Garmin DriveSmart™ 70LMT Īpašnieka rokasgrāmata

Garmin DriveSmart™ 70LMT Īpašnieka rokasgrāmata
Garmin DriveSmart™ 50/60/70
Īpašnieka rokasgrāmata
© 2016 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi
Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu
izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un
papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.
Garmin un Garmin logotips ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. Šīs prečzīmes nedrīkst lietot bez skaidri saprotamas Garmin atļaujas.
®
Garmin DriveSmart™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ un nüMaps Lifetime™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes. Šīs prečzīmes nedrīkst lietot bez skaidri
saprotamas Garmin atļaujas.
Android™ ir Google Inc. prečzīme. Apple un Mac ir Apple Inc. prečzīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs. Teksta zīme Bluetooth un logotips pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkura Garmin
šādas teksta zīmes vai logotipa izmantošana ir saskaņā ar licenci. Foursquare ir Foursquare Labs, Inc., prečzīme ASV un citās valstīs. HD Radio™ un HD logotips ir iBiquity Digital Corporation
prečzīmes. HD Radio tehnoloģija ir ražota saskaņā ar iBiquity Digital Corporation licenci. Patenti ASV un citās valstīs. microSD™ un microSDHC logotips ir SD-3C, LLC prečzīmes.
Windows ,Windows Vista un Windows XP ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs reģistrētas prečzīmes.
®
®
®
®
®
®
®
Saturs
Darba sākšana ................................................................ 1
Produkta atjauninājumi ............................................................... 1
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin
Express .................................................................................. 1
Ierīces pārskati ........................................................................... 1
Garmin DriveSmart 50 ierīces pārskats ................................. 1
Garmin DriveSmart 60 ierīces pārskats ................................. 2
Garmin DriveSmart 70 ierīces pārskats ................................. 2
Ierīces pievienošana transportlīdzekļa barošanas avotam ......... 2
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana ................................................ 2
GPS signālu iegūšana ................................................................ 2
Statusa joslas ikonas .................................................................. 2
Ekrāna pogu izmantošana .......................................................... 3
Skaļuma regulēšana ................................................................... 3
Automātiskā skaļuma iespējošana ......................................... 3
Audio miksēšanas izmantošana ............................................ 3
Ekrāna spilgtuma regulēšana ..................................................... 3
Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi......... 3
Vadītāja skaņas brīdinājumu iespējošana un atspējošana ......... 3
Sarkanās gaismas un ātruma kameras ...................................... 3
Navigācija uz galapunktu.............................................. 4
Maršruti ....................................................................................... 4
Maršruta sākšana ....................................................................... 4
Maršruta sākšana, izmantojot karti ........................................ 4
Mājupceļš ............................................................................... 4
Jūsu maršruts kartē .................................................................... 4
Aktīvās braukšanas joslas vadība .......................................... 4
Pagriezienu un virzienu skatīšana ......................................... 4
Visa maršruta skatīšana kartē ............................................... 5
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam ................................. 5
Maršruta koriģēšana ................................................................... 5
Nogriešanās uz apvedceļu ......................................................... 5
Apstāšanās maršrutā .................................................................. 5
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa ...................................... 5
Brauciena plānotājs .................................................................... 5
Brauciena plānošana ............................................................. 5
Saglabāta brauciena navigācija ............................................. 5
Galamērķu secības optimizēšana braucienā ......................... 6
Brauciena atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana ....... 6
Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana ........................ 6
Brauciena maršruta opciju maiņa .......................................... 6
Brauciena plānošana ............................................................. 6
Ieteikto maršrutu izmantošana .................................................... 6
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām ........................ 6
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā .................. 6
Izvairīšanās no maksas ceļiem .............................................. 6
Izvairīties no nodevu uzlīmēm ............................................... 6
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm ....................... 7
Izvairīšanās no vides zonām .................................................. 7
Pielāgotas izvairīšanās vietas ................................................ 7
Apvidus navigācija ...................................................................... 7
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana ............... 7
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu ........ 7
Meklēšanas rezultātu skatīšana kartē ........................................ 7
Meklēšanas rajona mainīšana .................................................... 8
Intereses objekti .......................................................................... 8
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas ............................ 8
Meklēšana kategorijā ............................................................. 8
Interesējošo objektu naviģēšana vietā ................................... 8
Foursquare ............................................................................. 8
Meklēšanas rīki ........................................................................... 8
Adreses meklēšana ............................................................... 8
Krustpunkta atrašana ............................................................. 9
Saturs
Pilsētas atrašana ................................................................... 9
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas ............ 9
Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana ................................... 9
Nesen atrasto atrašanās vietu notīrīšana .............................. 9
Pēdējās autostāvvietas meklēšana ............................................ 9
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana ................. 9
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana ............................ 9
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana ............ 9
Īsceļa pievienošana .................................................................... 9
Īsceļa noņemšana .................................................................. 9
Atrašanās vietu saglabāšana ..................................................... 9
Atrašanās vietas saglabāšana ............................................... 9
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana ............................ 9
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana ............................... 9
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai ................ 9
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana ................................. 10
Kartes lietošana ............................................................ 10
Karšu rīki ................................................................................... 10
Kartes rīka skatīšana ........................................................... 10
Kartes rīku iespējošana ....................................................... 10
Priekšā ...................................................................................... 10
Nākamo atrašanās vietu skatīšana ...................................... 10
Kategoriju Priekšā pielāgošana ........................................... 10
Brauciena informācija ............................................................... 10
Brauciena datu skatīšana kartē ........................................... 10
Brauciena informācijas lapas skatīšana .............................. 11
Brauciena žurnāla skatīšana ............................................... 11
Brauciena informācijas atiestatīšana ................................... 11
Tālākas satiksmes skatīšana .................................................... 11
Satiksmes skatīšana kartē ................................................... 11
Satiksmes negadījumu meklēšana ...................................... 11
Kartes pielāgošana ................................................................... 11
Kartes slāņu pielāgošana .................................................... 11
Kartes datu lauka maiņa ...................................................... 11
Kartes perspektīvas maiņa .................................................. 11
Satiksmes dati .............................................................. 11
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot satiksmes uztvērēju .. 11
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot Smartphone Link ....... 12
Par satiksmes abonomentiem .................................................. 12
Satiksmes abonementu skatīšana ....................................... 12
Abonementa pievienošana .................................................. 12
Satiksmes iespējošana ............................................................. 12
Balss komanda ............................................................. 12
Pamošanās frāzes iestatīšana ................................................. 12
Balss komandas aktivizēšana ................................................... 12
Balss komandu padomi ............................................................ 12
Maršruta sākšana, izmantojot balss komandu ......................... 12
Skaņas izslēgšanas norādījumi ................................................ 12
Balss vadība ............................................................................. 12
Balss vadības konfigurēšana ............................................... 12
Balss vadības izmantošana ................................................. 12
Balss vadības padomi .......................................................... 12
Bluetooth pievienotās funkcijas................................. 13
Pāra savienojuma ar tālruni veidošana un pievienošana
Smartphone Link ....................................................................... 13
Bluetooth funkciju statusa ikonas ............................................. 13
Noteiktu Bluetooth funkciju iestatīšana Apple ierīcei ................ 13
Pievienošanās lietotnei Smartphone Link jūsu Apple
ierīcē .................................................................................... 13
Zvanīšanas brīvroku režīmā atspējošana jūsu Apple
ierīcei ................................................................................... 13
Kā atspējot Smartphone Link datus un viedos paziņojumus
jūsu Apple ierīcē .................................................................. 13
Kā iestatīt Bluetooth funkcijas viedtālrunim ar Android™ ......... 14
i
Pievienošana lietotnei Smatphone Link jūsu Android
viedtālrunī ............................................................................ 14
Kā atspējot Bluetooth funkcijas jūsu viedtālrunim ar
Android ................................................................................. 14
Smartphone Link ....................................................................... 14
Smartphone Link lejupielādēšana ........................................ 14
Atrašanās vietas nosūtīšana ierīcei no jūsu tālruņa ............ 14
Garmin Live Services ................................................................ 14
Garmin tiešraides pakalpojumu abonēšana ........................ 14
Viedie paziņojumi ...................................................................... 14
Paziņojumu saņemšana ....................................................... 14
Paziņojumu saraksta skatīšana ........................................... 15
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist. .............................................. 15
Zvana veikšana .................................................................... 15
Zvana saņemšana ............................................................... 15
Zvanu vēstures izmantošana ............................................... 15
Ienākošā zvana opciju izmantošana .................................... 15
Mājas tālruņa numura saglabāšana ..................................... 15
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana ....................................... 16
Pārī savienotā tālruņa dzēšana ................................................ 16
Lietotņu izmantošana.................................................. 16
Traucējummeklēšana ................................................... 19
Piesūcējkauss neturas pie vējstikla .......................................... 19
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus .................................... 19
Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta ............................... 19
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri ..................................... 19
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā noņemams diskdzinis ... 19
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā portatīva ierīce ............. 19
Mana ierīce datorā neparādās ne kā portatīva ierīce, ne arī
noņemams diskdzinis vai sējums ............................................. 19
Mans tālrunis neveido savienojumu ar ierīci ............................. 20
Pielikums....................................................................... 20
Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem .......................... 20
Datu pārvaldība ........................................................................ 20
Par atmiņas kartēm .............................................................. 20
Ierīces pievienošana datoram .............................................. 20
Datu pārsūtīšana no datora ................................................. 20
GPS signālu statusa skatīšana ................................................. 20
Papildu karšu iegāde ................................................................ 20
Piederumu iegāde .....................................................................20
Rādītājs......................................................................... 21
Palīdzības failu skatīšana ......................................................... 16
Palīdzības tematu meklēšana .............................................. 16
Laikapstākļu prognožu apskatīšana ......................................... 16
Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā .................. 16
Laikapstākļu radara apskatīšana ......................................... 16
Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana ..................................... 16
Ceļa apstākļu pārbaude ....................................................... 16
photoLive satiksmes kameras .................................................. 16
Satiksmes kameras saglabāšana ........................................ 16
Satiksmes kameras skatīšana ............................................. 16
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana ......................... 16
Ierīces pielāgošana...................................................... 16
Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi ...................................... 16
Karšu iespējošana ............................................................... 16
Navigācijas iestatījumi .............................................................. 17
Aprēķināšanas režīma iestatījumi ........................................ 17
Simulētas atrašanās vietas iestatīšana ............................... 17
Rezerves kameras iestatījumi ................................................... 17
babyCam iestatījumi ................................................................. 17
Bluetooth Iestatījumi ................................................................. 17
Bluetooth atspējošana ......................................................... 17
Displeja iestatījumi .................................................................... 17
Satiksmes iestatījumi ................................................................ 17
Mērvienību un laika iestatījumi ................................................. 18
Laika iestatīšana .................................................................. 18
Valodas un tastatūras iestatījumi .............................................. 18
Tuvuma brīdinājumu iestatījumi ................................................ 18
Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi .................................... 18
Iestatījumu atjaunošana ........................................................... 18
Informācija par ierīci.................................................... 18
Specifikācijas ............................................................................ 18
Strāvas kabeļi ........................................................................... 18
Ierīces uzlādēšana ............................................................... 18
Ierīces apkope.............................................................. 18
Ierīces apkope .......................................................................... 18
Ārējā korpusa tīrīšana .......................................................... 18
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana ............................................... 18
Zādzību novēršana .............................................................. 19
Ierīces atiestatīšana .................................................................. 19
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana ................. 19
Ierīces noņemšana no stiprinājuma ..................................... 19
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa ........................ 19
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla ............................... 19
Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī .................. 19
ii
Saturs
Darba sākšana
BRĪDINĀJUMS
Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi Svarīga informācija
par drošību un ierīci, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos
brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.
• Atjauniniet kartes un programmatūru savā ierīcē (Karšu un
programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express,
1. lappuse).
• Uzstādiet ierīci transportlīdzeklī un pievienojiet to
elektropadevei (Ierīces pievienošana transportlīdzekļa
barošanas avotam, 2. lappuse).
• Iegūstiet GPS signālus (GPS signālu iegūšana,
2. lappuse).
• Noregulējiet skaļumu (Skaļuma regulēšana, 3. lappuse) un
ekrāna spilgtumu (Ekrāna spilgtuma regulēšana,
3. lappuse).
• Naviģējiet uz savu galapunktu (Maršruta sākšana,
4. lappuse).
Produkta atjauninājumi
Datorā instalējiet Garmin Express™ (www.garmin.com/express).
Tā nodrošina vienkāršu piekļuvi šiem pakalpojumiem Garmin
ierīcēm:
• Programmatūras atjauninājumi
• Karšu atjauninājumi
• Produkta reģistrēšana
®
6 Noklikšķiniet uz Pievienot ierīci.
Programmatūra Garmin Express nosaka jūsu ierīci.
7 Noklikšķiniet uz Pievienot ierīci.
8 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pievienotu ierīci
programmatūrai Garmin Express.
Kad iestatīšana ir pabeigta, programmatūra Garmin Express
meklē kartes un programmatūras atjauninājumus jūsu ierīcei.
9 Atlasiet opciju:
• Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, noklikšķiniet
uz Instalēt visu.
• Lai instalētu atsevišķu atjauninājumu, noklikšķiniet uz
Skatīt sīkāku informāciju un atlasiet atjauninājumu.
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot
Garmin Express
Lai lejupielādētu un instalētu jaunākos karšu un
programmatūras atjauninājumus savai ierīcei, varat izmantot
Garmin Express programmatūru. Karšu atjauninājumi piedāvā
jaunākos pieejamos karšu datus, lai nodrošinātu, ka jūsu ierīce
turpina aprēķināt precīzus un efektīvākos maršrutus uz jūsu
galapunktiem. Garmin Express ir pieejams Windows un Mac
datoriem.
1 Datorā dodieties uz vietni www.garmin.com/express.
®
®
Programmatūra Garmin Express lejupielādē un instalē
atjauninājumus ierīcē. Karšu atjauninājumi ir ļoti lieli, un šis
process lēnākos interneta savienojumos var būt ilgstošs.
Ierīces pārskati
Garmin DriveSmart 50 ierīces pārskats
2 Atlasiet opciju:
• Lai instalētu Windows datorā, atlasiet Lejupielādēt
operētājsistēmai Windows.
• Lai instalētu Mac datorā, atlasiet Lejupielādēt
operētājsistēmai Mac.
3 Atveriet lejupielādēto failu un izpildiet ekrānā redzamās
norādes, lai pabeigtu instalēšanu.
4 Sākt Garmin Express.
5 Pievienojiet Garmin ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.
Barošanas taustiņš
USB barošanas un datu ports
Darba sākšana
1
Kartes un datu atmiņas kartes slots
Mikrofons balss komandai vai zvanīšanai, izmantojot brīvroku
sistēmu
Pirms lietojat ierīci ar akumulatora jaudu, akumulators ir
jāuzlādē.
1 Ievietojiet transportlīdzekļa strāvas kabeli ierīces USB
portā.
Garmin DriveSmart 60 ierīces pārskats
2 Spiediet stiprinājumu
3
4
5
Barošanas taustiņš
USB barošanas un datu ports
Kartes un datu atmiņas kartes slots
Mikrofons balss komandai vai zvanīšanai, izmantojot brīvroku
sistēmu
Garmin DriveSmart 70 ierīces pārskats
6
uz piesūcējkausa , līdz tas iegulst
vietā.
Piespiediet piesūcējkausu pie vējstikla un nolieciet sviru
atpakaļ pret vējstiklu.
Cilni stiprinājuma augšdaļā ievietojiet spraugā ierīces
aizmugurē.
Spiediet stiprinājuma apakšējo daļu ierīcē, līdz dzirdams
klikšķis.
Transportlīdzekļa strāvas kabeļa otru galu pievienojiet
transportlīdzekļa strāvas izejai.
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
• Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet barošanas taustiņu vai
pievienojiet ierīci barošanai.
• Lai pārslēgtu ierīci enerģijas taupīšanas režīmā, nospiediet
barošanas taustiņu, kamēr ierīce ir ieslēgta.
Enerģijas taupīšanas režīmā ekrāns ir izslēgts, un ierīce
izmanto ļoti maz enerģijas, bet to var nekavējoties atjaunot
lietošanas režīmā.
IETEIKUMS. ierīci varat uzlādēt ātrāk, akumulatora uzlādes
laikā to pārslēdzot enerģijas taupīšanas režīmā.
• Lai pilnīgi izslēgtu ierīci, turiet barošanas taustiņu nospiestu,
līdz ekrānā redzama uzvedne, un atlasiet Izslēgts.
Uzvedne tiks parādīta pēc piecām sekundēm. Ja atlaidīsiet
barošanas taustiņu pirms uzvednes parādīšanas, ierīce
pāries enerģijas taupīšanas režīmā.
GPS signālu iegūšana
Barošanas taustiņš
Mini USB barošanas un datu ports
Kartes un datu atmiņas kartes slots
Mikrofons balss komandai vai zvanīšanai, izmantojot brīvroku
sistēmu
Ierīces pievienošana transportlīdzekļa
barošanas avotam
BRĪDINĀJUMS
Šajā ierīcē izmantots litija jonu akumulators. Lai novērstu
personu traumas vai ierīces bojājumu, ko izraisa karstuma
ietekme uz akumulatoru, neglabājiet akumulatoru tiešos saules
staros.
2
Kad jūs ieslēdzat navigācijas ierīci, GPS uztvērējam ir jāapkopo
satelīta dati un jānosaka pašreizējā atrašanās vieta.
statusa
joslā norāda satelīta signāla stiprumu. Satelīta signālu iegūšanai
nepieciešamais laiks ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp
tā, cik tālu esat no vietas, kur pēdējo reizi lietojāt navigācijas
ierīci, vai debesis ir skaidras un cik sen pēdējo reizi lietojāt
navigācijas ierīci. Ieslēdzot navigācijas ierīci pirmo reizi,
iespējams, satelīta signālu iegūšanai vajadzēs vairākas minūtes.
1 Ieslēdziet ierīci.
2 Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
3 Ja nepieciešams, izejiet ārā atklātā vietā — prom no
augstceltnēm un kokiem.
Kad
statusa josla kļūst zaļa, ierīce ir ieguvusi satelīta
signālus un ir gatava navigācijai.
Statusa joslas ikonas
Statusa josla ir novietota galvenās izvēlnes augšdaļā Statusa
joslas ikonas parāda informāciju par ierīces funkcijām. Varat
atlasīt dažas ikonas, lai mainītu iestatījumus vai skatītu
papildinformāciju.
Darba sākšana
GPS signāla statuss. Nospiediet un turiet, lai skatītu GPS
precizitāti un iegūto satelīta informāciju (GPS signālu statusa
skatīšana, 20. lappuse).
Bluetooth tehnoloģijas statuss. Atlasiet, lai skatītu Bluetooth
iestatījumus (Bluetooth Iestatījumi, 17. lappuse).
®
Izveidots savienojums zvanīšanai, izmantojot brīvroku
sistēmu. Atlasiet, lai zvanītu (Zvanīšana, izmant. brīvroku
sist., 15. lappuse).
Pašreizējais laiks. Atlasiet, lai iestatītu laiku (Laika
iestatīšana, 18. lappuse).
Akumulatora uzlādes līmenis.
Izveidots savienojums ar lietotni Smartphone Link. Atlasiet,
lai skatītu pievienotās ierīces un abonementa informāciju
(Pāra savienojuma ar tālruni veidošana un pievienošana
Smartphone Link, 13. lappuse).
Temperatūra. Atlasiet, lai skatītu laikapstākļu prognozi
(Laikapstākļu prognožu apskatīšana, 16. lappuse).
Ekrāna pogu izmantošana
Ekrāna pogas ļauj naviģēt pa ierīces lapām, izvēlnēm un izvēļņu
opcijām.
• Atlasiet , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
• Lai ātri atgrieztos galvenajā izvēlnē, nospiediet un turiet .
• Atlasiet vai , lai ritinātu pa sarakstiem vai izvēlnēm.
• Lai ātrāk ritinātu, turiet nospiestu vai .
• Lai skatītu ar kontekstu saistītu pašreizējā ekrāna opciju
izvēlni, atlasiet .
Skaļuma regulēšana
1 Atlasiet Skaļums.
2 Atlasiet opciju:
• Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu skaņu.
• Atlasiet , lai izslēgtu ierīces skaņu.
• Atlasiet , lai skatītu papildiespējas.
Automātiskā skaļuma iespējošana
Ierīce var automātiski palielināt vai samazināt skaļumu,
pamatojoties uz fona trokšņu līmeni.
1 Atlasiet Skaļums > .
2 Atlasiet Automātiskais skaļums.
Audio miksēšanas izmantošana
Audio miksēšanu varat izmantot, lai iestatītu skaļuma līmeni
dažādiem audio veidiem, piemēram, navigācijas uzvednēm vai
tālruņa zvaniem. Katra audio veida līmenis ir procentuāla daļa
no galvenās skaņas.
1 Atlasiet Skaļums.
2 Atlasiet > Audio miksēšana.
3 Lai pielāgotu skaņu katram audio veidam, izmantojiet slīdņus.
Ekrāna spilgtuma regulēšana
1 Atlasiet Iestatījumi > Displejs > Spilgtums.
2 Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu spilgtumu.
Vadītāja informēšanas funkcijas un
brīdinājumi
IEVĒRĪBAI
Vadītāja brīdinājumiem un ātruma ierobežojuma funkcijām ir
tikai informatīvs raksturs, un tie neaizstāj vadītāja pienākumu
ievērot visas izvietotās ātruma ierobežojuma zīmes un braucot
vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Garmin neuzņemas
atbildību par soda naudām vai brīdinājumiem, kurus varat
Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi
saņemt, neievērojot visus piemērojamos satiksmes noteikumus
un ceļazīmes.
Ierīce piedāvā funkcijas, kas var palīdzēt sekmēt drošu
braukšanu un uzlabot efektivitāti pat laikā, kad braucat pa labi
pazīstamu teritoriju. Ierīce atskaņo skaņas signālu vai ziņojumu
un parāda katra brīdinājuma informāciju. Skaņas signālu vai
ziņojumu katram brīdinājuma veidam varat iespējot vai atspējot.
Ne visi brīdinājumi visos reģionos ir pieejami.
Skolas zona vai tuvumā ir skola: ierīce atskaņo skaņas
signālu un parāda attālumu līdz priekšā esošajai skolai vai
skolas zonai, kā arī ātruma ierobežojumu (ja pieejams).
Ātruma ierobežojuma samazināšana: ierīce atskaņo skaņas
signālu un parāda priekšā esošo ātruma ierobežojumu, lai
varat sagatavoties samazināt ātrumu.
Ātruma ierobežojums pārsniegts: ierīce atskaņo skaņas
signālu un ātruma ierobežojuma ikonā parāda sarkanu
robežu, kad pārsniedzat noteikto ātruma ierobežojumu uz
ceļa, pa kuru braucat.
Nepareizs kustības virziens vienvirzienā ielā: ierīce atskaņo
ziņojumu un parāda pilnekrāna brīdinājumu, ja vienvirziena
ielā braucat nepareizā kustības virzienā. Ekrāna malas būs
redzamas sarkanā krāsā un ekrāna augšdaļā saglabāsies
brīdinājums, līdz izbrauksiet no vienvirziena ielas vai
mainīsiet braukšanas virzienu.
Dzelzceļa pārbrauktuve: ierīce atskaņo skaņas signālu un
parāda attālumu līdz nākamajai dzelzceļa pārbrauktuvei.
Uzmanību, dzīvnieki uz ceļa: ierīce atskaņo skaņas signālu un
parāda attālumu līdz nākamajai dzīvnieku šķērsošanas vietai.
Līkums: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda attālumu līdz
ceļa līkumam.
Lēnāka satiksme: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda
attālumu līdz lēnākas satiksmes zonai, kad tuvojaties lēnākas
satiksmes zonai lielākā ātrumā. Lai izmantotu šo funkciju,
ierīcei ir jāsaņem satiksmes informācija (Satiksmes datu
saņemšana, izmantojot satiksmes uztvērēju, 11. lappuse).
Brīdinājums par nogurumu: ierīce atskaņo skaņas signālu un
iesaka nākamās apstāšanās vietas atpūtai, ja braucat bez
apstāšanās vairāk nekā divas stundas.
Vadītāja skaņas brīdinājumu iespējošana un
atspējošana
Atsevišķus vadītāja skaņas brīdinājumus varat izslēgt. Vizuālais
brīdinājums ir redzams arī pēc skaņas brīdinājuma
atspējošanas.
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Skaņas
brīdinājuma signāli vadītājam.
2 Atlasiet vai notīriet izvēles rūtiņu blakus katram
brīdinājumam.
Sarkanās gaismas un ātruma kameras
IEVĒRĪBAI
Garmin neuzņemas atbildību par sarkanās gaismas vai ātruma
kameru datubāzes lietošanas precizitāti vai sekām.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem reģioniem vai
produkta modeļiem.
Informācija par sarkanās gaismas un ātruma kamerām
noteiktiem produkta modeļiem ir pieejama dažos reģionos.
Ierīce brīdina, kad tuvojaties ziņotajam ātrumam vai sarkanās
gaismas kamerai.
• Aktuālie sarkanās gaismas un drošības kameras dati ir
pieejami kā Garmin Live pakalpojumu abonements,
izmantojot lietojumprogrammu Smartphone Link (Garmin Live
Services, 14. lappuse).
3
• Lai uzturētu atjauninātu sarkanās gaismas un ātruma kameru
atrašanās vietu datubāzi, ierīcei ir nepieciešams aktīvs
abonements, lai lejupielādētu un glabātu drošības kameras
datus. Lai pārbaudītu pieejamību un savietojamību vai
iegādātos abonementu vai vienreizēju atjauninājumu,
dodieties uz garmin.com/speedcameras. Jebkurā laikā jūs
varat iegādāties jaunu reģionu vai pagarināt jau esošo
abonementu.
PIEZĪME. dažos reģionos dažu produktu paketes ietver
iepriekš ielādētus sarkanās gaismas un ātruma kameras
datus ar bezmaksas abonementa atjauninājumiem.
• Programmatūru Garmin Express (garmin.com/express) varat
izmantot, lai atjauninātu ierīcē saglabāto kameras datubāzi.
Lai saņemtu visjaunāko kameru informāciju, ierīce ir bieži
jāatjaunina.
Navigācija uz galapunktu
Maršruti
Maršruts ir ceļš no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz vienam
vai vairākiem galamērķiem.
• Ierīce aprēķina ieteicamo maršrutu līdz jūsu galamērķim,
pamatojoties uz iestatītajām prioritātēm, tostarp maršruta
aprēķināšanas režīmu (Maršruta aprēķināšanas režīma
maiņa, 5. lappuse) and avoidances (Izvairīšanās no
kavēšanās, nodevām un vietām, 6. lappuse).
• Sava galamērķa navigāciju varat ātri sākt, izmantojot ieteikto
maršrutu, vai arī varat atlasīt alternatīvu maršrutu (Maršruta
sākšana, 4. lappuse).
• Ja ir noteikti maršruti, kuri ir jāizmanto vai no kuriem ir
jāizvairās, varat maršrutu pielāgot (Maršruta koriģēšana,
5. lappuse).
• Maršrutam varat pievienot vairākus galamērķus (Atrašanās
vietas pievienošana maršrutam, 5. lappuse).
Maršruta sākšana
1 Atlasiet Kurp? un meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietu
meklēšana un saglabāšana, 7. lappuse).
2 Atlasiet atrašanās vietu.
3 Atlasiet opciju:
• Lai sāktu navigāciju, izmantojot ieteikto maršrutu, atlasiet
Sākt!.
• Lai izvēlētos alternatīvu maršrutu, atlasiet , un atlasiet
maršrutu.
Alternatīvie maršruti ir redzami pa labi no kartes.
• Lai rediģētu maršruta kursu, atlasiet > Rediģēt
maršrutu un pievienojiet pielāgošanas punktus
maršrutam (Maršruta koriģēšana, 5. lappuse).
Ierīce aprēķina maršrutu uz atrašanās vietu un vada turp,
izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē (Jūsu maršruts
kartē, 4. lappuse). Jūsu maršruta galveno ceļu
priekšskatījums vairākas sekundes ir redzams kartes malā.
Ja jāapstājas papildu galamērķos, šīs atrašanās vietas varat
pievienot savam maršrutam (Atrašanās vietas pievienošana
maršrutam, 5. lappuse).
4 Atlasiet opciju:
• Atlasiet atrašanās vietas marķieri.
• Atlasiet punktu, piemēram, ielas, krustpunkta vai adreses
atrašanās vietu.
5 Atlasiet Sākt!.
Mājupceļš
Pirmo reizi, sākot maršrutu uz mājām, ierīces uzvedne lūgs
ievadīt māju atrašanās vietu.
1 Atlasiet Kurp? > Doties mājup
2 Vajadzības gadījumā ievafiet māju atrašanās vietu.
Māju atrašanās vietas rediģēšana
1 Atlasiet Kurp? > > Iestatīt māju atraš. vietu.
2 Ievadiet māju atrašanās vietu.
Jūsu maršruts kartē
Brauciena laikā ierīce vada jūs uz galapunktu, izmantojot balss
uzvednes un informāciju kartē. Norādes par nākamo
pagriezienu, izeju vai citām darbībām ir redzamas kartes
augšdaļā.
Nākamā darbība maršrutā. Norāda nākamo pagriezienu, izeju vai
citu darbību un joslu, pa kuru jums jābrauc, ja pieejama.
Attālums līdz nākamajai darbībai.
Ar nākamo darbību saistītās ielas vai izejas nosaukums.
Kartē izcelts maršruts.
Nākamā darbība maršrutā. Bultiņas kartē norāda nākamo darbību
atrašanās vietu.
Transportlīdzekļa ātrums.
Tā ceļa nosaukums, pa kuru jūs braucat.
Aplēstais ierašanās laiks.
IETEIKUMS. šim laukam varat pieskarties, lai mainītu tajā rādīto
informāciju (Kartes datu lauka maiņa, 11. lappuse).
Aktīvās braukšanas joslas vadība
Ja, braucot maršrutā, tuvojaties pagriezienam, blakus kartei
parādās detalizēta ceļa simulācija (ja pieejama). Krāsaina līnija
norāda piemēroto pagrieziena joslu.
Maršruta sākšana, izmantojot karti
Maršrutu varat sākt, atlasot atrašanās vietu kartē.
1 Atlasiet Skatīt karti.
2 Lai parādītu meklējamo zonu, pārvelciet un tālummainiet
kartes mērogu.
3 Ja vajadzīgs, atlasiet , lai filtrētu parādītos interesējošos
objektus pēc kategorijas.
Atrašanās vietu atzīmes ( vai zils punkts) redzamas kartē.
4
Pagriezienu un virzienu skatīšana
Naviģējot maršrutā, varat skatīt nākamos pagriezienus, joslu
maiņu vai citus virzienus maršrutā.
Navigācija uz galapunktu
1 Kartē kā opciju atlasiet:
• Lai skatītu nākamos pagriezienus un virzienus navigācijas
laikā, atlasiet > Pagriezieni.
Kartes rīks blakus kartei rāda nākamos četrus
pagriezienus vai virzienus. Saraksts tiek atjaunināts
automātiski, kad naviģējat maršrutā.
• Lai skatītu pilnīgu pagriezienu un virzienu sarakstu visā
maršrutā, atlasiet teksta joslu kartes augšdaļā.
2 Atlasiet pagriezienu vai virzienu (izvēles).
Tiek parādīta sīka informācija. Galveno ceļu krustojumiem
var tikt parādīts krustojuma attēls, ja tāds ir pieejams.
Visa maršruta skatīšana kartē
1 Maršruta navigācijas laikā izvēlieties jebkuru vietu kartē.
2 Atlasiet .
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam
Lai pievienotu maršrutā atrašanās vietu, maršruts ir jānaviģē
(Maršruta sākšana, 4. lappuse).
Varat pievienot atrašanās vietas maršruta vidū vai beigās.
Piemēram, kā nākamo galamērķi savā maršrutā varat pievienot
degvielas uzpildes staciju
IETEIKUMS. lai izveidotu sarežģītus maršrutus ar daudziem
galamērķiem vai plānotām pieturām, varat izmantot brauciena
plānotāju, lai plānotu, veidotu grafiku un saglabātu savu
braucienu (Brauciena plānošana, 5. lappuse).
1 Kartē atlasiet > Kurp?.
2 Meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietu meklēšana un
saglabāšana, 7. lappuse).
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet Sākt!.
5 Atlasiet opciju:
• Lai pievienotu atrašanās vietu kā nākamo galamērķi
maršrutā, atlasiet Pievienot kā nākamo pieturu.
• Lai pievienotu atrašanās vietu maršruta beigās, atlasiet
Pievienot kā pēdējo pieturu.
• Lai pievienotu atrašanās vietu un rediģētu galamērķu
secību maršrutā, atlasiet Piev. aktīv. maršrutam.
Ierīce pārrēķina maršrutu, lai iekļautu pievienoto atrašanās
vietu, un vada uz galamērķiem noteiktajā secībā.
Maršruta koriģēšana
Lai maršrutu koriģētu, tas ir jāsāk (Maršruta sākšana,
4. lappuse).
Maršrutu varat manuāli koriģēt, lai mainītu tā kursu. Tas ļauj
virzīt maršrutu, lai izmantotu noteiktu ceļu vai dotos caur
noteiktu teritoriju, nepievienojot maršrutā galamērķi.
1 Pieskarieties jebkurai vietai kartē.
2 Atlasiet .
Ierīce pāriet maršruta koriģēšanas režīmā.
3 Atlasiet kartē atrašanās vietu.
IETEIKUMS. varat atlasīt, , lai tuvinātu kartē un atlasītu
precīzāku atrašanās vietu.
Ierīce pārrēķina maršrutu, lai brauciens virzītos cauri
atlasītajai atrašanās vietai.
4 Ja nepieciešams, atlasiet opciju:
• Lai pievienotu maršrutam citus koriģējamos punktus,
atlasiet kartē papildu atrašanās vietas.
• Lai pārvietotu koriģēšanas punktu, atlasiet .
5 Kad maršruta koriģēšana ir pabeigta, atlasiet Sākt!.
Nogriešanās uz apvedceļu
Varat izmantot apvedceļu norādītā maršruta posmā vai ap
noteiktiem ceļiem. Tas ir noderīgi, ja konstatējat būvdarbu
zonas, slēgtus ceļus vai sliktus ceļa apstākļus.
1 Kartē atlasiet > Mainīt maršrutu.
IETEIKUMS. ja rīka Mainīt maršrutu kartes rīku izvēlnē nav,
to varat pievienot (Kartes rīku iespējošana, 10. lappuse).
2 Atlasiet opciju:
• Lai nogrieztos uz apvedceļu noteiktā maršruta posmā,
atlasiet Apvedceļš pēc attāluma.
• Lai izmantotu apvedceļu noteiktam maršruta posmam,
atlasiet Apvedceļš pēc ceļa.
• Lai atrastu jaunu maršrutu, atlasiet Apvedceļš.
Apstāšanās maršrutā
Kartē atlasiet
> Apturēt.
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms.
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Īsāks laiks, lai aprēķinātu maršrutus, kurus var
ātrāk veikt, bet kuriem ir lielāks attālums.
• Atlasiet Bezceļa, lai aprēķinātu maršrutus no punkta līdz
punktam (bez ceļiem).
• Atlasiet Mazāks attālums, lai aprēķinātu maršrutus,
kuriem ir mazāks attālums, bet braukšanai nepieciešams
ilgāks laiks.
Brauciena plānotājs
Brauciena plānotāju varat izmantot, lai izveidotu vai saglabātu
braucienu, ko varat naviģēt vēlāk. Tas var būt noderīgi, plānojot
piegādes maršrutu, atvaļinājumu vai maršruta braucienu.
Saglabāto braucienu varat rediģēt, lai papildus pielāgotu, tostarp
varat pārkārtot atrašanās vietas, uzlabot pieturu secību,
pievienot plānošanas informāciju un izveidošanas punktus.
Brauciena plānotāju varat arī izmantot, lai rediģētu un saglabātu
aktīvo maršrutu.
Brauciena plānošana
Brauciens var ietvert daudzus galamērķus, un tam ir jāietver
vismaz viena sākuma atrašanās vieta un viens galamērķis.
Sākuma atrašanās vieta ir tā atrašanās vieta, no kuras plānojat
sākt braucienu. Ja sākat naviģēt braucienu no citas atrašanās
vietas, ierīce piedāvā iespēju maršrutēt vispirms uz sākuma
atrašanās vietu. Apļveida braucienam sākuma atrašanās vieta
un galamērķis var būt viens un tas pats.
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs > > Izveidot
braucienu.
2 Atlasiet Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
3 Atrodiet sākumpunkta atrašanās vietu un atlasiet Atlasīt.
4 Atlasiet Atlasīt galapunktu.
5 Izvēlieties galamērķa atrašanās vietu un atlasiet Atlasīt.
6 Atlasiet Pievienot atrašanās vietu, lai pievienotu vairāk
atrašanās vietu (izvēles).
7 Pēc visu vajadzīgo atrašanās vietu pievienošanas atlasiet
Nākamais > Saglabāt.
8 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pab..
Saglabāta brauciena navigācija
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs.
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet Sākt!.
4 Atlasiet pirmo atrašanās vietu, uz kuru naviģēt, pēc tam
atlasiet Sākt.
Navigācija uz galapunktu
5
Ierīce aprēķina maršrutu no jūsu pašreizējās atrašanās vietas
uz atlasīto atrašanās vietu un pēc tam secīgi vada jūs uz
pārējiem brauciena galamērķiem.
Galamērķu secības optimizēšana braucienā
Ierīce var automātiski optimizēt galamērķu secību braucienā, lai
izveidotu īsāku un efektīvāku maršrutu. Optimizējot secību,
sākuma atrašanās vieta un galamērķis netiek mainīti.
Rediģējot braucienu, atlasiet
> Optimizēt secību.
Brauciena atrašanās vietu rediģēšana un
pārkārtošana
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs.
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet opciju:
• Lai atrašanās vietu pārvietotu uz augšu vai uz leju, atlasiet
un velciet atrašanās vietu un jaunu pozīciju braucienā.
• Lai pievienotu jaunu atrašanās vietu pēc atlasītās
atrašanās vietas, atlasiet .
• Lai noņemtu atrašanās vietu, atlasiet .
Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana
Ja maršruts ir aktīvs, brauciena plānotāju varat izmantot, lai
rediģētu un saglabātu savu maršrutu kā braucienu.
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs > Mans aktīvais
maršruts.
2 Rediģējiet maršrutu, izmantojot jebkuras brauciena plānotāja
funkcijas.
Maršruts tiek pārrēķināts katru reizi, kad veicat izmaiņas.
3 Atlasiet Saglabāt, lai saglabātu maršrutu kā braucienu, kuru
varat naviģēt atkal vēlāk (izvēles).
Brauciena maršruta opciju maiņa
Jūs varat pielāgot to, kā ierīce aprēķina maršrutu, kad sākat
braucienu.
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs.
2 Atlasiet saglabātu braucienu.
3 Atlasiet > Brauciena iestatījumi.
4 Atlasiet opciju:
• Lai pievienotu braucienam pielāgošanas punktus, atlasiet
Izveidot maršrutu un izpildiet ekrānā redzamās norādes
(Maršruta koriģēšana, 5. lappuse).
• Lai mainītu brauciena aprēķināšanas režīmu, atlasiet
Maršruta izvēle (Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa,
5. lappuse).
Brauciena plānošana
Katrai atrašanās vietai braucienā varat pievienot plānošanas
informāciju, tostarp vēlamo ierašanās laiku un uzturēšanās
ilgumu katrā atrašanās vietā. Tas palīdzēs plānot izbraukšanu,
lai laikus nonāktu brauciena atrašanās vietās.
1 Atlasiet Lietotnes > Brauciena plānotājs.
2 Atlasiet braucienu.
3 Atlasiet > Brauciena iestatījumi > Rediģēt plānu.
4 Atlasiet atrašanās vietu un sekojiet norādēm ekrānā, lai
ievadītu plāna informāciju.
IETEIKUMS. ja braucienā ir jāplāno vairākas atrašanās
vietas, jāsāk no brauciena sākumā un jāvirzās līdz galam.
5 Lai ievadītu plāna informāciju papildu atrašanās vietām,
atkārtojiet 4. darbību.
6 Kad pabeigsiet, atlasiet Saglabāt.
Naviģējot maršrutu, jāizbrauc līdz sākumpunktā parādītajam
laikam, lai pieturas un galapunktus sasniegtu plānotajā laikā.
6
Plāns ir tikai aplēses. Faktiskos ierašanās laikus var ietekmēt
satiksmes apstākļi, būvdarbi un cita veida kavēšanās.
Ieteikto maršrutu izmantošana
Lai izmantotu šo funkciju, ir jāsaglabā vismaz viena atrašanās
vieta un jāiespējo brauciena vēstures funkcija (Ierīces un
konfidencialitātes iestatījumi, 18. lappuse).
Izmantojot funkciju myTrends™, ierīce paredz galapunktu,
pamatojoties uz jūsu brauciena vēsturi, nedēļas dienu un
pulksteņa laiku. Pēc vairākkārtējiem braucieniem uz saglabāto
vietu šī vieta var tikt parādīta navigācijas joslas kartē ar
aprēķināto brauciena laiku un satiksmes informāciju.
Atlasiet navigācijas joslu, lai skatītu ieteikto maršrutu uz
atrašanās vietu.
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un
vietām
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā
Lai izvairītos no satiksmes kavējumiem, ir jāsaņem satiksmes
informācija (Satiksmes datu saņemšana, izmantojot satiksmes
uztvērēju, 11. lappuse).
Pēc noklusējuma ierīce optimizē maršrutu, lai automātiski
izvairītos no satiksmes kavējumiem. Ja šī opcija satiksmes
iestatījumos (Satiksmes iestatījumi, 17. lappuse) ir atspējota,
satiksmes kavējumus varat skatīt un no tiem izvairīties manuāli.
1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet > Satiksme.
2 Atlasiet Alternatīvs maršruts, ja pieejams.
3 Atlasiet Sākt!.
Izvairīšanās no maksas ceļiem
Ierīce var izvairīties veidot maršrutu pa teritorijām, kur jāmaksā
nodevas, piemēram, maksas ceļiem, maksas tiltiem vai
sastrēgumu posmiem. Ierīce joprojām var iekļaut maksas
teritoriju maršrutā, ja citi saprātīgi maršruti nav pieejami.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija.
2 Atlasiet opciju:
PIEZĪME. šī izvēlne mainās, balstoties uz zonu, kurā
atrodaties, un kartes datiem jūsu ierīcē.
• Atlasiet Maksas ceļi.
• Atlasiet Nodevas un maksas > Maksas ceļi.
3 Atlasiet opciju:
• Lai katru reizi jautātu pirms maršrutēšanas cauri maksas
teritorijai, atlasiet Vienmēr jautāt.
• Lai vienmēr izvairītos no nodevām, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu nodevas, atlasiet Atļaut.
4 Atlasiet Saglabāt.
Izvairīties no nodevu uzlīmēm
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Kartes dati jūsu ierīcē var ietvert sīku nodevu uzlīmju informāciju
dažām valstīm. Katrai valstij varat izvairīties no nodevu uzlīmēm
vai atļaut tās.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Nodevas un maksas >
Ceļa nodevas uzlīmes.
2 Atlasiet valsti.
3 Atlasiet opciju:
• Lai katru reizi pirms maršrutēšanas caur maksas teritoriju
jautātu, atlasiet Vienmēr jautāt.
• Lai vienmēr izvairītos no nodevām, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu nodevas, atlasiet Atļaut.
4 Atlasiet Saglabāt.
Navigācija uz galapunktu
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Izvairīšanās.
2 Atlasiet ceļu īpašības, no kurām maršrutos vēlaties izvairīties,
un atlasiet Saglabāt.
Izvairīšanās no vides zonām
Ierīce var izvairīties no zonām, kurās ir vides vai izmešu
ierobežojumi, kas var attiekties uz jūsu transportlīdzekli.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Vides zonas.
2 Atlasiet opciju:
• Lai katru reizi pirms maršrutēšanas cauri vides zonai
jautātu, atlasiet Vienmēr jautāt.
• Lai vienmēr izvairītos no vides zonām, atlasiet Izvairīties.
• Lai vienmēr atļautu vides zonas, atlasiet Atļaut.
3 Atlasiet Saglabāt.
Pielāgotas izvairīšanās vietas
Pielāgotas izvairīšanās ļauj atlasīt noteiktas zonas vai ceļa
posmus, no kuriem ir jāizvairās. Ierīce, aprēķinot maršrutu,
izvairās no šīm zonām vai ceļa posmiem, ja vien ir pieejams cits
pieņemams maršruts.
Izvairīšanās no ceļa
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.
2 Atlasiet Pievienot izvairīšanās ceļu.
3 Atlasiet tā ceļa posma sākumpunktu, no kura jāizvairās, un
atlasiet Nākamais.
Izvairīšanās no zonas
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet Pievienot izvairīšanās ceļu.
3 Atlasiet Pievien. izvairīšanās vietu.
4 Atlasiet tās zonas augšējo kreiso stūri, no kuras ir jāizvairās,
un atlasiet Nākamais.
5 Atlasiet tās zonas apakšējo labo stūri, no kuras ir jāizvairās,
un atlasiet Nākamais.
Atlasītā zona kartē ir ieēnota.
6 Atlasiet Pab..
Pielāgotas izvairīšanās vietas atspējošana
Pielāgotu izvairīšanās vietu varat atspējot, to nedzēšot.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.
2 Atlasiet izvairīšanās vietu.
3 Atlasiet > Atspējot.
Pielāgotu izvairīšanās vietu dzēšana
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās
vietas.
2 Atlasiet opciju:
Apvidus navigācija
Ja navigācijas laikā nesekojat ceļam, lietojiet bezceļu režīmu.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija.
2 Atlasiet Aprēķināšanas režīms > Bezceļa > Saglabāt.
Nākamais maršruts tiks aprēķināts kā taisna līnija uz
atrašanās vietu.
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
Ierīcē ielādētajās kartēs ir, piemēram, restorānu, viesnīcu un
autoservisa uzņēmumu un ielu atrašanās vietas sīka
informācija. Izvēlne Kurp? palīdz atrast galamērķi, piedāvājot
vairākas šīs informācijas pārlūkošanas, meklēšanas un
saglabāšanas metodes.
• Ievadiet meklēšanas nosaukumus, lai ātri meklētu visu
atrašanās vietas informāciju (Atrašanās vietas meklēšana,
izmantojot meklēšanas joslu, 7. lappuse).
• Pārlūkojiet vai meklējiet iepriekš ielādes interesējošos
objektus pēc kategorijas (Intereses objekti, 8. lappuse).
• Meklējiet un pārbaudiet Foursquare interesējošos objektus
(Meklē Foursquare interesējošos objektus, 8. lappuse).
• Izmantojiet meklēšanas rīkus, lai atrastu noteiktas atrašanās
vietas, piemēram, adreses, krustojumus vai ģeogrāfiskās
koordinātas (Meklēšanas rīki, 8. lappuse).
• Meklējiet citas pilsētas vai teritorijas tuvumā (Meklēšanas
rajona mainīšana, 8. lappuse).
• Saglabājiet atrašanās vietu izlases, lai nākotnē tās ātri
atrastu (Atrašanās vietu saglabāšana, 9. lappuse).
• Atgriezieties nesen atrastajās atrašanās vietās (Nesen
atrasto atrašanās vietu skatīšana, 9. lappuse).
®
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot
meklēšanas joslu
4 Atlasiet ceļa posma galapunktu un atlasiet Nākamais.
5 Atlasiet Pab..
• Lai dzēstu visas pielāgotās izvairīšanās vietas, atlasiet
• Lai dzēstu vienu pielāgoto izvairīšanās vietu, atlasiet
izvairīšanās vietu un atlasiet
> Dzēst.
Atrašanās vietu meklēšana un
saglabāšana
.
Varat izmantot meklēšanas joslu, lai meklētu atrašanās vietas,
ievadot kategoriju, nosaukumu, adresi vai pilsētu.
1 Atlasiet Kurp?.
2 Meklēšanas joslā atlasiet Ievadīt meklējamo.
3 Ievadiet visu meklēšanas nosaukumu vai tā daļu.
Zem meklēšanas joslas tiek parādīti ieteiktie meklēšanas
nosaukumi.
4 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu uzņēmuma nosaukumu, ievadiet kategorijas
nosaukumu, piemēram, „kinoteātri”.
• Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu
nosaukumu vai tā daļu.
• Lai meklētu adresi tuvumā, ievadiet mājas numuru un
ielas nosaukumu.
• Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet mājas numuru,
ielas nosaukumu, pilsētu un apgabalu.
• Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.
• Lai meklētu koordinātas, ievadiet ģeogrāfiskā platuma un
garuma koordinātas.
5 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu, izmantojot ieteicamo meklēšanas
nosaukumu, atlasiet attiecīgo nosaukumu.
• Lai meklētu, izmantojot ievadīto tekstu, atlasiet .
6 Ja nepieciešams, atlasiet atrašanās vietu.
Meklēšanas rezultātu skatīšana kartē
Atrašanās vietas meklēšanas rezultātus varat skatīt kartē, nevis
sarakstā.
1 Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet .
Kartē jūsu meklēšanas rezultātos tiek rādīta tuvākā
atrašanās vieta. norāda citu meklēšanas rezultātu
atrašanās vietas.
2 Atlasiet vienu vai vairākas opcijas:
• Lai skatītu vairāk meklēšanas rezultātu, pieskarieties
kartei un velciet to.
7
• Lai atlasītu citu atrašanās vietu, atlasiet .
• Lai skatītu sīkāku informāciju par atrašanās vietu un tās
maršrutus, kartes apakšējā daļā atlasiet atrašanās vietas
aprakstu.
• Lai sāktu naviģēšanu uz atlasīto atrašanās vietu, atlasiet
Sākt!.
Meklēšanas rajona mainīšana
Pēc noklusējuma ierīce meklē pašreizējās atrašanās vietas
tuvumā. Varat meklēt arī citās zonās, piemēram, jūsu galamērķa
vai citas pilsētas tuvumā vai jūsu aktīvā maršruta ceļā.
1 Atlasiet Kurp?.
2 Atlasiet Meklē tuvumā:.
3 Atlasiet opciju.
Intereses objekti
Interesējošais objekts ir tāda vieta, kas jums var būt noderīga
vai interesanta. Interesējošie objekti tiek kārtoti pēc kategorijas
un var ietvert populārus ceļojuma galamērķus, piemēram,
degvielas uzpildes stacijas, restorānus, viesnīcas un izklaides
norišu vietas.
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas
1 Atlasiet Kurp?.
2 Atlasiet kategoriju vai atlasiet Kategorijas.
3 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.
4 Atlasiet atrašanās vietu.
Meklēšana kategorijā
Kad ir pabeigta interesējošā objekta meklēšana, dažas
kategorijas var rādīt ātrās meklēšanas sarakstu, kurā redzami
pēdējie četri atlasītie galapunkti.
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet opciju:
• Ātrās meklēšanas sarakstā ekrāna labajā pusē atlasiet
galamērķi.
Ātrās meklēšanas saraksts ietver pēdējās atlasītajā
kategorijā atrastās atrašanās vietas.
• Ja vajadzīgs, atlasiet apakškategoriju un pēc tam atlasiet
galamērķi.
Interesējošo objektu naviģēšana vietā
PIEZĪME. šī funkcija var nebūt pieejama visos reģionos vai
visiem produkta modeļiem.
Varat izveidot maršrutu uz interesējošo objektu plašākā norises
vietā, piemēram, veikalu tirdzniecības centrā vai noteiktu
terminālu lidostā.
1 Atlasiet Kurp? > Ievadīt meklējamo.
2 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu norises vietu, ievadiet norises vietas
nosaukumu vai adresi, atlasiet un pārejiet uz 3. darbību.
• Lai meklētu interesējošo objektu, ievadiet interesējošā
objekta nosaukumu, atlasiet un pārejiet uz 5. darbību.
3 Atlasiet norises vietu.
Zem norises vietas tiek parādīts kategoriju saraksts,
piemēram, restorāni, automašīnu nomas vai termināli.
4 Atlasiet kategoriju.
5 Atlasiet interesējošo objektu, pēc tam atlasiet Sākt!.
Ierīce izveido maršrutu uz autostāvvietu teritoriju vai
interesējošajam objektam vistuvāko norises vietas ieeju.
Nonākot galapunktā, rūtains karodziņš norāda ieteicamo
autostāvvietas teritoriju. Marķēts punkts norāda interesējošā
objekta atrašanās vietu attiecīgajā norises vietā.
8
Norises vietas izpēte
Varat skatīt katrā norises vietā esošo visu interesējošo objektu
sarakstu.
1 Atlasiet norises vietu.
2 Atlasiet > Izpētīt šo vietu.
Foursquare
Foursquare ir uz atrašanās vietu balstīts sociālais tīkls. Jūsu
ierīcē ir iepriekš ielādēti Foursquare interesējošie objekti, kuri
atrašanās vietas meklēšanas rezultātos ir norādīti pēc
Foursquare logotipa.
Lai iegūtu papildu iezīmes, varat izveidot savienojumu ar savu
Foursquare kontu, izmantojot Smartphone Link saderīgā
viedtālrunī. Kad, izmantojot Smartphone Link, savienojums ar
Foursquare kontu ir izveidots, varat skatīt Foursquare atrašanās
vietas detaļas, reģistrēties atrašanās vietā un meklēt
interesējošos objektus tiešsaistes Foursquare datubāzē.
Meklē Foursquare interesējošos objektus
Varat meklēt ierīcē ielādētos Foursquare interesējošos objektus.
Kad izveidojat savienojumu ar savu Foursquare kontu,
izmantojot Smartphone Link, meklēšanā iegūstat visjaunākos
rezultātus no tiešsaistes Foursquare datubāzes un pielāgotus
rezultātus no sava Foursquare lietotāja konta.
Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Foursquare®.
Savienojuma ar Foursquare kontu veidošana
1 Izveidojiet ierīces savienojumu ar Smartphone Link (Pāra
savienojuma ar tālruni veidošana un pievienošana
Smartphone Link, 13. lappuse).
2 Viedtālrunī atveriet lietotni Smartphone Link.
3 Atveriet lietotnes Smartphone Link iestatījumus un atveriet
Foursquare® > Pieteikties.
4 Ievadiet savu Foursquare pieteikšanās informāciju.
Atrašanās vietu sīkākas informācijas Foursquare skatīšana
Lai reģistrētos, izmantojot Foursquare, jums ir jābūt
savienojumam ar atbalstītu tālruni, kurā ir Smartphone Link, un
jāpiesakās savā Foursquare kontā.
Varat skatīt sīkāku Foursquare atrašanās vietas informāciju,
piemēram, lietotāju vērtējumu, informāciju par restorāna cenām
un darba laiku.
1 No atrašanās vietas meklēšanas rezultātiem atlasiet
Foursquare interesējošo objektu.
2 Atlasiet .
Reģistrēšanās, izmantojot Foursquare
Lai reģistrētos, izmantojot Foursquare, jums ir jābūt
savienojumam ar atbalstītu tālruni, kurā ir Smartphone Link, un
jāpiesakās savā Foursquare kontā.
1 Atlasiet Lietotnes > Foursquare® > Reģistrēties.
2 Atlasiet interesējošo objektu.
3 Atlasiet > Reģistrēties.
Meklēšanas rīki
Meklēšanas rīki ļauj meklēt noteikta veida atrašanās vietas,
atbildot uz ekrāna uzvednēm.
Adreses meklēšana
PIEZĪME. darbību secība var mainīties atkarībā no ierīcē
ielādētās kartes datiem.
1 Atlasiet Kurp?.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet Meklē tuvumā:, lai meklētu citas
pilsētas vai teritorijas tuvumā.
3 Atlasiet Adrese.
4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītus adrešu
informāciju.
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
5 Atlasiet adresi.
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana
Krustpunkta atrašana
Ja kādai personai ir jāpastāsta, kā nokļūt jūsu pašreizējā
atrašanās vietā, ierīce var sniegt norādījumu sarakstu.
1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
2 Atlasiet > Norādījumi man.
3 Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
4 Atlasiet Atlasīt.
Varat meklēt divu ielu, automaģistrāļu vai citu ceļu krustpunktu
vai krustojumu.
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Krustojumi.
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītus ielu
informāciju.
3 Atlasiet krustpunktu.
Pilsētas atrašana
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Pilsētas.
2 Atlasiet opciju:
• No tuvumā esošo pilsētu saraksta atlasiet pilsētu.
• Lai meklētu tuvumā citu atrašanās vietu, atlasiet Meklē
tuvumā: (Meklēšanas rajona mainīšana, 8. lappuse).
• Lai meklētu pilsētu pēc nosaukuma, atlasiet Ievadīt
meklējamo, ievadiet pilsētas nosaukumu un atlasiet .
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas
Atrašanās vietu varat atrast, izmantojot ģeogrāfisko platumu un
garumu. Tas var būt noderīgi, izmantojot ģeokešatmiņu.
1 Atlasiet Kurp? > Kategorijas > Koordinātas.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet un mainiet koordinātu formātu un
datumu.
3 Ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
4 Atlasiet Skatīt kartē.
Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana
Jūsu ierīce saglabā pēdējo 50 atrasto atrašanās vietu vēsturi.
Atlasiet Kurp? > Pēdējais.
Nesen atrasto atrašanās vietu notīrīšana
Atlasiet Kurp? > Pēdējais >
> Dzēst > Jā.
Pēdējās autostāvvietas meklēšana
Ja izņemat ierīci no transportlīdzeklī esošā turētāja, kamēr tā ir
ieslēgta, jūsu pašreizējā atrašanās vieta tiek saglabāta kā
autostāvvieta.
Atlasiet Lietotnes > Pēdējā vieta.
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas
skatīšana
Lapu Kur es atrodos? var izmantot, lai skatītu informāciju par
savu pašreizējo atrašanās vietu. Šī ir noderīga funkcija, ja jums
sava atrašanās vieta ir jānorāda neatliekamās palīdzības
darbiniekiem.
Kartē atlasiet transportlīdzekli.
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana
Lapu Kur es atrodos? varat izmantot, lai meklētu tuvākās
slimnīcas, policijas iecirkņus un degvielas uzpildes stacijas.
1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
2 Atlasiet Slimnīcas, Policijas iecirkņi, Degviela vai Avārijas
dienests.
PIEZĪME. dažas pakalpojumu kategorijas visos reģionos nav
pieejamas.
Augšā ir redzams atlasīto pakalpojumu atrašanās vietu
saraksts ar tuvākajām atrašanās vietām.
Atlasiet
atrašanās vietu.
3
4 Atlasiet opciju:
• Lai naviģētu uz atrašanās vietu, atlasiet Sākt!.
• Lai skatītu tālruņa numuru un citu atrašanās vietas
informāciju, atlasiet .
Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana
Īsceļa pievienošana
Varat pievienot īsceļus izvēlnē Kurp?. Īsceļš var norādīt uz
atrašanās vietu, kategoriju vai meklēšanas rīku.
Izvēlne Kurp? var ietvert līdz 36 īsceļa ikonām.
1 Atlasiet Kurp? > Pievienot saīsni.
2 Atlasiet vienumu.
Īsceļa noņemšana
1 Atlasiet Kurp? > > Noņemt saīsni(-es).
2 Atlasiet noņemamo īsceļu.
3 Vēlreiz atlasiet īsceļu, lai apstiprinātu.
4 Atlasiet Saglabāt.
Atrašanās vietu saglabāšana
Atrašanās vietas saglabāšana
1 Meklējiet atrašanās vietu (Atrašanās vietas atrašana pēc
2
3
4
5
kategorijas, 8. lappuse).
Atlasiet atrašanās vietu meklēšanas rezultātos.
Atlasiet .
Atlasiet Saglabāt.
Ja vajadzīgs, ievadiet nosaukumu un atlasiet Pab..
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana
1 Kartē atlasiet transportlīdzekļa ikonu.
2 Atlasiet Saglabāt.
3 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pab..
4 Atlasiet Labi.
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet atrašanās vietu.
4 Atlasiet .
5 Atlasiet > Rediģēt.
6 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Nosaukums.
• Atlasiet Tālruņa numurs.
• Atlasiet Kategorijas, lai piešķirtu kategorijas saglabātajai
atrašanās vietai.
• Atlasiet Mainīt kartes simbolu, lai mainītu simbolu, kuru
izmanto saglabātās atrašanās vietas atzīmēšanai kartē.
7 Rediģējiet informāciju.
8 Atlasiet Pab..
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai
Lai kārtotu saglabātās atrašanās vietas, varat piešķirt tām
kategorijas.
PIEZĪME. kategorijas tiek parādītas saglabātajās atrašanās
vietās pēc vairāk nekā 12 atrašanās vietu saglabāšanas.
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Atlasiet atrašanās vietu.
3 Atlasiet .
9
4 Atlasiet > Rediģēt > Kategorijas.
5 Ievadiet vienu vai vairākus kategoriju nosaukumus, tos
atdalot ar komatiem.
6 Ja vajadzīgs, atlasiet ieteikto kategoriju.
7 Atlasiet Pab..
Kartes rīka skatīšana
1 Kartē atlasiet .
2 Atlasiet kartes rīku.
Kartes rīks ir redzams panelī kartes malā.
3 Kad pabeidzat izmantot kartes rīku, atlasiet
.
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana
Kartes rīku iespējošana
PIEZĪME. dzēstās atrašanās vietas nevar atgūt.
1 Atlasiet Kurp? > Saglabāta.
2 Atlasiet > Dzēst saglabātās vietas.
3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus saglabātajām atrašanās
vietām, kas jāizdzēš, un atlasiet Dzēst.
Pēc noklusējuma kartes rīku izvēlnē ir iespējoti tikai visbiežāk
izmantotie kartes rīki. Izvēlnē varat pievienot ne vairāk kā
12 rīku.
1 Kartē atlasiet > .
2 Atlasiet izvēles rūtiņu blakus katram pievienojamajam rīkam.
3 Atlasiet Saglabāt.
Kartes lietošana
Karti varat izmantot, lai naviģētu maršrutu (Jūsu maršruts kartē,
4. lappuse) vai skatītu kartē apkārtni, kad maršruts ir aktīvs.
1 Atlasiet Skatīt karti.
2 Pieskarieties jebkurai vietai kartē.
3 Atlasiet opciju:
• Lai panoramētu, velciet karti pa kreisi, pa labi augšup vai
lejup.
• Lai tuvinātu vai tālinātu, atlasiet vai .
• Lai pārslēgtos no kartes orientācijas uz ziemeļiem uz
trīsdimensiju skatu un pretēji, atlasiet .
• Lai filtrētu parādītos interesējošos objektus pēc
kategorijas, atlasiet .
• Lai sāktu maršrutu, atlasiet kartē atrašanās vietu un
atlasiet Sākt! (Maršruta sākšana, izmantojot karti,
4. lappuse).
Karšu rīki
Karšu rīki nodrošina ātru piekļuvi informācijai un ierīces
funkcijām, kamēr skatāt karti. Kad kartes rīks ir aktivizēts, tas
redzams panelī kartes malā.
Apturēt: aptur aktīvā maršruta navigāciju.
Mainīt maršrutu: ļauj izmantot apvedceļu vai izlaist atrašanās
vietas maršrutā.
Priekšā: rāda nākamās atrašanās vietas maršrutā vai uz ceļa,
pa kuru braucat (Priekšā, 10. lappuse).
Pagriezieni: rāda jūsu maršruta nākamo pagriezienu sarakstu
(Pagriezienu un virzienu skatīšana, 4. lappuse).
Brauciena dati: rāda pielāgojamus brauciena datus, piemēram,
ātrumu vai nobraukumu (Brauciena datu skatīšana kartē,
10. lappuse).
Skaļums: regulē galvenās audio skaņas.
Spilgtums: regulē ekrāna spilgtumu.
Tālrunis: rāda pievienotā tālruņa pēdējo zvanu sarakstu, kā arī
ienākošo zvanu opcijas, kamēr tālruņa zvans ir aktīvs
(Ienākošā zvana opciju izmantošana, 15. lappuse).
Satiksme: rāda satiksmes apstākļus jūsu maršrutā vai reģionā
(Tālākas satiksmes skatīšana, 11. lappuse).
Laikapstākļi: rāda laikapstākļus jūsu reģionā.
photoLive: rāda jūsu photoLive abonementa tiešraides
satiksmes kameras (photoLive satiksmes kameras,
16. lappuse).
Ziņo par kameru: ļauj ziņot par ātruma vai sarkanās gaismas
kamerām. Šis rīks ir pieejams vienīgi tad, ja jūsu ierīcē ir
ātruma vai sarkanās gaismas kameru dati un ir izveidots
aktīvs savienojums ar lietotni Smartphone Link (Pāra
savienojuma ar tālruni veidošana un pievienošana
Smartphone Link, 13. lappuse).
10
Priekšā
Rīks Priekšā sniedz informāciju par nākamajām atrašanās
vietām maršrutā vai ceļā, pa kuru braucat. Varat skatīt nākamos
interesējošos objektus, piemēram, restorānus, degvielas
uzpildes stacijas vai atpūtas vietas. Braucot pa lielceļu, varat
skatīt arī informāciju par nākamajām izejām un pilsētām un tur
pieejamiem pakalpojumiem — šī informācija ir līdzīga uz lielceļa
ceļazīmēm redzamajai.
Varat pielāgot trīs kategorijas, ko rādīt rīkā Priekšā.
Nākamo atrašanās vietu skatīšana
1 Kartē atlasiet > Priekšā.
2 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu nākamo atrašanās vietu katrā kategorijā,
atlasiet , ja vajadzīgs.
• Lai skatītu informāciju par nākamajām lielceļa izejām vai
pilsētām un pieejamajiem pakalpojumiem, atlasiet .
PIEZĪME. šī opcija ir pieejama tikai, kamēr braucat pa
lielceļu vai kad jūsu maršruts ietver lielceļu.
3 Atlasiet vienumu, lai skatītu attiecīgās kategorijas, izejas vai
pilsētas atrašanās vietu sarakstu.
Kategoriju Priekšā pielāgošana
Varat mainīt to atrašanās vietu kategorijas, kas tiek rādītas rīkā
Priekšā.
1 Kartē atlasiet > Priekšā.
2 Atlasiet kategoriju.
3 Atlasiet .
4 Atlasiet opciju:
• Lai pārvietotos kategoriju sarakstā augšup vai lejup,
atlasiet un velciet bultiņu blakus kategorijas nosaukumam.
• Lai mainītu kategoriju, atlasiet kategoriju.
• Lai veidotu pielāgotu kategoriju, izvēlieties kategoriju,
atlasiet Pielāgota meklēšana un ievadiet uzņēmuma vai
kategorijas nosaukumu.
5 Atlasiet Pab..
Brauciena informācija
Brauciena datu skatīšana kartē
Lai skatītu brauciena datus kartē, jāpievieno rīks kartes rīku
izvēlnē (Kartes rīku iespējošana, 10. lappuse).
Kartē atlasiet > Brauciena dati.
Brauciena datu lauku pielāgošana
Lai kartē varētu pielāgot brauciena datu kartes rīkā redzamos
datus, brauciena datu rīks ir jāpievieno kartes rīku izvēlnei
(Kartes rīku iespējošana, 10. lappuse).
1 Kartē atlasiet > Brauciena dati.
2 Atlasiet brauciena datu lauku.
3 Atlasiet opciju.
Kartes lietošana
Jaunais brauciena datu lauks tiek parādīts brauciena datu
kartes rīkā.
Brauciena informācijas lapas skatīšana
Brauciena informācijas lapa parāda pašreizējo braukšanas
ātrumu un nodrošina statistiku par braucienu.
PIEZĪME. ja bieži apstājaties, atstājiet ierīci ieslēgtu, lai tā var
precīzi izmērīt brauciena laiku.
Kartē atlasiet Ātrums.
Brauciena žurnāla skatīšana
Ierīce saglabā brauciena žurnālu, kurā tiek reģistrēts veiktais
ceļš.
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Karšu
slāņi.
Atzīmējiet
izvēles rūtiņu Brauciena žurnāls.
2
Brauciena informācijas atiestatīšana
1 Kartē atlasiet Ātrums.
2 Atlasiet > Atiestatīt lauku(-s).
3 Atlasiet opciju:
• Naviģējot maršrutā, atlasiet Atlasīt visus, lai pirmajā lapā
atiestatītu ikvienu datu lauku, izņemot spidometru.
• Atlasiet Atiestatīt brauciena datus, lai brauciena datorā
atiestatītu informāciju.
• Atlasiet Atiestatīt maks. ātrumu, lai atiestatītu maksimālo
ātrumu.
• Atlasiet Atiestatīt B braucienu, lai atiestatītu odometru.
Tālākas satiksmes skatīšana
Varat skatīt maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat, priekšā
esošos satiksmes negadījumus.
1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet > Satiksme.
Kartes labajā pusē panelī tiek parādīts tuvākais priekšā
esošais satiksmes negadījums.
2 Atlasiet satiksmes negadījumu, lai skatītu papildu informāciju.
Satiksmes skatīšana kartē
Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un
kavējumus pa tuvumā esošajiem ceļiem.
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Lietotnes > Satiksme.
2 Ja vajadzīgs, atlasiet > Leģenda, lai skatītu satiksmes
kartes leģendu.
Satiksmes negadījumu meklēšana
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Lietotnes > Satiksme.
2 Atlasiet > Negadījumi.
3 Atlasiet sarakstā vienumu.
4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai
skatītu papildu negadījumus.
Kartes pielāgošana
Kartes slāņu pielāgošana
Varat pielāgot kartē rādāmos datus, piemēram, interesējošo
objektu un ceļa apstākļu ikonas.
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Karšu
slāņi.
2 Atlasiet kartē iekļaujamos slāņus un pēc tam atlasiet
Saglabāt.
Kartes datu lauka maiņa
1 Kartē atlasiet datu lauku.
PIEZĪME. jūs nevarat pielāgot Ātrums.
2 Atlasiet datus, ko vēlaties rādīt.
Satiksmes dati
Kartes perspektīvas maiņa
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis >
Braukšanas kartes skats.
2 Atlasiet opciju:
• Atlasiet Izsekot, lai maršruta karti rādītu divās dimensijās
(2D) ar jūsu braukšanas virzienu augšpusē.
• Atlasiet Ziemeļi augšup, lai karti rādītu 2D skatā ar
ziemeļiem augšpusē.
• Atlasiet 3-D, lai karti rādītu trīs dimensijās.
3 Atlasiet Saglabāt.
Satiksmes dati
IEVĒRĪBAI
Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas
precizitāti vai savlaicīgumu.
Satiksmes dati nav pieejami visos reģionos vai visiem produkta
modeļiem. Informāciju par satiksmes uztvērējiem un pārklājuma
zonām skatiet vietnē www.garmin.com/traffic.
Lai izvairītos no satiksmes kavējumiem, ierīcei ir jāsaņem
jaunākie satiksmes dati.
• Ja ierīcē ir iekļauts satiksmes uztvērējs, tā var saņemt
satiksmes datus, izmantojot bezvadu apraides signālu, kur
tas ir pieejams.
• FM satiksmes uztvērējs ir iekļauts produktu modeļos, kuru
nosaukums beidzas ar LT vai LMT.
• Digitālais satiksmes uztvērējs ir iekļauts produkta modeļos,
kuru nosaukums beidzas ar LMT-D vai LMTHD.
• Lai uztvertu satiksmes datus, izmantojot satiksmes uztvērēju,
ierīcei ir jābūt pievienotai transportlīdzekļa barošanas
avotam, izmantojot komplektā iekļauto strāvas kabeli.
• Lai saņemtu informāciju, izmantojot satiksmes uztvērēju,
ierīcei ir jābūt satiksmes datu signāla diapazonā.
• Ierīce var saņemt satiksmes informāciju kā abonementa
pakalpojumu, izmantojot lietotni Smartphone Link.
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot
satiksmes uztvērēju
IEVĒRĪBAI
Apsildāmie (metalizētie) vējstikli var mazināt satiksmes uztvērēja
veiktspēju.
Ja ierīcē ir iekļauts satiksmes uztvērējs, tā var saņemt satiksmes
datus, izmantojot bezvadu apraides signālu, kur tas ir pieejams.
Šī funkcija nav pieejama visos reģionos vai visiem produkta
modeļiem.
PIEZĪME. dažos reģionos satiksmes informāciju var saņemt no
FM radiostacijām, izmantojot HD Radio™ tehnoloģiju.
1 Pārbaudiet, vai jūsu ierīcē ir satiksmes uztvērējs.
• FM satiksmes uztvērējs ir iekļauts produktu modeļos, kuru
nosaukums beidzas ar LT vai LMT.
• Digitālais satiksmes uztvērējs ir iekļauts produkta
modeļos, kuru nosaukums beidzas ar LMT-D vai LMTHD.
Pievienojiet
ierīci transportlīdzekļa barošanas avotam,
2
izmantojot ierīces komplektā iekļauto strāvas kabeli (Ierīces
pievienošana transportlīdzekļa barošanas avotam,
2. lappuse).
Ierīces komplektā iekļautais strāvas kabelis ir papildināts ar
antenu satiksmes uztvērējam.
Kad būsit satiksmes pārklājuma zonā, ierīce rādīs satiksmes
informāciju un palīdzēs jums izvairīties no satiksmes kavēšanās.
11
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot
Smartphone Link
Aktuālās satiksmes informācijas pakalpojums piedāvā reāllaika
satiksmes datus.
1 Lejupielādējiet Smartphone Link savā saderīgajā tālrunī
(Smartphone Link lejupielādēšana, 14. lappuse).
2 Abonējiet aktuālās satiksmes informācijas pakalpojumu
(Garmin tiešraides pakalpojumu abonēšana, 14. lappuse).
3 Savienojiet ierīci ar tālruni, izmantojot Smartphone Link (Pāra
savienojuma ar tālruni veidošana un pievienošana
Smartphone Link, 13. lappuse).
Par satiksmes abonomentiem
Varat iegādāties papildu abonementus vai veikt atjaunošanu, ja
abonementam ir beidzies termiņš. Dodieties uz
http://www.garmin.com/traffic.
Satiksmes abonementu skatīšana
Atlasiet Iestatījumi > Satiksme > Abonementi.
Abonementa pievienošana
Varat iegādāties satiksmes abonementus citiem reģioniem vai
valstīm.
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Satiksme.
2 Atlasiet Abonementi > .
3 Pierakstiet FM satiksmes uztvērēja ierīces ID.
4 Dodieties uz www.garmin.com/fmtraffic, lai iegādātos
abonementu un iegūtu 25 rakstzīmju kodu.
Satiksmes abonementa kodu nevar izmantot atkārtoti. Ikreiz,
kad atjaunojat pakalpojumu, ir jāiegūst jauns kods. Ja jums ir
vairāki FM satiksmes uztvērēji, katram uztvērējam ir jāiegūst
jauns kods.
5 Ierīcē atlasiet Nākamais.
6 Ievadiet kodu.
7 Atlasiet Pab..
Satiksmes iespējošana
Satiksmes datus varat iespējot vai atspējot.
1 Atlasiet Iestatījumi > Satiksme.
2 Atlasiet izvēles rūtiņu Satiksme.
Balss komanda
PIEZĪME. balss komanda nav pieejama visās valodās un
reģionos un, iespējams, nav pieejama visos modeļos.
PIEZĪME. balss aktivizēta navigācija var nenodrošināt vēlamo
izpildījumu trokšņainā vidē.
Balss komandu funkcija ļauj jums izmantot savu ierīci, sakot
vārdus un komandas. Balss komandu izvēlnē ir pieejamas balss
uzvednes un pieejamo komandu saraksts.
Pamošanās frāzes iestatīšana
Pamošanās frāze ir vārds vai teikums, kuru jūs varat pateikt, lai
aktivizētu balss komandu. Noklusējuma pamošanās frāze ir
Balss komanda.
IETEIKUMS. jūs varat samazināt nejaušas balss komandas
aktivizācijas iespēju, izmantojot spēcīgu pamošanās frāzi.
1 Atlasiet Lietotnes > Balss komanda > > Pamošanās
frāze.
2 Ievadiet jaunu pamošanās frāzi.
Ievadot frāzi, ierīce parāda pamošanās frāzes stiprumu.
3 Atlasiet Pab..
12
Balss komandas aktivizēšana
Pasakiet pamošanās frāzi.
Parādās balss komandas izvēlne.
Balss komandu padomi
• Runājiet normālā balsī, pavēršoties pret ierīci.
• Samaziniet fona troksni, piemēram, balsis vai radio, lai
palielinātu balss atpazīšanas precizitāti.
• Izrunājiet komandas tā, kā tās parādās ekrānā.
• Ja vajadzīgs, atbildiet ierīces balss uzvednēm.
• Palieliniet savas modināšanas frāzes stiprumu, lai
samazinātu nejaušas balss komandas aktivizācijas iespēju.
• Noklausieties divus toņus, lai apstiprinātu, kad ierīce ieiet
balss komandu režīmā un iziet no tā.
Maršruta sākšana, izmantojot balss
komandu
Varat pateikt populāru, labi zināmu atrašanās vietu
nosaukumus.
1 Pasakiet savu pamošanās frāzi (Pamošanās frāzes
iestatīšana, 12. lappuse).
2 Sakiet Atrast vietu.
3 Noklausieties balss uzvedni un pasakiet atrašanās vietas
nosaukumu.
4 Pasakiet līnijas numuru.
5 Sakiet Naviģēt.
Skaņas izslēgšanas norādījumi
Balss komandas balss uzvednes varat atspējot bez ierīces
skaņas izslēgšanas.
1 Atlasiet Lietotnes > Balss komanda > .
2 Atlasiet Skaņas izslēgšanas norādījumi > Ieslēgts.
Balss vadība
Reģioniem, kur balss komandas funkcija nav pieejama, tiek
aktivizēta balss vadības funkcija. Balss vadība ļauj izmantot
balsi ierīces vadībai. Lai varētu izmantot balss vadības funkciju,
tā vispirms ir jākonfigurē jūsu balsij.
Balss vadības konfigurēšana
Funkcija Balss vadība ir jākonfigurē atsevišķai lietotāja balsij, un
citi lietotāji to nevar izmantot.
1 Atlasiet Lietotnes > Balss vadība.
2 Lai ierakstītu komandas katrai balss vadības frāzei, izpildiet
ekrānā redzamās norādes.
PIEZĪME. jums nav jālasa ekrānā tieši redzamā frāze. Pēc
savas izvēles jūs varat teikt alternatīvu komandu ar tādu
pašu nozīmi.
Lai izmantotu balss vadības funkciju, jums ir jāpasaka komanda,
kuru attiecīgai funkcijai ierakstījāt.
Balss vadības izmantošana
1 Pasakiet komandu, kuru ierakstījāt Balss vadība frāzei.
Parādās balss vadības izvēlne.
2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Balss vadības padomi
• Runājiet normālā balsī, pavēršoties pret ierīci.
• Samaziniet fona troksni, piemēram, balsis vai radio, lai
palielinātu balss atpazīšanas precizitāti.
• Izrunājiet komandas tā, kā tās parādās ekrānā.
• Klausieties signālu, lai apstiprinātu, kad ierīce sekmīgi saņem
komandu.
Balss komanda
Bluetooth pievienotās funkcijas
Ierīcei ir vairākas Bluetooth pievienotās funkcijas jūsu
saderīgajam viedtālrunim. Dažām funkcijām viedtālrunī ir
jāinstalē lietotne Smartphone Link. Lai iegūtu plašāku
informāciju, dodieties uz garmin.com/smartphonelink.
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.: ļauj zvanīt un saņemt
tālruņa zvanus, izmantojot ierīci, kā arī ļauj izmantot ierīci kā
brīvroku tālruņa skaļruni. Ja atlasītā valoda atbalsta balss
komandas funkciju, varat zvanīt, izmantojot balss komandas.
Paziņojumi: rāda ierīcē tālruņa paziņojumus un ziņojumus. Šī
funkcija nav pieejama visās valodās.
Nosūtīt atrašanās vietas uz ierīci: ļauj nosūtīt atrašanās vietas
no viedtālruņa uz navigācijas ierīci.
Foursquare Reģistrēties: ļauj reģistrētiesFoursquare atrašanās
vietās, izmantojot navigācijas ierīci.
Laikapstākļu atjauninājumi: nosūta uz ierīci reāllaika
laikapstākļus un brīdinājumus.
Garmin Live Services: nodrošina abonementa piedāvātus
pakalpojumus, lai ierīcē skatītu Live datus, piemēram,
satiksmes apstākļus, autostāvvietas un jaunākās laikapstākļu
prognozes.
Pāra savienojuma ar tālruni veidošana un
pievienošana Smartphone Link
Jums ir jāizveido Garmin DriveSmart ierīces un tālruņa pāra
savienojums, lai izmantotu Bluetooth funkcijas. Kad ierīču pāra
savienojums ir izveidots, tās automātiski pievienojas, kad ir
ieslēgtas un atrodas diapazonā.
Dažām funkcijām ir vajadzīga lietotne Smartphone Link.
Lietotnei Smartphone Link varat pievienoties pāra savienojuma
veidošanas laikā vai vēlāk.
1 No sava tālruņa lietotņu veikala instalējiet lietotni Smartphone
Link (izvēles).
2 Novietojiet Garmin DriveSmart ierīci un tālruni 3 m (10 pēdu)
attālumā vienu no otra.
3 Pēc tam Garmin DriveSmart ierīcē atlasiet Iestatījumi >
Bluetooth un atzīmējiet Bluetooth izvēles rūtiņu.
4 Atlasiet Ierīču meklēšana.
5 Savā tālrunī iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju un
iestatiet tālruni tā, lai tas būtu atrodams.
Plašāku informāciju skatiet tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.
6 Pēc tam Garmin DriveSmart ierīcē atlasiet Labi.
Tagad Garmin DriveSmart ierīce sāk meklēt tuvumā esošās
Bluetooth ierīces, un tiek parādīts Bluetooth ierīču saraksts.
Jūsu tālrunis būs redzams sarakstā aptuveni pēc minūtes vai
ātrāk.
7 Atlasiet sarakstā savu tālruni un pēc tam atlasiet Labi.
8 Savā tālrunī apstipriniet savienošanas pārī pieprasījumu.
9 Tālrunī atveriet lietotni Smartphone Link (izvēles).
Ja veidojat pāra savienojumu ar Apple ierīci, ekrānā tiks
parādīts drošības kods Garmin DriveSmart.
10 Ja vajadzīgs, 30 sekunžu laikā ievadiet tālrunī drošības kodu.
®
Bluetooth funkciju statusa ikonas
Statusa ikonas ir redzamas Bluetooth iestatījumos blakus
katram pāra savienojumā esošajam tālrunim.
Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
• Pelēka ikona norāda, ka attiecīgajam tālrunim šī funkcija ir
atspējota vai atvienota.
• Krāsaina ikona norāda, ka attiecīgajam tālrunim šī funkcija ir
pievienota un aktīva.
Bluetooth pievienotās funkcijas
Zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu
Viedie paziņojumi
Smartphone Link funkcijas un pakalpojumi
Noteiktu Bluetooth funkciju iestatīšana
Apple ierīcei
Pēc noklusējuma visas saderīgās Bluetooth funkcijas tiek
iespējotas, kad veidojat tālruņa pāra savienojumu.. Noteiktas
funkcijas varat iespējot, atspējot vai pielāgot.
Pievienošanās lietotnei Smartphone Link jūsu Apple
ierīcē
Lai pievienotos lietotnei Smartphone Link, jūsu Garmin
DriveSmart ierīce ir jāsavieno pāra savienojumā ar tālruni un
pēc tam jāpievienojas.
Ja nepievienojāties lietotnei Smartphone Link pāra savienojuma
veidošanas laikā, tai varat pievienoties, lai iegūtu papildu
Bluetooth funkcijas. Lietotne Smartphone Link veido sakarus ar
tālruni, izmantojot Bluetooth viedo tehnoloģiju. Pirmo reizi
pievienojoties lietotnei Smartphone Link jūsu Apple ierīcē, ir
jāievada Bluetooth viedais drošības kods.
1 No sava tālruņa lietotņu veikala instalējiet lietotni Smartphone
Link.
2 Tālrunī atveriet lietotni Smartphone Link.
Jūsu Garmin DriveSmart ierīces ekrānā tiks parādīts drošības
kods.
3 Ievadiet kodu tālrunī.
Zvanīšanas brīvroku režīmā atspējošana jūsu Apple
ierīcei
Brīvroku zvanīšanas režīmu varat atspējot un saglabāt
savienojumu ar tālruni Smartphone Link datu un paziņojumu
saņemšanai.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet tā tālruņa nosaukumu, ko izmantojat zvanīšanai
brīvroku režīmā.
IETEIKUMS. jūsu tālrunis var pievienoties zvanīšanai
brīvroku režīmā un datu izmantošanai ar diviem dažādiem
nosaukumiem. tiek iekrāsota blakus tam tālruņa
nosaukumam, ko izmanto zvanīšanai brīvroku režīmā.
3 Notīriet izvēles rūtiņu Tālruņa zvani.
Kā atspējot Smartphone Link datus un viedos
paziņojumus jūsu Apple ierīcē
Jūs varat atspējot Smartphone Link datus un viedos
paziņojumus un saglabāt savienojumu ar tālruni zvanīšanai
brīvroku režīmā.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet to tālruņa nosaukumu, kurš ir savienots ar
Smartphone Link datiem un paziņojumiem.
IETEIKUMS. tālrunis var savienoties zvanīšanai brīvroku
režīmā un datu saņemšanai, izmantojot divus dažādus
nosaukumus. un būs redzamas zilā krāsā blakus tālruņa
nosaukumam, ko izmanto datiem un paziņojumiem.
3 Notīriet izvēles rūtiņu Viedtālruņa pakalpojumi.
Jūsu Apple ierīces paziņojumu kategoriju rādīšana un
slēpšana
Ierīcē redzamos paziņojumus varat filtrēt, rādot vai slēpjot
kategorijas.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet to tālruņa nosaukumu, kurš ir savienots ar
Smartphone Link datiem un paziņojumiem.
IETEIKUMS. tālrunis var savienoties zvanīšanai brīvroku
režīmā un datu saņemšanai, izmantojot divus dažādus
13
nosaukumus. un būs redzamas krāsainas blakus tālruņa
nosaukumam, ko izmanto datiem un paziņojumiem.
3 Atlasiet Viedie paziņojumi.
4 Atlasiet izvēles rūtiņu blakus katram rādāmajam
paziņojumam.
Kā iestatīt Bluetooth funkcijas viedtālrunim
ar Android™
Pēc noklusējuma visas saderīgās Bluetooth funkcijas tiek
iespējotas, kad veidojat tālruņa pāra savienojumu.. Noteiktas
funkcijas varat iespējot, atspējot vai pielāgot.
Pievienošana lietotnei Smatphone Link jūsu Android
viedtālrunī
Lai pievienotos lietotnei Smartphone Link, ir jāizveido jūsu
Garmin DriveSmart ierīces un tālruņa pāra savienojums un
jāpievienojas lietotnei.
Ja nepievienojāties lietotnei Smartphone Link pāra savienojuma
veidošanas laikā, tai varat pievienoties, lai iegūtu papildu
Bluetooth funkcijas.
1 No sava tālruņa lietotņu veikala instalējiet lietotni Smartphone
Link.
2 Tālrunī atveriet lietotni Smartphone Link.
Kā atspējot Bluetooth funkcijas jūsu viedtālrunim ar
Android
Noteiktas Bluetooth funkcijas varat atvienot un saglabāt
savienojumu ar citām funkcijām.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet tālruņa nosaukumu.
3 Atlasiet opciju:
• Lai atspējotu zvanīšanu brīvroku režīmā, notīriet izvēles
rūtiņu Tālruņa zvani.
• Lai atspējotu Smartphone Link datu un viedo paziņojumu
saņemšanu, notīriet izvēles rūtiņu Smartphone Link.
• Lai atspējotu noteiktus lietotnes paziņojumus, izmantojiet
iestatījumus lietotnē Smartphone Link.
Kā rādīt un paslēpt paziņojumus jūsu viedtālrunim ar
Android
Lietotni Smartphone Link varat izmantot, lai atlasītu, kāda veida
paziņojumus vēlaties skatīt savā Garmin DriveSmart ierīcē.
1 Tālrunī atveriet lietotni Smartphone Link.
2 Atlasiet .
3 Pārbaudiet, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa Viedie paziņojumi.
4 Sadaļā Paziņojumi atlasiet Iestatījumi.
Tiks parādīts paziņojumu kategoriju un lietotņu saraksts.
5 Atlasiet opciju:
• Lai paziņojumu iespējotu vai atspējotu, atlasiet
pārslēgšanas slēdzi blakus kategorijai vai lietotnes
nosaukumam.
• Lai pievienotu lietotni sarakstam, atlasiet .
Smartphone Link
Smartphone Link ir tālruņa programma, kas ļauj sinhronizēt
atrašanās vietas datus ar tālruni un piekļūt tiešsaistes
informācijai, izmantojot tālruņa datu savienojumu. Jūsu ierīce
pārsūta datus no Smartphone Link, izmantojot Bluetooth
bezvadu tehnoloģiju. Tiešsaistes informācija ir pieejama,
izmantojot bezmaksas abonementu plānus, ko nodrošina
Garmin Live Services (Garmin Live Services, 14. lappuse).
Saglabātās un nesen atrastās atrašanās vietas tiek
sinhronizētas ar jūsu tālruni ik reizi, kad jūsu ierīce pievienojas
Smartphone Link.
14
Smartphone Link lejupielādēšana
Dažos viedtālruņos ir pieejama programma Smartphone Link.
Lai iegūtu informāciju par saderību un pieejamību, dodieties uz
www.garmin.com/smartphonelink vai skatiet lietotņu
piedāvājumu savai ierīcei.
Lejupielādējiet Smartphone Link no programmu piedāvājuma
klāsta savā atbalstītajā tālrunī.
Lai iegūtu informāciju par programmu lejupielādēšanu un
instalēšanu, skatiet sava tālruņa lietotāja rokasgrāmatu.
Atrašanās vietas nosūtīšana ierīcei no jūsu tālruņa
Smartphone Link jūsu tālrunī tiek reģistrēta kā navigācijas
lietotne.
1 Atlasiet no sava tālruņa pogu, lai sāktu navigāciju atrašanās
vietai (skatiet sava tālruņa lietotāja rokasgrāmatu).
Lietotņu
izvēlnē atlasiet Smartphone Link.
2
Nākamreiz, kad pievienosit savu ierīci tālrunim, atrašanās vieta
tiks pārsūtīta nesen atrastajiem vienumiem jūsu ierīcē.
Garmin Live Services
Pirms varat sākt izmantot Garmin Live pakalpojumus, jūsu
ierīcei ir jābūt pievienotai viedtālruņa atbalstītai aktīvai
Smartphone Link (Pāra savienojuma ar tālruni veidošana un
pievienošana Smartphone Link, 13. lappuse).
Savienošana ar Smartphone Link nodrošina piekļuvi Garmin
Live pakalpojumiem. Garmin Live pakalpojumi nodrošina brīvu
un uz abonēšanu pamatotu darbību, lai jūs ierīcē varat skatīt
aktuālos datus, piemēram, informāciju par satiksmes apstākļiem
un laikapstākļiem.
Daži pakalpojumi, piemēram, laikapstākļi, ierīcē ir pieejami kā
atsevišķas programmas. Citi pakalpojumi, piemēram, aktuālā
satiksmes informācija, uzlabo ierīces navigācijas funkcijas.
Funkcijas, kurām ir nepieciešama piekļuve Garmin Live
pakalpojumiem, parāda Smartphone Link simbolu un ir
redzamas tikai, ja ierīce ir savienota ar Smartphone Link.
Garmin tiešraides pakalpojumu abonēšana
Lai abonētu Garmin Live pakalpojumus, vispirms tālrunī ir
jāinstalē lietotne Smartphone Link.
1 Palaidiet tālrunī lietotni Smartphone Link (Pāra savienojuma
ar tālruni veidošana un pievienošana Smartphone Link,
13. lappuse).
2 Atlasiet Mans konts.
Parādās pakalpojumu un abonēšanas cenu saraksts.
3 Atlasiet pakalpojumu.
4 Atlasiet cenu.
5 Atlasiet Abonēt.
6 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Viedie paziņojumi
Kamēr jūsu ierīce ir pievienota lietotnei Smartphone Link,
paziņojumus no viedtālruņa, piemēram, teksta ziņojumus,
ienākošos zvanus un kalendāra ierakstus, varat skatīt savā
Garmin DriveSmart ierīcē.
PIEZĪME. iespējams, jums nāksies pagaidīt dažas minūtes, līdz
saņemsiet paziņojumus pēc ierīces pievienošanās lietotnei
Smartphone Link, un būs redzama krāsaina Bluetooth
iestatījumos, kad viedie paziņojumi būs pievienoti un aktīvi
(Bluetooth funkciju statusa ikonas, 13. lappuse).
Paziņojumu saņemšana
IEVĒRĪBAI
Nelasiet paziņojumu un neatbildiet uz tiem, kamēr vadāt
transportlīdzekli.
Bluetooth pievienotās funkcijas
Lai Garmin DriveSmart ierīce saņemtu paziņojumus, tā ir
jāpievieno viedtālrunim un lietotnei Smartphone Link.
Kad ierīce saņems paziņojumu no viedtālruņa, lielākajā daļā
lapu parādīsies uznirstošs logs. Ja ierīce būs kustībā, jums būs
jāapstiprina, ka esat pasažieris, ne vadītājs, un tikai pēc tam
varēsiet skatīt paziņojumus.
PIEZĪME. ja skatāt karti, paziņojumi tiks rādīti kartes rīkā.
• Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet Labi.
Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums
saglabāsies aktīvs.
• Lai skatītu paziņojumu, atlasiet Skatīt.
• Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet Skatīt > Atskaņot.
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no
teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās
valodās.
• Lai veiktu papildu darbības, piemēram, vairs neskatītu
paziņojumu tālrunī, atlasiet Skatīt un pēc tam atlasiet opciju.
PIEZĪME. papildu darbības ir pieejamas tikai dažiem
paziņojumu veidiem, un tām ir nepieciešams paziņojumu
ģenerējušās lietotnes atbalsts.
Paziņojumu saņemšana, kad skatāt karti
IEVĒRĪBAI
Nelasiet paziņojumu un neatbildiet uz tiem, kamēr vadāt
transportlīdzekli.
Lai Garmin DriveSmart ierīce saņemtu paziņojumus, tā ir
jāpievieno viedtālrunim un lietotnei Smartphone Link.
Kad skatāt karti, jauni paziņojumi tiek rādīti kartes rīkā ekrāna
malā. Ja ierīce būs kustībā, jums būs jāapstiprina, ka esat
pasažieris, ne vadītājs, un tikai pēc tam varēsiet skatīt
paziņojumus.
• Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet .
Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums
saglabāsies aktīvs.
• Lai skatītu paziņojumu, atlasiet paziņojuma tekstu.
• Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet Atskaņot ziņojumu.
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no
teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās
valodās.
• Lai noklausītos paziņojumu, izmantojot balss komandu,
sakiet Atskaņot ziņojumu.
PIEZĪME. šī opcija ir pieejama tikai gadījumā, ja atlasītā
valoda atbalsta balss komandas funkciju un ir redzams
kartes rīkā.
• Lai veiktu papildu darbības, piemēram, vairs neskatītu
paziņojumu tālrunī, atlasiet Skatīt un pēc tam atlasiet opciju.
PIEZĪME. papildu darbības ir pieejamas tikai dažiem
paziņojumu veidiem, un tām ir nepieciešams paziņojumu
ģenerējušās lietotnes atbalsts.
Paziņojumu saraksta skatīšana
Jūs varat skatīt visu aktīvo paziņojumu sarakstu.
1 Atlasiet Lietotnes > Viedie paziņojumi.
Tiks parādīts paziņojumu saraksts. Nelasītie paziņojumi būs
redzami melnā krāsā, bet iepriekš izlasītie paziņojumi —
pelēkā krāsā.
2 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu paziņojumu, atlasiet paziņojuma aprakstu.
• Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet .
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā
(no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama
visās valodās.
Bluetooth pievienotās funkcijas
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.
PIEZĪME. lai gan lielākā daļa tālruņu tiek atbalstīti un var tikt
izmantoti, nevar garantēt, ka konkrēto tālruni var izmantot. Jūsu
tālrunim var nebūt pieejamas visas funkcijas.
Izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, ierīci var savienot ar
mobilo tālruni, lai tā kļūtu par brīvroku ierīci. Savienojuma laikā
varat zvanīt un saņemt zvanus, izmantojot savu ierīci.
Zvana veikšana
Numura sastādīšana
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Zvanīt.
2 Ievadiet attiecīgo numuru.
3 Atlasiet Zvanīt.
Zvanīšana adresātam tālruņu grāmatā
Tālruņu grāmata no tālruņa ierīcē tiek ielādēta ikreiz, kad tiek
izveidots tālruņa un ierīces savienojums. Tālruņu grāmata ir
pieejama dažu minūšu laikā. Daži tālruņi šo funkciju neatbalsta.
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Tālruņu grāmata.
2 Atlasiet kontaktpersonu.
3 Atlasiet Zvanīt.
Zvanīšana uz atrašanās vietu
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Pārlūkot kategorijas.
2 Atlasiet interesējošo objektu.
3 Atlasiet Zvanīt.
Zvana saņemšana
Kad saņemat zvanu, atlasiet Atbildēt vai Ignorēt.
Zvanu vēstures izmantošana
Zvanu vēsture no tālruņa ierīcē tiek ielādēta ikreiz, kad tiek
izveidots tālruņa un ierīces savienojums. Zvanu vēsture ir
pieejama dažu minūšu laikā. Daži tālruņi šo funkciju neatbalsta.
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Zvanu vēsture.
2 Atlasiet kategoriju.
Tiek parādīts zvanu saraksts ar nesenākajiem zvaniem
sākumā.
3 Atlasiet zvanu.
Ienākošā zvana opciju izmantošana
Zvana laikā jūs kartē varat atlasīt ienākošo zvanu opcijas.
• Lai audio pārsūtītu uz jūsu tālruni, atlasiet .
IETEIKUMS. varat izmantot šo funkciju, ja vēlaties izslēgt
ierīci un turpināt sarunu pa tālruni vai ja vēlaties veikt privātu
sarunu.
• Lai izmantotu tālruņa tastatūru, atlasiet .
IETEIKUMS. šo funkciju var lietot, lai izmantotu automātiskās
sistēmas, piemēram, balss pastu.
• Lai mikrofonam izslēgtu skaņu, atlasiet .
• Lai pabeigtu sarunu, atlasiet .
Mājas tālruņa numura saglabāšana
IETEIKUMS. pēc mājas tālruņa numura saglabāšanas to var
rediģēt, rediģējot “Mājas” saglabāto atrašanās vietu sarakstā
(Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana, 9. lappuse).
1 Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > > Iestatīt mājas numuru.
2 Ievadiet savu tālruņa numuru.
3 Atlasiet Pab..
Zvanīšana uz mājām
Lai zvanītu uz mājām, vispirms māju atrašanās vietā ir jāievada
tālruņa numurs.
Atlasiet Lietotnes > Tālrunis > Zvanīt uz mājām.
15
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana
Jūs varat uz laiku atvienot Bluetooth ierīci, nedzēšot to no
pāroto ierīču saraksta. Nākotnē Bluetooth ierīce var pievienoties
jūsu Garmin DriveSmart ierīcei automātiski.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet atvienojamo ierīci.
3 Notīriet izvēles rūtiņu blakus jūsu pārī savienotajai ierīcei.
Pārī savienotā tālruņa dzēšana
Varat izdzēst pārī savienotu tālruni, lai tas turpmāk netiktu
automātiski savienots ar jūsu ierīci.
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet tālruni, pēc tam atlasiet Noņemt pāra savienojumu
ierīcei.
Lietotņu izmantošana
Palīdzības failu skatīšana
Atlasiet Lietotnes > Palīdzība, lai skatītu visu īpašnieka
rokasgrāmatu.
Palīdzības tematu meklēšana
Atlasiet Lietotnes > Palīdzība >
.
Laikapstākļu prognožu apskatīšana
Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem laikapstākļu dati.
Ierīci varat pievienot lietotnei Smartphone Link, lai saņemtu
laikapstākļu datus (Pāra savienojuma ar tālruni veidošana un
pievienošana Smartphone Link, 13. lappuse). Dažos reģionos
produkta modeļi, kas ietver digitālo datu uztvērēju, var saņemt
laikapstākļu informāciju, izmantojot bezvadu digitālo satiksmes
signālu (Satiksmes dati, 11. lappuse). Laikapstākļu prognozes
visos reģionos nav pieejamas.
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļi.
Ierīce rāda pašreizējos laikapstākļus un prognozes vairākām
nākamajām dienām.
2 Atlasiet dienu.
Parādās tās dienas detalizēta prognoze.
Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļi > Pašreizējā atrašanās
vieta.
2 Atlasiet opciju:
• Lai skatītu laikapstākļus izvēlētajā pilsētā, atlasiet pilsētu
sarakstā.
• Lai pievienotu izvēlēto pilsētu, atlasiet Pievienot pilsētu
un ievadiet pilsētas nosaukumu.
Laikapstākļu radara apskatīšana
Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms ir jāiegādājas Advanced
Weather pakalpojums, izmantojot Smartphone Link.
Jūs varat skatīt animētu, ar krāsām atzīmētu pašreizējo
laikapstākļu karti, kā arī laikapstākļu ikonu uz kartes.
Laikapstākļu ikona mainās, rādot tuvumā esošos laikapstākļus,
piemēram, lietu, sniegu un pērkona negaisus.
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļi.
2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.
3 Atlasiet > Laikapstākļu radars.
Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana
Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms ir jāiegādājas Advanced
Weather pakalpojums, izmantojot Smartphone Link.
Laikā, kad jūs ceļojat, izmantojot savu ierīci, kartē var parādīties
laikapstākļu brīdinājumi. Kartē jūs varat skatīt arī laikapstākļu
brīdinājumus jūsu atrašanās vietas vai atlasītās pilsētas tuvumā.
16
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļi.
2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.
3 Atlasiet > Brīdinājums par laikapstākļiem.
Ceļa apstākļu pārbaude
Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms ir jāiegādājas Advanced
Weather pakalpojums, izmantojot Smartphone Link.
1 Atlasiet Lietotnes > Laikapstākļi.
2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.
3 Atlasiet > Ceļa apstākļi.
photoLive satiksmes kameras
photoLive satiksmes kameras nodrošina galveno ceļu un
krustojumu tiešraides attēlus. Varat saglabāt tās kameras, kuras
plānojat skatīt regulāri.
Satiksmes kameras saglabāšana
Lai izmantotu šo pakalpojumu, vispirms ir jāabonē photoLive
pakalpojums, un ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni
ar Smartphone Link (Smartphone Link, 14. lappuse).
Šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
1 Atlasiet Lietotnes > photoLive.
2 Atlasiet Pieskarties, lai pievienotu.
3 Atlasiet ceļu.
4 Atlasiet krustojumu.
5 Atlasiet Saglabāt.
Satiksmes kameras skatīšana
Pirms varat sākt skatīt satiksmes kameru, jums ir jāsaglabā
satiksmes kamera (Satiksmes kameras saglabāšana,
16. lappuse).
1 Atlasiet Lietotnes > photoLive.
2 Atlasiet kameru.
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu
skatīšana
Lai varētu izmantot šo funkciju, jāiespējo brauciena vēstures
funkcija (Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi, 18. lappuse).
Kartē varat skatīt iepriekšējos maršrutus un vietas, kur
apstājāties.
Atlasiet Lietotnes > Kur esmu bijis.
Ierīces pielāgošana
Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis.
Transportlīdzeklis: iestata ikonu, kas kartē atspoguļo jūsu
pozīciju.
Braukšanas kartes skats: iestata perspektīvu kartē.
Kartes detaļa: iestata detaļu līmeni kartē. Parādot vairāk detaļu,
iespējams, karte tiks zīmēta lēnāk.
Kartes dizains: maina kartes datu krāsu.
Karšu rīki: iestata īsceļus, kas redzami kartes rīku izvēlnē.
Karšu slāņi: iestata datus, kas ir redzami kartes lapā (Kartes
slāņu pielāgošana, 11. lappuse).
Automātiska tālummaiņa: automātiski atlasa tālummaiņas
līmeni optimālai kartes lietošanai. Ja tā ir atspējota,
tālummaiņa ir jāpalielina vai jāsamazina manuāli.
Manas kartes: iestata, kuras instalētās kartes ierīce lieto.
Karšu iespējošana
Jūs varat iespējot ierīcē instalētos karšu produktus.
Lietotņu izmantošana
IETEIKUMS. lai iegādātos papildu karšu produktus, apmeklējiet
http://buy.garmin.com.
1 Atlasiet Iestatījumi > Karte un transportlīdzeklis > Manas
kartes.
Atlasiet
karti.
2
Navigācijas iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Navigācija.
Maršruta priekšskatījums: rāda jūsu maršruta galveno ceļu
priekšskatījumu, sākot navigāciju.
Aprēķināšanas režīms: iestata maršruta aprēķināšanas
metodi.
Brīdinājums par nogurumu: brīdina jūs, kad ilgi esat vadījis
transportlīdzekli bez pārtraukuma.
Izvairīšanās: iestata konkrētas ceļa iezīmes, lai izvairītos no
tām maršrutā.
Pielāgotas izvairīšanās vietas: ļauj izvairīties no atsevišķiem
ceļiem vai teritorijām.
Vides zonas: iestata izvairīšanās izvēles zonām ar vides vai
izmešu ierobežojumiem, kas var attiekties uz jūsu
transportlīdzekli.
Maksas ceļi: iestata izvēles, lai izvairītos no maksas ceļiem.
Nodevas un maksas: iestata izvēles, lai izvairītos no maksas
ceļiem un nodevu uzlīmēm.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Ierobežotais režīms: atspējo visas funkcijas, kam vajadzīga
ievērojama vadītāja uzmanība un kas brauciena laikā varētu
novērst uzmanību.
GPS simulators: pārtrauc ierīces GPS signālu saņemšanu un
taupa enerģiju.
Aprēķināšanas režīma iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms.
Maršruta aprēķināšana tiek veikta, ņemot vērā braukšanas
ātrumu un transportlīdzekļa paātrinājuma informāciju attiecīgajā
maršrutā.
Īsāks laiks: aprēķina maršrutus, kurus var veikt ātrāk, bet tie
varētu būt garāki.
Mazāks attālums: aprēķina maršrutus, kuri ir īsāki, bet kuru
veikšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks.
Bezceļa: aprēķina taisnu līniju no jūsu atrašanās vietas līdz
galapunktam.
Simulētas atrašanās vietas iestatīšana
Ja atrodaties telpās vai nesaņemat satelīta signālus, varat
izmantot GPS, lai iestatītu simulētu atrašanās vietu.
1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > GPS simulators.
2 Galvenajā izvēlnē atlasiet Skatīt karti.
3 Divas reizes pieskarieties kartei, lai atlasītu zonu.
Atrašanās vietas adrese redzama ekrāna apakšā.
4 Atlasiet atrašanās vietas aprakstu.
5 Atlasiet Iestatīt atrašanās vietu.
Rezerves kameras iestatījumi
Rezerves kameras iestatījumi ļauj pārvaldīt pārī savienotās
Garmin rezerves kameras un kameru iestatījumus. Šī izvēlne ir
redzama navigācijas ierīcē vienīgi tad, kad ierīce ir pievienota
bezvadu kameras uztvērēja kabelim. Sīkāku informāciju par
rezerves kameru savienošanu pārī un kameru iestatījumiem
skatiet savas kameras īpašnieka rokasgrāmatā. Dodieties uz
garmin.com/backupcamera, lai iegādātos Garmin rezerves
kameru.
Atlasiet Iestatījumi > Rezerves kamera un atlasiet pārī
savienoto kameru.
Ierīces pielāgošana
Noņemt pāra savienojumu: noņem pārī savienoto kameru. Lai
skatītu kameru, tā atkal ir jāsavieno pāra savienojumā,
izmantojot šo ierīci un kabeli.
Pārsaukt: ļauj pārdēvēt pārī savienoto kameru.
Uzvednes rindas: rāda vai paslēpj uzvednes rindas un ļauj
koriģēt uzvednes rindu pozīciju.
babyCam iestatījumi
Šie babyCam iestatījumi ļauj pārvaldīt pārī savienotas Garmin
babyCam™ kameras un kameru iestatījumus. Šī izvēlne ir
redzama navigācijas ierīcē vienīgi tad, kad ierīce ir pievienota
bezvadu kameras uztvērēja kabelim. Sīkāku informāciju par
kameru savienošanu pārī un kameru iestatījumiem skatiet savas
kameras īpašnieka rokasgrāmatā. Dodieties uz garmin.com
/babycam, lai iegādātos Garmin babyCam kameru.
Atlasiet Iestatījumi > babyCam un atlasiet pārī savienoto
kameru.
Barošanas iestatījumi: ļauj iestatīt laiku, cik ilgi video ir
redzams ekrānā.
Apvērst video: ļauj apvērst vai atspoguļot video.
Izlīdzināšana: rāda babyCam video, lai palīdzētu izlīdzināt
kameru.
Pārbaudiet sēdekļu atgādinājumu: iespējo atgādinājumu
pārbaudīt aizmugurējā sēdekļa pasažierus pirms izkāpšanas
no transportlīdzekļa.
Noņemt pāra savienojumu: noņem pārī savienoto kameru.
Pārsaukt: ļauj pārdēvēt pārī savienoto kameru.
Bluetooth Iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
Bluetooth: iespējo Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
Ierīču meklēšana: meklē tuvumā esošas Bluetooth ierīces.
Draudzīgs nosaukums: ļauj ievadīt draudzīgu nosaukumu, kas
identificē jūsu ierīci citās ierīcēs ar Bluetooth bezvadu
tehnoloģiju.
Bluetooth atspējošana
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet Bluetooth.
Displeja iestatījumi
Atlasiet Iestatījumi > Displejs.
Orientācija: ļauj iestatīt displeja portreta (vertikālu) vai ainavas
(horizontālu) skatījumu.
Krāsu režīms: ļauj izvēlēties dienas vai nakts krāsu režīmu.
Atlasot opciju Auto, ierīce automātiski pārslēdzas uz dienas
vai nakts krāsām, pamatojoties uz diennakts laiku.
Spilgtums: ļauj regulēt displeja spilgtumu.
Displeja noildze: ļauj iestatīt dīkstāves ilgumu, pirms ierīce
pāriet miega režīmā, izmantojot akumulatora jaudu.
Ekrānuzņēmums: ļauj uzņemt ierīces ekrāna attēlu.
Ekrānuzņēmumi tiek saglabāti ierīces atmiņas mapē
Ekrānuzņēmumi.
Satiksmes iestatījumi
Galvenajā izvēlnē atlasiet Iestatījumi > Satiksme.
Satiksme: iespējo satiksmi.
Pašreizējais piegādātājs: iestata satiksmes datu piegādātāju,
lai izmantotu satiksmes datus. Auto izvēlas labākos
pieejamos satiksmes datus.
Abonementi: pašreizējo satiksmes datu abonementu saraksti.
Optimizējiet maršrutu: automātiski vai pēc pieprasījuma
iespējo ierīci izmantot optimizētus alternatīvos maršrutus
17
(Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā,
6. lappuse).
Satiksmes brīdinājuma signāli: iestata satiksmes kavējuma
sarežģītības pakāpi, kādai ierīce rāda satiksmes brīdinājumu.
Mērvienību un laika iestatījumi
Lai atvērtu lapu Mērvienību un laika iestatījumi no galvenās
izvēlnes, atlasiet Iestatījumi > Mērvienības un laiks.
Pašreizējais laiks: iestata ierīces laiku.
Laika formāts: ļauj atlasīt 12 stundu, 24 stundu un UTC laika
joslu rādījumu.
Vienības: mērvienības — iestata attālumiem izmantoto
mērvienību.
Novietošanas formāts: iestata ģeogrāfiskajām koordinātām
izmantoto koordinātu formātu un datumu.
Laika iestatīšana
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet laiku.
2 Atlasiet opciju:
• Lai laiku iestatītu automātiski, izmantojot GPS informāciju,
atlasiet Automātiski.
• Lai laiku iestatītu manuāli, velciet ciparus uz augšu vai uz
leju.
Valodas un tastatūras iestatījumi
Lai no galvenās izvēlnes atvērtu lapu Valodas un tastatūras
iestatījumi, atlasiet Iestatījumi > Valoda un tastatūra.
Balss uzvednes valoda: iestata balss uzvednes valodu.
Teksta valoda: iestata visu ekrāna tekstu atlasītajā valodā.
PIEZĪME. teksta valodas maiņa nemaina lietotāja ievadīto
datu vai kartes datu, piemēram, ielu nosaukumu, valodu.
Tastatūras valoda: iespējo tastatūras valodas.
Tuvuma brīdinājumu iestatījumi
PIEZĪME. lai parādītu tuvuma punktu brīdinājumus, jābūt
ielādētiem pielāgotiem interesējošiem objektiem.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.
Atlasiet Iestatījumi > Tuvuma brīdinājuma signāli.
Audio: iestata to brīdinājumu veidus, kas atskan, tuvojoties
tuvuma punktiem.
Brīdinājuma signāli: iestata to tuvuma punktu veidu, par
kuriem tiek atskaņoti brīdinājumi.
Ierīces un konfidencialitātes iestatījumi
Lai atvērtu ierīces iestatījumu lapu, atlasiet Iestatījumi > Ierīce.
Par: parāda programmatūras versijas numuru, ierīces
ID numuru un informāciju par vairākām citām
programmatūras funkcijām.
LLL: rāda galalietotāja licences līgumus.
PIEZĪME. šī informācija ir nepieciešama, kad atjaunināt
sistēmas programmatūru vai iegādājaties kartes papildu
datus.
Pozīcijas ziņošana: lai uzlabotu saturu, koplieto jūsu pozīcijas
informāciju ar Garmin.
Brauciena vēsture: ļauj ierīcei ierakstīt informāciju myTrends,
Kur esmu bijis un brauciena žurnāla ierakstiem.
Dzēst brauciena vēst.: dzēš jūsu brauciena vēsturi myTrends,
Kur esmu bijis un brauciena žurnāla ierakstus.
Iestatījumu atjaunošana
Varat atjaunot iestatījumu kategoriju vai visus iestatījumus
rūpnīcas noklusējuma vērtībās.
1 Atlasiet Iestatījumi.
18
2 Ja vajadzīgs, atlasiet iestatījumu kategoriju.
3 Atlasiet > Atjaunot.
Informācija par ierīci
Specifikācijas
Darba temperatūras
diapazons
No -20° līdz 55°C (no -4° līdz 131°F)
Uzlādes temperatūras
diapazons
No 0° līdz 45°C (no 32° līdz 113°F)
Strāvas ievade
Transportlīdzekļa strāva, izmantojot komplektā
iekļauto transportlīdzekļa strāvas kabeli.
Maiņstrāva, izmantojot papildu piederumu
(lietošanai tikai mājās un birojā).
Akumulatora tips
Atkārtoti lādējams litija jonu
Strāvas kabeļi
Jūsu ierīce var izmantot vairākus barošanas avotus.
• Transportlīdzekļa strāvas kabelis
• USB kabelis
• Maiņstrāvas adapteris (papildpiederums)
Ierīces uzlādēšana
PIEZĪME. šim III klases produktam ir jāizmanto LPS barošanas
avots.
Ierīces akumulatoru var uzlādēt, izmantojot jebkuru no
norādītajām metodēm.
• Pievienojiet ierīci transportlīdzekļa barošanas avotam.
• Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.
Ja ierīce ir pievienota pie datora, tā, iespējams uzlādēsies
lēnām. Daži portatīvie datori var nenodrošināt ierīces uzlādi.
• Savienojiet ierīci ar papildu strāvas adaptera piederumu,
piemēram, sienas kontaktligzdas adapteri.
Mājai vai birojam piemērotu Garmin maiņstrāvas-līdzstrāvas
adapteri varat iegādāties no Garmin izplatītāja vai
www.garmin.com.
Ierīces apkope
Ierīces apkope
IEVĒRĪBAI
Uzmanieties, lai nenomestu ierīci.
Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta
ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku
bojājumu.
Nekad neskariet skārienekrānu ar cietiem vai asiem
priekšmetiem, jo tie var izraisīt bojājumu.
Nepakļaujiet ierīci ūdens ietekmei.
Ārējā korpusa tīrīšana
IEVĒRĪBAI
Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas
var bojāt plastmasas sastāvdaļas.
1 Tīriet ārējo korpusu (bet ne skārienjutīgo ekrānu) ar maigā
mazgāšanas līdzekļa šķīdumā mitrinātu drāniņu.
2 Noslaukiet ierīci sausu.
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana
1 Izmantojiet mīkstu, tīru drāniņu bez plūksnām.
2 Ja vajadzīgs, drāniņu nedaudz samitriniet ūdenī.
Informācija par ierīci
3 Ja izmantojat slapju drāniņu, izslēdziet ierīci un atvienojiet no
strāvas avota.
4 Maigi noslaukiet ekrānu ar drāniņu.
Zādzību novēršana
• Kad nelietojat, noņemiet ierīci un stiprinājumu, lai tā nav
redzama.
• Notīriet piesūcējkausa uz stikla atstātos pārpalikumus.
• Neglabājiet ierīci sīklietu nodalījumā.
• Reģistrējiet ierīci vietnē http://my.garmin.com.
Ierīces atiestatīšana
Ja ierīce pārstāj darboties, varat to atiestatīt.
Nospiediet un 12 sekundes turiet barošanas taustiņu.
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa
noņemšana
Ierīces noņemšana no stiprinājuma
1 Nospiediet atvienošanas cilni vai pogu uz stiprinājuma.
2 Nolieciet ierīci uz priekšu.
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa
1 Pagrieziet ierīces stiprinājumu pa labi vai pa kreisi.
2 Piespiediet, līdz piesūcējkausa ligzdā esošā bumbiņa tiek
atbrīvota.
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla
1 Nolieciet sviru uz piesūcējkausa savā virzienā.
2 Pavelciet cilni uz piesūcējkausa savā virzienā.
Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas
kabelī
IEVĒRĪBAI
Nomainot drošinātāju, nepazaudējiet sīkās detaļas un
pārbaudiet, vai ievietojat tās atpakaļ pareizā secībā.
Transportlīdzekļa barošanas vads nedarbojas, ja tas nav
pievienots pareizi.
Ja ierīci nevarat uzlādēt transportlīdzeklī, iespējams, ir jāmaina
drošinātājs, kas atrodas transportlīdzekļa adaptera galā.
1 Pagrieziet uzgali par 90 grādiem pretēji pulksteņrādītāju
kustības virzienam, lai to atbrīvotu.
2
3
4
5
IETEIKUMS. iespējams, uzgaļa noņemšanai būs jāizmanto
monēta.
Noņemiet uzgali, sudraba galu
un izņemiet drošinātāju .
Ievietojiet jaunu mazinerciālo tādas pašas strāvas 1 A vai 2 A
drošinātāju.
Ielieciet sudraba galu uzgalī.
Iespiediet to uzgalī un pagrieziet par 90 grādiem
pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nofiksētu atpakaļ
transportlīdzekļa strāvas kabelī .
Traucējummeklēšana
Piesūcējkauss neturas pie vējstikla
1 Notīriet piesūcējkausu un vējstiklu ar medicīnisko spirtu.
2 Nosusiniet ar tīru, sausu drāniņu.
Traucējummeklēšana
3 Pievienojiet piesūcējkausu (Ierīces pievienošana
transportlīdzekļa barošanas avotam, 2. lappuse).
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus
• Pārbaudiet, vai GPS simulators ir izslēgts (Navigācijas
iestatījumi, 17. lappuse).
• Nelietojiet ierīci stāvvietas garāžās, kā arī augstceltņu un
koku tuvumā.
• Palieciet miera stāvoklī dažas minūtes.
Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta
• Pārbaudiet drošinātāju transportlīdzekļa strāvas kabelī
(Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī,
19. lappuse).
• Pārbaudiet, vai transportlīdzeklis ir ieslēgts un piegādā strāvu
tās izejai.
• Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa salona temperatūra ir
specifikācijās norādītajā lādēšanas temperatūras diapazonā.
• Pārbaudiet, vai nav sabojāts transportlīdzekļa strāvas izejas
drošinātājs.
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri
• Samaziniet ekrāna spilgtumu (Displeja iestatījumi,
17. lappuse).
• Saīsiniet displeja noildzi (Displeja iestatījumi, 17. lappuse).
• Samaziniet skaļumu (Skaļuma regulēšana, 3. lappuse).
• Atspējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju (Bluetooth
atspējošana, 17. lappuse).
• Kad ierīci neizmantojat, pārslēdziet to enerģijas taupīšanas
režīmā (Ierīces ieslēgšana un izslēgšana, 2. lappuse).
• Sargājiet ierīci no pārmērīgām temperatūrām.
• Neatstājiet ierīci tiešos saules staros.
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā
noņemams diskdzinis
Lielākajā daļā Windows datoru ierīce izmanto multivides
pārsūtīšanas protokolu (MTP). MTP režīmā ierīce tiek parādīta
kā portatīva ierīce, nevis kā noņemams diskdzinis. MTP režīmu
atbalsta Windows 7, Windows Vista un Windows XP Service
Pack 3 ar Windows Media Player 10.
®
Mana ierīce datorā netiek parādīta kā
portatīva ierīce
Operētājsistēmas Mac datoros un dažos Windows datoros ierīce
veido savienojumu, izmantojot USB ārējās atmiņas ierīces
režīmu. USB ārējās atmiņas ierīces režīmā ierīce tiek parādīta
kā noņemams diskdzinis vai sējums, bet ne kā portatīva ierīce.
Windows versijas pirms Windows XP Service Pack 3 izmanto
USB ārējās atmiņas ierīces režīmu.
Mana ierīce datorā neparādās ne kā portatīva
ierīce, ne arī noņemams diskdzinis vai
sējums
1 Atvienojiet USB kabeli no datora.
2 Izslēdziet ierīci.
3 Pievienojiet USB kabeli ierīcei un datora USB portam.
IETEIKUMS. uSB kabelis ir jāpievieno datora USB portam,
nevis USB centrmezglam.
Ierīce automātiski ieslēdzas un pāriet MTP vai USB ārējās
atmiņas ierīces režīmā. Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram
pievienotās ierīces attēls.
PIEZĪME. ja datorā ir vairāki kartēti tīkla diski, Windows var būt
problēmas, piešķirot diska burtus jūsu Garmin diskiem.
19
Informāciju par disku burtu piešķiršanu sk. jūsu
operētājsistēmas palīdzības failā.
Mans tālrunis neveido savienojumu ar ierīci
• Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
Lauks Bluetooth ir jāiestata kā Ieslēgts.
• Iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju savā tālrunī un
novietojiet to 10 m (33 pēdu) attālumā no ierīces.
• Lai saņemtu papildu palīdzību, dodieties uz www.garmin.com
/bluetooth.
Pielikums
Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem
Varat ievietot atmiņas karti, lai palielinātu ierīcē vietu kartēm un
citiem datiem. Atmiņas kartes varat iegādāties no elektronisko
preču piegādātāja, vai dodieties uz www.garmin.com/maps, lai
nopirktu atmiņas karti ar iepriekš ielādētu Garmin kartēšanas
programmatūru. Ierīce atbalsta microSD™ atmiņas kartes ar
atmiņu no 4 līdz 32 GB.
1 Atrodiet kartes un datu atmiņas kartes slotu savā ierīcē
(Ierīces pārskati, 1. lappuse).
2 Ievietojiet atmiņas karti slotā.
3 Iespiediet to, līdz atskan klikšķis.
zudumiem. Ja ierīce ir pievienota Windows datoram kā portatīva
ierīce, tai nav nepieciešama drošā atvienošana.
1 Veiciet darbību:
• Ja jums ir Windowsdators, sistēmas teknē atlasiet ikonu
Droša aparatūras noņemšana un atlasiet savu ierīci.
• Ja jums ir Mac dators, velciet sējuma ikonu uz atkritni.
2 Atvienojiet USB kabeli no datora.
GPS signālu statusa skatīšana
Nospiediet un trīs sekundes turiet
.
Papildu karšu iegāde
1 Dodieties uz ierīces produkta lapu vietnē (garmin.com).
2 Noklikšķiniet uz cilnes Kartes.
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Piederumu iegāde
Dodieties uz garmin.com/accessories.
Datu pārvaldība
Ierīcē varat glabāt failus. Ierīcei ir atmiņas kartes slots papildu
datu glabāšanai.
PIEZĪME. ierīce nav saderīga ar Windows 95, 98, Me, Windows
NT un Mac OS 10.3 un vecāku versiju.
®
Par atmiņas kartēm
Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču
pārdevēja. Varat arī iegādāties iepriekš ielādētu Garmin
kartēšanas programmatūru (www.garmin.com/trip_planning).
Papildus karšu un datu uzglabāšanai atmiņas kartes var
izmantot failu, piemēram, karšu, attēlu, ģeokešatmiņu, maršrutu,
ceļa punktu un pielāgoto interesējošo objektu, glabāšanai.
Ierīces pievienošana datoram
Ierīci datoram varat pievienot, izmantojot USB kabeli.
1 Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu ierīces pieslēgvietai.
2 USB kabeļa lielāko galu pieslēdziet datora pieslēgvietai.
Ierīces ekrānā tiek parādīts datoram pievienotās ierīces
attēls.
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā
portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.
Datu pārsūtīšana no datora
1 Pievienojiet ierīci datoram (Ierīces pievienošana datoram,
2
3
4
5
6
20. lappuse).
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā
portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.
Datorā atveriet failu pārlūku.
Atlasiet failu.
Atlasiet Rediģēt > Kopēt.
Pārlūkojiet uz ierīces mapi.
PIEZĪME. ja izmantojat noņemamu disku vai sējumu, failus
nedrīkst ievietot Garmin mapē.
Atlasiet Rediģēt > Ielīmēt.
USB kabeļa atvienošana
Ja ierīce ir pievienota datoram kā noņemams diskdzinis vai
sējums, tā ir droši jāatvieno no datora, lai izvairītos no datu
20
Pielikums
Rādītājs
2D kartes skatījums 11
3D kartes skatījums 11
degviela, stacijas 9
displeja iestatījumi 17
drošinātājs, maiņa 19
dzēšana
braucieni 6
pārī savienota Bluetooth ierīce 16
A
E
Simboli
abonementi, Garmin Live pakalpojumi 14
adreses, meklēšana 8
aktīvās braukšanas joslas vadība 4
akumulators
maksimizēšana 19
problēmas 19
uzlāde 2, 18, 19
apvedceļi 5
atbildēšana uz zvaniem 15
atiestatīšana
brauciena dati 11
ierīce 19
atjaunināšana
kartes 1
programmatūra 1
atmiņas karte 1, 2, 20
ievietošana 20
atrašanās vietas 8, 16
meklē 7
meklēšana 8
nesen atrasts 9
norises vietas 8
pašreizējā 9
saglabāšana 9
simulēts 17
zvanīšana 15
atrašanās vietu atrašana, kategorijas 8
atrašanās vietu meklēšana. 7 Skatiet arī
atrašanās vietas
adreses 8
koordinātas 9
krustpunkti 9
pilsētas 9
atvienošana, Bluetooth ierīce 16
audio, tuvuma punkti 18
automātiskais skaļums, iespējošana 3
autostāvvieta, pēdējā autostāvvieta 9
avārijas dienesti 9
B
balss komanda 12
aktivizēšana 12
navigācija ar 12
padomi lietošanai 12
pamošanās frāze 12
balss vadība, padomi 12
Balss vadība 12
barošanas taustiņš 1, 2
bezceļu navigācija 7
bezvadu kamera 17
Bluetooth tehnoloģija 13, 15, 20
atspējošana 17
iestatījumi 17
notiek ierīces atvienošana 16
pāra savienojuma ar tālruni veidošana 13
tālruņu pārvaldība 13, 14
zvanu atspējošana 13, 14
brauciena informācija 10
atiestatīšana 11
skatīšana 11
brauciena plānotājs 5, 6
brauciena rediģēšana 6
pielāgošanas punkti 6
brauciena vēsture 18
brauciena žurnāls, skatīšana 11
braukšanas virzieni 4
brīdinājumi 3
C
ceļa apstākļi, laikapstākļi 16
D
dators, pievienošana 19, 20
Rādītājs
M
galapunkti. Skatiet atrašanās vietas
Garmin Connect 13
Garmin Express, programmatūras
atjaunināšana 1
Garmin Live pakalpojumi, abonēšana 14
Garmin Live Services 14
GPS 2, 20
mājas
atrašanās vietas rediģēšana 4
došanās 4
tālruņa numurs 15
zvanīšana 15
mājupceļš 4
maršruta koriģēšana 5
maršruti 4
aprēķināšana 5
aprēķināšanas režīms 6, 17
apstāšanās 5
ieteiktie 6
koriģēšana 5
myTrends 6
punkta pievienošana 5, 6
sākšana 4
skatīšana kartē 4, 5
meklēšanas josla 7
meklēšanas zonas maiņa 8
microSD karte 1, 2, 20
miega režīms 2
myTrends, maršruti 6
I
N
ekrāna pogas 3
ekrāns, spilgtums 3
ekrānuzņēmumi 17
F
faili, pārsūtīšana 20
Foursquare 8
G
ID numurs 18
ierīces apkope 18
ierīces ID 18
ierīces pielāgošana 16
ierīces tīrīšana 18
ierīces uzlādēšana 2, 18, 19
ierīces uzstādīšana
automobilis 2
piesūcējkauss 2, 19
stiprinājuma noņemšana 19
iestatījumi 17, 18
iestatījumu atjaunošana 18
ikonas, statusa josla 2
interesējoši objekti 8
norises vietas 8
Interesējoši objekti 8
izvairīšanās 7
atspējošana 7
ceļš 7
ceļu iezīmes 7
dzēšana 7
nodevas 6
zona 7
nākamais pagrieziens 4
navigācija 4, 8
bezceļu 7
iestatījumi 17
nesen atrastās atrašanās vietas 9
nodevas, izvairīšanās 6
norises vietas 8
numura sastādīšana 15
K
rediģēšana, saglabātie braucieni 6
rezerves kamera 17
rīki, kartes 10
runas atpazīšana 12
Kabeļi, barošana 18
kameras 17
ātrums 3
rezerves 17
sarkanā gaisma 3
kartes 4, 10, 16
atjaunināšana 1
datu lauks 4, 10, 11
detalizēts līmenis 16
iegāde 20
maršrutu skatīšana 4, 5
rīki 10
simboli 4
Slāņi 11
tēma 16
kartes skatījums
2D 11
3D 11
kartes slāņi, pielāgošana 11
koordinātas 9
krustpunkti, meklēšana 9
Kur es atrodos? 9
L
laika iestatījumi 18
laikapstākļi 16
ceļa apstākļi 16
radars 16
Lietotāja licences līgumi 18
P
pagriezienu saraksts 4
palīdzība. 16 Skatiet arī produkta atbalsts
pašreizējā atrašanās vieta 9
paziņojumi 13–15
piederumi 20
piesūcējkauss 19
priekšā 10
pielāgošana 10
produkta atbalsts 16
programmatūra
atjaunināšana 1
versija 18
R
S
saglabāšana, pašreizējā atrašanās vieta 9
saglabātās atrašanās vietas 5
dzēšana 10
kategorijas 9
rediģēšana 9
sarkanās gaismas kameras 3
satelīta signāli
iegūšana 2
skatīšana 20
satiksme 11, 12, 17
abonementu pievienošana 12
alternatīvs maršruts 6
kameras 16
karte 11
kavējumu meklēšana 11
satiksmes negadījumi 11
uztvērējs 11
satiksmes kameras, skatīšana 16
savienošana pārī
atvienošana 16
tālrunis 13, 20
simulētas atrašanās vietas 17
skaļums, regulēšana 3
skaņas izslēgšana, audio 12
skārienjutīgā ekrāna tīrīšana 18
21
Smartphone Link 13, 14
Garmin Live Services 14
pievienošana 13, 14
zvanu atspējošana 13, 14
specifikācijas 18
spilgtums 3
stiprinājuma noņemšana 19
stiprinājums, noņemšana 19
strāvas kabeļi 18
drošinātāja maiņa 19
transportlīdzeklis 2
T
tālrunis
atvienošana 16
savienošana pārī 13, 20
tālruņa zvani 15
atbildēšana 15
balss zvans 15
numura sastādīšana 15
skaņas izslēgšana 15
tālruņu grāmata 15
tastatūra
izkārtojums 18
valoda 18
transportlīdzekļa barošanas kabelis 2
traucējummeklēšana 19, 20
tuvuma punktu brīdinājumi, iestatījumi 18
U
USB, atvienošana 20
V
vadītāja brīdinājumi 3
valoda
balss 18
tastatūra 18
virzieni 4
Z
Zādzība, izvairīšanās 19
zvani 15
atbildēšana 15
kontaktpersonas 15
mājas 15
numura sastādīšana 15
veikšana 15
vēsture 15
zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu 13, 14
22
Rādītājs
support.garmin.com
2018 gada Novembris
190-01921-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement