Garmin | BMW Motorrad Navigator VI | User guide | Garmin BMW Motorrad Navigator VI Podręcznik użytkownika

Garmin BMW Motorrad Navigator VI Podręcznik użytkownika
© 2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
ANT+ , Garmin , logo Garmin, TracBack oraz VIRB są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. BaseCamp™,
myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ oraz trafficTrends™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej
zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
®
Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. microSD™ jest znakiem towarowym firmy SD-3C. Windows
jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. iPod oraz Mac są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
®
®
®
BMW jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy BMW AG.
®
Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez ograniczone źródło zasilania (LPS).
Nr modelu: A03069
Ten produkt ma certyfikat ANT+ . Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
®
®
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Informacje kontaktowe
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności podczas
korzystania z urządzenia BMW Navigator lub w razie
jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze sprzedawcą produktów
firmy BMW Motorrad.
Instalowanie baterii
1 Wyjmij wkrętak À z opakowania produktu.
UWAGA: Śrub nie należy dokręcać zbyt mocno.
Włączanie urządzenia
UWAGA: Urządzenie włącza się automatycznie, jeśli znajduje
się w opcjonalnym uchwycie samochodowym lub motocyklowym
oraz zewnętrzne źródło zasilania jest podłączone i włączone.
Naciśnij klawisz zasilania.
Wyłączanie urządzenia
1 Przytrzymaj klawisz zasilania, aż wyświetli się monit.
Monit wyświetli się po pięciu sekundach. Jeśli zwolnisz
klawisz zasilania przed wyświetleniem się monitu, urządzenie
przełączy się w tryb uśpienia.
2 Wybierz Wyłącz.
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować.
Przytrzymaj klawisz zasilania przez 10 sekund.
Wyjmowanie baterii
Można wyjąć baterię, jeśli urządzenie nie będzie używane przez
dłuższy czas.
1 Poluzuj śruby i zdejmij pokrywę komory baterii.
2 Naciśnij i przytrzymaj element zwalniający À na złączu baterii
i odciągnij złącze od urządzenia Á.
2 Wyjmij baterię litowo-jonową z opakowania produktu.
3 Poluzuj śruby i zdejmij pokrywę komory baterii.
4 W razie potrzeby włóż kartę microSD™ Á do urządzenia.
Montaż urządzenia w uchwycie
motocyklowym
5 Włóż baterię z przewodem u góry.
6 Umieść złącze baterii  w porcie baterii Ã.
PRZESTROGA
Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że górna część
zatrzasku leży na płasko i znajduje się na równym poziomie
z górną częścią urządzenia i uchwytu.
UWAGA: Uchwyt motocyklowy nie jest dostępny we wszystkich
zestawach.
1 Umieść dolną część urządzenia w podstawce.
7 Załóż pokrywę komory baterii, wsuwając najpierw jej górną
stronę Ä.
2 Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby zatrzasnęło się na
swoim miejscu, a górna część zatrzasku była ułożona równo
z otaczającą go powierzchnią uchwytu motocykla.
UWAGA: Wyjmij urządzenie z uchwytu motocyklowego przed
podłączeniem ładowarki baterii do uchwytu motocykla. Aby
wyjąć urządzenie, naciśnij przycisk zwalniający À z boku
uchwytu.
8 Zamknij pokrywę komory baterii Å i dokręć śruby.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
1
Informacje o uchwycie motocyklowym
Za pomocą przycisków na uchwycie motocyklowym można
uzyskać dostęp do określonych funkcji urządzenia.
UWAGA: Więcej informacji o opcjach zamontowania urządzenia
nawigacyjnego można znaleźć w instrukcji dołączonej do
motocykla.
6 Umieść dolną część urządzenia w podstawce.
7 Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby zatrzasnęło się na
swoim miejscu.
8 Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda
zapalniczki.
Pomoc techniczna i aktualizacje
Garmin Express™ (garmin.com/express) umożliwia łatwy dostęp
do tych usług w urządzeniach Garmin .
• Rejestracja produktu
• Podręczniki użytkownika
• Aktualizacje oprogramowania
• Mapy zwykłe i morskie, aktualizacje kursów
®
À
Á
Â
Użyj tego przycisku, aby powiększać i pomniejszać mapę.
Użyj tego przycisku, aby skorzystać z funkcji oznaczonej symbolem
lub .
Użyj tego przycisku, aby wyświetlić mapę, kompas, komputer
podróży lub odtwarzacz multimedialny.
Przytrzymaj przycisk, aby otworzyć ekran ustawień jasności.
Użyj tego przycisku, aby wysłuchać bieżącego komunikatu, gdy
masz podłączony kask Bluetooth lub zestaw słuchawkowy.
Przytrzymaj przycisk, aby otworzyć ekran ustawień głośności.
®
Montowanie urządzenia w samochodzie
UWAGA: Uchwyt samochodowy należy do opcjonalnego
zestawu samochodowego.
NOTYFIKACJA
Przed zamontowaniem urządzenia należy zapoznać się
z lokalnymi przepisami dotyczącymi montażu na szybie
przedniej.
OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby
uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur,
urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku motocykli nie należy stosować uchwytu
z przyssawką.
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
1 Podłącz mały koniec przewodu zasilającego z gniazda
zapalniczki À do gniazda z boku uchwytu samochodowego
Á.
Konfigurowanie Garmin Express
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę garmin.com/express.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Aktywacja bezterminowej subskrypcji map
UWAGA: Bezterminowe subskrypcje map nie dotyczą
produktów, które nie mają fabrycznie załadowanych map.
UWAGA: Bezterminowe aktualizacje map upoważniają do
otrzymania, gdy takie aktualizacje zostaną udostępnione przez
Garmin przez cały okres eksploatacji zgodnego produktu
Garmin albo dopóki firma Garmin będzie odbierała dane map od
dostawców zewnętrznych, w zależności od tego, który
z wymienionych warunków nastąpi szybciej. Aby poznać
znaczenie terminu „okres eksploatacji” produktu oraz uzyskać
informacje na temat innych ważnych warunków, odwiedź stronę
www.garmin.com/numapslifetime.
1 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
UWAGA: Po zarejestrowaniu urządzenia możesz
otrzymywać powiadomienia e-mail, gdy zostanie
udostępniona aktualizacja map.
Informacje o trybie uśpienia
Tryb uśpienia umożliwia oszczędzanie energii baterii, gdy
urządzenie nie jest używane. W trybie uśpienia urządzenie
zużywa bardzo mało energii, a bateria po jednokrotnym
naładowaniu działa przez wiele tygodni.
Włączanie trybu uśpienia
Naciśnij klawisz
.
Wyłączanie trybu uśpienia
Gdy urządzenie jest w trybie uśpienia, naciśnij klawisz
.
Regulowanie jasności ekranu
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz
lub , aby dostosować jasność ekranu.
• Wybierz opcję Auto, aby jasność była dostosowywana
automatycznie.
UWAGA: Ustawienie automatycznej jasności jest dostępne
tylko wtedy, gdy urządzenie jest zamontowane na motocyklu.
2 Zdejmij przezroczystą folię z przyssawki.
3 Wyczyść i osusz szybę przednią samochodu oraz
przyssawkę niestrzępiącą się ściereczką.
4 Dociśnij przyssawkę Â do szyby przedniej i przesuń dźwignię
à do tyłu, w kierunku szyby.
5 Zatrzaśnij uchwyt na ramieniu przyssawki.
2
Regulowanie głośności
1 Wybierz Objętość.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz
• Wybierz
• Wybierz
lub , aby dostosować głośność.
, aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
, aby skorzystać z dodatkowych opcji.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Ikony na pasku stanu
Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony
na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia.
Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub
wyświetlić dodatkowe informacje.
Stan sygnału GPS.
Stan funkcji Bluetooth (pojawia się, jeśli funkcja Bluetooth
jest włączona).
Połączono z aplikacją Smartphone Link.
Wskaźnik środka transportu. Umożliwia wybór trybu
samochodu, motocykla lub nawigacji po bezdrożu.
Bieżący czas.
Stan naładowania baterii.
Wybór środka transportu
Wybierz
.
Informacje o baterii
Gdy urządzenie zostanie podłączone do zasilania, rozpocznie
się jego ładowanie.
na pasku stanu wskazuje stan naładowania wewnętrznej
baterii.
Ustawianie czasu
1 W menu głównym wybierz ustawienie czasu.
2 Wybierz opcję:
• Aby ustawiać czas automatycznie na podstawie informacji
GPS, wybierz Auto.
• Aby ustawić czas ręcznie, przeciągnij cyfry w dół lub
w górę.
Korzystanie z przycisków znajdujących się
na ekranie
Przyciski na ekranie umożliwiają przeglądanie stron, menu oraz
opcji menu w urządzeniu.
• Wybierz , aby powrócić do poprzedniego ekranu menu.
• Przytrzymaj , aby szybko powrócić do menu głównego.
• Wybierz lub , aby przewinąć listę lub menu.
• Przytrzymaj lub , aby przewijać szybciej.
• Wybierz , aby wyświetlić kontekstowe menu opcji dla
bieżącego ekranu.
Korzystanie z klawiatury ekranowej
Zapoznaj się z częścią „Ustawienia dotyczące języka
i klawiatury”, aby zmienić układ klawiatury (Ustawienia
dotyczące języka i klawiatury, strona 15).
• Wybierz , aby usunąć wyszukiwaną frazę.
• Wybierz , aby usunąć znak.
• Wybierz , aby zmienić tryb języka klawiatury.
• Wybierz
, aby wprowadzić znaki specjalne, takie jak
znaki przestankowe.
• Wybierz , aby włączyć lub wyłączyć pisownię wielkimi
literami.
Informacje o pozycjach
Mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak
restauracje, hotele, autousługi i informacje o nazwach ulic. Za
pomocą kategorii wyszukiwania można w łatwy sposób znaleźć
okoliczne firmy i atrakcje. Istnieje także możliwość wyszukiwania
adresów, współrzędnych, miast i skrzyżowań.
Informacje o pozycjach
Wyszukiwanie sprzedawców produktów
firmy BMW
Można wyszukać sprzedawcę produktów firmy BMW
najbliższego aktualnej pozycji.
Wybierz kolejno Dokąd? > BMW Motorrad.
Informacje kontaktowe
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności podczas
korzystania z urządzenia BMW Navigator lub w razie
jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze sprzedawcą produktów
firmy BMW Motorrad.
Wyszukiwanie pozycji
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii
1 Wybierz Dokąd?.
2 Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4 Wybierz pozycję.
Wyszukiwanie w ramach kategorii
Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego
w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego
wyszukiwania z widocznymi trzema ostatnio wybranymi celami
podróży.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3 Wybierz kategorię.
4 W stosownych przypadkach wybierz cel podróży z listy
szybkiego wyszukiwania.
5 W razie potrzeby wybierz odpowiedni cel podróży.
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania,
wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz Wpisz wyszukiwane w pasku wyszukiwania.
3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane
hasła.
4 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np.
„kina”).
• Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej
część.
• Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz numer posesji
i nazwę ulicy.
• Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer
posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
• Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta
i województwa.
• Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość
geograficzną.
5 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz
żądane hasło.
• Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz .
6 W razie potrzeby wybierz pozycję.
Zmiana przeszukiwanego obszaru
1 W menu głównym wybierz Dokąd?.
2 Wybierz Wyszuk. w pobliżu:.
3 Wybierz opcję.
3
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy
Zanim będzie możliwe wyszukiwanie miejsc uwzględnionych
w danych mapy, takich jak restauracje, szpitale i stacje
benzynowe, konieczne jest włączenie warstwy mapy
z miejscami wzdłuż drogi (Dostosowywanie warstw mapy,
strona 6).
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić
przeszukiwany obszar.
3 W razie potrzeby wybierz opcję , a następnie wybierz ikonę
kategorii, aby wyświetlić tylko konkretną kategorię miejsc.
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji ( lub niebieskie
punkty).
4 Wybierz opcję:
• Wybierz znacznik pozycji.
• Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
W
razie potrzeby wybierz opis pozycji, aby wyświetlić
5
dodatkowe informacje.
Wyszukiwanie adresu
UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od
map załadowanych do urządzenia.
1 Wybierz Dokąd?.
2 W razie potrzeby wybierz Wyszuk. w pobliżu:, aby zmienić
przeszukiwany obszar (Zmiana przeszukiwanego obszaru,
strona 3).
3 Wybierz Adres.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
5 Wybierz adres.
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji
3 Podaj nazwę miasta i wybierz
4 Wybierz miasto.
.
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych
Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości
i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas
korzystania z funkcji geocachingu.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Współrzędne.
2 W razie potrzeby wybierz , a następnie zmień układ
odniesienia lub format współrzędnych.
3 Wprowadź długość i szerokość geograficzną.
4 Wybierz Zobacz na mapie.
Ustawianie symulowanej pozycji
Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie
nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć symulacji GPS,
aby planować trasy z symulowanej pozycji.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Symulator GPS.
2 W menu głównym wybierz Pokaż mapę.
3 Dotknij dwukrotnie mapy, aby wybrać obszar.
Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.
4 Wybierz opis pozycji.
5 Wybierz Ustal pozycję.
Zapisywanie pozycji
Zapisywanie pozycji
1 Wyszukaj pozycję Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
strona 3.
2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3 Wybierz .
4 Wybierz kolejno > Zapisz.
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie >
> Wyczyść > Tak.
Zapisywanie aktualnej pozycji
1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
2 Wybierz Zapisz.
3 Wpisz nazwę i wybierz Got..
4 Wybierz OK.
Wyszukiwanie parkingów
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Parking.
2 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz Wszys.
W urządzeniu zapisywana jest historia ostatnich 50
znalezionych pozycji.
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie.
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania
Po odłączeniu włączonego urządzenia od układu zasilającego
pojazdu aktualna pozycja jest zachowywana jako miejsce
parkowania.
Wybierz kolejno Aplikacje > Ostatnie miejsce.
Narzędzia wyszukiwania
Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych
rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na
ekranie monity.
Wyszukiwanie skrzyżowania
Istnieje możliwość wyszukania skrzyżowania dwóch ulic,
autostrad lub innego rodzaju dróg.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Skrzyżowania.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
3 Wybierz skrzyżowanie.
Wyszukiwanie miasta
UWAGA: Wybór miasta powoduje nawigację w pobliże centrum
miasta.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Miasta.
2 Wybierz Wpisz wyszukiwane.
4
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji
zapisane miejsca.
Wybierz
pozycję.
3
4 Wybierz Jedź.
Edycja zapisanych pozycji
Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
W razie potrzeby wybierz kategorię.
Wybierz pozycję.
Wybierz .
Wybierz kolejno
> Edyt..
Wybierz opcję:
• Wybierz Nazwa.
• Wybierz Numer telefonu.
• Wybierz Kategorie, aby przypisać kategorie do zapisanej
pozycji.
• Wybierz Zmień symbol, aby zmienić symbol używany do
oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
7 Edytuj informacje.
8 Wybierz Got..
1
2
3
4
5
6
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji
Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne
kategorie.
Informacje o pozycjach
UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji
dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz .
4 Wybierz kolejno > Edyt. > Kategorie.
5 Wprowadź jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od
siebie przecinkami.
6 W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
7 Wybierz Got..
Usuwanie zapisanych pozycji
UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz kolejno > Usuń zapisane miejsca.
3 Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają
zostać usunięte, a następnie wybierz Usuń.
Zapisywanie pozycji domowej
Miejsce, do którego użytkownik powraca najczęściej, można
ustawić jako pozycję domową.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > > Ustal pozycję domową.
2 Wybierz Podaj mój adres, Użyj aktualnej pozycji lub
Ostatnio znalezione.
Pozycja zostanie zapisana jako „Dom” w menu z zapisanymi
elementami.
Jazda do domu
W momencie wybrania trasy do domu po raz pierwszy
urządzenie poprosi o podanie pozycji domowej.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Jedź do domu.
2 W razie potrzeby podaj pozycję domową.
Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane > Dom.
2 Wybierz .
3 Wybierz kolejno > Edyt..
4 Dokonaj zmian.
5 Wybierz Got..
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji
W urządzeniu zapisywana jest historia ostatnich 50
znalezionych pozycji.
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie.
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie >
> Wyczyść > Tak.
Nawigacja
Rozpoczynanie podróży trasą
1 Wyszukaj pozycję.
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz Jedź.
Wyświetlanie podglądu kilku tras
1 Wyszukaj pozycję.
2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3 Wybierz Trasy.
4 Wybierz trasę.
Zmiana trybu obliczania trasy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Krótszy czas, aby obliczyć trasy, które mogą być
wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.
• Wybierz Kręte drogi, aby obliczyć trasy biegnące po
krętych drogach.
• Wybierz Bezdroża, aby obliczać trasy od punktu do
punktu (bez względu na drogi).
• Wybierz Krótsza trasa, aby obliczyć trasy, które są
krótsze, ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.
Nawigowanie poza drogami
Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz
skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2 Wybierz kolejno Tryb obliczania > Bezdroża > Zapisz.
Następna trasa zostanie obliczona jako linia prosta
prowadząca do pozycji.
Wyznaczanie trasy krętymi drogami
Urządzenie umożliwia wytyczanie tras, które biegną krętymi,
malowniczymi drogami oraz omijają autostrady i miasta. Dzięki
tej funkcji podróż może być bardziej przyjemna, jednak dystans
lub czas potrzebny na dotarcie do celu mogą ulec wydłużeniu.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania
> Kręte drogi > Zapisz.
2 Rozpocznij podróż trasą.
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz Wszys.
zapisane miejsca.
Informacje o skrótach
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Jedź.
Dodawanie skrótu
Trasa na mapie
Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skrót
może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia
wyszukiwania.
Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Dodaj skrót.
2 Wybierz element.
Usuwanie skrótu
1 Wybierz kolejno Dokąd? > > Usuń skrót(y).
2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.
4 Wybierz Zapisz.
Nawigacja
NOTYFIKACJA
Wskazania funkcji ograniczeń prędkości mają charakter
wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku
przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach
drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych
okolicznościach.Firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne mandaty lub pozwy będące konsekwencją
nieprzestrzegania przepisów drogowych.
Trasa jest oznaczona karmazynową linią. Flaga w szachownicę
wskazuje cel.
Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych (gdy urządzenie jest
zamontowane w uchwycie samochodowym lub jest podłączone
do zestawu słuchawkowego Bluetooth), strzałek i wskazówek
5
kierunkowych wyświetlanych u góry mapy. W zależności od
ustawień ponownego wyznaczania trasy, gdy użytkownik zjedzie
z pierwotnie wyznaczonej trasy, urządzenie ponownie przelicza
trasę i podaje nowe wskazówki.
Podczas jazdy po głównych drogach może zostać wyświetlone
pole danych wskazujące ograniczenie prędkości obowiązujące
na danej drodze.
Korzystanie z mapy do nawigacji
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Wskaż dowolne miejsce na mapie.
3 Wybierz opcję:
• Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz lub .
• Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok
3D”, wybierz mapę, a następnie .
• Aby wyświetlać konkretne kategorie, nie podróżując trasą,
wybierz .
• Wybierz , aby wyśrodkować mapę na bieżącej pozycji.
Dodawanie punktu do trasy
Dodanie punktu jest możliwe podczas podróży wyznaczoną
trasą.
1 Na mapie wybierz kolejno > Dokąd?.
2 Wyszukaj pozycję.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Jedź.
5 Wybierz Dodaj do aktywnej trasy.
Pomijanie punktu na trasie
Zanim będzie możliwe pominięcie punktu na trasie, należy na
mapie dodać przycisku Pomiń (Dostosowywanie przycisków
mapy, strona 6).
Jeśli nie chcesz podróżować przez kolejny punkt na trasie,
możesz go pominąć. Dzięki temu urządzenie nie będzie
informować o konieczności zawrócenia do opuszczonego
punktu. Funkcja ta jest niedostępna, jeśli następny punkt
stanowi cel podróży.
Na mapie wybierz kolejno .
Nawigowanie do pominiętych punktów
Domyślnie urządzenie automatycznie pomija punkty w miarę ich
mijania. Można nawigować do punktu, który został
automatycznie pominięty.
Na mapie wybierz kolejno .
Korzystanie z objazdu
W trakcie podróży wyznaczoną trasą można stosować objazdy,
aby uniknąć przeszkód, takich jak prace drogowe.
Podczas podróży wybierz kolejno
> Objazd.
Urządzenie wyznaczy objazd wokół następnego odcinka
bieżącej trasy o długości 0,5 km (0,5 mili), korzystając
z najbliższych dostępnych dróg.
Zatrzymywanie trasy
Zanim będzie możliwe anulowanie trasy, należy na mapie dodać
przycisk Stop (Dostosowywanie przycisków mapy, strona 6).
Na mapie wybierz kolejno .
Korzystanie z sugerowanych tras
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji
historii podróży.
Dzięki funkcji myTrends™ urządzenie przewiduje cel podróży
w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia. Po
kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja może,
zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz z szacowanym
czasem podróży oraz informacjami o ruchu drogowym.
6
Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną trasę
do pozycji.
Informacje o opcji Zjazdy z usługami
UWAGA: Musisz znajdować się na głównej autostradzie lub
głównej drodze, aby wyświetlić zjazdy z usługami.
Podczas podróży wyznaczoną trasą można wyszukiwać firmy
i punkty usługowe w pobliżu zjazdów. Usługi są wymienione
według kategorii.
Paliwo
Gastronomia
Zakwaterowanie
Toalety
Wyszukiwanie zjazdów z usługami
1 Na mapie wybierz kolejno > Zjazdy z usług..
2 Wybierz zbliżający się zjazd za pomocą strzałek.
3 Wybierz kartę zjazdów z usługami.
4 Wybierz punkt szczególny.
Podróżowanie do zjazdu
1 Na mapie wybierz kolejno
2 Wybierz Jedź.
> Zjazdy z usług. >
.
Strony mapy
Dostosowywanie mapy
Dostosowywanie warstw mapy
Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie
jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
2 Wybierz, które warstwy mają być wyświetlane na mapie,
a następnie wybierz Zapisz.
Wyświetlanie dziennika podróży
Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis
przebytej trasy.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
2 Zaznacz pole Dziennik podróży.
Zmiana pola danych mapy
1 Wybierz pole danych na mapie.
UWAGA: Nie można dostosować pola Prędkość.
2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.
3 Wybierz Zapisz.
Dostosowywanie przycisków mapy
Prawa strona mapy głównej może pomieścić maksymalnie dwie
ikony.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Przyciski
mapy.
2 Wybierz ikonę, a następnie wybierz OK.
3 Wybierz .
4 Wybierz inną ikonę.
5 Wybierz Zapisz.
Usuwanie przycisków z mapy
Można usunąć wszystkie przyciski znajdujące się po prawej
stronie mapy.
Strony mapy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Przyciski
UWAGA: Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy
pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie
mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.
Na mapie wybierz Prędkość.
Zmiana pulpitu mapy
Resetowanie informacji o podróży
1 Na mapie wybierz Prędkość.
2 Wybierz kolejno > Resetuj pola.
3 Wybierz opcję:
• Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz Wybierz
wszystko, aby wyzerować dane we wszystkich polach na
pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
• Wybierz Zeruj dane podróży, aby wyzerować informacje
wyświetlane w komputerze podróży.
• Wybierz Zeruj maks. prędkość, aby wyzerować prędkość
maksymalną.
• Wybierz Zeruj podróż B, aby wyzerować licznik.
mapy.
2 Wybierz ikonę, a następnie wybierz OK.
3 Wybierz Zapisz.
Pulpit wyświetla informacje o podróży u dołu mapy. Możesz
wybierać spośród różnych pulpitów i zmieniać style i układ
wyświetlanych informacji.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Pulpity.
2 Wybierz żądany pulpit za pomocą strzałek.
3 Wybierz Zapisz.
Zmiana perspektywy mapy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Widok mapy
podczas jazdy.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Kierunek u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
• Wybierz Północ u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
• Wybierz 3D, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.
Wyświetlanie aktywności dla trasy
Wyświetlanie listy zwrotów
W trakcie podróży wyznaczoną trasą można wyświetlić listę
wszystkich zwrotów i manewrów na trasie oraz odległości
pomiędzy kolejnymi zwrotami.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz pasek tekstowy
u góry mapy.
2 Wybierz zwrot.
Zostaną wyświetlone szczegóły zwrotu. Jeśli są dostępne,
zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na głównych
drogach.
Wyświetlanie całej trasy na mapie
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz pasek nawigacji
u góry mapy.
2 Wybierz kolejno
> Mapa.
Wyświetlanie następnego zwrotu
Podczas gdy użytkownik podróżuje wyznaczoną trasą, w lewym
górnym rogu mapy wyświetlany jest podgląd następnego
zwrotu, zmiany pasów lub innego manewru.
Ten podgląd pokazuje dystans do następnego zwrotu lub
manewru oraz pas, którym należy jechać, jeśli dane te są
dostępne.
Na mapie wybierz
, aby wyświetlić następny zwrot.
2.2
k
m
Wyświetlanie skrzyżowań
Podczas podróży wyznaczoną trasą można wyświetlać podgląd
skrzyżowań na głównych drogach. Gdy zbliżasz się do
skrzyżowania na trasie, na krótki czas zostaje wyświetlony jego
obraz (jeśli jest dostępny).
Na mapie wybierz
, aby wyświetlić skrzyżowanie, jeśli jest
dostępny jego podgląd.
2.2
k
m
Wyświetlanie alertów o utrudnieniach drogowych
Podczas podróży wyznaczoną trasą, na pasku nawigacji może
zostać wyświetlony alert o utrudnieniach drogowych.
Wybierz alert, aby wyświetlić więcej informacji.
Wyświetlanie komputera podróży
Strona informacji o podróży wyświetla bieżącą prędkość
i umożliwia dostęp do statystyk podróży.
Funkcje głośnomówiące
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji
Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje
o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi
konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej
pozycji.
Wybierz pojazd na mapie.
Wyszukiwanie usług w pobliżu
Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie służb w pobliżu,
np. stacji benzynowych, szpitali i posterunków policji.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz kategorię.
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji
Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do
Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć
listę wskazówek nawigacyjnych.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz kolejno > Wskazówki.
3 Wybierz pozycję startową.
4 Wybierz Wybierz.
Funkcje głośnomówiące
Istnieje możliwość połączenia urządzenia z bezprzewodowym
zestawem słuchawkowym i odsłuchiwania przez niego
komunikatów nawigacyjnych oraz plików dźwiękowych.
W przypadku niektórych modeli urządzeń za pomocą
podłączonego zestawu słuchawkowego można połączyć się
z telefonem komórkowym, aby wykonywać i odbierać połączenia
telefoniczne lub słuchać dźwięku z multimediów.
Włączanie bezprzewodowej technologii
Bluetooth
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz Bluetooth.
Informacje o bezprzewodowym zestawie
słuchawkowym
UWAGA: Aby słuchać bezprzewodowo wysokiej jakości
dźwięku, podłącz urządzenie do zestawu słuchawkowego
Bluetooth obsługującego profil A2DP.
Korzystając z technologii bezprzewodowej Bluetooth,
urządzenie może przesyłać strumieniowo dźwięk z multimediów
ze zgodnego urządzenia Bluetooth i przesyłać dźwiękowe
7
komunikaty nawigacyjne do bezprzewodowego zestawu
słuchawkowego.
Parowanie bezprzewodowego zestawu
słuchawkowego
UWAGA: W danym momencie może być aktywny tylko jeden
zestaw słuchawkowy.
Zanim będzie możliwe odbieranie komunikatów nawigacyjnych
za pośrednictwem zestawu słuchawkowego, konieczne jest
przeprowadzenie procesu parowania urządzenia ze zgodnym
zestawem słuchawkowym.
1 Umieść zestaw słuchawkowy w odległości do 10 m (33 stóp)
od urządzenia Navigator.
2 W urządzeniu Navigator włącz bezprzewodową technologię
Bluetooth.
3 W zestawie słuchawkowym włącz bezprzewodową
technologię Bluetooth i ustaw go tak, aby był widoczny dla
innych urządzeń Bluetooth.
4 W urządzeniu Navigator wybierz kolejno Ustawienia >
Bluetooth > Wyszukaj urządzenia.
5 Wybierz OK.
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących
się w zasięgu.
6 Wybierz z listy swój zestaw słuchawkowy i wybierz OK.
Podczas podróży wyznaczoną trasą komunikaty nawigacyjne są
przesyłane do zestawu słuchawkowego.
Włączanie i wyłączanie funkcji zestawu
słuchawkowego
Możesz włączyć lub wyłączyć funkcje sparowanego zestawu
słuchawkowego Bluetooth.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz sparowany zestaw słuchawkowy Bluetooth.
3 Wybierz jedną lub więcej opcji:
• Aby odtwarzać komunikaty nawigacyjne i telefoniczne
przez zestaw słuchawkowy, wybierz Telefon, Nawigacja.
• Aby odtwarzać multimedia przez zestaw słuchawkowy,
wybierz Multimedia.
Parowanie telefonu
Przed sparowaniem urządzenia z telefonem komórkowym
wymagane jest sparowanie urządzenia ze zgodnym zestawem
słuchawkowym.
1 Umieść telefon w odległości do 10 m (33 stóp) od urządzenia
Navigator.
2 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth
i aktywuj tryb widoczności dla innych urządzeń.
3 W urządzeniu Navigator wybierz kolejno Ustawienia >
Bluetooth > Wyszukaj urządzenia.
4 Wybierz OK.
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących
się w zasięgu.
5 Wybierz z listy swój telefon i wybierz OK.
6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie
i urządzeniu Navigator.
• Aby połączyć smartfon z aplikacją Smartphone Link,
wybierz Smartphone Link (Aplikacja Smartphone Link,
strona 9).
• Aby sterować odtwarzaniem multimediów na smartfonie
za pomocą urządzenia Navigator, wybierz Multimedia
(Informacje o odtwarzaczu multimedialnym, strona 12).
Po sparowaniu urządzeń — porady
• Po wstępnym „sparowaniu” oba urządzenia mogą łączyć się
automatycznie za każdym razem, gdy zostaną włączone.
• Po nawiązaniu połączenia między telefonem, urządzeniem
i zestawem słuchawkowym Bluetooth można odbierać
połączenia głosowe.
• Po włączeniu urządzenie będzie próbowało nawiązać
połączenie z ostatnim telefonem lub urządzeniem Bluetooth,
z którym było połączone.
• Może być konieczne ustawienie telefonu, aby automatycznie
łączył się z urządzeniem, gdy jest ono włączone.
Nawiązywanie połączenia
Aby móc nawiązać połączenie, trzeba sparować urządzenie
z bezprzewodowym zestawem słuchawkowym i zgodnym
smartfonem.
1 Wybierz Telefon.
2 Wybierz opcję:
• Aby wybrać numer telefonu domowego, wybierz Dzwoń
do domu.
• Aby wybrać numer, wybierz pozycję Wybierz numer,
wprowadź numer telefonu i wybierz pozycję Wybierz
numer.
• Aby wybrać numer za pomocą polecenia głosowego,
wybierz Wybieranie głosowe i powiedz numer telefonu.
• Aby wykonać połączenie do kontaktu ze spisu telefonów,
wybierz Spis telefonów i wybierz kontakt.
• Aby wykonać połączenie do niedawno wybranego lub
odebranego numeru telefonicznego, wybierz Historia
połączeń i wybierz numer.
Odłączanie urządzenia Bluetooth
Można tymczasowo odłączyć urządzenie Bluetooth, nie
usuwając go z listy sparowanych urządzeń. W przyszłości
urządzenie Bluetooth nadal będzie mogło połączyć się
automatycznie z urządzeniem Navigator.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz urządzenie do odłączenia.
3 Usuń zaznaczenie pola obok nazwy sparowanego
urządzenia.
Usuwanie sparowanego urządzenia Bluetooth
Można usunąć sparowane urządzenie Bluetooth, aby
uniemożliwić automatyczne łączenie się z Navigator
w przyszłości. Usunięcie sparowanego smartfona również
usuwa wszystkie zsynchronizowane kontakty ze spisu telefonów
i historię połączeń z Navigator.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz urządzenie Bluetooth i wybierz Anuluj parowanie
urządzenia.
Włączanie i wyłączanie funkcji smartfonu
Możesz włączyć lub wyłączyć funkcje sparowanego smartfonu.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz sparowany smartfon.
3 Wybierz jedną lub więcej opcji:
• Aby obsługiwać połączenia telefoniczne za pomocą
urządzenia Navigator, wybierz Rozmowy telefoniczne.
8
Korzystanie z aplikacji
Wyświetlanie plików pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc, aby wyświetlić pełny
podręcznik użytkownika.
Korzystanie z aplikacji
2 Wybierz dzień.
Wyszukiwanie tematów pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc >
.
Usługi Garmin Live
Aby korzystać z usług Garmin Live, urządzenie musi być
połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją
Smartphone Link. Podczas korzystania z Garmin usług Garmin
Live Twoja lokalizacja jest przesyłana do Garmin. Informacje
o lokalizacji są wykorzystywane do zapewnienia aktualnych
informacji na temat obszaru, w którym się znajdujesz.
Niektóre usługi, takie jak Pogoda, są dostępne jako osobne
aplikacje w urządzeniu. Inne usługi, takie jak informacje o ruchu
drogowym, zwiększają funkcjonalność urządzenia. Funkcje,
które wymagają dostępu do usług Garmin Live, wyświetlają
symbol aplikacji Smartphone Link i są wyświetlane tylko wtedy,
gdy urządzenie jest połączone z aplikacją Smartphone Link.
Subskrypcja usług Garmin Live
Aby zasubskrybować usługi Garmin Live, należy zainstalować
w telefonie aplikację Smartphone Link.
1 Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie.
2 Wybierz Usługi Garmin Live.
Zostanie wyświetlona lista usług i kosztów subskrypcji.
3 Wybierz usługę.
4 Wybierz cenę.
5 Wybierz Subskrybuj.
6 Wykonaj instrukcje, które zostaną wyświetlone na ekranie.
Aplikacja Smartphone Link
Aplikacja Smartphone Link pozwala na synchronizację danych
o lokalizacji z telefonem oraz umożliwia dostęp do informacji
Live za pośrednictwem połączenia danych telefonu. Urządzenie
przesyła dane z aplikacji Smartphone Link za pomocą
technologii bezprzewodowej Bluetooth. Informacje Live są
dostępne za pośrednictwem bezpłatnych lub wymagających
subskrypcji pakietów usługi Garmin Live.
Zapisane oraz ostatnio znalezione pozycje synchronizowane są
z telefonem za każdym razem, gdy urządzenie łączy się
z aplikacją Smartphone Link.
Pobieranie aplikacji Smartphone Link
Aplikacja Smartphone Link jest dostępna dla niektórych
smartfonów. Informacje na temat zgodności i dostępności
można znaleźć w sklepie z aplikacjami dla posiadanego
telefonu.
Pobierz aplikację Smartphone Link do obsługiwanego
telefonu ze sklepu z aplikacjami.
Więcej informacji o pobieraniu i instalowaniu aplikacji
znajduje się w podręczniku użytkownika telefonu.
Wysyłanie pozycji z telefonu do urządzenia
Aplikacja Smartphone Link jest zarejestrowana jako aplikacja
nawigacyjna w telefonie.
1 W telefonie wybierz przycisk, aby rozpocząć nawigowanie do
pozycji (więcej informacji znajduje się w podręczniku
użytkownika telefonu).
2 W menu aplikacji wybierz Smartphone Link.
Po ponownym połączeniu urządzenia z telefonem pozycja
zostanie przesłana do ostatnio znalezionych elementów
w urządzeniu.
Wyświetlanie prognozy pogody
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link.
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
Korzystanie z aplikacji
Zostanie wyświetlona szczegółowa prognoza pogody dla
wybranego dnia.
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda > Aktualna pozycja.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić pogodę dla ulubionego miasta, wybierz je
z listy.
• Aby dodać ulubione miasto, wybierz Dodaj miasto i podaj
nazwę tego miasta.
Wyświetlanie radaru pogodowego
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
Użytkownik może wyświetlić animowany i oznaczony kolorami
obraz aktualnych warunków pogodowych (radar pogodowy), jak
również ikonę pogody na mapie. Ikona pogody zmienia się
w zależności od panującej w pobliżu pogody: deszczu, śniegu
czy burzy.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Radar pogodowy.
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
Gdy użytkownik podróżuje z urządzeniem, na mapie mogą się
pojawić ostrzeżenia pogodowe. Można także wyświetlić mapę
ostrzeżeń pogodowych dla aktualnej pozycji lub okolicy
wybranego miasta.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Ostrzeżenia pogodowe.
Sprawdzanie warunków drogowych
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Warunki drogowe.
Garmin Tracker™
NOTYFIKACJA
Należy zachować ostrożność, udostępniając informacje o swojej
pozycji innym osobom.
Przed korzystaniem z tej funkcji należy podłączyć urządzenie do
obsługiwanego smartfonu z uruchomioną aplikacją Smartphone
Link. Aplikacja Garmin Tracker umożliwia zgłaszanie własnej
pozycji oraz śledzenie pozycji innych użytkowników
i udostępnianie im własnej. Funkcja nie jest dostępna na
wszystkich obszarach.
Konfigurowanie Garmin Tracker
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Tracker > Rozpocz. pracy.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zmiana swojej nazwy
Przy pierwszym użyciu aplikacji Garmin Tracker urządzenie
poprosi o podanie nazwy. Nazwa umożliwia zidentyfikowanie
użytkownika przez jego kontakty lub osoby obserwujące go.
Nazwę można zmienić w dowolnym momencie.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Tracker > > Profil.
2 Wybierz Edyt..
3 Podaj nazwę.
9
Wyświetlanie identyfikatora Garmin Tracker
Identyfikator Garmin Tracker służy do identyfikacji posiadanego
urządzenia za pomocą aplikacji Garmin Tracker. Inni
użytkownicy mogą korzystać z identyfikatora Garmin Tracker
danej osoby, aby zapraszać ją do ich śledzenia.
> Profil.
Wybierz kolejno Aplikacje > Tracker >
Śledzący
Możesz zaprosić inną osobę do śledzenia przez określony czas
Twojej pozycji. Po upłynięciu tego czasu osoba śledząca traci
możliwość wyświetlania Twojej pozycji.
Osobę można zaprosić do śledzenia pozycji, korzystając
z adresu e-mail lub identyfikatora aplikacji Garmin Tracker.
W przypadku zaproszenia takiej osoby z użyciem adresu e-mail
może ona śledzić Twoją pozycję jedynie na stronie internetowej
Garmin. Natomiast w przypadku zaproszenia takiej osoby
z użyciem identyfikatora aplikacji Garmin Tracker może ona
śledzić Twoją pozycję w aplikacji Garmin Tracker w swoim
urządzeniu.
Śledzenie pozycji innych użytkowników
Przez rozpoczęciem śledzenia w urządzeniu pozycji innego
użytkownika konieczne jest otrzymanie zaproszenia do
śledzenia od osoby, która ma być śledzona, wysłanego
z użyciem identyfikatora aplikacji Garmin Tracker.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Tracker > Pokaż.
2 Wybierz osobę.
Pozycja wybranej osoby zostanie wyświetlona na mapie.
Zapraszanie osoby śledzącej
Możesz zaprosić inną osobę do śledzenia przez określony czas
Twojej pozycji.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Tracker > Śledź moją pozycję.
2 Wybierz odbiorcę, lub wpisz adres e-mail lub identyfikator
Garmin Tracker.
UWAGA: Identyfikator Garmin Tracker rozróżnia wielkie
i małe litery.
3 Wybierz Dalej.
4 Wybierz wiadomość, lub wpisz wiadomość.
5 Podaj czas trwania i wybierz Dalej.
6 Wybierz Wyślij.
Anulowanie osoby śledzącej
Anulowanie osoby śledzącej powoduje, że osoba ta nie może
już wyświetlać pozycji użytkownika, który zaprosił ją do
śledzenia.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Tracker > Pokaż.
2 Wybierz .
3 Wybierz jedną lub więcej osób śledzących i wybierz Przerwij
śledzenie.
Włączanie dostępu do kont sieci społecznościowych
dla aplikacji Garmin Tracker
Przed udostępnieniem własnej pozycji w sieciach
społecznościowych przy użyciu aplikacji Garmin Tracker należy
w aplikacji Smartphone Link w smartfonie włączyć dostęp do
posiadanych kont w sieciach społecznościowych.
1 W zgodnym smartfonie otwórz aplikację Smartphone Link.
2 Wybierz > Sieci społecznościowe.
Udostępnianie stanu i pozycji
Aby móc udostępniać swoją pozycję lub aktualizację statusu
w aplikacji Garmin Tracker, trzeba sparować urządzenie ze
zgodnym smartfonem z uruchomioną aplikacją Smartphone
Link.
Aplikacja Garmin Tracker pozwala na udostępnianie statusu
i pozycji kontaktom ze smartfonu, a także z kont w sieciach
społecznościowych.
10
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Tracker.
2 Wybierz Jestem tutaj.
3 Wybierz odbiorcę aktualizacji statusu, a następnie wybierz
Dalej.
UWAGA: Aby móc udostępniać status lub pozycję w kontach
sieci społecznościowych, trzeba zainstalować w smartfonie
odpowiednie aplikacje sieci społecznościowych.
4 Wpisz wiadomość lub wybierz wiadomość.
5 Sprawdź wiadomość i wybierz Wyślij.
Ukrywanie statusu
Status i pozycję, w której znajduje się użytkownik, można ukryć
przed śledzącymi osobami.
Wybierz kolejno Aplikacje > Tracker > Ukryj mnie.
Funkcja planowania podróży
Podróż może się składać maksymalnie z 29 punktów pośrednich
i jeden cel podróży. Pomiędzy każdą parą punktów pośrednich
może się znajdować maksymalnie 125 punktów kształtowania.
Informacje o punktach pośrednich
Punkty pośrednie to pośrednie miejsca docelowe na trasie
podróży. Punkty pośrednie są oznaczane na mapie za pomocą
pomarańczowej flagi. Podróż może zawierać maksymalnie 29
punktów pośrednich i jeden cel podróży. Podczas podróży
wyznaczoną trasą urządzenie informuje o dotarciu do punktów
pośrednich.
Informacje o punktach kształtowania
Punkty kształtowania to punkty pomiędzy miejscami docelowymi
lub punktami pośrednimi, których można użyć do nadania
kształtu trasie. Punkty kształtowania są oznaczane na mapie za
pomocą niebieskiej kropki. Pomiędzy poszczególnymi miejscami
docelowymi lub punktami pośrednimi może znajdować się
maksymalnie 125 punktów kształtowania. Podczas podróży
urządzenie nie informuje o dotarciu do punktów kształtowania.
Planowanie podróży do wyznaczonego celu
Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć trasę
z jednym lub wieloma celami podróży.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz Nowa podróż.
3 Wybierz Wybierz pozycję startową.
4 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
strona 3).
5 Wybierz Wybierz.
6 Aby dodać cel podróży, wybierz .
7 Wybierz Dalej.
8 Wpisz nazwę i wybierz Got..
Dodawanie punktów do podróży
UWAGA: Aby dodać punkt kształtowania, podróż musi zawierać
pozycję startową, co najmniej jeden punkt pośredni i cel
podróży.
Podczas tworzenia lub edytowania podróży każdy punkt
pośredni można zmienić w punkt kształtowania, a każdy punkt
kształtowania można zmienić w punkt pośredni.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz Nowa podróż.
3 Wybierz Wybierz pozycję startową.
4 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
strona 3).
5 Wybierz Wybierz.
6 Wybierz , aby dodać cel podróży.
7 Wybierz , aby dodać co najmniej jeden punkt pośredni.
Korzystanie z aplikacji
Punkty pośrednie oznaczane są za pomocą pomarańczowej
flagi.
8 W razie potrzeby zaznacz pomarańczową flagę obok punktu
pośredniego, aby zmienić ten punkt w punkt kształtowania.
Punkty kształtowania są oznaczane niebieskimi kropkami.
9 Wybierz Dalej.
10 Wpisz nazwę i wybierz Got..
Wyznaczanie trasy z podróżą powrotną
Do każdej pozycji na trasie podróży można dodać informacje
o harmonogramie podróży, w tym planowany czas przybycia
i czas trwania przerw w każdej z pozycji. Może to pomóc
zaplanowaniu czas wyjazdu, tak aby dotrzeć na czas do
poszczególnych pozycji na trasie.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz podróż.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Czas wyjazdu lub Czas przybycia.
5 Wybierz datę i czas, a następnie wybierz Zapisz.
6 Wybierz Czas trwania.
7 Określ, ile czasu zamierzasz spędzić w wybranej pozycji
i wybierz Zapisz.
8 W razie potrzeby powtórz kroki 3–7 dla każdej pozycji.
Urządzenie może utworzyć trasę z podróżą powrotną, używając
konkretnej pozycji startowej, dystansu, czasu trwania lub celu
podróży.
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno Aplikacje > Podróż
powrotna.
Wybierz
Pozycja startowa.
2
3 Wybierz pozycję i wciśnij Wybierz.
4 Wybierz Cechy podróży.
5 Wybierz opcję:
• Wybierz Wybierz dystans, aby zaplanować podróż
w oparciu o dystans.
• Wybierz Wybierz czas trwania, aby zaplanować podróż
w oparciu o czas jej trwania.
• Wybierz Wybierz cel podróży, aby zaplanować podróż
w oparciu o konkretną pozycję.
6 Podaj dystans, czas lub cel podróży.
7 Wybierz opcję:
• Po podaniu dystansu lub czasu trwania, wybierz Got. >
Oblicz.
• Jeśli podałeś cel podróży, naciśnij Wybierz.
8 Wybierz trasę i wybierz kolejno Jedź.
Zmiana środków transportu podczas podróży
Ślady
Tworzenie harmonogramu podróży
Można zmieniać środki transportu w zapisanej podróży.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz podróż.
3 Wybierz > Środek transportu.
4 Wybierz środek transportu.
5 Wybierz Zapisz.
Podróż wg zapisanego planu podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz Jedź.
4 Po wyświetleniu monitu wybierz trasę.
Edytowanie zapisanej podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Zmień nazwę podróży.
• Wybierz Edytuj cele, aby dodać lub usunąć pozycje bądź
zmienić ich kolejność.
• Wybierz Usuń podróż.
• Wybierz Optymalizuj kolejność, aby zaplanować postoje
podczas podróży w najkorzystniejszej kolejności.
Udostępnianie podróży
Podróże można również udostępniać innym zgodnym
urządzeniom Garmin za pomocą bezprzewodowej technologii
Bluetooth.
1 Umieść urządzenie Garmin w zasięgu zgodnego urządzenia,
czyli w odległości nie większej niż 33 stóp (10 m).
2 Wybierz kolejno Aplikacje > Planowanie podróży > >
Udostępnij > Bluetooth.
3 Wybierz podróż, a następnie wybierz Got..
4 Wybierz z listy urządzenie, a następnie wybierz OK.
Korzystanie z aplikacji
Ślad stanowi zapis przebytej drogi. Wykres śladu zawiera
informacje o zarejestrowanej ścieżce, w tym czas, pozycję
i wysokość.
Wyświetlanie i zapisywanie informacji o śladzie
1 Wybierz Aplikacje > Ślady > Aktywne.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić segmenty śladu, wybierz Wsz. segmenty.
• Aby wyświetlić określony segment śladu, wybierz ten
segment.
Ślad zostanie wyświetlony na mapie.
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Aby zapisać ślad, wybierz Zapisz ślad.
• Aby zapisać ślad jako podróż, wybierz Zapisz jako
podróż.
• Aby obejrzeć wykres wysokości śladu, wybierz Profil
wysokości.
Usuwanie historii podróży
Urządzenie rejestruje historię podróży, aby można było
przeglądać poprzednie ślady i podróże. Historia podróży będzie
przechowywana w urządzeniu przez sześć miesięcy. Historię
podróży można wyczyścić w dowolnym momencie. Istnieje
również możliwość wyłączenia historii podróży w menu ustawień
(Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności,
strona 15).
Wybierz kolejno Ustawienia > Urządzenie > Wyczyść hist.
podróży.
TracBack
®
Podróż ostatnim śladem
Funkcja TracBack zapisuje ostatni segment ruchu. Można
odtworzyć bieżący ślad do poprzedniej pozycji.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > TracBack.
Ostatni ślad zostanie wyświetlony na mapie.
2 Wybierz Jedź.
11
Zapisywanie bieżącego śladu jako podróży
Można zapisać ślad jako podróż i podróżować później według jej
planu, korzystając z funkcji planowania podróży (Podróż wg
zapisanego planu podróży, strona 11).
UWAGA: W aplikacji TracBack wyświetlany jest ostatni ślad.
Aby wyświetlić dodatkowe informacje o śladzie, użyj aplikacji
Tracks.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > TracBack.
Ostatni ślad zostanie wyświetlony na mapie.
2 Wybierz > Zapisz jako podróż.
3 Wpisz nazwę i wybierz Got..
Korzystanie z kompasu
UWAGA: Musisz się poruszać, aby kompas mógł określić
kierunek ruchu.
Do nawigacji można używać kompasu GPS.
Wybierz kolejno Aplikacje > Kompas.
Wyświetlanie poprzednich tras i celów
5 Zaznacz przycisk u dołu ekranu, w którym znajduje się kurs
waluty.
6 Zaznacz pole obok waluty.
7 Wpisz wartość i wybierz Got..
8 Wybierz OK.
Odtwarzacz multimedialny
Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać muzykę lub dźwięk
z poniższych źródeł.
• Pliki muzyczne przechowywane w urządzeniu Navigator.
• Dźwięk Bluetooth ze sparowanego telefonu.
• Plik dźwiękowy Bluetooth ze zgodnego odtwarzacza mp3
iPod.
Informacje o odtwarzaczu multimedialnym
Przed rozpoczęciem korzystania z odtwarzacza
multimedialnego należy sparować urządzenie ze zgodnym
zestawem słuchawkowym Bluetooth obsługującym profil A2DP
(Parowanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego,
strona 8).
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
włączenie funkcji historii podróży.
Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca
postojów.
Wybierz kolejno Aplikacje > Gdzie byłem.
Wybierz, aby odtworzyć bieżący utwór.
Wybierz, aby dostosować głośność.
Wybierz, aby odtworzyć bieżący utwór od początku.
Wybierz dwa razy, aby odtworzyć poprzednią piosenkę na liście
odtwarzania.
Korzystanie z funkcji czasu na świecie
Wybierz, aby przejść do następnego utworu.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Czas na świecie.
2 W razie potrzeby wybierz miasto, wpisz jego nazwę i wybierz
Wybierz, aby wstrzymać odtwarzanie bieżącego utworu.
Wyświetlanie mapy świata
Wybierz, aby losowo odtwarzać utwory z listy odtwarzania.
Got..
Wybierz kolejno Aplikacje > Czas na świecie > .
Godziny nocne wyświetlane są w zacieniowanym obszarze
mapy.
Ustawianie alarmu
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Budzik.
2 Ustaw czas.
3 Zaznacz pole wyboru Alarm wł..
Korzystanie z kalkulatora
Wybierz kolejno Aplikacje > Kalkulator.
Przeliczanie jednostek
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Przelicznik jedn..
2 W razie potrzeby wybierz przycisk znajdujący się obok
pozycji Przelicz:, wskaż kategorię pomiarów i wybierz
Zapisz.
3 W razie potrzeby wybierz przycisk jednostki, wskaż żądaną
jednostkę i wybierz Zapisz.
4 Zaznacz pole wyboru pod jednostką, którą chcesz przeliczyć.
5 Wpisz numer i wybierz Got..
Ustawianie kursów walut
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Można aktualizować kursy walut w przeliczniku jednostek.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Przelicznik jedn..
2 Wybierz przycisk znajdujący się obok pozycji Przelicz:.
3 Wybierz Waluta, a następnie Zapisz.
4 W razie potrzeby wybierz przycisk walut, wskaż inną walutę
i wybierz Zapisz.
12
Wybierz, aby powtarzać listę odtwarzania.
Wybierz, aby zmienić źródło multimediów.
Odtwarzanie muzyki
Przed rozpoczęciem odtwarzania utworów należy sparować
urządzenie ze zgodnym zestawem słuchawkowym Bluetooth
obsługującym profil A2DP (Parowanie bezprzewodowego
zestawu słuchawkowego, strona 8).
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Odtwarzacz multimedialny.
2 Wybierz opcję:
• Aby zmienić źródło multimediów, wybierz .
• Aby wybrać utwór, listę odtwarzania lub plik multimedialny,
wybierz Przeglądaj.
UWAGA: Pobranie danych muzycznych podczas
pierwszego przeglądania plików multimedialnych może
zająć do 30 sekund.
Zmiana źródła multimediów
Możesz zmienić źródło, z którego odtwarzane są multimedia na
urządzeniu.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Odtwarzacz multimedialny >
.
2 Wybierz źródło multimediów.
Edytowanie bieżącej listy odtwarzania
Aby edytować bieżącą listę odtwarzania, trzeba słuchać
utworów w odtwarzaczu multimedialnym.
1 Wybierz listę odtwarzania.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Więcej, aby dodać utwór na końcu listy
odtwarzania.
• Wybierz utwór i opcję Usuń utwory, aby usunąć utwór
z listy odtwarzania.
Korzystanie z aplikacji
Obsługiwane typy plików
Urządzenie obsługuje pliki muzyczne w formacje MP3 oraz listy
odtwarzania w formacie M3U i M3U8.
Tworzenie listy odtwarzania
1 Wybierz kolejno Przeglądaj > Listy odtwarzania > Nowa
lista odtwarz..
2 Wybierz utwory do dodania do listy odtwarzania.
3 Po zakończeniu dodawania utworów do listy odtwarzania
wybierz Wróć.
Tworzenie listy odtwarzania w komputerze
1 Utwórz listę odtwarzania zawierającą pliki muzyczne,
korzystając z komputera i programu do odtwarzania muzyki.
2 Zapisz listę odtwarzania lub plik M3U8 w tej samej lokalizacji
co pliki muzyczne.
3 W razie potrzeby skorzystaj z edytora tekstów, aby usunąć
z pliku M3U ścieżki do plików muzycznych.
4 Prześlij listę odtwarzania i pliki muzyczne do urządzenia.
Pilot VIRB
®
Funkcja pilota VIRB umożliwia sterowanie kamerą sportową
VIRB za pomocą tego urządzenia. Aby kupić kamerę sportową
VIRB, odwiedź stronę www.garmin.com/VIRB.
Sterowanie kamerą sportową VIRB
Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji pilota VIRB należy ją
włączyć w kamerze VIRB. Więcej informacji zawiera podręcznik
użytkownika kamery VIRB.
1 Włącz kamerę VIRB.
2 Na urządzeniu Navigator wybierz Aplikacje > Pilot VIRB.
3 Poczekaj, aż urządzenie połączy się z kamerą VIRB.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Uruchom zapis, aby nagrać wideo.
• Wybierz Przerwij zapis, aby zatrzymać nagrywanie
wideo.
• Wybierz Pojedyncze ujęcie, aby zrobić zdjęcie.
Utrudnienia drogowe
NOTYFIKACJA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność
informacji o ruchu drogowym.
Informacje o ruchu drogowym są dostępne jedynie poprzez
aplikację Smartphone Link.
O informacjach o ruchu drogowym na trasie
W przypadku wystąpienia opóźnień na trasie na mapie
wyświetlony zostanie alert, a urządzenie obliczy trasę
alternatywną, która pozwoli uniknąć opóźnień. Można określić,
czy trasy alternatywne mają być wybierane automatycznie lub
na żądanie. Urządzenie może poprowadzić użytkownika trasą
przebiegającą przez obszary utrudnionego ruchu, jeśli nie
istnieją alternatywne drogi. Czas opóźnienia jest automatycznie
dodawany do szacowanego czasu przybycia.
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych
Można wyświetlić zbliżające się wypadki drogowe wzdłuż trasy
lub drogi, którą porusza się pojazd.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrudnienia drogowe.
Najbliższy zbliżający się wypadek drogowy jest wyświetlany
w panelu po prawej stronie mapy.
2 Wybierz wypadek drogowy, aby wyświetlić dodatkowe
informacje.
Utrudnienia drogowe
Ręczne unikanie utrudnień na trasie
.
1 Na mapie wybierz
2 Wybierz Utrud. na trasie.
3 W razie potrzeby użyj strzałek, aby wyświetlić inne
opóźnienia przez korki na trasie.
> Unikaj.
4 Wybierz kolejno
Wybieranie trasy alternatywnej
Jeśli urządzenie nie zostało skonfigurowane w taki sposób, aby
automatycznie korzystało z tras alternatywnych, można ręcznie
rozpocząć podróż alternatywną trasą w celu uniknięcia opóźnień
wynikających z utrudnień ruchu.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utrudnienia drogowe.
2 Wybierz Zmień trasę.
3 Wybierz Jedź.
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.
1 Na mapie wybierz kolejno > Utrudnienia drogowe.
2 W razie potrzeby wybierz kolejno > Legenda ruchu, aby
wyświetlić legendę mapy ruchu.
Informacje o ruchu drogowym na danym
obszarze
Wyszukiwanie wypadków drogowych
1 Na mapie wybierz kolejno > Utrudnienia drogowe >
Warunki drogowe.
2 Wybierz .
3 Wybierz element na liście.
4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby
wyświetlić pozostałe wypadki.
Wyświetlanie wypadków drogowych na mapie
.
1 Na mapie wybierz kolejno
Wybierz
wypadek.
2
Znaczenie danych o ruchu drogowym
Legenda ruchu drogowego objaśnia znaczenie ikon i kolorów
wykorzystanych na mapie ruchu.
1 Na mapie wybierz kolejno > Utrudnienia drogowe.
2 Wybierz Legenda ruchu.
trafficTrends™
Gdy funkcja trafficTrends jest włączona, urządzenie korzysta
z danych archiwalnych przy obliczaniu bardziej optymalnych
tras.
UWAGA: Przy obliczaniu tras są brane pod uwagę tendencje
dotyczące utrudnień drogowych w określonych dniach tygodnia
lub o określonych porach dnia.
Wyłączanie funkcji trafficTrends
Aby urządzenie nie rejestrowało informacji o utrudnieniach
drogowych, należy wyłączyć funkcję trafficTrends.
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe >
trafficTrends™.
Wyłączanie funkcji utrudnień drogowych
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe.
2 Usuń zaznaczenie pola Utrudnienia drogowe.
13
Zarządzanie danymi
W urządzeniu można przechowywać różne pliki. Urządzenie jest
wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie
pamięci na potrzeby przechowywania danych.
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym
Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS w wersji 10.3
i wcześniejszymi.
®
®
®
Typy plików
Urządzenie obsługuje następujące typy plików.
• Mapy i pliki punktów GPX z oprogramowania do obsługi map
myGarmin™, w tym BaseCamp™ i HomePort™ (Własne POI,
strona 16).
• Pliki GPI własnych punktów POI z programu Garmin POI
Loader (Instalacja programu POI Loader, strona 17).
• Pliki dźwiękowe MP3.
Informacje o kartach pamięci
Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów
elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane
oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map
(www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można używać
nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale
także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek, tras,
punktów trasy i własnych punktów POI.
Wkładanie karty pamięci
UWAGA: Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD,
microSDHC i microSDXC. Nie obsługuje systemu plików exFAT.
Karty pamięci muszą zostać sformatowane w systemie plików
FAT32.
1 Zdejmij tylną pokrywkę i wyjmij baterię z urządzenia.
2 Włóż kartę pamięci do gniazda w urządzeniu.
3 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
Podłączanie urządzenia do komputera
Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą
dołączonego kabla USB.
1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze.
Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na
ekranie urządzenia.
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
Przesyłanie danych z komputera
1 Podłącz urządzenie do komputera (Podłączanie urządzenia
2
3
4
5
6
14
do komputera, strona 14).
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Przejdź do folderu w urządzeniu.
UWAGA: W przypadku dysku lub woluminu nie należy
umieszczać plików w folderze Garmin.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia mapy i pojazdu
Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd.
Pojazd: Zmienia ikonę wskazującą Twoją pozycję na mapie.
Widok mapy podczas jazdy: Ustawia perspektywę używaną na
mapie.
Szczegółowość map: Ustawia poziom szczegółowości mapy.
Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.
Motyw mapy: Zmienia gamę kolorystyczną mapy.
Przyciski mapy: Umożliwia ustawienie skrótów, które mają być
dostępne w menu narzędzi mapy.
Warstwy mapy: Umożliwia wybór danych wyświetlanych na
mapie (Dostosowywanie warstw mapy, strona 6).
Pulpity: Umożliwia wybór układu pulpitu na mapie.
Auto. przybliżanie: Automatycznie wybiera poziom
powiększenia zapewniający optymalne korzystania z mapy.
W przypadku wyłączenia operacje powiększania
i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.
Moje Mapy: Umożliwia wybór zainstalowanych map, które mają
być wykorzystywane przez urządzenie.
Włączanie map
Można włączać mapy zainstalowane w urządzeniu.
PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie
http://buy.garmin.com.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Moje Mapy.
2 Wybierz mapę.
Ustawienia nawigacji
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
Tryb obliczania: Pozwala ustawić sposób obliczania trasy.
Przelicz gdy poza trasą: Pozwala ustawić preferencje
dotyczące przeliczania tras w przypadku podróżowania poza
aktywną trasą.
Unikane: Wybór cech dróg, które mają być unikane
w wyznaczanych trasach.
Własne unikane: Umożliwia unikanie określonych obszarów
i odcinków dróg.
Zaawansow. objazdy: Pozwala określić długość objazdu.
Drogi płatne: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych.
Opłaty: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych i dróg
wymagających winiet.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Tryb bezpieczny: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich
funkcji, które wymagają uwagi kierowcy i mogą rozpraszać
go podczas jazdy.
Auto. pomijaj punkty: Umożliwia włączenie automatycznego
pomijania punktów przez urządzenie.
Symulator GPS: Umożliwia zatrzymanie odbioru sygnału GPS
przez urządzenie, co pozwala zaoszczędzić energię baterii.
Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie.
Orientacja: Umożliwia ustawienie wyświetlanego obrazu
w układzie pionowym lub poziomym.
Schemat kolorów: Umożliwia wybór trybu kolorów dziennych
lub nocnych. Wybranie Auto powoduje, że urządzenie
automatycznie przełącza się na kolory dzienne lub nocne
w oparciu o aktualny czas.
Jasność: Umożliwia zmianę jasności wyświetlacza.
Zarządzanie danymi
Czas do wygaszenia ekranu: Pozwala ustawić czas
bezczynności, po którym urządzenie przełącza się w tryb
uśpienia podczas korzystania z zasilania bateryjnego.
Zrzut ekranowy: Wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia. Zrzuty
ekranowe są zapisywane w folderze Screenshot w pamięci
urządzenia.
BluetoothUstawienia
Aby otworzyć ustawienia Bluetooth, w menu głównym wybierz
kolejno Ustawienia > Bluetooth.
Bluetooth: Włącza bezprzewodową technologię Bluetooth.
Widoczny: Umożliwia wyszukanie urządzenia przez
bezprzewodowe zestawy słuchawkowe i telefony.
Wyszukaj urządzenia: Umożliwia wyszukiwanie urządzeń
Bluetooth znajdujących się w pobliżu.
Przyjazna nazwa: Pozwala na wprowadzenie przyjaznej nazwy,
która służy do identyfikacji posiadanego urządzenia w innych
urządzeniach z bezprzewodową technologią Bluetooth.
Auto. odtw. muzykę: Automatycznie odtwarzaj muzykę ze
zgodnego urządzenia Bluetooth po podłączeniu.
Wyłączanie komunikacji Bluetooth
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz Bluetooth.
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych
Wybierz kolejno Ustawienia > Utrudnienia drogowe.
Utrudnienia drogowe: Włącza informacje o utrudnieniach
drogowych.
trafficTrends™: Włącza funkcję trafficTrends .
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek
Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących czasu i jednostek,
w menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Jednostki
i czas.
Bieżący czas: Ustawia czas w urządzeniu.
Format czasu: Pozwala wybrać 12- lub 24-godzinny format
wyświetlania godziny albo format UTC.
Jednostki: Ustawia jednostki miary dla dystansu.
Format pozycji: Określa układ odniesienia i format
współrzędnych wykorzystywanych dla współrzędnych
geograficznych.
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury
Aby otworzyć ustawienia dotyczące języka i klawiatury, w menu
głównym wybierz kolejno Ustawienia > Język i klawiatura.
Język głosu: Ustawianie języka komunikatów głosowych.
Język tekstu: Pozwala zmienić język tekstu wyświetlanego na
ekranie.
UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże
się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.
Język klawiatury: Włącza żądany język klawiatury.
Układ klawiatury: Wybór układu klawiatury.
Klawiatura adaptacyjna: Pozwala urządzeniu wybrać
optymalny układ klawiatury podczas przełączania środków
transportu.
Ustawienia alertów punktów alarmowych
UWAGA: Aby alerty punktów alarmowych były wyświetlane,
należy mieć załadowane własne punkty szczególne (POI).
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Wybierz kolejno Ustawienia > Alerty pktów alarm..
Załącznik
Dźwięk: Ustawia styl ostrzeżeń, które są odtwarzane w czasie
zbliżania się do punktów alarmowych.
Alerty: Ustawia typ punktów alarmowych, dla których są
odtwarzane ostrzeżenia.
Ustawienia dotyczące urządzenia
i ustawienia prywatności
Aby otworzyć stronę ustawień urządzenia, wybierz kolejno
Ustawienia > Urządzenie.
O systemie: Wyświetlanie numeru wersji oprogramowania,
identyfikatora (ID) urządzenia oraz informacji o kilku innych
funkcjach oprogramowania.
Garmin Lock: Umożliwia zablokowanie urządzenia poprzez
wpisanie 4-cyfrowego kodu PIN i ustawienie bezpiecznej
pozycji.
Umowy licencyjne: Wyświetla umowy licencyjne użytkowników
urządzenia.
UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne w przypadku
aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu
dodatkowych danych map.
Raportowanie pozycji: Udostępnia informacje o pozycji firmie
Garmin, aby dostarczać lepszą zawartość.
Historia podróży: Umożliwia zapisywanie przez urządzenie
informacji z funkcji myTrends, Gdzie byłem i Dziennika
podróży.
Wyczyść hist. podróży: Usuwa historię podróży dla funkcji
myTrends, Gdzie byłem i Dziennika podróży.
Przywracanie ustawień
Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii
ustawień lub dla wszystkich ustawień.
1 Wybierz Ustawienia.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
3 Wybierz kolejno > Przywróć.
Załącznik
Przewody zasilające
Urządzenie można zasilać na różne sposoby.
• Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
• Kabel USB
• Zasilacz sieciowy (opcjonalny)
Ładowanie urządzenia
Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.
• Podłącz urządzenie do przewodu zasilającego z gniazda
zapalniczki, gdy znajduje się ono w uchwycie
samochodowym.
• Podłącz urządzenie do komputera za pomocą dołączonego
kabla USB.
• Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza
sieciowego.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Urządzenie należy chronić przed upadkiem.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
15
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać pary ani wody
pod ciśnieniem, grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Urządzenie zawiera podzespoły elektroniczne o dużej czułości,
które mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem nadmiernych
wstrząsów lub wibracji, przekraczających te normalnie
występujące podczas jazdy motocyklem lub samochodem.
W celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia urządzenia należy
chronić je przed upadkiem i unikać korzystania z niego
w miejscach, w których występują silne wstrząsy lub wibracje.
Czyszczenie obudowy
NOTYFIKACJA
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki
UWAGA: Przewód zasilający z gniazda zapalniczki jest
opcjonalnym akcesorium.
NOTYFIKACJA
Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić
żadnego małego elementu, i upewnić się, że wszystkie elementy
zostały założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód
zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie
zostanie prawidłowo zmontowany.
Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy
wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza
samochodowego.
1 Odkręć nakrętkę À.
1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy),
używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem
czyszczącym.
2 Wytrzyj urządzenie do sucha.
Czyszczenie ekranu dotykowego
1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij
się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
Zapobieganie kradzieży
• Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem
samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
• Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów
pozostawionych przez przyssawkę.
• Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
• Zarejestruj urządzenie na stronie http://my.garmin.com.
Wydłużenie czasu działania baterii
• Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
• Przełącz urządzenie w tryb uśpienia (Włączanie trybu
uśpienia, strona 2).
• Zmniejsz jasność ekranu.
• Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• Wyłącz Bluetooth (Wyłączanie komunikacji Bluetooth,
strona 15).
• Skróć czas podświetlania ekranu.
Wymiana baterii
Jeśli konieczna jest wymiana baterii w urządzeniu, skontaktuj
się z sprzedawcą produktów firmy BMW Motorrad. Skontaktuj
się z lokalnym punktem utylizacji i powtórnego przetwarzania
odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowego
postępowania ze zużytą baterią.
Blokowanie urządzenia
Garmin Lock to system antykradzieżowy, który blokuje
urządzenie. Przy każdym włączeniu urządzenia należy
wprowadzić czterocyfrowy numer PIN lub udać się do
bezpiecznej pozycji.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Urządzenie > Garmin Lock.
2 Wybierz Zablokuj urządzenie.
16
2
3
4
5
Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę Á i bezpiecznik Â.
Włóż bezpiecznik 3 A.
Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
Przykręć nakrętkę z powrotem do przewodu zasilającego
z gniazda zapalniczki Ã.
Zakup dodatkowych map
1 Przejdź do strony produktu na witrynie (www.garmin.com).
2 Kliknij kartę Mapy.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na
czerwonym świetle
NOTYFIKACJA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za
konsekwencje korzystania z bazy danych kamer monitorujących
prędkość i przejazd na czerwonym świetle.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach
i we wszystkich modelach urządzenia.
Informacje o lokalizacji kamer monitorujących prędkość
i przejazd na czerwonym świetle są dostępne na niektórych
obszarach i tylko dla niektórych modeli urządzeń. Odwiedź
stronę garmin.com/speedcameras w celu sprawdzenia
dostępności i zgodności, a także zakupu subskrypcji lub
przeprowadzenia jednorazowej aktualizacji. W dowolnej chwili
możesz zakupić nowy region lub rozszerzyć istniejącą
subskrypcję.
Odwiedź stronę mygarmin.com, aby zaktualizować bazę danych
kamer monitorujących w posiadanym urządzeniu. Aby
otrzymywać aktualne informacje o kamerach monitorujących,
należy często aktualizować urządzenie.
W przypadku niektórych produktów i regionów podstawowe
dane o kamerach monitorujących prędkość i przejazd na
czerwonym świetle mogą być dołączone do urządzenia.
Dołączone dane nie uwzględniają aktualizacji ani subskrypcji.
Własne POI
Własne punkty szczególne (POI) są indywidualnie
zdefiniowanymi punktami na mapie. Mogą one zawierać alerty
sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu lub podróżowanie
z większą niż określona prędkość.
Załącznik
Instalacja programu POI Loader
Listy własnych punktów POI można utworzyć w komputerze
i zainstalować je w urządzeniu za pomocą programu POI
Loader.
1 Odwiedź stronę internetową www.garmin.com/poiloader.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Korzystanie z plików pomocy programu POI Loader
Więcej informacji o programie POI Loader można znaleźć
w pliku pomocy.
Po uruchomieniu programu POI Loader kliknij Pomoc.
Wyszukiwanie własnych punktów POI
Przed rozpoczęciem wyszukiwania własnych punktów POI
należy załadować własne punkty POI w urządzeniu, korzystając
z oprogramowania POI Loader (Instalacja programu POI
Loader, strona 17).
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie.
2 Przewiń do sekcji Inne kategorie, a następnie wybierz
kategorię.
Zakup akcesoriów
Odwiedź stronę garmin.com/accessories.
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów
• Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona.
• Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu
wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe
• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki.
• Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe
zapalniczki jest zasilanie.
• Upewnij się, że temperatura wewnątrz pojazdu wynosi od
0°C do 45°C (od 32°F do 113°F).
• Upewnij się, że bezpiecznik gniazda zapalniczki w pojeździe
jest sprawny.
Ekran dotykowy nie reaguje na dotyk
1 Wyłącz urządzenie.
2 Przytrzymaj palec w lewym górnym rogu ekranu i włącz
urządzenie.
3 Dotykaj ekranu aż do uruchomienia urządzenia.
Pojawi się ekran kalibracji.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Przyssawka nie trzyma się na szybie
przedniej
1 Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
2 Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
3 Zamocuj przyssawkę.
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi
czas
• Zmniejsz jasność ekranu.
• Skróć czas podświetlania ekranu.
Rozwiązywanie problemów
• Wyłącz bezprzewodową technologię Bluetooth (Wyłączanie
komunikacji Bluetooth, strona 15).
• Przełączaj urządzenie w tryb uśpienia, kiedy nie jest
używane (Włączanie trybu uśpienia, strona 2).
• Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
• Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Wskazania stanu wyczerpania baterii są
niedokładne
1 Całkowicie rozładuj urządzenie.
2 Następnie całkowicie je naładuj (bez przerywania ładowania).
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako dysk wymienny
W przypadku większości komputerów połączenie z urządzeniem
następuje poprzez protokół MTP (Media Transfer Protocol).
W trybie MTP urządzenie jest wyświetlane jako urządzenie
przenośne, a nie jako dysk wymienny.
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako urządzenie przenośne
W komputerach Mac i niektórych komputerach z systemem
Windows połączenie z urządzeniem następuje w trybie pamięci
masowej USB. W trybie pamięci masowej USB urządzenie jest
wyświetlane jako wolumin lub dysk wymienny, a nie jako
urządzenie przenośne. Wersje systemu Windows starsze niż
Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 wykorzystują tryb
pamięci masowej USB.
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako urządzenie przenośne ani
jako wolumin lub dysk wymienny
1 Odłącz kabel USB od komputera.
2 Wyłącz urządzenie.
3 Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze oraz do
urządzenia.
PORADA: Urządzenie powinno zostać podłączone
bezpośrednio do portu USB w komputerze, a nie do
koncentratora USB.
Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb MTP lub
w tryb pamięci masowej USB. Obraz urządzenia podłączonego
do komputera pojawi się na ekranie urządzenia.
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem
• Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
Opcja Bluetooth musi być włączona.
• Włącz bezprzewodową technologię Bluetooth w telefonie
i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
• Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/bluetooth.
Urządzenie jest zablokowane lub się
zawiesiło
1 Przytrzymaj klawisz zasilania przez 10 sekund.
Urządzenie wyłączy się.
2 Włącz urządzenie (Włączanie urządzenia, strona 1).
Muszę usunąć wszystkie dane użytkownika
1 Podłącz urządzenie do komputera.
2 Korzystając z przeglądarki plików w komputerze, otwórz
zawartość urządzenia, napędu lub woluminu i przejdź do
folderu Internal Storage.
17
3
4
5
6
W folderze Internal Storage usuń folder o nazwie GPX.
Odłącz urządzenie od komputera i poczekaj 10 sekund.
Włącz urządzenie.
Gdy pojawią się informacje o prawach autorskich,
przytrzymaj palec w prawym dolnym narożniku ekranu
urządzenia.
7 Przytrzymaj palec na ekranie, aż pojawi się komunikat.
8 Wybierz Tak, aby usunąć wszystkie dane użytkownika.
Dane techniczne
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7*
Zakres temperatury roboczej
Od -20°C do 55°C (od -4°F do 131°F)
Zakres temperatury ładowania Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Moc wejściowa (przewód
zasilający z gniazda
zapalniczki, motocykl lub
zewnętrzne źródło zasilania)
Od 8 do 28 V DC
Moc wejściowa (USB)
5 V ±0,25 V
Czas działania baterii
Do 2 godzin w zależności od trybu
pracy i ustawień
Typ baterii
Wymienna bateria litowo-jonowa
Zakres napięcia baterii
Od 7 V do 8,4 V
Protokół częstotliwości
radiowej
Bezprzewodowa technologia Bluetooth
Protokół komunikacji bezprzewodowej
ANT+ 2,4 GHz (do pilota VIRB)
®
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
18
Dane techniczne
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej
zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości
niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową
www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
ANT+ , Garmin , logo Garmin, TracBack oraz VIRB są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach. BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ oraz trafficTrends™ są znakami
towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. microSD™ jest
znakiem towarowym firmy SD-3C. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub
w innych krajach. iPod oraz Mac są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
BMW jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy BMW AG.
Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez ograniczone źródło zasilania (LPS).
Nr modelu: A03069
Ten produkt ma certyfikat ANT+ . Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
© 2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wydrukowano na Tajwanie
www.garmin.com/support
Kwiecień 2018
190-02103-40_0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising