Garmin | dezl 760LMT | Garmin dezl 760LMT Hurtigveiledning

Garmin dezl 760LMT  Hurtigveiledning
dēzl 760
™
Hurtigstartveiledning
Oktober 2012
190-01511-58_0A
Trykt i Taiwan
Komme i gang
den være kvalifisert for én kostnadsfri kartoppdatering.‍ Du
finner vilkår og betingelser på www.garmin.com/‍numaps.‍
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Bruke mittDashboard-tjenestene
1 Åpne mittDashboard (side 2).‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil oppdatere programvaren, klikker du på
Oppdater nå under Programvareoppdateringer.‍
• Hvis du vil oppdatere kartene, klikker du på Oppdater nå
under Kartoppdateringer.‍
• Hvis du vil laste ned brukerveiledningen, klikker du på
Brukerveiledninger og deretter på Last ned ved siden
av brukerveiledningen du vil ha.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen.‍
1 Monter enheten (side 2).‍
2 Registrer enheten (side 2).‍
3 Søk etter oppdateringer (side 2):
• programvareoppdateringer
• kostnadsfri kartoppdatering
4 Last ned hele brukerveiledningen (side 2).‍
Koble enheten til bilstrøm
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri.‍ Oppbevar
enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten
unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som
følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.‍
Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.‍
1 Koble strømkabelen for bil À til USB-porten på braketten.‍
2 Trykk braketten Á mot sugekoppen  til den klikker på
Aktivere livstidskart
1 Gå til www.garmin.com/‍lifetimeupdater.‍
2 Følg instruksjonene på skjermen.‍
MERK: Hvis du registrerer enheten, kan du motta epostvarsler når det finnes tilgjengelige kartoppdateringer
(side 2).‍
Slå av enheten
1 Hold inne av/på-tasten À.‍
plass.‍
3 Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken à bakover
mot frontruten.‍
4 Skyv fliken på toppen av braketten inn i sporet på baksiden
av enheten.‍
5 Trykk bunnen av braketten inn i enheten til den klikker på
plass.‍
6 Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i
kjøretøyet.‍
7 Koble eventuelt den eksterne antennen til trafikkmottakeren,
og fest den til frontruten ved hjelp av sugekoppene.‍
Om mittDashboard
Bruk mittDashboard til å registrere enheten, se etter
programvare- og kartoppdateringer, få tilgang til
produktveiledninger og -support med mer.‍
Konfigurere mittDashboard
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på
enheten.‍
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en ledig USBport på datamaskinen.‍
3 Gå til www.garmin.com/‍dashboard.‍
4 Følg instruksjonene på skjermen.‍
Registrere enheten
1 Åpne mittDashboard (side 2).‍
2 Klikk på Registrer deg nå.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen.‍
nüMaps Guarantee™
Hvis du registrerer enheten på http:​/‍​/‍my​.garmin​.com innen 90
dager etter at du har innhentet satellitter mens du kjører, kan
2
MERK: Hvis du holder av/på-tasten inne i mindre enn fem
sekunder, settes enheten i dvalemodus (side 4).‍
2 Velg Av.‍
Angi en lastebil- eller bobilprofil
ADVARSEL
Selv om du angir profilkarakteristikkene til kjøretøyet, er det
ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene
til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta
advarselsikonene i alle tilfeller.‍ Det kan finnes begrensninger i
kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over
disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller.‍ Følg
alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg
under kjøring.‍
1
2
3
4
Velg Innstillinger > Lastebilprofil.‍
Velg Lastebil eller Bobil.‍
Velg .‍
Følg instruksjonene på skjermen.‍
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en
kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.‍
1 Velg Hvor skal du?.‍
2 Velg Angi søk i søkelinjen.‍
3 Angi hele eller deler av søkeordet.‍
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.‍
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du
kategorinavn (for eksempel "kino").‍
• Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du
hele eller deler av navnet.‍
• Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du
gatenummer og gatenavn.‍
• Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du
gatenummer, gatenavn, by og delstat.‍
• Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.‍
• Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegradsog lengdegradskoordinater.‍
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger
du søkeordet.‍
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger
du .‍
6 Velg eventuelt en posisjon.‍
Finne punkter av interesse for lastebiler
De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten, inneholder
punkter av interesse for lastebiler, for eksempel trailerkafeer,
rasteplasser og veiestasjoner.‍
Velg Hvor skal du? > Lastebiler.‍
Ruten på kartet
MERKNAD
Funksjonen for fartsgrense er bare til opplysning og erstatter
ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid
bruke sunn fornuft ved kjøring.‍ Garmin skal ikke holdes
ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar
dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.‍
Ruten er merket med en magentafarget linje.‍ Et rutete flagg
angir bestemmelsesstedet.‍
Underveis vil enheten vise veien til bestemmelsesstedet ved
hjelp av talemeldinger, piler på kartet og anvisninger øverst på
kartet.‍ Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil enheten
beregne ruten på nytt og gi nye anvisninger.‍
Når du kjører på hovedveier, kan det hende det vises et ikon på
kartet med informasjon om fartsgrensen.‍
Fartsgrenser for lastebil kan vises i lastebilmodus basert på
konfigurasjonsdataene for lastebil og gjeldende lover i delstaten
eller provinsen.‍
Når du kjører i lastebilmodus eller bobilmodus, kan det hende at
du hører en lyd og ser .‍ Dette indikerer at det ikke er kartlagt
om veien er tilrettelagt for lastebil.‍ Følg alltid alle veiskilt og
forskrifter.‍
MERK: Fartsgrenser for lastebil er ikke tilgjengelige i alle
områder.‍
Bruke navigasjonskartet
1 Velg Se på kart på hovedmenyen.‍
2 Hvis zoomkontrollene er skjult, velger du kartet for å vise
zoomkontrollene.‍
3 Velg kartet.‍
4 Velg et alternativ:
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvis du vil vise lastebilvarsler, velger du .‍
Velg
eller
for å zoome inn eller ut.‍
Hvis du vil rotere kartvisningen, velger du .‍
Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger
du .‍
Hvis du vil legge til eller fjerne kartlag, velger du
.‍
Hvis du vil vise bestemte kategorier når du ikke navigerer
etter en rute, velger du .‍
Hvis du vil sentrere kartet rundt gjeldende posisjon, velger
du .‍
Hvis du vil vise snarveier for kart- og
navigasjonsfunksjoner, velger du .‍
Tidsforbruk
MERKNAD
Selv om denne enheten kan registrere informasjon om
tidsforbruk, er den IKKE en godkjent erstatning for krav til fysisk
registrering i loggbok i henhold til forskrifter fra Federal Motor
Carrier Safety Administration (USA).‍ Førere må følge alle
gjeldende nasjonale og lokale krav til en fysisk loggbok.‍
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.‍
Før du kan bruke funksjonen Tidsforbruk, må du være i
lastebilmodus, og du må opprette en førerprofil (side 3).‍
Du kan bruke funksjonen Tidsforbruk til å registrere arbeidstiden
din.‍ Dette kan gjøre det enklere å følge sikkerhetsreglene.‍
Om førere
Hvis du jobber for mer enn én transportør i løpet av 24 timer,
må du registrere hver transportør.‍
Du må registrere tidssonen for hjemmeterminalen din, selv om
du krysser andre tidssoner.‍
Legge til førere
1 Velg Programmer > Tidsforbruk.‍
2 Velg .‍
3 Følg instruksjonene på skjermen.‍
Registrere tjenestestatusen
1 Velg Programmer > Tidsforbruk.‍
2 Velg en fører.‍
3 Velg Tjenestestatus.‍
4 Velg et alternativ:
• Velg Ikke i tjeneste for å registrere tiden du ikke er i
tjeneste.‍
• Velg Hviler for å registrere tiden du hviler på en
soveplass.‍
• Velg Kjøre for å registrere tiden du kjører et nyttekjøretøy
som er i virksomhet.‍
• Velg I tjeneste for å registrere tiden du er i tjeneste, men
ikke kjører et nyttekjøretøy.‍
• Velg Passasjersete for å registrere tiden en annen fører
sitter i passasjersetet, uten å være i tjeneste.‍
MERK: En fører kan ha status Passasjersete i opptil to
timer rett før eller etter åtte sammenhengende timer på en
soveplass.‍
5 Velg Lagre.‍
Bruke kjørelogger
1 Velg Programmer > Tidsforbruk.‍
3
2 Velg en fører.‍
3 Velg Vis logg.‍
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise en annen dato, velger du datoen øverst i
skjermbildet.‍
• Hvis du vil vise statusdetaljer, velger du feltet ved siden
av statuslinjen.‍
• Hvis du vil redigere, velger du rutenettet og velger et felt.‍
• Hvis du vil vise informasjon om regelbrudd, velger du .‍
Om kjøredataregistrering
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.‍
Du kan arkivere data som er nødvendige for IFTAdokumentasjon (International Fuel Tax Agreement), for
eksempel opplysninger om drivstoffkjøp og antall tilbakelagte
kilometer.‍
Du må være i lastebilmodus før du kan bruke
kjøredataregistrering.‍
Angi drivstoffdata
1 Velg Programmer > Kjøredataregistrering > Ved pumpen.‍
2 Angi drivstoffpris per liter.‍
3 Velg feltet Drivstofforbruk.‍
4 Angi hvor mye drivstoff du har kjøpt.‍
5 Velg eventuelt et alternativ:
• Hvis du vil registrere mengden i liter, velger du Gallons >
Liter > Lagre.‍
• Hvis du vil registrerer mengden i gallons, velger du Liter >
Gallons > Lagre.‍
6 Merk eventuelt av for Skatt inkludert.‍
7 Velg bensinstasjonen du tanket opp på.‍
Bruke ryggekamera
ADVARSEL
Vær oppmerksom på kjøringen når du bruker ryggekameraet.‍
Bruk av ryggekamera er en utvidelse av sikkerhetsrutiner.‍
Ryggekameraet erstatter ikke førerens plikt til å følge med på
veien, eller sunn fornuft.‍
Hvis det er montert et ryggekamera med komposittvideo i
kjøretøyet, kan du se utdataene fra kameraet på enheten.‍
1 Koble eventuelt kameraet til videoinngangen À på braketten.‍
Om håndfri telefonering
Ved hjelp av trådløs Bluetooth® teknologi kan enheten kobles til
mobiltelefonen, slik at du får en håndfri enhet.‍ Hvis du vil
kontrollere om mobiltelefonen med Bluetooth teknologi er
kompatibel med enheten, kan du gå til www.garmin.com
/‍bluetooth.‍
Det er ikke sikkert telefonen støtter alle de håndfrie
telefonfunksjonene på enheten.‍
Aktivere trådløs Bluetooth-teknologi
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.‍
2 Velg Bluetooth.‍
Pare telefonen
Før du kan bruke håndfri telefonering, må du pare enheten med
en kompatibel mobiltelefon.‍
1 Plasser telefonen og Bluetooth enheten mindre enn 10 m
(33 fot) fra hverandre.‍
2 Aktiver Bluetooth på enheten.‍
3 Velg et alternativ:
• Velg Innstillinger > Bluetooth > Legg til telefon.‍
• Hvis du allerede har paret en annen telefon, velger du
Innstillinger > Bluetooth > Telefon > .‍
4 Aktiver Bluetooth på telefonen.‍
5 Velg OK på enheten.‍
Det vises en liste over Bluetooth-enheter som er i nærheten.‍
6 Velg telefonen på listen, og velg OK.‍
7 Kontroller eventuelt at enheten lar seg koble til telefonen din.‍
8 Angi eventuelt PIN-koden for Bluetooth for enheten på
telefonen.‍
Om trafikk
MERKNAD
Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.‍
Trafikkinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder
eller land.‍ Du finner mer informasjon om trafikkmottakere og
dekningsområder på www.garmin.com/‍traffic.‍
Det følger med en trafikkmottaker i enkelte pakker, innebygd i
strømkabelen for bil eller i enheten, og den er et valgfritt tilbehør
for alle modeller.‍
• Enheten må være koblet til bilstrøm for å kunne motta
trafikkinformasjon.‍
• Trafikkmottakeren og enheten må være innenfor rekkevidde
av en stasjon som sender trafikkdata, for å kunne motta
trafikkinformasjon.‍
• Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med
trafikkmottakeren.‍
•
endrer farge for å vise hvor alvorlig trafikkforholdene er
på ruten eller veien du kjører.‍
• Hvis enheten leveres med en ekstern trafikkantenne, bør du
alltid koble til den eksterne antennen for å få best mulig
mottak.‍
Om dvalemodus
2 Velg et alternativ:
• Hvis kameraet er koblet til bremselysene, setter du
kjøretøyet i revers.‍
• Hvis kameraet er koblet til bilbatteriet, velger du
på
skjermen.‍
Dataene fra kameraet vises på enhetsskjermen.‍
4
Du kan bruke dvalemodus for å spare batteristrøm når enheten
ikke er i bruk.‍ Dvalemodus krever svært lite strøm, og et ladet
batteri varer flere uker hvis enheten er i dvalemodus.‍
Gå inn i dvalemodus
Trykk på Av/på-tasten.‍
Gå ut av dvalemodus
Trykk på av/på-tasten mens enheten er i dvalemodus.‍
Justere lysstyrken på skjermen
1 Velg Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke.‍
2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.‍
Justere volumet
1 Velg Volum.‍
2 Velg et alternativ:
• Bruk glidebryteren til å justere volumet.‍
• Velg for å dempe enheten.‍
5
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd.
eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og
andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
dēzl™, nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er
varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper.
Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse
fra Garmin.
Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og
enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens.
© 2012 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising