als het nüvi-scherm niet meer functioneert, schakelt u de nüvi uit en weer in. Als dat niet helpt, schuift u de Aan/uit-knop naar links en houdt u
deze 8 seconden vast. Schakel de nüvi weer in. De nüvi behoort weer normaal te werken.
Het aanraakscherm
Schuif de Aan/uit-knop naar links en houd deze acht seconden vast. Laat de Aan/uit-knop los en druk met uw vinger op het scherm. Houd uw
reageert niet goed op mijn
vinger ongeveer 30 seconden op het scherm totdat het kalibratiescherm verschijnt (wit scherm met “Druk op punt”).
aanraken.
De spraakherkenningsmodus van de nüvi wordt
niet geactiveerd.
Controleer of de afstandsbediening is ingeschakeld (Extra > Instellingen > Systeem > Afstandsbediening > Activeer nw. afstandsbed.).
Vervang de batterij in de afstandsbediening. Zie pagina 39.
De nüvi begrijpt mijn
spraakopdrachten niet.
Spreek langzaam en duidelijk en elimineer achtergrondgeluid zoveel mogelijk. Onderbreek gesprekken en zet de radio zachter.
Bevestig de nüvi in uw auto op een plaats zonder overmatige trillingen en uit de buurt van geluidsbronnen.
44
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
Appendix
Probleem/vraag
Oplossing/antwoord
Kan ik een externe
microfoon gebruiken
om tegen mijn nüvi te
spreken?
Ja. In erg lawaaierige omgevingen kunt u de spraakherkenning verbeteren door een externe microfoon te gebruiken.
Ik kan mijn telefoon niet
aansluiten op de nüvi.
Tik op Extra > Instellingen > Bluetooth. Controleer of het veld Bluetooth is ingesteld op Ingeschakeld.
Zorg ervoor dat uw telefoon is ingeschakeld en zich op maximaal 10 meter afstand van uw nüvi bevindt.
Zie www.garmin.com/bluetooth voor meer informatie.
Hoe weet ik of mijn nüvi
in de modus voor USBmassaopslag staat?
Wanneer uw nüvi in de modus voor USB-massaopslag staat, wordt een afbeelding weergegeven van een nüvi die is aangesloten op een
computer. Er moeten nu twee nieuwe verwisselbare schijfstations worden weergegeven in Deze computer.
Mijn computer detecteert
nooit dat de nüvi is
aangesloten.
1. Verwijder de USB-kabel van de computer.
2. Schakel de nüvi uit.
3. Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort op uw computer en op de nüvi. De nüvi wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar
de modus voor USB-massaopslag.
Sluit de nüvi aan op een USB-poort en niet op een USB-hub.
Ik zie geen nieuwe
verwisselbare stations in
mijn lijst met stations.
Als er diverse netwerkstations zijn aangesloten op de computer, kunnen er in Windows problemen optreden bij het toewijzen van schijfletters
aan nüvi-stations. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor informatie over het toewijzen van stationsletters.
Hoe vind ik restaurants
in de buurt van het hotel
waar ik ga overnachten?
1. Tik op Waarheen? > Nabij… > Andere plaats (en geef uw vakantiebestemming op).
2. Zoek het hotel op en tik op Ga!.
3. Tik op Menu > Waarheen?. > Nabij… > Mijn bestemming.
4. Zoek een restaurant. De restaurants worden vermeld op volgorde van afstand tot het hotel.
U kunt ook de GPS Simulator gebruiken (Extra > Instellingen > Systeem).
Hoe vind ik mijn auto op
een parkeerterrein?
Tik op Extra > Instellingen > Navigatie > Route voorkeur > Niet via de weg > OK om de Niet via de weg-modus op uw nüvi in te stellen.
Tik op Waarheen? > Favorieten > Vorige positie > Ga!. Navigeer naar uw auto!
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro45
Index
Index
Symbolen
2-D, 3-D-kaartweergave 34
A
Aan/uit-knop 1
aanraakscherm
instellingen 33
kalibreren 38, 44
schoonmaken 37
accenttekens 8
accessoires 40
achtergrondkleur 33
afbeeldingen 26
afslag-voor-afslag
aanwijzingen 13
afspeellijst 21
afspelen 22
bewerken 22
huidige opslaan 21
maken 21
vanaf een computer 22
afstandsbediening 14
activeren 14
bevestigen 3
monteren 2
46
antidiefstalfunctie 33, 37
apparaat-id 32
audio-uitvoer 1
audioversie 32
B
batterijgegevens 38
vervangen,
afstandsbediening 39
vervangen, nüvi 39
bestanden 24–25
beheren 24–25
ondersteunde typen 24
overbrengen 24–25
verwijderen 25
bestanden overbrengen
24–25
beveiligingsinstellingen 33
bijwerken
kaarten 39
software 38
bladwijzers 23
Bluetooth-technologie 17–20
instellingen 34
koppelen met telefoon 17
verwijderen, telefoon 34
boeken 22
C
calculator 27
computerverbinding 24
conformiteitsverklaring 41
coördinaten 10
FM-zender
juridische informatie 41
FM TMC-ontvanger 30–31
fotonavigatie 9–10
laden, afbeeldingen 25
D
G
dempen
audio 6
telefoongesprek 18
de nüvi aanpassen 32–36
de nüvi opbergen 37
de nüvi opladen 39, 44
detailkaarten 34
E
eenheden, omrekenen 28
een route simuleren 32
eigen nuttige punten 40
eigen te vermijden 32
Extra 26–29
Extra’s 40–42
extra kaarten 39
F
Favorieten 8, 9
fietsnavigatie 32
flitspaaldatabase 40
Garmin Lock 33, 37
gebruikersgegevens
verwijderen 38
gebruiksmodus 32
geocaching 10
gevarenzone alarm 36
GPS 3
aan/uit 32
informatie over GPS 41
H
handsfree-telefoonfuncties
17–20
helderheid 33
Help 26
Help op apparaat 26
hoofdtelefoonaansluiting
1, 43
huidige locatie, opslaan 9
I
inkomend gesprek 18
instellingen 32–36
herstellen 36
J
juridische kennisgeving,
FM-zender 41
K
kaart
aanpassen 34
bijwerken 39
bladeren 10
detailkaarten
inschakelen 34
detailniveau 34
knop Kaartinformatie 34
toevoegen 39
verplaatsen 10
versie 34
weergeven 34
zoomen 10
kilometers 32
Koers boven 34
koppelen met mobiele
telefoon 17
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
Index
L
lithium-ionbatterij 38, 43
locatiebericht 20
luisterboeken 22
M
M3U-afspeellijstindeling 22
MapSource 39
maten, omrekenen 28
max. snelheid, reset 13
maximumsnelheid,
pictogram 12
mediaspeler 21–23
menupagina 3
microSD-kaart 24, 43
uitsparing 1
mijlen 32
Mijn gegevens 29
mini-USB-connector 1
MP3-muziekbestanden
afspelen 21
laden 24
MSN Direct 27
muziek 21
myGarmin i
N
navigatie 5
instellingen 32
modus 32
niet via de weg, route 11, 32
nuttige punten zoeken
weergeven 34
O
omrekenen
eenheden 28
valuta 27
omrijden 5
omweg op verzoek 33
onderhouden van de nüvi 37
ondersteunde bestandstypen
24
opnieuw instellen
maximumsnelheid 13
reisinformatie 13
uw nüvi 38
oproep
beantwoorden 18
beëindigen 18
dempen 18
historie 19
thuis 19
wisselgesprek 18
opslaan
gevonden plaatsen 7, 9
uw huidige locatie
9, 10, 26
opties voor de pagina Ga! 7
P
PIN
Bluetooth 17
Garmin Lock 37
plaatsen zoeken 4
foto’s gebruiken 9–10
nabij andere locatie 11
op adres 7
opgeslagen plaatsen
(Favorieten) 9
op naam 7
op postcode 7
recente selecties 8
positiepictogram 12, 34
Q
QWERTY-toetsenbord 32
R
recent gevonden locaties 8
registreren 37
Reisgids 40
routebeschrijvingen 13
routes 10–11
een stop toevoegen 5
importeren 29
modus 32
niet via de weg 32
simuleren 32
stoppen 5
volgen 5
voorkeuren 32
S
satellietsignalen 3, 41
SaversGuide 41
scherm
helderheid 33
schermafbeeldingen 33
vergrendelen 1, 6
scherminstellingen 33
schermtoetsenbord 8
schoolzonedatabase 40
SMS 20
software-update 38
softwarelicentieovereenkomst
42
softwareversie 32
specificaties 43
spellen 27
spraakgestuurd kiezen 19
spraakherkenning 6, 14–16
pictogrammen en
tonen 16
snelkoppelingsopdrachten
14
tips voor gebruik 16
systeeminstellingen 32
T
taal voor spraak 35
taal voor tekst 35
tekstbericht 20
telefoonboek 18
thuis
locatie 8
telefoonnummer 19
tijdsinstellingen 33
tijdzone 33
toetsenbord 8
indeling 32
taalmodus 8, 35
toevoegen, foto aan locatie 9
TourGuide 36, 40
tripgegevens, reset 13
triplog 34
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro47
Index
U
uitvoer, audio 6
hoofdtelefoonaansluiting
1, 43
USB 24
massaopslagmodus
24–25
uitwerpen 25
uw locatie instellen 10
V
valuta omrekenen 27
veilige locatie 38
Veilige modus 33
vergrendelen
de nüvi 37
scherm 1, 6
verkeer 30–31
problemen 30
verkeersabonnement
toevoegen 35
vermijden 30
vermijden
diefstal 37
verkeer 30, 31
wegtypen 32
48
verwijderen
afspeellijst 22
alle gebruikersgegevens
38
bestanden 25
bladwijzer 23
eigen nuttige punten 40
Favorieten 9, 11
lijst met recent gevonden
punten 8
route 11
teken 8
via-punt, toevoegen 5
voertuigpictogram 12, 34
voetganger, navigatiemodus
11, 32
voicemail 18
Volgende afslag, pagina 13
volume 6
Vorige positie 9, 45
wandelroute 11, 32
WebUpdater 38
wekker 29
wereldklok 28
Z
zoeken op de kaart 10
zoekgebied 11
zoomen 10, 33, 34
W
Waar ben ik? 26
Waarheen? 6
waarschuwingen
flitspaal 40
gevaren 36
Gebruiksaanwijzing bij de BMW Navigation Portable Pro
Ga voor de laatste gratis software-updates (exclusief kaartgegevens) gedurende de levensduur van uw
Garmin-producten naar de website van Garmin op www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK
Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Onderdeelnummer 190-00951-35 Rev. B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising