Garmin | BMW Motorrad Navigator VI | User guide | Garmin BMW Motorrad Navigator VI Användarhandbok

Garmin BMW Motorrad Navigator VI Användarhandbok
© 2016 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
ANT+ , Garmin , Garmin logotypen, TracBack och VIRB är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. BaseCamp™, myGarmin™,
myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ och trafficTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd
från Garmin.
®
®
®
®
Bluetooth märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. microSD™ är ett varumärke som tillhör SD-3C. Windows är ett
registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. iPod och Mac är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
®
®
®
®
BMW är ett registrerat varumärke som tillhör BMW AG.
®
Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en LPS-strömkälla.
Modellnr: A03069
Denna produkt är certifierad av ANT+ . Besök www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.
®
Komma igång
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
Kontaktinformation
Om du får problem när du använder din BMW Navigator, eller
om du har några frågor, kan du kontakta din BMW Motorrad
återförsäljare.
Montera batteriet
1 Leta reda på skruvmejseln À som medföljde
produktförpackningen.
Slå på enheten
Obs! Enheten slås på automatiskt om den sitter i motorcykeleller bilfästet (tillval) och den externa strömförsörjningen är
ansluten och påslagen.
Tryck på strömknappen.
Stänga av enheten
1 Tryck ned strömknappen tills ett meddelande visas på
skärmen.
Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper
upp strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten
i viloläge.
2 Välj Av.
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar fungera.
Håll strömknappen nedtryckt i 10 sekunder.
Ta bort batteriet
Du kan ta bort batteriet om du inte tänker använda enheten
under en längre tid.
1 Lossa skruvarna och ta bort batteriluckan.
2 Tryck på och håll ned frigöringsfliken À på batterikontakten
och dra bort kontakten från enheten Á.
2 Ta fram litiumjonbatteriet ur produktförpackningen.
3 Lossa skruvarna och ta bort batteriluckan.
4 Vid behov sätter du i ett microSD™ kort Á i enheten.
Montera enheten i motorcykelfästet
OBSERVERA
Innan du kör måste du kontrollera att spärrens överdel sitter
jämnt och i höjd med överdelen på enheten och fästet.
5 Sätt i batteriet med kabeln uppåt.
6 Sätt i batterikontakten  i batterianslutningen Ã.
7 Sätt i batteriluckan, börja med den övre delen Ä.
Obs! Motorcykelfästet ingår inte i alla satser.
1 Placera underkanten av enheten i hållaren.
2 Luta enheten bakåt tills den snäpper på plats och spärrens
överdel är i jämnhöjd med den omgivande ytan på
motorcykelfästet.
Obs! Ta bort enheten från motorcykelfästet innan du ansluter en
batteriladdare till motorcykeln. Ta bort enheten genom att trycka
på frigöringsknappen À på sidan av fästet.
Om motorcykelfästet
8 Stäng batteriluckan Å och dra åt skruvarna.
Obs! Dra inte åt skruvarna för hårt.
Komma igång
Du kommer åt specifika enhetsfunktioner med hjälp av
knapparna på motorcykelfästet.
Obs! Läs användarhandböckerna som medföljde motorcykeln
för mer information om monteringsalternativ för din Navigator
enhet.
1
Konfigurera Garmin Express
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Gå till garmin.com/express.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Aktivera livstidskartor
À
Á
Â
Tryck här för att zooma in och ut på kartan.
Välj om du vill använda funktionen märkt med
eller
.
Tryck här för att visa kartan, kompassen, färddatorn och mediespelaren.
Håll ner för att öppna inställningarna för ljusstyrka.
Tryck här om du vill höra aktuell uppmaning när du har anslutit en
Bluetooth hjälm eller ett headset.
Håll ner för att öppna inställningarna för volym.
®
Montera enheten i en bil
Obs! Livstidskartor kan inte användas med produkter som inte
har förinlästa kartor.
Obs! Med livstidskartor har du rätt att få kartuppdateringar när
de blir tillgängliga från Garmin under livslängden för en
kompatibel Garmin produkt eller så länge som Garmin får
kartdata från en tredjepartsleverantör, beroende på vilket som
varar kortast tid. Innebörden av en produkts "livslängd" och
andra viktiga villkor hittar du på www.garmin.com
/numapslifetime.
1 Gå till www.garmin.com/express.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Obs! Om du registrerar enheten kan du få epostmeddelanden när en kartuppdatering är tillgänglig.
Obs! Bilfästet följer med i bilsatsen (tillval).
Om viloläget
OBS!
Innan du monterar enheten bör du kontrollera vilka lagar för
vindrutemontering som gäller där du befinner dig.
Använd viloläget om du vill spara på batterierna när enheten inte
används. I viloläget används väldigt lite ström och när enheten
är i viloläge håller ett batteri i flera veckor på en laddning.
VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att
förhindra personskador eller skador på produkten på grund av
att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i
direkt solljus.
Använd inte sugkoppsfästet på en motorcykel.
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
1 Stick in den lilla änden på fordonsströmkabeln À i
anslutningen på sidan av bilfästet Á.
Aktivera viloläget
Tryck på
.
Avsluta viloläget
När enheten är i viloläget trycker du på
knappen.
Justera skärmens ljusstyrka
1 Välj Inställningar > Skärm > Ljusstyrka.
2 Välj ett alternativ:
• Tryck på
eller
för att justera skärmens ljusstyrka.
• Välj Automatiskt för att justera ljusstyrkan automatiskt.
Obs! Inställningen för automatisk ljusstyrka är endast
tillgänglig när enheten är monterad på motorcykeln.
Ställa in volymen
1 Välj Volym.
2 Välj ett alternativ:
• Välj
• Välj
• Välj
2 Ta bort plasthöljet från sugkoppsfästet.
3 Rengör och torka framrutan samt sugkoppsfästet med en
4
5
6
7
8
luddfri trasa.
Sätt sugkoppen  mot vindrutan och tryck spaken à bakåt
mot vindrutan.
Sätt fast monteringsfästet på sugkoppsarmen.
Placera underkanten av enheten i vaggan.
Luta enheten bakåt tills den knäpps fast.
Anslut den andra änden av fordonsströmkabeln till en
strömkälla.
Ikoner i statusfältet
Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på
statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan
välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa
ytterligare information.
GPS-signalstatus.
Bluetooth teknikstatus (visas när Bluetooth är aktiverat).
Ansluten till Smartphone Link.
Indikator för transportläge. Gör att du kan välja personbils-,
motorcykel- eller fågelvägsläge.
Support och uppdateringar
Garmin Express™ (garmin.com/express) ger enkel åtkomst till de
här tjänsterna för Garmin enheter.
• Produktregistrering
• Produkthandböcker
• Programvaruuppdateringar
• Uppdateringar av kartor, diagram och banor
Aktuell tid.
®
2
eller
för att ställa in volymen.
för att stänga av ljudet i enheten.
om du vill visa fler alternativ.
Batteristatus.
Välja ett transportläge
Välj
.
Komma igång
Batteriinformation
När enheten ansluts till ett eluttag börjar den laddas direkt.
i statusstapeln visar status för det interna batteriet.
3 Välj en kategori.
4 Välj destinationen i snabbsökningslistan om den är rätt.
5 Välj aktuell destination om det behövs.
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet
Ställa in tiden
1 På huvudmenyn anger du tiden.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in tiden automatiskt med hjälp av GPSinformation väljer du Automatiskt.
• Ställ in tiden manuellt genom att dra siffrorna upp eller
ned.
Använda skärmknappsatsen
Med knapparna på skärmen kan du navigera bland sidor,
menyer och menyalternativ på enheten.
• Välj
för att återgå till föregående menyskärm.
• Håll ned
för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
• Välj eller om du vill bläddra i listor eller menyer.
• Håll ned eller för att bläddra snabbare.
• Tryck på
om du vill visa en kontextbaserad meny med
alternativ för den aktuella skärmen.
Använd skärmtangentbord
Information om hur du ändrar tangentbordslayouten finns i
"Språk- och tangentbordsinställningar" (Språk- och
tangentbordsinställningar, sidan 14).
• Välj för att ta bort söktext.
• Välj
för att ta bort ett tecken.
• Välj om du vill ändra språkläge för knappsatsen.
• Välj
om du vill ange specialtecken, t.ex.
kommateringstecken.
• Välj för att byta mellan stor och liten bokstav.
I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori,
ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.
1 Välj Vart?.
2 Välj Ange söktext i sökfältet.
3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett
kategorinamn (till exempel "biografer").
• Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du
hela eller en del av namnet.
• Om du vill söka efter en adress i närheten anger du
gatunumret och gatunamnet.
• Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du
gatunumret, gatunamnet och staden.
• Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
• Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och
longitudkoordinater.
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
• Om du vill söka efter den text du angav väljer du .
6 Välj eventuellt en plats.
Byta sökområde
1 På huvudmenyn väljer du Vart?.
2 Välj Söker nära:.
3 Välj ett alternativ.
Söka efter en plats genom att bläddra på kartan
Om platser
Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell,
fordonsservice och väginformation. Använd kategorierna för att
söka efter företag och sevärdheter i närheten. Du kan även söka
efter adresser, koordinater, orter och korsningar.
Hitta BMW återförsäljare
Du kan söka efter BMW återförsäljare i närheten.
Välj Vart? > BMW Motorrad.
Kontaktinformation
Om du får problem när du använder din BMW Navigator, eller
om du har några frågor, kan du kontakta din BMW Motorrad
återförsäljare.
Söka efter platser
Söka efter en plats efter kategori
1 Välj Vart?.
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Välj vid behov en underkategori.
4 Välj en plats.
Söka inom en kategori
Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en
snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina
tre senaste valda destinationer.
1 Välj Vart?.
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
Om platser
Innan du kan söka efter platser i kartan, t.ex. restauranger,
sjukhus och bensinstationer, måste du aktivera kartlagret för
platser längs vägen (Anpassa kartlager, sidan 6).
1 Välj Visa kartan.
2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
3 Om det behövs väljer du och sedan en kategoriikon för att
visa enbart platser av en viss kategori.
Platsmarkörer ( eller en blå punkt) visas på kartan.
4 Välj ett alternativ:
• Välj en platsmarkör.
• Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
5 Om det behövs väljer du platsbeskrivningen för att visa mer
information.
Söka en adress
Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata
som finns på din enhet.
1 Välj Vart?.
2 Om det behövs väljer du Söker nära: för att ändra
sökområde (Byta sökområde, sidan 3).
3 Välj Adress.
4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange
adressinformation.
5 Välj adressen.
Visa senast hittade platser
Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du
hittat.
3
Välj Vart? > Senaste.
Rensa listan med senast hittade platser
Välj Vart? > Senaste >
> Rensa > Ja.
Söka efter parkering
1 Välj Vart? > Kategorier > Parkering.
2 Välj en parkeringsplats.
Söka efter din senaste parkeringsplats
När du kopplar bort enheten från fordonsströmmen medan
enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som en
parkeringsplats.
Välj Appar > Senaste platsen.
Sökverktyg
Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att
svara på uppmaningar på skärmen.
Söka efter en korsning
Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två
gator, motorvägar eller andra vägar.
1 Välj Vart? > Kategorier > Korsningar.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
3 Välj korsningen.
Söka efter en stad
Obs! Om du väljer en stad kommer du att navigera till nära
stadens centrum.
1 Välj Vart? > Kategorier > Städer/Orter.
2 Välj Ange söktext.
3 Ange ett ortsnamn och välj .
4 Välj en stad.
Söka efter en plats med koordinater
Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och
longitudkoordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.
1 Välj Vart? > Kategorier > Koordinater.
2 Om det behövs väljer du och ändrar koordinatformat eller
datum.
3 Ange latitud- och longitudkoordinater.
4 Välj Visa på kartan.
Ange en simulerad plats
Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot
satellitsignaler, kan du använda GPS-simulatorn för att planera
rutter utifrån en simulerad position.
1 Välj Inställningar > Navigation > GPS-simulator.
2 Från huvudmenyn, välj Visa kartan.
3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område.
Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.
4 Välj platsbeskrivningen.
5 Välj Välj plats.
Spara platser
Spara en plats
1 Söka efter en plats Söka efter en plats efter kategori, sidan 3.
2 Välj en plats från sökresultaten.
3 Välj .
4 Välj > Spara.
Spara den aktuella platsen
1 Välj fordonssymbolen på kartan.
2 Välj Spara.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
4 Välj OK.
4
Starta en rutt till en sparad plats
Välj Vart? > Sparat.
Vid behov, välj en kategori eller välj Alla sparade platser.
Välj en plats.
Välj Kör!.
1
2
3
4
Ändra en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj .
5 Välj > Red..
6 Välj ett alternativ:
• Välj Namn.
• Välj Telefonnummer.
• Välj Kategorier om du vill tilldela kategorier till den
sparade platsen.
• Välj Byt kartsymbol för att ändra symbolen som används
för att markera den sparade platsen på en karta.
7 Ändra informationen.
8 Välj Klar.
Tilldela kategorier till en sparad plats
Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina
sparade platser.
Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att
du har sparat minst 12 platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj en plats.
3 Välj .
4 Välj > Red. > Kategorier.
5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
7 Välj Klar.
Ta bort en sparad plats
Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj > Ta bort sparade platser.
3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid
dem och väljer Ta bort.
Spara en hemposition
Du kan ange din hemposition för den plats du oftast kör tillbaka
till.
1 Välj Vart? > > Ange hemposition.
2 Välj Ange min adress, Använd aktuell plats eller Senast
sökta.
Platsen sparas som "Hem" på menyn Sparat.
Köra hem
Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din
hemposition.
1 Välj Vart? > Kör Hem.
2 Om det behövs anger du din hemposition.
Ändra information om din hemposition
1 Välj Vart? > Sparat > Hem.
2 Välj .
3 Välj > Red..
4 Ange ändringarna.
5 Välj Klar.
Om platser
Visa senast hittade platser
Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du
hittat.
Välj Vart? > Senaste.
Rensa listan med senast hittade platser
Välj Vart? > Senaste >
> Rensa > Ja.
Om genvägar
Lägga till en genväg
Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka
till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.
Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.
1 Välj Vart? > Lägg till genväg.
2 Välj ett objekt.
Ta bort en genväg
1 Välj Vart? > > Ta bort genväg(ar).
2 Välj den genväg du till ta bort.
3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
4 Välj Spara.
Navigering
Påbörja en rutt
1 Sök efter en plats.
2 Välj en plats.
3 Välj Kör!.
Förhandsvisa flera rutter
1 Sök efter en plats.
2 Välj en plats från sökresultaten.
3 Välj Rutter.
4 Välj en rutt.
Ändra ruttberäkningsläget
1 Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kortare tid om du vill beräkna rutter som går
snabbare men som kan ha längre sträcka.
• Välj Kurviga vägar för att beräkna rutter som väljer
kurviga vägar.
• Välj Terrängkörning om du vill beräkna rutter fågelvägen
(utan vägar).
• Välj Kortare väg om du vill beräkna rutter som är kortare
men som kan ta längre tid att köra.
Terrängkörning
Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna
när du navigerar.
1 Välj Inställningar > Navigation.
2 Välj Beräkningsläge > Terrängkörning > Spara.
Nästa rutt beräknas som en rak linje till platsen.
Köra en rutt med kurviga vägar
Enheten kan beräkna rutter som går via kurviga, natursköna
vägar och undvika större motorvägar och städer. Den här
funktionen kan ge en roligare resa, men den kan också öka
tiden eller avståndet till din destination.
1 Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge >
Kurviga vägar > Spara.
2 Påbörja en rutt.
Navigering
Starta en rutt till en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Vid behov, välj en kategori eller välj Alla sparade platser.
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!.
Din rutt på kartan
OBS!
Fartbegränsningsfunktionen är endast avsedd som information
och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade
hastighetsbegränsningar eller att hela tiden köra på ett säkert
sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar
som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och
skyltar.
Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. En målflagga
anger din destination.
Medan du kör vägleder enheten dig till målet via
röstuppmaningar (när enheten sitter i bilfästet eller är ansluten
till ett Bluetooth headset), pilar på kartan och anvisningar överst
på kartan. Beroende på inställningarna för omräkning beräknas
en ny rutt om du avviker från rutten, och du får en ny
vägbeskrivning.
Ett datafält som visar aktuell hastighetsbegränsningar kan visas
när du kör på huvudvägar.
Använda navigeringskartan
1 Välj Visa kartan.
2 Välj valfri plats på kartan.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill zooma in eller ut väljer du eller .
• Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du
kartan och väljer sedan .
• Om du vill visa specifika kategorier när du inte navigerar
längs en rutt väljer du .
• Välj
om du vill centrera kartan på din aktuella plats.
Lägga till en punkt på en rutt
Innan du kan lägga till en punkt måste du navigera längs en rutt.
1 Från kartan väljer du > Vart?.
2 Sök efter en plats.
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!.
5 Välj Lägg till i aktiv rutt.
Hoppa över en punkt i rutten
Innan du kan hoppa över en punkt i rutten måste du lägga till
knappen Hoppa över på kartan (Anpassa knapparna på kartan,
sidan 6).
Om du bestämmer dig för att inte åka till nästa punkt i rutten kan
du hoppa över punkten. Detta förhindrar att enheten försöker
guida dig tillbaka till den missade punkten. Den här funktionen
är inte tillgänglig om nästa punkt är slutdestinationen.
På kartan väljer du .
Navigera till överhoppade waypoints
Som standard hoppar enheten över waypoints automatiskt när
du passerar dem. Om du inte hade för avsikt att hoppa över en
waypoint kan du navigera till en waypoint som har hoppats över
automatiskt.
På kartan väljer du .
Göra en avstickare
När du navigerar längs en rutt kan du använda avstickare till att
undvika hinder framför dig, t.ex. byggplatser.
När du navigerar väljer du
> Avstickare.
5
Enheten skapar en avstickare förbi 0,5 km eller 0,5 miles på
den aktuella rutten med hjälp av de närmaste användbara
vägarna.
Stoppa rutten
Innan du kan avbryta din rutt måste du lägga till knappen Stoppa
på kartan (Anpassa knapparna på kartan, sidan 6).
På kartan väljer du .
Använda föreslagna rutter
Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst
en plats och aktivera färdhistorikfunktionen.
Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination
baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen.
När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen
visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad
restid och trafikinformation.
Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.
Om avfartstjänster
Obs! Du måste köra på en större motorväg eller landsväg för att
kunna visa avfartstjänster.
När du navigerar längs en rutt kan du söka efter företag och
tjänster nära kommande avfarter. Tjänsterna visas efter
kategori.
Bensin
Mat
Logi
Toaletter
Välj Inställningar > Karta och fordon > Knappar på kartan.
Välj en ikon och tryck på OK.
Välj .
Välj en annan ikon.
Välj Spara.
Ta bort knappar från kartan
Du kan ta bort alla knappar på höger sida av kartan.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Knappar på kartan.
2 Välj en ikon och tryck på OK.
3 Välj Spara.
Ändra instrumentbräda för kartan
Instrumentbrädan visar trippinformationen nederst på kartan. Du
kan välja olika instrumentbrädor för att ändra stil och layout för
informationen.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Instrumentbrädor.
2 Välj en instrumentbräda med pilarna.
3 Välj Spara.
Ändra kartperspektiv
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartvisningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kurs upp om du vill visa kartan i två dimensioner
(2D) med färdriktningen överst.
• Välj Norr upp om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
• Välj 3D om du vill visa kartan i tre dimensioner.
Visa ruttaktivitet
Söka efter avfartstjänster
1 Välj > Avfartstjänster.
2 Välj en kommande avfart med pilarna.
3 Välj en avfartstjänstflik.
4 Välj en intressant plats.
Navigera till en avfart
1 Välj > Avfartstjänster >
2 Välj Kör!.
1
2
3
4
5
från kartan.
Kartsidor
Anpassa kartan
Anpassa kartlager
Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för
intressanta platser och vägförhållanden.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartlager.
2 Välj vilka lager som ska inkluderas på kartan och välj Spara.
Visa tripploggen
Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du
färdas.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartlager.
2 Markera kryssrutan Tripplogg.
Ändra kartdatafältet
1 Välj ett datafält på kartan.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
2 Välj vilken typ av data du vill visa.
3 Välj Spara.
Visa en lista över svängar
När du navigerar längs en rutt kan du visa alla svängar och
manövrer för hela rutten och avståndet mellan svängarna.
1 Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet överst på
kartan.
Välj
en sväng.
2
Detaljerna för svängen visas. Om tillgänglig, visas en bild av
korsningen för korsningar på större vägar.
Visa hela rutten på kartan
1 Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet överst på
kartan.
2 Välj > Karta.
Visa nästa sväng
Under navigering visas en förhandsvisning av nästa sväng,
filbyte och andra manövrer högst upp till vänster på kartan.
Förhandsvisningen omfattar avståndet till svängen eller
manövern och den fil du köra i, om tillgängligt.
Välj
på kartan för att visa nästa sväng på kartan.
2.2
k
m
Visa korsningar
Du kan visa korsningar på huvudvägar när du navigerar längs
en rutt. När du närmar dig en korsning på rutten visas helt kort
sidan för korsningen, om den är tillgänglig.
Välj
från kartan för att visa korsningen, om tillgänglig.
2.2
k
m
Visa trafikvarningar
När du navigerar längs en rutt kan en trafikvarning visas i
navigeringsfältet.
Välj varningen om du vill visa mer information.
Visa sidan Färddator
På trippinformationssidan visas din aktuella fart samt statistik
om resan.
Anpassa knapparna på kartan
På höger sida av huvudkartan kan det finnas upp till två ikoner.
6
Kartsidor
Obs! Om du stannar ofta bör du inte stänga av enheten så att
den mäter förfluten tid under resan.
Välj Hastighet på kartan.
Återställa trippinformationen
1 Välj Hastighet på kartan.
2 Välj > Återställ fält.
3 Välj ett alternativ:
• När du inte navigerar längs en rutt väljer du Välj allt för att
nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på
första sidan.
• Välj Nollställ trippdata om du vill nollställa informationen i
färddatorn.
• Välj Nollställ maxfart om du vill nollställa maxfarten.
• Välj Nollställ tripp B om du vill nollställa trippmätaren.
Visa aktuell platsinformation
Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din
aktuella position. Det här är en användbar funktion om du
behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.
Välj fordonet på kartan.
Söka efter närliggande serviceställen
Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närliggande
serviceställen, till exempel bränsle, sjukhus och polisstationer.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj en kategori.
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.
Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella
position kan du få hjälp av din enhet.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj > Vägbeskrivning till mig.
3 Välj en startplats.
4 Välj Välj.
Handsfree-funktioner
Du kan ansluta enheten till ett trådlöst headset och lyssna på
navigeringsröstmeddelanden och multimedieljudfiler via
headsetet. När enheten är ansluten till ett headset kan du
ansluta till en mobiltelefon för att ringa och ta emot samtal eller
lyssna på multimedieljud med enheten och headsetet.
Aktivera trådlös Bluetooth teknik
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj Bluetooth.
Om trådlösa headset
Obs! Om du vill lyssna på högkvalitativt ljud trådlöst kan du
ansluta till ett Bluetooth headset som stödjer A2DP-profilen.
Med hjälp av trådlös Bluetooth teknik kan enheten strömma
multimedieljud från en kompatibel Bluetooth enhet och skicka
ljudnavigeringsmeddelanden till ett trådlöst headset.
Para ihop med ett trådlöst headset
Obs! Endast ett headset åt gången kan vara aktivt.
Innan du kan ta emot navigeringsmeddelanden via ditt headset
måste du para ihop din enhet med ett kompatibelt mobilheadset.
1 Placera ditt headset och din Navigator enhet inom 10 m
(33 fot) från varandra.
2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din Navigator enhet.
3 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på headsetet och gör det
synligt för andra Bluetooth enheter.
Handsfree-funktioner
4 På din Navigator enhet väljer du Inställningar > Bluetooth >
Sök efter enheter.
5 Välj OK.
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.
6 Välj ditt headset i listan och tryck sedan på OK.
Enheten skickar navigeringsmeddelanden till ditt headset när du
navigerar längs en rutt.
Aktivera eller avaktivera headsetfunktioner
Du kan aktivera eller avaktivera funktioner för ditt ihopparade
Bluetooth headset.
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj ditt ihopparade Bluetooth headset.
3 Välj ett eller flera alternativ:
• Om du vill höra telefonen och navigeringsmeddelanden
via headsetet väljer du Telefon, navigering.
• Om du vill höra medieuppspelning via headsetet väljer du
Media.
Para ihop telefonen
Innan du kan para ihop enheten med en mobiltelefon måste du
para ihop enheten med, och ansluta till, ett kompatibelt trådlöst
headset.
1 Placera din telefon och din Navigator enhet inom 10 m
(33 fot) från varandra.
2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och ställ in
telefonen på synlig.
3 På din Navigator enhet väljer du Inställningar > Bluetooth >
Sök efter enheter.
4 Välj OK.
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.
5 Välj telefonen i listan och tryck på OK.
6 Följ instruktionerna på skärmen på din telefon och din
Navigator enhet.
Aktivera eller avaktivera smartphonefunktioner
Du kan aktivera eller avaktivera funktioner för din ihopparade
smartphone.
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj din ihopparade smartphone.
3 Välj ett eller flera alternativ:
• För att ringa eller ta emot telefonsamtal via din Navigator
enhet väljer du Telefonsamtal.
• För att ansluta till Smartphone Link appen på din
smartphone väljer du Smartphone Link (Smartphone
Link, sidan 8).
• För att styra uppspelning av media på din smartphone
med Navigator enheten väljer du Media (Om
mediespelaren, sidan 11).
Tips efter att du parat ihop enheterna
• När du en gång har parat ihop de två enheterna ansluter de
automatiskt till varandra varje gång du slår på dem.
• När telefonen är ansluten till enheten och ett Bluetooth
headset kan du ta emot röstsamtal.
• När du sätter på enheten försöker den ansluta med den
telefon eller Bluetooth enhet som den senast var ansluten till.
• Du kan behöva ställa in så att telefonen ansluts automatiskt
till enheten när enheten slås på.
Ringa ett samtal
Innan du kan ringa ett samtal måste du para ihop enheten med
ett trådlöst headset och en kompatibel smartphone.
7
1 Välj Telefon.
2 Välj ett alternativ:
Smartphone Link
• För att slå ditt hemnummer väljer du Ring hem.
• För att slå ett nummer väljer du Ring, anger ett
telefonnummer och väljer Ring.
• För att slå ett nummer med rösten väljer du
Röstuppringning, och säg ett telefonnummer.
• För att ringa en kontakt i telefonboken väljer du
Telefonbok och väljer en kontakt.
• För att ringa ett nyligen uppringt eller mottaget
telefonnummer väljer du Samtals-historik och väljer ett
nummer.
Koppla bort en Bluetooth enhet
Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort
den från listan över ihopparade enheter. Bluetooth enheten kan
ansluta till din Navigator enhet automatiskt i framtiden.
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj den enhet du vill koppla bort.
3 Avmarkera kryssrutan bredvid namnet på den ihopparade
enheten.
Ta bort en ihopparad Bluetooth enhet
Du kan ta bort en ihopparad Bluetooth enhet för att förhindra att
den ansluter automatiskt till Navigator enheten i framtiden. Om
du tar bort en ihopparad smartphone tas också alla
synkroniserade kontakter i telefonboken och samtalshistorik bort
från din Navigator enhet.
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj enheten Bluetooth och välj Ta bort ihopparn. för enhet.
Använda appar
Visa hjälpfiler
Välj Appar > Hjälp för att visa den fullständiga
användarhandboken.
Söka efter hjälpavsnitt
Välj Appar > Hjälp >
.
Garmin realtidstjänster
Innan du kan använda Garmin realtidstjänster måste enheten
vara ansluten till en kompatibel telefon som kör Smartphone
Link. När du använder Garmin realtidstjänster överförs din
platsinformation till Garmin. Platsinformationen används för att
förse dig med den mest aktuella informationen för ditt område.
Vissa tjänster, t.ex. väder, är tillgängliga som separata appar på
din enhet. Andra tjänster, t.ex. trafik, utökar de befintliga
navigationsfunktionerna på enheten. För funktioner som kräver
åtkomst till Garmin realtidstjänster visas Smartphone Linksymbolen. Symbolen visas bara när enheten är ansluten till en
kompatibel telefon som kör Smartphone Link.
Prenumerera på Garmin realtidstjänster
Innan du kan prenumerera på Garmin realtidstjänster måste du
installera Smartphone Link-appen på telefonen.
1 Starta Smartphone Link-appen på din telefon.
2 Välj Garmins realtidstjänster.
En lista över tjänster och abonnemangspriser visas.
3 Välj en tjänst.
4 Välj priset.
5 Välj Prenumerera.
6 Följ instruktionerna på skärmen.
8
Med appen Smartphone Link kan du synkronisera platsdata
med din telefon och få åtkomst till realtidsinformation via
telefonens dataanslutning. Enheten överför data från
Smartphone Link via trådlös Bluetooth teknik.
Realtidsinformationen finns tillgänglig kostnadsfritt och
abonnemangsbaserat via Garmin realtidstjänster.
Sparade platser och senast hittade platser synkroniseras med
din telefon varje gång enheten ansluter till Smartphone Link.
Hämta Smartphone Link
Smartphone Link är tillgänglig för vissa smarttelefoner. I
appbutiken för din telefon hittar du information om kompatibilitet
och tillgänglighet.
Hämta Smartphone Link från butiken med appar för din
telefon.
Information om hur du hämtar och installerar appar finns i
telefonens användarhandbok.
Skicka en position från telefonen till enheten
Smartphone Link är registrerad som en navigationsapp på din
telefon.
1 På telefonen väljer du knappen för att börja navigera till en
plats (se telefonens användarhandbok).
2 På appmenyn väljer du Smartphone Link.
Nästa gång du ansluter enheten till telefonen överförs positionen
till de senast hittade alternativen på din enhet.
Visa väderprognosen
Innan du kan använda den här funktionen måste du ansluta
enheten till en kompatibel telefon som kör Smartphone Link.
Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
1 Välj Appar > Väder.
2 Välj en dag.
Den detaljerade prognosen för den dagen visas.
Visa vädret i närheten av en annan ort
1 Välj Appar > Väder > Aktuell plats.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i
listan.
• Om du vill lägga till en favoritort väljer du Lägg till stad
och anger ortens namn.
Visa väderradarn
Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa
tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.
Du kan visa en animerad, färgkodad radarkarta över aktuella
väderförhållanden och en väderikon på kartan. Väderikonen
ändras och visar vädret i närheten, t.ex. regn, snö eller åska.
1 Välj Appar > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Väderradar.
Visa vädervarningar
Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa
tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.
Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar visas på
kartan. Du kan också visa en karta med vädervarningar i
närheten av din aktuella plats eller den valda orten.
1 Välj Appar > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Vädervarningar.
Använda appar
Kontrollera vägförhållanden
6 Välj Sänd.
Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa
tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.
1 Välj Appar > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Vägförhållanden.
Ta bort en följare
När du tar bort en följare kan den personen inte längre se var du
befinner dig.
1 Välj Appar > Tracker > Visa.
2 Välj .
3 Välj en eller flera följare och välj Stoppa spårning.
Garmin Tracker™
OBS!
Använd aktsamhet när du delar din positionsinformation med
andra.
Innan du kan använda den här funktionen måste du ansluta
enheten till en kompatibel smartphone som kör appen
Smartphone Link. Med appen Garmin Tracker kan du rapportera
din plats och följa andra och andra kan följa din plats. Den här
funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Konfigurera Garmin Tracker
1 Välj Appar > Tracker > Komma igång.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Ändra ditt smeknamn
Första gången du använder appen Garmin Tracker uppmanas
du att ange ett smeknamn. Ditt smeknamn används för att
identifiera dig för dina kontakter eller följare. Du kan ändra ditt
smeknamn när som helst.
1 Välj Appar > Tracker > > Profil.
2 Välj Red..
3 Ange ett smeknamn.
Visa ditt Garmin Tracker ID
Ditt Garmin Tracker ID identifierar din enhet för andra
användare av appen Garmin Tracker. Andra användare kan
använda ditt Garmin Tracker ID för att bjuda in dig som en
följare.
> Profil.
Välj Appar > Tracker >
Följare
Du kan bjuda in en annan person att följa dig under en angiven
tidsperiod. När den tidsperioden löper ut kan följaren inte längre
se var du befinner dig.
Du kan bjuda in en följare med hjälp av en e-postadress eller
Garmin Tracker ID. Om du bjuder in en följare med hjälp av en
e-postadress måste den personen använda webbplatsen
Garmin. Om du bjuder in en följare med hjälp av ett Garmin
Tracker ID kan den personen följa dig med hjälp av appen
Garmin Tracker på sin enhet.
Följa andra
Innan du kan följa någon med hjälp av din enhet måste den
personen bjuda in dig att följa honom eller henne med hjälp av
ditt Garmin Tracker ID.
1 Välj Appar > Tracker > Visa.
2 Välj en person.
Den utvalda personens plats visas på en karta.
Bjuda in en följare
Du kan bjuda in en annan person att följa dig under en angiven
tidsperiod.
1 Välj Appar > Tracker > Följ mig.
2 Välj en mottagare, eller ange en e-postadress eller Garmin
Tracker ID.
Obs! Garmin Tracker ID är skiftlägeskänsligt.
3 Välj Nästa.
4 Välj ett meddelande, eller skriv ett meddelande.
5 Ange varaktighet och välj Nästa.
Använda appar
Aktivera dina sociala nätverkskonton för appen
Garmin Tracker
Innan du kan lägga upp din plats på sociala nätverk med appen
Garmin Tracker måste du ställa in dina sociala nätverkskonton i
appen Smartphone Link på din smartphone.
1 På din kompatibla smartphone öppnar du appen Smartphone
Link.
2 Välj > Sociala medier.
Dela din status och plats
Innan du kan dela din plats eller statusuppdateringar med appen
Garmin Tracker måste du para ihop din enhet med en
kompatibel smartphone som kör appen Smartphone Link.
Med appen Garmin Tracker kan du dela din status och plats
med kontakter på din smartphone och på sociala
nätverkskonton.
1 Välj Appar > Tracker.
2 Välj Här är jag.
3 Välj en mottagare för din statusuppdatering och välj Nästa.
Obs! Du måste installera kompatibla appar för sociala
nätverk på din smartphone innan du kan publicera din status
eller plats på dina sociala nätverkskonton.
4 Skriv ett meddelande eller välj ett meddelande.
5 Bekräfta meddelandet och välj Sänd.
Dölj din status
Du kan dölja din status och plats för personer som följer dig.
Välj Appar > Tracker > Dölj mig.
Reseplanerare
En resa kan bestå av upp till 29 delmål och ett slutmål. Det kan
finnas upp till 125 ruttpunkter mellan varje delmål.
Om delmål
Delmål är mellanliggande mål på en resa. Ett delmål visas med
en orange flagga på kartan. En resa kan innehålla upp till
29 delmål och ett slutmål. Enheten meddelar ankomsten till
varje delmål under tiden du navigerar på en resa.
Om ruttpunkter
Ruttpunkter är mellanliggande punkter mellan mål eller delmål
som kan användas för att forma ruttens riktning. En blå punkt
anger en ruttpunkt på kartan. Du kan ha upp till 125 ruttpunkter
mellan varje mål eller delmål. Enheten meddelar inte ankomsten
till varje ruttpunkt under tiden du navigerar.
Planera en resa till målet
Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa en resa med
ett eller flera mål.
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj Ny resa.
3 Välj Välj startplats.
4 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori,
sidan 3).
5 Välj Välj.
6 Om du vill lägga till ett slutmål väljer du .
7 Välj Nästa.
9
8 Ange ett namn och tryck på Klar.
Lägga till punkter på en resa
Obs! Innan du kan lägga till en ruttpunkt måste resan innehålla
en startplats, minst ett delmål och ett slutmål.
När du skapar eller redigerar en resa kan du göra om valfritt
delmål till en ruttpunkt och valfri ruttpunkt till ett delmål.
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj Ny resa.
3 Välj Välj startplats.
4 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori,
sidan 3).
5 Välj Välj.
6 Välj om du vill lägga till ett slutmål.
7 Välj om du vill lägga till ett eller flera delmål.
Delmål visas med en orange flagga.
8 Om det behövs väljer du den orange flaggan bredvid ett
delmål för att göra om det till en ruttpunkt.
Ruttpunkter markeras med blå punkter.
9 Välj Nästa.
10 Ange ett namn och tryck på Klar.
Schemalägga en resa
Du kan lägga till planeringsinformation för varje plats på resan,
bland annat önskad ankomsttid och uppehållstid på varje plats.
Det kan hjälpa dig att planera din avresa för att komma fram till
platser i tid.
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj resa.
3 Välj en plats.
4 Välj Avgångstid eller Ankomsttid.
5 Välj ett datum och en tid och välj sedan Spara.
6 Välj Längd.
7 Välj hur lång tid du planerar att stanna på platsen och välj
Spara.
8 Vid behov, upprepa steg 3 till 7 för varje plats.
Ändra transportläge för en resa
Du kan ändra det transportläge som används i en sparad resa.
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj resa.
3 Välj > Navigationsläge.
4 Välj ett transportläge.
5 Välj Spara.
Navigera till en sparad resa
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj Kör!.
4 Om du uppmanas till det väljer du en rutt.
Ändra en sparad resa
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
• Välj Byt namn på resa.
• Välj Ändra destinationer för att lägga till en plats, eller för
att ändra ordning på platser.
• Välj Ta bort resa.
10
• Välj Optimera ordningen om du vill ordna resans stopp i
den mest effektiva ordningen.
Dela resor
Du kan dela med dig av resor med kompatibla Garmin enheter
med trådlös Bluetooth teknik.
1 Placera din enhet högst 10 m (33 fot) från en kompatibel
Garmin enhet.
2 Välj Appar > Reseplanerare > > Dela > Bluetooth.
3 Välj en resa och välj Klar.
4 Välj en enhet i listan och välj OK.
Skapa en tur och retur-rutt
Enheten kan skapa en tur och retur-rutt med hjälp av en angiven
startplats och sträcka, längd eller destination.
1 På hemskärmen väljer du Appar > Tur och retur.
2 Välj Startplats.
3 Välj en plats och välj Välj.
4 Välj Reseattribut.
5 Välj ett alternativ:
• Välj Välj en sträcka för att planera rutten baserat på
sträcka.
• Välj Välj en varaktighet för att planera rutten baserat på
tid.
• Välj Välj en destination för att planera din rutt baserat på
en angiven plats.
6 Ange sträcka, varaktighet eller destination.
7 Välj ett alternativ:
• Om du har angett sträcka eller varaktighet väljer du Klar >
Beräkna.
• Om du har valt en destination väljer du Välj.
8 Välj en rutt och välj Kör!.
Spår
Ett spår av din väg spelas in. Spårloggen innehåller information
om den inspelade vägen, bl.a. tid, plats och höjd.
Visa och spara spårinformation
1 Välj Appar > Spår > Aktiva.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa alla spårsegment väljer du Alla segment.
• Om du vill visa ett visst spårsegment väljer du ett
segment.
Spåret visas på kartan.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill spara spåret väljer du Spara spår.
• Om du vill spara spåret som en resa väljer du Spara som
resa.
• Om du vill visa höjdprofilen för spåret väljer du Höjdprofil.
Rensa färdhistoriken
Enheten registrerar din färdhistorik så att du kan se tidigare spår
och resor. Färdhistorik lagras på enheten i sex månader. Du kan
rensa din färdhistorik när som helst. Du kan också avaktivera
färdhistorik från menyn inställningar (Enhets- och
sekretessinställningar, sidan 14).
Välj Inställningar > Enhet > Rensa färdhistorik.
Använda appar
TracBack
®
Följ ditt senaste spår
Funktionen TracBack registrerar det senaste segmentet för din
rörelse. Du kan spåra ditt senaste spår tillbaka till en tidigare
plats.
1 Välj Appar > TracBack.
Ditt senaste spår visas på kartan.
2 Välj Kör!
Spara ditt senaste spår som en resa
Du kan spara ett tidigare spår som en resa, som du kan
navigera senare med reseplaneraren (Navigera till en sparad
resa, sidan 10).
Obs! Appen TracBack visar dina senaste spår. Om du vill visa
ytterligare spårinformation använder du Tracks-appen.
1 Välj Appar > TracBack.
Ditt senaste spår visas på kartan.
2 Välj > Spara som resa.
3 Ange ett namn och välj Klar.
2 Välj knappen bredvid Konvert:.
3 Välj Valuta och därefter Spara.
4 Om det behövs väljer du en valutaknapp, en annan valuta
och sedan Spara.
5 Välj knappen längst ned på skärmen som visar en lista med
växlingskurser.
6 Markera rutan bredvid en valuta.
7 Ange ett värde och välj Klar.
8 Välj OK.
Mediespelare
Mediespelaren kan spela upp musik och ljud från följande källor.
• Musikfiler lagrade på Navigator enheten.
• Bluetooth ljud från en ihopparad telefon.
• Bluetooth ljud från en kompatibel iPod mp3-spelare.
Om mediespelaren
Innan du kan använda mediespelaren måste du para ihop
enheten med ett kompatibelt Bluetooth headset som stödjer
A2DP-profilen (Para ihop med ett trådlöst headset, sidan 7).
Använda kompassen
Tryck här om du vill spela upp aktuellt spår.
Obs! Du måste vara i rörelse för att kompassen ska kunna
fastställa din riktning.
Du kan navigera med hjälp av en GPS-kompass.
Välj Appar > Kompass.
Tryck här om du vill justera volymen.
Visa tidigare rutter och destinationer
Tryck här om du vill pausa aktuellt spår.
Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera
färdhistorikfunktionen.
Du kan visa dina föregående rutter och platser där du stannat på
kartan.
Välj Appar > Platser jag besökt.
Använda världsklockan
1 Välj Appar > Världsklocka.
2 Vid behov, välj en ort, ange ett ortnamn och välj Klar.
Visa världskartan
Välj Appar > Världsklocka > .
Delar där det är natt visas som skuggade på kartan.
Ställa in larm
1 Välj Appar > Alarm.
2 Ställ in en tid.
3 Markera kryssrutan Larm på.
Använda kalkylatorn
Välj Appar > Miniräknare.
Konvertera enheter
1 Välj Appar > Enhetsomräkning.
2 Om det behövs väljer du knappen bredvid Konvert:, en
Tryck här om du vill spela upp aktuell låt från början.
Tryck här två gånger för att spela upp föregående låt i spellistan.
Tryck här om du vill hoppa till nästa spår.
Tryck här om du vill upprepa spellistan.
Tryck här om du vill blanda spellistan.
Tryck här om du vill ändra mediekälla.
Spela musik
Innan du kan spela musik måste du para ihop enheten med ett
kompatibelt Bluetooth headset som stödjer A2DP-profilen (Para
ihop med ett trådlöst headset, sidan 7).
1 Välj Appar > Mediespelare.
2 Välj ett alternativ:
• Välj om du vill ändra mediekälla.
• För att välja en låt, spellista eller en mediefil väljer du
Bläddra.
Obs! Det kan ta upp till 30 sekunder att ladda ner
musikdata första gången du letar efter mediefiler.
Byta mediekälla
Du kan byta källa för uppspelning av media på enheten.
1 Välj Appar > Mediespelare > .
2 Välj en mediekälla.
Ändra aktuell spellista
måttkategori och Spara.
3 Om det behövs väljer du en enhetsknapp, en måttenhet och
Spara.
4 Välj fältet under den enhet som du vill konvertera.
5 Ange ett tal och tryck på Klar.
Du måste lyssna på musik i mediespelaren för att redigera den
aktuella spellistan.
1 Välj en spellista.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Lägg till för att lägga till ett spår i slutet av spellistan.
• Välj ett spår och välj Ta bort låtar för att ta bort spåret
från spellistan.
Ange växlingskurser
Filformat som kan användas
Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Du kan uppdatera växlingskurserna för enhetsomräkningen.
1 Välj Appar > Enhetsomräkning.
Använda appar
Enheten hanterar MP3-musikfiler och M3U- och M3U8spellistefiler.
11
Skapa en spellista
1 Välj Bläddra > Spellistor > Ny spellista.
2 Välj de spår som du vill lägga till i spellistan.
3 Välj Tillbaka när du är klar med att lägga till spår i spellistan.
Skapa en spellista på en dator
1 Skapa en spellista med musikfiler på datorn med ett
ljudprogram.
2 Spara spellistan eller M3U8-filen på samma plats som
musikfilerna.
3 Om det behövs använder du en textredigerare och tar bort
sökvägen till filnamnen i M3U-filen.
4 Överför spellistan och musikfilerna till enheten.
VIRB fjärrkontroll
®
Med VIRB fjärrfunktionen kan du styra din VIRB actionkamera
med hjälp av enheten. Gå in på www.garmin.com/VIRB för att
köpa en VIRB actionkamera.
Styra en VIRB actionkamera
Innan du kan använda fjärrfunktionen hos VIRB måste du
aktivera fjärrinställningarna på VIRB kameran. Mer information
finns i användarhandboken till VIRB serien.
1 Slå på VIRB kameran.
2 På Navigator enheten väljer du Appar > VIRB-fjärrkontroll.
3 Vänta medan enheten ansluter till din VIRB kamera.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Starta inspelning för att spela in video.
• Välj Stoppa inspelning för att avsluta videoinspelningen.
• Välj Stillbild för att ta ett foto.
Trafik
OBS!
Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller
aktuell.
Trafikinformation är tillgänglig endast via Smartphone Link.
Om trafik längs rutten
När en trafikförsening inträffar på rutten visas en varning på
kartan och enheten beräknar en alternativ rutt för att undvika
förseningen. Du kan välja om du vill använda alternativa rutter
automatiskt eller på begäran. Din enhet kan leda rutten genom
ett trafikhinder om det inte finns någon bättre alternativ rutt.
Förseningstiden läggs automatiskt till i den uppskattade
ankomsttiden.
Visa kommande trafik
Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den
väg där du färdas.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till
höger på kartan.
2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.
Undvika trafik längs rutten manuellt
på kartan.
1 Välj
2 Välj Trafik på rutten.
3 Om det behövs trycker du på pilarna för att visa övriga
trafikfördröjningar på rutten.
4 Välj > Undvik.
12
Ta en annan väg
Om du inte har ställt in att enheten ska använda alternativa
rutter automatiskt kan du starta en alternativ rutt manuellt för att
undvika en trafikförsening.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
2 Välj Alternativ rutt.
3 Välj Kör!.
Visa trafik på kartan
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1 På kartan väljer du > Trafik.
2 Om det behövs väljer du > Trafiktext för att visa texten för
trafikkartan.
Trafik i ditt område
Söka efter trafikincidenter
1 Välj > Trafik > Trafikförhållanden på kartan.
2 Välj .
3 Välj ett objekt i listan.
4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas
övriga incidenter.
Visa ett trafikproblem på kartan
.
1 På kartan väljer du
Välj
en
incident.
2
Förklaring till trafikdata
I trafiktexten förklaras de ikoner och färger som används på
trafikkartan.
1 Från kartan väljer du > Trafik.
2 Välj Trafiktext.
trafficTrends™
När funktionen trafficTrends aktiveras använder enheten
trafikhistorikinformation för att beräkna effektivare rutter.
Obs! Olika rutter kan beräknas utifrån trafiktrender för aktuell
veckodag eller tid på dagen.
Avaktivera trafficTrends
Om du vill förhindra att enheten registrerar trafikdata måste du
avaktivera trafficTrends.
Välj Inställningar > Trafik > trafficTrends™.
Avaktivera trafikinformationen
1 Välj Inställningar > Trafik.
2 Avmarkera kryssrutan Trafik.
Datahantering
Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats
för ytterligare datalagring.
Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
®
®
®
Filtyper
Enheten stöder följande filtyper.
• Kartor och GPX-waypointfiler från myGarmin™
kartprogramvara, inklusive BaseCamp™ och HomePort™
(Egna intressanta platser, sidan 15).
• GPI-filer med anpassade intressanta platser från Garmin
(Installera POI Loader, sidan 15).
• MP3-musikfiler.
Trafik
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa
förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com). Vid sidan
av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder,
geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta
platser.
Installera ett minneskort
Obs! Enheten kan använda minneskort av typerna microSD,
microSDHC och microSDXC. Den fungerar inte med exFAT.
Minneskorten måste formateras som FAT32.
1 Ta bort locket och batteriet på baksidan av enheten.
2 Sätt i ett minneskort på rätt plats i enheten.
3 Tryck ned det tills du hör ett klick.
Ansluta enheten till en dator
Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.
1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på
enheten.
2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på
datorn.
En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens
skärm.
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.
Överföra data från datorn
1 Anslut enheten till datorn (Ansluta enheten till en dator,
2
3
4
5
6
sidan 13).
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.
Öppna filläsaren på datorn.
Välj en fil.
Välj Ändra > Kopiera.
Bläddra till en mapp på enheten.
Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga
några filer i Garmin mappen.
Välj Ändra > Klistra in.
Anpassa enheten
Kart- och fordonsinställningar
Välj Inställningar > Karta och fordon.
Fordon: Anger vilken ikon som visar din position på kartan.
Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.
Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med
hög detaljrikedom ritas den om långsammare.
Karttema: Ändrar färg på kartdata.
Knappar på kartan: Anger vilka genvägar som visas på
kartverktygsmenyn.
Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan (Anpassa
kartlager, sidan 6).
Instrumentbrädor: Anger layouten på kartinforutorna.
Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal
användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du
zooma in och ut manuellt.
minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten
använder.
Anpassa enheten
Aktivera kartor
Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.
TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till
http://buy.garmin.com.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > minaKartor.
2 Välj en karta.
Navigeringsinställningar
Välj Inställningar > Navigation.
Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.
Omräkning utanför rutt: Anger inställningar för omräkning när
du navigerar bort från en aktiv rutt.
Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.
Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar
eller områden.
Avancerade avstickare: Anger längden på en avstickare.
Avgiftsvägar: Gör inställningar för att undvika avgiftsvägar.
Tullar och avgifter: Gör inställningar för att undvika
avgiftsbelagda vägar och vinjetter.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Säkerhetsläge: Avaktiverar alla funktioner som kräver
betydande uppmärksamhet och som kan stjäla
uppmärksamhet från körningen.
Hoppa över waypoint: Anger att enheten ska hoppa över
waypoints automatiskt.
GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPSsignal och sparar batteri.
Skärminställningar
Välj Inställningar > Skärm.
Orientering: Du kan ställa in skärmen på porträtt (stående) eller
landskap (liggande).
Färgläge: Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du
väljer alternativet Auto växlar enheten automatiskt mellan
dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.
Ljusstyrka: Du kan justera ljusstyrkan på skärmen.
Skärmtidsgräns: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan
enheten försätts i viloläge när du använder batteri.
Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna
sparas i mappen Skärmbild på enheten.
Bluetooth inställningar
Om du vill öppna Bluetooth inställningarna väljer du, på
huvudmenyn, Inställningar > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.
Möjlig att upptäcka: Gör att trådlösa headset och telefoner kan
hitta enheten.
Sök efter enheter: Söker efter Bluetooth enheter i närheten.
Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som
identifierar enheter med trådlös Bluetooth teknik.
Spela upp musik aut.: Spelar upp musik från din kompatibla
Bluetooth enhet automatiskt när den ansluts.
Slå ifrån Bluetooth
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj Bluetooth.
Trafikinställningar
Välj Inställningar > Trafik.
Trafik: Aktiverar trafik.
trafficTrends™: Aktiverar funktionen trafficTrends.
13
Enhets- och tidsinställningar
Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du på
huvudmenyn Inställningar > Enheter och tid.
Aktuell tid: Ställer in enhetens tid.
Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.
Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.
Positionsformat: Anger koordinatformat och datum som
används för geografiska koordinater.
Språk- och tangentbordsinställningar
Om du vill öppna inställningarna för Språk och tangentbord
väljer du Inställningar > Språk och tangentbord.
Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.
Textspråk: Anger all skärmtext till det valda språket.
Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data
som användaren lagt in ändras.
Tangentbordsspråk: Aktiverar språk för knappsatsen.
Tangentbordslayout: Anger tangentbordslayouten.
Lägesanpassat tangentbord: Anger att enheten ska välja
optimal tangentbordslayout när du växlar mellan
transportsätt.
Inställningar för positionslarm
Obs! Du måste ha egna intressanta platser (POI:er) inlästa för
att larm för larmade positioner ska visas.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Välj Inställningar > Områdeslarm.
Ljud: Anger vilka typer av varningar som ska höras när du
närmar dig larmade positioner.
Varningar: Anger vilken typ av larmade positioner som
varningar ska spelas upp för.
Enhets- och sekretessinställningar
Om du vill öppna enhetsinställningarna väljer du Inställningar >
Enhet.
Om: Visar enhetens versionsnummer för programvaran, IDnummer för enheten och information om flera andra
programfunktioner.
Garmin Lock: Gör att du kan låsa enheten genom att ange en
fyrsiffrig PIN-kod och en säkerhetsplats.
EULA: Visar licensavtal för slutanvändare.
Obs! Den här informationen krävs om du vill uppdatera
systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.
Positionsrapportering: Delar din positionsinformation med
Garmin för att förbättra innehållet.
Färdhistorik: Enheten registrerar information för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Rensa färdhistorik: Rensar färdhistoriken för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Återställa inställningarna
Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla
inställningar till fabriksinställningarna.
1 Välj Inställningar.
2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.
3 Välj > Återställ.
• Strömkabel för fordon
• USB-kabel
• Nätadapter (valfritt tillbehör)
Ladda enheten
Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.
• Anslut enheten till 12 V-strömkabeln när den sitter i bilfästet.
• Anslut enheten till datorn med hjälp av den medföljande
USB-kabeln.
• Anslut enheten till det extra tillbehöret strömadapter, t.ex. en
väggadapter.
Skötsel av enheten
OBS!
Undvik att tappa enheten.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Använd inte högtrycksånga eller -vatten för att rengöra enheten,
eftersom skador kan uppstå.
Enheten innehåller känsliga elektroniska komponenter som kan
skadas permanent om enheten utsätts för kraftiga stötar eller
vibrationer som överskrider det normala vid motorcykel- och
bilkörning. Du kan minimera risken för skador genom att undvika
att tappa den och inte använda den i miljöer där den kan
utsättas för kraftiga skakningar eller vibrationer.
Rengöra ytterhöljet
OBS!
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en
fuktig trasa med milt rengöringsmedel.
Torka
enheten torr.
2
Rengöra pekskärmen
1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och
koppla ur enheten från eluttaget.
4 Torka skärmen försiktigt med trasan.
Förhindra stöld
• Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och
fästet utom synhåll när den inte används.
• Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera din produkt på http://my.garmin.com.
Förlänga batterilivslängden
•
•
•
•
•
•
Håll enheten borta från extrema temperaturer.
Försätt enheten i viloläge (Aktivera viloläget, sidan 2).
Minska skärmens ljusstyrka.
Lämna inte enheten i direkt solljus.
Avaktivera Bluetooth (Slå ifrån Bluetooth, sidan 13).
Korta ner tiden för skärmtidsgräns.
Byta batteri
Bilagor
Strömkablar
Om du behöver byta batteri i enheten kontaktar du din BMW
Motorrad-återförsäljare. Mer information om hur du kasserar
batteriet på ett korrekt sätt får du av lokala avfallsmyndigheter.
Enheten kan strömförsörjas på olika sätt.
14
Bilagor
Låsa enheten
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Garmin Lock är ett antistöldsystem som låser enheten. Varje
gång du slår på enheten måste du ange den fyrsiffriga PINkoden eller köra till säkerhetsplatsen.
1 Välj Inställningar > Enhet > Garmin Lock.
2 Välj Lås enheten.
Använda hjälpfilerna för POI Loader
Byta säkring i 12 V-strömkabeln
Obs! 12 V-strömkabeln är ett valfritt tillbehör.
OBS!
När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte
tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter
tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon
fungerar inte om den inte satts ihop rätt.
Om enheten inte laddas upp i fordonet måste du eventuellt byta
den säkring som finns i fordonsadapterns ände.
1 Skruva loss ändstycket À.
För mer information om POI Loader, se hjälpfil.
När POI Loader är öppen, klicka på Hjälp.
Söka efter egna intressanta platser
Innan du kan söka efter intressanta platser måste du läsa in de
intressanta platserna på enheten med programvaran POI
Loader (Installera POI Loader, sidan 15).
1 Välj Vart? > Kategorier.
2 Bläddra till avsnittet Övriga kategorier och välj en kategori.
Köpa tillbehör
Gå till garmin.com/accessories.
Felsökning
Min enhet hämtar inte satellitsignaler
• Se till att GPS-simulatorn är avstängd.
• Ta ut enheten från garage och bort från höga byggnader och
träd.
• Stå stilla i flera minuter.
2 Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen Á och
säkringen Â.
3 Sätt i en snabb säkring på 3 A.
4 Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
5 Skruva tillbaka ändstycket i 12 V-strömkabeln Ã.
Köpa fler kartor
1 Gå till produktsidan för enheten på (www.garmin.com).
2 Klicka på fliken Kartor.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Rödljus- och fartkameror
OBS!
Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av
användningen av en databas för rödljus och fartkameror.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för
alla produktmodeller.
Information om placering av rödljus- och fartkameror är
tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller. Gå till
garmin.com/speedcameras för att kontrollera tillgängligheten
och kompatibiliteten eller för att köpa ett abonnemang eller en
engångsuppdatering. Du kan när som helst köpa en ny region
eller förlänga ett befintligt abonnemang.
Du kan gå till mygarmin.com för att uppdatera kameradatabasen
på enheten. För att få den mest uppdaterade
kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.
För vissa enheter och regioner kan grundläggande information
om rödljus- och fartkameror medfölja enheten. Medföljande
information innehåller inte uppdateringar eller abonnemang.
Egna intressanta platser
Egna intressanta platser är anpassade punkter på kartan. De
kan innehålla varningslarm som meddelar dig när du är i
närheten av en angiven punkt eller om du kör för fort.
Installera POI Loader
Du kan skapa eller hämta listor med egna intressanta platser på
datorn och installera dem på enheten med programvaran POI
Loader.
1 Gå till www.garmin.com/poiloader.
Felsökning
Enheten laddas inte i fordonet
• Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln.
• Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns
i strömuttaget.
• Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är mellan 0 och
45 °C (mellan 32 och 113 °F).
• Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är
trasig.
Pekskärmen fungerar inte när jag trycker på
den
1 Stäng av enheten.
2 Tryck och håll ned fingret i skärmens övre vänstra hörn och
slå sedan på enheten.
3 Fortsätt att hålla ned fingret på skärmen tills enheten startar.
Kalibreringsskärmen visas.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta
1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
2 Torka med en ren, torr trasa.
3 Montera sugfästet.
Mitt batteri tappar laddningen fort
• Minska skärmens ljusstyrka.
• Korta ner skärmtidsgränsen.
• Avaktivera trådlös Bluetooth teknik (Slå ifrån Bluetooth,
sidan 13).
• Försätt enheten i viloläge när den inte används (Aktivera
viloläget, sidan 2).
• Håll enheten borta från extrema temperaturer.
• Lämna inte enheten i direkt solljus.
Det verkar inte som om batterimätaren visar
rätt
1 Låt enheten ladda ur helt.
2 Ladda upp enheten helt utan att avbryta laddningscykeln.
15
Enheten visas inte som flyttbar enhet på
datorn
På de flesta datorer ansluts enheten med hjälp av MTP (Media
Transfer Protocol). I MTP-läge visas enheten som en bärbar
enhet och inte som en flyttbar enhet.
Enheten visas inte som bärbar enhet på
datorn
På Mac datorer och vissa Windows datorer ansluts enheten via
USB-masslagringsläget. I USB-masslagringsläge visas enheten
som en flyttbar enhet eller volym, och inte som en bärbar enhet.
I tidigare Windows versioner än Windows XP Service Pack 3
används USB-masslagringsläge.
Batterityp
Litiumjonbatteri som kan bytas av
användaren
Batterispänningsområde
Från 7 V till 8,4 V
Radiofrekvensprotokoll
Bluetooth trådlös teknik
2,4 GHz-protokoll för trådlös ANT+
kommunikation (för VIRB fjärrkontrollen)
®
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
Min enhet visas inte som bärbar enhet,
flyttbar enhet eller volym på datorn
1 Koppla bort USB-kabeln från datorn.
2 Stäng av enheten.
3 Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till enheten.
TIPS: Enheten ska anslutas direkt till en USB-port på datorn
och inte till en USB-hubb.
Enheten startas automatiskt och ställs i MTP-läge eller USBmasslagringsläge. En bild av enheten ansluten till en dator visas
på enhetens skärm.
Telefonen ansluter inte till enheten
• Välj Inställningar > Bluetooth.
Alternativet Bluetooth måste vara aktiverat.
• Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och ha den
inom 10 m (33 fot) från enheten.
• Gå till www.garmin.com/bluetooth om du behöver mer hjälp.
Min enhet har låst eller hängt sig
1 Håll strömknappen nedtryckt i 10 sekunder.
Enheten stängs av.
2 Starta enheten (Slå på enheten, sidan 1).
Jag behöver rensa alla användardata
1 Anslut enheten till datorn.
2 Med hjälp av utforskaren på datorn öppnar du enheten eller
volymen, och öppnar sedan mappen Internal Storage.
Ta bort mappen GPX i mappen Internal Storage.
Koppla bort enheten från datorn och vänta i 10 sekunder.
Starta enheten.
När upphovsrättsinformationen dyker upp håller du fingret
nedtryckt i det nedre högra hörnet på enhetens skärm.
7 Håll fingret nedtryckt på skärmen tills ett meddelande visas.
8 Välj Ja om du vill rensa alla användardata.
3
4
5
6
Specifikationer
Vattenklassning
IEC 60529 IPX7*
Drifttemperaturområde
Från -20 till 55 °C (från -4 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde
Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Strömförsörjning (12 VFrån 8 till 28 V DC
strömkabel, motorcykel eller
extern ström)
Strömförsörjning (USB)
5 V ±0,25 V
Batteriets livslängd
Upp till 2 timmar beroende på
användning och inställningar
16
Specifikationer
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från
Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att
meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och
tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
ANT+ , Garmin , Garmin logotypen, TracBack och VIRB är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och
i andra länder. BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ och trafficTrends™ är varumärken som tillhör Garmin
Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
Bluetooth märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. microSD™ är ett
varumärke som tillhör SD-3C. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. iPod och Mac
är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
BMW är ett registrerat varumärke som tillhör BMW AG.
Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en LPS-strömkälla.
Modellnr: A03069
Denna produkt är certifierad av ANT+ . Besök www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
© 2016 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Tryckt i Taiwan
www.garmin.com/support
April 2018
190-02103-39_0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising