Garmin | babyCam™ Wireless Backseat Camera | User guide | Garmin babyCam™ Wireless Backseat Camera Användarhandbok

Garmin babyCam™ Wireless Backseat Camera Användarhandbok
babyCam
Användarhandbok
Januari 2016
190-01931-39_0A
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin
förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande
användningen av den här produkten.
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin babyCam™
är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
Innehållsförteckning
Komma igång.................................................................. 1
Installera AA-batterier ................................................................. 1
Slå på kameran ........................................................................... 1
Installation...................................................................... 1
Nackstödstyper ........................................................................... 1
Välja en monteringsplats ............................................................ 1
Standardfäste för nackstöd ......................................................... 1
Förlängningsarmstillbehör .......................................................... 2
Självhäftande monteringstillbehör .............................................. 3
Mottagarkabel ............................................................................. 3
Ansluta 12 V-strömkabeln (tillval) ............................................... 4
Visa babyCam video...................................................... 4
Visa babyCam video med röstkommandon ................................ 4
Flera kameror .................................................................. 4
Para ihop en Garmin babyCam kamera med
mottagarkabeln ........................................................................... 4
Byta kamera ................................................................................ 4
Anpassa enheten............................................................ 4
babyCam inställningar ................................................................ 4
Vända och spegla videon ........................................................... 5
Påminnelse om att kontrollera sätet ........................................... 5
Enhetsunderhåll............................................................. 5
Uppdatera backkamerans programvara ..................................... 5
Rengöra enheten ........................................................................ 5
Enhetsinformation.......................................................... 5
Specifikationer ............................................................................ 5
Felsökning...................................................................... 5
Navigeringsenheten visar inte video från kameran .................... 5
Kameran sitter inte på plats ........................................................ 5
När ska jag byta ut batterierna? ................................................. 5
Jag vet inte om kameran är på eller av ...................................... 5
Innehållsförteckning
i
Komma igång
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
Första gången du använder kameran ska du utföra följande
åtgärder för att konfigurera den och lära dig de grundläggande
funktionerna.
1 Sätt i batterierna i kameran (Installera AA-batterier,
sidan 1).
2 Montera kameran på fordonets nackstöd (Installera kameran
på ett nackstöd, sidan 1).
3 Uppdatera den kompatibla Garmin navigeringsenheten till
den senaste programvaruversionen.
Gå in på garmin.com/express för mer information om hur du
uppdaterar programvaran.
4 Anslut mottagarkabeln till navigeringsenheten och till
fordonsströmmen (Installera mottagarkabeln, sidan 4).
5 Visa kamerans video på navigeringsenheten (Visa babyCam
video, sidan 4).
6 Justera kamerapositionen (Justera kamerapositionen med
standardnackstödsfästet, sidan 2) och ändra
kamerainställningarna (Vända och spegla videon, sidan 5)
för att få bästa möjliga vy av passageraren.
®
Installera AA-batterier
Enheten drivs av två AA-batterier (medföljer ej). Använd NiMHeller litiumbatterier för bästa resultat.
1 Tryck på fördjupningen i batterilocket À och skjut bort
batterilocket från objektivet för att ta bort det.
2 Sätt i två AA-batterier med rätt polriktning.
Den röda lysdioden lyser en kort stund och kameran slås på i
energisparläge.
3 Passa in batterilocket och skjut det mot objektivet tills det
snäpper på plats.
Slå på kameran
När du sätter i batterierna slås kameran på automatiskt i
energisparläge och förblir i det läget så länge batterierna
används som strömförsörjning. I det här läget förbrukas väldigt
lite ström och kameran förblir ansluten till den kompatibla
navigeringsenheten. Kameran är avsedd att användas i det här
läget och du kan inte manuellt slå på eller stänga av kameran.
Installation
Nackstödstyper
Monteringen varierar beroende på hur nackstöden i fordonet ser
ut.
Justerbart standardnackstöd: Ett justerbart standardnackstöd
har stolpar med justerbar höjd och det stoppade nackstödet
är relativt platt längs underkanten.
Du bör använda standardfästet för att montera kameran på
ett justerbart standardnackstöd (Installera kameran på ett
nackstöd, sidan 1).
Justerbart överhängande nackstöd: På ett justerbart
överhängande nackstöd hänger framsidan av det stoppade
Komma igång
nackstödet ut över sätets överdel och kan skymma kamerans
sikt även när nackstödet är höjt till det högsta läget.
Du bör försöka montera kameran på ett justerbart
överhängande nackstöd med standardfästet (Installera
kameran på ett nackstöd, sidan 1). Om den överhängande
delen av nackstödet skymmer kamerans sikt kan du montera
kameran på ett kompatibelt nackstöd bredvid eller montera
den med den valfria förlängningsarmen
(Förlängningsarmstillbehör, sidan 2).
Icke-justerbart löstagbart nackstöd: Ett icke-justerbart
borttagbart nackstöd har stolpar som inte går att justerar i
höjd och nackstödet är inte låst i sätet när det höjs.
Fäst inte kameran eller något annat föremål på stolpen till ett
icke-justerbart borttagbart nackstöd. Du kan montera
kameran på ett kompatibelt nackstöd bredvid eller montera
den på ett fönster med det valfria självhäftande
monteringstillbehöret (Självhäftande monteringstillbehör,
sidan 3).
Fast nackstöd: Ett fast nackstöd är en förlängning av
ryggstödet och kan inte höjas eller tas bort.
Det går inte att montera kameran på ett fast nackstöd. Du
kan montera kameran på ett kompatibelt nackstöd bredvid
eller montera den på ett fönster med det valfria självhäftande
monteringstillbehöret (Självhäftande monteringstillbehör,
sidan 3).
Välja en monteringsplats
Du bör montera kameran på en plats som ger en tydlig bild av
passageraren.
• För att visa en framåtriktad passagerare bör du montera
kameran på framsätets nackstöd, vänd bakåt mot
passageraren.
• Om du vill visa ett barn i en bakåtriktad bilbarnstol bör du
montera kameran på nackstödet på sätet som barnet sitter i
och rikta den mot insidan av bilbarnstolen.
• Om sätet inte har ett kompatibelt nackstöd monterar du
kameran på den närmaste stolpen till ett kompatibelt
nackstöd bredvid och vinklar kameran mot passageraren.
• Om ingen nackstödsstolpe ger en tydlig bild av passageraren
monterar du kameran med ett monteringstillbehör.
Standardfäste för nackstöd
Det medföljande standardfästet för nackstöd är utformat för att
du ska montera kameran på nackstödets stolpe på ett säte i
fordonet. Det här fästet passar de flesta fordon, men det kanske
inte är kompatibelt med alla nackstöd, t.ex. fasta eller ej
justerbara nackstöd, eller vissa nackstöd som hänger ned över
sätet.
Installera kameran på ett nackstöd
1 Höj upp nackstödet på fordonssätet för att komma åt
stolparna på nackstödet.
2 Placera en gummiinsats À runt nackstödets stolpe.
Obs! Gummiinsatser i två storlekar medföljer. Du använder
den gummiinsats som går lätt att sätta på och som sitter tätt
på stolpen.
3 Placera klämman Á runt gummiinsatsen.
1
Montera fästet och förlängningsarmen för ett
överhängande nackstöd
Du bör montera fästet och förlängningsarmen innan du monterar
kameran på nackstödet.
1 Placera fästanslutningen À på klämman Á.
Du bör justera fästanslutningen enligt bilden.
Du bör placera klämman och insatsen så nära nackstödet
som möjligt utan att kameravyn blockeras av någon del av
nackstödet.
4 Stäng bulten  och vrid vredet à medurs tills klämman sitter
fast ordentligt.
TIPS: För större nackstödsstolpar kan du behöva lossa på
vredet för att stänga bulten.
Klämman ska inte glida på stolpen när den dragits åt. Om
klämman ändå glider ska du använda en tjockare
gummiinsats.
5 Sänk ned nackstödet tills kameran är på önskad höjd.
OBS!
Nackstödet måste gå att låsa på plats på sätet när kameran
har installerats. Om nackstödet inte går att låsa på plats ska
kameran inte installeras på det här nackstödet.
2 Placera den gängade ringen  över monteringssockeln och
dra åt den medurs.
3 Sätt i förlängningsarmen à i monteringssockeln och fäst den
med tumskruven Ä.
Montera kameran på ett överhängande nackstöd
Innan du monterar kameran på ett överhängande nackstöd bör
du montera fästet och förlängningsarmen.
1 Höj upp nackstödet på fordonssätet för att komma åt
stolparna på nackstödet.
2 Placera en gummiinsats À runt nackstödets stolpe.
Obs! Gummiinsatser i två storlekar medföljer. Du använder
den gummiinsats som går lätt att sätta på och som sitter tätt
på stolpen.
Justera kamerapositionen med standardnackstödsfästet
Du kan justera kamerans vinkel och orientering så att du får
med det optimala området på videobilden. När du justerar
kameran kan det vara bra att se videobilden på
navigeringsenheten som referens (Visa babyCam video,
sidan 4).
• Om du vill rikta kameran åt vänster eller höger lossar du
klämman genom att vrida vredet À moturs och vrida
klämman på nackstödsstolpen.
• För att rätta till kamerans orientering lossar du den gängade
ringen Á genom att vrida den ett helt varv moturs och vrider
kameran tills motivet är i nivå i videobilden.
• Om du vill rikta kameran uppåt eller nedåt lossar du
tumskruven  genom att vrida den moturs och lutar kameran
uppåt eller nedåt.
När du har justerat kamerapositionen bör du kontrollera att
vredet, den gängade ringen och tumskruven är helt åtdragna.
Förlängningsarmstillbehör
3 Placera klämman Á runt gummiinsatsen.
Du bör placera klämman och insatsen nära nackstödet.
4 Stäng bulten  och vrid vredet à medurs tills klämman sitter
fast ordentligt.
Klämman ska inte glida på stolpen när den dragits åt. Om
klämman ändå glider ska du använda en tjockare
gummiinsats.
TIPS: Du kan också justera djupet på förlängningsarmen
genom att vrida klämman på stolpen.
5 Placera kameran på förlängningsarmen Ä och fäst den med
en tumskruv Å.
Med förlängningsarmstillbehöret (tillval) kan du montera
kameran på ett justerbart nackstöd som hänger ut över sätets
överdel. Armen sträcker sig ut runt den överhängande delen av
nackstödet och håller kameran framför nackstödet. Gå till
garmin.com/babycam för att köpa monteringstillbehör.
2
Installation
• Om du vill rikta kameran uppåt eller nedåt lossar du
tumskruven bakom kameran à genom att vrida den moturs
och lutar kameran uppåt eller nedåt.
När du har justerat kamerapositionen bör du kontrollera att
vredet, den gängade ringen och tumskruven är helt åtdragna.
Självhäftande monteringstillbehör
Med det valfria självhäftande monteringstillbehöret kan du fästa
kameran på ett fönster. Det kan vara praktiskt om det inte finns
någon nackstödsstolpe som ger en tydlig bild av passageraren.
Gå till garmin.com/babycam för att köpa monteringstillbehör.
Montera kameran med det självhäftande fästet
6 Sänk ned nackstödet tills kameran är på önskad höjd.
OBS!
Nackstödet måste gå att låsa på plats på sätet när kameran
har monterats. Om nackstödet inte går att låsa på plats ska
kameran inte monteras på det här nackstödet.
OBSERVERA
Montera inte kameran på en plats som stör förarens sikt över
vägen eller omgivningen.
OBS!
Montera inte det självhäftande fästet på ett fönster som går att
dra ned. Om du drar ned ett fönster som det självhäftande fästet
är monterat på kan fästet, kameran, fönsterenheten och
fönstermotorn skadas.
1 Rengör fönstret med vatten eller alkohol och en luddfri trasa.
2
3
4
5
Justera kamerapositionen med förlängningsarmen
Du kan justera kamerans vinkel och orientering så att du får
med det optimala området på videobilden. Du kan också justera
djupet på förlängningsarmen så att det passar tjockleken på
nackstödet. När du justerar kameran kan det vara bra att visa
videobilden via alternativet Justering i babyCam inställningarna
på navigeringsenheten.
• Om du vill justera djupet på förlängningsarmen lossar du
klämman genom att vrida vredet À moturs och vrida
klämman på nackstödsstolpen.
6
Fönstret ska vara rent från damm, vax, oljor och
beläggningar.
Ta bort skyddsfilmen från det självhäftande fästet.
Placera fästet på monteringsplatsen.
TIPS: Limmet är mycket klibbigt. Rör inte limmet på rutan
förrän fästet är korrekt placerat och justerat.
Tryck fästet hårt mot rutan i 30 sekunder.
Vänta 24 timmar innan du monterar kameran.
Det tar 24 timmar innan limmet binds ordentligt på rutan.
Efter 24 timmar kan du placera kameran på hållaren och
fästa den med en tumskruv.
Ta bort det självhäftande fästet
Det självhäftande fästet är avsett för en långvarig montering och
kan vara svårt att ta bort.
1 Ta ett stadigt grepp om fästet.
2 Dra fästet uppåt och bort från fönstret eller ytan och dra
ordentligt tills limmet släpper.
3 Ta bort allt återstående lim från ytan.
Öka djupet så att det passar ett tjockare nackstöd genom att
vrida klämman moturs. Minska djupet så att det passar ett
tunnare nackstöd genom att vrida klämman medurs.
• För att rätta till kamerans orientering lossar du den gängade
ringen Á genom att vrida den ett helt varv moturs och vrider
kameran tills motivet är i nivå i videobilden.
• Om du vill rikta kameran åt vänster eller höger lossar du
tumskruven nära klämman  genom att vrida den moturs och
vrida förlängningsarmen åt vänster eller höger.
Installation
Mottagarkabel
Den kompatibla Garmin navigeringsenheten tar emot en
videosignal från babyCam kameran med hjälp av
mottagarkabeln som medföljer kameran. Om du vill visa video
från kameran måste du använda den här kabeln för att
strömförsörja navigeringsenheten. Om navigeringsenheten och
kameran köpts separat ersätter mottagarkabeln den strömkabel
som ursprungligen medföljde navigeringsenheten.
Mottagarkabeln och kameran paras ihop på fabriken och ansluts
automatiskt. Du kan manuellt para ihop en kamera med
3
mottagarkabeln om du vill lägga till kameror eller felsöka
anslutningsproblem.
Obs! Mottagarkabeln innehåller en trafikmottagare. Om
navigeringsenheten har ett trafikdataabonnemang fortsätter
trafikfunktionerna att fungera när du använder den här kabeln.
Installera mottagarkabeln
Innan du kan installera mottagarkabeln måste du uppdatera din
kompatibla navigeringsenhet till den senaste
programvaruversionen. Navigeringsenheten kanske inte är
kompatibel med mottagarkabeln utan den senaste
programvaran. Läs i användarhandboken för
navigeringsenheten eller gå in på garmin.com/express om du vill
ha mer information om hur du uppdaterar programvaran.
BC30 mottagarkabeln medföljer i kartongen med babyCam
kameran.
1 Anslut den mindre änden av mottagarkabeln till mini-USBporten på navigeringsenheten eller navigeringsenhetens
fäste.
Mer information om hur du ansluter navigeringsenheten till
fordonsströmmen finns i användarhandboken till
navigeringsenheten.
2 Anslut den större änden av mottagarkabeln till fordonets
strömuttag.
Ansluta 12 V-strömkabeln (tillval)
OBSERVERA
Ta alltid ut icke-laddningsbara batterier ur enheten innan du
ansluter den till en extern strömkälla. Enheten är utformad för att
hålla batterierna helt isolerade, men trots det kan fel inuti
enheten leda till termisk eller kemisk urladdning som kan orsaka
personskada och skador på egendom.
Med den extra 12 V-strömkabeln kan du strömförsörja kameran
via fordonets strömuttag istället för med batterier. Gå till
garmin.com/babycam för att köpa tillbehör.
1 Ta ut batterierna ur kameran.
2 Anslut den mindre änden av 12 V-strömkabeln À till miniUSB-porten Á på kameran.
Videon visas på navigeringsenhetens skärm i några
sekunder. Enheten återgår till föregående sida automatiskt
efter att tidsgränsen för kameran har förflutit.
2 Välj för att återgå till föregående sida manuellt (valfritt).
Visa babyCam video med röstkommandon
Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig för
navigeringsenhetsmodeller med stöd för
röstkommandofunktioner för det valda enhetsspråket.
Du kan visa eller dölja babyCam video med röstkommandon.
Det gör att du kan se din passagerare utan att behöva sträcka
dig efter navigeringsenheten.
• Om du vill visa babyCam video utgår du från valfri sida och
säger Visa video.
• Dölj babyCam videon genom att säga Dölj video.
Flera kameror
Du kan para ihop högst fyra kompatibla trådlösa Garmin
kameror med mottagarkabeln, bland annat Garmin babyCam™
kameror och trådlösa Garmin universalbackkameror. Du kan till
exempel para ihop två Garmin babyCam kameror för två
passagerare, en backkamera som sitter i fordonet och en annan
backkamera som sitter på en släpvagn. Från kameravisningen
kan du växla mellan videosändningen från alla ihopparade
kameror.
Om kameran och mottagarkabeln låg i samma paket vid
leverans har de parats ihop på fabriken. Om kameran och
mottagarkabeln är rätt monterade och du inte kan ta emot video
på navigeringsenheten kan du manuellt para ihop kameran och
mottagarkabeln igen.
Para ihop en Garmin babyCam kamera med
mottagarkabeln
1 Välj ett alternativ för att kontrollera att kameran inte får ström:
• Ta bort batterierna från kameran.
• Koppla bort 12 V-strömkabeln från kameran.
2 Slå på navigeringsenheten som är ansluten till
mottagarkabeln.
3 På navigeringsenheten väljer du Inställningar > babyCam >
Lägg till ny kamera.
Följ
instruktionerna på skärmen.
4
Byta kamera
Du kan gå igenom video från alla ihopparade kameror.
Från kameravyn väljer du .
Videon från nästa kamera visas och kameranamnet visas
längst upp på skärmen.
3 Anslut den andra änden av 12 V-strömkabeln till
fordonsströmmen.
Visa babyCam video
Innan du kan visa video från kameran måste du strömförsörja
kameran och ansluta mottagarkabeln till navigeringsenheten och
till fordonsströmmen.
Du kan visa livevideo på babyCam kameran på din kompatibla
Garmin navigeringsenhet.
på navigeringsenheten.
1 Välj
visas när du visar huvudmenyn eller kartan.
4
Anpassa enheten
babyCam inställningar
Med babyCam inställningarna kan du hantera ihopparade
Garmin babyCam kameror och kamerainställningar. Den här
menyn visas bara på din navigationsenhet när enheten är
ansluten till mottagarkabeln till en trådlös kamera. Gå till
garmin.com/babycam om du vill köpa en Garmin babyCam
kamera.
Välj Inställningar > babyCam och välj en ihopparad kamera.
Ströminställningar: Du kan ange hur länge videon visas på
skärmen.
Vänd videon: Du kan vända eller spegla videon.
Visa babyCam video
Justering: Visar babyCam videon så att du kan justera
kameran.
Påminnelse om att kontrollera sätet: Aktiverar en påminnelse
om att kontrollera om det finns passagerare i baksätet innan
du lämnar fordonet.
Ta bort ihopparning: Tar bort den ihopparade kameran.
Byt namn: Du kan byta namn på den ihopparade kameran.
Vända och spegla videon
Beroende på kameraorienteringen kan videon på
navigeringsenheten som standard visas upp och ned eller
speglad. Du kan vända videon lodrätt eller spegla videon vågrätt
för att korrigera videobilden.
1 Välj Inställningar > babyCam.
2 Välj en kamera i listan.
3 Välj Vänd videon och välj ett alternativ.
Påminnelse om att kontrollera sätet
Påminnelsen om att kontrollera sätet spelar upp en signal och
visar ett meddelande som påminner dig om att kontrollera om
det finns passagerare i fordonet innan du lämnar det. Om du
visat babyCam video under färden visas även den senaste
bilden från kameran.
Enhetsunderhåll
Uppdatera backkamerans programvara
När du uppdaterar navigeringsenheten ingår den senaste
programvaran i uppdateringen. Nästa gång du ansluter
navigeringsenheten till mottagarkabeln uppdateras kamerans
programvara trådlöst om det finns någon uppdatering till
programvaran.
1 Uppdatera navigeringsenheten till den senaste
programvaran.
Gå till garmin.com/express eller läs i användarhandboken för
navigeringsenheten om hur du uppdaterar
navigeringsenheten.
2 Kontrollera att kamerans batterier är installerade eller att
kameran är ansluten till extern ström.
3 Anslut den uppdaterade navigeringsenheten till
mottagarkabeln och anslut mottagarkabeln till ett aktivt
fordonsströmuttag.
Om det finns en kamerauppdatering så skickar
navigeringsenheten uppdateringen till kameran och en
förloppsindikator visas på navigeringsenheten.
Kamerans temperaturområde
Från -20 till 70 °C (från -4 till 158 °F)
Mottagarkabelns temperaturområde
Från -20 till 70 °C (från -4 till 158 °F)
Mottagarkabelns ingångsspänning
Från 10 till 24 V
Mottagarkabelns säkring
Snabb säkring på 2 A, 250 V
Felsökning
Navigeringsenheten visar inte video från
kameran
• Byt batterier i kameran (Installera AA-batterier, sidan 1).
• Para manuellt ihop kameran och mottagarkabeln (Para ihop
en Garmin babyCam kamera med mottagarkabeln, sidan 4).
• Om du använder 12 V-strömkabeln kontrollerar du att bilens
eluttag ger ström.
Lysdioden på 12 V-strömkabelns kontakt tänds när den får
ström.
Kameran sitter inte på plats
• Kontrollera att vredet, tumskruvarna och den gängade ringen
är helt åtdragna.
• Kontrollera att den tumskruv som håller fast kopplingen
mellan fästet och kameran sitter åt rätt håll enligt
monteringsillustrationerna.
När den är rätt monterad sitter tumskruvens grepp på motsatt
sida av fästet från det gängade hålet.
När ska jag byta ut batterierna?
Batterierna kan hålla i 3–12 månader vid daglig användning.
Batteriets livslängd beror på flera olika faktorer, bland annat
ströminställningen (babyCam inställningar, sidan 4), vilken typ
av batterier som används och den omgivande temperaturen.
En varning om låg batterinivå visas på navigeringsenheten när
kamerabatterierna är svaga. Använd även de här alternativen
för att verifiera att batterierna ger ström.
• Kontrollera batterierna med en extern batteritestare.
• Ta ut batterierna ur kameran, vänta några sekunder och sätt
tillbaka dem i kameran igen.
Den röda strömindikatorn lyser i cirka två sekunder om
kameran tar emot tillräckligt med ström från batterierna. Om
lampan inte tänds eller om den stängs av på mindre än en
sekund bör du byta ut batterierna.
Jag vet inte om kameran är på eller av
Rengöra enheten
OBS!
Använd inte en torr duk för att rengöra linsen. Om du använder
en torr duk kan linsen skadas.
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
1 Torka av enhetens yttre hölje och lins med en mjuk, repfri
Enheten är påslagen när den får ström från batterier eller 12 Vströmkabeln (tillval). Du kan inte stänga av enheten.
• För att spara ström lyser strömindikatorn inte vid normal
användning.
• När du sätter i batterierna eller ansluter 12 V-strömkabeln
lyser den röda strömindikatorn en kort stund för att visa att
kameran får ström.
duk, lätt fuktad med vatten eller alkohol.
2 Torka ytterhöljet torrt och låt linsen lufttorka.
Enhetsinformation
Specifikationer
Kamerans ingångsspänning Från 4,75 till 5,25 V DC
Batterityp
Enhetsunderhåll
Två AA-batterier (NiMH, alkaliska eller
litium)
5
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising