Garmin | DriveSmart™ 70LMT | Garmin DriveSmart™ 70LMT Príručka používateľa

Garmin DriveSmart™ 70LMT Príručka používateľa
Garmin DriveSmart™ 50/60/70
Príručka používateľa
© 2016 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin.
Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať
akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nákdete na stránke www.garmin.com.
Garmin a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú
používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
®
Garmin DriveSmart™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ a nüMaps Lifetime™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné
známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple a Mac sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Logotyp Bluetooth a logá vlastní
spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie logotypu alebo loga spoločnosťou Garmin podlieha licencii. Foursquare je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc. registrovaná
v USA a v ďalších krajinách. HD Radio™ a logo HD sú ochranné známky spoločnosti iBiquity Digital Corporation. Technológia HD Radio sa vyrába na základe licencie spoločnosti iBiquity Digital
Corporation. Patenty Spojených štátov a zahraničné patenty. microSD™ a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista a Windows XP sú
registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách.
®
®
®
®
®
®
®
Obsah
Začíname......................................................................... 1
Aktualizácie produktov ................................................................ 1
Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express ........................ 1
Prehľady zariadení ..................................................................... 1
Prehľad zariadenia Garmin DriveSmart 50 ............................ 1
Prehľad zariadenia Garmin DriveSmart 60 ............................ 2
Prehľad zariadenia Garmin DriveSmart 70 ............................ 2
Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle ................... 2
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia ............................................ 2
Vyhľadávanie GPS signálov ....................................................... 2
Ikony na stavovej lište ................................................................. 2
Používanie tlačidiel na obrazovke .............................................. 3
Nastavenie hlasitosti ................................................................... 3
Zapnutie automatickej hlasitosti ............................................. 3
Používanie zmiešavača zvuku ............................................... 3
Nastavenie jasu obrazovky ......................................................... 3
Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča......... 3
Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča ............. 3
Semaforové kamery a rýchlostné kamery .................................. 3
Navigovanie do cieľa......................................................4
Cesty ...........................................................................................4
Spustenie cesty .......................................................................... 4
Spustenie trasy pomocou mapy ............................................. 4
Cesta domov .......................................................................... 4
Trasa na mape ............................................................................ 4
Aktívny asistent jazdných pruhov ........................................... 4
Zobrazenie odbočiek a smerov .............................................. 5
Zobrazenie celej cesty na mape ............................................ 5
Pridanie polohy do vašej trasy .................................................... 5
Tvarovanie trasy ......................................................................... 5
Použitie obchádzky ..................................................................... 5
Zastavenie cesty ......................................................................... 5
Zmena režimu výpočtu trasy ....................................................... 5
Plánovač trasy ............................................................................ 5
Ako sa plánuje trasa .............................................................. 5
Navigácia po uloženej trase ................................................... 6
Optimalizácia poradia cieľových miest na trase ..................... 6
Úprava a zmena usporiadania polôh na trase ....................... 6
Upravenie a uloženie aktívnej trasy ....................................... 6
Zmena možností cesty pre trasu ............................................ 6
Plánovanie trasy .................................................................... 6
Ako používať navrhované cesty ................................................. 6
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam .................................. 6
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase .......................... 6
Vyhýbanie sa cestám s mýtom .............................................. 6
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky .................... 6
Vyhýbanie sa úsekom ciest ................................................... 7
Vyhnutie sa nízkoemisným zónam ........................................ 7
Vlastné obmedzenia .............................................................. 7
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá .......................................... 7
Vyhľadávanie a ukladanie polôh................................... 7
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania ..................................... 7
Zobrazenie výsledkov vyhľadávania na mape ............................ 8
Zmena oblasti vyhľadávania ....................................................... 8
Body záujmu ............................................................................... 8
Vyhľadanie polohy podľa kategórie ....................................... 8
Vyhľadávanie v rámci kategórie ............................................. 8
Navigácia k bodom záujmu na mieste ................................... 8
Foursquare ............................................................................. 8
Nástroje vyhľadávania ................................................................ 9
Vyhľadanie adresy ................................................................. 9
Vyhľadanie križovatky ............................................................ 9
Vyhľadanie mesta .................................................................. 9
Obsah
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc ................................... 9
Zobrazenie naposledy nájdených polôh ..................................... 9
Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh ................... 9
Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta ............................ 9
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe ............................... 9
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc ................ 9
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe ......................... 9
Pridanie skratky .......................................................................... 9
Odstránenie skratky ............................................................... 9
Uloženie polôh ............................................................................ 9
Ako sa uloží poloha ................................................................ 9
Uloženie aktuálnej polohy ...................................................... 9
Upravenie uloženej polohy .................................................. 10
Priradenie kategórií k uloženej polohe ................................. 10
Odstránenie uloženej polohy ............................................... 10
Používanie mapy.......................................................... 10
Nástroje mapy ........................................................................... 10
Zobrazenie nástroja mapy ................................................... 10
Zapnutie nástrojov mapy ...................................................... 10
Pred vami .................................................................................. 10
Zobrazenie nadchádzajúcich polôh ..................................... 10
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami ............. 11
Informácie o trase ..................................................................... 11
Zobrazenie údajov o trase na mape .................................... 11
Zobrazenie stránky s informáciami o trase .......................... 11
Zobrazenie záznamu jázd .................................................... 11
Vynulovanie informácií o trase ............................................. 11
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie ........................ 11
Zobrazenie cestnej premávky na mape ............................... 11
Vyhľadávanie dopravných nehôd ........................................ 11
Prispôsobenie mapy ................................................................. 11
Prispôsobenie vrstiev mapy ................................................. 11
Ako zmeniť údajové pole mapy ............................................ 11
Zmena perspektívy mapy ..................................................... 11
Dopravné informácie.................................................... 12
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača
dopravných informácií ............................................................... 12
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom rozhrania
Smartphone Link ....................................................................... 12
O predplatnom dopravných informácií ...................................... 12
Zobrazenie predplatného dopravných informácií ................. 12
Pridanie predplatného .......................................................... 12
Zapnutie cestnej premávky ....................................................... 12
Hlasový príkaz .............................................................. 12
Nastavenie frázy budenia ......................................................... 12
Zapnutie funkcie Hlasové príkazy ............................................. 13
Tipy k používaniu hlasových príkazov ...................................... 13
Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu ........................... 13
Stíšenie pokynov ...................................................................... 13
Ovládanie hlasom ..................................................................... 13
Konfigurácia ovládania hlasom ............................................ 13
Používanie ovládania hlasom .............................................. 13
Tipy pre ovládanie hlasom ................................................... 13
Funkcie s pripojením cez Bluetooth........................... 13
Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone
Link ........................................................................................... 13
Ikony stavu funkcie Bluetooth ................................................... 13
Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v zariadení Apple ....... 14
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v zariadení Apple ... 14
Vypnutie hlasitého volania pre zariadenie Apple ................. 14
Vypnutie údajov a upozornení Smart aplikácie Smartphone
Link v zariadení Apple .......................................................... 14
Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne
s operačným systémom Android™ ........................................... 14
i
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v smartfóne
s operačným systémom Android .......................................... 14
Vypnutie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne
s operačným systémom Android .......................................... 14
Aplikácia Smartphone Link ....................................................... 14
Preberanie aplikácie Smartphone Link ................................ 15
Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia ............ 15
Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin ......................... 15
Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti
Garmin ................................................................................. 15
Upozornenia Smart ................................................................... 15
Prijímanie upozornení .......................................................... 15
Zobrazenie zoznamu upozornení ........................................ 16
Volanie bez použitia rúk ........................................................... 16
Volanie ................................................................................. 16
Prijímanie hovoru ................................................................. 16
Používanie histórie volaní .................................................... 16
Používanie možností počas hovoru ..................................... 16
Uloženie domáceho telefónneho čísla ................................. 16
Odpojenie zariadenia Bluetooth ............................................... 16
Odstránenie spárovaného telefónu .......................................... 16
Používanie aplikácií..................................................... 16
Zobrazenie súborov pomocníka ............................................... 16
Vyhľadávanie tém pomocníka ............................................. 16
Zobrazenie predpovede počasia .............................................. 16
Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta ...... 17
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia ......................... 17
Zobrazenie upozornení na počasie ..................................... 17
Kontrola podmienok na ceste .............................................. 17
Dopravné kamery služby photoLive ......................................... 17
Uloženie dopravnej kamery ................................................. 17
Zobrazenie dopravnej kamery ............................................. 17
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov ............................. 17
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla .............................. 20
Ťažkosti ......................................................................... 20
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle ...................... 20
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály ........................ 20
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja .................................. 20
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho ................................ 20
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná
jednotka .................................................................................... 20
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné
zariadenie ................................................................................. 20
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné
zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika ..... 20
Môj telefón sa nedokáže nepripojiť k zariadeniu ...................... 20
Príloha........................................................................... 20
Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje ............................ 20
Správa údajov ........................................................................... 21
O pamäťových kartách ......................................................... 21
Pripojenie zariadenia k počítaču .......................................... 21
Prenos údajov z vášho počítača .......................................... 21
Zobrazenie stavu signálu GPS ................................................. 21
Zakúpenie dodatočných máp ................................................... 21
Kúpa príslušenstva ................................................................... 21
Register ......................................................................... 22
Prispôsobenie zariadenia............................................ 17
Nastavenia mapy a vozidla ....................................................... 17
Zapnutie máp ....................................................................... 17
Nastavenia navigácie ................................................................ 17
Nastavenia režimu výpočtu .................................................. 18
Nastavenie simulovanej polohy ........................................... 18
Nastavenia cúvacej kamery ...................................................... 18
babyCam Nastavenia ............................................................... 18
Bluetooth Nastavenia ............................................................... 18
Bluetooth je vypnutý ............................................................. 18
Nastavenia zobrazenia ............................................................. 18
Nastavenia cestnej premávky ................................................... 18
Nastavenia jednotiek a času ..................................................... 18
Nastavenie času .................................................................. 18
Nastavenia jazyka a klávesnice ................................................ 18
Nastavenia výstrah blízkosti ..................................................... 19
Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia ............................. 19
Obnovenie nastavení ................................................................ 19
Informácie o zariadení................................................. 19
Technické údaje ........................................................................ 19
Napájacie káble ........................................................................ 19
Nabíjanie zariadenia ............................................................ 19
Údržba zariadenia......................................................... 19
Starostlivosť o zariadenie ......................................................... 19
Čistenie vonkajšieho krytu ................................................... 19
Čistenie dotykovej obrazovky .............................................. 19
Zabránenie krádeži .............................................................. 19
Reset zariadenia ....................................................................... 19
Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka ......... 19
Odstránenie zariadenia z držiaka ........................................ 19
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka ....................... 19
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla .............. 20
ii
Obsah
Začíname
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
• Aktualizujte mapy a softvér v zariadení (Aktualizácia máp a
softvéru Garmin Express, strana 1).
• Namontujte zariadenie do vozidla a pripojte ho k zdroju
napájania (Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo
vozidle, strana 2).
• Vyhľadajte signály GPS (Vyhľadávanie GPS signálov,
strana 2).
• Nastavte hlasitosť (Nastavenie hlasitosti, strana 3) a jas
displeja (Nastavenie jasu obrazovky, strana 3).
• Nastavte navigáciu do cieľového miesta (Spustenie cesty,
strana 4).
6 Kliknite na Pridať zariadenie.
Softvér Garmin Express rozpozná vaše zariadenie.
7 Kliknite na Pridať zariadenie.
8 Podľa pokynov na obrazovke pridajte svoje zariadenie
do softvéru Garmin Express.
Po dokončení nastavenia softvér Garmin Express vyhľadá
aktualizácie máp a softvéru pre vaše zariadenie.
9 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie,
kliknite na Inštalovať všetko.
• Ak chcete nainštalovať jednu aktualizáciu, kliknite na
Zobraziť podrobnosti a vyberte aktualizáciu.
Aktualizácie produktov
Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express™
(www.garmin.com/express).
Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia
Garmin :
• Aktualizácie softvéru
• Aktualizácie máp
• Registrácia produktu
®
Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express
Môžete použiť softvér Garmin Express na prevzatie a inštaláciu
najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie.
Aktualizácie máp poskytujú najnovšie dostupné mapové údaje,
aby vaše zariadenie neustále vypočítavalo presné a efektívne
trasy do vášho cieľa. Garmin Express je dostupná pre Windows
a počítače Mac .
1 Vo vašom počítači prejdite na stránku www.garmin.com
/express.
®
®
Softvér Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do
vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade
pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces dlho
trvať.
Prehľady zariadení
Prehľad zariadenia Garmin DriveSmart 50
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete inštalovať do počítača Windows, vyberte
možnosť Prevziať pre systém Windows.
• Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Mac, vyberte
možnosť Prevziať pre počítač Mac.
3 Otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na
obrazovke na dokončenie inštalácie.
4 Štart Garmin Express.
5 Zariadenie pripojte Garmin k počítaču pomocou kábla USB.
Tlačidlo napájania
Napájací a dátový port USB
Začíname
1
Slot pre pamäťovú kartu na mapy a údaje
1 Napájací kábel vozidla
pripojte do portu USB na zariadení.
Mikrofón pre hlasové príkazy alebo hlasité volanie
Prehľad zariadenia Garmin DriveSmart 60
2 Držiak
3
4
5
6
pritláčajte na prísavku , pokým nezapadne na
miesto.
Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku
dozadu
smerom k čelnému sklu.
Do zadnej strany zariadenia založte vrchnú časť držiaka.
Dolnú stranu držiaka zatláčajte do zariadenia, pokým
nezacvakne.
Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej
zásuvky vo vašom vozidle.
Tlačidlo napájania
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia
Napájací a dátový port USB
• Zariadenie zapnete stlačením tlačidla napájania alebo
pripojením zariadenia k zdroju napájania.
• Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla
napájania, keď je zariadenie zapnuté.
V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie
spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa
kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.
TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas
nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.
• Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, držte tlačidlo napájania,
kým sa na obrazovke objaví hlásenie, a vyberte položku
Vypnúť.
Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo
napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne
do úsporného režimu.
Slot pre pamäťovú kartu na mapy a údaje
Mikrofón pre hlasové príkazy alebo hlasité volanie
Prehľad zariadenia Garmin DriveSmart 70
Vyhľadávanie GPS signálov
Tlačidlo napájania
Napájací a dátový port mini-USB
Zásuvka na pamäťovú kartu máp a údajov
Mikrofón pre hlasové príkazy alebo hlasité volanie
Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo
vozidle
VAROVANIE
Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením
zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite
možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu
následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.
Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať
satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu.
v stavovej lište
signalizuje intenzitu satelitného signálu. Čas potrebný na
vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od
niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde
ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či
máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo,
odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď
zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie
satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.
1 Zapnite zariadenie.
2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
3 V prípade potreby choďte von na otvorené priestranstvo, kde
sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.
Keď sa farba paličiek
zmení na zelenú, zariadenie našlo
satelitné signály a je pripravené na navigáciu.
Ikony na stavovej lište
Stavová lišta sa nachádza vo vrchnej časti hlavnej ponuky.
Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia.
Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo
zobraziť ďalšie informácie.
Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je
potrebné ho nabiť.
2
Začíname
Stav signálu GPS. Podržaním zobrazíte presnosť GPS a
nájdené informácie o satelitoch (Zobrazenie stavu signálu
GPS, strana 21).
Stav technológie Bluetooth . Výberom zobrazíte nastavenia
Bluetooth (Bluetooth Nastavenia, strana 18).
úsudkom. Garmin nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné
pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za
nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.
®
Pripojené k hlasitému volaniu. Výberom uskutočníte
telefonický hovor (Volanie bez použitia rúk, strana 16).
Aktuálny čas. Výberom nastavíte čas (Nastavenie času,
strana 18).
Úroveň nabitia batérie.
Pripojené k aplikácii Smartphone Link. Výberom zobrazíte
pripojené zariadenie a informácie o predplatnom
(Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone
Link, strana 13).
Teplota. Výberom zobrazíte predpoveď počasia (Zobrazenie
predpovede počasia, strana 16).
Používanie tlačidiel na obrazovke
Pomocou tlačidiel na obrazovke môžete prechádzať stranami,
ponukami a možnosťami ponúk na svojom zariadení.
• Výberom položky
sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku
ponuky.
• Podržaním položky
sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
• Výberom položky alebo môžete prechádzať zoznamami
alebo ponukami.
• Podržaním položky alebo sa môžete rýchlejšie posúvať.
• Výberom položky
zobrazíte kontextovú ponuku možností
pre aktuálnu obrazovku.
Nastavenie hlasitosti
1 Vyberte Hlasitosť.
2 Vyberte možnosť:
• Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
• Zariadenie stíšte výberom položky .
• Výberom položky prejdite na ďalšie možnosti.
Zapnutie automatickej hlasitosti
Vaše zariadenie dokáže automaticky zvýšiť alebo znížiť
hlasitosť na základe úrovne hluku v pozadí.
1 Vyberte položku Hlasitosť > .
2 Vyberte položku Automatická hlasitosť.
Používanie zmiešavača zvuku
Pomocou zmiešavača zvuku môžete nastaviť úroveň hlasitosti
pre rôzne typy zvuku, ako sú napr. navigačné pokyny alebo
telefonické hovory. Úroveň pre každý typ zvuku je percentuálna
hodnota základnej hlasitosti.
1 Vyberte položku Hlasitosť.
2 Vyberte položku > Zmiešavač zvuku.
3 Pomocou posúvačov upravte hlasitosť pre jednotlivé typy
zvuku.
Nastavenie jasu obrazovky
1 Vyberte Nastavenia > Zobraziť > Jas.
2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.
Funkcie na informovanie
a upozornenie vodiča
OZNÁMENIE
Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú
len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti
dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na
dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým
Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča
Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú
bezpečnejšiu a efektívnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte
v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení
zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu.
Pre každý typ upozornenia môžete zapnúť alebo vypnúť
zvukový tón alebo správu. Nie všetky upozornenia sú dostupné
vo všetkých oblastiach.
Školské zóny alebo školy v blízkosti: zariadenie prehrá
zvukový tón a zobrazí vzdialenosť a rýchlostný limit
(v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú
zónu.
Zníženie rýchlostného obmedzenia: zariadenie prehrá
zvukový tón a zobrazí najbližšie znížené rýchlostné
obmedzenie, aby ste sa pripravili na zníženie rýchlosti.
Prekročenie rýchlostného obmedzenia: keď prekročíte
rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu,
zariadenie prehrá zvukový tón a na ikone rýchlostného
obmedzenia sa zobrazí červený okraj.
Jazda v protismere po jednosmernej ulici: ak v jednosmernej
ulici prejdete do protismeru, zariadenie prehrá správu
a zobrazí upozornenie na celú obrazovku. Okraje obrazovky
sa sfarbia načerveno a upozornenie sa bude zobrazovať vo
vrchnej časti obrazovky dovtedy, kým neopustíte
jednosmernú ulicu alebo nezvolíte správny smer jazdy.
Železničné priecestie: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí
vzdialenosť k blížiacemu sa železničnému priecestiu.
Prechod divej zveri: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí
vzdialenosť k blížiacej sa oblasti prechodu divej zveri.
Zákruta: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť
k zákrute na ceste.
Pomalšia cestná premávka: keď sa pri vyššej rýchlosti
priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou,
zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k tomuto
miestu. Ak má zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať
dopravné informácie (Prijímanie dopravných informácií
prostredníctvom prijímača dopravných informácií,
strana 12).
Varovanie pri únave: ak jazdíte dlhšie ako dve hodiny bez
zastavenia, zariadenie prehrá zvukový tón a navrhne
najbližšie odpočívadlá.
Zapnutie alebo vypnutie zvukových
upozornení vodiča
Jednotlivé zvukové upozornenia vodiča môžete vypnúť.
Vizuálne upozornenie sa zobrazí aj v prípade, že je zvukové
upozornenie vypnuté.
1 Vyberte položky Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zvukové
výstrahy pre vodiča.
2 Označte alebo zrušte označenie začiarkavacieho políčka pri
jednotlivých upozorneniach.
Semaforové kamery a rýchlostné kamery
OZNÁMENIE
Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier
na semaforoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich
používania.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach a na všetkých modeloch produktov.
V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov
dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforoch
a rýchlostných kamier. Zariadenie vás upozorní, keď sa priblížite
k nahlásenej rýchlostnej alebo semaforovej kamere.
3
• Aktuálne informácie o semaforových alebo bezpečnostných
kamerách sú k dispozícii v rámci predplatného služieb
v reálnom čase od spoločnosti Garmin prostredníctvom
aplikácie Smartphone Link (Služby v reálnom čase od
spoločnosti Garmin, strana 15).
• Aby mohlo vaše zariadenie využívať aktualizovanú databázu
umiestnení semaforových a rýchlostných kamier, musí mať
aktívne predplatné na sťahovanie a ukladanie údajov
o kamerách. Ak si chcete pozrieť dostupnosť a kompatibilitu,
prípadne zakúpiť predplatné alebo jednorazovú aktualizáciu,
prejdite na stránku garmin.com/speedcameras. Kedykoľvek
môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce
predplatenie.
POZNÁMKA: niektoré balíky produktov v niektorých
oblastiach zahŕňajú vopred nahrané údaje o semaforových
a rýchlostných kamerách s nespoplatnenými aktualizáciami.
• Databázu kamier uloženú v zariadení môžete aktualizovať
pomocou softvéru Garmin Express (garmin.com/express).
Svoje zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste
dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.
Navigovanie do cieľa
Cesty
Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých
cieľových miest.
• Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta
podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu
trasy (Zmena režimu výpočtu trasy, strana 5) a obmedzení
(Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam, strana 6).
• Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť
použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy
(Spustenie cesty, strana 4).
• Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete
použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu
prispôsobiť (Tvarovanie trasy, strana 5).
• Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest (Pridanie
polohy do vašej trasy, strana 5).
3 V prípade potreby vyberte položku
a použite možnosť
filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.
Na mape sa zobrazia značky polohy ( alebo modrá bodka).
4 Vyberte možnosť:
• Vyberte značku polohy.
• Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
5 Vyberte Choď!.
Cesta domov
Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste
zadali domovskú polohu.
1 Vyberte položky Kam viesť? > Naviguj Domov.
2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.
Upravenie domovskej polohy
1 Vyberte položku Kam viesť? >
2 Zadajte domovskú polohu.
> Nastaviť dom. polohu.
Trasa na mape
Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu
pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny
týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia
v hornej časti mapy.
Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje
nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by
ste mali jazdiť.
Spustenie cesty
Vzdialenosť k ďalšej akcii.
1 Vyberte položku Kam viesť? a vyhľadajte polohu
Názov ulice alebo výjazd spojené s ďalšou akciou.
(Vyhľadávanie a ukladanie polôh, strana 7).
Vyberte
polohu.
2
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy,
vyberte položku Choď!.
• Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu
a vyberte trasu.
Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.
• Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku >
Upraviť trasu a pridajte do trasy tvarovacie body
(Tvarovanie trasy, strana 5).
Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás
pomocou hlasových výziev a informácií na mape (Trasa
na mape, strana 4). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy
zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.
Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete
tieto polohy pridať do svojej trasy (Pridanie polohy do vašej
trasy, strana 5).
Trasa označená na mape.
Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu
najbližších akcií.
Rýchlosť vozidla.
Názov cesty, po ktorej práve cestujete.
Odhadovaný čas príjazdu.
TIP: dotknutím sa tohto poľa môžete zmeniť v ňom zobrazené
informácie (Ako zmeniť údajové pole mapy, strana 11).
Aktívny asistent jazdných pruhov
Keď budete počas navigácie po ceste prichádzať k odbočke,
vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je
k dispozícii. Farebná čiara
označuje správny jazdný pruh na
odbočenie.
Spustenie trasy pomocou mapy
Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.
1 Vyberte položku Zobraziť mapu.
2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu
a priblížte ju.
4
Navigovanie do cieľa
Zobrazenie odbočiek a smerov
Počas navigácie po trase môžete zobraziť blížiace sa odbočky,
zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.
1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:
• Ak chcete počas navigácie zobraziť blížiace sa odbočky
a smery, vyberte položku > Odbočky.
Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližšie štyri odbočky
alebo smery. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas
navigácie po trase.
• Ak chcete zobraziť kompletný zoznam odbočiek a smerov
pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.
2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).
Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa
ku križovatkám na hlavných cestách môže zobraziť obrázok
križovatky.
Zobrazenie celej cesty na mape
1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na
mape.
2 Vyberte položku
.
Pridanie polohy do vašej trasy
Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy
(Spustenie cesty, strana 4).
Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do
trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie
cieľové miesto.
TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými
miestami alebo plánovanými zastávkami, trasu môžete
naplánovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy (Ako sa
plánuje trasa, strana 5).
1 Na mape vyberte položku > Kam viesť?.
2 Vyhľadajte polohu (Vyhľadávanie a ukladanie polôh,
strana 7).
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnosť Choď!.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové
miesto, vyberte položku Pridať ako ďalšiu zastávku.
• Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku
Pridať ako poslednú zastávku.
• Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest
na trase, vyberte položku Pridať k aktívnej trase.
Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy
a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.
Tvarovanie trasy
Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu (Spustenie cesty,
strana 4).
Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto
môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez
určité oblasti bez pridania cieľového miesta do trasy.
1 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
2 Vyberte ikonu .
Zariadenie sa prepne do režimu tvarovania trasy.
3 Vyberte polohu na mape.
TIP: výberom ikony môžete mapu priblížiť a vybrať
presnejšiu polohu.
Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.
4 V prípade potreby vyberte možnosť:
• Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte
na mape ďalšie polohy.
Navigovanie do cieľa
• Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ikonu
.
5 Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku Choď!.
Použitie obchádzky
Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo
obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte
na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.
1 Na mape vyberte položku > Zmena cesty.
TIP: ak sa nástroj Zmena cesty nenachádza v ponuke
nástrojov mapy, môžete ho tam pridať (Zapnutie nástrojov
mapy, strana 10).
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku
Obchádzka úseku cesty.
• Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej
ceste, vyberte položku Obchádzka po inej ceste.
• Ak chcete nájsť novú trasu, vyberte položku Obchádzka.
Zastavenie cesty
Na mape vyberte položku
> Stop.
Zmena režimu výpočtu trasy
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu.
2 Vyberte možnosť:
• Položku Rýchlejší čas vyberte, ak chcete vypočítať trasy,
ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť
dlhšie.
• Výberom položky Mimo cesty vypočítate trasy od bodu k
bodu (bez ohľadu na cesty).
• Výberom položky Kratšia vzdialenosť vypočítate trasy,
ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zabrať
dlhší čas.
Plánovač trasy
Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po
ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní
trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete
dodatočne upraviť a prispôsobiť vrátane zmeny usporiadania
polôh, optimalizácie poradia zastávok, pridania informácií o
časovom plánovaní a pridania tvarovacích bodov.
Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie
aktívnej trasy.
Ako sa plánuje trasa
Trasa môže zahŕňať viacero cieľových miest a musí obsahovať
aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná
poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak
spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr
ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri
spiatočnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto
rovnaké.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy > > Vytvoriť
trasu.
2 Vyberte položku Zvoliť štartovaciu polohu.
3 Vyberte polohu počiatočného bodu a položku Vybr..
4 Vyberte položku Vybrať cieľ.
5 Vyberte polohu cieľového miesta a položku Vybr..
6 Ak chcete pridať ďalšie polohy (voliteľné), vyberte položku
Pridať polohu.
7 Po pridaní všetkých potrebných polôh vyberte položky Ďalej
> Uložiť.
8 Zadajte názov a vyberte položku OK.
5
Navigácia po uloženej trase
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženú trasu.
3 Vyberte možnosť Choď!.
4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom
položku Štart.
Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej
polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam
trasy v príslušnom poradí.
Optimalizácia poradia cieľových miest na trase
Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie cieľových
miest na trase a vytvoriť tak kratšiu a efektívnejšiu cestu.
Počiatočná poloha a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii
poradia nezmenené.
Pri úprave trasy vyberte položku
> Optimalizovať
poradie.
Úprava a zmena usporiadania polôh na trase
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženú trasu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte
položku a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
• Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte
položku .
• Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku .
Upravenie a uloženie aktívnej trasy
Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť
a uložiť ako cestu.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy > Moja aktívna
cesta.
2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu.
Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
3 Výberom položky Uložiť uložte trasu ako cestu, po ktorej sa
môžete neskôr navigovať (voliteľné).
Zmena možností cesty pre trasu
Môžete prispôsobiť spôsob, akým zariadenie vypočíta cestu po
začatí trasy.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženú trasu.
3 Vyberte položku > Nastavenia trasy.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položku
Tvar trasy a postupujte podľa pokynov na obrazovke
(Tvarovanie trasy, strana 5).
• Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položku
Spôsob výpočtu (Zmena režimu výpočtu trasy, strana 5).
Plánovanie trasy
Ku každej polohe svojej trasy môžete pridať informácie o
časovom plánovaní vrátane požadovaného času príjazdu a času
pobytu. Pomôže vám to naplánovať čas odchodu tak, aby ste sa
na polohy svojej trasy dostali v stanovenom čase.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte položky > Nastavenia trasy > Upraviť plán.
4 Vyberte polohu a podľa pokynov na obrazovke zadajte
informácie o časovom plánovaní.
TIP: ak potrebujete na trase naplánovať viaceré polohy,
odporúčame začať na začiatku trasy a postupovať smerom
ku koncu.
5 Zopakovaním kroku 4 zadajte informácie o časovom
plánovaní pre ďalšie polohy.
6 Po dokončení vyberte položku Uložiť.
Pri navigácii trasy odporúčame vyraziť v čase zobrazenom pod
počiatočným bodom, aby ste na zastávky a cieľové miesta
dorazili v naplánovanom čase. Plán predstavuje len odhady.
Váš aktuálny čas príjazdu ovplyvňujú cestné podmienky,
stavebné práce a iné obmedzenia.
Ako používať navrhované cesty
Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť
aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jázd (Nastavenia
zariadenia a ochrana súkromia, strana 19).
Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš
cieľ na základe vašej histórie jázd, dňa v týždni a času v rámci
dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa
táto poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu
s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.
Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do
danej polohy.
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase
Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať
informácie o cestnej premávke (Prijímanie dopravných
informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií,
strana 12).
Predvolene zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak,
aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach
cestnej premávky túto možnosť vypli (Nastavenia cestnej
premávky, strana 18), dopravné zdržania môžete zobraziť a
obísť manuálne.
1 Počas navigácie po trase vyberte položku > Cestná
premávka.
2 Ak je to možné, vyberte položku Alternatívna trasa.
3 Vyberte možnosť Choď!.
Vyhýbanie sa cestám s mýtom
Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú
cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie
sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj
so spoplatneným úsekom.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia.
2 Vyberte možnosť:
POZNÁMKA: ponuka sa mení v závislosti od oblasti a
mapových údajov vo vašom zariadení.
• Vyberte položku Cesty s mýtom.
• Vyberte položky Mýto > Cesty s mýtom.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou
cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku Vždy sa
pýtať.
• Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte
položku Vyhnúť sa.
• Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky,
vyberte položku Povoliť.
4 Vyberte Uložiť.
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
6
Navigovanie do cieľa
Mapové údaje na vašom zariadení môžu obsahovať podrobné
informácie o diaľničných nálepkách v niektorých krajinách. V
každej krajine si môžete vybrať spoplatnené alebo
nespoplatnené trasy.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Mýto >
Diaľničné nálepky.
2 Vyberte krajinu.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou
trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku Vždy sa
pýtať.
• Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte
položku Vyhnúť sa.
• Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky,
vyberte položku Povoliť.
4 Vyberte Uložiť.
Vyhýbanie sa úsekom ciest
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Obmedzenia.
2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť,
a vyberte položku Uložiť.
Vyhnutie sa nízkoemisným zónam
Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými
alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na
vaše vozidlo.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Nízkoemisné
zóny.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete, aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou
trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku Vždy sa
pýtať.
• Ak sa chcete nízkoemisným zónam zakaždým vyhnúť,
vyberte položku Vyhnúť sa.
• Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny,
vyberte položku Povoliť.
3 Vyberte Uložiť.
Vlastné obmedzenia
Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti
alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa
zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou
prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.
Vyhýbanie sa ceste
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.
2 Vyberte Pridať cestu vyhnutia sa.
3 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť,
a vyberte Ďalej.
4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte Ďalej.
5 Vyberte možnosť OK.
Vyhýbanie sa oblasti
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.
2 V prípade potreby vyberte možnosť Pridať miesto vyhnutia
sa.
3 Vyberte Pridať oblasť vyhnutia sa.
4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a
vyberte Ďalej.
5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a
vyberte Ďalej.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
6 Vyberte možnosť OK.
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
Vypnutie vlastných obmedzení
Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho
odstránili.
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.
2 Vyberte obmedzenie.
3 Vyberte > Vypnúť.
Odstránenie vlastných obmedzení
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte
.
• Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho
a zvoľte
> Vymazať.
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá
Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim
mimo cesty.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia.
2 Vyberte položky Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť.
Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej
polohy.
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad
reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o
uliciach. Ponuka Kam viesť? vám pomôže nájsť cieľové miesto
pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania
a ukladania týchto informácií.
• Na rýchle vyhľadanie všetkých informácií o polohe zadajte
hľadané výrazy (Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania,
strana 7).
• Prehľadávajte alebo vyhľadajte vopred nahraté body záujmu
podľa kategórie (Body záujmu, strana 8).
• Vyhľadajte Foursquare body záujmu (Prehľadávanie
Foursquare bodov záujmu, strana 8).
• Použite nástroje vyhľadávania na vyhľadanie špecifických
miest, ako sú adresy, križovatky alebo zemepisné súradnice
(Nástroje vyhľadávania, strana 9).
• Vyhľadávajte v blízkosti iného mesta alebo oblasti (Zmena
oblasti vyhľadávania, strana 8).
• Uložte si svoje obľúbené polohy, aby ste ich v budúcnosti
ľahko našli (Uloženie polôh, strana 9).
• Vráťte sa k nedávno nájdeným polohám (Zobrazenie
naposledy nájdených polôh, strana 9).
®
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania
Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy
zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.
1 Vyberte Kam viesť?.
2 Na paneli vyhľadávania vyberte Zadajte vyhľadáv..
3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom
vyhľadávania.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov
kategórie (napríklad „kiná“).
• Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý
názov alebo jeho časť.
• Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu
a ulicu.
7
• Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo
domu, názov ulice, mesto a štát.
• Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
• Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice
zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného
výrazu, vyberte príslušný výraz.
• Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali,
vyberte ikonu .
V
prípade
potreby vyberte lokalitu.
6
Zobrazenie výsledkov vyhľadávania na mape
Výsledky vyhľadávania polôh môžete namiesto v zozname
zobraziť na mape.
1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte ikonu .
Na mape sa zobrazí najbližšia poloha vo výsledkoch
vyhľadávania.Ikona označuje polohy ďalších výsledkov
vyhľadávania.
2 Vyberte jednu alebo viac možností:
• Ak chcete zobraziť ďalšie výsledky, dotknite sa mapy
a potiahnite ju.
• Ak chcete vybrať inú polohu, vyberte ikonu .
• Ak chcete zobraziť podrobné informácie a trasy pre
vybranú polohu, vyberte popis polohy v spodnej časti
mapy.
• Ak chcete spustiť navigáciu k vybranej polohe, vyberte
položku Choď!.
Zmena oblasti vyhľadávania
Predvolene zariadenie vyhľadáva v blízkosti vašej aktuálnej
polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad
v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo
pozdĺž vašej aktívnej cesty.
1 Vyberte položku Kam viesť?.
2 Vyberte položku Hľadať v blízkosti:.
3 Vyberte možnosť.
Body záujmu
Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo
zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu
obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice,
reštaurácie, hotely a zábavné centrá.
Vyhľadanie polohy podľa kategórie
1 Vyberte Kam viesť?.
2 Vyberte kategóriu alebo vyberte Kategórie.
3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
4 Vyberte polohu.
Vyhľadávanie v rámci kategórie
Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobraziť
zoznam Rýchle vyhľadávanie, ktorý uvádza posledné štyri
zvolené ciele.
1 Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie.
2 Vyberte kategóriu.
3 Vyberte možnosť:
• V zozname rýchleho vyhľadávania v pravej časti
obrazovky vyberte cieľové miesto.
V zozname rýchleho vyhľadávania sa uvádza zoznam
naposledy nájdených polôh vo vybranej kategórii.
• V prípade potreby vyberte podkategóriu a vyberte cieľové
miesto.
8
Navigácia k bodom záujmu na mieste
POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých
oblastiach alebo pre všetky modely produktov.
Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho
miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo
konkrétny terminál na letisku.
1 Vyberte položky Kam viesť? > Zadajte vyhľadáv..
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu
miesta, vyberte položku a prejdite na krok 3.
• Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu
záujmu, vyberte položku a prejdite na krok 5.
Vyberte
miesto.
3
Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad
reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.
4 Vyberte kategóriu.
5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku Choď!.
Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu
na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do
cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené
šachovnicovou vlajkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu
záujmu na mieste.
Preskúmanie miesta
Môžete zobraziť všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na
každom mieste.
1 Vyberte miesto.
2 Vyberte položku > Preskúmať toto miesto.
Foursquare
Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom
zariadení sú vopred nahraté body záujmu aplikácie Foursquare,
ktoré sú vo výsledkoch vyhľadávania polohy označené logom
Foursquare.
Ak chcete používať ďalšie funkcie, prihláste sa do svojho konta
Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link na
kompatibilnom smartfóne. Po prihlásení do svojho konta
Foursquare pomocou aplikácie Smartphone Link môžete
zobraziť podrobné informácie o polohe aplikácie Foursquare,
zverejniť prítomnosť v polohe a vyhľadať body záujmu v online
databáze Foursquare.
Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu
Môžete prehľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo
svojom zariadení. Po prihlásení do konta Foursquare pomocou
aplikácie Smartphone Link sa vám zobrazia najaktuálnejšie
výsledky vyhľadávania z online databázy Foursquare
a prispôsobené výsledky z vášho používateľského konta
Foursquare.
Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie > Foursquare®.
Pripojenie ku kontu Foursquare
1 Pripojte zariadenie k aplikácii Smartphone Link (Spárovanie
s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link,
strana 13).
Na
svojom smartfóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
2
3 Prejdite do nastavení aplikácie Smartphone Link a vyberte
položky Foursquare® > Prihlásenie.
4 Zadajte svoje prihlasovacie údaje Foursquare.
Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare
Pred použitím funkcie zobrazenia podrobných informácií o
polohe Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu
so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do
svojho Foursquare konta.
Môžete zobraziť podrobné informácie o polohe Foursquare, ako
sú hodnotenia používateľov, informácie o cenách v
reštauráciách a otváracie hodiny.
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte bod záujmu
Foursquare.
2 Vyberte položku
.
Checking in with Foursquare
Pred použitím Checking in with Foursquare sa musíte pripojiť k
podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone
Link a prihlásiť sa do vášho Foursquare konta.
1 Vyberte položky Aplikácie > Foursquare® > Kontrola.
2 Vyberte bod záujmu.
3 Vyberte položku > Kontrola.
Nástroje vyhľadávania
Vyhľadanie adresy
POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od
údajov mapy načítaných v zariadení.
1 Vyberte položku Kam viesť?.
2 V prípade potreby vyberte položku Hľadať v blízkosti: na
vyhľadávanie v blízkosti iného mesta alebo oblasti.
3 Vyberte položku Adresa.
4 Pri zadávaní informácií o adrese postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
5 Vyberte adresu.
Vyhľadanie križovatky
Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnice alebo iné cesty.
1 Vyberte Kam viesť? > Kategórie > Križovatky.
2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
3 Vyberte križovatku.
Vyhľadanie mesta
1 Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie > Mestá.
2 Vyberte možnosť:
• Vyberte mesto zo zoznamu miest v blízkosti.
• Ak chcete vyhľadávať v blízkosti inej polohy, vyberte
položku Hľadať v blízkosti: (Zmena oblasti
vyhľadávania, strana 8).
• Ak chcete vyhľadávať mesto podľa názvu, vyberte položku
Zadajte vyhľadáv., zadajte názov mesta a vyberte
položku .
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc
Na vyhľadanie polohy môžete použiť súradnice zemepisnej šírky
a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrýš
geocache.
1 Vyberte Kam viesť? > Kategórie > Súradnice.
2 V prípade potreby vyberte a zmeňte formát súradníc alebo
údaj.
3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
4 Vyberte Zobraziť na mape.
Zobrazenie naposledy nájdených polôh
Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.
Vyberte položky Kam viesť? > Naposledy použité.
Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
Keď zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ čo
je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako
parkovacie miesto.
Vyberte Aplikácie > Posledný bod.
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe
Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o
vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete
oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.
Na mape vyberte vozidlo.
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc
Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne
typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.
Vyberte Kam viesť? > Naposledy použité >
Vynulovať > Áno.
Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta
>
Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a
čerpacie stanice, použite stránku Kde som?.
1 Na mape vyberte vozidlo.
2 Vyberte si Nemocnice, Policajné stanice, Palivo alebo
Asistenčná služba.
POZNÁMKA: niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo
všetkých oblastiach.
Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími navrchu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnosť:
• Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku
Choď!
• Ak chcete zobraziť telefónne čísla a iné informácie o
polohe, vyberte položku .
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe
Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej
aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam
smerov.
1 Na mape vyberte vozidlo.
2 Vyberte položku > Smer ku mne.
3 Vyberte štartovaciu polohu.
4 Vyberte položku Vybr..
Pridanie skratky
Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže
smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.
Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.
1 Vyberte Kam viesť? > Pridať skratku.
2 Vyberte položku.
Odstránenie skratky
1 Vyberte Kam viesť? > > Odstrániť skratky.
2 Vyberte skratku na odstránenie.
3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
4 Vyberte položku Uložiť.
Uloženie polôh
Ako sa uloží poloha
1 Vyhľadajte polohu (Vyhľadanie polohy podľa kategórie,
2
3
4
5
strana 8).
Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
Vyberte ikonu .
Vyberte Uložiť.
V prípade potreby zadajte názov a vyberte OK.
Uloženie aktuálnej polohy
1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
2 Vyberte položku Uložiť.
9
3 Zadajte názov a vyberte OK.
4 Vyberte OK.
Upravenie uloženej polohy
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte .
5 Vyberte > Upraviť.
6 Vyberte možnosť:
• Vyberte Názov.
• Vyberte Telefónne číslo.
• Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte
položku Kategórie.
• Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie
uloženej polohy na mape, vyberte položku Zmena
mapového symbolu.
7 Upravte informácie.
8 Vyberte OK.
Priradenie kategórií k uloženej polohe
Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné
kategórie.
POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia,
keď uložíte najmenej 12 polôh.
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte .
4 Vyberte položky > Upraviť > Kategórie.
5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddeľte ich
čiarkami.
V
6 prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
7 Vyberte OK.
Odstránenie uloženej polohy
POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 Vyberte > Vymazať ulož. miesta.
3 Označte začiarkávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete
odstrániť a vyberte Vymazať.
Používanie mapy
Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (Trasa na mape,
strana 4) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie
je aktívna žiadna trasa.
1 Vyberte položku Zobraziť mapu.
2 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
3 Vyberte možnosť:
• Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor
alebo nadol.
• Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku alebo
.
• Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na
hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku .
• Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa
kategórie, vyberte položku .
• Ak chcete spustiť trasu, zvoľte polohu na mape a vyberte
položku Choď! (Spustenie trasy pomocou mapy,
strana 4).
10
Nástroje mapy
Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám
a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete
nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.
Stop: zastaví navádzanie po aktívnej trase.
Zmena cesty: umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť
polohy na trase.
Pred vami: zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste,
po ktorej práve cestujete (Pred vami, strana 10).
Odbočky: zobrazí zoznam blížiacich sa odbočiek na trase
(Zobrazenie odbočiek a smerov, strana 5).
Údaje o trase: zobrazí prispôsobiteľné údaje o trase, ako napr.
rýchlosť alebo najazdené kilometre (Zobrazenie údajov o
trase na mape, strana 11).
Hlasitosť: slúži na nastavenie hlavnej hlasitosti zvuku.
Jas: slúži na upravenie jasu obrazovky.
Telefón: zobrazí zoznam posledných telefonických hovorov
uskutočnených z pripojeného telefónu a zobrazí možnosti
počas hovoru, keď je telefón aktívny (Používanie možností
počas hovoru, strana 16).
Cestná premávka: zobrazí dopravné podmienky na vašej trase
alebo vo vašej oblasti (Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej
situácie, strana 11).
Počasie: zobrazí poveternostné podmienky vo vašej oblasti.
photoLive: zobrazí dopravné kamery v reálnom čase z vašej
predplatenej služby photoLive (Dopravné kamery služby
photoLive, strana 17).
Nahlásiť kameru: umožňuje vám nahlásiť kameru sledujúcu
dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov. Tento
nástroj je k dispozícii len v prípade, že máte v zariadení
údaje o kamerách sledujúcich dodržiavanie rýchlosti a
rešpektovanie semaforov a máte aktívne pripojenie k aplikácii
Smartphone Link (Spárovanie s telefónom a pripojenie
k aplikácii Smartphone Link, strana 13).
Zobrazenie nástroja mapy
1 Na mape vyberte položku .
2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu
.
Zapnutie nástrojov mapy
Predvolene sú v ponuke nástrojov mapy zapnuté len
najčastejšie používané nástroje mapy. Do ponuky môžete pridať
až 12 nástrojov.
1 Na mape vyberte položku > .
2 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého nástroja, ktorý
chcete pridať.
3 Vyberte Uložiť.
Pred vami
Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách
na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobraziť
nadchádzajúce body záujmu, napríklad reštaurácie, čerpacie
stanice alebo odpočívadlá. Počas jazdy po diaľnici môžete
zobraziť aj informácie k nadchádzajúcim výjazdom a mestám
a dostupné služby v ich blízkosti. Podobné informácie sú
uvedené na cestných označeniach na diaľniciach.
V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré tri kategórie sa budú
zobrazovať.
Zobrazenie nadchádzajúcich polôh
1 Na mape vyberte položku > Pred vami.
Používanie mapy
2 Vyberte možnosť:
• Ak potrebujete zobraziť najbližšiu nadchádzajúcu polohu
v jednotlivých kategóriách, vyberte ikonu .
• Ak chcete zobraziť informácie k nadchádzajúcim
diaľničným výjazdom alebo mestám a dostupné služby
v ich blízkosti, vyberte ikonu .
POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len v prípade, že
sa práve nachádzate na diaľnici alebo vaša trasa zahŕňa
jazdu po diaľnici.
Výberom
položky zobrazíte zoznam polôh k danej kategórii,
3
výjazdu alebo mestu.
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami
• Keď sa nenavigujete po trase, výberom Vybrať všetko
vynulujte všetky dátové polia na prvej stránke okrem
tachometra.
• Výberom Vynulovať údaje o trase vynulujte informácie
na trasovom počítači.
• Výberom Vynul. max. rýchlosť vynulujte maximálnu
rýchlosť.
• Výberom Vynulovať trasu B vynulujte počítadlo
kilometrov.
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej
situácie
Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy
alebo cesty, po ktorej cestujete.
1 Počas navigácie po trase vyberte položku > Cestná
premávka.
Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v
paneli na pravej strane mapy.
2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.
Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami,
môžete zmeniť.
1 Na mape vyberte položku > Pred vami.
2 Vyberte kategóriu.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie
alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie
a potiahnite ju.
• Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
• Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu,
vyberte položku Vlastné vyhľadávanie a zadajte názov
podniku alebo kategórie.
5 Vyberte možnosť OK.
Zobrazenie cestnej premávky na mape
Informácie o trase
Vyhľadávanie dopravných nehôd
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Aplikácie > Cestná
Zobrazenie údajov o trase na mape
Ak chcete zobraziť na mape údaje o trase, musíte najskôr pridať
nástroj do ponuky nástrojov mapy (Zapnutie nástrojov mapy,
strana 10).
Na mape vyberte položku > Údaje o trase.
Prispôsobenie dátových polí trasy
Pred prispôsobením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v údajoch
o trase nástroja mapy, musíte do ponuky nástrojov mapy pridať
nástroj Údaje o trase (Zapnutie nástrojov mapy, strana 10).
1 Na mape vyberte položku > Údaje o trase.
2 Vyberte dátové pole trasy.
3 Vyberte možnosť.
Nové dátové pole trasy sa zobrazí v nástroji mapy Údaje
o trase.
Zobrazenie stránky s informáciami o trase
Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku
a zdržania na okolitých cestách.
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Aplikácie > Cestná
premávka.
2 V prípade potreby výberom položky > Legenda zobrazte
legendu dopravnej mapy.
premávka.
Vyberte
položku
> Dopravné udalosti.
2
3 Vyberte položku zo zoznamu.
4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte
ďalšie nehody.
Prispôsobenie mapy
Prispôsobenie vrstiev mapy
Môžete prispôsobiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape,
ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy.
2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy, a vyberte
Uložiť.
Ako zmeniť údajové pole mapy
1 Na mape vyberte dátové pole.
Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a
poskytuje štatistiky o vašej trase.
POZNÁMKA: ak vykonávate časté zastavenia, nechajte
zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.
Na mape vyberte položku Rýchlosť.
POZNÁMKA: nemôžete prispôsobiť Rýchlosť.
2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.
Zobrazenie záznamu jázd
2 Vyberte možnosť:
Vaše zariadenie si ukladá záznam jázd, ktorý znázorňuje
záznam prejdenej trasy.
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy.
2 Označte začiarkavacie políčko Záznam trás.
Vynulovanie informácií o trase
1 Na mape vyberte položku Rýchlosť.
2 Vyberte > Vynulovať polia.
3 Vyberte možnosť:
Používanie mapy
Zmena perspektívy mapy
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy
jazdy.
• Výberom položky Trasa hore zobrazíte mapu v dvoch
rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
• Výberom položky Sever hore zobrazíte mapu v režime 2D so severom na hornej strane.
• Výberom položky 3-D zobrazíte mapu jazdy v troch
rozmeroch.
3 Vyberte položku Uložiť.
11
Dopravné informácie
OZNÁMENIE
Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť
informácií o cestnej premávke.
Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach
alebo pre všetky modely produktov. Informácie o prijímačoch
dopravných informácií a oblastiach pokrytia nájdete na stránke
www.garmin.com/traffic.
Ak sa chcete vyhnúť dopravných zdržaniam, vaše zariadenie
musí prijímať aktuálne dopravné informácie.
• Ak je zariadenie vybavené prijímačom dopravných informácií,
v prípade dostupnosti môže prijímať dopravné informácie
vďaka vysielaniu pomocou terestriálneho signálu.
• Modely produktov, ktoré majú na konci názvu LT alebo LMT,
sú vybavené FM prijímačom dopravných informácií.
• Modely produktov, ktoré majú na konci názvu LMT-D alebo
LMTHD, sú vybavené digitálnym prijímačom dopravných
informácií.
• Ak chcete prijímať dopravné informácie prostredníctvom
prijímača, zariadenie musí byť napájané pomocou
napájacieho kábla.
• Ak chcete prijímať dopravné informácie prostredníctvom
prijímača, zariadenie sa musí nachádzať v dosahu signálu
vysielania dopravných informácií.
• Zariadenie môže prijímať dopravné informácie v rámci
predplatenej služby aplikácie Smartphone Link.
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií
OZNÁMENIE
Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon
prijímača dopravných informácií.
Ak je vaše zariadenie vybavené prijímačom dopravných
informácií, v prípade dostupnosti môže prijímať dopravné
informácie cez vysielanie terestriálneho signálu. Táto funkcia nie
je dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely
produktov.
POZNÁMKA: v niektorých oblastiach je možné prijímať
dopravné informácie z rozhlasových staníc FM prostredníctvom
technológie HD Radio™.
1 Skontrolujte, že je vaše zariadenie vybavené prijímačom
dopravných informácií.
• Modely produktov, ktoré majú na konci názvu LT alebo
LMT, sú vybavené FM prijímačom dopravných informácií.
• Modely produktov, ktoré majú na konci názvu LMT-D
alebo LMTHD, sú vybavené digitálnym prijímačom
dopravných informácií.
2 Pomocou napájacieho kábla dodaného so zariadením
pripojte zariadenie k vozidlu (Pripojenie zariadenia k zdroju
napájania vo vozidle, strana 2).
Súčasťou napájacieho kábla dodaného so zariadením je
anténa prijímača dopravných informácií.
Ak sa nachádzate v oblasti pokrytia vysielania dopravných
informácií, zariadenie môže zobrazovať dopravné informácie,
ktoré vám pomôžu vyhnúť sa dopravným zdržaniam.
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom rozhrania Smartphone Link
Služba cestná premávka v reálnom čase poskytuje údaje o
cestnej premávke v reálnom čase.
12
1 Prevezmite si do svojho kompatibilného telefónu aplikáciu
Smartphone Link (Preberanie aplikácie Smartphone Link,
strana 15).
2 Predplaťte si službu cestná premávka v reálnom čase
(Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin,
strana 15).
3 Pripojte vaše zariadenie k telefónu, na ktorom je možné
spustiť aplikáciu Smartphone Link (Spárovanie s telefónom
a pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 13).
O predplatnom dopravných informácií
Môžete si zakúpiť dodatočné predplatenia alebo ich obnoviť, ak
vaše predplatenie exspiruje. Prejdite na http://www.garmin.com
/traffic.
Zobrazenie predplatného dopravných informácií
Vyberte položky Nastavenia > Cestná premávka >
Predplatenia.
Pridanie predplatného
Môžete pridať predplatné dopravných informácií z iných
regiónov alebo krajín.
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Cestná premávka.
2 Vyberte položku Predplatenia > .
3 Zapíšte si ID jednotky FM prijímača dopravných informácií.
4 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/fmtraffic, kde si môžete
zakúpiť predplatné a získať 25-miestny kód.
Kód predplatného dopravných informácií sa nemôže
opakovane použiť. Pri každom obnovení svojej služby musíte
získať nový kód. Ak vlastníte viac prijímačov dopravných
informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.
5 V zariadení vyberte položku Ďalej.
6 Zadajte kód.
7 Vyberte OK.
Zapnutie cestnej premávky
Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.
1 Vyberte položky Nastavenia > Cestná premávka.
2 Označte začiarkavacie políčko Cestná premávka.
Hlasový príkaz
POZNÁMKA: Funkcia Hlasový príkaz nie je dostupná pre všetky
jazyky a oblasti a možno nebude k dispozícii na všetkých
modeloch.
POZNÁMKA: Hlasom aktivovaná navigácia možno nebude v
hlučnom prostredí dosahovať želaný výkon.
Funkcia hlasových príkazov vám umožňuje zariadenie používať
vyslovovaním slov a príkazov. V ponuke Hlasové príkazy sa
nachádzajú hlasové výzvy a zoznam dostupných príkazov.
Nastavenie frázy budenia
Fráza budenia je slovo alebo fráza, ktorej vyslovením môžete
aktivovať hlasové príkazy. Predvolená budiaca fráza je Hlasový
príkaz.
TIP: možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov môžete
znížiť použitím silnej frázy budenia.
1 Vyberte položku Aplikácie > Hlasový príkaz > >
Zobúdzacia fráza.
2 Zadajte novú frázu budenia.
Zariadenie označuje silu frázy budenia počas jej zadávania.
3 Vyberte možnosť OK.
Dopravné informácie
Zapnutie funkcie Hlasové príkazy
Vyslovte vašu aktivačnú frázu.
Zobrazí sa ponuka hlasových príkazov.
Tipy k používaniu hlasových príkazov
• Vyslovujte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
• Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím
zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
• Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
• V prípade potreby reagujte na hlasové výzvy zo zariadenia.
• Zvýšte dĺžku vašej budiacej frázy, aby ste znížili možnosť
náhodnej aktivácie hlasových príkazov.
• Počkajte na zaznenie dvoch tónov, ktoré potvrdzujú zapnutie
a vypnutie hlasových príkazov.
Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu
Vysloviť môžete názvy populárnych a dobre známych polôh.
1 Vyslovte vašu aktivačnú frázu (Nastavenie frázy budenia,
strana 12).
2 Vyslovte príkaz Nájsť miesto.
3 Počkajte na hlasovú výzvu a potom vyslovte názov polohy.
4 Vyslovte číslo linky.
5 Vyslovte príkaz Navigovať.
Stíšenie pokynov
Hlasové výzvy pre hlasové príkazy môžete vypnúť bez stíšenia
zariadenia.
1 Vyberte položku Aplikácie > Hlasový príkaz > .
2 Vyberte položky Pokyny na stíšenie > Zapnúť.
Ovládanie hlasom
V regiónoch, v ktorých nie je dostupná funkcia Hlasový príkaz, je
aktivovaná funkcia Ovládanie hlasom. Ovládanie hlasom vám
umožní ovládať zariadenie vaším hlasom. Predtým než začnete
funkciu Ovládanie hlasom používať, musíte ju nakonfigurovať na
váš hlas.
Konfigurácia ovládania hlasom
Funkcia Hlasové ovládanie musí byť nakonfigurovaná na hlas
jediného používateľa a pre iných používateľov nebude fungovať.
1 Vyberte Aplikácie > Hlasové ovládanie.
2 Nahrajte príkazy pre každú frázu ovládania hlasom a
postupujte pri tom podľa pokynov na obrazovke.
POZNÁMKA: nemusíte presne prečítať frázu na obrazovke.
Môžete podať iný, vlastný príkaz s podobným významom.
Ak chcete používať funkciu ovládanú hlasom, musíte vysloviť
príkaz, ktorý ste nahrali pre túto funkciu.
Používanie ovládania hlasom
1 Vyslovte príkaz, ktorý ste nahrali pre frázu Hlasové
ovládanie.
Zobrazí sa ponuka ovládania hlasom.
2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Tipy pre ovládanie hlasom
• Hovorte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
• Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím
zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
• Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
• Počkajte na hlasový tón, ktorý potvrdí správne prijatie príkazu
prístrojom.
Funkcie s pripojením cez Bluetooth
Zariadenie má niekoľko funkcií vyžadujúcich pripojenie
Bluetooth, ktoré môžete používať s kompatibilným smartfónom.
Niektoré funkcie vyžadujú, aby ste si do smartfónu nainštalovali
aplikáciu Smartphone Link. Ďalšie informácie nájdete na stránke
garmin.com/smartphonelink.
Volanie bez použitia rúk: umožňuje uskutočňovať a prijímať
telefonické hovory prostredníctvom vášho zariadenia a použiť
zariadenie ako telefón s hlasitým odposluchom na volania
bez použitia rúk. Ak vybraný jazyk podporuje funkciu
hlasových príkazov, telefónne hovory môžete uskutočňovať
pomocou hlasových príkazov.
Upozornenia: zobrazí upozornenia a správy telefónu na
zariadení. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
Odoslať polohy do zariadenia: umožňuje odoslať polohy zo
smartfónu do navigačného zariadenia.
FoursquareZverejnenie prítomnosti pomocou aplikácie:
umožňuje zverejniť vašu prítomnosť v polohách v aplikácii
Foursquare pomocou navigačného zariadenia.
Aktuálne správy o počasí: odošle informácie a upozornenia
o aktuálnych poveternostných podmienkach do vášho
zariadenia.
GarminSlužby v reálnom čase od spoločnosti: poskytuje
služby na základe predplatného, pomocou ktorých môžete na
zariadení zobraziť informácie v reálnom čase, napríklad
informácie o dopravnej situácii, parkovaní a rozšírené
predpovede počasia.
Spárovanie s telefónom a pripojenie
k aplikácii Smartphone Link
Ak chcete používať funkcie Bluetooth, musíte zariadenie Garmin
DriveSmart spárovať s telefónom. Po spárovaní sa zariadenia
automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú
nachádzať v dosahu.
Niektoré funkcie vyžadujú aplikáciu Smartphone Link. K aplikácii
Smartphone Link sa môžete pripojiť v priebehu párovania alebo
neskôr.
1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu
Smartphone Link (nepovinné).
2 Zariadenie Garmin DriveSmart a telefón umiestnite do
vzdialenosti 3 m (10 ft) od seba.
3 V zariadení Garmin DriveSmart vyberte položky Nastavenia
> Bluetooth a označte začiarkavacie políčko Bluetooth.
4 Vyberte položku Vyhľadávanie zariadení.
5 V telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth
a nastavte ho do režimu viditeľnosti.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu.
6 V zariadení Garmin DriveSmart vyberte možnosť OK.
Zariadenie Garmin DriveSmart spustí vyhľadávanie zariadení
Bluetooth v blízkosti a zobrazí sa zoznam zariadení
Bluetooth. Zobrazenie vášho telefónu v zozname môže trvať
až 1 minútu.
7 Zo zoznamu vyberte svoj telefón a potom vyberte položku
OK.
8 V telefóne potvrďte žiadosť o spárovanie.
9 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link (voliteľné).
Ak zariadenie párujete so zariadením Apple , na obrazovke
zariadenia Garmin DriveSmart sa zobrazí bezpečnostný kód.
10 V prípade potreby zadajte na telefóne do 30 sekúnd
bezpečnostný kód.
®
Ikony stavu funkcie Bluetooth
Ikony stavu sa zobrazujú v nastaveniach pripojenia Bluetooth
vedľa jednotlivých spárovaných telefónov.
Funkcie s pripojením cez Bluetooth
13
Vyberte položky Nastavenia > Bluetooth.
• Sivá ikona znamená, že je funkcia daného telefónu vypnutá
alebo odpojená.
• Farebná ikona znamená, že je funkcia daného telefónu
pripojená a aktívna.
Volanie bez použitia rúk
Upozornenia Smart
Funkcie a služby aplikácie Smartphone Link
Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth
v zariadení Apple
Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné
funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete
zapnúť, vypnúť alebo prispôsobiť.
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v zariadení
Apple
Pred pripojením k aplikácii Smartphone Link musíte zariadenie
Garmin DriveSmart spárovať a prepojiť s telefónom.
Ak ste sa k aplikácii Smartphone Link nepripojili počas
párovania, môžete sa k nej pripojiť a získať prístup k ďalším
funkciám pripojenia Bluetooth. Aplikácia Smartphone Link
komunikuje s vaším telefónom prostredníctvom technológie
Bluetooth Smart. Pri prvom pripojení k aplikácii Smartphone Link
na zariadení Apple musíte zadať bezpečnostný kód technológie
Bluetooth Smart.
1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu
Smartphone Link.
V
2 telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
Na obrazovke zariadenia Garmin DriveSmart sa zobrazí
bezpečnostný kód.
3 Zadajte kód na telefóne.
Vypnutie hlasitého volania pre zariadenie Apple
Hlasité volanie môžete vypnúť a zariadenie nechať pripojené
k telefónu na účely prijímania údajov a upozornení aplikácie
Smartphone Link.
1 Vyberte položky Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte názov telefónu, ktorý používate na hlasité volanie.
TIP: telefón môže na účely hlasitého volania a prijímania
údajov používať dva rôzne názvy.Vedľa názvu telefónu, ktorý
používate na hlasité volanie, sa zobrazí farebná ikona .
3 Zrušte označenie políčka Telefonické hovory.
Vypnutie údajov a upozornení Smart aplikácie
Smartphone Link v zariadení Apple
Môžete vypnúť údaje a upozornenia Smart aplikácie
Smartphone Link a zostať pripojení k telefónu na účely hlasitého
volania.
1 Vyberte položky Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte názov telefónu pripojeného k údajom
a upozorneniam aplikácie Smartphone Link.
TIP: telefón môže na pripojenie k hlasitým hovorom
a prijímaným údajom používať dva rôzne názvy.Vedľa názvu
telefónu, ktorý sa používa na prijímanie údajov a upozornení,
sa zobrazia modré ikony a .
3 Zrušte označenie políčka Služby pre smartfóny.
Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení v zariadení
Apple
Upozornenia zobrazené v zariadení môžete filtrovať tak, že
zobrazíte alebo skryjete určité kategórie.
1 Vyberte položky Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte názov telefónu pripojeného k údajom
a upozorneniam aplikácie Smartphone Link.
14
TIP: telefón môže na pripojenie k hlasitým hovorom
a prijímaným údajom používať dva rôzne názvy.Vedľa názvu
telefónu, ktorý sa používa na prijímanie údajov a upozornení,
sa zobrazia farebné ikony a .
3 Vyberte položku Upozornenia Smart.
4 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého upozornenia,
ktoré sa má zobrazovať.
Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth
v smartfóne s operačným systémom
Android™
Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné
funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete
zapnúť, vypnúť alebo prispôsobiť.
Pripojenie k aplikácii Smartphone Link v smartfóne
s operačným systémom Android
Pred pripojením k aplikácii Smartphone Link musíte zariadenie
Garmin DriveSmart spárovať a prepojiť s telefónom.
Ak ste sa k aplikácii Smartphone Link nepripojili počas
párovania, môžete sa k nej pripojiť a získať prístup k ďalším
funkciám pripojenia Bluetooth.
1 V telefóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu
Smartphone Link.
2 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
Vypnutie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne
s operačným systémom Android
Môžete vypnúť konkrétne funkcie pripojenia Bluetooth a zostať
pripojení a používať ďalšie funkcie.
1 Vyberte položku Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte názov telefónu.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vypnúť hlasité volanie, zrušte začiarknutie
políčka Telefonické hovory.
• Ak chcete vypnúť údaje a upozornenia Smart aplikácie
Smartphone Link, zrušte začiarknutie políčka
Smartphone Link.
• Ak chcete vypnúť konkrétne upozornenia aplikácie, urobte
tak pomocou nastavení v aplikácii Smartphone Link.
Zobrazenie alebo skrytie upozornení v smartfóne
s operačným systémom Android
Pomocou aplikácie Smartphone Link môžete vybrať, ktoré typy
upozornení sa budú zobrazovať na zariadení Garmin
DriveSmart.
1 V telefóne otvorte aplikáciu Smartphone Link.
2 Vyberte ikonu .
3 Skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko Smart
notifikácie.
4 V časti Upozornenia vyberte položku Nastavenia.
Zobrazí sa zoznam aplikácií a kategórií upozornení.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zapnúť alebo vypnúť upozornenie, použite
prepínač vedľa príslušnej kategórie alebo názvu aplikácie.
• Ak chcete do zoznamu pridať aplikáciu, vyberte položku
.
Aplikácia Smartphone Link
Smartphone Link je aplikácia telefónu, ktorá vám umožňuje
synchronizovať údaje o polohe s vaším telefónom a získavať
prístup k aktualizovaným informáciám pomocou dátového
pripojenia vášho telefónu. Zariadenie prenáša údaje z aplikácie
Smartphone Link prostredníctvom bezdrôtovej technológie
Bluetooth. Aktualizované informácie sú dostupné
Funkcie s pripojením cez Bluetooth
prostredníctvom bezplatného prihlásenia v rámci služieb
v reálnom čase od spoločnosti Garmin (Služby v reálnom čase
od spoločnosti Garmin, strana 15).
Uložené a nedávno nájdené polohy je možné synchronizovať
s vaším telefónom vždy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii
Smartphone Link.
Preberanie aplikácie Smartphone Link
Aplikácia Smartphone Link je dostupná pre niektoré smartfóny.
Informácie o kompatibilite a dostupnosti nájdete na stránke
www.garmin.com/smartphonelink alebo v predajni s aplikáciami
vášho telefónu.
Aplikáciu Smartphone Link si môžete prevziať z predajne
s aplikáciami vo vašom podporovanom telefóne.
Viac informácií o preberaní a inštalácii aplikácií nájdete
v používateľskej príručke k vášmu telefónu.
Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia
Aplikácia Smartphone Link je vo vašom telefóne zaregistrovaná
ako navigačná aplikácia.
1 V telefóne stlačte tlačidlo pre spustenie navigácie na dané
miesto (pozrite si používateľskú príručku k vášmu telefónu).
V
2 ponuke aplikácie vyberte položku Smartphone Link.
Pri ďalšom pripojení zariadenia k telefónu sa dané miesto
presunie k položkám, ktoré boli vo vašom zariadení nájdené
naposledy.
Služby v reálnom čase od spoločnosti
Garmin
Aby ste služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin mohli
využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému
telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link
(Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone
Link, strana 13).
Keď sa pripojíte k aplikácii Smartphone Link, získate prístup
k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin. Služby
v reálnom čase od spoločnosti Garmin poskytujú informácie,
ktoré môžete využívať na základe bezplatného prihlásenia na to,
aby ste vo vašom zariadení získali prístup k aktuálnym údajom,
ako sú napr. stav dopravy a počasie.
Niektoré služby, ako napríklad počasie, sú vo vašom zariadení
dostupné ako samostatné aplikácie. Iné služby, ako napríklad
cestná premávka, zdokonaľujú už existujúce funkcie navigácie
vo vašom zariadení. Funkcie, ktoré si vyžadujú prístup
k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin, zobrazujú
symbol aplikácie Smartphone Link a objavia sa len vtedy, keď je
zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.
Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti
Garmin
Skôr než si budete môcť predplatiť služby v reálnom čase od
spoločnosti Garmin, musíte do svojho telefónu nainštalovať
aplikáciu Smartphone Link.
1 V telefóne spustite aplikáciu Smartphone Link (Spárovanie
s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone Link,
strana 13).
2 Vyberte položku Moje konto.
Objaví sa zoznam služieb s cenami predplatného.
3 Vyberte službu.
4 Vyberte cenu.
5 Vyberte položku Predplatiť.
6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Upozornenia Smart
Keď je zariadenie Garmin DriveSmart pripojené k aplikácii
Smartphone Link, môžete na ňom zobrazovať upozornenia zo
Funkcie s pripojením cez Bluetooth
smartfónu, napríklad textové správy, prichádzajúce hovory
a stretnutia v kalendári.
POZNÁMKA: prijatie upozornení na navigačnom zariadení po
jeho pripojení k aplikácii Smartphone Link môže trvať niekoľko
minút. Keď budú upozornenia Smart pripojené a aktívne,
v nastaveniach pripojenia Bluetooth sa zobrazí farebná ikona
(Ikony stavu funkcie Bluetooth, strana 13).
Prijímanie upozornení
OZNÁMENIE
Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.
Aby zariadenie Garmin DriveSmart mohlo prijímať upozornenia,
musíte ho pripojiť k smartfónu a k aplikácii Smartphone Link.
V prípade väčšiny stránok sa na zariadení po prijatí upozornenia
zo smartfónu zobrazí kontextové hlásenie. Ak sa vozidlo
pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak
nebudete môcť upozornenia zobraziť.
POZNÁMKA: ak máte zapnuté zobrazenie mapy, upozornenia
sa zobrazia v nástroji mapy.
• Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte položku OK.
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj
naďalej aktívne v telefóne.
• Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte položku Zobraziť.
• Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte položky Zobraziť
> Prehrať.
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na
čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
• Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať
upozornenie z telefónu, vyberte položku Zobraziť a vyberte
požadovanú možnosť.
POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy
upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá
upozornenia vytvára.
Prijímanie upozornení počas zobrazenia mapy
OZNÁMENIE
Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne.
Aby zariadenie Garmin DriveSmart mohlo prijímať upozornenia,
musíte ho pripojiť k smartfónu a k aplikácii Smartphone Link.
Počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji
mapy na okraji obrazovky. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte
potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť
upozornenia zobraziť.
• Ak chcete zrušiť oznámenie, vyberte ikonu .
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj
naďalej aktívne v telefóne.
• Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte text upozornenia.
• Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte položku Prehrať
správu.
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na
čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
• Ak si chcete upozornenie vypočuť pomocou hlasového
príkazu, povedzte Prehrať správu.
POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len v prípade, že
vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov
a v nástroji mapy je zobrazená ikona .
• Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať
upozornenie z telefónu, vyberte položku Zobraziť a vyberte
požadovanú možnosť.
POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy
upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá
upozornenia vytvára.
15
Zobrazenie zoznamu upozornení
Môžete zobraziť zoznam všetkých aktívnych upozornení.
1 Vyberte položky Aplikácie > Upozornenia Smart.
Zobrazí sa zoznam upozornení. Neprečítané upozornenia sú
čierne a prečítané upozornenia sú sivé.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte popis
upozornenia.
• Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte ikonu .
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na
čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky
jazyky.
Volanie bez použitia rúk
POZNÁMKA: hoci väčšina telefónov je podporovaná, nemožno
zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón. Pre váš telefón
nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.
Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth sa môže vaše
zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu, aby sa z neho stalo
zariadenie bez potreby použitia rúk. Po pripojení môžete prijímať
a uskutočňovať hovory zo svojho zariadenia.
Volanie
Vytáčanie čísla
1 Vyberte položky Aplikácie > Telefón > Vytočiť.
2 Zadajte číslo.
3 Vyberte položku Vytočiť.
Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu
Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď
sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať,
kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny
nepodporujú túto funkciu.
1 Vyberte položky Aplikácie > Telefón > Telefónny zoznam.
2 Vyberte kontakt.
3 Vyberte položku Hovor.
Zavolanie na miesto
1 Vyberte Aplikácie > Telefón > Prehľadávať kategórie.
2 Vyberte bod záujmu.
3 Vyberte položku Hovor.
Prijímanie hovoru
Keď prijímate hovory, vyberte položku Odpovedať alebo
Ignorovať.
Používanie histórie volaní
História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa
váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým
bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny nepodporujú
túto funkciu.
1 Vyberte položky Aplikácie > Telefón > História volaní.
2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí
ako prvý.
3 Vyberte hovor.
Používanie možností počas hovoru
Počas hovoru si môžete vybrať z možností počas hovoru
z mapy.
• Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky .
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vaše zariadenie
vypnúť a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak
potrebujete súkromie.
• Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku .
16
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť
automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.
• Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku .
• Ak chcete zložiť, vyberte položku .
Uloženie domáceho telefónneho čísla
TIP: po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce
telefónne číslo upraviť upravením položky „Domov“ vo vašom
zozname uložených polôh (Upravenie uloženej polohy,
strana 10).
1 Vyberte položky Aplikácie > Telefón > > Nast. ako
domáce číslo.
2 Zadajte vaše telefónne číslo.
3 Vyberte možnosť OK.
Volanie domov
Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu
domovskú polohu.
Vyberte položku Aplikácie > Telefón > Volanie domov.
Odpojenie zariadenia Bluetooth
Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho
odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie
Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu
zariadeniu Garmin DriveSmart automaticky.
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
3 Zrušte označenie políčka vedľa názvu vášho spárovaného
zariadenia.
Odstránenie spárovaného telefónu
Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho
automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte telefón a vyberte položku Zrušiť párovanie
zariadenia.
Používanie aplikácií
Zobrazenie súborov pomocníka
Vyberte položky Aplikácie > Nápoveda na zobrazenie
úplného znenia príručky používateľa.
Vyhľadávanie tém pomocníka
Vyberte Aplikácie > Nápoveda >
.
Zobrazenie predpovede počasia
Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať
informácie o počasí. Ak chcete prijímať informácie o počasí,
zariadenie môžete pripojiť k aplikácii Smartphone Link
(Spárovanie s telefónom a pripojenie k aplikácii Smartphone
Link, strana 13). V niektorých oblastiach môžu modely
produktov, ktoré sú vybavené digitálnym prijímačom dopravných
informácií, prijímať informácie o počasí týkajúce sa určitej oblasti
cez vysielanie digitálneho terestriálneho signálu (Dopravné
informácie, strana 12). Predpovede počasia nie sú dostupné vo
všetkých oblastiach.
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
Zariadenie zobrazí aktuálne poveternostné podmienky
a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.
2 Vyberte deň.
Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.
Používanie aplikácií
Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného
mesta
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie > Aktuálna poloha.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte
mesto v zozname.
• Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku Pridať
mesto a zadajte názov mesta.
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia
Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť
službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.
Na mape si môžete pozrieť farebne označenú mapu
s animáciami aktuálneho počasia, ako aj ikonu počasia. Ikona
počasia sa mení podľa toho, aké počasie zobrazuje v blízkom
okolí, napr. dážď, sneh alebo búrku s bleskami.
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
2 V prípade potreby vyberte mesto.
3 Vyberte položku > Sledovanie počasia.
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov
Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť
funkciu histórie jázd (Nastavenia zariadenia a ochrana
súkromia, strana 19).
Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde
ste sa zastavili.
Vyberte položky Aplikácie > História cestovania.
Prispôsobenie zariadenia
Nastavenia mapy a vozidla
Pred použitím tejto funkcie si musíte zakúpiť službu Rozšírené
počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.
Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na
počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť
mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy
alebo v blízkosti vybraného mesta.
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
2 V prípade potreby vyberte mesto.
3 Vyberte položku > Upozornění na nepříznivé počasí.
Vyberte položky Nastavenia > Mapa a vozidlo.
Vozidlo: nastavenie ikony, ktorá predstavuje vašu polohu na
mape.
Zobrazenie mapy jazdy: nastavenie perspektívy mapy.
Detail mapy: nastavenie úrovne detailov na mape. Zobrazenie
viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie
mapy.
Téma mapy: zmena farby údajov mapy.
Nástroje mapy: nastavenie skratiek, ktoré sa zobrazia v ponuke
nástrojov mapy.
Vrstvy mapy: nastavenie údajov, ktoré sa zobrazia na stránke
mapy (Prispôsobenie vrstiev mapy, strana 11).
Automatické zväčšovanie: automatický výber úrovne
priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto
možnosť vypnutá, musíte približovať alebo odďaľovať
manuálne.
myMaps: umožňuje nastaviť, ktoré nainštalované mapy bude
zariadenie používať.
Kontrola podmienok na ceste
Zapnutie máp
Zobrazenie upozornení na počasie
Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť
službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.
1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
2 V prípade potreby vyberte mesto.
3 Vyberte položku > Podmienky na ceste.
Dopravné kamery služby photoLive
Dopravné kamery služby photoLive poskytujú aktuálne
fotografie zachytávajúce dopravnú situáciu na hlavných
dopravných ťahoch a križovatkách. Kamery, ktoré plánujete
sledovať pravidelne, si môžete uložiť.
Uloženie dopravnej kamery
Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si
predplatiť službu photoLive a vaše zariadenie musí byť
pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je spustená
aplikácia Smartphone Link (Aplikácia Smartphone Link,
strana 14).
Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.
1 Vyberte Aplikácie > photoLive.
2 Vyberte položku Dotykom pridajte.
3 Vyberte cestu.
4 Vyberte križovatku.
5 Vyberte Uložiť.
Zobrazenie dopravnej kamery
Aby ste mohli zobraziť dopravnú kameru, musíte ju najprv uložiť,
pozrite si časť (Uloženie dopravnej kamery, strana 17).
1 Vyberte položky Aplikácie > photoLive.
2 Vyberte kameru.
Prispôsobenie zariadenia
Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete
zapínať.
TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na
lokalitu http://buy.garmin.com.
1 Vyberte položky Nastavenia > Mapa a vozidlo > myMaps.
2 Vyberte mapu.
Nastavenia navigácie
Vyberte položky Nastavenia > Navigácia.
Náhľad cesty: zobrazí náhľad hlavných ciest na trase po
spustení navigácie.
Režim výpočtu: nastavuje spôsob výpočtu trasy.
Varovanie pri únave: upozorní vás, ak budete dlhšiu dobu
jazdiť bez prestávky.
Obmedzenia: nastavuje vlastnosti cesty, ktorým sa chcete na
ceste vyhnúť.
Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám
alebo oblastiam.
Nízkoemisné zóny: nastaví preferencie, vďaka ktorým sa
vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými
obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.
Cesty s mýtom: nastavuje preferencie na vyhnutie sa
spoplatneným cestám.
Mýto: nastavuje preferencie na vyhnutie sa spoplatneným
cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Núdzový režim: vypína všetky funkcie navigačného systému,
ktoré si vyžadujú značnú pozornosť vodiča a mohli by počas
jazdy rozptyľovať pozornosť.
Simulácia GPS: zastavuje prijímanie signálu GPS do zariadenia
a šetrí energiu batérie.
17
Nastavenia režimu výpočtu
Vyberte Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu.
Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a
údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste.
Rýchlejší čas: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci
môžu mať dlhšiu vzdialenosť.
Kratšia vzdialenosť: vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu
vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.
Mimo cesty: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa
nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.
Nastavenie simulovanej polohy
Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné
signály, na nastavenie simulovanej polohy môžete použiť GPS.
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Simulácia GPS.
2 V hlavnej ponuke vyberte Zobraziť mapu.
3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť.
Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.
4 Vyberte popis polohy.
5 Vyberte Nastaviť polohu.
Nastavenia cúvacej kamery
Nastavenia cúvacej kamery vám umožňujú spravovať
spárované cúvacie kamery Garmin a nastavenia kamery. Táto
ponuka sa zobrazí na vašom navigačnom zariadení len
v prípade, že je zariadenie pripojené ku káblu prijímača
bezdrôtovej kamery. Bližšie informácie o postupe párovania
kamier a nastaveniach kamery nájdete v príručke používateľa
k cúvacej kamere. Ak si chcete zakúpiť cúvaciu kameru Garmin,
prejdite na stránku garmin.com/backupcamera.
Vyberte položky Nastavenia > Parkovacia kamera a vyberte
spárovanú kameru.
Zrušiť párovanie: odstráni spárovanú kameru. Skôr než budete
môcť zobraziť kameru pomocou tohto zariadenia a kábla,
musíte ju znovu spárovať.
Premenovať: umožňuje zmeniť názov spárovanej kamery.
Jazdné pruhy: zobrazí alebo skryje jazdné pruhy a umožňuje
upraviť polohu jazdných pruhov.
babyCam Nastavenia
Nastavenia babyCam vám umožňujú spravovať spárované
kamery Garmin babyCam™ a nastavenia kamery. Táto ponuka
sa zobrazí na vašom navigačnom zariadení, len keď je
zariadenie pripojené ku káblu s prijímačom bezdrôtovej kamery.
Bližšie informácie o postupe párovania kamier a nastaveniach
kamery nájdete v príručke používateľa. Ak si chcete zakúpiť
kameru Garmin babyCam, prejdite na stránku garmin.com
/babycam.
Vyberte položky Nastavenia > babyCam, a vyberte spárovanú
kameru.
Nastavenia napájania: umožňuje nastaviť dobu zobrazenia
videa na obrazovke.
Otočiť video: umožňuje otočiť alebo zrkadlovo prevrátiť video.
Usporiadanie: zobrazí video babyCam ako pomôcku pre
zarovnanie kamery.
Pripomenutie kontroly sedadiel: zapne pripomienku pred
opustením vozidla, že je potrebné skontrolovať, či sa na
zadných sedadlách nenachádzajú pasažieri.
Zrušiť párovanie: odstráni spárovanú kameru.
Premenovať: umožňuje zmeniť názov spárovanej kamery.
Bluetooth Nastavenia
Vyberte Nastavenia > Bluetooth.
Bluetooth: zapína bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
18
Vyhľadávanie zariadení: prebieha vyhľadávanie zariadení
Bluetooth v blízkosti.
Vlastné meno: umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré
identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach s
bezdrôtovou technológiou Bluetooth.
Bluetooth je vypnutý
1 Vyberte Nastavenia > Bluetooth.
2 Vyberte Bluetooth.
Nastavenia zobrazenia
Vyberte položky Nastavenia > Zobraziť.
Orientácia: umožňuje nastaviť displej na výšku (vertikálne)
alebo na šírku (horizontálne).
Farebný režim: umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný
režim. Ak zvolíte možnosť Automaticky, zariadenie bude
automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami
na základe aktuálneho času.
Jas: umožňuje nastaviť jas displeja.
Časový limit displeja: umožňuje nastaviť, po akej dobe
nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je
napájané cez batériu.
Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia.
Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do
priečinka Screenshot.
Nastavenia cestnej premávky
V hlavnej ponuke vyberte položky Nastavenia > Cestná
premávka.
Cestná premávka: aktivuje cestnú premávku.
Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ
dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov
o cestnej premávke. Možnosť Automaticky vyberie najlepšie
dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.
Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných
dopravných informácií.
Optimalizovať trasu: umožňuje používať v zariadení
alternatívne trasy automaticky alebo na požiadanie (Vyhnutie
sa dopravným zdržaniam na trase, strana 6).
Upozornenia o cestnej premávke: nastaví vážnosť zdržania
cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o
cestnej premávke.
Nastavenia jednotiek a času
Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v
hlavnej ponuke vyberte položku Nastavenia > Jednotky a čas.
Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.
Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24hodinového alebo UTC času.
Jednotky: nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.
Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaje používané
pre geografické súradnice.
Nastavenie času
1 V hlavnej ponuke vyberte čas.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií
GPS, vyberte Autom..
• Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor
alebo nadol.
Nastavenia jazyka a klávesnice
Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej
ponuke vyberte položky Nastavenia > Jazyk a klávesnica.
Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.
Prispôsobenie zariadenia
Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený
jazyk.
POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk
používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú
napríklad názvy ulíc.
Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.
Nastavenia výstrah blízkosti
POZNÁMKA: aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte
načítať vlastné body záujmu (POI).
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Vyberte položky Nastavenia > Blízke výstrahy.
Zvuk: nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k
bodom v blízkosti.
Upozornenia: nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa
výstraha prehrá.
Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia
Na otvorenie stránky s nastaveniami zariadenia vyberte položku
Nastavenia > Zariadenie.
Info: zobrazuje číslo verzie softvéru, ID číslo jednotky a
informácie o niektorých ďalších softvérových funkciách.
Dokumenty EULA: zobrazuje licenčné zmluvy s koncovým
používateľom.
POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii
softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.
Ohlasovanie polohy: zdieľa informácie o vašej polohe s
Garmin na vylepšenie obsahu.
História jázd: zariadeniu umožňuje zaznamenávať informácie
pre funkcie myTrends, Kde som bol a Záznam trás.
Vymazať históriu jázd: vymaže vašu históriu jázd pre položky
myTrends, Kde som bol a Záznam trás.
Obnovenie nastavení
Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na
výrobné predvolené hodnoty.
1 Vyberte položku Nastavenia.
2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.
3 Vyberte položku > Obnoviť.
Informácie o zariadení
Technické údaje
Rozsah prevádzkovej teploty
-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah teploty pri
nabíjaní
0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Prívod napätia
Zdroj napájania vo vozidle s použitím
priloženého napájacieho kábla vozidla. Zdroj
striedavého prúdu s použitím voliteľného príslušenstva (len pri použití v domácnosti alebo na
pracovisku).
Typ batérie
Nabíjateľná, lítium-iónová
Napájacie káble
Vaše zariadenie môžete napájať viacerými spôsobmi.
• Napájací kábel do vozidla
• Kábel USB
• Sieťový adaptér (voliteľné príslušenstvo)
Nabíjanie zariadenia
Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej
z nasledujúcich metód.
• Pripojte zariadenie k zdroju napájania vo vozidle.
• Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k
počítaču. Niektoré prenosné počítače nemusia zariadenie
nabiť.
• Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako
napríklad k adaptéru do elektrickej siete.
Môžete si zakúpiť schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný
pre použitie doma alebo v práci u predajcu Garmin alebo na
stránke www.garmin.com.
Údržba zariadenia
Starostlivosť o zariadenie
OZNÁMENIE
Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.
Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho
dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže
spôsobiť trvalé poškodenie.
Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani
ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.
Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.
Čistenie vonkajšieho krytu
OZNÁMENIE
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré
môžu poškodiť plastové komponenty.
1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite
tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
2 Zariadenie utrite dosucha.
Čistenie dotykovej obrazovky
1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a
odpojte napájanie.
4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.
Zabránenie krádeži
•
•
•
•
Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
Nenechávajte zariadenie v priehradke.
Zaregistrujte svoj produkt na lokalite http://my.garmin.com.
Reset zariadenia
Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho resetovať.
Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.
Odstránenie zariadenia, držiaka a
prísavkového držiaka
Odstránenie zariadenia z držiaka
1 Stlačte držiak alebo tlačidlo na držiaku.
2 Nakloňte zariadenie dopredu.
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka
1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na
prísavkovom držiaku.
POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.
Informácie o zariadení
19
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla
1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla
OZNÁMENIE
Keď vymieňate poistku, nestraťte žiadnu malú súčiastku a určite
všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla
nefunguje, ak nebol správne upevnený.
Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné
vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.
1 Otočte koncovku o 90 stupňov proti smeru hodinových
ručičiek a odomknite jut.
• Znížte hlasitosť (Nastavenie hlasitosti, strana 3).
• Vypnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth (Bluetooth je
vypnutý, strana 18).
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného
režimu (Zapnutie alebo vypnutie zariadenia, strana 2).
• Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
• Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje
ako vyberateľná jednotka
Pri väčšine počítačov Windows sa zariadenie pripája pomocou
protokolu prenosu médií (MTP). V režime MTP sa zariadenie
zobrazuje ako prenosné zariadenie a nie ako vyberateľná
jednotka. Režim MTP sa podporuje v systémoch Windows 7,
Windows Vista a Windows XP Service Pack 3 s programom
Windows Media Player 10.
®
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje
ako prenosné zariadenie
2
3
4
5
TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať
mincu.
Odstráňte koncovku, strieborný hrot
a poistku .
Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A
alebo 2 A.
Vložte strieborný hrot do koncovky.
Zatlačte koncovku a otočte ju o 90 stupňov v smere
hodinových ručičiek, aby sa znovu uzamkla v napájacom
kábli vozidla .
Ťažkosti
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom
skle
1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého
liehu.
2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
3 Namontujte prísavkový držiak (Pripojenie zariadenia k zdroju
napájania vo vozidle, strana 2).
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné
signály
• Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (Nastavenia
navigácie, strana 17).
• Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od
vysokých budov a stromov.
• Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja
• Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (Výmena
poistky v napájacom kábli vozidla, strana 20).
• Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej
zásuvky dodáva energiu.
• Skontrolujte, či je teplota vo vozidle v teplotnom rozmedzí
povolenom pre nabíjanie, ktoré je uvedené v technických
údajoch.
• Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v napájacej zásuvke
vozidla.
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho
• Znížte jas displeja (Nastavenia zobrazenia, strana 18).
• Skráťte časový limit displeja (Nastavenia zobrazenia,
strana 18).
20
V počítačoch Mac a niektorých počítačoch Windows sa
zariadenie pripája pomocou režimu veľkokapacitného úložného
zariadenia USB. V režime veľkokapacitného úložného
zariadenia USB sa zariadenie zobrazuje ako vyberateľná
jednotka alebo mechanika a nie ako prenosné zariadenie.
Windows verzie predchádzajúce verzii Windows XP Service
Pack 3 používajú režim veľkokapacitného úložného zariadenia
USB.
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje
ako prenosné zariadenie, ani ako
vyberateľná jednotka alebo mechanika
1 Odpojte kábel USB od počítača.
2 Vypnite zariadenie.
3 Pripojte kábel USB k zariadeniu a k portu USB na počítači.
TIP: kábel USB musí byť pripojený k portu USB na počítači
a nie k rozbočovaču USB.
Zariadenie sa automaticky zapne a prepne do režimu MTP
alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Na
obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok zariadenia
pripojeného k počítaču.
POZNÁMKA: ak máte k počítaču pripojených niekoľko
sieťových diskov, systém Windows môže mať problém priradiť
písmená k diskom zariadenia Garmin. Bližšie informácie
o priradení písmen k diskom nájdete v pomocníkovi vo vašom
operačnom systéme.
Môj telefón sa nedokáže nepripojiť k
zariadeniu
• Vyberte položku Nastavenia > Bluetooth.
Políčko Bluetooth musí byť nastavené na možnosť Zapnúť.
• Vo vašom telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth
a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od
zariadenia.
• Viac pomoci získate na lokalite www.garmin.com/bluetooth.
Príloha
Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje
Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu
a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty
si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky alebo môžete prejsť
na stránku www.garmin.com/maps a kúpiť si pamäťovú kartu,
ktorá už obsahuje mapový softvér od spoločnosti Garmin.
Ťažkosti
Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD™ s veľkosťou od
4 do 32 GB.
1 Na zariadení nájdite zásuvku na pamäťovú kartu (Prehľady
zariadení, strana 1).
2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu.
3 Zatláčajte ju dovtedy, pokým nezacvakne.
Zakúpenie dodatočných máp
1 Na stránke garmin.com prejdite na produktovú stránku
zariadenia.
2 Kliknite na kartu Mapy.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Kúpa príslušenstva
Správa údajov
Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot
na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie
údajov.
POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a skoršími.
Prejdite na stránku garmin.com/accessories.
®
O pamäťových kartách
Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky,
prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od
spoločnosti Garmin (www.garmin.com). Okrem ukladania mapy
a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie
súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skrýš geocache, trás,
zemepisných bodov a vlastných POI.
Pripojenie zariadenia k počítaču
Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.
1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom
počítači.
Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho
zariadenia pripojeného k počítaču.
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie
zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka
alebo vyberateľná mechanika.
Prenos údajov z vášho počítača
1 Zariadenie pripojte k počítaču (Pripojenie zariadenia k
2
3
4
5
6
počítaču, strana 21).
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie
zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka
alebo vyberateľná mechanika.
Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
Vyberte súbor.
Vyberte položky Upraviť > Kopírovať.
Prejdite do priečinku v zariadení.
POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by
ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.
Vyberte položku Upraviť > Prilepiť.
Odpojenie kábla USB
Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako
vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od
počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate
údajov. Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču
Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné
odpojenie.
1 Dokončite úkon:
• Pre počítače Windows vyberte ikonu Bezpečne odpojiť
hardvér, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte
vaše zariadenie.
• Pre počítače Mac potiahnite ikonu disku do koša.
2 Odpojte kábel od počítača.
Zobrazenie stavu signálu GPS
Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo
Príloha
.
21
Register
Symboly
2D pohľad na mapu 11
3D pohľad na mapu 11
A
adresy, vyhľadávanie 9
aktívny asistent jazdných pruhov 4
aktualizácia
mapy 1
softvér 1
aktuálna poloha 9
aplikácia Smartphone Link 14
pripájanie 13, 14
vypnutie hovorov 14
Aplikácia Smartphone Link 15
Služby v reálnom čase od spoločnosti
Garmin 14
automatická hlasitosť, zapnutie 3
B
batéria
maximalizácia 20
nabíjanie 2, 19, 20
ťažkosti 20
bezdrôtová kamera 18
Bluetooth technológia
nastavenia 18
vypína sa 18
body záujmu (POI) 8
miesta 8
C
cesta domov 4
cestná premávka 11, 12, 18
alternatívna trasa 6
kamery 17
mapa 11
nehody 11
pridanie predplatných 12
prijímač 12
vyhľadanie zdržaní 11
cesty 4
pridanie bodu 5
režim výpočtu 6
spustenie 4
tvarovanie 5
zastavenie 5
zobrazenie na mape 4
ciele. Pozrite si polohy
cúvacia kamera 18
Č
čerpacie, stanice 9
čistenie dotykovej obrazovky 19
čistenie zariadenia 19
D
Dokumenty EULA 19
domov
cesta 4
telefónne číslo 16
úprava polohy 4
volanie 16
dopravné kamery, zobrazenie 17
F
Foursquare 8
G
Garmin Connect 13
Garmin Express, aktualizácia softvéru 1
geocaching 9
GPS 2, 21
H
história jázd 19
hlasitosť, úprava 3
hlasový príkaz 12
fráza budenia 12
22
navigácia pomocou 13
tipy pre používanie 13
zapnutie 13
hovory 16
domov 16
história 16
kontakty 16
prijímanie 16
volanie 16
vytáčanie 16
I
ID jednotky 19
identifikačné číslo 19
ikony, stavová lišta 2
informácie o trase 11
resetovanie 11
zobrazenie 11
J
jas 3
jazyk
hlas 18
klávesnica 18
K
káble, napájanie 19
kamery 18
cúvanie 18
rýchlosť 3
semaforová kamera 3
karta microSD 1, 2
Kde som? 9
klávesnica
jazyk 18
rozloženie 18
kolíska, odstránenie 19
krádež, zabránenie 19
križovatky, vyhľadávanie 9
L
lokality
aktuálne 9
naposledy nájdené 9
vyhľadávanie 7
M
mapy 4, 10, 11, 17
aktualizácia 1
dátové pole 4, 11
nástroje 10
symboly 4
téma 17
úroveň detailov 17
vrstvy 11
zakúpenie 21
zobrazenie trás 4, 5
microSD karta 20
miesta 8
aktuálne 9
volanie 16
vyhľadávanie 9
mýto, vyhnutie sa 6
myTrends, trasy 6
N
nabíjanie zariadenia 2, 19, 20
napájací kábel do vozidla 2
napájacie káble 19
vozidlo 2
výmena poistky 20
nastavenia 17–19
nastavenia času 18
nastavenia displeja 18
nástroje, mapy 10
navigácia 4, 8
mimo cesty 7
nastavenia 17
navigácia mimo cesty 7
nedávno nájdené polohy 9
núdzové služby 9
O
obchádzky 5
obmedzenia 7
cesta 7
mýto 6
oblasť 7
odstraňovanie 7
úseky ciest 7
vypína sa 7
obnovenie nastavení 19
obrazovka, jas 3
odpojenie, Bluetooth zariadenie 16
odstránenie kolísky 19
ovládanie hlasom 13
tipy 13
P
pamäťová karta 1, 2, 21
inštalácia 20
panel vyhľadávania 7
parkovisko, posledný bod 9
párovanie
odpojenie 16
telefón 13, 20
plánovač trasy 5, 6
tvarovacie body 6
úprava cesty 6
počasie 16
podmienky na ceste 17
radar 17
počítač
pripájanie 20
pripojenie 20, 21
podmienky na ceste, počasie 17
podpora pre produkty 16
poistka, výmena 20
polohy 9, 17
aktuálne 9
miesta 8
simulované 18
ukladanie 9
pomocník. 16 Pozrite si aj podpora pre
produkty
pred vami 10
prispôsobenie 11
predplatenia, Služby v reálnom čase od
spoločnosti Garmin 15
prijímanie hovorov 16
prísavka 20
príslušenstvo 21
prispôsobenie zariadenia 17
R
resetovanie
údaje o trase 11
zariadenie 19
režim spánku 2
riešenie problémov 20
rozpoznanie hlasu 12
Rýchle vyhľadávanie 8
rýchlostné kamery 3
S
satelitné signály
prehliada sa 21
vyhľadávanie 2
semaforové kamery 3
simulované polohy 18
skrátené príkazy
pridávanie 9
vymazanie 9
Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin
15
predplatenie 15
Smartphone Link 13
smery 5
smery jazdy 5
snímky obrazovky 18
softvér
aktualizácia 1
Register
verzia 19
starostlivosť o zariadenie 19
stíšenie, zvuk 13
súbory, prenos 21
súradnice 9
T
technické údaje 19
technológia Bluetooth 13, 16, 20
odpojenie zariadenia 16
spárovanie telefónu 13
správa telefónov 14
vypnutie hovorov 14
telefón
odpojenie 16
párovanie 13, 20
telefónne hovory 16
hlasové vytáčanie 16
prijímanie 16
stíšenie 16
vytáčanie 16
telefónne hovory bez použitia rúk 13, 14
telefónny zoznam 16
tlačidlá na obrazovke 3
tlačidlo napájania 1, 2
trasy
myTrends 6
navrhované 6
pridanie bodu 6
režim výpočtu 18
spustenie 4
výpočet 5
Trasy, zobrazenie na mape 5
Tvarovanie trasy 5
U
ukladanie, aktuálna poloha 9
uložené lokality 6
uložené polohy
kategórie 10
odstraňovanie 10
úprava 10
upevnenie zariadenia
automobil 2
prísavka 2, 20
vybratie z držiaka 19
upozornenia 3, 13–16
upozornenia vodiča 3
USB, odpojenie 21
V
vrstvy mapy, prispôsobenie 11
vyhľadávanie lokalít 7, 8
vyhľadávanie miest, kategórie 8
vyhľadávanie polôh. Pozrite si aj polohy
adresy 9
križovatky 9
mestá 9
súradnice 9
vymazávanie
spárované zariadenie Bluetooth 16
trasy 6
výstrahy pre body v blízkosti, nastavenia 19
vytáčanie 16
Z
záznam trasy, zobrazenie 11
zemepisná šírka a zemepisná dĺžka 9
zmena oblasti vyhľadávania 8
zobrazenie mapy
2-D 11
3-D 11
zoznam odbočiek 5
zvuk, body v blízkosti 19
Register
23
support.garmin.com
November 2018
190-01921-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising