Garmin | dēzl 560LMT | User manual | Garmin dezl 560LMT Brugervejledning

Garmin dezl 560LMT Brugervejledning
dēzl 560
®
brugervejledning
© 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres,
transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt,
forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin
giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet
elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer
heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse
om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen
og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til
at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til Garmins hjemmeside
(www.garmin.com) for at få aktuelle opdateringer samt yderligere oplysninger om brug og håndtering
af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet og MapSource® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. cityXplorer™, dēzl™, ecoRoute™, Garmin Lock™, myGarmin™,
myGarmin Agent™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime, nüRoute™ og trafficTrends™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin
foregår på licens. Mac® er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc., registreret i USA og andre
lande. microSD™ er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC. Windows® er et registreret varemærke
tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang........ 1
Montering af enheden..................... 1
Om myDashboard........................... 6
Indtastning af en lastbil- eller
autocamperprofil........................... 7
Oprettelse af satellitforbindelse....... 7
Oversigt over enheden.................... 8
Justering af skærmens lysstyrke..... 8
Nulstilling af din enhed.................... 8
Justering af lydstyrken..................... 9
Brug af hovedmenuen..................... 9
Brug af skærmknapper.................. 10
Brug af skærmtastaturet................ 10
Transportformer............................. 11
Brug af backup-kamera................. 11
Søgning efter en position..... 12
Søgning efter en adresse.............. 12
Brug af positionskort...................... 12
Søgning efter en position ved
hjælp af kortet............................. 13
dēzl 560 Brugervejledning
Brug af Fortegnelse til hjælp ved
motorstop.................................... 13
Brug af Afkørsel/service................ 14
Søgning efter interessepunkter for
lastbiler....................................... 14
Indstilling af en hjemmeposition.... 14
Om interessepunkter..................... 15
Søgning efter din seneste
parkeringsplads.......................... 17
Visning af en liste over nyligt
fundne positioner........................ 17
Favoritter....................................... 17
Indtastning af koordinater.............. 19
Ændring af søgeområdet............... 19
Planlægning af en tur............ 20
Planlægning af en tur.................... 20
Navigering af en gemt tur.............. 21
Redigering af en gemt tur.............. 21
Indstilling af en simuleret
position....................................... 21
Simulering af en rute..................... 21
i
Indholdsfortegnelse
Navigation.............................. 22
Kortfunktioner under navigation.... 22
Brug af navigationskortet............... 23
Visning af rejseoplysninger .......... 24
Visning af drejliste ........................ 25
Visning af næste sving.................. 25
Visning af vejkrydsinfo................... 26
Valg af en
ruteberegningstilstand................ 26
Tilføjelse af et punkt til den aktive
rute.............................................. 26
Valg af en omvej............................ 27
Sådan stopper du en rute.............. 27
Om myTrends™. ............................ 28
Brug af fodgængernavigationskortet......................... 28
Trafik....................................... 30
Aktivering af abonnement.............. 30
Trafikmodtager.............................. 30
Modtagelse af trafikoplysninger..... 31
Om Trafik-ikonet............................ 31
Trafik på ruten............................... 32
ii
Visning af trafikkortet..................... 32
Søgning efter trafikforsinkelser...... 33
Tilføjelse af et abonnement........... 33
Om tilbud og reklamer................... 34
Brug af funktioner
for lastbiler............................. 35
Om IFTA-logging........................... 35
Om køre-/hviletid........................... 38
Brug af værktøjerne.............. 43
Visning af oplysninger om aktuel
position....................................... 43
Sådan bruger du Hjælp................. 43
Om ecoRoute™.............................. 43
Brug af Galleri............................... 47
Brug af verdensuret . .................... 48
Brug af lommeregneren................. 48
Optagelse af skærmprint............... 48
Brug af måleomregneren . ............ 48
Håndfri telefonopkald............ 50
Om parring af enheder.................. 50
Modtagelse af et opkald ............... 52
dēzl 560 Brugervejledning
Indholdsfortegnelse
Brug af enheden under
et opkald .................................... 52
Opkald til et interessepunkt........... 53
Opkald til et nummer..................... 53
Indtastning af dit telefonnummer... 53
Opkald med stemmeopkald........... 54
Kontrol af telefonens status........... 54
Datahåndtering...................... 55
Filtyper........................................... 55
Om hukommelseskort................... 55
Overførsel af filer
til computeren ............................ 56
Sletning af filer . ............................ 57
Tilpasning af enheden........... 58
Systemindstillinger........................ 58
Tilpasning af hovedmenuen.......... 58
Tilføjelse af lastbil- eller
autocamperprofiler...................... 60
Navigationsindstillinger for bil,
lastbil og autocamper.................. 61
dēzl 560 Brugervejledning
Indstillinger for
fodgængernavigation.................. 63
Valg af rutepræferencer................. 63
Displayindstillinger......................... 66
Sprogindstillinger........................... 66
Visning af kortoplysninger ............ 67
Bluetooth-indstillinger.................... 67
Aktivering af trafik.......................... 67
Gendannelse af indstillinger.......... 67
Appendiks.............................. 68
Advarselsikoner............................. 68
Strømkabler................................... 69
Vedligeholdelse af enheden.......... 70
Om Garmin Lock........................... 71
Sletning af brugerdata................... 72
Batterioplysninger . ....................... 72
Udskiftning af sikringen
i køretøjets strømkabel............... 73
Fjernelse af enheden, holderen
og monteringen........................... 74
Om nüMaps Lifetime™ .................. 75
iii
Indholdsfortegnelse
Enhedsmodeller............................ 75
Køb af flere kort............................. 75
Brugerdefinerede
interessepunkter......................... 75
Sikkerhedskameraer..................... 76
Køb af tilbehør............................... 77
Sådan kontakter du Garmins
produktsupport............................ 77
Specifikationer............................... 77
Fejlfinding...................................... 78
Indeks..................................... 80
iv
dēzl 560 Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i
gang
 ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og
sikkerhedsinformationer i produktæsken
for at se produktadvarsler og andre
vigtige oplysninger.
Før du bruger enheden for første gang,
skal du fuldføre disse trin.
1. Monter enheden (side 1):
• Bærbar friktionsmonteret holder
(side 2).
• Instrumentbrætholder (side 3).
• Ekstern antenne (side 5).
2. Registrer enheden (side 6).
3. Søg efter opdateringer:
• Softwareopdateringer (side 6).
• Gratis kortopdatering (side 7).
dēzl 560 Brugervejledning
4. Indtast en lastbil- eller
autocamperprofil (side 7).
5. Opret satellitforbindelse (side 7).
Montering af enheden
 ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. For at forebygge personskade
eller produktskade som følge af, at
batteriet har været udsat for ekstrem
varme, skal du fjerne enheden fra
køretøjet, når du forlader det, eller
opbevare enheden uden for direkte
sollys.
Før du bruger enheden med batteristrøm,
skal batteriet oplades.
Din dēzl leveres med enten en bærbar
friktionsmonteret holder eller en
klæbende holder til instrumentbrættet.
1
Sådan kommer du i gang
Montering af den bærbare
friktionsmonterede holder
Hvis du bruger en bærbar
friktionsmonteret holder, skal du følge
disse instruktioner.
3. Skub låsearmen ➎ på basen til den
oplåste position.
1. Slut bilstrømkablet ➊ til mini-USBstikket ➋ på holderen ➌.
➎
➌
➊
➍
➋
2. Sæt holderen fast på armen ➍.
2
4. Skub skiven på den nederste del af
armen ind i basen, indtil den klikker
på plads.
5. Skub låsearmen til den låste position.
6. Sæt enhedens bund ned i holderen.
dēzl 560 Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
7. Vip enheden ➏ bagover, indtil den
klikker på plads.
➏
8. Sæt den anden ende af bilens
strømkabel i en stikkontakt i bilen.
Montering af instrumentbrætholderen
Hvis du bruger en klæbende holder til
instrumentbrættet, skal du følge disse
instruktioner.
dēzl 560 Brugervejledning
Montering af basen
BEMÆRK
Klæbepuden er beregnet til permanent
montering og er meget vanskelig at
fjerne efter montering. Hvis du vil fjerne
klæbepuden, skal du gnide efter med
sprit for at fjerne limrester.
1. Vælg et monteringssted, hvor der fra
enheden er direkte udsyn til himlen.
Kontroller, at monteringsstedet ikke
blokerer for førerens udsyn.
2. Rengør monteringsstedet med sprit.
3. Tør monteringsstedet efter med en
ren, tør klud.
3
Sådan kommer du i gang
4. Fjern den ene side af
beskyttelsestapen fra klæbepuden ➊.
➋
Før du bruger enheden med
batteristrøm, skal batteriet oplades.
LOCK
LOCK
➌
➊
5. Placer klæbepuden på den nederste
del af monteringspladen ➋.
6. Fjern den resterende
beskyttelsestape.
7. Kontroller, at låsearmen ➌ på
monteringspladen vender mod dig
selv, og placer monteringspladen på
det nyligt rengjorte monteringssted.
Med henblik på at sikre effektiv
fastgørelse mellem klæbepuden og
monteringsstedet bør du vente 24 timer,
før du fastgør en enhed.
4
Fastgørelse af enheden til basen
1. Slut bilstrømkablet ➊ til mini-USBstikket ➋ på holderen ➌.
➌
➊
➍
➋
2. Sæt holderen fast på armen ➍.
3. Skub låsearmen ➎ på basen til den
oplåste position.
LOCK
➎
dēzl 560 Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
4. Skub skiven på den nederste del af
armen ind i basen, indtil den klikker
på plads.
5. Skub låsearmen til den låste
position.
6. Sæt enhedens bund ned i holderen.
7. Vip enheden bagover, indtil den
klikker på plads.
8. Sæt den anden ende af bilens
strømkabel i en stikkontakt i bilen.
Tilslutning af den eksterne
antenne
Bemærk
Før du monterer enheden, skal
du se guiden Vigtige produkt- og
sikkerhedsinformationer for at få
oplysninger om lovgivning vedrørende
forrudemontering.
dēzl 560 Brugervejledning
Hvis du benytter en trafikmodtager i
Europa, skal du tilslutte den eksterne
antenne for at kunne modtage
trafikoplysninger.
1. Slut den eksterne antenne ➊ til
trafikmodtageren ➋.
➊
➋
2. Fastgør den eksterne antenne på
forruden ved brug af sugekopperne.
BEMÆRK: Med henblik på at
optimere signalstyrken bør du lede
den eksterne antenne vandret langs
forruden, hvis det er muligt.
5
Sådan kommer du i gang
Om myDashboard
Brug myDashboard til at registrere
din enhed, søge efter software- og
kortopdateringer, få adgang til
produktvejledninger og service, og
meget mere.
Opsætning af myDashboard
1. Slut USB-kablet til enhedens mikroUSB-stik ➊.
➊
2. Tilslut USB-kablet til USB-porten
på computeren.
3. Gå til www.garmin.com/dashboard.
4. Følg instruktionerne på skærmen.
Opdatering af softwaren
1. Åbn myDashboard (side 6).
2. Klik evt. på Opdater nu under
Softwareopdateringer.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
nüMaps Guarantee™
Du kan få en gratis kortopdatering til
denne enhed inden for 60 dage fra første
gang, enheden modtager satellitsignaler
under kørsel. Du er ikke berettiget
til den gratis kortopdatering, hvis du
registrerer via telefon eller venter
længere end 60 dage, efter første gang
du har modtaget satellitsignaler, mens
du har kørt med enheden. Der er flere
oplysninger på www.garmin.com
/numaps.
Registrering af enheden
1. I myDashboard skal du klikke på
Registrer nu.
2. Følg instruktionerne på skærmen.
3. Opbevar den originale
købskvittering, eller en kopi af den,
på et sikkert sted.
6
dēzl 560 Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Opdatering af kort
1. Åbn myDashboard (side 6).
2. Registrer enheden (side 6).
3. Klik evt. på Opdater nu under
Kortopdateringer.
4. Følg instruktionerne på skærmen.
Indtastning af en lastbileller autocamperprofil
 ADVARSEL
Indtastning af din bilprofil garanterer
ikke, at der bliver taget højde for
disse egenskaber i alle ruteforslag.
Det er dit ansvar at holde styr på dit
køretøjs højde, længde, vægt og andre
relevante begrænsninger, når du kører.
Vær altid opmærksom på vejskilte
og vejbetingelser, når du træffer
beslutninger under kørslen.
dēzl 560 Brugervejledning
Før du kan betjene enheden i tilstanden
Lastbil eller Autocamper, skal du angive
din lastbil- eller autocamperprofil.
Tilstanden til lastbiltransport vælges,
første gang du tænder for enheden. Du
kan vælge Skift tilstand for at angive
en autocamperprofil.
1. Når advarselsskærmen vises, skal du
trykke på Accepter.
2. Tryk på Ja for at angive din
lastbilprofil.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
Oprettelse af
satellitforbindelse
Før du kan navigere med enheden, skal
du oprette satellitforbindelse.
Du kan finde flere oplysninger om GPS
på www.garmin.com/aboutGPS.
7
Sådan kommer du i gang
1. Tænd for enheden.
2. Gå om nødvendigt udendørs på
et åbent område, som ikke er i
nærheden af høje bygninger eller
træer.
Det kan tage nogle minutter at opfange
satellitsignaler. Når enheden har
opfanget satellitsignaler, bliver søjlerne
for signalstyrken på hovedmenuen
. Når den mister
grønne
satellitsignalerne, bliver søjlerne røde,
.
eller de forsvinder
Oversigt over enheden
➊
Justering af skærmens
lysstyrke
1. Tryk kortvarigt på tænd/slukknappen.
2. Tryk på og træk rullepanelet.
Nulstilling af din enhed
Du kan nulstille enheden, hvis den
holder op med at fungere.
1. Hold tænd/sluk-knappen inde i 8
sekunder, og slip den derefter.
Enheden slukkes.
2. Vent 1 sekund.
3. Hvis enheden anvender batteristrøm,
skal du trykke på og slippe tænd/
sluk-knappen.
➋
➊
Tænd/sluk-knap
➋
microSD™-kortstik
8
dēzl 560 Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Justering af lydstyrken
•
1. Tryk på Lydstyrke.
2. Vælg en indstilling:
• Flyt skyderen fra venstre mod
højre for at justere lydstyrken.
• Tryk på for at slå al lyd fra.
•
•
•
•
Brug af hovedmenuen
•
➊
➌
➋
➍
➎ ➏
dēzl 560 Brugervejledning
•
•
➐
➑
Tryk på ➊ for at vælge en
transportform.
Tryk på ➋ for at finde en destination.
Tryk på ➌ for at se kortet.
Tryk på ➍ for at afbryde en rute.
Tryk på ➎ for at oprette en omvej
på en rute.
Tryk på ➏ for at foretage et opkald,
når der er oprettet forbindelse til en
kompatibel mobiltelefon.
Gå til www.garmin.com/bluetooth
for at få yderligere oplysninger.
Tryk på ➐ for at justere lydstyrken.
Tryk på ➑ for at åbne menuen med
værktøjer og indstillinger.
9
Sådan kommer du i gang
Brug af skærmknapper
•
•
•
•
•
•
•
•
Tryk på for at vende tilbage til
den forrige skærm.
Tryk på og for at få vist flere
valg.
Tryk på og , og hold dem nede
for at rulle hurtigere.
Tryk på for at søge efter et navn.
Brug af skærmtastaturet
Se "Sprogindstillinger" for at ændre
tastaturopsætningen (side 66).
•
10
Tryk på et tegn på tastaturet for at
indtaste et bogstav eller tal.
•
•
•
for at tilføje et
Tryk på
mellemrum.
Tryk i feltet for at flytte markøren.
for at slette et tegn.
Tryk på
Tryk på , og hold den nede, hvis
du vil slette hele indtastningen.
for at vælge tastaturets
Tryk på
sprogtilstand.
for at indtaste
Tryk på
specialtegn som f.eks.
tegnsætningstegn.
for at skifte mellem
Tryk på
store og små bogstaver.
dēzl 560 Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Transportformer
Anvendelsesmåden Bil
Anvendelsesmåden
Lastbil
Anvendelsesmåden
Autocamper
Anvendelsesmåden
Fodgænger
Brug af backup-kamera
Hvis der er installeret et backup-kamera
i din bil, kan du se billederne fra
kameraet på enheden.
Slut kameraet til
videoindgangsstikket ➊ på
holderen.
Ruteplanlægning beregnes forskelligt
afhængigt af transportformen.
Ændring af transportform
1. Tryk på ikonet for transportform i
hovedmenuen.
2. Vælg en anvendelsesmåde.
3. Tryk på Gem.
dēzl 560 Brugervejledning
➊
Kameraoutputtet vises, når der er et
videosignal til stede.
11
Søgning efter en position
Søgning efter
en position
Søgning efter en adresse
BEMÆRK: Afhængigt af versionen for
de indbyggede kortdata på enheden kan
knappernes navne og fremgangsmåden
afvige fra fremgangsmåden nedenfor.
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Adresse.
2. Skift stat, land eller område efter
behov.
3. Tryk på Søg i alle.
TIP: Du kan trykke på Stav byen for
at søge efter by eller postnummer.
Ikke alle kortdata giver mulighed for
søgning efter et postnummer.
4. Indtast husnummeret, og tryk på
Udført.
12
5. Indtast gadenavnet, og tryk på
Udført.
6. Vælg gaden, hvis det er nødvendigt.
7. Vælg adressen, hvis det er
nødvendigt.
Brug af positionskort
Positionskortet vises, efter at du har
valgt en position fra menuen Find.
➊
➌
➋
➍
•
•
➎
➏
Tryk på ➊ for at gemme positionen i
dine favoritter.
På nogle modeller skal du trykke
på ➊ for at ringe op til den valgte
position, når enheden er tilsluttet en
telefon.
dēzl 560 Brugervejledning
Søgning efter en position
•
•
•
•
•
Tryk på informationsboblen ➋
for at få vist flere oplysninger om
positionen.
Tryk på ➌ for at zoome ind og ud.
Tryk på ➍ for at vende tilbage til
den forrige side.
Tryk på ➎ og træk for at få vist
forskellige dele af kortet.
Tryk på ➏ for at oprette en svingfor-sving-rute til denne position.
Søgning efter en position
ved hjælp af kortet
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Gennemse kort.
2. Vælg en position.
Der vises en informationsboble for
positionen.
dēzl 560 Brugervejledning
Visning af en rute på kortet
1. Tryk på informationsboblen fra
positionskortet.
2. Tryk på ruteoplysningsboksen.
Brug af Fortegnelse til
hjælp ved motorstop
Fortegnelsen til hjælp ved motorstop
indeholder virksomheder inden for
lastbilbranchen, f.eks. lastbilreparation
og dækforhandlere. Fortegnelsen til
hjælp ved motorstop er tilgængelig i
visse områder.
Data til fortegnelsen til hjælp ved
motorstop opdateres med jævne
mellemrum. Opdateringer kan købes på
http://buy.garmin.com.
1. Tryk på Find i hovedmenuen.
2. Fuldfør en handling:
BEMÆRK: Denne menuindstilling
bestemmes af udbyderen af
fortegnelsen til hjælp ved motorstop
til enheden.
• Tryk på TruckDown.
13
Søgning efter en position
• Tryk på NTTS.
3. Vælg en kategori.
4. Vælg en underkategori, hvis det er
nødvendigt.
5. Vælg en destination.
Brug af Afkørsel/service
Søgning efter
interessepunkter for
lastbiler
De detaljerede kort, der er indlæst på
enheden, indeholder interessepunkter,
f.eks. lastbilstop, rastepladser og
vejestationer.
Du kan finde tjenester som brændstof,
overnatningssteder og lastbilstop
ved afkørsler længere fremme.
Enheden viser tjenester afhængigt af
anvendelsesmåde. Information om
afkørsler med service er kun tilgængelig
for adgangskontrollerede veje, f.eks.
motorveje.
1. I hovedmenuen skal du trykke
på Find > Interessepunkter >
Lastbiler.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en underkategori, hvis det er
nødvendigt.
4. Vælg en destination.
BEMÆRK: Afkørsler med service er
ikke tilgængelig i anvendelsesmåden
Fodgænger.
Indstilling af en
hjemmeposition
1. Under navigation skal du i
hovedmenuen trykke på Find >
Afkørsel/service.
2. Vælg en indstilling.
14
Du kan angive din hjemmeposition for
den position, som du hyppigst vender
tilbage til.
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Kør hjem.
2. Vælg Indtast min adresse, Indsæt
aktuel position eller Nyligt fundne.
dēzl 560 Brugervejledning
Søgning efter en position
Sådan kører du hjem
Før du kan navigere til hjemmet, skal du
angive en hjemmeposition.
I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Kør hjem.
Nulstilling af hjemmeposition
1. I hovedmenuen skal du trykke
på Find > > Indtast
hjemmeposition.
2. Vælg en indstilling.
Redigering af din
hjemmeposition
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Favoritter > Hjem.
2. Tryk på > Rediger.
3. Indtast ændringerne.
4. Tryk på Udført.
dēzl 560 Brugervejledning
Om interessepunkter
De detaljerede kort, der er indlæst på
enheden, indeholder interessepunkter
som f.eks. restauranter, hoteller
og bilværksteder. Brug kategorien
Interessepunkter til at søge efter
virksomheder og attraktioner i
nærheden.
Søgning efter et sted ved at
stave navnet
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Interessepunkter > Stav
navn.
2. Indtast hele eller en del af navnet, og
tryk på Udført.
3. Vælg en destination.
Sådan finder du et
interessepunkt efter kategori
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Interessepunkter.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en underkategori, hvis det er
nødvendigt.
15
Søgning efter en position
4. Vælg en destination.
Brug af fotonavigation
Dukan overføre billeder til enheden
eller hukommelseskortet sammen med
positionsoplysningerne og oprette ruter
til de viste positioner.
1. Slut enheden til computeren (side 6).
2. Gå til http://connect.garmin.com
/photos.
3. Følg vejledningen for at vælge og
indlæse billeder på enheden.
4. Kobl enheden fra computeren.
5. Tænd for enheden.
6. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Favoritter > Fotos.
Der vises en liste over billeder med
positionsoplysninger.
7. Vælg et billede.
16
Fjernelse af et forkert
interessepunkt
Hvis søgeresultaterne indeholder et
forældet eller forkert interessepunkt,
kan du fjerne positionen fra fremtidige
søgninger.
1. Tryk på informationsboblen fra
ositionskortet.
2. Tryk på > Rapporter fejl > Ja.
Positionen fjernes fra fremtidige
søgninger.
Rapportering af forkert
interessepunkt
Før du kan rapportere et forkert
interessepunkt, skal du fjerne det fra
fremtidige søgninger (side 16).
1. Slut enheden til computeren (side 6).
2. Gå til www.garmin.com/dashboard.
dēzl 560 Brugervejledning
Søgning efter en position
3. Under myDashboard Preferences
skal du klikke på Skift
præferencer > Ja.
myDashboard indsamler dataene fra
enheden.
Bedømmelse af et
interessepunkt
For nogle interessepunkter kan du få
vist og evt. ændre stjernebedømmelsen
for et interessepunkt.
1. Tryk på informationsboblen fra
positionskortet.
Stjernebedømmelserne vises under
adressen på positionen, hvis de er
tilgængelige.
2. Tryk på stjernerne for at bedømme
interessepunktet.
Stjernebedømmelsen opdateres på din
enhed.
dēzl 560 Brugervejledning
Søgning efter din seneste
parkeringsplads
I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Parkering > Seneste plads.
Visning af en liste over
nyligt fundne positioner
Enheden gemmer de sidste
50 positioner, du har fundet.
I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Nyligt fundne.
Rydning af listen over nyligt
fundne positioner
I hovedmenuen skal du trykke
på Find > Nyligt fundne > >
Ryd > Ja.
Favoritter
Du kan gemme positioner i dine
favoritter, så du hurtigt kan finde
dem og oprette ruter til dem. Din
17
Søgning efter en position
hjemmeposition gemmes også i
Favoritter.
Lagring af aktuel position i
Favoritter
1. Tryk på køretøjsikonet på kortet.
2. Tryk på Gem.
3. Indtast et navn.
Positionen gemmes i Favoritter.
Lagring af positioner i Favoritter
1. Søg efter positionen (side 12).
2. På siden Start! skal du trykke på
> Gem > OK.
Søgning efter favoritter
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Favoritter.
2. Vælg en kategori, hvis det er
nødvendigt.
3. Vælg en gemt position.
18
Redigering af favoritter
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Favoritter.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en favorit.
4. Tryk på informationsboblen.
5. Tryk på > Rediger.
6. Vælg en indstilling:
• Tryk på Navn.
• Tryk på Telefonnummer.
• Tryk på Kategorier for at
indtaste et kategorinavn for en
favorit.
BEMÆRK: Kategorier vises,
hvis enheden indeholder mindst
12 favoritter.
• Tryk på Tildel foto for at
gemme et foto sammen med
favoritten.
• Tryk på Skift kort symbol for at
skifte det symbol, der bruges til
at markere favoritten på et kort.
dēzl 560 Brugervejledning
Søgning efter en position
7. Rediger oplysningerne.
8. Tryk på Udført.
Sletning af favoritter
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Favoritter.
2. Vælg en kategori, hvis det er
nødvendigt.
3. Vælg en favorit.
4. Tryk på > Slet > Ja.
Indtastning af koordinater
Hvis du kender destinationens
geografiske koordinater, kan du
bruge enheden til at navigere til
destinationen ved hjælp af længde- og
breddegraderne. Det kan være praktisk
ved geo-skattejagt.
Ændring af format for
kortkoordinater
1. På skærmen Hjem skal du trykke på
Find > Koordinater > Format.
2. Vælg et format.
Ændring af søgeområdet
Enheden søger automatisk efter steder i
nærheden af din nuværende position. Du
kan også søge efter et sted i nærheden af
en anden by eller i nærheden af en nylig
destination eller favoritdestination.
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > > Nær.
2. Vælg en indstilling.
3. Tryk på Gem.
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Koordinater.
2. Tryk på et felt for at indtaste data for
breddegrad og længdegrad.
3. Tryk på Vis på kort.
dēzl 560 Brugervejledning
19
Planlægning af en tur
Planlægning af en tur
Du kan bruge Turplanlægning til at
oprette og gemme en tur med flere
destinationer.
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Turplanlægning.
2. Tryk på .
3. Tryk på Vælg startposition.
4. Søg efter en position (side 12).
5. Tryk på Vælg.
6. Tryk på for at tilføje yderligere
positioner.
7. Tryk på Næste.
8. Indtast et navn, og tryk på Udført.
9. Tryk på Kort for at få vist turen på
kortet.
20
Planlægning af en tur
Turplanlægning gør det muligt at
indstille afgangstidspunktet og turens
varighed.
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Turplanlægning.
2. Vælg en tur.
3. Vælg en position.
4. Tryk på Afgangstidspunkt eller
Ankomsttidspunkt.
5. Vælg et dato og et klokkeslæt.
6. Tryk på Gem.
7. Tryk på Varighed.
8. Vælg den tid, du vil bruge på
positionen.
9. Tryk på Gem.
10. Gentag om nødvendigt trin 3–9 for
hver position.
dēzl 560 Brugervejledning
Planlægning af en tur
Navigering af en gemt tur
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Turplanlægning.
2. Vælg en gemt tur.
3. Tryk på Start!.
Redigering af en gemt tur
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Turplanlægning.
2. Vælg en gemt tur.
3. Tryk på .
4. Vælg en indstilling:
• Tryk på Omdøb tur for at
redigere turnavnet.
• Tryk på Rediger destinationer
for at tilføje eller slette
positioner.
• Tryk på Slet tur.
• Tryk på Optimer rækkefølge
for at arrangere positionerne
på turen i den mest effektive
rækkefølge.
dēzl 560 Brugervejledning
Indstilling af en simuleret
position
1. Tryk på Værktøjer > Indstilinger >
System > GPS-simulator > Til i
hovedmenuen.
2. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Gennemse kort.
3. Tryk på et område på kortet.
4. Tryk på > Indsæt position.
Simulering af en rute
1. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > System > GPSsimulator > Til i hovedmenuen.
2. Søg efter en position (side 12).
3. Tryk på Start! > Ja.
21
Navigation
Navigation
Kortfunktioner under
navigation
bemærk
Funktionen for fartbegrænsningsikon
er kun beregnet til oplysningsformål og
træder ikke i stedet for førerens ansvar
for at overholde alle opsatte skilte om
fartbegrænsning samt for at bruge sin
egen dømmekraft for sikker kørsel
på alle tidspunkter. Garmin er ikke
ansvarlige for eventuelle trafikbøder
eller stævninger, du måtte modtage
for ikke at overholde alle gældende
trafiklove og -skilte.
Ruten er markeret med en magentarød
linje. Et ternet flag markerer din
destination.
Mens du kører, guider enheden dig til
destinationen med stemmekommandoer,
22
pile på kortet samt retningsangivelser
øverst på kortet. Hvis du afviger fra den
oprindelige rute, beregner enheden ruten
igen og giver nye anvisninger.
Et ikon med den aktuelle
hastighedsgrænse kan blive vist, når du
kører på større veje.
Der kan blive vist
hastighedsbegrænsninger for lastbiler
i anvendelsesmåden Lastbil på basis
af lastbilkonfigurationsdataene og de
gældende love i staten eller provinsen.
Når du kører i tilstanden Lastbil eller
Autocamper, kommer der muligvis
en lyd, og bliver muligvis vist
for at indikere, at vejens egnethed til
lastbilkørsel er ukendt. Overhold altid
skilte og regulativer.
BEMÆRK: Hastighedsbegrænsninger
for lastbiler er ikke tilgængelige for alle
områder.
dēzl 560 Brugervejledning
Navigation
Brug af navigationskortet
➊
➋
➌
➎
➍
➐
•
•
•
•
➑
•
•
➏
➒
➓
Tryk på ➊ for at få vist det næste
sving.
Indikatoren for sving fortæller dig,
hvilken vognbane du bør køre i for
at forberede din næste manøvre, når
det er muligt.
Tryk på ➋ for at få vist drejlisten.
Tryk på ➌ for at zoome ind og ud.
Tryk på ➍ for at få vist
advarselsoplysninger, når disse er
tilgængelige (side 68).
dēzl 560 Brugervejledning
•
•
•
•
•
Tryk på ➎ for at se oplysninger om
positionen.
Tryk på og træk ➏ for at se et andet
område af kortet.
Tryk på ➐ for at gå tilbage til
hovedmenuen.
Tryk og hold ➐ på et hvilket som
helst skærmbillede for at komme
tilbage til hovedmenuen.
Tryk på ➑ for at få vist et andet
datafelt.
Tryk på ➒ for at få vist
rejseoplysninger.
Tryk på ➓ for at ændre
fartbegrænsningen, hvis kortets
fartbegrænsningsikon er forkert.
Der vises en hastighedsbegrænsning
for lastbiler, hvis oplysningen er
tilgængelig.
23
Navigation
Visning af
rejseoplysninger
Siden for rejseoplysninger viser den
aktuelle hastighed og giver oplysninger
om rejsen.
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte,
skal du lade enheden være tændt, så
den nøjagtigt kan måle den tid, der er
forløbet under rejsen.
Tryk på feltet Hastighed, når kortet
vises.
24
Sådan nulstiller du
Rejseoplysninger
1. På kortet skal du trykke på
Fart > .
2. Vælg en indstilling:
• Mens du ikke kører en rute,
skal du trykke på Nulstil alt
for at nulstille alle datafelter
på siden med undtagelse af
speedometeret.
• Tryk på Nulstil tripdata for
at nulstille oplysningerne på
triptælleren.
• Tryk på Nulstil maks.
hastighed for at nulstille den
maksimale hastighed.
• Tryk på Nulstil trip B for at
nulstille distancetælleren.
dēzl 560 Brugervejledning
Navigation
Visning af drejliste
Visning af næste sving
1. Tryk på tekstlinjen øverst på kortet.
Næste sving viser svinget på kortet,
afstanden og den tid, der er tilbage,
inden du når frem til svinget.
Når du navigerer en rute, vises alle
sving på hele ruten og afstanden mellem
svingene.
Før du kan få vist næste sving, skal du
navigere en rute.
Tryk på
på kortet.
2. Vælg en indstilling:
• Vælg et sving på listen for at få
vist næste sving.
• Tryk på > Vis på kort for at
få vist hele ruten på kortet.
dēzl 560 Brugervejledning
25
Navigation
Visning af vejkrydsinfo
Før du kan få vist vejkrydsinfo, skal du
navigere en rute.
På nogle modeller indeholder
vejkrydsinfo visning af nogle af
de kommende vejkryds samt den
vognbane, du bør køre i.
BEMÆRK: Vejkryds-info er ikke
tilgængelig for alle vejkryds.
Tryk på
på kortet.
Valg af en
ruteberegningstilstand
Før du kan vælge en
ruteberegningstilstand, skal du angive,
at enheden skal spørge dig (side 64).
1. Søg efter positionen (side 12).
2. Vælg eller .
Tilføjelse af et punkt til
den aktive rute
BEMÆRK: Du kan ikke tilføje et punkt
til en rute i fodgængertilstand.
1. Under navigation af en rute skal
du trykke på for at gå tilbage til
hovedmenuen.
2. Tryk på Find.
3. Søg efter positionen (side 12).
26
dēzl 560 Brugervejledning
Navigation
4. Tryk på Start!.
5. Tryk på Tilføj til aktiv rute.
6. Tryk på og træk positionerne for
at sætte dem i rækkefølge, og tryk
derefter på Udført.
Valg af en omvej
Mens du navigerer en rute, kan du
gøre brug af omveje for at undgå
forhindringer som f.eks. vejarbejde.
Hvis Avancerede omveje er aktiveret,
kan du vælge en specifik distance eller
vej, som du vil undgå (side 65).
1. Under navigation af en rute skal
du trykke på for at gå tilbage til
hovedmenuen.
2. Tryk på Omvej.
3. Vælg om nødvendigt en indstilling:
• Hvis du vil undgå den næste
1/2 mile (ca. 0,8 km) skal du
vælge Næste 1/2 mil på ruten
(ca. 0,8 km).
dēzl 560 Brugervejledning
•
Hvis du vil undgå de næste
2 miles, skal du vælge Næste
2 miles på ruten (ca. 3,2 km).
• Hvis du vil undgå de næste
5 miles, skal du vælge Næste
5 miles på ruten (ca. 8 km).
• Hvis du vil undgå en bestemt
vej, skal du vælge Omvej efter
vej(e) på ruten.
Hvis den rute, du aktuelt befinder dig
på, er den eneste fornuftige mulighed,
beregner enheden muligvis ingen omvej.
Sådan stopper du en rute
Under navigation skal du trykke på
> Stop.
27
Navigation
Om myTrends™
Når du har gemt dine mest besøgte
destinationer som favoritter, registrerer
myTrends, når du kører til dem. Efter
at have registreret dine kørselsmønstre,
viser myTrends ruten og det forventede
ankomsttidspunkt på kortets
navigationslinje.
Opsætning af myTrends
1. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Navigation i
hovedmenuen.
2. Vælg en mulighed: Bil, Lastbil eller
Autocamper.
3. Tryk på nüRoute > myTrends >
Aktiveret.
4. Gem en destination som favorit
(side 17).
5. Kør til favoritten mindst tre gange,
mens enheden er tændt.
28
6. Når der vises myTrends-oplysninger
på navigationslinjen, skal du trykke
på navigationslinjen for at få vist
ruteoplysninger.
Brug af fodgængernavigationskortet
I anvendelsesmåden Fodgænger vises
din rute på et 2D-kort.
➊
➌
•
•
•
•
➋
➊
➍
Tryk på ➊ for at skifte mellem dele
af ruten.
Tryk på ➋ for at få vist ruteplanen.
Tryk på ➌ for at centrere kortet på
din aktuelle position.
Tryk på ➍ for at zoome ind og ud.
dēzl 560 Brugervejledning
Navigation
Offentlig transport
Hvis du har installeret cityXplorer-kort,
beregner enheden en rute, der anvender
en kombination af offentlig transport,
f.eks. bus eller metro og gang.
cityXplorer-kort leveres ikke sammen
med enheden. Se http://my.garmin.com,
hvis du vil købe cityXplorer-kort.
Sorte prikker på kortet angiver
stoppestederne for offentlig transport
langs ruten.
BEMÆRK: Du kan begrænse
gåafstanden på en fodgængerrute
(side 63).
De gule ikoner angiver den
navigationsmåde, der bruges på hver del
af ruten. Hvis du f.eks. får vist , skal
du stige om bord på en bus på dette sted
af ruten.
dēzl 560 Brugervejledning
29
Trafik
Trafik
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for
trafikoplysningernes nøjagtighed eller
tilgængelighed. Trafikoplysninger er
ikke tilgængelige i alle områder.
Denne enhed kan modtage FM TMCindhold (Traffic Message Channel), der
giver oplysninger om trafikuheld og
vejarbejde i nærheden. Nogle modeller
leveres med en FM TMC-trafikmodtager
indbygget i bilstrømkablet og et
trafikabonnement i hele produktets
levetid.
Du kan finde oplysninger om
trafikmodtagere og modtageområder på
www.garmin.com/traffic.
30
Aktivering af abonnement
Du behøver ikke at aktivere det
abonnement, der følger med FMtrafikmodtageren. Abonnementet
aktiveres automatisk, når enheden
har opfanget satellitsignaler, mens
den modtager trafiksignaler fra
betalingstjenesteudbyderen.
Trafikmodtager
➊
➊
➋
➌
➍
➎
➋
➌
➍
➎
Mini-USB-stik
Ekstern antennetilslutning
Intern antenne
Power-LED
Bilstrømkabel
dēzl 560 Brugervejledning
Trafik
Modtagelse af
trafikoplysninger
Om Trafik-ikonet
Trafikmodtageren og enheden skal være
inden for dataområdet af en FM-station,
der sender trafikoplysninger.
Farve
Grøn
Intensitet
Lav
1. Tilslut trafikmodtageren til en
ekstern strømkilde.
2. Tilslut trafikmodtageren til enheden.
BEMÆRK: Opvarmede (metalliserede)
forruder kan forringe trafikmodtagerens
ydeevne.
Gul
Mellem
Rød
Høj
Når modtageren er inden for
trafikområdedækningen, viser enheden
trafikoplysninger.
dēzl 560 Brugervejledning
Når du modtager trafikoplysninger,
vises et trafikikon på kortet.
Trafikikonet skifter farve for at angive
trafikforholdenes intensitet.
Betydning
Trafikken flyder
frit.
Trafikken
bevæger sig,
men der er
forsinkelser.
Der er
moderate
forsinkelser.
Trafikken
bevæger
sig ikke eller
kun meget
langsomt.
Der er store
forsinkelser.
31
Trafik
Trafik på ruten
 Advarsel
Hvis du vælger at genberegne din
rute, når du navigerer i lastbiltilstand,
indeholder den genberegnede rute
muligvis veje, der er ikke er blevet
evalueret til lastbilkørsel. Udvis altid
forsigtighed og god dømmekraft, og
overhold alle skilte og regulativer.
Når enheden beregner din rute,
undersøges den aktuelle trafik, og
ruten optimeres med henblik på kortest
rejsetid. Hvis der er store forsinkelser i
trafikken på din rute, mens du navigerer,
beregner enheden automatisk ruten igen.
Du kan stadig blive dirigeret gennem
stærk trafik, hvis der ikke findes bedre
alternative ruter.
32
Manuel undgåelse af trafik på
ruten
1. Tryk på på kortet.
2. Tryk på Trafik på ruten.
3. Tryk på pilene for om nødvendigt
at få vist andre trafikforsinkelser på
ruten.
4. Tryk på > Undgå.
Visning af trafikkortet
Trafikkortet viser farvekodede
trafikforløb og forsinkelser på
nærliggende veje.
1. Tryk på på kortet.
2. Tryk på Trafikkort for at få vist
trafikbegivenheder på et kort.
dēzl 560 Brugervejledning
Trafik
Søgning efter
trafikforsinkelser
1. På kortsiden skal du trykke på .
2. Tryk på Trafiksøgning for at
få vist en liste over veje med
trafikforsinkelser.
3. Tryk på et element på listen for at få
vist forsinkelser på vejen.
4. Hvis der er mere end én forsinkelse,
skal du trykke på pilene for at få vist
yderligere forsinkelser.
Tilføjelse af et
abonnement
Du kan købe trafikabonnementer til
andre områder og lande.
3. Tryk på .
4. Skriv FM-trafikmodtagerens enhedsID ned.
5. Gå til www.garmin.com/fmtraffic
for at købe et abonnement og få en
kode på 25 tegn.
6. Tryk på Næste på enheden.
7. Indtast koden.
8. Tryk på Udført.
Du kan ikke genbruge
trafikabonnementskoden. Du skal
anskaffe en ny kode, hver gang du
fornyer din tjeneste. Hvis du har flere
FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe
dig en ny kode for hver modtager.
1. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Trafik i
hovedmenuen.
2. Tryk på Abonnementer, hvis det er
nødvendigt.
dēzl 560 Brugervejledning
33
Trafik
Om tilbud og reklamer
Du kan modtage positionsrelevante
tilbud og kuponer, hvis enhedspakken
indeholder en trafikmodtager.
Reklamebaserede trafikoplysninger er
kun tilgængelige i USA.
Trafikmodtageren skal tilsluttes en
ekstern strømkilde, og du skal befinde
dig i dækningsområdet for at modtage
reklamebaserede trafikoplysninger.
Se vores erklæring om beskyttelse af
personlige oplysninger på
http://www8.garmin.com/privacy/ for at
få vigtige oplysninger om emnet.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
Visning af tilbud
1. Vælg et tilbud på skærmen for at
søge efter det nærmeste sted, som er
tilknyttet tilbuddet.
2. Hvis der vises et ikon for tilbuddet,
skal du trykke på ikonet på
positionskortet for at modtage en
kuponkode.
3. Skriv denne kode ned, og angiv den,
når du ankommer til positionen.
Visning af tilbudsliste
Tryk på Værktøjer > Tilbud i
hovedmenuen.
Deaktivering af trafik og tilbud
Før du kan deaktivere tilbud, skal du
deaktivere trafik.
Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Trafik >
Deaktiveret i hovedmenuen.
 ADVARSEL
Undgå at skrive kuponkoderne ned
under kørslen.
34
dēzl 560 Brugervejledning
Brug af funktioner for lastbiler
Brug af funktioner
for lastbiler
Om IFTA-logging
Du kan bruge IFTA-logging til at
arkivere data, der er nødvendige for
International Fuel Tax Agreementdokumentation, herunder data om køb af
brændstof og kørte miles.
Før du kan bruge IFTA-logging, skal
du være i anvendelsesmåden Lastbil
(side 11).
BEMÆRK: Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
dēzl 560 Brugervejledning
Indtastning af brændstofdata
1. Tryk på Værktøjer > IFTAlogging > Ved pumpen i
hovedmenuen.
2. Indtast brændstofprisen pr. gallon.
3. Tryk på feltet Anvendt brændstof.
4. Indtast den købte mængde
brændstof.
5. Vælg om nødvendigt en indstilling:
• Tryk på Gallons > Liter > Gem
for at registrere mængden i liter.
• Tryk på Liter > Gallons > Gem
for at registrere mængden i
gallons.
6. Marker om nødvendigt
afkrydsningsfeltet Inkl. skat.
35
Brug af funktioner for lastbiler
7. Tryk på Næste.
8. Vælg den leverandør, du har købet
brændstoffet af.
9. Vælg køberen af brændstoffet.
10. Tryk på Gem.
5. Vælg en indstilling:
• Tryk på et felt for at redigere
oplysningen.
• Tryk på > Ja for at slette
loggen.
Anvendelse af brændstoflogs
Før du kan bruge IFTA-logging, skal
du være i anvendelsesmåden Lastbil
(side 11).
Visning og eksport af en
sammenfatning i retskredse
Sammenfatningen i retskredse viser
for hvert kvartal data om hver stat eller
provins, hvor dit køretøj har været
anvendt. Sammenfatningen i retskredse
er tilgængelig for nogle områder.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
1. Tryk på Værktøjer > IFTAlogging > Brændstoflogs i
hovedmenuen.
2. Vælg en lastbil, hvis det er
nødvendigt.
3. Vælg et kvartal, hvis det er
nødvendigt.
4. Vælg en log.
36
Før du kan bruge IFTA-logging, skal
du være i anvendelsesmåden Lastbil
(side 11).
BEMÆRK: Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
dēzl 560 Brugervejledning
Brug af funktioner for lastbiler
1. Tryk på Værktøjer > IFTAlogging > Sammenfatning i
retskredse i hovedmenuen.
2. Vælg en lastbil, hvis det er
nødvendigt.
3. Vælg et kvartal, hvis det er
nødvendigt.
4. Tryk på > Eksporter > OK for
at eksportere en sammenfatning i
retskredse.
Enheden eksporterer
sammenfatningen til en CSV-fil og
gemmer den i mappen Rapporter i
enhedens hukommelse.
Brug af triprapporter
Før du kan bruge IFTA-logging, skal
du være i anvendelsesmåden Lastbil
(side 11).
BEMÆRK: Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
dēzl 560 Brugervejledning
1. Tryk på Værktøjer > IFTAlogging > Triprapporter i
hovedmenuen.
2. Vælg en lastbil, hvis det er
nødvendigt.
3. Vælg et kvartal, hvis det er
nødvendigt.
4. Vælg en rapport.
5. Vælg en indstilling:
• Tryk på > Slet, og tryk på
afkrydsningsfeltet for at slette
en rapport.
• Tryk på > Kombiner, og
tryk på afkrydsningsfeltet for at
kombinere rapporter.
• Tryk på > Eksporter > OK.
Enheden eksporterer rapporten
til en CSV-fil og gemmer den i
mappen Rapporter i enhedens
hukommelse.
37
Brug af funktioner for lastbiler
Visning af eksporterede
sammenfatninger i retskredse
og triprapporter
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges
til, må du ikke slette den. Hukommelsen
i din enhed indeholder vigtige
systemfiler, som ikke må slettes.
1. Slut enheden til computeren (side 6).
2. Åbn drevet eller enheden "Garmin",
og åbn mappen Rapporter.
3. Åbn mappen IFTA.
4. Åbn CSV-filen.
Om køre-/hviletid
BEMÆRK
Selvom enheden er aktiveret, så
oplysninger om køre-/hviletid bliver
registreret, er dette IKKE nogen
godkendt erstatning for kravene om
logbogsføring på papir i henhold til
gældende lovgivning. Chauffører skal
overholde alle relevante føderale og
statslige krav om logbogsføring på
papir.
Du kan bruge Køre-/hviletid til at
registrere din arbejdstid, hvilket
kan være en hjælp til at overholde
sikkerhedsregler.
Før du kan bruge Køre-/hviletid,
skal du være i anvendelsesmåden
Lastbil (side 11), og du skal oprette en
chaufførprofil (side 40).
BEMÆRK: Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
38
dēzl 560 Brugervejledning
Brug af funktioner for lastbiler
Registrering af din vagtstatus
1. Tryk på Værktøjer > Køre-/
hviletid i hovedmenuen.
2. Vælg en chauffør > Vagtstatus.
3. Vælg en indstilling:
• Tryk på Fri for at registrere den
tid, du har fri.
• Tryk på Hviler for at registrere
den tid, hvor du hviler i en
sovekabine.
• Tryk på Kører for at
registrere den tid, du kører et
erhvervskøretøj arbejdsmæssigt.
• Tryk på Af/pålæs. for at
registrere den tid, du er på
arbejde, men ikke kører et
kommercielt motorkøretøj.
4. Tryk på Gem.
dēzl 560 Brugervejledning
Brug af kørelogs
Før du kan bruge Køre-/hviletid,
skal du være i anvendelsesmåden
Lastbil (side 11), og du skal oprette en
chaufførprofil (side 40).
BEMÆRK: Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
1. Tryk på Værktøjer > Køre-/
hviletid i hovedmenuen.
2. Vælg en chauffør > Vis log.
3. Vælg en indstilling:
• Tryk på datofeltet, og tryk på en
anden dato for at få den vist.
• Tryk på en statuslinje for at få
vist statusoplysninger.
• Tryk på gitteret, og tryk på et
felt, du vil redigere.
• Tryk på for at se oplysninger
om overtrædelser.
39
Brug af funktioner for lastbiler
Om chauffører
Flere chauffører kan bruge den samme
enhed til at registrere køre-/hviletid.
Før du kan bruge Køre-/hviletid, skal
du være i anvendelsesmåden Lastbil
(side 11).
Hvis du arbejder for mere end én
operatør inden for 24 timer, skal du
registrere hver operatør. Du skal
registrere din hjemmeterminals tidszone,
selvom du krydser tidszoner.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
Tilføjelse af chauffører
1. Tryk på Værktøjer > Køre-/
hviletid > .
2. Følg instruktionerne på skærmen.
40
Håndtering af chaufføroplysninger
1. Tryk på Værktøjer > Køre-/
hviletid i hovedmenuen.
2. Vælg en chauffør >
Chaufføroplysninger.
3. Vælg en indstilling:
• Tryk på et felt for at redigere
oplysningen.
• Tryk på > Slet chauffør >
Ja for at slette chaufføren.
Tilføjelse af forsendelser
Før du kan bruge Køre-/hviletid,
skal du være i anvendelsesmåden
Lastbil (side 11), og du skal oprette en
chaufførprofil (side 40).
BEMÆRK: Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
dēzl 560 Brugervejledning
Brug af funktioner for lastbiler
1. Tryk på Værktøjer > Køre-/
hviletid i hovedmenuen.
2. Vælg en chauffør > Håndter
forsendelser > .
3. Tryk på Referencenummer, indtast
referenceoplysninger, og tryk på
Udført.
TIP: Referencenummeret
er nummeret på
forsendelsesdokumentet, eller
navnet på den virksomhed og
koncern, du transporterer for.
4. Tryk om nødvendigt på Startdag,
og tryk på den dato, opgaven
begynder.
5. Tryk om nødvendigt på Slutdag, og
tryk på den dato, opgaven slutter.
6. Tryk på Gem.
dēzl 560 Brugervejledning
Håndtering af forsendelser
Før du kan bruge Køre-/hviletid,
skal du være i anvendelsesmåden
Lastbil (side 11), og du skal oprette en
chaufførprofil (side 40).
BEMÆRK: Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
1. Tryk på Værktøjer > Køre-/
hviletid i hovedmenuen.
2. Vælg en chauffør > Håndter
forsendelser.
3. Vælg en forsendelse.
4. Vælg en indstilling:
• Tryk på et felt for at redigere
oplysningen.
• Tryk på > Slet forsendelse >
OK for at slette forsendelsen.
41
Brug af funktioner for lastbiler
Eksport af kørelogs
Før du kan bruge Køre-/hviletid,
skal du være i anvendelsesmåden
Lastbil (side 11), og du skal oprette en
chaufførprofil (side 40).
BEMÆRK: Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
1. Tryk på Værktøjer > Køre-/
hviletid i hovedmenuen.
2. Vælg en chauffør > Eksporter log.
3. Indtast om nødvendigt dit
traktornummer, din traktor-VIN
samt dit trailernummer.
4. Vælg om nødvendigt en log, du vil
eksportere.
5. Vælg om nødvendigt den placering,
loggen skal eksporteres til.
Enheden eksporterer loggen til en
CSV-fil og gemmer den i mappen
Reports i enhedens hukommelse eller på
hukommelseskortet.
42
Visning af eksporterede kørelogs
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges
til, må du ikke slette den. Hukommelsen
i din enhed indeholder vigtige
systemfiler, som ikke må slettes.
1. Slut enheden til computeren (side 6).
2. Vælg en indstilling:
• Hvis du vil se logs på din
enhed, skal du åbne drevet eller
enheden "Garmin" og åbne
mappen Reports.
• Hvis du vil se logs på dit
hukommelseskort, skal du
åbne drevet eller enheden for
hukommelseskortet og åbne
mappen Garmin.
3. Åbn mappen HOSExports.
4. Åbn CSV-filen.
dēzl 560 Brugervejledning
Brug af værktøjerne
Brug af værktøjerne
Visning af oplysninger om
aktuel position
Brug siden Hvor er jeg? for at få vist
oplysninger om din aktuelle position.
Dette er en nyttig funktion, hvis du skal
fortælle en redningstjeneste, hvor du
befinder dig.
Fra hovedmenuen skal du trykke på
Værktøjer > Hvor er jeg?.
Søgning efter tjenester i
nærheden
1. Fra hovedmenuen skal du trykke på
Værktøjer > Hvor er jeg?
2. Tryk på Skadestuer, Politistationer
eller Brændstof for at få vist
de nærmeste positioner i denne
kategori.
dēzl 560 Brugervejledning
Sådan bruger du Hjælp
Tryk på Værktøjer > Hjælp for
at få vist oplysninger om brug af
enheden.
Søgning efter emner i Hjælp
Tryk på Værktøjer > Hjælp >
hovedmenuen.
i
Om ecoRoute™
Funktionen ecoRoute beregner dit
køretøjs brændstoføkonomi, CO2fodaftryk og brændstofpris ved
navigation til en destination og
indeholder værktøjer til forbedring af
brændstofeffektiviteten.
De data, som ecoRoute leverer, er
kun skøn. Dataene aflæses ikke fra
dit køretøj. Ønsker du mere nøjagtige
brændstofrapporter for dit specifikke
køretøj og dine kørevaner, skal du
kalibrere brændstoføkonomien (side 44).
43
Brug af værktøjerne
BEMÆRK: ecoRoute er kun
tilgængelig i anvendelsesmåden Bil.
Brug af ecoRoute
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute i
hovedmenuen.
2. Hvis du bliver bedt om det, skal du
indtaste oplysninger om benzin og
afstand.
Første gang du bruger ecoRoutefunktionerne, skal du indtaste
køretøjsoplysninger.
Kalibrering af
brændstoføkonomien
Kalibrer brændstoføkonomien
for at modtage mere nøjagtige
brændstofrapporter for dit specifikke
køretøj og dine kørevaner. Kalibrering
bør udføres, når du påfylder brændstof.
3. Indtast, hvor meget brændstof
køretøjet har brugt siden sidste
påfyldning.
4. Indtast den afstand, køretøjet har
tilbagelagt siden sidste påfyldning.
5. Vælg Næste.
Enheden beregner den
gennemsnitlige brændstoføkonomi.
Om ecoChallenge
ecoChallenge hjælper dig med at
optimere din brændstoføkonomi ved
at bedømme dine kørevaner. Jo højere
dit ecoChallenge-resultat er, jo mere
brændstof sparer du. ecoChallenge
indsamler data og beregner et resultat,
når din enhed er i bevægelse og i
transportformen Bil.
1. Vælg Værktøjer > ecoRoute > Ved
pumpen i hovedmenuen.
2. Indtast den aktuelle brændstofpris.
44
dēzl 560 Brugervejledning
Brug af værktøjerne
Visning af resultater for
ecoChallenge
Vælg Værktøjer > ecoRoute >
ecoChallenge i hovedmenuen.
Om ecoChallenge-resultatet
Bladfarven på ecoChallenge-ikonet
skifter afhængigt af dit resultat i testen.
Bremsning – viser resultat for jævn og
gradvis opbremsning. Du mister point
ved hård opbremsning.
Fjernelse af resultat for
ecoChallenge fra kortet
Vælg > > Indstillinger >
Skjul på kortet.
Samlet – viser et gennemsnit for fart,
acceleration og bremsning.
Nulstilling af ecoChallenge
Fart – viser resultat for kørsel ved den
mest brændstofbesparende hastighed
(45-60 mph (70-100 km/t) for de fleste
køretøjer).
Visning af oplysninger om
brændstoføkonomi
1. Vælg Værktøjer > ecoRoute >
Brændstoføkonomi i
hovedmenuen.
2. Vælg en del af grafen for at zoome
ind.
Acceleration – viser resultat for jævn
og gradvis acceleration. Du mister point
ved hurtig acceleration.
dēzl 560 Brugervejledning
Vælg
>
> Nulstil på kortet.
45
Brug af værktøjerne
Justering af køretøjsprofil
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Køretøjsprofil i hovedmenuen.
2. Vælg en indstilling for at justere
brændstofindstillingerne manuelt.
• Brændstoftype
• Brændstoføk. by
• Brændstoføk.
Brændstoføkonomi
• Brændstofpriser
TIP: Du får de bedste resultater ved
at kalibrere din brændstoføkonomi
(side 44) i stedet for at justere
brændstoføkonomien for hhv. by og
store veje.
Om kørerapporten
En kørerapport viser afstanden, tiden,
den gennemsnitlige brændstoføkonomi
og brændstofudgiften ved at køre til en
destination.
46
Der laves en kørerapport for hver rute,
du kører. Hvis du stopper en rute på
enheden, laves en kørerapport for den
tilbagelagte distance.
Visning af en kørerapport
Du kan få vist gemte kørerapporter på
enheden. Du kan også få adgang til
kørerapporter i mappen med rapporter
på GPS-enhedens drev/disk (side 56).
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Kørerapport i hovedmenuen.
2. Vælg en rapport.
Visning af køretip
Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Tip i hovedmenuen.
dēzl 560 Brugervejledning
Brug af værktøjerne
Nulstilling af ecoRoute-data
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute i
hovedmenuen.
2. Vælg en kategori.
3. Tryk på > Nulstil.
Brug af Galleri
Du kan se billeder, som du har gemt på
enheden eller et hukommelseskort. Se
side 55 for at få yderligere oplysninger
om indlæsning af billeder på enheden.
Tryk på Værktøjer > Galleri i
hovedmenuen.
• Tryk på pilene for at rulle
gennem billederne.
• Tryk på et billede for at få vist
en større udgave af det.
dēzl 560 Brugervejledning
•
•
Tryk på for at få vist et
diasshow med billederne.
Tryk på skærmen for at stoppe
diasshowet.
Indstilling af et billede som
baggrundsbillede
1. Tryk på Værktøjer > Galleri i
hovedmenuen.
2. Vælg et billede.
3. Tryk på > Indsæt som
baggrundsbillede.
4. Brug knapperne på skærmen til at
justere baggrundsbilledet.
5. Tryk på Gem.
Sletning af billeder
1. Tryk på Værktøjer > Galleri i
hovedmenuen.
2. Vælg et billede.
3. Tryk på > Slet > Ja.
47
Brug af værktøjerne
Brug af verdensuret
1. Tryk på Værktøjer > Verdensur i
hovedmenuen.
2. Tryk på et bynavn.
3. Indtast et nyt bynavn.
4. Tryk på Udført.
5. Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
Visning af verdenskort
Tryk på Værktøjer > Verdensur >
i hovedmenuen.
Nattetimer vises i det tonede
område.
Brug af lommeregneren
Tryk på Værktøjer >
Lommeregner i hovedmenuen.
48
Optagelse af skærmprint
1. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Display >
Skærmprint > Aktiveret i
hovedmenuen.
2. Tryk på for at tage et
skærmbillede.
Skærmprintet bliver gemt som en
billedfil i PNG-format i mappen
Skærmprint på enheden (side 56).
Brug af måleomregneren
1. Tryk på Værktøjer >
Måleomregner i hovedmenuen.
2. Tryk på boksen med en anført
måleenhed.
3. Vælg en måleenhed.
4. Tryk på Gem.
Der er anført to måleenheder.
5. Tryk på den måleenhed, du vil
ændre.
dēzl 560 Brugervejledning
Brug af værktøjerne
6. Vælg en måleenhed.
7. Tryk på Udført.
8. Gentag om nødvendigt trin 5–7.
9. Indtast en værdi.
10. Tryk på Udført.
Manuel indstilling af valutaers
omregningskurser
Du kan opdatere valutaernes
omregningskurser, så du altid bruger de
mest aktuelle kurser.
5. Vælg en boks med en valuta.
6. Vælg den valuta, du vil opdatere.
7. Gentag eventuelt trin 3–6 for
at vælge den valuta, der skal
konverteres til.
8. Vælg en boks under en valuta.
9. Indtast en ny værdi for valutaen.
10. Vælg Udført.
11. Gentag om nødvendigt trin 8–10.
1. Tryk på Værktøjer >
Måleomregner i hovedmenuen.
2. Vælg boksen med en anført valuta.
3. Vælg Valuta.
4. Tryk på Gem.
dēzl 560 Brugervejledning
49
Håndfri telefonopkald
Håndfri telefonopkald
Bluetooth®-teknologi opretter en trådløs
forbindelse mellem to enheder som
f.eks. en mobiltelefon og din enhed. For
at finde ud af om din mobiltelefon med
Bluetooth-teknologi er kompatibel
med enheden, kan du besøge
www.garmin.com/bluetooth.
Om parring af enheder
Første gang du bruger de to enheder
sammen, skal du parre dem ved at
oprette forbindelse mellem dem ved
hjælp af en PIN- eller adgangskode.
Din telefon og enheden skal være
tændte og højst 33 ft. (10 m) væk for at
kunne parres.
50
Parring ved hjælp af
telefonindstillingerne
Du kan starte parringen fra telefonen. Se
vejledningen til din telefon.
1. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Bluetooth >
Bluetooth > Aktiveret > Gem i
dēzl-hovedmenuen.
2. Aktiver Bluetooth-komponenten på
din telefon.
BEMÆRK: Dette kan f.eks. ske
fra en af menuerne Indstillinger,
Bluetooth, Forbindelser eller
Håndfri.
3. Søg efter Bluetooth-enheder ved
hjælp af telefonen.
dēzl 560 Brugervejledning
Håndfri telefonopkald
4. Vælg din dēzl på listen over
enheder.
5. Indtast evt. PIN-koden (1234) for
enhedens Bluetooth på telefonen.
Parring ved brug af enhedens
indstillinger
1. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Bluetooth >
Bluetooth > Aktiveret > Gem i
dēzl-hovedmenuen.
2. Aktiver Bluetooth-komponenten på
din telefon.
3. Aktiver tilstanden Find mig/Kan
findes/Synlig på telefonen.
BEMÆRK: Dette kan f.eks. ske
fra en af menuerne Indstillinger,
Bluetooth, Forbindelser eller
Håndfri.
4. Tryk på Tilføj telefon > OK på din
dēzl.
dēzl 560 Brugervejledning
5. Vælg din telefon på listen.
6. Tryk på OK.
Der vises en meddelelse på
telefonen om, at du skal parre
telefonen med enheden.
7. Accepter parringen på telefonen.
8. Indtast evt. PIN-koden (1234) for
enhedens Bluetooth på telefonen.
Tip efter parring af enheder
• Efter parring kan de to enheder
automatisk forbindes til hinanden,
hver gang du tænder dem.
• Når din telefon er forbundet
til din enhed, kan du foretage
telefonopkald.
51
Håndfri telefonopkald
•
•
Når du tænder for enheden, vil den
forsøge at oprette forbindelse til den
telefon, som den sidst var forbundet
til.
Du skal muligvis indstille
mobiltelefonen til at oprette
forbindelse automatisk til enheden,
når den tændes.
Administration af Bluetoothenhedslisten
Du kan tilføje, frakoble eller slette
telefoner, som enheden registrerer, mens
Bluetooth er aktiveret.
1. Fra hovedmenuen skal du trykke
på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth > Tilføj Telefon.
2. Vælg en indstilling:
• Vælg en telefon til den enhed,
du vil oprette forbindelse til.
• Tryk på for at tilføje en
telefon til menuen.
52
•
•
Tryk på for at slette en telefon
fra enhedens hukommelse.
Tryk på Ingen for at ignorere
den aktuelle forbindelse.
Modtagelse af et opkald
•
•
Tryk på Besvar.
Tryk på Ignorer for at ignorere
opkaldet.
Brug af enheden under et
opkald
Under et opkald vises . Afhængigt af
det skærmbillede, der vises på enheden,
kan ikonet for igangværende opkald se
forskelligt ud.
1. Tryk på > Afslut opkald i
hovedmenuen.
2. Vælg en indstilling:
• Tryk på Tastatur for at få
vist en tastaturside til brug af
automatiske systemer som f.eks.
telefonsvarer.
dēzl 560 Brugervejledning
Håndfri telefonopkald
•
•
Tryk på Håndsæt for at slukke
enheden, men fortsætte opkaldet
eller for at få privatliv.
TIP: Hvis du vil skifte tilbage,
skal du trykke på Håndfri.
Tryk på Tavs for at slå lyden fra
et opkald fra.
Brug af Ventende opkald
Når du er i gang med et opkald, og du
modtager et andet opkald (ventende
opkald), vises et vindue.
•
•
•
Tryk på Svar for at besvare
opkaldet, og parkere det første
opkald.
Tryk på > Skift.
Tryk på Afslut opkald for at lægge
på.
Dette afbryder ikke det parkerede
opkald.
dēzl 560 Brugervejledning
Opkald til et
interessepunkt
1. Tryk på Telefon > Interessepunkter
i hovedmenuen.
2. Søg efter et interessepunkt.
3. Tryk på Opkald.
Opkald til et nummer
1. Tryk på Telefon > Opkald i
hovedmenuen.
2. Indtast nummeret.
3. Tryk på Ring.
Indtastning af dit
telefonnummer
Du kan indtaste det telefonnummer, som
enheden skal ringe til, når du trykker på
Ring hjem.
53
Håndfri telefonopkald
1. Tryk på Telefon > Ring hjem i
hovedmenuen.
2. Tryk på Indtast telefonnummer.
3. Indtast telefonnummeret.
4. Tryk på Udført > Ja.
Enheden ringer til dit
hjemmetelefonnummer.
Opkald til hjemmet
Før du kan ringe hjem, skal du
indtaste et telefonnummer til din
hjemmeposition (side 53).
Tryk på Telefon > Ring hjem i
hovedmenuen.
Opkald med
stemmeopkald
Før du kan foretage opkald ved hjælp
af stemmeopkald, skal du opøve
din telefon til at genkende dine
stemmekommandoer. Se vejledningen
til din telefon.
1. Tryk på Telefon > Stemmeopkald i
hovedmenuen.
2. Sig modtagerens navn.
Kontrol af telefonens
status
Du kan kontrollere batteriniveauet og
signalstyrken for din telefon.
Tryk på Telefon > Telefonstatus i
hovedmenuen.
54
dēzl 560 Brugervejledning
Datahåndtering
Datahåndtering
Du kan gemme filer som f.eks. JPEGbilledfiler på enheden. Enheden har et
hukommelseskortstik med henblik på
ekstra datalagring.
BEMÆRK: Enheden er ikke
kompatibel med Windows® 95, 98, Me,
Windows NT® og Mac® OS 10.3 og
tidligere versioner.
Om hukommelseskort
Du kan købe hukommelseskort fra en
elektronikudbyder, eller du kan købe
forudkonfigureret Garmin-kortsoftware
(www.garmin.com/trip_planning). Ud
over kortlagring kan hukommelseskort
også bruges til at lagre filer som
f.eks. kort, billeder, geo-skattejagter,
ruter, waypoints og brugerdefinerede
interessepunkter.
Filtyper
Enheden understøtter disse filtyper.
•
•
•
JPEG- og JPG-billedfiler (side 47).
Kort og GPX-waypointfiler fra
MapSource® (side 75).
GPI-brugerdefinerede POI-filer fra
Garmin POI Loader (side 75).
dēzl 560 Brugervejledning
55
Datahåndtering
Installation af et
hukommelseskort
1. Indsæt et hukommelseskort i stikket
➊ på enheden.
➊
2. Skub det ind, indtil det klikker på
plads.
56
Overførsel af filer til
computeren
1. Slut enheden til computeren (side 6).
Enheden og hukommelseskortet
vises som flytbare enheder i Denne
computer på Windows-computere
og som installerede diske på Maccomputere.
BEMÆRK: På visse computere
med flere netværksdrev, vises dēzldrevene muligvis ikke. Se hjælpen
til dit operativsystem for at få oplyst,
hvordan du tilknytter drevene.
2. Find en fil på computeren.
3. Marker filen.
4. Klik på Rediger > Kopier.
dēzl 560 Brugervejledning
Datahåndtering
5. Åbn "Garmin" eller
hukommelseskortet/diskenheden.
6. Vælg Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer i
enhedens hukommelse eller på
hukommelseskortet.
Frakobling af USB-kablet
1. Fuldfør en handling:
• Hvis din computer er Windowsbaseret, skal du klikke på
ikonet for udskubning på
proceslinjen.
• På Mac-computere skal
du trække diskikonet til
papirkurven .
2. Tag kablet ud af computeren.
dēzl 560 Brugervejledning
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges
til, må du ikke slette den. Hukommelsen
i din enhed indeholder vigtige
systemfiler, som ikke må slettes.
1. Åbn drevet eller diskenheden
"Garmin".
2. Åbn en mappe eller diskenhed, hvis
det er nødvendigt.
3. Vælg en fil.
4. Tryk på tasten Slet på tastaturet.
57
Tilpasning af enheden
Tilpasning af enheden
•
Systemindstillinger
•
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
System i hovedmenuen.
•
•
•
•
•
58
GPS-simulator – afbryder enhedens
modtagelse af et GPS-signal og
sparer på batteriet.
Enheder – gør det muligt at ændre
måleenheder for afstanden.
Tidsformat – gør det muligt at
vælge tidsvisning med 12 timer,
24 timer eller UTC.
Aktuel tid – gør det muligt at ændre
tidspunktet manuelt.
Sikker kørsel – deaktiverer alle
funktioner, som kræver omfattende
indgreb fra føreren og kan forstyrre
ham/hende under kørslen.
•
Garmin Lock – låser enheden
(side 71).
Om – viser softwareversionsnummer, nhedens ID-nummer
og oplysninger om flere andre
softwarefunktioner.
BEMÆRK: Du skal bruge disse
oplysninger, når du opdaterer
systemsoftwaren eller køber ekstra
kortdata (side 75).
Slutbrugerlicensaftaler
Tilpasning af
hovedmenuen
Du kan oprette en brugerdefineret
hovedmenu, der indeholder op til 15
ikoner.
1. Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Hovedmenu i hovedmenuen.
2. Vælg Tilpas, hvis det er nødvendigt.
3. Vælg .
dēzl 560 Brugervejledning
Tilpasning af enheden
4. Vælg , hvis det er nødvendigt.
5. Vælg et ikon.
6. Vælg Gem.
Redigering af ikoner i
hovedmenuen
Du kan ændre ikonernes størrelse
og placering i den brugerdefinerede
hovedmenu.
1. Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Hovedmenu > Tilpas i
hovedmenuen.
2. Vælg et ikon.
3. Vælg en indstilling:
• Vælg for at slette ikonet.
BEMÆRK: Ikonerne Find,
Vis kort og Værktøjer kan ikke
slettes.
• Vælg for at forstørre ikonet.
Ikonet udvides fra én celle til
fire celler.
dēzl 560 Brugervejledning
TIP: En brugerdefineret
hovedmenu kan indeholde op til
to forstørrede ikoner.
• Vælg for at formindske et
stort ikon.
• Træk et ikon hen over skærmen
for at ændre dets placering.
4. Vælg > Gem.
Valg af en hovedmenu
1. Vælg Værktøjer > Indstillinger >
Hovedmenu i hovedmenuen.
2. Vælg en valgmulighed: Anvend
standard eller Anvend tilpassede.
Når du benytter den
brugerdefinerede hovedmenu,
gemmes standardhovedmenuen på
enheden.
59
Tilpasning af enheden
Tilføjelse af lastbil- eller
autocamperprofiler
 ADVARSEL
Indtastning af din bilprofil garanterer
ikke, at der bliver taget højde for
disse egenskaber i alle ruteforslag.
Det er dit ansvar at holde styr på dit
køretøjs højde, længde, vægt og andre
relevante begrænsninger, når du kører.
Vær altid opmærksom på vejskilte
og vejbetingelser, når du træffer
beslutninger under kørslen.
1. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Lastbilprofil i
hovedmenuen.
2. Vælg en valgmulighed: Lastbil eller
Autocamper.
3. Tryk på .
4. Tryk på Enheder for at ændre
måleenhed, hvis det er nødvendigt.
5. Følg anvisningerne på skærmen.
60
Aktivering af lastbil- eller
autocamperprofiler
Enheden beregner ruter på basis af
bredde, længde, højde og vægt samt
andre indstillinger for den aktive profil.
Du skal aktivere en profil, inden du kan
navigere i Lastbil- eller Autocamperanvendelsesmåden. Før du kan aktivere
en profil, skal du tilføje profilen
(side 60).
1. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Lastbilprofil i
hovedmenuen.
2. Vælg en valgmulighed: Lastbil eller
Autocamper.
3. Tryk på profilen.
4. Tryk på Vælg profil for at aktivere
profilen.
dēzl 560 Brugervejledning
Tilpasning af enheden
Redigering af lastbil- eller
autocamperprofiler
Før du kan slette en profil, skal du
aktivere en anden profil (side 60).
•
1. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Lastbilprofil i
hovedmenuen.
2. Tryk på en profil, og tryk på .
3. Vælg en valgmulighed: Rediger
eller Slet.
•
Navigationsindstillinger
for bil, lastbil og
autocamper
•
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation i hovedmenuen, og vælg
Bil, Lastbil eller Autocamper.
•
•
nüRoute™ – se side 63.
Kortdetaljer – indstiller niveauet
for detaljerne på kortet. Visning af
flere detaljer kan bevirke, at kortet
gentegnes langsommere.
dēzl 560 Brugervejledning
•
•
•
•
Kortvisning – indstiller perspektivet
på kortet (side 62).
Korttema – ændrer farven på
kortdataene.
Opsætning af kortdata – ændrer
mængden af data, som vises på
kortet.
Køretøj – ændrer ikonet til at
repræsentere positionen på kortet.
Gå til www.garmingarage.com for at
få flere ikoner.
Trip log
◦◦ Vis på kort – viser stierne for
dine ture på kortet.
◦◦ Slet triplog
Alarmpunkter – ændrer
indstillingen for alarmpunkter
(side 62).
Skarpt sving-advarsler – giver dig
mulighed for at angive alarmer for
skarpe sving.
61
Tilpasning af enheden
Ændring af kortperspektiv
1. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Navigation i
hovedmenuen.
2. Vælg en mulighed: Bil, Lastbil eller
Autocamper.
3. Tryk på Kortvisning.
4. Vælg en indstilling:
• Tryk på Spor op for at vise
kortet i to dimensioner (2D) med
retningen for rejsen øverst.
• Tryk på Nord op for at vise
kortet i to dimensioner (2D) med
nord øverst.
• Tryk på 3D for at vise kortet i tre
dimensioner.
62
Valg af indstillinger for
alarmpunkter
Denne funktion er kun synlig,
hvis der er indlæst alarmpunkter
eller sikkerhedskameraer på din
enhed. Alarmpunkter omfatter
brugerdefinerede interessepunkter og
sikkerhedskameradatabaser. Gå til
www.garmin.com/extras for at få
yderligere oplysninger.
1. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Navigation i
hovedmenuen.
2. Vælg en mulighed: Bil, Lastbil eller
Autocamper.
3. Tryk på Alarmpunkter.
4. Vælg en indstilling:
• Tryk på Alarmer for at aktivere
alarmer, der lyder, når du
nærmer dig alarmpunkter.
• Tryk på Lyd for at angive typen
af alarmer, der lyder, når du
nærmer dig alarmpunkter.
dēzl 560 Brugervejledning
Tilpasning af enheden
Indstillinger for
fodgængernavigation
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Fodgænger i
hovedmenuen.
•
•
•
Begræns gåen – bestemmer, hvor
stor en del af en rute med offentlig
trafik der kan omfatte gang.
Offentlig transport – undgår valgte
transporttyper.
Turlog – viser stierne for dine ture
på kortet.
◦◦ Vis på kort – viser stierne for
dine ture på kortet.
◦◦ Slet triplog
Udelukkelse af transporttyper
BEMÆRK: Transporttyper er
tilgængelige, når der er indlæst
cityXplorer-kort (side 29).
dēzl 560 Brugervejledning
1. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Navigation >
Fodgænger > Offentlig transport i
hovedmenuen.
2. Vælg den transporttype, du vil
undgå på ruterne.
3. Tryk på Gem.
Valg af rutepræferencer
1. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Navigation i
hovedmenuen.
2. Vælg en mulighed: Bil, Lastbil eller
Autocamper.
3. Tryk på nüRoute >
Beregningstilstand.
Ruteberegningen er baseret på
vejhastigheder og køretøjets
accelerationsdata for en given rute.
63
Tilpasning af enheden
4. Vælg en indstilling, hvis den er
tilgængelig:
• Tryk på Hurtigste tid for at
beregne ruter, der er hurtigere at
køre, men som kan være længere
afstandsmæssigt.
• Tryk på Korteste distance for
at beregne ruter, der er kortere,
men som kan tage længere tid
at køre.
• Tryk på Mindre brændstof
for at beregne ruter, der bruger
mindre brændstof end andre
ruter.
• Tryk på Guidet for at vælge
en ruteberegningstilstand før
navigation (side 26).
• Tryk på Direkte linje for at
beregne en direkte linje fra din
position til din destination.
64
Undgåelse af vejegenskaber
1. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Navigation i
hovedmenuen.
2. Vælg en mulighed: Bil, Lastbil eller
Autocamper.
3. Tryk på nüRoute > Undgå.
4. Vælg de vejegenskaber, du vil undgå
på ruterne.
5. Tryk på Gem.
Indstilling af brugerdefinerede
undgåelser
Du kan indstille, at enheden skal
undgå bestemte områder eller veje ved
beregning af ruter.
1. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Navigation i
hovedmenuen.
2. Vælg en mulighed: Bil, Lastbil eller
Autocamper.
dēzl 560 Brugervejledning
Tilpasning af enheden
3. Tryk på nüRoute >
Brugerdefinerede undgåelser.
4. Vælg Tilføj Undgå område eller
Tilføj Undgå vej.
5. Følg instruktionerne på skærmen.
Om Avancerede omveje
Når denne funktion er aktiveret,
beregner enheden en ny rute på
baggrund af bestemte indstillinger, du
vælger (side 27).
Aktivering af Avancerede omveje
1. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Navigation i
hovedmenuen.
2. Vælg en mulighed: Bil, Lastbil eller
Autocamper.
3. Tryk på nüRoute > Avancerede
omveje.
4. Vælg Aktiveret.
dēzl 560 Brugervejledning
Om trafficTrends™
Når funktionen trafficTrends er
aktiveret, bruger enheden tidligere
trafikoplysninger til at beregne
mere effektive ruter. Der kan
beregnes forskellige ruter baseret på
trafiktendenser for ugedagen eller
tidspunktet på dagen.
Aktivering af trafficTrends
1. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Navigation i
hovedmenuen.
2. Vælg en mulighed: Bil, Lastbil eller
Autocamper.
3. Tryk på nüRoute > trafficTrends >
Aktiveret.
65
Tilpasning af enheden
Displayindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Display i hovedmenuen.
•
•
•
66
Farvevalg – indstiller en lys
baggrund (Dag), en mørk baggrund
(Nat) eller skifter automatisk
mellem de to ud fra tidspunkterne
for solopgang og solnedgang for den
aktuelle position (Auto).
Lysstyrke – ændrer lysstyrken for
skærmen. Nedsættelse af lysstyrken
kan spare på batteriet.
Skærmprint – gør det mulig at
tage et billede af enhedens skærm
(side 48).
Sprogindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sprog i hovedmenuen.
•
•
•
•
Tale sprog – angiver sproget for
stemmemeddelelser.
Tekst sprog – indstiller al
skærmtekst til det valgte sprog.
BEMÆRK: Når du ændrer
tekstsproget, ændres sproget for
brugerindtastede data eller kortdata,
f.eks. gadenavne, ikke.
Tastatursprog – indstiller sproget
for tastaturet.
Tastaturopsætning – indstiller
tastaturopsætningen til QWERTY
(svarende til et computertastatur)
eller alfabetisk.
dēzl 560 Brugervejledning
Tilpasning af enheden
Visning af kortoplysninger
Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > myMaps i
hovedmenuen.
Aktivering af kort
1. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > myMaps i
hovedmenuen.
2. Tryk på et kort.
Bluetooth-indstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth i hovedmenuen.
•
•
•
Tilføj telefon – se side 52.
Bluetooth – aktiverer Bluetoothkomponenten.
Bluetooth-ikonet vises på siden
Menu, hvis Bluetooth-komponenten
er aktiveret.
Genkendt navn – gør det muligt
at angive et kaldenavn, der
identificerer din dēzl på enheder
med Bluetooth-teknologi.
dēzl 560 Brugervejledning
Aktivering af trafik
Trafikmodtageren følger med i nogle
enhedspakker.
Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Trafik > Trafik >
Tilkoblet i hovedmenuen.
Om trafikabonnementer
Du kan købe ekstra abonnementer eller
forny abonnementerne, når de udløber.
Gå til www.garmin.com/fmtraffic.
Visning af trafikabonnementer
Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Trafik >
Abonnementer i hovedmenuen.
Gendannelse af
indstillinger
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger i
hovedmenuen.
2. Vælg en indstillingskategori, hvis
det er nødvendigt.
3. Vælg > Gendan > Ja.
67
Appendiks
Appendiks
Advarselsikoner
 Advarsel
Angivelse af dit køretøjs
profilegenskaber er ikke nogen garanti
for, at der vil blive taget højde for dit
køretøjs egenskaber ved alle forslag
til ruter, eller at du vil modtage
advarselsikonerne i alle tilfælde. Der
kan være begrænsninger i kortdataene,
som bevirker, at din enhed ikke i
alle tilfælde kan tage højde for disse
begrænsninger eller for vejforholdene.
Vær altid opmærksom på vejskilte
og vejbetingelser, når du træffer
beslutninger under kørslen.
Begrænsningsadvarsler
Højde
Vægt
Akselvægt
Længde
Bredde
Lastbiler forbudt
Anhængervogne forbudt
Farlige stoffer ikke tilladt
Brændbare stoffer ikke
tilladt
Vandforurenende stoffer
ikke tilladt
68
dēzl 560 Brugervejledning
Appendiks
Venstresving forbudt
Andre advarsler
Vejestation
Højresving forbudt
Vej ikke evalueret for
lastbilkørsel
U-vending forbudt
Advarsler om vejforhold
Fare for at køre fast
Sidevind
Smal vej
Strømkabler
Du kan bruge disse muligheder for at
strømforsyne enheden.
•
•
•
Strømkabel til køretøj
USB-kabel (side 6)
AC-adapter (valgfrit tilbehør)
Skarpt sving
Stejl nedadgående
bakke
Udhængende træer
dēzl 560 Brugervejledning
69
Appendiks
Vedligeholdelse af
enheden
bemærk
Undgå at tabe enheden og udsætte den
for kraftige stød og rystelser.
Undgå at udsætte enheden for vand.
Hvis enheden kommer i berøring med
vand, kan der opstå funktionsfejl.
Du må ikke opbevare enheden på steder,
hvor den kan blive udsat for ekstreme
temperaturer i længere tid, da det kan
føre til permanente skader på den.
Du må aldrig bruge en hård eller
skarp genstand til at betjene
berøringsskærmen, da det kan beskadige
den.
70
Rengøring af yderside
bemærk
Undgå kemiske rengøringsmidler og
opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
1. Rengør enhedens udvendige side
(ikke berøringsskærmen) med en
klud, der er fugtet med vand iblandet
et mildt rengøringsmiddel.
2. Tør enheden af med en tør klud.
Rengøring af
berøringsskærmen
1. Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2. Brug vand, isopropylalkohol eller
brillerens, hvis det er nødvendigt.
3. Hæld væsken på kluden.
4. Tør skærmen forsigtigt af med
kluden.
dēzl 560 Brugervejledning
Appendiks
Forebyggelse af tyveri
• Fjern enheden og monteringen, og
placer dem uden for synsvidde, når
enheden ikke er i brug.
• Fjern det mærke, som sugekoppen
efterlader på forruden.
• Opbevar ikke enheden i
handskerummet.
• Registrer enheden på
http://my.garmin.com.
• Brug funktionen Garmin Lock™
(side 71).
Om Garmin Lock
Garmin Lock er et tyverisikringssystem,
der låser enheden. Hver gang du tænder
enheden, skal du indtaste PIN-koden
eller køre til sikkerhedspositionen.
Om sikkerhedspositionen
Din sikkerhedsposition er en position,
som du ofte vender tilbage til, f.eks.
dit hjem. Hvis enheden modtager
dēzl 560 Brugervejledning
satellitsignaler, og du befinder dig på
sikkerhedspositionen, skal du ikke
indtaste PIN-koden.
BEMÆRK: Hvis du glemmer din
PIN-kode eller din sikkerhedsposition,
skal enheden indsendes til Garmin for
at blive låst op. Du skal også indsende
en gyldig produktregistrering eller et
købsbevis.
Låsning af enheden
1. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > System >
Garmin Lock > Lås enheden i
hovedmenuen.
Menuen for Garmin Lock åbnes.
2. Tryk på Aktiveret.
3. Indtast en 4-cifret PIN-kode to
gange.
4. Kør til en sikkerhedsposition.
5. Tryk på Indstil.
71
Appendiks
Ændring af PIN-kode for Garmin
Lock
1. Tryk på Skift PIN i Garmin Lockmenuen.
2. Indtast en ny 4-cifret PIN-kode to
gange.
Ændring af sikkerhedsposition
1. Tryk på Sikkerhedsposition i
Garmin Lock-menuen.
2. Kør til den nye sikkerhedsposition.
3. Tryk på Indstil.
Sletning af brugerdata
1. Tænd for enheden.
2. Placer fingeren nederst til højre på
enhedens skærm.
3. Bliv ved med at trykke fingeren
mod skærmen, indtil pop-op-vinduet
vises.
4. Tryk på Ja.
72
Alle de oprindelige indstillinger
gendannes. Alle de elementer, du har
gemt, slettes.
Batterioplysninger
Batteriikonet
på statuslinjen
angiver status for det interne batteri.
Hvis du vil øge batteriindikatorens
præcision, skal du aflade batteriet helt
og derefter oplade det helt. Afbryd ikke
enheden, før den er helt opladet.
Sådan maksimerer du batteriets
levetid
• Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Display > Lysstyrke
i hovedmenuen for at dæmpe
baggrundslyset.
• Efterlad ikke enheden i direkte
sollys.
• Undgå at udsætte den for stærk
varme.
dēzl 560 Brugervejledning
Appendiks
Udskiftning af sikringen i
køretøjets strømkabel
bemærk
Når du skifter sikringen, skal du passe
på, at du ikke taber de små dele, og du
skal kontrollere, at de sættes tilbage det
korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer
kun, hvis det er samlet korrekt.
Hvis enheden ikke kan oplades i
dit køretøj, skal du muligvis skifte
den sikring, der findes i spidsen af
biladapteren.
dēzl 560 Brugervejledning
1. Brug en mønt til at trykke ned på
sølvspidsen ➊, og drej mønten en
kvart omgang mod uret.
2. Fjern endestykket ➋, sølvspidsen og
sikringen ➌.
➌
➋ ➊
3. Installer en sikring på 2 A (fastblow).
4. Kontroller, at sølvspidsen er placeret
i endestykket.
5. Sæt endestykket tilbage på plads
vha. mønten.
73
Appendiks
Fjernelse af enheden,
holderen og monteringen
Fjernelse af enheden fra
holderen
1. Pres opad på tappen oven på
holderen.
2. Vip enheden fremad.
Fjernelse af holderen fra
monteringen
1. Drej holderen til højre eller venstre.
2. Bliv ved med at trykke, indtil stikket
på holderen slipper kuglen på
monteringen.
74
Afmontering af
monteringsarmen fra
monteringspladen
1. Skub låsearmen ➊ på
monteringspladen ➋ til den oplåste
position.
2. Tryk udløseren ➌ ned.
3. Skub armen ➍ ud af basen.
➍
➊
➋
➌
dēzl 560 Brugervejledning
Appendiks
Om nüMaps Lifetime™
For en enkelt betaling modtager du
op til fire kortopdateringer hvert år i
hele enhedens levetid. Du kan få flere
oplysninger om nüMaps Lifetime og
relevante vilkår og betingelser ved at gå
til www.garmin.com/numaps, og klikke
på Kort.
Enhedsmodeller
•
•
•
Modeller med "LM" efter
modelnummeret inkluderer et
nüMaps Lifetime-abonnement.
Modeller med "LT" efter
modelnummeret inkluderer et
livslangt trafikabonnement og en
trafikmodtager.
Modeller med "LMT" efter
modelnummeret inkluderer et
abonnement på nüMaps Lifetime, et
livslangt trafikabonnement (side 75),
og en trafikmodtager.
dēzl 560 Brugervejledning
Køb af flere kort
Du kan købe flere kort til enheden.
1. Gå til enhedens produktside
på Garmins hjemmeside
(www.garmin.com).
2. Klik på fanen Kort.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
Brugerdefinerede
interessepunkter
Brugerdefinerede interessepunkter er
personligt tilpassede punkter på kortet.
De kan indeholde alarmer, som lader
dig vide, hvornår du er nær et bestemt
punkt, eller om du rejser hurtigere end
en angivet hastighed.
75
Appendiks
Installation af en POI Loader
Du kan oprette eller downloade
brugerdefinerede interessepunktlister og
installere dem på din enhed ved hjælp af
POI Loader-software.
1. Gå til www.garmin.com/extras.
2. Klik på Services > POI Loader.
3. Installer POI Loader på computeren.
Brug af hjælpefilerne til POI Loader
Du kan få flere oplysninger om POI
Loader i hjælpefilen.
Klik på Hjælp, når POI Loader er
åben.
Søgning efter ekstraudstyr
1. I hovedmenuen skal du trykke på
Find > Ekstraudstyr.
2. Vælg en kategori.
76
Sikkerhedskameraer
 Advarsel
Garmin er ikke ansvarlig
for nøjagtigheden af eller
konsekvenserne af at bruge et
brugerdefineret interessepunkt eller en
sikkerhedskameradatabase.
Oplysninger om sikkerhedskameraer
er tilgængelige i nogle områder. Gå
til http://my.garmin.com angående
tilgængelighed. For disse områder
indeholder enheden positioner for
mange hundrede sikkerhedskameraer.
Enheden advarer dig, når du nærmer
dig et sikkerhedskamera, og kan advare
dig, hvis du kører for hurtigt. Dataene
opdateres mindst én gang om ugen,
så du altid har adgang til de senest
opdaterede oplysninger.
dēzl 560 Brugervejledning
Appendiks
Du kan til enhver tid købe en ny
region eller forlænge eksisterende
abonnementer. Hver region eller
udvidelse, du køber, har sin egen
udløbsdato.
Køb af tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
Sådan kontakter du
Garmins produktsupport
Du kan kontakte Garmins
produktsupport, hvis du har spørgsmål
om dette produkt.
•
•
•
I Europa skal du gå til www
.garmin.com/support og klikke på
Contact Support for at få lokale
supportoplysninger eller kontakte
Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
+44 (0) 870 850 1241.
Specifikationer
Driftstemperaturområde:
32°F–140°F (0°C–60°C)
Opladningstemperaturområde:
32°F–113°F (0°C–45°C)
I USA skal du gå til www.garmin
.com/support eller kontakte Garmin
USA pr. telefon på (913) 397 8200
eller (800) 800 1020.
I Storbritannien og Nordirland skal
du kontakte Garmin (Europe) Ltd.
pr. telefon på 0808 238 0000.
dēzl 560 Brugervejledning
77
Appendiks
Fejlfinding
Problem
Løsning
Enheden opfanger ingen • Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket.
satellitsignaler.
• Tryk på Værktøjer > Indstillinger > System > GPSsimulator > Fra i hovedmenuen.
• Bring enheden ud af garager og væk fra høje
bygninger og træer.
• Stå stille i flere minutter.
Enheden oplades ikke
• Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (side 73).
i bilen.
• Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten
forsynes med strøm.
• Enheden kan kun oplades mellem 32°F og 113°F
(mellem 0°C og 45°C). Hvis enheden placeres i direkte
sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke oplades.
Batteriet aflades hurtigt. Du kan maksimere den tid, der går mellem opladningerne,
ved at skrue ned for baggrundsbelysningen (side 66).
Hvordan sletter jeg alle Se side 72.
mine brugerdata?
Min batteriindikator
Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt (uden
synes ikke at være
at afbryde opladningen).
præcis.
78
dēzl 560 Brugervejledning
Appendiks
Hvordan ved jeg, at
enheden er i USBlagerenhedstilstand?
Når enheden er i USB-lagerenhedstilstand, viser enhedens
skærm et billede af en enhed, som er tilsluttet en computer.
Der vises også to nye flytbare diskdrev under Denne
computer.
Enheden er tilsluttet
1. Frakobl USB-kablet fra computeren.
computeren, men
2. Sluk for enheden.
den vil ikke gå i
3. Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og
lagerenhedstilstand.
enheden.
Enheden tændes automatisk og skifter til USBlagerenhedstilstand.
4. Kontroller, at enheden er tilsluttet en USB-port og ikke
en USB-hub.
Jeg kan ikke se nogen
Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan
flytbare drev i listen over Windows have problemer med at tildele drevbogstaver til
drev.
dine enhedsdrev. Se Hjælp-filen til dit operativsystem for at
få oplyst, hvordan du tilknytter drevbogstaver.
Min telefon kan ikke
• Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth i
oprette forbindelse til
hovedmenuen. Feltet for Bluetooth skal indstilles til
enheden.
Tilkoblet.
• Telefonen skal være tændt og befinde sig inden for ca.
10 meter fra enheden.
• Gå til www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
dēzl 560 Brugervejledning
79
Indeks
Indeks
Numbers
2-D, 3-D kortvisning 62
A
abonnementer, trafik 30, 67
adresser, finde 12
advarselsikoner, lastbil og
autocamper 68–69
advarsler, produkt- 1
afkørsler med service 14
aktuel position 43
aktuel position, gemme 18
anvendelsesmåden
fodgænger,
indstillinger 63
anvendelsesmåder,
transport 11
autocamper
indstillinger 61–62
profiler 7, 60–61
avancerede omveje 65
B
backupkamera 11
80
bærbar friktionsmonteret
holder 2–3
baggrundsbillede 47
bagudvendt kamera 11
Batteri
høj temperatur og 1
levetid 72, 78
oplysninger 72
bedømme
interessepunkter 16
begrænsninger for
køretøjer 7, 60
begrænsninger, køretøj 7, 60
beskytte enhed 70–71
Bluetooth-teknologi 50–54
indstillinger 67
parre med en
telefon 50–52
brændstof
data 35–36
finde 43
logs 36
brændstoføkonomi,
kalibrere 44
brugerdata, slette 72
brugerdefinerede
interessepunkter 75–76
brugerdefinerede
interessepunkter,
sikkerhedskameraer
og 76
C
chauffører, lastbil 40
cityXplorer-kort 29, 63
computer, oprette forbindelse
til 6–7
D
dæmpe
audio 9
telefonopkald 53
destinationer, flere 20–21
displayindstillinger 66
E
ecoRoute
ecoChallengeresultat 45
kalibrering af brændstoføkonomi 44
kørerapport 46
køretøjsprofil 46
dēzl 560 Brugervejledning
Indeks
oplysninger om
brændstoføkonomi 45
tip 46
eksportere
kørelogs 42
sammenfatninger i
retskredse 36–37
triprapporter 37
ekstraudstyr 75
enhed
beskytte 70–71
fjerne 74
hjælp 43
nulstille 8
oplade 78
parre med en
telefon 50–52
registrere 6
vedligeholdelse 70–71
enheds-ID 58
enhedsindstillinger,
Bluetooth og 51
F
fartbegrænsningsfunktion 22
favoritter 17–19
dēzl 560 Brugervejledning
finde 18
gemme aktuel position
i 18
gemme positioner i 18
redigere 18–19
slette 19
fejlfinding 78–79
filer
slette 57
understøttede typer 55
fjerne enheden, holderen og
monteringen 74
fjerne forkerte
interessepunkter 16
flere destinationer 20–21
fodgængerkort 28–29
forrudemontering 5
forsendelser 40–41
forudsigelige ruter 28
fotonavigation 16–19
friktionsmonteret
holder 2–3
G
galleri 47
garanti, nuMaps 6
Garmin Lock
Garmins produktsupport 77
gemme
din aktuelle position 18
fundne positioner 18
gemte positioner.
See favoritter
genberegne ruter
omveje 27–28
trafik 32
gendanne indstillinger 67
geocaching 19
GPS
indstillinger 58
satellitsignaler 7–8
simulator 21, 58
H
hjælp 43
hjem
angive en position 14
navigere 15
nulstille positionen 15
opkald 54
redigere positionsoplysninger 15
telefonnummer 54
holdere
fjerne 74
friktionsmonterede 2–3
81
Indeks
instrumentbræt 3–5
holder, fjerne 74
hovedmenu 9
redigere 59
standard 59
tilpasse 58–59
hukommelseskort 55–56
hukommelseskortstik 8
I
IFTA (International Fuel
Tax Agreement) 35
IFTA-logging 35–38
brændstofdata 35–36
brændstoflogs 36
eksporterede
sammenfatninger
og rapporter 38
sammenfatning i
retskreds 36–37
triprapporter 37–38
indlæse billeder 16–19
indstillinger
Bluetooth 67
brugerdefineret
hovedmenu 58–59
display 66
82
gendanne 67
GPS 58
kort 61–62, 67
lastbil eller
autocamper 60–61
navigation,
fodgænger 63
navigation, køretøj 61–
62
rute 63–65
simulator 21, 58
sprog 66
system 58
trafik 67
indstillinger for
positionskort 12–13
indstillinger i
brugerdefineret
hovedmenu 58–59
instrumentbrætholder 3–5
interessepunkter
brugerdefineret 75–76
finde 15–17
fjerne forkert 16
klassifikation 17
lastbiler 14
opkald 53
rapportere forkerte
16–17
International Fuel Tax
Agreement (IFTA) 35
J
JPEG-billedfiler 55
K
kameraer
backup 11
sikkerhed 76–77
klæbepude 3–5
knapper på skærmen 10
knapper, på skærmen 10
køb af kort 75
koordinater 19
køre-/hviletid 38–42
chauffører 40
forsendelser 40–41
kørelogs 39, 42
regler 38
vagtstatus 39
kørelogs 39
eksportere 42
vise eksporterede 42
kørerapporter 46
dēzl 560 Brugervejledning
Indeks
køretøjsprofiler
ecoRoute 46
lastbil eller
autocamper 7,
60–61
kort
cityXplorer 29, 63
fejl 16
fodgænger 28–29
indstillinger 61–62
købe 75
navigation 23
opdatere 7
oplysninger 67
position 12–13
tilføje 75
L
længde-/breddegrad 19
lagerenhedstilstand 55–57,
79
lastbil
chauffører 40
forsendelser 40–41
hastighedsbegrænsninger 22
indstillinger 61–62
profiler 7, 60–61
dēzl 560 Brugervejledning
litiumionbatteri 1, 72
logs
brændstof- 36
køre- 38, 39
lysstyrke, justere 8
M
måleomregner 48–49
mål, omregne 48–49
MapSource 55, 75
micro-B-stik 6–7
microSD-kortstik 8
modtager, trafik- 30–34
modtage satellitsignaler 7,
7–8
montere enhed
fjerne fra holder 74
installere 1–5
montering af holderen 1–5
myDashboard 6–7
myMaps, indstillinger
for 67
myTrends 28
N
næste sving 25
navigation
direkte linje 64
fodgænger 28
foto 16–19
kort 23
navigation i direkte linje 64
navigationsindstillinger
fodgænger 63
køretøj 61–62
nulstille
enhed 8
hjemmeposition 15
rejseoplysninger 24
nüMaps-garanti 6
nüMaps Lifetime 75
nyligt fundne positioner 17
O
offentlig transport
bykort 29
undgå 63
omregne
måleenheder 48–49
valuta 49
omveje
avanceret 65
tage 27–28
opbevare enheden 70
opkald
besvare 52
83
Indeks
dæmpe 53
foretage 53
hjem 54
lægge på 52
stemmeopkald 54
til virksomheder 53
ventende opkald 53
oplade enhed 78
oplysninger om
brændstoføkonomi 45
P
parre en mobiltelefon 50–
52
PIN-kode
Bluetooth 51
Garmin Lock 71
POI Loader 55
POI loader-software 76
politistationer 43
position, aktuel 43
positioner, finde
adresser 12
bruge fotos 16–17
bruge kortet 13
gemte positioner
(favoritter) 18
hjem 15
84
koordinater 19
nyligt fundne
søgning efter
interessepunkter for
lastbiler 14–19
virksomheder og
attraktioner 15–17
positioner, gemme i
favoritter 18
position, sikkerheds- 71
produktsupport 77
profiler
køretøj (ecoRoute) 46
lastbil eller
autocamper 7,
60–61
pude, klæbe- 3–4
R
rapporter
afstand 46
trip 37–38
registrere enheden 6
regler, køre-/hviletid 38
regnemaskine 48
rejseoplysninger
nulstille 24
vise 24
rejser 20–21
rengøre enhed 6, 70
resultat, ecoChallenge 45
retningsangivelser svingfor-sving 25
retningsanvisninger 25
ruteindstillinger 63–65
rutepræferencer 26–28
ruter. See rejser
rydde. See slette
S
sammenfatning i
retskreds 36–37
satellitsignaler 7, 7–8
services
afkørsel 14
nærliggende 43
sikkerhed
Garmin Lock 71–72
position 71
tyveri, forebygge 71
sikkerhedskameraer 76–77
sikkerhedsposition 71
sikker kørsel 58
sikring, skifte 73
simulator 21, 58
skadestuer 43
dēzl 560 Brugervejledning
Indeks
skærm
knapper 10
lysstyrke 8, 66
tastatur 10
skærmprint 48
skoleområdedatabase 75
slette. See slette
brugerdata 72
favoritter 19
filer 57
nyligt fundne
positioner 17
slutbrugerlicensaftaler 58
software
opdatere 6
oplysninger 58
version 58
søgeområde, ændre 19
søgning efter
interessepunkter for
lastbiler 14–19
specifikationer 77
sprogindstillinger 66
status, vagt 39
stemmeopkald 54
strømkabler 69
dēzl 560 Brugervejledning
support 77
sving, næste 25
systemindstillinger 58
T
tænd/sluk-knap 8
tastatur 10
telefonindstillinger,
Bluetooth og 50–51
telefon, parre 50–52
telefonstatus 54
tilbehør 77
tilbud (reklamebaserede)
deaktivere 34
vise 34
tip
Bluetooth 51–52
fejlfinding 78–79
kørsel 46
tjenester i nærheden 43
trafik
abonnementer 30
genberegning af rute 32
ikoner 31
indstillinger 67
modtager 30–34
trafficTrends 65
undgå 32
trafikoplysninger,
nøjagtighed og
tilgængelighed 30
transportformer 11
triprapporter 37–38
tyveri, forebygge 71
tyverisikring 71
U
udskifte sikringen 73
undgå
offentlige
transporttyper 63
områder og veje 64–65
trafik 32
tyveri 71, 71–72
vejegenskaber 64
ur 48
USBlagerenhedstilstand 55–
57, 79
USB-stik
enhed 6
holder 2, 4
trafikmodtager 30
85
Indeks
V
vagtstatus 39
vedligeholde enhed 70–71
vejkryds-info 26
verdensur, verdenskort 48
versionsoplysninger 58
Vigtige produkt- og
sikkerhedsinformationer,
guide 1, 5
vise
rejseoplysninger 24
vejkryds 26
volumen 11
86
dēzl 560 Brugervejledning
For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele dit
Garmin-produkts levetid skal du besøge Garmins websted på www.garmin.com.
© 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Juni 2012
Delnummer 190-01280-36 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising