Garmin | babyCam™ Wireless Backseat Camera | User guide | Garmin babyCam™ Wireless Backseat Camera Podręcznik użytkownika

Garmin babyCam™ Wireless Backseat Camera Podręcznik użytkownika
babyCam
Podręcznik użytkownika
Styczeń 2016
190-01931-40_0A
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Garmin
babyCam™ jest znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................... 1
Instalowanie baterii typu AA ....................................................... 1
Włączanie kamery ...................................................................... 1
Instalacja ......................................................................... 1
Typy zagłówków ......................................................................... 1
Wybór miejsca montażu ............................................................. 1
Standardowy uchwyt na zagłówek ............................................. 1
Uchwyt wysięgnikowy ................................................................. 2
Uchwyt samoprzylepny ............................................................... 3
Przewód odbiornika .................................................................... 4
Podłączanie opcjonalnego przewodu zasilającego z gniazda
zapalniczki .................................................................................. 4
Wyświetlanie obrazu z kamery babyCam .................... 4
Wyświetlanie obrazu z kamery babyCam za pomocą poleceń
głosowych ................................................................................... 4
Wiele kamer .................................................................... 4
Parowanie kamery Garmin babyCam z przewodem
odbiornika ................................................................................... 5
Przełączanie kamer .................................................................... 5
Dostosowywanie urządzenia......................................... 5
Ustawienia babyCam .................................................................. 5
Przerzucanie obrazu wideo i wyświetlanie jego lustrzanego
odbicia ........................................................................................ 5
Przypomnienie o sprawdzeniu foteli ........................................... 5
Konserwacja urządzenia ................................................ 5
Aktualizowanie oprogramowania kamery ................................... 5
Czyszczenie urządzenia ............................................................. 5
Informacje o urządzeniu ................................................ 5
Dane techniczne ......................................................................... 5
Rozwiązywanie problemów........................................... 6
Urządzenie nawigacyjne nie wyświetla obrazu z kamery ........... 6
Kamera przesuwa się ................................................................. 6
Kiedy należy wymienić baterie? .................................................. 6
Nie wiem, czy kamera jest włączona czy wyłączona .................. 6
Spis treści
i
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Przy pierwszym użyciu kamery wykonaj poniższe czynności
w celu skonfigurowania kamery i zapoznania się z jej
podstawowymi funkcjami.
1 Włóż baterie do kamery (Instalowanie baterii typu AA,
strona 1).
2 Zamontuj kamerę na zagłówku fotela (Montaż kamery na
zagłówku, strona 1).
3 Zaktualizuj oprogramowanie zgodnego urządzenia
nawigacyjnego Garmin do najnowszej wersji.
Więcej informacji o aktualizowaniu oprogramowania można
znaleźć na stronie garmin.com/express.
4 Podłącz przewód odbiornika do urządzenia nawigacyjnego
i gniazda zapalniczki (Montaż przewodu odbiornika,
strona 4).
5 Wyświetl obraz z kamery na ekranie urządzenia
nawigacyjnego (Wyświetlanie obrazu z kamery babyCam,
strona 4).
6 Wyreguluj pozycję kamery (Regulacja pozycji kamery za
pomocą standardowego uchwytu na zagłówek, strona 2)
i zmień jej ustawienia (Przerzucanie obrazu wideo
i wyświetlanie jego lustrzanego odbicia, strona 5), aby
mieć optymalny widok na pasażera.
®
Instalowanie baterii typu AA
Urządzenie działa na dwie baterie typu AA (do nabycia osobno).
W celu uzyskania optymalnej wydajności należy używać baterii
NiMH lub litowych.
1 Naciśnij wgłębienie na pokrywce komory baterii À i przesuń
pokrywkę w stronę przeciwną do obiektywu, aby ją zdjąć.
2 Włóż dwie baterie typu AA zgodnie z oznaczeniem biegunów.
Dioda LED na krótko zaświeci na czerwono. Kamera włączy
się i będzie działać w trybie niskiego poboru mocy.
3 Przyłóż pokrywkę i przesuń ją w kierunku obiektywu, aż
zatrzaśnie się na swoim miejscu.
Włączanie kamery
Po włożeniu baterii przez użytkownika kamera włączy się
automatycznie i będzie działać w trybie niskiego poboru mocy
do czasu wyczerpania się baterii. Ten tryb zużywa bardzo mało
energii i pozwala utrzymać połączenie kamery ze zgodnym
urządzeniem nawigacyjnym. Jest to normalny tryb działania
kamery. Nie można jej włączyć ani wyłączyć ręcznie.
Instalacja
Typy zagłówków
Procedura instalacji różni się w zależności od typu zagłówka
w samochodzie.
Standardowy regulowany zagłówek: Standardowy regulowany
zagłówek jest wyposażony w słupki o regulowanej wysokości,
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
a wyściełana część zagłówka jest względnie płaska od
spodu.
Aby zainstalować kamerę na standardowym regulowanym
zagłówku, należy użyć standardowego uchwytu (Montaż
kamery na zagłówku, strona 1).
Regulowany zagłówek wystający poza fotel: W przypadku
regulowanego zagłówka, który wystaje poza fotel
samochodowy, przód wyściełanego zagłówka wystaje poza
fotel samochodowy i może przysłaniać pole widzenia kamery
nawet wtedy, gdy zagłówek znajduje się w najwyższej
pozycji.
Należy spróbować zainstalować kamerę na regulowanym
zagłówku wystającym poza fotel za pomocą standardowego
uchwytu (Montaż kamery na zagłówku, strona 1). Jeśli
wystająca cześć zagłówka przysłania pole widzenia kamery,
można zainstalować kamerę na odpowiednim zagłówku
znajdującym się obok lub za pomocą opcjonalnego uchwytu
wysięgnikowego (Uchwyt wysięgnikowy, strona 2).
Wyjmowany zagłówek bez regulacji: Wyjmowany zagłówek
bez regulacji jest wyposażony w słupki, których wysokości
nie można zmieniać, i po podniesieniu nie da się go
zablokować nad fotelem.
Nie należy montować kamery ani żadnych innych
przedmiotów na słupku wyjmowanego zagłówka bez
regulacji. Można zainstalować kamerę na odpowiednim
zagłówku znajdującym się obok lub na szybie samochodowej
za pomocą opcjonalnego uchwytu samoprzylepnego (Uchwyt
samoprzylepny, strona 3).
Zagłówek zamontowany na stałe: Zagłówek zamontowany na
stałe jest przedłużeniem tylnej ściany fotela samochodowego
i nie można go podnieść ani wyjąć.
Nie można zainstalować kamery na zagłówku
zamontowanym na stałe. Można zainstalować kamerę na
odpowiednim zagłówku znajdującym się obok lub na szybie
samochodowej za pomocą opcjonalnego uchwytu
samoprzylepnego (Uchwyt samoprzylepny, strona 3).
Wybór miejsca montażu
Kamerę należy zamontować w miejscu, które zapewnia dobry
widok na pasażera.
• Aby oglądać pasażera zwróconego do przodu, należy
zainstalować kamerę na zagłówku przedniego fotela
i skierować ją w stronę pasażera.
• Aby oglądać dziecko umieszczone w foteliku samochodowym
zwróconym do tyłu, należy zainstalować kamerę na zagłówku
fotela, na którym znajduje się dziecko i skierować ją w stronę
fotelika samochodowego.
• Jeśli fotel nie jest wyposażony w odpowiedni zagłówek,
należy zainstalować kamerę na najbliższym słupku zagłówka
znajdującego się obok i skierować kamerę w stronę
pasażera.
• Jeśli nie da się zamontować kamery na zagłówku w taki
sposób, aby było dobrze widać pasażera, należy do montażu
użyć opcjonalnego uchwytu.
Standardowy uchwyt na zagłówek
Dostarczony w zestawie standardowy uchwyt na zagłówek
umożliwia montaż kamery na słupku zagłówka fotela. Uchwyt
pasuje do większości samochodów, jednak może nie pasować
do niektórych zagłówków, w tym zagłówków zamontowanych na
stałe lub bez funkcji regulacji, a także niektórych zagłówków
zawieszonych nad fotelem.
Montaż kamery na zagłówku
1 Unieś zagłówek fotela, aby odsłonić słupki zagłówka.
2 Załóż jedną z gumowych wkładek À na słupek zagłówka.
1
UWAGA: Zestaw zawiera gumowe wkładki w dwóch
rozmiarach. Należy użyć wkładki, którą można bez problemu
owinąć słupek.
• Aby skierować kamerę w górę lub dół, poluzuj śrubę
radełkowaną Â, obracając ją w lewo, a następnie przechyl
kamerę w górę lub w dół.
Po wyregulowaniu pozycji kamery należy sprawdzić, czy
pokrętło, gwintowany pierścień i śruba radełkowana są
odpowiednio dokręcone.
Uchwyt wysięgnikowy
3 Nałóż zacisk Á na gumową podkładkę.
Opcjonalny uchwyt wysięgnikowy umożliwia instalację kamery
na regulowanym zagłówku, który wystaje poza fotel
samochodowy. Wysięgnik sięga wokół części zagłówka, która
wystaje poza fotel samochodowy i pozwala na umieszczenie
kamery przed zagłówkiem. Odwiedź stronę garmin.com
/babycam, aby zakupić akcesoria montażowe.
Składanie uchwytu i wysięgnika do zamontowania na
wystającym zagłówku
Zacisk i wkładkę należy umieścić jak najbliżej zagłówka, przy
czym zagłówek nie powinien blokować pola widzenia kamery.
4 Wsuń sworzeń  i obróć pokrętło à w prawo, aż zacisk
będzie solidnie dociśnięty.
PORADA: W przypadku większych zagłówków wsunięcie
sworznia może wymagać poluzowania pokrętła.
Dociśnięty zacisk nie powinien przesuwać się po słupku. Jeśli
zacisk się przesuwa, należy użyć grubszej gumowej
podkładki.
5 Obniż zagłówek, aż kamera znajdzie się na żądanej
wysokości.
NOTYFIKACJA
Po zamontowaniu kamery zagłówek należy zablokować na
konstrukcji fotela. Jeśli nie można zablokować zagłówka, nie
należy na nim montować kamery.
Przed zamontowaniem kamery na zagłówku trzeba złożyć
uchwyt i wysięgnik.
1 Umieść łącznik montażowy À na zacisku Á.
Trzeba ustawić łącznik montażowy w sposób przedstawiony
na ilustracji.
2 Umieść gwintowany pierścień Â na podstawie montażowej
i obróć go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara,
aby go dokręcić.
3 Włóż wysięgnik à do podstawy montażowej i przymocuj go
za pomocą śruby radełkowanej Ä.
Montaż kamery na wystającym zagłówku
Przed zamontowaniem kamery na wystającym zagłówku trzeba
złożyć uchwyt i wysięgnik.
1 Unieś zagłówek fotela, aby odsłonić słupki zagłówka.
2 Załóż jedną z gumowych wkładek À na słupek zagłówka.
UWAGA: Zestaw zawiera gumowe wkładki w dwóch
rozmiarach. Należy użyć wkładki, którą można bez problemu
owinąć słupek.
Regulacja pozycji kamery za pomocą standardowego
uchwytu na zagłówek
Kąt ustawienia kamery i jej orientację można wyregulować
w celu uwzględnienia optymalnego obszaru w kadrze obrazu
wideo. Podczas regulacji kamery warto posiłkować się obrazem
wideo na ekranie urządzenia nawigacyjnego (Wyświetlanie
obrazu z kamery babyCam, strona 4).
• Aby skierować kamerę w lewo lub w prawo, poluzuj zacisk,
obracając pokrętło À w lewo, a następnie obróć zacisk na
słupku zagłówka.
3 Nałóż zacisk Á na gumową podkładkę.
Zacisk i wkładkę należy umieścić blisko zagłówka.
• Aby wypoziomować kamerę, poluzuj gwintowany pierścień
Á, obracając go o jeden pełny obrót w lewo, a następnie
obracaj kamerę, aż obiekt zostanie wypoziomowany
w kadrze.
2
Instalacja
4 Wsuń sworzeń  i obróć pokrętło à w prawo, aż zacisk
będzie solidnie dociśnięty.
Dociśnięty zacisk nie powinien przesuwać się po słupku. Jeśli
zacisk się przesuwa, należy użyć grubszej gumowej
podkładki.
PORADA: Można dostosować głębokość wysięgnika,
obracając zacisk na słupku.
5 Umieść kamerę na wysięgniku Ä i przymocuj ją za pomocą
śruby radełkowanej Å.
6 Obniż zagłówek, aż kamera znajdzie się na żądanej
wysokości.
NOTYFIKACJA
Po zamontowaniu kamery zagłówek należy zablokować na
konstrukcji fotela. Jeśli nie można zablokować zagłówka, nie
należy na nim montować kamery.
W celu zwiększenia głębokości, aby pasowała do grubszego
zagłówka, obróć zacisk w lewo. W celu zmniejszenia
głębokości, aby pasowała do cieńszego zagłówka, obróć
zacisk w prawo.
• Aby wypoziomować kamerę, poluzuj gwintowany pierścień
Á, obracając go o jeden pełny obrót w lewo, a następnie
obracaj kamerę, aż obiekt zostanie wypoziomowany
w kadrze.
• Aby skierować kamerę w lewo lub w prawo, poluzuj śrubę
radełkowaną w pobliżu zacisku Â, obracając ją w lewo,
a następnie skieruj uchwyt wysięgnikowy w lewo lub
w prawo.
• Aby skierować kamerę w górę lub w dół, poluzuj śrubę
radełkowaną za kamerą Ã, obracając ją w lewo, a następnie
przechyl kamerę w górę lub w dół.
Po wyregulowaniu pozycji kamery należy sprawdzić, czy
pokrętło, gwintowany pierścień i śruby radełkowane są
odpowiednio dokręcone.
Uchwyt samoprzylepny
Opcjonalny uchwyt samoprzylepny umożliwia zamontowanie
kamery na szybie. Jest to przydatne, gdy żadne miejsce na
słupku zagłówka nie zapewnia dobrego widoku na pasażera.
Odwiedź stronę garmin.com/babycam, aby zakupić akcesoria
montażowe.
Instalowanie kamery za pomocą uchwytu samoprzy­
lepnego
Regulacja pozycji kamery za pomocą uchwytu
wysięgnikowego
Kąt ustawienia kamery i jej orientację można wyregulować
w celu uwzględnienia optymalnego obszaru w kadrze obrazu
wideo. Można także dostosować głębokość uchwytu
wysięgnikowego, aby pasował do grubości zagłówka. Podczas
regulacji kamery warto posiłkować się obrazem wideo,
korzystając z opcji Wyrównanie w ustawieniach babyCam
urządzenia nawigacyjnego.
• Aby dostosować głębokość uchwytu wysięgnikowego,
poluzuj zacisk, obracając pokrętło À w lewo, a następnie
obróć zacisk na słupku zagłówka.
PRZESTROGA
Nie należy instalować kamery w miejscu, w którym ogranicza
ona widoczność drogi lub otoczenia.
NOTYFIKACJA
Nie należy instalować uchwytu samoprzylepnego na szybie,
którą można opuścić. Opuszczenie szyby, na której
zainstalowano uchwyt samoprzylepny, może spowodować
uszkodzenie uchwytu, kamery, elementów okna lub silnika okna.
1 Wyczyść szybę wodą lub alkoholem i niestrzępiącą się
2
3
4
5
Instalacja
ściereczką.
Szyba musi być wolna od pyłu, wosku, tłuszczu i powłok.
Odklej warstwę ochronną z krążka samoprzylepnego
uchwytu.
Umieść uchwyt nad miejscem montażu.
PORADA: Krążek samoprzylepny jest bardzo lepki. Nie
przykładaj krążka samoprzylepnego do szyby aż do
momentu, gdy uchwyt będzie odpowiednio umiejscowiony
i dopasowany.
Mocno dociśnij uchwyt do szyby i dociskaj przez 30 sekund.
Odczekaj 24 godziny przed zainstalowaniem kamery.
Poprawne przyklejenie krążka samoprzylepnego do szyby
zajmuje 24 godziny.
3
6 Po 24 godzinach umieść kamerę w uchwycie i przymocuj ją
za pomocą śruby.
odizolowane, potencjalna awaria elementu wewnętrznego
mogłaby prowadzić do wyładowania cieplnego lub chemicznego,
w wyniku którego mogłoby dojść do uszkodzenia mienia lub
obrażeń ciała.
Przewód zasilający z gniazda zapalniczki jest opcjonalnym
akcesorium i pozwala zasilać kamerę z gniazda zapalniczki
zamiast za pomocą baterii. Aby zakupić akcesoria, odwiedź
stronę garmin.com/babycam.
1 Wyjmij baterie z kamery.
2 Włóż mniejszą wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda
zapalniczki À do portu mini-USB Á kamery.
Zdejmowanie uchwytu samoprzylepnego
Uchwyt samoprzylepny służy do długoterminowej instalacji
i trudno jest go zdjąć.
1 Pewnie chwyć uchwyt.
2 Pociągnij ze stałą siłą uchwyt w górę i od szyby lub
powierzchni, aż krążek samoprzylepny się odklei.
3 Usuń z powierzchni pozostałości po krążku samoprzylepnym.
Przewód odbiornika
Zgodne urządzenie nawigacyjne Garmin otrzymuje sygnał wideo
z kamery babyCam za pośrednictwem przewodu odbiornika
dostarczonego z kamerą. Aby wyświetlać obraz z kamery,
należy zasilać urządzenie nawigacyjne za pomocą tego
przewodu. Jeśli urządzenie nawigacyjne i kamera zostały
zakupione osobno, przewód odbiornika zastępuje przewód
zasilający dostarczony z urządzeniem nawigacyjnym.
Przewód odbiornika i kamera są parowane fabrycznie i łączą się
automatycznie. Kamerę i przewód odbiornika można sparować
ręcznie w celu dodania kamer lub rozwiązania problemów
z połączeniem.
UWAGA: Przewód odbiornika ma wbudowany odbiornik
komunikatów drogowych. Jeśli z urządzeniem nawigacyjnym
jest powiązana subskrypcja komunikatów drogowych, związane
z nią funkcje będą nadal działać po podłączeniu tego przewodu.
Montaż przewodu odbiornika
Przed montażem przewodu odbiornika należy zaktualizować
oprogramowanie w posiadanym zgodnym urządzeniu
nawigacyjnym do najnowszej wersji. Urządzenie nawigacyjne
bez aktualnego oprogramowania może nie współpracować
z przewodem odbiornika. Więcej informacji na temat
aktualizowania oprogramowania znajduje się w podręczniku
użytkownika urządzenia nawigacyjnego lub na stronie
internetowej garmin.com/express.
Przewód odbiornika BC30 jest dołączony do zestawu z kamerą
babyCam.
1 Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu odbiornika do portu
mini-USB urządzenia nawigacyjnego lub uchwytu urządzenia
nawigacyjnego.
Więcej informacji na temat podłączania urządzenia
nawigacyjnego do gniazda zapalniczki znajduje się
w podręczniku użytkownika urządzenia nawigacyjnego.
2 Podłącz większą wtyczkę przewodu odbiornika do gniazda
zapalniczki.
Podłączanie opcjonalnego przewodu
zasilającego z gniazda zapalniczki
PRZESTROGA
Przed podłączeniem urządzenia do zewnętrznego źródła
zasilania należy zawsze wyjąć z niego baterie jednorazowego
użytku (nieprzeznaczone do ładowania). Mimo że urządzenie
zostało zaprojektowane tak, aby baterie te były całkowicie
4
3 Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda
zapalniczki samochodu.
Wyświetlanie obrazu z kamery
babyCam
Zanim będzie można wyświetlić obraz wideo z kamery, należy
zapewnić jej zasilanie i podłączyć przewód odbiornika do
urządzenia nawigacyjnego oraz gniazda zapalniczki.
Obraz z kamery babyCam można oglądać na żywo na ekranie
zgodnego urządzenia nawigacyjnego Garmin.
1 W urządzeniu nawigacyjnym wybierz .
Po wyświetleniu menu głównego lub mapy wyświetlana jest
ikona
.
Na ekranie urządzenia nawigacyjnego pojawi się na kilka
sekund obraz wideo. Urządzenie automatycznie wróci do
poprzednio wyświetlanego ekranu po upływie limitu czasu
kamery.
2 Wybierz , aby ręcznie wrócić do poprzedniej strony
(opcjonalnie).
Wyświetlanie obrazu z kamery babyCam za
pomocą poleceń głosowych
UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko w urządzeniach
nawigacyjnych, które obsługują funkcje poleceń głosowych dla
wybranego języka urządzenia.
Obraz z kamery babyCam można wyświetlić lub ukryć za
pomocą poleceń głosowych. Dzięki temu można zobaczyć
pasażera bez konieczności dotykania urządzenia
nawigacyjnego.
• Aby wyświetlić obraz z kamery babyCam na dowolniej
stronie, powiedz Pokaż nagranie.
• Aby ukryć obraz z kamery babyCam, powiedz Ukryj obraz.
Wiele kamer
Z przewodem odbiornika można sparować maksymalnie cztery
zgodne bezprzewodowe kamery Garmin, w tym kamery Garmin
babyCam™ oraz uniwersalne bezprzewodowe kamery cofania
Garmin. Na przykład można sparować dwie kamery Garmin
Wyświetlanie obrazu z kamery babyCam
babyCam dla dwóch pasażerów, kamerę cofania zainstalowaną
w pojeździe oraz drugą kamerę cofania zainstalowaną na
przyczepie. W widoku kamery można przełączać między
sygnałami wideo przesyłanymi ze wszystkich sparowanych
kamer.
Jeśli kamera i przewód odbiornika znajdowały się w jednym
zestawie, urządzenia te są fabrycznie sparowane. Jeśli pomimo
prawidłowego zainstalowania kamery i przewodu odbiornika
urządzenie nawigacyjne nie odbiera obrazu, można ponownie
ręcznie sparować kamerę i przewód odbiornika.
Parowanie kamery Garmin babyCam
z przewodem odbiornika
1 Wybierz opcję, aby sprawdzić, dlaczego kamera nie ma
zasilania:
• Wyjmij baterie z kamery.
• Odłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki od
kamery.
2 Włącz urządzenie nawigacyjne podłączone do przewodu
odbiornika.
3 W urządzeniu nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia >
babyCam > Dodaj nową kamerę.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Przełączanie kamer
Można przełączać między sygnałami wideo przesyłanymi przez
poszczególne sparowane kamery.
W widoku kamery wybierz .
Wyświetli się obraz z kolejnej kamery, a w górnej części
ekranu nazwa tej kamery.
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia babyCam
Ustawienie babyCam umożliwia zarządzanie sparowanymi
kamerami Garmin babyCam i ich ustawieniami. To menu
pojawia się w urządzeniu nawigacyjnym tylko w przypadku, gdy
urządzenie jest podłączone do przewodu odbiornika kamery
bezprzewodowej. Aby zakupić kamerę Garmin babyCam,
odwiedź stronę garmin.com/babycam.
Wybierz kolejno Ustawienia > babyCam, a następnie wybierz
sparowaną kamerę.
Ustawienia zasilania: Pozwala ustawić czas, przez jaki
nagranie jest wyświetlane na ekranie.
Przerzuć obraz: Pozwala zastosować efekt odbicia lub
przerzucenia do obrazu nagrania.
Wyrównanie: Wyświetla obraz z kamery babyCam, aby ułatwić
wyrównanie jej pozycji.
Przypomnienie o sprawdzeniu foteli: Włącza przypomnienie,
które przed opuszczeniem pojazdu nakazuje sprawdzić, czy
na tylnych siedzeniach nie ma pasażerów.
Anuluj parowanie: Usuwa sparowaną kamerę.
Zmień nazwę: Umożliwia zmianę nazwy spawanej kamery.
Przerzucanie obrazu wideo i wyświetlanie
jego lustrzanego odbicia
Zależnie od orientacji kamery obraz wideo może być domyślnie
wyświetlany na ekranie urządzenia nawigacyjnego do góry
nogami lub w postaci lustrzanego odbicia. Obraz można
przerzucić pionowo lub wyświetlić w postaci lustrzanego odbicia
(układ poziomy) w celu skorygowania sposobu jego
wyświetlania.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > babyCam.
Dostosowywanie urządzenia
2 Wybierz kamerę z listy.
3 Wybierz Przerzuć obraz, a następnie wybierz opcję.
Przypomnienie o sprawdzeniu foteli
Funkcja przypomnienia o sprawdzeniu foteli emituje sygnał
dźwiękowy i wyświetla komunikat o konieczności sprawdzenia,
czy w samochodzie nie pozostał jakiś pasażer. Jeśli podczas
prowadzenia pojazdu wyświetlany był obraz z kamery babyCam,
wyświetlany jest również ostatni obraz z kamery.
Konserwacja urządzenia
Aktualizowanie oprogramowania kamery
Wraz z aktualizacją urządzenia nawigacyjnego aktualizowane
jest oprogramowanie kamery. Przy następnym podłączeniu
urządzenia nawigacyjnego do przewodu odbiornika aktualizacja
oprogramowania kamery jest przeprowadzana bezprzewodowo,
jeśli jest dostępna.
1 Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia nawigacyjnego do
najnowszej wersji.
Odwiedź stronę garmin.com/express lub zapoznaj się
z podręcznikiem użytkownika urządzenia nawigacyjnego, aby
uzyskać więcej informacji na temat jego aktualizacji.
2 Sprawdź, czy w kamerze zainstalowano baterie lub czy
kamera jest podłączona do zewnętrznego źródła zasilania.
3 Podłącz zaktualizowane urządzenie nawigacyjne do
przewodu odbiornika i podłącz przewód odbiornika do
gniazda zapalniczki w pojeździe.
Jeśli dostępna jest aktualizacja kamery, urządzenie nawigacyjne
przesyła aktualizację do kamery i w urządzeniu nawigacyjnym
wyświetlany jest wskaźnik postępu.
Czyszczenie urządzenia
NOTYFIKACJA
Obiektywu nie należy czyścić suchą ściereczką. Sucha
ściereczka może spowodować uszkodzenie obiektywu.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
1 Przetrzyj obudowę kamery i obiektyw miękką, nierysującą
ściereczką zwilżoną wodą lub alkoholem.
2 Wytrzyj obudowę kamery i pozostaw obiektyw do
wyschnięcia.
Informacje o urządzeniu
Dane techniczne
Napięcie wejściowe kamery
Od 4,75 do 5,25 V DC
Typ baterii
Dwie baterie typu AA (NiMH, alkaliczne
lub litowe)
Zakres temperatury roboczej Od -20°C do 70°C (od -4°F do 158°F)
kamery
Zakres temperatury roboczej Od -20°C do 70°C (od -4°F do 158°F)
przewodu odbiornika
Napięcie wejściowe
przewodu odbiornika
Od 10 do 24 V
Bezpiecznik przewodu
odbiornika
2 A, 250 V szybkodziałający
5
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nawigacyjne nie wyświetla
obrazu z kamery
• Wymień baterie w kamerze (Instalowanie baterii typu AA,
strona 1).
• Sparuj ręcznie kamerę i przewód odbiornika (Parowanie
kamery Garmin babyCam z przewodem odbiornika, strona 5).
• W przypadku korzystania z opcjonalnego przewodu
zasilającego z gniazda zapalniczki sprawdź, czy w gnieździe
zapalniczki w pojeździe jest zasilanie.
Wskaźnik LED na wtyczce przewodu zasilającego z gniazda
zapalniczki świeci się, jeśli w gnieździe jest zasilanie.
Kamera przesuwa się
• Sprawdź czy pokrętło, śruby oraz gwintowany pierścień są
dobrze dokręcone.
• Sprawdź czy śruba, która mocuje połączenie między
uchwytem a kamerą, jest zainstalowana w odpowiednim
kierunku, tak jak przedstawiono to na ilustracjach
dotyczących instalacji.
Jeśli śruba jest prawidłowo zainstalowana, zaczep śruby
znajduje się po przeciwnej stronie od nagwintowanego
otworu.
Kiedy należy wymienić baterie?
Baterie mogą działać od 3 do 12 miesięcy w przypadku
codziennego używania. Żywotność baterii zależy od kilku
czynników, w tym od ustawienia zasilania (Ustawienia
babyCam, strona 5), typu użytych baterii i temperatury
otoczenia.
Alert informujący o niskim poziomie naładowania baterii jest
wyświetlany w urządzeniu nawigacyjnym, gdy baterie kamery są
rozładowane. Za pomocą tych opcji można również ręcznie
sprawdzić, czy baterie zapewniają zasilanie.
• Sprawdź baterie za pomocą zewnętrznego miernika baterii.
• Wyjmij baterie z kamery i odczekaj kilka sekund, a następnie
ponownie włóż je do kamery.
Czerwony wskaźnik LED zasilania świeci się przez około
dwie sekundy, jeśli baterie zapewniają kamerze odpowiednie
zasilanie. Jeśli wskaźnik LED nie świeci się lub wyłącza się
szybciej niż po jednej sekundzie, należy wymienić baterie.
Nie wiem, czy kamera jest włączona czy
wyłączona
Urządzenie jest włączone, gdy dostarczane jest do niego
zasilanie z baterii lub za pomocą opcjonalnego przewodu
zasilającego z gniazda zapalniczki. Urządzenia nie można
wyłączyć.
• W celu oszczędzania energii diodowy wskaźnik zasilania na
urządzeniu nie świeci podczas normalnego użytkowania.
• Po włożeniu baterii lub podłączeniu przewodu zasilającego
z gniazda zapalniczki czerwony wskaźnik zasilania na krótko
zaświeci na czerwono, informując o tym, że kamera jest
podłączona do zasilania.
6
Rozwiązywanie problemów
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising