Garmin | dēzl 560LMT | Quick Start Guide | Garmin dezl 560LMT Ръководство за бърз старт

Garmin dezl 560LMT Ръководство за бърз старт
dēzl 560
®
бързо ръководство
Стартиране
 внимание
ижте Важна информация за
В
продукта и безопасността в
продуктовата кутия за информация
и предупреждения.
Преди да ползвате уреда за първи
път, трябва да изпълните следните
задачи.
1. Инсталирайте основата (стр. 2).
2. Прикрепете уреда на основата
(стр. 3).
3. Свържете външната антена (стр.
4).
4. Регистрирайте уреда (стр. 5).
5. Проверете за обновявания:
• За софтуер (стр. 5).
• За безплатна карта (стр. 6).
6. Свалете си пълното ръководство
(стр. 6).
2
7. Въведете профила на камиона
или RV (стр. 6).
Монтиране на уреда
 внимание
Продуктът е с lithium-ion батерия.
За да се предпазите от нараняване
или повреда на уреда заради
загряване на батерията, сваляйте
уреда от превозното средство при
излизане или го поставете на място,
на което няма директно слънчево
греене.
Инсталиране на основата
бележка
Лепилната подложка е постоянна
и е много трудно да се отстрани
след поставяне. Ако ще я местите,
ползвайте спирт, за да я отлепите.
1. Изберете място, на което уредът
ще има “видимост” към небето.
dēzl 560 Бързо ръководство
Мястото не бива да Ви пречи
при шофиране.
2. Почистете мястото със спирт.
3. Изсушете със суха кърпичка.
4. Отстранете защитното
покритие на дискчето ➊.
➋
Поставяне на уреда към
основата
Преди да ползвате уреда на
батерии, трябва да го заредите.
1. Поставете кабела за захранване
➊ в mini-USB конектора ➋ на
гнездото ➌.
➌
LOCK
➌
LOCK
➊
5. Поставете залепващото дискче
отдолу на основата ➋.
6. Отстранете защитното
покритие.
7. Заключващото лостче ➌ на
основата да е обърнато към Вас
при поставянето на основата на
почистеното място.
За да сте сигурни, че основата е
поставена трайно, изчакайте 24
часа преди да поставите уреда.
dēzl 560 Бързо ръководство
➊
➋
➍
2. Вкарайте гнездото в рамото ➍.
3
3. Плъзнете заключващия лост ➎ в Свързване на външна
отключена позиция.
антена
LOCK
➎
бележка
Преди да монтирате уреда, вижте
Важна информация за продукта и
безопасността за информация за
законите, забраняващи монтаж на
предно стъкло (в САЩ).
4. Плъзнете диска, с който
завършва рамото, в основата,
докато кликне.
5. Плъзнете заключващия лост в
1. Свържете външната антена ➊
заключена позиция.
към трафик приемника ➋.
6. Позиционирайте долната страна
➊
на уреда в гнездото.
7. Наклонете уреда назад, докато
➋
влезе в гнездото.
8. Поставете другия край на
захранващия кабел в изхода за
захранване на камиона.
2. Залепете външната антена
към предното стъкло чрез
БЕЛЕЖКА: Уредът се нуждае
вакуумчетата.
от чист изглед към небе, за да
локализира спътникови сигнали.
БЕЛЕЖКА: За да оптимизирате
силата на сигнала, насочете
външната антена вертикално.
4
dēzl 560 Бързо ръководство
За myDashboard
Ползвайте програма myDashboard
за регистрация на уреда, проверка
на обновявания, достъп до
ръководства и др.
Инсталация на myDashboard
1. Свържете USB кабела с microUSB конектора ➊ на уреда.
➊
2. Свържете USB кабела с USB
порта на компютъра.
3. Идете на to www.garmin.com
/dashboard.
4. Следвайте екранните
инструкции.
dēzl 560 Бързо ръководство
Регистрация на уреда
1. От myDashboard, кликнете
Register Now.
2. Следвайте екранните
инструкции.
3. Пазете оригиналните фактура,
касова бележка и гаранционна
карта на сигурно място.
Обновяване на софтуер
1. Отворете myDashboard (стр. 5).
2. При нужда, в Software Updates,
кликнете Update Now.
3. Следвайте екранните
инструкции.
nüMaps Guarantee™
Вие имате право на едно
обновяване на карта до най-новата
версия, ако се регистрирате в
рамките на 60 дни от покупката.
Вие нямате право на обновяване
при регистрация по телефон или
след 60-дневния срок. За повече
5
информация посетете www.garmin.
com/numaps.
Въвеждане на профил
на камион или кемпер
Обновяване на карти
 внимание
Въвеждането на профил на камион
не гарантира, че характеристиките
на Вашия камион ще се вземат
предвид при всяко изчисляване на
маршрут. Ваша е отговорността да
следите за рестрикции по време на
пътуване. Винаги вземайте предвид
пътните знаци и условията по пътя
при вземане на решения.
1. Отворете myDashboard (стр. 5).
2. Ретистрирайте уреда (стр. 5).
3. При нужда, в Map Updates,
кликнете Update Now.
4. Следвайте инструкциите.
Сваляне на ръководство
Ръководството ще намерите на
сайта на Garmin. Ръководството на
dēzl включва повече информация
за възможностите на уреда при
ползване в камиони.
1. Отворете myDashboard (стр. 5).
2. Кликнете Manuals.
3. Кликнете Download до
желаното ръководство.
4. Кликнете за да запишете
файла на Вашия компютър.
6
Преди да работите в режим камион
или кемпер, Вие трябва да въведете
профил на камиона / кемпера.
Режим Камион е избран при
Вашето първо включване на уреда.
Вие може да изберете Switch Mode
за да въведете профил на кемпер.
dēzl 560 Бързо ръководство
1. Когато се появи екран с
предупреждения, натиснете
Agree.
2. Натиснете Yes за да въведете
профил на камион.
3. Следвайте екранните
инструкции.
1. Натиснете Power бутона и
задръжте 8 сек. и пуснете.
Уредът се изключва.
2. Чакайте 1 сек.
3. Ако уредът е на батерия,
натиснете и пуснете Power
бутона.
Преглед на уреда
Главно меню
➊
➊
➋
➌
➋
Power бутон
➋ microSD™ слот
➊
Ресет на уреда
Вие може да ресетвате уреда, ако
спре да функционира.
dēzl 560 Бързо ръководство
➍ ➎ ➏ ➐ ➑
• Натиснете ➊ за избор на
транспортен режим.
• Натиснете ➋ за избор на
дестинация.
• Натиснете ➌ за да видите
картата.
7
• Натиснете ➍ за спиране на
маршрут.
• Натиснете ➎ за да обходите.
• Натиснете ➏ за да се обадите
по телефона, когато сте сдвоили
навигатора със съвместим
телефон.
На www.garmin.com/bluetooth
ще намерите информация.
• Натиснете ➐ за сила на звука.
• Натиснете ➑ за менюто на
настройките.
2. Изберете категория.
3. При нужда изберете
подкатегория.
4. Изберете дестинация.
5. Натиснете Go!.
Exit сервизи
Може да намерите гориво, храна,
хотели, места за отдих, ремонт,
кантари и др. при наближаващия
изход от магистрала. Уредът
показва наличните сервизи на база
режима на ползване.
Намиране на интересни БЕЛЕЖКА: Exit сервизи няма да
видите в пешеходен режим.
обекти за камион
Детайлните карти в уреда Ви
съдържат интересни обекти за
водачи на камиони, като места за
почивка, кантари и др.
1. В главно меню натиснете
Where To? > Points of Interest >
Trucking.
8
1. Докато навигирате, в главно
меню натиснете Where To? >
Exit Services.
2. Изберете опция.
dēzl 560 Бързо ръководство
Следване на маршрут
бележка
Иконката с ограничение на скорост
не сменя пътните знаци. Garmin не
носи отговорност за получени от
Вас глоби.
➊
➋
➌
➎
➍
➐
➑
➏
➒
➓
Маршрутът Ви е лилава линия
на картата. Ако излезете от него,
уредът преизчислява маршрут. При
движение по главен път виждате на
екрана иконка за скоростта.
При движение в режим камион/
кемпер може да чуете тон и видите
, което значи, че не е известно
дали може да се движите с камион
dēzl 560 Бързо ръководство
по този път. Винаги следете
пътните знаци.
• Натиснете ➊ за да видите
следващия завой.
Индикаторът показва и коя
лента да държите.
• Натиснете ➋ за списък завои.
• Натиснете ➌ за смяна на мащаб.
• Натиснете ➍ за да видите
предупреждението (стр. 6).
• Натиснете ➎ за да видите
информация за мястото Ви.
• Натиснете и плъзнете ➏ за да
видите друга зона от картата.
• Натиснете ➐ за връщане в
главно меню.
• Натиснете и задръжте ➐ в кой
да е екран за връщане в главно
меню.
• Натиснете ➑ за да изобразите
друго поле с данни.
9
При приемане на видео сигнал
• Натиснете ➒ за да видите
ще видите образа.
информация за пътуването.
• Натиснете ➓ за да смените
ограничението на скоростта, ако За трафика
иконката е неточна.
 ВНИМАНИЕ
Иконката показва ограничение
Ако решите да преизчислите
за камиони.
маршрут при навигация в режим
Камион, новият маршрут може
Ползване на камера
да съдържа пътища, които не са
проверени за достъп на камиони.
Ако сте монтирали камера
Вие трябва да оцените и се
в камиона, може да видите
изображението на екрана на уреда. съобразите с пътните знаци и
правила на място.
Свържете камерата с video-in
жака ➊ на гнездото.
бележка
➊
Garmin не носи отговорност
за прецизността на Трафик
информацията. Трафик
информация няма във всички
региони.
Уредът Ви получава FM TMC
информация. FM TMC абонаментът
се актовира автоматично и не
10
dēzl 560 Бързо ръководство
се плаща нищо допълнително.
FM TMC трафик приемникът е
интегриран в кабела за захранване
от камион и е в кутията.
За информация за покритите зони
вижте на www.garmin.com/traffic.
Сдвояване с телефон
Преди сдвояване телефона и
уреда трябва да са включени и на
разстояние до 10m едно от друго.
1. В главно меню на dēzl,
натиснете Tools > Settings
> Bluetooth > Bluetooth >
Enabled > Save.
2. Позволете Bluetooth® на
телефона.
3. Позволете Find Me/Discoverable/
Visible режим на телефона.
БЕЛЕЖКА: Това трябва да е в
меню с име Settings, Bluetooth,
Connections, или Hands-free.
dēzl 560 Бързо ръководство
4. На dēzl, натиснете Add Phone >
OK.
5. Изберете телефона от списъка.
6. Натиснете OK.
Покана за сдвояване ще се яви
на екрана на телефона.
7. На телефона приемете
сдвояването.
8. При нужда въведете Bluetooth
PIN (1234) на телефона.
Повече информация
• Посетете www.garmin.com
/ontheroad.
• Посетете http://buy.garmin.com
за аксесоари.
• Натиснете Tools > Help.
Свързване с Garmin
Product Support
• В USA, идете на www.garmin
.com/support, или позвънете на
11
Garmin USA на (800) 800.1020.
• В UK, позвънете на Garmin
(Europe) Ltd. на 0808 2380000.
• В Европа, посетете www.garmin
.com/support и кликнете Contact
Support за поддръжка във
Вашата държава, или позвънете
на Garmin (Europe) Ltd. на +44
(0) 870.8501241.
Garmin® и логото на Garmin са търговски
марки на Garmin Ltd. или филиалите му,
регистрирани в USA и други държави.
cityXplorer™, dēzl™, myTrends™, и nüMaps
Guarantee™ са търговски марки на Garmin
Ltd. или клоновете му. Те не могат да бъдат
ползвани без изричното съгласие на Garmin.
Bluetooth® думата и логото са собственост на
Bluetooth SIG, Inc., ползването им отGarmin е
под лиценз. Mac® е търговска марка на Apple
Computer, Inc., регистрирана в U.S. и други
държави. microSD™ е търговска марка на SD3C, LLC. Windows® е регистрирана търговска
марка на Microsoft Corporation в USА и други
държави.
© 2010-2011 Garmin Ltd. и
филиалите му
Тази българска версия на английското
ръководство на dēzl 560 (Garmin номер 19001280-01, ревизия B) е направена за Ваше
удобство. При нужда се консултирайте с найновата версия на английското ръководство за
ползване на dēzl 560.
GARMIN НЕ Е ОТГОВОРЕН ЗА
ПРЕЦИЗНОСТТА НА ТОВА БЪЛГАРСКО
РЪКОВОСТВО И БИ ОТКАЗАЛ
НА ПРЕТЕНЦИИ НА ТАЗИ
ОСНОВА.
Април 2011
190-01280-15 A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising