Garmin | dēzl 560LMT | Quick Start Guide | Garmin dezl 560LMT Hurtigstartveiledning

Garmin dezl 560LMT Hurtigstartveiledning
dēzl 560
®
hurtigstartveiledning
Komme i gang
Montere enheten
 ADVARSEL
S e veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for
å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
 ADVARSEL
Dette produktet inneholder et
lithiumionbatteri. Ta enheten ut av
kjøretøyet, eller legg den et sted der den
ikke utsettes for direkte sollys, for å unngå
person- eller produktskader som følge
av at batteriet har vært utsatt for ekstrem
varme.
Før du bruker enheten for første gang, må
du fullføre følgende oppgaver.
1. Montér basen (side 2).
2. Fest enheten til basen (side 3).
3. Koble til den eksterne antennen
(side 4).
4. Registrer enheten (side 5).
5. Se etter oppdateringer:
• Programvareoppdateringer
(side 5).
• Gratis kartoppdatering (side 6).
6. Last ned hele brukerveiledningen
(side 6).
7. Angi lastebil- eller bobilprofil (side 6).
2
Montere basen
MERKNAD
Klebeplaten er permanent og er veldig
vanskelig å fjerne etter at den er montert.
Hvis du flytter klebeplaten, kan du bruke
isopropanol for å fjerne limrester.
1. Velg et passende sted å montere
enheten slik at den har uhindret sikt
mot himmelen.
Hurtigstartveiledning for dēzl 560
Sørg for at plasseringen ikke
blokkerer førerens sikt.
2. Rengjør stedet du vil montere enheten
på, med isopropanol.
3. Tørk stedet du vil montere enheten
på, med en ren, tørr klut.
4. Fjern beskyttelsesfilmen fra den ene
siden av klebeplaten ➊.
➋
LOCK
LOCK
For å være sikker på at klebeplaten sitter
skikkelig bør du vente 24 timer før du
fester en enhet til basen.
Feste enheten til basen
Du bør lade enheten før du bruker den på
batteristrøm.
1. Koble strømkabelen for bil ➊
til mini-USB-kontakten ➋ på
holderen ➌.
➌
➌
➊
5. Plasser klebeplaten nederst på
monteringsbasen ➋.
6. Fjern den gjenværende
beskyttelsesfilmen.
7. Sørg for at låsespaken ➌ på
monteringsbasen vender mot deg,
og sett sokkelen på det rengjorte
området.
Hurtigstartveiledning for dēzl 560
➊
➍
➋
2. Fest holderen på brakettarmen ➍.
3
3. Skyv låsespaken ➎ på sokkelen inn i
ulåst stilling.
LOCK
➎
4. Skyv platen på undersiden
av brakettarmen inn i
monteringssokkelen til du hører et
klikk.
5. Skyv låsespaken til låst stilling.
6. Sett bunnen av enheten i holderen.
7. Vipp enheten bakover til den klikker
på plass.
8. Koble den andre enden av
strømkabelen for bil til et uttak i
kjøretøyet.
MERK: Det kan hende at enheten
må ha klar sikt mot himmelen for å
innhente satellittsignaler.
4
Koble til den eksterne antennen
Merknad
Før du monterer enheten, bør du se
veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon for å få informasjon
om lover angående montering på
frontruten.
1. Koble den eksterne antennen ➊ til
trafikkmottakeren ➋.
➊
➋
2. Fest den eksterne antennen til
frontruten ved hjelp av sugekoppene.
MERK: Du får best mulig
signalstyrke ved å føre den eksterne
antennen vertikalt på frontruten, hvis
det er mulig.
Hurtigstartveiledning for dēzl 560
Om mittDashboard
Bruk mittDashboard til å registrere
enheten, se etter programvare- og
kartoppdateringer, få tilgang til
produktveiledninger og -support med mer.
Konfigurere mittDashboard
1. Koble USB-kabelen til micro-USBkontakten ➊ på enheten.
➊
2. Koble USB-kabelen til USB-porten på
datamaskinen.
3. Kan du gå til
www.garmin.com/dashboard.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
Hurtigstartveiledning for dēzl 560
Registrere enheten
1. Fra mittDashboard klikker du på
Registrer deg nå.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
3. Oppbevar den originale kvitteringen,
eller en kopi av den, på et trygt sted.
Oppdatere programvaren
1. Åpne mittDashboard (side 5).
2. Velg om nødvendig Oppdater nå
under Programvareoppdateringer.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
nüMaps Guarantee™
Enheten din er kvalifisert for én gratis
kartoppdatering innen 60 dager etter at
du har innhentet satellitter og kjørt med
enheten. Du er ikke kvalifisert til å motta
en gratis kartoppdatering hvis du foretar
registreringen via telefon eller lar det gå
mer enn 60 dager etter første gang du har
innhentet satellitter og kjørt med enheten.
Gå til www.garmin.com/numaps hvis du
vil ha mer informasjon.
5
Oppdatere kart
1. Åpne mittDashboard (side 5).
2. Registrer enheten (side 5).
3. Velg om nødvendig Oppdater nå
under Kartoppdateringer.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
Laste ned brukerveiledningen
Brukerveiledningen for enheten din er
tilgjengelig på Garmins webområde.
Brukerveiledningen til dēzl-enheten har
mer informasjon om enhetsfunksjoner for
lastebiler, bobiler og campingvogner.
1. Åpne mittDashboard (side 5).
2. Klikk på Brukerveiledninger.
3. Klikk på Last ned ved siden av
veiledningen du trenger.
4. Klikk på for å lagre filen på
datamaskinen.
6
Angi en lastebil- eller
bobilprofil
 ADVARSEL
Selv om du angir kjøretøyprofilen, er det
ingen garanti for at det blir holdt oversikt
over karakteristikkene til kjøretøyet i alle
ruteforslagene. Det er ditt ansvar å holde
oversikt over høyde, lengde, vekt og andre
relevante begrensninger for kjøretøyet når
du kjører. Følg alltid alle veiskilt, og ta
hensyn til kjøreforholdene når du tar valg
under kjøring.
Før du kan operere i lastebil- eller
bobilmodus må du angi din lastebil- eller
bobilprofil.
Transportmodus for lastebil velges
automatisk første gang du slår på enheten.
Du kan velge Bytt modus for å angi en
bobilprofil.
Hurtigstartveiledning for dēzl 560
1. Når varselskjermbildet vises, trykker
du på Godta.
2. Trykk på Ja for å angi din
lastebilprofil.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Oversikt over enheten
2. Vent ett sekund.
3. Hvis enheten bruker batteristrøm
trykker du på og slipper av/påknappen.
Bruke hovedmenyen
➊
➊
➋
➊
Av/på-knapp
➋
microSD -kortspor
➍
•
™
Nullstille enheten
Du kan nullstille enheten hvis den slutter
å fungere.
1. Hold av/på-knappen inne i åtte
sekunder, og slipp den.
Enheten slår seg av.
Hurtigstartveiledning for dēzl 560
➌
➋
•
•
•
•
•
➎
➏
➐
➑
Trykk på ➊ for å velge en
transportmodus.
Trykk på ➋ for å finne et
bestemmelsessted.
Trykk på ➌ for å vise kartet.
Trykk på ➍ for å stoppe en rute.
Trykk på ➎ for å legge om en rute.
Trykk på ➏ for å foreta et anrop
når du er koblet til en kompatibel
7
•
•
mobiltelefon.
Gå til www.garmin.com/bluetooth
hvis du vil ha mer informasjon.
Trykk på ➐ for å justere volumet.
Trykk på ➑ for å åpne menyen med
verktøy og innstillinger.
Finne punkter av interesse
for lastebiler
De detaljerte kartene som er lastet inn på
enheten, inneholder punkter av interesse
for lastebiler, for eksempel rasteplasser,
trailerkafeer og veiestasjoner.
1. Gå til hovedmenyen, og trykk
på Hvor skal du? > Punkter av
interesse > Lastebiler.
2. Velg en kategori.
3. Velg eventuelt en underkategori.
4. Velg et bestemmelsessted.
5. Trykk på Kjør!.
8
Bruke Avkjøringer med
service
Du kan finne tjenester som drivstoff, mat,
overnatting, rasteplasser, bilverksteder,
trailerkafeer og veiestasjoner ved
kommende avkjøringer fra motorveien.
Enheten viser tilgjengelige tjenester
avhengig av bruksmodus. Informasjon
om avkjøringer med service er bare
tilgjengelig på veier med regulert tilgang,
for eksempel motorveier.
MERK: Avkjøringer med service er ikke
tilgjengelig i fotgjengermodus.
1. Når du navigerer etter en rute,
trykker du på Hvor skal du? på
hovedmenyen. > Avkjøringer med
service.
2. Velg et alternativ.
Følge ruten
merknad
Fartsgrenseikonet er kun til opplysning
og erstatter ikke førerens ansvar for å
følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke
Hurtigstartveiledning for dēzl 560
sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal
ikke holdes ansvarlig for eventuelle
trafikkbøter eller stevninger du mottar
dersom du unnlater å følge alle gjeldende
trafikklover og -skilt.
➊
•
•
•
➋
➌
➎
➍
➐
➑
•
➏
➒
➓
Ruten er markert med en magentafarget
linje på kartet. Hvis du kjører utenom den
opprinnelige ruten, beregner enheten ruten
på nytt. Det kan vises et fartsgrenseikon
når du kjører på hovedveier.
Når du kjører i lastebilmodus eller
bobilmodus, kan det hende at du hører
en lyd og ser et . Dette indikerer at det
ikke er kartlagt om veien er tilrettelagt
for lastebil. Følg alltid alle veiskilt og
forskrifter.
Hurtigstartveiledning for dēzl 560
•
•
•
•
Trykk på ➊ for å vise neste sving.
Kjøreanvisningene forteller deg også
hvilket kjørefelt du bør ligge i for å
være klar for neste manøver, når det
er aktuelt.
Trykk på ➋ for å vise manøverlisten.
Trykk på ➌ for å zoome inn og ut.
Trykk på ➍ for å se informasjon om
advarsler, hvis det er tilgjengelig
(side 6).
Trykk på ➎ for å vise mer
informasjon om posisjonen.
Trykk på og dra ➏ for å vise et annet
område av kartet.
Trykk på ➐ for å gå tilbake til
hovedmenyen.
Trykk på og hold nede ➐ på et hvilket
som helst skjermbilde for å gå tilbake
til hovedmenyen.
9
•
•
•
Trykk på ➑ for å vise et annet
datafelt.
Trykk på ➒ for å vise tripinformasjon.
Trykk på ➓ for å endre fartsgrensen
hvis fartsgrenseikonet som vises på
kartet, er feil.
Dette ikonet viser en indikator for
fartsgrensen for lastebiler.
Bruke ryggekamera
Hvis det er montert et ryggekamera med
komposittvideo i bilen din, kan du se
utdataene fra kameraet på enheten.
Koble kameraet til video inn-porten ➊
på holderen.
10
➊
Utdataene fra kameraet vises når det
finnes et videosignal.
Om trafikk
 Forsiktig
Hvis du velger å beregne ruten på nytt
mens du navigerer i lastebilmodus, kan
det hende at den nye ruten tar med veier
der tilgjengeligheten for lastebiler ikke er
bekreftet. Vær alltid varsom, bruk sunn
fornuft og følg alle skilter og forskrifter.
Hurtigstartveiledning for dēzl 560
MERKNAD
Garmin er ikke ansvarlig for at
trafikkinformasjonen er korrekt.
Trafikkinformasjon er ikke tilgjengelig i
alle områder.
Enheten kan motta trafikkinnhold fra FM
Traffic Message Channel (TMC). FM
TMC Traffic-abonnementet aktiveres
automatisk, og du trenger ikke å kjøpe
et ekstra abonnement for å aktivere det.
FM TMC-trafikkmottakeren er integrert
i strømkabelen for bil som følger med i
esken.
Hvis du vil ha informasjon om
trafikkmottakere og dekningsområder,
kan du gå til www.garmin.com/traffic.
Pare telefonen
Før du kan pare telefonen og enheten må
de være slått på og ikke være mer enn
10 meter (33 fot) fra hverandre.
Hurtigstartveiledning for dēzl 560
1. På dēzl-enhetens hovedmeny trykker
du på Verktøy > Innstillinger >
Bluetooth > Bluetooth > Aktivert >
Lagre.
2. Aktiver Bluetooth®-komponenten på
telefonen.
3. Aktiver modusen som gjør telefonen
synlig for andre enheter.
MERK: Dette kan være på en meny
som heter Innstillinger, Bluetooth,
Tilkoblinger eller Håndfri.
4. Trykk på Legg til telefon > OK på
dēzl-enheten.
5. Velg telefonen din fra listen.
6. Trykk på OK.
En forespørsel om å pare telefonen
med enheten vises på telefonen.
7. Godta paringen på telefonen.
8. Angi om nødvendig BluetoothPIN-koden for enheten (1234) på
telefonen.
11
Få mer informasjon
•
•
•
Gå til www.garmin.com/ontheroad.
Gå til http://buy.garmin.com for å
kjøpe tilbehør.
Trykk på Verktøy > Hjelp.
Kontakte Garmins
produktsupport
•
•
I USA: Gå til www.garmin.com
/support, eller ring Garmin USA
på (800) 800 1020.
I Storbritannia: Ring Garmin
(Europe) Ltd. på 0808 238 0000.
•
I Europa: Gå til www.garmin.com
/support, og klikk på Contact
Support for å få innenlandsk
supportinformasjon, eller ta kontakt
med Garmin (Europe) Ltd. på telefon
+44 (0) 870 850 1241.
Garmin® og Garmin-logoen er varemerker
for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper
som er registrert i USA og andre land.
cityXplorer™, dēzl™, myTrends™ og nüMaps
Guarantee™ er varemerker for Garmin Ltd. eller
datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth
SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av
disse, er underlagt lisens. Mac® er et varemerke
for Apple Computer, Inc., registrert i USA og
andre land. microSD™ er et varemerke for SD-3C,
LLC. Windows® er et registrert varemerke for
Microsoft Corporation i USA og andre land.
© 2011 Garmin Ltd. eller
datterselskapene
Mars 2011
Delenummer 190-01280-58 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising