Garmin | dezl 760LMT | Garmin dezl 760LMT Príručka rýchleho spustenia

Garmin dezl 760LMT  Príručka rýchleho spustenia
dēzl 760
™
Príručka rýchleho spustenia
Október 2012
190-01511-64_0A
Vytlačené na Taiwane
Začíname pracovať
UPOZORNENIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.‍
1 Zariadenie namontujte (strana 2).‍
2 Zariadenie zaregistrujte (strana 2).‍
3 Skontrolujte aktualizácie (strana 2):
• Aktualizácie softvéru.‍
• Bezplatná aktualizácia máp.‍
4 Prevezmite úplné znenie používateľskej príručky
(strana 2).‍
Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle
UPOZORNENIE
Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu.‍ Uskladnením
zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite
možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu
následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.‍
Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie,
je potrebné ho nabiť.‍
1 Napájací kábel vozidla À pripojte do portu USB na držiaku.‍
2 Držiak Á pritláčajte na prísavku Â, pokým nezapadne na
miesto.‍
3 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku à dozadu
smerom k čelnému sklu.‍
4 Do zásuvky na zadnej strane zariadenia vložte pútko na
hornej strane držiaka.‍
nüMaps Guarantee™
Ak vaše zariadenie zaregistrujete na lokalite
http:​/‍​/‍my​.garmin​.com do 90 dní od vyhľadania satelitov počas
jazdy, vaše zariadenie získa jednu bezplatnú aktualizáciu mapy.‍
Zmluvné podmienky nájdete na lokalite www.garmin.com
/‍numaps.‍
Používanie služieb môj Panel
1 Otvorte aplikáciu môj Panel (strana 2).‍
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete aktualizovať softvér, v softvérových
aktualizáciách kliknite na Aktualizovať teraz.‍
• Ak chcete aktualizovať mapy, v aktualizáciách mapy
kliknite na Aktualizovať teraz.‍
• Príručku používateľa prevezmite kliknutím na položku
Príručky a následným kliknutím na položku Načítať,
ktorá sa nachádza vedľa želanej príručky.‍
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.‍
3
Aktivácia máp Lifetime
1 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/‍lifetimeupdater.‍
2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.‍
POZNÁMKA: Ak zariadenie zaregistrujete, môžeme vám v
prípade dostupnosti aktualizácie mapy poslať e-mailové
oznámenie (strana 2).‍
Vypnutie zariadenia
1 Podržte tlačidlo napájania Power À.‍
5 Dolnú stranu držiaka zatláčajte do zariadenia, pokým
nezacvakne.‍
6 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej
POZNÁMKA: Ak tlačidlo napájania podržíte stlačené menej
ako 5 sekúnd, zariadenie sa prepne do režimu spánku
(strana 5).‍
2 Vyberte Vypnúť.‍
Informácie o službe môj Panel
Zadávanie profilu Nákladné vozidlo alebo RV
zásuvky vo vašom vozidle.‍
7 V prípade potreby pripojte externú anténu k prijímaču
dopravných informácií a pomocou prísavných držiakov ju
pripevnite na čelné sklo.‍
Pomocou služby môj Panel zaregistrujte svoje zariadenie,
skontrolujte aktualizácie softvéru a aktualizácie máp, pristupujte
k produktovým príručkám a podpore atď.‍
Nastavenie služby môj Panel
1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.‍
2 Väčší koniec kábla USB zapojte do dostupného portu USB
na vašom počítači.‍
3 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/‍dashboard.‍
4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.‍
Registrácia zariadenia
1 Otvorte aplikáciu môj Panel (strana 2).‍
2 Kliknite na Registrovať teraz.‍
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.‍
2
UPOZORNENIE
Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s
charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých
navrhnutiach trasy alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia
ikony varovania.‍ V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia,
ako napríklad, že vaše zariadenie nedokáže vo všetkých
prípadoch vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na ceste do
úvahy.‍ Počas rozhodnutí o jazde vždy dodržiavajte všetky
uvedené cestné značky a cestné podmienky.‍
1
2
3
4
Vyberte položky Nastavenia > Profil nákladného vozidla.‍
Vyberte položku Nákladné vozidlo alebo RV.‍
Vyberte položku .‍
Postupujte podľa výziev na obrazovke.‍
Vyhľadanie miesta pomocou panela
vyhľadávania
Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie miesta
zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.‍
1 Vyberte Kam viesť?.‍
2 Na paneli vyhľadávania vyberte Zadajte vyhľadávanie.‍
3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.‍
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom
vyhľadávania.‍
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov
kategórie (napríklad „kiná“).‍
• Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý
názov alebo jeho časť.‍
• Ak chcete vyhľadať adresu vo vašej blízkosti, zadajte
názov ulice a číslo.‍
• Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo,
názov ulice, mesto a štát.‍
• Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.‍
• Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice
zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.‍
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného
vyhľadávaného slova, vyberte ho.‍
• Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali,
vyberte .‍
6 V prípade potreby vyberte lokalitu.‍
Vyhľadanie zaujímavých miest pre nákladné vozidlá
Detailné mapy nahraté vo vašom zariadení obsahujú zaujímavé
miesta pre nákladné vozidlá, ako sú zastávkové oblasti,
odpočívadlá a stanice na váženie.‍
Vyberte položky Kam viesť? > Cestná doprava.‍
Trasa na mape
OZNAM
Funkcia rýchlostného obmedzenia má len informačný účel a
nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za dodržiavanie pokynov v
podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení ani
riadenie sa zdravým úsudkom počas jazdy.‍ Spoločnosť Garmin
nebude niesť zodpovednosť za žiadne dopravné pokuty ani
súdne predvolania za nedodržiavanie dopravných predpisov a
dopravného značenia.‍
Trasa je vyznačená fialovou čiarou.‍ Kockovaná vlajka označuje
váš cieľový bod.‍
Počas jazdy vás bude zariadenie sprevádzať k vami
stanovenému cieľu pomocou hlasových výziev, šípok a smerov,
ktoré sa nachádzajú vo vrchnej časti mapy.‍ Ak opustíte
pôvodnú trasu, zariadenie znova prepočíta trasu a poskytne
vám nové navigačné pokyny.‍
Počas jazdy na diaľnici sa môže zobraziť ikona zobrazujúca
aktuálne rýchlostné obmedzenie.‍
Rýchlostné obmedzenia pre nákladné vozidlá sa môžu
zobrazovať počas jazdenia v rámci režimu pre nákladné vozidlá,
a to na základe konfiguračných údajov nákladného vozidla a
zákonov príslušného štátu alebo provincie.‍
Keď jazdíte v režime nákladného vozidla alebo ako Karavan,
možno zaznie zvuk a zobrazí sa ikona , čo označuje, že
vhodnosť nákladného vozidla pre túto cestu je neznáma.‍ Vždy
dodržiavajte uvedené značky a nariadenia.‍
POZNÁMKA: Rýchlostné obmedzenia pre nákladné vozidlá nie
sú dostupné vo všetkých oblastiach.‍
Používanie navigačnej mapy
1 V hlavnej ponuke vyberte Zobraziť mapu.‍
2 Ak sú ovládacie prvky priblíženia skryté, vyberte mapu so
zobrazením ovládacích prvkov priblíženia.‍
3 Vyberte mapu.‍
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zobraziť upozornenia nákladnej dopravy,
vyberte ikonu .‍
• Pre priblíženie alebo oddialenie, vyberte
alebo .‍
• Ak chcete otočiť zobrazenie mapy, vyberte .‍
• Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na
hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte .‍
• Ak chcete pridať alebo odstrániť vrstvy mapy, vyberte
.‍
• Ak chcete zobraziť špecifické kategórie, keď sa
nenavigujete po trase, vyberte položku .‍
• Ak chcete vycentrovať mapu na aktuálnu polohu, zvoľte
.‍
• Ak chcete zobraziť skratky pre mapu a funkcie navigácie,
vyberte položku .‍
O funkcii Pracovná aktivita
OZNAM
Aj keď je v zariadení zapnuté zaznamenávanie informácií o
pracovnej aktivite, toto zariadenie NIE je schválená náhrada
požiadaviek na záznam do papierového denníka podľa
predpisov federálneho úradu pre bezpečnosť automobilových
prepravcov.‍ Vodiči musia konať v súlade so všetkými platnými
federálnymi a štátnymi požiadavkami na papierové denníky.‍
POZNÁMKA: Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.‍
Ak chcete používať funkciu Pracovná aktivita, musíte zapnúť
režim Nákladné vozidlo a musíte vytvoriť profil vodiča v časti
(strana 3).‍
Funkciu Pracovná aktivita môžete použiť na evidenciu
služobných hodín, aby ste zachovali súlad s bezpečnostnými
nariadeniami.‍
O vodičoch
Ak pracujete pre viac ako jedného dopravcu počas 24hodinového obdobia, musíte zaznamenávať každého dopravcu
samostatne.‍
Aj v prípade prechodu časovým pásmom musíte zaznamenávať
časové pásmo vášho domovského terminálu.‍
Pridávanie vodičov
1 Vyberte položky Aplikácie > Prevádzkové hodiny.‍
2 Vyberte .‍
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.‍
Záznam vášho služobného stavu
1 Vyberte položky Aplikácie > Prevádzkové hodiny.‍
2 Vyberte vodiča.‍
3 Vyberte položku Stav záväzku.‍
3
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zaznamenať dobu mimo služby, vyberte
položku Mimo služby.‍
• Ak chcete zaznamenať dobu odpočinku v priestore pre
spiacu osobu, vyberte položku Spánkový prvok.‍
• Ak chcete zaznamenať dobu jazdy s komerčným
motorovým vozidlom, vyberte položku Jazda.‍
• Ak chcete zaznamenať dobu v službe, avšak nie počas
jazdy s komerčným motorovým vozidlom, vyberte položku
V službe.‍
• Vyberte Sedadlo spolujazdca, ak chcete zaznamenať
dobu, počas ktorej je druhý vodič na sedadle spolujazdca,
ale nie je v službe.‍
POZNÁMKA: Vodič môže byť v stave na sedadle
spolujazdca po dobu až dvoch hodín bezprostredne po
alebo pred ôsmymi po sebe idúcimi hodinami v priestore
pre spiacu osobu.‍
5 Vyberte Uložiť.‍
Používanie denníkov jázd
1 Vyberte položky Aplikácie > Prevádzkové hodiny.‍
2 Vyberte vodiča.‍
3 Vyberte položku Zobraziť denník.‍
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zobraziť iný dátum, želaný dátum vyberte v
hornej časti obrazovky.‍
• Ak chcete zobraziť podrobnosti o stave, vyberte políčko
vedľa stavovej lišty.‍
• Ak chcete vykonať úpravu, vyberte súradnicovú sieť a
vyberte políčko.‍
• Ak chcete zobraziť informácie o narušení, vyberte ikonu .‍
O denníku IFTA
POZNÁMKA: Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.‍
Môžete archivovať údaje, ako sú napr.‍ údaje o zakúpenom
palive a najazdených kilometroch potrebné pre dokumentáciu
International Fuel Tax Agreement (IFTA).‍
Pred zahájením používania denníka IFTA musíte aktivovať
režim Nákladné vozidlo.‍
Zadávanie údajov o palive
1 Vyberte položky Aplikácie > Denníky IFTA > Na čerpadle.‍
2 Zadajte cenu paliva za jeden galón.‍
3 Vyberte políčko Spotrebované palivo.‍
4 Zadajte množstvo zakúpeného paliva.‍
5 V prípade potreby vyberte možnosť:
• Ak chcete množstvo zaznamenať v litroch, vyberte
položky Galóny > Litrov > Uložiť.‍
• Ak chcete množstvo zaznamenať v galónoch, vyberte
položky Litrov > Galóny > Uložiť.‍
6 V prípade potreby označte začiarkavacie políčko Zahrnutá
daň.‍
7 Vyberte čerpaciu stanicu, na ktorej ste tankovali.‍
Používanie cúvacej kamery
UPOZORNENIE
Počas používania cúvacej kamery sa očami a mysľou stále
venujte jazde.‍ Používanie záložnej kamery predstavuje
vylepšenie bezpečnostných postupov.‍ Záložná kamera nie je
náhrada za bdelosť a správny úsudok vodiča.‍
4
Ak je vo vašom vozidle namontovaná kompozitná cúvacia
videokamera, výstup z kamery môžete sledovať na vašom
zariadení.‍
1 V prípade potreby pripojte kameru do konektora vstupu videa
À na držiaku.‍
2 Vyberte možnosť:
• Ak je vaša kamera pripojená k brzdovým svetlám, vozidlo
preraďte do spiatočky.‍
• Ak je vaša kamera pripojená k akumulátoru vozidla, na
obrazovke vyberte ikonu
.‍
Na obrazovke zariadenia sa zobrazí výstup kamery.‍
O volaní bez použitia rúk
Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth® sa môže vaše
zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu, aby sa z neho stalo
zariadenie bez potreby použitia rúk.‍ Aby ste určili, či váš
mobilný telefón s technológiou Bluetooth je kompatibilný s
vaším zariadením, navštívte lokalitu www.garmin.com
/‍bluetooth.‍
Váš telefón možno nebude podporovať všetky funkcie
technológie hands-free, ktoré sú poskytované vaším
zariadením.‍
Zapnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.‍
2 Vyberte Bluetooth.‍
Párovanie telefónu
Predtým, ako budete môcť použiť volanie bez použitia rúk,
musíte spárovať vaše zariadenie s kompatibilným mobilným
telefónom.‍
1 Telefón a zariadenie Bluetooth dajte od seba do vzdialenosti
maximálne 33 ft.‍ (10 m).‍
2 Vo vašom zariadení povoľte bezdrôtovú technológiu
Bluetooth.‍
3 Vyberte možnosť:
• Vyberte položky Nastavenia > Bluetooth > Pridať
telefón.‍
• Ak ste už spárovali iný telefón, vyberte Nastavenia >
Bluetooth > Telefón > .‍
Vo
vašom telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu
4
Bluetooth.‍
5 Vo vašom zariadení vyberte OK.‍
Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.‍
6 Zo zoznamu vyberte svoj telefón a potom vyberte položku
OK.‍
V
7 prípade potreby v telefóne potvrďte povolenie zariadenia
na pripojenie.‍
8 V prípade potreby zadajte do telefónu kód Bluetooth PIN
zariadenia.‍
O cestnej premávke
OZNAM
Spoločnosť Garmin nenesie zodpovednosť za presnosť ani
včasnosť informácií o cestnej premávke.‍
Dopravné informácie nemusia byť dostupné vo všetkých
oblastiach alebo krajinách.‍ Informácie o prijímačoch dopravných
informácií a oblastiach pokrytia nájdete na stránke
www.garmin.com/‍traffic.‍
Prijímač dopravných informácií je súčasťou niektorých balení.‍
Môže byť zabudovaný do napájacieho kábla do vozidla alebo
do zariadenia.‍ Je voliteľným príslušenstvom pre všetky modely.‍
• Na prijímanie dopravných informácií musí byť zariadenie
pripojené k napájaniu vozidla.‍
• Kvôli prijímaniu dopravných informácií sa musí zapnutý
prijímač dopravných informácií a zariadenie nachádzať v
oblasti dátového pokrytia stanice vysielajúcej dopravné
informácie.‍
• Predplatné, ktoré je súčasťou prijímača dopravných
informácií, nie je potrebné aktivovať.‍
•
mení farbu, aby naznačila závažnosť podmienok v
cestnej doprave na vašej trase alebo na ceste, po ktorej
práve idete.‍
• Ak vaše zariadenie obsahuje externú dopravnú anténu, mali
by ste externú anténu vždy ponechať zapojenú na optimálne
prijímanie správ o cestnej premávke.‍
O režime spánku
Režim spánku používajte na šetrenie energie batérie, keď
zariadenie nepoužívate.‍ Režim spánku používa veľmi malé
množstvo energie a keď je zariadenie v režime spánku, nabitá
batéria vydrží celé týždne.‍
Prechod do režimu spánku
Stlačte tlačidlo Napájanie.‍
Ukončenie režimu spánku
Ak chcete zariadenie prepnúť do režimu spánku, stlačte
tlačidlo Power.‍
Nastavenie jasu obrazovky
1 Vyberte Nastavenia > Displej > Jas.‍
2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.‍
Nastavenie hlasitosti
1 Vyberte Hlasitosť.‍
2 Vyberte možnosť:
• Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.‍
• Zariadenie stíšte výberom položky .‍
5
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Spojené kráľovstvo
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Garmin® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti
Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú
registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné
známky sa nemôžu používať bez výslovného súhlasu
spoločnosti Garmin.
dēzl™, nüMaps Guarantee™ a nüMaps Lifetime™ sú
ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych
spoločností. Tieto ochranné známky sa nemôžu používať bez
výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
Slovnú známku a logá Bluetooth® vlastní spoločnosť
Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie tohto slova spoločnosťou
Garmin podlieha licencii.
© 2012 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising