Garmin | BMW Motorrad Navigator VI | Operating instructions | Garmin BMW Motorrad Navigator VI Návod k obsluze

Garmin BMW Motorrad Navigator VI Návod k obsluze
© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
ANT+ , Garmin , logo společnosti Garmin, TracBack a VIRB jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích.
BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ a trafficTrends™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné
známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. microSD™ je ochranná známka společnosti
SD-3C. Windows je registrovaná ochranná zámka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. iPod a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
registrované v USA a dalších zemích.
®
®
®
BMW je registrovaná ochranná známka společnosti BMW AG.
®
Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem energie LPS.
M/N: A03069
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
®
Začínáme
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Kontaktní údaje
Pokud se během používání zařízení BMW Navigator setkáte
s potížemi nebo budete mít jakékoli otázky, obraťte se na své
prodejce motocyklů BMW.
Instalace baterie
1 Najděte šroubovák À, který byl součástí balení produktu.
Zapnutí zařízení
POZNÁMKA: Zařízení se zapne automaticky, pokud bude ve
volitelném držáku na motocykl nebo v držáku do automobilu a je
připojeno a zapnuto externí napájení.
Stiskněte zapínací tlačítko.
Vypnutí zařízení
1 Podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí
výzva.
Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko
uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do režimu
spánku.
2 Vyberte možnost Vypnout.
Vynulování zařízení
Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej vynulovat.
Podržte zapínací tlačítko po dobu 10 sekund.
Vyjmutí baterie
Pokud nehodláte zařízení delší dobu používat, můžete vyjmout
baterii.
1 Uvolněte šrouby a sejměte kryt přihrádky na baterie.
2 Stiskněte a podržte uvolňovací jazýček À na konektoru
baterie a jemně konektor vytáhněte ze zařízení Á.
2 Najděte lithium-iontovou baterii v balení výrobku.
3 Uvolněte šrouby a sejměte kryt přihrádky na baterie.
4 V případě potřeby vložte do zařízení kartu microSD™ Á.
Instalace zařízení do držáku na motocykl
5 Vložte baterii, přičemž kabel nechte nahoře.
6 Konektor baterie  zasuňte do portu baterie Ã.
UPOZORNĚNÍ
Před jízdou se ujistěte, že je horní část západky zarovnaná
s horní částí zařízení a držákem.
POZNÁMKA: V některých sadách není držák na motocykl
zahrnutý.
1 Spodní část zařízení vložte do kolébky.
7 Vložte kryt přihrádky na baterie horní stranou napřed Ä.
2 Nakloňte zařízení dozadu, dokud nezaklapne na místo a
západka nebude zarovnaná s okolním povrchem držáku.
POZNÁMKA: Než k motocyklu připojíte nabíječku baterií,
vyjměte zařízení z držáku. Chcete-li zařízení vyjmout, stiskněte
uvolňovací tlačítko À na boční straně držáku.
Informace o držáku na motocykl
8 Zavřete kryt přihrádky na baterie Å a utáhněte šrouby.
POZNÁMKA: Neutahujte šrouby příliš silně.
Začínáme
Pomocí tlačítek na držáku na motocykl můžete získat přístup
k určitým funkcím zařízení.
POZNÁMKA: Další informace o možnostech instalace zařízení
Navigator naleznete v návodech k motocyklu.
1
• Aktualizace map a tras
Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Aktivace map služby Lifetime
À
Á
Â
Výběrem přiblížíte a oddálíte mapu.
Výběrem použijete funkci označenou pomocí
nebo
.
Výběrem zobrazíte mapu, kompas, trasový počítač a přehrávač
Media Player.
Podržením lze otevřít nastavení jasu.
Výběrem si lze poslechnout aktuální výzvu, máte-li nasazenu přilbu
s technologií Bluetooth nebo připojenou soupravu headset.
Podržením lze otevřít nastavení hlasitosti.
®
Instalace zařízení do automobilu
POZNÁMKA: Držák pro instalaci do automobilu je součástí
volitelné sady do automobilu.
OZNÁMENÍ
Před instalací zařízení si prověřte místní zákony týkající se
instalace na čelní sklo.
POZNÁMKA: Mapy služby Lifetime nejsou vhodné pro
produkty, které nemají předem nahrané mapy.
POZNÁMKA: Mapy služby Lifetime vás opravňují k obdržení
aktualizací mapy, pokud jsou tyto aktualizace zpřístupněny
společností Garmin během užitné životnosti jednoho
kompatibilního výrobku Garmin, pokud společnost Garmin
přijímá mapová data od jiného dodavatele, podle toho, které
období je kratší. Význam pojmu „užitná životnost“ výrobku a
další důležité termíny a podmínky naleznete na webové stránce
www.garmin.com/numapslifetime.
1 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA: Pokud zaregistrujete zařízení, můžete emailem obdržet upozornění v případě, že bude k dispozici
aktualizace mapy.
Informace o režimu spánku
VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo
možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému
vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj
na přímém slunečním světle.
Nepoužívejte přísavný držák na motocyklu.
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
1 Malý konec napájecího kabelu do automobilu À zapojte do
portu na boční straně držáku do automobilu Á.
Režim spánku používejte pro úsporu energie baterie, pokud se
zařízení nepoužívá. Režim spánku používá velmi málo energie:
pokud je zařízení v režimu spánku, nabitá baterie vydrží několik
týdnů.
Přechod do režimu spánku
Stiskněte
.
Ukončení režimu spánku
Zařízení v režimu spánku aktivujete stisknutím tlačítka
.
Nastavení jasu obrazovky
1 Vyberte možnost Nastavení > Displej > Jas.
2 Vyberte možnost:
• Výběrem ikony
nebo
upravíte jas obrazovky.
• Výběrem možnosti Automatické upravíte jas automaticky.
POZNÁMKA: Automatické nastavení jasu je k dispozici
pouze tehdy, když je zařízení připojeno k motocyklu.
Úprava hlasitosti
1 Vyberte možnost Objem.
2 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti
• Volbou možnosti
• Volbou možnosti
2 Z přísavného držáku odstraňte čirý plastový kryt.
3 Čelní sklo a přísavný držák očistěte a vysušte hladkou
tkaninou.
4 Přitiskněte přísavný držák  na čelní sklo a současně otočte
páčku à dozadu směrem k čelnímu sklu.
5 Zatlačte držák do úchytu na přísavném rameni.
6 Spodní část zařízení upevněte do kolébky.
7 Naklánějte zařízení zpět, dokud nezapadne na své místo.
8 Druhý konec napájecího kabelu do automobilu zapojte do
zdroje napájení.
nebo
nastavíte hlasitost.
zařízení ztlumíte.
otevřete další možnosti.
Ikony stavové lišty
Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na
stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou
některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další
informace.
Stav signálu GPS.
Bluetooth – stav technologie (zobrazuje se, pokud je zapnuta
funkce Bluetooth).
Podpora a aktualizace
Služba Garmin Express™ (garmin.com/express) poskytuje
snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin .
• Registrace produktu
• Návody k produktům
• Aktualizace softwaru
Připojeno k aplikaci Smartphone Link.
®
2
Indikátor režimu přepravy. Umožňuje vybrat režim automobil,
motocykl nebo režim mimo silnice.
Začínáme
Aktuální čas.
4 Vyberte pozici.
Stav baterie.
Vyhledávání v kategorii
Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může
zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední tři
vybrané destinace.
1 Zvolte možnost Kam vést?.
2 Vyberte kategorii nebo možnost Kategorie.
3 Vyberte kategorii.
4 Případně zvolte síl ze seznamu Rychlé hledání.
5 V případě nutnosti vyberte příslušný cíl.
Volba režimu přepravy
Zvolte možnost
.
Informace o baterii
Jakmile bude zařízení připojeno k napájení, začne se nabíjet.
Ikona na stavové liště ukazuje stav interní baterie.
Nastavení času
1 V hlavním menu vyberte čas.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete čas nastavit automaticky pomocí
informací o systému GPS, vyberte možnost Automatické.
• Pokud chcete čas nastavit ručně, přetáhněte čísla nahoru
nebo dolů.
Používání tlačítek na displeji
Tlačítka na displeji umožňují procházet stránkami, menu
a možnostmi menu v zařízení.
• Volbou tlačítka
se vrátíte na předchozí obrazovku menu.
• Podržením tlačítka
se rychle vrátíte do hlavního menu.
• Volbou tlačítka nebo můžete procházet v seznamech
nebo menu.
• Podržením tlačítka nebo umožníte rychlejší procházení.
• Volbou tlačítka
zobrazíte kontextové menu možností pro
aktuální obrazovku.
Používání klávesnice na displeji
Chcete-li změnit rozložení klávesnice, vyhledejte si informace
v části „Nastavení jazyka a klávesnice“ (Nastavení jazyka a
klávesnice, strana 14).
• Výběrem ikony odstraníte položku vyhledávání.
• Výběrem ikony
odstraníte znak.
• Výběrem ikony změníte režim jazyka klávesnice.
• Výběrem ikony
zadáte speciální znaky, například
interpunkční znaménka.
• Výběrem ikony změníte velikost znaků.
Informace o polohách
Mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou
restaurace, hotely, autoservisy a údaje o ulicích. K procházení
blízkých podniků a zajímavostí můžete použít kategorie. Můžete
také vyhledávat adresy, souřadnice, města a křižovatky.
Nalezení prodejců BMW
Můžete nalézt prodejce BMW, který se nachází nejblíže vaší
poloze.
Vyberte možnost Kam vést? > Prodejce motocyklů BMW.
Kontaktní údaje
Pokud se během používání zařízení BMW Navigator setkáte
s potížemi nebo budete mít jakékoli otázky, obraťte se na své
prodejce motocyklů BMW.
Hledání poloh
Hledání pozice podle kategorie
1 Zvolte možnost Kam vést?.
2 Vyberte kategorii nebo možnost Kategorie.
3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
Informace o polohách
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro
vyhledávání
Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh
zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost Zadejte hl. položku.
3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod
řádkem pro vyhledávání.
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie
(např. „kina“).
• Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název
nebo jeho část.
• Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte
číslo domu a název ulice.
• Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte
číslo domu, název ulice, město a stát.
• Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
• Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice
zeměpisné šířky a délky.
Vyberte
možnost:
5
• Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného
hledaného termínu, vyberte tento termín.
• Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali,
zvolte ikonu .
6 V případě nutnosti vyberte polohu.
Změna oblasti vyhledávání
1 V hlavním menu zvolte možnost Kam vést?.
2 Zvolte možnost Hledat v blízkosti:.
3 Zvolte možnost.
Hledání pozice prohlížením mapy
Než budete moci najít místa obsažená v mapových datech,
například restaurace, nemocnice a čerpací stanice, je nutné
povolit vrstvy mapy pro místa na cestě (Přizpůsobení vrstev
mapy, strana 6).
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Přetáhněte a přibližte mapu tak, aby zobrazovala oblast,
kterou chcete prohledat.
3 Je-li to nutné, zvolte možnost a volbou ikony kategorie
zobrazte pouze určitou kategorii nebo místa.
Na mapě se zobrazí značky pozic ( nebo modrá tečka).
4 Vyberte možnost:
• Vyberte značku pozice.
• Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo pozici
adresy.
5 Je-li to nutné, zobrazte další informace volbou popisu pozice.
3
Hledání adresy
POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na
mapových datech načtených v zařízení.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 V případě potřeby vyberte možnost Hledat v blízkosti: a
změňte oblast vyhledávání (Změna oblasti vyhledávání,
strana 3).
3 Vyberte možnost Adresa.
4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
5 Vyberte adresu.
Zobrazení naposledy nalezených pozic
Zařízení má v paměti uloženou historii posledních 50 poloh,
které jste nalezli.
Vyberte možnost Kam vést? > Posl. nalez..
Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic
Zvolte možnost Kam vést? > Posl. nalez. >
> Vymazat >
Ano.
Hledání parkoviště
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Parkoviště.
2 Vyberte pozici parkoviště.
Nalezení posledního parkovacího místa
Pokud zapnuté zařízení odpojíte od napájecího kabelu do
vozila, uloží se aktuální pozice jako parkovací místo.
Zvolte možnost Aplikace > Poslední místo.
Nástroje pro hledání
Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh
prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.
Hledání křižovatky
Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi,
silnicemi nebo jinými cestami.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Křižovatky.
2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
3 Vyberte křižovatku.
Hledání města
POZNÁMKA: Výběr města vás dovede blízko k centru města.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > Města.
2 Vyberte možnost Zadejte hl. položku.
3 Zadejte název města a zvolte možnost .
4 Vyberte město.
Hledání polohy pomocí souřadnic
Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.
Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu
(geocaching).
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Souřadnice.
2 V případě potřeby vyberte možnost a změňte formát
souřadnic nebo datum.
3 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
4 Zvolte možnost Zobrazit na mapě.
Nastavení simulované polohy
Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro
plánování tras ze simulované polohy použít simulátor GPS.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Simulátor GPS.
2 V hlavním menu zvolte možnost Mapa.
3 Zvolte oblast dvojitým kliknutím na mapu.
Adresa polohy se zobrazí v dolní části obrazovky.
4 Zvolte popis polohy.
5 Vyberte možnost Nastavit pozici.
4
Ukládání poloh
Uložení polohy
Vyhledejte polohu Hledání pozice podle kategorie, strana 3.
Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
Vyberte ikonu .
Vyberte možnost
> Uložit.
1
2
3
4
Uložení aktuální polohy
1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
2 Vyberte možnost Uložit.
3 Zadejte název a vyberte možnost Hot..
4 Vyberte možnost OK.
Zahájení trasy k oblíbené poloze
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 V případě nutnosti vyberte kategorii nebo možnost Všechna
uložená místa.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
Úprava oblíbené polohy
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 V případě potřeby vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost .
5 Vyberte možnost > Upr..
6 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Název.
• Vyberte možnost Telefonní číslo.
• Vyberte možnost Kategorie a přiřaďte kategorie
k oblíbené poloze.
• Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené
polohy na mapě, zvolte možnost Změnit symbol mapy.
Upravte
informace.
7
8 Vyberte možnost Hot..
Přiřazení kategorií k oblíbené poloze
Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.
POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí,
dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost > Upr. > Kategorie.
5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií. Oddělujte je
čárkami.
6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
7 Vyberte možnost Hot..
Odstranění oblíbené polohy
POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 Vyberte možnost > Odstranit uložená místa.
3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a
zvolte možnost Odstranit.
Uložení domovské destinace
Jako svou domovskou destinaci si můžete zvolit místo, na které
se vracíte nejčastěji.
1 Vyberte možnost Kam vést? > > Nastavit dom.
destinaci.
2 Vyberte možnost Zadejte vlastní adresu, Použijte aktuální
pozici nebo Naposledy nalezené.
Informace o polohách
Pozice se uloží do menu Uloženo jako „Domovská“.
Cesta domů
Při prvním spuštění trasy domů vás zařízení vyzve, abyste
zadali domovskou destinaci.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Domů.
2 V případě potřeby zadejte domovskou destinaci.
Úprava informací o domovské destinaci
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené > Domů.
2 Vyberte ikonu .
3 Vyberte možnost > Upr..
4 Zadejte změny.
5 Vyberte možnost Hot..
Zobrazení naposledy nalezených pozic
Zařízení má v paměti uloženou historii posledních 50 poloh,
které jste nalezli.
Vyberte možnost Kam vést? > Posl. nalez..
Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic
Zvolte možnost Kam vést? > Posl. nalez. >
Ano.
> Vymazat >
Informace o zkratkách
Přidání zkratky
Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může
odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.
Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikonových zkratek.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Přidat zkratku.
2 Vyberte položku.
Odebrání zkratky
1 Vyberte možnost Kam vést? > > Odebrat zkratky.
2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.
4 Vyberte možnost Uložit.
Navigace
Zahájení trasy
1 Vyhledejte polohu.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost Jet!.
Náhled více tras
1 Vyhledejte polohu.
2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
3 Vyberte možnost Trasy.
4 Vyberte trasu.
Změna režimu pro výpočet trasy
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Rychlejší čas, pokud chcete vypočítat
trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být
delší.
• Vyberte možnost Zatáčkovité silnice, pokud chcete
vypočítat trasy, které upřednostňují zatáčkovité silnice.
• Vyberte možnost Mimo silnice, pokud chcete vypočítat
trasy z bodu do bodu (bez silnic).
• Vyberte možnost Kratší vzdálenost, pokud chcete
vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat
déle.
Navigace
Navigace mimo silnice
Pokud při navigaci nesledujete vozovky, můžete používat režim
Mimo silnice.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
2 Vyberte možnost Režim výpočtu > Mimo silnice > Uložit.
Další trasa bude vypočítána jako přímá trasa do pozice.
Volby trasy pomocí zatáčkovitých silnic
Zařízení může vypočítat trasy, které preferují zatáčkovité silnice
s výhledy a vyhýbají se velkým dálnicím a městům. Díky této
funkci bude vaše cesta zábavnější, ale může se prodloužit čas
nebo vzdálenost k cíli.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu >
Zatáčkovité silnice > Uložit.
2 Zahajte trasu.
Zahájení trasy k oblíbené poloze
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 V případě nutnosti vyberte kategorii nebo možnost Všechna
uložená místa.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
Vaše trasa na mapě
OZNÁMENÍ
Funkce Rychlostní limit slouží pouze pro informaci a
nenahrazuje vaši odpovědnost při nedodržení rychlostních limitů
uvedených na značkách a bezpečné jízdy za každých
okolností.Společnost Garmin nepřejímá žádnou odpovědnost za
jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte
z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.
Trasa je vyznačena purpurovou čárou. Kostkovaná vlajka
označuje váš cíl.
Během cesty vás zařízení vede do cíle pomocí hlasových výzev
(je-li zařízení vloženo v držáku do automobilu nebo připojeno
k soupravě Bluetooth headset), šipek na mapě a popisů trasy
v horní části mapy. V závislosti na nastavění přepočtu, pokud se
odchýlíte od původní trasy, zařízení přepočítá trasu a poskytne
nové popisy trasy.
Během cesty po hlavních silnicích se může objevit datové pole
zobrazující aktuální rychlostní limit.
Používání navigační mapy
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Vyberte libovolné místo na mapě.
3 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti nebo provedete přiblížení nebo
oddálení.
• Chcete-li přepnout mezi zobrazením Sever nahoře a
zobrazením 3-D, vyberte mapu a vyberte možnost .
• Chcete-li zobrazit konkrétní kategorie v době, kdy
nenavigujete po trase, vyberte možnost .
• Chcete-li vycentrovat mapu na aktuální polohu, zvolte
možnost .
Přidání bodu k trase
Chcete-li přidat bod, musí probíhat navigace po trase.
1 Na mapě zvolte možnost > Kam vést?.
2 Vyhledejte polohu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
5 Vyberte možnost Přidat do aktivní trasy.
5
Přeskočení bodu na trase
Abyste mohli přeskočit bod na mapě, musíte k mapě přidat
tlačítko Přeskočit (Přizpůsobení tlačítek mapy, strana 6).
Pokud se rozhodnete, že do dalšího bodu na trase nechcete jet,
můžete ho přeskočit. To zabrání zařízení, aby se vás pokusilo
navést zpět k vynechanému bodu. Tato funkce není k dispozici,
pokud je příští bod vaší cílovou destinací.
Na mapě zvolte ikonu .
Navigace k přeskočeným trasovým bodům
Vaše zařízení automaticky přeskakuje trasové body, které
míjíte. Pokud jste trasový bod přeskočit nechtěli, ale byl
přeskočen automaticky, můžete k němu navigovat.
Na mapě zvolte ikonu .
Přizpůsobení mapy
Přizpůsobení vrstev mapy
Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě,
například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Vyberte vrstvy, které mají být zahrnuty do mapy, a vyberte
možnost Uložit.
Zobrazení protokolu cesty
Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy
Použití objížďky
Během jízdy podle navigace můžete použít objížďky, abyste se
vyhnuli překážkám, například staveništím.
Při navigaci zvolte možnost
> Objížďka.
Zařízení vytvoří objížďku přibližně dalších 0,5 míle nebo
0,5 km od vaší aktuální trasy pomocí nejbližších využitelných
silnic.
Zastavení trasy
Před zrušením trasy musíte k mapě přidat tlačítko Ukončit
(Přizpůsobení tlačítek mapy, strana 6).
Na mapě zvolte ikonu .
Používání navržených tras
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu
polohu a povolit funkci historie cestování.
Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to
podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté,
co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha
zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou
dobou jízdy a dopravními informacemi.
Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel
navigace.
Informace o službách u dálnice
POZNÁMKA: Služby u dálnice se zobrazí jen v případě, že se
nacházíte na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla.
Během navigace po trase můžete nalézt obchody a služby
blízko nadcházejících výjezdů. Služby jsou seřazeny podle
kategorie.
Plyn
Jídlo
Ubytování
Toalety
> Služby u dálnice >
mapy.
2 Zaškrtněte políčko Protokol trasy.
Změna datového pole mapy
1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.
3 Vyberte možnost Uložit.
Přizpůsobení tlačítek mapy
Na pravou stranu hlavní mapy můžete přidat až dvě ikony.
1 Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Tlačítka
mapy.
2 Zvolte ikonu a vyberte možnost OK.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte jinou ikonu.
5 Vyberte možnost Uložit.
Odstranění tlačítek z mapy
Můžete odebrat všechna tlačítka z pravé strany mapy.
1 Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Tlačítka
mapy.
2 Zvolte ikonu a vyberte možnost OK.
3 Vyberte možnost Uložit.
Změna palubní desky mapy
Na palubní desce, na spodní straně mapy se zobrazuje řádek
s informacemi o cestě. Můžete vybrat různé palubní desky a
změnit styl a rozvržení informací.
1 Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Palubní
desky.
2 Pomocí šipek vyberte palubní desku.
3 Vyberte možnost Uložit.
Změna perspektivy mapy
1 Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Zobrazení
Hledání služeb u dálnice
1 Na mapě zvolte možnost > Služby u dálnice.
2 Pomocí šipek zvolte nadcházející exit.
3 Zvolte záložku služby na exitu.
4 Vyberte bod zájmu.
Navigace na dálnici
1 Na mapě vyberte možnost
2 Vyberte možnost Jet!.
Stránky mapy
.
mapy jízdy.
2 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte mapu ve
dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části
obrazovky.
• Volbou možnosti K severu zobrazíte mapu ve dvou
rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
• Volbou možnosti 3D zobrazíte mapu trojrozměrně.
Zobrazení aktivity na trase
Zobrazení seznamu odboček
Při navigaci po trase lze zobrazit všechny odbočky a manévry
pro celou trasu a vzdálenost mezi odbočkami.
6
Stránky mapy
1 Během jízdy podle navigace vyberte pruh s textem v horní
části mapy.
2 Vyberte odbočku.
Zobrazí se podrobnosti o odbočce. Je-li k dispozici, zobrazí
se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.
Zobrazení celé trasy na mapě
1 Při navigaci trasy vyberte navigační lištu v horní části mapy.
2 Vyberte možnost > Mapa.
Zobrazení další odbočky
Při navigaci po trase se v levém horním rohu mapy zobrazí
náhled další odbočky, změna pruhu nebo jiný manévr.
Náhled obsahuje vzdálenost k odbočce nebo manévru a pruh,
ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.
Na mapě výběrem možnosti
zobrazíte další odbočku na
mapě.
2.2
k
m
Prohlížení křižovatek
Při navigaci po trase lze zobrazit křižovatky na hlavních
silnicích. Pokud se na trase blížíte ke křižovatce, krátce se
zobrazí obrázek křižovatky, je-li k dispozici.
Výběrem možnosti
na mapě zobrazíte křižovatku, je-li
k dispozici.
2.2
k
m
Zobrazení dopravních upozornění
Během navigace po trase se na ukazateli navigace může
zobrazit dopravní upozornění.
Volbou upozornění zobrazíte další informace.
Zobrazení trasového počítače
Stránka Informace o cestě zobrazuje současnou rychlost a
poskytuje statistické údaje o cestě.
POZNÁMKA: Pokud často zastavujete, ponechte zařízení
zapnuté, aby mohlo přesně změřit uplynulý čas během cesty.
Na mapě vyberte možnost Rychlost.
Vynulování informací o cestě
1 Na mapě vyberte možnost Rychlost.
2 Vyberte možnost > Vynulovat pole.
3 Vyberte možnost:
• Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost Vybrat vše.
Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první
stránce.
• Volbou možnosti Vynulovat data trasy vynulujete
informace v trasovém počítači.
• Volbou možnosti Vynul. max. rychlost vynulujete
maximální rychlost.
• Volbou možnosti Vynulovat trasu B vynulujete počítač
kilometrů.
Zobrazení aktuálních informací o poloze
Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací
o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového
volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.
Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
Vyhledání služeb v okolí
Stránku Kde se nacházím? můžete využít k vyhledání služeb
v okolí, jako jsou například čerpací stanice, nemocnice nebo
policejních stanice.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte kategorii.
Získání popisu trasy do aktuální polohy
Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální
poloze, zařízení Vám může poskytnout popis trasy.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
Funkce handsfree
2 Vyberte možnost > Popis trasy ke mně.
3 Vyberte počáteční polohu.
4 Vyberte možnost Vybrat.
Funkce handsfree
Můžete připojit své zařízení k bezdrátové soupravě headset a
poslouchat na něm hlasové navigační výzvy a multimediální
zvukové soubory. Pokud je připojena souprava headset, můžete
se připojit k mobilnímu telefonu a volat a přijímat telefonní
hovory nebo poslouchat multimediální zvuk.
Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte možnost Bluetooth.
Informace o bezdrátové soupravě headset
POZNÁMKA: Můžete bezdrátově poslouchat vysoce kvalitní
zvuk připojením k soupravě headset s technologií Bluetooth a
podporou profilu A2DP.
Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth může zařízení
streamovat multimediální zvuk z kompatibilního zařízení
Bluetooth a odesílat zvukové výzvy navigace do bezdrátové
soupravy headset.
Párování bezdrátové soupravy headset
POZNÁMKA: V jednom okamžiku může být aktivní pouze jedna
souprava headset.
Než budete moci přijímat výzvy navigace prostřednictvím
soupravy headset, je nutné provést párování zařízení
s kompatibilní mobilní soupravou headset.
1 Umístěte soupravu headset a zařízení Navigator maximálně
do vzdálenosti 10 m (33 stop) od sebe.
2 V zařízení Navigator zapněte bezdrátovou technologii
Bluetooth.
3 Na soupravě headset zapněte bezdrátovou technologii
Bluetooth a zviditelněte ji pro ostatní zařízení Bluetooth.
4 V zařízení Navigator zvolte možnost Nastavení > Bluetooth
> Vyhledávání zařízení.
Vyberte
možnost OK.
5
Zobrazí se seznam blízkých zařízení Bluetooth.
6 Zvolte svou soupravu headset ze seznamu a vyberte
možnost OK.
Zařízení během navigace po trase odesílá výzvy navigace do
soupravy headset.
Zapnutí a vypnutí funkcí sluchátek
Můžete aktivovat nebo deaktivovat funkce spárovaných
sluchátek Bluetooth.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte spárovaná sluchátka Bluetooth.
3 Vyberte jednu nebo více možností:
• Chcete-li prostřednictvím sluchátek přijímat pokyny
z telefonu a navigační pokyny, vyberte možnost Telefon,
navigace.
• Chcete-li ve sluchátkách poslouchat přehrávání
mediálních souborů, vyberte možnost Média.
Párování telefonu
Před provedením párování zařízení s mobilním telefonem
musíte spárovat a připojit kompatibilní bezdrátovou soupravu
headset.
1 Umístěte soupravu headset a zařízení Navigator maximálně
do vzdálenosti 10 m (33 stop) od sebe.
7
2 V telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth
3
4
5
6
a nastavte telefon tak, aby byl viditelný.
V zařízení Navigator zvolte možnost Nastavení > Bluetooth
> Vyhledávání zařízení.
Vyberte možnost OK.
Zobrazí se seznam blízkých zařízení Bluetooth.
Zvolte telefon ze seznamu a zvolte tlačítko OK.
Postupujte podle pokynů na displeji telefonu a zařízení
Navigator.
Zapnutí a vypnutí funkcí smartphonu
Můžete aktivovat nebo deaktivovat funkce spárovaného
smartphonu.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte spárovaný smartphone.
3 Vyberte jednu nebo více možností:
• Chcete-li prostřednictvím zařízení Navigator přijímat nebo
uskutečňovat telefonní hovory, vyberte možnost Telefonní
hovory.
• Chcete-li se připojit k aplikaci Smartphone Link ve
smartphonu, vyberte možnost Smartphone Link
(Smartphone Link, strana 8).
• Chcete-li ovládat přehrávání mediálních souborů ve
smartphonu prostřednictvím zařízení Navigator vyberte
možnost Média (Informace o přehrávači Media Player,
strana 12).
Tipy po spárování zařízení
• Po provedení prvního spárování dojde při každém zapnutí
těchto zařízení k jejich automatickému propojení.
• Až bude telefon připojen k zařízení a k soupravě headset
s technologií Bluetooth, můžete přijímat hlasové hovory.
• Zařízení se při zapnutí pokouší připojit k poslednímu telefonu
nebo zařízení Bluetooth, ke kterému bylo připojeno.
• Pravděpodobně bude třeba nastavit telefon tak, aby se po
zapnutí zařízení k zařízení automaticky připojil.
Uskutečnění hovoru
Před uskutečněním telefonního hovoru musíte zařízení spárovat
s bezdrátovou soupravou headset a kompatibilním
smartphonem.
1 Vyberte možnost Telefon.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li vytočit číslo k sobě domů, vyberte možnost
Volat domů.
• Chcete-li vytočit číslo, vyberte možnost Vytočit, zadejte
telefonní číslo a vyberte možnost Vytočit.
• Chcete-li vytočit číslo pomocí hlasového příkazu, vyberte
možnost Hlasové vytáčení a vyslovte telefonní číslo.
• Chcete-li zavolat kontaktu z vašeho telefonního seznamu,
vyberte možnost Telefonní seznam a vyberte kontakt.
• Chcete-li zavolat na číslo, které jste nedávno vytočili nebo
z kterého jste přijali hovor, vyberte možnost Volaná čísla
a vyberte číslo.
Odpojení zařízení Bluetooth
Zařízení Bluetooth lze dočasně odpojit, aniž byste jej museli
odstranit ze seznamu spárovaných zařízení. Zařízení Bluetooth
se může v budoucnu automaticky připojit k vašemu zařízení
Navigator.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte zařízení k odpojení.
3 Zaškrtněte políčko vedle názvu spárovaného zařízení.
8
Odstranění spárovaného zařízení Bluetooth
Odstraněním spárovaného zařízení Bluetooth zabráníte jeho
automatickému připojení k zařízení Navigator v budoucnosti.
Odstraníte-li spárovaný smartphone, dojde také k odstranění
synchronizovaných telefonních kontaktů a historie volání ze
zařízení Navigator.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte zařízení Bluetooth a zvolte možnost Zrušit párování
zařízení.
Používání aplikací
Zobrazení souborů nápovědy
Výběrem možnosti Aplikace > Nápověda zobrazíte úplný
návod k obsluze.
Hledání v tématech nápovědy
Zvolte možnost Aplikace > Nápověda >
.
Služby Garmin Live
Abyste mohli používat služby Garmin Live, zařízení musí být
připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací
Smartphone Link. Při používání služby Garmin Live se
informace o vaší poloze přenášejí do Garmin. Informace
o poloze slouží k tomu, abyste získali ty nejaktuálnější
informace ze své oblasti.
Některé služby, jako je například počasí, jsou v zařízení
dostupné jako samostatné aplikace. Ostatní služby, například
doprava, rozšiřují stávající navigační funkce na zařízení. U
funkcí, které vyžadují přístup ke službám Garmin Live, se
zobrazuje symbol aplikace Smartphone Link a zobrazí se pouze
tehdy, je-li zařízení připojeno k podporovanému telefonu se
spuštěnou aplikací Smartphone Link.
Předplatné služeb Garmin Live
Než si budete moci předplatit služby Garmin Live, je nutné do
telefonu nainstalovat aplikaci Smartphone Link.
1 Spusťte v telefonu aplikaci Smartphone Link.
2 Vyberte možnost Služby Garmin Live.
Zobrazí se seznam služeb a ceny předplatného.
3 Vyberte službu.
4 Vyberte cenu.
5 Vyberte možnost Předplatit.
6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Smartphone Link
Smartphone Link je aplikace pro telefony, která umožňuje
synchronizovat data polohy s telefonem a získat přístup
k aktuálním informacím pomocí datového připojení telefonu.
Zařízení přenáší data z aplikace Smartphone Link
prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth. Aktuální
informace jsou k dispozici bezplatně a prostřednictvím plánů
předplatného Garmin služeb Live.
Při každém připojení zařízení k aplikaci Smartphone Link se
uložené polohy a naposledy nalezené polohy synchronizují
s telefonem.
Stažení aplikace Smartphone Link
Aplikace Smartphone Link je dostupná pro některé smartphony.
Informace o kompatibilitě a dostupnosti naleznete v obchodu
s aplikacemi pro váš telefon.
Stáhněte si aplikaci Smartphone Link z obchodu s aplikacemi
do podporovaného telefonu.
Informace o stažení a instalaci aplikací najdete v uživatelské
příručce k telefonu.
Používání aplikací
Odeslání polohy z telefonu do zařízení
Aplikace Smartphone Link je zaregistrována v telefonu jako
navigační aplikace.
1 V telefonu spustíte navigaci do zvolené polohy stisknutím
příslušného tlačítka (viz uživatelská příručka k telefonu).
V
2 menu aplikací vyberte možnost Smartphone Link.
Při příštím připojení zařízení k telefonu se poloha přenese do
naposledy nalezených položek v zařízení.
Zobrazení předpovědi počasí
Než budete moci tuto funkci použít, je nutné připojit zařízení
k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Smartphone
Link. Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 Vyberte den.
Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.
Zobrazení počasí poblíž jiného města
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí > Aktuální poloha.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte
město v seznamu.
• Chcete-li přidat oblíbené město, vyberte možnost Přidat
město a zadejte název města.
Zobrazení meteorologického radaru
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
Na mapě lze zobrazit animovanou, barevně rozlišenou
radarovou mapu aktuálních povětrnostních podmínek i ikonu
počasí. Ikona počasí se mění a zobrazuje počasí v blízkém
okolí, například déšť, sněžení a bouřky.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Meteorologický radar.
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
Při cestování se zařízením se na mapě mohou zobrazit
upozornění na nepříznivé počasí. Zobrazit můžete také mapu
upozornění na počasí poblíž své polohy nebo poblíž zvoleného
města.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Upozornění na nepříznivé počasí.
Kontrola stavu vozovky
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Silniční podmínky.
Garmin Tracker™
OZNÁMENÍ
Při sdílení informací o své poloze buďte opatrní.
Před použitím této funkce musíte zařízení připojit
k podporovanému smartphonu s aplikací Smartphone Link.
Aplikace Garmin Tracker umožňuje hlásit polohu, sledovat
ostatní a povolit ostatním, aby sledovali vaši polohu. Tato funkce
není k dispozici ve všech oblastech.
Používání aplikací
Nastavení aplikace Garmin Tracker
1 Vyberte možnost Aplikace > Tracker > Začínáme.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Změna přezdívky
Při prvním použití aplikace Garmin Tracker vás zařízení vyzve
k zadání přezdívky. Vaše přezdívka slouží vašim kontaktům či
sledujícím osobám k vaší identifikaci. Přezdívku lze kdykoli
změnit.
1 Vyberte možnost Aplikace > Tracker > > Profil.
2 Vyberte možnost Upr..
3 Zadejte přezdívku.
Zobrazení ID aplikace Garmin Tracker
Vaše ID aplikace Garmin Tracker slouží k jedinečné identifikaci
vašeho zařízení pro ostatní uživatele aplikace Garmin Tracker.
Ostatní uživatelé vás mohou pomocí vašeho ID aplikace Garmin
Tracker pozvat, abyste je sledovali.
> Profil.
Vyberte možnost Aplikace > Tracker >
Sledující osoby
Můžete pozvat jinou osobu, aby po zadané časové období
sledovala vaši polohu. Po uplynutí této doby již sledující osoba
nemůže zobrazit vaši polohu.
Sledující osobu můžete pozvat prostřednictvím e-mailové
adresy nebo ID aplikace Garmin Tracker. Pokud pozvete
sledující osobu prostřednictvím e-mailové adresy, musí vás tato
osoba sledovat prostřednictvím webových stránek Garmin.
Pokud pozvete sledující osobu prostřednictvím ID aplikace
Garmin Tracker, může vás tato osoba sledovat prostřednictvím
aplikace Garmin Tracker na svém zařízení.
Sledování ostatních
Než budete moci někoho sledovat pomocí svého zařízení, musí
vás tato osoba pozvat ke sledování prostřednictvím vašeho ID
aplikace Garmin Tracker.
1 Vyberte možnost Aplikace > Tracker > Zobrazit.
2 Vyberte osobu.
Na mapě se zobrazí poloha vybrané osoby.
Pozvání sledující osoby
Můžete pozvat jinou osobu, aby po zadané časové období
sledovala vaši polohu.
1 Vyberte možnost Aplikace > Tracker > Sledovat mě.
2 Vyberte příjemce nebo zadejte e-mailovou adresu nebo ID
aplikace Garmin Tracker.
POZNÁMKA: ID aplikace Garmin Tracker rozlišuje velká a
malá písmena.
3 Vyberte možnost Další.
4 Vyberte nebo zadejte zprávu.
5 Zadejte dobu trvání a vyberte možnost Další.
6 Vyberte možnost Odeslat.
Zrušení sledující osoby
Pokud zrušíte sledující osobu, nemůže již zobrazit vaši polohu.
1 Vyberte možnost Aplikace > Tracker > Zobrazit.
2 Vyberte ikonu .
3 Vyberte jednu nebo více sledujících osob a vyberte možnost
Konec sledování.
Aktivace účtů sociálních sítí pro aplikaci Garmin
Tracker
Než budete moci zveřejnit svou polohu na sociálních sítích
pomocí aplikace Garmin Tracker, je nutné aktivovat účty
sociálních sítí v aplikaci Smartphone Link ve smartphonu.
1 V kompatibilním smartphonu otevřete aplikaci Smartphone
Link.
9
2 Vyberte možnost
> Sociální sítě.
Sdílení stavu a polohy
Pokud chcete sdílet aktuální informace o své poloze nebo stavu
pomocí aplikace Garmin Tracker, musíte zařízení nejprve
spárovat s kompatibilním smartphonem s aplikací Smartphone
Link.
Aplikace Garmin Tracker vám umožní sdílet stav a polohu
s kontakty ve smartphonu a na vašich účtech sociálních sítí.
1 Vyberte možnost Aplikace > Tracker.
2 Vyberte možnost Jsem tady.
3 Vyberte příjemce aktuální informace o vašem stavu a vyberte
možnost Další.
POZNÁMKA: Než budete moci zveřejnit svůj stav nebo
polohu na účtech sociálních sítí, musíte do smartphonu
nainstalovat kompatibilní aplikace sociálních sítí.
4 Zadejte nebo vyberte zprávu.
5 Zkontrolujte zprávu a vyberte možnost Odeslat.
Skrytí stavu
Můžete skrýt svůj stav a polohu před lidmi, kteří vás sledují.
Vyberte možnost Aplikace > Tracker > Skrýt mě.
Plánovač trasy
Trasu může tvořit až 29 pomocných bodů a jedna cílová
destinace. Mezi jednotlivé pomocné body lze zahrnout až
125 tvarovacích bodů.
Informace pomocných bodech
Pomocné body jsou mezistupňové cíle v rámci cesty. Pomocný
bod je na mapě označen oranžovou vlajkou. Cesta může
obsahovat až 29 pomocných bodů a jednu cílovou destinaci.
Během navigace po cestě vám zařízení oznámí příjezd do
jednotlivých pomocných bodů.
Informace o tvarovacích bodech
Tvarovací body jsou mezistupňové body mezi jednotlivými cíli
nebo pomocnými body, které lze využívat k tvarování směru
trasy. Tvarovací bod je na mapě označen modrou tečkou. Mezi
jednotlivými cíli nebo pomocnými body může být až
125 tvarovacích bodů. Během navigace zařízení neoznamuje
příjezd do jednotlivých tvarovacích bodů.
Plánování cesty do cíle
Pomocí možnosti Plánovač trasy můžete vytvořit a uložit cestu
s jedním nebo více cíli.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte možnost Nová trasa.
3 Vyberte možnost Vybrat počáteční pozici.
4 Vyhledejte pozici (Hledání pozice podle kategorie, strana 3).
5 Vyberte možnost Vybrat.
6 Chcete-li přidat cílovou destinaci, vyberte možnost .
7 Vyberte možnost Další.
8 Zadejte název a zvolte možnost Hot..
Přidání bodů do cesty
POZNÁMKA: Než budete moci přidat tvarovací bod, musí cesta
obsahovat počáteční polohu, nejméně jeden pomocný bod a
cílovou destinaci.
Během vytváření nebo úprav cesty lze změnit libovolný
pomocný bod na tvarovací bod a opačně, jakýkoli tvarovací bod
lze změnit na pomocný bod.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte možnost Nová trasa.
3 Vyberte možnost Vybrat počáteční pozici.
4 Vyhledejte pozici (Hledání pozice podle kategorie, strana 3).
10
5 Vyberte možnost Vybrat.
6 Výběrem možnosti zadejte cílovou destinaci.
7 Výběrem možnosti vyberte alespoň jeden pomocný bod.
Pomocné body jsou označeny oranžovou vlajkou.
8 V případě potřeby vyberte oranžovou vlajku vedle
pomocného bodu a změňte jej na tvarovací bod.
Tvarovací body jsou označeny modrou tečkou.
9 Vyberte možnost Další.
10 Zadejte název a zvolte možnost Hot..
Plánování cesty
Ke každé poloze v rámci cesty můžete přidat informace pro
plánování, včetně požadovaného času příjezdu a doby pobytu
na každém z míst. To vám může pomoci naplánovat odjezd tak,
abyste do jednotlivých poloh na cestě dorazili včas.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte cestu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Čas odjezdu nebo Čas příjezdu do cíle.
5 Vyberte datum a čas a zvolte možnost Uložit.
6 Vyberte možnost Doba trvání.
7 Vyberte čas, který plánujete strávit v poloze, a možnost
Uložit.
8 V případě nutnosti u každé polohy zopakujte kroky 3 až 7.
Změna režimů přepravy na cestě
Můžete změnit režimy přepravy použité pro projetí uložené
cesty.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Zvolte trasu.
3 Vyberte možnost > Režim přepravy.
4 Vyberte režim přepravy.
5 Vyberte možnost Uložit.
Navigace k oblíbené trase
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte možnost Jet!.
4 Zobrazí-li se výzva, zvolte trasu.
Úprava uložené cesty
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Přejmenovat trasu.
• Vyberte možnost Upravit cíle pro přidání nebo odstranění
pozice nebo pro změnu pořadí pozic.
• Vyberte možnost Odstranit trasu.
• Chcete-li co nejefektivněji upravit zastávky na cestě,
zvolte možnost Optimalizovat pořadí.
Sdílení cest
Můžete sdílet cesty s kompatibilními zařízeními Garmin pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth.
1 Umístěte zařízení maximálně do vzdálenosti 10 m (33 stop)
od kompatibilního zařízení Garmin.
2 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy > > Sdílet >
Bluetooth.
3 Vyberte trasu a poté zvolte možnost Hot..
4 Vyberte zařízení ze seznamu a zvolte tlačítko OK.
Používání aplikací
Vytvoření trasy pro okružní cestu
Zařízení může vytvořit trasu pro okružní cestu pomocí zadané
počáteční polohy a vzdálenosti, doby nebo cíle.
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Aplikace >
Okružní cesta.
2 Vyberte možnost Počáteční pozice.
3 Vyberte možnost , vyberte polohu a vyberte možnost Vybrat.
4 Vyberte možnost Vlastnosti cesty.
5 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Vyberte vzdálenost a plánujte cestu
podle vzdálenosti.
• Vyberte možnost Vyberte dobu trvání a plánujte cestu
podle času.
• Vyberte možnost Vyberte cíl a plánujte cestu podle
zadané polohy.
6 Zadejte vzdálenost, dobu trvání nebo cíl.
7 Vyberte možnost:
• Pokud jste zadali vzdálenost nebo dobu trvání, vyberte
možnost Hot. > Vypočítat.
• Pokud vyberete cíl, zvolte možnost Vybrat.
8 Vyberte trasu a stiskněte tlačítko Jet!.
Prošlé trasy
Prošlá trasa je záznamem vaší cesty. Záznam prošlé trasy
obsahuje informace o zaznamenané trase, včetně času, polohy
a nadmořské výšky.
Zobrazení a uložení informací o prošlé trase
1 Vyberte možnost Aplikace > Ujeté trasy > Aktivní.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit všechny segmenty prošlé trasy, vyberte
možnost Všechny segm..
• Chcete-li zobrazit konkrétní segment prošlé trasy, vyberte
segment.
Prošlá trasa se zobrazí na mapě.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li uložit prošlou trasu, vyberte možnost Uložit
prošlou trasu.
• Chcete-li uložit prošlou trasu jako trasu, vyberte možnost
Uložit jako trasu.
• Chcete-li zobrazit graf nadmořské výšky, vyberte možnost
Profil nadmořské výšky.
Vymazání historie cestování
Zařízení zaznamenává vaši historii cestování, abyste se mohli
v budoucnu podívat na dříve prošlé trasy a cesty. Historie
cestování je na zařízení uložena šest měsíců. Historii cestování
můžete kdykoli vymazat. Máte možnost historii cestování také
vypnout z nabídky nastavení (Nastavení zařízení a soukromí,
strana 14).
Vyberte možnost Nastavení > Zařízení > Vym. hist.
cestov..
TracBack
®
Sledování poslední prošlé trasy
Funkce TracBack pořizuje záznam posledního úseku vašeho
pohybu. Můžete sledovat svou poslední prošlou trasu zpět
k předchozí poloze.
1 Vyberte možnost Aplikace > TracBack.
Na mapě se zobrazí poslední prošlé trasy.
2 Vyberte možnost Jet!.
Používání aplikací
Uložení poslední prošlé trasy jako trasy
Prošlou trasu můžete uložit jako trasu a později ji využít
k navigaci pomocí plánovače trasy (Navigace k oblíbené trase,
strana 10).
POZNÁMKA: Aplikace TracBack zobrazuje poslední prošlou
trasu. Další informace o prošlé trase můžete zobrazit v aplikaci
Prošlé trasy.
1 Vyberte možnost Aplikace > TracBack.
Na mapě se zobrazí poslední prošlé trasy.
2 Vyberte možnost > Uložit jako trasu.
3 Zadejte název a vyberte možnost Hot..
Používání kompasu
POZNÁMKA: Aby kompas mohl určit směr, musí se pohybovat.
Můžete navigovat pomocí kompasu GPS.
Vyberte možnost Aplikace > Kompas.
Zobrazení předchozích tras a cílů
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci
historie cestování.
Na mapě můžete zobrazit předchozí trasy a polohy, kde jste se
zastavili.
Vyberte možnost Aplikace > Historie cestování.
Použití světového času
1 Vyberte možnost Aplikace > Světový čas.
2 V případě nutnosti vyberte město, zadejte název města a
zvolte možnost Hot..
Zobrazení mapy světa
Vyberte možnost Aplikace > Světový čas > .
Noční hodiny se zobrazují ve stínované oblasti mapy.
Nastavení budíku
1 Vyberte možnost Aplikace > Budík.
2 Nastavte čas.
3 Zaškrtněte políčko Budík.
Použití kalkulačky
Vyberte možnost Aplikace > Kalkulačka.
Převádění jednotek
1 Vyberte možnost Aplikace > Přev. jednotek.
2 V případě potřeby zvolte tlačítko vedle možnosti Převod:,
vyberte kategorii měření a zvolte možnost Uložit.
3 V případě potřeby vyberte tlačítko a jednotku měření a zvolte
možnost Uložit.
4 Vyberte pole pod měnou, kterou chcete převádět.
5 Zadejte číslo a zvolte možnost Hot..
Nastavení převodních kurzů měn
Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Můžete aktualizovat převodní kurzy měn pro převod jednotek.
1 Vyberte možnost Aplikace > Přev. jednotek.
2 Stiskněte tlačítko vedle položky Převod:.
3 Vyberte možnost Měna, a zvolte možnost Uložit.
4 V případě potřeby vyberte tlačítko měny, vyberte jinou měnu
a zvolte možnost Uložit.
5 Vyberte tlačítko v dolní části obrazovky, které zobrazuje
převodní kurzy měn.
6 Vyberte políčko vedle měny.
7 Zadejte hodnotu a vyberte možnost Hot..
11
8 Vyberte možnost OK.
Media Player
Přehrávač médií, může přehrávat hudbu nebo zvuk z těchto
zdrojů:
• Hudební soubory uložené v zařízení Navigator.
• Zvuk Bluetooth ze spárovaného telefonu.
• Zvuk Bluetooth z kompatibilního přehrávače mp3 iPod.
Informace o přehrávači Media Player
Než začnete používat přehrávač Media Player, je nutné zařízení
spárovat s kompatibilní soupravou headset s technologií
Bluetooth a podporou profilu A2DP (Párování bezdrátové
soupravy headset, strana 7).
Výběrem položky přehrajete aktuální skladbu.
Výběrem položky nastavíte hlasitost.
Výběrem položky přehrajete aktuální skladbu od začátku.
Dvojím výběrem položky přehrajete předchozí skladbu ze
seznamu skladeb.
Výběrem položky přeskočíte aktuální skladbu.
Výběrem položky pozastavíte aktuální skladbu.
Výběrem položky zopakujete seznam skladeb.
Výběrem položky náhodně přehrajete seznam skladeb.
Výběrem položky změníte zdroj médií.
Vytváření seznamu skladeb v počítači
1 Pomocí počítače a audio programu vytvořte seznam skladeb
hudebních souborů.
Seznam
skladeb nebo soubor ve formátu M3U8 uložte do
2
stejného umístění jako hudební soubory.
3 V případě potřeby odstraňte cesty k názvům souboru
v souboru M3U pomocí textového editoru.
4 Přeneste seznam skladeb a hudební soubory do zařízení.
Dálkové ovládání VIRB
®
Funkce dálkového ovládání VIRB vám umožní ovládat akční
kameru VIRB pomocí vašeho zařízení. Akční kameru VIRB
můžete zakoupit na webové stránce www.garmin.com/VIRB.
Ovládání akční kamery VIRB
Než budete moci využít funkci dálkového ovládání VIRB, musíte
aktivovat nastavení dálkového ovládání fotoaparátu VIRB. Další
informace naleznete v návodu k obsluze zařízení VIRB.
1 Zapněte kameru VIRB.
2 Na zařízení Navigator vyberte možnost Aplikace > Dál. ov.
VIRB.
Počkejte,
až se zařízení připojí ke kameře VIRB.
3
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li nahrát video, vyberte možnost Spustit záznam.
• Chcete-li ukončit nahrávání videa, vyberte možnost
Ukončit záznam.
• Chcete-li pořídit fotografii, vyberte možnost Snímek.
Přehrávání hudby
Než začnete přehrávat hudbu, je nutné zařízení spárovat
s kompatibilní soupravou headset s technologií Bluetooth a
podporou profilu A2DP (Párování bezdrátové soupravy headset,
strana 7).
1 Vyberte možnost Aplikace > Media Player.
2 Vyberte možnost:
• Výběrem položky změníte zdroj médií.
• Pomocí možnosti Procházet můžete vybrat skladbu,
seznam skladeb nebo hudební soubor.
POZNÁMKA: Při prvním procházení souborů médií může
stáhnutí dat hudby trvat až 30 sekund.
Výměna zdroje médií
Můžete změnit zdroj pro přehrávání médií ve svém zařízení.
1 Vyberte možnost Aplikace > Media Player > .
2 Zvolte zdroj médií.
Úprava aktuálního seznamu skladeb
Chcete-li upravit aktuální seznam skladeb, je třeba poslouchat
hudbu v přehrávači Media Player.
1 Vyberte seznam skladeb.
2 Vyberte možnost:
• Výběrem možnosti Přidat přidáte skladbu na konec
seznamu skladeb.
• Vyberte skladbu a výběrem možnosti Odebrat skladby
odeberte skladbu ze seznamu skladeb.
Podporované typy souborů
Zařízení podporuje hudební soubory typu MP3 a M3U a hudební
soubory seznamů skladeb M3U8.
Vytvoření seznamu skladeb
1 Vyberte možnost Procházet > Seznamy skladeb > Nový
sez. skladeb.
2 Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb.
3 Po přidání skladeb do seznamu vyberte možnost Zpět.
12
Doprava
OZNÁMENÍ
Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo
aktuálnost dopravních informací.
Dopravní informace jsou k dispozici pouze prostřednictvím
aplikace Smartphone Link.
Informace o dopravě na vaší trase
Pokud dojde ke zpoždění na trase, na mapě se zobrazí
upozornění a zařízení vypočítá alternativní trasu, kterou se
zpoždění vyhne. Můžete zvolit, zda se alternativní trasy mají
používat automaticky nebo na vyžádání. Zařízení vás může vést
hustou dopravou, pokud neexistuje lepší alternativní trasa. Doba
zpoždění je automaticky přidána k odhadovanému času příjezdu
do cíle.
Zobrazení nadcházející dopravy
Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase
nebo cestě, kterou jedete.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu
na pravé straně mapy.
2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.
Ruční nastavení vyhnutí se husté dopravě na trase
.
1 Na mapě zvolte možnost
2 Vyberte možnost Provoz na trase.
3 V případě potřeby pomocí šipek zobrazíte další zpoždění na
trase.
4 Vyberte možnost
> Vyhnout se.
Cesta jinou trasou
Nechcete-li, aby zařízení automaticky používalo alternativní
trasy, můžete alternativní trasu zahájit ručně a vyhnout se tak
zpoždění provozu.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
Doprava
2 Vyberte možnost Jiná trasa.
3 Vyberte možnost Jet!.
jako úložiště map a dat, ale také k ukládání souborů, například
map, obrázků, informací o schránkách s poklady, tras, trasových
bodů a uživatelských bodů zájmu.
Zobrazení dopravy na mapě
Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a
zpoždění na blízkých silnicích.
1 Na mapě zvolte možnost > Doprava.
2 V případě potřeby vyberte možnost > Legenda dopravy a
zobrazte si legendu na mapě dopravy.
Doprava ve vaší oblasti
Vyhledávání dopravních událostí
1 Na mapě zvolte možnost > Doprava > Dopravní
podmínky.
2 Vyberte ikonu .
3 Vyberte položku ze seznamu.
4 Pokud existuje více než jedna dopravní událost, ostatní
události zobrazíte pomocí šipek.
Zobrazení dopravní události na mapě
.
1 Na mapě zvolte ikonu
2 Vyberte dopravní událost.
Porozumění dopravním informacím
Legenda dopravy popisuje ikony a barvy použité na mapě
dopravy.
1 Na mapě zvolte možnost > Doprava.
2 Vyberte možnost Legenda dopravy.
trafficTrends™
Po trafficTrends zapnutí funkce zařízení využívá k výpočtu
efektivnějších tras dopravní informace z minulosti.
POZNÁMKA: Na základě vývoje dopravní situace pro daný den
v týdnu nebo čas dne mohou být vypočteny různé trasy.
Chcete-li zařízení zabránit v nahrávání informací o dopravě,
vypněte funkci trafficTrends.
Vyberte možnost Nastavení > Doprava > trafficTrends™.
Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.
1 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.
2 Větší koncovku kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.
Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení
připojeného k počítači.
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení
objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo
vyměnitelný disk.
Přenos dat z počítače
1 Připojte zařízení k počítači (Připojení zařízení k počítači,
2
3
4
5
strana 13).
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení
objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo
vyměnitelný disk.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Procházením vyhledejte složku v zařízení.
POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků
byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.
Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Přizpůsobení zařízení
Nastavení mapy a vozidla
Vypnutí dopravy
1 Vyberte možnost Nastavení > Doprava.
2 Zrušte zaškrtnutí políčka Doprava.
Správa dat
Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou
kartu pro další ukládání dat.
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
®
Typy souborů
Zařízení podporuje následující typy souborů.
• Soubory map a trasových bodů ze softwaru pro mapování
myGarmin™, například BaseCamp™ a HomePort™
(Uživatelské body zajmu, strana 16).
• Soubory uživatelských bodů zájmů GPI ze softwaru Garmin
POI Loader (Instalace softwaru POI Loader, strana 16).
• Zvukové soubory MP3.
Informace o paměťových kartách
Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete
zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti
Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty lze použít nejen
Správa dat
Připojení zařízení k počítači
6
Deaktivace funkce trafficTrends
®
Instalace paměťové karty
POZNÁMKA: Zařízení podporuje paměťové karty microSD
microSDHC a microSDXC. Nepodporuje systém exFAT.
Paměťové karty musí být naformátovány jako FAT32.
1 Odstraňte ze zařízení zadní kryt a baterii.
2 Vložte paměťovou kartu do slotu na zařízení.
3 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.
Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo.
Vozidlo: Nastaví ikonu, která představuje vaši pozici na mapě.
Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.
Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte
detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.
Téma mapy: Změní barvu mapových dat.
Tlačítka mapy: Nastaví zkratky, které se zobrazují v menu
nástrojů mapy.
Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazená na stránce mapy
(Přizpůsobení vrstev mapy, strana 6).
Palubní desky: Nastaví rozložení palubní desky.
Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro
optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět
přiblížení nebo oddálení ručně.
myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.
Aktivace map
Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.
TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na
adresu http://buy.garmin.com.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > myMaps.
2 Vyberte mapu.
13
Nastavení navigace
Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
Režim výpočtu: Nastaví metodu výpočtu trasy.
Přepočet trasy: Nastaví předvolby přepočtu při navigaci mimo
aktivní trasu.
Vyhýbat se: Nastaví, kterým typům silnic na trase se chcete
vyhnout.
Vlastní objížďky: Umožní vám vyhnout se určitým oblastem
nebo silnicím.
Pokročilé objížďky: Nastaví délku objížďky.
Placené silnice: Nastaví předvolby pro vyhýbání se placeným
silnicím.
Mýtné: Nastaví předvolby pro vyhýbání se placeným silnicím a
dálničním známkám.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech
oblastech.
Bezpečnostní režim: Vypíná všechny funkce, které vyžadují
značnou míru pozornosti obsluhující osoby, a mohly by
odvádět její pozornost během řízení.
Aut. přeskočit tr. body: Nastaví zařízení tak, aby automaticky
přeskakovalo trasové body.
Simulátor GPS: Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří
energii baterie.
Nastavení displeje
Vyberte možnost Nastavení > Displej.
Orientace: Umožní nastavit displej na zobrazení na výšku
(vertikální) nebo na šířku (horizontální).
Barevný režim: Umožní vybrat denní nebo noční barevný
režim. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení bude denní
nebo noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.
Jas: Umožní nastavit jas displeje.
Prodleva displeje: Umožní nastavit dobu nečinnosti zařízení
čerpajícího energii z baterie, po které se přepne do režimu
spánku.
Snímek obrazovky: Umožňuje pořizovat snímky obrazovky
zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce
Screenshot v paměti zařízení.
Nastavení technologie Bluetooth
Chcete-li otevřít nastavení Bluetooth, v hlavním menu vyberte
možnost Nastavení > Bluetooth.
Bluetooth: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.
Viditelnost: Umožňuje bezdrátovým soupravám headset a
telefonům, aby zařízení našly.
Vyhledávání zařízení: Vyhledá zařízení Bluetooth v blízkosti.
Přezdívka: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše
zařízení vybavená Bluetooth bezdrátovou technologií.
Aut. přehrát hudbu: Umožňuje automatické přehrávání hudby
z kompatibilního zařízení Bluetooth, pokud je připojeno.
Deaktivování Bluetooth
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte možnost Bluetooth.
Nastavení dopravy
Vyberte možnost Nastavení > Doprava.
Doprava: Aktivuje dopravu.
trafficTrends™: Aktivuje funkci trafficTrends.
Nastavení jednotek a času
Chcete-li otevřít stránku Nastavení jednotek a času, v hlavním
menu vyberte možnost Nastavení > Jednotky a čas.
14
Aktuální čas: Umožňuje nastavit čas zařízení.
Časový formát: Umožňuje vybrat zobrazení času ve
12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.
Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.
Formát souřadnic: Nastaví formát souřadnic a datum
používané pro geografické souřadnice.
Nastavení jazyka a klávesnice
Chcete-li otevřít Nastavení jazyka a klávesnice, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Jazyk a klávesnice.
Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.
Jazyk textu: Nastaví texty zobrazované na obrazovce do
zvoleného jazyka.
POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka
dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například
názvů ulic.
Jazyk klávesnice: Aktivuje jazyky klávesnice.
Rozložení klávesnice: Nastaví rozložení klávesnice.
Přizpůsob. klávesnice: Nastaví zařízení, aby vybralo optimální
rozložení klávesnice při přepínání mezi režimy přepravy.
Nastavení varovných bodů
POZNÁMKA: Musíte mít načteny uživatelské body zajmu (BZ),
aby se zobrazila upozornění na varovné body.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Vyberte možnost Nastavení > Varovné body.
Audio: Nastaví typ upozornění, které zazní při přiblížení
k varovným bodům.
Upozornění: Nastaví typ varovných bodů, při nichž se mají
přehrávat upozornění.
Nastavení zařízení a soukromí
Chcete-li otevřít nastavení zařízení, vyberte možnost Nastavení
> Zařízení.
Informace o: Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a
informace o několika dalších softwarových funkcích.
Garmin Lock: Umožňuje zamknout zařízení zadáním
čtyřmístného číselného kódu PIN a nastavením bezpečnostní
pozice.
EULA: Zobrazí licenční smlouvu s koncovým uživatelem.
POZNÁMKA: Tyto informace potřebujete k aktualizaci
systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových
dat.
Ohlašování pozice: Umožňuje sdílet údaje polohy se
společností Garmin za účelem zlepšování obsahu.
Historie cestování: Umožňuje zařízení zaznamenávat
informace pro funkce myTrends, Historie cestování a
Protokol cesty.
Vym. hist. cestov.: Vymaže vaši historii cestování pro funkce
myTrends, Historie cestování a Protokol cesty.
Obnovení nastavení
Je možné obnovit kategorii nastavení nebo veškerá nastavení
na výchozí hodnoty z výroby.
1 Vyberte možnost Nastavení.
2 V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.
3 Vyberte možnost > Obnovit.
Dodatek
Napájecí kabely
Zařízení lze napájet různými způsoby.
Dodatek
• Napájecí kabel do vozidla
• Kabel USB
• Napájecí adaptér (volitelné příslušenství)
Nabíjení zařízení
Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.
• Připojte zařízení k napájecímu kabelu do vozidla, když se
nachází v držáku do vozidla.
• Připojte zařízení k počítači pomocí přibaleného kabelu USB.
• Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího
adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro
místní elektrickou síť.
Péče o zařízení
OZNÁMENÍ
Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Nepoužívejte k čištění zařízení vysokotlakou páru ani vodu,
mohlo by dojít k jeho poškození.
Zařízení obsahuje citlivé elektronické součásti, které se mohou
trvale poškodit, pokud jsou vystaveny nadměrným nárazům
nebo vibracím překračujícím rámec běžného použití motocyklu
nebo automobilu. Chcete-li snížit nebezpečí poškození zařízení,
dejte pozor, aby vám zařízení neupadlo na zem a nepoužívejte
jej v prostředích s extrémním působením otřesů a vibrací.
Čištění vnějšího krytu
OZNÁMENÍ
Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly
poškodit plastové součásti.
1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky)
pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího
prostředku.
2 Otřete ho do sucha.
Čištění dotykové obrazovky
1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte
zařízení od zdroje napájení.
4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.
Zabránění krádeži
• Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
• Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného
držáku.
• Nenechávejte zařízení na palubní desce.
• Zaregistrujte si zařízení na webových stránkách
http://my.garmin.com.
Prodloužení životnosti baterie
• Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
• Přepněte zařízení do režimu spánku (Přechod do režimu
spánku, strana 2).
• Snižte jas obrazovky.
• Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.
• Vypnout Bluetooth (Deaktivování Bluetooth, strana 14).
• Zkraťte dobu pro možnost Prodleva displeje.
Dodatek
Výměna baterie
Pokud potřebujete vyměnit baterii v zařízení, obraťte se na
svého prodejce motocyklů BMW. Informace o správné likvidaci
baterie získáte ve svém místním středisku pro likvidaci odpadů.
Zamknutí zařízení
Garminje systém ochrany před krádeží, který slouží k uzamčení
zařízení. Při každém zapnutí zařízení zadejte kód PIN
obsahující čtyři čísla anebo zajeďte na bezpečnostní pozici.
1 Vyberte možnost Nastavení > Zařízení > Garmin Lock.
2 Vyberte možnost Uzamknout zařízení.
Výměna pojistky v napájecím kabelu do
vozidla
POZNÁMKA: Napájecí kabel do vozidla je volitelné
příslušenství.
OZNÁMENÍ
Při výměně pojistky neztraťte malé součástky a zkontrolujte, zda
jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití
ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně
sestaven.
Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné
vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.
1 Odšroubujte uzávěr À.
2
3
4
5
Sejměte koncovku, stříbrnou špičku Á a pojistku Â.
Vložte rychlou pojistku F 3 A.
Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
Našroubujte uzávěr zpět na napájecí kabel do vozidla Ã.
Nákup doplňkových map
1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce
(www.garmin.com).
2 Klikněte na záložku Mapy.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Kamery na semaforech a rychlostní radary
OZNÁMENÍ
Společnost Garmin neodpovídá za přesnost nebo za následky
používání databází kamer na semaforech nebo rychlostních
kamer.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech
nebo modelech produktu.
Informace o polohách kamer na semaforech a rychlostních
radarů jsou dostupné v některých oblastech a modelech
produktů. Přejděte na webovou stránku garmin.com
/speedcameras a zkontrolujte dostupnost a kompatibilitu nebo
zakupte předplatné či jednorázovou aktualizaci. Kdykoli si
můžete zakoupit nový region nebo rozšířit stávající předplatné.
Databázi kamer ve vašem zařízení můžete aktualizovat na
stránce mygarmin.com. Zařízení byste měli často aktualizovat,
abyste přijímali nejaktuálnější informace o kamerách.
Pro některá zařízení a regiony mohou být základní údaje
o kamerách na semaforech nebo rychlostních radarech součástí
zařízení. Obsažené údaje nemusí zahrnovat aktualizace nebo
předplatné.
15
Uživatelské body zajmu
Uživatelské body zájmu jsou vlastní body na mapě. Mohou
obsahovat výstrahy, které vás upozorní na to, že jste v blízkosti
označeného bodu, nebo na to, že jedete rychleji než je povolená
rychlost.
Instalace softwaru POI Loader
Můžete vytvořit nebo stáhnout seznamy uživatelských bodů
zájmu a nainstalovat je do zařízení pomocí softwaru POI
Loader.
1 Přejděte na adresu www.garmin.com/poiloader.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Používání souborů nápovědy k softwaru POI Loader
Další informace o softwaru POI Loader naleznete v souboru
nápovědy.
Otevřete software POI Loader a klikněte na tlačítko
Nápověda.
Hledání bodů zájmu
Než budete moci nalézt uživatelské body zájmu, je nutné nahrát
uživatelské body zájmu do zařízení pomocí softwaru POI Loader
(Instalace softwaru POI Loader, strana 16).
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie.
2 Přejděte do části Jiné kategorie a vyberte kategorii.
Zakoupení příslušenství
Přejděte na adresu garmin.com/accessories.
Odstranění problémů
Zařízení nevyhledává satelitní signály.
• Ujistěte se, zda je vypnut simulátor GPS.
• Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a
stromů.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Zařízení se ve vozidle nenabíjí
• Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu.
• Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do
elektrické zásuvky.
• Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje mezi 0° až
45 °C (32° až 113 °F).
• Ověřte, zda pojistka v napájecí zásuvce ve vozidle není
rozbitá.
Dotyková obrazovka nereaguje na moje
doteky
1 Vypněte zařízení.
2 Podržte prst v levém horním rohu displeje a zařízení zapněte.
3 Držte displej, dokud se zařízení nespustí.
Zobrazí se obrazovka kalibrace.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Přísavný držák na čelním skle nedrží
1 Očistěte přísavný držák i sklo čisticím alkoholem.
2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
3 Namontujte přísavný držák.
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá
• Snižte jas obrazovky.
• Zkraťte dobu prodlevy displeje.
16
• Vypněte bezdrátovou technologii Bluetooth (Deaktivování
Bluetooth, strana 14).
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte je do režimu spánku
(Přechod do režimu spánku, strana 2).
• Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
• Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.
Indikátor baterie je nepřesný
1 Nechte zařízení úplně vybít.
2 Zařízení plně nabijte, aniž byste cyklus nabíjení přerušovali.
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako
vyměnitelná jednotka
U většiny počítačů se zařízení připojuje pomocí protokolu MTP
(Media Transfer Protocol). V režimu MTP se zařízení zobrazuje
jako přenosné zařízení a nikoli jako vyměnitelná jednotka.
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako
přenosné zařízení
V počítačích Mac a v některých počítačích Windows se zařízení
připojuje prostřednictvím režimu velkokapacitního paměťového
zařízení USB. V režimu velkokapacitního paměťového zařízení
USB se zařízení zobrazuje jako odpojitelná jednotka nebo
svazek a nikoli jako přenosné zařízení. Windows verze před
systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 3 využívají
režim velkokapacitního paměťového zařízení USB.
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani
jako přenosné zařízení, ani jako vyměnitelný
disk
1 Odpojte kabel USB ze svého počítače.
2 Vypněte zařízení.
3 Zapojte kabel USB do portu USB počítače a do zařízení.
TIP: Zařízení musí být připojeno přímo k portu USB a nikoli
k rozbočovači USB.
Zařízení se automaticky zapne a přejde do režimu MTP nebo do
režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB. Na
obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného
k počítači.
Telefon se nepřipojuje k zařízení
• Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
Možnost Bluetooth musí být zapnuta.
• Zapněte v telefonu bezdrátovou technologii Bluetooth a
přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
• Další informace naleznete na stránce www.garmin.com
/bluetooth.
Zařízení je zamčené nebo nereaguje
1 Podržte zapínací tlačítko po dobu 10 sekund.
Zařízení se vypne.
Zapněte
zařízení (Zapnutí zařízení, strana 1).
2
Potřebuji vymazat svá uživatelská data
1 Připojte zařízení k počítači.
2 Pomocí prohlížeče v počítači otevřete zařízení nebo jednotku
3
4
5
6
a otevřete složku Internal Storage.
Ve složce Internal Storage odstraňte složku GPX.
Odpojte zařízení od počítače a počkejte 10 sekund.
Zapněte zařízení.
Jakmile ze zobrazí informace o autorských právech, podržte
dolní pravý roh obrazovky zařízení.
Odstranění problémů
7 Přidržte obrazovku, dokud se nezobrazí zpráva.
8 Volbou možnosti Ano vymažte všechna uživatelská data.
Technické údaje
Stupeň vodotěsnosti
IEC 60529 IPX7*
Rozsah provozních teplot
Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Rozsah nabíjecí teploty
0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Vstup napájení (napájecí
8 až 28 V DC
kabel do vozidla, motocyklové
nebo externí napájení)
Vstup napájení (USB)
5 V ±0,25 V
Výdrž baterie
Až 2 hodiny v závislosti na používání a
nastavení
Typ baterie
Vyměnitelná lithium-iontová baterie
Rozsah napětí baterie
7 V až 8,4 V
Radiofrekvenční protokol
Bezdrátová technologie Bluetooth
2,4 GHz ANT+ protokol pro
bezdrátovou komunikaci (pro dálkové
ovládání VIRB)
®
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po
dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových
stránkách www.garmin.com/waterrating.
Technické údaje
17
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného
souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu
bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace
o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
ANT+ , Garmin , logo společnosti Garmin, TracBack a VIRB jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností
registrované v USA a dalších zemích. BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ a trafficTrends™ jsou ochranné
známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti
Garmin.
Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci.
microSD™ je ochranná známka společnosti SD-3C. Windows je registrovaná ochranná zámka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených
státech a/nebo dalších zemích. iPod a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
BMW je registrovaná ochranná známka společnosti BMW AG.
Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem energie LPS.
M/N: A03069
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Vytištěno na Tchaj-wanu
www.garmin.com/support
Duben 2018
190-02103-41_0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising