Garmin | dezl 760LMT | User guide | Garmin dezl 760LMT Podręcznik użytkownika

Garmin dezl 760LMT  Podręcznik użytkownika
dēzl™ 760
Podręcznik użytkownika
Czerwiec 2015
Wydrukowano na Tajwanie
190-01511-40_0B
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
BaseCamp™, dēzl™, ecoRoute™, HomePort™, myGarmin™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ oraz trafficTrends™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd.
lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. microSD™ jest znakiem
towarowym firmy SD-3C. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Mac
jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. TruckDown jest znakiem towarowym firmy TruckDown Info International, Inc.
®
®
®
®
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................... 1
Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu .......... 1
Informacje o sekcji Mój Pulpit ..................................................... 1
Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit ........................................... 1
Rejestrowanie urządzenia ...................................................... 1
Aktualizowanie oprogramowania ........................................... 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................. 1
Subskrypcje bezterminowe ......................................................... 1
Aktywacja bezterminowej subskrypcji map ............................ 1
Wprowadzanie profilu ciężarówki lub kampera .......................... 1
Wyłączanie urządzenia ............................................................... 2
Resetowanie urządzenia ........................................................ 2
Informacje o trybie uśpienia ........................................................ 2
Włączanie trybu uśpienia ....................................................... 2
Wyłączanie trybu uśpienia ..................................................... 2
Regulowanie jasności ekranu ..................................................... 2
Regulowanie głośności ............................................................... 2
Informacje o funkcji automatycznej głośności ............................ 2
Włączanie funkcji automatycznej głośności ........................... 2
Ikony na pasku stanu .................................................................. 2
Odbiór sygnałów GPS ............................................................ 2
Środki transportu .................................................................... 2
Informacje o baterii ................................................................ 2
Ustawianie czasu ................................................................... 2
Korzystanie z kamery cofania ..................................................... 2
Wyłączanie dodatkowej kamery ............................................. 3
Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie .............. 3
Korzystanie z klawiatury ekranowej ............................................ 3
Informacje o skrótach ................................................................. 3
Dodawanie ikony skrótu ......................................................... 3
Usuwanie skrótu .................................................................... 3
Wyszukiwanie pozycji.................................................... 3
Informacje o pozycjach ............................................................... 3
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii ........................................ 3
Wyszukiwanie punktów szczególnych dla ciężarówek .......... 3
Wyszukiwanie punktów szczególnych TruckDown ................ 4
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania ........ 4
Zmiana przeszukiwanego obszaru ........................................ 4
Zgłaszanie zamkniętego lub brakującego miejsca ................ 4
Ocenianie punktu szczególnego ............................................ 4
Informacje o narzędziach wyszukiwania ..................................... 4
Wyszukiwanie adresu ............................................................ 4
Wyszukiwanie skrzyżowania .................................................. 4
Wyszukiwanie miasta ............................................................. 4
Wyszukiwanie miejsca przy użyciu współrzędnych ............... 4
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy ............................... 4
Zapisywanie pozycji domowej .................................................... 5
Jazda do domu ...................................................................... 5
Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej ............ 5
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celów podróży ................. 5
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji .................... 5
Wyszukiwanie parkingów ............................................................ 5
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania ...................... 5
Ustawianie symulowanej pozycji ................................................ 5
Zapisywanie pozycji .................................................................... 5
Zapisywanie pozycji ............................................................... 5
Zapisywanie aktualnej pozycji ................................................ 5
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji ....................... 5
Edycja zapisanych pozycji ..................................................... 5
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji ........................ 5
Udostępnianie zapisanych pozycji ......................................... 5
Wysyłanie pozycji do urządzenia ........................................... 6
Usuwanie zapisanych pozycji ................................................ 6
Spis treści
Nawigacja........................................................................ 6
Rozpoczynanie podróży trasą .................................................... 6
Zmiana trybu obliczania trasy ................................................ 6
Wyświetlanie podglądu kilku tras ........................................... 6
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji ....................... 6
Trasa na mapie ........................................................................... 6
Korzystanie z mapy do nawigacji ........................................... 6
Dodawanie punktu do trasy ................................................... 6
Korzystanie z objazdu ............................................................ 7
Zatrzymywanie trasy .............................................................. 7
Informacje o opcji Zjazdy z usługami .......................................... 7
Wyszukiwanie zjazdów z usługami ........................................ 7
Podróżowanie do zjazdu ........................................................ 7
Unikanie określonych cech dróg ................................................. 7
Informacje o własnych unikanych elementach ........................... 7
Unikanie obszaru ................................................................... 7
Unikanie drogi ........................................................................ 7
Wyłączanie własnego unikanego elementu ........................... 7
Usuwanie własnych unikanych elementów ............................ 7
Włączanie opcji Zaawansowane objazdy ................................... 7
Korzystanie z objazdu omijającego określone obszary ......... 7
Nawigowanie poza drogami ........................................................ 7
Strony mapy.................................................................... 7
Dostosowywanie mapy ............................................................... 7
Dostosowywanie warstw mapy .............................................. 7
Wyświetlanie dziennika podróży ............................................ 7
Zmiana pola danych mapy ..................................................... 8
Dostosowywanie przycisków mapy ........................................ 8
Zmiana pulpitu mapy .............................................................. 8
Zmiana perspektywy mapy .................................................... 8
Wyświetlanie aktywności dla trasy .............................................. 8
Wyświetlanie listy zwrotów ..................................................... 8
Wyświetlanie następnego zwrotu ........................................... 8
Wyświetlanie skrzyżowań ...................................................... 8
Wyświetlanie alertów o utrudnieniach drogowych ................. 8
Wyświetlanie informacji o podróży ......................................... 8
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji ................................ 8
Wyszukiwanie usług w pobliżu ............................................... 9
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji .................................................................................... 9
Polecenia głosowe......................................................... 9
Ustawianie frazy aktywacji .......................................................... 9
Włączenie funkcji poleceń głosowych ........................................ 9
Polecenia głosowe — porady ..................................................... 9
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą poleceń
głosowych ................................................................................... 9
Wyciszanie instrukcji ................................................................... 9
Wyłączanie funkcji poleceń głosowych ....................................... 9
Rozmowy przez zestaw głośnomówiący...................... 9
Informacje o rozmowach przez zestaw głośnomówiący ............. 9
Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth .............. 10
Parowanie telefonu ................................................................... 10
Rozłączanie połączenia z telefonem ................................... 10
Po sparowaniu urządzeń — porady ..................................... 10
Nawiązywanie połączenia ......................................................... 10
Wybieranie numeru .............................................................. 10
Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu
telefonów .............................................................................. 10
Wykonywanie połączenia z pozycją ..................................... 10
Odbieranie połączenia .............................................................. 10
Korzystanie z historii połączeń ................................................. 10
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy ..................................... 10
Zapisywanie domowego numeru telefonu ................................ 10
Dzwonienie do domu ........................................................... 10
Korzystanie z aplikacji ................................................. 10
i
Korzystanie z Pomocy .............................................................. 10
Wyszukiwanie tematów pomocy .......................................... 10
Informacje o aplikacji Smartphone Link .................................... 10
Pobieranie aplikacji Smartphone Link .................................. 11
Łączenie z aplikacją Smartphone Link ................................ 11
Wysyłanie pozycji z telefonu do urządzenia ........................ 11
Wyłączanie połączeń po połączeniu z aplikacją Smartphone
Link ...................................................................................... 11
Informacje o usługach Garmin Live .......................................... 11
Subskrypcja usług Garmin Live ........................................... 11
Informacje o ecoRoute .............................................................. 11
Urządzenie ecoRoute HD .................................................... 11
Konfigurowanie pojazdu ...................................................... 11
Zmiana ceny paliwa ............................................................. 11
Kalibracja zużycia paliwa ..................................................... 11
Informacje o narzędziu ecoChallenge ................................. 11
Wyświetlanie informacji o zużyciu paliwa ............................ 12
Raporty o przebiegu ............................................................. 12
Zerowanie danych ecoRoute ............................................... 12
Wyświetlanie wiadomości myGarmin ....................................... 12
Wyświetlanie prognozy pogody ................................................ 12
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta .................... 12
Wyświetlanie radaru pogodowego ....................................... 12
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych .................................. 12
Sprawdzanie warunków drogowych .................................... 12
Planowanie podróży ................................................................. 12
Tworzenie harmonogramu podróży ..................................... 12
Zmiana środków transportu podczas podróży ..................... 13
Podróż wg zapisanego planu podróży ................................. 13
Edytowanie zapisanej podróży ............................................ 13
Przeglądanie zdjęć ................................................................... 13
Wyświetlanie pokazu slajdów .............................................. 13
Usuwanie zdjęć .................................................................... 13
Wyświetlanie poprzednich tras i celów ..................................... 13
Korzystanie z funkcji czasu na świecie ..................................... 13
Wyświetlanie mapy świata ................................................... 13
Korzystanie z kalkulatora .......................................................... 13
Przeliczanie jednostek .............................................................. 13
Ustawianie kursów walut ...................................................... 13
Korzystanie z przewodnika językowego ................................... 13
Zakup przewodnika językowego .......................................... 13
Wybór języków w przewodniku językowym ......................... 13
Tłumaczenie słów i fraz ........................................................ 13
Korzystanie ze słownika dwujęzycznego ............................. 13
Informacje o utrudnieniach drogowych..................... 14
Odbieranie danych o ruchu drogowym ..................................... 14
Odbiornik komunikatów drogowych .......................................... 14
Informacje o ikonie utrudnień drogowych ............................ 14
Ustalanie pozycji odbiornika komunikatów drogowych ........ 14
Informacje o ruchu drogowym na trasie ................................... 14
Wyświetlanie informacji o ruchu drogowym na trasie .......... 14
Ręczne unikanie utrudnień na trasie ................................... 14
Wybieranie trasy alternatywnej ............................................ 14
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie ...................... 14
Informacje o ruchu drogowym na danym obszarze .................. 15
Wyszukiwanie opóźnień przez utrudnienia w ruchu ............ 15
Wyświetlanie wypadków drogowych na mapie .................... 15
Znaczenie danych o ruchu drogowym ...................................... 15
Informacje o kamerach drogowych ........................................... 15
Zapisywanie kamery drogowej ............................................. 15
Wyświetlanie obrazu kamery drogowej ................................ 15
Subskrypcje komunikatów drogowych ...................................... 15
Aktywacja subskrypcji .......................................................... 15
Wyłączanie funkcji utrudnień drogowych .................................. 15
Funkcje dla ciężarówek............................................... 15
Informacje o rejestrowaniu IFTA ............................................... 15
ii
Wprowadzanie danych dotyczących paliwa ........................ 15
Edytowanie dzienników zakupu paliwa ................................ 15
Wyświetlanie i eksportowanie podsumowania dla
jurysdykcji ............................................................................ 15
Edytowanie i eksportowanie raportów dotyczących
podróży ................................................................................ 16
Wyświetlanie wyeksportowanych podsumowań dla
jurysdykcji i raportów dotyczących podróży ......................... 16
Informacje dotyczące godzin pracy .......................................... 16
Rejestrowanie stanu pracy ................................................... 16
Informacje dotyczące kierowców ......................................... 16
Korzystanie z dzienników jazdy ........................................... 16
Dodawanie wysyłek ............................................................. 16
Eksportowanie dzienników jazdy ......................................... 17
Zarządzanie danymi..................................................... 17
Informacje o zarządzaniu danymi ............................................. 17
Typy plików ............................................................................... 17
Informacje o kartach pamięci .................................................... 17
Wkładanie karty pamięci ...................................................... 17
Podłączanie urządzenia do komputera .................................... 17
Przesyłanie danych z komputera .............................................. 17
Odłączanie kabla USB ......................................................... 17
Usuwanie plików ....................................................................... 17
Dostosowywanie urządzenia....................................... 18
Dodawanie profili ciężarówki i kampera .................................... 18
Aktywowanie profili ciężarówki i kampera ............................ 18
Edytowanie profili ciężarówki i kampera .............................. 18
Ustawienia mapy i pojazdu ....................................................... 18
Włączanie map .................................................................... 18
Ustawienia nawigacji ................................................................ 18
Preferencje trasy .................................................................. 18
Ustawienia wyświetlania ........................................................... 18
Ustawienia Bluetooth ................................................................ 18
Wyłączanie komunikacji Bluetooth ....................................... 18
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych ............................ 19
Informacje o subskrypcji komunikatów drogowych .............. 19
Funkcja trafficTrends ........................................................... 19
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek .................................. 19
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury ................................. 19
Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności .... 19
Ustawienia alertów punktów alarmowych ................................. 19
Przywracanie ustawień ............................................................. 19
Załącznik....................................................................... 19
Ikony ostrzegawcze .................................................................. 19
Ostrzeżenia o ograniczeniach .............................................. 19
Ostrzeżenia dotyczące warunków drogowych ..................... 19
Inne ostrzeżenia ................................................................... 20
Przewody zasilające ................................................................. 20
Ładowanie urządzenia ......................................................... 20
Informacje dotyczące bezpieczeństwa urządzenia .................. 20
Czyszczenie obudowy ......................................................... 20
Czyszczenie ekranu dotykowego ......................................... 20
Zapobieganie kradzieży ....................................................... 20
Wydłużenie czasu działania baterii ...................................... 20
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki ................................................................................ 20
Montaż na desce rozdzielczej ................................................... 20
Zdejmowanie urządzenia, podstawki i uchwytu ........................ 20
Zdejmowanie urządzenia z podstawki ................................. 20
Zdejmowanie podstawki z uchwytu ...................................... 21
Zdejmowanie uchwytu montażowego z przyssawką z szyby
przedniej .............................................................................. 21
Zakup dodatkowych map .......................................................... 21
Kamery monitorujące ................................................................ 21
Własne POI ............................................................................... 21
Spis treści
Instalacja programu POI Loader .......................................... 21
Korzystanie z plików pomocy programu POI Loader ........... 21
Wyszukiwanie dodatków ...................................................... 21
Zakup akcesoriów ..................................................................... 21
Rozwiązywanie problemów......................................... 21
Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej ........................ 21
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe ...................................... 21
Wskazania stanu wyczerpania baterii są niedokładne ............. 21
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako dysk
wymienny .................................................................................. 21
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie
przenośne ................................................................................. 21
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie
przenośne ani jako wolumin lub dysk wymienny ...................... 21
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem ................................... 21
Indeks............................................................................ 23
Spis treści
iii
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
1 Zamontuj urządzenie (Podłączanie urządzenia do układu
zasilającego pojazdu, strona 1).
2 Zarejestruj urządzenie (Rejestrowanie urządzenia,
strona 1).
3 Sprawdź dostępność aktualizacji:
• Aktualizacje oprogramowania (Aktualizowanie
oprogramowania, strona 1).
• Darmowa aktualizacja map (Aktualizowanie map,
strona 1).
Podłączanie urządzenia do układu
zasilającego pojazdu
OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby
uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur,
urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu
bateryjnym, należy naładować baterię.
1 Podłącz przewód zasilający À do portu USB w uchwycie.
2 Umieść uchwyt Á na ramieniu przyssawki Â, tak aby
zatrzasnął się na swoim miejscu.
3 Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej i przesuń dźwignię Ã
do tyłu, w kierunku szyby.
4 Włóż zacisk u góry uchwytu w otwór z tyły urządzenia.
5 Dociśnij dolną część uchwytu do urządzenia, tak aby
nastąpiło zatrzaśnięcie.
6 Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda
zapalniczki w samochodzie.
7 W razie konieczności podłącz antenę zewnętrzną do
odbiornika komunikatów drogowych i przymocuj ją do
przedniej szyby za pomocą przyssawek.
Informacje o sekcji Mój Pulpit
Mój Pulpit można użyć do zarejestrowania urządzenia,
sprawdzenia dostępności aktualizacji oprogramowania i map,
uzyskania dostępu do podręczników użytkownika, uzyskania
pomocy technicznej i wielu innych rzeczy.
Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit
1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do wolnego portu USB
w komputerze.
3 Odwiedź stronę www.garmin.com/dashboard.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Rejestrowanie urządzenia
1 Otwórz sekcję Mój Pulpit (Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit,
strona 1).
2 Kliknij Zarejestruj teraz.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Aktualizowanie oprogramowania
1 Otwórz sekcję Mój Pulpit (Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit,
strona 1).
2 W sekcji Aktualizacje oprogramowania kliknij Aktualizuj
teraz.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
nüMaps Guarantee™
Po zarejestrowaniu urządzenia na stronie http://my.garmin.com
w ciągu 90 dni od rozpoczęcia korzystania z funkcji nawigacji
satelitarnej urządzenie jest uprawnione do bezpłatnej
aktualizacji map. Zapoznaj się z warunkami na stronie
www.garmin.com/numaps.
Aktualizowanie map
1 Otwórz sekcję Mój Pulpit (Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit,
strona 1).
2 Zarejestruj urządzenie (Rejestrowanie urządzenia, strona 1).
3 Wybierz opcję:
• W sekcji Aktualizacje map kliknij Aktualizuj teraz.
• Jeśli bezpłatna aktualizacja mapy nie jest już dostępna,
kliknij Kup teraz.
Wykonaj
instrukcje wyświetlane na ekranie.
4
Subskrypcje bezterminowe
Do niektórych modeli dołączana jest subskrypcja na funkcje
aktywne bezterminowo. Więcej informacji można znaleźć na
stronie www.garmin.com/lmt.
LT: Do tego modelu dołączona jest bezterminowa subskrypcja
komunikatów drogowych oraz odbiornik komunikatów
drogowych.
LM: Do tego modelu dołączona jest subskrypcja nüMaps
Lifetime™, która umożliwia do czterech aktualizacji map
w roku, przez cały okres eksploatacji urządzenia. Zapoznaj
się z warunkami na stronie www.garmin.com/us/maps
/numaps_lifetime.
LMT: Do tego modelu dołączona jest subskrypcja usługi
nüMaps Lifetime, bezterminowa subskrypcja komunikatów
drogowych oraz odbiornik komunikatów drogowych.
Aktywacja bezterminowej subskrypcji map
1 Odwiedź stronę www.garmin.com/lifetimeupdater.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
UWAGA: Po zarejestrowaniu urządzenia możesz
otrzymywać powiadomienia e-mail, gdy zostanie
udostępniona aktualizacja map (Rejestrowanie urządzenia,
strona 1).
Wprowadzanie profilu ciężarówki lub
kampera
OSTRZEŻENIE
Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje
uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras
przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon
ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia,
których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. restrykcje
i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy
zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dopasować
jazdę do warunków.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Profil ciężarówki.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
1
2 Wybierz Ciężarówka lub Kamper.
3 Wybierz .
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Wyłączanie urządzenia
1 Przytrzymaj klawisz zasilania À.
Włączanie funkcji automatycznej głośności
Urządzenie może automatycznie zwiększać lub zmniejszać
poziom głośności w oparciu o poziom hałasu w otoczeniu.
Wybierz kolejno Głośność > > Automatyczna głośność.
Ikony na pasku stanu
Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony
na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia.
Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub
wyświetlić dodatkowe informacje.
Stan sygnału GPS.
Stan funkcji Bluetooth (pojawia się, jeśli funkcja Bluetooth
jest włączona).
®
Wskaźnik środka transportu.
Bieżący czas.
Stan naładowania baterii.
Odbiór sygnałów GPS
Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować.
Przytrzymaj klawisz zasilania przez 10 sekund.
W celu korzystania z funkcji nawigacji dostępnej w urządzeniu
konieczne jest odebranie sygnału z satelitów.
na pasku
stanu wskazuje moc sygnałów z satelitów (patrz Ikony na pasku
stanu, strona 2). Odebranie sygnału z satelitów może potrwać
kilka minut.
1 Włącz urządzenie.
2 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z dala od wysokich
budynków i drzew.
, aby wyświetlić
3 W razie potrzeby przytrzymaj
szczegółowe informacje dotyczące sygnałów z satelitów.
Informacje o trybie uśpienia
Wyświetlanie stanu sygnału GPS
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
UWAGA: Jeśli przytrzymasz klawisz zasilania przez czas
krótszy niż 5 sekund, urządzenie przełączy się w tryb
uśpienia (Informacje o trybie uśpienia, strona 2).
2 Wybierz Wył..
Resetowanie urządzenia
Tryb uśpienia umożliwia oszczędzanie energii baterii, gdy
urządzenie nie jest używane. W trybie uśpienia urządzenie
zużywa bardzo mało energii, a bateria po jednokrotnym
naładowaniu działa przez wiele tygodni.
Środki transportu
Tryb ciężarówki
Tryb kampera
Włączanie trybu uśpienia
Naciśnij klawisz Zasilanie.
Wyłączanie trybu uśpienia
Gdy urządzenie jest w trybie uśpienia, naciśnij klawisz
zasilania.
Regulowanie jasności ekranu
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność.
2 Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.
Regulowanie głośności
1 Wybierz Głośność.
2 Wybierz opcję:
• Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
• Wybierz , aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
• Wybierz kolejno > Mikser dźwięku i za pomocą
suwaków dostosuj głośność monitów systemu
nawigacyjnego, telefonu oraz multimediów.
Informacje o funkcji automatycznej
głośności
W przypadku urządzeń z możliwością prowadzenia rozmów
przez zestaw głośnomówiący, wybór funkcji automatycznej
głośności powoduje, że urządzenie dostosowuje głośność
dźwięku do poziomu hałasu w pojeździe (Rozmowy przez
zestaw głośnomówiący, strona 9).
Funkcja ścisza dźwięk, gdy poziom hałasu jest niski,
a pogłaśnia, gdy hałas stanie się większy.
2
przez 3 sekundy.
Tryb samochodu
Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych
zasadach, zależnie od wybranego środka transportu.
Wybór środka transportu
Wybierz
.
Informacje o baterii
Gdy urządzenie zostanie podłączone do zasilania, rozpocznie
się jego ładowanie.
na pasku stanu wskazuje stan naładowania wewnętrznej
baterii. Aby zwiększyć dokładność tych wskazań, całkowicie
rozładuj baterię, a następnie całkowicie ją naładuj. Nie odłączaj
urządzenia, aż do całkowitego naładowania.
Ustawianie czasu
UWAGA: Można wybrać opcję Automatycznie, aby
automatycznie ustawiać czas po włączeniu urządzenia.
.
1 Wybierz
2 Przewiń cyfry, aby ustawić godzinę.
Korzystanie z kamery cofania
OSTRZEŻENIE
Należy skupić wzrok na drodze a myśli na jeździe, także
korzystając z kamery cofania. W założeniu kamera cofania ma
służyć zwiększeniu bezpieczeństwa. Korzystanie z niej nie
zwalnia jednak kierowcy z obowiązku zachowania pełnej
koncentracji i rozwagi.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Jeśli w pojeździe zainstalowano kamerę cofania
z kompozytowym sygnałem wideo, jej podgląd może być
wyświetlany na ekranie urządzenia.
1 W razie potrzeby podłącz przewód kamery do wejścia wideo
typu jack À na uchwycie.
Usuwanie skrótu
1 Wybierz kolejno Dokąd? > > Usuń skrót(y).
2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.
Wyszukiwanie pozycji
2 Wybierz opcję:
• Jeśli kamera jest podłączona do świateł cofania, włącz
bieg wsteczny.
• Jeśli kamera jest podłączona do akumulatora pojazdu,
wybierz na ekranie
.
Obraz z kamery zostanie wyświetlony na ekranie urządzenia.
Informacje o pozycjach
Wyłączanie dodatkowej kamery
Gdy dodatkowa kamera jest włączona, wybierz
.
Korzystanie z przycisków znajdujących się
na ekranie
•
•
•
•
•
Urządzenie umożliwia wyszukiwanie pozycji na wiele sposobów.
• Według kategorii (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
strona 3).
• Blisko innej pozycji (Zmiana przeszukiwanego obszaru,
strona 4).
• Poprzez literowanie nazwy (Wyszukiwanie pozycji przy
użyciu paska wyszukiwania, strona 4).
• Według adresu (Wyszukiwanie adresu, strona 4).
• Przy użyciu ostatnio znalezionych pozycji (Wyszukiwanie
ostatnio znalezionych celów podróży, strona 5).
• Przy użyciu współrzędnych (Wyszukiwanie miejsca przy
użyciu współrzędnych, strona 4).
• Przy użyciu mapy (Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy,
strona 4).
• Przy użyciu zapisanych pozycji (Rozpoczynanie podróży do
zapisanej pozycji, strona 5).
Wybierz , aby powrócić do poprzedniego ekranu menu.
Przytrzymaj , aby szybko powrócić do menu głównego.
Wybierz lub , aby wyświetlić więcej opcji wyboru.
Przytrzymaj lub , aby przewijać szybciej.
Wybierz , aby wyświetlić menu opcji dla bieżącego ekranu.
Korzystanie z klawiatury ekranowej
Zapoznaj się z częścią „Ustawienia dotyczące języka
i klawiatury”, aby zmienić układ klawiatury (Ustawienia
dotyczące języka i klawiatury, strona 19).
• Wybierz znak na klawiaturze, aby wprowadzić literę lub cyfrę.
• Wybierz zakres liter, np. „A–I”, aby wybrać literę z tego
zakresu.
• Wybierz
, aby wprowadzić spację.
• Wybierz , aby usunąć wyszukiwaną frazę.
• Wybierz , aby usunąć znak.
• Wybierz , aby zmienić tryb języka klawiatury.
• Wybierz
, aby wprowadzić znaki specjalne, takie jak
znaki przestankowe.
• Wybierz , aby włączyć lub wyłączyć pisownię wielkimi
literami.
Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia zawierają
pozycje, takie jak restauracje, hotele czy autousługi. Za pomocą
kategorii wyszukiwania można w łatwy sposób znaleźć
okoliczne firmy i atrakcje.
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii
1 Wybierz Dokąd?.
2 Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4 Wybierz pozycję.
Wyszukiwanie w ramach kategorii
Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego
w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego
wyszukiwania z widocznymi trzema ostatnio wybranymi celami
podróży.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3 Wybierz kategorię.
4 W stosownych przypadkach wybierz cel podróży z listy
szybkiego wyszukiwania.
Informacje o skrótach
Dodawanie ikony skrótu
5 W razie potrzeby wybierz odpowiedni cel podróży.
Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skrót
może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia
wyszukiwania.
Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Dodaj skrót.
2 Wybierz element.
Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia zawierają punkty
szczególne dla samochodów ciężarowych, takie jak postoje dla
ciężarówek, parkingi przy autostradzie czy stacje ważenia.
Wybierz kolejno Dokąd? > Usługi ciężarowe.
Wyszukiwanie pozycji
Wyszukiwanie punktów szczególnych dla ciężarówek
3
Wyszukiwanie punktów szczególnych TruckDown
W katalogu TruckDown znajdują się firmy świadczące usługi dla
transportu ciężarowego, takie jak warsztaty i sprzedawcy opon.
Katalog TruckDown nie jest dostępny na wszystkich obszarach.
Dane w katalogu są okresowo aktualizowane.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz TruckDown.
3 Wybierz kategorię.
4 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
5 Wybierz cel podróży.
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania,
wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz Wpisz wyszukiwanie w pasku wyszukiwania.
3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane
hasła.
4 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np.
„kina”).
• Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej
część.
• Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz nazwę ulicy i numer
posesji.
• Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer
posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
• Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta
i województwa.
• Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość
geograficzną.
5 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz
żądane hasło.
• Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz .
6 W razie potrzeby wybierz pozycję.
Zmiana przeszukiwanego obszaru
1 W menu głównym wybierz Dokąd?.
2 Wybierz Wyszukiwanie w pobliżu.
3 Wybierz opcję.
Zgłaszanie zamkniętego lub brakującego miejsca
Jeśli w wynikach wyszukiwania znajduje się nieaktualne lub
nieprawidłowe miejsce, można zgłosić błąd firmie Garmin , co
spowoduje jej pomijanie w kolejnych wyszukiwaniach.
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania, strona 4).
2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3 Wybierz .
4 Wybierz kolejno > Edytuj.
5 Wybierz Zgłoś jako zamknięte lub Zgłoś jako brakujące.
Informacje te są przesyłane do firmy Garmin po połączeniu
urządzenia z serwisem myGarmin za pośrednictwem komputera
(Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit, strona 1).
®
Ocenianie punktu szczególnego
Możesz wystawić ocenę punktowi szczególnemu.
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
strona 3).
4
2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3 Wybierz .
4 Wybierz gwiazdki, aby ocenić punkt szczególny.
Ocena zostanie zaktualizowana w urządzeniu.
Informacje o narzędziach wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą klawiatury ekranowej,
a także podając adres lub współrzędne.
Wyszukiwanie adresu
UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od
map załadowanych do urządzenia.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Adres.
2 Wpisz numer budynku i wybierz Gotowe.
3 Wpisz nazwę ulicy i wybierz Następny.
4 W razie potrzeby wybierz Wyszukiwanie w pobliżu, aby
zmienić miasto, województwo lub region.
5 W razie potrzeby wybierz miasto, województwo lub region.
6 W razie potrzeby wybierz adres.
Wyszukiwanie skrzyżowania
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Skrzyżowania.
2 Wybierz opcję:
3
4
5
6
7
• Wybierz województwo lub region.
• Aby zmienić kraj, województwo lub region, wybierz
Województwo lub kraj i wpisz nazwę.
Podaj nazwę pierwszej ulicy i wybierz Następny.
W razie potrzeby wybierz ulicę.
Podaj nazwę drugiej ulicy i wybierz Następny.
W razie potrzeby wybierz ulicę.
W razie potrzeby wybierz skrzyżowanie.
Wyszukiwanie miasta
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Miasta.
2 Wybierz Wpisz wyszukiwanie.
3 Podaj nazwę miasta i wybierz .
4 Wybierz miasto.
Wyszukiwanie miejsca przy użyciu współrzędnych
Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości
i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas
korzystania z funkcji geocachingu.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Współrzędne.
2 W razie potrzeby wybierz kolejno > Format, wybierz
właściwy format współrzędnych dla używanego typu mapy
i wybierz Zapisz.
3 Wybierz szerokość geograficzną.
4 Podaj nową współrzędną i wybierz Gotowe.
5 Wybierz długość geograficzną.
6 Podaj nową współrzędną i wybierz Gotowe.
7 Wybierz Pokaż na mapie.
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy
Zanim będzie możliwe wyszukiwanie miejsc uwzględnionych
w danych mapy, takich jak restauracje, szpitale i stacje
benzynowe, konieczne jest włączenie warstwy mapy
z miejscami wzdłuż drogi (Dostosowywanie warstw mapy,
strona 7).
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić
przeszukiwany obszar.
3 W razie potrzeby wybierz opcję , a następnie wybierz ikonę
kategorii, aby wyświetlić tylko konkretną kategorię miejsc.
Wyszukiwanie pozycji
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji ( lub niebieskie
punkty).
4 Wybierz opcję:
• Wybierz znacznik pozycji.
• Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
W
razie potrzeby wybierz opis pozycji, aby wyświetlić
5
dodatkowe informacje.
Zapisywanie pozycji domowej
Miejsce, do którego użytkownik powraca najczęściej, można
ustawić jako pozycję domową.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > > Ustal pozycję domową.
2 Wybierz Podaj mój adres, Użyj aktualnej pozycji lub
Ostatnio znalezione.
Pozycja zostanie zapisana jako „Dom” w menu z zapisanymi
elementami.
Jazda do domu
Wybierz kolejno Dokąd? > Jedź do domu.
Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej
Możesz zmienić adres i numer telefonu miejsca wyświetlanego
w wynikach wyszukiwania.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisano > Dom.
2 Wybierz .
3 Wybierz kolejno > Edytuj.
4 Dokonaj zmian.
5 Wybierz Gotowe.
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celów
podróży
W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich 50 znalezionych
celów podróży.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie.
2 Wybierz pozycję.
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie >
> Wyczyść > Tak.
Wyszukiwanie parkingów
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Parking.
2 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania
Po wyjęciu włączonego urządzenia z uchwytu samochodowego
bieżąca pozycja jest zachowywana jako miejsce parkowania.
Wybierz kolejno Aplikacje > Ostatnie miejsce.
Ustawianie symulowanej pozycji
Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie
nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć systemu GPS,
aby ustawić symulowaną pozycję.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Symulacja
GPS.
2 W menu głównym wybierz Pokaż mapę.
3 Dotknij dwukrotnie mapy, aby wybrać obszar.
Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.
4 Wybierz opis pozycji.
5 Wybierz Ustal pozycję.
Zapisywanie pozycji
Wyszukiwanie pozycji
Zapisywanie pozycji
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
2
3
4
5
strona 3).
Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
Wybierz .
> Zapisz.
Wybierz kolejno
W razie potrzeby podaj nazwę i wybierz Gotowe.
Zapisywanie aktualnej pozycji
1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
2 Wybierz Zapisz.
3 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
4 Wybierz OK.
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisano.
2 W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz Wszystkie
zapisane miejsca.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Jedź!.
Edycja zapisanych pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisano.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz .
5 Wybierz kolejno > Edytuj.
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Nazwa.
• Wybierz Numer telefonu.
• Wybierz Kategorie, aby przypisać kategorie do zapisanej
pozycji.
• Wybierz Przypisz zdjęcie, aby zapisać zdjęcie, wiążąc je
z zapisaną pozycją (Przypisywanie kategorii do zapisanej
pozycji, strona 5).
• Wybierz Zmień symbol, aby zmienić symbol używany do
oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
7 Edytuj informacje.
8 Wybierz Gotowe.
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji
Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne
kategorie.
UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji
dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisano.
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz .
4 Wybierz kolejno > Edytuj > Kategorie.
5 Wprowadź jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od
siebie przecinkami.
6 W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
7 Wybierz Gotowe.
Udostępnianie zapisanych pozycji
Po zapisaniu pozycji firmy, która nie stanowi danych mapy,
można udostępnić pozycję firmie Garmin, aby mogła ona zostać
w przyszłości dodana do aktualizacji map oraz udostępniona
społeczności użytkowników urządzeń Garmin.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisano.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
5
4 Wybierz
5 Wybierz
Trasa na mapie
.
> Udostępnij miejsce.
Wysyłanie pozycji do urządzenia
Pozycje można wysłać do urządzenia z różnych źródeł
internetowych, w tym ze strony http://connect.garmin.com.
1 Podłącz urządzenie do komputera (Podłączanie urządzenia
do komputera, strona 17).
2 W razie potrzeby zainstaluj wtyczkę Garmin Communicator
Plugin.
UWAGA: Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/communicator.
3 W komputerze znajdź żądaną pozycję na obsługiwanej
stronie internetowej.
4 Na stronie internetowej wybierz Wyślij do GPS.
UWAGA: Na niektórych stronach internetowych może być
używany inny przycisk lub łącze.
5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Usuwanie zapisanych pozycji
UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisano.
2 Wybierz kolejno > Usuń zapisane miejsca.
3 Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają
zostać usunięte, a następnie wybierz Usuń.
Nawigacja
Rozpoczynanie podróży trasą
1
2
3
4
UWAGA
Wskazania funkcji ograniczeń prędkości mają charakter
wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku
przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach
drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych
okolicznościach. Firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne mandaty lub pozwy będące konsekwencją
nieprzestrzegania przepisów drogowych.
Trasa jest oznaczona karmazynową linią. Flaga w szachownicę
wskazuje cel.
Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych, strzałek na mapie
i wskazówek kierunkowych wyświetlanych przy górnej krawędzi
mapy. Gdy użytkownik zjedzie z pierwotnie wyznaczonej trasy,
urządzenie ponownie przelicza trasę i podaje nowe wskazówki.
Podczas jazdy po głównych drogach może zostać wyświetlona
ikona wskazująca ograniczenie prędkości obowiązujące na
danej drodze.
W trybie ciężarówki mogą być wyświetlane ograniczenia
prędkości dla ciężarówek w zależności od konfiguracji
ciężarówki i obowiązujących w danym województwie lub
regionie przepisów.
Podczas jazdy w trybie ciężarówki lub kampera może zabrzmieć
dźwięk i wyświetlić się , co informuje o braku informacji na
temat dostosowania używanej drogi do ruchu ciężarowego.
Zawsze należy przestrzegać znaków drogowych
i obowiązujących przepisów.
UWAGA: Ograniczenia prędkości dla ciężarówek nie są
dostępne dla wszystkich obszarów.
Wyszukaj pozycję (Informacje o pozycjach, strona 3).
Wybierz pozycję.
Wybierz Jedź!.
W razie potrzeby wybierz trasę.
Zmiana trybu obliczania trasy
Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na
drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na
danej trasie. Tryb obliczania trasy ma zastosowanie wyłącznie
w przypadku tras samochodowych.
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
• Wybierz Krótszy czas, aby obliczyć trasy, które mogą być
wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.
• Wybierz Najkrótsza, aby obliczyć trasy, które są krótsze,
ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.
• Wybierz Bezdroże, aby obliczać trasy od punktu do
punktu (bez względu na drogi).
Wyświetlanie podglądu kilku tras
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
2
3
4
5
strona 3).
Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
Wybierz Trasy.
Wybierz trasę.
Wybierz Jedź!.
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisano.
2 W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz Wszystkie
zapisane miejsca.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Jedź!.
6
Korzystanie z mapy do nawigacji
1 W menu głównym wybierz Pokaż mapę.
2 Jeśli elementy sterujące powiększaniem są ukryte, wybierz
mapę, aby je wyświetlić.
3 Wybierz mapę.
4 Wybierz opcję:
• Dotknij , aby wyświetlić alerty dla ciężarówek.
• Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz
lub .
• Aby obrócić widok mapy, wybierz .
• Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok
3D”, wybierz .
• Aby dodać lub usunąć warstwy mapy, wybierz
.
• Aby wyświetlać konkretne kategorie, nie podróżując trasą,
wybierz .
• Wybierz , aby wyśrodkować mapę na bieżącej pozycji.
• Aby wyświetlić skróty dla mapy i funkcji nawigacyjnych,
wybierz .
Dodawanie punktu do trasy
Dodanie postoju jest możliwe podczas podróży wyznaczoną
trasą.
1 Na mapie wybierz kolejno > Dokąd?.
2 Wyszukaj dodatkowy postój.
3 Wybierz postój z listy wyników wyszukiwania.
Nawigacja
4 Wybierz Jedź!.
5 Wybierz Dodaj do aktywnej trasy.
3 Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być
Korzystanie z objazdu
W trakcie podróży wyznaczoną trasą można stosować objazdy,
aby uniknąć przeszkód, takich jak prace drogowe.
Podczas podróży wybierz kolejno
> Objazd.
Zatrzymywanie trasy
Na mapie wybierz
.
Informacje o opcji Zjazdy z usługami
Podczas podróży wyznaczoną trasą można wyszukiwać firmy
i punkty usługowe w pobliżu zjazdów.
Usługi są wymienione na kartach według kategorii. Nie
wszystkie kategorie są dostępne dla wszystkich środków
transportu.
Paliwo
Postoje dla ciężarówek
Gastronomia
Zakwaterowanie
> Zjazdy z usługami >
.
Unikanie określonych cech dróg
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Unikane.
2 Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczanych
trasach, i wybierz Zapisz.
Informacje o własnych unikanych
elementach
Funkcja własnych unikanych elementów pozwala unikać
określonych obszarów i odcinków dróg. Własne unikane
elementy można w razie potrzeby włączyć lub wyłączyć.
Unikanie obszaru
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
6
unikane.
W razie potrzeby wybierz Dodaj unikany.
Wybierz Dodaj unikany obszar.
Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Następny.
Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Następny.
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
Wybierz Gotowe.
Unikanie drogi
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz Dodaj unikaną drogę.
Strony mapy
unikane.
2 Wybierz opcję:
• Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz
.
• Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz
unikany element i wybierz kolejno
> Usuń.
Korzystanie z objazdu omijającego określone obszary
Wyszukiwanie zjazdów z usługami
1 Na mapie wybierz kolejno > Zjazdy z usługami.
2 Wybierz zbliżający się zjazd za pomocą strzałek.
3 Wybierz kartę zjazdów z usługami.
4 Wybierz punkt szczególny.
5
Usuwanie własnych unikanych elementów
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Zaawansowane
objazdy.
Stacje ważenia
2
3
4
Wyłączanie własnego unikanego elementu
Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
Wybierz
unikany element.
2
3 Wybierz kolejno > Wyłącz.
Włączanie opcji Zaawansowane objazdy
Toalety
Podróżowanie do zjazdu
1 Na mapie wybierz kolejno
2 Wybierz Jedź!.
pomijany, a następnie wybierz Następny.
4 Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Następny.
5 Wybierz Gotowe.
Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie
lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest
pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych
dróg czy złych warunków drogowych.
1 Wybierz miejsce docelowe i wybierz Jedź! (Wyszukiwanie
pozycji przy użyciu paska wyszukiwania, strona 4).
2 Na mapie wybierz kolejno > Objazd.
3 Wybierz Następne 0,5 mili na trasie, Następne 2 mile na
trasie, Następne 5 mil na trasie lub Objazd wg dróg na
trasie.
4 W razie potrzeby wybierz drogę, dla której ma zostać
zastosowany objazd.
Nawigowanie poza drogami
Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz
skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2 Wybierz kolejno Tryb obliczania > Bezdroże > Zapisz.
Następna trasa zostanie obliczona jako linia prosta
prowadząca do pozycji.
Strony mapy
Dostosowywanie mapy
Dostosowywanie warstw mapy
Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie
jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.
1 Na mapie wybierz .
2 Wybierz Warstwy mapy.
3 Wybierz, które warstwy mają być wyświetlane na mapie,
i wybierz Zapisz.
Wyświetlanie dziennika podróży
Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis
przebytej trasy.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
7
2 Zaznacz pole Dziennik podróży.
Zmiana pola danych mapy
1 Wybierz pole danych znajdujące się w lewym dolnym rogu
mapy.
2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.
3 Wybierz Zapisz.
Dostosowywanie przycisków mapy
Prawa strona mapy głównej może pomieścić maksymalnie dwie
ikony.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Przyciski
mapy.
2 Wybierz ikonę, a następnie wybierz OK.
3 Wybierz .
4 Wybierz inną ikonę.
Usuwanie przycisków z mapy
Można usunąć wszystkie przyciski znajdujące się po prawej
stronie mapy.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Przyciski
mapy.
2 Wybierz ikonę, a następnie wybierz OK.
3 Wybierz Zapisz.
Zmiana pulpitu mapy
Pulpit wyświetla informacje o podróży u dołu mapy. Możesz
wybierać spośród różnych pulpitów i zmieniać style i układ
wyświetlanych informacji.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Pulpity.
2 Wybierz żądany pulpit za pomocą strzałek.
3 Wybierz Zapisz.
Zmiana perspektywy mapy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Widok mapy
- samochód.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Kierunek u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
• Wybierz Północ u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
• Wybierz 3D, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.
Wyświetlanie całej trasy na mapie
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz pasek nawigacji
u góry mapy.
Wybierz
kolejno
2
> Mapa.
Wyświetlanie następnego zwrotu
Podczas gdy użytkownik podróżuje wyznaczoną trasą
samochodową, w lewym górnym rogu mapy wyświetlany jest
podgląd następnego zwrotu, zmiany pasów lub innego
manewru.
Ten podgląd pokazuje dystans do następnego zwrotu lub
manewru oraz pas, którym należy jechać, jeśli dane te są
dostępne.
Na mapie wybierz
, aby wyświetlić następny zwrot.
2.2
k
m
Aktywny asystent pasa ruchu
Podczas podróży wyznaczoną trasą, w miarę zbliżania się do
zakrętu, obok mapy zostanie wyświetlona szczegółowa
symulacja drogi. Prawidłowy pas do skrętu zostanie oznaczony
karmazynową linią.
Wyświetlanie skrzyżowań
Podczas podróży wyznaczoną trasą można wyświetlać podgląd
skrzyżowań na głównych drogach. Gdy zbliżasz się do
skrzyżowania na trasie, na krótki czas zostaje wyświetlony jego
obraz (jeśli jest dostępny).
Na mapie wybierz
, aby wyświetlić skrzyżowanie, jeśli jest
dostępny jego podgląd.
2.2
k
m
Wyświetlanie alertów o utrudnieniach drogowych
Podczas podróży wyznaczoną trasą, na pasku nawigacji może
zostać wyświetlony alert o utrudnieniach drogowych.
Wybierz alert, aby wyświetlić więcej informacji.
Wyświetlanie informacji o podróży
Strona informacji o podróży wyświetla bieżącą prędkość
i umożliwia dostęp do statystyk podróży.
UWAGA: Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy
pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie
mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.
> Komputer podróży.
Na mapie wybierz kolejno
Wyświetlanie aktywności dla trasy
Wyświetlanie listy zwrotów
W trakcie podróży wyznaczoną trasą można wyświetlić listę
wszystkich zwrotów i manewrów na trasie oraz odległości
pomiędzy kolejnymi zwrotami.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz pasek tekstowy
u góry mapy.
2 Wybierz zwrot.
Zostaną wyświetlone szczegóły zwrotu. Jeśli są dostępne,
zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na głównych
drogach.
8
Resetowanie informacji o podróży
1 Na mapie wybierz kolejno > Komputer podróży.
2 Wybierz kolejno > Resetuj pola.
3 Wybierz opcję:
• Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz opcję Wybierz
wszystko, aby wyzerować dane we wszystkich polach na
pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
• Wybierz Zeruj dane podróży, aby wyzerować informacje
wyświetlane w komputerze podróży.
• Wybierz Zeruj maksymalną prędkość, aby wyzerować
prędkość maksymalną.
• Wybierz Zeruj podróż B, aby wyzerować licznik.
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji
Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje
o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi
Strony mapy
konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej
pozycji.
Na mapie wybierz kolejno
> Gdzie jestem?.
1 Wymów frazę aktywacji (Ustawianie frazy aktywacji,
strona 9).
2 Wymów Find Place.
Wyszukiwanie usług w pobliżu
Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie służb w pobliżu,
np. szpitali i posterunków policji.
1 Na mapie wybierz kolejno > Gdzie jestem?.
2 Wybierz kategorię.
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji
Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do
Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć
listę wskazówek nawigacyjnych.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz > Wskazówki do mnie.
3 Posłuchaj komunikatu głosowego i wymów nazwę pozycji.
Zostanie wyświetlona lista pozycji.
Polecenia głosowe
UWAGA: Funkcja poleceń głosowych nie jest dostępna dla
wszystkich języków i regionów oraz może nie być dostępna we
wszystkich modelach.
UWAGA: Nawigacja sterowana głosem może nie działać
prawidłowo w hałaśliwym otoczeniu.
Funkcja poleceń głosowych umożliwia obsługę urządzenia
poprzez wypowiadanie słów i poleceń. Menu funkcji poleceń
głosowych dostarcza komunikaty głosowe oraz listę dostępnych
poleceń.
4 Wymów numer linii.
Ustawianie frazy aktywacji
Fraza aktywacji jest pojedynczym wyrazem lub frazą, której
wymówienie powoduje uaktywnienie funkcji poleceń głosowych.
Domyślną frazą aktywacji jest Polecenia głosowe.
PORADA: Można zmniejszyć ryzyko przypadkowego
wymówienia frazy aktywacji, ustawiając silną frazę aktywacji.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Polecenia głosowe >
Customize Phrase.
2 Podaj nową frazę aktywacji.
Podczas podawania frazy aktywacji urządzenie wskaże jej
siłę.
3 Wybierz Gotowe.
Włączenie funkcji poleceń głosowych
Wymów frazę aktywacji.
Zostanie wyświetlone menu funkcji poleceń głosowych.
Polecenia głosowe — porady
• Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
• Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy lub
radio, aby poprawić dokładność działania funkcji
rozpoznawania głosu.
• Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na ekranie.
• Reaguj na komunikaty głosowe z urządzenia stosownie do
sytuacji.
• Wybierz dłuższą frazę aktywacji, aby ograniczyć szanse
przypadkowych uruchomień funkcji poleceń głosowych.
• Poczekaj, aż usłyszysz dwa dźwięki potwierdzające
włączenie i wyłączenie poleceń głosowych.
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą
poleceń głosowych
Można wymawiać nazwy popularnych i znanych pozycji.
Polecenia głosowe
5 Wymów Navigate.
Wyciszanie instrukcji
Komunikaty głosowe funkcji poleceń głosowych można wyłączyć
bez konieczności wyciszania wszystkich dźwięków
w urządzeniu.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Polecenia głosowe > .
2 Wybierz kolejno Mute Instructions > Włączone.
Wyłączanie funkcji poleceń głosowych
Wyłączenie funkcji poleceń głosowych uchroni przed
przypadkowym włączaniem trybu poleceń głosowych w trakcie
rozmowy.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Polecenia głosowe > .
2 Wybierz kolejno Polecenia głosowe > Wyłączone.
Rozmowy przez zestaw
głośnomówiący
Informacje o rozmowach przez zestaw
głośnomówiący
Niektóre modele urządzenia umożliwiają rozmowę przez zestaw
głośnomówiący. Dzięki bezprzewodowej technologii Bluetooth
urządzenie może łączyć się z telefonem komórkowym i pełnić
funkcję zestawu głośnomówiącego. Aby ustalić, czy telefon
komórkowy z technologią Bluetooth jest zgodny z urządzeniem,
odwiedź stronę www.garmin.com/bluetooth.
Telefon może nie obsługiwać funkcji głośnomówiących
zapewnianych przez urządzenie.
9
Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz Bluetooth.
Odbieranie połączenia
Parowanie telefonu
Korzystanie z historii połączeń
Aby korzystać z funkcji rozmów przez zestaw głośnomówiący,
należy sparować urządzenie ze zgodnym telefonem
komórkowym.
1 Umieść telefon w odległości do 10 m (33 stóp) od urządzenia
Bluetooth.
2 W urządzeniu włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth > Dodaj
telefon.
• Jeśli został już sparowany inny telefon, wybierz kolejno
Ustawienia > Bluetooth > Telefon > .
4 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.
5 W urządzeniu wybierz OK.
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących
się w zasięgu.
6 Wybierz z listy swój telefon i wybierz OK.
7 W razie potrzeby potwierdź, że urządzenie może się
połączyć.
8 W razie potrzeby w telefonie wpisz numer PIN urządzenia dla
połączeń Bluetooth.
Rozłączanie połączenia z telefonem
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz kolejno Telefon > Brak > Zapisz.
Telefon zostanie rozłączony z urządzeniem, ale pozostanie
z nim sparowany.
Po sparowaniu urządzeń — porady
• Po wstępnym „sparowaniu” oba urządzenia mogą łączyć się
automatycznie za każdym razem, gdy zostaną włączone.
• Po nawiązaniu połączenia między telefonem a urządzeniem
można odbierać komunikaty głosowe.
• Po włączeniu urządzenie będzie próbowało nawiązać
połączenie z ostatnim telefonem, z którym było połączone.
• Może być konieczne ustawienie telefonu, aby automatycznie
łączył się z urządzeniem, gdy jest ono włączone.
Nawiązywanie połączenia
Wybieranie numeru
1 Wybierz kolejno Telefon > Wybierz.
2 Wpisz liczbę.
3 Wybierz Wybierz.
Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu
telefonów
Spis telefonów jest pobierany z telefonu do urządzenia przy
każdym połączeniu urządzenia z telefonem. Spis telefonów
może być dostępny dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony
nie obsługują tej funkcji.
1 Wybierz kolejno Telefon > Spis telefonów.
2 Wybierz kontakt.
3 Wybierz Połącz.
Wykonywanie połączenia z pozycją
1 Wybierz kolejno Telefon > Przeglądaj kategorie.
2 Wybierz punkt szczególny (Informacje o pozycjach, strona 3).
3 Wybierz Połącz.
10
Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję Odbierz lub
Ignoruj.
Historia połączeń jest pobierana z telefonu do urządzenia przy
każdym jego połączeniu z telefonem. Historia połączeń może
być dostępna dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie
obsługują tej funkcji.
1 Wybierz kolejno Telefon > Historia połączeń.
2 Wybierz kategorię.
Pojawi się lista połączeń, w której ostatnio wykonane
połączenia będą wyświetlane u góry.
3 Wybierz połączenie.
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy
1 W trakcie rozmowy wybierz na mapie
2 Wybierz opcję.
.
• Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz Zestaw
słuchawkowy.
PORADA: Korzystaj z tej funkcji, gdy chcesz wyłączyć
urządzenie i kontynuować połączenie lub gdy
potrzebujesz prywatności.
PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać
z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.
• Aby wyciszyć mikrofon, wybierz Wycisz.
• Aby się rozłączyć, wybierz Zakończ.
Zapisywanie domowego numeru telefonu
PORADA: Po zapisaniu domowego numeru telefonu można go
zmienić, edytując „Dom” na liście zapisanych lokalizacji (Edycja
zapisanych pozycji, strona 5).
Wybierz kolejno Telefon >
> Ustaw numer domowy,
podaj numer domowy i wybierz Gotowe.
Dzwonienie do domu
Zanim będzie można dzwonić do domu, trzeba podać domowy
numer telefonu.
Wybierz kolejno Zapisano > Dom >
> Połącz.
Korzystanie z aplikacji
Korzystanie z Pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc, aby wyświetlić
informacje na temat korzystania z urządzenia.
Wyszukiwanie tematów pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc >
.
Informacje o aplikacji Smartphone Link
Smartphone Link to aplikacja dla telefonu, która umożliwia
urządzeniu pobieranie na bieżąco danych za pośrednictwem
połączenia danych telefonu. Urządzenie przesyła dane
z aplikacji Smartphone Link przy użyciu bezprzewodowej
technologii Bluetooth.
Połączenie z aplikacją Smartphone Link zapewnia dostęp do
usług Garmin Live. Usługi Garmin Live zapewniają bezpłatne
oraz wymagające subskrypcji pakiety umożliwiające
wyświetlanie w urządzeniu aktualnych danych, takich jak
informacje o ruchu drogowym, pogodzie i cenach paliw.
Zapisane oraz ostatnio znalezione pozycje synchronizowane są
z telefonem za każdym razem, gdy urządzenie łączy się
z aplikacją Smartphone Link.
Korzystanie z aplikacji
Pobieranie aplikacji Smartphone Link
Subskrypcja usług Garmin Live
Aplikacja Smartphone Link obsługuje telefony z systemem
operacyjnym Android™ w wersji 2.1 lub nowszej.
Pobierz aplikację Smartphone Link do obsługiwanego telefonu
ze sklepu z aplikacjami. Więcej informacji o pobieraniu
i instalowaniu aplikacji znajduje się w podręczniku użytkownika
telefonu.
Aby zasubskrybować usługi Garmin Live, należy zainstalować
w telefonie aplikację Smartphone Link.
1 Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie (Łączenie
z aplikacją Smartphone Link, strona 11).
2 Wybierz Usługi Garmin Live.
Zostanie wyświetlona lista usług i kosztów subskrypcji.
3 Wybierz usługę.
4 Wybierz cenę.
5 Wybierz Subskrybuj.
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Łączenie z aplikacją Smartphone Link
Przed połączeniem ze Smartphone Link trzeba pobrać
i zainstalować aplikację Smartphone Link w telefonie.
1 Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie.
2 W urządzeniu wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth
i zaznacz pole Bluetooth.
3 W telefonie wybierz Ustawienia Bluetooth.
4 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth
i wyszukaj urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika telefonu.
5 W telefonie wybierz urządzenie z listy urządzeń znajdujących
się w zasięgu.
6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie
oraz w urządzeniu, aby potwierdzić żądanie parowania.
zostanie wyświetlone na pasku stanu w urządzeniu, gdy
aplikacja Smartphone Link jest połączona.
Wysyłanie pozycji z telefonu do urządzenia
Aplikacja Smartphone Link jest zarejestrowana jako aplikacja
nawigacyjna w telefonie.
1 W telefonie wybierz przycisk, aby rozpocząć nawigowanie do
pozycji (więcej informacji znajduje się w podręczniku
użytkownika telefonu).
2 W menu aplikacji wybierz Smartphone Link.
Po ponownym połączeniu urządzenia z telefonem pozycja
zostanie przesłana do ostatnio znalezionych elementów
w urządzeniu.
Wyłączanie połączeń po połączeniu z aplikacją
Smartphone Link
Po podłączeniu urządzenia do telefonu i rozpoczęciu odbierania
usług Live firmy Garmin można wyłączyć funkcję prowadzenia
rozmów przez zestaw głośnomówiący.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Smartphone Link.
2 Wybierz telefon.
3 Usuń zaznaczenie pola Rozmowa przez zestaw
głośnomówiący.
Informacje o usługach Garmin Live
UWAGA: Aplikacja Smartphone Link obsługuje telefony
z systemem operacyjnym Android w wersji 2.1 lub nowszej.
Aby korzystać z usług Garmin Live, urządzenie musi być
połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją
Smartphone Link (Łączenie z aplikacją Smartphone Link,
strona 11).
Połączenie z aplikacją Smartphone Link zapewnia dostęp do
usług Garmin Live. Usługi Garmin Live zapewniają bezpłatne
oraz wymagające subskrypcji pakiety umożliwiające
wyświetlanie w urządzeniu aktualnych danych, takich jak
informacje o ruchu drogowym, pogodzie i cenach paliw.
Niektóre usługi Garmin Live, takie jak Pogoda, są dostępne jako
osobne aplikacje w urządzeniu. Inne usługi Garmin Live, takie
jak Live Traffic, zwiększają możliwości istniejących funkcji
urządzenia. Funkcje, które wymagają dostępu do usług Garmin
Live, wyświetlają symbol aplikacji Smartphone Link
i wyświetlane są tylko wtedy, gdy urządzenie jest połączone
z aplikacją Smartphone Link.
Korzystanie z aplikacji
Informacje o ecoRoute
W przypadku niektórych obszarów zanim będzie można
korzystać z funkcji ecoRoute™, należy najpierw zakupić kod
odblokowania lub urządzenie ecoRoute HD. Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.garmin.com/ecoroute.
Funkcja ecoRoute oblicza zużycie paliwa przez pojazd i koszt
paliwa związany z dotarciem do celu, a także oferuje narzędzia
pozwalające zwiększyć oszczędność paliwa.
Dane obliczane przez funkcję ecoRoute mają charakter
szacunkowy. Dane nie są odczytywane bezpośrednio z pojazdu,
jeśli użytkownik nie korzysta z urządzenia ecoRoute HD.
Aby otrzymywać bardziej dokładne raporty dotyczące zużycia
paliwa tworzone na podstawie marki samochodu i zwyczajów
kierowcy, należy dokonać kalibracji zużycia paliwa (Kalibracja
zużycia paliwa, strona 11).
Urządzenie ecoRoute HD
Po podłączeniu urządzenia ecoRoute HD system nawigacji
może otrzymywać informacje o pojeździe w czasie
rzeczywistym, takie jak komunikaty o błędach, obroty silnika czy
napięcie akumulatora. Urządzenie dostarcza dane odczytywane
z pojazdu przez urządzenie ecoRoute HD podczas obliczania
danych ecoRoute.
Odwiedź stronę www.garmin.com/ecoRoute.
Konfigurowanie pojazdu
Przy pierwszym użyciu funkcji ecoRoute trzeba podać
informacje o pojeździe.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zmiana ceny paliwa
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute > Na stacji.
2 Podaj bieżącą cenę paliwa i wybierz Następny.
3 Wybierz Tak.
Kalibracja zużycia paliwa
Skalibrowanie zużycia paliwa pozwala na otrzymywanie
dokładniejszych raportów o paliwie dla Twojego pojazdu i stylu
jazdy. Kalibracji należy dokonać po napełnieniu baku paliwa.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute > Na stacji.
2 Podaj bieżącą cenę paliwa.
3 Wprowadź ilość paliwa, jaką zużył pojazd od czasu
ostatniego tankowania.
4 Wprowadź odległość, jaką pojazd przejechał od czasu
ostatniego tankowania.
5 Wybierz Następny.
Urządzenie obliczy średnie zużycie paliwa przez pojazd.
6 Wybierz Zapisz.
Informacje o narzędziu ecoChallenge
Narzędzie ecoChallenge ocenia styl jazdy, pomagając
maksymalnie ograniczyć zużycie paliwa przez pojazd. Im
11
wyższy wynik ecoChallenge, tym większa oszczędność paliwa.
Narzędzie ecoChallenge zbiera dane i oblicza wynik zawsze,
gdy urządzenie znajduje się w ruchu oraz pracuje w trybie
samochodu.
Wyświetlanie wyników ecoChallenge
Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute > ecoChallenge.
Informacje o wyniku ecoChallenge
Kolor listka na ikonie ecoChallenge zmienia się w zależności od
osiąganych wyników.
Razem: Wyświetla średnią z prędkości pojazdu, oceny za
przyspieszenie oraz oceny za hamowanie.
Prędkość: Wyświetla ocenę za jazdę z optymalną prędkością
pod kątem zużycia paliwa (70–100 km/h lub 45–60 mil/h dla
większości pojazdów).
Przyspieszenie: Wyświetla ocenę za płynne i stopniowe
przyspieszanie. Za gwałtowne przyspieszanie traci się
punkty.
Hamowanie: Wyświetla ocenę za płynne i stopniowe
hamowanie. Za gwałtowne hamowanie traci się punkty.
Zerowanie wyników ecoChallenge
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute > ecoChallenge.
2 Wybierz kolejno > Resetuj.
Wyświetlanie informacji o zużyciu paliwa
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute > Zużycie paliwa.
2 Wybierz część wykresu, którą chcesz powiększyć.
Raporty o przebiegu
W raportach o przebiegu są uwzględniane takie dane, jak:
dystans, czas, średnie zużycie paliwa oraz koszt paliwa
dotyczące dojazdu do wyznaczonego celu.
Raport o przebiegu jest tworzony dla każdej przebytej trasy.
W przypadku przerwania trasy w urządzeniu zostanie utworzony
raport o przebiegu dotyczący przebytego odcinka.
Wyświetlanie raportu o przebiegu
Zapisane raporty o przebiegu można wyświetlać w urządzeniu.
PORADA: Raporty o przebiegu można również przeglądać
w folderze Reports na dysku lub woluminie urządzenia
(Przesyłanie danych z komputera, strona 17).
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute > Raport
o przebiegu.
2 Wybierz raport.
Zerowanie danych ecoRoute
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute > Profil pojazdu.
2 Wybierz kolejno > Resetuj.
Wyświetlanie wiadomości myGarmin
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link
(Łączenie z aplikacją Smartphone Link, strona 11). Funkcja nie
jest dostępna na wszystkich obszarach.
Umożliwia wyświetlanie wiadomości z myGarmin, takich jak
powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania i map.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > myGarmin.
Jeśli masz nieprzeczytane wiadomości, ich liczba ukaże się
na ikonie myGarmin.
2 Wybierz temat wiadomości.
Zostanie wyświetlona cała wiadomość.
Wyświetlanie prognozy pogody
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link
12
(Łączenie z aplikacją Smartphone Link, strona 11). Funkcja nie
jest dostępna na wszystkich obszarach.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 Wybierz dzień.
Zostanie wyświetlona szczegółowa prognoza pogody dla
wybranego dnia.
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda > Aktualna pozycja.
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić pogodę dla ulubionego miasta, wybierz je
z listy.
• Aby dodać ulubione miasto, wybierz Dodaj miasto i podaj
nazwę tego miasta.
Wyświetlanie radaru pogodowego
Użytkownik może wyświetlić animowany i oznaczony kolorami
obraz aktualnych warunków pogodowych (radar pogodowy), jak
również ikonę pogody na mapie. Ikona pogody zmienia się
w zależności od panującej w pobliżu pogody: Deszczu, śniegu
czy burzy.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Radar pogodowy.
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych
Gdy użytkownik podróżuje z urządzeniem, na mapie mogą się
pojawić ostrzeżenia pogodowe. Można także wyświetlić mapę
ostrzeżeń pogodowych dla aktualnej pozycji lub okolicy
wybranego miasta.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Ostrzeżenia pogodowe.
Sprawdzanie warunków drogowych
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Warunki drogowe.
Planowanie podróży
Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć
i zapisać trasę z wieloma celami podróży.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Funkcja planowania podróży.
2 Wybierz Nowa podróż.
3 Wybierz Wybierz pozycję startową.
4 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
strona 3).
5 Wybierz Wybierz.
6 Aby dodać pozycje dodatkowe, wybierz .
7 Wybierz Następny.
8 Wpisz nazwę i wybierz Gotowe.
Tworzenie harmonogramu podróży
Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć
i zapisać trasę z wieloma celami podróży.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Funkcja planowania podróży.
2 Wybierz podróż.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Czas wyjazdu.
• Wybierz Czas przybycia.
5 Wybierz datę i czas, a następnie wybierz Zapisz.
6 Wybierz Czas.
Korzystanie z aplikacji
7 Określ, ile czasu spędzisz w wybranej pozycji i wybierz
Zapisz.
8 W razie potrzeby powtórz kroki 3–7 dla każdej pozycji.
Zmiana środków transportu podczas podróży
Można zmieniać środki transportu w zapisanej podróży.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Funkcja planowania podróży.
2 Wybierz podróż.
3 Wybierz > Środek transportu.
4 Wybierz środek transportu.
5 Wybierz Zapisz.
Podróż wg zapisanego planu podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Funkcja planowania podróży.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz Jedź!.
4 Po wyświetleniu monitu wybierz trasę (Trasa na mapie,
strona 6).
Edytowanie zapisanej podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Funkcja planowania podróży.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Zmień nazwę podróży.
• Wybierz Edytuj cele, aby dodać lub usunąć pozycje bądź
zmienić ich kolejność.
• Wybierz Usuń podróż.
• Wybierz Optymalizuj kolejność, aby zaplanować postoje
podczas podróży w najkorzystniejszej kolejności.
Przeglądanie zdjęć
Można wyświetlać zdjęcia, które zostały zapisane w urządzeniu
lub na karcie pamięci. Więcej informacji na temat ładowania
zdjęć do urządzenia można znaleźć w rozdziale Zarządzanie
danymi, strona 17.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Przeglądarka zdjęć.
2 Użyj strzałek, aby przewijać zdjęcia.
3 Wybierz zdjęcie.
Wyświetlanie pokazu slajdów
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Przeglądarka zdjęć.
2 Wybierz .
3 Podczas wyświetlania pokazu slajdów można go zatrzymać,
dotykając ekranu.
Usuwanie zdjęć
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Przeglądarka zdjęć.
2 Wybierz zdjęcie.
3 Wybierz kolejno > Usuń > Tak.
Wyświetlanie poprzednich tras i celów
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
włączenie funkcji historii podróży (Funkcja trafficTrends,
strona 19).
Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca
postojów.
Wybierz kolejno Aplikacje > Where I've Been.
Korzystanie z funkcji czasu na świecie
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Czas na świecie.
2 W razie potrzeby wybierz miasto, wpisz jego nazwę i wybierz
Gotowe.
Korzystanie z aplikacji
Wyświetlanie mapy świata
Wybierz kolejno Aplikacje > Czas na świecie > .
Godziny nocne wyświetlane są w zacieniowanym obszarze
mapy.
Korzystanie z kalkulatora
Wybierz kolejno Aplikacje > Kalkulator.
Przeliczanie jednostek
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Przelicznik jednostek.
2 W razie potrzeby wybierz przycisk znajdujący się obok
pozycji Przelicz, wskaż kategorię pomiarów i wybierz Zapisz.
3 W razie potrzeby wybierz przycisk jednostki, wskaż żądaną
jednostkę i wybierz Zapisz.
4 Zaznacz pole wyboru pod jednostką, którą chcesz przeliczyć.
5 Wpisz numer i wybierz Gotowe.
Ustawianie kursów walut
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Można aktualizować kursy walut w przeliczniku jednostek.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Przelicznik jednostek.
2 Wybierz przycisk znajdujący się obok pozycji Przelicz.
3 Wybierz Waluta, a następnie Zapisz.
4 W razie potrzeby wybierz przycisk walut, wskaż inną walutę
i wybierz Zapisz.
5 Zaznacz przycisk u dołu ekranu, w którym znajduje się kurs
waluty.
6 Zaznacz pole obok waluty.
7 Wpisz wartość i wybierz Gotowe.
8 Wybierz OK.
Korzystanie z przewodnika językowego
Przewodnika językowego można używać do wyszukiwania oraz
tłumaczenia słów i fraz.
Wybierz kolejno Aplikacje > Przewodnik językowy.
Zakup przewodnika językowego
Do urządzenia dołączona jest wersja demonstracyjna
przewodnika językowego o ograniczonej funkcjonalności.
Pełną wersję przewodnika językowego można kupić na
stronie http://www.garmin.com/languageguide.
Wybór języków w przewodniku językowym
W przypadku tłumaczenia słów i fraz można wybrać język,
w którym ma zostać wykonany przekład.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Przewodnik językowy.
2 Wybierz kolejno > Język.
3 Wybierz Z, wskaż język, z którego chcesz wykonać
tłumaczenie, i wybierz Zapisz.
4 Wybierz Na, wskaż język, na który chcesz wykonać
tłumaczenie, i wybierz Zapisz.
Tłumaczenie słów i fraz
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Przewodnik językowy.
2 Wybierz kategorię i podkategorie.
3 W razie potrzeby wybierz , wpisz słowo kluczowe i wybierz
Gotowe.
4 Wybierz wybrane słowo lub frazę.
5 Wybierz , aby odsłuchać tłumaczenie.
Korzystanie ze słownika dwujęzycznego
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Przewodnik językowy >
Słowniki.
13
2
3
4
5
Wybierz słownik.
W razie potrzeby wybierz , wpisz słowo i wybierz Gotowe.
Wybierz słowo.
Wybierz , aby odsłuchać tłumaczenie.
Informacje o utrudnieniach
drogowych
UWAGA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność
informacji o ruchu drogowym.
Informacje o utrudnieniach drogowych mogą być niedostępne
na niektórych obszarach lub w niektórych krajach. Informacje na
temat odbiorników komunikatów drogowych i obszarów zasięgu
można znaleźć na stronie www.garmin.com/traffic.
Odbiornik komunikatów drogowych znajduje się w niektórych
pakietach z urządzeniami. Odbiornik jest wbudowany w przewód
zasilający z gniazda zapalniczki lub w urządzenie i stanowi
opcjonalne wyposażenie dla wszystkich modeli.
• Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym,
urządzenie musi być podłączone do układu zasilającego
pojazdu.
• Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym,
odbiornik komunikatów drogowych i urządzenie muszą być
włączone i znajdować się w zasięgu stacji nadającej
informacje o ruchu drogowym.
• Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do
odbiornika komunikatów drogowych.
• Zmiana koloru ikony
wskazuje natężenie ruchu na trasie
lub drodze, którą aktualnie podróżujesz.
• Jeżeli urządzenie jest wyposażone w antenę zewnętrzną,
powinna ona być zawsze podłączona, by zagwarantować jak
najlepszy odbiór komunikatów drogowych.
Odbieranie danych o ruchu drogowym
UWAGA
Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem mogą
negatywnie wpłynąć na działanie odbiornika komunikatów
drogowych.
Aby odbierać informacje o ruchu drogowym, trzeba zakupić
zgodny odbiornik komunikatów drogowych Garmin. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com.
Aby odbierać informacje o ruchu drogowym, odbiornik
komunikatów drogowych i urządzenie muszą znajdować się
w zasięgu stacji FM nadającej informacje o ruchu drogowym.
Gdy odbiornik znajdzie się w zasięgu komunikatów drogowych,
na ekranie urządzenia zostaną wyświetlone informacje o ruchu
drogowym.
1 Podłącz odbiornik komunikatów drogowych do zewnętrznego
źródła zasilania.
2 Podłącz odbiornik komunikatów drogowych do urządzenia.
Odbiornik komunikatów drogowych
Antena wewnętrzna
Â
Ã
Ä
Diodowy wskaźnik zasilania
Zasilacz samochodowy
Informacje o ikonie utrudnień drogowych
Podczas odbierania informacji dotyczących utrudnień w ruchu,
na mapie jest wyświetlana ikona utrudnień drogowych. Zmiana
koloru ikony ruchu drogowego wskazuje natężenie ruchu.
Czerwony: Ruch się nie odbywa lub jest bardzo powolny. Mają
miejsce znaczne opóźnienia.
Szary: Informacje o utrudnieniach drogowych nie są dostępne.
Zielony: Ruch jest płynny.
Żółty: Ruch się odbywa, ale są opóźnienia. Ruch jest
utrudniony.
Ustalanie pozycji odbiornika komunikatów
drogowych
Umieść przewód tak, aby uzyskać jak najlepszy odbiór sygnału
komunikatów drogowych.
1 Rozciągnij przewód.
2 Ułóż środkową część przewodu w miejscu, w którym nic nie
zasłania nieba, np. na desce rozdzielczej.
UWAGA: Nie opieraj przewodu o jego wtyczkę, która jest
podłączona do źródła zasilania w pojeździe.
Nie kładź przewodu na podłodze ani pod innymi
przedmiotami.
Informacje o ruchu drogowym na trasie
Obliczając trasy, urządzenie bada bieżący ruch i automatycznie
optymalizuje trasę pod kątem najkrótszego czasu przejazdu.
Jeśli podczas nawigacji dojdzie do znacznych opóźnień
związanych z utrudnieniami w ruchu, urządzenie automatycznie
ponownie przeliczy trasę.
wskazuje natężenie
Zmiana koloru ikony ruchu drogowego
ruchu na trasie lub drodze, którą aktualnie podróżujesz.
Urządzenie może poprowadzić użytkownika trasą przebiegającą
przez obszary utrudnionego ruchu, jeśli nie istnieją alternatywne
drogi. Czas opóźnienia jest automatycznie dodawany do
szacowanego czasu przybycia.
Wyświetlanie informacji o ruchu drogowym na trasie
.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz
2 Wybierz Utrudnienia na trasie.
Zostanie wyświetlona lista wydarzeń na drodze według ich
rozmieszczenia na trasie.
3 Wybierz wydarzenie.
Ręczne unikanie utrudnień na trasie
.
1 Na mapie wybierz
2 Wybierz Utrudnienia na trasie.
3 W razie potrzeby użyj strzałek, aby wyświetlić inne
opóźnienia przez korki na trasie.
> Unikaj.
4 Wybierz kolejno
Wybieranie trasy alternatywnej
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą samochodową wybierz
.
2 Wybierz Zmień trasę.
3 Wybierz trasę.
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
À
Á
14
Złącze mini-USB
Złącze anteny zewnętrznej
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.
.
1 Na mapie wybierz
Wybierz
Warunki
drogowe.
2
Informacje o utrudnieniach drogowych
Informacje o ruchu drogowym na danym
obszarze
Wyszukiwanie opóźnień przez utrudnienia w ruchu
.
1 Na stronie mapy wybierz
2 Wybierz kolejno Warunki drogowe > .
3 Wybierz element na liście.
4 Jeśli występuje więcej niż jedno opóźnienie, użyj strzałek,
aby wyświetlić pozostałe opóźnienia.
Wyświetlanie wypadków drogowych na mapie
.
1 Na mapie wybierz
2 Wybierz Warunki drogowe.
3 Wybierz ikonę utrudnień drogowych.
odbiorników komunikatów drogowych, musisz uzyskać
osobny kod dla każdego odbiornika.
5 Wybierz Następny w urządzeniu.
6 Podaj kod.
7 Wybierz Gotowe.
Wyłączanie funkcji utrudnień drogowych
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikaty drogowe.
2 Usuń zaznaczenie pola Komunikaty drogowe.
Urządzenie nie będzie otrzymywało danych o ruchu drogowym
na żywo, jednak nadal będzie unikało potencjalnie
zakorkowanych dróg, korzystając z funkcji trafficTrends™, jeśli
jest włączona (Funkcja trafficTrends, strona 19).
Funkcje dla ciężarówek
Znaczenie danych o ruchu drogowym
Legenda ruchu drogowego objaśnia znaczenie ikon i kolorów
wykorzystanych na mapie ruchu.
1 Na mapie wybierz kolejno > Komunikaty drogowe.
2 Wybierz Legenda ruchu.
Informacje o kamerach drogowych
Kamery drogowe dostarczają na żywo obraz warunków
drogowych panujących na głównych drogach i skrzyżowaniach.
Można zapisać regularnie wykorzystywane kamery.
Zapisywanie kamery drogowej
Przed korzystaniem z tej funkcji należy zasubskrybować płatną
usługę obrazu na żywo, a urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z aplikacją Smartphone Link (Informacje
o aplikacji Smartphone Link, strona 10).
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Moje kamery.
2 Wybierz Dotknij, aby dodać.
3 Wybierz drogę.
4 Wybierz skrzyżowanie.
5 Wybierz Zapisz.
Wyświetlanie obrazu kamery drogowej
Aby wyświetlić obraz z kamery drogowej, należy najpierw
zapisać tę kamerę (Zapisywanie kamery drogowej, strona 15).
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Moje kamery.
2 Wybierz kamerę.
Subskrypcje komunikatów drogowych
Aktywacja subskrypcji
Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do
radiowego odbiornika komunikatów drogowych. Subskrypcja jest
aktywowana automatycznie, gdy urządzenie odbiera sygnały
z satelitów oraz sygnały od dostawcy usługi.
Dodawanie subskrypcji
Istnieje możliwość zakupu subskrypcji komunikatów drogowych
dla innych regionów lub krajów.
1 W menu głównym wybierz kolejno Komunikaty drogowe.
2 Wybierz kolejno Subskrypcje > .
3 Zapisz identyfikator odbiornika komunikatów drogowych.
4 Odwiedź stronę www.garmin.com/fmtraffic, aby zakupić
subskrypcję komunikatów drogowych, gdzie otrzymasz kod
składający się z 25 znaków.
Kodu subskrypcji komunikatów drogowych nie można użyć
ponownie. Trzeba uzyskać nowy kod przy każdym
odnowieniu usługi. Jeśli posiadasz kilka radiowych
Funkcje dla ciężarówek
Informacje o rejestrowaniu IFTA
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Można archiwizować dane potrzebne do dokumentacji IFTA
(International Fuel Tax Agreement), takich jak daty zakupu
paliwa i przejechana liczba mil.
Aby korzystać z funkcji Rejestrowanie IFTA, urządzenie musi
znajdować się w trybie ciężarówki (Wybór środka transportu,
strona 2).
Wprowadzanie danych dotyczących paliwa
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Rejestrowanie IFTA > Na
2
3
4
5
6
7
stacji.
Podaj cenę paliwa.
Wybierz pole Zużyte paliwo.
Podaj ilość zakupionego paliwa.
W razie potrzeby wybierz opcję:
• Aby zapisać ilość w litrach, wybierz kolejno Galony >
Litry > Zapisz.
• Aby zapisać ilość w galonach, wybierz kolejno Litry >
Galony > Zapisz.
W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Z podatkiem.
Wybierz stację benzynową, na której został zatankowany
samochód.
Edytowanie dzienników zakupu paliwa
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Rejestrowanie IFTA >
2
3
4
5
Dzienniki zakupu paliwa.
W razie potrzeby wybierz ciężarówkę.
W razie potrzeby wybierz kwartał.
Wybierz dziennik.
Wybierz opcję:
• Wybierz pole, aby edytować zawarte w nim informacje.
• Wybierz > Tak, aby usunąć dziennik.
Wyświetlanie i eksportowanie podsumowania dla
jurysdykcji
W podsumowaniu dla jurysdykcji znajdują się dane dla każdego
stanu lub regionu, w którym pojazd był używany w danym
kwartale. Podsumowanie dla jurysdykcji jest dostępne tylko dla
niektórych obszarów.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Rejestrowanie IFTA >
Podsumowanie dla jurysdykcji.
2 W razie potrzeby wybierz ciężarówkę.
3 W razie potrzeby wybierz kwartał.
4 Wybierz kolejno > Eksportuj > OK, aby wyeksportować
podsumowanie dla jurysdykcji.
15
Urządzenie eksportuje podsumowanie do pliku .csv i zapisuje
je w folderze Reports w urządzeniu.
Edytowanie i eksportowanie raportów dotyczących
podróży
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje >
2
3
4
5
Rejestrowanie IFTA > Raporty dotyczące podróży.
W razie potrzeby wybierz ciężarówkę.
W razie potrzeby wybierz kwartał.
Wybierz raport.
Wybierz opcję:
• Wybierz kolejno
> Usuń, a następnie zaznacz pole
wyboru, aby usunąć raport.
• Wybierz kolejno
> Połącz, a następnie zaznacz pole
wyboru, aby połączyć raporty.
• Wybierz kolejno
> Eksportuj > OK. Urządzenie
eksportuje raport do pliku .csv i zapisuje go w folderze
Reports w urządzeniu.
Wyświetlanie wyeksportowanych podsumowań dla
jurysdykcji i raportów dotyczących podróży
UWAGA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
1
2
3
4
Podłącz urządzenie do komputera.
Otwórz dysk lub wolumin „Garmin” i otwórz folder Reports.
Otwórz folder IFTA.
Otwórz plik .csv.
Informacje dotyczące godzin pracy
UWAGA
Choć urządzenie to ma możliwość zapisywania informacji
dotyczących godzin pracy, to NIE jest ono dopuszczane jako
substytut karty drogowej, której prowadzenie jest konieczne
zgodnie z przepisami amerykańskiej Krajowej Administracji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (FMCSA).
Kierowcy powinni stosować się do wszystkich obowiązujących
federalnych i stanowych wymogów dotyczących godzin pracy.
Automatyczne pokładowe urządzenie rejestrujące (AOBRD)
Po zintegrowaniu z przekaźnikiem danych telemetrycznych
produkcji autoryzowanego partnera Garmin i zastosowaniu
w celu zapisu godzin pracy kierowcy, urządzenie umożliwia
przewoźnikowi spełnienie wymagań AOBRD.
Garmin nie gwarantuje, że wykorzystanie rozwiązania
autoryzowanego partnera zapewni zgodność ze specyfikacją
określoną w artykule §395.15. Taka gwarancja może zostać
zapewniona wyłącznie przez partnera, a zapewnienie zgodności
z artykułem §395 oraz ze wszystkimi późniejszymi jego
zmianami pozostaje w gestii użytkownika końcowego. Może
okazać się konieczne sprawdzenie treści certyfikatu partnera
AOBRD Garmin w celu weryfikacji pod kątem spełnienia
wymagań AOBRD zawartych w artykule §395.15.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Przed użyciem funkcji Godziny pracy urządzenie musi
znajdować się w trybie ciężarówki i należy utworzyć profil
kierowcy (Dodawanie kierowców, strona 16).
Funkcji Godziny pracy można używać do rejestrowania godzin
pracy, co ułatwi przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa.
Rejestrowanie stanu pracy
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Godziny pracy.
2 Wybierz kierowcę.
16
3 Wybierz Stan pracy.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Po pracy, aby zarejestrować czas po pracy.
• Wybierz Sen, aby zarejestrować czas odpoczynku
w miejscu do spania.
• Wybierz Jazda, aby zarejestrować czas jazdy firmowym
pojazdem podczas pracy.
• Dotknij Praca, aby zarejestrować czas, kiedy jesteś
w pracy, ale nie prowadzisz firmowego pojazdu.
• Wybierz opcję Pasażer, aby rejestrować czas spędzany
przez drugiego kierowcę na siedzeniu kierowcy, gdy nie
pracuje.
UWAGA: Kierowca może korzystać ze stanu Pasażer
przez maks. 2 godziny, bezpośrednio po 8 godzinach
spędzonych w miejscu do spania lub bezpośrednio przed
nimi.
5 Wybierz Zapisz.
Informacje dotyczące kierowców
Jeśli w ciągu 24 godzin pracujesz dla więcej niż jednego
przewoźnika, musisz zapisać każdego z nich.
Musisz zapisać strefę czasową, w której znajduje się siedziba
firmy, nawet jeśli przekraczasz inne strefy czasowe.
Dodawanie kierowców
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Godziny pracy.
2 Wybierz .
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zarządzanie danymi kierowcy
Wybierz kolejno Aplikacje > Godziny pracy.
Wybierz kierowcę.
Wybierz Informacje o kierowcy.
Wybierz opcję:
• Aby dokonać edycji informacji, wybierz pole.
• Aby usunąć sterownik, wybierz kolejno
> Usuń
kierowcę > Tak.
1
2
3
4
Korzystanie z dzienników jazdy
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Godziny pracy.
2 Wybierz kierowcę.
3 Wybierz Wyświetl dziennik.
4 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić inny dzień, wybierz datę u góry ekranu.
• Aby wyświetlić pełne informacje dotyczące stanu, wybierz
pole obok paska stanu.
• Aby dokonać edycji, wybierz siatkę i pole.
• Dotknij , aby wyświetlić informacje o naruszeniu
przepisów.
Dodawanie wysyłek
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Godziny pracy.
2 Wybierz kierowcę.
3 Wybierz Zarządzanie wysyłkami > .
4 Podaj informacje i wybierz Gotowe.
PORADA: Numer referencyjny to numer dokumentu wysyłki
lub nazwa firmy oraz przewożonej grupy.
5 W razie potrzeby wybierz Dzień rozpoczęcia.
6 W razie potrzeby wybierz Dzień zakończenia.
7 Wybierz Zapisz.
Zarządzanie wysyłkami
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Godziny pracy.
Funkcje dla ciężarówek
2
3
4
5
Wybierz kierowcę.
Wybierz Zarządzanie wysyłkami.
Wybierz wysyłkę.
Wybierz opcję:
• Aby dokonać edycji informacji o wysyłce, wybierz pole.
• Aby usunąć wysyłkę, wybierz kolejno
> Usuń wysyłki
> OK.
Eksportowanie dzienników jazdy
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Godziny pracy.
2 Wybierz kierowcę.
3 Wybierz Eksportuj dziennik.
4 W razie potrzeby wprowadź numer ciągnika, numer VIN
ciągnika i numer przyczepy.
5 W razie potrzeby wybierz dziennik do wyeksportowania.
6 W razie potrzeby wybierz lokalizację, do której dziennik ma
zostać wyeksportowany.
Urządzenie eksportuje dziennik do pliku .csv i zapisuje go
w folderze Reports w pamięci urządzenia.
Wyświetlanie wyeksportowanych dzienników jazdy
UWAGA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
Wkładanie karty pamięci
Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD™ i microSDHC.
1 Włóż kartę pamięci do gniazda w urządzeniu.
2 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
Podłączanie urządzenia do komputera
Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą kabla
USB dołączonego do urządzenia.
UWAGA: Po pierwszym podłączeniu urządzenia do komputera
z systemem Windows ukaże się monit o zainstalowanie
oprogramowania myGarmin Agent. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/agent.
1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze.
Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na
ekranie urządzenia.
W komputerze z systemem operacyjnym Windows
urządzenie jest wyświetlane w oknie Mój komputer jako
urządzenie przenośne lub jako dwa dyski wymienne
reprezentujące urządzenie i kartę pamięci.
Przesyłanie danych z komputera
1 Podłącz urządzenie do komputera (Podłączanie urządzenia
1 Podłącz urządzenie do komputera (Podłączanie urządzenia
do komputera, strona 17).
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić dzienniki znajdujące się w urządzeniu,
otwórz dysk lub wolumin „Garmin” i otwórz folder Reports.
• Aby wyświetlić dzienniki znajdujące się na karcie pamięci,
otwórz dysk lub wolumin karty pamięci i otwórz folder
Garmin.
3 Otwórz folder HOSexports.
4 Otwórz plik .csv.
2
3
4
5
6
Zarządzanie danymi
Informacje o zarządzaniu danymi
W urządzeniu można przechowywać różne pliki, np. pliki
obrazów JPEG. Urządzenie jest wyposażone w gniazdo kart
pamięci, umożliwiające zwiększenie pamięci na potrzeby
przechowywania danych.
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym
Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS w wersji 10.3
i wcześniejszymi.
®
®
®
Typy plików
Urządzenie obsługuje następujące typy plików.
• Mapy i pliki punktów GPX z oprogramowania do obsługi map
myGarmin™, w tym MapSource , BaseCamp™ i HomePort™
(Własne POI, strona 21).
• Pliki GPI własnych punktów POI z programu Garmin POI
Loader (Instalacja programu POI Loader, strona 21).
®
Informacje o kartach pamięci
Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów
elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane
oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map
(www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci można używać
nie tylko do przechowywania map i zapisywania danych, ale
także do przechowywania plików, np. map, zdjęć, skrzynek, tras,
punktów trasy i własnych punktów POI.
Zarządzanie danymi
do komputera, strona 17).
Urządzenie i karta pojawią się jako dyski pamięci w oknie Mój
komputer w systemie Windows lub jako zamontowane
woluminy w komputerach Mac.
UWAGA: Niektóre komputery z wieloma dyskami sieciowymi
nie mogą wyświetlać dysków urządzeń. Zapoznaj się
z zasobami pomocy dostępnymi w systemie, aby dowiedzieć
się, jak mapować dyski.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Otwórz dysk lub wolumin Garmin lub kartę pamięci.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Plik zostanie wyświetlony na liście plików w pamięci
urządzenia lub na karcie pamięci.
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.
2 Odłącz kabel od komputera.
Usuwanie plików
UWAGA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
1
2
3
4
Otwórz dysk lub wolumin Garmin.
W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
Wybierz plik.
Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
17
Dostosowywanie urządzenia
Dodawanie profili ciężarówki i kampera
OSTRZEŻENIE
Wprowadzenie profilu swojego pojazdu nie gwarantuje
uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras
przejazdu. To kierowca jest odpowiedzialny podczas jazdy za
uwzględnianie wysokości, długości, masy i innych ograniczeń
związanych z prowadzonym pojazdem. Podejmując decyzje na
drodze, należy zawsze stosować się do znaków drogowych oraz
dostosowywać jazdę do panujących warunków.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Profil ciężarówki.
2 Wybierz typ paliwa:
• Wybierz Ciężarówka, aby dodać profil ciężarówki.
• Wybierz Kamper, aby dodać profil kampera.
3 Wybierz .
4 W razie potrzeby wybierz Jednostki, aby zmienić jednostki
miary.
5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Aktywowanie profili ciężarówki i kampera
Przed aktywowaniem profilu należy dodać profil (Dodawanie
profili ciężarówki i kampera, strona 18).
Urządzenie oblicza trasy w oparciu o szerokość, długość,
wysokość i masę pojazdu oraz inne ustawienia aktywnego
profilu.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Profil ciężarówki.
2 Wybierz typ paliwa:
• Wybierz Ciężarówka, aby aktywować profil ciężarówki.
• Wybierz Kamper, aby aktywować profil kampera.
3 Wybierz profil.
4 Wybierz Wybierz profil.
Edytowanie profili ciężarówki i kampera
Przed usunięciem profilu należy aktywować inny profil
(Aktywowanie profili ciężarówki i kampera, strona 18).
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Profil ciężarówki.
2 Wybierz profil, a następnie wybierz .
3 Wybierz Edytuj lub Usuń.
Ustawienia mapy i pojazdu
Aby otworzyć ustawienia mapy i pojazdy, w menu głównym
wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd.
Pojazd: Zmiana ikony wskazującej Twoją pozycję na mapie.
Więcej ikon można znaleźć na stronie
www.garmingarage.com.
Widok mapy - samochód: Ustawianie perspektywy na mapie.
Szczegółowość map: Ustawianie poziomu szczegółowości
mapy. Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie
mapy.
Motyw mapy: Zmiana gamy kolorystycznej mapy.
Przyciski mapy: Wybór ikon widocznych na mapie. Mapa może
pomieścić maksymalnie dwie ikony.
Warstwy mapy: Wybór danych wyświetlanych na mapie
(Dostosowywanie warstw mapy, strona 7).
Pulpity: Wybór układu pulpitu na mapie.
Moje Mapy: Wybór zainstalowanych map, które mają być
wykorzystywane przez urządzenie.
PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie
www.garmin.com/us/maps.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Moje Mapy.
2 Wybierz mapę.
Ustawienia nawigacji
Aby otworzyć stronę ustawień nawigacji, w menu głównym
wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
Tryb obliczania: Wybór preferencji trasy.
Unikane: Wybór cech dróg, które mają być unikane
w wyznaczanych trasach.
Własne unikane: Umożliwia unikanie określonych obszarów
i odcinków dróg.
Zaawansowane objazdy: Określanie długości objazdu.
Tryb bezpieczny: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich
funkcji, które wymagają uwagi kierowcy i mogą rozpraszać
go podczas jazdy.
Symulacja GPS: Umożliwia zatrzymanie odbioru sygnału GPS
przez urządzenie, co pozwala zaoszczędzić energię baterii.
Preferencje trasy
Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących trybu obliczania,
w menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja >
Tryb obliczania.
Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na
drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na
danej trasie.
Krótszy czas: Obliczanie tras, które umożliwiają szybszą jazdę,
jednak mogą być dłuższe.
Najkrótsza: Obliczanie krótszych tras, których przejechanie
może zabrać więcej czasu.
Mniej paliwa: Obliczanie tras, na których zużycie paliwa może
być mniejsze niż na innych trasach.
Bezdroże: Obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej pozycji
do celu podróży.
Ustawienia wyświetlania
Aby otworzyć stronę ustawień wyświetlania, w menu głównym
wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie.
Schemat kolorów: Zmiana jasności ekranu. Zmniejszenie
jasności pozwala zaoszczędzić energię baterii.
Czas podświetlania ekranu: Ustawianie czasu bezczynności,
po którym urządzenie przełącza się w tryb uśpienia.
Zrzut ekranowy: Wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia. Zrzuty
ekranowe są zapisywane w folderze Screenshot w pamięci
urządzenia.
Ustawienia Bluetooth
Aby otworzyć ustawienia Bluetooth, w menu głównym wybierz
kolejno Ustawienia > Bluetooth.
Bluetooth: Włącza bezprzewodową technologię Bluetooth.
Dodaj telefon: Umożliwia zarządzanie połączeniami między
urządzeniem i zestawami słuchawkowymi realizowanymi za
pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth.
Przyjazna nazwa: Pozwala na wprowadzenie przyjaznej nazwy,
która służy do identyfikacji posiadanego urządzenia w innych
urządzeniach z bezprzewodową technologią Bluetooth.
Wyłączanie komunikacji Bluetooth
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz Bluetooth.
Włączanie map
Można włączać mapy zainstalowane w urządzeniu.
18
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych
Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących komunikatów
drogowych, w menu głównym wybierz kolejno Ustawienia >
Utrudnienia drogowe.
Utrudnienia drogowe: Włącza informacje o ruchu drogowym.
Subskrypcje: Na liście znajdują się bieżące subskrypcje
komunikatów o ruchu.
trafficTrends: Patrz Funkcja trafficTrends, strona 19.
Informacje o subskrypcji komunikatów drogowych
Jeśli subskrypcja wygaśnie, można wykupić dodatkowe
subskrypcje lub ich przedłużenie. Odwiedź stronę
http://www.garmin.com/traffic.
Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych
Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikaty drogowe >
Subskrypcje.
Funkcja trafficTrends
Gdy funkcja trafficTrends jest włączona, urządzenie korzysta
z danych archiwalnych przy obliczaniu bardziej optymalnych
tras.
Podczas podróży z włączoną funkcją trafficTrends urządzenie
rejestruje informacje o utrudnieniach drogowych, które są
używane do aktualizowania danych archiwalnych trafficTrends.
Informacje te są przesyłane do firmy Garmin po połączeniu
urządzenia z serwisem myGarmin (za pośrednictwem
komputera).
UWAGA: Przy obliczaniu tras są brane pod uwagę tendencje
dotyczące utrudnień drogowych w określonych dniach tygodnia
lub o określonych porach dnia.
Wyłączanie funkcji trafficTrends
Aby uniemożliwić urządzeniu rejestrowanie i udostępnianie
informacji o utrudnieniach drogowych, należy wyłączyć funkcję
trafficTrends.
Wybierz kolejno Ustawienia > Komunikaty drogowe >
Funkcja trafficTrends.
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek
Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących czasu i jednostek,
w menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Jednostki
i czas.
Bieżący czas: Ustawianie czasu w urządzeniu.
Format czasu: Wybór 12- lub 24-godzinnego formatu
wyświetlania godziny, albo formatu UTC.
Jednostki: Ustawianie jednostki miary dla dystansu.
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury
Umowy licencyjne: Wyświetla umowy licencyjne użytkowników,
które dotyczą danego urządzenia.
UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne w przypadku
aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu
dodatkowych danych map.
Historia podróży: Umożliwia zapisywanie przez urządzenie
informacji z funkcji Gdzie byłem i Dziennik podróży.
Wyczyść historię podróży: Usuwa historie podróży.
Ustawienia alertów punktów alarmowych
Wybierz kolejno Ustawienia > Alerty punktów alarmowych.
Dźwięk: Ustawianie stylu ostrzeżeń, które są odtwarzane
w czasie zbliżania się do punktów alarmowych.
Alerty: Ustawienie typu punktów alarmowych, dla których są
odtwarzane ostrzeżenia.
Przywracanie ustawień
Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii
ustawień lub dla wszystkich ustawień.
1 Wybierz Ustawienia.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
3 Wybierz kolejno > Przywróć.
Załącznik
Ikony ostrzegawcze
OSTRZEŻENIE
Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje
uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras
przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon
ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia,
których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. restrykcje
i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy
zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dopasować
jazdę do warunków.
Ostrzeżenia o ograniczeniach
Wysokość
Masa
Waga osi
Długość
Szerokość
Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących języka i klawiatury,
w menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Język
i klawiatura.
Język głosu: Ustawianie języka komunikatów głosowych.
Język tekstu: Zmiana języka tekstu wyświetlanego na ekranie.
UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże
się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.
Język klawiatury: Wybór języka klawiatury.
Układ klawiatury: Wybór układu klawiatury.
Zakaz ruchu ciężarówek
Ustawienia dotyczące urządzenia
i ustawienia prywatności
Zakaz zawracania
Aby otworzyć stronę ustawień urządzenia, w menu głównym
wybierz kolejno Ustawienia > Urządzenie.
O systemie: Wyświetla numer wersji oprogramowania,
identyfikatora (ID) urządzenia oraz informacji o kilku innych
funkcjach oprogramowania.
Załącznik
Zakaz ruchu pojazdów z przyczepami
Substancje niebezpieczne zabronione
Substancje łatwopalne zabronione
Substancje zanieczyszczające wodę zabronione
Zakaz skrętu w lewo
Zakaz skrętu w prawo
Ostrzeżenia dotyczące warunków drogowych
Ryzyko utknięcia na wybrzuszeniu
Boczny wiatr
Zwężona droga
19
Ostry zakręt
Stromy zjazd
Nisko wiszące gałęzie
Inne ostrzeżenia
Stacja ważenia
Brak potwierdzenia udostępnienia dla ruchu ciężarowego
Przewody zasilające
Urządzenie można zasilać na różne sposoby.
• Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
• Kabel USB
• Zasilacz sieciowy (opcjonalny)
Ładowanie urządzenia
Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.
• Podłącz urządzenie do przewodu zasilającego z gniazda
zapalniczki.
• Podłącz urządzenie do komputera za pomocą dołączonego
kabla USB.
• Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza
sieciowego.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
Wydłużenie czasu działania baterii
• Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
• Przełącz urządzenie w tryb uśpienia (Informacje o trybie
uśpienia, strona 2).
• Zmniejsz jasność ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 18).
• Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• Zmniejsz głośność (Regulowanie głośności, strona 2).
• Wyłącz Bluetooth (Wyłączanie komunikacji Bluetooth,
strona 18).
• Skróć czas podświetlania ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 18).
Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki
UWAGA
Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić
żadnego małego elementu, i upewnić się, że zostały one
założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód zasilający
z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie zostanie
prawidłowo złożony.
Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy
wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza
samochodowego.
1 Odkręć nakrętkę À.
UWAGA
Urządzenie należy chronić przed upadkiem.
UWAGA
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
UWAGA
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
2
3
4
5
PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.
Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę Á i bezpiecznik Â.
Włóż bezpiecznik 2 A.
Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
Przykręć nakrętkę z powrotem do przewodu zasilającego
z gniazda zapalniczki Ã.
Czyszczenie obudowy
Montaż na desce rozdzielczej
UWAGA
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
UWAGA
Po przyklejeniu warstwę samoprzylepną bardzo trudno jest
usunąć z powierzchni deski.
1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy),
używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem
czyszczącym.
2 Wytrzyj urządzenie do sucha.
Czyszczenie ekranu dotykowego
1 Używać miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2 W razie potrzeby zwilż ściereczkę płynem.
Można użyć wody, alkoholu izopropylowego lub środka do
czyszczenia soczewek okularów.
3 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
Zapobieganie kradzieży
• Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem
samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
• Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów
pozostawionych przez przyssawkę.
• Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
• Zarejestruj urządzenie na stronie http://my.garmin.com.
20
Użyj podkładki do zamontowania urządzenia na desce
rozdzielczej. Montaż należy wykonać zgodnie z lokalnymi
przepisami. Więcej informacji można uzyskać na stronie
www.garmin.com.
1 Oczyść i wysusz miejsce na desce rozdzielczej, w którym
zamierzasz umieścić podkładkę.
2 Usuń osłonkę z warstwy samoprzylepnej na spodzie
podkładki.
3 Umieść podkładkę na desce rozdzielczej.
4 Usuń przezroczystą folię z powierzchni podkładki.
5 Umieść uchwyt samochodowy na podkładce.
6 Przesuń dźwignię w dół (w kierunku podkładki).
Zdejmowanie urządzenia, podstawki
i uchwytu
Zdejmowanie urządzenia z podstawki
1 Naciśnij zacisk u góry podstawki.
Załącznik
2 Przechyl urządzenie do przodu.
Zdejmowanie podstawki z uchwytu
1 Obróć podstawkę w prawo lub w lewo.
2 Użyj siły, aby gniazdo w podstawce zwolniło kulkę uchwytu.
Zdejmowanie uchwytu montażowego z przyssawką
z szyby przedniej
1 Przesuń do siebie dźwignię uchwytu montażowego
z przyssawką.
2 Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.
Zakup dodatkowych map
1 Przejdź do strony produktu na stronie internetowej Garmin
(http://www.garmin.com).
2 Kliknij kartę Mapy.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Kamery monitorujące
UWAGA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za
konsekwencje korzystania z bazy danych własnych punktów
szczególnych (POI) i kamer monitorujących.
Informacje o kamerach monitorujących dostępne są tylko dla
niektórych obszarów. Sprawdź dostępność na stronie
http://my.garmin.com. Dla tych obszarów można wykupić
subskrypcję informacji o kamerach monitorujących. Subskrypcja
obejmuje dane o pozycjach setek kamer monitorujących.
Urządzenie będzie ostrzegać o zbliżaniu się do miejsca kamery
monitorującej oraz powiadomi o zbyt szybkiej jeździe. Dane są
uaktualniane przynajmniej co tydzień, tak więc użytkownik może
regularnie aktualizować swoje urządzenie o najnowsze
informacje.
W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region lub rozszerzyć
istniejącą subskrypcję. Każdy z zakupionych regionów ma datę
ważności.
Własne POI
Własne punkty szczególne (POI) są indywidualnie
zdefiniowanymi punktami na mapie. Mogą one zawierać alerty
sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu lub podróżowanie
z większą niż określona prędkość.
Instalacja programu POI Loader
Listy własnych punktów POI można utworzyć w komputerze
i zainstalować je w urządzeniu za pomocą programu POI
Loader.
1 Odwiedź stronę http://www.garmin.com/extras.
2 Kliknij kolejno Usługi > POI Loader.
3 Zainstaluj program POI Loader w komputerze.
Korzystanie z plików pomocy programu POI Loader
Więcej informacji o programie POI Loader można znaleźć
w pliku pomocy.
Po uruchomieniu programu POI Loader kliknij Pomoc.
Wyszukiwanie dodatków
1 Wybierz Dokąd? > Kategorie > Własne punkty POI.
2 Wybierz kategorię.
Zakup akcesoriów
Odwiedź stronę http://buy.garmin.com.
Rozwiązywanie problemów
Przyssawka nie trzyma się na szybie
przedniej
1 Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
2 Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
3 Zamocuj przyssawkę (Podłączanie urządzenia do układu
zasilającego pojazdu, strona 1).
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe
• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki (Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki, strona 20).
• Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe
zapalniczki jest zasilanie.
• Upewnij się, że temperatura wewnątrz pojazdu wynosi od 0°
do 45°C (od 32° do 113°F).
• Upewnij się, że bezpiecznik gniazda zapalniczki w pojeździe
jest sprawny.
Wskazania stanu wyczerpania baterii są
niedokładne
1 Całkowicie rozładuj urządzenie.
2 Następnie całkowicie je naładuj (bez przerywania ładowania).
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako dysk wymienny
W przypadku większości komputerów z systemem Windows
połączenie z urządzeniem następuje poprzez protokół MTP
(Media Transfer Protocol). W trybie MTP urządzenie jest
wyświetlane jako urządzenie przenośne, a nie jako dysk
wymienny. Tryb MTP jest obsługiwany przez systemy
operacyjne Windows 7, Windows Vista i Windows XP
z dodatkiem Service Pack 3 z aplikacją Windows Media Player
10.
®
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako urządzenie przenośne
W komputerach Mac i niektórych komputerach z systemem
Windows połączenie z urządzeniem następuje w trybie pamięci
masowej USB. W trybie pamięci masowej USB urządzenie jest
wyświetlane jako wolumin lub dysk wymienny, a nie jako
urządzenie przenośne. Wersje systemu Windows starsze niż
Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 wykorzystują tryb
pamięci masowej USB.
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako urządzenie przenośne ani
jako wolumin lub dysk wymienny
1 Odłącz kabel USB od komputera.
2 Wyłącz urządzenie.
3 Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze oraz do
urządzenia.
PORADA: Urządzenie powinno zostać podłączone
bezpośrednio do portu USB w komputerze, a nie do
koncentratora USB.
Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb MTP lub
w tryb pamięci masowej USB. Obraz urządzenia podłączonego
do komputera pojawi się na ekranie urządzenia.
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem
• Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
W polu Bluetooth musi być wybrana opcja Włączone.
Rozwiązywanie problemów
21
• Włącz bezprzewodową technologię Bluetooth w telefonie
i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stóp).
• Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/bluetooth.
22
Rozwiązywanie problemów
Indeks
A
adresy, wyszukiwanie 4
akcesoria 21
aktualizacje
mapy 1
oprogramowanie 1
aktualna pozycja 8, 9
aktywny asystent pasa ruchu 8
alerty
dźwięk 19
kamery monitorujące 19
punkty alarmowe 19
utrudnienia drogowe 8
alerty punktów alarmowych, ustawienia 19
automatyczna głośność 2
włączanie 2
B
bateria
ładowanie 2, 20, 21
problemy 21
wydłużanie 20
bezpiecznik, wymiana 20
bezterminowa subskrypcja map 1
C
cele. Patrz pozycje
cena paliwa, zmiana 11
ciężarówka
kierowcy 16
profile 1, 18
punkty szczególne 3
wysyłki 16
czyszczenie ekranu dotykowego 20
czyszczenie urządzenia 20
D
dane dotyczące paliwa, włączanie 15
dane podróży, resetowanie 8
dane użytkownika 17
usuwanie 17
długość i szerokość geograficzna 4
dodatki
kamery monitorujące 21
własne punkty POI 21
dodawanie postojów 6
dom
dzwonienie 10
edytowanie pozycji 5
jazda do 5
numer telefonu 10
ustawianie pozycji 5
dostosowywanie, unikane 7
dostosowywanie urządzenia 18
dziennik podróży, wyświetlanie 7
dzienniki, jazda 16, 17
dzienniki jazdy 16
eksportowanie 17
dzienniki zakupu paliwa 15
dźwięk, punkty alarmowe 19
E
ecoChallenge 11, 12
ecoRoute 11, 12
kalibracja zużycia paliwa 11
profil pojazdu 11
raport o przebiegu 12
raporty o przebiegu 12
urządzenie HD 11
wynik ecoChallenge 11, 12
ecoRoute HD, urządzenie 11
ekran, jasność 2
eksportowanie
dzienniki jazdy 17
podsumowania dla jurysdykcji 15
raporty dotyczące podróży 16
Indeks
F
funkcja trafficTrends 19
G
Gdzie jestem? 5, 8, 9
geocaching 4
głośność, regulowanie 2
godziny pracy 16
dzienniki jazdy 16
kierowcy 16
stan pracy 16
wysyłki 16
GPS 2
H
historia podróży 19
I
identyfikator urządzenia 19
IFTA (International Fuel Tax
Agreement), rejestrowanie 15
ikony, utrudnienia drogowe 14
ikony ostrzegawcze 19, 20
informacje o podróży, wyświetlanie 8
informacje o sekcji Mój Pulpit 1
International Fuel Tax Agreement (IFTA) 15
J
jasność 2
jazda do domu 5
język
głos 19
klawiatura 19
K
kalibracja zużycia paliwa 11
kalkulator 13
kamera cofania 2
kamera dodatkowa 3
kamery
cofania 2
dodatkowe 3
monitorujące 21
kamery drogowe 15
wyświetlanie 15
zapisywanie 15
kamery monitorujące, bazy danych 21
kamper, profile 1, 18
karta microSD, instalacja 17
karta pamięci 17
katalog pomocy drogowej 4
kierowcy
ciężarówka 16
dodawanie 16
klawiatura 3
język 19
układ 19
klawisz zasilania 2
komputer, łączenie 17, 21
komputer podróży 8
zerowanie informacji 8
komunikaty drogowe
odbiornik 14
subskrypcje bezterminowe 1
kradzież, unikanie 20
L
lista zwrotów 8
Ł
ładowanie urządzenia 2, 20, 21
M
mapa, pole danych 8
mapy 6, 18
aktualizowanie 1
bezterminowo 1
motyw 18
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
przeglądanie 4
stopień szczegółowości 18
układ danych 8
warunki drogowe 14
wyświetlanie tras 8
zakup 21
zgłaszanie błędów 4
montowanie urządzenia
deska rozdzielcza 20
przyssawka 21
wyjmowanie z uchwytu 20
Mój Pulpit 1
aktualizowanie oprogramowania 1
N
następny zwrot 8
nawigacja 6
bezdroże 7
ustawienia 18
wyświetlanie podglądu trasy 6
nawigacja po bezdrożach 7
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
numer identyfikatora 19
O
objazdy 7
zaawansowane 7
ocena, punkty szczególne 4
odbieranie połączeń 10
odłączanie telefonu 10
ograniczenia, pojazd 1
ograniczenia dotyczące pojazdów 1
oprogramowanie
aktualizowanie 1
wersja 19
ostatnio znalezione pozycje 5
P
paliwo, ceny 11
parking 5
ostatnie miejsce 5
parowanie 10
odłączanie 10
telefon 10, 21
pasek wyszukiwania 4
perspektywa mapy 8
planowanie podróży 12
edytowanie podróży 13
pliki
obsługiwane typy 17
przesyłanie 17
podstawka, zdejmowanie 21
podsumowanie dla jurysdykcji 15
pogoda 12
radar 12
warunki drogowe 12
POI. 21 Patrz też punkt szczególny (POI)
POI Loader 21
polecenia głosowe 9
aktywowanie 9
fraza aktywacji 9
nawigacja z użyciem 9
porady dot. korzystania 9
połączenia 9
dom 10
historia 10
kontakty 10
nawiązywanie 10
odbieranie 10
połączenie oczekujące 10
wybieranie 10
wyłączanie 11
pomoc. 10 Patrz też pomoc techniczna
pomoc techniczna 10
postoje, dodawanie 6
pozycje 4, 13
aktualna 5, 8, 9
dzwonienie 10
ostatnio znalezione 5
symulowane 5
23
ustalanie pozycji domowej 5
wysyłanie do urządzenia 6
wyszukiwanie 4
zapisywanie 5, 6
profil pojazdu 11
profile
ciężarówka 18
ciężarówka lub kamper 1, 18
kamper 18
profile ciężarówek
aktywowanie 18
dodawanie 18
profile kampera
aktywowanie 18
dodawanie 18
profile pojazdów, ciężarówka lub kamper 1, 18
przeglądarka zdjęć 13
usuwanie zdjęć 13
przeliczanie
jednostki 13
waluta, przeliczanie 13
przelicznik jednostek 13
przepisy, godziny pracy 16
przewody, zasilanie 20
przewody zasilające 20
wymiana bezpiecznika 20
przyciski na ekranie 3
przyssawka 21
przywracanie ustawień 19
punkty szczególne (POI Loader) 21
punkty szczególne (POI)
dodatki 21
ocena 4
POI Loader 21
usługi ciężarowe 3
własne 21
R
raporty
podróż 16
przebieg 12
raporty o przebiegu 12
rejestrowanie IFTA
dane dotyczące paliwa 15
podsumowanie dla jurysdykcji 15
raporty dotyczące podróży 16
wyeksportowane podsumowania i raporty
16
rejestrowanie urządzenia 1
resetowanie
dane podróży 8
urządzenie 2
rozmowy przez zestaw głośnomówiący 9
rozmowy telefoniczne 9
odbieranie 10
połączenie oczekujące 10
wybieranie 10
wybieranie głosowe 10
wyciszanie 10
rozpoznawanie mowy 9
rozwiązywanie problemów 21
S
skróty 3
dodawanie 3
usuwanie 3
skrzyżowania, wyszukiwanie 4
Smartphone Link
łączenie 11
usługi Garmin Live 10
wyłączanie połączeń 11
stan pracy 16
subskrypcje
komunikaty drogowe 1
nüMaps Lifetime 1
usługi Garmin Live 11
sygnały satelitarne
odbieranie 2
wyświetlanie 2
symulowane pozycje 5
24
szybkie wyszukiwanie 3
Ś
środki transportu 2
motocykl 2
samochód 2
zmiana 13
T
technologia Bluetooth 9, 10, 21
ustawienia 18
włączanie 10
wyłączanie 18
telefon
odłączanie 10
parowanie 10, 21
trafficTrends, wyłączanie 19
trasy
obliczanie 6
preferencje 18
przeliczanie 14
rozpoczynanie 5, 6
wyświetlanie na mapie 8
wyświetlanie podglądu 6
zatrzymywanie 7
tryb uśpienia 2
włączanie 2
wyłączanie 2
U
uchwyt na deskę rozdzielczą 20
umowy licencyjne 19
unikane
cechy dróg 7
dostosowywanie 7
droga 7
obszar 7
usuwanie 7
wyłączanie 7
urządzenie, rejestrowanie 1
USB, odłączanie 17
usługi Garmin Live 11
subskrypcja 11
ustawienia 18, 19
ustawienia czasu 2, 19
ustawienia wyświetlania 18
usuwanie
podróże 13
wszystkie dane użytkownika 17
utrudnienia drogowe 14, 19
aktywowanie subskrypcji 15
alerty 8
dane 15
dodawanie subskrypcji 15
funkcja trafficTrends 19
ikony 14
kamery 15
odbiornik 14
przeliczanie tras 14
przeliczanie trasy 14
unikanie 14
wyłączanie 15
wypadki 15
wyszukiwanie opóźnień 14, 15
zmień trasę 14
wybieranie 10
wyciszanie, dźwięk 9
wynik ecoChallenge 12
resetowanie 12
wysyłanie pozycji 6
wysyłki 16
dodawanie 16
godziny pracy 16
wyszukiwanie pozycji. 3 Patrz też pozycje
adresy 4
kategorie 3
korzystanie z mapy 4
miasta 4
przeglądanie mapy 4
skrzyżowania 4
współrzędne 4
Z
zaawansowane objazdy 7
zapisane pozycje 5, 6, 13
edytowanie 5
kategorie 5
usuwanie 6
zapisywanie, aktualna pozycja 5
zdejmowanie podstawki 21
zegar 13
zgłaszanie błędów dotyczących punktów POI
4
zjazdy z usługami 7
wyszukiwanie 7
zmiana przeszukiwanego obszaru 4
zmienianie nazw podróży 13
zrzuty ekranowe 18
zużycie paliwa. 11, 12 Patrz też ecoRoute
W
warunki drogowe, pogoda 12
wiadomości myGarmin 12
widok mapy
2D 8
3D 8
widok mapy 2D 8
widok mapy 3D 8
widok skrzyżowania 8
własne punkty POI 21
wskazówki 8
wskazówki dojazdu 8
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia 20
współrzędne 4
Indeks
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2012 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising