Garmin | BMW Motorrad Navigator VI | Garmin BMW Motorrad Navigator VI Príručka používateľa (vo formáte PDF)

Garmin BMW Motorrad Navigator VI Príručka používateľa (vo formáte PDF)
© 2016 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin.
Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať
akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nákdete na stránke www.garmin.com.
ANT+ , Garmin , logo Garmin, TracBack a VIRB sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. BaseCamp™,
myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ a trafficTrends™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa
nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
®
®
®
®
Slovnú známku a logá Bluetooth vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie tohto slova spoločnosťou Garmin podlieha licencii. microSD™ je ochranná známka spoločnosti SD-3C.
Windows je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo v iných krajinách. iPod a Mac sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., ktoré
sú registrované v USA a v iných krajinách.
®
®
®
BMW je registrovaná ochranná známka spoločnosti BMW AG.
®
Tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.
Číslo modelu: A03069
Tento produkt je ANT+ certifikovaný. Na adrese www.thisisant.com/directory nájdete zoznam kompatibilných produktov a aplikácií.
®
®
Začíname pracovať
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
Kontaktné informácie
Ak pri používaní zariadenia BMW Navigator dôjde k akýmkoľvek
problémom alebo budete mať akékoľvek otázky, kontaktujte
svojho predajcu BMW Motorrad.
Inštalácia batérie
1 Nájdite skrutkovač À, ktorý bol dodaný v balení s produktom.
Zapnutie zariadenia
POZNÁMKA: zariadenie sa zapne automaticky, ak je vo
voliteľnom motocyklovom alebo automobilovom držiaku a
externý zdroj napätia je pripojený a zapnutý.
Stlačte tlačidlo napájania.
Vypnutie zariadenia
1 Držte tlačidlo napájania, až kým sa na obrazovke nezobrazí
hlásenie.
Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo
napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne
do režimu spánku.
2 Vyberte Vypnúť.
Vynulovanie zariadenia
Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho vynulovať.
Podržte 10 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.
Odpojenie batérie
Ak neplánujete zariadenie dlhšiu dobu používať, môžete z neho
vybrať batériu.
1 Uvoľnite skrutky a zložte kryt priečinka batérie.
2 Stlačte a podržte príchytku À konektora batérie a vytiahnite
konektor zo zariadenia Á.
2 Nájdite lítium-iónovú batériu v balení s produktom.
3 Uvoľnite skrutky a zložte kryt priečinka batérie.
4 Ak je to potrebné, vložte do zariadenia kartu microSD™ Á.
Inštalácia zariadenia do držiaka na
motocykel
5 Batériu vložte do zariadenia káblom hore.
6 Konektor batérie  vložte do portu batérie Ã.
UPOZORNENIE
Pred jazdou sa uistite, že vrchná časť západky je rovná a
nevystupuje zo zariadenia a držiaka.
POZNÁMKA: motocyklový držiak nie je súčasťou všetkých
súprav.
1 Spodnú časť zariadenia vložte do kolísky.
7 Vložte kryt batérie, najprv hornú stranu Ä.
2 Zariadenie nakloňte dozadu, kým nezapadne na miesto
a vrchná časť západky je zarovnaná s okolitým povrchom
držiaka na motocykli.
POZNÁMKA: pred pripojením nabíjačky batérie k motocyklu
vyberte zariadenie z motocyklového držiaka. Zariadenie
vyberiete stlačením uvoľňovacieho tlačidla À na bočnej strane
držiaka.
8 Zatvorte kryt batérie Å a utiahnite skrutky.
POZNÁMKA: neuťahujte skrutky viac, ako je potrebné.
Začíname pracovať
O motocyklovom držiaku
Prístup ku konkrétnym funkciám zariadenia vám umožnia
tlačidlá na motocyklovom držiaku.
1
POZNÁMKA: ďalšie informácie o možnostiach upevnenia
zariadenia nájdete v príručkách k motocyklu.
• Produktové príručky
• Aktualizácie softvéru
• Mapa, graf alebo aktualizácie dráh
Nastavenie aplikácie Garmin Express
1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
2 Prejdite na stránku garmin.com/express.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Aktivácia máp Lifetime
À
Á
Â
Vyberte pre priblíženie a oddialenie na mape.
Vyberte pre použitie funkcie, ktorá je označená
alebo
.
Vyberte pre náhľad mapy, kompasu, trasového počítača a
prehrávača médií.
Podržaním otvoríte nastavenia jasu.
Vyberte, aby ste počuli aktuálnu výzvu, ak máte pripojenú helmu
alebo náhlavnú súpravu Bluetooth .
Podržaním otvoríte nastavenia hlasitosti.
®
Upevnenie zariadenia na automobil
POZNÁMKA: automobilový držiak je súčasťou voliteľnej
súpravy do auta.
OZNÁMENIE
Pred montážou zariadenia si naštudujte, či miestne právne
predpisy povoľujú jeho inštaláciu na čelné sklo.
VAROVANIE
Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením
zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite
možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu
následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.
Prísavkový držiak nepoužívajte na motocykli.
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
1 Zapojte menšiu koncovku napájacieho kábla vozidla À do
portu na bočnej strane automobilového držiaka Á.
POZNÁMKA: mapy Lifetime nie je možné použiť v produktoch,
ktoré neobsahujú vopred nahraté mapy.
POZNÁMKA: vďaka mapám Lifetime budete dostávať
aktualizácie máp, keď ich Garmin sprístupní, počas používania
kompatibilného zariadenia Garmin alebo pokým bude Garmin
dostávať údaje o mapách od dodávateľa z tretej strany, podľa
toho, ktoré obdobie trvá kratšie. Informácie o tom, čo sa
považuje za používanie zariadenia a dôležité zmluvné
podmienky nájdete na www.garmin.com/numapslifetime.
1 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/express.
2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
POZNÁMKA: ak zariadenie zaregistrujete, môžeme vám v
prípade dostupnosti aktualizácie mapy poslať e-mailové
oznámenie.
O režime spánku
Režim spánku používajte na šetrenie energie batérie, keď
zariadenie nepoužívate. Režim spánku používa veľmi malé
množstvo energie a keď je zariadenie v režime spánku, nabitá
batéria vydrží celé týždne.
Prechod do režimu spánku
Stlačte tlačidlo
.
Ukončenie režimu spánku
Ak chcete zariadenie prepnúť do režimu spánku, stlačte
tlačidlo .
Nastavenie jasu obrazovky
1 Vyberte Nastavenia > Zobraziť > Jas.
2 Vyberte možnosť:
• Vyberte
alebo
na nastavenie jasu obrazovky.
• Ak chcete, aby sa jas nastavoval automaticky, vyberte
možnosť Automaticky.
POZNÁMKA: automatické nastavenie jasu je k dispozícii, len
keď je zariadenie upevnené na motocykli.
Nastavenie hlasitosti
2 Z prísavnej plochy odstráňte fóliu.
3 Vyčistite a vysušte svoje čelné sklo a prísavnú plochu
pomocou handričky, ktorá nepúšťa vlákna.
4 Prísavku  pritlačte na čelné sklo a otočte páčku à dozadu
5
6
7
8
smerom k čelnému sklu.
Držiak upevnite na rameno prísavnej plochy.
Spodnú časť zariadenia vložte do kolísky.
Zariadenie nakláňajte dozadu, kým nezapadne na miesto.
Druhý koniec automobilového napájacieho kábla zapojte do
napájacieho zdroja.
Podpora a aktualizácie
Garmin Express™ (garmin.com/express) poskytuje jednoduchý
prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin .
• Registrácia produktu
®
2
1 Vyberte Objem.
2 Vyberte možnosť:
• Výberom položky
alebo
nastavte hlasitosť.
• Zariadenie stíšte výberom položky .
• Výberom položky prejdite na ďalšie možnosti.
Ikony na stavovej lište
Stavová lišta sa nachádza na vrchnej časti hlavnej ponuky.
Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia.
Výberom niektorých ikon môžete meniť nastavenia alebo
zobraziť ďalšie informácie.
Stav GPS signálu.
Stav technológie Bluetooth (zobrazuje sa, keď je povolená
položka Bluetooth).
Pripojené k aplikácii Smartphone Link.
Začíname pracovať
Indikátor režimu dopravy. Umožňuje vybrať režim
automobilu, motocykla alebo mimo cesty.
Aktuálny čas.
Stav batérie.
Výber režimu dopravy
Vyberte
.
Informácie o batérii
Po pripojení zariadenia k napájaniu sa zariadenie začne nabíjať.
v stavovej lište označuje stav internej batérie.
Nastavenie času
1 V hlavnej ponuke vyberte čas.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií
GPS, vyberte Automaticky.
• Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor
alebo nadol.
Používanie tlačidiel na obrazovke
Pomocou tlačidiel na obrazovke môžete prechádzať stranami,
ponukami a možnosťami ponúk na svojom zariadení.
• Výberom položky
sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku
ponuky.
• Podržaním položky
sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
• Výberom položky alebo môžete prechádzať zoznamami
alebo ponukami.
• Podržaním položky alebo sa môžete rýchlejšie posúvať.
• Výberom položky
zobrazíte kontextovú ponuku možností
pre aktuálnu obrazovku.
Používanie klávesnice na obrazovke
Ak chcete zmeniť rozvrhnutie klávesnice, pozrite si časť
„Nastavenia jazyka a klávesnice“ (Nastavenia jazyka a
klávesnice, strana 14).
• Dotykom vymažte položku vyhľadávania.
• Výberom položky
vymažte znak.
• Dotykom zmeňte režim jazyka klávesnice.
• Výberom položky
zadajte špeciálne znaky, ako
napríklad interpunkčné znamienka.
• Výberom položky zmeňte písanie znakov veľkými
písmenami.
O miestach
Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad
reštaurácie, hotely, autoservisy, a informácie o uliciach. Na
vyhľadávanie prevádzok a atrakcií v blízkosti môžete použiť
kategórie. Môžete tiež vyhľadávať adresy, súradnice, mestá a
križovatky.
Hľadanie predajcov BMW
Môžete nájsť predajcu BMW, ktorý je k vám najbližšie.
Vyberte Kam viesť? > BMW Motorrad.
Kontaktné informácie
Ak pri používaní zariadenia BMW Navigator dôjde k akýmkoľvek
problémom alebo budete mať akékoľvek otázky, kontaktujte
svojho predajcu BMW Motorrad.
O miestach
Vyhľadávanie polôh
Vyhľadanie polohy podľa kategórie
1 Vyberte Kam viesť?.
2 Vyberte kategóriu alebo vyberte Kategórie.
3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
4 Vyberte polohu.
Vyhľadávanie v rámci kategórie
Po vyhľadaní bodu záujmu niektoré kategórie môžu zobraziť
zoznam rýchleho vyhľadávania, ktorý uvádza posledné tri
zvolené destinácie.
1 Vyberte Kam viesť?.
2 Vyberte kategóriu alebo vyberte Kategórie.
3 Vyberte kategóriu.
4 V relevantných prípadoch vyberte cieľ v zozname rýchleho
vyhľadávania.
5 V prípade potreby vyberte vhodný cieľ.
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania
Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy
zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.
1 Vyberte Kam viesť?.
2 Na paneli vyhľadávania vyberte Zadajte vyhľadávanie.
3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom
vyhľadávania.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov
kategórie (napríklad „kiná“).
• Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý
názov alebo jeho časť.
• Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu
a ulicu.
• Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo
domu, názov ulice, mesto a štát.
• Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
• Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice
zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného
výrazu, vyberte príslušný výraz.
• Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali,
vyberte ikonu .
6 V prípade potreby vyberte lokalitu.
Zmena oblasti vyhľadávania
1 V hlavnej ponuke vyberte Kam viesť?.
2 Vyberte Hľadať v blízkosti:.
3 Vyberte možnosť.
Vyhľadanie polohy prehliadaním mapy
Predtým, ako budete môcť nájsť miesta obsiahnuté v údajoch
mapy, ako napríklad reštaurácie, nemocnice a čerpacie stanice,
musíte zapnúť vrstvy mapy pozdĺž cesty (Prispôsobenie vrstiev
mapy, strana 6).
1 Vyberte položku Zobr. mapu.
2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu
a priblížte ju.
3 V prípade potreby vyberte položku a vyberte ikonu
kategórie, aby ste zobrazili len konkrétnu kategóriu alebo
miesta.
Na mape sa zobrazia značky polohy ( alebo modrá bodka).
3
4 Vyberte možnosť:
Nastavenie simulovanej polohy
• Vyberte značku polohy.
• Vyberte bod, ako napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
5 V prípade potreby vyberte popis polohy, aby ste zobrazili
ďalšie informácie.
Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné
signály, na plánovanie ciest zo simulovanej polohy môžete
použiť simulátor GPS.
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Simulácia GPS.
2 V hlavnej ponuke vyberte Zobr. mapu.
3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť.
Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.
4 Vyberte popis polohy.
5 Vyberte Nastaviť polohu.
Vyhľadanie adresy
POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od
údajov mapy načítaných v zariadení.
1 Vyberte položku Kam viesť?.
2 V prípade potreby vybratím položky Hľadať v blízkosti:
zmeníte oblasť vyhľadávania (Zmena oblasti vyhľadávania,
strana 3).
3 Vyberte položku Adresa.
4 Na zadanie informácií o adrese postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
5 Vyberte adresu.
Zobrazenie naposledy nájdených polôh
Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.
Vyberte položky Kam viesť? > Posledné.
Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh
Vyberte Kam viesť? > Posledné >
> Vynulovať > Áno.
Hľadanie parkoviska
1 Vyberte Kam viesť? > Kategórie > Parkovisko.
2 Vyberte parkovacie miesto.
Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta
Keď zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ čo
je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako
parkovacie miesto.
Vyberte Aplikácie > Posledný bod.
Nástroje vyhľadávania
Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne
typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.
Vyhľadanie križovatky
Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnice alebo iné cesty.
1 Vyberte Kam viesť? > Kategórie > Križovatky.
2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
3 Vyberte križovatku.
Vyhľadanie mesta
POZNÁMKA: pri výbere mesta vás zariadenie navedie do
blízkosti mestského centra.
1 Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie > Mestá.
2 Vyberte položku Zadajte vyhľadávanie.
3 Zadajte názov mesta a vyberte .
4 Vyberte mesto.
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc
Na vyhľadanie polohy môžete použiť súradnice zemepisnej šírky
a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrýš
geocache.
1 Vyberte Kam viesť? > Kategórie > Súradnice.
2 V prípade potreby vyberte a zmeňte formát súradníc alebo
údaj.
3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
4 Vyberte Zobraziť na mape.
4
Uloženie polôh
Uloženie lokality
1 Vyhľadajte lokalitu Vyhľadanie polohy podľa kategórie,
strana 3.
2 Vyberte lokalitu z výsledkov vyhľadávania.
3 Vyberte položku .
4 Vyberte položku > Uložiť.
Uloženie aktuálnej polohy
Na mape vyberte ikonu vozidla.
Vyberte položku Uložiť.
Zadajte názov a vyberte OK.
Vyberte OK.
1
2
3
4
Spustenie trasy na uloženú polohu
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 V prípade potreby vyberte kategóriu alebo vyberte Všetky
uložené miesta.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte Ísť!.
Upravenie uloženej polohy
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte .
5 Vyberte > Upra..
6 Vyberte možnosť:
• Vyberte Názov.
• Vyberte Telefónne číslo.
• Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte
položku Kategórie.
• Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie
uloženej polohy na mape, vyberte položku Zmena
mapového symbolu.
7 Upravte informácie.
8 Vyberte OK.
Priradenie kategórií k uloženej polohe
Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné
kategórie.
POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia,
keď uložíte najmenej 12 polôh.
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte .
4 Vyberte položky > Upra. > Kategórie.
5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddeľte ich
čiarkami.
6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
7 Vyberte OK.
O miestach
Odstránenie uloženej polohy
POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 Vyberte > Vymazať ulož. miesta.
3 Označte začiarkávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete
odstrániť a vyberte Vymazať.
Uloženie domovskej polohy
Ako svoju domovskú polohu môžete nastaviť miesto, na ktoré sa
najčastejšie vraciate.
1 Vyberte Kam viesť? > > Nastaviť dom. polohu.
2 Vyberte Zadajte vlastnú adresu, Použiť aktuálnu polohu
alebo Naposledy nájdené.
Poloha sa v ponuke Uložené uloží ako „Domov“.
Cesta domov
Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste
zadali domovskú polohu.
1 Vyberte položky Kam viesť? > Naviguj Domov.
2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.
Upravenie informácií o vašej domovskej polohe
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené > Domov.
2 Vyberte položku .
3 Vyberte položku > Upra..
4 Zadajte zmeny.
5 Vyberte možnosť OK.
Zobrazenie naposledy nájdených polôh
Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.
Vyberte položky Kam viesť? > Posledné.
Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh
Vyberte Kam viesť? > Posledné >
> Vynulovať > Áno.
O skratkách
• Položku Rýchlejší čas vyberte, ak chcete vypočítať trasy,
ktoré prejdete rýchlejšie, ale ich vzdialenosť môže byť
dlhšia.
• Ak chcete vypočítať trasy uprednostňujúce kľukaté cesty,
vyberte položku Kľukaté cesty.
• Výberom položky Mimo cesty vypočítate trasy od bodu k
bodu (bez ohľadu na cesty).
• Výberom položky Kratšia vzdialenosť vypočítate trasy,
ktoré sú kratšie, ale jazda môže zabrať dlhší čas.
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá
Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim
mimo cesty.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia.
2 Vyberte položky Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť.
Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej
polohy.
Cestovanie po kľukatých cestách
Vaše zariadenie dokáže vypočítať cesty, pri ktorých uprednostní
kľukaté cesty s peknou scenériou a vynechá hlavné diaľnice
a mestá. Táto funkcia vám môže spríjemniť jazdu, ale môže
predĺžiť čas alebo vzdialenosť do cieľa.
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu >
Kľukaté cesty > Uložiť.
2 Spustiť trasu.
Spustenie trasy na uloženú polohu
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 V prípade potreby vyberte kategóriu alebo vyberte Všetky
uložené miesta.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte Ísť!.
Trasa na mape
Pridanie skratky
Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže
smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.
Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.
1 Vyberte Kam viesť? > Pridať skratku.
2 Vyberte položku.
Odstránenie skratky
1 Vyberte Kam viesť? > > Odstrániť skratky.
2 Vyberte skratku na odstránenie.
3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
4 Vyberte položku Uložiť.
Navigácia
Spustenie trasy
1 Vyhľadajte polohu.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte Ísť!.
Náhľad niekoľkých ciest
1 Vyhľadajte polohu.
2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
3 Vyberte Trasy.
4 Vyberte trasu.
Zmena režimu výpočtu trasy
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu.
Navigácia
2 Vyberte možnosť:
OZNÁMENIE
Funkcia rýchlostného obmedzenia má len informačný účel a
nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za dodržiavanie pokynov v
podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení ani
riadenie sa zdravým úsudkom počas jazdy.Spoločnosť Garmin
nebude niesť zodpovednosť za žiadne dopravné pokuty ani
súdne predvolania za nedodržiavanie dopravných predpisov
a dopravného značenia.
Trasa je vyznačená fialovou čiarou. Kockovaná vlajka označuje
váš cieľový bod.
Na vašej ceste vás zariadenie navedie do cieľového bodu
pomocou hlasových výziev (ak je zariadenie v automobilovom
držiaku alebo pripojené na náhlavnú súpravu Bluetooth), šípok
na mape a naznačení smeru jazdy na vrchnej časti mapy.
V závislosti od nastavení prepočítavania môže zariadenie znova
prepočítať trasu a poskytnúť vám nové navigačné pokyny, ak
opustíte pôvodnú trasu.
Počas jazdy na hlavných cestách sa môže zobraziť dátové pole
zobrazujúce aktuálne rýchlostné obmedzenie.
Používanie navigačnej mapy
1 Vyberte položku Zobr. mapu.
2 Vyberte ktorékoľvek miesto na mape.
3 Vyberte možnosť:
• Pre priblíženie alebo oddialenie, vyberte alebo .
• Ak chcete prepínať medzi orientáciou Severne a 3-D
zobrazením, vyberte mapu, a potom vyberte položku .
• Ak chcete zobraziť špecifické kategórie, keď sa
nenavigujete po trase, vyberte položku .
5
• Ak chcete vycentrovať mapu na aktuálnu polohu, vyberte
položku .
Pridanie bodu do trasy
Pred pridaním bodu musíte mať aktívnu navigáciu po trase.
1 Na mape vyberte > Kam viesť?.
2 Vyhľadajte polohu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte Ísť!.
5 Vyberte Pridať k aktívnej trase.
2 Na výber najbližšieho výjazdu použite šípky.
3 Vyberte kartu so službou pri výjazdoch.
4 Vyberte bod záujmu.
Navigovanie na výjazd
1 Na mape vyberte položky
2 Vyberte Ísť!.
> Diaľničné služby >
.
Stránky mapy
Preskočenie bodu na vašej ceste
Ak chcete preskočiť bod ceste, musíte najskôr na mapu pridať
tlačidlo Preskoč (Prispôsobenie tlačidiel mapy, strana 6).
Ak sa rozhodnete, že nechcete ísť do nasledujúceho bodu na
vašej trase, môžete bod preskočiť. Týmto sa zabráni tomu, aby
vás zariadenie navigovalo späť k vynechanému bodu. Táto
funkcia nie je dostupná v prípade, že nasledujúci bod je vaším
konečným cieľom.
Na mape vyberte položku .
Prispôsobenie mapy
Navádzanie na preskočené zemepisné body
Predvolene vaše zariadenie automaticky preskočí zemepisné
body, ktoré prejdete. Ak ste nechceli zemepisný bod preskočiť,
môžete spustiť navádzanie na automaticky preskočený
zemepisný bod.
Na mape vyberte položku .
Vaše zariadenie si ukladá záznam jázd, ktorý znázorňuje
záznam prejdenej trasy.
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy.
2 Označte začiarkavacie políčko Záznam trás.
Použitie obchádzky
Počas navigácie po ceste môžete použiť obchádzky, aby ste sa
vyhli prekážkam pred vami, ako napríklad miestam stavebných
prác.
Počas navigácie vyberte
> Obchádzka.
Zariadenie vytvorí po najbližších prejazdných cestách
obchádzku na úseku 0,5 míle alebo 0,5 km pred vami na
vašej súčasnej trase.
Zastavenie cesty
Ak chcete zrušiť cestu, musíte najskôr na mapu pridať tlačidlo
Stop (Prispôsobenie tlačidiel mapy, strana 6).
Na mape vyberte položku .
Používanie navrhovaných trás
Aby ste túto funkciu mohli využívať, musíte najprv uložiť aspoň
jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jázd.
Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš
cieľ na základe vašej histórie jázd, dňa v týždni a času v rámci
dňa. Potom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa táto
poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu s
odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.
Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú trasu do
danej polohy.
O diaľničných službách
POZNÁMKA: aby ste mohli zobraziť diaľničné služby, musíte sa
nachádzať na diaľnici alebo hlavnej ceste.
Počas navigácie po trase môžete vyhľadať prevádzky a služby
v blízkosti najbližších výjazdov. Služby sú uvedené podľa
kategórií.
Palivo
Jedlo
Ubytovanie
Toalety
Vyhľadanie diaľničných služieb
1 Na mape vyberte > Diaľničné služby.
6
Prispôsobenie vrstiev mapy
Môžete prispôsobiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape,
ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy.
2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy, a vyberte
Uložiť.
Zobrazenie záznamu jázd
Zmena dátových polí mapy
1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôsobiť Rýchlosť.
2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.
3 Vyberte Uložiť.
Prispôsobenie tlačidiel mapy
Na pravej strane hlavnej mapy môžete zvoliť max. dve ikony.
1 Vyberte položky Nastavenia > Mapa a vozidlo > Tlačidlá
mapy.
2 Vyberte ikonu a zvoľte položku OK.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte inú ikonu.
5 Vyberte položku Uložiť.
Odstránenie tlačidiel z mapy
Môžete odstrániť všetky tlačidlá na pravej strane mapy.
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Tlačidlá mapy.
2 Vyberte ikonu a zvoľte OK.
3 Vyberte Uložiť.
Zmena infopanela mapy
Infopanel zobrazuje v dolnej časti mapy informácie o ceste. Štýl
a usporiadanie informácií môžete zmeniť výberom rôznych
infopanelov.
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Prístrojové
panely.
2 Na výber Infopanela použite šípky.
3 Vyberte Uložiť.
Zmena perspektívy mapy
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy
jazdy.
2 Vyberte možnosť:
• Výberom položky Trasa hore zobrazíte mapu v dvoch
rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
• Výberom položky Sever hore zobrazíte mapu v režime 2D so severom na hornej strane.
Stránky mapy
Vyhľadávanie služieb v okolí
• Výberom položky 3-D zobrazíte mapu jazdy v troch
rozmeroch.
Stránku Kde som? môžete použiť na vyhľadanie služieb vo
vašom okolí, ako sú palivo, nemocnice a policajné stanice.
1 Na mape vyberte vozidlo.
2 Vyberte kategóriu.
Zobrazenie aktivity na trase
Zobrazenie zoznamu odbočiek
Počas navigácie na trase môžete zobraziť všetky odbočky a
manévre na celej vašej trase a vzdialenosť medzi odbočkami.
1 Pri navigácii po trase vyberte textovú lištu v hornej časti
mapy.
2 Vyberte odbočku.
Zobrazia sa podrobnosti danej odbočky. V prípade
dostupnosti sa pre križovatky na hlavných cestách zobrazí
obrázok križovatky.
Zobrazenie celej trasy na mape
1 Počas navigovania po trase vyberte navigačnú lištu v hornej
časti mapy.
2 Vyberte položku
> Mapa.
Zobrazenie ďalšej odbočky
Počas navigovania po ceste sa v ľavom hornom rohu mapy
zobrazí náhľad ďalšej odbočky, zmeny jazdného pruhu alebo
iného manévru.
Náhľad obsahuje vzdialenosť k odbočke alebo manévru a, ak je
dostupný, jazdný pruh, v ktorom by ste mali ísť.
Ďalšiu odbočku zobrazte na mape výberom položky
na
mape.
2.2
k
m
Zobrazenie križovatiek
Počas navigácie na trase môžete zobraziť križovatky na
hlavných cestách. Ak sa priblížite ku križovatke na trase, v
prípade dostupnosti sa na krátky okamih zobrazí obrázok tejto
križovatky.
Výberom položky
na mape zobrazíte križovatku, ak je
dostupná.
2.2
k
m
Zobrazenie upozornení o cestnej premávke
Počas navigácie po trase sa v navigačnej lište môže zobraziť
upozornenie o cestnej premávke.
Viac informácií zobrazíte výberom upozornenia.
Zobrazenie trasového počítača
Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť
a poskytuje štatistiky o vašej trase.
POZNÁMKA: ak vykonávate časté zastavenia, nechajte
zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.
Na mape vyberte položku Rýchlosť.
Vynulovanie informácií o trase
1 Na mape vyberte položku Rýchlosť.
2 Vyberte > Vynulovať polia.
3 Vyberte možnosť:
• Keď sa nenavigujete po trase, výberom Vybrať všetko
vynulujte všetky dátové polia na prvej stránke okrem
tachometra.
• Výberom Vynulovať údaje o trase vynulujte informácie
na trasovom počítači.
• Výberom Vynul. max. rýchlosť vynulujte maximálnu
rýchlosť.
• Výberom Vynulovať trasu B vynulujte počítadlo
kilometrov.
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe
Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o
vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete
oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.
Na mape vyberte vozidlo.
Funkcie bez použitia rúk
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe
Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej
aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam
smerov.
1 Na mape vyberte vozidlo.
2 Vyberte položku > Smer ku mne.
3 Vyberte štartovaciu polohu.
4 Vyberte položku Vybrať.
Funkcie bez použitia rúk
Zariadenie môžete pripojiť k bezdrôtovej náhlavnej súprave
a počúvať hlasové pokyny navigácie a multimediálne zvukové
súbory v zariadení cez náhlavnú súpravu. Kým je pripojená
náhlavná súprava, môžete sa pripojiť k mobilnému telefónu
a uskutočňovať a prijímať hovory pomocou zariadenia
a náhlavnej súpravy.
Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte Bluetooth.
O bezdrôtových náhlavných súpravách
POZNÁMKA: pre bezdrôtové počúvanie vysoko kvalitného
zvuku pripojte náhlavnú súpravu Bluetooth, ktorá podporuje
profil A2DP.
Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth môže vaše
zariadenie streamovať multimediálny zvuk z kompatibilného
zariadenia Bluetooth a odosielať zvukové navigačné pokyny do
bezdrôtovej náhlavnej súpravy.
Párovanie bezdrôtovej náhlavnej súpravy
POZNÁMKA: súčasne môžete používať iba jednu náhlavnú
súpravu.
Predtým, ako budete môcť prijímať navigačné pokyny
prostredníctvom náhlavnej súpravy, musíte spárovať vaše
zariadenie s kompatibilnou mobilnou náhlavnou súpravou.
1 Náhlavnú súpravu a zariadenie Navigator umiestnite do
vzdialenosti maximálne 10 m (33 stôp) od seba.
V
2 zariadení Navigator povoľte bezdrôtovú technológiu
Bluetooth.
3 Na vašej náhlavnej súprave povoľte Bluetooth bezdrôtovú
technológiu a nastavte ju ako viditeľnú pre ostatné Bluetooth
zariadenia.
V
4 zariadení Navigator vyberte Nastavenia > Bluetooth >
Vyhľadávanie zariadení.
5 Vyberte položku OK.
Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.
6 Zo zoznamu vyberte svoj telefón a potom vyberte OK.
Vaše zariadenie vám bude počas navigácie po trase odosielať
navigačné pokyny do náhlavnej súpravy.
Zapnutie a vypnutie funkcií náhlavnej súpravy
Môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie pre svoju spárovanú
náhlavnú súpravu s technológiou Bluetooth.
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte svoju spárovanú náhlavnú súpravu s technológiou
Bluetooth.
7
3 Vyberte jednu alebo niekoľko možností:
• Ak chcete, aby sa cez náhlavnú súpravu prehrávali výzvy
telefónu a navigácie, vyberte položku Telefón, navigácia.
• Ak chcete, aby sa cez náhlavnú súpravu prehrávali médiá,
vyberte položku Médiá.
Párovanie telefónu
Pred spárovaním zariadenia s mobilným telefónom musíte
zariadenie spárovať a pripojiť ku kompatibilnej bezdrôtovej
náhlavnej súprave.
1 Telefón a zariadenie Navigator umiestnite do vzdialenosti
maximálne 10 m (33 stôp) od seba.
2 V telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth
a nastavte ho do režimu viditeľnosti.
3 V zariadení Navigator vyberte Nastavenia > Bluetooth >
Vyhľadávanie zariadení.
4 Vyberte položku OK.
Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.
5 Zo zoznamu vyberte svoj telefón a potom vyberte položku
OK.
6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke telefónu a zariadení
Navigator.
Zapnutie a vypnutie funkcií smartfónu
Môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie pre svoj spárovaný
smartfón.
1 Vyberte položky Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte svoj spárovaný smartfón.
3 Vyberte jednu alebo niekoľko možností:
• Ak chcete uskutočňovať alebo prijímať hovory
prostredníctvom zariadenia Navigator, vyberte položku
Telefonické hovory.
• Ak sa chcete so svojím smartfónom pripojiť k aplikácii
Smartphone Link, vyberte položku Smartphone Link
(Aplikácia Smartphone Link, strana 9).
• Ak chcete ovládať prehrávanie médií vo svojom smartfóne
pomocou zariadenia Navigator, vyberte položku Médiá
(O prehrávači médií, strana 12).
• Ak chcete zavolať naposledy vytočené alebo prijaté
telefónne číslo, vyberte položku História volaní a vyberte
číslo.
Odpojenie zariadenia Bluetooth
Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho
odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie
Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu
zariadeniu Navigator automaticky.
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
3 Zrušte označenie políčka vedľa názvu vášho spárovaného
zariadenia.
Odstránenie spárovaného zariadenia Bluetooth
Odstránením spárovaného zariadenia Bluetooth zabránite jeho
automatickému pripájaniu k zariadeniu Navigator v budúcnosti.
Odstránením spárovaného smartfónu sa zo zariadenia
Navigator odstránia tiež všetky synchronizované kontakty
z adresára telefónu a história hovorov.
1 Vyberte položky Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte zariadenie Bluetooth a potom položku Zrušiť
párovanie zariadenia.
Používanie aplikácií
Zobrazenie súborov pomocníka
Vyberte položky Aplikácie > Pomocník na zobrazenie
úplného znenia príručky používateľa.
Vyhľadávanie tém pomocníka
Vyberte Aplikácie > Pomocník >
.
GarminSlužby v reálnom čase od
spoločnosti
• Po počiatočnom spárovaní sa dané dve zariadenia môžu
pripojiť automaticky vždy, keď ich zapnete.
• Keď je telefón pripojený k vášmu zariadeniu a náhlavnej
súprave Bluetooth, môžete prijímať hlasové hovory.
• Zariadenie sa po zapnutí pokúsi pripojiť k telefónu alebo
zariadeniu Bluetooth, ku ktorému bolo pripojené naposledy.
• Keď je zariadenie zapnuté, možno budete musieť váš telefón
nastaviť na automatické pripojenie k zariadeniu.
Aby ste služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin mohli
využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému
telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link.
Pri používaní služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin sa
informácie o vašej polohe prenášajú do spoločnosti Garmin. Na
základe informácií o vašej polohe sa vám poskytujú
najaktuálnejšie informácie pre oblasť, v ktorej sa nachádzate.
Niektoré služby, ako napríklad počasie, sú vo vašom zariadení
dostupné ako samostatné aplikácie. Iné služby, ako napríklad
cestná premávka, sú rozšírením už existujúcich funkcií
navigácie vo vašom zariadení. Funkcie, ktoré si vyžadujú prístup
k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin, zobrazujú
symbol aplikácie Smartphone Link a objavia sa len vtedy, keď je
zariadenie pripojené k podporovanému telefónu s aplikáciou
Smartphone Link.
Volanie
Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti
Garmin
Tipy po spárovaní zariadení
Ak chcete uskutočniť hovor, musíte najskôr spárovať svoje
zariadenie s bezdrôtovou náhlavnou súpravou a kompatibilným
smartfónom.
1 Vyberte položku Telefón.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vytočiť svoje domáce číslo, vyberte položku
Volanie domov.
• Ak chcete vytočiť číslo, vyberte položku Vytočiť, zadajte
telefónne číslo a vyberte možnosť Vytočiť.
• Ak chcete vytočiť číslo pomocou hlasu, vyberte položku
Hlasové vytáčanie a vyslovte telefónne číslo.
• Ak chcete zavolať kontakt z telefónneho zoznamu, vyberte
položku Telefónny zoznam a vyberte kontakt.
8
Predtým, ako si budete môcť predplatiť služby v reálnom čase
od spoločnosti Garmin, musíte do vášho telefónu nainštalovať
aplikáciu Smartphone Link.
1 Spustite aplikáciu Smartphone Link vo vašom telefóne.
2 Vyberte položku Garmin Live Services.
Objaví sa zoznam služieb s cenami predplatného.
3 Vyberte službu.
4 Vyberte cenu.
5 Vyberte položku Subscribe.
6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Používanie aplikácií
Aplikácia Smartphone Link
mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy
alebo v blízkosti vybraného mesta.
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
2 V prípade potreby vyberte mesto.
3 Vyberte položku > Upozornění na nepříznivé počasí.
Smartphone Link je aplikácia telefónu, ktorá vám umožňuje
synchronizovať údaje o polohe s vaším telefónom a získavať
prístup k aktualizovaným informáciám pomocou dátového
pripojenia vášho telefónu. Zariadenie prenáša údaje z aplikácie
Smartphone Link prostredníctvom bezdrôtovej technológie
Bluetooth. Aktualizované informácie sú dostupné
prostredníctvom bezplatných plánov a plánov založených na
predplatnom v rámci služieb v reálnom čase spoločnosti
Garmin.
Uložené a nedávno nájdené polohy je možné synchronizovať s
vaším telefónom vždy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii
Smartphone Link.
Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť
službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
2 V prípade potreby vyberte mesto.
3 Vyberte položku > Podmienky na ceste.
Preberanie aplikácie Smartphone Link
Garmin Tracker™
Aplikácia Smartphone Link je dostupná pre niektoré smartfóny.
Informácie o kompatibilite a dostupnosti aplikácie nájdete
v predajni s aplikáciami na vašom telefóne.
Aplikáciu Smartphone Link si môžete prevziať z predajne s
aplikáciami vo vašom podporovanom telefóne.
Viac informácií o preberaní a inštalácii aplikácií nájdete v
používateľskej príručke k vášmu telefónu.
Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia
Aplikácia Smartphone Link je vo vašom telefóne zaregistrovaná
ako navigačná aplikácia.
1 V telefóne stlačte tlačidlo pre spustenie navigácie na dané
miesto (pozrite si používateľskú príručku k vášmu telefónu).
V
2 ponuke aplikácie vyberte položku Smartphone Link.
Pri ďalšom pripojení zariadenia k telefónu sa dané miesto
presunie k položkám, ktoré boli vo vašom zariadení nájdené
naposledy.
Zobrazenie predpovede počasia
Pred použitím tejto funkcie musíte k zariadeniu pripojiť
podporovaný telefón s aplikáciou Smartphone Link. Táto funkcia
nie je dostupná vo všetkých oblastiach.
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
2 Vyberte deň.
Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.
Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného
mesta
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie > Aktuálna poloha.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte
mesto v zozname.
• Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku Pridať
mesto a zadajte názov mesta.
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia
Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť
službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.
Na mape si môžete pozrieť farebne označenú mapu
s animáciami aktuálneho počasia, ako aj ikonu počasia. Ikona
počasia sa mení podľa toho, aké počasie zobrazuje v blízkom
okolí, napr. dážď, sneh alebo búrku s bleskami.
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
2 V prípade potreby vyberte mesto.
3 Vyberte položku > Sledovanie počasia.
Zobrazenie upozornení na počasie
Pred použitím tejto funkcie si musíte zakúpiť službu Rozšírené
počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.
Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na
počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť
Používanie aplikácií
Kontrola podmienok na ceste
OZNÁMENIE
Pri zdieľaní informácií o svojej polohe s inými používateľmi
postupujte opatrne.
Ak chcete túto funkciu používať, musíte najskôr pripojiť
zariadenie k podporovanému smartfónu so spustenou aplikáciou
Smartphone Link. Aplikácia Garmin Tracker vám umožní
nahlasovať vašu polohu, sledovať iných používateľov a taktiež
umožní iným používateľom sledovať vašu polohu. Táto funkcia
nie je dostupná vo všetkých oblastiach.
Nastavenie aplikácie Garmin Tracker
1 Vyberte položky Aplikácie > Tracker > Začíname.
2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Zmena vašej prezývky
Pri prvom použití aplikácie Garmin Tracker vás zariadenie
vyzve, aby ste zadali prezývku. Vaša prezývka sa používa na to,
aby vás mohli identifikovať vaše kontakty alebo tí, ktorí vás
sledujú. Prezývku môžete kedykoľvek zmeniť.
1 Vyberte položky Aplikácie > Tracker > > Profil.
2 Vyberte položku Upra..
3 Zadajte prezývku.
Zobrazenie vášho ID v aplikácii Garmin Tracker
Vaše ID v aplikácii Garmin Tracker slúži na jedinečné
zobrazenie vášho zariadenia ostatným používateľom aplikácie
Garmin Tracker. Ostatní používatelia vás môžu prostrednícvom
vášho ID v aplikácii Garmin Tracker pozvať, aby ste ich
sledovali.
> Profil.
Vyberte položku Aplikácie > Tracker >
Nasledovníci
Môžete pozvať používateľov, aby vás sledovali po určitú dobu.
Keď táto doba uplynie, sledujúci už nebudú vidieť vašu polohu.
Používateľa môžete pozvať, aby vás sledoval, prostredníctvom
e-mailovej adresy alebo ID v aplikácii Garmin Tracker. Ak
pozvete používateľa prostredníctvom e-mailovej adresy, táto
osoba vás musí sledovať pomocou webovej stránky Garmin. Ak
pozvete používateľa prostredníctvom ID v aplikácii Garmin
Tracker, môže vás sledovať pomocou aplikácie Garmin Tracker
vo svojom zariadení.
Sledovanie ostatných
Ak chcete niekoho sledovať prostredníctvom svojho zariadenia,
musí vás pozvať na sledovanie prostredníctvom vášho ID
v aplikácii Garmin Tracker.
1 Vyberte položky Aplikácie > Tracker > Zobraziť.
2 Vyberte osobu.
Poloha danej osoby sa zobrazí na mape.
Pozvánka na sledovanie
Môžete pozvať používateľov, aby vás sledovali po určitú dobu.
1 Vyberte Aplikácie > Tracker > Sledujte ma.
9
2 Vyberte príjemcu alebo zadajte e-mailovú adresu, alebo
3
4
5
6
Garmin Tracker ID.
POZNÁMKA: Garmin Tracker rozlišuje malé a veľké
písmená.
Vyberte položku Ďalej.
Vyberte alebo zadajte správu.
Zadajte trvanie a vyberte položku Ďalej.
Vyberte položku Odoslať.
Zrušenie prístupu sledujúceho
Keď zrušíte prístup sledujúceho, už nebude vidieť vašu polohu.
1 Vyberte Aplikácie > Tracker > Zobraziť.
2 Vyberte položku .
3 Vyberte jedného alebo viac sledujúcich a vyberte položku
Ukončiť stopov..
Povolenie účtov na sociálnych sieťach pre aplikáciu
Garmin Tracker
Ak chcete zverejniť svoju polohu na sociálnej sieti
prostredníctvom aplikácie Garmin Tracker, musíte najskôr
povoliť svoje účty na sociálnych sieťach v aplikácii Smartphone
Link v smartfóne.
1 V kompatibilnom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone
Link.
2 Vyberte položku > Sociálne siete.
Zdieľanie stavu a polohy
Ak chcete zdieľať aktualizácie o svojej polohe a stave
prostredníctvom aplikácie Garmin Tracker, musíte najskôr
spárovať svoje zariadenie s kompatibilným smartfónom so
spustenou aplikáciou Smartphone Link.
Prostredníctvom aplikácie Garmin Tracker môžete zdieľať
informácie o svojej polohe a stave s kontaktmi v smartfóne
a v účtoch na sociálnych sieťach.
1 Vyberte položky Aplikácie > Tracker.
2 Vyberte položku Som tu.
3 Vyberte príjemcu na odoslanie aktualizácie vášho stavu
a vyberte položku Ďalej.
POZNÁMKA: ak chcete zverejňovať informácie o svojom
stave a polohe vo svojich účtoch na sociálnych sieťach,
musíte si do smartfónu nainštalovať kompatibilné aplikácie
sociálnych sietí.
4 Vyberte alebo zadajte správu.
5 Skontrolujte správu a vyberte položku Odoslať.
Skrytie stavu
Informácie o svojom stave a polohe môžete skryť pred
používateľmi, ktorí vás sledujú.
Vyberte položky Aplikácie > Tracker > Skry ma.
Plánovač trasy
Trasa môže pozostávať z max. 29 zemepisných bodov a
jedného cieľového bodu. Medzi jednotlivými prejazdovými bodmi
môžete zadať až 125 tvarovacích bodov.
O zemepisných bodoch
Zemepisné body sú prechodné ciele v rámci trasy. Na mape je
zemepisný bod označený oranžovou vlajkou. Trasa môže
pozostávať z max. 29 zemepisných bodov a jedného cieľového
bodu. Pri navigovaní na trase zariadenie ohlási príchod do
jednotlivých zemepisných bodov.
O tvarovacích bodoch
Tvarovacie body sú prechodné body medzi cieľovými alebo
zemepisnými bodmi, ktoré pomáhajú vytvarovať smerovanie
trasy. Na mape je tvarovací bod označený modrou bodkou.
Medzi jednotlivými cieľovými alebo prejazdovými bodmi môžete
10
zadať až 125 tvarovacích bodov. Pri navigovaní zariadenie
neohlasuje príchod na jednotlivé tvarovacie body.
Plánovanie trasy do cieľového bodu
Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie cesty s jedným
alebo viacerými cieľmi.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
2 Vyberte položku Nová trasa.
3 Vyberte položku Zvoliť štartovaciu polohu.
4 Vyhľadajte polohu (Vyhľadanie polohy podľa kategórie,
strana 3).
5 Vyberte položku Vybrať.
6 Pre výber konečného cieľa vyberte .
7 Vyberte položku Ďalej.
8 Zadajte názov a vyberte OK.
Pridávanie bodov do trasy
POZNÁMKA: pred pridaním tvarovacích bodov musí trasa
obsahovať štartovaciu polohu, minimálne jeden zemepisný bod
a konečný cieľ.
Pri vytváraní alebo upravovaní trasy môžete zmeniť ktorýkoľvek
zemepisný bod na tvarovací bod a naopak.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
2 Vyberte položku Nová trasa.
3 Vyberte položku Zvoliť štartovaciu polohu.
4 Vyhľadajte polohu (Vyhľadanie polohy podľa kategórie,
strana 3).
5 Vyberte položku Vybrať.
6 Vyberte a pridajte konečný cieľ.
7 Vyberte a pridajte aspoň jeden zemepisný bod.
Zemepisné body sú označené oranžovou vlajkou.
8 Ak je to potrebné, vyberte oranžovú vlajku vedľa
zemepisného bodu a zmeňte ho tak na tvarovací bod.
Tvarovacie body sú označené modrou bodkou.
9 Vyberte položku Ďalej.
10 Zadajte názov a vyberte OK.
Plánovanie trasy
Ku každej polohe svojej trasy môžete pridať informácie o
časovom plánovaní vrátane požadovaného času príjazdu a času
pobytu. Pomôže vám to naplánovať čas odchodu tak, aby ste sa
na polohy svojej trasy dostali v stanovenom čase.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte položku Čas odchodu alebo Čas príjazdu.
5 Vyberte dátum a čas a vyberte položku Uložiť.
6 Vyberte položku Trvanie.
7 Vyberte množstvo času, ktoré plánujete stráviť na danom
mieste a vyberte položku Uložiť.
8 V prípade potreby zopakujte kroky 3 až 7 pre každú polohu.
Zmena režimu dopravy na ceste
V uloženej ceste môžete zmeniť použité režimy dopravy.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
2 Vyberte cestu.
3 Vyberte položku > Režim dopravy.
4 Vyberte režim dopravy.
5 Vyberte Uložiť.
Navigácia po uloženej trase
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
Používanie aplikácií
2 Vyberte uloženú trasu.
3 Vyberte Ísť!.
4 Po výzve vyberte trasu.
Upravenie uloženej trasy
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženú cestu.
3 Vyberte položku .
4 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Premenovať trasu.
• Vyberte položku Upraviť ciele v prípade, že chcete pridať
a odstrániť polohu, alebo zmeniť poradie polôh.
• Vyberte položku Vymazať trasu.
• Ak chcete nastaviť zastávky na vašej trase v
najefektívnejšom poradí, vyberte položku Optimalizovať
poradie.
Zdieľanie trás
Trasy môžete zdieľať s kompatibilnými zariadeniami Garmin
pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth.
1 Umiestnite vaše zariadenie 10 m (33 stôp) od kompatibilného
zariadenia Garmin.
2 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy > > Zdieľať
> Bluetooth.
3 Zadajte trasu a vyberte položku OK.
4 Zo zoznamu vyberte svoje zariadenie a potom vyberte
položku OK.
Vytvorenie okružnej trasy
Zariadenie vie vytvoriť okružnú trasu pomocou danej štartovacej
polohy a vzdialenosti, trvania alebo cieľa.
1 Na domovskej obrazovke vyberte Aplikácie > Okružná
trasa.
2 Vyberte Miesto štartu.
3 Vyberte polohu a zvoľte Vybrať.
4 Vyberte Vlastnosti trasy.
5 Vyberte možnosť:
• Vyberte Vyberte vzdialenosť, ak chcete naplánovať
cestu na základe vzdialenosti.
• Vyberte Vyberte trvanie, ak chcete naplánovať cestu na
základe trvania.
• Vyberte Vyberte cieľ, ak chcete naplánovať cestu na
základe špecifickej polohy.
6 Vložte vzdialenosť, trvanie alebo cieľ.
7 Vyberte možnosť:
• Ak ste vložili vzdialenosť alebo trvanie, vyberte OK >
Vypočítať.
• Ak ste vybrali cieľ, vyberte Vybrať.
8 Vyberte trasu a potom vyberte položku Ísť!.
Trasy
Trasa je zaznamenanie vašej cesty. Denník trasy obsahuje
informácie o zaznamenanej trase vrátane času, polohy a
informácií o prevýšení.
Zobrazenie a uloženie informácií o ceste
1 Vyberte Aplikácie > Prejdené trasy > Aktívne.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zobraziť všetky úseky cesty, vyberte položku
Vš. segmenty.
• Ak chcete zobraziť konkrétny úsek cesty, vyberte
požadovaný úsek.
Používanie aplikácií
Jazda sa zobrazuje na mape.
3 Vyberte položku .
4 Vyberte možnosť:
• Na uloženie jazdy vyberte Uložiť trasu.
• Na uloženie jazdy ako trasy vyberte Uložiť ako trasu.
• Na zobrazenie grafu výšky jazdy vyberte Profil
nadmorskej výšky.
Vymazanie histórie jázd
Zariadenie zaznamenáva históriu vašich jázd, aby ste mohli
vyhľadať predchádzajúce cesty a trasy. História jázd zostáva v
zariadení uložená šesť mesiacov. Históriu jázd môžete
kedykoľvek vymazať. Históriu jázd môžete aj vypnúť v ponuke
nastavení (Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia,
strana 15).
Vyberte položky Nastavenia > Zariadenie > Vymazať
históriu jázd.
TracBack
®
Sledovanie vašej nedávnej cesty
Funkcia TracBack zaznamenáva najaktuálnejšie úseky vašej
cesty. Po nedávnej trase sa môžete vrátiť späť na
predchádzajúcu polohu.
1 Vyberte položky Aplikácie > TracBack.
Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.
2 Vyberte položku Ísť!.
Uloženie nedávnej cesty ako trasy
Cestu môžete uložiť ako trasu a použiť ju neskôr pri navigácii
pomocou plánovača trasy (Navigácia po uloženej trase,
strana 10).
POZNÁMKA: aplikácia TracBack zobrazuje nedávnu cestu. Ak
chcete zobraziť ďalšie informácie o ceste, použite aplikáciu
Tracks.
1 Vyberte položky Aplikácie > TracBack.
Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.
2 Vyberte položku > Uložiť ako trasu.
3 Zadajte názov a vyberte položku OK.
Používanie kompasu
POZNÁMKA: aby mohol kompas určiť smer, musíte sa hýbať.
Môžete navigovať pomocou GPS kompasu.
Vyberte položky Aplikácie > Kompas.
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov
Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte zapnúť
funkciu histórie jázd.
Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde
ste sa zastavili.
Vyberte položky Aplikácie > História cestovania.
Používanie svetového času
1 Vyberte položky Aplikácie > Svetový čas.
2 V prípade potreby vyberte mesto, zadajte názov mesta a
vyberte položku OK.
Zobrazenie mapy sveta
Vyberte položky Aplikácie > Svetový čas > .
Nočné hodiny sú zobrazené v sivej oblasti mapy.
Nastavenie budíka
1 Vyberte položky Aplikácie > Budík.
2 Nastavte čas.
11
3 Označte začiarkavacie políčko Bud. zap..
Používanie kalkulačky
Vyberte Aplikácie > Kalkulačka.
Konverzia jednotiek
1 Vyberte položky Aplikácie > Prem. jednotiek.
2 V prípade potreby vyberte tlačidlo vedľa položky Prevod:,
vyberte kategóriu merania a vyberte položku Uložiť.
• Ak chcete vybrať skladbu, zoznam skladieb alebo
mediálny súbor, vyberte položku Prehľadávať.
POZNÁMKA: preberanie hudobných dát pri prvom
prezeraní mediálnych súborov môže trvať až 30 sekúnd.
Zmena zdroja médií
Môžete zmeniť zdroj prehrávaných médií vo svojom zariadení.
1 Vyberte položky Aplikácie > Prehrávač médií > .
2 Vyberte zdroj médií.
3 V prípade potreby vyberte tlačidlo jednotky, vyberte jednotku
Úprava aktuálneho zoznamu skladieb
Nastavenie konverzných kurzov meny
Ak chcete upraviť aktuálny zoznam skladieb, musíte na
prehrávači médií počúvať hudbu.
1 Vyberte zoznam skladieb.
2 Vyberte možnosť:
• Vyberte položku Pridať a pridajte skladbu na koniec
zoznamu.
• Vyberte skladbu, vyberte položku Odstrániť skladby a
odstráňte skladbu zo zoznamu.
merania a vyberte položku Uložiť.
4 Vyberte políčko pod jednotkou, ktorú chcete skonvertovať.
5 Zadajte číslo a vyberte položku OK.
Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.
Konverzné kurzy meny pre konverziu jednotiek môžete
aktualizovať.
1 Vyberte položky Aplikácie > Prem. jednotiek.
2 Vyberte tlačidlo vedľa položky Prevod:.
3 Vyberte položku Mena a vyberte položku Uložiť.
4 V prípade potreby vyberte tlačidlo meny, vyberte inú menu a
vyberte položku Uložiť.
5 Vyberte tlačidlo v dolnej časti obrazovky, kde sa zobrazujú
konverzné kurzy meny.
6 Vyberte políčko vedľa meny.
7 Zadajte hodnotu a vyberte položku OK.
8 Vyberte OK.
Prehrávač médií
Prehrávač médií dokáže prehrávať hudbu alebo audio
z nasledujúcich zdrojov.
• Hudobné súbory uložené v zariadení Navigator.
• Audio cez Bluetooth zo spárovaného telefónu.
• Audio cez Bluetooth z kompatibilného prehrávača iPod mp3.
Podporované typy súborov
Zariadenie podporuje hudobné súbory MP3 a súbory zoznamov
skladieb M3U a M3U8.
Vytváranie zoznamu skladieb
1 Vyberte položky Prehľadávať > Zoznam skladieb > Nový
zozn. skladieb.
2 Vyberte skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu.
3 Keď do zoznamu pridáte všetky požadované skladby, vyberte
položku Späť.
Vytváranie zoznamu skladieb na počítači
1 Pomocou počítača a zvukového programu vytvorte zoznam
skladieb hudobných súborov.
2 Uložte zoznam skladieb alebo súbor M3U8 do rovnakého
priečinka ako hudobné súbory.
3 V prípade potreby použite aplikáciu textového editora na
odstránenie cesty k názvom súborov v súbore M3U.
4 Presuňte zoznam skladieb a hudobné súbory na zariadenie.
O prehrávači médií
Ak chcete používať mediálny prehrávač, musíte svoje zariadenie
najskôr spárovať s kompatibilnou náhlavnou súpravou
Bluetooth, ktorá podporuje profil A2DP (Párovanie bezdrôtovej
náhlavnej súpravy, strana 7).
VIRB diaľkové ovládanie
®
VIRB Funkcia diaľkového ovládania vám umožní ovládať vašu
akčnú kameru VIRB pomocou vášho zariadenia. Na adrese
www.garmin.com/VIRB si môžete zakúpiť VIRB akčnú kameru.
Vyberte, ak chcete prehrávať aktuálnu skladbu.
Ovládanie VIRB akčnej kamery
Vyberte, ak chcete upraviť hlasitosť.
Pred použitím VIRB funkcie diaľkového ovládania musíte
aktivovať diaľkové ovládanie na vašej VIRB kamere. Ďalšie
informácie nájdete v VIRB Používateľskej príručke.
1 Zapnite VIRB kameru.
2 Na vašom Navigator zariadení vyberte Aplikácie > Ovládať
VIRB.
3 Počkajte, kým sa zariadenie pripojí k vašej VIRB kamere.
4 Vyberte možnosť:
• Vyberte Spustiť záznam na nahrávanie videa.
• Vyberte Zastaviť záznam na zastavenie nahrávania.
• Vyberte Snímka na vytvorenie fotografie.
Vyberte, ak chcete prehrať aktuálnu skladbu od začiatku.
Dvojklikom sa vrátite na predchádzajúcu skladbu v zozname.
Vyberte, ak chcete preskočiť na ďalšiu skladbu.
Vyberte, ak chcete pozastaviť aktuálnu skladbu.
Vyberte, ak chcete opakovať zoznam skladieb.
Vyberte, ak chcete zoznam skladieb prehrať v náhodnom poradí.
Vyberte, ak chcete zmeniť zdroj médií.
Prehrávanie hudby
Ak chcete prehrávať hudbu, musíte svoje zariadenie najskôr
spárovať s kompatibilnou náhlavnou súpravou Bluetooth, ktorá
podporuje profil A2DP (Párovanie bezdrôtovej náhlavnej
súpravy, strana 7).
1 Vyberte položky Aplikácie > Prehrávač médií.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zmeniť zdroj médií, vyberte ikonu .
12
Cestná premávka
OZNÁMENIE
Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť
informácií o cestnej premávke.
Informácie o cestnej premávke sú dostupné iba cez aplikáciu
Smartphone Link.
Cestná premávka
O dopravnej situácii na vašej trase
Ak sa na vašej trase vyskytne zdržanie cestnej premávky, na
mape sa zobrazí upozornenie a zariadenie vypočíta alternatívnu
trasu na vyhnutie sa zdržaniu. Môžete si vybrať, či chcete
používať alternatívne trasy automaticky alebo na požiadanie.
Vaše zariadenie vás môže navádzať cez zdržanie premávky, ak
neexistuje žiadna lepšia alternatívna cesta. Čas zdržania sa
automaticky pridá do vášho predpokladaného času príjazdu.
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie
POZNÁMKA: na základe dopravných trendov pre daný deň v
týždni alebo hodinu v rámci dňa sa môžu vypočítať odlišné
trasy.
Vypnutie funkcie trafficTrends
Ak nechcete, aby vaše zariadenie zaznamenávalo dopravné
informácie, vypnite funkciu trafficTrends.
Vyberte položky Nastavenia > Cestná premávka >
trafficTrends™.
Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy
alebo cesty, po ktorej cestujete.
1 Počas navigovania po trase vyberte položku > Cestná
premávka.
Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v
paneli na pravej strane mapy.
2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.
Vypnutie cestnej premávky
Manuálne vyhnutie sa premávke na vašej trase
.
1 Na mape vyberte
2 Vyberte položku Ces. pr. na trase.
3 V prípade potreby pomocou šípok zobrazte ostatné dopravné
Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot
na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie
údajov.
POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a skoršími.
zdržania na vašej trase.
> Vyhnúť sa.
4 Vyberte položku
Použitie alternatívnej trasy
Ak sa chcete vyhnúť zdržaniu cestnej premávky, ale vaše
zariadenie nie je nastavené na automatické používanie
alternatívnych trás, môžete spustiť alternatívnu trasu manuálne.
1 Počas navigovania po trase vyberte položku > Cestná
premávka.
2 Vyberte položku Alternatívna trasa.
3 Vyberte Ísť!.
Zobrazenie cestnej premávky na mape
Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku
a zdržania na okolitých cestách.
1 Na mape vyberte > Cestná premávka.
2 V prípade potreby výberom položky > Legenda dopravy
zobrazte legendu dopravnej mapy.
Doprava vo vašej oblasti
Vyhľadávanie dopravných nehôd
1 Na mape vyberte položky > Cestná premávka > Stav
dopravy.
2 Vyberte položku .
3 Vyberte položku zo zoznamu.
4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte
ďalšie nehody.
Zobrazenie dopravnej nehody na mape
.
1 Na mape vyberte položku
2 Vyberte nehodu.
Pochopenie dopravných údajov
Legenda dopravy vysvetľuje ikony a farby použité na mape
cestnej premávky.
1 Na mape vyberte > Cestná premávka.
2 Vyberte Legenda dopravy.
trafficTrends
™
Keď je funkcia trafficTrends zapnutá, vaše zariadenie používa
na vypočítanie najefektívnejších trás predošlé údaje o doprave.
Správa údajov
1 Vyberte položky Nastavenia > Cestná premávka.
2 Zrušte označenie začiarkavacieho políčka Cestná
premávka.
Správa údajov
®
®
®
Typy súborov
Zariadenie podporuje tieto typy súborov.
• Súbory máp a zemepisných bodov GPX z mapovacieho
softvéru myGarmin™ vrátane BaseCamp™ a HomePort™
(Vlastné body záujmu (POI), strana 16).
• Súbory GPI vlastných kategórií POI z aplikácie Garmin POI
Loader (Inštalácia softvéru POI Loader, strana 16).
• Audio súbory formátu MP3.
O pamäťových kartách
Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky,
prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od
spoločnosti Garmin (www.garmin.com). Okrem ukladania mapy
a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie
súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skrýš geocache, trás,
zemepisných bodov a vlastných POI.
Inštalácia pamäťovej karty
POZNÁMKA: zariadenie podporuje pamäťové karty microSD,
microSDHC a microSDXC. Nepodporuje súborový systém
exFAT. Pamäťové karty musia byť formátované ako FAT32.
1 Zložte zadný kryt zariadenia a vyberte batériu.
2 Pamäťovú kartu vložte do zásuvky na zariadení.
3 Zatláčajte ju dovtedy, pokým nezacvakne.
Pripojenie zariadenia k počítaču
Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.
1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom
počítači.
Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho
zariadenia pripojeného k počítaču.
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie
zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka
alebo vyberateľná mechanika.
Prenos údajov z vášho počítača
1 Zariadenie pripojte k počítaču (Pripojenie zariadenia k
počítaču, strana 13).
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie
zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka
alebo vyberateľná mechanika.
13
2
3
4
5
Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
Vyberte súbor.
Vyberte položky Upraviť > Kopírovať.
Prejdite do priečinku v zariadení.
POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by
ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.
6 Vyberte položku Upraviť > Prilepiť.
Prispôsobenie zariadenia
Nastavenia mapy a vozidla
Vyberte položky Nastavenia > Mapa a vozidlo.
Vozidlo: nastavenie ikony, ktorá predstavuje vašu polohu na
mape.
Zobrazenie mapy jazdy: nastavenie perspektívy mapy.
Detail mapy: nastavenie úrovne detailov na mape. Zobrazenie
viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie
mapy.
Téma mapy: zmena farby údajov mapy.
Tlačidlá mapy: nastavenie skratiek, ktoré sa zobrazia v ponuke
nástrojov mapy.
Vrstvy mapy: nastavenie údajov, ktoré sa zobrazia na stránke
mapy (Prispôsobenie vrstiev mapy, strana 6).
Prístrojové panely: nastavenie rozvrhnutia infopanelu.
Autom. zväčšovanie: automatický výber úrovne priblíženia na
optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá,
musíte približovať alebo odďaľovať manuálne.
myMaps: umožňuje nastaviť, ktoré nainštalované mapy bude
zariadenie používať.
Zapnutie máp
Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete
zapínať.
TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na
lokalitu http://buy.garmin.com.
1 Vyberte položky Nastavenia > Mapa a vozidlo > myMaps.
2 Vyberte mapu.
Nastavenia navigácie
Vyberte položky Nastavenia > Navigácia.
Režim výpočtu: nastavuje spôsob výpočtu trasy.
Prepočítanie mimo trasy: nastavuje predvoľby prepočítavania
pri navigácii mimo aktívnej trasy.
Obmedzenia: nastavuje vlastnosti cesty, ktorým sa chcete na
ceste vyhnúť.
Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám
alebo oblastiam.
Rozšírené obchádzky: nastavuje dĺžku obchádzky.
Cesty s mýtom: nastavuje preferencie na vyhnutie sa
spoplatneným cestám.
Mýto: nastavuje preferencie na vyhnutie sa spoplatneným
cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Bezpečnostný režim: vypína všetky funkcie navigačného
systému, ktoré si vyžadujú značnú pozornosť vodiča a mohli
by počas jazdy rozptyľovať pozornosť.
Aut. preskočiť zem. b.: nastaví zariadenie tak, aby automaticky
preskakovalo zemepisné body.
Simulácia GPS: zastavuje prijímanie signálu GPS do zariadenia
a šetrí energiu batérie.
14
Nastavenia zobrazenia
Vyberte položky Nastavenia > Zobraziť.
Orientácia: umožňuje nastaviť displej na výšku (vertikálne)
alebo na šírku (horizontálne).
Farebný režim: umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný
režim. Ak zvolíte možnosť Automaticky, zariadenie bude
automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami
na základe aktuálneho času.
Jas: umožňuje nastaviť jas displeja.
Časový limit displeja: umožňuje nastaviť, po akej dobe
nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je
napájané cez batériu.
Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia.
Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do
priečinka Screenshot.
Bluetooth Nastavenia
Ak chcete otvoriť nastavenia Bluetooth, v hlavnej ponuke
vyberte položky Nastavenia > Bluetooth.
Bluetooth: zapína bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
Viditeľné: umožňuje bezdrôtovým náhlavným súpravám a
telefónom nájsť zariadenie.
Vyhľadávanie zariadení: prebieha vyhľadávanie zariadení
Bluetooth v blízkosti.
Vlastné meno: umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré
identifikuje vaše zariadenie s bezdrôtovou technológiou
Bluetooth.
Aut. prehrať hudbu: po pripojení automaticky spustí
prehrávanie hudby z kompatibilného zariadenia Bluetooth.
Bluetooth je vypnutý
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte Bluetooth.
Nastavenia cestnej premávky
Vyberte položky Nastavenia > Cestná premávka.
Cestná premávka: aktivuje cestnú premávku.
trafficTrends™: aktivuje funkciu trafficTrends.
Nastavenia jednotiek a času
Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v
hlavnej ponuke vyberte položku Nastavenia > Jednotky a čas.
Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.
Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24hodinového alebo UTC času.
Jednotky: nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.
Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaje používané
pre geografické súradnice.
Nastavenia jazyka a klávesnice
Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej
ponuke vyberte položky Nastavenia > Jazyk a klávesnica.
Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.
Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený
jazyk.
POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk
používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú
napríklad názvy ulíc.
Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.
Rozvrhnutie klávesnice: nastavuje rozvrhnutie klávesnice.
Prispôsobenie klávesnice: nastaví zariadenie na vybratie
optimálneho rozloženia klávesnice pri prepínaní režimov
dopravy.
Prispôsobenie zariadenia
Nastavenia výstrah blízkosti
POZNÁMKA: aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte
načítať vlastné body záujmu (POI).
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Vyberte položky Nastavenia > Blízke výstrahy.
Zvuk: nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k
bodom v blízkosti.
Upozornenia: nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa
výstraha prehrá.
Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani
ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.
Zariadenie nečistite pomocou vysokotlakovej pary alebo vody,
mohlo by sa poškodiť.
Zariadenie obsahuje citlivé elektronické komponenty, ktoré
môžu byť trvalo poškodené, ak sú vystavené nadmerným
otrasom alebo vibráciám mimo rámca normálneho používania
na motocykli alebo v automobile. Aby ste minimalizovali riziko
poškodenia zariadenia, vyhnite sa tomu, že vám zariadenie
spadne, a nepoužívajte ho v prostredí s extrémne silnými
otrasmi a vibráciami.
Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia
Čistenie vonkajšieho krytu
Na otvorenie stránky s nastaveniami zariadenia vyberte položku
Nastavenia > Zariadenie.
Info: zobrazuje číslo verzie softvéru, ID číslo jednotky a
informácie o niektorých ďalších softvérových funkciách.
Garmin Lock: umožňuje uzamknúť zariadenie pomocou 4číselného kódu PIN a tiež nastaviť bezpečnostné miesto.
Dokumenty EULA: zobrazuje licenčné zmluvy s koncovým
používateľom.
POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii
softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.
Ohlasovanie polohy: zdieľa informácie o vašej polohe s
Garmin na vylepšenie obsahu.
História jázd: zariadeniu umožňuje zaznamenávať informácie
pre funkcie myTrends, Kde som bol a Záznam trás.
Vymazať históriu jázd: vymaže vašu históriu jázd pre položky
myTrends, Kde som bol a Záznam trás.
OZNÁMENIE
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré
môžu poškodiť plastové komponenty.
Obnovenie nastavení
Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na
výrobné predvolené hodnoty.
1 Vyberte položku Nastavenia.
2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.
3 Vyberte položku > Obnoviť.
Príloha
Napájacie káble
Vaše zariadenie môžete napájať viacerými spôsobmi.
• Napájací kábel do vozidla
• Kábel USB
• Sieťový adaptér (voliteľné príslušenstvo)
1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite
tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
2 Zariadenie utrite dosucha.
Čistenie dotykovej obrazovky
1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a
odpojte napájanie.
4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.
Zabránenie krádeži
•
•
•
•
Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
Nenechávajte zariadenie v priehradke.
Zaregistrujte svoj produkt na lokalite http://my.garmin.com.
Predĺženie životnosti batérie
• Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
• Zariadenie prepnite do režimu spánku (Prechod do režimu
spánku, strana 2).
• Znížte jas displeja.
• Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.
• Vypnúť Bluetooth (Bluetooth je vypnutý, strana 14).
• Skráťte časový limit displeja.
Výmena batérie
Ak potrebujete vymeniť batériu v zariadení, kontaktujte svojho
BMW predajcu Motorrad. Kontaktujte miestne stredisko zberu
odpadu, kde vám poradia, ako správne zlikvidovať batériu.
Nabíjanie zariadenia
Uzamknutie zariadenia
Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej
z nasledujúcich metód.
• Keď je zariadenie v automobilovom držiaku, pripojte ho na
napájací kábel vozidla.
• Zariadenie pripojte k počítaču pomocou dodaného kábla
USB.
• Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako
napríklad k adaptéru do elektrickej siete.
Uzamknutie Garmin je systém na odstrašenie zlodejov, ktorý
uzamkne vaše zariadenie. Vždy, keď zariadenie zapnete,
zadajte 4-miestny kód PIN alebo prejdite na bezpečnostné
miesto.
1 Vyberte položku Nastavenia > Zariadenie > Garmin Lock.
2 Vyberte položku Uzamknúť zariadenie.
Starostlivosť o zariadenie
OZNÁMENIE
Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.
Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho
dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže
spôsobiť trvalé poškodenie.
Príloha
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla
POZNÁMKA: napájací kábel vozidla je voliteľné príslušenstvo.
OZNÁMENIE
Keď vymieňate poistku, nestraťte žiadnu malú súčiastku a určite
všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla
nefunguje, ak nebol správne upevnený.
Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné
vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.
1 Odskrutkujte koncovku À.
15
Kúpa príslušenstva
Prejdite na stránku garmin.com/accessories.
Ťažkosti
2
3
4
5
Odstráňte koncovku, strieborný hrot Á a poistku Â.
Nainštalujte 3 A tavnú poistku.
Vložte strieborný hrot do koncovky.
Zaskrutkujte koncovku späť na napájací kábel vozidla Ã.
Zakúpenie dodatočných máp
1 Navštívte produktovú stránku zariadenia na
(www.garmin.com).
2 Kliknite na kartu Mapy.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Semaforové kamery a rýchlostné kamery
OZNÁMENIE
Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier
na semaforoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich
používania.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach a na všetkých modeloch produktov.
V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov
dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforoch
a rýchlostných kamier. Ak si chcete pozrieť dostupnosť
a kompatibilitu, prípadne zakúpiť predplatné alebo jednorazovú
aktualizáciu, prejdite na stránku garmin.com/speedcameras.
Kedykoľvek môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce
predplatenie.
Na stránke mygarmin.com môžete aktualizovať databázu kamier
vo svojom zariadení. Svoje zariadenie by ste mali často
aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie
o kamerách.
V prípade niektorých zariadení a oblastí môžu byť základné
údaje o kamerách na semaforoch a rýchlostných kamerách
obsiahnuté v zariadení. Obsiahnuté údaje neobsahujú
aktualizácie ani predplatné.
Vlastné body záujmu (POI)
Vlastné POI sú prispôsobené body na mape. Môžu obsahovať
upozornenia, ktoré vám oznámia, keď budete blízko príslušného
bodu alebo ak jazdíte rýchlejšie, ako je určená rýchlosť.
Inštalácia softvéru POI Loader
Zoznamy vlastných POI môžete vytvoriť alebo prevziať do vášho
počítača a nainštalovať ich do vášho zariadenia pomocou
softvéru POI Loader.
1 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/poiloader.
2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Používanie súborov pomocníka aplikácie POI Loader
Viac informácií o aplikácii POI Loader nájdete v súbore
pomocníka.
V otvorenej aplikácii POI Loader kliknite na položku
Pomocník.
Nájdenie vlastných bodov záujmu
Vlastné body záujmu môžete vyhľadať až po tom, ako pomocou
softvéru POI Loader vložíte vlastné body záujmu do svojho
zariadenia (Inštalácia softvéru POI Loader, strana 16).
1 Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie.
2 Presuňte sa do časti Ostatné kategórie a vyberte kategóriu.
16
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné
signály
• Overte či je funkcia simulácie GPS vypnutá.
• Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od
vysokých budov a stromov.
• Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja
• Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla.
• Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej
zásuvky dodáva energiu.
• Skontrolujte, či je teplota vo vnútri vozidla v rozsahu 0 až
45 °C (v rozsahu 32 až 113 °F).
• Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v napájacej zásuvke
vozidla.
Dotyková obrazovka nereaguje na moje
dotyky
1 Vypnite zariadenie.
2 Podržte prst v ľavom hornom rohu obrazovky a zapnite
zariadenie.
3 Držte prst na obrazovke, kým sa zariadenie nespustí.
Zobrazí sa obrazovka kalibrácie.
4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom
skle
1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého
liehu.
2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
3 Pripevnite prísavkový držiak.
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho
• Znížte jas displeja.
• Skráťte časový limit displeja.
• Vypnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth (Bluetooth je
vypnutý, strana 14).
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do režimu spánku
(Prechod do režimu spánku, strana 2).
• Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
• Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.
Ukazovateľ nabitia batérie sa nezdá byť
presný
1 Umožnite úplné vybitie zariadenia.
2 Zariadenie úplne nabite bez prerušenia cyklu nabíjania.
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje
ako vyberateľná jednotka
Pri väčšine počítačov sa zariadenie pripája pomocou protokolu
prenosu médií (MTP). V režime MTP sa zariadenie zobrazuje
ako prenosné zariadenie a nie ako vyberateľná jednotka.
Ťažkosti
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje
ako prenosné zariadenie
V počítačoch Mac a niektorých počítačoch Windows sa
zariadenie pripája pomocou režimu veľkokapacitného úložného
zariadenia USB. V režime veľkokapacitného úložného
zariadenia USB sa zariadenie zobrazuje ako vyberateľná
jednotka alebo mechanika a nie ako prenosné zariadenie.
Windows verzie predchádzajúce verzii Windows XP Service
Pack 3 používajú režim veľkokapacitného úložného zariadenia
USB.
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje
ako prenosné zariadenie, ani ako
vyberateľná jednotka alebo mechanika
Výdrž batérie
Až 2 hodiny v závislosti od používania
a nastavení
Typ batérie
Lítium-iónová batéria, ktorú môže
vymieňať používateľ
Rozsah napätia batérie
Od 7 V do 8,4 V
Protokol rádiovej frekvencie
Bezdrôtová technológia Bluetooth
2,4 GHz ANT+ protokol bezdrôtovej
komunikácie (pre VIRB Diaľkové
ovládanie)
®
*Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max.
30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com
/waterrating.
1 Odpojte kábel USB od počítača.
2 Vypnite zariadenie.
3 Do portu USB vášho počítača a na zariadení pripojte kábel
USB.
TIP: vaše zariadenie pripájajte priamo do portu USB počítača
a nie do rozbočovača USB.
Zariadenie sa automaticky zapne a prepne sa do režimu MTP
alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Na
obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok zariadenia
pripojeného k počítaču.
Môj telefón sa nepripojí k zariadeniu
• Vyberte položky Nastavenia > Bluetooth.
Možnosť Bluetooth musí byť zapnutá.
• V telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón
umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od
zariadenia.
• Viac pomoci nájdete na lokalite www.garmin.com/bluetooth.
Moje zariadenie je uzamknuté, alebo zamrzlo
1 Podržte 10 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.
Zariadenie sa vypne.
2 Zapnite zariadenie (Zapnutie zariadenia, strana 1).
Potrebujem vymazať všetky používateľské
údaje
1 Zariadenie pripojte k počítaču.
2 Použitím prehliadača súborov na vašom počítači otvorte
3
4
5
6
7
8
zariadenie, mechaniku alebo hlasitosť a otvorte priečinok
Internal Storage.
V priečinku Internal Storage vymažte priečinok GPX.
Zariadenie odpojte z vášho počítača a počkajte 10 sekúnd.
Zapnite zariadenie.
Po zobrazení autorských práv podržte pravý spodný roh
obrazovky zariadenia.
Držte obrazovku, až kým sa nezobrazí hlásenie.
Vyberte položku Áno a vymažte všetky používateľské údaje.
Technické údaje
Odolnosť voči vode
IEC 60529 IPX7*
Rozsah prevádzkovej teploty -20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní
0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Prívod napätia (napájací
kábel vozidla, motocykla
alebo externé napájanie)
Od 8 do 28 V DC
Prívod napätia (USB)
5 V ±0,25 V
Technické údaje
17
Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez
písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien
v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a
doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nákdete na stránke www.garmin.com.
ANT+ , Garmin , logo Garmin, TracBack a VIRB sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú
registrované v USA a v iných krajinách. BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ a trafficTrends™ sú ochranné
známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti
Garmin.
Slovnú známku a logá Bluetooth vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie tohto slova spoločnosťou Garmin podlieha licencii.
microSD™ je ochranná známka spoločnosti SD-3C. Windows je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených
štátoch a/alebo v iných krajinách. iPod a Mac sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách.
BMW je registrovaná ochranná známka spoločnosti BMW AG.
Tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.
Číslo modelu: A03069
Tento produkt je ANT+ certifikovaný. Na adrese www.thisisant.com/directory nájdete zoznam kompatibilných produktov a aplikácií.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
© 2016 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Vytlačené na Taiwane
www.garmin.com/support
Apríl 2018
190-02103-44_0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising