Garmin | dēzl 560LMT | Garmin dezl 560LMT Lynstartvejledning

Garmin dezl 560LMT Lynstartvejledning
dēzl 560
®
lynstartvejledning
Sådan kommer du i gang
Montering af enheden
‹ ADVARSEL
S e guiden Vigtige sikkerheds- og
produkinformationer om sikkerhed og
produkter i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
‹ ADVARSEL
Dette produkt indeholder et
litiumionbatteri. For at forebygge
personskade eller produktskade som
følge af, at batteriet har været udsat for
ekstrem varme, skal du fjerne enheden
fra køretøjet, når du forlader det, eller
opbevare enheden uden for direkte sollys.
Før du bruger enheden for første gang,
skal du fuldføre disse trin.
1.
2.
3.
4.
5.
Monter basen (side 2).
Monter enheden på basen (side 3).
Tilslut den eksterne antenne (side 4).
Registrer enheden (side 5).
Søg efter opdateringer:
• Softwareopdateringer (side 5).
• Gratis kortopdatering (side 6).
6. Download den komplette
brugervejledning (side 6).
7. Indtast en profil for lastbil eller
autocamper (side 6).
2
Montering af basen
BEMÆRK
Klæbepuden er beregnet til permanent
montering og er meget vanskelig at
fjerne efter montering. Hvis du vil fjerne
klæbepuden, skal du gnide efter med sprit
for at fjerne limrester.
1. Vælg et monteringssted, hvor enheden
har direkte udsyn til himmelen.
dēzl 560 Lynstartvejledning
Kontroller, at monteringsstedet ikke
blokerer for førerens udsyn.
2. Rengør monteringsstedet med sprit.
3. Tør monteringsstedet efter med en
ren, tør klud.
4. Fjern den ene side af
beskyttelsestapen fra klæbepuden ➊.
➋
LOCK
LOCK
➌
➊
5. Placer klæbepuden på den nederste
del af monteringspladen ➋.
6. Fjern den resterende beskyttelsestape.
7. Kontroller, at låsearmen ➌ på
monteringspladen vender i retning
mod dig, og placer monteringspladen
på det nyligt rengjorte
monteringssted.
dēzl 560 Lynstartvejledning
Med henblik på at sikre effektiv
fastgørelse mellem klæbepuden og
monteringsstedet bør du vente 24 timer,
før du fastgør en enhed.
Fastgørelse af enheden til basen
Før du bruger enheden med batteristrøm,
skal batteriet oplades.
1. Slut bilstrømkablet ➊ til mini-USBstikket ➋ på holderen ➌.
➌
➊
➋
➍
2. Sæt holderen fast på armen ➍.
3
3. Skub låsearmen ➎ på basen til den
oplåste position.
LOCK
➎
4. Skub skiven på den nederste del af
armen ind i basen, indtil den klikker
på plads.
5. Skub låsearmen til den låste position.
6. Sæt enhedens bund ned i holderen.
7. Vip enheden bagover, indtil den
klikker på plads.
8. Sæt den anden ende af bilens
strømkabel i en stikkontakt i bilen.
BEMÆRK: Enheden skal muligvis
have frit udsyn til himlen for at
opfange satellitsignaler.
4
Tilslutning af den eksterne
antenne
Bemærk
Før du monterer enheden, skal
du se guiden Vigtige produkt- og
sikkerhedsinformationer for at få
oplysninger om lovgivning vedrørende
forrudemontering.
1. Slut den eksterne antenne ➊ til
trafikmodtageren ➋.
➊
➋
2. Fastgør den eksterne antenne på
forruden ved brug af sugekopperne.
BEMÆRK: Med henblik på at
optimere signalstyrken bør du lede
den eksterne antenne vandret langs
forruden, hvis det er muligt.
dēzl 560 Lynstartvejledning
Om myDashboard
Registrering af enheden
1. I myDashboard skal du klikke på
Registrer nu.
2. Følg instruktionerne på skærmen.
3. Opbevar den originale købskvittering,
eller en kopi af den, på et sikkert sted.
Opsætning af myDashboard
1. Slut USB-kablet til enhedens mikroUSB-stik ➊.
Opdatering af softwaren
1. Åbn myDashboard (side 5).
2. Klik evt. på Opdater nu under
Softwareopdateringer.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
Brug myDashboard til at registrere
din enhed, søge efter software- og
kortopdateringer, få adgang til
produktvejledninger og service, og meget
mere.
➊
2. Tilslut USB-kablet til USB-porten på
computeren.
3. Skal du gå til
www.garmin.com/dashboard.
4. Følg instruktionerne på skærmen.
dēzl 560 Lynstartvejledning
nüMaps Guarantee™
Du kan få en gratis kortopdatering til
denne enhed inden for 60 dage fra første
gang, enheden opnår satellitsignaler
under kørsel. Du er ikke berettiget til den
gratis kortopdatering, hvis du registrerer
via telefon eller venter længere end 60
dage, efter første gang du har modtaget
satellitsignaler, mens du har kørt med
enheden. Der er flere oplysninger på
www.garmin.com/numaps.
5
Opdatering af kort
1. Åbn myDashboard (side 5).
2. Registrer enheden (side 5).
3. Klik på Opdater nu under
Kortopdateringer.
4. Følg instruktionerne på skærmen.
Download af brugervejledningen
Brugervejledningen til din enhed
er tilgængelig på Garmins websted.
Brugervejledningen til dēzl indeholder
flere oplysninger om enhedens
funktioner til lastbiler, autocampere og
campingvogne.
1. Åbn myDashboard (side 5).
2. Klik på Manuals.
3. Klik på Download ved siden af den
brugervejledning, du vil hente.
4. Klik på for at gemme filen på din
computer.
6
Indtastning af en profil til
lastbil eller autocamper
‹ ADVARSEL
Indtastning af din bilprofil garanterer
ikke, at der bliver taget højde for disse
egenskaber i alle ruteforslag. Det er
dit ansvar at holde styr på dit køretøjs
højde, længde, vægt og andre relevante
begrænsninger, når du kører. Vær altid
opmærksom på vejskilte og vejbetingelser,
når du foretager beslutninger under
kørslen.
Før du kan betjene enheden i lastbil- eller
autocampertilstand, skal du indtaste din
lastbil- eller autocamperprofil.
Tilstanden til lastbiltransport vælges,
første gang du tænder for enheden. Du
kan vælge Skift tilstand for at indtaste en
autocamperprofil.
dēzl 560 Lynstartvejledning
1. Når advarselsskærmen vises, skal du
trykke på Accepter.
2. Tryk på Ja for at indtaste din
lastbilprofil.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
Enheden slukkes.
2. Vent 1 sekund.
3. Hvis enheden anvender batteristrøm,
skal du trykke på tænd/sluk-knappen
og holde den inde.
Oversigt over enheden
Brug af hovedmenuen
➊
➊
➋
➌
➋
➊
➋
Tænd/sluk-knap
microSD™-kortstik
Nulstilling af din enhed
Du kan nulstille enheden, hvis den holder
op med at fungere.
1. Hold tænd/sluk-knappen inde i 8
sekunder, og slip den derefter.
dēzl 560 Lynstartvejledning
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
•
•
•
•
•
•
Tryk på ➊ for at vælge en
transportform.
Tryk på ➋ for at finde en destination.
Tryk på ➌ for at se kortet.
Tryk på ➍ for at afbryde en rute.
Tryk ➎ for at genberegne en ny rute.
Tryk på ➏ for at foretage et opkald,
7
•
•
når der er oprettet forbindelse til en
kompatibel mobiltelefon.
Gå til www.garmin.com/bluetooth for
at få yderligere oplysninger.
Tryk på ➐ for at justere lydstyrken.
Tryk på ➑ for at åbne menuen med
værktøjer og indstillinger.
Søgning efter
interessepunkter for
lastbiler
De detaljerede kort, der er indlæst på
enheden, indeholder interessepunkter
for lastbilchauffører, f.eks. lastbilstop,
rastepladser og vejestationer.
1.
2.
3.
4.
5.
Brug af Afkørsel/service
Du kan finde tjenester som brændstof,
spisesteder, overnatningssteder,
rastepladser, bilreparation, lastbilstop
og vejestationer ved afkørsler længere
fremme. Enheden viser tjenester på basis
af anvendelsesmåde. Information om
afkørsler med service er kun tilgængelig
for adgangskontrollerede veje, f.eks.
motorveje.
BEMÆRK: Afkørsler med service er
ikke tilgængelig i anvendelsesmåden
Fodgænger.
1. Under navigation skal du i
hovedmenuen trykke på Find >
Afkørsel/service.
I hovedmenuen skal du trykke på
2.
Vælg en funktion.
Find > Interessepunkter > Lastbiler.
Vælg en kategori.
Sådan følger du din rute
Vælg en underkategori, hvis det er
bemærk
nødvendigt.
Funktionen for fartbegrænsningsikon
Vælg en destination.
er kun beregnet til oplysningsformål og
Tryk på Start!.
træder ikke i stedet for førerens ansvar
for at overholde alle opsatte skilte om
8
dēzl 560 Lynstartvejledning
fartbegrænsning samt for at bruge sin
egen dømmekraft for sikker kørsel på alle
tidspunkter. Garmin er ikke ansvarlige for
eventuelle trafikbøder eller stævninger, du
måtte modtage for ikke at overholde alle
gældende trafiklove og -skilte.
➊
➍
➐
➋
➌
➎
➑
➏
➒
➓
Din rute er markeret med en magentarød
linje på kortet. Hvis du afviger fra
den oprindelige rute, genberegner din
enhed ruten. Der vises muligvis et
fartbegrænsningsikon, når du kører på
større veje.
Når du kører i tilstanden Lastbil eller
Autocamper, kommer der muligvis
en lyd, samtidig med at vises,
hvilket indikerer, at vejens egnethed til
dēzl 560 Lynstartvejledning
lastbilkørsel er ukendt. Overhold altid
skilte og regulativer.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tryk på ➊ for at få vist næste sving.
Indikatoren for sving fortæller dig,
hvilken vognbane du bør køre i for at
forberede din næste manøvre, når det
er muligt.
Tryk på ➋ for at få vist drejlisten.
Tryk på ➌ for at zoome ind og ud.
Tryk på ➍ for at få vist
advarselsoplysninger, når disse er
tilgængelige (side 6).
Tryk på ➎ for at se oplysninger om
den aktuelle position.
Tryk på og træk ➏ for at se et andet
område af kortet.
Tryk på ➐ for at gå tilbage til
hovedmenuen.
Tryk og hold ➐ på et hvilket som
helst skærmbillede for at komme
tilbage til hovedmenuen.
9
•
•
•
Tryk på ➑ for at få vist et andet
datafelt.
Tryk på ➒ for at få vist
rejseoplysninger.
Tryk på ➓ for at ændre
fartbegrænsningen, hvis kortets
fartbegrænsningsikon er forkert.
Dette ikon viser en indikator for
hastighedsbegrænsning af lastbiler.
Brug af backup-kamera
Hvis der er installeret et backup-kamera i
din bil, kan du se billederne fra kameraet
på enheden.
Slut kameraet til videoindgangsstikket
➊ på holderen.
10
➊
Kameraoutputtet vises, når der er et
videosignal til stede.
Om trafik
‹ Advarsel
Hvis du vælger at genberegne din rute, når
du navigerer i lastbiltilstand, indeholder
den genberegnede rute muligvis veje,
der er ikke er blevet evalueret til
lastbilkørsel. Udvis altid forsigtighed og
god dømmekraft, og overhold alle skilte
og regulativer.
dēzl 560 Lynstartvejledning
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for
trafikoplysningernes nøjagtighed eller
tilgængelighed. Trafikoplysninger er ikke
tilgængelige i alle områder.
Enheden kan modtage indhold fra
FM-trafikoplysningskanaler (TMC).
FM-trafikoplysningskanal-abonnementet
aktiveres automatisk og kræver ikke
yderligere køb af abonnement for at
aktiveres. FM-trafikoplysningskanalmodtageren er indbygget i bilstrømkablet
og er inkluderet i boksen.
Du kan finde oplysninger om
trafikmodtagere og modtageområder på
www.garmin.com/traffic.
Sådan parrer du din telefon
Før du kan parre telefonen og enheden,
skal enhederne være tændt og befinde sig
maks. 33 fod (10 m) fra hinanden for at
kunne parres.
dēzl 560 Lynstartvejledning
1. Tryk på Værktøjer > Opsætning >
Bluetooth > Bluetooth > Tilkoblet >
Gem i dēzl-hovedmenuen.
2. Aktiver Bluetooth®-komponenten på
din telefon.
3. Aktiver tilstanden Find mig/Kan
findes/Synlig på telefonen.
BEMÆRK: Dette kan ske fra en af
menuerne Indstillinger, Bluetooth,
Forbindelser eller Håndfri.
4. Tryk på Tilføj telefon > OK på
enheden.
5. Vælg din telefon på listen.
6. Tryk på OK.
Der vises en meddelelse på telefonen
om, at du skal parre telefonen med
enheden.
7. Accepter parringen på telefonen.
8. Indtast evt. PIN-koden (1234) for
enhedens Bluetooth på telefonen.
11
Sådan får du flere
oplysninger
•
•
Garmin® og Garmin-logoet er varemærker tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA
og andre lande. cityXplorer™, dēzl™, myTrends™ og
nüMaps Guarantee™ er varemærker tilhørende Garmin
Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke
anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Navnet
Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth
SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på
licens. Mac® er et varemærke tilhørende Apple Computer,
Inc., registreret i USA og andre lande. microSD™ er et
varemærke tilhørende SD-3C, LLC. Windows® er et
registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i
USA og andre lande.
•
•
Gå til www.garmin.com/ontheroad.
Gå til http://buy.garmin.com for at
købe tilbehør.
Tryk på Værktøjer > Hjælp.
Sådan kontakter du
Garmins produktsupport
•
•
I USA skal du gå til
www.garmin.com/support eller ringe
til Garmin USA på (800) 800 1020.
I Storbritannien skal du ringe til
Garmin (Europe) Ltd. på
0808 238 0000.
Marts 2011
I Europa skal du gå til
www.garmin.com/support og klikke
på Contact Support for at få lokale
supportoplysninger eller kontakte
Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
+44 (0) 870 850 1241.
© 2011 Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber
Delnummer 190-01280-56 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising