Garmin | dēzl 560LMT | Garmin dezl 560LMT Snabbstartshandbok

Garmin dezl 560LMT Snabbstartshandbok
dēzl 560
®
snabbstartshandbok
Komma igång
‹ VARNING
äs guiden Viktig säkerhets- och
L
produktinformation som medföljer
i produktförpackningen för viktig
information om produkten och säkerhet.
Innan du använder enheten första gången
ska du utföra dessa åtgärder.
1. Montera basmodulen (sidan 2).
2. Anslut enheten till basmodulen
(sidan 3).
3. Anslut den externa antennen
(sidan 4).
4. Registrera enheten (sidan 5).
5. Kontrollera om det finns
uppdateringar:
• Programvaruuppdateringar
(sidan 5).
• Gratis kartuppdatering (sidan 6).
6. Ladda ned hela användarhandboken
(sidan 6).
2
7. Ange en lastbils- eller husbilsprofil
(sidan 6).
Montera enheten
‹ VARNING
Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. För att minska risken
för skador på person eller produkt som
orsakas av att batteriet utsätts för extrem
värme ska du ta bort enheten från bilen
när du går ut eller förvara den skyddad
från direkt solljus.
Montera basmodulen
MEDDELANDE
Klistret på den självhäftande dynan är
mycket starkt och det är mycket svårt att
ta bort den efter att du har satt dit den.
Om du flyttar den självhäftande dynan
använder du rengöringsalkohol till att ta
bort klisterrester.
1. Välj en monteringsplats där enhetens
vy mot himlen inte blockeras.
dēzl 560, snabbstartshandbok
Säkerställ att placeringen inte
hindrar förarens uppsikt.
2. Rengör monteringsplatsen med
rengöringsalkohol.
3. Torka rent monteringsplatsen med en
ren, torr trasa.
4. Ta bort ena sidan av skyddsfilmen
från den självhäftande dynan ➊.
➋
LOCK
LOCK
➌
Säkerställ att den självhäftande dynan
fäster ordentligt mot monterinsplatsen
genom att vänta 24 timmar innan du
sätter dit enheten.
Anslut enheten till basmodulen
Innan du kan använda enheten på
batteriström måste du ladda den.
1. Sätt in fordonsströmkabeln ➊ i miniUSB-anslutningen ➋ på vaggan ➌.
➌
➊
➊
5. Fäst den självhäftande dynan på
monteringsmodulens undersida ➋.
6. Ta bort den återstående
skyddsfilmen.
7. Kontrollera att låsspaken ➌ på
monteringsmodulen är riktad mot dig
och placera monteringsmodulen på
den nyrengjorda monteringsplatsen.
dēzl 560, snabbstartshandbok
➋
➍
2. Sätt fast vaggan på monteringsarmen
➍.
3
3. Skjut låsspaken ➎ på basmodulen till
olåst position.
LOCK
➎
4. Skjut skivan längst ned på armen in i
basmodulen tills den klickar på plats.
5. Skjut låsspaken till låst läge.
6. Placera underkanten av enheten i
vaggan.
7. Luta enheten bakåt tills den snäpper
på plats.
8. Anslut den andra änden av
12-voltsströmkabeln för fordon till en
strömkontakt i bilen.
OBS! Det kan vara så att enheten
behöver fri sikt mot himlen för att
hämta satellitsignaler.
4
Anslut den externa antennen
Meddelande
Innan du monterar enheten, vänligen
läs i guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation för information om
de lagar som gäller för montering på
vindruta.
1. Anslut den externa antennen ➊ till
trafikmottagaren ➋.
➊
➋
2. Fäst den externa antennen på
vindrutan med sugfästena.
OBS! Optimera signalstyrkan genom
att leda den externa antennen på
vindrutan vertikalt om det går.
dēzl 560, snabbstartshandbok
Om minSida
Registrera enheten
1. Från minSida klickar du på
Registrera nu.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
3. Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
Ställa in minSida
1. Anslut USB-kabeln till mikro-USBanslutningen ➊ på enheten.
Uppdatera programvaran
1. Öppna minSida (sidan 5).
2. Om det behövs klickar du
på Uppdatera nu under
Programvaruuppdateringar.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Använd minSida för att registrera
din enhet, kontrollera om det finns
programvaru- och kartuppdateringar,
få åtkomst till produkthandböcker och
produktsupport m.m.
➊
2. Anslut USB-kabeln till USB-porten
på datorn.
3. Gå till www.garmin.com
/dashboard.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
dēzl 560, snabbstartshandbok
nüMaps Guarantee™
Enheten får hämta en kostnadsfri
kartuppdatering inom 60 dagar från det
att den har hämtat satelliter när du kört
med din enhet. Om du registrerar över
telefon eller väntar längre än 60 dagar
efter att du börjat hämta satelliter är du
inte längre berättigad till den kostnadsfria
kartuppdateringen. Mer information finns
på www.garmin.com/numaps.
5
Uppdatera kartor
1. Öppna minSida (sidan 5).
2. Registrera enheten (sidan 5).
3. Om det behövs klickar du
på Uppdatera nu under
Kartuppdateringar.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
Ladda ned användarhandboken
Användarhandboken till enheten finns på
Garmins hemsida. Användarhandboken
för dēzl innehåller mer information om
enhetens funktioner för lastbilar, husbilar
och husvagnar.
1. Öppna minSida (sidan 5).
2. Klicka på Handböcker.
3. Klicka på Hämta bredvid den
handbok du vill ha.
4. Klicka på för att spara filen på din
dator.
6
Ange en lastbils- eller
husbilsprofil
‹ VARNING
Att ange lastbilsprofilen är ingen
garanti för att fordonets egenskaper
alltid tas med i beräkningen för alla
ruttförslag. Det är ditt ansvar att anpassa
körningen efter fordonets höjd, längd,
vikt och andra begränsningar. Var
alltid uppmärksam på vägskyltar och
vägförhållanden.
Innan du kan använda läget för lastbil
eller husbil måste du ange en lastbilseller husbilsprofil.
Första gången du sätter på enheten
är läget för lastbilstransport valt. Du
kan välja Växla läge och ange en
husbilsprofil.
dēzl 560, snabbstartshandbok
1. När ett varningsmeddelande visas
trycker du på Accept..
2. Tryck på Ja för att ange din
lastbilsprofil.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Översikt över enheten
2. Vänta 1 sekund.
3. Om enheten använder batteriström,
tryck ned och släpp sedan
strömknappen.
Använda huvudmenyn
➊
➊
➋
➋
➊
➋
Ström-knapp
microSD™-kortplats
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar
fungera.
1. Håll ned strömknappen i 8 sekunder
och släpp den sedan.
Enheten stängs av.
dēzl 560, snabbstartshandbok
➌
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
•
•
•
•
•
•
Tryck här ➊ om du vill välja ett
transportläge.
Tryck här ➋ när du vill hitta en
destination.
Tryck här ➌ om du vill visa kartan.
Tryck här ➍ om du vill avbryta en
rutt.
Tryck här ➎ om du vill ändra färdväg
för en rutt.
Tryck på ➏ om du vill ringa ett
7
•
•
samtal när du är ansluten till en
kompatibel mobiltelefon.
Besök www.garmin.com/bluetooth
för mer information.
Tryck här ➐ om du vill justera
volymen.
Tryck här ➑ om du vill öppna menyn
med verktyg och inställningar.
Söka efter intressanta
platser för lastbil
De detaljerade kartorna i enheten
innehåller intressanta platser för lastbil,
t.ex. vägassistans, lastbilsstopp och
vägningsstationer.
1. På huvudmenyn trycker du på
Vart? > Intressant plats >
Lastbilsanvändning.
2. Välj en kategori.
3. Om det behövs väljer du en
underkategori.
4. Välj en destination.
5. Tryck på Kör!.
8
Använda avfartstjänster
Du kan söka efter tjänster som bränsle,
mat, logi, rastplatser, bilverkstäder,
lastbilsstopp och vägningsstationer vid
kommande motorvägsavfarter. Enheten
visar tillgängliga tjänster baserat på
användningsläge. Serviceinformation
vid avfarter är bara tillgängliga på
kontrollerade tillfartsvägar, t.ex.
motorvägar.
OBS! Avfartstjänster är inte tillgängliga i
fotgängarläge.
1. Medan du navigerar öppnar du
huvudmenyn och trycker på Vart? >
Avfartstjänster.
2. Välj ett alternativ.
Följa din rutt
meddelande
Fartbegränsningsikonen är endast
avsedd som information och
ersätter inte förarens ansvar att följa
hastighetsbegränsningar och hela tiden
köra på ett säkert sätt. Garmin ansvarar
dēzl 560, snabbstartshandbok
inte för några trafikböter eller stämningar
som du kan få genom att inte följa alla
gällande trafiklagar och skyltar.
➊
➍
➐
➋
➌
➎
➑
➏
➒
•
•
➓
Rutten markeras med en magentafärgad
linje på kartan. Om du avviker från den
ursprungliga rutten beräknar enheten om
rutten. En hastighetsbegränsningsikon
kan visas om du kör på huvudvägar.
När du kör i lastbils- eller personbilsläge
hörs ibland ett ljud och visas, vilket
indikerar att lämpligheten för lastbilar
på den färdvägen är okänd. Följ alltid
skyltar och förordningar.
dēzl 560, snabbstartshandbok
•
•
•
•
•
•
Tryck här ➊ för att visa nästa sväng.
Svängindikatorn talar också om
vilken fil du bör befinna dig i för att
förbereda dig för nästa manöver, om
tjänsten är tillgänglig.
Tryck här ➋ om du vill visa
svänglistan.
Tryck här ➌ om du vill zooma in och
zooma ut.
Tryck här ➍ om du vill visa
varningsinformation, om sådan är
tillgänglig (sidan 6).
Tryck här ➎ om du vill visa mer
information om platsen.
Tryck här och dra ➏ om du vill visa
ett annat område av kartan.
Tryck här ➐ om du vill gå tillbaka
till huvudmenyn.
Tryck här och håll ned knappen ➐
från valfri skärm för att återgå till
huvudmenyn.
9
•
•
•
Tryck här ➑ om du vill visa ett annat
datafält.
Tryck här ➒ om du vill visa
trippinformation.
Tryck här ➓ om du vill ändra
hastighetsbegränsningen om den
hastighetsbegränsningsikon som
visas på kartan är felaktig.
Den här ikonen visar en indikator för
hastighetsbegränsningar för lastbilar.
Använda en backkamera
Om en backkamera med kompositvideo
har installerats i fordonet kan du visa
kamerabilderna på enheten.
Anslut kameran till
videoingångskontakten ➊ på vaggan.
10
➊
Kamerabilden visas när en
videosignal identifieras.
Om trafik
‹ Varning
Om du väljer att beräkna din färdväg på
nytt när du navigerar i lastbilsläge kan
den omberäknade färdvägen inkludera
vägar som inte har verifierats för
lastbilstillgänglighet. Var för försiktig
och använd ditt omdöme och följ alla
skyltar och förordningar.
dēzl 560, snabbstartshandbok
MEDDELANDE
Garmin ansvarar inte för riktigheten
eller lämpligheten i trafikinformationen.
Trafikinformation är ej tillgänglig för alla
områden.
Enheten kan ta emot trafikinnehåll
från FM-TMC. FM TMCtrafikprenumerationen aktiveras
automatiskt och kräver inte inköp av en
extra prenumeration för att aktiveras.
FM TMC-trafikinformationsmottagaren
är integrerad i fordonets strömkabel som
medföljer i förpackningen.
Mer information om
trafikinformationsmottagare och
täckningsområden finns på
www.garmin.com/traffic.
Para ihop telefonen
Innan du kan para ihop måste telefonen
och enheten vara påslagna och finnas
inom 10 m (33 fot) avstånd från
varandra.
dēzl 560, snabbstartshandbok
1. På huvudmeny för dēzl, tryck
på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth > Bluetooth > Aktiverad
> Spara.
2. Aktivera Bluetooth®-komponenten på
telefonen.
3. Aktivera läget Hitta mig/Möjlig att
upptäcka/Synlig för telefonen.
OBS! Den här funktionen kan finnas
i en meny kallad Inställningar,
Bluetooth, Anslutningar eller
Handsfree.
4. På dēzl, tryck på Lägg till telefon >
OK.
5. Välj din telefon på listan.
6. Tryck på OK.
Ett förslag att para ihop telefonen
med enheten visas på telefonen.
7. Godkänn hopparningen på din
telefon.
8. Om det behövs anger du BluetoothPIN-koden (1234) på telefonen.
11
Mer information
•
•
•
•
Gå till www.garmin.com/ontheroad.
Gå till http://buy.garmin.com för att
köpa tillbehör.
Tryck på Verktyg > Hjälp.
Kontakta Garmins
produktsupport
•
•
I USA, gå till www.garmin.com
/support, eller ring Garmin USA på
(800) 800.1020.
I Storbritannien ringer du Garmin
(Europe) Ltd. på 0808 2380000.
I Europa går du till
www.garmin.com/support och
klickar på Contact Support för
inhemsk supportinformation, eller
kontaktar Garmin (Europe) Ltd. per
telefon på +44 (0) 870 8501241.
Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som
tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är
registrerade i USA och i andra länder. cityXplorer™,
dēzl™, myTrends™ och nüMaps Guarantee™ är
varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag. De här varumärkena får inte användas
utan Garmins uttryckliga tillstånd. Bluetooth®märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc.
All användning av sådana märken av Garmin är
licensierad. Mac® är ett registrerat varumärke som
tillhör Apple Computer, Inc., i USA och andra länder.
microSD™ är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och andra länder.
© 2011 Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag
Mars 2011
Artikelnummer 190-01280-59 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising