Garmin | dēzl 560LMT | User guide | Garmin dezl 560LMT Podręcznik użytkownika

Garmin dezl 560LMT Podręcznik użytkownika
dēzl 560
®
Podręcznik użytkownika
© 2011-2012 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym dokumencie, żadnej części
tego podręcznika nie można powielać, kopiować, przekazywać, rozpowszechniać, pobierać ani przechowywać
na jakimkolwiek nośniku pamięci, w jakimkolwiek celu, bez wcześniej uzyskanej wyraźnej pisemnej zgody
firmy Garmin. Firma Garmin niniejszym udziela zgody na pobranie jednej kopii tego podręcznika na dysk
twardy bądź inny elektroniczny nośnik pamięci w celu jego przeglądania oraz na wydrukowanie jednej kopii
tego podręcznika lub jego korekty, pod warunkiem, iż elektroniczna bądź wydrukowana kopia tego podręcznika
będzie zawierała pełen tekst niniejszej informacji o prawach autorskich. Rozpowszechnianie tego podręcznika
lub jego korekty w celach handlowych bez zezwolenia jest surowo wzbronione.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Garmin zastrzega
sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości bez konieczności
powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Ze strony internetowej firmy Garmin
(www.garmin.com) można pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające, dotyczące użytkowania i
funkcjonowania tego i innych produktów firmy Garmin.
Garmin®, logo Garmin oraz MapSource® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. cityXplorer™, dēzl™, ecoRoute™, Garmin Lock™,
myGarmin™, myGarmin Agent™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime, nüRoute™ i trafficTrends™
są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej
zgody firmy Garmin jest zabronione.
Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin
podlega warunkom licencji. Mac® jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. zarejestrowanym w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach. microSD™ jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC. Windows®
jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych
krajach.
Spis treści
Spis treści
Rozpoczęcie pracy
z urządzeniem................................ 1
Montowanie urządzenia......................... 1
Informacje o sekcji Mój Pulpit................. 6
Wprowadzanie profilu ciężarówki lub
kampera.............................................. 7
Odbieranie sygnału
z satelitów............................................ 7
Ogólne informacje
o urządzeniu........................................ 8
Regulowanie jasności ekranu................. 8
Resetowanie urządzenia........................ 8
Regulowanie głośności........................... 9
Korzystanie z menu głównego............... 9
Korzystanie z przycisków znajdujących
się na ekranie.................................... 10
Korzystanie z klawiatury ekranowej..... 10
Środki transportu.................................. 11
Korzystanie z dodatkowej kamery........ 11
Wyszukiwanie pozycji................. 12
Wyszukiwanie adresu........................... 12
Korzystanie z mapy pozycji.................. 12
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu
mapy.................................................. 13
Korzystanie z katalogu pomocy
drogowej............................................ 13
Korzystanie z opcji
Zjazdy z usługami.............................. 14
Wyszukiwanie punktów szczególnych
dla ciężarówek................................... 14
Ustawianie pozycji domowej................ 14
Informacje o punktach szczególnych... 15
Wyszukiwanie ostatniego miejsca
parkowania........................................ 17
Wyświetlanie listy ostatnio znalezionych
pozycji............................................... 17
Ulubione............................................... 17
Wprowadzanie współrzędnych............. 19
Zmiana przeszukiwanego obszaru....... 19
Planowanie podróży.................... 20
Tworzenie harmonogramu podróży...... 20
Podróż wg zapisanego planu
podróży.............................................. 21
Edytowanie zapisanej podróży............. 21
Ustawianie symulowanej pozycji.......... 21
Symulowanie trasy............................... 21
i
Spis treści
Nawigacja..................................... 22
Funkcje mapy podczas podróży........... 22
Korzystanie z mapy do nawigacji......... 23
Wyświetlanie informacji
o podróży ......................................... 24
Wyświetlanie listy zwrotów .................. 25
Wyświetlanie następnego zwrotu......... 25
Wyświetlanie widoku skrzyżowania...... 26
Wybór trybu przeliczenia trasy............. 26
Dodawanie punktu do aktywnej trasy... 26
Korzystanie z objazdu.......................... 27
Zatrzymywanie trasy............................ 27
Informacje o funkcji myTrends™........... 28
Korzystanie z mapy do nawigacji
pieszej............................................... 28
Utrudnienia drogowe................... 30
Aktywacja subskrypcji.......................... 30
Odbiornik komunikatów drogowych...... 30
Odbieranie informacji
o ruchu drogowym............................. 31
Informacje o ikonie utrudnień
drogowych......................................... 31
Informacje o ruchu drogowym
na trasie............................................. 32
Wyświetlanie mapy ruchu..................... 32
Wyszukiwanie opóźnień przez korki..... 33
Dodawanie subskrypcji......................... 33
ii
Informacje dotyczące ofert
i reklam.............................................. 34
Korzystanie z funkcji dla
ciężarówek................................... 35
Informacje o rejestrowaniu IFTA........... 35
Informacje dotyczące godzin pracy...... 38
Korzystanie z narzędzi................ 43
Wyświetlanie informacji
o aktualnej pozycji............................. 43
Korzystanie z Pomocy.......................... 43
Informacje o ecoRoute™....................... 43
Korzystanie z przeglądarki zdjęć.......... 47
Korzystanie z funkcji czasu
na świecie ........................................ 48
Korzystanie z kalkulatora..................... 48
Wykonywanie zrzutów ekranowych...... 48
Korzystanie z przelicznika jednostek . . 48
Rozmowy przez zestaw
głośnomówiący........................... 50
Parowanie urządzeń............................. 50
Odbieranie połączenia . ....................... 52
Korzystanie z urządzenia podczas
połączenia telefonicznego ................ 52
Wybieranie numeru telefonu punktu
szczególnego.................................... 53
Wybieranie numeru.............................. 53
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Spis treści
Podawanie własnego numeru
telefonu.............................................. 53
Nawiązywanie połączeń za pomocą
wybierania głosowego....................... 54
Sprawdzanie statusu telefonu.............. 54
Ustawienia Bluetooth............................ 67
Włączanie informacji
o utrudnieniach drogowych............... 67
Przywracanie stawień........................... 67
Zarządzanie danymi.................... 55
Ikony ostrzegawcze.............................. 68
Przewody zasilające............................. 69
Dbanie o urządzenie............................ 70
Informacje o funkcji Garmin Lock......... 71
Kasowanie danych użytkownika........... 72
Informacje o baterii . ............................ 72
Wymiana bezpiecznika
w przewodzie zasilającym
z gniazda zapalniczki........................ 73
Zdejmowanie urządzenia, podstawki i
uchwytu............................................. 74
Informacje o nüMaps Lifetime™ ........... 75
Modele urządzenia............................... 75
Zakup dodatkowych map..................... 75
Własne punkty POI............................... 75
Kamery monitorujące........................... 76
Zakup akcesoriów................................ 77
Kontakt z działem pomocy technicznej
firmy Garmin...................................... 77
Typy plików........................................... 55
Informacje o kartach pamięci............... 55
Przesyłanie plików do komputera . ...... 56
Usuwanie plików . ................................ 57
Dostosowywanie urządzenia...... 58
Ustawienia systemowe......................... 58
Dostosowywanie menu głównego........ 58
Dodawanie profili ciężarówki
i kampera........................................... 60
Ustawienia nawigacji — samochód,
ciężarówka
i kamper............................................. 61
Ustawienia nawigacji pieszej................ 63
Wybór referencji tras............................ 63
Ustawienia wyświetlania....................... 66
Ustawienia języka................................. 66
Wyświetlanie informacji
o mapie ............................................ 67
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Załącznik...................................... 68
iii
Spis treści
Dane techniczne................................... 77
Rozwiązywanie problemów.................. 78
Indeks........................................... 80
iv
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Rozpoczęcie pracy
z urządzeniem
 OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym
w opakowaniu produktu przewodnikiem
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele
istotnych wskazówek.
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy
wykonać poniższe czynności.
1. Zamontuj urządzenie (strona 1):
• Przenośny uchwyt samochodowy
(strona 2).
• Uchwyt na deskę rozdzielczą
(strona 3).
• Antena zewnętrzna (strona 5).
2. Zarejestruj urządzenie (strona 6).
3. Sprawdź dostępność aktualizacji:
• Aktualizacje oprogramowania
(strona 6).
• Darmowa aktualizacja map
(strona 7).
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
4. Wprowadź profil ciężarówki lub kampera
(strona 7).
5. Zlokalizuj satelity (strona 7).
Montowanie urządzenia
 OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowojonową. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia
ciała lub produktu w wyniku wystawienia
baterii na działanie wysokich temperatur,
należy urządzenie zabierać ze sobą przy
wysiadaniu z samochodu albo przechowywać
w miejscu nienarażonym na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia
na zasilaniu bateryjnym, należy naładować
baterię.
Urządzenie dēzl jest wyposażone
w przenośny uchwyt uniwersalny lub
samoprzylepny uchwyt na deskę rozdzielczą.
1
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Instalowanie przenośnego uchwytu
uniwersalnego
Korzystając z przenośnego uchwytu
uniwersalnego, należy postępować według
poniższych instrukcji.
1. Podłącz przewód zasilający z gniazda
zapalniczki ➊ do złącza mini-USB ➋
podstawki ➌.
➌
➊
➋
➍
2. Zatrzaśnij podstawkę na ramieniu ➍.
2
3. Przesuń dźwignię blokującą ➎ na
podstawie w położenie odblokowania.
➎
4. Wsuń dysk w dolnej części ramienia
w podstawę, tak aby nastąpiło
zatrzaśnięcie.
5. Przesuń dźwignię blokującą w położenie
zablokowania.
6. Umieść dolną część urządzenia
w podstawce.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
7. Przechyl urządzenie ➏ do tyłu, tak aby
się zatrzasnęło.
➏
8. Podłącz drugi koniec przewodu
zasilającego do gniazda zapalniczki
w samochodzie.
Instalowanie uchwytu na deskę
rozdzielczą
Korzystając z samoprzylepnego uchwytu na
deskę rozdzielczą, należy postępować według
poniższych instrukcji.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Instalowanie podstawy
UWAGA
Po przyklejeniu podkładka samoprzylepna
jest trwała i bardzo trudno jest ją usunąć.
Jeśli podkładka samoprzylepna zostanie
przemieszczona, w celu usunięcia
pozostałości kleju przetrzeć zabrudzoną
powierzchnię alkoholem.
1. Urządzenie należy zamontować w takim
miejscu, gdzie widok nieba nie będzie
przysłonięty.
Upewnij się, że w wybranym miejscu
urządzenie nie będzie ograniczać pola
widzenia kierowcy.
2. Oczyść miejsce montażu za pomocą
alkoholu.
3. Osusz miejsce montażu za pomocą
czystej, suchej szmatki.
3
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
4. Odklej jedną stronę warstwy ochronnej
z podkładki samoprzylepnej ➊.
➋
LOCK
LOCK
➌
➊
5. Umieść podkładkę samoprzylepną na
spodzie podstawy montażowej ➋.
6. Odklej pozostałą warstwę ochronną.
7. Upewnij się, że dźwignia blokująca ➌
na podstawie montażowej jest zwrócona
w Twoją stronę, a następnie umieść
podstawę montażową na oczyszczonym
przed chwilą miejscu montażu.
Aby mieć pewność, że podkładka
samoprzylepna prawidłowo się przykleiła,
odczekać 24 godziny przed zamocowaniem
urządzenia.
Mocowanie urządzenia do podstawy
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia
na zasilaniu bateryjnym, należy naładować
baterię.
1. Podłącz przewód zasilający z gniazda
zapalniczki ➊ do złącza mini-USB ➋
podstawki ➌.
➌
➊
➋
➍
2. Zatrzaśnij podstawkę na ramieniu ➍.
3. Przesuń dźwignię blokującą ➎ na
podstawie w położenie odblokowania.
LOCK
➎
4
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
4. Wsuń dysk w dolnej części ramienia
w podstawę, tak aby nastąpiło
zatrzaśnięcie.
5. Przesuń dźwignię blokującą w położenie
zablokowania.
6. Umieść dolną część urządzenia
w podstawce.
7. Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby się
zatrzasnęło.
8. Podłącz drugi koniec przewodu
zasilającego do gniazda zapalniczki
w samochodzie.
Jeśli korzystasz z odbiornika komunikatów
drogowych w Europie, podłącz do niego
zewnętrzną antenę, aby móc odbierać
informacje o ruchu drogowym.
Podłączanie zewnętrznej anteny
2. Zamocować zewnętrzną antenę do szyby
przedniej, korzystając z przyssawek.
UWAGA: Aby zoptymalizować moc
sygnału, poprowadzić zewnętrzną antenę
po szybie przedniej pionowo, o ile jest
to możliwe.
Uwaga
Przed zamontowaniem urządzenia
w samochodzie zapoznaj się z
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa i produktu zawierającym
informacje prawne dotyczące montażu na
szybie przedniej.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
1. Podłącz zewnętrzną antenę ➊ do
odbiornika komunikatów drogowych ➋.
➊
➋
5
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Informacje o sekcji Mój
Pulpit
Mój Pulpit można użyć do zarejestrowania
urządzenia, sprawdzenia dostępności
aktualizacji oprogramowania i map,
uzyskania dostępu do podręczników
użytkownika, uzyskania pomocy technicznej
i wielu innych rzeczy.
Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit
1. Podłącz kabel USB do złącza microUSB ➊ urządzeniu.
➊
2. Podłącz kabel USB do portu USB
w komputerze.
3. Przejdź do strony www.garmin.com
/dashboard.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Rejestrowanie urządzenia
1. W sekcji Mój Pulpit kliknij Zarejestruj
teraz.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
6
3. Pamiętaj o konieczności zachowania
oryginalnego dowodu zakupu (względnie
jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Aktualizowanie oprogramowania
1. Otwórz sekcję Mój Pulpit (strona 6).
2. W razie potrzeby, w sekcji Aktualizacje
oprogramowania kliknij Aktualizuj
teraz.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
nüMaps Guarantee™
Urządzenie jest uprawnione do bezpłatnej
aktualizacji w ciągu 60 dni od rozpoczęcia
korzystania z funkcji nawigacji satelitarnej.
Prawo do skorzystania z opcji bezpłatnej
aktualizacji map nie przysługuje osobom,
które zarejestrowały produkt telefonicznie
bądź przeprowadziły rejestrację w trybie
online po upływie 60 dni od pierwszego
odebrania sygnału z satelitów podczas
korzystania z funkcji nawigacyjnych
urządzenia. Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.garmin.com/numaps.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Aktualizowanie map
1. Otwórz sekcję Mój Pulpit (strona 6).
2. Zarejestruj urządzenie (strona 6).
3. W razie potrzeby, w sekcji Aktualizacje
map kliknij Aktualizuj teraz.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Wprowadzanie profilu
ciężarówki lub kampera
 OSTRZEŻENIE
Wprowadzenie profilu swojego pojazdu nie
gwarantuje uwzględniania tych danych we
wszystkich propozycjach tras przejazdu.
To kierowca jest odpowiedzialny podczas
jazdy za uwzględnianie wysokości,
długości, masy i innych ograniczeń
związanych z prowadzonym pojazdem.
Podejmując decyzje na drodze, należy
zawsze stosować się do znaków drogowych
oraz dostosowywać jazdę do panujących
warunków.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Zanim możliwe będzie uruchomienie trybu
ciężarówki lub kampera, należy wprowadzić
profil używanej ciężarówki lub kampera.
Przy pierwszym włączeniu urządzenia
wybrany zostanie tryb transportu
ciężarowego. Można wybrać opcję Przełącz
tryb, aby wprowadzić profil kampera.
1. Gdy zostanie wyświetlony ekran
z ostrzeżeniem, dotknij Akceptuj.
2. Dotknij Tak, aby wprowadzić profil
ciężarówki.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Odbieranie sygnału
z satelitów
W celu korzystania z funkcji nawigacji
dostępnej w urządzeniu konieczne jest
odebranie sygnału z satelitów.
Więcej informacji na temat systemu GPS
można znaleźć na stronie www.garmin.com
/aboutGPS.
7
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
1. Włącz urządzenie.
2. W razie potrzeby udaj się w teren
otwarty, z dala od wysokich budynków
i drzew.
Odebranie sygnału z satelitów może potrwać
kilka minut. Gdy urządzenie odbiera sygnały
satelitarne, słupki siły sygnału z satelitów
.
w menu głównym mają kolor zielony
W przypadku utraty sygnału satelitarnego
słupki te zmieniają kolor na czerwony lub
.
stają się przezroczyste
Ogólne informacje
o urządzeniu
➊
Regulowanie jasności
ekranu
1. Naciśnij i szybko zwolnij klawisz
zasilania.
2. Dotknij i przeciągnij pasek przewijania.
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie działać, można je
zresetować.
1. Przytrzymaj klawisz zasilania przez
8 sekund, a następnie zwolnij.
Urządzenie wyłączy się.
2. Poczekaj 1 sekundę.
3. Jeśli urządzenie korzysta z zasilania
bateryjnego, naciśnij i zwolnij klawisz
zasilania.
➋
➊
Klawisz zasilania
➋
Gniazdo kart microSD™
8
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Regulowanie głośności
1. Dotknij Głośność.
2. Wybierz dowolną opcję:
• Wyreguluj głośność, przesuwając
suwak w lewo lub prawo.
• Dotknij , aby wyciszyć wszystkie
dźwięki.
•
•
•
•
•
•
Korzystanie z menu
głównego
➊
➋
➌
•
•
Dotknij ➊, aby wybrać środek transportu.
Dotknij ➋, aby znaleźć cel podróży.
Dotknij ➌, aby wyświetlić mapę.
Dotknij ➍, aby zatrzymać trasę.
Dotknij ➎, aby wyznaczyć objazd dla
trasy.
Dotknij ➏, aby wykonać połączenie, gdy
urządzenie jest podłączone do zgodnego
telefonu komórkowego.
Więcej informacji można uzyskać na
stronie www.garmin.com/bluetooth.
Dotknij ➐, aby wyregulować głośność.
Dotknij ➑, aby otworzyć menu narzędzi
i ustawień.
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
9
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Korzystanie z przycisków
znajdujących się na ekranie
•
•
•
•
Dotknij , aby powrócić do
poprzedniego ekranu.
Dotknij i , aby wyświetlić więcej
informacji.
Dotknij i przytrzymaj i , aby
możliwe było szybsze przewijanie.
Dotknij , aby wyszukać według
nazwy.
Korzystanie z klawiatury
ekranowej
•
•
•
•
•
•
•
, aby wprowadzić
Dotknij
spację.
Dotknij pola, aby przesunąć kursor.
, aby usunąć znak.
Dotknij
, aby usunąć
Dotknij i przytrzymaj
cały wpis.
, aby wybrać tryb języka
Dotknij
klawiatury.
, aby wprowadzić znaki
Dotknij
specjalne, takie jak znaki przestankowe.
, aby włączyć lub wyłączyć
Dotknij
pisownię wielkimi literami.
Zapoznaj się z częścią „Ustawienia języka”,
aby zmienić układ klawiatury (strona 66).
•
10
Dotknij znaku na klawiaturze, aby
wprowadzić literę lub cyfrę.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Środki transportu
Tryb samochodu
Tryb ciężarówki
Tryb kampera
Tryb pieszego
Korzystanie z dodatkowej
kamery
Jeśli w pojeździe zainstalowano dodatkową
kamerę z kompozytowym sygnałem wideo,
jej podgląd może być wyświetlany na ekranie
urządzenia.
Podłączyć przewód kamery do wejścia
wideo typu jack ➊ na podstawce.
Wyznaczana trasa jest obliczana na innych
zasadach, zależnie od wybranego środka
transportu.
Zmiana środka transportu
1. W menu głównym dotknij ikony środka
transportu.
2. Wybierz tryb.
3. Dotknij Zapisz.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
➊
Obraz z kamery jest wyświetlany, gdy
sygnał wideo jest obecny.
11
Wyszukiwanie pozycji
Wyszukiwanie pozycji
Wyszukiwanie adresu
UWAGA: W zależności od wersji
wbudowanych w urządzenie danych mapy,
nazwy przycisków i kolejność czynności
mogą różnić się od tych zamieszczonych
poniżej.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Adres.
2. W razie potrzeby zmień województwo,
kraj lub region.
3. Dotknij Szukaj wszystko.
PORADA: Możesz dotknąć Literuj
miasto, aby wyszukiwać według miasta
lub kodu pocztowego. Nie wszystkie
mapy umożliwiają wyszukiwanie kodów
pocztowych.
4. Podaj numer adresu i dotknij Gotowe.
12
5. Podaj nazwę ulicy i dotknij Gotowe.
6. W razie potrzeby wybierz ulicę.
7. W razie potrzeby wybierz adres.
Korzystanie z mapy pozycji
Mapa pozycji otwiera się po wybraniu
pozycji w menu Dokąd? .
➊
➌
➋
➍
•
•
➎
➏
Dotknij ➊, aby zapisać pozycję
w Ulubionych.
W niektórych modelach należy dotknąć
➊, aby wybrać numer telefonu do danej
pozycji, gdy urządzenie jest podłączone
do telefonu.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Wyszukiwanie pozycji
•
•
•
•
•
Dotknij dymku informacyjnego ➋, aby
wyświetlić więcej informacji o danej
pozycji.
Dotknij ➌, aby powiększyć lub
pomniejszyć.
Dotknij ➍, aby powrócić do poprzedniej
strony.
Dotknij ➎ i przeciągnij, aby zobaczyć
inny obszar mapy.
Dotknij ➏, aby utworzyć szczegółową
trasę do danego miejsca.
Wyszukiwanie pozycji przy
użyciu mapy
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Znajdź na mapie.
2. Wybierz pozycję.
Zostanie wyświetlony dymek
z informacjami o pozycji.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Wyświetlanie trasy na mapie
1. Na mapie pozycji dotknij dymku
informacyjnego.
2. Dotknij pola z informacjami o trasie.
Korzystanie z katalogu
pomocy drogowej
W katalogu pomocy drogowej znajdują
się firmy świadczące usługi dla transportu
ciężarowego, takie jak warsztaty i
sprzedawcy opon. Katalog pomocy drogowej
jest dostępny jedynie w niektórych krajach.
Dane w katalogu pomocy drogowej są
okresowo aktualizowane. Aby zakupić
aktualizacje, odwiedź stronę http://
buy.garmin.com.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd?.
2. Wykonaj następujące czynności:
UWAGA: ta opcja menu zależy od
dostawcy katalogu pomocy drogowej dla
urządzenia.
• Dotknij TruckDown.
13
Wyszukiwanie pozycji
• Dotknij NTTS.
3. Wybierz kategorię.
4. W razie potrzeby wybierz podkategorię.
5. Wybierz cel podróży.
Korzystanie z opcji
Zjazdy z usługami
Istnieje możliwość wyszukiwania punktów
usługowych, takich jak stacje benzynowe,
zakwaterowanie i postoje dla ciężarówek
przy zbliżających się zjazdach
z autostrady. Urządzenie wyświetla dostępne
punkty usługowe w zależności od trybu
pracy. Informacje dotyczące zjazdów
z usługami są dostępne jedynie na drogach
z kontrolowanym dostępem, takich jak
autostrady oraz autostrady międzystanowe.
UWAGA: Opcja Zjazdy z usługami nie jest
dostępna w trybie pieszego.
1. Podczas jazdy wyznaczoną trasą,
w menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Zjazdy z usługami.
2. Wybierz dowolną opcję:
14
Wyszukiwanie punktów
szczególnych dla ciężarówek
Szczegółowe mapy załadowane do
urządzenia zawierają punkty szczególne dla
samochodów ciężarowych, takie jak postoje
dla ciężarówek, parkingi przy autostradzie
czy stacje ważenia.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Pkty szczególne >
Ciężarówki.
2. Wybierz kategorię.
3. W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4. Wybierz cel.
Ustawianie pozycji domowej
Miejsce, do którego użytkownik powraca
najczęściej, można ustawić jako pozycję
domową.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Jedź do domu.
2. Wybierz Podaj mój adres, Użyj
aktualnej pozycji lub Ostatnio
znalezione.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Wyszukiwanie pozycji
Jazda do domu
Przed rozpoczęciem nawigacji do domu
trzeba ustawić pozycję domową.
W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Jedź do domu.
Resetowanie pozycji domowej
1. W menu głównym dotknij kolejno
> Ustal pozycję
Dokąd? >
domową.
2. Wybierz dowolną opcję:
Edytowanie informacji dotyczących
pozycji domowej
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Ulubione > Dom.
> Edytuj.
2. Dotknij
3. Dokonaj zmian.
4. Dotknij Gotowe.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Informacje o punktach
szczególnych
Szczegółowe mapy załadowane do
urządzenia zawierają miliony punktów
szczególnych, takich jak restauracje,
hotele czy autousługi. Za pomocą kategorii
wyszukiwania punktów szczególnych łatwo
znajdziesz okoliczne firmy i atrakcje.
Znajdowanie pozycji poprzez
literowanie nazwy
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Pkty szczególne > Literuj
nazwę.
2. Podaj całą lub część nazwy i dotknij
Gotowe.
3. Wybierz cel.
Wyszukiwanie punktów
szczególnych wg kategorii
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Pkty szczególne.
2. Wybierz kategorię.
3. W razie potrzeby wybierz podkategorię.
15
Wyszukiwanie pozycji
4. Wybierz cel.
Korzystanie z nawigacji do zdjęć
Dourządzenia lub na kartę pamięci można
przesyłać zdjęcia, które zawierają informacje
o pozycji, a następnie tworzyć do nich trasy.
1. Podłącz urządzenie do komputera
(strona 6).
2. Odwiedź stronę http://connect.garmin
.com/photos.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami,
aby wybrać i załadować zdjęcia do
urządzenia.
4. Odłącz urządzenie od komputera.
5. Włącz urządzenie.
6. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Ulubione > Zdjęcia.
Zostanie wyświetlona lista zdjęć
z informacjami o pozycji.
7. Wybierz zdjęcie.
16
Usuwanie nieprawidłowego punktu
szczególnego
Jeśli w wynikach wyszukiwania znajduje
się nieaktualny lub nieprawidłowy punkt
szczególny, można pomijać tę pozycję w
kolejnych wyszukiwaniach.
1. Na apie pozycji dotknij dymku
informacyjnego.
> Zgłoś błąd > Tak.
2. Dotknij kolejno
Pozycja będzie pomijana w kolejnych
wyszukiwaniach.
Zgłaszanie nieprawidłowego punktu
szczególnego
Zanim będzie możliwe zgłoszenie
nieprawidłowego punktu szczególnego,
należy usunąć go z kolejnych wyszukiwań
(strona 16).
1. Podłącz urządzenie do komputera
(strona 6).
2. Przejdź do strony www.garmin.com/
dashboard.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Wyszukiwanie pozycji
3. W obszarze Preferencje Mojego Pulpitu
kliknij kolejno Preferencje Mojego
Pulpitu > Tak.
Sekcja Mój Pulpit pobiera dane z urządzenia.
Wyszukiwanie ostatniego
miejsca parkowania
Ocenianie punktu szczególnego
Gdy opcja jest dostępna, można wyświetlać
i zmieniać oceny wystawione punktowi
szczególnemu.
Wyświetlanie listy ostatnio
znalezionych pozycji
1. Na mapie pozycji dotknij dymku
informacyjnego.
Gdy opcja jest dostępna, ocena jest
wyświetlana pod adresem pozycji.
2. Dotknij gwiazdek, aby ocenić punkt
szczególny.
Ocena zostanie zaktualizowana
w urządzeniu.
W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Parking > Ostatnie miejsce.
W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich
50 znalezionych pozycji.
W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Ostatnio znalezione.
Czyszczenie listy ostatnio
znalezionych pozycji
W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Ostatnio znalezione >
Wyczyść > Tak.
>
Ulubione
Można zapisać pozycje w Ulubionych, aby
można je było szybko odnaleźć i wyznaczyć
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
17
Wyszukiwanie pozycji
do nich trasy. Pozycja domowa jest również
zapisana w Ulubionych.
Zapisywanie aktualnej pozycji
w Ulubionych
1. Dotknij ikony pojazdu na mapie.
2. Dotknij Zapisz.
3. Podaj nazwę.
Pozycja zostanie zapisana w Ulubionych.
Zapisywanie pozycji w Ulubionych
1. Wyszukaj pozycję (strona 12).
>
2. Na stronie Jedź! dotknij kolejno
Zapisz > OK.
Wyszukiwanie ulubionych
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Ulubione.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię.
3. Dotknij zapisaną pozycję.
18
Edytowanie ulubionych
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Ulubione.
2. Wybierz kategorię.
3. Wybierz element Ulubionych..
4. Dotknij dymku informacyjnego.
> Edytuj.
5. Dotknij
6. Wybierz dowolną opcję:
• Dotknij Nazwa.
• Dotknij Numer telefonu.
• Dotknij Kategorie, aby wpisać
nazwę kategorii elementu
Ulubionych.
UWAGA: Kategorie są wyświetlane
w urządzeniu dopiero po zapisaniu
co najmniej 12 elementów
Ulubionych.
• Dotknij Przypisz zdjęcie, aby
zapisać zdjęcie wraz z elementem
Ulubionych.
• Dotknij Zmień symbol, aby zmienić
symbol używany do oznaczenia
elementu Ulubionych na mapie.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Wyszukiwanie pozycji
7. Edytuj informacje.
8. Dotknij Gotowe.
Usuwanie Ulubionych
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Ulubione.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię.
3. Wybierz element Ulubionych..
> Usuń > Tak.
4. Dotknij kolejno
Wprowadzanie
współrzędnych
Jeśli znasz współrzędne geograficzne celu
podróży, możesz za pomocą urządzenia
nawigować do tego celu, podając z szerokość
i długość geograficzną. Może to być
szczególnie przydatne podczas korzystania
z funkcji geocachingu.
Zmiana formatu współrzędnych
mapy
1. Na ekranie głównym dotknij kolejno
Format.
Dokąd? > Współrzędne >
2. Wybierz format.
Zmiana przeszukiwanego
obszaru
Urządzenie automatycznie wyszukuje
miejsca w pobliżu aktualnej pozycji. Pozycje
można także wyszukiwać w innych miastach
lub w pobliżu celu podróży lub ulubionego
celu.
1. W menu głównym dotknij kolejno
> Blisko.
Dokąd? >
2. Wybierz dowolną opcję:
3. Dotknij Zapisz.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Współrzędne.
2. Dotknij pola, aby wprowadzić dane
dotyczące szerokości i długości
geograficznej.
3. Dotknij Pokaż na mapie.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
19
Planowanie podróży
Planowanie podróży
Przy użyciu funkcji Planowanie podróży
można utworzyć i zapisać trasę z wieloma
celami podróży.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Planow. podróży.
2. Dotknij .
3. Dotknij Wybierz pozycję startową.
4. Wyszukaj pozycję (strona 12).
5. Dotknij Wybierz.
6. Dotknij , aby dodać kolejne pozycje.
7. Dotknij Dalej.
8. Wpisz nazwę i dotknij Gotowe.
9. Dotknij Mapa, aby wyświetlić podróż na
mapie.
20
Tworzenie harmonogramu
podróży
Funkcja Planowanie podróży pozwala ustalić
czas wyjazdu i czas trwania podróży.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Planow. podróży.
2. Wybierz podróż.
3. Wybierz pozycję.
4. Dotknij Czas wyjazdu lub Czas
przybycia.
5. Wybierz datę i czas.
6. Dotknij Zapisz.
7. Dotknij Czas.
8. Określ ile czasu spędzisz w wybranej
pozycji.
9. Dotknij Zapisz.
10. W razie potrzeby powtórz kroki 3–9 dla
każdej pozycji.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Planowanie podróży
Podróż wg zapisanego planu
podróży
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Planow. podróży.
2. Dotknij zapisaną podróż.
3. Dotknij Jedź!.
Edytowanie zapisanej
podróży
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Planow. podróży.
2. Wybierz zapisaną podróż.
3. Dotknij .
4. Wybierz dowolną opcję:
• Dotknij Zmień nazwę podróży, aby
zmienić nazwę podróży.
• Dotknij Edytuj cele, aby dodać lub
usunąć pozycje.
• Dotknij Usuń podróż.
• Dotknij Optymalizuj kolejność, aby
ułożyć pozycje w planie podróży
w najkorzystniejszej kolejności.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Ustawianie symulowanej
pozycji
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > System >
Symulacja GPS > Wł.
2. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Znajdź na mapie.
3. Dotknij obszaru na mapie.
> Ustal pozycję.
4. Dotknij kolejno
Symulowanie trasy
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > System >
Symulacja GPS > Wł.
2. Wyszukaj pozycję (strona 12).
3. Dotknij Jedź!. > Tak.
21
Nawigacja
Nawigacja
Funkcje mapy podczas
podróży
uwaga
Ikony ograniczeń prędkości mają charakter
wyłącznie informacyjny i nie zdejmują
z kierowcy obowiązku przestrzegania
wszelkich ograniczeń podawanych
na znakach drogowych i stosowania
zasad bezpiecznej jazdy w każdych
okolicznościach. Firma Garmin nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne
mandaty lub pozwy będące konsekwencją
nieprzestrzegania przepisów drogowych.
Trasa jest oznaczona karmazynową linią.
Flaga w szachownicę wskazuje cel.
Podczas podróży urządzenie kieruje
użytkownika do celu za pomocą
komunikatów głosowych, strzałek na mapie
i wskazówek kierunkowych wyświetlanych
przy górnej krawędzi mapy. Gdy użytkownik
zjedzie z pierwotnie wyznaczonej trasy,
urządzenie ponownie przelicza trasę i podaje
nowe wskazówki.
22
Podczas jazdy po głównych drogach może
zostać wyświetlona ikona wskazująca
ograniczenie prędkości obowiązujące na
danej drodze.
W trybie ciężarówki mogą być wyświetlane
ograniczenia prędkości dla ciężarówek
w zależności od konfiguracji ciężarówki
i obowiązujących w danym województwie
lub regionie przepisów.
Podczas jazdy w trybie ciężarówki lub
kampera może zabrzmieć dźwięk
i wyświetlić się , co informuje o braku
informacji na temat dostosowania używanej
drogi do ruchu ciężarowego. Zawsze należy
przestrzegać znaków drogowych
i obowiązujących przepisów.
UWAGA: Ograniczenia prędkości dla
ciężarówek nie są dostępne dla wszystkich
obszarów.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Nawigacja
Korzystanie z mapy do
nawigacji
➊
➍
➐
•
•
•
•
•
➋
➌
➎
➑
➏
➒
•
•
•
➓
Dotknij ➊, aby wyświetlić następny
zwrot.
Jeśli jest to dostępny, wskaźnik zwrotów
również informuje, którym pasem ruchu
należy się poruszać, aby przygotować się
do następnego manewru.
Dotknij ➋, aby wyświetlić listę zwrotów.
Dotknij ➌, aby powiększyć lub
pomniejszyć.
Dotknij ➍, aby wyświetlić dostępne
informacje ostrzegawcze (strona 68).
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
•
•
•
Dotknij ➎, aby wyświetlić informacje
o danej pozycji.
Dotknij i przeciągnij ➏, aby zobaczyć
inny obszar.
Dotknij ➐, aby powrócić do menu
głównego.
Dotknij i przytrzymaj ➐ w dowolnym
ekranie, aby powrócić do menu
głównego.
Dotknij ➑, aby wyświetlić inne pole
danych.
Dotknij ➒, aby wyświetlić informacje
o podróży.
Dotknij ➓, aby zmienić ograniczenie
prędkości w przypadku, gdy
ograniczenie na ikonie widocznej na
mapie jest nieprawidłowe.
Jeśli są dostępne ograniczenia prędkości
dla samochodów ciężarowych, zostaną
one wyświetlone.
23
Nawigacja
Wyświetlanie informacji
o podróży
Strona informacji o podróży wyświetla
bieżącą prędkość i umożliwia dostęp do
statystyk podróży.
PORADA: Jeśli w podróży występują częste
przerwy, należy pozostawiać włączone
zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie
mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony
w podróży.
Na mapie dotknij pola Prędkość.
24
Resetowanie informacji o podróży
1. Na mapie dotknij kolejno Prędkość >
.
2. Wybierz dowolną opcję:
• Podczas jazdy wyznaczoną trasą
dotknij Zeruj wszystko, aby
wyzerować dane we wszystkich
polach na stronie, z wyjątkiem
prędkościomierza.
• Dotknij Zeruj dane podróży, aby
wyzerować informacje wyświetlane
w komputerze podróży.
• Dotknij Zeruj maks. prędkość, aby
wyzerować prędkość maksymalną.
• Dotknij Zeruj podróż B, aby
wyzerować licznik.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Nawigacja
Wyświetlanie listy zwrotów
W trakcie podróży wyznaczoną trasą można
wyświetlić listę wszystkich zwrotów na
trasie oraz odległości pomiędzy kolejnymi
zwrotami.
1. Dotknij paska tekstowego u góry mapy.
Wyświetlanie następnego
zwrotu
Wyświetlenie następnego zwrotu jest
możliwe jedynie podczas podróży
wyznaczoną trasą.
Następny zwrot pokazuje zakręt na mapie,
a także dystans i czas pozostały do danego
zakrętu.
Dotknij
na mapie.
2. Wybierz dowolną opcję:
• Dotknij zwrotu na stronie Lista
zwrotów, aby wyświetlić następny
zwrot.
> Pokaż mapę,
• Dotknij kolejno
aby wyświetlić całą trasę na mapie.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
25
Nawigacja
Wyświetlanie widoku
skrzyżowania
Wybór trybu przeliczenia
trasy
W niektórych modelach widok skrzyżowań
wyświetla widok niektórych zbliżających się
skrzyżowań oraz informacje o pasach ruchu,
którymi należy się poruszać.
1. Wyszukaj pozycję (strona 12).
lub .
2. Wybierz
Wyświetlenie widoku skrzyżowania
jest możliwe jedynie podczas podróży
wyznaczoną trasą.
UWAGA: Widok skrzyżowań nie jest
dostępny dla wszystkich skrzyżowań.
Dotknij
na mapie.
Aby można było wybrać tryb przeliczenia
trasy, trzeba ustawić urządzenie tak, by
wyświetlało monity (strona 64).
Dodawanie punktu do
aktywnej trasy
UWAGA: Nie można dodać punktu do trasy
w trybie w trybie pieszego.
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą
dotknij , aby powrócić do menu
głównego.
2. Dotknij Dokąd?.
3. Wyszukaj pozycję (strona 12).
26
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Nawigacja
4. Dotknij Jedź!.
5. Dotknij Dodaj do aktywnej trasy.
6. Dotknij i przeciągnij pozycje, aby
ustalać ich kolejność, a następnie dotknij
Gotowe.
Korzystanie z objazdu
W trakcie podróży wyznaczoną trasą można
stosować objazdy, aby uniknąć przeszkód,
takich jak prace drogowe. Jeśli włączona jest
opcja Zaawansowane objazdy, można wybrać
określony dystans lub drogę, która ma być
unikana (strona 65).
1. Podczas podróży wyznaczoną trasą
dotknij , aby powrócić do menu
głównego.
2. Dotknij Objazd.
3. W razie potrzeby wybierz opcję:
• Aby unikać następnej 1/2 mili,
wybierz Następna 1/2 mili na
trasie.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
•
Aby unikać następnych 2 mil,
wybierz Następne 2 mile na trasie.
• Aby unikać następnych 5 mil,
wybierz Następne 5 mil na trasie.
• Aby wybrać określoną drogę, która
ma być unikana, wybierz Objazd
wg dróg na trasie.
Jeśli trasa, którą aktualnie podróżujesz, jest
jedyną rozsądną możliwością, urządzenie
może nie zaproponować objazdu.
Zatrzymywanie trasy
Podczas podróży wyznaczoną trasą,
dotknij kolejno > Stop.
27
Nawigacja
Informacje o funkcji
myTrends™
Po zapisaniu często pokonywanych tras
jako pozycji Ulubionych, funkcja myTrends
przewiduje cel podróży użytkownika.
Po zarejestrowaniu wzorców jazdy
użytkownika funkcja myTrends wyświetla
trasę i szacowany czas przybycia w pasku
nawigacyjnym na mapie.
Konfigurowanie funkcji myTrends
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja.
2. Wybierz opcję Samochód, Ciężarówka
lub Kamper.
3. Dotknij nüRoute > myTrends >
Włączone.
4. Zapisz cel w Ulubionych (strona 17).
5. Podczas jazdy z włączonym urządzeniem
odwiedź miejsce zapisane w Ulubionych
co najmniej 3 razy.
6. Gdy na pasku nawigacyjnym są dostępne
informacje myTrends, można go
dotknąć, aby wyświetlić informacje
o trasie.
Korzystanie z mapy do
nawigacji pieszej
W trybie pieszego trasa jest wyświetlana na
mapie dwuwymiarowej (2D).
➊
➌
•
•
•
•
28
➋
➊
➍
Dotknij ➊, aby przełączyć na inny
odcinek trasy.
Dotknij ➋, aby wyświetlić plan podróży.
Dotknij ➌, aby wyśrodkować mapę na
bieżącej pozycji.
Dotknij ➍, aby powiększyć lub
pomniejszyć.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Nawigacja
Opcje transportu publicznego
Jeśli w urządzeniu są zainstalowane mapy
cityXplorer, urządzenie oblicza trasę
przy uwzględnieniu środków transportu
publicznego, takich jak autobusy czy metro,
oraz dystansu do pokonania pieszo.
Mapy cityXplorer nie są domyślnie dostępne
w urządzeniu. Mapy cityXplorer można
kupić na stronie http://my.garmin.com.
Czarne punkty na mapie oznaczają
przystanki transportu publicznego na trasie
podróży.
UWAGA: Podążając trasą pieszą, można
ograniczyć dystans do pokonania na piechotę
(strona 63).
Żółte ikony wskazują metody nawigacji
wykorzystywane na poszczególnych
odcinkach trasy. Przykładowo, gdy
zobaczysz ikonę , w tym miejscu trasy
wsiądź do autobusu.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
29
Utrudnienia drogowe
Utrudnienia drogowe
UWAGA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność
ani aktualność informacji o ruchu drogowym.
Informacje o utrudnieniach drogowych nie są
dostępne na wszystkich obszarach.
Aktywacja subskrypcji
Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji
dołączonej do radiowego odbiornika
komunikatów drogowych. Subskrypcja jest
aktywowana automatycznie, gdy urządzenie
odbiera sygnały z satelitów oraz sygnały od
dostawcy usługi.
Urządzenie może odbierać informacje
o ruchu drogowym z radiowego odbiornika
komunikatów drogowych TMC (Traffic
Message Channel) dotyczące wypadków
i robót drogowych. Do niektórych modeli
dołączany jest odbiornik komunikatów
drogowych FM TMC wbudowany
w przewód zasilający oraz bezterminowa
subskrypcja komunikatów drogowych.
Odbiornik komunikatów
drogowych
Informacje na temat odbiorników
komunikatów drogowych i obszarów zasięgu
można znaleźć na stronie www.garmin.com
/traffic.
➊
➋
➌
➍
➎
30
➊
➋
➌ ➍
➎
Złącze Mini-USB
Złącze anteny zewnętrznej
Antena wewnętrzna
Diodowy wskaźnik zasilania
Zasilacz samochodowy
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Utrudnienia drogowe
Odbieranie informacji
o ruchu drogowym
Informacje o ikonie
utrudnień drogowych
Odbiornik komunikatów drogowych
i urządzenie muszą znajdować się w zasięgu
stacji FM nadającej informacje o ruchu
drogowym.
Kolor
Ważność
Znaczenie
Zielony
Niska
Ruch jest płynny.
Żółty
Średnia
Ruch się
odbywa, ale są
opóźnienia. Ruch
jest utrudniony.
Czerwony Wysoka
Ruch się nie
odbywa lub
jest bardzo
powolny. Mają
miejsce znaczne
opóźnienia.
Gdy odbiornik znajdzie się w zasięgu
komunikatów drogowych, na ekranie
urządzenia zostaną wyświetlone informacje
o ruchu drogowym.
1. Podłącz odbiornik komunikatów
drogowych do zewnętrznego źródła
zasilania.
2. Podłącz odbiornik komunikatów
drogowych do urządzenia.
UWAGA: Przednie szyby z wbudowanym
podgrzewaniem mogą negatywnie wpłynąć
na działanie odbiornika komunikatów
drogowych.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Podczas odbierania informacji dotyczących
utrudnień w ruchu, na mapie jest
wyświetlana ikona utrudnień drogowych.
Zmiana koloru ikony ruchu drogowego
wskazuje natężenie ruchu.
31
Utrudnienia drogowe
Informacje o ruchu
drogowym na trasie
 Przestroga
Jeśli wybierzesz opcję ponownego
przeliczenia trasy, gdy nawigacja jest
w trybie ciężarówki, ponownie przeliczona
trasa może uwzględniać drogi, które nie
zostały potwierdzone jako udostępnione
dla ruchu ciężarowego. Należy zachować
ostrożność i rozwagę, a także przestrzegać
wszelkich znaków drogowych
i obowiązujących przepisów.
Obliczając trasy, urządzenie bada bieżący
ruch i automatycznie optymalizuje trasę pod
kątem najkrótszego czasu przejazdu. Jeśli
podczas nawigacji dojdzie do znacznych
opóźnień związanych z korkami, urządzenie
automatycznie ponownie przeliczy trasę.
Mimo to trasa może przebiegać przez
obszary utrudnionego ruchu, jeśli nie istnieją
alternatywne drogi.
32
Ręczne unikanie utrudnień na trasie
1. Dotknij na mapie.
2. Dotknij Utrudnienia na trasie.
3. W razie potrzeby dotknij strzałek, aby
wyświetlić inne opóźnienia przez korki
na trasie.
> Unikaj.
4. Dotknij
Wyświetlanie mapy ruchu
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch
drogowy oznaczony kolorami oraz
opóźnienia na pobliskich drogach.
1. Dotknij na mapie.
2. Dotknij Mapa ruchu, aby zobaczyć na
mapie wypadki drogowe.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Utrudnienia drogowe
Wyszukiwanie opóźnień
przez korki
1. Na stronie mapy dotknij .
2. Dotknij Wyszukaj utrudnienia, aby
wyświetlić listę dróg z opóźnieniami
przez korki.
3. Dotknij elementu na liście, aby
wyświetlić opóźnienia na drodze.
4. Jeśli występuje więcej niż jedno
opóźnienie, dotknij strzałek, aby
wyświetlić pozostałe opóźnienia.
Dodawanie subskrypcji
Istnieje możliwość zakupu subskrypcji
komunikatów drogowych dla innych
regionów lub krajów.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Utrudnienia
drogowe.
2. W razie potrzeby dotknij Subskrypcje.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
3. Dotknij .
4. Zapisz identyfikator odbiornika
komunikatów drogowych.
5. Odwiedź stronę www.garmin.com
/fmtraffic, aby zakupić subskrypcję
komunikatów drogowych, gdzie
otrzymasz kod składający się z 25
znaków.
6. Dotknij Dalej w urządzeniu.
7. Podaj kod.
8. Dotknij Gotowe.
Kodu subskrypcji komunikatów drogowych
nie można użyć ponownie. Trzeba uzyskać
nowy kod przy każdym odnowieniu usługi.
Jeśli posiadasz kilka radiowych odbiorników
komunikatów drogowych, musisz uzyskać
osobny kod dla każdego odbiornika.
33
Utrudnienia drogowe
Informacje dotyczące ofert
i reklam
1. Wybierz ofertę wyświetlaną na ekranie,
aby wyszukać najbliższą pozycję, która
jest z nią powiązana.
2. Jeśli w ofercie znajduje się ikona, dotknij
jej na mapie pozycji, aby otrzymać kod
kuponu.
3. Zapisz ten numer i pokaż go, gdy
dotrzesz do danego miejsca.
Odbiornik komunikatów drogowych musi
być podłączony do zasilania zewnętrznego
oraz musi się znajdować w obszarze zasięgu,
aby można było odbierać informacje o ruchu
drogowym oparte na reklamach.
Wyświetlanie listy ofert
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Oferty.
Jeśli w pakiecie z urządzeniem znajduje się
odbiornik komunikatów drogowych, możesz
odbierać oferty oraz kupony związane
z danym miejscem. Informacje o ruchu
drogowym oparte na reklamach są dostępne
wyłącznie w Ameryce Północnej.
Ważne informacje na temat prywatności
można znaleźć w naszym oświadczeniu
o ochronie prywatności, które znajduje się na
stronie http://www8.garmin.com/privacy/.
UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna na
wszystkich obszarach.
Wyłączanie funkcji utrudnień
drogowych i ofert
by wyłączyć oferty, należy wyłączyć funkcję
utrudnień drogowych.
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Utrudnienia
drogowe > Wyłączone.
Wyświetlanie ofert
 PRZESTROGA
Nie należy zapisywać numerów kuponów
w trakcie jazdy.
34
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Korzystanie z funkcji dla ciężarówek
Korzystanie z funkcji
dla ciężarówek
Informacje o rejestrowaniu
IFTA
Funkcję Rejestrowanie IFTA można
wykorzystywać do archiwizowania danych
potrzebnych do dokumentacji IFTA
(International Fuel Tax Agreement), takich
jak daty zakupu paliwa i przejechana liczba
mil.
Aby korzystać z funkcji Rejestrowanie IFTA,
urządzenie musi znajdować się w trybie
ciężarówki (strona 11).
UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna na
wszystkich obszarach.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Wprowadzanie danych dotyczących
paliwa
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Rejestrowanie IFTA >
Na stacji.
2. Podaj cenę paliwa.
3. Dotknij pola Zużyte paliwo.
4. Podaj ilość zakupionego paliwa.
5. W razie potrzeby wybierz opcję:
• Aby zapisać ilość w litrach, dotknij
kolejno galony > litry > Zapisz.
• Aby zapisać ilość w galonach,
dotknij kolejno litry > galony >
Zapisz.
6. W razie potrzeby wybierz pole wyboru
Z podatkiem.
35
Korzystanie z funkcji dla ciężarówek
7. Dotknij Dalej.
8. Wybierz sprzedawcę, od którego zostało
zakupione paliwo.
9. Wybierz nabywcę paliwa.
10. Dotknij Zapisz.
5. Wybierz dowolną opcję:
• Dotknij pola, aby edytować zawarte
w nim informacje.
• Dotknij kolejno > Tak, aby
usunąć dziennik.
Korzystanie z dzienników zakupu
paliwa
Aby korzystać z funkcji Rejestrowanie IFTA,
urządzenie musi znajdować się w trybie
ciężarówki (strona 11).
Wyświetlanie i eksportowanie
podsumowania dla jurysdykcji
W podsumowaniu dla jurysdykcji znajdują
się dane dla każdego stanu lub regionu,
w którym pojazd był używany w danym
kwartale. Podsumowanie dla jurysdykcji jest
dostępne tylko dla niektórych obszarów.
UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna na
wszystkich obszarach.
1. W menu głównym dotknij Narzędzia
> Rejestrowanie IFTA > Dzienniki
zakupu paliwa.
2. W razie potrzeby wybierz ciężarówkę.
3. W razie potrzeby wybierz kwartał.
4. Wybierz dziennik.
36
Aby korzystać z funkcji Rejestrowanie IFTA,
urządzenie musi znajdować się w trybie
ciężarówki (strona 11).
UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna na
wszystkich obszarach.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Korzystanie z funkcji dla ciężarówek
1. W menu głównym dotknij Narzędzia >
Rejestrowanie IFTA > Podsumowanie
dla jurysdykcji.
2. W razie potrzeby wybierz ciężarówkę.
3. W razie potrzeby wybierz kwartał.
4. Aby wyeksportować podsumowanie
>
dla jurysdykcji, dotknij kolejno
Eksportuj > OK.
Urządzenie eksportuje podsumowanie
do pliku CSV i zapisuje je w folderze
Reports w pamięci urządzenia.
Korzystanie z raportów dotyczących
podróży
Aby korzystać z funkcji Rejestrowanie IFTA,
urządzenie musi znajdować się w trybie
ciężarówki (strona 11).
UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna na
wszystkich obszarach.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
1. W menu głównym dotknij Narzędzia
> Rejestrowanie IFTA > Raporty
dotyczące podróży.
2. W razie potrzeby wybierz ciężarówkę.
3. W razie potrzeby wybierz kwartał.
4. Wybierz raport.
5. Wybierz dowolną opcję:
> Usuń,
• Dotknij kolejno
a następnie dotknij pola wyboru, aby
usunąć raport.
> Połącz,
• Dotknij kolejno
a następnie dotknij pola wyboru, aby
połączyć raporty.
> Eksportuj > OK.
• Dotknij
Urządzenie eksportuje raport do
pliku CSV i zapisuje go w folderze
Reports w pamięci urządzenia.
37
Korzystanie z funkcji dla ciężarówek
Wyświetlanie wyeksportowanych
podsumowań dla jurysdykcji
i raportów dotyczących podróży
Informacje dotyczące godzin
pracy
UWAGA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie
usuwaj go. W pamięci urządzenia znajdują
się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
UWAGA
Choć to urządzenie ma możliwość
zapisywania informacji dotyczących godzin
pracy, to NIE jest ono dopuszczane jako
substytut papierowego dziennika, którego
prowadzenie jest konieczne zgodnie
z przepisami amerykańskiej Krajowej
Administracji Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego (FMCSA). Kierowcy powinni
stosować się do wszystkich obowiązujących
federalnych i stanowych wymogów
dotyczących prowadzenia papierowych
dzienników.
1. Podłącz urządzenie do komputera
(strona 6).
2. Otwórz dysk lub wolumin „Garmin”
i otwórz folder Reports.
3. Otwórz folder IFTA.
4. Otwórz plik CSV.
Funkcji Godziny pracy można używać
do rejestrowania godzin pracy, co ułatwi
przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa.
Przed użyciem funkcji Godziny pracy
urządzenie musi znajdować się w trybie
ciężarówki (strona 11) i należy utworzyć
profil kierowcy (strona 40).
UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna na
wszystkich obszarach.
38
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Korzystanie z funkcji dla ciężarówek
Rejestrowanie stanu pracy
1. W menu głównym dotknij Narzędzia >
Godziny pracy.
2. Wybierz kierowcę > Stan pracy.
3. Wybierz dowolną opcję:
• Dotknij Po pracy, aby zarejestrować
czas po pracy.
• Dotknij Sen, aby zarejestrować czas
odpoczynku w miejscu do spania.
• Dotknij Jazda, aby zarejestrować
czas jazdy firmowym pojazdem
podczas pracy.
• Dotknij Praca, aby zarejestrować
czas, kiedy jesteś w pracy, ale nie
prowadzisz firmowego pojazdu.
4. Dotknij Zapisz.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Korzystanie z dzienników jazdy
Przed użyciem funkcji Godziny pracy
urządzenie musi znajdować się w trybie
ciężarówki (strona 11) i należy utworzyć
profil kierowcy (strona 40).
UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna na
wszystkich obszarach.
1. W menu głównym dotknij Narzędzia >
Godziny pracy.
2. Wybierz kierowcę > Wyświetl dziennik.
3. Wybierz dowolną opcję:
• Dotknij pola daty, a następnie innej
daty, którą chcesz wyświetlić.
• Dotknij paska stanu, aby wyświetlić
pełne informacje dotyczące stanu.
• Dotknij siatki, a następnie pola,
które chcesz edytować.
• Dotknij , aby wyświetlić
informacje o naruszeniu przepisów.
39
Korzystanie z funkcji dla ciężarówek
Informacje dotyczące kierowców
Wielu kierowców może korzystać z tego
samego urządzenia, aby śledzić swoje
godziny pracy.
Aby korzystać z funkcji Godziny pracy,
urządzenie musi znajdować się w trybie
ciężarówki (strona 11).
Jeśli w ciągu 24 godzin pracujesz dla więcej
niż jednego przewoźnika, musisz zapisać
każdego z nich. Musisz zapisać strefę
czasową, w której znajduje się siedziba firmy,
nawet jeśli przekraczasz inne strefy czasowe.
UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna na
wszystkich obszarach.
Dodawanie kierowców
1. W menu głównym dotknij Narzędzia >
Godziny pracy > .
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
40
Zarządzanie danymi kierowcy
1. W menu głównym dotknij Narzędzia >
Godziny pracy.
2. Wybierz kierowcę > O kierowcy.
3. Wybierz dowolną opcję:
• Dotknij pola, aby edytować zawarte
w nim informacje.
> Usuń
• Dotknij kolejno
kierowcę > Tak, aby usunąć
kierowcę.
Dodawanie wysyłek
Przed użyciem funkcji Godziny pracy
urządzenie musi znajdować się w trybie
ciężarówki (strona 11) i należy utworzyć
profil kierowcy (strona 40).
UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna na
wszystkich obszarach.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Korzystanie z funkcji dla ciężarówek
1. W menu głównym dotknij Narzędzia >
Godziny pracy.
2. Wybierz kierowcę > Zarządzanie
wysyłkami > .
3. Dotknij Numer referencyjny, wprowadź
informacje i dotknij Gotowe.
PORADA: Numer referencyjny to
numer dokumentu wysyłki lub nazwa
firmy oraz przewożonej grupy.
4. W razie potrzeby dotknij Dzień
rozpoczęcia, a następnie dotknij daty
rozpoczęcia świadczenia usługi.
5. W razie potrzeby dotknij Dzień
zakończenia, a następnie dotknij daty
zakończenia świadczenia usługi.
6. Dotknij Zapisz.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Zarządzanie wysyłkami
Przed użyciem funkcji Godziny pracy
urządzenie musi znajdować się w trybie
ciężarówki (strona 11) i należy utworzyć
profil kierowcy (strona 40).
UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna na
wszystkich obszarach.
1. W menu głównym dotknij Narzędzia >
Godziny pracy.
2. Wybierz kierowcę > Zarządzanie
wysyłkami.
3. Wybierz wysyłkę.
4. Wybierz dowolną opcję:
• Dotknij pola, aby edytować zawarte
w nim informacje.
> Usuń wysyłkę
• Dotknij kolejno
> OK, aby usunąć wysyłkę.
41
Korzystanie z funkcji dla ciężarówek
Eksportowanie dzienników jazdy
Przed użyciem funkcji Godziny pracy
urządzenie musi znajdować się w trybie
ciężarówki (strona 11) i należy utworzyć
profil kierowcy (strona 40).
UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna na
wszystkich obszarach.
1. W menu głównym dotknij Narzędzia >
Godziny pracy.
2. Wybierz kierowcę > Eksportuj
dziennik.
3. W razie potrzeby wprowadź numer
ciągnika, numer VIN ciągnika i numer
przyczepy.
4. W razie potrzeby wybierz dziennik do
wyeksportowania.
5. W razie potrzeby wybierz lokalizację,
do której dziennik ma zostać
wyeksportowany.
Urządzenie eksportuje dziennik do pliku
CSV i zapisuje go w folderze Reports
w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci.
42
Wyświetlanie wyeksportowanych
dzienników jazdy
UWAGA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie
usuwaj go. W pamięci urządzenia znajdują
się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
1. Podłącz urządzenie do komputera
(strona 6).
2. Wybierz dowolną opcję:
• Aby wyświetlić dzienniki znajdujące
się w urządzeniu, otwórz dysk lub
wolumin „Garmin” i otwórz folder
Reports.
• Aby wyświetlić dzienniki znajdujące
się na karcie pamięci, otwórz dysk
lub wolumin karty pamięci i otwórz
folder Garmin.
3. Otwórz folder HOSExports.
4. Otwórz plik CSV.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Korzystanie z narzędzi
Korzystanie z narzędzi
Wyświetlanie informacji
o aktualnej pozycji
Skorzystaj ze strony Gdzie jestem?
w celu wyświetlenia informacji o aktualnej
pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy
zachodzi konieczność poinformowania służb
ratowniczych o swojej pozycji.
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Gdzie jestem?.
Wyszukiwanie usług w pobliżu
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Gdzie jestem?
2. Dotknij Szpitale, Posterunki policji
lub Paliwo, aby wyświetlić najbliższe
pozycje w wybranej kategorii.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Korzystanie z Pomocy
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Pomoc, aby wyświetlić
informacje na temat korzystania
z urządzenia.
Wyszukiwanie tematów pomocy
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Pomoc > .
Informacje o ecoRoute™
Funkcja ecoRoute oblicza zużycie paliwa
przez pojazd, poziom emisji spalin oraz koszt
paliwa związany z dotarciem do celu, a także
oferuje narzędzia pozwalające zwiększyć
oszczędność paliwa.
Dane obliczane przez funkcję ecoRoute
mają charakter szacunkowy. Dane nie są
odczytywane bezpośrednio z pojazdu. Aby
otrzymywać bardziej dokładne raporty
dotyczące zużycia paliwa tworzone na
podstawie marki samochodu i zwyczajów
kierowcy, należy dokonać kalibracji zużycia
paliwa (strona 44).
43
Korzystanie z narzędzi
UWAGA: Funkcja ecoRoute jest dostępna
tylko w trybie samochodu.
Korzystanie z ecoRoute
1. W menu głównym wybierz kolejno
Narzędzia > ecoRoute.
2. Po wyświetleniu monitu podaj dane
dotyczące paliwa i przebiegu.
Przy pierwszym użyciu funkcji ecoRoute
trzeba podać informacje o pojeździe.
Kalibracja zużycia paliwa
Salibruj zużycie paliwa, aby otrzymywać
dokładniejsze raporty o paliwie dla Twojego
pojazdu i stylu jazdy. Kalibracji należy
dokonać po napełnieniu baku paliwa.
3. Podaj ile paliwa pojazd zużył od
momentu ostatniego tankowania.
4. Podaj dystans pokonany od momentu
ostatniego tankowania.
5. Wybierz Dalej.
Urządzenie obliczy średnie zużycie
paliwa przez pojazd.
Informacje o ecoChallenge
Narzędzie ecoChallenge ocenia styl jazdy,
pomagając maksymalnie ograniczyć zużycie
paliwa. Im wyższy wynik ecoChallenge,
tym większa oszczędność paliwa. Narzędzie
ecoChallenge zbiera dane i oblicza wynik
zawsze, gdy urządzenie znajduje się w ruchu
oraz pracuje w trybie samochodu.
1. W menu głównym wybierz kolejno
Narzędzia > ecoRoute > Na stacji.
2. Podaj bieżącą cenę paliwa.
44
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Korzystanie z narzędzi
Wyświetlanie wyników ecoChallenge
W menu głównym wybierz kolejno
Narzędzia > ecoRoute > ecoChallenge.
Hamowanie — wyświetla ocenę za płynne
i stopniowe hamowanie. Za gwałtowne
hamowanie traci się punkty.
Informacje o wyniku ecoChallenge
Usuwanie wyniku ecoChallenge z mapy
Razem — wyświetla średnią z prędkości
pojazdu, oceny za przyspieszenie oraz oceny
za hamowanie.
Zerowanie danych ecoChallenge
Prędkość — wyświetla ocenę za jazdę
pojazdem z optymalną prędkością pod kątem
zużycia paliwa (72–97 km/h lub 45–60 mil/h
dla większości pojazdów).
Wyświetlanie informacji o zużyciu
paliwa
1. W menu głównym wybierz kolejno
Narzędzia > ecoRoute > Zużycie
paliwa.
2. Wybierz część wykresu, którą chcesz
powiększyć.
Kolor listka na ikonie ecoChallenge zmienia
się w zależności od osiąganych wyników.
Przyspieszenie — wyświetla ocenę za
płynne i stopniowe przyspieszanie. Za
gwałtowne przyspieszanie traci się punkty.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Na mapie wybierz kolejno
Ustawienia > Ukryj.
Na mapie dotknij kolejno
Zeruj.
>
>
>
>
45
Korzystanie z narzędzi
Dostosowywanie profilu pojazdu
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > ecoRoute > Profil
pojazdu.
2. Wybierz opcję, aby ręcznie dostosować
ustawienia paliwa.
• Typ paliwa
• Zużycie paliwa w mieście
• Zużycie paliwa na autostradzie
• Cena paliwa
PORADA: W celu osiągnięcia
najlepszych wyników dokonaj kalibracji
zużycia paliwa (strona 44) zamiast
dostosowywania zużycia paliwa
w mieście i na autostradzie.
Informacje dot. raportu o przebiegu
W raportach o przebiegu są uwzględniane
takie dane, jak: dystans, czas, średnia
oszczędność paliwa oraz koszt paliwa
dotyczące dojazdu do wyznaczonego celu.
46
Raport o przebiegu jest tworzony dla każdej
przebytej trasy. W przypadku przerwania
trasy w urządzeniu zostanie utworzony raport
o przebiegu dotyczący przebytego odcinka.
Wyświetlanie raportu o przebiegu
Zapisane raporty o przebiegu można
wyświetlać w urządzeniu. Raporty
o przebiegu można również przeglądać
w folderze Raporty na dysku/woluminie
urządzenia (strona 56).
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > ecoRoute > Raport
o przebiegu.
2. Wybierz raport.
Wyświetlanie porad dotyczących
jazdy
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > ecoRoute > Porady.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Korzystanie z narzędzi
Resetowanie danych ecoRoute
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > ecoRoute.
2. Wybierz kategorię.
> Resetuj.
3. Dotknij
Korzystanie z przeglądarki
zdjęć
Można wyświetlać zdjęcia, które zostały
zapisane w urządzeniu lub na karcie pamięci.
Więcej informacji na temat ładowania zdjęć
do urządzenia można znaleźć na strona 55.
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Przeglądarka zdjęć.
• Dotknij strzałek, aby przewijać
zdjęcia.
• Dotknij obrazka, aby wyświetlić
jego powiększenie.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
•
•
Dotknij , aby wyświetlić pokaz
slajdów składający się ze zdjęć.
Aby zatrzymać pokaz slajdów,
dotknij ekranu.
Ustawianie zdjęcia jako tapety
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Przeglądarka zdjęć.
2. Wybierz zdjęcie.
> Ustaw jako
3. Dotknij kolejno
tapetę.
4. Dostosuj tapetę za pomocą przycisków
na ekranie.
5. Dotknij Zapisz.
Usuwanie zdjęć
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Przeglądarka zdjęć.
2. Wybierz zdjęcie.
> Usuń > Tak.
3. Dotknij kolejno
47
Korzystanie z narzędzi
Korzystanie z funkcji czasu
na świecie
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Czas na świecie.
2. Dotknij nazwy miasta.
3. Wpisz nową nazwę miasta.
4. Dotknij Gotowe.
5. W razie potrzeby wybierz miasto.
Wyświetlanie mapy świata
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Czas na świecie > .
Godziny nocne wyświetlane są
w zacieniowanym obszarze.
Korzystanie z kalkulatora
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Kalkulator.
48
Wykonywanie zrzutów
ekranowych
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia >
Wyświetlanie > Zrzut ekranowy >
Włączone.
2. Dotknij , aby wykonać zrzut
ekranowy.
Zrzut ekranowy zostanie zapisany jako
plik obrazu w formacie PNG w folderze
Screenshot w pamięci urządzenia
(strona 56).
Korzystanie z przelicznika
jednostek
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Przelicznik jednostek.
2. Dotknij pola z jednostką miary.
3. Wybierz jednostkę miary
4. Dotknij Zapisz.
Na liście zostaną wyświetlone dwie
jednostki miary.
5. Dotknij jednostki miary, którą chcesz
zmienić.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Korzystanie z narzędzi
6.
7.
8.
9.
10.
Wybierz jednostkę miary.
Dotknij Gotowe.
W razie potrzeby powtórz kroki 5–7.
Podaj wartość.
Dotknij Gotowe.
Ręczne ustawianie kursów walut
Można ręcznie aktualizować kursy walut, aby
zawsze korzystać z najbardziej aktualnych
przeliczników.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Przelicznik jednostek.
2. Wybierz pole z walutą.
3. Wybierz Waluta.
4. Dotknij Zapisz.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
5. Wybierz pole waluty.
6. Wybierz walutę, którą chcesz
zaktualizować.
7. W razie potrzeby powtórz kroki 3–6,
aby wybrać walutę, na którą chcesz
przeliczać.
8. Wybierz pole pod walutą.
9. Wpisz nową wartość dla waluty.
10. Wybierz Gotowe.
11. W razie potrzeby powtórz kroki 8–10.
49
Rozmowy przez zestaw głośnomówiący
Rozmowy przez zestaw
głośnomówiący
Technologia Bluetooth® tworzy
bezprzewodowe połączenie pomiędzy
dwoma urządzeniami, takimi jak telefon
komórkowy i system nawigacji. Aby ustalić,
czy telefon komórkowy z technologią
Bluetooth jest zgodny z urządzeniem,
odwiedź stronę www.garmin.com/bluetooth.
Parowanie urządzeń
Przed pierwszym połączeniem dwóch
urządzeń należy je najpierw sparować
poprzez utworzenie połączenia między nimi
przy użyciu kodu PIN lub hasła.
50
Telefon i urządzenie muszą być włączone
i znajdować się w odległości nie większej niż
33 stopy (10 m) od siebie.
Parowanie przy użyciu ustawień
telefonu
Parowanie można zainicjować za pomocą
telefonu. Zapoznaj się z instrukcją obsługi
telefonu.
1. W menu głównym urządzenia dēzl
dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia
> Bluetooth > Bluetooth > Włączone >
Zapisz.
2. Włącz moduł Bluetooth w telefonie
komórkowym.
UWAGA: Ustawienia te mogą być
dostępne w menu ustawień, menu
Bluetooth, menu połączeń lub menu
zestawu głośnomówiącego.
3. Rozpocznij wyszukiwanie urządzeń
Bluetooth za pomocą telefonu.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Rozmowy przez zestaw głośnomówiący
4. Wybierz dēzl z listy urządzeń.
5. W razie potrzeby w telefonie wpisz
numer PIN urządzenia dla połączeń
Bluetooth (1234).
Parowanie przy użyciu ustawień
urządzenia
1. W menu głównym urządzenia dēzl
dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia
> Bluetooth > Bluetooth > Włączone >
Zapisz.
2. Włącz moduł Bluetooth w telefonie
komórkowym.
3. Włącz tryb widoczności dla innych
urządzeń w telefonie.
UWAGA: Ustawienia te mogą być
dostępne w menu ustawień, menu
Bluetooth, menu połączeń lub menu
zestawu głośnomówiącego.
4. W urządzeniu dēzl, dotknij kolejno
Dodaj telefon > OK.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
5. Wybierz telefon z listy.
6. Dotknij OK.
Na ekranie telefonu zostanie
wyświetlony monit o sparowanie
telefonu z systemem nawigacji.
7. Zaakceptuj sparowanie w telefonie.
8. W razie potrzeby w telefonie wpisz
numer PIN urządzenia dla połączeń
Bluetooth (1234).
Po sparowaniu urządzeń — porady
• Po wstępnym „sparowaniu”
oba urządzenia mogą łączyć się
automatycznie za każdym razem, gdy
zostaną włączone.
• Po nawiązaniu połączenia między
telefonem i urządzeniem można
wykonywać połączenia telefoniczne.
51
Rozmowy przez zestaw głośnomówiący
•
•
Po włączeniu urządzenie będzie
próbowało nawiązać połączenie
z ostatnim telefonem, z którym było
połączone.
Może być konieczne ustawienie telefonu,
aby automatycznie łączył się
z urządzeniem, gdy jest ono włączone.
Zarządzanie listą urządzeń
Bluetooth
Można dodawać, odłączać lub usuwać
telefony wykryte przez urządzenie, jeśli
funkcja Bluetooth jest włączona.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth >
Dodaj telefon.
2. Wybierz dowolną opcję:
• Wybierz telefon, który chcesz
połączyć z urządzeniem.
• Dotknij , aby dodać telefon do
menu.
• Dotknij , aby usunąć telefon
z pamięci urządzenia.
52
•
Dotknij Brak, aby rozłączyć bieżące
połączenie.
Odbieranie połączenia
•
•
Dotknij Odbierz.
Dotknij Ignoruj, aby zignorować
połączenie.
Korzystanie z urządzenia
podczas połączenia
telefonicznego
W trakcie trwania połączenia telefonicznego
wyświetlana jest ikona . W zależności od
wyglądu ekranu w urządzeniu ikona Trwa
rozmowa może wyglądać inaczej.
1. W menu głównym dotknij kolejno >
Zakończ.
2. Wybierz dowolną opcję:
• Dotknij Klawiatura, aby wyświetlić
stronę klawiatury, która umożliwia
korzystanie z automatycznych
systemów, takich jak poczta
głosowa.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Rozmowy przez zestaw głośnomówiący
•
•
Dotknij Telefon, aby wyłączyć
urządzenie i kontynuować
połączenie lub gdy potrzebujesz
prywatności.
PORADA: Aby przełączyć się
z powrotem, dotknij Zestaw
głośnomówiący.
Dotknij Wycisz, aby wyciszyć
dźwięk w trakcie rozmowy.
Korzystanie z połączeń
oczekujących
Gdy w trakcie rozmowy telefonicznej
nadejdzie drugie połączenie (połączenie
oczekujące), zostanie wyświetlone okno.
•
•
•
Dotknij Odbierz, aby odebrać to
połączenie i zawiesić pierwsze
połączenie.
Dotknij kolejno > Przełącz na.
Dotknij Zakończ, aby się rozłączyć.
Nie spowoduje to rozłączenia
zawieszonego połączenia.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Wybieranie numeru telefonu
punktu szczególnego
1. W menu głównym dotknij kolejno
Telefon > Pkty szczególne.
2. Wyszukaj punkt szczególny.
3. Dotknij Połącz.
Wybieranie numeru
1. W menu głównym dotknij kolejno
Telefon > Wybierz.
2. Wprowadź liczbę.
3. Dotknij Wybierz.
Podawanie własnego
numeru telefonu
Można podać numer telefonu, pod który
urządzenie zadzwoni w przypadku dotknięcia
Dzwoń do domu.
53
Rozmowy przez zestaw głośnomówiący
1. W menu głównym dotknij kolejno
Telefon > Dzwoń do domu.
2. Dotknij Podaj numer telefonu.
3. Podaj numer telefonu.
4. Dotknij Gotowe > Tak.
Urządzenie wybierze Twój numer
telefonu domowego.
Dzwonienie do domu
Zanim będzie można dzwonić do domu,
trzeba podać domowy numer telefonu
(strona 53).
W menu głównym dotknij kolejno
Telefon > Dzwoń do domu.
Nawiązywanie połączeń
za pomocą wybierania
głosowego
Zanim będzie można nawiązywać połączenia,
korzystając z wybierania głosowego, telefon
może wymagać „ćwiczeń” w rozpoznawaniu
poleceń głosowych. Zapoznaj się z instrukcją
obsługi telefonu.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Telefon > Wybieranie głosowe.
2. Wymów nazwę kontaktu.
Sprawdzanie statusu
telefonu
Można sprawdzić poziom naładowania
baterii i siłę sygnału w telefonie.
W menu głównym dotknij kolejno
Telefon > Status telefonu.
54
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Zarządzanie danymi
Zarządzanie danymi
W urządzeniu można przechowywać różne
pliki, np. pliki obrazów JPEG. Urządzenie
jest wyposażone w gniazdo kart pamięci,
umożliwiające zwiększenie pamięci na
potrzeby przechowywania danych.
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne
z systemem operacyjnym Windows® 95, 98,
Me, Windows NT® oraz Mac® OS 10.3
i wcześniejszymi.
Informacje o kartach pamięci
Użytkownik może kupić karty pamięci
u sprzedawcy produktów elektronicznych
lub zakupić fabrycznie załadowane
oprogramowanie firmy Garmin do obsługi
map (www.garmin.com/trip_planning).
Karty pamięci można używać nie tylko
do przechowywania map, ale także do
przechowywania plików, np. map, zdjęć,
geocache'ów, tras, waypointów i własnych
punktów POI.
Typy plików
Urządzenie obsługuje następujące typy
plików.
•
•
•
Pliki obrazów JPEG i JPG (strona 47).
Mapy i pliki punktów GPX z aplikacji
MapSource® (strona 75).
Pliki GPI własnych punktów POI
z programu Garmin POI Loader
(strona 75).
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
55
Zarządzanie danymi
Wkładanie karty pamięci
1. Włóż kartę pamięci do gniazda
w urządzeniu ➊.
➊
2. Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
56
Przesyłanie plików do
komputera
1. Podłącz urządzenie do komputera
(strona 6).
Urządzenie i karta pojawią się jako dyski
pamięci w oknie Mój komputer
w systemie Windows lub jako
zamontowane woluminy w komputerach
Mac.
UWAGA: Niektóre komputery
z wieloma dyskami sieciowymi nie
mogą wyświetlać dysków urządzeń
dēzl. Zapoznaj się z zasobami pomocy
dostępnymi w systemie, aby dowiedzieć
się, jak mapować dyski.
2. Odszukaj żądany plik w komputerze.
3. Podświetl plik.
4. Kliknij kolejno Edytuj > Kopiuj.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Zarządzanie danymi
5. Otwórz dysk lub wolumin „Garmin” lub
dysk karty pamięci.
6. Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Plik zostanie wyświetlony na liście
plików w pamięci urządzenia lub na
karcie pamięci.
Odłączanie kabla USB
1. Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows
na
kliknij ikonę wysunięcia
pasku zadań systemu.
• W komputerze Mac przeciągnij
ikonę woluminu do kosza .
2. Odłącz kabel od komputera.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Usuwanie plików
UWAGA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie
usuwaj go. W pamięci urządzenia znajdują
się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
1. Otwórz dysk lub wolumin „Garmin”.
2. W razie potrzeby otwórz folder lub
wolumin.
3. Wybierz plik.
4. Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
57
Dostosowywanie urządzenia
Dostosowywanie
urządzenia
•
•
Ustawienia systemowe
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > System.
•
•
•
•
•
58
Symulacja GPS — zatrzymuje
odbieranie sygnału GPS przez
urządzenie i pozwala zaoszczędzić
energię baterii.
Jednostki — pozwala na zmianę
jednostki miary dla odległości.
Format czasu — wybór 12- lub
24-godzinnego formatu wyświetlania
godziny, albo formatu UTC.
Bieżący czas — pozwala na ręczną
zmianę czasu.
Tryb bezpieczny — ten tryb służy do
wyłączania wszystkich funkcji, które
wymagają uwagi kierowcy i mogą
rozpraszać go podczas jazdy.
•
Garmin Lock — pozwala zablokować
urządzenie (strona 71).
Informacje — wyświetlanie numeru
wersji oprogramowania, dentyfikatora
(ID) urządzenia oraz informacji o kilku
innych funkcjach oprogramowania.
UWAGA: Informacje te mogą być
potrzebne w przypadku aktualizacji
oprogramowania systemu lub zakupu
dodatkowych danych map (strona 75).
Umowy licencyjne użytkowników
Dostosowywanie menu
głównego
Można utworzyć własne menu głównego
zawierające maksymalnie 15 ikon.
1. W menu głównym wybierz kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Menu
główne.
2. W razie potrzeby wybierz Dostosuj.
3. Wybierz .
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Dostosowywanie urządzenia
4. W razie potrzeby wybierz .
5. Wybierz ikonę.
6. Wybierz Zapisz.
Edytowanie ikon w menu głównym
Można zmienić rozmiar i lokalizację ikon we
własnym menu głównym.
1. W menu głównym wybierz kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Menu
główne > Dostosuj.
2. Wybierz ikonę.
3. Wybierz dowolną opcję:
• Wybierz , aby usunąć ikonę.
UWAGA: Ikon Dokąd?, Pokaż
mapę i Narzędzia nie można usunąć.
• Wybierz , aby powiększyć ikonę.
Ikona zwiększy rozmiar z jednej
komórki na cztery.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
PORADA: We własnym
menu głównym zmieszczą się
maksymalnie dwie powiększone
ikony.
• Wybierz , aby zmniejszyć dużą
ikonę.
• Przeciągnij ikonę po ekranie, aby
zmienić jej położenie.
> Zapisz.
4. Wybierz
Wybór menu głównego
1. W menu głównym wybierz kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Menu
główne.
2. Wybierz opcję: Użyj domyślnego lub
Użyj dostosowanego.
Podczas korzystania z własnego menu
głównego domyślne menu główne
pozostaje zapisane w urządzeniu.
59
Dostosowywanie urządzenia
Dodawanie profili ciężarówki
i kampera
 OSTRZEŻENIE
Wprowadzenie profilu swojego pojazdu nie
gwarantuje uwzględniania tych danych we
wszystkich propozycjach tras przejazdu.
To kierowca jest odpowiedzialny podczas
jazdy za uwzględnianie wysokości,
długości, masy i innych ograniczeń
związanych z prowadzonym pojazdem.
Podejmując decyzje na drodze, należy
zawsze stosować się do znaków drogowych
oraz dostosowywać jazdę do panujących
warunków.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Profil
ciężarówki.
2. Wybierz opcję Ciężarówka lub
Kamper.
3. Dotknij .
4. W razie potrzeby dotknij Jednostki, aby
zmienić jednostki miary.
5. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
60
Aktywowanie profili ciężarówki
i kampera
Urządzenie oblicza trasy w oparciu
o szerokość, długość, wysokość i masę
pojazdu oraz inne ustawienia aktywnego
profilu.
Aby rozpocząć nawigację w trybie
ciężarówki lub kampera, należy aktywować
profil. Przed aktywowaniem profilu należy
dodać profil (strona 60).
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Profil
ciężarówki.
2. Wybierz opcję Ciężarówka lub
Kamper.
3. Dotknij profilu.
4. Dotknij Wybierz profil, aby aktywować
profil.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Dostosowywanie urządzenia
Edytowanie profili ciężarówki
i kampera
Przed usunięciem profilu należy aktywować
inny profil (strona 60).
•
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Profil
ciężarówki.
2. Dotknij profilu, a następnie .
3. Wybierz opcję: Edytuj lub Usuń.
•
Ustawienia nawigacji —
samochód, ciężarówka
i kamper
W menu głównym dotknij Narzędzia >
Ustawienia > Nawigacja, a następnie
Samochód, Ciężarówka lub Kamper.
•
•
•
nüRoute™ —patrz page 63.
Szczegółowość map — ustawianie
poziomu szczegółowości mapy. Większa
ilość szczegółów może spowolnić
rysowanie mapy.
Widok mapy — ustawianie
perspektywy na mapie (strona 62).
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
•
•
•
•
Motyw mapy — zmiana gamy
kolorystycznej mapy.
Układ danych mapy — zmiana ilości
danych widocznych na mapie.
Pojazd — zmiana ikony wskazującej
Twoją pozycję na mapie. Więcej ikon
można znaleźć na stronie www
.garmingarage.com.
Dziennik podróży
◦◦ Pokaż na mapie — wyświetla
ścieżki podróży na mapie.
◦◦ Wyczyść dziennik podróży
Punkty alarmowe — zmiana ustawień
punktów alarmowych (strona 62).
Ostrzeżenia o ostrych zakrętach —
opcja pozwala ustawić ostrzeżenia o
ostrych zakrętach.
61
Dostosowywanie urządzenia
Zmiana perspektywy mapy
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja.
2. Wybierz opcję Samochód, Ciężarówka
lub Kamper.
3. Dotknij Widok mapy.
4. Wybierz dowolną opcję:
• Dotknij Kierunek u góry, aby
wyświetlić mapę w 2 wymiarach
(2D) i z kierunkiem podróży u góry.
• Dotknij Północ u góry, aby
wyświetlić mapę w 2 wymiarach
(2D) i z kierunkiem północnym
u góry strony.
• Dotknij 3D, aby wyświetlić mapę
w trzech wymiarach.
62
Wybór stawień punktów
alarmowych
Ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy
do urządzenia zostały załadowane punkty
alarmowe lub kamery monitorujące. Punkty
alarmowe to między innymi własne punkty
POI i bazy danych kamer monitorujących.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/extras.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja.
2. Wybierz opcję Samochód, Ciężarówka
lub Kamper.
3. Dotknij Punkty alarmowe.
4. Wybierz dowolną opcję:
• Dotknij Alerty, aby włączyć
ostrzeżenia o zbliżaniu się do
punktów alarmowych.
• Dotknij Dźwięk, aby ustawić typ
ostrzeżeń, które włączają się
w czasie zbliżania się do punktów
alarmowych.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia nawigacji pieszej
W menu głównym dotknij kolejno Narzędzia
> Ustawienia > Nawigacja > Pieszy.
•
•
•
Limit podróży pieszo — kontroluje, jak
długa podróż pieszo jest uwzględniana
w trasie wykorzystującej transport
publiczny.
Transport publiczny — powoduje
unikanie wybranych środków transportu.
Dziennik podróży — wyświetla ścieżki
podróży na mapie.
◦◦ Pokaż na mapie — wyświetla
ścieżki podróży na mapie.
◦◦ Wyczyść dziennik podróży
Unikanie środków transportu
UWAGA: Środki transportu są dostępne,
jeśli załadowane są mapy cityXplorer
(page 29).
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja >
Pieszy > Transport publiczny.
2. Wybierz środek transportu, którego
chcesz unikać w wyznaczanych trasach.
3. Dotknij Zapisz.
Wybór referencji tras
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja.
2. Wybierz opcję Samochód, Ciężarówka
lub Kamper.
3. Dotknij kolejno nüRoute > Tryb
obliczania.
Obliczanie trasy jest oparte na
dopuszczalnej prędkości na drogach
oraz danych dotyczących przyspieszania
pojazdu na danej trasie.
63
Dostosowywanie urządzenia
4. Wybierz odpowiednią opcję (jeśli jest
dostępna):
• Dotknij Krótszy czas, aby obliczyć
trasy, które mogą być wprawdzie
dłuższe, ale umożliwiają szybszą
jazdę.
• Dotknij Najkrótsza, aby obliczyć
trasy, które są krótsze, ale ich
przejechanie może zabrać więcej
czasu.
• Dotknij Mniej paliwa, aby obliczyć
trasy, na których zużycie paliwa
może być mniejsze niż na innych
trasach.
• Dotknij Monit, aby wybrać
tryb przeliczenia trasy przed
rozpoczęciem podróży (strona 26).
• Dotknij Bezdroże, aby przeliczyć
trasę po linii prostej z bieżącej
pozycji do celu podróży.
64
Unikanie określonych cech dróg
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja.
2. Wybierz opcję Samochód, Ciężarówka
lub Kamper.
3. Dotknij kolejno nüRoute > Unikane.
4. Wybierz cechy dróg, których chcesz
unikać w wyznaczanych trasach.
5. Dotknij Zapisz.
Ustawianie własnych unikanych
elementów
Można ustawić określone obszary lub drogi,
które będą unikane przy obliczaniu tras.
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja.
2. Wybierz opcję Samochód, Ciężarówka
lub Kamper.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Dostosowywanie urządzenia
3. Dotknij kolejno nüRoute > Własne
unikane.
4. Wybierz Dodaj unikany obszar lub
Dodaj unikaną drogę.
5. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Informacje dotyczące
zaawansowanych objazdów
Po włączeniu tej funkcji urządzenie oblicza
nową trasę w oparciu o określone wybrane
opcje (strona 27).
Włączanie opcji Zaawansowane objazdy
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja.
2. Wybierz opcję Samochód, Ciężarówka
lub Kamper.
3. Dotknij nüRoute > Zaawansowane
objazdy.
4. Wybierz Włączone.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Informacje o funkcji trafficTrends™
Gdy funkcja trafficTrends jest włączona,
urządzenie korzysta z danych archiwalnych
przy obliczaniu bardziej optymalnych tras.
Przy obliczaniu tras są brane pod uwagę
tendencje dotyczące utrudnień drogowych
w określonych dniach tygodnia lub
o określonych porach dnia.
Włączanie funkcji trafficTrends
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Nawigacja.
2. Wybierz opcję Samochód, Ciężarówka
lub Kamper.
3. Dotknij nüRoute > trafficTrends >
Włączone.
65
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia wyświetlania
W menu głównym dotknij kolejno Narzędzia
> Ustawienia > Wyświetlanie.
•
•
•
66
Schemat kolorów — ustawienie jasnego
tła (Dzień), ciemnego tła (Noc) lub
automatyczne przełączanie pomiędzy
nimi w oparciu o godzinę wschodu
i zachodu słońca dla bieżącej pozycji
(Auto).
Jasność — umożliwia zmianę jasności
ekranu. Zmniejszenie jasności pozwala
zaoszczędzić energię baterii.
Zrzut ekranowy — umożliwia
wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia
(strona 48).
Ustawienia języka
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Język.
•
•
•
•
Język głosu — umożliwia ustawienie
języka komunikatów głosowych.
Język tekstu — umożliwia ustawienie
języka tekstu wyświetlanego na ekranie.
UWAGA: Zmiana języka komunikatów
tekstowych nie wiąże się ze zmianą
języka danych mapy, takich jak nazwy
ulic.
Język klawiatury — umożliwia
ustawienie języka dla klawiatury.
Układ klawiatury — wybór układu
klawiatury: QWERTY (podobny
do klawiatury komputerowej) lub
alfabetyczny.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Dostosowywanie urządzenia
Wyświetlanie informacji
o mapie
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Moje Mapy.
Włączanie map
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Moje Mapy.
2. Dotknij mapy.
Ustawienia Bluetooth
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Bluetooth.
•
•
•
Moje Mapy — patrz strona 52.
Bluetooth — włączanie modułu
Bluetooth.
Jeśli moduł Bluetooth jest włączony,
w menu głównym jest wyświetlana ikona
Bluetooth.
Przyjazna nazwa — pozwala na
wprowadzenie przyjaznej nazwy, która
służy do identyfikacji dēzl
w urządzeniach z technologią Bluetooth.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Włączanie informacji
o utrudnieniach drogowych
Odbiornik komunikatów drogowych znajduje
się w niektórych pakietach z urządzeniami.
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Utrudnienia
drogowe > Utrudnienia drogowe >
Włączone.
Informacje o subskrypcji
komunikatów drogowych
Jeśli subskrypcja wygaśnie, można wykupić
dodatkowe subskrypcje lub ich przedłużenie.
Odwiedź stronę www.garmin.com/fmtraffic.
Wyświetlanie subskrypcji komunikatów
drogowych
W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > Utrudnienia
drogowe > Subskrypcje.
Przywracanie stawień
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia.
2. W razie potrzeby wybierz kategorię
ustawień.
> Przywróć > Tak.
3. Wybierz kolejno
67
Załącznik
Załącznik
Ikony ostrzegawcze
 Ostrzeżenie
Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie
gwarantuje uwzględniania tych danych we
wszystkich propozycjach tras przejazdu ani
wyświetlenia we wszystkich przypadkach
ikon ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć
pewne ograniczenia, których urządzenie nie
jest w stanie uwzględnić, np. ograniczenia
i warunki drogowe. Podejmując decyzje
na drodze, należy zawsze stosować się do
znaków drogowych oraz dostosowywać
jazdę do panujących warunków.
Ostrzeżenia o ograniczeniach
Wysokość
Masa
Waga osi
Długość
Szerokość
Zakaz ruchu ciężarówek
Zakaz ruchu pojazdów
z przyczepami
Subst. niebezpieczne
zabronione
Substancje łatwopalne
zabronione
Subst. zanieczysz. wodę
zabronione
68
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Załącznik
Zakaz skrętu w lewo
Inne ostrzeżenia
Stacja ważenia
Zakaz skrętu w prawo
Brak potwierdzenia
udostępnienia dla ruchu
ciężarowego
Zakaz zawracania
Ostrzeżenia dotyczące warunków
drogowych
Ryzyko utknięcia na
wybrzuszeniu
Boczny wiatr
Przewody zasilające
Służą do podłączenia urządzenia do zasilania.
•
•
•
Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
abel USB (strona 6)
Zasilacz sieciowy (opcjonalny)
Zwężona droga
Ostry zakręt
Stromy zjazd
Nisko wiszące gałęzie
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
69
Załącznik
Dbanie o urządzenie
Czyszczenie obudowy
uwaga
Urządzenie należy chronić przed upadkiem.
Ponadto wymagane jest unikanie korzystania
z niego w miejscach, w których występują
silne wstrząsy lub wibracje.
uwaga
Nie należy używać chemicznych środków
czyszczących ani rozpuszczalników,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
Urządzenie należy chronić przed kontaktem
z wodą.
1. Wyczyść obudowę urządzenia (omijając
ekran dotykowy), używając ściereczki
zwilżonej łagodnym roztworem
czyszczącym.
2. Wytrzyj urządzenie do sucha.
Kontakt z wodą może spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia.
Nie wolno przechowywać urządzenia
w miejscach, w których występują
ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego
trwałym uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek
twardych albo ostro zakończonych
przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
ponieważ grozi to uszkodzeniem ekranu.
70
Czyszczenie ekranu dotykowego
1. Używać miękkiej, czystej i niestrzępiącej
się ściereczki.
2. W razie potrzeby użyć wody, alkoholu
izopropylowego lub środka do
czyszczenia soczewek okularów.
3. Zwilż ściereczkę płynem.
4. Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Załącznik
Zapobieganie kradzieży
• Nieużywane urządzenie należy wraz
z uchwytem samochodowym usunąć
z zasięgu wzroku.
• Zalecane jest również usunięcie
z szyby śladów pozostawionych przez
przyssawkę.
• Nie przechowuj urządzenia w schowku
w desce rozdzielczej.
• Zarejestruj urządzenie na stronie
http://my.garmin.com.
• Korzystaj z funkcji Garmin Lock™
(strona 71).
Informacje o funkcji Garmin
Lock
Garmin Lock to system antykradzieżowy,
który blokuje urządzenie. Przy każdym
włączeniu urządzenia należy wprowadzić
numer PIN lub udać się do bezpiecznej
pozycji.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Informacje o bezpiecznej pozycji
Bezpieczną pozycją powinno być miejsce,
do którego często wracasz, np. Twój dom.
Jeśli urządzenie odbiera sygnały z satelitów
i znajdujesz się w bezpiecznej pozycji, nie
musisz wpisywać kodu PIN.
UWAGA: Jeśli zapomnisz kodu PIN
i bezpiecznej pozycji, musisz przesłać
urządzenie do firmy Garmin w celu jego
odblokowania. Dodatkowo musisz przesłać
ważny dowód rejestracji produktu lub ważny
dowód zakupu.
Blokowanie urządzenia
1. W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia > System >
Garmin Lock > Zablokuj urządzenie.
Zostanie wyświetlone menu Garmin
Lock.
2. Dotknij Włączone.
3. Wpisz dwukrotnie 4-cyfrowy kod PIN.
4. Udaj się do bezpiecznej pozycji.
5. Dotknij Ustaw.
71
Załącznik
Zmiana kodu PIN funkcji Garmin
Lock
1. W menu Garmin Lock dotknij Zmień
PIN.
2. Wpisz dwukrotnie nowy 4-cyfrowy kod
PIN.
Zmiana bezpiecznej pozycji
1. W menu Garmin Lock dotknij
Bezpieczna pozycja.
2. Udaj się do nowej bezpiecznej pozycji.
3. Dotknij Ustaw.
Kasowanie danych
użytkownika
1. Włącz urządzenie.
2. Przytrzymaj palec w prawym dolnym
narożniku ekranu urządzenia.
3. Przyciskaj palec, aż do momentu
wyświetlenia wyskakującego okna.
4. Dotknij Tak.
72
Przywrócone zostaną wszystkie domyślne
ustawienia. Wszystkie elementy, które
zostały zapisane, zostaną usunięte.
Informacje o baterii
Ikona baterii
na pasku stanu wskazuje
stan wewnętrznej baterii.
Aby zwiększyć dokładność tych wskazań,
całkowicie rozładuj baterię, a następnie
całkowicie ją naładuj. Nie odłączaj
urządzenia, aż do całkowitego naładowania.
Wydłużanie czasu działania baterii
• W menu głównym dotknij kolejno
Narzędzia > Ustawienia >
Wyświetlanie > Jasność, aby wyłączyć
podświetlenie.
• Nie zostawiaj urządzenia w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
• Unikaj długiego wystawiania na
działanie wysokiej temperatury.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Załącznik
Wymiana bezpiecznika
w przewodzie zasilającym
z gniazda zapalniczki
uwaga
Podczas wymiany bezpiecznika należy
uważać, aby nie zgubić żadnego małego
elementu i upewnić się, że zostały one
założone z powrotem w prawidłowy sposób.
Przewód zasilający z gniazda zapalniczki nie
będzie działał, jeśli nie zostanie prawidłowo
złożony.
Jeśli urządzenie nie ładuje się
w samochodzie, być może należy wymienić
bezpiecznik znajdujący się w końcówce
zasilacza samochodowego.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
1. Użyj monety, aby docisnąć srebrną
końcówkę ➊ i obróć monetę o 90°
w lewo.
2. Zdejmij nakrętkę ➋, srebrną końcówkę
i bezpiecznik ➌.
➌
➋ ➊
3. Włóż bezpiecznik 2 A.
4. Upewnij się, że srebrna końcówka jest
umieszczona w nakrętce.
5. Za pomocą monety ponownie nałóż
nakrętkę.
73
Załącznik
Zdejmowanie urządzenia,
podstawki i uchwytu
Zdejmowanie urządzenia
z podstawki
1. Naciśnij zacisk u góry podstawki.
2. Przechyl urządzenie do przodu.
Zdejmowanie podstawki z uchwytu
1. Obróć podstawkę w prawo lub w lewo.
2. Użyj siły, aby gniazdo w podstawce
zwolniło kulkę uchwytu.
Odłączanie ramienia montażowego
od podstawy montażowej
1. Przesuń dźwignię blokującą ➊ na
podstawie montażowej ➋ w położenie
odblokowania.
2. Dociśnij element zwalniający ➌.
3. Wysuń ramię ➍ z podstawy.
➍
➊
➋
74
➌
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Załącznik
Informacje o nüMaps
Lifetime™
Po uiszczeniu jednorazowej opłaty można
otrzymywać do czterech aktualizacji map
w roku, przez cały okres eksploatacji
urządzenia. Aby uzyskać dokładniejsze
informacje o nüMaps Lifetime oraz
wszystkich warunkach korzystania z tej
funkcji, odwiedź stronę www.garmin.com
/numaps i kliknij Mapy.
Modele urządzenia
•
•
•
Do modeli z oznaczeniem „LM”,
znajdującym się za numerem modelu,
dołączona jest subskrypcja nüMaps
Lifetime.
Do modeli z oznaczeniem „LT”,
znajdującym się za numerem modelu,
dołączona jest bezterminowa subskrypcja
oraz odbiornik komunikatów drogowych.
Do modeli z oznaczeniem „LMT”,
znajdującym się za numerem modelu,
dołączona jest subskrypcja nüMaps
Lifetime™, bezterminowa subskrypcja
komunikatów drogowych (strona 75)
oraz odbiornik komunikatów drogowych.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Zakup dodatkowych map
Można kupić dodatkowe mapy do
urządzenia.
1. Przejdź do strony produktu na stronie
internetowej Garmin (www.garmin
.com).
2. Kliknij kartę Mapy.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Własne punkty POI
Własne punkty szczególne (POI) są
indywidualnie zdefiniowanymi punktami
na mapie. Mogą one zawierać alerty
sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu
lub podróżowanie z większą niż określona
prędkość.
75
Załącznik
Instalacja programu POI Loader
Listy własnych punktów POI można
utworzyć lub pobrać i zainstalować
w urządzeniu za pomocą programu POI
Loader.
1. Odwiedź stronę www.garmin.com
/extras.
2. Kliknij kolejno Usługi > POI Loader.
3. Zainstaluj program POI Loader
w komputerze.
Korzystanie z plików pomocy programu
POI Loader
Więcej informacji o programie POI Loader
można znaleźć w pliku pomocy.
Po uruchomieniu programu POI Loader
kliknij Pomoc.
Wyszukiwanie dodatków
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Dodatki.
2. Wybierz kategorię.
76
Kamery monitorujące
 Przestroga
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność
ani za konsekwencje korzystania z bazy
danych własnych punktów szczególnych
(POI) i kamer monitorujących.
Informacje o kamerach monitorujących
dostępne są tylko dla niektórych obszarów.
Sprawdź ich dostępność na stronie
http://my.garmin.com. Dla tych obszarów
urządzenie zawiera pozycje setek kamer
monitorujących. Urządzenie będzie
ostrzegać o zbliżaniu się do miejsca kamery
monitorującej oraz powiadomi o zbyt
szybkiej jeździe. Dane są uaktualniane
przynajmniej co tydzień, tak więc
użytkownik zawsze ma dostęp do aktualnych
informacji.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Załącznik
W dowolnej chwili możesz zakupić nowy
region lub rozszerzyć istniejącą subskrypcję.
Każdy z zakupionych regionów ma datę
ważności.
Zakup akcesoriów
Odwiedź stronę http://buy.garmin.com.
Kontakt z działem pomocy
technicznej firmy Garmin
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące
tego produktu, skontaktuj się z działem
pomocy technicznej firmy Garmin.
•
•
•
Jeśli znajdujesz się w Europie, odwiedź
stronę www.garmin.com/support i kliknij
opcję Contact Support, aby uzyskać
informacje o pomocy technicznej
dostępnej w poszczególnych krajach,
lub skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod
numer +44 (0) 870 8501241.
Dane techniczne
Zakres temperatury roboczej: 0°C–60°C
(32°F–140°F)
Zakres temperatury ładowania: 0°C–45°C
(32°F–113°F)
Jeśli znajdujesz się w USA, odwiedź
stronę www.garmin.com/support lub
skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin USA, dzwoniąc pod numer
(913) 397 8200 lub (800) 800 1020.
Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii,
skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod
numer 0808 2380000.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
77
Załącznik
Rozwiązywanie problemów
Problem
Rozwiązanie
Urządzenie nie odbiera
sygnałów z satelitów.
•
•
•
•
Urządzenie nie ładuje się
w pojeździe.
•
•
•
Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona.
W menu głównym dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia >
System > Symulacja GPS > Wył.
Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu wielopoziomowego
i oddal się od wysokich budynków i drzew.
Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki (strona 73).
Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe
zapalniczki jest zasilanie.
Urządzenia można ładować jedynie w zakresie temperatur
0°C–45°C (32°F–113°F). Jeśli urządzenie zostało umieszczone
w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych lub w innym gorącym miejscu, nie może być
ładowane.
Moja bateria nie pozostaje
Aby wydłużyć czas pomiędzy ładowaniami baterii, zmniejsz poziom
naładowana przez zbyt długi podświetlenia ekranu (strona 66).
czas.
Jak usunąć wszystkie dane
użytkownika?
Patrz strona 72.
Wskazania stanu
wyczerpania baterii są
niedokładne.
Całkowicie rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj (bez
przerywania ładowania).
78
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Załącznik
Co wskazuje na to, że
urządzenie pracuje w trybie
pamięci masowej USB?
Kiedy urządzenie pracuje w trybie pamięci masowej USB, na
ekranie jest wyświetlany obraz urządzenia podłączonego do
komputera. Poza tym powinny być widoczne dwa nowe dyski
wymienne w oknie Mój komputer.
Urządzenie jest podłączone 1. Odłącz kabel USB od komputera.
do komputera, ale nie
2. Wyłącz urządzenie.
można go przełączyć w tryb 3. Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze oraz do
pamięci masowej.
urządzenia.
Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb
pamięci masowej USB.
4. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do portu USB, a nie
do koncentratora USB.
Na liście dysków nie
ma nowych dysków
wymiennych.
Jeśli w komputerze zmapowano kilkanaście dysków sieciowych,
system Windows może mieć problem z przypisaniem liter
dysków do dysków urządzenia. Zapoznaj się z zasobami pomocy
dostępnymi w systemie, aby sprawdzić, jak przypisać litery do
dysków.
Mój telefon nie łączy się
z urządzeniem.
•
•
•
W menu głównym dotknij kolejno Narzędzia > Ustawienia
> Bluetooth. W polu Bluetooth musi być wybrana opcja
Włączone.
Telefon musi być włączony i znajdować się w odległości około
10 metrów (33 stóp) od urządzenia.
Więcej pomocnych informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/bluetooth.
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
79
Indeks
Indeks
A
adresy, wyszukiwanie 12
akcesoria 77
aktualna pozycja 43
aktualna pozycja, zapis 18
aktualna pozycja, zapisywanie
18
anti-theft feature 71
B
bateria
czas działania 72, 78
informacje 72
wysoka temperatura i 1
bateria litowo-jonowa 1, 72
baza danych stref wokół
szkół 75
bezpieczna pozycja 71
bezpiecznik, wymiana 73
C
cele, wiele 20–21
ciężarówka
kierowcy 40
ograniczenia prędkości 22
80
profile 7, 60–61
ustawienia 61–62
wysyłki 40–41
czas na świecie, mapa świata 48
czyszczenie. See usuwanie
czyszczenie urządzenia 6, 70
D
dane techniczne 77
dane użytkownika, usuwanie 72
dbanie o urządzenie 70–71
długość i szerokość geograficzna
19
dodatki 75
dom
dzwonienie 54
edytowanie informacji
dotyczących pozycji
15
nawigacja 15
numer telefonu 54
resetowanie pozycji 15
ustawianie pozycji 14
dzienniki
jazda 38, 39
paliwo 36
dzienniki jazdy 39
eksportowanie 42
wyświetlanie
wyeksportowanych 42
E
ecoRoute
calibrating fuel economy
44
informacje o zużyciu
paliwa 45
kalibracja zużycia paliwa
44
porady 46
profil pojazdu 46
raport o przebiegu 46
wynik ecoChallenge 45
ekran
jasność 8, 66
klawiatura 10
przyciski 10
eksportowanie
dzienniki jazdy 42
podsumowania dla
jurysdykcji 36–37
raporty dotyczące podróży
37
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Indeks
F
firmy i atrakcje, wyszukiwanie
15–17
fuel economy, calibrating 44
funkcja ograniczenia prędkości
22
G
Garmin Lock 71–72
geocaching 19
głośność 11
gniazdo kart microSD 8
gniazdo karty pamięci 8
godziny pracy 38–42
dzienniki jazdy 39, 42
kierowcy 40
przepisy 38
stan pracy 39
wysyłki 40–41
GPS
sygnały satelitarne 7–8
symulacja 21, 58
ustawienia 58
gwarancja, nuMaps 6
I
identyfikator urządzenia 58
IFTA (International Fuel Tax
Agreement) 35
ikony ostrzegawcze, ciężarówka
i kamper 68–69
informacje o podróży
resetowanie 24
wyświetlanie 24
informacje o ruchu drogowym,
dokładność i dostępność 30
informacje o wersji 58
informacje o zużyciu paliwa 45
instalowanie uchwytu 1–5
International Fuel Tax
Agreement (IFTA) 35
intuicyjne wyznaczanie trasy 28
J
jasność, regulowanie 8
K
kalkulator 48
kamera cofania 11
kamera dodatkowa 11
kamery
bezpieczeństwo 76–77
dodatkowe 11
kamery monitorujące 76–77
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
kamper
profile 7, 60–61
ustawienia 61–62
karty pamięci 55–56
kasowanie. See usuwanie
kierowcy, ciężarówka 40
klawiatura 10
klawisz zasilania 8
komputer, podłączanie do 6–7
komunikaty drogowe, odbiornik
30–34
konwertowanie
jednostki miary 48–49
waluta 49
kradzież, zapobieganie 71
L
ładowanie urządzenia 78
ładowanie zdjęć 16–19
locking the device 71
M
MapSource 55, 75
mapy
aktualizowanie 7
błędy 16
cityXplorer 29, 63
81
Indeks
dodawanie 75
informacje 67
nawigacja 23
pieszy 28–29
pozycja 12–13
ustawienia 61–62
zakup 75
mapy cityXplorer 29, 63
mapy pieszych 28–29
menu główne 9
domyślny 59
dostosowywanie 58–59
edytowanie 59
miary, przeliczanie 48–49
modes, transportation 11
Mój Pulpit 6–7
montaż na szybie przedniej 5
montowanie urządzenia
instalacja 1–5
wyjmowanie z uchwytu 74
myTrends 28
N
następny zwrot 25
nawigacja
bezdroże 64
mapy 23
82
pieszy 28
zdjęcie 16–19
nawigacja do zdjęć 16–19
nawigacja po bezdrożach 64
nüMaps Guarantee 6
nüMaps Lifetime 75
O
objazdy
wykonywanie 27–28
zaawansowane 65
ocena punktów szczególnych 16
ochrona urządzenia 70–71
odbieranie sygnałów
satelitarnych 7, 7–8
oferty (oparte na reklamach)
wyłączanie 34
wyświetlanie 34
ograniczenia dotyczące
pojazdów 7, 60
ograniczenia, pojazd 7, 60
opcje mapy pozycji 12–13
oprogramowanie
aktualizowanie 6
informacje 58
wersja 58
ostatnio znalezione pozycje 17
ostrzeżenia, produkt 1
P
paliwo
dane 35–36
dzienniki 36
wyszukiwanie 43
parowanie telefonu
komórkowego 50–52
PIN
Bluetooth 51
Garmin Lock 71
pliki
obsługiwane typy 55
usuwanie 57
pliki obrazów JPEG 55
podkładka samoprzylepna
3–4, 3–5
podróże 20–21
podstawka, zdejmowanie 74
podsumowanie dla jurysdykcji
36–37
POI Loader 55
połączenia
do firm 53
dom 54
odbieranie 52
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Indeks
połączenie oczekujące 53
rozłączanie się 52
wybieranie głosowe 54
wyciszanie 53
wykonywanie 53
pomoc 43
pomoc techniczna 77
pomoc techniczna firmy Garmin
77
porady
Bluetooth 51–52
jazda 46
rozwiązywanie problemów
78–79
posterunki policji 43
pozycja, aktualna 43
pozycja, bezpieczna 71
pozycje, wyszukiwanie
adresy 12
dom 15
firmy i atrakcje 15–17
korzystanie ze zdjęć 16–17
korzystanie z mapy 13
ostatnio znalezione
punkty szczególne dla
ciężarówek 14–19
współrzędne 19
zapisane pozycje (Ulubione)
18
pozycje, zapisywanie w
Ulubionych 18
preferencje trasy 26–28
profile
ciężarówka lub kamper 7,
60–61
pojazd (ecoRoute) 46
profile pojazdów
ciężarówka lub kamper 7,
60–61
ecoRoute 46
program POI loader 76
przechowywanie urządzenia 70
przeglądarka zdjęć 47
przeliczanie tras
objazdy 27–28
utrudnienia drogowe 32
przelicznik jednostek 48–49
przenośny uchwyt uniwersalny
2–3
przepisy, godziny pracy 38
przeszukiwany obszar, zmiana
19
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
przewodnik Ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa i
produktu 1, 5
przewody zasilające 69
przyciski, ekranowe 10
przyciski na ekranie 10
przywracanie ustawień 67
punkty szczególne
ciężarowy 14
dzwonienie 53
ocena 17
usuwanie nieprawidłowego
16
wyszukiwanie 15–17
zgłaszanie nieprawidłowego
16–17
punkty szczególne dla
ciężarówek 14–19
R
raporty
podróż 37–38
przebieg 46
raporty dotyczące podróży
37–38
raporty o przebiegu 46
rejestrowanie IFTA 35–38
83
Indeks
dane dotyczące paliwa
35–36
dzienniki zakupu paliwa 36
podsumowanie dla
jurysdykcji 36–37
raporty dotyczące podróży
37–38
wyeksportowane
podsumowania i
raporty 38
rejestrowanie urządzenia 6
resetowanie
informacje o podróży 24
pozycja domowa 15
urządzenie 8
rozwiązywanie problemów
78–79
status telefonu 54
subskrypcje, komunikaty
drogowe 30, 67
sygnały satelitarne 7, 7–8
symulacja 21, 58
szpitale 43
S
screen
brightness 66
screenshots 48
środki transportu 11
stan, praca 39
stan pracy 39
trasy. See podróże
tryb bezpieczny 58
tryb pamięci masowej 55–57, 79
tryb pamięci masowej USB
55–57, 79
tryb pieszego, ustawienia 63
84
T
tapeta 47
technologia Bluetooth 50–54
parowanie z telefonem
50–52
ustawienia 67
telefon, parowanie 50–52
transport publiczny
mapy miast 29
unikane 63
transport, środki 11
U
uchwyt na deskę rozdzielczą
3–5
uchwyt uniwersalny 2–3
uchwyty
deska rozdzielcza 3–5
uniwersalny 2–3
usuwanie 74
ulubione 17–19
edytowanie 18–19
usuwanie 19
wyszukiwanie 18
zapisywanie aktualnej
pozycji w 18
zapisywanie pozycji w 18
umowy licencyjne
użytkowników 58
unikanie
cechy dróg 64
kradzież 71, 71–72
miejsca i drogi 64–65
środki transportu
publicznego 63
utrudnienia drogowe 32
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Indeks
urządzenie
dbanie 70–71
ładowanie 78
ochrona 70–71
parowanie z telefonem
50–52
pomoc 43
rejestrowanie 6
resetowanie 8
usuwanie 74
USB, złącze
odbiornik komunikatów
drogowych 30
podstawka 2, 4
urządzenie 6
usługi
w pobliżu 43
zjazd 14
usługi w pobliżu 43
ustawienia
Bluetooth 67
ciężarówka lub kamper
60–61
GPS 58
język 66
mapa 61–62, 67
nawigacja, pieszy 63
nawigacja, pojazd 61–62
przywracanie 67
symulacja 21, 58
system 58
trasa 63–65
utrudnienia drogowe 67
własne menu główne 58–59
wyświetlanie 66
ustawienia języka 66
ustawienia Moje Mapy 67
ustawienia nawigacji
pieszy 63
pojazd 61–62
ustawienia systemowe 58
ustawienia telefonu, Bluetooth
i 50–51
ustawienia trasy 63–65
ustawienia urządzenia, Bluetooth
i 51
ustawienia własnego menu
głównego 58–59
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
ustawienia wyświetlania 66
usuwanie
dane użytkownika 72
ostatnio znalezione pozycje
17
pliki 57
ulubione 19
usuwanie nieprawidłowych
punktów szczególnych 16
utrudnienia drogowe
ikony 31
odbiornik 30–34
przeliczanie trasy 32
subskrypcje 30
trafficTrends 65
unikanie 32
ustawienia 67
V
volume 11
W
widok mapy 2D i 3D 62
widok skrzyżowywania 26
wiele celów podróży 20–21
85
Indeks
własne punkty POI 75–76
własne punkty POI, kamery
monitorujące i 76
wskazówki dojazdu 25
wskazówki szczegółowe 25
współrzędne 19
wybieranie głosowe 54
wyciszanie
dźwięk 9
rozmowy telefoniczne 53
wymiana bezpiecznika 73
wynik, ecoChallenge 45
wyświetlanie
informacje o podróży 24
skrzyżowania 26
wysyłki 40–41
zapisane pozycje. See ulubione
zapisywanie
aktualna pozycja 18
znalezione pozycje 18
zdejmowanie urządzenia,
podstawki i uchwytu 74
zegar 48
zjazdy z usługami 14
złącze micro-B 6–7
zrzuty ekranowe 48
zużycie paliwa, kalibrowanie 44
zwrot, następny 25
Z
zaawansowane objazdy 65
zabezpieczenia
Garmin Lock 71–72
kradzież, zapobieganie 71
pozycja 71
zabezpieczenie przed kradzieżą
71
zakup map 75
86
Podręcznik użytkownika urządzenia dēzl 560
Najnowsze darmowe aktualizacje oprogramowania (z wyjątkiem map) są zawsze dostępne
na stronie internetowej firmy Garmin pod adresem www.garmin.com.
© 2011-2012 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Czerwiec 2012
Numer katalogowy 190-01280-40 Rev.B
Wydrukowano na Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising