Garmin | BMW Motorrad Navigator VI | User manual | Garmin BMW Motorrad Navigator VI Brukerveiledning

Garmin BMW Motorrad Navigator VI Brukerveiledning
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
ANT+ , Garmin , Garmin-logoen, TracBack og VIRB er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper, registrert i USA og andre land. BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™,
nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ og trafficTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
Navnet og logoen til Bluetooth eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. microSD™ er et varemerke for SD-3C. Windows er et registrert
varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. iPod and Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
®
®
®
®
BMW er et registrert varemerke for BMW AG.
®
Dette produktet i klasse III skal få begrenset strømtilførsel.
Modellnummer: A03069
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Kontaktinformasjon
Hvis du får problemer når du bruker BMW Navigator, eller hvis
du har spørsmål, kan du kontakte forhandleren for BMW
Motorrad.
Sette inn batteriet
1 Finn skrutrekkeren À som fulgte med i produktesken.
Slå på enheten
MERK: Enheten slås på automatisk hvis den er i motorsykkeleller bilbraketten (tilleggsutstyr) og hvis den eksterne
strømkabelen er koblet til og slått på.
Trykk på av/på-tasten.
Slå av enheten
1 Hold inne av/på-tasten til det vises en melding på skjermen.
Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/påtasten før meldingen vises, går enheten i dvalemodus.
2 Velg Av.
Nullstille enheten
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.
Hold av/på-tasten inne i ti sekunder.
Fjerne batteriet
Du kan fjerne batteriet hvis du ikke har tenkt til å bruke enheten
over en lengre periode.
1 Løsne skruene, og fjern dekselet til batterirommet.
2 Trykk på og hold inne utløsertappen À på batterikontakten,
og dra kontakten ut av enheten Á.
2 Finn litiumionbatteriet i produktesken.
3 Løsne skruene, og fjern dekselet til batterirommet.
4 Sett eventuelt inn et microSD™ kort Á i enheten.
Installere enheten i motorsykkelbraketten
FORSIKTIG
Før du kjører, må du kontrollere at toppen av luken er flat og
jevn med toppen av enheten og braketten.
5 Sett inn batteriet med kabelen øverst.
6 Sett inn batterikontakten  i batteriporten Ã.
MERK: Motorsykkelbraketten er ikke inkludert i alle sett.
1 Sett bunnen av enheten inn i holderen.
2 Vipp enheten bakover til den klikker på plass og til toppen av
7 Sett inn batteridekselet, oversiden først Ä.
låsen er i flukt med overflaten rundt motorsykkelbraketten.
MERK: Fjern enheten fra motorsykkelbraketten før du kobler en
batterilader til motorsykkelen. Hvis du vil fjerne enheten, trykker
du på utløserknappen À på siden av braketten.
Om motorsykkelbraketten
Du kan bruke knappene på motorsykkelbraketten til å få tilgang
til bestemte funksjoner på enheten.
MERK: Du finner mer informasjon om monteringsalternativene
for Navigator-enheten, i brukerveiledningene som følger med
motorsykkelen.
8 Lukk batteridekselet Å, og stram til skruene.
MERK: Ikke stram skruene for mye.
Komme i gang
1
2 Gå til garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Aktivere livstidskart
À
Velg for å zoome inn og ut på kartet.
Velg for å bruke funksjoner som er merket med
Á
Velg for å vise kartet, kompasset, tripcomputeren og mediespilleren.
Hold for å åpne innstillingene for lysstyrke.
Â
eller
.
Velg for å høre den gjeldende beskjeden når du har koblet til en
hjelm eller hodetelefoner med Bluetooth .
Hold for å åpne lydinnstillingene.
®
MERK: Livstidskart gjelder ikke for produkter som ikke har
forhåndslastede kart.
MERK: Med livstidskart får du kartdataoppdateringer når og hvis
slike oppdateringer gjøres tilgjengelige av Garmin, gjennom
levetiden til ett kompatibelt produkt fra Garmin eller til Garmin
ikke lenger mottar kartdata fra en tredjepartsleverandør,
avhengig av hva som inntreffer først. Du finner definisjonen av
et produkts "levetid" og andre viktige vilkår og betingelser på
www.garmin.com/numapslifetime.
1 Gå til www.garmin.com/express.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
MERK: Hvis du registrerer enheten, kan du motta epostvarsler når det finnes tilgjengelige kartoppdateringer.
Montere enheten i en bil
Om dvalemodus
MERK: Bilbraketten følger med det valgfrie bilsettet.
Du kan bruke dvalemodus for å spare batteristrøm når enheten
ikke er i bruk. Dvalemodus krever svært lite strøm, og et ladet
batteri varer flere uker hvis enheten er i dvalemodus.
LES DETTE
Før du monterer enheten, må du kontrollere lokale lover
angående montering på frontruten.
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten
slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår
du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at
batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
Ikke bruk sugekoppbraketten på en motorsykkel.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
1 Koble den lille enden av strømkabelen for bil À til porten på
siden av bilbraketten Á.
Gå inn i dvalemodus
Trykk på
-tasten.
Gå ut av dvalemodus
Trykk på
-tasten mens enheten er i dvalemodus.
Justere lysstyrken på skjermen
1 Velg Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke.
2 Velg et alternativ:
• Velg
eller
for å justere lysstyrken på skjermen.
• Velg Automatisk for å justere lysstyrken automatisk.
MERK: Innstillingen for automatisk lysstyrke er bare
tilgjengelig når enheten er montert på motorsykkelen.
Justere volumet
1 Velg Volum.
2 Velg et alternativ:
• Velg
• Velg
• Velg
2 Fjern den gjennomsiktige plasten fra sugekoppen.
3 Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en lofri klut.
4 Trykk sugekoppen  mot frontruten, og skyv spaken Ã
5
6
7
8
bakover mot frontruten.
Klikk braketten på plass på sugekoppen.
Sett bunnen av enheten inn i holderen.
Vipp enheten bakover til den klikker på plass.
Koble den andre enden av strømkabelen i en strømkilde.
eller
for å justere volumet.
for å dempe enheten.
for å få flere alternativer.
Ikoner på statuslinjen
Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på
statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du
kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer
informasjon.
Status for GPS-signal.
Status for Bluetooth teknologi (vises når Bluetooth er
aktivert).
Koblet til Smartphone Link.
Støtte og oppdateringer
Indikator for transportmodus. Gjør det mulig å velge modus
for bil, motorsykkel eller utenfor vei.
På Garmin Express™ (garmin.com/express) får du enkelt tilgang
til følgende tjenester for Garmin enheter.
• Produktregistrering
• Produktveiledninger
• Programvareoppdateringer
• Kart- eller løypeoppdateringer
Gjeldende klokkeslett.
®
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2
Batteristatus.
Velge en transportmodus
Velg
.
Batteriinformasjon
Enheten begynner å lade når den kobles til strøm.
Komme i gang
Statusen til det interne batteriet vises med
på statuslinjen.
Angi klokkeslett
1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av
GPS-informasjon, velger du Automatisk.
• Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp
eller ned.
Bruke knappene på skjermen
Knappene på skjermen brukes til å navigere på sidene, i
menyene og i menyalternativene på enheten.
• Velg
for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
• Hold nede
for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
• Velg eller for å bla gjennom lister eller menyer.
• Hold nede eller for å bla raskere.
• Velg
for å vise en hurtigmeny med alternativer for det
gjeldende skjermbildet.
Bruke tastaturet på skjermen
Du finner informasjon om hvordan du endrer tastaturlayout
under Innstillinger for språk og tastatur (Innstillinger for språk og
tastatur, side 14).
• Velg for å slette et søk.
• Velg
for å slette et tegn.
• Velg for å endre språkmodus for tastaturet.
• Velg
for å legge inn spesialtegn, for eksempel
skilletegn.
• Velg for å bytte mellom små og store bokstaver.
Om posisjoner
Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for
eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og
gateinformasjon. Du kan bruke kategoriene til å søke etter
forretninger og attraksjoner i nærheten. Du kan også søke etter
adresser, koordinater, byer og veikryss.
Finne forhandlere for BMW
Du kan finne forhandleren for BMW som er nærmest din
posisjon.
Velg Hvor skal du? > BMW Motorrad.
Kontaktinformasjon
Hvis du får problemer når du bruker BMW Navigator, eller hvis
du har spørsmål, kan du kontakte forhandleren for BMW
Motorrad.
Finne posisjoner
Finne en posisjon etter kategori
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3 Velg eventuelt en underkategori.
4 Velg en posisjon.
Søke i en kategori
Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte
kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de tre siste
bestemmelsesstedene du valgte.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3 Velg en kategori.
Om posisjoner
4 Velg et bestemmelsessted fra hurtigsøklisten hvis det er
aktuelt.
5 Velg eventuelt riktig bestemmelsessted.
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en
kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg Angi søk i søkelinjen.
3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du
kategorinavn (for eksempel "kino").
• Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele
eller deler av navnet.
• Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du
gatenummer og gatenavn.
• Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du
gatenummer, gatenavn, by og delstat.
• Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
• Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegradsog lengdegradskoordinater.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger
du søkeordet.
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger
du .
6 Velg eventuelt en posisjon.
Endre søkeområdet
1 Gå til hovedmenyen, og velg Hvor skal du?.
2 Velg Søker i nærhet. av:.
3 Velg et alternativ.
Finne en posisjon ved å se på kartet
Du må aktivere kartlaget for steder langs veien før du kan finne
steder inkludert i kartdatene, for eksempel restauranter, sykehus
og bensinstasjoner (Tilpasse kartlagene, side 6).
1 Velg Se på kart.
2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
3 Velg eventuelt og et kategoriikon for å vise bare en
bestemt kategori av steder.
Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på kartet.
4 Velg et alternativ:
• Velg en posisjonsmarkør.
• Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en
adresseposisjon.
Velg
eventuelt posisjonsbeskrivelsen for å vise
5
tilleggsinformasjon.
Finne en adresse
MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av
kartdataene som er lastet inn på enheten.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg eventuelt Søker i nærhet. av: hvis du vil endre
søkeområde (Endre søkeområdet, side 3).
3 Velg Adresse.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi
adresseinformasjon.
5 Velg adressen.
3
Vise posisjoner som nylig er funnet
4 Velg OK.
Enheten lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har
funnet.
Velg Hvor skal du? > Nylig.
Starte en rute til en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg eventuelt en kategori, eller velg Alle lagrede steder.
3 Velg en posisjon.
4 Velg Kjør!.
Tømme listen over steder som nylig er funnet
Velg Hvor skal du? > Nylig >
> Tøm > Ja.
Finne parkering
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Parkering.
2 Velg en parkeringsplass.
Finne forrige parkeringsplass
Hvis du kobler enheten fra bilstrømmen mens enheten er på,
lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.
Velg Programmer > Forrige plass.
Søkeverktøy
Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner
ved å følge instruksjonene på skjermen.
Finne et veikryss
Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to
gater, motorveier eller andre veier.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Veikryss.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
3 Velg veikrysset.
Finne en by
MERK: Når du velger en by, retter navigasjonen seg mot
sentrum av byen.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Byer.
2 Velg Angi søk.
3 Angi et bynavn, og velg .
4 Velg en by.
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater
Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å
finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Koordinater.
2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.
3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.
4 Velg Vis på kart.
Angi en simulert posisjon
Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du
bruke GPS-simulatoren til å planlegge ruter fra en simulert
posisjon.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator.
2 Velg Se på kart på hovedmenyen.
3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.
4 Velg posisjonsbeskrivelsen.
5 Velg Angi posisjon.
Lagre posisjoner
Lagre en posisjon
1 Søk etter en posisjon Finne en posisjon etter kategori, side 3.
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3 Velg .
4 Velg > Lagre.
Lagre din gjeldende posisjon
1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
2 Velg Lagre.
3 Angi et navn, og velg Fullf..
4
Redigere en lagret posisjon
Velg Hvor skal du? > Lagret.
Velg eventuelt en kategori.
Velg en posisjon.
Velg .
Velg
> Red..
Velg et alternativ:
• Velg Navn.
• Velg Telefonnummer.
• Velg Kategorier for å tilordne kategorier til den lagrede
posisjonen.
• Velg Endre kartsymbol for å endre symbolet som brukes
til å markere favoritten på kartet.
7 Rediger informasjonen.
8 Velg Fullf..
1
2
3
4
5
6
Tildele kategorier til en lagret posisjon
Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de
lagrede posisjonene.
MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når
du har lagret minst 12 posisjoner.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg en posisjon.
3 Velg .
4 Velg > Red. > Kategorier.
5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
7 Velg Fullf..
Slette en lagret posisjon
MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg > Slett lagrede steder.
3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg Slett.
Lagre en Hjem-posisjon
Du kan angi posisjonen du kjører til oftest, som hjem-posisjon.
1 Velg Hvor skal du? > > Angi Hjem-posisjon.
2 Velg Angi min adresse, Bruk gjeldende posisjon eller
Nylige treff.
Posisjonen lagres som Hjem på menyen Lagret.
Kjøre hjem
Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi
Hjem-posisjonen din.
1 Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem.
2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.
Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen
1 Velg Hvor skal du? > Lagret > Hjem.
2 Velg .
3 Velg > Red..
4 Angi endringene.
5 Velg Fullf..
Om posisjoner
Vise posisjoner som nylig er funnet
Enheten lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har
funnet.
Velg Hvor skal du? > Nylig.
Tømme listen over steder som nylig er funnet
Velg Hvor skal du? > Nylig >
> Tøm > Ja.
Om snarveier
Legge til en snarvei
Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei
kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.
Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.
1 Velg Hvor skal du? > Legg til snarvei.
2 Velg et element.
Fjerne en snarvei
1 Velg Hvor skal du? > > Fjern snarvei(er).
2 Velg en snarvei for å fjerne den.
3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
4 Velg Lagre.
Navigasjon
Starte en rute
1 Søk etter en posisjon.
2 Velg en posisjon.
3 Velg Kjør!.
Forhåndsvise flere ruter
1 Søk etter en posisjon.
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3 Velg Ruter.
4 Velg en rute.
Endre modus for ruteberegning
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
2 Velg et alternativ:
• Velg Kortere tid for å beregne ruter som er raskere å
kjøre, men som kan være lengre.
• Velg Svingete veier for å beregne ruter som foretrekker
svingete veier.
• Velg Utenfor vei for å beregne ruter fra punkt til punkt
(uten veier).
• Velg Kortere distanse for å beregne ruter som er kortere,
men som kan ta lengre tid å kjøre.
Navigere utenfor vei
Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor
vei-modus.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.
2 Velg Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre.
Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til
posisjonen.
Følge en rute med svingete veier
Enheten kan beregne ruter som foretrekker svingete og
naturskjønne veier og unngå motorveier og byer. Denne
funksjonen kan gi deg en mer underholdende kjøretur, men kan
også forlenge tiden eller avstanden til bestemmelsesstedet.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus >
Svingete veier > Lagre.
2 Start en rute.
Navigasjon
Starte en rute til en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg eventuelt en kategori, eller velg Alle lagrede steder.
3 Velg en posisjon.
4 Velg Kjør!.
Ruten på kartet
LES DETTE
Funksjonen for fartsgrense er bare til opplysning og erstatter
ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid
bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes
ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar
dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.
Ruten er merket med en magentafarget linje. Et rutete flagg
angir bestemmelsesstedet.
Under reisen veileder enheten deg til bestemmelsesstedet med
talemeldinger (når enheten er plassert i bilbraketten eller koblet
til hodetelefoner med Bluetooth), piler på kartet og
kjøreanvisninger øverst på kartet. Hvis du avviker fra den
opprinnelige ruten, vil enheten beregne ruten på nytt og gi nye
anvisninger, avhengig av omberegningsinnstillingene.
Et datafelt som angir den gjeldende fartsgrensen, kan vises når
du kjører på hovedveier.
Bruke navigasjonskartet
1 Velg Se på kart.
2 Velg et sted på kartet.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du eller .
• Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger
du kartet og deretter .
• Hvis du vil vise bestemte kategorier når du ikke navigerer
etter en rute, velger du .
• Hvis du vil sentrere kartet rundt gjeldende posisjon, velger
du .
Legge til et punkt i en rute
Du må navigere etter en rute før du kan legge til et punkt.
1 Gå til kartet, og velg > Hvor skal du?.
2 Søk etter en posisjon.
3 Velg en posisjon.
4 Velg Kjør!.
5 Velg Legg til på aktiv rute.
Hoppe over et punkt på ruten
For at du skal kunne hoppe over et punkt på ruten, må du legge
til Hopp over-knappen på kartet (Tilpasse kartknapper,
side 6).
Hvis du bestemmer deg for at du ikke vil dra til neste punkt på
ruten, kan du hoppe over punktet. Dette forhindrer at enheten
prøver å føre deg tilbake til punktet. Denne funksjonen er ikke
tilgjengelig når neste punkt er endelig destinasjon.
Gå til kartet, og velg .
Navigere til veipunkter du har hoppet over
Enheten hopper som standard over veipunkter automatisk når
du passerer dem. Hvis du ikke mente å hoppe over et veipunkt,
kan du navigere til et veipunkt som har blitt hoppet over
automatisk.
Gå til kartet, og velg .
Foreta en omkjøring
Du kan bruke omkjøringer for å unngå hindringer, for eksempel
veiarbeid, mens du navigerer etter en rute.
Velg
> Omkjøring mens du navigerer.
5
Enheten lager en omkjøring rundt de neste 0,5 km (0,5 miles)
i den gjeldende ruten ved hjelp av de nærmeste aktuelle
veiene.
Stoppe ruten
For at du skal kunne avbryte en rute, må du legge til Stoppknappen på kartet (Tilpasse kartknapper, side 6).
Gå til kartet, og velg .
Bruke foreslåtte ruter
Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for
reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen.
Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi
bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på
dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan
det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet
sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.
Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til
posisjonen.
Om avkjøringstjenester
MERK: Du må befinne deg på en motorvei eller hovedvei for å
kunne vise avkjøringstjenester.
Du kan finne forretninger og tjenester i nærheten av kommende
avkjøringer mens du navigerer etter en rute. Tjenester er oppført
etter kategorier.
Bensin
Overnatting
Toalett
Finne avkjøringstjenester
1 Gå til kartet, og velg > Avkjør.tjenester.
2 Bruk pilene for å velge en kommende avkjøring.
3 Velg en kategori med avkjøringstjenester.
4 Velg et punkt av interesse.
.
Kartsider
Tilpasse kartet
Tilpasse kartlagene
Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel
ikoner for punkter av interesse og veiforhold.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag.
2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg Lagre.
Vise triploggen
Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over
tilbakelagt strekning.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag.
2 Merk av for Triplogg.
Endre kartdatafeltet
1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
2 Velg hvilken type data som skal vises.
3 Velg Lagre.
6
Fjerne knapper fra kartet
Du kan fjerne alle knappene fra høyre side av kartet.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartknapper.
2 Velg et ikon, og velg OK.
3 Velg Lagre.
Endre kartdashbord
Dashbordet viser turinformasjon nederst på kartet. Du kan velge
forskjellige dashbord for å endre informasjonens stil og
utforming.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Dashbord.
2 Bruk pilene til å velge et dashbord.
3 Velg Lagre.
Endre perspektiv på kartet
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kjøre – kartvisning.
2 Velg et alternativ:
• Velg Spor opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
reiseretningen øverst.
• Velg Nord opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
nord øverst.
• Velg 3D for å vise kartet tredimensjonalt.
Mat
Navigere til en avkjøring
1 Gå til kartet, og velg > Avkjør.tjenester >
2 Velg Kjør!.
Tilpasse kartknapper
Du kan ha opptil to ikoner til høyre for hovedkartet.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartknapper.
2 Velg et ikon, og velg OK.
3 Velg .
4 Velg et annet ikon.
5 Velg Lagre.
Vise ruteaktivitet
Vise en liste med svinger
Når du navigerer etter en rute, kan du vise alle svingene og
manøvrene langs hele ruten og avstanden mellom hver sving.
1 Når du navigerer etter en rute, velger du tekstlinjen øverst på
kartet.
2 Velg en sving.
Det vises informasjon om svingen. For hovedveier vises det
et bilde av veikrysset (hvis tilgjengelig).
Vise hele ruten på kartet
1 Velg navigasjonslinjen øverst på kartet mens du navigerer
etter en rute.
2 Velg > Kart.
Vise neste sving
Mens du navigerer etter en rute, vises det en forhåndsvisning av
neste sving, kjørefeltendring eller andre manøvrer øverst til
venstre på kartet.
Forhåndsvisningen omfatter avstanden til svingen eller
manøveren og kjørefeltet du skal kjøre i (hvis tilgjengelig).
På kartet velger du
for å vise neste sving på kartet.
2.2
k
m
Vise veikryss
Når du navigerer etter en rute, kan du vise veikryss på
hovedveier. Når du nærmer deg et veikryss på en rute, vises
bildet av veikrysset en kort stund (hvis tilgjengelig).
Velg eventuelt
på kartet for å vise veikrysset.
2.2
k
m
Vise trafikkvarsler
Det kan vises trafikkvarsler på navigasjonslinjen når du
navigerer etter en rute.
Velg varselet for å se mer informasjon.
Kartsider
Vise tripcomputeren
Tripinformasjonssiden viser gjeldende fart og statistikk for turen.
MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at
den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.
På kartet velger du Hastighet.
Nullstille tripinformasjon
1 På kartet velger du Hastighet.
2 Velg > Nullstill felt.
3 Velg et alternativ:
• Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge Velg alle
for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett
fra speedometeret.
• Velg Nullstill tripdata for å nullstille informasjonen på
tripcomputeren.
• Velg Nullstill maks. hastighet for å nullstille den
maksimale hastigheten.
• Velg Nullstill trip B for å nullstille kilometertelleren.
Vise informasjon om gjeldende posisjon
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om
gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å
fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.
Velg kjøretøyet på kartet.
Finne tjenester i nærheten
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne tjenester i nærheten,
for eksempel drivstoff, sykehus eller politistasjoner.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg en kategori.
Få anvisninger til gjeldende posisjon
Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man
kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en
liste med anvisninger.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg > Anvisninger til meg.
3 Velg en startposisjon.
4 Velg Velg.
Håndfrifunksjoner
Du kan koble enheten til trådløse hodetelefoner og lytte til
talemeldinger for navigasjon og multimedielydfiler på enheten
via hodetelefonene. Du kan koble til en mobiltelefon mens du
har koblet til hodetelefoner for å ringe og motta anrop eller lytte
til multimedielyd ved hjelp av enheten og hodetelefonene.
Aktivere Bluetooth trådløs teknologi
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg Bluetooth.
Om trådløse hodetelefoner
MERK: Hvis du vil lytte til lyd med høy kvalitet trådløst, kan du
koble til hodetelefoner med Bluetooth som støtter A2DP-profilen.
Ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi kan enheten strømme
multimedielyd fra en kompatibel Bluetooth enhet og sende
navigasjonslydmeldinger til trådløse hodetelefoner.
Pare et trådløst hodesett
MERK: Du kan bare aktivere ett par med hodetelefoner av
gangen.
Du må pare enheten med et kompatibelt hodetelefonsett før du
kan motta navigasjonsmeldinger via hodetelefonene.
Håndfrifunksjoner
1 Plasser hodetelefonene og Navigator-enheten mindre enn
10 m (33 fot) fra hverandre.
2 Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på Navigator-enheten.
3 På hodetelefonene aktiverer du Bluetooth trådløs teknologi
og gjør dem synlige for andre Bluetooth enheter.
4 På Navigator-enheten velger du Innstillinger > Bluetooth >
Søk etter enheter.
Velg
OK.
5
Det vises en liste over Bluetooth enheter som er i nærheten.
6 Velg hodetelefonene på listen, og velg OK.
Enheten sender navigasjonsmeldinger til hodetelefonene mens
du navigerer etter en rute.
Aktivere eller deaktivere hodetelefonfunksjoner
Du kan aktivere eller deaktivere funksjoner for parkoblede
Bluetooth hodetelefoner.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg de parkoblede Bluetooth hodetelefonene.
3 Velg ett eller flere alternativer:
• Du kan høre varsler fra telefonen og navigasjonsvarsler
via hodetelefonene ved å velge Telefon, navigasjon.
• Du kan spille av medier via hodetelefonene ved å velge
Medier.
Pare telefonen
Du må pare og koble til kompatible trådløse hodetelefoner før du
kan pare enheten med en mobiltelefon.
1 Plasser telefonen og Navigator-enheten mindre enn 10 m
(33 fot) fra hverandre.
2 På telefonen aktiverer du trådløs Bluetooth og angir at
telefonen skal være synlig.
På
Navigator-enheten velger du Innstillinger > Bluetooth >
3
Søk etter enheter.
4 Velg OK.
Det vises en liste over Bluetooth enheter som er i nærheten.
5 Velg telefonen fra listen, og velg OK.
6 Følg instruksjonene på skjermen på telefonen og Navigatorenheten.
Aktivere eller deaktivere smarttelefonfunksjoner
Du kan aktivere eller deaktivere funksjoner for parkoblede
smarttelefoner.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg den parkoblede smarttelefonen.
3 Velg ett eller flere alternativer:
• Hvis du vil ringe eller motta anrop via Navigator enheten,
velger du Telefonsamtaler.
• Du kobler til Smartphone Link-appen på smarttelefonen
ved å velge Smartphone Link (Smartphone Link,
side 8).
• Du kan kontrollere medieavspilling på smarttelefonen ved
hjelp av Navigator enheten ved å velge Medier (Om
mediespilleren, side 11).
Tips når du har paret enhetene
• Når du først har paret dem, kobles de to enhetene
automatisk sammen hver gang du slår dem på.
• Når telefonen er koblet til enheten og Bluetooth
hodetelefoner, er du klar til å motta anrop.
• Når du slår på enheten, forsøker den å koble seg til telefonen
eller enheten med Bluetooth den sist var tilkoblet.
• Du må kanskje konfigurere telefonen slik at den kobles
automatisk til enheten når enheten slås på.
7
Foreta et anrop
Smartphone Link
Før du kan ringe, må du parkoble enheten med trådløse
hodetelefoner og en kompatibel smarttelefon.
1 Velg Telefon.
2 Velg et alternativ:
• Velg Ring hjem for å ringe til hjemmenummeret ditt.
• Når du vil foreta et anrop, velger du Slå nummer, taster
inn et telefonnummer og velger Slå nummer.
• Hvis du vil foreta et anrop ved å bruke stemmen, velger du
Taleoppringning og sier telefonnummeret høyt.
• Hvis du vil ringe til en kontakt fra telefonboken, velger du
Telefonbok og deretter en kontakt.
• Hvis du vil ringe til et nummer du har ringt til, eller blitt ringt
opp av nylig, velger du Anropslogg og velger et nummer.
Smartphone Link er et telefonprogram som gjør det mulig å
synkronisere posisjonsdata med telefonen og få tilgang til
oppdatert informasjon via telefonens datatilkobling. Enheten
overfører data fra Smartphone Link ved hjelp av Bluetooth.
Oppdatert informasjon er tilgjengelig via kostnadsfrie og
betalingsbaserte abonnementer fra Garmin Live-tjenester.
Lagrede posisjoner og posisjoner som nylig er funnet,
synkroniseres med telefonen hver gang enheten kobles til
Smartphone Link.
Koble fra en Bluetooth enhet
Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den
fra listen over parede enheter. Bluetooth enheten kan fortsatt
kobles til Navigator automatisk senere.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg enheten du vil koble fra.
3 Fjern avmerkingen ved siden av navnet til den parede
enheten.
Slette en paret Bluetooth enhet
Du kan slette en paret Bluetooth enhet for å unngå at den
automatisk kobler til Navigator-enheten i fremtiden. Hvis du
sletter en paret smarttelefon, slettes også alle synkroniserte
telefonbokkontakter og anropshistorikk fra Navigator-enheten.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg Bluetooth enheten og velg Opphev paring for enhet.
Bruke programmene
Vise hjelpefiler
Velg Programmer > Hjelp for å vise den fullstendige
brukerveiledningen.
Søke i hjelpeemner
Velg Programmer > Hjelp >
.
Garmin Live-tjenester
Laste ned Smartphone Link
Smartphone Link er tilgjengelig for enkelte smarttelefoner. Gå til
programbutikken for telefonen din hvis du trenger informasjon
om kompatibilitet og tilgjengelighet.
Last ned Smartphone Link fra programbutikken på en telefon
som støttes.
Se telefonens brukerveiledning for å få informasjon om
hvordan du laster ned og installerer programmer.
Sende en posisjon fra telefonen til enheten
Smartphone Link er registrert som en navigasjonsapplikasjon på
telefonen.
1 Fra telefonen velger du knappen for å starte navigeringen til
en posisjon (se telefonens brukerveiledning).
2 Gå til programmenyen, og velg Smartphone Link.
Neste gang du kobler enheten til telefonen, overføres
posisjonen til nylige treff på enheten.
Vise værmeldingen
Du må koble enheten til en støttet telefon som kjører
Smartphone Link, før du kan bruke denne funksjonen. Denne
funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg en dag.
Det vises en detaljert værmelding for den dagen.
Vise været nærme en annen by
1 Velg Programmer > Vær > Gjeldende posisj..
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by
fra listen.
• Hvis du vil legge til en favorittby, velger du Legg til by og
angir et navn.
Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører
Smartphone Link, før du kan bruke Garmin Live-tjenester. Når
du bruker Garmin Live-tjenester, blir posisjonsinformasjonen din
overført til Garmin. Posisjonsinformasjonen din brukes for å gi
deg den mest oppdaterte informasjonen om området ditt.
Enkelte tjenester, som vær, er tilgjengelige som egne
programmer på enheten. Andre tjenester, som trafikk, forbedrer
de eksisterende navigasjonsfunksjonene på enheten.
Funksjoner som krever tilgang til Garmin Live-tjenester, viser
Smartphone Link-symbolet og vises bare når enheten er koblet
til en støttet telefon som kjører Smartphone Link.
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
Du kan vise et animert, fargekodet radarkart over gjeldende
værforhold, samt et værikon på kartet. Værikonet endrer seg for
å vise været i området, for eksempel regn, snø og tordenbyger.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Værradar.
Abonnere på Garmin Live-tjenester
Vise værvarsler
Du må installere programmet Smartphone Link på telefonen før
du kan abonnere på Garmin Live-tjenester.
1 Start programmet Smartphone Link på telefonen.
2 Velg Garmin live-tjenester.
Det vises en liste over tjenester og priser på abonnementer.
3 Velg en tjeneste.
4 Velg prisen.
5 Velg Abonner.
6 Følg instruksjonene på skjermen.
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet.
Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten
av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Værvarsler.
8
Vise værradaren
Bruke programmene
Kontrollere veiforholdene
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Veiforhold.
Avbryte en følger
Når du avbryter en følger, kan vedkommende ikke lenger se
posisjonen din.
1 Velg Programmer > Tracker > Vis.
2 Velg .
3 Velg én eller flere følgere, og velg Stopp sporing.
Garmin Tracker™
Aktivere kontoene dine på sosiale nettverk for Garmin
Tracker appen
LES DETTE
Vær forsiktig med å dele posisjonsinformasjonen din med andre.
Før du kan bruke funksjonen, må du koble enheten til en støttet
smarttelefon som kjører Smartphone Link-appen. Garmin
Tracker appen gjør det mulig å rapportere posisjonen din og
følge andre, og for andre å følge posisjonen din. Denne
funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Konfigurere Garmin Tracker
1 Velg Programmer > Tracker > Kom i gang.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Endre kallenavnet ditt
Første gang du bruker Garmin Tracker appen, ber enheten deg
om å angi et kallenavn. Kallenavnet ditt brukes for at kontakter
eller følgere kan identifisere deg. Du kan endre kallenavnet når
som helst.
1 Velg Programmer > Tracker > > Profil.
2 Velg Red..
3 Angi et kallenavn.
Vise Garmin Tracker ID-en din
Garmin Tracker ID-en gjør at andre brukere av Garmin Tracker
appen kan identifisere enheten din. Andre brukere kan bruke
Garmin Tracker ID-en din til å invitere deg som en følger.
Velg Programmer > Tracker >
> Profil.
Følgere
Du kan invitere en annen person til å følge posisjonen din i en
bestemt tidsperiode. Når den tidsperioden utløper, kan følgeren
ikke lenger se posisjonen din.
Du kan invitere en følger ved hjelp av en e-postadresse eller en
Garmin Tracker ID. Hvis du inviterer en følger ved hjelp av en epostadressen, må vedkommende følge deg ved hjelp av Garmin
webområdet. Hvis du inviterer en følger ved hjelp av en Garmin
Tracker ID, kan vedkommende følge deg ved hjelp av Garmin
Tracker appen på enheten sin.
Følge andre
Før du kan følge noen ved hjelp av enheten, må denne
personen invitere deg til å følge seg ved hjelp av Garmin
Tracker ID-en din.
1 Velg Programmer > Tracker > Vis.
2 Velg en person.
Posisjonen til den valgte personen vises på kartet.
Invitere en følger
Du kan invitere en annen person til å følge posisjonen din i en
bestemt tidsperiode.
1 Velg Programmer > Tracker > Følg meg.
2 Velg en mottaker, eller angi en e-postadresse eller Garmin
Tracker ID.
MERK: Garmin Tracker ID-en skiller mellom store og små
bokstaver.
3 Velg Neste.
4 Velg en melding, eller skriv inn en melding.
5 Angi en varighet, og velg Neste.
6 Velg Send.
Bruke programmene
Før du kan publisere posisjonen din på sosiale nettverk ved
hjelp av Garmin Tracker appen, må du aktivere kontoene dine
for sosiale nettverk i Smartphone Link-appen på smarttelefonen
din.
1 Åpne Smartphone Link-appen på en kompatibel smarttelefon.
2 Velg > Sosiale nettverk.
Dele status og posisjon
Før du kan dele posisjonen og statusen din med Garmin Tracker
appen, må du parkoble enheten din med en kompatibel
smarttelefon som kjører Smartphone Link-appen.
Garmin Tracker appen gjør det mulig å dele statusen og
posisjonen din med kontaktene på smarttelefonen din og
kontoer på sosiale nettverk.
1 Velg Programmer > Tracker.
2 Velg Her er jeg.
3 Velg hvem som skal motta statusoppdateringen din, og velg
Neste.
MERK: Du må installere de sosiale nettverksappene på
smarttelefonen din før du kan legge ut statusen eller
posisjonen din på kontoer på sosiale nettverk.
4 Skriv inn eller velg en melding.
5 Bekreft meldingen din, og velg Send.
Skjule statusen
Du kan skjule statusen og posisjonen din fra personer som
følger deg.
Velg Programmer > Tracker > Skjul meg.
Turplanlegger
En tur kan bestå av opptil 29 viapunkter og ett endelig
bestemmelsessted. Du kan inkludere 125 tilpasningspunkter
mellom hvert viapunkt.
Om viapunkter
Viapunkter er mellomliggende bestemmelsessteder i en tur. Et
viapunkt vises med et oransje flagg på kartet. En tur kan
inneholde opptil 29 viapunkter og ett endelig bestemmelsessted.
Enheten varsler deg når du ankommer hvert viapunkt når du
navigerer.
Om tilpasningspunkter
Tilpasningspunkter er mellomliggende punkter mellom
bestemmelsessteder eller viapunkter, som kan brukes til å
tilpasse retningen til ruten. Et tilpasningspunkt vises med en blå
prikk på kartet. Du kan ha opptil 125 tilpasningspunkter mellom
hvert bestemmelsessted eller viapunkt. Enheten varsler deg ikke
når du ankommer hvert tilpasningspunkt når du navigerer.
Planlegge en tur til et bestemmelsessted
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette en tur med ett eller
flere bestemmelsessteder.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg Ny tur.
3 Velg Velg startposisjon.
4 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori,
side 3).
5 Velg Velg.
9
6 Velg for å legge til et endelig bestemmelsessted.
7 Velg Neste.
8 Angi et navn, og velg Fullf..
Legge til punkter i en tur
MERK: Hvis du vil legge til et tilpasningspunkt, må turen
inneholde en startposisjon, minst ett viapunkt og et endelig
bestemmelsessted.
Når du oppretter eller redigerer en tur, kan du endre ethvert
viapunkt til et tilpasningspunkt og ethvert tilpasningspunkt til et
viapunkt.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg Ny tur.
3 Velg Velg startposisjon.
4 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori,
side 3).
5 Velg Velg.
6 Velg for å legge til et endelig bestemmelsessted.
7 Velg for å legge til minst ett viapunkt.
Viapunkter vises med oransje flagg.
8 Velg eventuelt det oransje flagget ved siden av et viapunkt
for å endre det til et tilpasningspunkt.
Tilpasningspunkter vises med en blå prikk.
Velg
Neste.
9
10 Angi et navn, og velg Fullf..
Planlegge en tur
Du kan legge til kalenderinformasjon for hver posisjon på turen,
inkludert ønsket ankomsttid og oppholdets varighet for hver
posisjon. Dette kan hjelpe deg med å planlegge avreisen for å
nå frem til posisjoner på turen til rett tid.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en tur.
3 Velg en posisjon.
4 Velg Avgangstid eller Ankomsttid.
5 Velg en dato og klokkeslett, og velg Lagre.
6 Velg Varighet.
7 Velg hvor lang tid du planlegger å tilbringe på dette stedet, og
velg Lagre.
8 Om nødvendig kan du gjenta trinn 3–7 for hver posisjon.
Endre transportmodus for en tur
Du kan endre transportmodusen som brukes i en lagret tur.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en tur.
3 Velg > Transportmodus.
4 Velg en transportmodus.
5 Velg Lagre.
Navigere til en lagret tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg Kjør!.
4 Velg en rute hvis du blir bedt om det.
Redigere en lagret tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg .
4 Velg et alternativ:
• Velg Gi nytt navn til tur.
10
• Velg Rediger bestemmelsessteder for å legge til og
slette en posisjon eller for å endre rekkefølgen på
posisjonene.
• Velg Slett tur.
• Velg Optimaliser rekkefølge for å ordne stoppestedene
på turen i den mest effektive rekkefølgen.
Dele turer
Du kan dele turer med kompatible Garmin enheter ved hjelp av
trådløs Bluetooth teknologi.
1 Plasser enheten innenfor 10 m (33 fot) fra en kompatibel
Garmin enhet.
Programmer > Turplanlegger >
> Del > Bluetooth.
Velg
2
3 Velg en tur, og velg Fullf..
4 Velg en enhet fra listen, og velg OK.
Opprette en rundreiserute
Enheten kan opprette en rundreiserute ved hjelp av en
spesifisert startposisjon og en avstand, en varighet eller en
destinasjon.
1 Fra skjermbildet Hjem velger du Programmer > Rundtur.
2 Velg Startposisjon.
3 Velg en posisjon, og velg Velg.
4 Velg Turattributter.
5 Velg et alternativ:
• Velg Velg en distanse for å planlegge ruten etter
avstand.
• Velg Velg en varighet for å planlegge ruten basert på tid.
• Velg Velg et bestemmelsessted for å planlegge ruten
basert på en spesifisert destinasjon.
6 Angi en avstand, en varighet eller en destinasjon.
7 Velg et alternativ:
• Hvis du har angitt en avstand eller varighet, velger du
Fullf. > Beregn.
• Hvis du har angitt en destinasjon, velger du Velg.
8 Velg en rute, og velg Kjør!.
Spor
Et spor er en registrering av banen du følger. Sporloggen
inneholder informasjon om den registrerte banen, inkludert
klokkeslett, posisjon og høyde.
Vise og lagre sporinformasjon
1 Velg Programmer > Spor > Aktiv.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise alle sporsegmenter, velger du Alle
segmenter.
• Hvis du vil vise et bestemt sporsegment, velger du bare
dette segmentet.
Sporet vises på kartet.
3 Velg .
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil lagre sporet, velger du Lagre spor.
• Hvis du vil lagre sporet som en tur, velger du Lagre som
tur.
• Hvis du vil vise et stigningsplott for sporet, velger du
Høydeprofil.
Tømme reisehistorikken
Enheten registrerer reisehistorikken din, noe som gjør det mulig
å se på tidligere spor og reiser. Reisehistorikk lagres på enheten
i seks måneder. Du kan tømme reisehistorikken når som helst.
Bruke programmene
Du kan også deaktivere reisehistorikk fra innstillingsmenyen
(Innstillinger for enhet og personvern, side 14).
Velg Innstillinger > Enhet > Tøm reisehistorikk.
TracBack
®
Følge et nylig spor
TracBack funksjonen registrerer det nyeste segmentet med
bevegelse. Du kan følge et nylig spor tilbake til en tidligere
posisjon.
1 Velg Programmer > TracBack.
Det nylige sporet vises på kartet.
2 Velg Kjør!.
Lagre et nylig spor som en tur
Du kan lagre et nylig spor som en tur. Du kan navigere denne
turen senere ved hjelp av turplanleggeren (Navigere til en lagret
tur, side 10).
MERK: TracBack appen viser det nyeste sporet. Hvis du vil se
ytterligere sporinformasjon, bruker du Spor-appen.
1 Velg Programmer > TracBack.
Det nylige sporet vises på kartet.
2 Velg > Lagre som tur.
3 Angi et navn, og velg Fullf..
Bruke kompasset
MERK: Du må bevege deg for at kompasset skal kunne fastslå
kursen.
Du kan navigere ved hjelp av et GPS-kompass.
Velg Programmer > Kompass.
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder
Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke
denne funksjonen.
Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på
kartet.
Velg Programmer > Hvor jeg har vært.
Bruke verdensuret
1 Velg Programmer > Verdensur.
2 Velg eventuelt en by, angi et bynavn, og velg Fullf..
Angi vekslingskurser
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Du kan oppdatere enhetskalkulatorens vekslingskurser.
1 Velg Programmer > Enhetskalkulator.
2 Velg knappen ved siden av Konv.:.
3 Velg Valuta, og velg Lagre.
4 Velg eventuelt en valutaknapp, velg en annen valuta, og velg
Lagre.
5 Velg knappen nederst på skjermen som viser
vekslingskursen.
6 Velg boksen ved siden av en valuta.
7 Angi en verdi, og velg Fullf..
8 Velg OK.
Mediespiller
Mediespilleren kan spille av musikk og lyd fra disse kildene.
• Musikkfiler lagret på Navigator enheten.
• Bluetooth lyd fra en parkoblet telefon.
• Bluetooth lyd fra en kompatibel iPod-mp3-spiller.
Om mediespilleren
Før du kan bruke mediespilleren, må du parkoble enheten med
kompatible Bluetooth hodetelefoner som støtter A2DP-profilen
(Pare et trådløst hodesett, side 7).
Velg for å spille av gjeldende spor.
Velg for å justere volumet.
Velg for å spille av sangen fra begynnelsen.
Velg to ganger for å spille forrige sang på spillelisten.
Velg for å hoppe til neste spor.
Velg for å sette gjeldende spor på pause.
Velg for å gjenta spillelisten.
Velg for å spille av spillelisten i tilfeldig rekkefølge.
Velg for å endre mediekilden.
Spille av musikk
1 Velg Programmer > Alarmklokke.
2 Angi et klokkeslett.
3 Merk av for Alarm på.
Før du kan spille av musikk, må du parkoble enheten med
kompatible Bluetooth hodetelefoner som støtter A2DP-profilen
(Pare et trådløst hodesett, side 7).
1 Velg Programmer > Mediespiller.
2 Velg et alternativ:
• Velg for å endre mediekilden.
• Hvis du vil velge en sang, spilleliste eller mediefil, velger
du Bla gjennom.
MERK: Det kan ta opptil 30 sekunder før enheten har
lastet ned musikkdataene den første gangen du blar
gjennom mediefilene dine.
Bruke kalkulatoren
Endre mediekilde
Vise verdenskartet
Velg Programmer > Verdensur > .
Nattetid vises i det skyggelagte området på kartet.
Stille inn en alarm
Velg Programmer > Kalkulator.
Konvertere enheter
1 Velg Programmer > Enhetskalkulator.
2 Velg eventuelt knappen ved siden av Konv.:, velg en
kategori for måling, og velg Lagre.
Velg
eventuelt en enhetsknapp, velg en måleenhet, og velg
3
Lagre.
4 Velg feltet under enheten som skal konverteres.
5 Angi nummeret, og velg Fullf..
Bruke programmene
Du kan endre kilden som brukes til å spille av medier på
enheten.
1 Velg Programmer > Mediespiller > .
2 Velg en mediekilde.
Redigere den gjeldende spillelisten
Du må høre på musikk i mediespilleren for å kunne redigere
gjeldende spilleliste.
1 Velg en spilleliste.
2 Velg et alternativ:
• Trykk på Legg til for å legge til et spor på slutten av
spillelisten.
11
• Velg et spor og deretter Fjern sanger for å fjerne et spor
fra spillelisten.
Støttede filtyper
Enheten støtter MP3-musikkfiler og M3U- og M3U8spillelistefiler.
3 Bruk eventuelt pilene for å vise andre trafikkforsinkelser på
ruten.
4 Velg
> Unngå.
Velge en alternativ rute
Opprette en spilleliste
1 Velg Bla gjennom > Spillelister > Ny spilleliste.
2 Velg sporene du vil legge til i spillelisten.
3 Velg Tilbake når du er ferdig med å legge til spor i
Hvis enheten ikke er konfigurert til å bruke alternative ruter
automatisk, kan du starte en alternativ rute manuelt for å unngå
en trafikkforsinkelse.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
2 Velg Alternativ rute.
3 Velg Kjør!.
Opprette en spilleliste på en datamaskin
1 Ved hjelp av datamaskinen og et lydprogram kan du lage en
spilleliste av musikkfiler.
2 Lagre en spilleliste eller M3U8-fil på samme plassering som
musikkfilene.
3 Om nødvendig kan du bruke et tekstredigeringsprogram til å
fjerne banen fra filnavnet i M3U-filer.
4 Overfør spillelisten og musikkfilene til enheten.
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i
nærheten.
1 Gå til kartet, og velg > Trafikk.
2 Velg eventuelt > Tegnforklaring for trafikk for å vise
tegnforklaringen for trafikkartet.
spillelisten.
VIRB fjernkontroll
®
Fjernkontrollfunksjonen VIRB lar deg styre VIRB actionkameraet
ved hjelp av enheten din. Du kan kjøpe et VIRB actionkamera
på www.garmin.com/VIRB.
Kontrollere et VIRB actionkamera
Før du kan bruke VIRB fjernkontrollfunksjonen, må du aktivere
fjernkontrollfunksjonene på VIRB kameraet. Du finner mer
informasjon i brukerveiledningen for VIRB.
1 Slå på VIRB kameraet.
2 På Navigator enheten velger du Programmer > VIRBfjernkontroll.
3 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.
4 Velg et alternativ:
• Velg Start opptak for å ta opp video.
• Velg Stopp opptak for å slutte å ta opp video.
• Velg Øyeblikksbilde for å ta et bilde.
Trafikk
LES DETTE
Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.
Trafikkinformasjon er bare tilgjengelig via Smartphone Link.
Om trafikk på ruten
Når det oppstår en trafikkforsinkelse på ruten, vises det et varsel
på kartet, og enheten beregner en alternativ rute for å unngå
forsinkelsen. Du kan velge om alternative ruter skal brukes
automatisk eller på forespørsel. Enheten kan rute deg gjennom
en trafikkforsinkelse hvis det ikke finnes andre og bedre ruter.
Forsinkelsestiden legges automatisk til den beregnede
ankomsttiden.
Vise kommende trafikkhendelser
Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien
du reiser på.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på
høyre side av kartet.
2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.
Unngå trafikk på ruten manuelt
.
1 Gå til kartet, og velg
2 Velg Trafikk på ruten.
12
Vise trafikk på kartet
Trafikk i ditt område
Søke etter trafikkhendelser
1 Velg > Trafikk > Trafikkforhold fra kartet.
2 Velg .
3 Velg et element i listen.
4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise
andre hendelser.
Vise en trafikkhendelse på kartet
.
1 Gå til kartet, og velg
2 Velg en hendelse.
Forstå trafikkdata
Tegnforklaringen forklarer ikonene og fargene som brukes på
trafikkartet.
1 Gå til kartet, og velg > Trafikk.
2 Velg Tegnforklaring for trafikk.
trafficTrends™
Når funksjonen trafficTrends er aktivert, bruker enheten
historiske trafikkdata for å beregne mer effektive ruter.
MERK: Det kan hende at det beregnes ulike ruter basert på
tendenser i trafikken for ulike ukedager eller tidspunkt på dagen.
Deaktivere trafficTrends
Hvis du ikke vil at enheten skal registrere trafikkdata, må du
deaktivere trafficTrends.
Velg Innstillinger > Trafikk > trafficTrends™.
Deaktivere trafikk
1 Velg Innstillinger > Trafikk.
2 Fjern merket for Trafikk.
Databehandling
Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for
ytterligere datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
®
®
Filtyper
Enheten støtter disse filtypene.
• Kart og GPX-veipunktfiler fra myGarmin™ kartprogramvare,
inkludert BaseCamp™ og HomePort™ (Egendefinerte punkter
av interesse, side 15).
Trafikk
• Egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmins POI Loader
(Installere POI Loader, side 15).
• MP3-lydfiler.
Om minnekort
Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du
kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare
(www.garmin.com). I tillegg til kart- og datalagring kan
minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder,
geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.
Installere et minnekort
MERK: Enheten støtter minnekortene microSD, microSDHC og
microSDXC. Den støtter ikke exFAT. Minnekort må formateres
som FAT32.
1 Fjern bakdekselet og batteriet fra enheten.
2 Sett inn et minnekort i sporet på enheten.
3 Skyv det inn til du hører et klikk.
Koble enheten til datamaskinen
Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på
enheten.
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på
datamaskinen.
På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at
enheten er koblet til en datamaskin.
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
Overføre data fra datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen (Koble enheten til
2
3
4
5
6
datamaskinen, side 13).
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Bla til en mappe på enheten.
MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et
volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.
Velg Rediger > Lim inn.
Tilpasse enheten
Innstillinger for kart og kjøretøy
Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy.
Kjøretøy: Angir ikonet som viser posisjonen din på kartet.
Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.
Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.
Karttema: Endrer fargen på kartdataene.
Kartknapper: Angir snarveiene som vises på menyen for
kartverktøy.
Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (Tilpasse
kartlagene, side 6).
Dashbord: Angir dashbordoppsettet for kartet.
Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for
optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome
inn eller ut manuelt.
Tilpasse enheten
Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.
Aktivere kart
Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.
TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på
http://buy.garmin.com.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Mine kart.
2 Velg et kart.
Navigasjonsinnstillinger
Velg Innstillinger > Navigasjon.
Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.
Omberegning utenfor rute: Angir innstillinger for omberegning
når du navigerer vekk fra en aktiv rute.
Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.
Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte
veier eller områder.
Avanserte omkjøringer: Angir lengden på en omkjøring.
Bomveier: Angir innstillinger for å unngå bomveier.
Bomringer og gebyrer: Angir innstillinger for å unngå bomveier
og bomringmerker.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Sikkermodus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig
oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.
Hopp over veipkt. auto.: Her kan du angi enheten til å hoppe
over veipunkter automatisk.
GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og
sparer batteristrøm.
Skjerminnstillinger
Velg Innstillinger > Skjerm.
Orientering: Gjør det mulig å angi skjermen til portrett (vertikal
visning) eller landskap (horisontal visning).
Fargemodus: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus.
Hvis du velger Automatisk-alternativet, veksler enheten
automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på
klokkeslettet.
Lysstyrke: Gjør det mulig å justere lysstyrken på skjermen.
Tidsavbrudd for skjerm: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det
tar før enheten går inn i søvnmodus ved inaktivitet når du
bruker batteristrøm.
Skjermbilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på
enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på
enheten.
Bluetooth innstillinger
Slik åpner du innstillingene for Bluetooth: Gå til hovedmenyen,
og velg Innstillinger > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverer trådløs Bluetooth teknologi.
Synlig: Gjør at trådløse hodetelefoner og telefoner kan finne
enheten.
Søk etter enheter: Søker etter Bluetooth enheter i nærheten.
Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som
identifiserer enhetene dine med Bluetooth.
Spill av musikk auto.: Spiller av musikk fra den kompatible
Bluetooth enheten din automatisk når den er koblet til.
Deaktivere Bluetooth
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg Bluetooth.
Trafikkinnstillinger
Velg Innstillinger > Trafikk.
13
Tillegg
Trafikk: Aktiverer trafikk.
trafficTrends™: Aktiverer funksjonen trafficTrends.
Innstillinger for enheter og tid
Slik åpner du innstillingersiden Enheter og tid: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Enheter og tid.
Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.
Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers
eller UTC-tidsformat.
Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.
Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som
brukes for geografiske koordinater.
Innstillinger for språk og tastatur
Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Språk og tastatur.
Talespråk: Angir språket for talemeldinger.
Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.
Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.
Tastaturlayout: Angir tastaturlayout.
Modusadaptivt tastatur: Angir at enheten velger optimal
tastaturlayout ved bytting av transportmodus.
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter
MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse
(POIer) for å kunne vise varsler for nærhetspunkter.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Velg Innstillinger > Varsler for nærhetsp..
Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg
nærhetspunkter.
Varsler: Angir typen nærhetspunkter som varslene spilles av
for.
Innstillinger for enhet og personvern
Hvis du vil åpne enhetsinnstillingene, velger du Innstillinger >
Enhet.
Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer
og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.
Garmin Lock: Gjør at du kan låse enheten ved å angi en
firesifret PIN-kode og en sikkerhetsposisjon.
Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for
sluttbruker.
MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal
oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.
Posisjonsrapportering: Denne funksjonen deler informasjon
om posisjonen din med Garmin for å forbedre innhold.
Reisehistorikk: Enheten kan registrere informasjon for
funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene
myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Gjenopprette innstillinger
Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle
innstillingene til fabrikkinnstillingene.
1 Velg Innstillinger.
2 Velg eventuelt en innstillingskategori.
3 Velg > Gjenopprett.
14
Strømkabler
Enheten kan tilføres strøm på flere måter.
• Strømkabel for bil
• USB-kabel
• Nettadapter (valgfritt tilbehør)
Lade enheten
Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.
• Koble enheten til strømkabelen for kjøretøy når den er i
bilbraketten.
• Koble enheten til en datamaskin med USB-kabelen som
fulgte med.
• Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for
eksempel en strømadapter for vegguttak.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå å miste enheten i bakken.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Ikke bruk damp med høyt trykk eller vann til å rengjøre enheten.
Dette kan skade enheten.
Enheten inneholder sensitive elektroniske komponenter som
kan få permanente skader hvis de blir utsatt for voldsomme støt
eller vibrasjoner utenom vanlig bruk på motorsykkel eller i bil.
Hvis du vil minimere risikoen for skade på enheten, må du
unngå å miste den i bakken og ikke bruke den der det kan
oppstå voldsomme støt eller vibrasjoner.
Rengjøre enhetens utside
LES DETTE
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en
klut fuktet med mildt såpevann.
2 Tørk av enheten.
Rengjøre berøringsskjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble
den fra alle strømkilder.
4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Unngå tyveri
•
•
•
•
Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
Registrer enheten på http://my.garmin.com.
Forlenge batterilevetiden
•
•
•
•
•
•
Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
Sett enheten i dvalemodus (Gå inn i dvalemodus, side 2).
Reduser lysstyrken på skjermen.
Ikke la enheten stå i direkte sollys.
Deaktiver Bluetooth (Deaktivere Bluetooth, side 13).
Forkort tiden for tidsavbrudd for visning.
Tillegg
Bytte batteriet
Hvis du må erstatte batteriet i enheten, kontakter du
forhandleren for BMW Motorrad. Kontakt din lokale
avfallsstasjon for å få mer informasjon om hvor du skal avhende
batteriet.
Låse enheten
Garmin Lock er et system som låser enheten din for å hindre
tyveri. Hver gang du slår på enheten, taster du inn den
firesifrede PIN-koden eller kjører til sikkerhetsposisjonen.
1 Velg Innstillinger > Enhet > Garmin Lock.
2 Velg Lås enheten.
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy
MERK: Strømkabelen for kjøretøy er et valgfritt tilbehør.
LES DETTE
Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen
av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen.
Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres
korrekt.
Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må
skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.
1 Løsne endestykket À.
Egendefinerte punkter av interesse
Egendefinerte POIer er egendefinerte punkter på kartet. De kan
inneholde varsler som forteller deg at du er nær et merket punkt,
eller at du kjører fortere enn en angitt hastighet.
Installere POI Loader
Du kan opprette eller laste ned egendefinerte POI-lister til
datamaskinen og installere dem på enheten ved hjelp av
programvaren POI Loader.
1 Gå til www.garmin.com/poiloader.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Bruke hjelpefilene til POI Loader
Du finner mer informasjon om POI Loader i hjelpefilen.
Klikk på Hjelp mens POI Loader kjører.
Finne egendefinerte POIer
Før du kan finne egendefinerte POIer, må du laste inn
egendefinerte POIer på enheten ved hjelp av programmet POI
Loader (Installere POI Loader, side 15).
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier.
2 Bla til avsnittet Andre kategorier, og velg en kategori.
Kjøpe tilbehør
Gå til garmin.com/accessories.
Feilsøking
Enheten innhenter ikke satellittsignaler.
2
3
4
5
Fjern endestykket, sølvtuppen Á og sikringen Â.
Installer en 3 A-kvikksikring.
Sett sølvtuppen i endestykket.
Skru endestykket tilbake på plass i strømkabelen for kjøretøy
Ã.
Kjøpe tilleggskart
1 Gå til produktsiden for enheten på (www.garmin.com).
2 Klikk på kategorien Kart.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Fotobokser for rødt lys og hastighet
LES DETTE
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt
lys eller hastighet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller
for alle produktmodeller.
Informasjon om fotobokser for rødt lys og hastighet er
tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Gå til
garmin.com/speedcameras for å sjekke tilgjengelighet og
kompatibilitet eller for å kjøpe et abonnement eller en
éngangsoppdatering. Du kan når som helst kjøpe et nytt område
eller forlenge et eksisterende abonnement.
Du kan gå til mygarmin.com for å oppdatere kameradatabasen
på enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta
oppdatert fotoboksinformasjon.
Grunnleggende data om fotobokser for rødt lys og hastighet kan
følge med enheten for enkelte enheter og regioner.
Medfølgende data inkluderer ikke oppdateringer eller et
abonnement.
Feilsøking
• Kontroller at GPS-simulatoren er slått av.
• Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye
bygninger og trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Enheten lader ikke i kjøretøyet
• Kontroller sikringen i strømkabelen for kjøretøy.
• Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til
strømuttaket.
• Kontroller at temperaturen inne i kjøretøyet er på mellom
0-45 °C (mellom 32-113 °F).
• Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.
Berøringsskjermen reagerer ikke som den
skal når jeg trykker på den
1 Slå av enheten.
2 Hold fingeren øverst til venstre på skjermen, og slå på
enheten.
3 Hold på skjermen til enheten starter.
Kalibreringsskjermen vises.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten
1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
2 Tørk av med en ren, tørr klut.
3 Monter sugekoppen.
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge
•
•
•
•
Reduser lysstyrken på skjermen.
Forkort tidsavbruddet for visning.
Deaktiver Bluetooth (Deaktivere Bluetooth, side 13).
Sett enheten i dvalemodus når den ikke er i bruk (Gå inn i
dvalemodus, side 2).
15
• Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
• Ikke la enheten stå i direkte sollys.
Batterimåleren virker unøyaktig
1 La enheten lades helt ut.
2 Lad enheten helt opp uten å avbryte ladingen.
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon
på datamaskinen
Enheten kobles til ved hjelp av MTP (Media Transfer Protocol)
på de fleste datamaskiner. I MTP-modus vises enheten som en
bærbar enhet og ikke som en flyttbar stasjon.
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på
datamaskinen
På datamaskiner med Mac og på enkelte datamaskiner med
Windows kobles enheten til i USB-masselagringsmodus. Når
enheten er i USB-masselagringsmodus, vises enheten som en
flyttbar stasjon eller et volum, og ikke som en bærbar enhet.
Versjoner av Windows som er eldre enn Windows XP Service
Pack 3 bruker USB-masselagringsmodus.
Spesifikasjoner
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 55 °C (fra -4 til 131 °F)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Strøminntak (strømkabel for
kjøretøy, motorsykkel eller
ekstern strøm)
Fra 8 til 28 VDC
Strøminntakskilde (USB)
5 V ±0,25 V
Batterilevetid
Opptil 2 timer avhengig av bruk og
innstillinger
Batteritype
Lithiumionbatteri som kan byttes
Batterispenningsområde
Fra 7 V til 8,4 V
Radiofrekvensprotokoll
Bluetooth trådløs teknologi
2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll (for VIRB Remote)
®
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Enheten vises verken som en bærbar enhet
eller en flyttbar stasjon eller et volum på
datamaskinen
1 Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2 Slå av enheten.
3 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til
enheten.
TIPS: Enheten må kobles direkte til en USB-port på
datamaskinen, og ikke via en USB-hub.
Enheten slår seg automatisk på og går inn i MTP-modus eller
USB-masselagringsmodus. På skjermen til enheten vises det et
bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.
Telefonen min kobler seg ikke til enheten
• Velg Innstillinger > Bluetooth.
Bluetooth alternativet må være aktivert.
• Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på telefonen, og hold
telefonen mindre enn 10 meter (33 fot) unna enheten.
• Du finner mer hjelp på www.garmin.com/bluetooth.
Enheten er låst eller henger
1 Hold av/på-tasten inne i ti sekunder.
Enheten slår seg av.
2 Slå på enheten (Slå på enheten, side 1).
Jeg må slette alle brukerdataene
1 Koble enheten til datamaskinen.
2 Bruk filutforskeren på datamaskinen, åpne enheten,
3
4
5
6
7
8
16
stasjonen eller volumet og åpne mappen Internal Storage.
Slett mappen GPX i mappen Internal Storage.
Koble enheten fra datamaskinen, og vent 10 sekunder.
Slå på enheten.
Når opphavsrettinformasjonen vises, holder du nederst til
høyre på enhetsskjermen.
Hold på skjermen til det vises en melding.
Velg Ja for å slette alle brukerdata.
Spesifikasjoner
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin
forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen
person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon
vedrørende bruk av dette produktet.
ANT+ , Garmin , Garmin-logoen, TracBack og VIRB er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper, registrert i USA og andre land.
BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ og trafficTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Navnet og logoen til Bluetooth eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. microSD™ er et varemerke
for SD-3C. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. iPod and Mac er varemerker for Apple Inc.,
registrert i USA og andre land.
BMW er et registrert varemerke for BMW AG.
Dette produktet i klasse III skal få begrenset strømtilførsel.
Modellnummer: A03069
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Trykt i Taiwan
www.garmin.com/support
April 2018
190-02103-38_0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising