Garmin | dēzl 560LMT | User guide | Garmin dezl 560LMT Användarhandbok

Garmin dezl 560LMT Användarhandbok
dēzl 560
®
Användarhandbok
© 2011-2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok
reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som
helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed
tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt
lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering
av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela
copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av
handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra
eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för
aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter
från Garmin.
Garmin®, Garmin-logotypen och MapSource® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. cityXplorer™, dēzl™, ecoRoute™, Garmin
Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime, nüRoute™
och trafficTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får
inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av
Garmin är licensierad. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc., i USA och
andra länder. microSD™ är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC. Windows® är ett registrerat varumärke
som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
Komma igång........................... 1
Montera enheten............................. 1
Om minSida..................................... 6
Ange en lastbils- eller
husbilsprofil................................... 7
Söka satelliter.................................. 7
Översikt över enheten..................... 8
Justera skärmens ljusstyrka............ 8
Återställa enheten........................... 8
Ställa in volymen............................. 9
Använda huvudmenyn..................... 9
Använda skärmknappsatsen......... 10
Använda skärmknappsatsen......... 10
Transportlägen.............................. 11
Använda en backkamera............... 11
Söka efter en plats................ 12
Söka efter en adress..................... 12
Använda platskartan...................... 12
Användarhandbok för dēzl 560
Söka efter en plats med hjälp av
kartan.......................................... 13
Använda Haveriförteckningen....... 13
Använda avfartstjänster................. 14
Söka efter intressanta platser för
lastbil........................................... 14
Ange en hemposition..................... 14
Om Intressanta platser.................. 15
Söka efter din senaste
parkeringsplats........................... 17
Visa en lista med senast hittade
platser......................................... 17
Favoriter........................................ 17
Ange koordinater........................... 19
Byta sökområde............................ 19
Planera en resa...................... 20
Schemalägga en resa................... 20
Navigera efter en sparad resa....... 21
Ändra en sparad resa.................... 21
Ange en simulerad plats................ 21
Simulera en rutt............................. 21
i
Innehållsförteckning
Navigation.............................. 22
Kartfunktioner vid navigering......... 22
Använda navigeringskartan........... 23
Visa trippinformation . ................... 24
Visa svänglistan ........................... 25
Visa nästa sväng........................... 25
Visa sidan för visning av
korsningar................................... 26
Välja ett ruttberäkningsläge........... 26
Lägga till en punkt i aktiv rutt......... 26
Göra en avstickare........................ 27
Stoppa rutten................................. 27
Om myTrends™. ............................ 28
Använda navigerings-kartan för
fotgängare................................... 28
Trafik....................................... 30
Abonnemangsaktivering................ 30
Trafikinformation-smottagare......... 30
Ta emot trafikinformation............... 31
Om trafikikonen............................. 31
Trafik på rutten.............................. 32
ii
Visa trafikkartan............................. 32
Söka efter trafikfördröjningar......... 33
Lägga till ett abonnemang............. 33
Om erbjudanden och reklam......... 34
Använda
lastbilsfunktionerna.............. 35
Om IFTA-loggning......................... 35
Om Drifttimmar.............................. 38
Använda verktygen............... 43
Visa aktuell platsinformation.......... 43
Använda Hjälp............................... 43
Om ecoRoute™.............................. 43
Använda bildvisaren...................... 47
Använda världsklockan ................ 48
Använda kalkylatorn...................... 48
Ta skärmbilder............................... 48
Använda enhetsomräkningen . ..... 48
Telefonsamtal med
handsfree............................... 50
Om att para ihop enheter.............. 50
Användarhandbok för dēzl 560
Innehållsförteckning
Ta emot ett samtal ........................ 52
Använda enheten under ett
samtal ........................................ 52
Ringa till en intressant plats
(POI)........................................... 53
Ringa ett nummer.......................... 53
Ange telefonnumret....................... 53
Ringa samtal med
Röstuppringning.......................... 54
Kontrollera telefonstatus................ 54
Datahantering........................ 55
Filtyper........................................... 55
Om minneskort.............................. 55
Överföra filer till datorn ................. 56
Ta bort filer . .................................. 57
Anpassa enheten................... 58
Systeminställningar....................... 58
Anpassa huvudmenyn................... 58
Lägga till lastbils- eller
husbilsprofiler.............................. 60
Användarhandbok för dēzl 560
Navigationsinställningar för
personbil, lastbil och husbil......... 61
Navigeringsinställningar för
fotgängare................................... 63
Välja ruttinställningar..................... 63
Visningsinställningar...................... 66
Språkinställningar.......................... 66
Visa kartinformation . .................... 67
Bluetooth-inställningar................... 67
Aktivera trafik................................. 67
Återställa inställningarna............... 67
Bilaga...................................... 68
Varningsikoner............................... 68
Strömkablar................................... 69
Sköta om enheten......................... 70
Om Garmin Lock........................... 71
Radera användardata.................... 72
Batteriinformation ......................... 72
Byta säkring i
fordonsströmkabeln.................... 73
iii
Innehållsförteckning
Ta bort enheten, vaggan och
fästet........................................... 74
Om nüMaps Lifetime™ .................. 75
Enhetsmodeller............................. 75
Köpa fler kartor.............................. 75
Egna intressanta platser................ 75
Fartkameror................................... 76
Att köpa tillbehör............................ 77
Kontakta Garmins
produktsupport............................ 77
Specifikationer............................... 77
Felsökning..................................... 78
Index....................................... 80
iv
Användarhandbok för dēzl 560
Komma igång
Komma igång
 VARNING
Läs guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation som medföljer
i produktförpackningen för viktig
information om produkten och
produktvarningar.
Innan du använder enheten första gången
ska du utföra dessa åtgärder.
1. Montera enheten (sidan 1):
• Bärbart friktionsfäste (sidan 2).
• Fäste för instrumentbräda
(sidan 3).
• Extern antenn (sidan 5).
2. Registrera enheten (sidan 6).
3. Kontrollera om det finns
uppdateringar:
• Programvaruuppdateringar
(sidan 6).
• Gratis kartuppdatering (sidan 7).
Användarhandbok för dēzl 560
4. Ange en lastbils- eller husbilsprofil
(sidan 7).
5. Hämta satellitinformation (sidan 7).
Montera enheten
 VARNING
Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. För att minska risken
för skador på person eller produkt som
orsakas av att batteriet utsätts för extrem
värme ska du ta bort enheten från bilen
när du går ut eller förvara den skyddad
från direkt solljus.
Innan du kan använda enheten på
batteriström måste du ladda den.
Med dēzl får du antingen ett bärbart
friktionsfäste eller ett självhäftande fäste
för instrumentbräda.
1
Komma igång
Installera det bärbara
friktionsfästet
Om du använder ett bärbart friktionsfäste
ska du följa instruktionerna nedan.
3. Skjut låsspaken ➎ på basmodulen till
olåst position.
1. Sätt in fordonsströmkabeln ➊ i miniUSB-anslutningen ➋ på vaggan ➌.
➌
➊
➎
➍
➋
2. Sätt fast vaggan på monteringsarmen
➍.
2
4. Skjut skivan längst ned på armen in i
basmodulen tills den klickar på plats.
5. Skjut låsspaken till låst läge.
6. Placera underkanten av enheten i
vaggan.
Användarhandbok för dēzl 560
Komma igång
7. Luta enheten ➏ bakåt tills den
snäpper på plats.
➏
8. Anslut den andra änden av
strömkabeln till en strömkontakt i
fordonet.
Installera fästet för
instrumentbräda
Om du använder ett självhäftande
fäste för instrumentbräda ska du följa
instruktionerna nedan.
Användarhandbok för dēzl 560
Montera basmodulen
MEDDELANDE
Klistret på den självhäftande dynan är
mycket starkt och det är mycket svårt att
ta bort den efter att du har satt dit den.
Om du flyttar den självhäftande dynan
använder du rengöringsalkohol till att ta
bort klisterrester.
1. Välj en monteringsplats där enhetens
vy mot himlen inte blockeras.
Säkerställ att placeringen inte
hindrar förarens uppsikt.
2. Rengör monteringsplatsen med
rengöringsalkohol.
3. Torka rent monteringsplatsen med en
ren, torr trasa.
3
Komma igång
4. Ta bort ena sidan av skyddsfilmen
från den självhäftande dynan ➊.
➋
Anslut enheten till basmodulen
Innan du kan använda enheten på
batteriström måste du ladda den.
LOCK
LOCK
➌
➊
1. Sätt in fordonsströmkabeln ➊
i mini-USB-anslutningen ➋ på
vaggan ➌.
➌
5. Fäst den självhäftande dynan på
monteringsmodulens undersida ➋.
6. Ta bort den återstående
skyddsfilmen.
7. Kontrollera att låsspaken ➌ på
monteringsmodulen är riktad mot
dig och placera monteringsmodulen
på den nyrengjorda
monteringsplatsen.
Säkerställ att den självhäftande dynan
fäster ordentligt mot monterinsplatsen
genom att vänta 24 timmar innan du
sätter dit enheten.
4
➊
➍
➋
2. Sätt fast vaggan på monteringsarmen
➍.
3. Skjut låsspaken ➎ på basmodulen
till olåst position.
LOCK
➎
Användarhandbok för dēzl 560
Komma igång
4. Skjut skivan längst ned på armen
in i basmodulen tills den klickar på
plats.
5. Skjut låsspaken till låst läge.
6. Placera underkanten av enheten i
vaggan.
7. Luta enheten bakåt tills den snäpper
på plats.
8. Anslut den andra änden av
strömkabeln till en strömkontakt i
fordonet.
Anslut den externa antennen
Meddelande
Innan du monterar enheten, vänligen
läs i guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation för information om
de lagar som gäller för montering på
vindruta.
Användarhandbok för dēzl 560
Om du använder en
trafikinformationsmottagare i Europa
måste du ansluta den externa antennen
för att ta emot trafikinformation.
1. Anslut den externa antennen ➊ till
trafikmottagaren ➋.
➊
➋
2. Fäst den externa antennen på
vindrutan med sugfästena.
Obs! Optimera signalstyrkan
genom att leda den externa antennen
på vindrutan vertikalt om det går.
5
Komma igång
Om minSida
Uppdatera programvaran
1. Öppna minSida (sidan 6).
2. Om det behövs klickar du
på Uppdatera nu under
Programvaruuppdateringar.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Ställa in minSida
1. Anslut USB-kabeln till mikro-USBanslutningen ➊ på enheten.
nüMaps Guarantee™
Enheten får hämta en kostnadsfri
kartuppdatering inom 60 dagar från
det att den har hämtat satelliter när du
kört med din enhet. Om du registrerar
över telefon eller väntar längre än 60
dagar efter att du börjat hämta satelliter
är du inte längre berättigad till den
kostnadsfria kartuppdateringen. Mer
information finns på www.garmin.com
/numaps.
Använd minSida för att registrera
din enhet, kontrollera om det finns
programvaru- och kartuppdateringar,
få åtkomst till produkthandböcker och
produktsupport m.m.
➊
2. Anslut USB-kabeln till USB-porten
på datorn.
3. Gå till www.garmin.com/dashboard.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
Registrera enheten
1. Från minSida klickar du på
Registrera nu.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
3. Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
6
Användarhandbok för dēzl 560
Komma igång
Uppdatera kartor
1. Öppna minSida (sidan 6).
2. Registrera enheten (sidan 6).
3. Om det behövs klickar du
på Uppdatera nu under
Kartuppdateringar.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
Ange en lastbils- eller
husbilsprofil
 VARNING
Att ange lastbilsprofilen är ingen
garanti för att fordonets egenskaper
alltid tas med i beräkningen för alla
ruttförslag. Det är ditt ansvar att anpassa
körningen efter fordonets höjd, längd,
vikt och andra begränsningar. Var
alltid uppmärksam på vägskyltar och
vägförhållanden.
Användarhandbok för dēzl 560
Innan du kan använda läget för lastbil
eller husbil måste du ange en lastbilseller husbilsprofil.
Första gången du sätter på enheten
är läget för lastbilstransport valt. Du
kan välja Växla läge och ange en
husbilsprofil.
1. När ett varningsmeddelande visas
trycker du på Godkänner.
2. Tryck på Ja för att ange din
lastbilsprofil.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Söka satelliter
Innan du kan navigera med enheten
måste du hämta satellitinformation.
Mer information om GPS finns på
www.garmin.com/aboutGPS.
7
Komma igång
1. Starta enheten.
2. Vid behov, gå utomhus till en öppen
plats, en bit från höga byggnader
och träd.
Det kan ta några minuter innan
enheten hittar satellitsignalerna. När
enheten tar emot satellitsignaler är
signalstyrkefälten på huvudmenyn gröna
. När den tappar satellitsignalen blir
.
fälten röda eller genomskinliga
Översikt över enheten
➊
➋
➊
Ström-knapp
➋
microSD™-kortplats
8
Justera skärmens
ljusstyrka
1. Tryck snabbt in strömknappen och
släpp upp den.
2. Tryck på och dra rullningslisten.
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar
fungera.
1. Håll ned strömknappen i 8
sekunder och släpp den sedan.
Enheten stängs av.
2. Vänta 1 sekund.
3. Om enheten använder batteriström,
tryck ned och släpp sedan
strömknappen.
Användarhandbok för dēzl 560
Komma igång
Ställa in volymen
•
1. Tryck på Volym.
2. Välj ett alternativ:
• Flytta reglaget från vänster till
höger för att justera volymen.
• Tryck på för att stänga av allt
ljud.
Använda huvudmenyn
➊
•
•
•
•
•
➌
➋
•
➍
➎ ➏
➐
Användarhandbok för dēzl 560
➑
•
Tryck här ➊ om du vill välja ett
transportläge.
Tryck här ➋ när du vill hitta en
destination.
Tryck här ➌ om du vill visa kartan.
Tryck här ➍ om du vill avbryta en
rutt.
Tryck här ➎ om du vill göra en
avstickare från en rutt.
Tryck på ➏ om du vill ringa ett
samtal när du är ansluten till en
kompatibel mobiltelefon.
Besök www.garmin.com/bluetooth
för mer information.
Tryck här ➐ om du vill justera
volymen.
Tryck här ➑ om du vill öppna
menyn med verktyg och
inställningar.
9
Komma igång
Använda
skärmknappsatsen
•
•
•
•
Tryck på om du vill återvända
till föregående skärm.
Om du vill se fler alternativ trycker
du på och .
Håll och nedtryckta om du
vill bläddra snabbare.
Tryck på om du vill söka efter
namn.
Använda
skärmknappsatsen
Se "Språkinställningar" för att ändra
knappsatslayout (sidan 66).
•
10
•
•
•
•
•
•
•
om du vill lägga
Tryck på
till ett mellanslag.
Tryck i fältet för att flytta markören.
för att ta bort ett
Tryck på
tecken.
Om du vill rensa hela posten håller
nedtryckt.
du
om du vill välja
Tryck på
språkläge för knappsatsen.
om du vill
Tryck på
ange specialtecken, t.ex.
kommateringstecken.
för att byta mellan
Tryck på
stor och liten bokstav.
Tryck på ett tecken på knappsatsen
för att ange en bokstav eller en
siffra.
Användarhandbok för dēzl 560
Komma igång
Transportlägen
Personbilsläge
Lastbilsläge
Husbilsläge
Fotgängarläge
Använda en backkamera
Om en backkamera med kompositvideo
har installerats i fordonet kan du visa
kamerabilderna på enheten.
Anslut kameran till
videoingångskontakten ➊ på
vaggan.
Rutten beräknas olika beroende på
vilket transportläge du har valt.
Ändra Transportläge
1. Tryck på transportlägesikonen på
huvudmenyn.
2. Välj ett läge.
3. Tryck på Spara.
Användarhandbok för dēzl 560
➊
Kamerabilden visas när en
videosignal identifieras.
11
Söka efter en plats
Söka efter en plats
Söka efter en adress
OBS! Beroende på vilken version av
inbyggda kartdata du har i enheten kan
knappnamnen och stegordningen skilja
sig från stegen nedan.
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Adress.
2. Om det behövs ändrar du land eller
område.
3. Tryck på Sök alla.
TIPS! Du kan trycka på Stava
ort om du vill söka efter ort eller
postnummer. (Alla kartdata har inte
sökfunktion för postnummer.)
4. Ange gatunumret och tryck sedan på
Klar.
12
5. Ange gatunamnet och tryck på Klar.
6. Vid behov, välj gatan.
7. Vid behov, välj adressen.
Använda platskartan
Platskartan öppnas efter att du valt en
plats i menyn Vart? menyn.
➊
➌
➋
➍
•
•
➎
➏
Tryck på ➊ för att spara platsen i
dina Favoriter.
På vissa modeller trycker du på ➊
för att ringa till den valda platsen när
enheten är ansluten till en telefon.
Användarhandbok för dēzl 560
Söka efter en plats
•
•
•
•
•
Tryck på pratbubblan ➋ för att se
mer information om platsen.
Tryck här ➌ om du vill zooma in
eller ut.
Tryck på ➍ om du vill gå tillbaka
till föregående sida.
Tryck på och dra ➎ om du vill se
andra delar av kartan.
Tryck på ➏ om du vill skapa en
vägbeskrivning till den här platsen.
Söka efter en plats med
hjälp av kartan
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Sök på karta.
2. Välj en plats.
En pratbubbla visas för platsen.
Användarhandbok för dēzl 560
Visa en rutt på kartan
1. Tryck på pratbubblan på platskartan.
2. Tryck på ruttens informationsruta.
Använda
Haveriförteckningen
Haveriförteckningen listar företag
inom lastbilsbranschen, t.ex.
lastbilsreparation och däckförsäljning.
Haveriförteckningen är tillgänglig i
vissa områden.
Data i haveriförteckningen uppdateras
periodiskt. Om du vill köpa
uppdateringar går du till http://
buy.garmin.com.
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart?.
2. Slutför en åtgärd:
OBS! Det här menyalternativet
avgörs av enhetens
haveriförteckningsleverantör.
• Tryck på TruckDown.
13
Söka efter en plats
• Tryck på NTTS.
3. Välj en kategori.
4. Välj vid behov en underkategori.
5. Välj ett mål.
Använda avfartstjänster
Söka efter intressanta
platser för lastbil
De detaljerade kartorna i enheten
innehåller intressanta platser för lastbil,
t.ex. lastbilsstopp, rastplatser och
vägningsstationer.
Du kan söka efter tjänster som
bränsle, logi och lastbilsstopp vid
kommande motorvägsavfarter. Enheten
visar tillgängliga tjänster baserat på
användningsläge. Serviceinformation
vid avfarter är bara tillgänglig på
kontrollerade tillfartsvägar, t.ex.
motorvägar.
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Intressant plats >
Lastbilsanvändning.
2. Välj en kategori.
3. Om det behövs väljer du en
underkategori.
4. Välj ett mål.
Obs! Avfartstjänster är inte tillgängliga
i fotgängarläge.
Ange en hemposition
1. Medan du navigerar öppnar du
huvudmenyn och trycker på Vart? >
Avfartstjänster.
2. Välj ett alternativ.
14
Du kan ange din hemposition för den
plats du oftast kör tillbaka till.
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Kör hem.
2. Välj Skriv in min adress, Använd
min aktuella position eller Senast
sökta.
Användarhandbok för dēzl 560
Söka efter en plats
Köra hem
Innan du kan navigera hem måste du
ange en hemposition.
På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Kör hem.
Återställa din hemposition
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > > Ange hemposition.
2. Välj ett alternativ.
Ändra information om din
hemposition
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Favoriter > Hem.
2. Tryck på > Redigera.
3. Ange ändringarna.
4. Tryck på Klar.
Användarhandbok för dēzl 560
Om Intressanta platser
De detaljerade kartorna i enheten
innehåller intressanta platser, t.ex.
restauranger, hotell och automatiska
tjänster. Du kan använda kategorin
Intressanta platser för att söka efter
företag och sevärdheter i närheten.
Söka efter en plats genom att
bokstavera namnet
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Intressant plats > Stava
namnet.
2. Ange hela eller delar av namnet och
tryck på Klar.
3. Välj ett mål.
Söka efter en intressant plats
efter kategori
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Intressant plats.
2. Välj en kategori.
3. Om det behövs väljer du en
underkategori.
15
Söka efter en plats
4. Välj ett mål.
Använda fotonavigering
Dukan ladda upp bilder till enheten
eller minneskortet som innehåller
platsinformation och skapa rutter till
bildplatserna.
1. Anslut enheten till datorn (sidan 6).
2. Gå till http://connect.garmin.com
/photos.
3. Följ instruktionerna för att välja och
ladda upp bilder till enheten.
4. Koppla bort enheten från datorn.
5. Starta enheten.
6. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Favoriter > Foton.
En lista över bilder med
platsinformation visas.
7. Välj en bild.
16
Ta bort en felaktig intressant
plats
När sökresultaten innehåller en gammal
eller felaktig intressant plats kan du ta
bort platsen från kommande sökningar.
1. Tryck på pratbubblan på latskartan.
2. Tryck på > Rapportera fel > Ja.
Platsen tas bort från kommande
sökningar.
Rapportera en felaktig
intressant plats
Innan du kan rapportera en felaktig
intressant plats måste du ta bort den från
kommande sökningar (sidan 16).
1. Anslut enheten till datorn (sidan 6).
2. Gå till www.garmin.com/dashboard.
Användarhandbok för dēzl 560
Söka efter en plats
3. Under inställningar för minSida
klickar du på Ändra inställningar >
Ja.
minSida samlar in data från din enhet.
Söka efter din senaste
parkeringsplats
Betygsätta en intressant plats
(POI)
När det är tillgängligt, kan du visa och
ändra betyget för en intressant plats.
Visa en lista med senast
hittade platser
1. Tryck på pratbubblan på platskartan.
Om detta är tillgängligt visas betyget
under adressen för platsen.
2. Tryck på stjärnorna för att
betygssätta den intressanta platsen.
Betyget uppdateras på din enhet.
På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Parkering > Sista platsen.
Enheten lagrar de senaste 50 platserna
som du hittat.
På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Senast sökta.
Rensa listan med senast hittade
platser
På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Senast sökta > >
Rensa > Ja.
Favoriter
Du kan spara platser i favoriter så att du
snabbt kan hitta dem och skapa rutter
Användarhandbok för dēzl 560
17
Söka efter en plats
till dem. Din hemposition sparas också
i favoriter.
Spara din aktuella position i
favoriter
1. Tryck på fordonssymbolen på
kartan.
2. Tryck på Spara.
3. Ange ett namn.
Platsen sparas i Favoriter.
Spara platser i Favoriter
1. Sök efter platsen (sidan 12).
2. På sidan Kör! trycker du på
Spara > OK.
Söka efter favoriter
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Favoriter.
2. Om det behövs väljer du en
underkategori.
3. Välj en sparad plats.
18
>
Redigera favoriter
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Favoriter.
2. Välj en kategori.
3. Välj en favorit.
4. Tryck på pratbubblan.
5. Tryck på > Redigera.
6. Välj ett alternativ:
• Tryck på Namn.
• Tryck på Telefonnummer.
• Tryck på Kategorier för att ange
ett kategorinamn för favoriten.
OBS! Kategorier visas om
enheten innehåller minst 12
favoriter.
• Tryck på Tilldela foto för att
spara ett foto med Favoriten.
• Tryck på Byt kartsymbol för
att ändra symbolen som används
för att markera favoriten på en
karta.
Användarhandbok för dēzl 560
Söka efter en plats
7. Ändra informationen.
8. Tryck på Klar.
Ta bort favoriter
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Favoriter.
2. Om det behövs väljer du en
underkategori.
3. Välj en favorit.
4. Tryck på > Ta bort > Ja.
Ange koordinater
Om du känner till de geografiska
koordinaterna för destinationen kan
du navigera till den med hjälp av
koordinaterna för latitud och longitud i
enheten. Detta kan vara användbart vid
geocaching.
Ändra kartans koordinatformat
1. På skärmen Hem trycker du på
>
Vart? > Koordinater >
Format.
2. Välj ett format.
Byta sökområde
Enheten letar automatiskt efter
platser i närheten av din aktuella
plats. Du kan också söka efter en
plats nära en annan ort, nära en av de
senaste destinationerna eller nära en
favoritplats.
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > > Nära.
2. Välj ett alternativ.
3. Tryck på Spara.
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Koordinater.
2. Tryck på ett fält för att ange latitudoch longituddata.
3. Tryck på Visa på karta.
Användarhandbok för dēzl 560
19
Planera en resa
Planera en resa
Du kan använda Reseplanerare om du
vill skapa och spara en resa med flera
destinationer.
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Reseplanerare.
2. Tryck på .
3. Tryck på Välj startplats.
4. Sök efter en plats (sidan 12).
5. Tryck på Välj.
6. Tryck på för att lägga till fler
platser.
7. Tryck på Nästa.
8. Ange ett namn och tryck sedan på
Klar.
9. Visa resan på kartan genom att
trycka på Karta.
20
Schemalägga en resa
Med reseplaneraren kan du ange
avgångstid och resans längd.
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Reseplanerare.
2. Välj en resa.
3. Välj en plats.
4. Tryck på Avgångstid eller
Ankomsttid.
5. Välj datum och tid.
6. Tryck på Spara.
7. Tryck på Längd.
8. Välj den tid du kommer att stanna
på platsen.
9. Tryck på Spara.
10. Vid behov, upprepa steg 3-9 för
varje plats.
Användarhandbok för dēzl 560
Planera en resa
Navigera efter en sparad
resa
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Reseplanerare.
2. Välj en sparad resa.
3. Tryck på Kör!.
Ändra en sparad resa
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Reseplanerare.
2. Välj en sparad resa.
3. Tryck på .
4. Välj ett alternativ:
• Tryck på Byt namn på resa om
du vill ändra resans namn.
• Tryck på Ändra destinationer
om du vill lägga till eller ta bort
platser.
• Tryck på Ta bort resa.
Användarhandbok för dēzl 560
•
Tryck på Optimera ordningen
om du vill ordna platserna
på resan i den mest effektiva
ordningen.
Ange en simulerad plats
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
System > GPS-simulator > Till.
2. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Sök på karta.
3. Tryck på ett område på kartan.
4. Tryck på > Ange plats.
Simulera en rutt
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
System > GPS-simulator > Till.
2. Sök efter en plats (sidan 12).
3. Tryck på Kör! > Ja.
21
Navigation
Navigation
Kartfunktioner vid
navigering
meddelande
Fartbegränsningsikonen är endast
avsedd som information och
ersätter inte förarens ansvar att följa
hastighetsbegränsningar och hela
tiden köra på ett säkert sätt. Garmin
ansvarar inte för några trafikböter eller
stämningar som du kan få genom att
inte följa alla gällande trafiklagar och
skyltar.
Din rutt är markerad med en
magentafärgad linje. En målflagga anger
din destination.
Under resans gång guidar enheten
dig till din destination med röstmeddelanden, pilar på kartan och
anvisningar högst upp på kartan. Om
22
du avviker från den ursprungliga rutten
beräknas en ny rutt och du får en ny
vägbeskrivning.
En fartbegränsningsikon som visar
aktuell fartbegränsning kan visas när du
kör på huvudvägar.
Hastighetsbegränsningar för lastbil
kan visas för lastbilsläge baserat på
konfigurationsdata för lastbil samt
gällande lagar för området.
När du kör i lastbils- eller personbilsläge
hörs ibland ett ljud och visas, vilket
indikerar att lämpligheten för lastbilar
på den färdvägen är okänd. Följ alltid
skyltar och förordningar.
Obs! Hastighetsbegränsningar för
lastbil är inte tillgängliga för alla
områden.
Användarhandbok för dēzl 560
Navigation
Använda
navigeringskartan
•
➊
➎
➍
➐
•
•
•
•
•
➋
➌
➑
•
➏
➒
•
➓
Tryck här ➊ för att visa nästa sväng.
Svängindikatorn talar också om
vilken fil du bör befinna dig i för att
förbereda dig för nästa manöver, om
tjänsten är tillgänglig.
Tryck här ➋ om du vill visa
svänglistan.
Tryck här ➌ om du vill zooma in
och zooma ut.
Tryck här ➍ om du vill visa
varningsinformation, om sådan är
tillgänglig (sidan 68).
Användarhandbok för dēzl 560
•
•
•
Tryck här ➎ om du vill visa mer
information om platsen.
Tryck här och dra ➏ om du vill visa
ett annat område av kartan.
Tryck här ➐ om du vill gå tillbaka
till huvudmenyn.
Tryck här och håll ned knappen ➐
från valfri skärm för att återgå till
huvudmenyn.
Tryck här ➑ om du vill visa ett
annat datafält.
Tryck här ➒ om du vill visa
trippinformation.
Tryck här ➓ om du vill ändra
hastighetsbegränsningen om den
hastighetsbegränsningsikon som
visas på kartan är felaktig.
En hastighetsbegränsning för lastbil
visas om det finns någon.
23
Navigation
Visa trippinformation
På trippinformationssidan visas din
aktuella fart samt statistik om resan.
Tips: Om du stannar ofta bör du inte
stänga av enheten så att den mäter den
tillryggalagda tiden under resan.
Tryck på fältet Fart på kartan.
24
Återställa trippinformationen
1. Tryck på Fart > på kartan.
2. Välj ett alternativ:
• När du inte navigerar längs en
rutt, tryck på Nollställ allt för att
nollställa alla datafält, förutom
hastighetsmätaren, på sidan.
• Tryck på Nollställ trippdata om
du vill nollställa informationen i
färddatorn.
• Tryck på Nollställ maxfart. för
att nollställa maxfarten.
• Tryck på Nollställ tripp B om
du vill nollställa trippmätaren.
Användarhandbok för dēzl 560
Navigation
Visa svänglistan
När du navigerar längs en rutt kan du
visa alla svängar för hela rutten och
avståndet mellan svängarna.
1. Tryck på det gröna textfältet överst
på kartan.
Visa nästa sväng
Innan du kan visa nästa sväng måste du
navigera längs en rutt.
Nästa sväng visar svängen på kartan
samt avståndet och tiden till den.
På kartan trycker du på
.
2. Välj ett alternativ:
• Välj en sväng i listan om du vill
visa nästa sväng.
• Tryck på > Visa karta om
du vill visa hela rutten på kartan.
Användarhandbok för dēzl 560
25
Navigation
Visa sidan för visning av
korsningar
Välja ett
ruttberäkningsläge
På vissa modeller visar sidan för visning
av korsningar en vy med kommande
korsningar och i vilken fil du bör köra.
1. Sök efter platsen (sidan 12).
2. Välj eller .
Innan du kan visa korsningar måste du
navigera längs en rutt.
OBS! Trafikplatsvy är inte tillgänglig
för alla korsningar.
På kartan trycker du på
.
Innan du väljer ett ruttberäkningsläge
måste du ställa in enheten så att den ger
dig meddelanden (sidan 64).
Lägga till en punkt i aktiv
rutt
Obs! Du kan inte lägga till en punkt i
en rutt i fotgängarläge.
1. När du navigerar längs en rutt
trycker du på för att återgå till
huvudmenyn.
2. Tryck på Vart?.
3. Sök efter platsen (sidan 12).
26
Användarhandbok för dēzl 560
Navigation
4. Tryck på Kör!.
5. Tryck på Lägg till i aktuell rutt.
6. Tryck på och dra platserna om du
vill ordna dem, och tryck på Klar.
Göra en avstickare
När du navigerar längs en rutt kan du
använda avstickare till att undvika
hinder framför dig, t.ex. byggplatser.
Om Avancerade omvägar är aktiverat
kan du välja ett visst avstånd eller en
viss väg som du vill undvika (sidan 65).
1. När du navigerar längs en rutt
trycker du på för att återgå till
huvudmenyn.
2. Tryck på Avstickare.
3. Vid behov, välj ett alternativ:
• Om du vill undvika de
kommande 1/2-mile väljer du
Nästa 1/2-mile i rutt.
Användarhandbok för dēzl 560
•
Om du vill undvika de
kommande 2 miles väljer du
Nästa 2 miles i rutt.
• Om du vill undvika kommande
5 miles väljer du Nästa 5 miles
i rutt.
• Om du vill undvika en viss väg
väljer du Omväg efter vägar
i rutt.
Om den rutt du för närvarande använder
är det enda rimliga alternativet kan det
hända att enheten inte beräknar någon
avstickare.
Stoppa rutten
När du navigerar längs en rutt
trycker du på > Stopp.
27
Navigation
Om myTrends™
När du sparar destinationer som du
besöker ofta som favoriter känner
myTrends av när du kör till dem. När
myTrends har registrerat ditt körmönster
visas rutten och en beräknad ankomsttid
i navigeringsfältet på kartan.
Konfigurera myTrends
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation.
2. Välj ett alternativ: Personbil,
Lastbil, eller Husbil.
3. Tryck på nüRoute > myTrends >
Aktiverad.
4. Spara en destination som favorit
(sidan 17).
5. Kör till favoriten minst tre gånger
när enheten är påslagen.
6. När myTrends-information
visas i navigeringsfältet trycker
du på denna om du vill visa
ruttinformation.
28
Använda navigeringskartan för fotgängare
I fotgängarläget visas rutten på en
tvådimensionell karta.
➊
➌
•
•
•
•
➋
➊
➍
Tryck på ➊ för att växla mellan
vägavsnitt.
Tryck på ➋ för att se ruttresvägen.
Tryck på ➌ om du vill centrera
kartan på din aktuella plats.
Tryck på ➍ om du vill zooma in och
zooma ut.
Användarhandbok för dēzl 560
Navigation
Alternativ för kollektivtrafik
Om du har cityXplorer-kartor
installerade beräknar enheten
en rutt där en kombination av
kollektivtrafikalternativ, som att åka
buss eller tunnelbana och att promenera,
används.
De svarta punkterna på kartan är
hållplatser för kollektivtrafik längs
rutten.
OBS! Du kan begränsa gångavståndet
under en fotgängarrutt (sidan 63).
cityXplorer-kartor finns inte med i
enheten. Se http://my.garmin.com om du
vill köpa cityXplorer-kartor.
De gula ikonerna visar den
navigeringsmetod som används för varje
vägavsnitt. När du t.ex. ser stiger du
på en buss på den punkten i rutten.
Användarhandbok för dēzl 560
29
Trafik
Trafik
MEDDELANDE
Garmin ansvarar inte för riktigheten
eller lämpligheten i trafikinformationen.
Trafikinformation är ej tillgänglig för
alla områden.
Denna enhet kan ta emot trafikinnehåll
från FM Traffic Message Channel
(TMC) som informerar om trafikproblem och vägarbeten i närheten.
Vissa modeller har en FM TMC trafikmottagare inbyggd i 12-voltsströmkabeln för fordon och har ett livstidsabonnemang på trafikinformation.
Mer information om trafikinformationsmottagare och täckningsområden finns
på www.garmin.com/traffic.
30
Abonnemangsaktivering
Du behöver inte aktivera
prenumerationen som medföljer din
FM-trafikmottagare. Abonnemanget
aktiveras automatiskt när enheten
tar emot satellitsignaler samtidigt
som trafiksignalerna tas emot från
leverantören av betaltjänsten.
Trafikinformationsmottagare
➊
➊
➋
➌
➍
➎
➋
➌
➍
➎
Mini-USB-kontakt
Extern antennanslutning
Intern antenn
Strömlampa
Adapter för fordonsströmkabel
Användarhandbok för dēzl 560
Trafik
Ta emot trafikinformation
Om trafikikonen
Trafikinformationsmottagaren och
enheten måste vara inom dataräckhåll
för en FM-station som sänder ut
trafikinformation.
Färg
När mottagaren befinner sig inom ett
trafiktäckningsområde kommer din
enhet att börja visa trafikinformation.
1. Anslut trafikinformationsmottagaren
till en extern strömkälla.
2. Anslut trafikinformationsmottagaren
till enheten.
OBS! Uppvärmda vindrutor
(med metalltrådar) kan försämra
trafikinformationsmottagarens
prestanda.
Användarhandbok för dēzl 560
När du tar emot trafikinformation
visas en trafikikon på kartan.
Trafikikonen ändrar färg för att visa
trafikförhållandenas allvarlighet.
Grön
Allvarlighetsgrad
Låg
Gul
Medium
Röd
Hög
Betydelse
Trafiken flyter
utan problem.
Trafiken flyter
men med
fördröjning.
Det finns viss
trafikstockning.
Trafiken flyter
inte eller
flyter mycket
sakta. Allvarlig
fördröjning.
31
Trafik
Trafik på rutten
 Varning
Om du väljer att beräkna din färdväg på
nytt när du navigerar i lastbilsläge kan
den omberäknade färdvägen inkludera
vägar som inte har verifierats för
lastbilstillgänglighet. Var för försiktig
och använd ditt omdöme och följ alla
skyltar och förordningar.
Vid beräkning av rutten undersöker
enheten den aktuella trafiken och
optimerar automatiskt rutten för kortaste
tid. Om en allvarlig trafikfördröjning
inträffar på rutten medan du navigerar
beräknas rutten automatiskt om. Rutten
kan fortfarande dras genom trafik om
det inte finns bättre alternativa rutter.
32
Undvika trafik längs rutten
manuellt
1. På kartan trycker du på .
2. Tryck på Trafik på rutten.
3. Om det behövs trycker du på pilarna
för att visa övriga trafikfördröjningar
på rutten.
4. Tryck på > Undvik.
Visa trafikkartan
Trafikkartan visar färgkodade
trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1. Från kartan trycker du på .
2. Tryck på Trafikkarta om du vill
visa trafikproblemen på en karta.
Användarhandbok för dēzl 560
Trafik
Söka efter
trafikfördröjningar
1. Från kartsidan trycker du på .
2. Tryck på Trafiksökning om du
vill visa en lista med vägar med
trafikfördröjning.
3. Tryck på en post i listan om du vill
visa fördröjningar på vägen.
4. Om det finns fler än en fördröjning
trycker du på pilarna så visas övriga
fördröjningar.
Lägga till ett abonnemang
Du kan köpa trafikprenumerationer för
andra regioner eller länder.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Trafik.
2. Tryck på Abonnemang om det
behövs.
Användarhandbok för dēzl 560
3. Tryck på .
4. Skriv ned FMtrafikinformationsmottagarens
enhets-ID.
5. Gå till www.garmin.com/fmtraffic
om du vill köpa ett abonnemang och
erhålla en kod med 25 tecken.
6. Tryck på Nästa på enheten.
7. Ange koden.
8. Tryck på Klar.
Trafikabonnemangskoden kan inte
återanvändas. Du måste skaffa
en ny kod varje går du förnyar
tjänsten. Om du har flera FMtrafikinformationsmottagare måste du
skaffa en ny kod för varje mottagare.
33
Trafik
Om erbjudanden och
reklam
Om enhetspaketet innehåller en
trafikmottagare får du platsrelevanta
erbjudanden och kuponger.
Reklambaserad trafikinformation är bara
tillgängligt i Nordamerika.
Trafikmottagaren måste vara ansluten
till extern strömförsörjning och du
måste befinna dig i täckningsområde
för att kunna ta emot reklambaserad
trafikinformation.
Se vår sekretessförklaring på
http://www8.garmin.com/privacy/ för
viktig sekretessinformation.
Obs! Den här funktionen är inte
tillgänglig i alla områden.
Visa erbjudanden
1. Tryck på ett erbjudande som visas
på skärmen och sök efter den
närmaste platsen som gäller för det
erbjudandet.
2. Om erbjudandet innehåller en ikon,
tryck på ikonen på platskartan för att
få en kupongkod.
3. Skriv ned koden och visa den när du
kommer fram till platsen.
Visa en lista med erbjudanden
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Erbjudanden.
Avaktivera trafik och
erbjudanden
Innan du kan avaktivera erbjudanden
måste du avaktivera trafik.
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Trafik >
Avaktiverad.
 VARNING
Försök inte skriva ned kupongkoder
medan du kör.
34
Användarhandbok för dēzl 560
Använda lastbilsfunktionerna
Använda
lastbilsfunktionerna
Om IFTA-loggning
Du kan använda IFTA-loggning för att
arkivera data som behövs för IFTAdokumentation (International Fuel Tax
Agreement), t.ex. data för bränsleköp
och antal körda kilometer.
Innan du kan använda IFTA-loggning
måste du vara i lastbilsläge (sidan 11).
Obs! Den här funktionen är inte
tillgänglig i alla områden.
Användarhandbok för dēzl 560
Ange bränsledata
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > IFTA-loggning > Vid
pumpen.
2. Ange bränslepriset per liter.
3. Tryck på fältet Förbr. brän..
4. Ange mängden köpt bränsle.
5. Vid behov, välj ett alternativ:
• Om du vill ange mängden i liter
trycker du på Gallon > Liter >
Spara.
• Om du vill ange mängden i
gallon trycker du på Liter >
Gallon > Spara.
6. Om det behövs markerar du
kryssrutan Inklusive skatt.
35
Använda lastbilsfunktionerna
7. Tryck på Nästa.
8. Välj den leverantör som du köpt
bränslet av.
9. Välj bränsleköpare.
10. Tryck på Spara.
5. Välj ett alternativ:
• Tryck på ett fält för att redigera
informationen.
• Tryck på > Ja för att ta bort
loggen.
Använda bränsleloggar
Innan du kan använda IFTA-loggning
måste du vara i lastbilsläge (sidan 11).
Visa och exportera en
Jurisdiktionsöversikt
I jurisdiktionsöversikten visas data för
varje område där fordonet färdats under
varje kvartal. Jurisdiktionsöversikten är
tillgänglig i vissa områden.
Obs! Den här funktionen är inte
tillgänglig i alla områden.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > IFTA-loggning >
Bränsleloggar.
2. Om det behövs väljer du en lastbil.
3. Om det behövs väljer du ett kvartal.
4. Välj en logg.
36
Innan du kan använda IFTA-loggning
måste du vara i lastbilsläge (sidan 11).
Obs! Den här funktionen är inte
tillgänglig i alla områden.
Användarhandbok för dēzl 560
Använda lastbilsfunktionerna
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > IFTA-loggning >
Jurisdiktionsöversikt.
2. Om det behövs väljer du en lastbil.
3. Om det behövs väljer du ett kvartal.
4. Exportera en jurisdiktionsöversikt
genom att trycka på >
Exportera > OK.
Enheten exporterar loggen till en
CSV-fil och lagrar den i mappen
Rapporter i enhetsminnet eller på
minneskortet.
Använda tripploggar
Inan du kan använda IFTA-loggning
måste du vara i lastbilsläge (sidan 11).
Obs! Den här funktionen är inte
tillgänglig i alla områden.
Användarhandbok för dēzl 560
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > IFTA-loggning >
Tripploggar.
2. Om det behövs väljer du en lastbil.
3. Om det behövs väljer du ett kvartal.
4. Välj en rapport.
5. Välj ett alternativ:
• Tryck på > Ta bort och
markera kryssrutan för att ta bort
en logg.
• Tryck på > Kombinera och
markera kryssrutorna för att
kombinera loggar.
• Tryck på > Exportera >
OK.
Enheten exporterar loggen till en
CSV-fil och lagrar den i mappen
Rapporter i enhetsminnet.
37
Använda lastbilsfunktionerna
Visa exporterade
jurisdiktionsöversikter och
tripploggar
MEDDELANDE
Om du inte är säker på vad en fil
används till bör du inte ta bort den.
Minnet i enheten innehåller viktiga
systemfiler som du inte bör ta bort.
1. Anslut enheten till din dator
(sidan 6).
2. Öppna enheten eller volymen
"Garmin" och öppna mappen
Rapporter.
3. Öppna mappen IFTA.
4. Öppna CSV-filen.
Om Drifttimmar
MEDDELANDE
Den här enheten kan registrera
information om drifttimmar, men den
är INTE en godkänd ersättning för
registreringskrav för en loggbok enligt
lagen om Federal Motor Carrier Safety
Administration. Förare ska följa alla
krav om loggbok som finns på nationell
och delstatsnivå.
Du kan använda Drifttimmar till att
spela in din arbetstid, vilket hjälper dig
att följa säkerhetsreglerna.
Innan du kan använda Drifttimmar
måste du vara i lastbilsläge (sidan 11),
och du måste skapa en förarprofil
(sidan 40).
Obs! Den här funktionen är inte
tillgänglig i alla områden.
38
Användarhandbok för dēzl 560
Använda lastbilsfunktionerna
Registrera din förarstatus
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Drifttimmar.
2. Välj en förare > Förarstatus.
3. Välj ett alternativ:
• Tryck på Inte i tjänst för att
spela in den tid då du inte är i
tjänst.
• Tryck på Sovplats för att spela
in den tid då du vilar på en
sovplats.
• Tryck på Kör för att spela in den
tid då du kör ett kommersiellt
fordon.
• Tryck på I tjänst för att spela in
den tid då du är i tjänst, men inte
kör ett kommersiellt fordon.
4. Tryck på Spara.
Användarhandbok för dēzl 560
Använda körloggar
Innan du kan använda Drifttimmar
måste du vara i lastbilsläge (sidan 11),
och du måste skapa en förarprofil
(sidan 40).
Obs! Den här funktionen är inte
tillgänglig i alla områden.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Drifttimmar.
2. Välj en förare > Visa logg.
3. Välj ett alternativ:
• Tryck på datumfältet och tryck
på ett annat datum som du vill
visa.
• Tryck på ett statusfält för att visa
statusinformation.
• Tryck på rutnätet och tryck på
ett fält som du vill redigera.
• Tryck på för att visa
information om regelbrott.
39
Använda lastbilsfunktionerna
Om förare
Flera förare kan använda samma enhet
för att spåra drifttimmar.
Innan du kan använda Drifttimmar
måste du vara i lastbilsläge (sidan 11).
Om du arbetar för mer än en leverantör
under en 24-timmarsperiod måste du
spela in varje leverantör. Du måste spela
in tidszonen för din hemterminal även
om du korsar andra tidszoner.
Obs! Den här funktionen är inte
tillgänglig i alla områden.
Lägga till förare
1. å huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Drifttimmar > .
2. Följ instruktionerna på skärmen.
40
Hantera förarinformation
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Drifttimmar.
2. Välj en förare > Förarinfo.
3. Välj ett alternativ:
• Tryck på ett fält för att redigera
informationen.
• Tryck på > Ta bort förare >
Ja för att ta bort föraren.
Lägga till försändelser
Innan du kan använda Drifttimmar
måste du vara i lastbilsläge (sidan 11),
och du måste skapa en förarprofil
(sidan 40).
Obs! Den här funktionen är inte
tillgänglig i alla områden.
Användarhandbok för dēzl 560
Använda lastbilsfunktionerna
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Drifttimmar.
2. Välj en förare > Hantera
försändelser > .
3. Tryck på Referensnummer, ange
referensinformationen och tryck på
Klar.
Tips: Referensnumret är
leveransdokumentnumret eller
namnet på det företag och den grupp
som du transporterar.
4. Tryck på Startdag och tryck på det
datum då tjänsten börjar, om det
behövs.
5. Tryck på Slutdag och tryck på det
datum då tjänsten börjar, om det
behövs.
6. Tryck på Spara.
Användarhandbok för dēzl 560
Hantera försändelser
Innan du kan använda Drifttimmar
måste du vara i lastbilsläge (sidan 11),
och du måste skapa en förarprofil
(sidan 40).
Obs! Den här funktionen är inte
tillgänglig i alla områden.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Drifttimmar.
2. Välj en förare > Hantera
försändelser.
3. Välj en försändelse.
4. Välj ett alternativ:
• Tryck på ett fält för att redigera
informationen.
• Tryck på > Ta bort
försändelse > OK för att ta bort
försändelsen.
41
Använda lastbilsfunktionerna
Exportera körloggar
Innan du kan använda Drifttimmar
måste du vara i lastbilsläge (sidan 11),
och du måste skapa en förarprofil
(sidan 40).
Obs! Den här funktionen är inte
tillgänglig i alla områden.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Drifttimmar.
2. Välj en förare > Exportera logg.
3. Ange traktornummer,
traktorns chassinummer och
släpvagnsnummer, om det behövs.
4. Om det behövs väljer du en logg
som ska exporteras.
5. Om det behövs väljer du den plats
dit loggen ska exporteras.
Enheten exporterar loggen till en CSVfil och lagrar den i mappen Rapporter i
enhetsminnet eller på minneskortet.
42
Visa exporterade körloggar
MEDDELANDE
Om du inte är säker på vad en fil
används till bör du inte ta bort den.
Minnet i enheten innehåller viktiga
systemfiler som du inte bör ta bort.
1. Anslut enheten till din dator
(sidan 6).
2. Välj ett alternativ:
• Om du vill visa loggarna på
enheten öppnar du "Garmin"enheten eller -volymen och
öppnar mappen Rapporter.
• Om du vill visa loggarna på
minneskortet öppnar du enheten
eller volymen för minneskortet
och öppnar mappen Garmin.
3. Öppna mappen HOSExports.
4. Öppna CSV-filen.
Användarhandbok för dēzl 560
Använda verktygen
Använda verktygen
Visa aktuell
platsinformation
Använd sidan Var är jag? för att visa
information om din aktuella position.
Det här är en användbar funktion om du
behöver tala om för räddningspersonal
var du befinner dig.
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Var är jag?.
Söka efter närliggande
serviceställen
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Var är jag?.
2. Tryck på Sjukhus, Polis eller
Bränsle för att visa närmaste plats i
den kategorin.
Användarhandbok för dēzl 560
Använda Hjälp
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Hjälp om du vill visa
information om hur du använder
enheten.
Söka efter hjälpavsnitt
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Hjälp > .
Om ecoRoute™
Funktionen ecoRoute beräknar fordonets
bränsleekonomi, koldioxidutsläpp samt
bränslepriset för att navigera till ett
mål. Den har också verktyg för att öka
bränsleeffektiviteten.
De data som tillhandahålls av ecoRoute
är bara uppskattningar. De är alltså inga
faktiska avläsningar från fordonet. Om
du vill ha mer exakta bränslerapporter
för just ditt fordon och dina körvanor
kan du kalibrera bränsleekonomin
(sidan 44).
43
Använda verktygen
Obs! ecoRoute är bara tillgängligt för
personbilsläge.
Använda ecoRoute
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
ecoRoute.
2. Ange bränsle- och
körsträckeinformation om du
uppmanas till det.
Första gången du använder
funktionen ecoRoute måste du ange
fordonsinformation.
Kalibrera bränsleekonomin
Kalibrera bränsleekonomin om du vill
få mer exakta bränslerapporter för ditt
specifika fordon och dina körvanor. Du
bör kalibrera när du tankar.
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
ecoRoute > Vid pumpen.
2. Ange aktuellt bränslepris.
44
3. Ange hur mycket bränsle ditt
fordon har förbrukat sedan det sist
tankades.
4. Ange sträckan du har färdats sedan
den senaste tankningen.
5. Välj Nästa.
Enheten kalkylerar fordonets
genomsnittliga bränsleekonomi.
Om ecoChallenge
Med ecoChallenge kan du maximera
bränsleekonomin genom att du får
poäng för dina körvanor. Ju högre
ecoChallenge-poäng du får, desto mer
bränsle sparar du. ecoChallenge samlar
in data och beräknar en poäng när din
enhet rör sig och är i transportläge för
personbil.
Användarhandbok för dēzl 560
Använda verktygen
Visa dina ecoChallenge-poäng
Bromsning – visar poängen för jämn
och gradvis bromsning. Du mister
poäng om du bromsar hårt.
Om ecoChallenge-poäng
Ta bort ecoChallenge-poäng från
kartan
På huvudmenyn väljer du Verktyg >
ecoRoute > ecoChallenge.
Bladfärgen på ecoChallenge-ikonen
ändras beroende på dina resultat i
utmaningen.
Totalt – visar ett genomsnitt av
poängen för hastighet, acceleration och
bromsning.
Hastighet – visar poängen för att köra
med den mest bränslesnåla hastigheten
för ditt fordon (70–100 km/tim,
45–60 mph för de flesta fordon).
Acceleration – visar poängen för jämn
och gradvis acceleration. Du mister
poäng om du gasar snabbt.
Användarhandbok för dēzl 560
På kartan väljer du >
Inställningar > Dölj.
>
Nollställa ecoChallenge
Välj
>
> Nollställ på kartan.
Visa information om
bränsleekonomi
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
ecoRoute > Bränsleekonomi.
2. Välj en del av diagrammet att
zooma in.
45
Använda verktygen
Justera Fordonsprofil
1. På huvudmenyn trycker du
på Verktyg > ecoRoute >
Fordonsprofil.
2. Välj ett alternativ för att justera
bränsleinställningarna manuellt.
• Bränsletyp
• Bränsleförbr. stad
• Motorväg Bränsleekonomi
• Bränslepris
Tips: Du får bättre resultat om
du kalibrerar bränsleekonomin
(sidan 44) istället för att justera
bränsleeffektiviteten för
stadskörning och motorväg.
Om körsträckerapporten
Med körsträckerapporten beräknas
avståndet, tiden, den genomsnittliga
bränsleekonomin och bränslekostnaden
för att navigera till ett mål.
46
En körsträckerapport skapas för varje
rutt du kör. Om du avbryter en rutt i
enheten skapas en körsträckerapport för
den sträcka du har kört.
Visa en Körsträckerapport
Du kan visa sparade körsträckerapporter
på enheten. Du kan också öppna
körsträckerapporter i mappen Rapporter
på enheten/volymen (sidan 56).
1. På huvudmenyn trycker du
på Verktyg > ecoRoute >
Körsträckerapport.
2. Välj en rapport.
Visa körtips
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > ecoRoute > Tips.
Användarhandbok för dēzl 560
Använda verktygen
Nollställa ecoRoute-data
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > ecoRoute.
2. Välj en kategori.
3. Tryck på > Nollställ.
Använda bildvisaren
Du kan visa bilder som du sparat i
enheten eller på ett minneskort. Se
sidan 55 för mer information om hur du
läser in bilder i enheten.
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Bildvisare.
• Bläddra genom bilderna med
hjälp av pilarna.
• Om du vill zooma in en bild
trycker du på den.
Användarhandbok för dēzl 560
•
•
Tryck på om du vill visa ett
bildspel av bilderna.
Om du vill avbryta bildspelet
trycker du på skärmen.
Använda en bild som bakgrund
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Bildvisare.
2. Välj en bild.
3. Tryck på > Använd som
bakgrund.
4. Använd skärmknappsatsen för att
justera bakgrundsbild.
5. Tryck på Spara.
Ta bort bilder
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Bildvisare.
2. Välj en bild.
3. Tryck på > Ta bort > Ja.
47
Använda verktygen
Använda världsklockan
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Världsklocka.
2. Tryck på ett ortsnamn.
3. Ange ett nytt ortsnamn
4. Tryck på Klar.
5. Om det behövs väljer du en ort.
Visa världskartan
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Världsklocka > .
Delar där det är natt visas som
skuggade.
Använda kalkylatorn
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Kalkylator.
48
Ta skärmbilder
1. På huvudmenyn, tryck på Verktyg >
Inställningar > Skärm >
Skärmbild > Aktiverad.
2. Tryck på för att ta en skärmbild.
Skärmbilden sparas som en bildfil i
PNG-format i mappen Skärmbild på
enheten (sidan 56).
Använda
enhetsomräkningen
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Enhetsomräkning.
2. Tryck på rutan med en angiven
måttenhet.
3. Välj en måttenhet.
4. Tryck på Spara.
Två måttenheter finns angivna.
5. Tryck på en måttenhet att ändra.
Användarhandbok för dēzl 560
Använda verktygen
6. Välj en måttenhet.
7. Tryck på Klar.
8. Om det behövs upprepar du stegen
5-7.
9. Ange ett värde.
10. Tryck på Klar.
Ange växlingskurser manuellt
Du kan uppdatera valutor manuellt,
vilket innebär att du kan använda de
senaste växelkurserna.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Enhetsomräkning.
2. Välj rutan med en angiven valuta.
3. Välj Valuta.
4. Tryck på Spara.
Användarhandbok för dēzl 560
5. Välj en valutaruta.
6. Välj den valuta som du vill
uppdatera.
7. Om det behövs upprepar du stegen
3–6 för att välja en valuta att
konvertera till.
8. Välj en ruta under en valuta.
9. Ange ett nytt värde för valutan.
10. Välj Klar.
11. Om det behövs upprepar du stegen
8-10.
49
Telefonsamtal med handsfree
Telefonsamtal med
handsfree
Bluetooth®-tekniken etablerar trådlösa
anslutningar mellan två enheter, t.ex.
en mobiltelefon och din enhet. Om du
vill fastställa om din mobiltelefon med
Bluetooth-teknik är kompatibel med
enheten går du till www.garmin.com
/bluetooth.
Om att para ihop enheter
Första gången du använder två enheter
tillsammans måste du para ihop dem
genom att etablera kontakt med hjälp av
en PIN-kod eller ett lösenord.
50
Telefonen och enheten måste vara
påslagna och inom 10 m (33 fot)
avstånd från varandra.
Para ihop med
telefoninställningarna
Du kan initiera ihopparning från
telefonen. Se instruktionerna som hör
till telefonen.
1. På huvudmeny för dēzl, tryck
på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth > Bluetooth >
Aktiverad > Spara.
2. Aktivera Bluetooth-komponenten på
telefonen.
Obs! Den här funktionen kan finnas
i en meny kallad Inställningar,
Bluetooth, Anslutningar eller
Handsfree.
3. Sök efter Bluetooth-enheter med
telefonen.
Användarhandbok för dēzl 560
Telefonsamtal med handsfree
4. Välj dēzl-enheten i listan med
enheter.
5. Om det behövs anger du BluetoothPIN-koden (1234) på telefonen.
Para ihop med
enhetsinställningarna
1. På huvudmenyn för dēzl, tryck
på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth > Bluetooth >
Aktiverad > Spara.
2. Aktivera Bluetooth-komponenten på
telefonen.
3. Aktivera läget Hitta mig/Möjlig att
upptäcka/Synlig för telefonen.
Obs! Den här funktionen kan finnas
i en meny kallad Inställningar,
Bluetooth, Anslutningar eller
Handsfree.
4. På dēzl, tryck på Lägg till telefon >
OK.
Användarhandbok för dēzl 560
5. Välj din telefon på listan.
6. Tryck på OK.
Ett förslag att para ihop telefonen
med enheten visas på telefonen.
7. Godkänn hopparningen på din
telefon.
8. Om det behövs anger du BluetoothPIN-koden (1234) på telefonen.
Tips efter att du parat ihop
enheterna
• När du en gång har parat ihop de två
enheterna ansluter de automatiskt
till varandra varje gång du sätter
på dem.
• När telefonen är ansluten till enheten
kan du ringa telefonsamtal.
51
Telefonsamtal med handsfree
•
•
När du slår på enheten utförs ett
försök att para ihop den med den
telefon den senast var ansluten till.
Du kan välja att ställa in att
mobiltelefonen ska anslutas till
enheten automatiskt när den slås på.
Hantera Bluetooth-enhetslistan
Du kan lägga till, koppla bort eller ta
bort telefoner som enheten upptäcker
när Bluetooth är aktiverat.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Bluetooth > Lägg till Telefon.
2. Välj ett alternativ:
• Välj en telefon som enheten ska
ansluta till.
• Tryck på om du vill lägga till
en telefon på menyn.
52
•
•
Tryck på om du vill ta bort en
telefon från enhetsminnet.
Tryck på Ingen om du vill
koppla från aktuell anslutning.
Ta emot ett samtal
•
•
Tryck på Svara.
Tryck på Ignorera om du vill
ignorera samtalet.
Använda enheten under
ett samtal
Under ett samtal visas . Beroende på
vilken skärmbild som visas på enheten
kan ikonen Samtal pågår se olika ut.
1. På huvudmenyn trycker du på >
Lägg på.
2. Välj ett alternativ:
• Tryck på Knappsats om du vill
visa en sida med knappsats så
att du kan använda automatiska
system som röstbrevlåda.
Användarhandbok för dēzl 560
Telefonsamtal med handsfree
•
•
Tryck på Handenhet om du
vill stänga av enheten men
behålla samtalet, eller om du vill
samtala privat.
Tips: Om du vill växla tillbaka
trycker du på Handsfree.
Tryck på Tyst om du vill stänga
av ljudet i ett samtal.
Använda Samtal väntar
När du sitter i samtal och får ett samtal
till (samtal väntar) visas ett fönster.
•
•
•
Tryck på Svara om du vill besvara
samtalet och placera det första
samtalet i vänteläge.
Tryck på > Byt.
Tryck på Lägg på om du vill avsluta
samtalet.
Det parkerade samtalet avslutas inte.
Användarhandbok för dēzl 560
Ringa till en intressant
plats (POI)
1. På huvudmenyn trycker du på
Telefon > Intressant plats.
2. Sök efter en intressant plats (POI).
3. Tryck på Ringa upp.
Ringa ett nummer
1. På huvudmenyn trycker du på
Telefon > Ring.
2. Ange numret.
3. Tryck på Ring.
Ange telefonnumret
Du kan ange det telefonnummer som du
vill att enheten ringer upp när du trycker
på Ring hem.
53
Telefonsamtal med handsfree
1. På huvudmenyn trycker du på
Telefon > Ring hem.
2. Tryck på Ange telefonnummer.
3. Ange telefonnumret.
4. Tryck på Klar > Ja.
Enheten ringer upp ditt
hemtelefonnummer.
Ringa hem
Innan du kan ringa hem måste du ange
ett telefonnummer för din hemposition
(sidan 53).
På huvudmenyn trycker du på
Telefon > Ring hem.
Ringa samtal med
Röstuppringning
Innan du ringer samtal med
röstuppringning kan du behöva
träna telefonen att känna igen dina
röstuppringningskommandon. Se
instruktionerna som hör till telefonen.
1. På huvudmenyn trycker du på
Telefon > Röstuppringning.
2. Säg kontaktens namn.
Kontrollera telefonstatus
Du kan kontrollera telefonens
batterinivå och signalstyrka.
På huvudmenyn trycker du på
Telefon > Telefonstatus.
54
Användarhandbok för dēzl 560
Datahantering
Datahantering
Du kan lagra filer, som JPEGbildfiler, på enheten. Enheten har
en minneskortplats för ytterligare
datalagring.
Obs! Enheten är inte kompatibel med
Windows® 95, 98, Me, Windows NT®
eller Mac® OS 10.3 eller tidigare.
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en
elektronikleverantör eller köpa förinläst
Garmin-kartprogramvara (www.garmin
.com/trip_planning). Vid sidan av
kartor kan minneskortet lagra filer som
kartor, bilder, geocache-platser, rutter,
waypoints och egna intressanta platser.
Filtyper
Enheten stöder följande filtyper.
•
•
•
JPEG- och JPG-bildfiler (sidan 47).
Kartor och GPX-waypointfiler från
MapSource® (sidan 75).
GPI-filer med egna intressanta
platser från Garmin POI Loader
(sidan 75).
Användarhandbok för dēzl 560
55
Datahantering
Installera ett minneskort
1. Sätt i ett minneskort på rätt plats ➊ i
enheten.
➊
2. Tryck ned det tills du hör ett klick.
56
Överföra filer till datorn
1. Anslut enheten till datorn (sidan 6).
Enheten och minneskortet visas
som flyttbara enheter under Den här
datorn om du har Windows eller som
en volym på skrivbordet om du har
Mac OS.
Obs! I vissa datorer med flera
nätverksenheter kan dēzl-enheter
inte visas. Om du vill ha mer
information om hur du ansluter
diskenheter kan du läsa i hjälpen till
operativsystemet.
2. Bläddra i datorn efter en fil.
3. Markera filen.
4. Klicka på Redigera > Kopiera.
Användarhandbok för dēzl 560
Datahantering
5. Öppna enheten "Garmin" eller
minneskortenheten eller -volymen.
6. Välj Redigera > Klistra in.
Filen visas i listan med filer i
enhetsminnet eller på minneskortet.
Koppla bort USB-kabeln
1. Slutför en åtgärd:
• För Windows: klicka på
utmatningsikonen i
systemfältet.
• För Mac: dra volymikonen till
papperskorgen .
2. Koppla bort kabeln från datorn.
Användarhandbok för dēzl 560
Ta bort filer
MEDDELANDE
Om du inte är säker på vad en fil
används till bör du inte ta bort den.
Minnet i enheten innehåller viktiga
systemfiler som du inte bör ta bort.
1. Öppna enheten eller volymen
"Garmin".
2. Om det behövs öppnar du en mapp
eller volym.
3. Markera en fil.
4. Tryck på Delete på datorns
tangentbord.
57
Anpassa enheten
Anpassa enheten
Systeminställningar
•
•
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > System.
•
•
•
•
•
58
GPS-simulator – gör att enheten
inte tar emot någon GPS-signal och
sparar batteri.
Enheter – ändra måttenheter för
avstånd.
Tidsformat – välj 12-timmars- eller
24-timmarsvisning.
Aktuell tid – ändra tiden manuellt.
Säkerhetsläge – avaktiverar alla
funktioner som kräver betydande
uppmärksamhet och som kan stjäla
uppmärksamheten från körningen.
•
Garmin Lock – låser enheten
(sidan 71).
Om – visar enhetens
versionsnummer för programvaran,
ID-nummer för enheten och
information om flera andra
rogramfunktioner.
OBS! Du behöver uppgifterna
när du uppdaterar systemets
programvara eller köper nya
kartdata (sidan 75).
Licensavtal för slutanvändare
Anpassa huvudmenyn
Du kan skapa en anpassad huvudmeny
som innehåller upp till 15 ikoner.
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Inställningar > Huvudmeny.
2. Om det behövs väljer du Anpassa.
3. Välj .
Användarhandbok för dēzl 560
Anpassa enheten
4. Om det behövs väljer du .
5. Välj en ikon.
6. Välj Spara.
Ändra ikoner på huvudmenyn
Du kan ändra storlek och plats för
ikoner på den anpassade huvudmenyn.
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Inställningar > Huvudmeny >
Anpassa.
2. Välj en ikon.
3. Välj ett alternativ:
• Välj för att ta bort ikonen.
Obs! Ikonerna Vart?, Visa karta
och Verktyg kan inte tas bort.
• Välj för att förstora ikonen.
Ikonen expanderar från en cell
till fyra celler.
Användarhandbok för dēzl 560
Tips: Det får plats upp till
två förstorade ikoner på
huvudmenyn.
• Välj för att förminska en stor
ikon.
• Dra en ikon över skärmen för att
ändra plats.
4. Välj > Spara.
Välja en huvudmeny
1. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Inställningar > Inställningar.
2. Välj ett alternativ: Använd
standard eller Använd anpassad.
När du använder den
anpassade huvudmenyn sparas
standardhuvudmenyn på enheten.
59
Anpassa enheten
Lägga till lastbils- eller
husbilsprofiler
 VARNING
Att ange lastbilsprofilen är ingen
garanti för att fordonets egenskaper
alltid tas med i beräkningen för alla
ruttförslag. Det är ditt ansvar att anpassa
körningen efter fordonets höjd, längd,
vikt och andra begränsningar. Var
alltid uppmärksam på vägskyltar och
vägförhållanden.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Lastbilsprofil.
2. Välj ett alternativ: Lastbil eller
Husbil.
3. Tryck på .
4. Om det behövs trycker du på
Enheter för att ändra måttenhet.
5. Följ uppmaningarna på skärmen.
60
Aktivera lastbils- eller
husbilsprofiler
Enheten beräknar rutter baserat på
bredd, längd, höjd, vikt och andra
inställningar för den aktiva profilen.
Du måste aktivera en profil innan du
kan navigera i lastbils- eller husbilsläge.
Innan du kan aktivera en profil måste du
lägga till profilen (sidan 60).
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Lastbilsprofil.
2. Välj ett alternativ: Lastbil eller
Husbil.
3. Tryck på profilen.
4. Tryck på Välj profil för att aktivera
profilen.
Användarhandbok för dēzl 560
Anpassa enheten
Redigera lastbils- eller
husbilsprofiler
Innan du kan ta bort en profil måste du
aktivera en annan profil (sidan 60).
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Lastbilsprofil.
2. Tryck på en profil och tryck på .
3. Välj ett alternativ: Redigera eller Ta
bort.
Navigationsinställningar
för personbil, lastbil och
husbil
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Navigation
och väljer Personbil, Lastbil eller
Husbil.
•
•
nüRoute™ – se sidan 63.
Kartdetaljer – ställer in kartans
detaljnivå. Om du visar kartan med
hög detaljrikedom ritas den om
långsammare.
Användarhandbok för dēzl 560
•
•
•
•
•
•
•
Kartbild – ställer in kartans
perspektiv (sidan 62).
Karttema – ändrar färg på kartdata.
Kartdatalayout – ändrar mängden
data som visas på kartan.
Fordon – ändrar ikonen som visar
din position på kartan. Fler ikoner
kan du hämta på www
.garmingarage.com.
Tripplogg
◦◦ Visa på karta – visar dina
resvägar på kartan.
◦◦ Töm tripplogg
Larmade positioner – ändrar
inställningarna för larmade
positioner (sidan 62).
Varningar för skarp kurva – du
kan ställa in varningar för skarpa
kurvor.
61
Anpassa enheten
Ändra kartperspektiv
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation.
2. Välj ett alternativ: Personbil,
Lastbil eller Husbil.
3. Tryck på Kartbild.
4. Välj ett alternativ:
• Tryck på Kurs upp om du vill
visa kartan i två dimensioner
(2D) med färdriktningen överst.
• Tryck på Norr uppåt om du vill
visa kartan i 2D med norr överst.
• Tryck på 3D om du vill visa
kartan i tre dimensioner.
Välja inställningar för larmade
positioner
Det här alternativet visas bara om
du har larmade positioner eller
säkerhetskameror inlästa i enheten.
Larmade positioner inkluderar egna
62
intresseplatser och fartkameradatabaser.
Gå till www.garmin.com/extras för mer
information.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation.
2. Välj ett alternativ: Personbil,
Lastbil eller Husbil.
3. Tryck på Larmade positioner.
4. Välj ett alternativ:
• Tryck på Varningar för att
aktivera varningar som hörs
när du närmar dig larmade
positioner.
• Tryck på Ljud för att ange vilka
typer av varningar som ska
höras när du närmar dig larmade
positioner.
Användarhandbok för dēzl 560
Anpassa enheten
Navigeringsinställningar
för fotgängare
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation > Fotgängare.
•
•
•
Begränsa gångavstånd –
kontrollerar hur mycket av en
kollektivtrafikrutt som ska inkludera
promenad.
Kollektivtrafik – undviker valda
transportmedel.
Tripplogg – visar resvägen på
kartan.
◦◦ Visa på karta – visar dina
resvägar på kartan.
◦◦ Töm tripplogg
Undvika transportmedel
Obs! Transportmedel finns tillgängliga
när cityXplorer-kartor är inlästa
(sidan 29).
Användarhandbok för dēzl 560
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation > Fotgängare >
Kollektivtrafik.
2. Välj vilket transportmedel du vill
undvika på rutterna.
3. Tryck på Spara.
Välja ruttinställningar
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation.
2. Välj ett alternativ: Personbil,
Lastbil eller Husbil.
3. Tryck på nüRoute >
Beräkningsläge.
Ruttberäkningen är baserad
på väghastigheter och
fordonsaccelerationsdata för en
given rutt.
63
Anpassa enheten
4. Välj ett alternativ om det behövs:
• Tryck på Kortare tid för att
beräkna rutter som går fortare att
köra men som kan utgöra längre
körsträcka.
• Tryck på Kortare väg om du
vill välja rutter som är kortare
men som kan ta längre tid att
köra.
• Tryck på Mindre bränsle för att
beräkna rutter som kan förbruka
mindre bränsle än de andra
rutterna.
• Tryck på Anvisad för att välja
ett ruttberäkningsläge före
navigering (sidan 26).
• Tryck på Fågelvägen om du
vill beräkna en rak linje från din
plats till din destination.
64
Undvika vägfunktioner
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation.
2. Välj ett alternativ: Personbil,
Lastbil eller Husbil.
3. Tryck på nüRoute > Undvikanden.
4. Välj vilka vägfunktioner du vill
undvika på rutterna.
5. Tryck på Spara.
Ange egna undvikanden
Du kan ange specifika områden eller
vägar för enheten som ska undvikas vid
beräkning av rutter.
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation.
2. Välj ett alternativ: Personbil,
Lastbil eller Husbil.
Användarhandbok för dēzl 560
Anpassa enheten
3. Tryck på nüRoute > Egna
undvikanden.
4. Välj Lägg till område som ska
undvikas eller Lägg till väg som
ska undvikas.
5. Följ instruktionerna på skärmen.
Om Avancerade omvägar
När den här funktionen är aktiverad
beräknar enheten en ny rutt utifrån
specifika alternativ som du väljer
(sidan 27).
Aktivera Avancerade omvägar
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation.
2. Välj ett alternativ: Personbil,
Lastbil eller Husbil.
3. Tryck på nüRoute > Avancerade
omvägar.
4. Välj Aktivera.
Användarhandbok för dēzl 560
Om trafficTrends™
När funktionen trafficTrends
aktiveras använder enheten
trafikhistorikinformation för att beräkna
effektivare rutter. Olika rutter kan
beräknas utifrån trafiktrender för aktuell
veckodag eller utifrån tid på dagen.
Aktivera trafficTrends
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation.
2. Välj ett alternativ: Personbil,
Lastbil eller Husbil.
3. Tryck på nüRoute >
trafficTrends > Aktiverad.
65
Anpassa enheten
Visningsinställningar
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Skärm.
•
•
•
66
Färgläge – ställer in en ljus
bakgrund (Dag), en mörk bakgrund
(Natt) eller växlar automatiskt
mellan de två alternativen utifrån
tiderna för soluppgång och
solnedgång för din aktuella position
(Auto).
Ljusstyrka – ändrar skärmens
ljusstyrka. Om du minskar
ljusstyrkan kan du spara på
batterierna.
Skärmbild – ta en bild av enhetens
skärm (sidan 48).
Språkinställningar
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Språk.
•
•
•
•
Röstspråk – anger språk för
röstmeddelanden.
Textspråk – anger språk för den
text som visas på skärmen.
Obs! Att textspråket ändras
innebär inte att språket i data som
användaren lagt in ändras.
Knappsatsspråk – anger språk för
knappsatsen.
Knappsatslayout – anger
knappsatslayouten till QWERTY
(som liknar en dators tangentbord)
eller alfabetisk.
Användarhandbok för dēzl 560
Anpassa enheten
Visa kartinformation
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
minaKartor.
Aktivera kartor
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
minaKartor.
2. Tryck på en karta.
Bluetooth-inställningar
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Bluetooth.
•
•
•
Lägg till telefon – se sidan 52.
Bluetooth– aktiverar Bluetoothkomponenten.
Om du har aktiverat Bluetoothkomponenten visas ikonen
Bluetooth på huvudmenyn.
Vänskapligt namn – ange ett
vänskapligt namn som identifierar
din dēzl på enheter med Bluetoothteknik.
Användarhandbok för dēzl 560
Aktivera trafik
Trafikinformationsmottagaren medföljer
vissa enhetspaket.
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Trafik >
Trafik > Aktiverad.
Om trafikabonnemang
Du kan köpa ytterligare abonnemang
och förnya dem om de går ut. Gå till
www.garmin.com/fmtraffic.
Visa trafikabonnemang
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Trafik >
Abonnemang.
Återställa inställningarna
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar.
2. Om det behövs väljer du en
inställningskategori.
3. Tryck på > Återställ > Ja.
67
Bilaga
Bilaga
Varningsikoner
 Varning
Att ange fordonsprofilens egenskaper
är ingen garanti för att fordonets
egenskaper alltid tas med i beräkningen
för alla ruttförslag eller att du alltid får
varningar. Det kan finnas begränsningar
i kartdata så att enheten inte alltid kan
svara för dessa begränsningar eller
vägförhållanden. Var alltid uppmärksam
på vägskyltar och vägförhållanden.
Begränsningsvarningar
Höjd
Vikt
Axelvikt
Längd
Bredd
Lastbilar får inte köra här
Släp ej tillåtna
Inga vådliga ämnen är
tillåtna
Inga brandfarliga ämnen
är tillåtna
Inga vattenförorenande
ämnen är tillåtna
68
Användarhandbok för dēzl 560
Bilaga
Ingen vänstersväng
Andra varningar
Vägningsstation
Ingen högersväng
Vägen har inte verifierats
för lastbilar
Ingen u-sväng
Varningar om vägförhållanden
Risk för grundstötning
Sidovind
Smal väg
Strömkablar
Du kan strömförsörja din enhet med
följande alternativ.
•
•
•
Strömkabel för fordon
USB-kabel (sidan 6)
Nätadapter (valfritt tillbehör)
Skarp kurva
Brant nedförsbacke
Trädöverhäng
Användarhandbok för dēzl 560
69
Bilaga
Sköta om enheten
Rengöra ytterhöljet
meddelande
Undvik att tappa enheten och använd
den inte i miljöer där det finns stor risk
för skakningar och vibrationer.
meddelande
Använd inte kemiska rengöringseller lösningsmedel som kan skada
plastkomponenterna.
Utsätt inte enheten för vatten.
1. Du rengör enhetens ytterhölje (inte
pekskärmen) med en fuktig trasa
med milt rengöringsmedel.
2. Torka enheten torr.
Om enheten kommer i kontakt med
vatten kan den sluta fungera.
Förvara inte enheten där den kan
utsättas för extrema temperaturer
eftersom den då kan skadas permanent.
Använd aldrig ett hårt eller vasst
föremål på pekskärmen eftersom den då
kan skadas.
70
Rengöra pekskärmen
1. Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2. Om det behövs använder du vatten,
isopropylalkohol eller linsrengöring.
3. Fukta trasan med vätskan.
4. Torka skärmen försiktigt med trasan.
Användarhandbok för dēzl 560
Bilaga
Förhindra stöld
• Du kan förhindra att enheten stjäls
genom att lägga den och fästet utom
synhåll när den inte används.
• Ta bort resterna efter sugfästet på
vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera din produkt på
http://my.garmin.com.
• Använd funktionen Garmin Lock™
(sidan 71).
Om säkerhetsplatsen
Säkerhetsplatsen är en plats där du
befinner dig ofta, till exempel ditt hem.
Om enheten har satellitsignaler och du
befinner dig på säkerhetsplatsen behöver
du inte ange PIN-koden.
Om Garmin Lock
Låsa enheten
1. På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
System > Garmin Lock > Lås
enheten.
Menyn Garmin Lock visas.
2. Tryck på Aktiverad.
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod två
gånger.
4. Kör till en säkerhetsplats.
5. Tryck på Ange.
Garmin Lock är ett antistöldsystem som
låser enheten. Varje gång du slår på
enheten måste du ange PIN-koden eller
köra till säkerhetsplatsen.
Användarhandbok för dēzl 560
OBS! Om du glömmer bort både PINkod och säkerhetsplats måste du skicka
in enheten till Garmin för att få den
upplåst. Du måste också skicka med en
giltig produktregistrering eller ett giltigt
inköpskvitto.
71
Bilaga
Byta PIN-kod för Garmin Lock
1. På menyn Garmin Lock trycker du
på Byt PIN-kod.
2. Ange en ny fyrsiffrig PIN-kod två
gånger.
Ändra säkerhetsplats
1. På menyn Garmin Lock trycker du
på Säkerhetsplats.
2. Kör till den nya säkerhetsplatsen.
3. Tryck på Ange.
Radera användardata
1. Starta enheten.
2. Håll fingret nedtryckt på
enhetsskärmens nedre högra hörn.
3. Håll fingret nedtryckt tills
meddelandefönstret visas.
4. Tryck på Ja.
72
Alla ursprungliga inställningar återställs.
Eventuella objekt du har sparat raderas.
Batteriinformation
Batteriikonen
i statusfältet visar det
inbyggda batteriets laddningsnivå.
Du kan öka exaktheten på
batterimätaren genom att ladda ur
batteriet helt innan du laddar upp det.
Avbryt inte uppladdningen förrän
enheten är fullt uppladdad.
Maximera batteriets livslängd
• På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar > Skärm >
Ljusstyrka om du vill minska
bakgrundsbelysningen.
• Lämna inte enheten i direkt solljus.
• Undvik att utsätta enheten för stark
hetta under lång tid.
Användarhandbok för dēzl 560
Bilaga
Byta säkring i
fordonsströmkabeln
meddelande
När du byter ut säkringen bör du vara
försiktig så att du inte tappar bort
några av de små bitarna och se till att
du sätter tillbaka dem på rätt ställen.
12-voltsströmkabeln för fordon fungerar
inte om den inte satts ihop rätt.
Om enheten inte laddas upp i fordonet
måste du eventuellt byta den säkring
som finns i fordonsadapterns ände.
Användarhandbok för dēzl 560
1. Använd ett mynt för att trycka ned
den silverfärgade spetsen ➊ och vrid
myntet motsols ett fjärdedels varv.
2. Ta bort ändstycket ➋, den
silverfärgade spetsen och säkringen
➌.
➌
➋ ➊
3. Sätt i en snabb säkring på 2 A.
4. Sätt den silverfärgade spetsen i
ändstycket.
5. Sätt tillbaka ändstycket med hjälp av
ett mynt.
73
Bilaga
Ta bort enheten, vaggan
och fästet
Ta bort enheten från vaggan
1. Tryck fliken överst på vaggan uppåt.
2. Luta enheten framåt.
Ta bort vaggan från fästet
1. Vrid vaggan till höger eller vänster.
2. Tryck på vaggans sockel om du vill
lossa kulan på fästet.
Ta bort monteringsarmen från
monteringssockeln
1. Skjut låsspaken ➊ på
monteringssockeln ➋ till olåst
position.
2. Tryck frigöringsfliken ➌ nedåt.
3. Skjut ut monteringsarmen ➍ ur
sockeln.
➍
➊
➋
74
➌
Användarhandbok för dēzl 560
Bilaga
Om nüMaps Lifetime™
För en engångssumma kan du få upp
till fyra kartuppdateringar per år under
enhetens livstid. Om du vill ha mer
information och läsa om villkor om
nüMaps Lifetime går du till www
.garmin.com/numaps och klickar på
Kartor.
Enhetsmodeller
•
•
•
Modeller med "LM" efter modellnumret har ett livstidsabonnemang
på nüMaps Lifetime.
Modeller med "LT" efter modellnumret har ett livstidsabonnemang
på trafikinformation och en trafikmottagare.
Modeller med "LMT" efter modellnumret har ett livstidsabonnemang
på nüMaps Lifetime, livstidsabonnemang på trafikinformation
(sidan 75), och en trafikmottagare.
Användarhandbok för dēzl 560
Köpa fler kartor
Du kan köpa fler kartor till enheten.
1. Gå till produktsidan för enheten på
Garmins webbplats (www.garmin
.com).
2. Klicka på fliken Kartor.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Egna intressanta platser
Egna intresseplatser är anpassade
punkter på kartan. De kan innehålla
varningslarm som meddelar dig när du
är i närheten av en angiven punkt eller
om du kör för fort.
75
Bilaga
Installation av POI Loader
Du kan skapa eller hämta listor med
egna intressanta platser och installera
dem på din enhet med programvaran
POI Loader.
1. Gå till www.garmin.com/extras.
2. Klicka på Tjänster > POI Loader.
3. Installera POI Loader på din dator.
Använd hjälpfilerna för POI Loader
För mer information om POI Loader, se
hjälpfil.
När POI Loader är öppen, klicka
Hjälp.
Söka efter extrafunktioner
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Extra.
2. Välj en kategori.
76
Fartkameror
 Varning
Garmin ansvarar inte för noggrannheten
hos eller följderna av användningen av
egna intressanta platser eller en databas
för fartkameror.
På vissa platser finns information
om fartkameror tillgänglig. Gå till
http://my.garmin.com för information
om tillgänglighet. För dessa platser
innehåller enheten placeringen av
hundratals fartkameror. Du får ett
larm från enheten när du närmar dig
en fartkamera om du kör för fort.
Informationen uppdateras minst varje
vecka så att du alltid har tillgång till den
senaste informationen.
Användarhandbok för dēzl 560
Bilaga
Du kan när som helst köpa en ny region
eller förlänga ett befintligt abonnemang.
Varje region som du köper har ett
förfallodatum.
Att köpa tillbehör
Gå till http://buy.garmin.com.
Kontakta Garmins
produktsupport
Du kan kontakta Garmins
produktsupport om du har frågor om
produkten.
•
•
•
I Europa går du till www.garmin
.com/support och klickar på
Contact Support för inhemsk
supportinformation, eller kontakta
Garmin (Europe) Ltd. per telefon på
+44 (0) 870 8501241.
Specifikationer
Temperaturintervall:
0 °C–60 °C (32 °F–140 °F)
Laddningstemperatur:
0 °C–45 °C (32 °F–113 °F)
I USA går du till www.garmin.com
/support eller kontaktar Garmin
USA per telefon på (913) 397 8200
eller (800) 800 1020.
I Storbritannien kontaktar du
Garmin (Europe) Ltd. via telefon på
0808 2380000.
Användarhandbok för dēzl 560
77
Bilaga
Felsökning
Problem
Min enhet hämtar inte
satellitsignaler.
Enheten laddas inte i
fordonet.
Lösning
• Se till att GPS-simulatorn är avstängd.
• På huvudmenyn trycker du på Verktyg >
Inställningar > System > GPS-simulator > Av.
• Ta med enheten ut ur parkeringsgarage och bort från
höga byggnader och träd.
• Var stillastående i flera minuter.
• Kontrollera säkringen i fordonsströmkabeln (sidan 73).
• Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström
finns i strömuttaget.
• Din enhet kan bara laddas upp mellan 0 °C och 45 °C
(mellan 32 °F och 113 °F). Om enheten är placerad i
direkt solljus eller i en varm miljö kan den inte laddas.
Om du vill maximera tiden mellan laddningarna bör du
minska bakgrundsbelysningen (sidan 66).
Se sidan 72.
Mitt batteri tappar
laddningen ganska fort.
Hur rensar jag alla
användardata?
Det verkar inte som om Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att
batterimätaren visar rätt. avbryta uppladdningsprocessen).
78
Användarhandbok för dēzl 560
Bilaga
Hur kan jag kontrollera
om enheten är i USBmasslagringsläget?
När enheten är i USB-masslagringsläge visas en bild på
enhetsskärmen av en enhet som är ansluten till en dator.
Dessutom bör två nya flyttbara diskenheter visas i Den här
datorn.
Enheten är ansluten till 1. Koppla bort USB-kabeln från datorn.
datorn men den ställs
2. Stäng av enheten.
inte i masslagringsläge. 3. Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till
enheten.
Enheten startas automatiskt och USBmasslagringsläget aktiveras.
4. Kontrollera att enheten är ansluten till en USB-port och
inte en USB-hubb.
Det finns inga nya
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det
borttagbara enheter i
eventuellt uppstå problem i Windows när enhetsbokstäver
listan med diskenheter. ska tilldelas din diskenhet. Mer information om hur du
ansluter diskenheter finns i hjälpen till operativsystemet.
Telefonen ansluter inte till • På huvudmenyn trycker du på Verktyg >
enheten.
Inställningar > Bluetooth. Bluetooth-fältet måste vara
inställt på Till.
• Telefonen måste vara påslagen och befinna sig
närmare än cirka 10 meter (33 fot) från enheten.
• Gå till www.garmin.com/bluetooth för mer hjälp.
Användarhandbok för dēzl 560
79
Index
Index
Numbers
2D-, 3D-kartbild 62
A
abonnemang, trafik 30, 67
adresser, hitta 12
aktuell plats 43
aktuell plats, spara 18
aktuell position 43
alternativ för platskarta 12–
13
alternativ kamera 11
anpassade inställningar för
huvudmenyn 58–59
användardata, ta bort 72
återställa inställningar 67
avancerade omvägar 65
avfartstjänster 14
avståndsrapporter 46
avstickare
avancerat 65
ta 27–28
80
B
backkamera 11
bakgrundsbild 47
bärbart friktionsfäste 2–3
batteri
information 72
livslängd 72, 78
värme och 1
begränsningar, fordon 7, 60
belysning, justera 8
betygssätta intressant
plats 16
bildvisare 47
Bluetooth 50–54
inställningar 67
para ihop med en
telefon 50–52
bränsle
data 35–36
loggar 36
söka 43
bränsleekonomiinformation 45
bränsleekonomi,
kalibrera 44
byta säkringen 73
C
cityXplorer-kartor 29, 63
D
dator, ansluta till 6–7
destinationer, flera 20–21
drifttimmar 38–42
förare 40
förarstatus 39
försändelser 40–41
körloggar 39, 42
regler 38
dyna, självhäftande 3–4
E
ecoRoute
bränsleekonomiinformation 45
ecoChallenge-poäng 45
fordonsprofil 46
kalibrera
bränsleekonomi 44
körsträckerapport 46
tips 46
Användarhandbok för dēzl 560
Index
egna intressanta platser 75–
76
egna intressanta platser,
säkerhetskameror
och 76
enhet
hjälp 43
ladda 78
nollställa 8
para ihop med en
telefon 50–52
registrera 6
skötsel 70–71
skydda 70–71
ta bort 74
enhets-ID 58
enhetsinställningar,
Bluetooth och 51
enhetsomräkning 48–49
erbjudanden
(reklambaserade)
avaktivera 34
visa 34
exportera
jurisdiktionsöversikt 36–37
körloggar 42
tripploggar 37
extrafunktioner 75
F
fågelvägen, navigera 64
fartbegränsningsfunktion 22
fartkameror 76–77
fäste för
instrumentbräda 3–5
fästen
friktion 2–3
instrumentbräda 3–5
ta bort 74
favoriter 17–19
redigera 18–19
söka 18
spara aktuell plats i 18
spara platser i 18
ta bort 19
felsökning 78–79
Användarhandbok för dēzl 560
filer
filformat som kan
användas 55
ta bort 57
flera destinationer 20–21
förare, lastbil 40
förarstatus 39
fordonsbegränsningar 7, 60
fordonsprofiler
ecoRoute 46
lastbil eller husbil 7,
60–61
företag och sevärdheter,
hitta 15–17
försändelser 40–41
förutsagd rutt 28
förvara enheten 70
fotgängarkartor 28–29
fotgängarläge,
inställningar 63
fotonavigering 16–19
friktionsfäste 2–3
81
Index
G
garanti, nuMaps 6
Garmins produktsupport 77
geocaching 19
GPS
inställningar 58
satellitsignaler 7–8
simulator 21, 58
Guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation 1, 5
H
hem
ange en plats 14
återställa platsen 15
navigera 15
redigera
platsinformation 15
ringa 54
telefonnummer 54
hjälp 43
Husbil
inställningar 61–62
profiler 7, 60–61
82
huvudmeny 9
anpassa 58–59
redigera 59
standard 59
I
IFTA (International Fuel Tax
Agreement) 35
IFTA-loggning 35–38
bränsledata 35–36
bränsleloggar 36
exporterade översikter
och rapporter 38
jurisdiktionsöversikt 36–37
tripploggar 37–38
installera fästet 1–5
inställningar
anpassad
huvudmeny 58–59
återställa 67
Bluetooth 67
GPS 58
karta 61–62, 67
lastbil eller husbil 60–
61
navigering, fordon 61–
62
navigering,
fotgängare 63
rutt 63–65
simulator 21, 58
skärm 66
språk 66
system 58
trafik 67
International Fuel Tax
Agreement (IFTA) 35
intressanta platser för
lastbil 14–19
intressant plats
betyg 17
egna 75–76
lastbil 14
rapportera felaktig 16–
17
ringa 53
söka 15–17
Användarhandbok för dēzl 560
Index
ta bort felaktig 16
J
JPEG-bildfiler 55
jurisdiktionsöversikt 36–37
K
kalkylator 48
kameror
alternativ 11
säkerhet 76–77
kartor
cityXplorer 29, 63
fel 16
fotgängare 28–29
information 67
inställningar 61–62
Köper 75
lägga till 75
navigering 23
plats 12–13
uppdatera 7
klocka 48
knappsats 10
knappsats, skärm- 10
kollektivtrafik
stadskartor 29
undvikanden 63
konvertera
måttenheter 48–49
valuta 49
koordinater 19
köpa kartor 75
körloggar 39
exportera 42
visa exporterade 42
L
ladda enheten 78
lägen, transport 11
läsa in bilder 16–19
lastbil
förare 40
försändelser 40–41
hastighetsbegränsningar 22
inställningar 61–62
Användarhandbok för dēzl 560
profiler 7, 60–61
latitud och longitud 19
licensavtal för
slutanvändare 58
litiumjonbatteri 1, 72
loggar
bränsle 36
köra 38, 39
M
MapSource 55, 75
masslagringsläge 55–57, 79
måttenheter, konvertera 48–
49
micro-B-kontakt 6–7
microSD-kortplats 8
minaKartor-inställningar 67
minneskort 55–56
minneskortplats 8
minSida 6–7
mjukvaran POI loader 76
montera enheten
installera 1–5
83
Index
ta bort från fäste 74
montering på vindruta 5
mottagare, trafik 30–34
myTrends 28
N
närliggande
serviceställen 43
nästa sväng 25
navigering
fågelvägen 64
fotgängare 28
foto 16–19
kartor 23
navigeringsinställningar
fordon 61–62
fotgängare 63
nollställa
enhet 8
hemposition 15
trippinformation 24
NTTS (National Truck and
Trailer Services) 13–14
nüMaps guarantee 6
84
nüMaps Lifetime 75
O
omberäkna rutter
avstickare 27–28
trafik 32
P
para ihop en
mobiltelefon 50–52
PIN-kod
Bluetooth 51
Garmin Lock 71
plats, aktuell 43
platser, hitta
adresser 12
använda foton 16–17
använda kartan 13
företag och
sevärdheter 15–17
hem 15
intressanta platser för
lastbil 14–19
koordinater 19
sparade platser
(favoriter) 18
platser, spara som
favoriter 18
plats, säkerhet 71
poäng, ecoChallenge 45
POI loader 55
polisstationer 43
produktsupport 77
profiler
fordon (ecoRoute) 46
lastbil eller husbil 7,
60–61
programvara
information 58
uppdatera 6
version 58
R
radera. See ta bort
rapporter
körsträcka 46
tripp 37–38
registrera enheten 6
Användarhandbok för dēzl 560
Index
regler, drifttimmar 38
rengöra enheten 6, 70
rensa. See ta bort
resor 20–21
röstuppringning 54
rutter. See resor
ruttinställningar 26–28,
63–65
S
säkerhet
Garmin Lock 71–72
plats 71
stöld, undvika 71
säkerhetsplats 71
säkert läge 58
säkring, byta 73
samtal
göra 53
hem 54
lägga på 52
röstuppringning 54
samtal väntar 53
stänga av ljud 53
svara på 52
till företag 53
satellitsignaler 7, 7–8
senast hittade platser 17
sida för visning av
korsningar 26
simulator 21, 58
självhäftande platta 3–5
sjukhus 43
skärm
knappar 10
knappsats 10
ljusstyrka 8, 66
skärmbilder 48
skärmknappsats 10
skolzonsdatabas 75
sköta om enheten 70–71
skydda enheten 70–71
söka satellitsignaler 7, 7–8
sökområde, ändra 19
spara
din aktuella plats 18
hittade platser 18
sparade platser. See favoriter
specifikationer 77
Användarhandbok för dēzl 560
språkinställningar 66
stänga av ljud
ljud 9
telefonsamtal 53
status, förare 39
stöldskyddsfunktion 71
stöld, undvika 71
strömkablar 69
strömknapp 8
support 77
sväng, nästa 25
systeminställningar 58
T
ta bort
användardata 72
favoriter 19
filer 57
senast hittade platser 17
ta bort enheten, vaggan och
fästet 74
ta bort felaktiga intressanta
platser 16
telefoninställningar,
Bluetooth och 50–51
85
Index
telefon, para ihop 50–52
telefonstatus 54
tillbehör 77
tips
Bluetooth 51–52
felsökning 78–79
köra 46
tjänsterna
avfart 14
närliggande 43
NTTS 13–14
trafik
ikoner 31
inställningar 67
mottagare 30–34
prenumerationer 30
ruttomräkning 32
trafficTrends 65
undvika 32
trafikinformation, korrekthet
och tillgänglighet 30
transportlägen 11
trippinformation
nollställa 24
visa 24
86
tripploggar 37–38
U
undvika
kollektivtrafiktyper 63
områden och
vägar 64–65
stöld 71, 71–72
trafik 32
vägegenskaper 64
USB-anslutning
enhet 6
trafikinformationsmottagare 30
vagga 2, 4
USB-masslagringsläge 55–
57, 79
visa
trafikplatser 26
trippinformation 24
visningsinställningar 66
volym 11
V
vägbeskrivningar 25
vagga, ta bort 74
världsklocka, världskarta 48
varningar, produkt 1
varningsikoner, lastbil och
husbil 68–69
versionsinformation 58
Användarhandbok för dēzl 560
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på
Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2011-2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Juni 2012
Artikelnummer 190-01280-39 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising