Garmin | BMW Motorrad Navigator V | Garmin BMW Motorrad Navigator V Príručka používateľa

Garmin BMW Motorrad Navigator V Príručka používateľa
Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného
súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto
príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie
o používaní tohto produktu nákdete na stránke www.garmin.com.
Garmin a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. nüMaps
Lifetime™ a TracBack sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky nesmú byť použité bez povolenia
od spoločnosti Garmin.
®
®
Slovnú známku a logá Bluetooth vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie tohto slova spoločnosťou Garmin podlieha licencii. microSD™ je
ochranná známka spoločnosti SD-3C.
®
BMW je registrovaná ochranná známka spoločnosti BMW AG.
®
Tento produkt 3. triedy funguje na napájaní limited power supply (LPS).
Obsah
Začíname pracovať ........................................................ 1
Kontaktné informácie .................................................................. 1
Inštalácia batérie .........................................................................1
Zapnutie zariadenia .................................................................... 1
Vypnutie zariadenia .................................................................... 1
Vynulovanie zariadenia .......................................................... 1
Odpojenie batérie ....................................................................... 1
Inštalácia zariadenia do držiaka na motocykel. .......................... 1
Odstránenie zariadenia z držiaka na motocykli ..................... 2
O motocyklovom držiaku ............................................................ 2
Upevnenie zariadenia na automobil ........................................... 2
Podpora a aktualizácie ............................................................... 2
Nastavenie aplikácie Garmin Express ................................... 2
Aktivácia máp Lifetime ........................................................... 2
O režime spánku ......................................................................... 2
Prechod do režimu spánku .................................................... 2
Ukončenie režimu spánku ...................................................... 2
Nastavenie jasu obrazovky ......................................................... 3
Nastavenie hlasitosti ................................................................... 3
Ikony na stavovej lište ................................................................. 3
Výber režimu dopravy ............................................................ 3
Informácie o batérii ..................................................................... 3
Nastavenie času ......................................................................... 3
Používanie tlačidiel na obrazovke .............................................. 3
Používanie klávesnice na obrazovke ......................................... 3
O skratkách ................................................................................. 3
Pridanie skratky ..................................................................... 3
Odstránenie skratky ............................................................... 3
O miestach...................................................................... 3
Hľadanie predajcov BMW ........................................................... 3
Kontaktné informácie ............................................................. 3
Vyhľadávanie polôh .................................................................... 3
Vyhľadanie polohy podľa kategórie ....................................... 3
Vyhľadávanie v rámci kategórie ........................................ 3
Vyhľadanie miesta pomocou panela vyhľadávania ............... 3
Zmena oblasti vyhľadávania .................................................. 4
Vyhľadanie polohy prehliadaním mapy .................................. 4
Vyhľadanie adresy ................................................................. 4
Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov ................................ 4
Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh ............... 4
Hľadanie parkoviska .............................................................. 4
Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta .................. 4
Nástroje vyhľadávania ........................................................... 4
Vyhľadanie križovatky ....................................................... 4
Vyhľadanie mesta ............................................................. 4
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc .............................. 4
Nastavenie simulovanej polohy ............................................. 4
Uloženie polôh ....................................................................... 4
Uloženie polohy ................................................................. 4
Ukladanie aktuálnej polohy ............................................... 4
Spustenie trasy na uloženú polohu ................................... 4
Upravenie uloženej polohy ................................................ 5
Priradenie kategórií k uloženej polohe .............................. 5
Odstránenie uloženej polohy ............................................ 5
Uloženie domovskej polohy .............................................. 5
Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov ................................ 5
Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh ................... 5
Navigácia......................................................................... 5
Spustenie trasy ........................................................................... 5
Náhľad niekoľkých ciest ......................................................... 5
Zmena režimu výpočtu trasy .................................................. 5
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá ................................. 5
Cestovanie po kľukatých cestách ..................................... 5
Obsah
Spustenie trasy na uloženú polohu ........................................ 5
Trasa na mape ............................................................................ 6
Používanie navigačnej mapy ................................................. 6
Pridanie bodu do trasy ........................................................... 6
Preskočenie bodu na vašej trase ...................................... 6
Použitie obchádzky ................................................................ 6
Zastavenie vašej trasy ........................................................... 6
Používanie navrhovaných trás ............................................... 6
O službách pri výjazdoch ............................................................ 6
Vyhľadanie služieb pri výjazdoch ........................................... 6
Navigovanie na výjazd ........................................................... 6
Stránky mapy .................................................................. 6
Prispôsobenie mapy ................................................................... 6
Prispôsobenie vrstiev mapy ................................................... 6
Zobrazenie záznamu jázd ...................................................... 6
Zmena dátových polí mapy .................................................... 6
Prispôsobenie tlačidiel mapy ................................................. 6
Odstránenie tlačidiel z mapy ............................................. 6
Zmena infopanela mapy ........................................................ 7
Zmena perspektívy mapy ....................................................... 7
Zobrazenie aktivity na trase ........................................................ 7
Zobrazenie zoznamu odbočiek .............................................. 7
Zobrazenie celej trasy na mape ........................................ 7
Zobrazenie ďalšej odbočky .................................................... 7
Zobrazenie križovatiek ........................................................... 7
Zobrazenie upozornení o cestnej premávke .......................... 7
Zobrazenie trasového počítača ............................................. 7
Vynulovanie informácií o trase .......................................... 7
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe ............................... 7
Vyhľadávanie služieb v okolí ................................................. 7
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe ......................... 7
Hands-free hlasové pokyny ........................................... 7
O bezdrôtových náhlavných súpravách ...................................... 7
Zapnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth .......................... 7
Párovanie bezdrôtovej náhlavnej súpravy .................................. 7
Odstránenie spárovanej náhlavnej súpravy ........................... 8
Odpojenie náhlavnej súpravy ................................................ 8
Tipy po spárovaní zariadení ................................................... 8
Používanie aplikácií....................................................... 8
Používanie pomocníka ............................................................... 8
Vyhľadávanie tém pomocníka ............................................... 8
Aplikácia Smartphone Link ......................................................... 8
Preberanie aplikácie Smartphone Link .................................. 8
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link ............................. 8
Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia .............. 8
Vypnutie hovorov počas pripojenia k aplikácii Smartphone
Link ........................................................................................ 8
O službách v reálnom čase od spoločnosti Garmin ................... 8
Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti
Garmin ................................................................................... 8
Zobrazenie predpovede počasia ................................................ 8
Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta ........ 9
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia ........................... 9
Zobrazenie upozornení na počasie ....................................... 9
Kontrola podmienok na ceste ................................................ 9
Plánovač trasy ............................................................................ 9
O zemepisných bodoch ......................................................... 9
O tvarovacích bodoch ............................................................ 9
Plánovanie trasy do cieľového bodu ...................................... 9
Pridávanie bodov do trasy ..................................................... 9
Plánovanie cesty .................................................................... 9
Zmena režimu dopravy na ceste ............................................ 9
Navigácia po uloženej trase ................................................... 9
Upravenie uloženej trasy ....................................................... 9
Trasy ......................................................................................... 10
i
Zobrazenie informácií o jazde .............................................. 10
TracBack® ................................................................................ 10
Sledovanie vašej nedávnej cesty ......................................... 10
Uloženie nedávnej trasy ako jazdy ...................................... 10
Používanie kompasu ................................................................ 10
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov ............................. 10
Používanie svetového času ...................................................... 10
Zobrazenie mapy sveta ........................................................ 10
Nastavenie budíka .................................................................... 10
Používanie kalkulačky .............................................................. 10
Konverzia jednotiek .................................................................. 10
Nastavenie konverzných kurzov meny ................................ 10
O prehrávači médií ................................................................... 10
Podporované typy súborov .................................................. 10
Prehrávanie hudby ............................................................... 10
Vytváranie zoznamu skladieb .............................................. 10
Vytváranie zoznamu skladieb na počítači ....................... 11
Úprava aktuálneho zoznamu skladieb ................................. 11
Cestná premávka .......................................................... 11
O dopravnej situácii na vašej trase ........................................... 11
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie ................... 11
Manuálne vyhnutie sa premávke na vašej trase .................. 11
Použitie alternatívnej trasy ................................................... 11
Zobrazenie cestnej premávky na mape ............................... 11
Doprava vo vašej oblasti ........................................................... 11
Vyhľadávanie dopravných nehôd ........................................ 11
Zobrazenie dopravnej nehody na mape .............................. 11
Vyhľadávanie dopravných nehôd ........................................ 11
Pochopenie dopravných údajov ............................................... 11
Vypnutie cestnej premávky ....................................................... 11
Inštalácia softvéru POI Loader ............................................. 14
Používanie súborov pomocníka aplikácie POI Loader ........ 14
Nájdenie vlastných bodov záujmu ....................................... 14
Kúpa príslušenstva ................................................................... 14
Ťažkosti ......................................................................... 14
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály ........................ 14
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja .................................. 14
Dotyková obrazovka nereaguje na moje dotyky ....................... 14
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle ...................... 14
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho ................................ 15
Ukazovateľ nabitia batérie sa nezdá byť presný ...................... 15
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná
jednotka .................................................................................... 15
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné
zariadenie ................................................................................. 15
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné
zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika ..... 15
Môj telefón sa nedokáže nepripojiť k zariadeniu ...................... 15
Moje zariadenie je uzamknuté, alebo zamrzlo ......................... 15
Potrebujem vymazať všetky používateľské údaje .................... 15
Technické údaje........................................................... 15
Register ......................................................................... 16
Správa údajov............................................................... 11
Typy súborov ............................................................................ 11
O pamäťových kartách ............................................................. 11
Inštalácia pamäťovej karty ................................................... 11
Pripojenie zariadenia k počítaču ............................................... 12
Prenos údajov z vášho počítača ............................................... 12
Odpojenie kábla USB ........................................................... 12
Prispôsobenie zariadenia............................................ 12
Nastavenia mapy a vozidla ....................................................... 12
Zapnutie máp ....................................................................... 12
Nastavenia navigácie ................................................................ 12
Nastavenia režimu výpočtu .................................................. 12
Nastavenia zobrazenia ............................................................. 12
Bluetooth Nastavenia ............................................................... 12
Bluetooth je vypnutý ............................................................. 13
Nastavenia cestnej premávky ................................................... 13
Nastavenia jednotiek a času ..................................................... 13
Nastavenia jazyka a klávesnice ................................................ 13
Nastavenia výstrah blízkosti ..................................................... 13
Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia ............................. 13
Obnovenie nastavení ................................................................ 13
Príloha........................................................................... 13
Napájacie káble ........................................................................ 13
Nabíjanie zariadenia ............................................................ 13
Starostlivosť o zariadenie ......................................................... 13
Čistenie vonkajšieho krytu ................................................... 13
Čistenie dotykovej obrazovky .............................................. 13
Zabránenie krádeži .............................................................. 13
Predĺženie životnosti batérie ................................................ 14
Výmena batérie .................................................................... 14
Uzamknutie zariadenia ........................................................ 14
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla .............................. 14
Zakúpenie dodatočných máp ................................................... 14
Bezpečnostné kamery .............................................................. 14
Vlastné body záujmu (POI) ....................................................... 14
ii
Obsah
Začíname pracovať
UPOZORNENIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
Kontaktné informácie
Ak pri používaní zariadenia Navigator V BMW dôjde
k akýmkoľvek problémom, alebo budete mať nejaké otázky,
kontaktujte svojho predajcu BMW Motorrad.
Inštalácia batérie
1 Nájdite skrutkovač À, ktorý bol dodaný v balení s produktom.
8 Zatvorte kryt batérie Å a utiahnite skrutky.
POZNÁMKA: neuťahujte skrutky viac, ako je potrebné.
Zapnutie zariadenia
POZNÁMKA: zariadenie sa zapne automaticky, ak je vo
voliteľnom motocyklovom alebo automobilovom držiaku a
externý zdroj napätia je pripojený a zapnutý.
Stlačte tlačidlo napájania.
Vypnutie zariadenia
1 Držte tlačidlo napájania, až kým sa na obrazovke nezobrazí
2 Nájdite lítium-iónovú batériu v balení s produktom.
3 Uvoľnite skrutky a zložte kryt priečinka batérie.
4 Ak je to potrebné, vložte do zariadenia kartu microSD™ Á.
hlásenie.
Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo
napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne
do režimu spánku.
2 Vyberte Vypnúť.
Vynulovanie zariadenia
Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho vynulovať.
Podržte 10 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.
Odpojenie batérie
Ak neplánujete zariadenie dlhšie používať, môžete z neho
vybrať batériu.
1 Uvoľnite skrutky a zložte kryt priečinka batérie.
2 Stlačte a podržte držiak konektora batérie a jemne vytiahnite
konektor zo zariadenia.
5 Batériu vložte do zariadenia káblom hore.
6 Konektor batérie  vložte do portu batérie Ã.
Inštalácia zariadenia do držiaka na
motocykel.
POZOR
Pred jazdou sa uistite, že vrchná časť západky je rovná a
nevystupuje zo zariadenia a držiaka.
7 Vložte kryt batérie, najprv hornú stranu Ä.
Začíname pracovať
POZNÁMKA: motocyklový držiak nie je súčasťou všetkých
súprav.
1 Spodnú časť zariadenia vložte do kolísky.
1
2 Zariadenie nakloňte dozadu, kým nezapadne na miesto a
vrchná časť západky je rovná.
POZNÁMKA: pred pripojením nabíjačky batérie k motocyklu
vyberte zariadenie z motocyklového držiaka.
Odstránenie zariadenia z držiaka na motocykli
1 Stlačte uvoľnovacie tlačidlo À na bočnej strane držiaka.
2 Zdvihnite zariadenie.
O motocyklovom držiaku
Prístup ku konkrétnym funkciám zariadenia vám umožnia
tlačidlá na motocyklovom držiaku.
2 Z prísavnej plochy odstráňte fóliu.
3 Vyčistite a vysušte svoje čelné sklo a prísavnú plochu
pomocou handričky, ktorá nepúšťa vlákna.
4 Prísavku  pritlačte na čelné sklo a otočte páčku à dozadu
5
6
7
8
smerom k čelnému sklu.
Držiak upevnite na rameno prísavnej plochy.
Spodnú časť zariadenia vložte do kolísky.
Zariadenie nakláňajte dozadu, kým nezapadne na miesto.
Druhý koniec automobilového napájacieho kábla zapojte do
napájacieho zdroja.
Podpora a aktualizácie
Aplikácia Garmin Express poskytuje jednoduchý prístup k týmto
službám pre vaše zariadenie.
• Registrácia produktu
• Aktualizácie softvéru a máp
• Produktové príručky
• Vozidlá, hlasy a iné doplnky
®
Nastavenie aplikácie Garmin Express
1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
2 Väčší koniec kábla USB zapojte do dostupného portu USB
na vašom počítači.
3 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/dashboard.
4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Aktivácia máp Lifetime
À
Á
Â
Vyberte pre priblíženie a oddialenie na mape.
Vyberte pre použitie funkcie, ktorá je označená
alebo
.
Vyberte pre náhľad mapy, kompasu, trasového počítača a
prehrávača médií.
Podržaním otvoríte nastavenia jasu.
Vyberte, aby ste počuli aktuálnu výzvu, ak máte pripojenú helmu
alebo náhlavnú súpravu Bluetooth .
Podržaním otvoríte nastavenia hlasitosti.
®
Upevnenie zariadenia na automobil
POZNÁMKA: automobilový držiak je súčasťou voliteľnej
súpravy do auta.
OZNAM
Pred montážou zariadenia si naštudujte, či miestne zákony
povoľujú jeho inštaláciu na čelné sklo.
UPOZORNENIE
Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením
zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite
možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu
následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.
Prísavkovú úchytku nepoužívajte na motocykli.
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
POZNÁMKA: mapy Lifetime nie je možné použiť v produktoch,
ktoré neobsahujú vopred nahraté mapy.
POZNÁMKA: vďaka mapám Lifetime budete dostávať
aktualizácie máp, keď ich Garmin sprístupní, počas používania
kompatibilného zariadenia Garmin alebo pokým bude Garmin
dostávať údaje o mapách od dodávateľa z tretej strany, podľa
toho, ktoré obdobie trvá kratšie. Informácie o tom, čo sa
považuje za používanie zariadenia a dôležité zmluvné
podmienky nájdete na www.garmin.com/numapslifetime.
1 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/express.
2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
POZNÁMKA: ak zariadenie zaregistrujete, môžeme vám v
prípade dostupnosti aktualizácie mapy poslať e-mailové
oznámenie.
O režime spánku
Režim spánku používajte na šetrenie energie batérie, keď
zariadenie nepoužívate. Režim spánku používa veľmi malé
množstvo energie a keď je zariadenie v režime spánku, nabitá
batéria vydrží celé týždne.
Prechod do režimu spánku
Stlačte tlačidlo Vypínač.
Ukončenie režimu spánku
Ak chcete zariadenie prepnúť do režimu spánku, stlačte
tlačidlo Power.
1 Zapojte menšiu koncovku napájacieho kábla vozidla À do
portu na bočnej strane automobilového držiaka Á.
2
Začíname pracovať
Nastavenie jasu obrazovky
O skratkách
1 Vyberte Nastavenia > Zobraziť > Jas.
alebo
na nastavenie jasu obrazovky.
2 Vyberte
Pridanie skratky
Nastavenie hlasitosti
1 Vyberte Hlasitosť.
2 Vyberte možnosť:
• Výberom položky
alebo
nastavte hlasitosť.
• Zariadenie stíšte výberom položky .
• Výberom položky prejdite na ďalšie možnosti.
Ikony na stavovej lište
Stavová lišta sa nachádza na vrchnej časti hlavnej ponuky.
Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia.
Výberom niektorých ikon môžete meniť nastavenia alebo
zobraziť ďalšie informácie.
Stav GPS signálu.
Stav technológie Bluetooth (zobrazuje sa, keď je povolená
položka Bluetooth).
Pripojené k aplikácii Smartphone Link.
Indikátor režimu dopravy. Umožňuje vybrať režim
automobilu, motocykla alebo mimo cesty.
Aktuálny čas.
Stav batérie.
Výber režimu dopravy
Vyberte
.
Informácie o batérii
Po pripojení zariadenia k napájaniu sa zariadenie začne nabíjať.
v stavovej lište označuje stav internej batérie.
Nastavenie času
POZNÁMKA: vyberte položku Automaticky, aby ste automaticky
nastavili čas po každom zapnutí zariadenia.
.
1 Vyberte položku
2 Čas nastavte posúvaním čísiel.
Používanie tlačidiel na obrazovke
• Výberom položky
sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku
ponuky.
• Podržaním položky
sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
• Výberom položky alebo zobrazíte ďalšie možnosti.
• Rýchlejšie sa posúvajte podržaním položky alebo .
• Výberom položky
zobrazíte ponuku možností pre aktuálnu
obrazovku.
Používanie klávesnice na obrazovke
Ak chcete zmeniť rozvrhnutie klávesnice, pozrite si časť
„Nastavenia jazyka a klávesnice“ (Nastavenia jazyka a
klávesnice).
• Dotykom vymažte položku vyhľadávania.
• Výberom položky
vymažte znak.
• Dotykom zmeňte režim jazyka klávesnice.
• Výberom položky
zadajte špeciálne znaky, ako
napríklad interpunkčné znamienka.
• Výberom položky zmeňte písanie znakov veľkými
písmenami.
O miestach
Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže
smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.
Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.
1 Vyberte Kam viesť? > Pridať skratku.
2 Vyberte položku.
Odstránenie skratky
1 Vyberte Kam viesť? > > Odstrániť skratky.
2 Vyberte skratku na odstránenie.
3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
O miestach
Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad
reštaurácie, hotely, autoservisy, a informácie o uliciach. Na
vyhľadávanie prevádzok a atrakcií v blízkosti môžete použiť
kategórie. Môžete tiež vyhľadávať adresy, súradnice, mestá a
križovatky.
Hľadanie predajcov BMW
Môžete nájsť predajcu BMW, ktorý je k vám najbližšie.
Vyberte Kam viesť? > BMW Motorrad.
Kontaktné informácie
Ak pri používaní zariadenia Navigator V BMW dôjde
k akýmkoľvek problémom, alebo budete mať nejaké otázky,
kontaktujte svojho predajcu BMW Motorrad.
Vyhľadávanie polôh
Vyhľadanie polohy podľa kategórie
1 Vyberte Kam viesť?.
2 Vyberte kategóriu alebo vyberte Kategórie.
3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
4 Vyberte polohu.
Vyhľadávanie v rámci kategórie
Po vyhľadaní bodu záujmu niektoré kategórie môžu zobraziť
zoznam rýchleho vyhľadávania, ktorý uvádza posledné tri
zvolené destinácie.
1 Vyberte Kam viesť?.
2 Vyberte kategóriu alebo vyberte Kategórie.
3 Vyberte kategóriu.
4 V relevantných prípadoch vyberte cieľ v zozname rýchleho
vyhľadávania.
5 V prípade potreby vyberte vhodný cieľ.
Vyhľadanie miesta pomocou panela vyhľadávania
Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie miesta
zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.
1 Vyberte Kam viesť?.
2 Na paneli vyhľadávania vyberte Zadajte vyhľadávanie.
3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom
vyhľadávania.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov
kategórie (napríklad „kiná“).
• Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý
názov alebo jeho časť.
• Ak chcete vyhľadať adresu vo vašej blízkosti, zadajte
názov ulice a číslo.
3
• Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo,
názov ulice, mesto a štát.
• Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
• Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice
zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného
vyhľadávaného slova, vyberte ho.
• Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali,
vyberte .
V
prípade
potreby vyberte lokalitu.
6
Zmena oblasti vyhľadávania
1 V hlavnej ponuke vyberte Kam viesť?.
2 Vyberte Hľadať v blízkosti.
3 Vyberte možnosť.
Vyhľadanie polohy prehliadaním mapy
Predtým, ako budete môcť nájsť miesta obsiahnuté v údajoch
mapy, ako napríklad reštaurácie, nemocnice a čerpacie stanice,
musíte zapnúť vrstvy mapy pozdĺž cesty (Prispôsobenie vrstiev
mapy).
1 Vyberte položku Zobraziť mapu.
2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu
a priblížte ju.
3 V prípade potreby vyberte položku a vyberte ikonu
kategórie, aby ste zobrazili len konkrétnu kategóriu alebo
miesta.
Na mape sa zobrazia značky polohy ( alebo modrá bodka).
4 Vyberte možnosť:
• Vyberte značku polohy.
• Vyberte bod, ako napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
5 V prípade potreby vyberte popis polohy, aby ste zobrazili
ďalšie informácie.
Vyhľadanie adresy
POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od
mapových údajov nahratých v zariadení.
1 Vyberte Kam viesť? > Adresa.
2 Zadajte číslo adresy a vyberte Hotovo.
3 Zadajte názov ulice a vyberte Ďalej.
4 V prípade potreby vybratím Hľadať v blízkosti zmeníte
mesto, štát alebo provinciu.
5 V prípade potreby vyberte mesto, štát alebo provinciu.
6 V prípade potreby vyberte adresu.
Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov
Vaše zariadenie ukladá posledných 50 cieľov, ktoré ste našli.
1 Vyberte Kam viesť? > Najnovšie.
2 Vyberte polohu.
Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh
Vyberte Kam viesť? > Najnovšie >
> Vynulovať > Áno.
Hľadanie parkoviska
1 Vyberte Kam viesť? > Kategórie > Parkovisko.
2 Vyberte parkovacie miesto.
Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta
Keď zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ čo
je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako
parkovacie miesto.
Vyberte Aplikácie > Posledný bod.
Nástroje vyhľadávania
Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne
typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.
Vyhľadanie križovatky
1 Vyberte Kam viesť? > Kategórie > Križovatky.
2 Vyberte možnosť:
3
4
5
6
7
• Vyberte štát alebo provinciu.
• Ak chcete zmeniť krajinu, štát alebo provinciu, vyberte
položku Štát alebo krajina a zadajte názov.
Zadajte prvý názov ulice a vyberte Ďalej.
V prípade potreby vyberte ulicu.
Zadajte druhý názov ulice a vyberte Ďalej.
V prípade potreby vyberte ulicu.
V prípade potreby vyberte križovatku.
Vyhľadanie mesta
POZNÁMKA: pri výbere mesta vás zariadenie navedie do
blízkosti mestského centra.
1 Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie > Mestá.
2 Vyberte položku Zadajte vyhľadávanie.
3 Zadajte názov mesta a vyberte .
4 Vyberte mesto.
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc
Polohu môžete vyhľadať na základe súradníc zemepisnej šírky
a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrýš
geocache.
1 Vyberte Kam viesť? > Kategórie > Súradnice.
2 V prípade potreby vyberte a zmeňte formát súradníc alebo
údaj.
3 Vyberte súradnicu zemepisnej šírky.
4 Zadajte novú súradnicu a vyberte Hotovo.
5 Vyberte súradnicu zemepisnej dĺžky.
6 Zadajte novú súradnicu a vyberte Hotovo.
7 Vyberte Zobraziť na mape.
Nastavenie simulovanej polohy
Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné
signály, na nastavenie simulovanej polohy môžete použiť GPS.
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Simulácia GPS.
2 V hlavnej ponuke vyberte Zobraziť mapu.
3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť.
Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.
4 Vyberte popis polohy.
5 Vyberte Nastaviť polohu.
Uloženie polôh
Uloženie polohy
1 Vyhľadajte polohu (Vyhľadanie polohy podľa kategórie).
2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
3 Vyberte položku .
4 Vyberte > Uložiť.
5 V prípade potreby zadajte názov a vyberte Hotovo.
Ukladanie aktuálnej polohy
Na mape vyberte ikonu vozidla.
Vyberte Uložiť.
Zadajte názov a vyberte Hotovo.
Vyberte OK.
1
2
3
4
Spustenie trasy na uloženú polohu
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
4
O miestach
2 V prípade potreby vyberte kategóriu alebo vyberte Všetky
uložené miesta.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte Choď!.
Upravenie uloženej polohy
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte .
5 Vyberte > Upraviť.
6 Vyberte možnosť:
• Vyberte Názov.
• Vyberte Telefónne číslo.
• Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte
položku Kategórie.
• Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie
uloženej polohy na mape, vyberte položku Zmena
mapového symbolu.
7 Upravte informácie.
8 Vyberte Hotovo.
Priradenie kategórií k uloženej polohe
Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné
kategórie.
POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia,
keď uložíte najmenej 12 polôh.
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte .
4 Vyberte položky > Upraviť > Kategórie.
5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddeľte ich
čiarkami.
6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
7 Vyberte Hotovo.
Odstránenie uloženej polohy
POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 Vyberte > Vymazať uložené miesta.
3 Označte začiarkávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete
odstrániť a vyberte Vymazať.
Uloženie domovskej polohy
Ako svoju domovskú polohu môžete nastaviť miesto, na ktoré sa
najčastejšie vraciate.
1 Vyberte Kam viesť? > > Nastaviť domovskú polohu.
2 Vyberte Zadajte vlastnú adresu, Použiť aktuálnu polohu
alebo Naposledy nájdené.
Poloha sa v ponuke Uložené uloží ako „Domov“.
Cesta domov
Vyberte Kam viesť? > Naviguj domov.
Upravenie informácií o vašej domovskej polohe
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené > Domov.
2 Vyberte položku .
3 Vyberte > Upraviť.
4 Zadajte zmeny.
5 Vyberte Hotovo.
Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov
Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh
Vyberte Kam viesť? > Najnovšie >
> Vynulovať > Áno.
Navigácia
Spustenie trasy
1 Vyhľadajte polohu.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte Choď!.
Náhľad niekoľkých ciest
1 Vyhľadajte polohu.
2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
3 Vyberte Cesty.
4 Vyberte trasu.
Zmena režimu výpočtu trasy
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu.
2 Vyberte možnosť:
• Položku Rýchlejší čas vyberte, ak chcete vypočítať trasy,
ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť
dlhšie.
• Ak chcete vypočítať trasy uprednostňujúce kľukaté cesty,
vyberte položku Kľukaté cesty.
• Výberom položky Mimo cesty vypočítate trasy od bodu k
bodu (bez ohľadu na cesty).
• Výberom položky Kratšia vzdialenosť vypočítate trasy,
ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zabrať
dlhší čas.
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá
Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim
mimo cesty.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia.
2 Vyberte položky Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť.
Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej
polohy.
Cestovanie po kľukatých cestách
Zariadenie môže vypočítať trasy uprednostňujúce kľukaté cesty.
Táto funkcia vám môže spríjemniť jazdu, ale môže predĺžiť čas
alebo vzdialenosť do cieľa.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých
modeloch zariadenia. Táto funkcia závisí od vášho regiónu
mapy.
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu >
Kľukaté cesty > Uložiť.
2 Ak sa na vašej trase chcete vyhnúť diaľniciam, vyberte
Nastavenia > Navigácia > Obmedzenia > Diaľnice
(voliteľné).
Týmto môžete zvýšiť počet kľukatých ciest na trase, ale pri
dlhších trasách sa môže značne predĺžiť čas alebo
vzdialenosť.
3 Spustiť trasu.
Spustenie trasy na uloženú polohu
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 V prípade potreby vyberte kategóriu alebo vyberte Všetky
uložené miesta.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte Choď!.
Vaše zariadenie ukladá posledných 50 cieľov, ktoré ste našli.
1 Vyberte Kam viesť? > Najnovšie.
2 Vyberte polohu.
Navigácia
5
Trasa na mape
OZNAM
Funkcia rýchlostného obmedzenia má len informačný účel a
nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za dodržiavanie pokynov v
podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení ani
riadenie sa zdravým úsudkom počas jazdy. Garmin nebude
niesť zodpovednosť za žiadne dopravné pokuty ani súdne
predvolania za nedodržiavanie dopravných predpisov a
dopravného značenia.
Trasa je vyznačená fialovou čiarou. Kockovaná vlajka označuje
váš cieľový bod.
Na vašej ceste vás zariadenie navedie do cieľového bodu
pomocou hlasových výziev (ak je zariadenie v automobilovom
držiaku alebo pripojené na náhlavnú súpravu Bluetooth), šípok
na mape a naznačení smeru jazdy na vrchnej časti mapy.
V závislosti od nastavení prepočítavania môže zariadenie znova
prepočítať trasu a poskytnúť vám nové navigačné pokyny, ak
opustíte pôvodnú trasu.
Počas jazdy na hlavných cestách sa môže zobraziť dátové pole
zobrazujúce aktuálne rýchlostné obmedzenie.
Používanie navigačnej mapy
1 Vyberte položku Zobraziť mapu.
2 Vyberte ktorékoľvek miesto na mape.
3 Vyberte možnosť:
• Pre priblíženie alebo oddialenie, vyberte alebo .
• Ak chcete prepínať medzi orientáciou Severne a 3-D
zobrazením, vyberte mapu, a potom vyberte položku .
• Ak chcete zobraziť špecifické kategórie, keď sa
nenavigujete po trase, vyberte položku .
• Ak chcete vycentrovať mapu na aktuálnu polohu, vyberte
položku .
Pred pridaním zastávky musíte vykonávať navigáciu po trase.
1 Na mape vyberte > Kam viesť?.
2 Vyhľadajte ďalšiu zastávku.
3 Zastávku vyberte z výsledkov vyhľadávania.
4 Vyberte Choď!.
5 Vyberte Pridať k aktívnej ceste.
Preskočenie bodu na vašej trase
Ak sa rozhodnete, že nechcete ísť do nasledujúce bodu na
vašej trase, môžete bod preskočiť. Týmto sa zabráni tomu, aby
vás zariadenie navigovalo späť k vynechanému bodu. Táto
funkcia nie je dostupná v prípade, že nasledujúci bod je vaším
konečným cieľom.
Na mape vyberte položku
> Preskoč.
Použitie obchádzky
Počas navigácie po ceste môžete použiť obchádzky, aby ste sa
vyhli prekážkam pred vami, ako napríklad miestam stavebných
prác.
Počas navigácie vyberte
> Obchádzka.
Zariadenie vytvorí po najbližších prejazdných cestách
obchádzku na úseku 0,5 míle alebo 0,5 km pred vami na
vašej súčasnej trase.
Zastavenie vašej trasy
>
.
Používanie navrhovaných trás
Aby ste túto funkciu mohli využívať, musíte najprv uložiť aspoň
jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jázd.
Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš
cieľ na základe vašej histórie jázd, dňa v týždni a času v rámci
6
O službách pri výjazdoch
Počas navigácie po trase môžete vyhľadať miesto s čerpacou
stanicou, jedlom, ubytovaním a toaletami v blízkosti najbližších
výjazdov.
Služby sú v kartách rozčlenené do kategórií.
Palivo
Jedlo
Ubytovanie
Toalety
Vyhľadanie služieb pri výjazdoch
1 Na mape vyberte > Diaľničné služby.
2 Na výber najbližšieho výjazdu použite šípky.
3 Vyberte kartu so službou pri výjazdoch.
4 Vyberte bod záujmu.
Navigovanie na výjazd
1 Na mape vyberte položky
2 Vyberte Choď!.
> Diaľničné služby >
.
Stránky mapy
Prispôsobenie mapy
Prispôsobenie vrstiev mapy
Pridanie bodu do trasy
Na mape vyberte položku
dňa. Potom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa táto
poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu s
odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.
Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú trasu do
danej polohy.
Môžete prispôsobiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape,
ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy.
2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy, a vyberte
Uložiť.
Zobrazenie záznamu jázd
Vaše zariadenie si ukladá záznam jázd, ktorý znázorňuje
záznam prejdenej trasy.
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy.
2 Označte začiarkavacie políčko Záznam jázd.
Zmena dátových polí mapy
1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôsobiť Rýchlosť.
2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.
3 Vyberte Uložiť.
Prispôsobenie tlačidiel mapy
Na pravej strane hlavnej mapy môžete zvoliť max. dve ikony.
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Tlačidlá mapy.
2 Vyberte ikonu a zvoľte OK.
3 Vyberte položku .
4 Vyberte inú ikonu.
Odstránenie tlačidiel z mapy
Môžete odstrániť všetky tlačidlá na pravej strane mapy.
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Tlačidlá mapy.
2 Vyberte ikonu a zvoľte OK.
3 Vyberte Uložiť.
Stránky mapy
Zmena infopanela mapy
Infopanel zobrazuje v dolnej časti mapy informácie o ceste. Štýl
a usporiadanie informácií môžete zmeniť výberom rôznych
infopanelov.
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Infopanely.
2 Na výber Infopanela použite šípky.
3 Vyberte Uložiť.
Zmena perspektívy mapy
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy
jazdy.
2 Vyberte možnosť:
• Výberom položky Trasa nahor zobrazíte mapu v dvoch
rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
• Výberom položky Sever hore zobrazíte mapu v režime 2D so severom na hornej strane.
• Výberom položky 3-D zobrazíte mapu jazdy v troch
rozmeroch.
Zobrazenie aktivity na trase
Zobrazenie zoznamu odbočiek
Počas navigácie na trase môžete zobraziť všetky odbočky a
manévre na celej vašej trase a vzdialenosť medzi odbočkami.
1 Pri navigácii po trase vyberte textovú lištu v hornej časti
mapy.
2 Vyberte odbočku.
Zobrazia sa podrobnosti danej odbočky. V prípade
dostupnosti sa pre križovatky na hlavných cestách zobrazí
obrázok križovatky.
Zobrazenie celej trasy na mape
1 Počas navigovania po trase vyberte navigačnú lištu v hornej
časti mapy.
2 Vyberte položku > Mapa.
3 Vyberte možnosť:
• Keď sa nenavigujete po trase, výberom Vybrať všetko
vynulujte všetky dátové polia na prvej stránke okrem
tachometra.
• Výberom Vynulovať trasové dáta vynulujte informácie na
trasovom počítači.
• Výberom Vynulovať maximálnu rýchlosť vynulujte
maximálnu rýchlosť.
• Výberom Vynulovať trasu B vynulujte počítadlo
kilometrov.
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe
Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o
vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete
oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.
Na mape vyberte vozidlo.
Vyhľadávanie služieb v okolí
Stránku Kde som? môžete použiť na vyhľadanie služieb vo
vašom okolí, ako sú palivo, nemocnice a policajné stanice.
1 Na mape vyberte vozidlo.
2 Vyberte kategóriu.
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe
Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej
aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam
smerov.
1 Na mape vyberte vozidlo.
2 Vyberte položku > Smer ku mne.
3 Vyberte štartovaciu polohu.
4 Vyberte položku Vybrať.
Hands-free hlasové pokyny
Zobrazenie ďalšej odbočky
O bezdrôtových náhlavných súpravách
Počas navigovania po automobilovej trase sa v ľavom hornom
rohu obrazovky zobrazí náhľad ďalšej odbočky, zmeny jazdného
pruhu alebo iného manévru.
Náhľad obsahuje vzdialenosť k odbočke alebo manévru a ak je
dostupný, jazdný pruh, v ktorom by ste mali ísť.
Ďalšiu odbočku zobrazte na mape výberom položky
na
mape.
POZNÁMKA: pre bezdrôtové počúvanie vysoko kvalitného
zvuku pripojte náhlavnú súpravu Bluetooth, ktorá podporuje
profil A2DP.
Pomocou bezdrôtovej technológie vaše zariadenie dokáže
odosielať zvukové navigačné pokyny do náhlavnej súpravy.
Zobrazenie križovatiek
Počas navigácie na trase môžete zobraziť križovatky na
hlavných cestách. Ak sa priblížite ku križovatke na trase, v
prípade dostupnosti sa na krátky okamih zobrazí obrázok tejto
križovatky.
Výberom položky
na mape zobrazíte križovatku, ak je
dostupná.
Zobrazenie upozornení o cestnej premávke
Počas navigácie po trase sa v navigačnej lište môže zobraziť
upozornenie o cestnej premávke.
Viac informácií zobrazíte výberom upozornenia.
Zobrazenie trasového počítača
Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť
a poskytuje štatistiky o vašej trase.
POZNÁMKA: ak vykonávate časté zastavenia, nechajte
zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.
Na mape vyberte položku Rýchlosť.
Vynulovanie informácií o trase
1 Na mape vyberte položku Rýchlosť.
2 Vyberte > Vynulovať polia.
Hands-free hlasové pokyny
Zapnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte Bluetooth.
Párovanie bezdrôtovej náhlavnej súpravy
POZNÁMKA: súčasne môžete používať iba jednu náhlavnú
súpravu.
Predtým, ako budete môcť prijímať navigačné pokyny
prostredníctvom náhlavnej súpravy, musíte spárovať vaše
zariadenie s kompatibilnou mobilnou náhlavnou súpravou.
1 Náhlavnú súpravu a zariadenie Bluetooth dajte od seba do
vzdialenosti maximálne 10 m (33 stôp).
2 Vo vašom zariadení povoľte bezdrôtovú technológiu
Bluetooth.
3 Vo vašom zariadení povoľte Bluetooth bezdrôtovú
technológiu a nastavte ho ako viditeľné pre ostatné Bluetooth
zariadenia.
4 Vyberte Nastavenia > Bluetooth > Vyhľadávanie
zariadení.
Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.
5 V zozname vyberte náhlavnú súpravu.
6 Vyberte OK.
7
Vaše zariadenie vám bude počas navigácie po trase odosielať
navigačné pokyny do náhlavnej súpravy.
Odstránenie spárovanej náhlavnej súpravy
Odstránením spárovanej náhlavnej súpravy zabránite jej
automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
3 Vyberte položku Zrušiť párovanie zariadenia.
Odpojenie náhlavnej súpravy
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
3 Zrušte označenie políčka zariadenia.
Vaša náhlavná súprava sa odpojí od vášho zariadenia, ale
zostane s vaším zariadením spárovaná.
Tipy po spárovaní zariadení
• Po počiatočnom spárovaní sa dané dve zariadenia môžu
pripojiť automaticky vždy, keď ich zapnete.
• Keď svoj telefón pripojíte k zariadeniu v automobilovom
držiaku alebo k náhlavnej súprave Bluetooth, môžete prijímať
hovory.
• Zariadenie sa po zapnutí pokúsi pripojiť k telefónu alebo
zariadeniu Bluetooth, ku ktorému bolo pripojené naposledy.
• Keď je zariadenie zapnuté, možno budete musieť váš telefón
nastaviť na automatické pripojenie k zariadeniu.
Používanie aplikácií
Používanie pomocníka
Na zobrazenie informácií o používaní zariadenia vyberte
položky Aplikácie > Pomocník.
Vyhľadávanie tém pomocníka
Vyberte Aplikácie > Pomocník >
.
Aplikácia Smartphone Link
Smartphone Link je aplikácia telefónu, ktorá vám umožňuje
synchronizovať údaje o polohe s vaším telefónom a získavať
prístup k aktualizovaným informáciám pomocou dátového
pripojenia vášho telefónu. Zariadenie prenáša údaje z aplikácie
Smartphone Link prostredníctvom bezdrôtovej technológie
Bluetooth. Aktualizované informácie sú dostupné
prostredníctvom bezplatných plánov a plánov založených na
predplatnom v rámci služieb v reálnom čase spoločnosti
Garmin.
Uložené a nedávno nájdené polohy je možné synchronizovať s
vaším telefónom vždy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii
Smartphone Link.
Preberanie aplikácie Smartphone Link
Aplikácia Smartphone Link je dostupná pre niektoré smartfóny.
Informácie o kompatibilite a dostupnosti aplikácie nájdete
v predajni s aplikáciami na vašom telefóne.
Aplikáciu Smartphone Link si môžete prevziať z predajne s
aplikáciami vo vašom podporovanom telefóne.
Viac informácií o preberaní a inštalácii aplikácií nájdete v
používateľskej príručke k vášmu telefónu.
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link
Aby ste sa mohli pripojiť k aplikácii Smartphone Link, musíte si
najprv prevziať a nainštalovať aplikáciu Smartphone Link do
vášho telefónu.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu.
1 Spustite aplikáciu Smartphone Link na vašom telefóne.
2 V zariadení vyberte Nastavenia > Bluetooth.
8
3
4
5
6
Označte začiarkavacie políčko Bluetooth.
Označte začiarkavacie políčko Viditeľné.
Vo vašom telefóne vyberte položku Bluetooth.
Vo vašom telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth
a vyhľadajte zariadenia Bluetooth v blízkosti.
7 Zo zoznamu blízkych zariadení v telefóne vyberte vaše
zariadenie.
8 Požiadavku na párovanie potvrďte postupovaním podľa
pokynov na obrazovke vášho telefónu a vášho zariadenia.
sa zobrazí v stavovom riadku vášho zariadenia, keď bude
aplikácia Smartphone Link pripojená.
Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia
Aplikácia Smartphone Link je vo vašom telefóne zaregistrovaná
ako navigačná aplikácia.
1 V telefóne stlačte tlačidlo pre spustenie navigácie na dané
miesto (pozrite si používateľskú príručku k vášmu telefónu).
2 V ponuke aplikácie vyberte položku Smartphone Link.
Pri ďalšom pripojení zariadenia k telefónu sa dané miesto
presunie k položkám, ktoré boli vo vašom zariadení nájdené
naposledy.
Vypnutie hovorov počas pripojenia k aplikácii
Smartphone Link
Môžete vypnúť volanie bez použitia rúk, keď je zariadenie
pripojené k telefónu a prijíma služby v reálnom čase od
spoločnosti Garmin.
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte svoj telefón.
3 Zrušte označenie políčka Telefonické hovory.
O službách v reálnom čase od spoločnosti
Garmin
Aby ste služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin mohli
využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému
telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link.
Niektoré služby, ako napríklad počasie, sú vo vašom zariadení
dostupné ako samostatné aplikácie. Iné služby, ako napríklad
cestná premávka, zdokonaľujú už existujúce funkcie navigácie
vo vašom zariadení. Funkcie, ktoré si vyžadujú prístup
k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin, zobrazujú
symbol aplikácie Smartphone Link a objavia sa len vtedy, keď je
zariadenie pripojené k podporovanému telefónu s aplikáciou
Smartphone Link.
Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti
Garmin
Predtým, ako si budete môcť predplatiť služby v reálnom čase
od spoločnosti Garmin, musíte do vášho telefónu nainštalovať
aplikáciu Smartphone Link.
1 Spustite aplikáciu Smartphone Link vo vašom telefóne.
2 Vyberte položku Služby Garmin v reálnom čase.
Objaví sa zoznam služieb s cenami predplatného.
3 Vyberte službu.
4 Vyberte cenu.
5 Vyberte položku Predplatiť.
6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Zobrazenie predpovede počasia
Pred použitím tejto funkcie musíte k zariadeniu pripojiť
podporovaný telefón s aplikáciou Smartphone Link. Táto funkcia
nie je dostupná vo všetkých oblastiach.
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
2 Vyberte deň.
Používanie aplikácií
Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.
Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného
mesta
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie > Aktuálna poloha.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte
mesto v zozname.
• Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku Pridať
mesto a zadajte názov mesta.
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia
Na mape si môžete pozrieť farebne označenú mapu s
animáciami aktuálneho počasia, ako aj ikonu počasia. Ikona
počasia sa mení podľa toho, aké počasie zobrazuje v blízkom
okolí, napr. dážď, sneh alebo búrku s bleskami.
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
2 V prípade potreby vyberte mesto.
3 Vyberte položku > Sledovanie počasia.
Zobrazenie upozornení na počasie
Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na
počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť
mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy
alebo v blízkosti vybraného mesta.
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
2 V prípade potreby vyberte mesto.
3 Vyberte položku > Upozornenia na počasie.
Pridávanie bodov do trasy
POZNÁMKA: pred pridaním tvarovacích bodov musí trasa
obsahovať štartovaciu polohu, minimálne jeden zemepisný bod
a konečný cieľ.
Pri vytváraní alebo upravovaní trasy môžete zmeniť ktorýkoľvek
zemepisný bod na tvarovací bod a naopak.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
2 Vyberte položku Nová trasa.
3 Vyberte položku Zvoliť štartovaciu polohu.
4 Vyhľadajte polohu (Vyhľadanie polohy podľa kategórie).
5 Vyberte položku Vybrať.
6 Vyberte a pridajte konečný cieľ.
7 Vyberte a pridajte aspoň jeden zemepisný bod.
Zemepisné body sú označené oranžovou vlajkou.
8 Ak je to potrebné, vyberte oranžovú vlajku vedľa
zemepisného bodu a zmeňte ho tak na tvarovací bod.
Tvarovacie body sú označené modrou bodkou.
9 Vyberte položku Ďalej.
10 Zadajte názov a vyberte Hotovo.
Plánovanie cesty
Trasa môže pozostávať z max. 29 zemepisných bodov a
jedného cieľového bodu. Medzi každými jednotlivými
zemepisnými bodmi môžete zadať až 50 tvarovacích bodov.
Plánovač cesty môžete použiť na vytvorenie a uloženie cesty s
viacerými cieľmi.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
2 Vyberte cestu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Čas odchodu.
• Vyberte položku Čas príchodu.
5 Vyberte dátum a čas a vyberte položku Uložiť.
6 Vyberte položku Trvanie.
7 Vyberte množstvo času, ktoré strávite na danom mieste a
vyberte položku Uložiť.
8 V prípade potreby zopakujte kroky 3 - 7 pre každú polohu.
O zemepisných bodoch
Zmena režimu dopravy na ceste
Kontrola podmienok na ceste
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
2 V prípade potreby vyberte mesto.
3 Vyberte položku > Podmienky na ceste.
Plánovač trasy
Zemepisné body sú prechodné ciele v rámci trasy. Na mape je
zemepisný bod označený oranžovou vlajkou. Trasa môže
pozostávať z max. 29 zemepisných bodov a jedného cieľového
bodu. Pri navigovaní na trase zariadenie ohlási príchod do
jednotlivých zemepisných bodov.
O tvarovacích bodoch
Tvarovacie body sú prechodné body medzi cieľovými alebo
zemepisnými bodmi, ktoré pomáhajú vytvarovať smerovanie
trasy. Na mape je tvarovací bod označený modrou bodkou.
Medzi každým cieľovým alebo zemepisným bodom môžete
pridať až 50 tvarovacích bodov. Pri navigovaní zariadenie
neohlasuje príchod na jednotlivé tvarovacie body.
Plánovanie trasy do cieľového bodu
Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie cesty s jedným
alebo viacerými cieľmi.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
2 Vyberte položku Nová trasa.
3 Vyberte položku Zvoliť štartovaciu polohu.
4 Vyhľadajte polohu (Vyhľadanie polohy podľa kategórie).
5 Vyberte položku Vybrať.
6 Pre výber konečného cieľa vyberte .
7 Vyberte položku Ďalej.
8 Zadajte názov a vyberte Hotovo.
Používanie aplikácií
V uloženej ceste môžete zmeniť použité režimy dopravy.
Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
Vyberte cestu.
Vyberte položku
> Režim dopravy.
Vyberte režim dopravy.
Vyberte Uložiť.
1
2
3
4
5
Navigácia po uloženej trase
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženú trasu.
3 Vyberte Choď!.
4 Po výzve vyberte trasu.
Upravenie uloženej trasy
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženú cestu.
3 Vyberte položku .
4 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Premenovať trasu.
• Vyberte položku Upraviť ciele v prípade, že chcete pridať
a odstrániť polohu, alebo zmeniť poradie polôh.
• Vyberte položku Vymazať trasu.
9
• Ak chcete nastaviť zastávky na vašej trase v
najefektívnejšom poradí, vyberte položku Optimalizovať
poradie.
Trasa je zaznamenanie vašej cesty. Denník trasy obsahuje
informácie o zaznamenanej trase vrátane času, polohy a
informácií o prevýšení.
Zobrazenie informácií o jazde
1 Vyberte Aplikácie > Trasy > Aktívne.
2 Vyberte jazdu.
Jazda sa zobrazuje na mape.
3 Vyberte položku .
4 Vyberte možnosť:
• Na uloženie jazdy vyberte Uložiť skladbu.
• Na uloženie jazdy ako trasy vyberte Uložiť ako trasu.
• Na zobrazenie grafu výšky jazdy vyberte Profil
nadmorskej výšky.
®
Sledovanie vašej nedávnej cesty
Funkcia TracBack zaznamenáva cestu vášho nedávneho
pohybu. Po nedávnej trase sa môžete vrátiť späť tam, kde ste
začali.
1 Vyberte položky TracBack.
Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.
2 Vyberte Choď!.
Uloženie nedávnej trasy ako jazdy
Nedávnu trasu môžete uložiť ako jazdu, po ktorej môžete neskôr
navigovať pomocou plánovača trasy.
1 Vyberte položku TracBack.
Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.
2 Vyberte položku Uložiť ako trasu.
3 Zadajte názov a vyberte Hotovo.
Používanie kompasu
POZNÁMKA: aby mohol kompas určiť smer, musíte sa hýbať.
Môžete navigovať pomocou GPS kompasu.
Vyberte položky Aplikácie > Kompas.
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov
Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte zapnúť
funkciu histórie jázd.
Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde
ste sa zastavili.
Vyberte položky Aplikácie > História cestovania.
Používanie svetového času
1 Vyberte položky Aplikácie > Svetový čas.
2 V prípade potreby vyberte mesto, zadajte názov mesta a
vyberte položku Hotovo.
Zobrazenie mapy sveta
Vyberte položky Aplikácie > Svetový čas > .
Nočné hodiny sú zobrazené v sivej oblasti mapy.
Nastavenie budíka
1 Vyberte položky Aplikácie > Budík.
2 Nastavte čas.
3 Označte začiarkavacie políčko Budík zapnutý.
10
Vyberte Aplikácie > Kalkulačka.
Konverzia jednotiek
Trasy
TracBack
Používanie kalkulačky
1 Vyberte položky Aplikácie > Konvertor jednotiek.
2 V prípade potreby vyberte tlačidlo vedľa položky Prevod,
vyberte kategóriu merania a vyberte položku Uložiť.
3 V prípade potreby vyberte tlačidlo jednotky, vyberte jednotku
merania a vyberte položku Uložiť.
4 Vyberte políčko pod jednotkou, ktorú chcete skonvertovať.
5 Zadajte číslo a vyberte položku Hotovo.
Nastavenie konverzných kurzov meny
Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.
Konverzné kurzy meny pre konverziu jednotiek môžete
aktualizovať.
1 Vyberte položky Aplikácie > Konvertor jednotiek.
2 Vyberte tlačidlo vedľa položky Prevod.
3 Vyberte položku Mena a vyberte položku Uložiť.
4 V prípade potreby vyberte tlačidlo meny, vyberte inú menu a
vyberte položku Uložiť.
5 Vyberte tlačidlo v dolnej časti obrazovky, kde sa zobrazujú
konverzné kurzy meny.
6 Vyberte políčko vedľa meny.
7 Zadajte hodnotu a vyberte položku Hotovo.
8 Vyberte OK.
O prehrávači médií
Prehrávač médií možno používať len vtedy, ak možno prehrávať
hudbu v dobrej stereo kvalite. Ak používate náhlavnú súpravu,
ktorá nepodporuje profil A2DP, prehrávač médií nebude možné
spustiť.
Vyberte, ak chcete prehrávať aktuálnu skladbu.
Vyberte, ak chcete upraviť hlasitosť.
Vyberte, ak chcete prehrať aktuálnu skladbu od začiatku.
Dvojklikom sa vrátite na predchádzajúcu skladbu v zozname.
Vyberte, ak chcete preskočiť na ďalšiu skladbu.
Vyberte, ak chcete pozastaviť aktuálnu skladbu.
Vyberte, ak chcete opakovať zoznam skladieb.
Vyberte, ak chcete zoznam skladieb prehrať v náhodnom
poradí.
Podporované typy súborov
POZNÁMKA: keď je váš telefón spárovaný so zariadením
pomocou Bluetooth, nemôžete cez zariadenie prehrávať súbory
MP3 z telefónu.
Zariadenie podporuje hudobné súbory MP3 a súbory zoznamov
skladieb M3U a M3U8.
Prehrávanie hudby
Skôr, ako budete môcť prehrávať hudbu, musíte hudobné
súbory nahrať do internej pamäte zariadenia alebo na pamäťovú
kartu (Správa údajov).
1 Vyberte Aplikácie > Prehrávač médií > Prehľadávať.
2 Ak je to potrebné, vyberte kategóriu alebo podkategóriu.
3 Ak je to potrebné, vyberte Prehrať všetko a prehrá sa celá
kategória od začiatku zoznamu.
Vytváranie zoznamu skladieb
1 Vyberte Prehľadávať > Zoznam skladieb > Nový zoznam
skladieb.
Používanie aplikácií
2 Vyberte skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu.
3 Keď do zoznamu pridáte všetky požadované skladby, vyberte
položku Späť.
Vytváranie zoznamu skladieb na počítači
1 Pomocou počítača a zvukového programu vytvorte zoznam
skladieb hudobných súborov.
2 Uložte zoznam skladieb alebo súbor M3U8 do rovnakého
priečinka ako hudobné súbory.
3 V prípade potreby použite aplikáciu textového editora na
odstránenie cesty k názvom súborov v súbore M3U.
4 Presuňte zoznam skladieb a hudobné súbory na zariadenie.
Úprava aktuálneho zoznamu skladieb
Ak chcete upraviť aktuálny zoznam skladieb, musíte na
prehrávači médií počúvať hudbu.
1 Vyberte zoznam skladieb.
2 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Pridať a pridajte skladbu na koniec
zoznamu.
• Vyberte skladbu, vyberte položku Odstrániť skladby a
odstráňte skladbu zo zoznamu.
Cestná premávka
OZNAM
Garmin nezodpovedá za presnosť ani včasnosť informácií
o cestnej premávke.
Informácie o cestnej premávke sú dostupné iba cez aplikáciu
Smartphone Link.
O dopravnej situácii na vašej trase
Ak sa na vašej trase vyskytne zdržanie cestnej premávky, na
mape sa zobrazí upozornenie a zariadenie vypočíta alternatívnu
trasu na vyhnutie sa zdržaniu. Môžete si vybrať, či chcete
používať alternatívne trasy automaticky alebo na požiadanie.
Vaše zariadenie vás môže navádzať cez zdržanie premávky, ak
neexistuje žiadna lepšia alternatívna cesta. Čas zdržania sa
automaticky pridá do vášho predpokladaného času príjazdu.
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie
Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy
alebo cesty, po ktorej cestujete.
1 Počas navigovania po trase vyberte položku > Cestná
premávka.
Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v
paneli na pravej strane mapy.
2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.
Manuálne vyhnutie sa premávke na vašej trase
.
1 Na mape vyberte
2 Vyberte položku Cestná premávka na trase.
3 V prípade potreby pomocou šípok zobrazte ostatné dopravné
zdržania na vašej trase.
4 Vyberte položku > Vyhnúť sa.
Použitie alternatívnej trasy
Ak sa chcete vyhnúť zdržaniu cestnej premávky, ale vaše
zariadenie nie je nastavené na automatické používanie
alternatívnych trás, môžete spustiť alternatívnu trasu manuálne.
1 Počas navigovania po trase vyberte položku > Cestná
premávka.
2 Vyberte položku Alternatívna trasa.
3 Vyberte Choď!.
Cestná premávka
Zobrazenie cestnej premávky na mape
Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku
a zdržania na okolitých cestách.
1 Na mape vyberte > Cestná premávka.
2 V prípade potreby výberom položky > Legenda dopravy
zobrazte legendu dopravnej mapy.
Doprava vo vašej oblasti
Vyhľadávanie dopravných nehôd
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Aplikácie > Cestná
premávka.
Vyberte
položku
> Stav dopravy.
2
3 Vyberte položku zo zoznamu.
4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte
ďalšie nehody.
Zobrazenie dopravnej nehody na mape
.
1 Na dopravnej mape vyberte položku
2 Vyberte nehodu.
Vyhľadávanie dopravných nehôd
1 Na mape vyberte > Cestná premávka.
2 Vyberte Stav dopravy.
3 Vyberte položku.
Pochopenie dopravných údajov
Legenda dopravy vysvetľuje ikony a farby použité na mape
cestnej premávky.
1 Na mape vyberte > Cestná premávka.
2 Vyberte Legenda dopravy.
Vypnutie cestnej premávky
1 Vyberte položky Nastavenia > Cestná premávka.
2 Zrušte označenie začiarkavacieho políčka Cestná
premávka.
Správa údajov
Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot
na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie
údajov.
POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a skoršími.
®
®
®
Typy súborov
Zariadenie podporuje tieto typy súborov.
• Súbory máp a zemepisných bodov GPX z mapovacieho
softvéru myGarmin™, a to vrátane MapSource , BaseCamp™ a
HomePort™ (Vlastné body záujmu (POI)).
• Súbory GPI vlastných POI z aplikácie Garmin POI Loader
(Inštalácia softvéru POI Loader).
®
O pamäťových kartách
Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky,
prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od
spoločnosti Garmin (www.garmin.com). Okrem ukladania mapy
a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie
súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skrýš geocache, trás,
zemepisných bodov a vlastných POI.
Inštalácia pamäťovej karty
POZNÁMKA: zariadenie podporuje pamäťové karty microSD,
microSDHC a microSDXC. Nepodporuje súborový systém
exFAT. Pamäťové karty musia byť formátované ako FAT32.
11
1 Zložte zadný kryt zariadenia a vyberte batériu.
2 Pamäťovú kartu vložte do zásuvky na zariadení.
3 Zatláčajte ju dovtedy, pokým nezacvakne.
Pripojenie zariadenia k počítaču
Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB, ktorý
sa dodal so zariadením.
1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom
počítači.
Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho
zariadenia pripojeného k počítaču.
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie
zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka
alebo vyberateľná mechanika.
Prenos údajov z vášho počítača
1 Zariadenie pripojte k počítaču (Pripojenie zariadenia k
2
3
4
5
6
počítaču).
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie
zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka
alebo vyberateľná mechanika.
Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
Vyberte súbor.
Vyberte položky Upraviť > Kopírovať.
Prejdite do priečinku v zariadení.
POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by
ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.
Vyberte položku Upraviť > Prilepiť.
Odpojenie kábla USB
Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako
vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od
počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate
údajov. Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču
Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné
odpojenie.
1 Dokončite úkon:
• Pre počítače Windows vyberte ikonu Bezpečne odpojiť
hardvér, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte
vaše zariadenie.
• Pre počítače Mac potiahnite ikonu disku do koša.
2 Odpojte kábel od počítača.
Prispôsobenie zariadenia
Nastavenia mapy a vozidla
Ak chcete otvoriť nastavenia mapy a vozidla, v hlavnej ponuke
vyberte položky Nastavenia > Mapa a vozidlo.
Vozidlo: nastavuje ikonu, ktorá predstavuje vašu polohu na
mape. Ďalšie ikony nájdete na lokalite
www.garmingarage.com.
Zobrazenie mapy jazdy: nastavuje perspektívu mapy.
Detail mapy: nastavuje úroveň detailov na mape. Zobrazenie
viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie
mapy.
Téma mapy: mení farbu údajov mapy.
Tlačidlá mapy: nastavuje, ktoré skratky sa budú zobrazovať v
ponuke nástrojov mapy.
Vrstvy mapy: nastavuje údaje, ktoré sa zobrazia na stránke
mapy (Prispôsobenie vrstiev mapy).
Infopanely: nastavuje rozvrhnutie infopanelu.
12
Automatické priblíženie: automaticky vyberá úroveň priblíženia
na optimálne použitie vašej mapy. Keď je vypnuté, musíte
približovať alebo odďaľovať manuálne.
myMaps: nastavuje, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie
používať.
Zapnutie máp
Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete
zapínať.
TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na
lokalitu http://buy.garmin.com.
1 Vyberte položky Nastavenia > Mapa a vozidlo > myMaps.
2 Vyberte mapu.
Nastavenia navigácie
Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami navigácie, v hlavnej
ponuke vyberte položky Nastavenia > Navigácia.
Režim výpočtu: nastavuje spôsob výpočtu trasy.
Prepočítanie mimo trasy: nastavuje predvoľby prepočítavania
pri navigácii mimo aktívnej trasy.
Obmedzenia: nastavuje vlastnosti cesty, ktorým sa chcete na
ceste vyhnúť.
Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám
alebo oblastiam.
Rozšírené obchádzky: nastavuje dĺžku obchádzky.
Bezpečnostný režim: vypína všetky funkcie navigačného
systému, ktoré si vyžadujú značnú pozornosť vodiča a mohli
by počas jazdy rozptyľovať pozornosť.
Simulácia GPS: zastavuje prijímanie signálu GPS do zariadenia
a šetrí energiu batérie.
Nastavenia režimu výpočtu
Vyberte Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu.
Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a
údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste.
Rýchlejší čas: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci
môžu mať dlhšiu vzdialenosť.
Kratšia vzdialenosť: vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu
vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.
Mimo cesty: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa
nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.
Kľukaté cesty: vypočíta trasy uprednostňujúce kľukaté cesty.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Nastavenia zobrazenia
Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami displeja, v hlavnej
ponuke vyberte položky Nastavenia > Zobraziť.
Orientácia: nastaví displej na výšku (vertikálne) alebo na šírku
(horizontálne).
Farebný režim: nastaví zobrazenie denných alebo nočných
farieb na zariadení. Môžete vybrať možnosť Automatický, aby
ste zariadeniu umožnili automaticky nastaviť denné alebo
nočné farby na základe hodiny v rámci dňa.
Jas: upravuje jas displeja.
Časový limit displeja: nastavuje dĺžku nečinnosti predtým, ako
sa vaše zariadenie prepne do režimu spánku.
Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia.
Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do
priečinka Screenshot.
Bluetooth Nastavenia
Ak chcete otvoriť nastavenia Bluetooth, v hlavnej ponuke
vyberte položky Nastavenia > Bluetooth.
Prispôsobenie zariadenia
Bluetooth: zapína bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
Viditeľné: umožňuje bezdrôtovým náhlavným súpravám a
telefónom nájsť zariadenie.
Vlastné meno: umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré
identifikuje vaše zariadenie s bezdrôtovou technológiou
Bluetooth.
Bluetooth je vypnutý
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte Bluetooth.
Nastavenia cestnej premávky
Vyberte položky Nastavenia > Cestná premávka.
Cestná premávka: aktivuje cestnú premávku.
trafficTrends™: aktivuje funkciu trafficTrends™.
Nastavenia jednotiek a času
Obnovenie nastavení
Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na
výrobné predvolené hodnoty.
1 Vyberte položku Nastavenia.
2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.
3 Vyberte položku > Obnoviť.
Príloha
Napájacie káble
Vaše zariadenie môžete napájať viacerými spôsobmi.
• Napájací kábel do vozidla
• Kábel USB
• Sieťový adaptér (voliteľné príslušenstvo)
Nabíjanie zariadenia
Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v
hlavnej ponuke vyberte položku Nastavenia > Jednotky a čas.
Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.
Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24hodinového alebo UTC času.
Jednotky: nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.
Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaje používané
pre geografické súradnice.
Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej
z nasledujúcich metód.
• Keď je zariadenie v automobilovom držiaku, pripojte ho na
napájací kábel vozidla.
• Zariadenie pripojte k počítaču pomocou dodaného kábla
USB.
• Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako
napríklad k adaptéru do elektrickej siete.
Nastavenia jazyka a klávesnice
Starostlivosť o zariadenie
Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej
ponuke vyberte položky Nastavenia > Jazyk a klávesnica.
Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.
Jazyk textu: nastavuje celý text na obrazovke na zvolený jazyk.
POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk
používateľom vložených údajov alebo údajov máp, ako sú
napríklad názvy ulíc.
Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.
Rozvrhnutie klávesnice: nastavuje rozvrhnutie klávesnice.
Nastavenia výstrah blízkosti
POZNÁMKA: aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte
načítať vlastné body záujmu (POI).
Vyberte položky Nastavenia > Blízke výstrahy.
Zvuk: nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k
bodom v blízkosti.
Upozornenia: nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa
výstraha prehrá.
Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia
Na otvorenie stránky s nastaveniami zariadenia vyberte položku
Nastavenia > Zariadenie.
Info: zobrazuje číslo verzie softvéru, ID číslo jednotky a
informácie o niektorých ďalších softvérových funkciách.
Garmin Lock: umožňuje uzamknúť zariadenie pomocou 4číselného kódu PIN a tiež nastaviť bezpečnostné miesto.
Dokumenty EULA: zobrazuje licenčné zmluvy s koncovým
používateľom.
POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii
softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.
Ohlasovanie polohy: zdieľa informácie o vašej polohe s
Garmin na vylepšenie obsahu.
História jázd: zariadeniu umožňuje zaznamenávať informácie
pre funkcie myTrends, Kde som bol a Záznam trás.
Vymazať históriu jázd: vymaže vašu históriu jázd pre položky
myTrends, Kde som bol a Záznam trás.
Príloha
OZNAM
Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.
Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k dlhšiemu
vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé
poškodenie.
Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý alebo
ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.
Zariadenie obsahuje citlivé elektronické komponenty, ktoré
môžu byť trvalo poškodené, ak sú vystavené nadmerným
otrasom alebo vibráciám mimo rámca normálneho používania
na motocykli alebo v automobile. Aby ste minimalizovali riziko
poškodenia zariadenia, vyhnite sa tomu, že vám zariadenie
spadne, a nepoužívajte ho v prostredí s extrémne silnými
otrasmi a vibráciami.
Čistenie vonkajšieho krytu
OZNAM
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré
môžu poškodiť plastové komponenty.
1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite
tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
2 Zariadenie utrite dosucha.
Čistenie dotykovej obrazovky
1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a
odpojte napájanie.
4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.
Zabránenie krádeži
•
•
•
•
Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
Nenechávajte zariadenie v priehradke.
Zaregistrujte svoj produkt na lokalite http://my.garmin.com.
13
Predĺženie životnosti batérie
• Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
• Zariadenie prepnite do režimu spánku (Prechod do režimu
spánku).
• Znížte jas displeja.
• Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.
• Vypnúť Bluetooth (Bluetooth je vypnutý).
• Skráťte časový limit displeja.
Výmena batérie
Ak potrebujete vymeniť batériu v zariadení, kontaktujte svojho
BMW predajcu Motorrad. Kontaktujte miestne stredisko zberu
odpadu, kde vám poradia, ako správne zlikvidovať batériu.
Uzamknutie zariadenia
Kedykoľvek môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce
predplatenie. Každá oblasť, ktorú si zakúpite, má dátum
skončenia platnosti.
Vlastné body záujmu (POI)
Vlastné POI sú prispôsobené body na mape. Môžu obsahovať
upozornenia, ktoré vám oznámia, keď budete blízko príslušného
bodu alebo ak jazdíte rýchlejšie, ako je určená rýchlosť.
Inštalácia softvéru POI Loader
Zoznamy vlastných POI môžete vytvoriť alebo prevziať do vášho
počítača a nainštalovať ich do vášho zariadenia pomocou
softvéru POI Loader.
1 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/poiloader.
2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Uzamknutie Garmin je systém na odstrašenie zlodejov, ktorý
uzamkne vaše zariadenie. Vždy, keď zariadenie zapnete,
zadajte 4-miestny kód PIN alebo prejdite na bezpečnostné
miesto.
1 Vyberte položku Nastavenia > Zariadenie > Garmin Lock.
2 Vyberte položku Uzamknúť zariadenie.
Používanie súborov pomocníka aplikácie POI Loader
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla
Vlastné body záujmu môžete vyhľadať až po tom, ako pomocou
softvéru POI Loader vložíte vlastné body záujmu do svojho
zariadenia (Inštalácia softvéru POI Loader).
1 Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie.
2 Presuňte sa do časti Ostatné kategórie a vyberte kategóriu.
POZNÁMKA: napájací kábel vozidla je voliteľné príslušenstvo.
OZNAM
Keď vymieňate poistku, nestraťte žiadnu malú súčiastku a určite
všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla
nefunguje, ak nebol správne upevnený.
Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné
vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.
1 Odskrutkujte koncovku À.
Viac informácií o aplikácii POI Loader nájdete v súbore
pomocníka.
V otvorenej aplikácii POI Loader kliknite na položku
Pomocník.
Nájdenie vlastných bodov záujmu
Kúpa príslušenstva
Prejdite na http://buy.garmin.com.
Ťažkosti
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné
signály
2
3
4
5
Odstráňte koncovku, strieborný hrot Á a poistku Â.
Nainštalujte 3 A tavnú poistku.
Vložte strieborný hrot do koncovky.
Zaskrutkujte koncovku späť na napájací kábel vozidla Ã.
Zakúpenie dodatočných máp
1 Navštívte produktovú stránku zariadenia na
(www.garmin.com).
2 Kliknite na kartu Mapy.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Bezpečnostné kamery
OZNAM
Garmin nezodpovedá za presnosť a dôsledky používania
databázy vlastného bodu záujmu (POI) alebo databázy
bezpečnostných kamier.
V niektorých oblastiach sú k dispozícii informácie o
bezpečnostných kamerách. Ich dostupnosť zistíte na lokalite
www.garmin.com/safetycameras. Pre tieto miesta si môžete
zakúpiť predplatné informácií o bezpečnostných kamerách.
Predplatné obsahuje umiestnenia stoviek bezpečnostných
kamier. Zariadenie vás upozorní, keď sa približujete k
bezpečnostnej kamere, a môže vás upozorniť, ak jazdíte príliš
rýchlo. Údaje sa aktualizujú najmenej raz týždenne, takže
môžete svoje zariadenie pravidelne aktualizovať, aby ste
dostávali najaktuálnejšie informácie.
14
• Overte či je funkcia simulácie GPS vypnutá.
• Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od
vysokých budov a stromov.
• Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja
• Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla.
• Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej
zásuvky dodáva energiu.
• Skontrolujte, či je teplota vo vnútri vozidla v rozsahu 0 až
45 °C (v rozsahu 32 až 113 °F).
• Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v napájacej zásuvke
vozidla.
Dotyková obrazovka nereaguje na moje
dotyky
1 Vypnite zariadenie.
2 Podržte prst na ľavom hornom rohu obrazovky.
Zobrazí sa obrazovka kalibrácie.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom
skle
1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého
liehu.
2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
3 Pripevnite prísavkový držiak.
Ťažkosti
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho
• Znížte jas displeja.
• Skráťte časový limit displeja.
• Vypnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth (Bluetooth je
vypnutý).
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do režimu spánku
(Prechod do režimu spánku).
• Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
• Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.
Ukazovateľ nabitia batérie sa nezdá byť
presný
1 Umožnite úplné vybitie zariadenia.
2 Zariadenie úplne nabite bez prerušenia cyklu nabíjania.
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje
ako vyberateľná jednotka
Pri väčšine počítačov Windows sa zariadenie pripája pomocou
protokolu prenosu médií (MTP). V režime MTP sa zariadenie
zobrazuje ako prenosné zariadenie a nie ako vyberateľná
jednotka. Režim MTP sa podporuje v systémoch Windows 7,
Windows Vista a Windows XP Service Pack 3 s programom
Windows Media Player 10.
Potrebujem vymazať všetky používateľské
údaje
1 Zariadenie pripojte k počítaču.
2 Použitím prehliadača súborov na vašom počítači otvorte
3
4
5
6
7
8
zariadenie, mechaniku alebo hlasitosť a otvorte priečinok
Internal Storage.
V priečinku Internal Storage vymažte priečinok GPX.
Zariadenie odpojte z vášho počítača a počkajte 10 sekúnd.
Zapnite zariadenie.
Po zobrazení autorských práv podržte pravý spodný roh
obrazovky zariadenia.
Držte obrazovku, až kým sa nezobrazí hlásenie.
Vyberte položku Áno a vymažte všetky používateľské údaje.
Technické údaje
Fyzické rozmery (Š × V
× H)
136 × 83,4 × 24 mm (5,35 × 3,28 ×
0,94 palcov)
Hmotnosť
288 g (10,159 oz.)
Displej
127 mm (5 palcov) diagonálne
800 × 480 pixelov
Displej TFT s bielym podsvietením a
dotykovou obrazovkou
Obal
Vode odolný podľa IPX7
Rozsah prevádzkovej
teploty
-20° až 55°C (-4° až 131°F)
Rozsah teploty pri
nabíjaní
0° až 45°C (32° až 113°F)
Uloženie dát
Interná pamäť a voliteľná odpojiteľná
pamäťová karta. Dáta sú uložené na neurčitú
dobu.
Počítačové rozhranie
MTP na USB
Veľkokapacitné úložné zariadenie USB typu
plug-and play
Čas nabíjania
Do 4 hodín v závislosti od zdroja napätia.
Prívod napätia
8 – 28 Vdc
Využitie
10 W max.
Výdrž batérie
Až 4 hodiny podľa používania a nastavení
Typ batérie
Odstrániteľná lítium-iónová batéria
®
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje
ako prenosné zariadenie
V počítačoch Mac a niektorých počítačoch Windows sa
zariadenie pripája pomocou režimu veľkokapacitného úložného
zariadenia USB. V režime veľkokapacitného úložného
zariadenia USB sa zariadenie zobrazuje ako vyberateľná
jednotka alebo mechanika a nie ako prenosné zariadenie.
Windows verzie predchádzajúce verzii Windows XP Service
Pack 3 používajú režim veľkokapacitného úložného zariadenia
USB.
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje
ako prenosné zariadenie, ani ako
vyberateľná jednotka alebo mechanika
1 Odpojte kábel USB od počítača.
2 Vypnite zariadenie.
3 Do portu USB vášho počítača a na zariadení pripojte kábel
USB.
TIP: vaše zariadenie pripájajte priamo do portu USB počítača
a nie do rozbočovača USB.
Zariadenie sa automaticky zapne a prepne sa do režimu MTP
alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Na
obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok zariadenia
pripojeného k počítaču.
Môj telefón sa nedokáže nepripojiť k
zariadeniu
• Vyberte položku Nastavenia > Bluetooth.
Políčko Bluetooth musí byť nastavené na možnosť Zapnuté.
• Vo vašom telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth
a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od
zariadenia.
• Viac pomoci získate na lokalite www.garmin.com/bluetooth.
Moje zariadenie je uzamknuté, alebo zamrzlo
1 Podržte 10 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.
Zariadenie sa vypne.
2 Zapnite zariadenie (Zapnutie zariadenia).
Technické údaje
15
Register
Symboly
2D pohľad na mapu 7
3D pohľad na mapu 7
A
adresy, vyhľadávanie 4
aktuálna poloha 7
Aplikácia Garmin Express
aktualizácia softvéru 2
registrácia zariadenia 2
Aplikácia Smartphone Link 8
pripojenie 8
Služby v reálnom čase od spoločnosti
Garmin 8
vypnutie hovorov 8
B
batéria 1, 14
inštalácia 1
maximalizácia 14, 15
nabíjanie 3, 13, 14
ťažkosti 15
bezdrôtová náhlavná súprava 7
bezpečnostné kamery, databáza 14
Bluetooth technológia
nastavenia 12
vypína sa 13
zapnutie 7
body záujmu (POI Loader) 14
body záujmu (POI) 14
POI Loader 14
rozšírenia 14
užívateľské 14
budík 10
C
cesta domov 5
cestná premávka 11, 13
alternatívna trasa 11
mapa 11
nehody 11
údaje 11
upozornenia 7
vyhľadanie zdržaní 11
vyhnutie sa 11
vypnutie 11
cesty
začína 4, 5
zobrazenie na mape 7
ciele. Pozrite si miesta
Č
čistenie dotykovej obrazovky 13
čistenie zariadenia 13
D
Dokumenty EULA 13
domov
cesta 5
nastavenie polôh 5
úprava polohy 5
G
Garmin Express 2
geocaching 4
H
história jázd 13
hlasitosť, úprava 3
hlasový pokyn 7
hodiny 10
hovory, vypnutie 8
I
ID jednotky 13
identifikačné číslo 13
informácie o trase
resetovanie 7
zobrazenie 7
16
J
jas 3
jazyk
jazyk reči 13
klávesnica 13
K
káble, napájanie 13
kalkulačka 10
kamery, bezpečnostné 14
karta microSD. 11 Pozrite si aj pamäťová karta
inštalácia 11
Kde som? 4, 7
klávesnica 3
jazyk 13
rozloženie 13
kompas 10
kontaktné informácie 1, 3
konvertor jednotiek 10
konverzia
jednotky 10
mena, konverzia 10
krádež, zabránenie 13
križovatky, vyhľadávanie 4
M
mapa, dátové pole 6
mapy 6, 12
aktualizácia 2
lifetime 2
prehliadanie 4
téma 12
úroveň detailov 12
usporiadanie údajov 7
vrstvy 6
zakúpenie 14
zobrazenie trás 7
mapy Lifetime 2
miesta 3, 10
aktuálne 4, 7
nastavenie domovskej lokality 5
vyhľadávanie 4
motocyklový držiak 1
myTrends, trasy 6
N
nabíjanie zariadenia 3, 13, 14
náhlavná súprava
odpojenie 8
párovanie 7
napájacie káble 13
výmena poistky 14
nastavenia 12, 13
nastavenia času 3, 13
nastavenia displeja 12
navigácia 6
mimo cesty 5
náhľad na cesty 5
nastavenia 12
navigácia mimo cesty 5
nedávno nájdené polohy 4, 5
O
obchádzky 6
obnovenie nastavení 13
obrazovka, jas 3
odstraňovanie
cesty 9
spárovaná náhlavná súprava 8
P
pamäťová karta 11
inštalácia 11
panel vyhľadávania 3
parkovisko 4
posledný bod 4
párovanie 8
náhlavná súprava 7
odstránenie spárovanej náhlavnej súpravy
8
telefón 15
perspektíva mapy 7
plánovač cesty 9
úprava cesty 9
plánovač trasy
tvarovacie body 9
zemepisné body 9
počasie 8
podmienky na ceste 9
radar 9
počítač, pripojenie 12, 15
podmienky na ceste, počasie 9
podpora pre produkty 8
POI Loader 14
poistka, výmena 14
polohy 4
naposledy nájdené 4, 5
simulované 4
ukladanie 4
pomocník. 8 Pozrite si aj podpora pre produkty
používateľské údaje, vymazávanie 15
predplatenia, Služby v reálnom čase od
spoločnosti Garmin 8
prehrávač médií 10
podporované typy súborov 10
prehrávanie hudby 10
zoznamy skladieb 10, 11
premenovanie ciest 9
pridávanie zastávok 6
príslušenstvo 14
prispôsobenie zariadenia 12
R
registrácia produktu 2
registrácia zariadenia 2
resetovanie, údaje o trase 7
režim spánku 2
prechod 2
ukončenie 2
režimy dopravy 3
zmena 9
riešenie problémov 14, 15
rozšírenia
bezpečnostné kamery 14
vlastné body záujmu (POI) 14
Rýchle vyhľadávanie 3
S
simulované polohy 4
skrátené príkazy 3
odstraňovanie 3
pridávanie 3
služby pri výjazdoch 6
vyhľadávanie 6
Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin
8
predplatenie 8
smery 7
smery jazdy 7
snímky obrazovky 12
softvér
aktualizácia 2
verzia 13
starostlivosť o zariadenie 13
súbory
podporované typy 11
prenos 12
súradnice 4
T
technické údaje 15
technológia Bluetooth 15
odpojenie náhlavnej súpravy 8
telefón, párovanie 15
tlačidlá na obrazovke 3
tlačidlo napájania 1
TracBack 10
trasy 10
myTrends 6
náhľad 5
navrhované 6
Register
preskočenie bodu 6
režim výpočtu 5, 12
spustenie 5
výpočet 5
zastavenie 6
U
ukladanie, aktuálna poloha 4
uložené polohy 4, 5, 9
kategórie 5
odstraňovanie 5
úprava 5
upevnenie zariadenia
automobil 2
vybratie z držiaka 2
upozornenia, cestná premávka 7
USB, odpojenie 12
V
vlastné POI 14
vrstvy mapy, prispôsobenie 6
vyhľadávanie miest
kategórie 3
križovatky 4
používanie mapy 4
prehliadanie mapy 4
vyhľadávanie polôh. 3 Pozrite si aj polohy
adresy 4
mestá 4
súradnice 4
vynulovanie, zariadenie 1
výstrahy pre body v blízkosti, nastavenia 13
Z
zastávky, pridávanie 6
Zaujímavé miesto POI. 14 Pozrite si aj body
záujmu (POI)
záznam trasy, zobrazenie 6
zemepisná šírka a zemepisná dĺžka 4
zmena oblasti vyhľadávania 4
zobrazenie križovatky 7
zobrazenie mapy
2-D 7
3-D 7
zoznam odbočiek 7
zvuk, body v blízkosti 13
Register
17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising