Garmin | dēzl 560LMT | Garmin dezl 560LMT Príručka používateľa

Garmin dezl 560LMT Príručka používateľa
dēzl 560
®
užívateľská príručka
© 201 Garmin Ltd. alebo jej pobočky
Všetky práva vyhradené. Okrem toho, ako je vyslovne uvedené v tomto dokumente, nesmie byť žiadna
časť tejto príručky reprodukovaná, kopírovaná, prenášaná, distribuovaná, načítavaná alebo uložená
na akomkoľvek úložnom médiu, pre akýkoľvek účel, bez zvláštneho predchádzajúceho písomného
súhlasu spoločnosti Garmin. Garmin týmto udeľuje povolenie pre načítanie jednej kópie tejto príručky
na harddisk alebo iné elektronické úložné médium na prezeranie a vytlačenie jednej kópie tejto príručky
alebo akejkoľvek revízie k tejto príručke, za predpokladu, že takáto elektronická alebo vytlačená kópia
tejto príručky musí obsahovať kompletný text tohto označenia autorského práva a ďalej je stanovené, že
akákoľvek neschválená komerčná distribúcia tejto príručky alebo akejkoľvek revízie k tejto príručke je
prísne zakázaná.
Informácie v tomto dokumente sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Garmin si vyhradzuje
právo na zmenu alebo zlepšovanie svojich produktov a na zmenu obsahu bez povinnosti upozorniť osobu
alebo organizáciu na takéto zmeny alebo zlepšenia. Navštívte webovú stránku Garmin (www.garmin.
com) pre najnovšie aktualizácie a doplnkové informácie týkajúce sa používania a prevádzky tohto a iných
produktov Garmin.
Garmin®, logo Garmin a MapSource® sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek,
registrovaných v USA a iných krajinách. cityXplorer™, dēzl™, ecoRoute™, Garmin Lock™, myGarmin™,
myGarmin Agent™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime, nüRoute™, a trafficTrends™ sú
obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky nesmú byť použité
bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.
Slovná značka Bluetooth® a logá sú majetkom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takéhoto názvu
spoločnosťou Garmin je na základe licencie. Mac® je obchodná značka spoločnosti Apple Computer,
Inc., registrovaná v USA a v ďalších krajinách. microSD™ je obchodná značka spoločnosti SD-3C,
LLC. Windows® je registrovaná obchodná značka Microsoft Corporation v Spojených štátoch a ďalších
krajinách.
Obsah
Obsah
Základné informácie............ 1
Montáž prístroja............................. 1
Informácia o myDashboard........... 6
Zadanie profilu nákladného
vozidla alebo karavanu RV......... 7
Príjem signálov zo satelitov........... 7
Prehľad prístroja............................ 8
Nastavenie jasu obrazovky........... 8
Resetovanie prístroja.................... 8
Nastavenie hlasitosti..................... 9
Používanie hlavného menu........... 9
Používanie tlačidiel
na obrazovke............................ 10
Používanie klávesnice
na obrazovke............................ 10
Režimy prepravy......................... 11
Používanie cúvacej kamery......... 11
Vyhľadávanie lokality........ 12
Hľadanie cieľa na mape.............. 13
Vyhľadanie služieb NTTS............ 13
Používanie služieb pri opustení
diaľnice..................................... 13
Hľadanie bodov záujmu............... 14
Nastavenie domácej adresy........ 14
Body záujmu................................ 15
Vyhľadanie vášho posledného
parkovacieho miesta................. 17
Zobrazenie zoznamu nedávno
nájdených cieľov....................... 17
Obľúbené položky....................... 17
Zadávanie súradníc..................... 19
Zmena oblasti vyhľadávania........ 19
Plánovanie trasy................ 20
Plánovanie trasy.......................... 20
Navigovanie po uloženej trase.... 21
Editovanie uloženej trasy............ 21
Nastavenie domácej adresy........ 21
Simulácia trasy............................ 21
Hľadanie cieľa............................. 12
Zobrazenie cieľa na mape........... 12
dēzl 560 Užívateľská príručka
i
Obsah
Navigácia............................ 22
Zobrazovanie mapy
počas navigácie........................ 22
Používanie navigačnej mapy....... 23
Zobrazenie informácií o trase ..... 24
Zobrazenie zoznamu odbočiek .. 25
Zobrazenie nasledujúcej
odbočky................................... 25
Zobrazenie náhľadu na
križovatku (Junction View)........ 26
Výber režimu výpočtu trasy......... 26
Pridanie bodu do aktívnej trasy... 26
Aktivovanie obchádzky................ 27
Zastavenie trasy.......................... 27
Informácia o myTrends™............ 28
Používanie navigačnej mapy....... 28
Doprava.............................. 30
Aktivácia predplatného................ 30
Informácie o doprave................... 30
Prijímanie dopravných
informácií.................................. 31
Informácia o Ikone dopravy......... 31
Doprava na vašej trase............... 32
ii
Zobrazenie dopravnej mapy........ 32
Hľadanie dopravných zdržaní...... 33
Pridanie predplatenia.................. 33
O ponukách a inzerátoch............ 34
Používanie funkcií nákladnej
dopravy.............................. 35
Informácia o IFTA Logging
(Záznamy IFTA)........................ 35
Informácie o prevádzkovom
čase.......................................... 38
Používanie Nástrojov........ 43
Zobrazenie informácií o aktuálnom
cieli............................................ 43
Používanie pomocníka................ 43
Informácie o ecoRoute™............. 43
Používanie Prehliadača
obrázkov................................... 47
Používanie funkcie
Svetový čas.............................. 48
Používanie GSC™...................... 48
Zachytenie snímkov obrazovky... 48
Používanie konvertora jednotiek . 48
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Obsah
Telefonovanie v režime
Hands-free.......................... 50
O párovaní prístrojov................... 50
Prijímanie hovoru........................ 52
Používanie prístroja počas
telefonického hovoru................. 52
Vytáčanie bodu záujmu............... 53
Vytáčanie čísla............................ 53
Zadanie vášho telefónneho čísla.. 53
Telefonovanie s použitím
hlasového vytáčania................. 54
Kontrolovanie stavu telefónu....... 54
Správa údajov.................... 55
Typy súborov............................... 55
O pamäťových kartách................ 55
Prenos súborov na váš počítač... 56
Vymazávanie súborov ................ 57
Resetovanie prístroja........ 58
Nastavenie systému.................... 58
Používanie hlavného menu......... 58
Pridanie profilov nákladného
vozidla alebo karavanu RV....... 60
dēzl 560 Užívateľská príručka
Navigačné nastavenia automobilu,
nákladného automobilu a RV.... 61
Nastavenia navigácie
pre chodca................................ 63
Vyberanie preferencií trasy.......... 63
Nastavenia displeja..................... 66
Nastavenie jazyka....................... 66
Zobrazenie informácií o trase ..... 66
Nastavenia Bleutooth.................. 67
Vyhýbanie sa dopravným
nehodám................................... 67
Vrátenie na pôvodné továrenské
nastavenia................................ 67
Príloha................................ 68
Výstražné ikony........................... 68
Napájacie káble........................... 69
Starostlivosť o váš prístroj........... 70
Informácie o Garmin Lock........... 71
Vymazanie Užívateľských dát..... 72
Informácie o batérii ..................... 72
Výmena poistky v napájacom
kábli vozidla.............................. 73
iii
Obsah
Demontáž prístroja, vidlice
a držiaka................................... 74
Informácia a nüMaps
Lifetime™ ................................. 75
Prehľad prístroja.......................... 75
Zakúpenie dodatočných máp...... 75
Vlastné body záujmu................... 75
Bezpečnostné kamery................. 76
Zakúpenie originálneho
príslušenstva............................. 77
Kontaktovanie technickej podpory
Garmin Product Support........... 77
Technické údaje........................... 77
Riešenie problémov..................... 78
Index................................... 80
Záručný list........................ 89
iv
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Základné informácie
Základné informácie
 VÝSTRAHA:
Pozrite si príručku Dôležité
bezpečnostné informácie a informácie o
produkte v balení výrobku pre výstrahy
o produkte a pre ďalšie dôležité
informácie.
Keď používate svoj prístroj
po prvýkrát, mali by ste vykonať
nasledujúce úlohy.
1. Namontujte prístroj (strana 1):
• Prenosný držiak
s protišmykovou podložkou
(strana 2).
• Držiak na prístrojovej doske
(strana 3).
• Externá anténa (strana 5).
2. Zaregistrujte prístoj (strana 6).
3. Skontrolujte aktualizácie:
• Aktaulizácie softvéru (strana 6).
dēzl 560 Užívateľská príručka
• Bezplatná aktualizácia mapy
(strana 7).
4. Zadajte profil nákladného vozidla
alebo karavanu RV (strana 7).
5. Zachyťte signály zo satelitov
(strana 7).
Montáž prístroja
 VÝSTRAHA
Tento výrobok obsahuje lítium-iónovú
batériu. Aby ste predišli možnosti
osobného poranenia alebo poškodenia
výrobku spôsobeného vystavením
batérie extrémnej teplote, pri odchode
z vozidla vyberte zariadenia z vozidla
alebo ho uložte mimo priameho
slnečného svetla.
Pred použitím prístroja napájaním
z batérie ju musíte najskôr nabiť.
Prístroj dēzl je variantne vybavený,
buď držiakom s protišmykovou
podložkou alebo adhéznym držiakom
pre prilepenie na prístrojovovú dosku.
1
Základné informácie
Inštalácia prenosného držiaka
s protišmykovou podložkou
Ak používate prenosný držiak
s protišmykovou podložkou, mali by
ste rešpektovať tieto pokyny.
1. Zasuňte napájací kábel vozidla
➊ do mini-USB konektora ➋
na vidlici ➌.
➌
➊
➋
➍
3. Blokovaciu páčku ➎ na základni
presuňte do odblokovanej polohy.
➎
4. Zasúvajte disk na spodku ramena
do základne dokiaľ neklikne.
5. Blokovaciu páčku presuňte do
zablokovanej polohy.
6. Spodok prístroja zasuňte do vidlice.
2. Pricvaknite vidlicu do ramena ➍.
2
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Základné informácie
7. Preklápajte zariadenie ➏ dozadu,
dokiaľ sa nepricvakne.
➏
8. Druhý koniec napájacieho kábla
zapojte do zásuvky napájania vo
vašom vozidle.
Inštalácia držiaka na
prístrojovej doske
Ak používate adhézny držiak
na prístrojovej doske, mali by ste
rešpektovať tieto pokyny.
dēzl 560 Užívateľská príručka
Inštalácia základne
UPOZORNENIE
Adhézna lepivá podložka je trvalá
a po inštalácii sa dá len veľmi ťažko
odstrániť. Ak odstraňujete adhéznu
podložku, použite čistý alkohol, aby
ste ľahšie odstránili zvyšky lepidla.
1. Zvoľte miesto montáže, kde bude
mať prístroj nezakrytý výhľad na
oblohu.
Postarajte sa, aby umiestnenie
prístroja neblokovalo výhľad
vodiča.
2. Vyčistite miesto montáže liehom.
3. Miesto montáže vysušte čistou,
suchou handričkou.
3
Základné informácie
4. Odstráňte jednu stranu lepivej
pásky z adhéznej podložky ➊.
➋
LOCK
1. Zasuňte napájací kábel vozidla
➊ do mini-USB konektora ➋ na
vidlici ➌.
➌
LOCK
➌
➊
5. Adhéznu podložku umiestnite na
spodok montážnej základne ➋.
6. Odstráňte zvyšnú ochrannú pásku.
7. Postarajte sa, aby blokovacia páčka
➌ na montážnej základni bola
pred vami, a montážnu základňu
umiestnite do polohy na čerstvo
vyčistenej ploche.
Na zaistenie účinnej väzby medzi
adhéznou podložku a montážnym
miestom, doporučujeme pred
pripevnením prístroja počkať 24 hodín.
➊
➋
➍
2. Pricvaknite vidlicu do ramena ➍.
3. Blokovaciu páčku ➎ na základni
presuňte do odblokovanej polohy.
LOCK
➎
Pripevnenie prístroja
na základňu
Pred použitím prístroja napájaním
z batérie ju musíte najskôr nabiť.
4
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Základné informácie
4. Zasúvajte disk na spodku ramena
do základne dokiaľ neklikne.
5. Blokovaciu páčku presuňte do
zablokovanej polohy.
6. Spodok prístroja zasuňte do
vidlice.
7. Preklápajte zariadenie dozadu,
dokiaľ sa nepricvakne.
8. Druhý koniec napájacieho kábla
zapojte do zásuvky napájania vo
vašom vozidle.
Pripojenie externej antény.
Upozornenie
Pred namontovaním prístoja
si pozrite príručku Dôležité
bezpečnostné informácie
a informácie o výrobku na získanie
infomrácii o zákonoch vzťahujúcich
sa na montáž prístoja na prednom
skle.
dēzl 560 Užívateľská príručka
Ak používate dopravný prijímač
v Európe, anténu dopravného prijímača
musíte pripojiť tak, aby ste mohli
prijímať dopravné informácie.
1. Externú anténu pripojte ➊ na
dopravný príjímač ➋.
➊
➋
2. Externú anténu pripevnite na čelné
sklo pomocou prísaviek.
POZNÁMKA: Na optimalizovanie
sily signálu nasmerujte externú
anténu na čelnom skle zvisle.
Samozrejeme, ak je to možné a
anténa nebude brániť výhľadu
vodiča.
5
Základné informácie
Informácia o portáli
myDashboard - Môj Panel
myDashboard je internetový portál
používaný na registráciu prístroja, na
kontrolu aktualizácií softvéru a máp, na
prístup k príručkám a ďalšej podpore.
Nastavenie myDashboard
1. Pripojte USB kábel do micro-USB
konektora ➊ na prístroji.
➊
2. Pripojte kábel USB na port USB na
vašom počítači.
3. Navštívte internetovú stránku
www.garmin.com/dashboard.
4. Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke.
Registrovanie prístroja
1. V záložke myDashboard kliknite
Teraz zaregistrovať.
2. Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke.
6
3. Uschovajte si pôvodný doklad
o kúpe alebo jeho fotokópiu na
bezpečnom mieste.
Aktualizovanie softvéru
1. Otvorte myDashboard (strana 6).
2. Ak treba, pod aktualizáciami
softvéru kliknite na Aktualizovať
teraz.
3. Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke.
nüMaps Guarantee™
S Vašim prístrojom máte nárok na
jednu bezplatnú aktualizáciu máp
v lehote 60 dní od prvého prijímania
satelitných signálov, počas jazdy
s vaším prístrojom. Ak sa zaregistrujete
telefonicky alebo čakáte dlhšie ako
60 dní potom, čo ste po prvý raz, počas
jazdy s vaším prístrojom, zachytili
satelitné signály, nemáte možnosť
využiť bezplatnú aktualizáciu mapy.
Pre viac informácií navštívte
www.garmin.com/numaps.
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Základné informácie
Aktualizácia máp
1. Otvorte myDashboard (strana 6).
2. Zaregistrujte prístoj (strana 6).
3. Ak treba pod aktualizáciami máp
kliknite na Aktualizovať teraz.
4. Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke.
Zadanie profilu
nákladného vozidla alebo
karavanu RV
 VÝSTRAHA:
Zadanie vášho profilu vozidla
nezaručuje, že charakteristiky
vášho vozidla budú zohľadnené pri
všetkých návrhoch trasy. Je vašou
povinnosťou, aby ste pri jazde mali na
pamäti výšku, dĺžku, hmotnosť vášho
vozidla a iné dôležité obmedzenia.
Pri rozhodovaniach o jazde sa vždy
podriaďujte všetkým umiestneným
dopravným značkám a stavu vozovky.
dēzl 560 Užívateľská príručka
Skôr než budete môcť pracovať
v režime TIR alebo RV, musíte zadať
profil vášho nákladného automobilu
alebo RV (Recreational Vehicle /
Rekreačné vozidlo - obytné auto,
karavan).
Pri prvom zapnutí prístroja sa zvolí
režim dopravy nákladným vozidlom.
Môžete si zvoliť Prepnúť režim, aby
ste zadali iný režim dopravy alebo
profil vozidla.
1. Keď sa objaví upozorňujúca
obrazovka, dotknite sa Súhlasím.
2. Dotknite sa Áno a zadajte profil
vášho nákladného / RV vozidla.
3. Postupujte podľa inštrukcií
na obrazovke.
Príjem signálov
zo satelitov
Skôr než sa budete môcť navigovať
pomocou vášho prístroja, musíte
prijímať dostatočný počet signálov
zo satelitov.
7
Základné informácie
Viac informácií o GPS nájdete na
www.garmin.com/aboutGPS.
1. Zapnite prístroj.
2. Ak treba, choďte von na otvorené
priestranstvo, ďalej od vysokých
budov a stromov.
Prvý príjem satelitných signálov môže
trvať niekoľko minút. Keď váš prístroj
zachytil signály zo satelitov, paličky
indikujúce silu signálu na strane
hlavného menu sú zelené
.
Keď stratí satelitné signály, paličky
zmenia farbu na červenú alebo sú
prázdne
.
Prehľad prístroja
➊
➊ Tlačidlo Zapnúť / Vypnúť
➋ štrbina pre microSD™ kartu
Nastavenie jasu
obrazovky
1. Stlačte a rýchlo uvoľnite Zapnúť.
2. Dotknite sa a ťahajte rolovaciu
lištu.
Resetovanie prístroja
Ak prístroj prestane fungovať, môžete
ho resetovať.
1. Stlačte a držte stlačené tlačidlo
Zapnúť počas 8 sekúnd, a potom
ho uvoľnite.
Prístroj sa vypne.
2. Počkajte 1 sekundu.
3. Ak je prístroj napájaný z batérie,
stlačte a uvoľnite tlačidlo Zapnúť.
➋
8
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Základné informácie
Nastavenie hlasitosti
1. Dotknite sa ikony Hlasitosť.
2. Zvoľte si možnosť:
• Posuvným bežcom pohybujte
zľava doprava a nastavte
hlasitosť.
• Dotknite sa a stlmíte všetky
zvukové výstupy.
Používanie hlavného
menu
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
dēzl 560 Užívateľská príručka
• Dotknite sa tlačidla ➊ a zvoľte
režim prepravy.
• Dotknite sa tlačidla ➋ a vyhľadajte
cieľ alebo prejazdové miesto.
• Dotknite sa tlačidla ➌ na
zobrazenie mapy.
• Dotknite sa tlačidla ➍ pre zrušenie
navigačnej trasy.
• Dotknite sa tlačidla ➎ a aktivujte
obchádzku na trase.
• Dotknite sa ➏ pre obsluhu hovoru,
keď je prístroj pripojený cez
bluetooth na kompatibilný mobilný
telefón.
Prejdite na www.garmin.com/
bluetooth a získate viac informácií
o kompatibilite.
• Dotknite sa tlačidla ➐ a nastavte
hlasitosť.
• Dotknite sa tlačidla ➑ a otvorte
menu nástrojov a nastavení.
9
Základné informácie
Používanie tlačidiel na
obrazovke
• Dotknite sa
a vráťte sa na
predchádzajúcu obrazovku.
• Dotknite sa a , aby ste videli
viac možností.
• Dotknite sa a podržte a pre
rýchlejšie rolovanie.
• Dotknite sa a hľadajte podľa
názvu.
Používanie klávesnice
na obrazovke
• Dotknite sa
pre vymazanie
znaku.
• Dotknite sa a držte
pre
vymazanie celého zadania.
• Dotknite sa
a zvoľte režim
jazyka klávesnice.
• Dotknite sa
pre zadanie
špeciálnych znakov, ako sú
interpunkčné znamienka.
• Dotknite sa
a zmeňte
zobrazenie veľkých písmen.
Pozrite sa na zmenu usporiadania
klávesnice v kapitole „Jazykové
nastavenia" (strana 66).
• Dotknite sa znaku na klávesnici
a zadajte písmeno alebo číslicu.
• Dotnknite sa
a pridajte
medzeru.
• Dotknite sa v rámci poľa, aby ste
pohli kurzorom.
10
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Základné informácie
Režim prepravy
Režim automobilu
Režim nákladného
vozidla
Režim RV (karavan)
Režim chodca
Používanie doplnkovej
(cúvacej) kamery
Ak je nainštalovaná doplnková kamera
s kompozitným výstupom videa vo
vašom vozidle, výstup z kamery sa dá
prezerať na vašom prístroji.
Pripojte kameru do konektora
video vstupu ➊ na vidlici.
Trasa sa vypočítava podľa rôžnych
kritérií, na základe vami zvoleného
režimu dopravy.
Zmena režimu dopravy
1. V hlavnom menu sa dotknite ikony
režimu prepravy.
2. Zvoľte režim.
3. Dotknite sa Uložiť.
dēzl 560 Užívateľská príručka
➊
Ak je na vstupe do prístroja
prítomný video signál, objaví sa
na displeji namiesto navigačných
údajov výstup z kamery.
11
Vyhľadávanie cieľa
Vyhľadávanie cieľa
Hľadanie adresy
POZNÁMKA:
Poradie krokov a názvy tlačidiel
uvedených nižšie môžu byť mierne
odlišné v závislosti od verzie
zabudovaných mapových dát vo vašom
prístroji.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Kam viesť? > Adresa.
2. Ak je to potrebné, zmeňte štát,
krajinu alebo provinciu.
3. Dotknite sa Hľadať všetko.
TIP: Môžete sa dotknúť Zadajte
Mesto a vyhľadať podľa
názvu mesta alebo poštového
smerovacieho čísla. Všetky
mapy neposkytujú vyhľadávanie
poštového smerovacieho čísla.
4. Zadajte názov ulice a dotknite sa
OK.
12
5. Zadajte číslo adresy (domu /
vchodu) a dotknite sa OK.
6. Ak je to potrebné, zvoľte mesto.
7. Ak je to potrebné, zvoľte adresu.
Zobrazenie cieľa na mape
Po vyhľadaní požadovaného cieľa sa
tento zobrazí v náhľadovom režime nad
mapou. Vyhľadávanie sa spúšťa vždy
z hlavnej stránky cez menu Kam viesť?.
➊
➌
➋
➍
➎
➏
• Dotknite sa ➊ a uložte cieľa do
zložky Obľúbené.
• Na niektorých modeloch sa dotknite
➊ a zavolajte zvolenú lokalitu, keď
je váš prístroj pripojený na telefón.
• Dotknite sa informačného balónika
➋ a zobrazte ďalšie informácie
o lokalite.
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Vyhľadávanie cieľa
• Dotknite sa ➌ pre priblíženie
a vzdialenie náhľadu.
• Dotknite sa ➍ pre vrátenie sa na
predchádzajúcu stranu.
• Dotknite sa a ťahajte ➎ na
prezeranie iných častí mapy.
• Dotknite sa ➏, aby ste vytvorili
trasu od aktuálnej pozície do
zvolenej lokality, ktorá môže byť
finálny cieľ alebo prejazdový
trasový bod.
Hľadanie cieľa
s použitím mapy
1. V hlavnom menu sa dotknite
Kam viesť? > Prezerať mapu.
2. Mapu môžete posúvať, zmenšovať/
zväčšovať a nakoniec ťuknite na
požadované miesto.
Vedľa lokality sa zobrazí
informačný balónik.
dēzl 560 Užívateľská príručka
Naplánovanie trasy do cieľa
1. Na mape s vyhľadaným cieľom
sa dotknite informačného balónika.
2. Dotknite sa tlačidla Choď!.
Vyhľadanie služieb NTTS
Len v niektorých oblastiach sú
k dispozícii informácie o NTTS.
Kategorizovaný katalóg Národných
dopravných a návesových služieb
(NTTS) uvádza prevádzky z odvetvia
nákladnej dopravy, ako sú opravovne
nákladných vozidiel a predajne
pneumatík.
Údaje o službách NTTS sa
periodicky aktualizujú. Na zakúpenie
príslušenstva navštívte
http://buy.garmin.com.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Kam viesť? > NTTS.
2. Zvoľte kategóriu.
3. Ak je to potrebné, zvoľte
subkategóriu.
4. Zvoľte cieľ.
13
Vyhľadávanie cieľa
Používanie služieb pri
dialničných výjazdoch
Môžete nájsť služby ako je tankovanie,
ubytovanie, zastávky nákladných
automobilov na prichádzajúcich
výjazdoch z diaľnice. Prístroj zobrazí
dostupné služby založené na režime
použitia. Informácie pri výjazde
z diaľnice sú k dispozícii iba na
riadených prístupových cestách,
napríklad medzištátnych alebo
diaľniciach.
POZNÁMKA: Informácie pri výjazde
z diaľnice nie sú k dispozícii v režime
chodec.
Tieto informácie sú dostupné len vo
vybraných mapách a oblastiach.
1. Pri navigovaní trasy, v hlavnom
menu sa dotknite Kam viesť? >
Služby pri výjazd..
2. Zvoľte si možnosť.
14
Hľadanie bodov záujmu
nákladnej autodopravy
Podrobné mapy načítané vo vašom
prístroji obsahujú body záujmu
nákladnej autodopravy, ako sú
zastávky nákladných vozidiel,
odpočívadlá a vážiace stanice.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Kam viesť? > Body záujmu >
Nákladná doprava.
2. Zvoľte kategóriu.
3. Ak je to potrebné, zvoľte
subkategóriu.
4. Zvoľte cieľ.
Nastavenie domácej
adresy
Môžete nastaviť domácu adresu pre
lokalitu, kde sa najčastejšie vraciate.
1. V hlavnom menu sa dotknite Kam
viesť? > Naviguj domov.
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Vyhľadávanie cieľa
2. Zvoľte Zadajte vlastnú adresu,
Použiť moju aktuálnu polohu,
alebo Naposledy nájdené.
Návrat na východiskovú
pozíciu
Predtým, ako môžete smerovať domov,
musíte nastaviť domácu adresu.
V hlavnom menu sa dotknite Kam
viesť? > Naviguj Domov.
Informácia o bodoch
záujmu
Podrobné mapy načítané vo vašom
prístroji obsahujú body záujmu, ako
sú reštaurácie, hotely a autoservisy.
Na vyhľadanie blízkych prevádzok
a atrakcií môžete použiť body záujmu.
Resetovanie vašej domácej
adresy
1. V hlavnom menu sa dotknite Kam
viesť? >
> Nastaviť dom.
polohu.
2. Zvoľte si možnosť.
Hľadanie cieľa pomocou
napísania názvu
1. V hlavnom menu sa dotknite Kam
viesť? > Body záujmu > Zadajte
názov.
2. Zadajte celý názov alebo jeho časť
a dotknite sa OK.
3. Zvoľte cieľ.
Editovanie informácií o vašej
domácej adrese
1. V hlavnom menu sa dotknite Kam
viesť? > Obľúbené> Domov.
2. Dotknite sa
> Upraviť.
3. Zadajte vaše zmeny.
4. Dotknite sa OK.
Vyhľadanie bodu záujmu podľa
kategórie
1. V hlavnom menu sa dotknite Kam
viesť? > Body záujmu.
2. Zvoľte kategóriu.
3. Ak je to potrebné, zvoľte
subkategóriu.
dēzl 560 Užívateľská príručka
15
Vyhľadávanie cieľa
4. Zvoľte cieľ.
Používanie fotonavigácie
Do svojho prístroja alebo na
pamäťovú kartu si môžete stiahnuť
obrázky, ktoré obsahujú informácie o
lokalite a vytvárať trasy do lokalít na
obrázkoch.
1. Pripojte svoj prístroj k počítaču
(strana 6).
2. Choďte na
http://connect.garmin.com /
photos.
3. Pri výbere a sťahovaní obrázkov
do vášho prístroja postupujte podľa
pokynov.
4. Odpojte prístroj od počítača.
5. Zapnite prístroj.
6. V hlavnom menu sa dotknite Kam
viesť? > Obľúbené > Photos.
Zobrazí sa zoznam obrázkov
s informáciami o lokalite.
7. Zvoľte obrázok.
16
Odstránenie nesprávneho
bodu záujmu
Keďvýsledky vášho hľadania obsahujú
zastaraný alebo nesprávny bod záujmu,
túto lokalitu môžete z budúcich
vyhľadávaní odstrániť.
1. Na mape lokality sa dotknite
informačného balónika.
2. Dotknite sa
> Nahlásiť chybu
> Áno.
Lokalita je odstránená z budúcich
vyhľadávaní.
Hlásenie o nesprávnom bode
záujmu
Než budete môcť nahlásiť nesprávny
bod záujmu, je potrebné ho odstrániť
z budúcich vyhľadávaní (strana 16).
1. Pripojte svoj prístroj k počítaču
(strana 6).
2. Navštívte
www.garmin.com/dashboard.
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Vyhľadávanie cieľa
3. V záložke myDashboard
kliknite na Predvoľby funkcie
myDashboard > Povoliť
anonymné spracúvanie údajov zo
zariadenia > Áno.
myDashboard zozbiera údaje z vášho
prístroja.
MyDashboard si môžete vo svojom
konte prepnúť aj do slovenčiny potom sa vám bude zobrazovať táto
položka ako môj Panel
Zmena oblasti vyhľadávania
Váš prístroj automaticky hľadá miesta
v blízkosti vašej aktuálnej lokality.
Môžete tiež hľadať miesto v blízkosti
iného mesta, v blízkosti posledného
cieľového miesta alebo v blízkosti
obľúbenej destinácie.
1. V hlavnom menu sa dotknite Kam
viesť? >
> Blízko.
2. Zvoľte si možnosť.
3. Dotknite sa Uložiť.
dēzl 560 Užívateľská príručka
Ohodnotenie bodu záujmu
Keď je to dostupné, môžete zobraziť
a zmeniť hviezdičku hodnotenia bodu
záujmu.
1. Na mape lokality sa dotknite
informačného balónika.
Ak je to dostupné, pod adresou
lokality sa zobrazia hviezdičky
hodnotenia.
2. Dotknite sa hviezdičiek a hodnoťte
bod záujmu.
Na vašom prístroji sa aktualizuje
hodnotenie bodu záujmu hviezdičkami.
Vyhľadanie miesta
vášho posledného
zaparkovania.
V hlavnom menu sa dotknite Kam
viesť? > Parkovisko > Posledný
bod.
17
Vyhľadávanie cieľa
Zobrazenie zoznamu
nedávno nájdených cieľov
Váš prístroj uchováva posledných
50 cieľov, ktoré ste našli.
V hlavnom menu sa dotknite Kam
viesť? > Naposledy nájdené
Vymazanie zoznamu nedávno
nájdených cieľov
V hlavnom menu sa dotknite Kam
viesť? > Naposledy nájdené>
> Vynulovať > Áno.
Obľúbené položky
Vo vašich obľúbených položkách si
môžete ukladať ciele, aby ste ich mohli
rýchlo nájsť a vytvoriť k nim trasy.
Vaša domáca adresa je tiež uložená
v obľúbených položkách.
Uloženie vašeho aktuálneho
cieľa medzi Obľúbené
1. Na mape sa dotknite ikony vozidla.
2. Dotknite sa Uložiť.
18
3. Zadajte názov.
Miesto je uložené v Obľúbených.
Ukladanie cieľov do
Obľúbených položiek
1. Vyhľadajte cieľ (strana 12).
2. Na stránke Choď! sa dotknite
> Uložiť > OK.
Vyhľadávanie obľúbených
cieľov
1. V hlavnom menu sa dotknite Kam
viesť? >Obľúbené.
2. Ak je to potrebné, zvoľte kategóriu.
3. Zvoľte cieľ.
Editovanie obľúbených cieľov
1. V hlavnom menu sa dotknite Kam
viesť? > Obľúbené.
2. Zvoľte kategóriu.
3. Zvoľte obľúbený cieľ.
4. Dotknite sa informačného balónika.
5. Dotknite sa
> Upraviť.
6. Zvoľte si možnosť:
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Vyhľadávanie cieľa
• Dotknite sa Názov.
• Dotknite sa Telefénne číslo .
• Dotknite sa Kategórie a zadajte
názov kategórie pre Obľúbenú
položku.
POZNÁMKA: Kategórie
sa objavia v prípade, že
prístroj obsahuje najmenej
12 obľúbených položiek.
• Dotknite sa Zmeniť fotografiu
a snímok uložte do Obľúbenej
položky.
• Dotknite sa Zmena mapového
symbolu a zmeňte používaný
symbol na označenie obľúbenej
položky na mape.
7. Editujte informácie.
8. Dotknite sa OK.
Vymazanie Obľúbených
položiek
1. V hlavnom menu sa dotknite Kam
viesť? > Obľúbené.
2. Ak je to potrebné, zvoľte kategóriu.
dēzl 560 Užívateľská príručka
3. Zvoľte obľúbený cieľ.
4. Dotknite sa > Vymazať > Áno.
Zadávanie súradníc
Ak poznáte zemepisné súradnice
vášho cieľa, môžete použiť svoj
prístroj na navigáciu do cieľa
s použitím súradníc zemepisnej šírky
a dĺžky. Toto môže byť obzvlášť
užitočné pri hre geocaching.
1. V hlavnom menu sa dotknite Kam
viesť? > Súradnice.
2. Dotknite sa poľa na zadanie údajov
zemepisnej dĺžky a šírky.
3. Dotknite sa Zobraziť na mape.
Zmena formátu súradníc mapy
1. V hlavnom menu sa dotknite Kam
viesť? > Súradnice >
Formát.
2. Zvoľte formát.
19
Plánovanie trasy
Plánovanie trasy
Na vytvorenie a uloženie cesty
s viacerými cieľmi alebo vloženými
prejazdovými bodmi môžete použiť
Plánovač ciest.
1. V hlavnom menu sa dotknite Kam
viesť? > Plánovač cesty.
2. Dotknite sa .
3. Zvoľte Štartovacia poloha.
4. Vyhľadajte štartovaciu polohu
(strana 12).
5. Dotknite sa Vybrať.
6. Dotknite sa na pridanie ďalších
cieľov.
7. Dotknite sa Ďalší.
8. Zadajte názov a dotknite sa OK.
9. Dotknite sa Mapa na zobrazenie
trasy na mape.
20
Časový rozvrh trasy
Plánovanie trasy vám umožnuje
stanovenie času odchodu a trvanie
cesty.
1. V hlavnom menu sa dotknite Kam
viesť? > Plánovač cesty.
2. Zvoľte trasu.
3. Zvoľte si miesto
4. Dotknite sa Čas odchodu alebo
Čas príchodu.
5. Zvoľte dátum a čas.
6. Dotknite sa Uložiť.
7. Dotknite sa Trvanie.
8. Zvoľte si dĺžku času, ktorý strávite
v cieli.
9. Dotknite sa Uložiť.
10. Ak je nutné, opakujte kroky 3-9 pre
každý cieľ.
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Plánovanie trasy
Navigovanie po uloženej
trase
1. V hlavnom menu sa dotknite Kam
viesť? > Plánovač cesty.
2. Zvoľte uloženú trasu.
3. Dotknite sa Choď!.
Editovanie uloženej trasy
1. V hlavnom menu sa dotknite Kam
viesť? > Plánovač cesty.
2. Zvoľte uloženú trasu.
3. Dotknite sa .
4. Zvoľte si možnosť:
• Dotknite sa Premenovať cestu
na editovanie názvu cesty.
• Dotknite sa Upraviť ciele
pre pridanie alebo vymazanie
lokalít.
• Dotknite sa Vymazať cestu .
dēzl 560 Užívateľská príručka
• Dotknite sa Optimalizovať
poradie na usporiadanie cieľov
vašej cesty v najefektívnejšom
poradí.
Nastavenie simulovaného
cieľa - virtuálnej polohy
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastav > Systém >
Simulácia GPS > Zapnúť.
2. V hlavnom menu sa dotknite Kam
viesť? > Prezerať mapu.
3. Dotknite sa oblasti na mape.
4. Dotknite sa
> Nastavenie
polohy.
Simulácia trasy
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastav > Systém >
Simulácia GPS > Zapnúť.
2. Vyhľadajte cieľ (strana 12).
3. Dotknite sa Choď! > Áno.
21
Navigácia
Navigácia
Zobrazovanie mapy
počas navigácie
upozornenie
Ikona funkcie limitu rýchlosti je
len informatívna a nenahrádza
zodpovednosť vodiča, aby dodržiaval
všetky značky obmedzenej rýchlosti
a pri jazde používal bezpečný
úsudok. Garmin nebude zodpovedať
za žiadne pokuty alebo predvolania,
ktoré môžete dostať, ak nedodržíte
všetky platné dopravné predpisy
a značky.
Vaša trasa je vyznačená fialovou
čiarou. Šachovnicová zástavka
označuje váš cieľ.
Počas vašej cesty vás váš prístroj
vedie k vášmu cieľu hlasovými
pokynmi, šípkami na mape a pokynmi
v hornej časti mapy. Ak sa odchýlite
22
od pôvodnej trasy, váš prístroj znovu
prepočíta trasu a poskytne nové
pokyny.
Ak cestujete po hlavných cestách,
môže sa objaviť ikona aktuálneho
obmedzenia rýchlosti.
Na základe konfiguračných údajov
nákladného vozidla a platných
právnych predpisov pre štát alebo
provinciu sa v režime Truck môžu
objaviť obmedzenia rýchlosti pre
nákladné automobily.
Keď idete v režime TIR alebo RV,
môže zaznieť tón a môže sa
zobraziť hlásenie, ktoré naznačí, že
vhodnosť tohto nákladného vozidla
pre danú vozovku je neznáma. Vždy sa
podriaďujte umiestneným dopravným
značkám a rešpektujte predpisy.
POZNÁMKA: Obmedzenia rýchlosti
nákladných automobilov nie sú
k dispozícii pre všetky oblasti.
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Navigácia
Používanie mapy počas
navigácie
➊
➍
➐
➋
➌
➎
➑
➏
➒
➓
• Dotknite sa ➊ na zobrazenie
nasledujúceho odbočenia.
Indikátor odbočenia vám tiež
oznámi, v ktorom jazdnom
pruhu by ste mali byť, aby ste
sa pripravili na váš nasledujúci
manéver, keď bude treba.
• Dotknite ➋ sa pre zobrazenie
zoznamu odbočení.
• Dotknite sa ➌ pre priblíženie
a vzdialenie náhľadu.
• Dotknite sa ➍ na zobrazenie
doplňujúcich informácii, keď bude
treba (strana 68).
dēzl 560 Užívateľská príručka
• Dotknite sa ➎ na zobrazenie
informácii o cieli.
• Dotknite sa a ťahajte ➏ na
prezeranie iných častí mapy.
• Dotknite sa ➐ na návrat do
hlavného menu.
• Dotknite sa a podržte ➐ na návrat
z ľubovoľnej obrazovky do
hlavného menu.
• Dotknite sa ➑ pre zobrazenie
iného dátového poľa.
• Dotknite sa ➒ na zobrazenie
informácií o trase.
• Dotknite sa ➓ a zmeňte údaj
o obmedzení rýchlosti, ak ikona
obmedzenej rýchlosti, zobrazená
na mape, je nesprávna.
Obmedzenie rýchlosti nákladného
vozidla sa objaví vtedy, keď je
dostupné.
23
Navigácia
Zobrazenie informácii
o trase
Strana s informáciami o trase
zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť
a poskytuje užitočné štatistiky o vašej
trase.
TIP: Ak robíte časté zastávky,
ponechajte váš prístroj zapnutý, aby
mohol presne merať ubehnutý čas
počas cesty.
Na mape sa dotknite poľa
Rýchlosť.
24
Resetovanie informácií o trase
1. Na mape sa dotknite poľa
Rýchlosť > .
2. Zvoľte si možnosť:
• Keď sa aktívne nenavigujete po
trase, dotknite sa Vynulovať
všetko na zresetovanie každého
dátového poľa na stránke,
okrem merača rýchlosti.
• Dotknite sa Vynulovať trasové
dáta pre resetovanie informácií
traťového počítača.
• Dotknite sa Vynul. max.
rýchlosť pre resetovanie
maximálnej rýchlosti.
• Dotknite sa Vynulovať trasu
B na resetovanie počítadla
prejdených kilometrov B.
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Navigácia
Zobrazenie zoznamu
odbočiek
Zobrazenie ďalšej
odbočky
Keď navigujete po trase, môžete
zobraziť všetky odbočky na celej vašej
trase a vzdialenosť medzi odbočkami.
Než budete môcť zobraziť údaje
o ďalšej odbočke, musíte byť na trase
a mať aktívnu navigáciu na určitý cieľ.
1. Na mape sa dotknite textovej lišty
v úplne hornej časti mapy.
Nasledujúca odbočka zobrazí odbočku
na mape, vzdialenosť a čas, ktorý vám
zostáva, než prídete k ďalšej odbočke.
Na Mapovej stránke sa dotknite
.
2. Zvoľte si možnosť:
• Dotknite sa odbočenia
v zozname, aby ste zobrazili
informácie o ďalšom odbočení.
• Dotknite sa
> Mapa aby ste
prehľadne zobrazili celú trasu
na mape.
dēzl 560 Užívateľská príručka
25
Navigácia
Prezeranie pohľadu
na križovatku
Predtým, než budete môcť zobraziť
pohľad na ďalšiu križovatku, musíte
byť na trase a mať aktivovanú
navigáciu na určitý cieľ.
Na niektorých modeloch prístroja,
pohľad na križovatku aj zobrazí
pohľad na vybrané dôležité blížiace sa
križovatky a pokyn, v ktorom jazdnom
pruhu by ste mali ísť.
POZNÁMKA: Pohľad na križovatku
nie je dostupný pre všetky križovatky.
Na Mapovej stránke sa dotknite
.
26
Výber režimu výpočtu
trasy
Predtým, než si zvolíte režim výpočtu
trasy, musíte nastaviť prístroj tak, aby
vás na to vyzval (strana 64).
1. Vyhľadajte cieľ (strana 12).
2. Zvoľte alebo .
Pridanie jedného
prejazdového bodu do
aktívnej trasy
POZNÁMKA: V režime chodec
nemôžete pridať bod do trasy.
1. Počas navigovania po trase
sa dotknite a vráťte sa do
hlavného menu.
2. Dotknite sa Kam viesť?.
3. Vyhľadajte cieľ (strana 12).
4. Dotknite sa Choď!.
5. Dotknite sa Pridať k aktívnej
ceste.
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Navigácia
6. Dotknite sa vybranej lokality
ťahanim ich môžete usporiadať do
požadovaného poradia, potom sa
dotknite OK.
Vykonanie obchádzky
Počas navigovania po trase môžete
použiť obchádzky, aby ste sa vyhli
náhlym prekážkam, ako sú dopravné
zápchy alebo zóny vo výstavbe. Ak
sú aktivované Rozšírené obchádzky,
môžete si zvoliť konkrétnu vzdialenosť
alebo cestu, aby ste sa im vyhli (strana
65).
1. Počas navigovania po trase sa
dotknite a vráťte sa do hlavného
menu.
2. Dotknite sa Obchádzka.
3. Ak je to potrebné, zvoľte možnosť:
• Na vyhnutie sa úseku o dĺžke
0,5 km, zvoľte Ďalšie 0.5 km
na trase.
• Na vyhnutie sa o dĺžke 2 km,
zvoľte Ďalšie 2 km na trase.
dēzl 560 Užívateľská príručka
• Na vyhnutie sa o dĺžke 5 km,
zvoľte Ďalšie 5 km na trase.
• Pri voľbe konkrétnej cesty,
ktorej sa chcete vyhnúť, stlačte
Obchádzka podľa ciest na
trase.
Ak je trasa, po ktorej aktuálne idete,
jediná rozumná možnosť, prístroj
nemusí alternatívnu obchádzku
vypočítať.
Zastavenie navigovania
po aktívnej trase
Počas navigovania po trase sa
dotknite
> Stop.
27
Navigácia
Informácia o myTrends™
Potom, čo ste uložili do obľúbených
položiek vaše často navštevované
cieľové miesta, myTrends zareaguje,
keď do týchto aktivujete navigáciu. Po
ukončení nahrávania jazdných schém,
myTrends na mape zobrazí trasu a na
navigačnej lište predpokladaný čas
príchodu.
Nastavenie myTrends
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastav > Navigácia.
2. Zvoľte si možnosť: Automobil,
TIR, alebo RV.
3. Dotknite sa nüRoute > myTrends
> Zapnuté.
4. Uložte cieľ do obľúbených
položiek (strana 17).
5. So zapnutým prístrojom, aspoň
trikrát cestujte do obľúbeného
cieľa.
28
6. Keď sa na navigačnej lište zobrazí
informácia myTrends, dotknite sa
jej a pozrite si informáciu o trase.
Používanie navigačnej
mapy pre chodca
V režime Chodec sa vaša trasa zobrazí
na dvojrozmernej mape.
➊
➌
➋
➊
➍
• Dotýkajte sa ➊ na prepínanie
medzi úsekmi cesty.
• Dotknite sa ➋ na zobrazenie
priebehu trasy.
• Dotýkajte sa ➌ na vycentrovanie
mapy s vašou aktuálnou polohou.
• Dotýkajte sa ➍ na priblíženie
a vzdialenie náhľadu.
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Navigácia
Možnosti verejenej dopravy
Ak máte nainštalované mapy
cityXplorer, váš prístroj vypočíta trasu,
ktorá používa kombináciu možností
verejnej dopravy, ako je jazda
autobusom alebo metrom, a chôdze.
Mapy cityXplorer nie sú zahrnuté
v dodávke prístroja. Pozrite si
http://my.garmin.com na zakúpenie
máp cityXplorer.
Žlté ikony označujú metódu navigácie
použitú v každej časti trasy. Napríklad,
keď vidíte , nastúpte na autobus
v tomto bode trasy.
Čierne bodky na mape sú zástavky
mestskej dopravy na vašej trase.
POZNÁMKA: Počas kráčania po
chodeckej trase môžete obmedziť
vzdialenosť chôdze (strana 63).
dēzl 560 Užívateľská príručka
29
Doprava
Dopravné informácie
UPOZORNENIE
Spoločnosť Garmin nie je
zodpovedná za presnosť alebo
aktuálnosť dopravných informácií.
V niektorých oblastiach nie sú
k dispozícii informácie o doprave
Prístroj môže prijímať dopravné
informácie na kanáli dopravných správ
v pásme FM(TMC), ktorý poskytuje
aktuálne informácie o dopravných
nehodách a stavebnej činnosti na ceste.
Niektoré modely sa predávajú v balení
s dopravným prijímačom FM TMC,
káblom napájania z vozidla, a majú
predplatený príjem dopravných správ
na dobu ich životnosti.
Informácie o dopravných prijímačoch
a o oblastiach pokrytia nájdete na
www.garmin.com/traffic.
30
Aktivácia predplatného
Predplatné, zahrnuté do vášho
dopravného prijímača FM, nemusíte
aktivovať. Predplatné sa aktivuje
automaticky potom, ako váš prístroj
získa satelitné signály automaticky
počas prijímania dopravných signálov
od poskytovateľa platenej služby.
Dopravný prijímač
➊
➊
➋
➌
➍
➎
➋
➌ ➍
➎
Mini-USB konektor
Konektor externej antény
Interná anténa
Dióda LED napájania
Adaptér napájania z vozidla
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Doprava
Prijímanie dopravných
informácií
Keď sa prijímač nachádza v okruhu
pokrytia vysielača dopravy, váš
prístroj začne zobrazovať dopravné
informácie.
Dopravný prijímač a prístroj musia byť
vo frekvenčnom rozsahu vysielača FM,
ktorý vysiela dopravné informácie.
1. Pripojte dopravný prijímač na
externý zdroj energie.
2. Pripojte dopravný prijímač
k prístroju.
POZNÁMKA: Vyhrievané
(metalizované) okná vozidiel môžu
znížiť výkon dopravného prijímača.
dēzl 560 Užívateľská príručka
O ikonách Doprava
Keď prijímate dopravné informácie, na
mape sa zobrazí ikona dopravy. Farba
ikony dopravy sa mení, aby indikovala
závažnosť podmienok dopravy.
Farba
Zelená
Závažnosť Význam
Nízká
Doprava
prúdi voľne.
Žltá
Stredná
Doprava sa
pohybuje,
ale je tam
zdržanie. Je
tam mierna
dopravná
zápcha.
Červená Vysoká
Doprava
sa nehýbe
alebo sa
hýbe len
veľmi
pomaly. Je
tam veľké
zdržanie.
31
Doprava
Doprava na vašej trase
 Pozor
Ak zvolíte možnosť prepočítania
trasy, keď sa navigujete v režime
TIR, prepočítaná trasa môže zahŕňať
cesty, ktoré neboli overené, či sú
prístupné pre nákladné vozidlá. Mali
by ste používať opatrnosť, dobrý
úsudok a podriaďovať sa všetkým
značkám a nariadeniam.
Pri výpočte vašej trasy skúma prístroj
aktuálnu premávku a automaticky
optimalizuje trasu na čo najkratší
čas. Ak nastanú výrazné zdržania na
vašej trase počas navigovania, prístroj
automaticky znovu prepočíta trasu. Ak
neexistujú lepšie alternatívne cesty,
je dosť pravdepodobné, že vás môže
nasmerovať cez hustú premávku.
32
Manuálne vyhnutie sa hustej
premávke na vašej trase
1. Na Mapovej stránke sa dotknite .
2. Dotknite sa Premávka na ceste.
3. Dotknite sa šípok na zobrazenie
ďalších dopravných zdržaní na
vašej trase, ak je to potrebné.
4. Dotknite sa
> Vyhnúť sa.
Zobrazenie dopravnej
mapy
Dopravná mapa zobrazuje farebne
kódované dopravné toky a zdržania na
cestách v blízkosti.
1. Na Mapovej stránke sa dotknite .
2. Dotknite sa Dopravná mapa na
zobrazenie dopravných obmedzení
a nehôd na mape.
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Doprava
Hľadanie dopravných
obmedzení
1. Na Mapovej stránke sa dotknite .
2. Dotknite sa Zoznam obmedzení
na zobrazenie zoznamu ciest
s dopravným zdržaním.
3. Na zobrazenie zdržaní na ceste sa
dotknite položky v zozname.
4. Ak je tam viac ako jedno zdržanie,
dotknite sa šípok pre zobrazenie
ďalších zdržaní.
Pridanie predplatného
Dopravné predplatné si môžete zakúpiť
pre iné oblasti alebo krajiny.
5. Choďte na
www.garmin.com/fmtraffic
na zakúpenie predplatného
a získanie 25-znakového kódu.
6. Na prístroji sa dotknite Ďalší.
7. Zadajte kód.
8. Dotknite sa OK.
Kód predplatného dopravných
informácií sa nemôže opakovane
použiť. Vždy, keď obnovujete svoju
službu, musíte dostať nový kód. Ak
vlastníte viac dopravných prijímačov
FM, musíte získať nový kód pre každý
prijímač.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastav > Doprava.
2. Ak je potrebené, dotknite sa
Predplatné.
3. Dotknite sa .
4. Zapíšte si ID jednotky dopravného
prijímača FM.
dēzl 560 Užívateľská príručka
33
Doprava
O ponukách a inzerátoch
Ak balík vášho prístroja obsahuje
dopravný prijímač, dostanete ponuky
a kupóny vzťahujúce sa na lokalitu.
Dopravné informácie založené na
inzerátoch a reklame sú k dispozícii
len v Severnej Amerike.
Aby mohol dopravný prijímač prijímať
dopravné informácie založené na
inzerátoch a reklame, musí byť
pripojený na externé napájanie
a musíte byť v oblasti pokrytia.
Pozrite si naše vyhlásenie o ochrane
súkromia na stránke
www.garmin.com/products/privacy
kde sú dôležité informácie o ochrane
osobných údajov.
POZNÁMKA: Vo všetkých oblastiach
táto funkcia nie je dostupná.
Zobrazenie ponúk
 POZOR
Nepokúšajte sa zapisovať kódy
kupónov za jazdy.
1. Zvoľte ponuku, ktorá sa zobrazí na
obrazovke, a vyhľadajte najbližšiu
lokalitu so vzťahom k tejto ponuke.
2. Ak ponuka obsahuje ikonu,
dotknite sa ikony na mape lokality,
aby ste prijali kód kupónu.
3. Zapíšte si tento kód a prezentujte
sa ním po príchode na miesto.
Zobrazenie zoznamu ponúk
V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Ponuky.
Deaktivovanie dopravy a ponúk
Pred deaktivovaním ponúk musíte
deaktivovať dopravu.
V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastav > Doprava >
Vypnuté.
34
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Používanie funkcií nákladnej dopravy
Používanie funkcií
nákladnej dopravy
Informácia o IFTA
Logging (Záznamy IFTA)
Môžete používať IFTA Logging na
archiváciu údajov potrebných pre
dokumentáciu International Fuel Tax
Agreement, ako sú údaje o nákupe
pohonných hmôt a precestovaných
kilometroch.
Predtým, než budete môcť použiť
IFTA Logging (záznamy IFTA), musíte
byť v režime TIR (strana 11).
POZNÁMKA:
Táto funkcia je dostupná len vo
vybraných oblastiach.
dēzl 560 Užívateľská príručka
Zadávanie údajov o pohonných
hmotách
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > IFTA Logging > Pri
čerpadle PHM.
2. Zadajte cenu paliva za galón.
3. Dotknite sa poľa Palivo.
4. Zadajte čiastku za nakúpené palivo.
5. Ak je to potrebné, zvoľte možnosť:
• Na zaznamenanie množstva sa
dotknite Litre > Uložiť.
• Na zaznamenanie množstva,
dotknite sa Galóny > Uložiť.
6. Ak je to potrebné, zvoľte
zaškrtávacie pole S DPH
35
Používanie funkcií nákladnej dopravy
7. Dotknite sa Ďalší.
8. Zvoľte predajcu, od ktorého ste
kúpili palivo.
9. Zvoľte predajcu paliva.
10. Dotknite sa Uložiť.
Používanie záznamov o palive
Predtým, než budete môcť použiť
IFTA Logging (záznamy IFTA), musíte
byť v režime TIR (strana 11).
POZNÁMKA: Vo všetkých oblastiach
táto funkcia nie je dostupná.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > IFTA Logging >
Záznamy o palive.
2. Ak je to potrebné, zvoľte nákladné
vozidlo.
3. Ak je to potrebné, zvoľte kvartál.
4. Zvoľte záznam
5. Zvoľte si možnosť:
• Dotknite sa poľa na editovanie
informácie.
36
• Dotknite sa > Áno na
vymazanie záznamu.
Prezeranie a exportovanie
výkazu jázd pre jednotlivé
krajiny.
Súhrnná informácia histórii jazdy
obsahuje údaje pre každý štát alebo
provinciu, v ktorom sa vaše vozidlo
pohybovalo v priebehu každého
štvrťroka. Tieto informácie sú k
dispozícii len vo vybraných oblastiach.
Predtým, než budete môcť použiť
IFTA Logging (záznamy IFTA), musíte
byť v režime TIR (strana 11).
POZNÁMKA: Vo všetkých oblastiach
táto funkcia nie je dostupná.
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Používanie funkcií nákladnej dopravy
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > IFTA Logging >
Trasový výkaz.
2. Ak je to potrebné, zvoľte nákladné
vozidlo.
3. Ak je to potrebné, zvoľte kvartál.
4. Na exportovanie súhrnných
informácií o súdnej príslušnosti,
dotknite sa
> Export > OK.
Prístroj exportuje zhrnutie do
súboru CSV a uloží ho v priečinku
Reporty v pamäti prístroja.
Používanie Správ o jazde.
Predtým, než budete môcť použiť
IFTA Logging (záznamy IFTA), musíte
byť v režime TIR (strana 11).
POZNÁMKA: Vo všetkých oblastiach
táto funkcia nie je dostupná.
dēzl 560 Užívateľská príručka
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > IFTA Logging >
Správa o jazde.
2. Ak je to potrebné, zvoľte nákladné
vozidlo.
3. Ak je to potrebné, zvoľte kvartál.
4. Zvoľte správu.
5. Zvoľte si možnosť:
• Dotknite sa
> Vymazať,
a dotknite sa zaškrtávacieho
políčka na vymazanie mapy.
• Dotknite sa
> Kombinuj,
a dotknite sa zaškrtávacích
políčok na kombinovanie správ.
• Dotknite sa
> Export >
OK.
Prístroj exportuje zhrnutie
do súboru CSV a uloží ho
v priečinku Reports v pamäti
prístroja.
37
Používanie funkcií nákladnej dopravy
Prezeranie exportovaných
súhrnných informácií o výkaze
jázd a správ o trase
UPOZORNENIE
Ak nepoznáte účel súboru,
nevymažte ho. Pamäť vášho prístroja
obsahuje dôležité systémové súbory,
ktoré by nemali byť vymazané.
1. Pripojte prístroj k počítaču
(strana 6).
2. Otvorte mechaniku alebo zložku
“Garmin” a otvorte priečinok
Reports.
3. Otvorte priečinok IFTA.
4. Otvorte súbor CSV.
Informácie
o prevádzkovom čase
UPOZORNENIE
Aj keď je tento prístroj
aktivovaný na záznam informácie
o prevádzkových hodinách, tento
38
prístroj NIE je schválený ako
náhrada za záznam v papierovom
denníku alebo inom elektronickom
zariadení podľa nariadení Federal
Motor Carrier Safety Administration
(Federálna správa bezpečnosti
dopravcov motorovými vozidlami).
Vodiči by mali dodržiavať všetky
platné federálne aj štátne požiadavky
na záznam prevádzky vozidla a
správania vodiča.
Záznam o prevádzkových hodinách
môžete použiť na evidenciu
pracovného času, ktorá vám pomôže
zabezpečiť súlad s bezpečnostnými
predpismi.
Predtým, než budete môcť použiť
informácie o prevádzkových hodinách,
musíte byť v režime TIR (strana 11),
a musíte vytvoriť profil vodiča
(strana 40).
POZNÁMKA: Vo všetkých oblastiach
táto funkcia nie je dostupná.
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Používanie funkcií nákladnej dopravy
Zaznamenanie vášho statusu
služby
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Prevázkový čas.
2. Zvoľte vodiča > Pracovný režim.
3. Zvoľte si možnosť:
• Dotknite sa Mimo služby na
zaznamenanie času, keď ste
mimo služby.
• Dotknite sa Spánok na
zaznamenanie času, keď
odpočívate v lehátku.
• Dotknite sa Jazda na
zaznamenanie času, keď riadite
obchodné vozidlo v prevádzke.
• Dotknite sa Pohotovosť na
zaznamenanie času, keď ste v
službe, ale nevediete obchodné
vozidlo.
4. Dotknite sa Uložiť.
dēzl 560 Užívateľská príručka
Používanie záznamov o jazde
Predtým, než budete môcť použiť
informácie o prevádzkových hodinách,
musíte byť v režime TIR (strana
11), a musíte vytvoriť profil vodiča
(strana 40).
POZNÁMKA: Vo všetkých oblastiach
táto funkcia nie je dostupná.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Prevázkový čas.
2. Zvoľte vodiča > Zobraziť
záznam.
3. Zvoľte si možnosť:
• Dotknite sa poľa s dátumom
a dotýkajte sa rôznych dátumov
na zobrazenie.
• Dotknite sa stavovej lišty
a zobrazte detaily.
• Dotknite sa mriežky a dotknite
sa poľa na editovanie
informácie.
39
Používanie funkcií nákladnej dopravy
2. Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke.
• Dotknite sa na zobrazenie
informácií o porušení
predpisov.
Riadiaca informácia o vodičovi
Informácia o vodičoch
Viacerí vodiči môžu používať
rovnaké zariadenie na sledovanie
prevádzkových hodín.
Predtým, než budete môcť použiť
informácie o prevádzkových hodinách,
musíte byť v režime TIR (strana 11).
Ak budete pracovať pre viac ako
jedného dopravcu v období 24 hodín,
musíte zaznamenať každého dopravcu.
Musíte zaznamenať časové pásmo
vášho domáceho terminálu, aj keď
prechádzate inými časovými pásmami.
POZNÁMKA: Vo všetkých oblastiach
táto funkcia nie je dostupná.
Pridávanie vodičov
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Prevázkový čas >
40
.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Prevázkový čas.
2. Zvoľte vodiča > Informácia o
vodičovi.
3. Zvoľte si možnosť:
• Dotknite sa poľa na editovanie
informácie.
• Dotknite sa
> Vymazať
vodiča > Áno na vymazanie
záznamu o vodičovi.
Pridanie zásielok
Predtým, než budete môcť použiť
informácie o prevádzkových hodinách,
musíte byť v režime TIR (strana
11), a musíte vytvoriť profil vodiča
(strana 40).
POZNÁMKA: Vo všetkých oblastiach
táto funkcia nie je dostupná.
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Používanie funkcií nákladnej dopravy
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Prevázkový čas.
2. Zvoľte vodiča > Spravuj zásielky.
>
3. Dotknite sa Referenčné číslo,
zadajte referenčnú informáciu,
a dotknite sa OK.
TIP: Referenčné číslo je číslo
dokumentu o zásielke alebo názov
firmy a skupiny, ktorej zásielku
prepravujete.
4. Ak je to potrebné, dotknite sa
Začiatok prepravy, a dotknite sa
dátumu, kedy služba začína.
5. Ak je to potrebné, dotknite sa
Koniec prepravy a dotknite sa
dátumu, kedy služba končí.
6. Dotknite sa Uložiť.
dēzl 560 Užívateľská príručka
Spravovanie zásielok
Predtým, než budete môcť použiť
informácie o prevádzkových hodinách,
musíte byť v režime TIR (strana 11),
a musíte vytvoriť profil vodiča (strana
40).
POZNÁMKA: Vo všetkých oblastiach
táto funkcia nie je dostupná.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Prevázkový čas.
2. Zvoľte vodiča > Spravuj zásielky
3. Zvoľte zásielku.
4. Zvoľte si možnosť:
• Dotknite sa poľa na editovanie
informácie.
• Dotknite sa
> Vymazať
zásielku > Áno a vymažete
zásielku.
41
Používanie funkcií nákladnej dopravy
Exportovanie záznamov o jazde
Predtým, než budete môcť použiť
informácie o prevádzkových hodinách,
musíte byť v režime TIR (strana 11),
a musíte vytvoriť profil vodiča
(strana 40).
POZNÁMKA: Vo všetkých oblastiach
táto funkcia nie je dostupná.
1. V hlavnom menu sa Nástroje >
Prevázkový čas.
2. Zvoľte vodiča > Exportuj
záznam.
3. Pokiaľ je to nutné, zadajte číslo
vášho ťahača, VIN ťahača a číslo
návesu .
4. Ak je to potrebné, zvoľte záznam
na exportovanie.
5. Ak je to potrebné, zvoľte miesto na
exportovanie záznamu.
Prístroj exportuje záznam do súboru CSV
a uloží ho v priečinku Reports v pamäti
prístroja alebo na pamäťovú kartu.
42
Prezeranie exportovaných
záznamov o jazde
UPOZORNENIE
Ak nepoznáte účel súboru,
nevymažte ho. Pamäť vášho prístroja
obsahuje dôležité systémové súbory,
ktoré by nemali byť vymazané.
1. Pripojte prístroj k počítaču
(strana 6).
2. Zvoľte si možnosť:
• Na prezeranie záznamov
na vašom prístroji otvorte
mechaniku alebo zložku
“Garmin” a otvorte priečinok
Reports.
• Na prezeranie záznamov na
vašej pamäťovej karte, otvorte
mechaniku alebo zložku
pamäťovej karty a otvorte
priečinok Garmin.
3. Otvorte priečinok HOSExports.
4. Otvorte súbor CSV.
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Používanie nástrojov
Používanie nástrojov
Zobrazenie informácií
o aktuálnej lokalite
Použite fuknciu Kde som? na
zobrazenie informácií o vašej aktuálnej
polohe. Táto vlastnosť je užitočná,
ak potrebujete oznámiť svoju polohu
záchranárom.
V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Kde som?.
Vyhľadanie blízkych služieb
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Kde som?.
2. Dotknite sa Nemocnice, Policajné
Stanice alebo Palivo pre
zobrazenie najbližších objektov
zvolenej kategórie.
dēzl 560 Užívateľská príručka
Používanie pomocníka
V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nápoveda pre
zobrazenie informácií o používaní
prístroja.
Vyhľadávanie tém pomocníka
V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nápoveda > .
Informácie o ecoRoute™
(Pre prístroj v režime Automobil)
Funkcia ecoRoute počíta hospodárenie
s palivom vášho vozidla, znečistenie
emisiami a cenu spotrebovaného
i plánovaného paliva do zvolenej
destinácie a ponúka nástroje na
zníženie spotreby paliva.
Údaje poskytované funkciou
ecoRoute sú len odhady. Údaje nie sú
v skutočnosti čítané z vášho vozidla.
Pre získanie presnejších palivových
správ pre vaše špecifické vozidlo
a jazdné návyky funkciu ecoRoute
skalibrujte (strana 44).
43
Používanie nástrojov
POZNÁMKA: ecoRoute je
k dispozícii len v režime Automobil.
Používanie ecoRoute
1. Z hlavného menu zvoľte Nástroje
> ecoRoute.
2. Ak ste k tomu vyzvaní, zadajte
informácie o palive a výkone
v kilometroch.
Keď prvýkrát používate funkciu
ecoRoute, musíte zadať informácie
o vozidle.
Kalibrovanie hospodárenia
s palivom
Kalibrujte hospodárenie s palivom pre
získanie presnejších správ o palive
pre vaše špecifické vozidlo a jazdné
návyky. Kalibrovať by ste mali vtedy,
keď plníte palivovú nádrž.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > ecoRoute > Na
čerpadle.
2. Zadajte aktuálnu cenu paliva.
44
3. Zadajte, koľko paliva minulo
vaše vozidlo od posledného
natankovania.
4. Zadajte vzdialenosť, ktorú ste
prešli od ostatného natankovania.
5. Zvoľte Ďalší.
Zariadenie vypočíta priemernú
spotrebu a hospodárenie vozidla s
palivom.
Informácia o ecoChallenge
ecoChallenge vám ponúka
maximalizovanie hospodárenia
s palivom vyhodnotením vašich
jazdných návykov. Čím vyššie je vaše
skóre ecoChallenge, tým viac paliva
ste ušetrili. ecoChallenge zhromažďuje
údaje a počíta skóre vždy pri pohybe
vášho prístroja a v režime prepravy
automobilom.
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Používanie nástrojov
Zobrazenie vašich skóre
ecoChallenge
Odstránenie skóre ecoChallenge
z mapy
Informácia o skóre ecoChallenge
Resetovanie ecoChallenge
Celkovo—zobrazí skóre priemernej
rýchlosti, zrýchlenia a brzdenia.
Zobrazenie informácií
o hospodárení s palivom
1. V hlavnom menu zvoľte Nástroje
> ecoRoute > Spotreba paliva.
2. Zvoľte časť grafu na priblíženie
náhľadu.
V hlavnom menu zvoľte Nástroje >
ecoRoute > ecoChallenge.
Farba listu ikony ecoChallenge sa mení
v závislosti od vášho výkonu vo výzve.
Rýchlosť—zobrazí vaše skóre pri
jazde optimálnou rýchlosťou vášho
vozidla a šetrením paliva (72-96 km/
hod. pre väčšinu vozidiel).
Na mape sa zvoľte
Nastav > Skryť.
Na mape zvoľte
Vynulovať.
>
>
>
>
Akcelerácia—zobrazí vaše skóre pri
hladkej a postupnej akcelerácii. Pri
rýchlej akcelerácii strácate body.
Brzdenie—zobrazí vaše skóre pri
hladkom a postupnom brzdení. Za
prudké brzdenie strácate body.
dēzl 560 Užívateľská príručka
45
Používanie nástrojov
Upravenie profilu vozidla
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > ecoRoute > Profil
vozidla.
2. Zvoľte možnosť na manuálne
upravenie vašich nastavení paliva.
• Typ paliva
• Spotreba paliva v meste
• Spotreba paliva na diaľnici
• Cena paliva
TIP: Aby ste dosiahli tie najlepšie
výsledky, kalibrujte vaše
hospodárenie s palivom (strana 44)
namiesto nastavovania palivovej
účinnosti v meste a na diaľnici.
jazdíte. Ak na prístroji zobrazíte trasu,
správa o kilometrovom výkone sa
vytvorí z precestovanej vzdialenosti.
Informácia o najazdených
kilometroch
Správa o kilometrovom výkone
poskytuje vzdialenosť, čas, priemerné
hospodárenie s palivom a náklady na
palivo pri navigovaní do cieľa.
Správa o kilometrovom výkone je
vytvorené pre každú trasu, ktorú
Zobrazenie tipov pre úspornú
a ekologickú jazdu
V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > ecoRoute > Tipy.
46
Zobrazenie správy
o kilometrovom výkone
Môžete zobraziť správy
o kilometrovom výkone uložené
vo vašom prístroji. Taktiež môžete
dosiahnuť správy o kilometrovom
výkone v priečinku Reports v pamäti
vášho prístroja (strana 56).
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > ecoRoute > Spr.
o najaz. km.
2. Zvoľte správu.
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Používanie nástrojov
Resetovanie údajov ecoRoute
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > ecoRoute.
2. Zvoľte kategóriu.
3. Dotknite sa
> Vynulovať.
Používanie Prehliadač
obrázkov
Môžete si pozrieť obrázky, ktoré ste
si uložili vo vašom prístroji alebo na
pamäťovej karte. Pozrite si stranu
55, kde nájdete viac informácií
o načítavaní obrázkov do prístroja.
V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Prehl. obrázkov.
• Dotknite sa šípok pre rolovanie
v obrázkoch.
• Dotknite sa obázka na
zobrazenie jeho zväčšenia.
dēzl 560 Užívateľská príručka
• Dotknite sa pre zobrazenie
prezentácie obrázkov.
• Na zastavenie prezentácie
obrázkov sa dotknite
obrazovky.
Nastavenie obrázka ako
pozadia
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Prehl. obrázkov.
2. Zvoľte obrázok.
3. Dotknite sa
> Zobraziť pri
spustení.
4. Na úpravu pozadia použite tlačidlá
na obrazovke.
5. Dotknite sa Uložiť.
Vymazanie obrázkov
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Prehl. obrázkov.
2. Zvoľte obrázok.
3. Dotknite sa
> Vymazať > Áno.
47
Používanie nástrojov
Používanie funkcie
Svetový čas
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Svetový čas.
2. Dotknite sa názvu mesta.
3. Zadajte názov nového mesta.
4. Dotknite sa OK.
5. Ak je to potrebné, zvoľte mesto.
Zobrazenie mapy sveta
V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Svetový čas > .
Hodiny nočného času sa zobrazia
v stmavenej oblasti.
Používanie kalkulačky
V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Kalkulačka.
48
Zachytenie snímkov
obrazovky
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastav > Zobraziť >
Snímka > Zapnuté.
2. Dotknite sa na zosnímanie
obrazovky.
Snímok obrazovky sa ukladá v súbore
s obrázkovým formátom PNG
v priečinku Screenshot na prístroji
(strana 56).
Používanie konvertora
jednotiek
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Prem. jednotiek.
2. Dotknite sa okienka s uvedenou
mernou jednotkou.
3. Zvoľte mernú jednotku.
4. Dotknite sa Uložiť.
Uvedené sú dve merné jednotky.
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Používanie nástrojov
5. Dotknite sa jednotky, ktorú chcete
zmeniť.
6. Zvoľte mernú jednotku.
7. Dotknite sa Uložiť.
8. Ak je to potrebné, opakujte kroky
5-7.
9. Zadajte hodnotu.
10. Dotknite sa OK.
7. Ak je to potrebné, opakujte kroky
3–6 na voľbu meny, ktorú chcete
konvertovať.
8. Zvoľte okienko pod menou.
9. Zadajte novú hodnotu pre menu.
10. Zvoľte OK.
11. Ak je to potrebné, opakujte kroky
8-10.
Manuálne nastavenie kurzov
prepočítavania meny
Prístroj umožňuje aktualizáciu
menových konverzných kurzov
manuálne, aby ste vždy mohli používať
tie najaktuálnejšie kurzy.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Prem. jednotiek.
2. Zvoľte okienko s uvedenou menou.
3. Zvoľte Mena.
4. Dotknite sa Uložiť.
5. Zvoľte okienko s menou.
6. Zvoľte menu, ktorú chcete
aktualizovať.
dēzl 560 Užívateľská príručka
49
Telefonovanie v režime Hands-free
Telefonovanie
v režime Hands-free
Bluetooth® vytvára bezdrôtové
spojenie medzi dvoma prístrojmi ako
je mobilný telefón a váš prístroj. Aby
ste zistili, či je váš mobilný telefón,
vybavený technológiou Bluetooth,
kompatibilný s navigačným prístrojom,
navštívte stránku www.garmin.com/
bluetooth.
O párovaní prístrojov
Keď použijete dva prístroje spolu
po prvýkrát, musíte ich párovať
vytvorením väzby s použitím PIN /
kódu.
Váš telefón a prístroj musia byť
zapnuté a musia byť vo vzdialenosti do
10 m (33 stôp) od seba.
50
Párovanie s použitím nastavení
telefónu
Párovanie môžete iniciovať z vášho
telefónu. Pozrite si pokyny pre váš
telefón.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastav > Bluetooth >
Bluetooth > Zapnuté > Uložiť.
2. Aktivujte Bluetooth vo vašom
telefóne.
POZNÁMKA: Toto by mohlo
byť v menu nazvanom Nastavenia,
Bluetooth, Pripojenia, alebo
Hands-Free.
3. S použitím telefónu vyhľadajte
prístroje s funkciou Bluetooth.
4. Zvoľte prístoj dēzl zo zoznamu
prístrojov.
5. Ak treba zadajte Bluetooth PIN
(1234) navigačného prístroja do
vášho telefónu.
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Telefonovanie v režime Hands-free
Párovanie s použitím nastavení
prístroja
1. V hlavnom menu dēzl sa dotknite
Nástroje > Nastav > Bluetooth >
Bluetooth > Zapnuté > Uložiť.
2. Aktivujte Bluetooth vo vašom
telefóne.
3. Aktivujte režim Find Me/
Discoverable/Visible/
Vyhľadávanie/ Zariadenia na
vašom telefóne.
POZNÁMKA: Toto by mohlo
byť v menu nazvanom Nastavenia,
Bluetooth, Pripojenia, alebo
Hands-Free.
4. Na prístroji dēzl sa dotknite
Pridať telefón > OK.
5. Zvoľte váš telefón zo zoznamu.
6. Dotknite sa OK.
Výzva na párovanie telefónu s
vaším prístrojom sa zobrazí na
telefóne.
dēzl 560 Užívateľská príručka
7. Na vašom telefóne akceptujte
párovanie.
8. Ak treba, zadajte kód Bluetooth
PIN (1234) prístroja do vášho
telefónu.
Tipy po párovaní vašich
prístrojov
• Po počiatočnom párovaní sa
dve zariadenia môžu spojiť
automaticky vždy, keď ich zapnete.
• Keď je váš telefón pripojený
k vášmu prístroju, ste pripavení
telefonovať.
• Keď zapnete prístroj, pokúsi sa
pripojiť k telefónu, ku ktorému bol
pripojený naposledy.
• Môžete nastaviť svoj mobilný
telefón tak, aby sa po zapnutí
automaticky pripojil k prístroju.
51
Telefonovanie v režime Hands-free
Spravovanie zoznamu
zariadení Bluetooth
Môžete pridať, odpojiť alebo vymazať
telefóny, ktoré zachytí váš prístroj pri
aktivovanom Bluetooth.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastav > Bluetooth >
Telefón.
2. Zvoľte si možnosť:
• Zvoľte telefón, s ktorým sa má
váš prístroj spojiť.
• Dotknite sa pre pridanie
telefónu do menu.
• Dotknite sa pre vymazanie
telefónu z pamäte prístroja.
• Dotknite sa Žiadne pre
prerušenie vášho aktuálneho
pripojenia.
Prijímanie hovoru
• Dotknite sa Odpovedať.
• Dotknite sa Ignorovať pre
ignorovanie hovoru.
52
Používanie prístroja
počas telefonického
hovoru
Počas hovoru sa zobrazí . Ikona
Telefón môže vyzerať rôzne v
závislosti od obrazovky zobrazenej na
vašom prístroji.
1. V hlavnom menu sa dotknite >
Možnosti.
2. Zvoľte si možnosť:
• Dotknite sa Klávesnica,
aby sa zobrazila stránka
s klávesnicou na používanie
automatizovaných systémov
ako je hlasová pošta.
• Dotknite sa Telefón, aby ste
vypli prístroj, ale zotrvajte
v hovore, alebo ak potrebujete
súkromie.
TIP: Na prepnutie naspäť sa
dotknite Hands-free.
• Dotknite sa Stíšiť a vypnite
zvuk pri hovore.
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Telefonovanie v režime Hands-free
Používanie čakania hovoru
Keď telefonujete a dostanete druhý
hovor (čakajúci hovor), zobrazí sa
okno.
• Dotknite sa Odpovedať , aby ste
odpovedali na volanie a prvý hovor
uviedli do režimu podržania.
• Dotknite sa > Prepnúť.
• Dotknite sa Zložiť pre zavesenie
slúchadla.
Toto neodpojí hovor, ktorý je
v režime podržania.
Vytáčanie bodu záujmu
1. V hlavnom menu sa dotknite
Telefón > Body záujmu.
2. Vyhľadajte bod záujmu.
3. Dotknite sa Hovor.
Vytáčanie čísla
1. V hlavnom menu sa dotknite
Telefón > Vytočiť.
2. Zadajte číslo.
3. Dotknite sa Vytočiť.
Zadanie vášho domáceho
telefónneho čísla
Môžete zadať číslo telefónu, ktoré
chcete, aby váš prístroj vytočil po
dotknutí sa Volanie domov.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Telefón > Volanie domov.
2. Dotknite sa Zadajte tel. číslo.
3. Zadajte číslo telefónu.
4. Dotknite sa OK > Áno.
dēzl 560 Užívateľská príručka
53
Telefonovanie v režime Hands-free
Prístroj vytáča vaše domáce
telefónne číslo.
Volanie domov
Predtým ako môžete volať domov,
musíte zadať číslo telefónu na vašej
domácej adrese (strana 53).
V hlavnom menu sa dotknite
Telefón > Volanie domov.
Telefonovanie s použitím
hlasového vytáčania
Predtým ako môžete volať s použitím
hlasového vytáčania, môže byť
potrebné nastaviť váš telefón, aby
rozpoznal vaše príkazy hlasového
vytáčania. Pozrite si pokyny pre váš
telefón.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Telefón > Hlasové vytáčanie.
2. Vyslovte meno kontaktu.
Kontrolovanie stavu
telefónu
Môžete kontrolovať úroveň batérie
a silu signálu pre váš telefón.
V hlavnom menu sa dotknite
Telefón > Stav telefónu.
54
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Správa údajov
Správa údajov
Vo svojom prístroji môžete mať
uložené súbory, napríklad obrazové
súbory JPEG, mapy alebo databázu
objektov. Prístroj má slot pre pamäťovú
kartu na ukladanie dodatočných dát.
POZNÁMKA: Prístroj nie je
kompatibilný s Windows® 95, 98, Me,
Windows NT, Windows 7® a Mac® OS
10.3 a staršími.
Informácie o pamätových
kartách
Pamäťové karty si môžete zakúpiť
u dodávateľa elektroniky alebo
si kúpiť mapový softvér Garmin
uložený na médiu (www.garmin.com/
trip_planning). Okrem ukladania máp
a údajov sa pamäťová karta môže
použiť na ukladanie súborov ako sú
mapy, obrázky, geocache skrýše, trasy,
traťové body a vaše vlastné POI.
Typy súborov
Prístroj podporuje nasledujúce typy
súborov:
• Obrazové súbory JPEG a JPG
(strana 47).
• Mapy, trasy a súbory trasových
bodov GPX z MapSource®
(strana 75).
• GPI súbory vlastných POI z Garmin
POI Loader (strana 75).
dēzl 560 Užívateľská príručka
55
Správa údajov
Inštalácia pamäťovej karty
1. Vložte pamäťovú kartu do slotu ➊
na prístroji.
➊
2. Zatláčajte kartu kým neklikne.
56
Prenos súborov na váš
počítač
1. Pripojte prístroj k počítaču
(strana 6).
Váš prístroj a pamäťová karta sa
zobrazia na počítačoch Windows
ako výmenné mechaniky v Tento
počítač (My Computer) a na
počítačoch Mac ako namontované
priečinky.
POZNÁMKA: Niektoré
počítače s viacerými sieťovými
mechanikami nedokážu zobraziť
mechaniky dēzl. Pozrite si súbor
Help (Pomocník) vášho operačného
systému, aby ste sa naučili, ako
pripájať mechaniky.
2. Listujte v počítači, aby ste našli
súbor.
3. Označte súbor.
4. Kliknite na Editácia > Kopírovať.
5. Otvorte mechaniku/zložku
“Garmin” alebo pamäťovej karty.
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Správa údajov
6. Zvoľte Editovať > Vložiť.
Súbor sa objaví v zozname súborov
v pamäti prístroja alebo pamäťovej
karty.
Odpojenie kábla USB
1. Dokončite činnosť:
• Na počítačoch s operačným
systémom Windows kliknite na
ikonu pre odpojenie vášho
zariadenia.
• Pre počítače Mac potiahnite
ikonu zložky do koša (Trash)
.
2. Odpojte kábel od vášho počítača.
dēzl 560 Užívateľská príručka
Vymazávanie súborov
UPOZORNENIE
Ak nepoznáte účel súboru nemažte
ho. Pamäť vášho prístroja obsahuje
dôležité systémové súbory, ktoré by
nemali byť vymazané.
1. Otvorte mechaniku/zložku
“Garmin”.
2. Ak je to potrebné, otvorte priečinok
alebo zložku.
3. Zvoľte súbor.
4. Na vašej klávesnici stlačte Delete.
57
Prispôsobenie prístroja vašim potrebám
Prispôsobenie
prístroja vašim
potrebám
Nastavenia systému
Vhlavnom menu sa dotknite Nástroje
> Nastav > Systém.
• Simulácia GPS—odstaví prístroj
od prijímania signálu GPS a šetrí
energiu batérie.
• Jednotky—umožňuje vám zmeniť
merné jednotky vzdialenosti.
• Formát času—umožňuje vám
zvoliť si 12-hodinový, 24-hodinový
alebo UTC formát zobrazovania
času.
• Aktuálny čas—umožňuje
manuálne nastavenie času.
• Bezpečnostný mód—deaktivuje
všetky funkcie, ktoré si vyžadujú
významnú pozornosť operátora
a mohli by rozptyľovať vodiča
58
počas jazdy.
• Garmin Lock—zablokuje prístroj
(strana 71).
• Info—zobrazí číslo verzie softvéru,
identifikačné číslo prístroja a
ďalšie systémové informácie.
POZNÁMKA: Tieto informácie
potrebujete pri aktualizácii
systémového softvéru alebo
kupovaní dodatočných dát a máp
(strana 75).
• Licenčné dohody koncového
používateľa
Prispôsobenie hlavného
menu vašim potrebám
Hlavné menu navigátora si môžete
prispôsobiť vašim potrebám. Toto
menu môže obsahovať až 15 ikon.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastav > Hlavná
ponuka.
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Prispôsobenie prístroja vašim potrebám
2. Ak je to potrebné, zvoľte
Prispôsobiť.
3. Zvoľte .
4. Ak je to potrebné, zvoľte
5. Zvoľte si ikonu.
6. Zvoľte Uložiť.
.
Editovanie ikon hlavného
menu
Môžete meniť veľkosť a umiestnenie
ikon v prispôsobenom hlavnom menu.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastav > Hlavná
ponuka > Prispôsobiť
2. Zvoľte si ikonu.
3. Zvoľte si možnosť:
• Zvoľte na vymazanie ikony.
POZNÁMKA: Ikony Kam
viesť?, Zobraziť mapu, a
Nástroje sa nemôžu vymazať.
• Zvoľte na zväčšenie ikony.
Ikona sa rozšíri z jednej bunky
na štyri bunky.
dēzl 560 Užívateľská príručka
TIP: Do prispôsobeného menu
sa vojdú až dve zväčšené ikony.
• Zvoľte na zmenšenie ikony.
• Pretiahnite ikonu cez
obrazovku a zmeňte jej
umiestnenie.
4. Zvoľte > Uložiť
Vyberanie hlavného menu
1. V hlavnom menu zvoľte Nástroje
> Nastav > Hlavná ponuka.
2. Zvoľte si možnosť: Použiť
predvolené alebo Použit
prisôsobené.
Pri použití vlastného menu,
prednastavené hlavné menu je
uložené v prístroji.
59
Prispôsobenie prístroja vašim potrebám
Pridanie profilov
nákladného vozidla TIR
alebo karavanu RV.
 VÝSTRAHA:
Zadanie vášho profilu vozidla
nezaručuje, že charakteristiky
vášho vozidla budú zohľadnené pri
všetkých návrhoch trasy. Je vašou
povinnosťou, aby ste pri jazde mali na
pamäti výšku, dĺžku, hmotnosť vášho
vozidla a iné dôležité obmedzenia.
Pri rozhodovaniach o jazde, sa
vždy riaďte všetkým umiestneným
dopravným značkám a stavu vozovky.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastav > Profil
nákladného vozidla.
2. Zvoľte si možnosť: TIR alebo RV.
3. Dotknite sa .
4. Ak je to potrebné, dotknite
sa Jednotky a zmeňte merné
jednotky.
60
5. Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke.
Aktivovanie profilov
nákladného vozidla TIR alebo
karavanu RV.
Prístroj vypočítava trasy na základe
šírky, dĺžky, výšky, hmotnosti,
a ďalších nastavení pre aktívny profil.
Musíte aktivovať profil predtým,
než budete môcť navigovať v režime
TIR alebo RV. Predtým, ako môžete
aktivovať profil, musíte pridať profil
(strana 60).
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastav > Profil
vozidla.
2. Zvoľte si možnosť: TIR alebo RV.
3. Dotknite sa profilu.
4. Dotknite sa Vyberte profil aby sa
aktivoval profil.
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Prispôsobenie prístroja vašim potrebám
Editovanie TIR alebo RV
Než môžete vymazať nejaký profil,
musíte aktivovať iný profil (strana 60).
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastav > Profil
vozidla.
2. Dotknite sa profilu a dotknite sa
.
3. Zvoľte si možnosť: Upraviť alebo
Vymazať.
Navigačné nastavenia
automobilu, TIR a RV
V hlavnom menu sa dotknite Nástroje
> Nastav > Navigácia, a zvoľte
Automobil, TIR alebo RV.
• nüRoute™ —pozrite stranu 63.
• Detail mapy—nastaví úroveň
zobrazenia detailov na mape.
Viacej detailov môže spôsobiť
pomalšie vykreslenie mapy.
• Zobrazenie mapy—nastaví
perspektívu na mape (strana 62).
dēzl 560 Užívateľská príručka
• Téma mapy—zmení farbu údajov
na mape.
• Rozloženie údajov mapy—zmení
množstvo údajov viditeľných na
mape.
• Vozidlo—zmení ikonu
reprezentujúcu vašu polohu na
mape. Prejdite na stránku
www.garmingarage.com kde sa
nachádza viac ikon.
• Záznam jázd
◦◦ Zobraziť na mape—ukáže
na mape trasu vašich
putovaní.
◦◦ Vymazať záznam trasy
• Varovné body—zmení nastavenia
bodov priblíženia (strana 62).
• Výstrahy ostrej zátačky—umožní
vám nastaviť upozornenia na
prudké zátačky.
Zmena zobrazenia mapy
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastav > Navigácia.
61
Prispôsobenie prístroja vašim potrebám
2. Zvoľte si možnosť: Automobil,
TIR alebo RV.
3. Dotknite sa Zobrazenie mapy .
4. Zvoľte si možnosť:
• Dotknite sa Pohybom pre
zobrazenie mapy v dvoch
rozmeroch (2-D) so smerom
vašej cesty na vrchu.
• Dotknite sa Severne pre
zobrazenie mapy v dvoch
rozmeroch (2-D) so severom
na vrchu.
• Dotknite sa 3-D na zobrazenie
trojrozmenej mapy.
62
Nastavenie upozoňovania na
Varovné body
Táto možnosť je viditeľná iba vtedy,
keď máte body priblíženia alebo
bezpečnostné kamery nainštalované
v prístroji. Varovné zahŕňajú vlastné
POI a databázy bezpečnostnej kamery.
Prejdite na www.garmin.com/extras
a získate viac informácií.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastav > Navigácia.
2. Zvoľte si možnosť: Automobil,
TIR alebo RV.
3. Dotknite sa Varovné body.
4. Zvoľte si možnosť:
• Dotknite sa Upozornenia na
aktivovanie varovaní, ktoré
zaznejú vtedy, keď sa približite
k varovnému bodu.
• Dotknite sa Zvuk na nastavenie
typu zvuku varovaní, ktoré
zaznejú vtedy, keď sa priblížite
k varovným bodom.
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Prispôsobenie prístroja vašim potrebám
Nastavenia navigácie pre
chodca
V hlavnom menu sa dotknite Nástroje
> Nastav > Navigácia > Chodec.
• Obmedziť chôdzu—kontroluje,
aká veľká časť trasy verejnej
prepravy bude zahŕňať kráčanie.
• Verejná doprava—vyhýba sa
zvoleným typom prepravy.
• Záznam trás—zobrazí na mape
trasu vašich putovaní.
◦◦ Zobraziť na mape—ukáže
na mape trasu vašich
putovaní.
◦◦ Vymazať záznam trasy
Vyhnutie sa typom prepravy
POZNÁMKA: Typy prepravy sú
k dispozícii s načítanými mapami
cityXplorer (strana 29).
2. Zvoľte typ prepravy, ktorému sa
chcete vyhnúť na vašich trasách.
3. Dotknite sa Uložiť.
Nastavenie režimu
výpočtu a parametrov
trasy
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastav > Navigácia.
2. Zvoľte si možnosť: Automobil,
TIR, RV alebo Chodec.
3. Dotknite sa nüRoute > Režim
výpočtu.
Výpočet trasy je založený
na rýchlostiach na ceste,
vzdialenosťiach a historických
štatistíckých údajoch akcelerácie
vozidla pre danú trasu alebo
kategórie ciest.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje> Nastav > Navigácia >
Chodec > Verejná doprava
dēzl 560 Užívateľská príručka
63
Prispôsobenie prístroja vašim potrebám
4. Zvoľte možnosť, ak je dostupná:
• Dotknite sa Rýchlejší čas—pre
výpočet trás, ktoré sú časovo
rýchlejšie, ale môžu byť dlhšie
čo sa týka vzdialenosti.
• Dotknite sa Kratšia
vzdialenosť pre výpočet trás,
ktoré sú kratšie, ale jazda po
nich zaberie dlhší čas.
• Dotknite sa Menej paliva a
výpočítajte trasy, na ktorých
spotrebujete menej paliva ako
na iných trasách.
• Dotknite sa Na dotaz, aby ste
pred začiatkom navigovania
zvolili režim prepočítavania
trasy (strana 26).
• Dotknite sa Mimo cesty
a prepočítajte priamu cestu
z vašej lokality až do cieľa vzdušnou čiarou.
64
Aktivovanie obmedzení
vybraných kategórií alebo
vlastností ciest
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastav > Navigácia.
2. Zvoľte si možnosť: Automobil,
TIR alebo RV.
3. Dotknite sa nüRoute >
Obmedzenia.
4. Zvoľte vlastnosti cesty, ktorým sa
chcete vyhnúť na vašich trasách.
5. Dotknite sa Uložiť.
Nastavenie vlastných
obmedzení
Môžete nastaviť konkrétne oblasti
alebo cesty pre váš prístroj, ktorým sa
pri výpočte trasy chcete vyhnúť.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastav > Navigácia
2. Zvoľte si možnosť: Automobil,
TIR, alebo RV.
3. Dotknite sa nüRoute > Vlastné
obmedzenia.
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Prispôsobenie prístroja vašim potrebám
4. Zvoľte Pridať oblasť vyhnutia sa
alebo Pridať cestu vyhnutia sa.
5. Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke.
Informácie o rozšírených
obchádzkach
Ak je táto funkcia zapnutá, prístroj
vypočíta novú trasu na základe
konkrétnych možností, ktoré zvolíte
(strana 27).
Aktivovanie rozšíreného režimu
prepočtu obchádzok
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastav > Navigácia.
2. Zvoľte si možnosť: Automobil,
TIR alebo RV.
3. Dotknite sa nüRoute > Rozšírené
obchádzky.
4. Zvoľte Zapnuté.
dēzl 560 Užívateľská príručka
Informácie o trafficTrends™
Keď je aktivovaná funkcia
trafficTrends, váš prístroj používa
historické dopravné informácie na
výpočet efektívnejších trás. Rôzne
trasy sa môžu prepočítavať na základe
dopravných trendov na deň v týždni
alebo môžu byť založené na čase dňa.
Aktivovanie trafficTrends
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastav > Navigácia.
2. Zvoľte si možnosť: Automobil,
TIR alebo RV.
3. Dotknite sa nüRoute >
trafficTrends > Zapnuté.
65
Prispôsobenie prístroja vašim potrebám
Nastavenia displeja
V hlavnom menu sa dotknite Nástroje
> Nastav > Zobraziť.
• Farebný mód—nastaví svetlé
pozadie Deň, tmavé pozadie
Noc, alebo automaticky prepína
medzi týmito dvoma pozadiami na
základe časov východu a západu
slnka pre vašu aktuálnu polohu
Auto.
• Jas—zmení jas obrazovky.
Zníženie jasu môže ušetriť energiu
batérie.
• Snímka—umožňuje vám urobiť
snímku obrazovky prístroja (strana
48).
Nastavenia jazyka
V hlavnom menu sa dotknite Nástroje
> Nastaviť > Jazyk.
• Jazyk hlasu—nastavenie jazyka
hlasových výziev.
• Jazyk textu—nastaví všetok text
66
na obrazovke v zvolenom jazyku.
POZNÁMKA: Zmena jazyka
textu nezmení jazyk dát zadaných
používateľom alebo dát mapy, ako
sú názvy ulíc.
• Jazyk klávesnice—nastaví jazyk
pre vašu klávesnicu.
• Rozvrhnutie klávesnice—
nastaví usporiadanie klávesnice
na QUERTY (podobne ako
je klávesnica počítača) alebo
abecedne.
Zobrazenie informácie o
inštalovaných mapách
V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastaviť >
mojeMapy.
Aktivovanie máp
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastaviť >
mojeMapy.
2. Dotknite sa mapy.
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Prispôsobenie prístroja vašim potrebám
Nastavenia Bluetooth
V hlavnom menu sa dotknite Nástroje
> Nastaviť > Bluetooth.
• Pridať telefón—pozri stranu 52.
• Bluetooth—aktivuje komponent
Bluetooth.
Ikona Bluetooth sa na strane
hlavného menu zobrazí vtedy,
keď je aktivovaný komponent
Bluetooth.
• Vlastné meno—vám umožňuje
zadať priateľský názov, ktorý
identifikuje váš dēzl na prístrojoch
s technológiou Bluetooth.
Aktivovanie
Dopravných informácií
Dopravný prijímač je obsahom
niektorých balení prístroja.
Informácie o predplatnom
dopravných informácií
Môžete si kúpiť ďalšie predplatné
alebo jeho obnovenie, keď vaše
predplatné vyprší. Navštívte
www.garmin.com/support.
Zobrazenie predplatených
dopravných informácií
V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia > Cest.
premávka > Predplatenia
Obnova východzých
továrenských nastavení
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastaviť.
2. Ak je to potrebné, zvoľte kategóriu
nastavení.
3. Zvoľte
> Obnoviť > Áno.
V hlavnom menu sa dotknite Nástroje
> Nastaviť > Cest. premávka >
Zapnuté.
dēzl 560 Užívateľská príručka
67
Príloha
Príloha
Výstražné ikony
 Výstraha
Zadanie charakteristík profilu vozidla
nie je zárukou, že parametre vášho
vozidla budú zohľadnené vo všetkých
návrhoch trás, alebo že vo všetkých
prípadoch budete dostávať varovné
ikony. V dátach mapy môžu existovať
obmedzenia takého druhu, že váš
prístroj nemôže vo všetkých prípadoch
zodpovedať za tieto obmedzenia alebo
stavy cesty. Pri rozhodovaniach o
jazde sa vždy podriaďujte všetkým
umiestneným dopravným značkám a
stavu premávky i vozovky.
Upozornenia na obmedzenia
Výška
Hmotnosť
Hmotnosť nápravy
Dĺžka
Šírka
Nie je dovolený
vjazd nákladných
automobilov
Nie je dovolený vjazd
ťahačov
Nie sú dovolené žiadne
nebezpečné materiály
Nie sú dovolené žiadne
horľavé materiály
Nie sú dovolené žiadne
látky znečisťujúce vodu
68
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Príloha
Žiadne odbočenie
doľava
Žiadne odbočenie
doprava
Žiadne otočenie U
Upozornenia na stav vozovky
Riziko uviaznutia
Bočný vietor
Úzka cesta
Ostrá zákruta
Iné výstrahy
Vážiaca stanica
Vozovka nie je
overená pre nákladné
vozidlá
Napájacie káble
Na napájanie prístroja môžete použiť
tieto možnosti.
• Napájací kábel vozidla
• Kábel USB (strana 6)
• Adaptér AC (voliteľné
príslušenstvo)
Strmé klesanie
Previs stromu
dēzl 560 Užívateľská príručka
69
Príloha
Starostlivosť o váš
prístroj
upozornenie
Vyhnite sa pádom prístroja a jeho
prevádzkovaniu v prostredí
s veľkými teplotnými šokmi a
vibráciami.
Nevystavujte prístroj vode.
Kontakt s vodou môže spôsobiť
poruchu tohto prístroja.
Neskladujte prístroj tam, kde
môže dôjsť k dlhšiemu vystaveniu
extrémnym teplotám, pretože to
môže spôsobiť trvalé poškodenie.
Nikdy nepoužívajte na prácu
s dotykovou obrazovkou tvrdý alebo
ostrý predmet, pretože môže dôjsť
k poškodeniu.
70
Čistenie vonkajšieho krytu
upozornenie
Nepoužívajte chemické čistiace
prostriedky a rozpúšťadlá,
ktoré môžu poškodiť plastové
komponenty.
1. Vyčistite vonkajší kryt prístroja
(nie dotykovú obrazovku)
s použitím handričky navlhčenej
v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku.
2. Poutierajte prístroj dosucha.
Čistenie dotykovej obrazovky
1. Použite mäkkú, čistú handričku,
ktorá nepúšťa vlákna.
2. Ak je to potrebné, použite vodu,
izopropylalkohol alebo prostriedok
na čistenie okuliarov.
3. Aplikujte tekutinu na handričku.
4. Jemne poutierajte obrazovku
handričkou.
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Príloha
Zabránenie krádeži
• Keď prístroj nepoužívate, odstráňte
ho aj s držiakom z dohľadu.
• Odstráňte z čelného okna stopy po
prísavke.
• Nenechávajte svoj nüvi v
štandardných okladacích skrinkách
a priestoroch vozidla.
• Zaregistrujte svoj prístroj na
http://my.garmin.com.
• Použite funkciu Garmin Lock™
(strana 71).
Informácie o Garmin Lock
Garmin Lock je systém ochrany proti
zlodejom, ktorý zablokuje váš prístroj.
Po každom zapnutí prístroja musíte
zadať PIN alebo ísť s vozidlom na
vopred určené aktivačné miesto.
dēzl 560 Užívateľská príručka
Informácia o aktivačnom
mieste
Vaše aktivačné miesto by malo
byť miesto, kde sa často vraciate,
ako napríklad váš domov. Ak má
prístroj satelitné signály a vy ste
na zabezpečenom mieste, nemusíte
zadávať PIN.
POZNÁMKA: Ak zabudnete svoj
PIN a svoje zabezpečené miesto,
musíte svoj prístroj poslať spoločnosti
Garmin, aby ho odblokovali. Rovnako
musíte poslať svoju platnú registráciu
produktu alebo dôkaz o zakúpení.
Aktivovanie funkcie
GarminLock
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje> Nastav > Systém >
Garmin Lock > Uzamknúť
zariadenie.
Zobrazí sa menu Garmin Lock.
2. Dotknite sa Zapnuté.
71
Príloha
3. Dvakrát zadajte 4-miestne číslo
PIN.
4. Choďte na vaše aktivačné miesto.
5. Dotknite sa Nastaviť.
Zmena vášho Garmin Lock PIN
1. V menu Garmin Lock sa dotknite
Zmeniť PIN
2. Dvakrát zadajte 4-miestne číslo
PIN.
Zmena vášho aktivačného
miesta
1. V menu Garmin Lock sa dotknite
Zabezpečená lokalita.
2. Choďte na nové zabezpečené
miesto.
3. Dotknite sa Nastaviť.
Vymazanie údajov
používateľa
1. Zapnite prístroj.
2. Držte prst v pravom dolnom rohu
obrazovky.
72
3. Držte svoj palec pritlačený, kým
nevyskočí okienko. Vymazať ...
4. Dotknite sa Áno (Yes).
Všetky pôvodné nastavenia sa obnovia.
Všetky položky, ktoré ste si uložili, sú
vymazané.
Informácie o batérii
Ikona
batérie na stavovej lište
indikuje stav internej batérie.
Ak chcete zvýšiť presnosť mierky
batérie, plne vybite batériu a následne
ju plne nabite. Neodpájajte prístroj,
kým nie je celkom nabitý.
Maximalizovanie životnosti
batérie
• V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastav > Zobraziť
> Jas na vypnutie alebo zmenu
hodnoty podsvietenia.
• Nenechávajte váš prístroj na
priamom slnečnom svetle.
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Príloha
• Zabráňte predĺženému vystaveniu
nadmernému teplu.
Výmena poistky
v napájacom kábli vozidla
upozornenie
Keď vymieňate poistku, nestraťte
žiadnu malú súčiastku a určite
všetky vráťte naspäť na svoje miesto.
Napájací kábel vozidla nepracuje,
pokiaľ nie je správne zmontovaný.
Ak sa vaša jednotka nebude nabíjať vo
vašom vozidle, budete musieť vymeniť
poistku umiestnenú v hrote adaptéra
vozidla.
dēzl 560 Užívateľská príručka
1. Použite mincu a zatlačte strieborný
hrot ➊ a otočte mincou proti
smeru hodinových ručičiek o jednu
štvrtinu otáčky
2. Vyberte koncovku, ➋ strieborný
hrot a poistku ➌.
➌
➋ ➊
3. Nainštalujte 2 A tavnú poistku.
4. Skontrolujte, či je v koncovke
strieborný hrot.
5. Vráťte koncovku na miesto
s použitím mince.
73
Príloha
Demontáž prístroja,
vidlice a držiaka
Vytiahnutie prístroja z vidlice
1. Zatlačte nahor výstupok na vrchu
vidlice.
2. Sklopte prístroj dopredu.
Vytiahnutie vidlice z držiaka
1. Otočte vidlicu doprava alebo
doľava.
2. Použite tlak, kým pätica na vidlici
neuvoľndí guľôčku na držiaku.
Vybratie motnážneho ramena
z montáženej základne
1. Blokovaciu páčku ➊ na
montážnej základni ➋ presuňte do
odblokovanej polohy.
2. Stlačte uvoľňovací výstupok ➌
smerom dole.
3. Vysuňte rameno ➍ von zo
základne.
➍
➊
➋
74
➌
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Príloha
Informácia a nüMaps
Lifetime™
Za jednorazovú platbu môžete dostať
až 4 aktualizácie mapy každý rok
počas životnosti vášho prístroja. Viac
informácií o nüMaps Lifetime a úplné
podmienky nájdete, keď navštívite
stránku www.garmin.com/numaps
a kliknete na Maps.
Modely prístroja
• Modely so skratkou “LM” po
čísle modelu zahŕňajú predplatné
nüMaps Lifetime.
• Modely so skratkou “LT” po
čísle modelu obsahujú predplatné
dopravných informácií na dobu
životnosti a dopravný prijímač.
• Modely so skratkou “LMT” po
čísle modelu zahŕňajú predplatné
nüMaps Lifetime a predplatné
dopravných informácií na celú
dobu životnosti (strana 75),
a dopravný prijímač.
dēzl 560 Užívateľská príručka
Zakúpenie dodatočných
máp
Pre váš prístroj si môžete zakúpiť
dodatočné mapy.
1. Choďte na stránku vášho prístroja
na webovej stránke Garmin
www.garmin.com alebo na stránku
my.garmin.com
2. Kliknite na záložku Mapy.
3. Postupujte podľa inštrukcií
na obrazovke.
Vlastné body záujmu
Vlastné POI sú miesta na mape
upravené podľa želania zákazníka.
Môžu obsahovať upozornenia o tom,
či ste v blízkosti určeného bodu alebo
či cestujete rýchlejšie ako je uvedená
rýchlosť.
75
Príloha
Inštalovanie POI Loader
Môžete vytvoriť alebo načítať
zoznamy vlastných POI a nainštalovať
ich do vášho zariadenia s použitím
softvéru Garmin POI Loader.
1. Choďte na www.garmin.com/
extras.
2. Kliknite na Services > POI
Loader.
3. Nainštalujte POI Loader na váš
počítač.
Používanie súborov pomocníka
POI Loader
Viac informácií o POI Loader nájdete
v súbore Help (pomocník).
Otvorte POI Loader a kliknite na
Help.
Hľadanie bonusov
1. V hlavnom menu sa dotknite Kam
viesť? > Rozšírenia.
2. Zvoľte kategóriu.
76
Bezpečnostné kamery
 Pozor
Spoločnosť Garmin nie je
zodpovedná za presnosť alebo
dôsledky používania bodu záujmu
alebo databáz bezpečnostných
kamier.
V niektorých lokalitách sú k dispozícii
informácie bezpečných kamerách
a radaroch. Ich dostupnosť zistíte
na stránke http://my.garmin.com
alebo www.garmin.sk. Pre tieto
miesta obsahuje prístroj umiestnenia
stoviek bezpečnostných kamier. Váš
prístroj vás upozorní, keď sa blížite
k bezpečnostnej kamere alebo radaru
a môže vás varovať, ak jazdíte príliš
rýchlo. Dáta sú akutalizované najmenej
raz týždenne, takže máte vždy prístup
k najaktuálnejším informáciam.
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Príloha
Kedykoľvek si môžete zakúpiť nový
región alebo rozšíriť existujúce
predplatné. Každý región, ktorý si
zakúpite, má svoj vlastný dátum
vypršania platnosti.
Zakúpenie originálneho
príslušenstva
Choďte na http://buy.garmin.com.
alebo www.garmin.sk
Kontaktovanie Garmin
Product Support
Ak máte akékoľvek otázky o tomto
výrobku, môžete kontaktovať Garmin
Product Support.
• V USA navštívte www.garmin.
com/support, alebo sa spojte
s Garmin USA telefonicky na čísle
(913) 397.8200 alebo
(800) 800.1020.
• Vo Veľkej Británii kotaktujte
spoločnosť Garmin (Europe) Ltd.
telefonicky na čísle 0808 2380000.
dēzl 560 Užívateľská príručka
• V Európe, choďte na www.garmin
.com/support a kliknite na Contact
Support pre podporné infomrácie
pre danú krajinu alebo kontaktujte
spoločnosť Garmin (Europe) Ltd.
telefonicky na čísle
+44 (0) 870.8501241.
• Slovensko:
zákaznícka linka 0800 135 000,
pracovné dni 8.00 - 16.30
hotline@garmin.sk
Technické údaje
Rozsah prevádzkovej teploty:
32°F–140°F (0°C–60°C)
Rozsah teploty pri nabíjaní:
32°F–113°F (0°C–45°C)
77
Príloha
Riešenie problémov
Problém
Môj prístroj
nezachytáva satelitné
signály.
Môj prístroj sa
nenabíja vo vozidle.
Riešenie
• Skontrolujte, či je vypnutý simulátor GPS.
• V hlavnom menu sa dotknite Nástroje > Nastaviť
> Systém > Simulácia GPS > Vypnúť.
• Vezmite svoj prístroj von z parkovacích garáží
a preč od vysokých budov a stromov.
• Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.
• Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla
(strana 73).
• Uistite sa, že je vozidlo naštartované a že dodáva
energiu na výstup napájania.
• Váš prístroj sa môže nabíjať len medzi 0 °C
a 45 °C (32 °F a 113 °F). Ak je prístroj na priamom
slnečnom svetle alebo v horúcom prostredí,
nemusí sa nabíjať.
Ak chcete maximalizovať čas medzi jednotlivými
nabíjaniami, vypnite podsvietenie (strana 66).
Pozrite si stranu 72.
Moja batéria vydrží
nabitá veľmi krátko.
Ako vymažem všetky
moje používateľské
dáta?
Ukazovateľ nabitia
Nechajte prístroj úplne vybiť a potom ho úplne nabite
mojej batérie sa nezdá (bez prerušenia cyklu nabíjania).
byť presný.
78
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Príloha
Ako viem, že môj
prístroj je v režime
veľkokapacitnej
pamäte USB?
Keď je váš prístroj v režime veľkokapacitnej pamäte
USB, zobrazí sa obrázok prístroja pripojeného
k počítaču. Tiež by ste mali vidieť dve nové
vymeniteľné diskové mechaniky uvedené v My
Computer / Tento počítač.
Môj prístroj je
1. Odpojte kábel USB z vášho počítača.
pripojený k počítaču, 2. Vypnite prístroj.
ale neprepne sa do
3. Pripojte kábel USB k USB portu vášho počítača
režimu veľkokapacitnej
a k vášmu prístroju.
pamäte.
Prístroj sa automaticky zapne a prejde do režimu
veľkokapacitnej pamäte USB.
4. Uistite sa, že je váš prístroj pripojený k portu USB
a nie k rozbočovaču USB.
V mojom zozname
Ak máte niekoľko sieťových mechaník pripojených
mechaník nevidím
k vášmu počítaču, Windows môže mať problém
žiadne nové
priradiť písmená mechaník k mechanikám vášho
vymeniteľné
prístroja. Pozrite si súbor Pomocník (Help) vášho
mechaniky.
operačného systému, aby ste sa naučili, ako pripájať/
priradiť písmená mechaniky.
Môj telefón sa
• V hlavnom menu sa dotknite Nástroje > Nastaviť
nepripojí k prístroju.
> Bluetooth. Pole Bluetooth musí byť nastavené
na Zapnuté.
• Váš telefón musí byť zapnutý a vo vzdialenosti
menšej ako 10 metrov (asi 33 stôp) od vášho
prístroja.
• Viac pomoci nájdete na www.garmin.com/bluetooth.
dēzl 560 Užívateľská príručka
79
Register
5HJLVWHU
Číslice
zobrazenie mapy 2-D,
3-D 62
A
adhézna položka 3–5
adresy, hľadanie 12
aktuálna lokalita 43
aktuálna lokalita,
uloženie 18
B
batéria
informácie 72
teplo 1
životnosť 72, 78
bezpečnostné kamery
76–77
bezpečný režim 58
blízke služby 43
body záujmu
hľadanie 15–17
hodnotenie 17
80
nákladná doprava 14
nesprávne hlásenie 16
ostraňovanie
nesprávneho 16
vlastný 75–76
volanie 53
body záujmu nákladnej
dopravy 14–19
C
cesty, trasy 20–21
cieľ, aktuálny 43
ciele, hľadanie
adresy 12
body záujmu
nákladnej
autodopravy
14–19
domov 14
nedávno nájdené 17
podniky a zaujímavé
atrakcie 15–17
používanie fotografií
15–17
používanie mapy 13
súradnice 19
uložené cieľa
(obľúbené) 18
ciele, ukladanie do
obľúbených 18
Č
čistenie vášho prístroja
6, 70
D
ďalšia odbočka 25
dáta užívateľa,
vymazanie 72
databáza školských zón 75
demontáž prístroja, vidlice
a držiaka 74
destinácie, viaceré 20–21
Dôležité bezpečnostné
informácie
a informácie
o produkte 1, 5
domov
editovanie informácií
o cieli 15
nastavenie cieľa 14
dēzl 560 Užívateľská’príručka5HJLVWHU
Register
navigovanie 14
resetovanie cieľa 15
telefónne číslo 54
volanie 54
doplnky 75
doprava
ikony 31
nastavenia 67
predplatenia 30, 67
prijímač 30–34
prijímač trasy 32
trafficTrends 65
vyhýbanie sa 32
držiak na prístrojovej
doske 3–5
držiak s prenosnou
protišmykovou
podložkou 2, 3
držiak s protišmykovou
podložkou 2–3
držiaky
prístrojová doska 3–5
trenie, protišmykový
2–3
dēzl 560 Užívateľská príručka
vyberanie 74
E
ecoRoute
kalibrovanie
(zmeranie)
hospodárenia s
palivom 44
informácie
o hospodárení
s palivom 45
profil vozidla 46
skóre ecoChallenge 45
správa
o kilometrovom
výkone 46
tipy 46
exportovanie
správy o trase 37
záznamy o jazde 42
zhrnutie súdnych
právomocí 36–37
F
fotonavigácia 15–19
funkcia obmedzenia
rýchlosti 22
G
garancia, nuMaps 6
Garmin Lock 71–72
geocaching 19
GPS
nastavenia 58
satelitné signály 7–8
simuláror 21, 58
H
hlásenia
kilometrový výkon,
ubehnuté
kilometre 46
trasa37–38
hlasitosť 11
hlasové vytáčanie 54
hlavné menu 9
editovanie 59
predvolený 59
prispôsobenie 58–59
hodiny 48
hodnotenie bodov
záujmu 16
81
Register
hospodárenie s palivom,
kalibrovanie 44
hovory
čakanie hovoru 53
domov 54
hlasové vytáčanie 54
konáme 53
odpovedanie 52
podnikom 53
stlmenie 53
ukončenie hovoru 52
CH
chodecké mapy 28–29
I
ID jednotky 58
IFTA (International Fuel
Tax Agreement)
(Medzinárodná
dohoda o dani
z pohonných hmôt) 35
informácia o doprave,
presnosť
a dostupnosť 30
82
informácia o trase
resetovanie 24
zobrazenie 24
informácie o hospodárení
s palivom 45
informácie o verzii 58
inštalovanie držiaka 1, 5
J
jas, nastavenie 8
K
kalkulačka 48
kamery, fotoaparáty
bezpečnosť 76–77
záložný 11
klávesnica 10
konektor micro-B 6–7
konektor USB
prijímač dopravných
informácii 30
prístroj, zariadenie 6
vidlica 2, 4
konvertor jednotiek 48–49
konverzia
jednotky merania
48–49
mena 49
krádež, vyhnutie 71
L
licenčné dohody
koncového
používateľa 58
lítium-iónová batéria 1, 72
M
MapSource 55, 75
mapy
aktualizácia 7
cityXplorer 29, 63
chyby 16
chodec 28–29
informácie 67
nastavenia 61–62
navigácia 23
poloha 12–13
pridávanie 75
zakúpenie 75
mapy cityXplorer 29, 63
miery, konverzia 48–49
miesto, zabezpečené 71
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Register
montáž na predné sklo 5
montáž prístroja
inštalácia 1–5
vybratie z držiaka 74
možnosti mapy lokality
12–13
myDashboard 6–7
myTrends 28
N
nabíjanie vášho prístroja
78
načítavanie obrázkov
15–19
nákladné vozidlo
limity rýchlosti 22
nastavenia 61–62
profily 7, 60–61
vodiči 40
zásielky 40–41
nákup máp 75
napájacie káble 69
Národné služby
nákladných vozidiel
a návesov (NTTS) 13
dēzl 560 Užívateľská príručka
nastavenia
Bluetooth 67
displej 66
doprava 67
GPS 58
jazyk 66
mapa 61–62, 67
nákladné vozidlo
alebo RV 60–61
navigácia, chodec 63
navigácia, vozidlo
61, 62
obnovenie 67
prispôsobené hlavné
menu 58–59
simulátor 21, 58
systém 58
trasa 63–65
nastavenia jazyka 66
nastavenia na myMaps 67
nastavania systému 58
nastavenia navigácie
chodec 63
vozidlo 61–62
nastavenia prispôsobeného
hlavného menu 58–59
nastavenia prístroja,
Bluetooth 51
nastavenia telefónu,
Bluetooth 50–51
nastavenia trasy 63–65
nastavenie displeja 66
navigácia
fotografia, snímok
15–19
chodec 28
mapy 23
mimo cesty 64
navigácia mimo cestu 64
nedávno nájdené miesta
17
nemocnice 43
O
obchádzky
pokročilé,
predsunuté 65
snímanie 27–28
oblasť prehľadávania 17
oblasť prehľadávania,
83
Register
zmena 19
obľúbené pložky 17–19
editovanie 18
hľadanie 18
ukladanie lokalít
do 18
uloženie vašej
aktuálnej pozície
18
vymazávanie19
obmedzenia vozidla 7, 60
obmedzenia, vozidlo 7, 60
obrazové súbory JPEG 55
obrazovka
jas 8, 66
klávesnica 10
tlačidlá 10
odbočka, ďalšia 25
odstránenie nesprávnych
bodov záujmu 16
ochrana vášho prístroja
70, 71
P
palivo
84
hľadanie 43
údaje 35–36
záznamy 36
pamäťová karta 55–56
párovanie mobilného
telefónom 50–52
PIN
Bluetooth 51
Garmin Lock 71
počítač, pripojenie 6–7
podložka, adhézna 3–4
podniky a zaujímavé
atrakcie, hľadanie
15–17
podpora 77
podpora produktu 77
pohľad na križovatku 26
POI loader 55
POI loader, softvér 76
poistka, výmena 73
pokyny na odbočenie za
odbočením 25
pokyny pre jazdu 25
policajné stanice 43
pomoc 43
ponuky (založené na
inzerátoch a reklame)
deaktivácia 34
zobrazenie 34
predpisy, prevádzkový
čas 38
predplatné, doprava 30, 67
predsunuté obchádzky 65
preferenčná trasa 26–28
prehliadač obrázkov 47
prepočítavanie trás
doprava 32
obchádzky 27–28
prevádzkový čas 38–42
predpisy 38
status služby 39
vodiči 40
zásielky 40–41
záznamy o jazde
39, 42
prijímač informácií,
doprava 30–34
príslušenstvo 77
prístroj, zariadenie
nabíjanie 78
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Register
ochrana 70–71
párovanie s telefónom
50–52
pomoc 43
registrácia 6
resetovanie 8
starostlivosť 70–71
vyberanie 74
profily
nákladné vozidlo
alebo RV 7, 60–61
vozidlo (ecoRoute) 46
profily vozidla
ecoRoute 46
nákladné vozidlo
alebo RV 7, 60–61
prognózové smerovanie
28
R
registrovanie prístroja 6
resetovanie
domáca adresa 15
informácia o trase 24
prístroj, zariadenie 8
dēzl 560 Užívateľská príručka
rezervná kamera 11
režim chodec,
nastavenia 63
režim veľkokapacitnej
pamäte 55–57, 79
režim veľkokapacitnej
pamäte USB 55–57,
79
režimy preprava 11
riešenie problémov 78–79
RV
nastavenia 61–62
profily 7, 60–61
S
satelitné signály 7, 7–8
simuláror 21, 58
skóre, ecoChallenge 45
služby
blízko 43
NTTS 13
východ, opustenie 14
služby pri opustení
diaľnice 14
snímky obrazovky 48
softvér
aktualizácia 6
informácie 58
verzia 58
správa o kilometrovom
výkone 46
správy o trase 37–38
starostlivosť o váš prístroj
70–71
status služba 39
status telefónu 54
stlmenie
audio 9
telefonické hovory 53
súbory
podporované typy 55
vymazávanie 57
súčasná poloha 43
súčasná poloha uloženie
18
súradnice 19
svetový čas, mapa sveta
48
85
Register
Š
štrbina pre micro SD®
kartu 8
štrbina pre pamäťovú
kartu 8
T
tapeta, obraz v pozadí 47
technické údaje 77
technológia
Bluetooth 50–54
nastavenia 67
párovanie s telefónom
50–52
telefón, párovanie 50–52
tipy
Bluetooth 51–52
dotyková obrazovka
78–79
vedenie vozidla 46
tlačidlá na obrazovke 10
tlačidlo napájania 8
trasy. Pozri cesty
86
U
uložené miesta. Pozri
obľúbené
uloženie
nájdené lokality 18
vaša aktuálna lokalita
18
uskladnenie prístroja 70
V
verejná doprava
mapy miest 29
vyhnutie sa 63
viaceré destinácie 20–21
vidlica, vyberanie 74
vlastné body záujmu,
bezpečnostné
kamery 76
vlastné hlavné menu
75–76
vodiči, nákladné vozidlo
40
vrátenie na pôvodné
nastavenia 67
vyhýbanie sa
doprava 32
charakteristiky ciest
64
krádež 71, 71–72
oblasti a cesty 64–65
typy verejnej dopravy
63
vymazanie
dáta užívateľa 72
nedávno nájdené
miesta 17
obľúbené položky 19
súbory 57
vymazanie
Pozri vymazanie
výmena poistky 73
Výrobková podpora
Garmin 77
výstra, výrobok 1
výstražné ikony, nákladné
vozidlo alebo RV
68–69
Z
zabezpečené miesto 71
dēzl 560 Užívateľská’príručka
Register
zabezpečenie
Garmin Lock 71–72
krádež, vyhnutie 71
poloha 71
zablokovanie prístroja 71
zachytenie signálov
satelitov 7, 7–8
záložná kamera 11
zariadenie proti
ukradnutiu 71
záruka nüMaps 6
zásielky 40–41
záznamy
palivo 36
vedenie vozidla 38, 39
záznamy o jazde 39
exportovanie 42
exportovaný pohľad
42
záznamy IFTA 35–38
exportované zhrnutia
a správy 38
údaje o palive 35–36
záznamy o palive 36
dēzl 560 Užívateľská príručka
zhrnutie súdnych
právomocí 36–37
správy o trase 37–38
záznamy o jazde 39
exportovanie 42
exportovaný pohľad
42
zemepisná šírka a dĺžka
19
zhrnutie súdnych
právomocí 36–37
zobrazenie
informácia o trase 24
križovatky 26
Ž
Životosť nüMaps™ 75
87
Záručný List
ô
Záručný list
Informácie o výrobku:
Názov - Typ - Model:
..................................................
sériové číslo:
..................................................
Informácie o zákazníkovi:
TU ODSTRIHNÚŤ
Meno a priezvisko:
Adresa:
..................................................
Telefón:
..................................................
..................................................
..................................................
Email:
..................................................
Upozornenie:
Nie je potrebné aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre
uplatnenie záruky je stanovený nadobúdací doklad. Záručný list však plní dôležitú
sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je ho potrebné pri uplatnení
reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.
ô
Záručný List
Záručné podmienky
Firma Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky 24 mesačnú
obmedzenú záruku.
V rámci záručnej doby sa firma Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky
poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri
ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.
Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu
alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na vlastné náklady.
Reklamácia musí obsahovať:
1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
2. Vyplnený záručný list a nadobúdací doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí
kópia)
3. V prípade, ak zariadenie je darčekom, je potrebný doklad o kúpe produktu, ku ktorému
bol darček dodaný.
4. Vyplnený reklamačný protokol
• reklamačný protokol nájdete na stránke www.garmin.sk v sekcii
Download/Tlačivá alebo priamo na linku:
http://www.garmin.sk/servis/reklamacny-protokol/
Strata uvedených záruk nastáva v prípade:
1. Ak je na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak bol prístroj doručený v rozobranom stave
3. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické
poškodenie
4. Ak bol v prístroji nahratý nelegálny ovládací program alebo mapa
Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platného
Zákona o ochrane spotrebiteľa
Servisné stredisko pre Slovensko:
CONAN s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-7002900, fax: 041-7632 616, servis@garmin.sk
bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000
.
Táto slovenská verzia dēzl 560 anglickej príručky (katalógové číslo Garmin 190-0128000, revízia A) sa poskytuje ako príslušenstvo. Ak je to potrebné, konzultujte najnovšiu
verziu anglickej príručky pokiaľ ide o prevádzku a používanie prístroja dēzl 560.
SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ
TEJTO SLOVENSKEJ PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOĽVEK
ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU ZO SPOĽAHNUTIA SA NA TÚTO
PRÍRUČKU.
Pre najnovšie softvérové aktualizácie, ktoré sú zadarmo (s výnimkou
mapových dát), počas celej doby životnosti vašich produktov Garmin,
navštívte webovú stránku Garmin na
www.garmin.com alebo www.garmin.sk
© 2012 Garmin Ltd. alebo jej pobočk
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Spojené kráľovstvo
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Výhradný importér pre Slovensko: CONAN s.r.o., Murgašova 18, 01001
Žilina Bezplatná linka technickej podpory: 0800 -135 000
www.garmin.sk
August 2012
190-01280-44_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising