Garmin | babyCam™ Wireless Backseat Camera | User manual | Garmin babyCam™ Wireless Backseat Camera Brukerveiledning

Garmin babyCam™ Wireless Backseat Camera Brukerveiledning
babyCam
Brukerveiledning
Januar 2016
190-01931-38_0A
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg
retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin babyCam™ er et
varemerke for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
Innholdsfortegnelse
Komme i gang................................................................. 1
Sette inn AA-batterier ................................................................. 1
Slå på kameraet .......................................................................... 1
Installering...................................................................... 1
Nakkestøttetyper ......................................................................... 1
Velge et monteringssted ............................................................. 1
Montering av standard nakkestøtte ............................................ 1
Forlengelsesarm (tilleggsutstyr) .................................................. 2
Klebebrakett (tilleggsutstyr) ........................................................ 3
Mottakerkabel ............................................................................. 4
Koble til valgfri strømkabel for bil ................................................ 4
Vise babyCam-video ...................................................... 4
Se på babyCam-video ved hjelp av talekommando ................... 4
Flere kameraer ................................................................ 4
Parkoble et Garmin babyCam kamera med
mottakerkabelen ......................................................................... 4
Veksle mellom kameraer ............................................................ 4
Tilpasse enheten............................................................ 5
Innstillinger for babyCam ............................................................ 5
Snu og speilvende kamerabildet ................................................ 5
Påminnelse om å sjekke baksetet .............................................. 5
Vedlikehold av enheten................................................. 5
Oppdatere kameraprogramvaren ............................................... 5
Rengjøre enheten ....................................................................... 5
Informasjon om enheten................................................ 5
Spesifikasjoner ........................................................................... 5
Feilsøking........................................................................ 5
Navigasjonsenheten viser ikke video fra kameraet .................... 5
Kameraet holder ikke posisjonen ............................................... 5
Når bør jeg skifte batteriene? ..................................................... 5
Jeg vet ikke om kameraet er på eller av ..................................... 5
Innholdsfortegnelse
i
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Når du bruker kameraet for første gang, bør du følge
fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere kameraet og bli
kjent med de grunnleggende funksjonene.
1 Sett batteriene inn i kameraet (Sette inn AA-batterier,
side 1).
2 Monter kameraet på en nakkestøtte i kjøretøyet (Montere
kameraet på en nakkestøtte, side 1).
3 Oppdater den kompatible Garmin navigasjonsenheten til den
nyeste programvareversjonen.
Gå til garmin.com/express hvis du ønsker mer informasjon
om oppdatering av programvaren.
4 Koble mottakerkabelen til navigasjonsenheten og til
kjøretøyets strømuttak (Installere mottakerkabelen,
side 4).
5 Se video fra kameraet på navigasjonsenheten (Vise
babyCam-video, side 4).
6 Juster kameraposisjonen (Justere kameraposisjonen ved
hjelp av standardbraketten for nakkestøtte, side 2) og
endre kamerainnstillingene (Snu og speilvende kamerabildet,
side 5) for å få det best mulige bildet av passasjeren.
®
Sette inn AA-batterier
Enheten drives av to AA-batterier (medfølger ikke). Det beste
resultatet får du ved å bruke NiMH-batterier eller litiumbatterier.
1 Trykk på fordypningen i batteridekselet À, og skyv
batteridekselet bort fra linsen for å fjerne det.
Overhengende justerbar nakkestøtte: På en overhengende
justerbar nakkestøtte henger fremsiden på den polstrede
nakkestøtten over toppen av seteryggen og kan blokkere
sikten til kameraet selv når nakkestøtten er justert til høyeste
posisjon.
Du bør prøve å installere kameraet på en overhengende
justerbar nakkestøtte ved hjelp av standardfestet (Montere
kameraet på en nakkestøtte, side 1). Hvis den
overhengende delen av nakkestøtten blokkerer sikten til
kameraet, kan du installere kameraet på neste kompatible
nakkestøtte, eller du kan installere den ved hjelp av en
forlengelsesarm (tilleggsutstyr) (Forlengelsesarm
(tilleggsutstyr), side 2).
Avtakbar nakkestøtte som ikke kan justeres: En avtakbar
nakkestøtte som ikke kan justeres, har stolper som ikke kan
justeres i høyden, og nakkestøtten er ikke festet til setet når
den heves.
Ikke fest kameraet eller noe annet objekt til stolpen på en
avtakbar nakkestøtte som ikke kan justeres. Du kan installere
kameraet på en lignende kompatibel nakkestøtte, eller du
kan montere det på et vindu ved hjelp av klebebraketten
(tilleggsutstyr) (Klebebrakett (tilleggsutstyr), side 3).
Fast nakkestøtte: En fast nakkestøtte er en forlengelse av
seteryggen og kan ikke heves eller tas av.
Du kan ikke installere kameraet på en fast nakkestøtte. Du
kan installere kameraet på en lignende kompatibel
nakkestøtte, eller du kan montere det på et vindu ved hjelp
av klebebraketten (tilleggsutstyr) (Klebebrakett
(tilleggsutstyr), side 3).
Velge et monteringssted
Den røde LED-lampen lyser en kort stund, og kameraet blir
slått på i strømsparingsmodus.
3 Plasser batteridekselet i sporet, og skyv det mot linsen til det
klikker på plass.
Du bør installere kameraet på et sted som gir klar sikt til
passasjeren.
• Hvis du vil se en passasjer som er vendt forover, installerer
du kameraet på nakkestøtten til forsetet slik at det er vendt
bakover mot passasjeren.
• Hvis du vil se et barn i et barnesete som vender bakover,
installerer du kameraet på nakkestøtten til barnets bilsete slik
at det er vendt mot innsiden av barnesetet.
• Dersom setet ikke har en kompatibel nakkestøtte, installerer
du kameraet på nærmeste stolpe på neste kompatible
nakkestøtte og vender det mot passasjeren.
• Hvis ingen av monteringsstedene på nakkestøttestolpene gir
klar sikt til passasjeren, installerer du kameraet ved hjelp av
en brakett (tilleggsutstyr).
Slå på kameraet
Montering av standard nakkestøtte
2 Sett inn to AA-batterier riktig vei.
Når du setter inn batteriene, blir kameraet automatisk slått på i
strømsparingsmodus og forblir i denne modusen så lenge
kameraet går på batteristrøm. I denne modusen forbrukes svært
lite strøm, og på denne måten kan kameraet forbli tilkoblet til
den kompatible navigasjonsenheten. Kameraet skal være i drift i
denne modusen, og du kan ikke slå kameraet av eller på
manuelt.
Installering
Nakkestøttetyper
Fremgangsmåten for installering varierer basert på hvilken type
nakkestøtte du har i kjøretøyet.
Standard justerbar nakkestøtte: En standard justerbar
nakkestøtte har stolper som kan justeres i høyden, og den
polstrede nakkestøtten er flat på undersiden.
Du bør bruke standardbraketten til å montere kameraet på en
standard justerbar nakkestøtte (Montere kameraet på en
nakkestøtte, side 1).
Komme i gang
Den medfølgende braketten for standard nakkestøtte er utformet
for å feste kameraet til stolpen til nakkestøtten i et bilsete.
Braketten kan brukes i de fleste kjøretøy, men er kanskje ikke
kompatibel med alle nakkestøtter, særlig nakkestøtter som ikke
kan justeres og enkelte nakkestøtter som henger over setet.
Montere kameraet på en nakkestøtte
1 Hev nakkestøtten fra setet slik at stolpene til nakkestøtten blir
synlige.
2 Plasser en innleggsdel av gummi À rundt stolpen til
nakkestøtten.
MERK: Innleggsdel av gummi i to størrelser følger med. Du
bør bruke innleggsdelene som er enklest å feste og sitter
best inntil stolpen.
1
Når du er ferdig med å justere kameraposisjonen, bør du
forsikre deg om at knotten, den gjengede ringen og vingeskruen
er godt festet.
Forlengelsesarm (tilleggsutstyr)
3 Plasser klemmen Á rundt innleggsdelen.
Forlengelsesarmen som kan fås som tilleggsutstyr, gjør det
mulig å installere kameraet på en justerbar nakkestøtte som
henger over toppen på seteryggen. Armen strekker seg rundt
den overhengende delen av nakkestøtten og holder kameraet
foran nakkestøtten. Gå til garmin.com/babycam for å kjøpe
monteringstilbehør.
Montere braketten og forlengelsesarmen på en
overhengende nakkestøtte
Du bør montere braketten og forlengelsesarmen før du monterer
kameraet på nakkestøtten.
1 Plasser brakettkontakten À på klemmen Á.
Du bør justere brakettkontakten som vist i illustrasjonen.
Du bør plassere klemmen og innleggsdelen så nære
nakkestøtten som mulig uten at kameravisningen blokkeres
av nakkestøtten.
4 Lukk bolten Â, og drei knotten à med klokken til klemmen
sitter stramt.
TIPS: Ved tilfeller av større stolper, må du kanskje løsne
knotten for å få lukket bolten.
Klemmen skal ikke kunne beveges opp og ned på stolpen
når den er festet. Hvis klemmen kan beveges, bør du bruke
en tykkere innleggsdel.
5 Senk nakkestøtten til kameraet er i ønsket høyde.
LES DETTE
Nakkestøtten må være låst til setet etter at kameraet er
montert. Hvis nakkestøtten ikke kan låses, bør kameraet ikke
monteres på denne nakkestøtten.
2 Sett den gjengede ringen  over brakettsokkelen, og vri den
med klokken for å feste.
3 Sett forlengelsesarmen à inn på brakettsokkelen, og fest den
ved hjelp av vingeskruen Ä.
Montere kameraet på en overhengende nakkestøtte
Før du monterer kameraet på en overhengende nakkestøtte bør
du montere braketten og forlengelsesarmen.
1 Hev nakkestøtten fra setet slik at stolpene til nakkestøtten blir
synlige.
2 Plasser en innleggsdel av gummi À rundt stolpen til
nakkestøtten.
MERK: Innleggsdel av gummi i to størrelser følger med. Du
bør bruke innleggsdelene som er enklest å feste og sitter
best inntil stolpen.
Justere kameraposisjonen ved hjelp av standardbraketten for nakkestøtte
Du kan justere kameravinkelen og kameraets retning slik at du
får med det du ønsker i bildet. Mens du justerer kameraet, kan
det være lurt å følge med på videobildene på
navigasjonsenheten slik at du ser hvilket område som filmes
(Vise babyCam-video, side 4).
• Hvis du vil peke kameraet mot venstre eller høyre, løsner du
klemmen ved å dreie knotten À mot klokken og rotere
klemmen på stolpen til nakkestøtten.
• Hvis du vil rette opp kameraretningen, løsner du den
gjengede ringen Á ved å dreie den én omdreining mot
klokken og justerer kameraet til motivet er midt i bildet.
• Hvis du vil peke kameraet oppover eller nedover, løsner du
vingeskruen  ved å dreie den mot klokken og vipper
kameraet opp eller ned.
2
3 Plasser klemmen Á rundt innleggsdelen.
Du bør plassere klemmen med innlegget tett inntil
nakkestøtten.
4 Lukk bolten Â, og drei knotten à med klokken til klemmen
sitter stramt.
Installering
Klemmen skal ikke kunne beveges opp og ned på stolpen
når den er festet. Hvis klemmen kan beveges, bør du bruke
en tykkere innleggsdel.
TIPS: Du kan justere dybden på forlengelsesarmen ved å
rotere klemmen på stolpen.
5 Plasser kameraet på forlengelsesarmen Ä, og fest den ved
hjelp av en vingeskrue Å.
til å passe en smalere nakkestøtte, roterer du klemmen med
klokken.
• Hvis du vil rette opp kameraretningen, løsner du den
gjengede ringen Á ved å dreie den én omdreining mot
klokken og justerer kameraet til motivet er midt i bildet.
• Hvis du vil peke kameraet til venstre eller høyre, løsner du
vingeskruen ved klemmen  ved å dreie den mot klokken og
svinger forlengelsesarmen mot venstre eller høyre.
• Hvis du vil peke kameraet oppover eller nedover, løsner du
vingeskruen bak kameraet à ved å dreie den mot klokken og
vipper kameraet opp eller ned.
Når du er ferdig med å justere kameraposisjonen, må du forsikre
deg om at knotten, den gjengede ringen og vingeskruene er
godt festet.
Klebebrakett (tilleggsutstyr)
6 Senk nakkestøtten til kameraet er i ønsket høyde.
LES DETTE
Nakkestøtten må være låst til setet etter at kameraet er
montert. Hvis nakkestøtten ikke kan låses, bør kameraet ikke
monteres på denne nakkestøtten.
Klebebraketten (tilleggsutstyr) gjør det mulig å feste kameraet
på et vindu. Dette kan være nyttig når det ikke finnes noen
monteringsstang for nakkestøtte som gir deg klar sikt til
passasjeren. Gå til garmin.com/babycam for å kjøpe
monteringstilbehør.
Montere kameraet med klebebraketten
FORSIKTIG
Ikke monter kameraet på et sted som forstyrrer førerens sikt til
veien eller omgivelsene.
LES DETTE
Ikke monter klebebraketten på et vindu som kan rulles ned. Hvis
vinduet rulles ned mens klebebraketten er montert, kan det
oppstå skader på festet, kameraet, vindusmonteringen eller
vindusmotoren.
1 Rengjør vinduet med en lofri klut og vann eller alkohol.
Vinduet må være fritt for støv, voks, olje og andre belegg.
2 Fjern beskyttelsesfolien fra siden av klebeskiven.
3 Plasser braketten over monteringsstedet.
Justere kameraposisjonen ved hjelp av forlengelsesarmen (tilleggsutstyr)
Du kan justere kameravinkelen og kameraets retning slik at du
får med det du ønsker i bildet. Du kan også justere dybden på
forlengelsesarmen så den passer tykkelsen på nakkestøtten.
Mens du justerer kameraet, kan det være nyttig å følge med på
videobildene ved hjelp av alternativet Justering i babyCaminnstillingene på navigasjonsenheten.
• Hvis du vil justere dybden på forlengelsesarmen, løsner du
klemmen ved å dreie knotten À mot klokken og rotere
klemmen på stolpen til nakkestøtten.
TIPS: Limet er svært kraftig. Ikke la klebeskiven komme i
kontakt med vinduet før braketten er justert riktig i forhold til
monteringsstedet.
4 Trykk braketten fast mot vinduet i 30 sekunder.
5 Vent 24 timer før du monterer kameraet.
Klebeskiven bruker 24 timer på å festes ordentlig til vinduet.
6 Etter 24 timer plasserer du kameraet på festet og fester det
med en vingeskrue.
Fjerne klebebraketten
Hvis du vil øke dybden til å passe en bredere nakkestøtte,
roterer du klemmen mot klokken. Hvis du vil redusere dybden
Installering
Klebebraketten er beregnet på langtidsbruk og kan være
vanskelig å fjerne.
1 Ta godt tak i braketten.
2 Trekk braketten oppover og vekk fra vinduet eller overflaten.
Bruk jevn kraft til limet løsner taket.
3 Fjern limrestene fra overflaten.
3
Mottakerkabel
Den kompatible Garmin navigasjonsenheten mottar et
videosignal fra babyCam-kameraet via mottakerkabelen som
følger med kameraet. Du må gi navigasjonsenheten strøm via
denne kabelen for å kunne vise videobilder fra kameraet. Hvis
navigasjonsenheten og kameraet ble kjøpt separat, vil
mottakerkabelen erstatte strømkabelen som opprinnelig fulgte
med navigasjonsenheten.
Mottakerkabelen og kameraet parkobles på fabrikken og kobler
til hverandre automatisk. Du kan parkoble et kamera med
mottakerkabelen manuelt for å legge til flere kameraer eller
feilsøke tilkoblingsproblemer.
MERK: Mottakerkabelen inkluderer en trafikkmottaker. Hvis
navigasjonsenheten har et trafikkdataabonnement, vil
trafikkfunksjonene fortsatt fungere når du bruker denne kabelen.
Installere mottakerkabelen
Før du kan installere mottakerkabelen, må du oppdatere den
kompatible navigasjonsenheten til den nyeste
programvareversjonen. Det er ikke sikkert at
navigasjonsenheten er kompatibel med mottakerkabelen uten
den nyeste programvaren. Se brukerveiledningen for
navigasjonsenheten eller gå til garmin.com/express for å få mer
informasjon om hvordan du oppdaterer programvaren.
BC30-mottakerkabelen er inkludert i boksen med babyCamkameraet ditt.
1 Koble den minste enden av mottakerkabelen til mini-USBporten på navigasjonsenheten eller braketten til
navigasjonsenheten.
Du finner mer informasjon om hvordan du kobler
navigasjonsenheten til strømuttaket i kjøretøyet i
brukerveiledningen for navigasjonsenheten.
2 Koble den store enden av mottakerkabelen til strømuttaket i
kjøretøyet.
Koble til valgfri strømkabel for bil
FORSIKTIG
Du må alltid fjerne de ikke-oppladbare batteriene fra enheten før
du kobler den til en ekstern strømkilde. Selv om enheten er
utviklet for å holde batteriene fullstendig isolerte, kan en intern
feil resultere i termiske eller kjemiske utslipp som kan føre til
materielle skader eller personskader.
Strømkabelen for bil, som er tilgjengelig som tilleggsutstyr, lar
deg lade kameraet ved hjelp av strømuttaket i kjøretøyet i stedet
for batterier. Gå til garmin.com/babycam for å kjøpe tilbehør.
1 Ta batteriene ut av kameraet.
2 Koble den lille enden av strømkabelen i kjøretøyet À til miniUSB-porten Á på kameraet.
Vise babyCam-video
Før du kan vise video fra kameraet, må du koble strøm til
kameraet og koble mottakerkabelen til navigasjonsenheten og
strømuttaket i kjøretøyet.
Du kan vise videobilder i sanntid fra babyCam-kameraet på den
kompatible Garmin navigasjonsenheten.
på navigasjonsenheten.
1 Velg
vises når du ser på hovedmenyen eller kartet.
Videobildene vises på skjermen til navigasjonsenheten i flere
sekunder. Enheten returnerer til den forrige siden automatisk
når kameraet blir tidsavbrutt.
2 Velg for å gå tilbake til den forrige siden manuelt (valgfritt).
Se på babyCam-video ved hjelp av
talekommando
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for
navigasjonsenheter som støtter talekommandofunksjoner for
språket som er valgt på enheten.
Du kan vise eller skjule babyCam-videoen ved hjelp av
talekommando. Dette lar deg se passasjeren din uten å plukke
opp navigasjonsenheten.
• Hvis du vil se babyCam-videoen, sier du Vis video fra
hvilken som helst side.
• Hvis du vil skjule babyCam-videoen, sier du Skjul video.
Flere kameraer
Du kan parkoble maks. fire kompatible trådløse Garmin
kameraer med mottakerkabelen, inkludert Garmin babyCam™
kameraer og universelle trådløse Garmin ryggekameraer. Du
kan for eksempel parkoble to Garmin babyCam kameraer for to
passasjerer, ett ryggekamera som er installert på kjøretøyet, og
ett som er installert på en tilhenger. Fra kameravisningen kan du
bytte mellom videokildene fra alle parkoblede kameraer.
Hvis kameraet og mottakerkabelen ble levert i samme pakke,
leveres de ferdig parkoblet. Hvis kameraet og mottakerkabelen
er installert på riktig måte og du likevel ikke får video på
navigasjonsenheten, kan du parkoble kameraet og
mottakerkabelen manuelt.
Parkoble et Garmin babyCam kamera med
mottakerkabelen
1 Velg et alternativ for å kontrollere at kameraet ikke mottar
strøm:
• Ta batteriene ut av kameraet.
• Koble strømkabelen i kjøretøyet fra kameraet.
Slå
på navigasjonsenheten som er koblet til mottakerkabelen.
2
3 Gå til navigasjonsenheten, og velg Innstillinger > babyCam
> Legg til nytt kamera.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Veksle mellom kameraer
Du kan bla gjennom videostrømmer fra alle parkoblede
kameraer.
Gå til kameravisningen, og velg .
Videostrømmen fra neste kamera vises, og navnet på
kameraet vises øverst i skjermbildet.
3 Koble den andre enden av strømkabelen i et uttak i
kjøretøyet.
4
Vise babyCam-video
Tilpasse enheten
Innstillinger for babyCam
babyCam-innstillingene gjør det mulig å administrere parkoblede
Garmin babyCam kameraer og kamerainnstillinger. Denne
menyen vises bare på navigasjonsenheten når den er koblet til
en mottakerkabel for trådløse kameraer. Gå til garmin.com
/babycam for å kjøpe et Garmin babyCam kamera.
Velg Innstillinger > babyCam, og velg et parkoblet kamera.
Strøminnstillinger: Gjør det mulig å angi hvor lenge videoen
skal vises på skjermen.
Snu videoen: Gjør det mulig å snu bildet opp/ned eller
speilvende det.
Justering: Viser babyCam-videobildet for å gjøre det lettere å
justere kameraet.
Påminnelse om å sjekke baksetet: Aktiverer en påminnelse
om å se etter passasjerer i baksetet før du forlater kjøretøyet.
Opphev paring: Fjerner det parkoblede kameraet.
Gi nytt navn: Gjør det mulig å gi nytt navn til det parkoblede
kameraet.
Snu og speilvende kamerabildet
Avhengig av kameraretningen, kan videobildet på
navigasjonsenheten som standard være opp/ned eller
speilvendt. Du kan justere bildet ved å snu det loddrett eller
speilvende det vannrett.
1 Velg Innstillinger > babyCam.
2 Velg et kamera fra listen.
3 Velg Snu videoen, og velg deretter et alternativ.
Påminnelse om å sjekke baksetet
Påminnelsen om å sjekke baksetet spiller en tone og viser en
melding for å minne deg om å kontrollere kjøretøyet for
passasjerer før du forlater det. Hvis du så babyCam-videoen
mens du kjørte, vil det siste bildet fra kameraet også dukke opp.
Vedlikehold av enheten
Oppdatere kameraprogramvaren
Når du oppdaterer navigasjonsenheten, vil den siste
kameraprogramvaren være inkludert i oppdateringen. Neste
gang du kobler navigasjonsenheten til mottakerkabelen,
oppdaterer den kameraprogramvaren trådløst når en
programvareoppdatering er tilgjengelig for kameraet.
1 Oppdater navigasjonsenheten til den nyeste programvaren.
Gå til garmin.com/express eller se brukerveiledningen til
navigasjonsenheten for informasjon om oppdatering av
navigasjonsenheten.
2 Kontroller at kamerabatteriene er installert, eller at kameraet
er koblet til en ekstern strømkilde.
3 Koble den oppdaterte navigasjonsenheten til
mottakerkabelen, og koble mottakerkabelen inn i et aktivt
strømuttak i kjøretøyet.
Hvis en kameraoppdatering er tilgjengelig, sender
navigasjonsenheten oppdateringen til kameraet ditt, og en
fremdriftsindikator vises på navigasjonsenheten.
Rengjøre enheten
LES DETTE
Ikke bruk en tør klut for å rengjøre objektivet. Hvis du bruker en
tørr klut, kan du skade objektivet.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
Tilpasse enheten
1 Tørk av utsiden og objektivet med en myk klut fuktet med
vann eller alkohol.
2 Tørk av utsiden, og la objektivet lufttørke.
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner
Inngangsspenning for
kameraet
4,75–5,25 V likestrøm
Batteritype
2 AA-batterier (alkaliske, NiMH eller
litium)
Temperaturområde for
kameraet
Fra –20 til 70 °C (fra –4 til 158 °F)
Temperaturområde for mottakerkabelen
Fra –20 til 70 °C (fra –4 til 158 °F)
Inngangsspenning for mottakerkabelen
10–24 V
Sikring for mottakerkabelen
2 A, 250 V hurtigsikring
Feilsøking
Navigasjonsenheten viser ikke video fra
kameraet
• Skift batteriene i kameraet (Sette inn AA-batterier, side 1).
• Parkoble kameraet og mottakerkabelen manuelt (Parkoble et
Garmin babyCam kamera med mottakerkabelen, side 4).
• Hvis du bruker den valgfrie strømkabelen, må du kontrollere
at strømuttaket i kjøretøyet gir strøm.
LED-lampen på strømkabelpluggen i kjøretøyet lyser når den
mottar strøm.
Kameraet holder ikke posisjonen
• Kontroller at knotten, vingeskruene og den gjengede ringen
er godt festet.
• Kontroller at vingeskruene som sikrer leddet mellom
braketten og kameraet er montert i riktig retning, som vist på
monteringsillustrasjonene.
Når det er riktig montert er grepet til vingeskruen på motsatt
side av braketten fra det gjengede hullet.
Når bør jeg skifte batteriene?
Batteriene kan vare i 3 til 12 måneder med daglig bruk.
Batterilevetiden avhenger av mange faktorer, inkludert
strøminnstillingen (Innstillinger for babyCam, side 5), hvilke
batterier som brukes og omgivelsestemperaturen.
Det vises et varsel om lavt batterinivå på navigasjonsenheten
når kamerabatteriene når et lavt nivå. Du kan også bruke disse
alternativene til å kontrollere manuelt om batteriene gir strøm.
• Sjekk batteriene ved hjelp av en ekstern batteritester.
• Ta batteriene ut av kameraet, vent i flere sekunder, og sett
dem tilbake i kameraet.
Den røde indikatorlampen for strøm lyser i ca. to sekunder
hvis kameraet får tilstrekkelig strøm fra batteriene. Hvis LEDlampen ikke lyser, eller hvis den slår seg av etter mindre enn
ett sekund, bør du bytte batteriene.
Jeg vet ikke om kameraet er på eller av
Enheten er på når den mottar strøm enten fra batteriene eller
det valgfrie strømkabeltilbehøret i kjøretøyet. Du kan ikke slå av
enheten.
• For å spare på strømmen lyser ikke indikatorlampen for
strøm under normal bruk.
5
• Når du setter inn batteriene eller kobler til strømkabelen i
kjøretøyet, vil den røde indikatorlampen for strøm lyse raskt
for å indikere at kameraet mottar strøm.
6
Feilsøking
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising