Garmin | babyCam™ Wireless Backseat Camera | Operating instructions | Garmin babyCam™ Wireless Backseat Camera Návod k obsluze

Garmin babyCam™ Wireless Backseat Camera Návod k obsluze
babyCam
Návod k obsluze
Únor 2016
190-01931-41_0A
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu
společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku
vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu
naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích.
Garmin babyCam™ je ochranná známka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného
souhlasu společnosti Garmin.
®
Obsah
Začínáme......................................................................... 1
Instalace baterií AA ..................................................................... 1
Zapnutí kamery ........................................................................... 1
Instalace.......................................................................... 1
Typy opěrek ................................................................................ 1
Výběr vhodného místa pro upevnění .......................................... 1
Standardní držák na opěrku ....................................................... 1
Prodlužovací rameno .................................................................. 2
Lepicí držák ................................................................................ 3
Kabel přijímače ........................................................................... 3
Připojení volitelného napájecího kabelu do vozidla .................... 4
Sledování videa z kamery babyCam ............................. 4
Zobrazení videa ze zařízení babyCam pomocí hlasových
příkazů ........................................................................................ 4
Více kamer...................................................................... 4
Spárování kamery Garmin babyCam s kabelem přijímače ........ 4
Přepnutí kamery ......................................................................... 4
Přizpůsobení zařízení..................................................... 4
Nastavení babyCam ................................................................... 4
Otočení nebo překlopení videa ................................................... 5
Připomenutí kontroly sedadla ..................................................... 5
Údržba zařízení............................................................... 5
Aktualizace softwaru kamery ...................................................... 5
Čištění zařízení ........................................................................... 5
Informace o zařízení....................................................... 5
Technické údaje ..........................................................................5
Odstranění problémů..................................................... 5
Navigační zařízení nezobrazuje obraz z kamery ........................ 5
Kamera nedrží na svém místě .................................................... 5
Kdy je potřeba vyměnit baterie? ................................................. 5
Nedokážu určit, zda je kamera zapnutá ..................................... 5
Obsah
i
Začínáme
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o
produktu vložený v obalu s produktem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Při prvním použití kamery byste měli provést tyto úkony, abyste
kameru připravili k použití a seznámili se se základními
funkcemi.
1 Vložte do kamery baterie (Instalace baterií AA, strana 1).
2 Upevněte kameru na opěrku hlavy (Instalace kamery na
opěrku hlavy, strana 1).
3 Aktualizujte software kompatibilního navigačního zařízení
Garmin na nejnovější verzi.
Informace o postupu při aktualizaci softwaru naleznete na
stránkách garmin.com/express.
4 Připojte kabel přijímače k navigačnímu zařízení a k napájení
vozidla (Instalace kabelu přijímače, strana 4).
5 Na navigačním zařízení si zobrazte video z kamery
(Sledování videa z kamery babyCam, strana 4).
6 Upravte pozici kamery (Nastavení pozice kamery ve
standardním držáku na opěrku hlavy, strana 2) a
nastavení obrazu (Otočení nebo překlopení videa,
strana 5) tak, aby byl záběr na dítě co nejlepší.
®
Instalace baterií AA
Napájení zařízení zajišťují dvě baterie AA (nejsou součástí).
Nejlepších výsledků dosáhnete při použití baterií NiMH nebo
lithiových baterií.
1 Stiskněte tlačítko na krytu baterií À, posuňte kryt směrem od
objektivu a sejměte jej.
2 Vložte dvě baterie AA, přičemž dbejte na správnou polaritu.
Červená kontrolka LED se na okamžik rozsvítí a kamera se
zapne v úsporném režimu.
3 Nasaďte kryt baterií zpět a zasuňte jej směrem k objektivu,
až zaklapne.
Zapnutí kamery
Když vložíte baterie, kamera se automaticky zapne v úsporném
režimu. V tomto režimu zůstane po celou dobu životnosti baterií.
Úsporný režim spotřebovává velmi malé množství energie a
umožňuje trvalé připojení kamery ke kompatibilnímu
navigačnímu zařízení. Tento režim je nastaven záměrně a
kameru není možné ručně vypnout ani zapnout.
Instalace
blokován, a to tehdy, pokud je opěrka vytažena do nejvyšší
polohy.
Při instalaci kamery na nastavitelnou opěrku s přesahem
zkuste použít standardní držák (Instalace kamery na opěrku
hlavy, strana 1). Pokud přesahující část opěrky zakrývá
záběr kamery, můžete kameru zkusit nainstalovat na
sousední opěrku (je-li vhodná) nebo použít prodlužovací
rameno (volitelné příslušenství) (Prodlužovací rameno,
strana 2).
Nenastavitelná opěrka s možností vyjmutí: Nenastavitelná
opěrka s možností vyjmutí má nosné tyče, u kterých nelze
nastavit výšku. Opěrku je však možné zvednout a vyjmout ze
sedadla.
Na tyč nenastavitelné opěrky nikdy neupevňujte kameru ani
žádné jiné objekty. Můžete kameru zkusit nainstalovat na
sousední opěrku (je-li vhodná), případně na okno pomocí
lepicího držáku (volitelné příslušenství) (Lepicí držák,
strana 3).
Pevná opěrka: Pevná opěrka tvoří nedílnou součást sedadla a
nelze ji posunout ani vyjmout.
Na pevnou opěrku nelze kameru nainstalovat. Můžete
kameru zkusit nainstalovat na sousední opěrku (je-li vhodná),
případně na okno pomocí lepicího držáku (volitelné
příslušenství) (Lepicí držák, strana 3).
Výběr vhodného místa pro upevnění
Nainstalujte kameru tak, aby poskytovala přehledný záběr
snímaného objektu.
• Pokud chcete snímat dítě posazené směrem dopředu,
upevněte kameru na opěrku předního sedadla a otočte ji
dozadu směrem k dítěti.
• Chcete-li snímat dítě v sedačce otočené proti směru jízdy,
upevněte kameru na opěrku příslušného zadního sedadla a
otočte ji do sedačky.
• Jestliže na sedadle není vhodná opěrka, upevněte kameru
na nejbližší tyč vhodné sousední opěrky a natočte ji směrem
k dítěti.
• Pokud nemáte dostatečný výhled na dítě ze žádného
vhodného místa, použijte při instalaci volitelné upevňovací
příslušenství.
Standardní držák na opěrku
Standardní držák slouží k upevnění kamery na tyč opěrky hlavy
sedadla v automobilu. Držák lze použít ve většině vozidel;
s některými opěrkami však není kompatibilní, například
s pevnými opěrkami nebo s opěrkami bez možnosti nastavení,
případně s opěrkami, které přesahují na sedadlo.
Instalace kamery na opěrku hlavy
1 Vytáhněte opěrku do maximální polohy, abyste získali přístup
k nosným tyčím.
Na
jednu nosnou tyč nasaďte gumovou podložku À.
2
POZNÁMKA: Součástí balení jsou dvě velikosti gumových
podložek. Použijte tu velikost, která se dobře nasazuje a
pevně na tyči drží.
Typy opěrek
Postup instalace závisí na typu opěrek hlavy ve vašem vozidle.
Standardní nastavitelná opěrka: Standardní nastavitelná
opěrka má nosné tyče s nastavitelnou výškou. Polstrovaná
část opěrky je pak na spodní straně relativně rovná.
Při instalaci kamery na standardní nastavitelnou opěrku
použijte standardní držák (Instalace kamery na opěrku hlavy,
strana 1).
Nastavitelná opěrka s přesahem: U nastavitelné opěrky
s přesahem přečnívá přední strana polstrované části přes
sedadlo. V takovém případě může být záběr kamery
Začínáme
3 Kolem gumové podložky upevněte svorku Á.
1
Montáž držáku k prodlužovacímu rameni pro opěrky
s přesahem
Než kameru upevníte na opěrku, je nutné nejprve spojit držák
s prodlužovacím ramenem.
1 Nasaďte upevňovací spojku À na svorku Á.
Srovnejte upevňovací spojku podle obrázku.
Svorku a podložku umístěte co nejblíže opěrce, ovšem tak,
aby opěrka neblokovala záběr kamery.
4 Přitáhněte rukojeť šroubu  a otáčením šroubu à ve směru
hodinových ručiček svorku dotáhněte.
TIP: U větších opěrek hlavy může být nutné šroub nejprve
povolit, aby bylo možné rukojeť přitáhnout.
Po utažení se nesmí svorka na tyči pohybovat. Pokud je
svorka volná, použijte silnější gumovou podložku.
5 Posuňte opěrku směrem dolů tak, aby byla kamera
v požadované pozici.
OZNÁMENÍ
Po upevnění kamery musí opěrka zapadnout na své místo.
Pokud opěrka nezapadne, nelze na ni kameru instalovat.
2 Nasaďte kroužek se závitem  na základovou desku a
utáhněte jej ve směru hodinových ručiček.
3 Zasuňte prodlužovací rameno à do základové desky a
dotáhněte šroub Ä.
Upevnění kamery na opěrku hlavy s přesahem
Než upevníte kameru na opěrku s přesahem, je nutné nejprve
spojit držák s prodlužovacím ramenem.
1 Vytáhněte opěrku do maximální polohy, abyste získali přístup
k nosným tyčím.
2 Na jednu nosnou tyč nasaďte gumovou podložku À.
POZNÁMKA: Součástí balení jsou dvě velikosti gumových
podložek. Použijte tu velikost, která se dobře nasazuje a
pevně na tyči drží.
Nastavení pozice kamery ve standardním držáku na
opěrku hlavy
Můžete upravit úhel a orientaci kamery tak, aby zabírala
požadovanou oblast. Během nastavování kamery je užitečné,
pokud máte zároveň možnost sledovat její obraz na svém
navigačním zařízení (Sledování videa z kamery babyCam,
strana 4).
• Chcete-li kameru otočit doleva nebo doprava, otočením
šroubu À proti směru hodinových ručiček povolte svorku a
otočte kameru kolem tyče do požadované pozice.
• Chcete-li vyrovnat orientaci kamery, povolte kroužek se
závitem Á o jednu celou otáčku proti směru hodinových
ručiček a otáčejte kamerou, dokud obraz videa nevyrovnáte
se snímaným objektem.
• Chcete-li obraz kamery posunout nahoru nebo dolů, povolte
šroub u kamery  proti směru hodinových ručiček a kameru
nakloňte do požadovaného úhlu.
Po nastavení požadované pozice nezapomeňte pevně
dotáhnout kroužek i šrouby.
Prodlužovací rameno
3 Kolem gumové podložky upevněte svorku Á.
Svorku i podložku umístěte co nejblíže k opěrce.
4 Přitáhněte rukojeť šroubu  a otáčením šroubu à ve směru
hodinových ručiček svorku dotáhněte.
Po utažení se nesmí svorka na tyči pohybovat. Pokud je
svorka volná, použijte silnější gumovou podložku.
TIP: Délku prodlužovacího ramena můžete nastavit otočením
svorky na tyči.
5 Nasaďte kameru do prodlužovacího ramena Ä a upevněte
šroubem Å.
Prodlužovací rameno (volitelné příslušenství) umožňuje instalaci
kamery na nastavitelnou opěrku, která přesahuje přes horní část
sedadla. Rameno vede kolem převislé části opěrky a drží
kameru před opěrkou. Upevňovací příslušenství si můžete
zakoupit na adrese garmin.com/babycam.
2
Instalace
• Chcete-li obraz kamery posunout nahoru nebo dolů, povolte
šroub za kamerou à proti směru hodinových ručiček a
kameru nakloňte do požadovaného úhlu.
Po nastavení požadované pozice nezapomeňte pevně
dotáhnout kroužek i všechny šrouby.
Lepicí držák
Lepicí držák (volitelné příslušenství) umožňuje upevnění kamery
na okno. Tato možnost je vhodná v případě, pokud si při
upevnění na opěrku nedokážete zajistit dostatečný výhled na
dítě. Upevňovací příslušenství si můžete zakoupit na adrese
garmin.com/babycam.
6 Posuňte opěrku směrem dolů tak, aby byla kamera
v požadované pozici.
OZNÁMENÍ
Po upevnění kamery musí opěrka zapadnout na své místo.
Pokud opěrka nezapadne, nelze na ni kameru instalovat.
Připevnění kamery pomocí lepicího držáku
UPOZORNĚNÍ
Při instalaci kamery dbejte na to, aby nebránila řidiči ve výhledu
na silnici nebo do okolí.
OZNÁMENÍ
Neupevňujte lepicí držák na okno, které lze stáhnout. Při
stáhnutí okna s upevněným lepicím držákem by mohlo dojít
k poškození držáku, kamery, okna nebo motoru systému
stahování.
1 Očistěte okno vodou nebo lihem a vysušte tkaninou, která
2
3
Nastavení pozice kamery při použití prodlužovacího
ramena
Můžete upravit úhel a orientaci kamery tak, aby zabírala
požadovanou oblast. Můžete také nastavit délku prodlužovacího
ramena podle tloušťky opěrky. Při nastavování kamery vám
může pomoci sledování přenosu videa. Využijte možnost
Alignment v nastavení zařízení babyCam ve své navigaci.
• Chcete-li nastavit délku ramena, otočením šroubu À proti
směru hodinových ručiček povolte svorku a otočte ji kolem
tyče do požadované pozice.
4
5
6
nezanechává vlákna.
Na okně nesmí být prach, vosk, mastnota ani žádná
povrchová vrstva.
Sloupněte z držáku ochrannou fólii.
Umístěte držák do vhodné pozice.
TIP: Přilnavá vrstva silně lepí. Nedotýkejte se přilnavou
vrstvou okna, dokud nebude držák přesně v požadované
pozici.
Přitlačte držák k ploše okna a 30 vteřin jej držte přitisknutý.
S upevněním kamery vyčkejte 24 hodin.
Během 24 hodin lepicí vrstva k ploše dokonale přilne.
Po uplynutí 24 hodin vložte kameru do držáku a dotáhněte ji
šroubem.
Odstranění lepicího držáku
Chcete-li rameno prodloužit (silnější opěrka), otočte svorkou
proti směru hodinových ručiček. Chcete-li rameno zkrátit
(slabší opěrka), otočte svorkou po směru hodinových ručiček.
• Chcete-li vyrovnat orientaci kamery, povolte kroužek se
závitem Á o jednu celou otáčku proti směru hodinových
ručiček a otáčejte kamerou, dokud obraz videa nevyrovnáte
se snímaným objektem.
• Chcete-li kameru otočit doleva nebo doprava, povolte šroub u
svorky  proti směru hodinových ručiček a otočte rameno
v požadovaném směru.
Instalace
Lepicí držák je určen k dlouhodobému používání a jeho
odstranění není snadné.
1 Pevně držák uchopte.
2 Táhněte za držák směrem od okna nebo od povrchu.
Vydržte, dokud se lepicí vrstva neuvolní.
3 Odstraňte z povrchu zbytky lepicí vrstvy.
Kabel přijímače
Vaše kompatibilní navigační zařízení Garmin přijímá videosignál
z kamery babyCam prostřednictvím kabelu přijímače, který je
součástí balení kamery. Pokud chcete sledovat video z kamery,
musíte navigační zařízení napájet prostřednictvím tohoto
kabelu. Jestliže jste si kameru a navigační zařízení zakoupili
samostatně, použijte kabel přijímače místo napájecího kabelu,
který byl původně přibalen k navigačnímu zařízení.
3
Kabel přijímače je s kamerou spárován již z výroby a spojení se
navazuje automaticky. Kameru můžete s kabelem přijímače
spárovat i ručně, například pokud chcete přidat další kameru
nebo potřebujete vyřešit problémy.
POZNÁMKA: Součástí kabelu přijímače je i přijímač dopravních
informací. Pokud máte ve svém navigačním zařízení předplatné
dopravních informací, bude tato funkce stále k dispozici i při
používání tohoto kabelu.
Tlačítko
se zobrazí, když si otevřete hlavní nabídku nebo
mapu.
Na obrazovce navigačního zařízení se na několik vteřin
zobrazí přenos z kamery. Po uplynutí nastaveného času se
zobrazení automaticky vrátí zpět na předchozí stránku.
2 Stisknutím tlačítka se na předchozí stránku vrátíte ručně
(volitelné).
Instalace kabelu přijímače
Zobrazení videa ze zařízení babyCam pomocí
hlasových příkazů
Než nainstalujete kabel přijímače, je nutné aktualizovat software
kompatibilního navigačního zařízení na nejnovější verzi. Bez
aktuální softwarové verze nemusí být vaše navigační zařízení
s kabelem přijímače kompatibilní. Informace o postupu při
aktualizaci softwaru naleznete v návodu k obsluze zařízení nebo
na stránkách garmin.com/express.
Kabel přijímače BC30 je nyní součástí balení kamery babyCam.
1 Zapojte menší konektor kabelu přijímače do portu mini-USB
navigačního zařízení nebo jeho držáku.
Podrobnější informace o připojení navigačního zařízení ke
zdroji napájení ve vozidle naleznete v návodu k obsluze
zařízení.
2 Větší konektor kabelu přijímače zapojte do elektrické zásuvky
vozidla.
Připojení volitelného napájecího kabelu do
vozidla
UPOZORNĚNÍ
Vždy před připojením zařízení k externímu zdroji napájení
vyjměte baterie, které nejsou určeny k opětovnému nabíjení.
Přestože je zařízení zkonstruováno tak, aby byly baterie zcela
izolovány, selhání vnitřní součásti může vést k tepelnému nebo
chemickému výboji a následným škodám na majetku či poranění
uživatele.
Napájecí kabel do vozidla (volitelné příslušenství) umožňuje
napájení kamery nikoli z baterií, ale ze zásuvky vozidla.
Příslušenství si můžete zakoupit na adrese garmin.com
/babycam.
1 Vyjměte z kamery baterie.
2 Zasuňte malý konektor napájecího kabelu À do portu miniUSB Á kamery.
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze u vybraných
modelů navigace, které v daném jazyce podporují funkci
hlasových příkazů.
Pomocí hlasových příkazů můžete video ze zařízení babyCam
zobrazit nebo skrýt. Můžete si tak zobrazit záběr dítěte, aniž
byste museli sahat na navigační zařízení.
• Chcete-li video ze zařízení babyCam zobrazit, vyslovte na
libovolné obrazovce příkaz Show Video.
• Chcete-li video ze zařízení babyCam skrýt, vyslovte příkaz
Hide Video.
Více kamer
S kabelem přijímače můžete spárovat až čtyři kompatibilní
bezdrátové kamery Garmin včetně kamer Garmin babyCam™ a
univerzálních bezdrátových couvacích kamer Garmin. Můžete
například spárovat dvě kamery Garmin babyCam, které hlídají
dvě děti, couvací kameru instalovanou na vozidle a druhou
couvací kameru upevněnou na přívěsu. V zobrazení kamery
můžete přepínat jednotlivé videopřenosy ze všech spárovaných
kamer.
Pokud byl při koupi některé kamery kabel přijímače součástí
balení, je tato kamera s kabelem spárována automaticky.
Jestliže provedete správnou instalaci kamery i kabelu přijímače
a na navigačním zařízení se obraz kamery neobjeví, můžete
kameru s kabelem přijímače spárovat ručně.
Spárování kamery Garmin babyCam
s kabelem přijímače
1 Odpojte napájení kamery:
• Vyndejte z kamery baterie.
• Odpojte od kamery napájecí kabel do vozidla.
2 Zapněte navigační zařízení připojené ke kabelu přijímače.
3 V navigačním zařízení vyberte možnost Settings >
babyCam > Add New Camera.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Přepnutí kamery
Můžete postupně procházet přenosy ze všech spárovaných
kamer.
V zobrazení kamery vyberte možnost .
Zobrazí se přenos videa z další kamery. V horní části
obrazovky je uveden název kamery.
3 Druhý konec napájecího kabelu zapojte do elektrické
zásuvky automobilu.
Sledování videa z kamery babyCam
Abyste mohli sledovat video z kamery, musí mít kamera zdroj
napájení a kabel přijímače musí být připojen k navigačnímu
zařízení a k elektrické zásuvce vozidla.
Živý přenos obrazu kamery babyCam můžete sledovat na
kompatibilním navigačním zařízení Garmin.
1 Na navigačním zařízení stiskněte tlačítko .
4
Přizpůsobení zařízení
Nastavení babyCam
V nastavení babyCam můžete spravovat spárované kamery
Garmin babyCam a nastavení kamer. Toto menu se na vašem
navigačním zařízení objevuje pouze v případě, že je připojeno
ke kabelu přijímače bezdrátové kamery. Na adrese garmin.com
/babycam můžete zakoupit kameru Garmin babyCam.
Vyberte možnost Settings > babyCam a vyberte spárovanou
kameru.
Sledování videa z kamery babyCam
Power Settings: Umožní nastavit, po jak dlouhou dobu se bude
přenos z kamery ukazovat na obrazovce.
Flip Video: Umožní zobrazit video zrcadlově nebo převráceně.
Alignment: Zobrazí video babyCam, abyste mohli zarovnat
kameru.
Check Seat Reminder: Povolí připomenutí, aby řidič při
opuštění vozidla zkontroloval, zda na zadních sedadlech
nezůstali nějací pasažéři.
Unpair: Odebere spárovanou kameru.
Rename: Umožňuje přejmenovat spárovanou kameru.
Otočení nebo překlopení videa
Podle toho, jak kameru nainstalujete, se na navigačním zařízení
může zobrazovat stranově nebo výškově otočený obraz.
Zobrazení můžete upravit překlopením obrazu ve svislém nebo
vodorovném směru.
1 Vyberte možnost Settings > babyCam.
2 Ze seznamu vyberte požadovanou kameru.
3 Vyberte možnost Flip Video a zvolte požadovanou možnost.
Připomenutí kontroly sedadla
Systém připomenutí kontroly sedadla přehraje zvukové
upozornění a zobrazí zprávu, která vám připomene, abyste před
odjezdem zkontrolovali cestující. Pokud jste během jízdy
sledovali video ze zařízení babyCam, zobrazí se i nejnovější
záběr z kamery.
Údržba zařízení
Aktualizace softwaru kamery
Když provedete aktualizaci navigačního zařízení, aktualizace
bude obsahovat i nejnovější software pro kameru. Je-li
k dispozici aktualizace softwaru kamery, při příštím připojení
navigačního zařízení ke kabelu přijímače bude tento software
bezdrátově aktualizován.
1 Aktualizujte software navigačního zařízení na nejnovější
verzi.
Informace o tom, jak software navigačního zařízení
aktualizovat, naleznete na stránce garmin.com/express nebo
v návodu k obsluze tohoto zařízení.
2 Zkontrolujte, zda jsou do kamery vloženy baterie nebo zda je
připojena k externímu zdroji napájení.
3 Připojte navigační zařízení s aktualizovaným softwarem ke
kabelu přijímače a zapojte kabel přijímače do napájené
elektrické zásuvky vozidla.
Je-li k dispozici aktualizace softwaru kamery, navigační zařízení
tuto aktualizaci odešle do kamery. Na obrazovce navigace se
zobrazí ukazatel průběhu.
Čištění zařízení
OZNÁMENÍ
K čištění objektivu nepoužívejte suchý hadřík. Použití suchého
hadříku může způsobit poškození objektivu.
Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly
poškodit plastové součásti.
1 Otřete vnější kryt a objektiv měkkým, neabrazivním hadříkem
navlhčeným ve vodě nebo lihu.
2 Vnější kryt osušte, objektiv nechte oschnout.
Údržba zařízení
Informace o zařízení
Technické údaje
Vstupní napětí kamery
Od 4,75 do 5,25 V stejnosměrné
Typ baterií
Dvě baterie velikosti AA (alkalické, NiMH
nebo lithiové)
Rozsah teplot (kamera)
Od -20 do 70 °C (od -4 do 158 °F)
Rozsah teplot (kabel
přijímače)
Od -20 do 70 °C (od -4 do 158 °F)
Vstupní napětí kabelu
přijímače
Od 10 do 24 V
Pojistka kabelu přijímače
Rychlotavná, 2 A, 250 V
Odstranění problémů
Navigační zařízení nezobrazuje obraz
z kamery
• Vyměňte baterie v kameře (Instalace baterií AA, strana 1).
• Ručně spárujte kameru a kabel přijímače (Spárování kamery
Garmin babyCam s kabelem přijímače, strana 4).
• Pokud používáte volitelný napájecí kabel do vozidla,
zkontrolujte, zda je v zásuvce automobilu proud.
Když je napájecí kabel do vozidla pod proudem, jeho
kontrolka svítí.
Kamera nedrží na svém místě
• Zkontrolujte utažení kroužku a šroubů.
• Zkontrolujte, zda je šroub, který drží spojení mezi držákem a
kamerou, nainstalován správným směrem, jak je vidět na
obrázku instalačních pokynů.
Při správné instalaci je jeho hlava na opačné straně držáku
než otvor se závitem.
Kdy je potřeba vyměnit baterie?
Baterie vydrží při každodenním používání 3 až 12 měsíců. Výdrž
baterií závisí na řadě faktorů, například na nastavení napájení
(Nastavení babyCam, strana 4), na typu baterií nebo na okolní
teplotě.
Když jsou baterie slabé, na navigačním zařízení se zobrazí
upozornění. Můžete si také ručně ověřit, zda baterie dodávají
energii:
• Zkontrolujte baterie pomocí vlastního testeru.
• Vyjměte baterie z kamery, vyčkejte několik vteřin a znovu je
do kamery vložte.
Pokud kamera z baterií přijímá dostatek energie, červená
kontrolka napájení se přibližně na dvě vteřiny rozsvítí.
Jestliže se kontrolka nerozsvítí nebo zhasne dříve než za
vteřinu, měli byste baterie vyměnit.
Nedokážu určit, zda je kamera zapnutá
Zařízení je zapnuté, pokud přijímá energii z baterií nebo
z napájecího kabelu do vozidla (volitelné příslušenství). Zařízení
nelze vypnout.
• Z důvodu úspory energie kontrolka napájení při běžném
provozu nesvítí.
• Když vložíte baterie nebo zapojíte napájecí kabel do vozidla,
kontrolka se na chvíli rozsvítí a označí tak, že je kamera
napájena.
5
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising