Garmin | babyCam™ Wireless Backseat Camera | Garmin babyCam™ Wireless Backseat Camera Príručka používateľa

Garmin babyCam™ Wireless Backseat Camera Príručka používateľa
babyCam
Príručka používateľa
Február 2016
190-01931-44_0A
Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného
súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto
príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie
o používaní tohto produktu nákdete na stránke www.garmin.com.
Garmin a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Garmin
babyCam™ je ochranná známka spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu
spoločnosti Garmin.
®
Obsah
Začíname......................................................................... 1
Vloženie batérií AA ..................................................................... 1
Zapnutie kamery ......................................................................... 1
Inštalácia......................................................................... 1
Typy opierok hlavy ...................................................................... 1
Výber miesta pre držiak .............................................................. 1
Štandardný držiak na opierku hlavy ........................................... 1
Predlžovacie rameno (príslušenstvo) ......................................... 2
Lepiaci držiak (príslušenstvo) ..................................................... 3
Kábel s prijímačom ..................................................................... 4
Pripojenie napájacieho kábla do vozidla (voliteľné
príslušenstvo) ............................................................................. 4
Sledovanie videa z kamery babyCam........................... 4
Zobrazenie videa babyCam pomocou hlasových príkazov ........ 4
Viaceré kamery ............................................................... 4
Párovanie kamery Garmin babyCam s káblom s prijímačom ..... 5
Prepínanie medzi kamerami ....................................................... 5
Prispôsobenie zariadenia.............................................. 5
babyCam Nastavenia ................................................................. 5
Vertikálne alebo zrkadlové prevrátenie videa ............................. 5
Pripomenutie kontroly sedadiel .................................................. 5
Údržba zariadenia........................................................... 5
Aktualizácia softvéru kamery ...................................................... 5
Čistenie zariadenia ..................................................................... 5
Informácie o zariadení................................................... 5
Technické údaje ..........................................................................5
Ťažkosti........................................................................... 5
Na navigačnom zariadení sa nezobrazuje video z kamery ........ 5
Kamera nedrží na mieste ............................................................ 6
Kedy treba vymeniť batérie? ....................................................... 6
Neviem rozlíšiť, či je kamera zapnutá alebo vypnutá ................. 6
Obsah
i
Začíname
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
Pri prvom použití kamery by ste mali vykonať nasledujúce kroky
na nastavenie kamery a oboznámenie sa s jej základnými
funkciami.
1 Do kamery vložte batérie (Vloženie batérií AA, strana 1).
2 Kameru upevnite na opierku hlavy vo vozidle (Inštalácia
kamery na opierku hlavy, strana 1).
3 Aktualizujte softvér kompatibilného navigačného zariadenia
Garmin na najnovšiu verziu.
Viac informácií o aktualizácii softvéru nájdete na stránkach
garmin.com/express.
4 Kábel s vysielačom zapojte do navigačného zariadenia a do
zdroja napájania vo vozidle (Inštalácia kábla s prijímačom,
strana 4).
5 Zobrazte video z kamery na navigačnom zariadení
(Sledovanie videa z kamery babyCam, strana 4).
Nastavte
polohu kamery (Nastavenie polohy kamery
6
pomocou štandardného držiaka na opierke hlavy,
strana 2) a zmeňte nastavenia kamery (Vertikálne alebo
zrkadlové prevrátenie videa, strana 5), aby ste mali čo
najlepší výhľad na svojho pasažiera.
®
Vloženie batérií AA
Zariadenie napájajú batérie AA (nie sú súčasťou balenia).
Lepšie výsledky dosiahnete použitím batérií NiMH alebo
lítiových batérií.
1 Zatlačte na miesto na kryte batérie určené na tento účel À
a kryt batérie odstráňte tak, že ho vysuniete smerom od
objektívu.
2 Vložte dve batérie AA so správne otočenými pólmi.
Nakrátko sa rozsvieti červená kontrolka LED a kamera sa
zapne v režime slabého napájania.
3 Kryt batérie priložte na miesto a nasúvajte ho smerom
k objektívu, kým nezapadne na miesto.
Zapnutie kamery
Po vložení batérií sa kamera automaticky zapne v režime
slabého napájania a zostane v ňom dovtedy, kým sa batérie
nevybijú. Kamera v tomto režime spotrebúva veľmi málo
energie, vďaka čomu môže zostať pripojená ku kompatibilnému
navigačnému zariadeniu. Kamera je navrhnutá tak, aby
pracovala v tomto režime, nemožno ju manuálne zapnúť ani
vypnúť.
Inštalácia
Typy opierok hlavy
Montážny postup závisí od typu opierok hlavy vo vozidle.
Štandardná nastaviteľná opierka hlavy: štandardná
nastaviteľná opierka hlavy má stĺpiky s nastaviteľnou výškou
a celá dolná strana čalúnenej opierky je relatívne rovná.
Začíname
Na montáž kamery na štandardnú nastaviteľnú opierku hlavy
by ste mali použiť štandardný držiak (Inštalácia kamery na
opierku hlavy, strana 1).
Prevísajúca nastaviteľná opierka hlavy: pri prevísajúcej
nastaviteľnej opierke predná časť opierky prevísa cez hornú
časť sedadla a môže brániť kamere vo výhľade, aj keď sa
opierka zdvihne do najvyššej polohy.
Pri montáži kamery na prevísajúcu opierku hlavy by ste mali
skúsiť použiť štandardný držiak (Inštalácia kamery na opierku
hlavy, strana 1). Ak prevísajúca časť opierky hlavy bráni
kamere vo výhľade, kameru môžete namontovať na susednú
kompatibilnú opierku hlavy alebo ju môžete namontovať
pomocou predlžovacieho ramena (voliteľné príslušenstvo)
(Predlžovacie rameno (príslušenstvo), strana 2).
Nenastaviteľná snímateľná opierka hlavy: nenastaviteľná
snímateľná opierka hlavy má stĺpiky, ktoré sa nedajú výškovo
nastaviť, a opierka hlavy po zdvihnutí nezostane zaistená
v sedadle.
Kameru ani žiadny iný predmet nemontujte na stĺpik
nenastaviteľnej snímateľnej opierky hlavy. Kameru môžete
namontovať na susednú kompatibilnú opierku hlavy alebo ju
môžete namontovať na okno pomocou lepiaceho držiaka
(voliteľné príslušenstvo) (Lepiaci držiak (príslušenstvo),
strana 3).
Pevná opierka hlavy: pevná opierka hlavy je predĺžením
opierky sedadla a nedá sa zdvihnúť ani odobrať.
Na pevnú opierku hlavy sa kamera nedá namontovať.
Kameru môžete namontovať na susednú kompatibilnú
opierku hlavy alebo ju môžete namontovať na okno pomocou
lepiaceho držiaka (voliteľné príslušenstvo) (Lepiaci držiak
(príslušenstvo), strana 3).
Výber miesta pre držiak
Kameru by ste mali namontovať na miesto s dobrým výhľadom
na pasažiera.
• Ak má kamera snímať pasažiera sediaceho tvárou v smere
jazdy, kameru namontujte na opierku hlavy predného
sedadla a nasmerujte ju dozadu na pasažiera.
• Ak má kamera snímať dieťa sediace v detskej bezpečnostnej
sedačke smerujúcej dozadu, kameru namontujte na opierku
hlavy detskej autosedačky a nasmerujte ju tak, aby snímala
vnútro sedačky.
• Ak sedačka nemá kompatibilnú opierku hlavy, kameru
namontujte na najbližší stĺpik susednej kompatibilnej opierky
hlavy a nasmerujte ju na pasažiera.
• Ak by na žiadnom zo stĺpikov susedných opierok hlavy
kamera nemala dobrý výhľad na pasažiera, namontujte ju
pomocou držiaka dodávaného v rámci voliteľného
príslušenstva.
Štandardný držiak na opierku hlavy
Pribalený štandardný držiak na opierku hlavy je navrhnutý tak,
aby sa kamera dala upevniť na stĺpik opierky hlavy na sedadle
vo vozidle. Držiak sa hodí do väčšiny vozidiel, ale nemusí byť
kompatibilný so všetkými opierkami hlavy, napríklad s pevne
namontovanými alebo nenastaviteľnými opierkami
a s niektorými opierkami, ktoré prevísajú cez sedadlo.
Inštalácia kamery na opierku hlavy
1 Vysuňte opierku hlavy zo sedadla, aby ste mali prístup k jej
stĺpikom.
2 Na stĺpik opierky hlavy nasaďte jednu gumenú vložku À.
POZNÁMKA: balenie obsahuje gumené vložky v dvoch
veľkostiach. Mali by ste použiť gumenú vložku, ktorá sa na
stĺpik ľahko nasadí a dobre prilieha.
1
hodinových ručičiek, a vyklopte kameru nahor alebo ju
sklopte nadol.
Po skončení nastavenia polohy kamery by ste mali skontrolovať,
či sú gombík, krúžok so závitom a vrúbkovaný gombík
utiahnuté.
Predlžovacie rameno (príslušenstvo)
3 Na gumenú vložku umiestnite svorku Á.
Predlžovacie rameno (voliteľné príslušenstvo) umožňuje
namontovať kameru na nastaviteľnú opierku hlavy, ktorá prevísa
cez vrchnú časť sedadla. Rameno občiahne prevísajúcu časť
opierky hlavy a drží kameru pred ňou. Ak si chcete zakúpiť
montážne príslušenstvo, prejdite na stránku garmin.com
/babycam.
Montáž držiaka a predlžovacieho ramena na
prevísajúcu opierku hlavy
Svorku a vložku by ste mali pripevniť čo najbližšie k opierke
hlavy bez toho, aby opierka čo i len trochu zastierala výhľad
kamery.
4 Zatvorte skrutku  a otáčajte gombíkom à v smere
hodinových ručičiek, kým nebude svorka utiahnutá.
TIP: je možné, že pri hrubších stĺpikoch budete musieť
uvoľniť gombík, aby ste mohli zatvoriť skrutku.
Utiahnutá svorka by nemala na stĺpiku padať. Ak svorka
padá, mali by ste použiť hrubšiu gumenú vložku.
5 Zasuňte opierku hlavy natoľko, aby bola kamera v želanej
výške.
OZNÁMENIE
Po nainštalovaní kamery musíte opierku zasunúť do sedadla
tak, aby bola v zaistenej polohe. Ak sa opierka nedostane do
zaistenej polohy, nemali by ste na ňu kameru upevňovať.
Pred montážou kamery na opierku hlavy by ste mali zmontovať
držiak a predlžovacie rameno.
1 Montážny spojovací diel À priložte k svorke Á.
Montážny spojovací diel by mal byť natočený tak, ako je
zobrazené na obrázku.
2 Krúžok so závitom  priložte k montážnej základni
a otočením v smere hodinových ručičiek ho utiahnite.
3 Predlžovacie rameno à vložte do montážnej základne
a zaistite ho pomocou vrúbkovaného gombíka Ä.
Montáž kamery na prevísajúcu opierku hlavy
Nastavenie polohy kamery pomocou štandardného
držiaka na opierke hlavy
Pred montážou kamery na prevísajúcu opierku hlavy by ste mali
zmontovať držiak a predlžovacie rameno.
1 Vysuňte opierku hlavy zo sedadla, aby ste mali prístup k jej
stĺpikom.
2 Na stĺpik opierky hlavy nasaďte jednu gumenú vložku À.
POZNÁMKA: balenie obsahuje gumené vložky v dvoch
veľkostiach. Mali by ste použiť gumenú vložku, ktorá sa na
stĺpik ľahko nasadí a dobre prilieha.
Uhol a orientáciu kamery môžete nastaviť tak, aby mala kamera
v zábere optimálnu plochu. Na získanie lepšej predstavy môže
byť pri nastavovaní kamery užitočné sledovať snímané video na
navigačnom zariadení (Sledovanie videa z kamery babyCam,
strana 4).
• Ak chcete kameru nasmerovať doľava alebo doprava,
uvoľnite svorku otočením gombíka À proti smeru hodinových
ručičiek a pootočte ju na stĺpiku opierky hlavy.
3 Na gumenú vložku umiestnite svorku Á.
Svorku a vložku by ste mali priložiť blízko k opierke hlavy.
• Ak chcete vyrovnať orientáciu kamery, uvoľnite krúžok so
závitom Á tak, že ho otočíte o celý závit proti smeru
hodinových ručičiek, a otáčajte kameru dovtedy, kým objekt
nebude v zábere rovno.
• Ak chcete nasmerovať kameru nahor alebo nadol, uvoľnite
vrúbkovaný gombík  tak, že ho otočíte proti smeru
2
Inštalácia
4 Zatvorte skrutku  a otáčajte gombíkom à v smere
hodinových ručičiek, kým nebude svorka utiahnutá.
Utiahnutá svorka by nemala na stĺpiku padať. Ak svorka
padá, mali by ste použiť hrubšiu gumenú vložku.
TIP: hĺbku predlžovacieho ramena môžete nastaviť
pootočením svorky na stĺpiku.
5 Kameru zasuňte na predlžovacie rameno Ä a zaistite ju
vrúbkovaným gombíkom Å.
Ak chcete zväčšiť hĺbku ramena tak, aby občiahlo hrubšiu
opierku hlavy, pootočte svorku proti smeru hodinových
ručičiek. Ak chcete zmenšiť hĺbku ramena a prispôsobiť ju tak
tenšej opierke hlavy, svorku pootočte v smere hodinových
ručičiek.
• Ak chcete vyrovnať orientáciu kamery, uvoľnite krúžok so
závitom Á tak, že ho otočíte o celý závit proti smeru
hodinových ručičiek, a otáčajte kameru dovtedy, kým objekt
nebude v zábere rovno.
• Ak chcete kameru nasmerovať doľava alebo doprava,
uvoľnite vrúbkovaný gombík  tak, že ho otočíte proti smeru
hodinových ručičiek, a predlžovacie rameno posuňte doľava
alebo doprava.
• Ak chcete nasmerovať kameru nahor alebo nadol, uvoľnite
vrúbkovaný gombík za kamerou à tak, že ho otočíte proti
smeru hodinových ručičiek, a vyklopte kameru nahor alebo ju
sklopte nadol.
Po nastavení polohy kamery by ste mali skontrolovať, či sú
gombík, krúžok so závitom a vrúbkované gombíky utiahnuté.
Lepiaci držiak (príslušenstvo)
6 Zasuňte opierku hlavy natoľko, aby bola kamera v želanej
výške.
OZNÁMENIE
Po nainštalovaní kamery musíte opierku zasunúť do sedadla
tak, aby bola v zaistenej polohe. Ak sa opierka nedostane do
zaistenej polohy, nemali by ste na ňu kameru upevňovať.
Lepiaci držiak (voliteľné príslušenstvo) umožňuje namontovať
kameru na okno. Táto možnosť je praktická, ak sa kamera nedá
namontovať na žiaden zo stĺpikov opierok hlavy tak, aby mala
dobrý výhľad na pasažiera. Ak si chcete zakúpiť montážne
príslušenstvo, prejdite na stránku garmin.com/babycam.
Montáž kamery pomocou lepiaceho držiaka
UPOZORNENIE
Kameru nemontujte na miesto, kde vodičovi zavadzia vo
výhľade na cestu alebo na okolie.
OZNÁMENIE
Lepiaci držiak neupevňujte na okno, ktoré sa dá sťahovať. Pri
stiahnutí okna s lepiacim držiakom by mohlo dôjsť k poškodeniu
držiaka, kamery, okna alebo motorčeka okna.
1 Okno umyte vodou alebo alkoholom a handričkou, ktorá
2
3
Nastavenie polohy kamery pomocou predlžovacieho
ramena (príslušenstvo)
Uhol a orientáciu kamery môžete nastaviť tak, aby mala kamera
v zábere optimálnu plochu. Nastaviť môžete aj hĺbku
predlžovacieho ramena a prispôsobiť ju tak hrúbke opierky
hlavy. Pri nastavovaní kamery si môžete pomôcť zobrazením
video kanála pomocou možnosti Usporiadanie v nastaveniach
kamery babyCam v navigačnom zariadení.
• Ak chcete nastaviť hĺbku predlžovacieho ramena, uvoľnite
svorku otočením gombíka À proti smeru hodinových ručičiek
a pootočte ju na stĺpiku opierky hlavy.
4
5
6
nepúšťa vlákna.
Na okne nesmie byť prach, vosk, olej ani nátery.
Z lepiacej plochy držiaka odstráňte ochrannú fóliu.
Držiak priložte na miesto, kde ho chcete upevniť.
TIP: lepiaca plocha je mimoriadne lepivá. Lepiacou plochou
sa nedotknite okna, kým držiak nie je správne natočený
a zarovnaný.
Držiak pevne pritlačte k oknu a držte ho pritlačený
30 sekúnd.
Počkajte 24 hodín, až potom naň namontujte kameru.
Lepiaca plocha úplne priľne k oknu až po 24 hodinách.
Po 24 hodinách nasuňte kameru na držiak a zaistite ju
vrúbkovaným gombíkom.
Odstránenie lepiaceho držiaka
Lepiaci držiak sa má použiť v prípade, že ho plánujete mať
namontovaný dlhodobo, a ťažko sa odstraňuje.
Inštalácia
3
1 Držiak pevne uchopte.
2 Držiak potiahnite smerom nahor a preč od okna alebo iného
povrchu a stabilne ťahajte, kým sa neodlepí.
3 Z povrchu odstráňte všetko zvyšné lepidlo.
Kábel s prijímačom
Vaše kompatibilné navigačné zariadenie Garmin prijíma
videosignál z kamery babyCam pomocou kábla s prijímačom
pribaleného ku kamere. Ak chcete sledovať video z kamery,
navigačné zariadenie musíte zapojiť do zdroja napájania
pomocou tohto kábla. Ak boli navigačné zariadenie a kamera
kupované samostatne, kábel s prijímačom nahrádza napájací
kábel, ktorý bol pôvodne pribalený k navigačnému zariadeniu.
Kábel s prijímačom a kamera sú od výroby spárované a pripoja
sa automaticky. Ak chcete pridať iné kamery alebo vyriešiť
problémy s pripojením, kameru môžete spárovať s káblom
s prijímačom manuálne.
POZNÁMKA: súčasťou kábla s prijímačom je prijímač
dopravných informácií. Ak má navigačné zariadenie predplatné
dopravných informácií, dopravné funkcie budú fungovať aj pri
používaní tohto kábla.
Inštalácia kábla s prijímačom
Pred inštaláciou kábla s prijímačom musíte aktualizovať softvér
kompatibilného navigačného zariadenia na najnovšiu verziu.
Navigačné zariadenie bez najnovšieho softvéru nemusí byť
kompatibilné s káblom s prijímačom. Viac informácií
o aktualizácii softvéru nájdete v príručke používateľa
k navigačnému zariadeniu alebo na stránkach garmin.com
/express.
Kábel s prijímačom BC30 je pribalený ku kamere babyCam.
1 Menšiu koncovku kábla s prijímačom zapojte do portu miniUSB na navigačnom zariadení alebo na držiaku navigačného
zariadenia.
Ďalšie informácie o pripojení navigačného zariadenia k zdroju
napájania vo vozidle nájdete v príručke používateľa
k navigačnému zariadeniu.
2 Väčšiu koncovku kábla s prijímačom zapojte do napájacej
zásuvky vo vozidle.
Pripojenie napájacieho kábla do vozidla
(voliteľné príslušenstvo)
UPOZORNENIE
Pred pripojením zariadenia k externému zdroju napájania
z neho vždy vyberte nenabíjateľné batérie. Aj keď je zariadenie
navrhnuté tak, aby boli batérie úplne izolované, porucha
niektorej internej časti by mohla spôsobiť teplotný alebo
chemický výboj, čo by následne mohlo viesť k poškodeniu
majetku alebo zraneniu osôb.
Napájací kábel do vozidla (voliteľné príslušenstvo) vám
umožňuje napájať kameru pomocou napájacej zásuvky vo
vozidle a nie batériami. Ak si chcete zakúpiť príslušenstvo,
prejdite na stránku garmin.com/babycam.
1 Z kamery vyberte batérie.
2 Menšiu koncovku napájacieho kábla do vozidla À zapojte do
portu mini-USB Á na kamere.
4
3 Druhý koniec napájacieho kábla do vozidla zapojte do
napájacej zásuvky.
Sledovanie videa z kamery babyCam
Skôr než budete môcť sledovať video z kamery, musíte zaistiť
napájanie kamery a kábel s prijímačom zapojiť do navigačného
zariadenia a do zdroja napájania vo vozidle.
Živé zábery z kamery babyCam môžete sledovať na
kompatibilnom navigačnom zariadení Garmin.
1 Na navigačnom zariadení vyberte ikonu .
Ikona
sa zobrazuje počas prehliadania hlavnej ponuky
alebo mapy.
Na obrazovke navigačného zariadenia sa na niekoľko sekúnd
zobrazí video. Po uplynutí časového limitu kamery zariadenie
automaticky zobrazí predchádzajúcu stránku.
2 Výberom položky sa môžete na predchádzajúcu stránku
vrátiť manuálne (voliteľné).
Zobrazenie videa babyCam pomocou
hlasových príkazov
POZNÁMKA: táto funkcia je k dispozícii len v modeloch
navigačného zariadenia, ktoré podporujú funkcie hlasových
príkazov pre zvolený jazyk zariadenia.
Video z kamery babyCam môžete zobraziť alebo skryť pomocou
hlasových príkazov. Vďaka tomu sa môžete na pasažiera
pozrieť bez toho, aby ste siahli na navigačné zariadenie.
• Ak ste na ktorejkoľvek stránke a chcete zobraziť video
babyCam, povedzte Zobraziť video (Zobraziť video).
• Ak chcete video babyCam skryť, povedzte Skryť Video
(Skryť video).
Viaceré kamery
Pomocou kábla s prijímačom môžete spárovať najviac štyri
kompatibilné bezdrôtové kamery Garmin vrátane kamier Garmin
babyCam™ a univerzálnych bezdrôtových cúvacích kamier
Garmin. Môžete napríklad spárovať dve kamery Garmin
babyCam pre dvoch pasažierov, cúvaciu kameru nainštalovanú
na vozidle a druhú cúvaciu kameru nainštalovanú na prívesnom
vozíku. V zobrazení kamery môžete prepínať medzi kanálmi
videa všetkých spárovaných kamier.
Ak bol kábel s prijímačom pribalený ku kamere, sú spárované
od výroby. Ak ste kameru a kábel s prijímačom riadne
nainštalovali, ale navigačné zariadenie neprijíma video signál,
kameru môžete s káblom s prijímačom spárovať nanovo
manuálne.
Sledovanie videa z kamery babyCam
Párovanie kamery Garmin babyCam
s káblom s prijímačom
1 Jednou z týchto možností zaistite, aby kamera nebola
napájaná:
• Vyberte z kamery batérie.
• Odpojte z kamery napájací kábel do vozidla (voliteľné
príslušenstvo).
Zapnite
navigačné zariadenie pripojené ku káblu
2
s prijímačom.
3 V navigačnom zariadení vyberte položky Nastavenia >
babyCam > Pridať novú kameru.
4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Prepínanie medzi kamerami
Kanály videa všetkých spárovaných kamier sa môžu cyklicky
striedať.
V zobrazení kamery vyberte ikonu .
Zobrazí sa kanál videa ďalšej kamery a v hornej časti
obrazovky sa zobrazí názov danej kamery.
Prispôsobenie zariadenia
babyCam Nastavenia
Nastavenia babyCam vám umožňujú spravovať spárované
kamery Garmin babyCam a nastavenia kamery. Táto ponuka sa
zobrazí na vašom navigačnom zariadení, len keď je zariadenie
pripojené ku káblu s prijímačom bezdrôtovej kamery. Ak si
chcete zakúpiť kameru Garmin babyCam, prejdite na stránku
garmin.com/babycam.
Vyberte položky Nastavenia > babyCam, a vyberte spárovanú
kameru.
Nastavenia napájania: umožňuje nastaviť dobu zobrazenia
videa na obrazovke.
Otočiť video: umožňuje otočiť alebo zrkadlovo prevrátiť video.
Usporiadanie: zobrazí video babyCam ako pomôcku pre
zarovnanie kamery.
Pripomenutie kontroly sedadiel: zapne pripomienku pred
opustením vozidla, že je potrebné skontrolovať, či sa na
zadných sedadlách nenachádzajú pasažieri.
Zrušiť párovanie: odstráni spárovanú kameru.
Premenovať: umožňuje zmeniť názov spárovanej kamery.
Vertikálne alebo zrkadlové prevrátenie videa
V závislosti od orientácie kamery sa môže video na navigačnom
zariadení zobrazovať naopak alebo zrkadlovo. Video môžete
vertikálne alebo zrkadlovo prevrátiť a dosiahnuť tak správne
zobrazenie.
1 Vyberte položky Nastavenia > babyCam.
2 Vyberte kameru zo zoznamu.
3 Vyberte položku Otočiť video a niektorú možnosť.
Pripomenutie kontroly sedadiel
Funkcia pripomenutia kontroly sedadiel prehrá tón a zobrazí
správu, čím vás upozorní, aby ste pred opustením vozidla
skontrolovali, či sa v ňom nenachádzajú pasažieri. Ak ste mali
počas jazdy zobrazené video z kamery babyCam, zobrazí sa aj
posledný kamerou zaznamenaný obraz.
Prispôsobenie zariadenia
Údržba zariadenia
Aktualizácia softvéru kamery
Keď aktualizujete softvér navigačného zariadenia, príslušná
aktualizácia obsahuje aj najnovší softvér kamery. Ak je
k dispozícii aktualizácia softvéru kamery, pri najbližšom pripojení
navigačného zariadenia ku káblu s prijímačom aktualizácia
softvéru kamery prebehne bezdrôtovo.
1 Nainštalujte do navigačného zariadenia najnovší softvér.
Prejdite na webovú stránku garmin.com/express alebo si
ďalšie informácie o aktualizácii softvéru navigačného
zariadenia prečítajte v príručke používateľa k navigačnému
zariadeniu.
2 Skontrolujte, či sú v kamere vložené batérie alebo či je
pripojená k externému zdroju napájania.
3 Navigačné zariadenie s aktualizovaným softvérom pripojte ku
káblu s prijímačom a ten zapojte do aktívnej napájacej
zásuvky vo vozidle.
Ak je k dispozícii aktualizácia kamery, navigačné zariadenie
odošle aktualizáciu do kamery a na obrazovke navigačného
zariadenia sa zobrazí indikátor priebehu.
Čistenie zariadenia
OZNÁMENIE
Na čistenie objektívu nepoužívajte suchú handričku. Pri použití
suchej handričky sa môže objektív poškodiť.
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré
môžu poškodiť plastové komponenty.
1 Vonkajší kryt a objektív očistite mäkkou handričkou, ktorá
nezanecháva škrabance, navlhčenou vodou alebo
alkoholom.
2 Vonkajší kryt utrite dosucha a objektív nechajte voľne
vyschnúť.
Informácie o zariadení
Technické údaje
Vstupné napätie kamery
Od 4,75 do 5,25 V DC
Typ batérie
Dve batérie AA (NiMH, alkalické alebo
lítiové)
Rozsah prevádzkovej
teploty kamery
–20 až 70 °C (–4 až 158 °F)
Rozsah prevádzkovej
–20 až 70 °C (–4 až 158 °F)
teploty kábla s prijímačom
Vstupné napätie kábla
s prijímačom
Od 10 V do 24 V
Poistka kábla s prijímačom
2 A, 250 V fast-blow
Ťažkosti
Na navigačnom zariadení sa nezobrazuje
video z kamery
• Vymeňte batérie v kamere (Vloženie batérií AA, strana 1).
• Manuálne spárujte kameru s káblom s prijímačom (Párovanie
kamery Garmin babyCam s káblom s prijímačom, strana 5).
• Ak používate voliteľný napájací kábel do vozidla, skontrolujte,
či je napájacia zásuvka vo vozidle aktívna.
Keď do napájacieho kábla do vozidla prúdi elektrická energia,
kontrolka LED na konektore kábla svieti.
5
Kamera nedrží na mieste
• Skontrolujte či sú gombík, vrúbkovaný gombík a krúžok so
závitom pevne utiahnuté.
• Skontrolujte, či je vrúbkovaný gombík, ktorý istí spojenie
držiaka a kamery, nainštalovaný správnym smerom, ako je
zobrazené na obrázkoch k inštalácii.
Ak je nainštalovaný správne, časť vrúbkovaného gombíka
určená na uchopenie je na opačnej strane držiaka než otvor
so závitom.
Kedy treba vymeniť batérie?
Pri každodennom používaní vydržia batérie 3 až 12 mesiacov.
Životnosť batérií závisí od viacerých faktorov, okrem iného aj od
nastavenia napájania (babyCam Nastavenia, strana 5), typu
použitých batérií a od okolitej teploty.
Keď sú batérie takmer vybité, na navigačnom zariadení sa
zobrazí upozornenie na slabé batérie. Funkčnosť batérií môžete
skontrolovať aj manuálne jedným z nasledujúcich spôsobov.
• Batérie skontrolujte pomocou externej skúšačky batérií.
• Batérie vyberte z kamery, niekoľko sekúnd počkajte a znova
ich vložte do kamery.
Ak batérie napájajú kameru dostatočne, približne na dve
sekundy sa rozsvieti červená kontrolka LED funkcie
napájania. Ak sa kontrolka LED nerozsvieti alebo ak zhasne
po menej ako jednej sekunde, mali by ste batérie vymeniť.
Neviem rozlíšiť, či je kamera zapnutá alebo
vypnutá
Zariadenie je zapnuté, ak je napájané buď batériami, alebo cez
napájací kábel do vozidla (voliteľné príslušenstvo). Zariadenie
sa nedá vypnúť.
• V záujme šetrenia energie nie je rozsvietená kontrolka LED
na zariadení počas normálnej prevádzky.
• Ak do zariadenia vložíte batérie alebo k nemu pripojíte
napájací kábel do vozidla, červená kontrolka LED funkcie
napájania sa nakrátko rozsvieti na znak toho, že sa kamera
napája.
6
Ťažkosti
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising