Garmin | Drive™ 50 | Garmin Drive™ 50 Príručka používateľa

Garmin Drive™ 50 Príručka používateľa
Garmin Drive™ 40/50/60
Príručka používateľa
© 2016 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti
Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin.
Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať
akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nákdete na stránke www.garmin.com.
Garmin a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú
používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ a nüMaps Lifetime™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky
sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.
Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple a Mac sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Foursquare je ochranná známka
spoločnosti Foursquare Labs, Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách. microSD™ a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista a Windows
XP sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách.
®
®
®
®
®
®
Obsah
Začíname......................................................................... 1
Aktualizácie produktov ................................................................ 1
Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express ........................ 1
Prehľady zariadení ..................................................................... 1
Prehľad zariadenia Garmin Drive 40 ..................................... 1
Prehľad zariadenia Garmin Drive 50 ..................................... 2
Prehľad zariadenia Garmin Drive 60 ..................................... 2
Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle ................... 2
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia ............................................ 2
Vyhľadávanie GPS signálov ....................................................... 2
Ikony na stavovej lište ................................................................. 2
Používanie tlačidiel na obrazovke .............................................. 2
Nastavenie hlasitosti ................................................................... 2
Nastavenie jasu obrazovky ......................................................... 3
Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča......... 3
Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča ............. 3
Semaforové kamery a rýchlostné kamery .................................. 3
Navigovanie do cieľa......................................................3
Cesty ...........................................................................................3
Spustenie cesty .......................................................................... 3
Spustenie trasy pomocou mapy ............................................. 4
Cesta domov .......................................................................... 4
Trasa na mape ............................................................................ 4
Zobrazenie odbočiek a smerov .............................................. 4
Zobrazenie celej cesty na mape ............................................ 4
Pridanie polohy do vašej trasy .................................................... 4
Tvarovanie trasy ......................................................................... 4
Použitie obchádzky ..................................................................... 5
Zastavenie cesty ......................................................................... 5
Zmena režimu výpočtu trasy ....................................................... 5
Plánovač trasy ............................................................................ 5
Ako sa plánuje trasa .............................................................. 5
Navigácia po uloženej trase ................................................... 5
Optimalizácia poradia cieľových miest na trase ..................... 5
Úprava a zmena usporiadania polôh na trase ....................... 5
Upravenie a uloženie aktívnej trasy ....................................... 5
Zmena možností cesty pre trasu ............................................ 5
Plánovanie trasy .................................................................... 5
Ako používať navrhované cesty ................................................. 6
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam .................................. 6
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase .......................... 6
Vyhýbanie sa cestám s mýtom .............................................. 6
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky .................... 6
Vyhýbanie sa úsekom ciest ................................................... 6
Vyhnutie sa nízkoemisným zónam ........................................ 6
Vlastné obmedzenia .............................................................. 6
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá .......................................... 7
Vyhľadávanie a ukladanie polôh................................... 7
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania ..................................... 7
Zobrazenie výsledkov vyhľadávania na mape ............................ 7
Zmena oblasti vyhľadávania ....................................................... 7
Body záujmu ............................................................................... 7
Vyhľadanie polohy podľa kategórie ....................................... 7
Vyhľadávanie v rámci kategórie ............................................. 7
Navigácia k bodom záujmu na mieste ................................... 7
Foursquare ............................................................................. 8
Nástroje vyhľadávania ................................................................ 8
Vyhľadanie adresy ................................................................. 8
Vyhľadanie križovatky ............................................................ 8
Vyhľadanie mesta .................................................................. 8
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc ................................... 8
Zobrazenie naposledy nájdených polôh ..................................... 8
Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh ................... 8
Obsah
Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta ............................ 8
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe ............................... 8
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc ................ 8
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe ......................... 8
Pridanie skratky .......................................................................... 8
Odstránenie skratky ............................................................... 8
Uloženie polôh ............................................................................ 9
Ako sa uloží poloha ................................................................ 9
Uloženie aktuálnej polohy ...................................................... 9
Upravenie uloženej polohy .................................................... 9
Priradenie kategórií k uloženej polohe ................................... 9
Odstránenie uloženej polohy ................................................. 9
Používanie mapy............................................................ 9
Nástroje mapy ............................................................................. 9
Zobrazenie nástroja mapy ..................................................... 9
Zapnutie nástrojov mapy ........................................................ 9
Pred vami .................................................................................... 9
Zobrazenie nadchádzajúcich polôh ....................................... 9
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami ............. 10
Informácie o trase ..................................................................... 10
Zobrazenie údajov o trase na mape .................................... 10
Zobrazenie stránky s informáciami o trase .......................... 10
Zobrazenie záznamu jázd .................................................... 10
Vynulovanie informácií o trase ............................................. 10
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie ........................ 10
Zobrazenie cestnej premávky na mape ............................... 10
Vyhľadávanie dopravných nehôd ........................................ 10
Prispôsobenie mapy ................................................................. 10
Prispôsobenie vrstiev mapy ................................................. 10
Ako zmeniť údajové pole mapy ............................................ 10
Zmena perspektívy mapy ..................................................... 10
Dopravné informácie.................................................... 10
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača
dopravných informácií ............................................................... 11
O predplatnom dopravných informácií ...................................... 11
Zobrazenie predplatného dopravných informácií ................. 11
Pridanie predplatného .......................................................... 11
Zapnutie cestnej premávky ....................................................... 11
Používanie aplikácií..................................................... 11
Zobrazenie súborov pomocníka ............................................... 11
Vyhľadávanie tém pomocníka ............................................. 11
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov ............................. 11
Prispôsobenie zariadenia............................................ 11
Nastavenia mapy a vozidla ....................................................... 11
Zapnutie máp ....................................................................... 11
Nastavenia navigácie ................................................................ 11
Nastavenia režimu výpočtu .................................................. 12
Nastavenie simulovanej polohy ........................................... 12
Nastavenia cúvacej kamery ...................................................... 12
babyCam Nastavenia ............................................................... 12
Nastavenia zobrazenia ............................................................. 12
Nastavenia cestnej premávky ................................................... 12
Nastavenia jednotiek a času ..................................................... 12
Nastavenie času .................................................................. 12
Nastavenia jazyka a klávesnice ................................................ 13
Nastavenia výstrah blízkosti ..................................................... 13
Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia ............................. 13
Obnovenie nastavení ................................................................ 13
Informácie o zariadení................................................. 13
Technické údaje ........................................................................ 13
Napájacie káble ........................................................................ 13
Nabíjanie zariadenia ............................................................ 13
Údržba zariadenia ......................................................... 13
Starostlivosť o zariadenie ......................................................... 13
i
Čistenie vonkajšieho krytu ................................................... 13
Čistenie dotykovej obrazovky .............................................. 13
Zabránenie krádeži .............................................................. 13
Reset zariadenia ....................................................................... 13
Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka ......... 13
Odstránenie zariadenia z držiaka ........................................ 13
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka ....................... 14
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla .............. 14
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla .............................. 14
Ťažkosti......................................................................... 14
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle ...................... 14
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály ........................ 14
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja .................................. 14
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho ................................ 14
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná
jednotka .................................................................................... 14
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné
zariadenie ................................................................................. 14
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné
zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika ..... 14
Príloha........................................................................... 14
Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje ............................ 14
Správa údajov ........................................................................... 15
O pamäťových kartách ......................................................... 15
Pripojenie zariadenia k počítaču .......................................... 15
Prenos údajov z vášho počítača .......................................... 15
Zobrazenie stavu signálu GPS ................................................. 15
Zakúpenie dodatočných máp ................................................... 15
Kúpa príslušenstva ................................................................... 15
Register ......................................................................... 16
ii
Obsah
Začíname
VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte
v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s
produktom a iné dôležité informácie.
• Aktualizujte mapy a softvér v zariadení (Aktualizácia máp a
softvéru Garmin Express, strana 1).
• Namontujte zariadenie do vozidla a pripojte ho k zdroju
napájania (Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo
vozidle, strana 2).
• Vyhľadajte signály GPS (Vyhľadávanie GPS signálov,
strana 2).
• Nastavte hlasitosť (Nastavenie hlasitosti, strana 2) a jas
displeja (Nastavenie jasu obrazovky, strana 3).
• Nastavte navigáciu do cieľového miesta (Spustenie cesty,
strana 3).
6 Kliknite na Pridať zariadenie.
Softvér Garmin Express rozpozná vaše zariadenie.
7 Kliknite na Pridať zariadenie.
8 Podľa pokynov na obrazovke pridajte svoje zariadenie
do softvéru Garmin Express.
Po dokončení nastavenia softvér Garmin Express vyhľadá
aktualizácie máp a softvéru pre vaše zariadenie.
9 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie,
kliknite na Inštalovať všetko.
• Ak chcete nainštalovať jednu aktualizáciu, kliknite na
Zobraziť podrobnosti a vyberte aktualizáciu.
Aktualizácie produktov
Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express™
(www.garmin.com/express).
Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia
Garmin :
• Aktualizácie softvéru
• Aktualizácie máp
• Registrácia produktu
®
Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express
Môžete použiť softvér Garmin Express na prevzatie a inštaláciu
najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie.
Aktualizácie máp poskytujú najnovšie dostupné mapové údaje,
aby vaše zariadenie neustále vypočítavalo presné a efektívne
trasy do vášho cieľa. Garmin Express je dostupná pre Windows
a počítače Mac .
1 Vo vašom počítači prejdite na stránku www.garmin.com
/express.
®
®
Softvér Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do
vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade
pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces dlho
trvať.
Prehľady zariadení
Prehľad zariadenia Garmin Drive 40
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete inštalovať do počítača Windows, vyberte
možnosť Prevziať pre systém Windows.
• Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Mac, vyberte
možnosť Prevziať pre počítač Mac.
3 Otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na
obrazovke na dokončenie inštalácie.
4 Štart Garmin Express.
5 Zariadenie pripojte Garmin k počítaču pomocou kábla USB.
À
Á
Â
Začíname
Tlačidlo napájania
Napájací a dátový port USB
Slot pre pamäťovú kartu na mapy a údaje
1
Prehľad zariadenia Garmin Drive 50
À
Á
Â
Tlačidlo napájania
Napájací a dátový port USB
Slot pre pamäťovú kartu na mapy a údaje
Prehľad zariadenia Garmin Drive 60
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia
• Zariadenie zapnete stlačením tlačidla napájania alebo
pripojením zariadenia k zdroju napájania.
• Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla
napájania, keď je zariadenie zapnuté.
V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie
spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa
kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.
TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas
nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.
• Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, držte tlačidlo napájania,
kým sa na obrazovke objaví hlásenie, a vyberte položku
Vypnúť.
Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo
napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne
do úsporného režimu.
Vyhľadávanie GPS signálov
À
Á
Â
Tlačidlo napájania
Napájací a dátový port mini-USB
Zásuvka na pamäťovú kartu máp a údajov
Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo
vozidle
VAROVANIE
Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením
zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite
možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu
následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.
Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je
potrebné ho nabiť.
1 Napájací kábel vozidla À pripojte do portu USB na zariadení.
Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať
satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu.
v stavovej lište
signalizuje intenzitu satelitného signálu. Čas potrebný na
vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od
niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde
ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či
máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo,
odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď
zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie
satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.
1 Zapnite zariadenie.
2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
3 V prípade potreby choďte von na otvorené priestranstvo, kde
sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.
Keď sa farba paličiek
zmení na zelenú, zariadenie našlo
satelitné signály a je pripravené na navigáciu.
Ikony na stavovej lište
Stavová lišta sa nachádza vo vrchnej časti hlavnej ponuky.
Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia.
Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo
zobraziť ďalšie informácie.
Stav signálu GPS. Podržaním zobrazíte presnosť GPS a
nájdené informácie o satelitoch (Zobrazenie stavu signálu
GPS, strana 15).
Aktuálny čas. Výberom nastavíte čas (Nastavenie času,
strana 12).
Úroveň nabitia batérie.
Používanie tlačidiel na obrazovke
2 Držiak Á pritláčajte na prísavku Â, pokým nezapadne na
miesto.
3 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku à dozadu
smerom k čelnému sklu.
4 Do zadnej strany zariadenia založte vrchnú časť držiaka.
5 Dolnú stranu držiaka zatláčajte do zariadenia, pokým
nezacvakne.
6 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej
zásuvky vo vašom vozidle.
Pomocou tlačidiel na obrazovke môžete prechádzať stranami,
ponukami a možnosťami ponúk na svojom zariadení.
• Výberom položky
sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku
ponuky.
• Podržaním položky
sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
• Výberom položky alebo môžete prechádzať zoznamami
alebo ponukami.
• Podržaním položky alebo sa môžete rýchlejšie posúvať.
• Výberom položky
zobrazíte kontextovú ponuku možností
pre aktuálnu obrazovku.
Nastavenie hlasitosti
1 Vyberte Hlasitosť.
2 Vyberte možnosť:
• Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
2
Začíname
• Zariadenie stíšte výberom položky .
• Výberom položky prejdite na ďalšie možnosti.
Nastavenie jasu obrazovky
1 Vyberte Nastavenia > Zobraziť > Jas.
2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.
Funkcie na informovanie
a upozornenie vodiča
OZNÁMENIE
Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú
len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti
dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na
dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým
úsudkom. Garmin nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné
pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za
nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.
Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú
bezpečnejšiu a efektívnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte
v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení
zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu.
Pre každý typ upozornenia môžete zapnúť alebo vypnúť
zvukový tón alebo správu. Nie všetky upozornenia sú dostupné
vo všetkých oblastiach.
Školské zóny alebo školy v blízkosti: zariadenie prehrá
zvukový tón a zobrazí vzdialenosť a rýchlostný limit
(v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú
zónu.
Zníženie rýchlostného obmedzenia: zariadenie prehrá
zvukový tón a zobrazí najbližšie znížené rýchlostné
obmedzenie, aby ste sa pripravili na zníženie rýchlosti.
Prekročenie rýchlostného obmedzenia: keď prekročíte
rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu,
zariadenie prehrá zvukový tón a na ikone rýchlostného
obmedzenia sa zobrazí červený okraj.
Jazda v protismere po jednosmernej ulici: ak v jednosmernej
ulici prejdete do protismeru, zariadenie prehrá správu
a zobrazí upozornenie na celú obrazovku. Okraje obrazovky
sa sfarbia načerveno a upozornenie sa bude zobrazovať vo
vrchnej časti obrazovky dovtedy, kým neopustíte
jednosmernú ulicu alebo nezvolíte správny smer jazdy.
Železničné priecestie: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí
vzdialenosť k blížiacemu sa železničnému priecestiu.
Prechod divej zveri: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí
vzdialenosť k blížiacej sa oblasti prechodu divej zveri.
Zákruta: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť
k zákrute na ceste.
Pomalšia cestná premávka: keď sa pri vyššej rýchlosti
priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou,
zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k tomuto
miestu. Ak má zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať
dopravné informácie (Prijímanie dopravných informácií
prostredníctvom prijímača dopravných informácií,
strana 11).
Varovanie pri únave: ak jazdíte dlhšie ako dve hodiny bez
zastavenia, zariadenie prehrá zvukový tón a navrhne
najbližšie odpočívadlá.
Zapnutie alebo vypnutie zvukových
upozornení vodiča
Jednotlivé zvukové upozornenia vodiča môžete vypnúť.
Vizuálne upozornenie sa zobrazí aj v prípade, že je zvukové
upozornenie vypnuté.
Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča
1 Vyberte položky Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zvukové
výstrahy pre vodiča.
2 Označte alebo zrušte označenie začiarkavacieho políčka pri
jednotlivých upozorneniach.
Semaforové kamery a rýchlostné kamery
OZNÁMENIE
Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier
na semaforoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich
používania.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach a na všetkých modeloch produktov.
V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov
dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforoch
a rýchlostných kamier. Zariadenie vás upozorní, keď sa priblížite
k nahlásenej rýchlostnej alebo semaforovej kamere.
• Aby mohlo vaše zariadenie využívať aktualizovanú databázu
umiestnení semaforových a rýchlostných kamier, musí mať
aktívne predplatné na sťahovanie a ukladanie údajov
o kamerách. Ak si chcete pozrieť dostupnosť a kompatibilitu,
prípadne zakúpiť predplatné alebo jednorazovú aktualizáciu,
prejdite na stránku garmin.com/speedcameras. Kedykoľvek
môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce
predplatenie.
POZNÁMKA: niektoré balíky produktov v niektorých
oblastiach zahŕňajú vopred nahrané údaje o semaforových
a rýchlostných kamerách s nespoplatnenými aktualizáciami.
• Databázu kamier uloženú v zariadení môžete aktualizovať
pomocou softvéru Garmin Express (garmin.com/express).
Svoje zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste
dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.
Navigovanie do cieľa
Cesty
Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých
cieľových miest.
• Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta
podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu
trasy (Zmena režimu výpočtu trasy, strana 5) a obmedzení
(Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam, strana 6).
• Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť
použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy
(Spustenie cesty, strana 3).
• Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete
použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu
prispôsobiť (Tvarovanie trasy, strana 4).
• Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest (Pridanie
polohy do vašej trasy, strana 4).
Spustenie cesty
1 Vyberte položku Kam viesť? a vyhľadajte polohu
(Vyhľadávanie a ukladanie polôh, strana 7).
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy,
vyberte položku Choď!.
• Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu
a vyberte trasu.
Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.
• Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku >
Upraviť trasu a pridajte do trasy tvarovacie body
(Tvarovanie trasy, strana 4).
3
Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás
pomocou hlasových výziev a informácií na mape (Trasa
na mape, strana 4). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy
zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.
Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete
tieto polohy pridať do svojej trasy (Pridanie polohy do vašej
trasy, strana 4).
Spustenie trasy pomocou mapy
Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.
1 Vyberte položku Zobraziť mapu.
2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu
a priblížte ju.
3 V prípade potreby vyberte položku a použite možnosť
filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.
Na mape sa zobrazia značky polohy ( alebo modrá bodka).
4 Vyberte možnosť:
• Vyberte značku polohy.
• Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
5 Vyberte Choď!.
Cesta domov
Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste
zadali domovskú polohu.
1 Vyberte položky Kam viesť? > Naviguj Domov.
2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.
Upravenie domovskej polohy
1 Vyberte položku Kam viesť? >
2 Zadajte domovskú polohu.
> Nastaviť dom. polohu.
Trasa na mape
Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu
pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny
týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia
v hornej časti mapy.
1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:
• Ak chcete počas navigácie zobraziť blížiace sa odbočky
a smery, vyberte položku > Odbočky.
Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližšie štyri odbočky
alebo smery. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas
navigácie po trase.
• Ak chcete zobraziť kompletný zoznam odbočiek a smerov
pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.
2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).
Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa
ku križovatkám na hlavných cestách môže zobraziť obrázok
križovatky.
Zobrazenie celej cesty na mape
1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na
mape.
2 Vyberte položku
.
Pridanie polohy do vašej trasy
Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy
(Spustenie cesty, strana 3).
Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do
trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie
cieľové miesto.
TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými
miestami alebo plánovanými zastávkami, trasu môžete
naplánovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy (Ako sa
plánuje trasa, strana 5).
1 Na mape vyberte položku > Kam viesť?.
2 Vyhľadajte polohu (Vyhľadávanie a ukladanie polôh,
strana 7).
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnosť Choď!.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové
miesto, vyberte položku Pridať ako ďalšiu zastávku.
• Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku
Pridať ako poslednú zastávku.
• Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest
na trase, vyberte položku Pridať k aktívnej trase.
Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy
a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.
Tvarovanie trasy
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje
nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by
ste mali jazdiť.
Vzdialenosť k ďalšej akcii.
Názov ulice alebo výjazd spojené s ďalšou akciou.
Trasa označená na mape.
Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu
najbližších akcií.
Rýchlosť vozidla.
Názov cesty, po ktorej práve cestujete.
Odhadovaný čas príjazdu.
TIP: dotknutím sa tohto poľa môžete zmeniť v ňom zobrazené
informácie (Ako zmeniť údajové pole mapy, strana 10).
Zobrazenie odbočiek a smerov
Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu (Spustenie cesty,
strana 3).
Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto
môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez
určité oblasti bez pridania cieľového miesta do trasy.
1 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
2 Vyberte ikonu .
Zariadenie sa prepne do režimu tvarovania trasy.
3 Vyberte polohu na mape.
TIP: výberom ikony môžete mapu priblížiť a vybrať
presnejšiu polohu.
Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.
4 V prípade potreby vyberte možnosť:
• Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte
na mape ďalšie polohy.
• Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ikonu .
5 Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku Choď!.
Počas navigácie po trase môžete zobraziť blížiace sa odbočky,
zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.
4
Navigovanie do cieľa
4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom
Použitie obchádzky
Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo
obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte
na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.
1 Na mape vyberte položku > Zmena cesty.
TIP: ak sa nástroj Zmena cesty nenachádza v ponuke
nástrojov mapy, môžete ho tam pridať (Zapnutie nástrojov
mapy, strana 9).
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku
Obchádzka úseku cesty.
• Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej
ceste, vyberte položku Obchádzka po inej ceste.
• Ak chcete nájsť novú trasu, vyberte položku Obchádzka.
Zastavenie cesty
Na mape vyberte položku
> Stop.
Zmena režimu výpočtu trasy
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu.
2 Vyberte možnosť:
• Položku Rýchlejší čas vyberte, ak chcete vypočítať trasy,
ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť
dlhšie.
• Výberom položky Mimo cesty vypočítate trasy od bodu k
bodu (bez ohľadu na cesty).
• Výberom položky Kratšia vzdialenosť vypočítate trasy,
ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zabrať
dlhší čas.
Plánovač trasy
Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po
ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní
trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete
dodatočne upraviť a prispôsobiť vrátane zmeny usporiadania
polôh, optimalizácie poradia zastávok, pridania informácií o
časovom plánovaní a pridania tvarovacích bodov.
Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie
aktívnej trasy.
Ako sa plánuje trasa
Trasa môže zahŕňať viacero cieľových miest a musí obsahovať
aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná
poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak
spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr
ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri
spiatočnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto
rovnaké.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy > > Vytvoriť
trasu.
2 Vyberte položku Zvoliť štartovaciu polohu.
3 Vyberte polohu počiatočného bodu a položku Vybr..
4 Vyberte položku Vybrať cieľ.
5 Vyberte polohu cieľového miesta a položku Vybr..
6 Ak chcete pridať ďalšie polohy (voliteľné), vyberte položku
Pridať polohu.
7 Po pridaní všetkých potrebných polôh vyberte položky Ďalej
> Uložiť.
8 Zadajte názov a vyberte položku OK.
Navigácia po uloženej trase
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženú trasu.
3 Vyberte možnosť Choď!.
Navigovanie do cieľa
položku Štart.
Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej
polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam
trasy v príslušnom poradí.
Optimalizácia poradia cieľových miest na trase
Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie cieľových
miest na trase a vytvoriť tak kratšiu a efektívnejšiu cestu.
Počiatočná poloha a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii
poradia nezmenené.
Pri úprave trasy vyberte položku
> Optimalizovať
poradie.
Úprava a zmena usporiadania polôh na trase
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženú trasu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte
položku a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
• Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte
položku .
• Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku .
Upravenie a uloženie aktívnej trasy
Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť
a uložiť ako cestu.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy > Moja aktívna
cesta.
2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu.
Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
3 Výberom položky Uložiť uložte trasu ako cestu, po ktorej sa
môžete neskôr navigovať (voliteľné).
Zmena možností cesty pre trasu
Môžete prispôsobiť spôsob, akým zariadenie vypočíta cestu po
začatí trasy.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženú trasu.
3 Vyberte položku > Nastavenia trasy.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položku
Tvar trasy a postupujte podľa pokynov na obrazovke
(Tvarovanie trasy, strana 4).
• Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položku
Spôsob výpočtu (Zmena režimu výpočtu trasy, strana 5).
Plánovanie trasy
Ku každej polohe svojej trasy môžete pridať informácie o
časovom plánovaní vrátane požadovaného času príjazdu a času
pobytu. Pomôže vám to naplánovať čas odchodu tak, aby ste sa
na polohy svojej trasy dostali v stanovenom čase.
1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte položky > Nastavenia trasy > Upraviť plán.
4 Vyberte polohu a podľa pokynov na obrazovke zadajte
informácie o časovom plánovaní.
TIP: ak potrebujete na trase naplánovať viaceré polohy,
odporúčame začať na začiatku trasy a postupovať smerom
ku koncu.
Zopakovaním
kroku 4 zadajte informácie o časovom
5
plánovaní pre ďalšie polohy.
6 Po dokončení vyberte položku Uložiť.
5
Pri navigácii trasy odporúčame vyraziť v čase zobrazenom pod
počiatočným bodom, aby ste na zastávky a cieľové miesta
dorazili v naplánovanom čase. Plán predstavuje len odhady.
Váš aktuálny čas príjazdu ovplyvňujú cestné podmienky,
stavebné práce a iné obmedzenia.
Ako používať navrhované cesty
Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť
aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jázd (Nastavenia
zariadenia a ochrana súkromia, strana 13).
Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš
cieľ na základe vašej histórie jázd, dňa v týždni a času v rámci
dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa
táto poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu
s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.
Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do
danej polohy.
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase
Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať
informácie o cestnej premávke (Prijímanie dopravných
informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií,
strana 11).
Predvolene zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak,
aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach
cestnej premávky túto možnosť vypli (Nastavenia cestnej
premávky, strana 12), dopravné zdržania môžete zobraziť a
obísť manuálne.
1 Počas navigácie po trase vyberte položku > Cestná
premávka.
2 Ak je to možné, vyberte položku Alternatívna trasa.
3 Vyberte možnosť Choď!.
Vyhýbanie sa cestám s mýtom
Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú
cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie
sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj
so spoplatneným úsekom.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia.
2 Vyberte možnosť:
POZNÁMKA: ponuka sa mení v závislosti od oblasti a
mapových údajov vo vašom zariadení.
• Vyberte položku Cesty s mýtom.
• Vyberte položky Mýto > Cesty s mýtom.
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou
cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku Vždy sa
pýtať.
• Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte
položku Vyhnúť sa.
• Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky,
vyberte položku Povoliť.
4 Vyberte Uložiť.
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Mapové údaje na vašom zariadení môžu obsahovať podrobné
informácie o diaľničných nálepkách v niektorých krajinách. V
každej krajine si môžete vybrať spoplatnené alebo
nespoplatnené trasy.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Mýto >
Diaľničné nálepky.
2 Vyberte krajinu.
6
3 Vyberte možnosť:
• Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou
trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku Vždy sa
pýtať.
• Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte
položku Vyhnúť sa.
• Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky,
vyberte položku Povoliť.
4 Vyberte Uložiť.
Vyhýbanie sa úsekom ciest
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Obmedzenia.
2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť,
a vyberte položku Uložiť.
Vyhnutie sa nízkoemisným zónam
Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými
alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na
vaše vozidlo.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Nízkoemisné
zóny.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete, aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou
trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku Vždy sa
pýtať.
• Ak sa chcete nízkoemisným zónam zakaždým vyhnúť,
vyberte položku Vyhnúť sa.
• Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny,
vyberte položku Povoliť.
3 Vyberte Uložiť.
Vlastné obmedzenia
Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti
alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa
zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou
prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.
Vyhýbanie sa ceste
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.
2 Vyberte Pridať cestu vyhnutia sa.
3 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť,
a vyberte Ďalej.
4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte Ďalej.
5 Vyberte možnosť OK.
Vyhýbanie sa oblasti
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.
2 V prípade potreby vyberte možnosť Pridať miesto vyhnutia
sa.
3 Vyberte Pridať oblasť vyhnutia sa.
4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a
vyberte Ďalej.
5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a
vyberte Ďalej.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
6 Vyberte možnosť OK.
Vypnutie vlastných obmedzení
Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho
odstránili.
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.
2 Vyberte obmedzenie.
3 Vyberte > Vypnúť.
Odstránenie vlastných obmedzení
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.
Navigovanie do cieľa
2 Vyberte možnosť:
6 V prípade potreby vyberte lokalitu.
• Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte
.
• Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho
a zvoľte
> Vymazať.
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá
Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim
mimo cesty.
1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia.
2 Vyberte položky Režim výpočtu > Mimo cesty > Uložiť.
Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej
polohy.
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad
reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o
uliciach. Ponuka Kam viesť? vám pomôže nájsť cieľové miesto
pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania
a ukladania týchto informácií.
• Na rýchle vyhľadanie všetkých informácií o polohe zadajte
hľadané výrazy (Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania,
strana 7).
• Prehľadávajte alebo vyhľadajte vopred nahraté body záujmu
podľa kategórie (Body záujmu, strana 7).
• Vyhľadajte Foursquare body záujmu (Prehľadávanie
Foursquare bodov záujmu, strana 8).
• Použite nástroje vyhľadávania na vyhľadanie špecifických
miest, ako sú adresy, križovatky alebo zemepisné súradnice
(Nástroje vyhľadávania, strana 8).
• Vyhľadávajte v blízkosti iného mesta alebo oblasti (Zmena
oblasti vyhľadávania, strana 7).
• Uložte si svoje obľúbené polohy, aby ste ich v budúcnosti
ľahko našli (Uloženie polôh, strana 9).
• Vráťte sa k nedávno nájdeným polohám (Zobrazenie
naposledy nájdených polôh, strana 8).
®
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania
Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy
zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.
1 Vyberte Kam viesť?.
2 Na paneli vyhľadávania vyberte Zadajte vyhľadáv..
3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom
vyhľadávania.
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov
kategórie (napríklad „kiná“).
• Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý
názov alebo jeho časť.
• Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu
a ulicu.
• Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo
domu, názov ulice, mesto a štát.
• Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
• Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice
zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
5 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného
výrazu, vyberte príslušný výraz.
• Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali,
vyberte ikonu .
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
Zobrazenie výsledkov vyhľadávania na mape
Výsledky vyhľadávania polôh môžete namiesto v zozname
zobraziť na mape.
1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte ikonu .
Na mape sa zobrazí najbližšia poloha vo výsledkoch
vyhľadávania.Ikona označuje polohy ďalších výsledkov
vyhľadávania.
2 Vyberte jednu alebo viac možností:
• Ak chcete zobraziť ďalšie výsledky, dotknite sa mapy
a potiahnite ju.
• Ak chcete vybrať inú polohu, vyberte ikonu .
• Ak chcete zobraziť podrobné informácie a trasy pre
vybranú polohu, vyberte popis polohy v spodnej časti
mapy.
• Ak chcete spustiť navigáciu k vybranej polohe, vyberte
položku Choď!.
Zmena oblasti vyhľadávania
Predvolene zariadenie vyhľadáva v blízkosti vašej aktuálnej
polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad
v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo
pozdĺž vašej aktívnej cesty.
1 Vyberte položku Kam viesť?.
2 Vyberte položku Hľadať v blízkosti:.
3 Vyberte možnosť.
Body záujmu
Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo
zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu
obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice,
reštaurácie, hotely a zábavné centrá.
Vyhľadanie polohy podľa kategórie
1 Vyberte Kam viesť?.
2 Vyberte kategóriu alebo vyberte Kategórie.
3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
4 Vyberte polohu.
Vyhľadávanie v rámci kategórie
Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobraziť
zoznam Rýchle vyhľadávanie, ktorý uvádza posledné štyri
zvolené ciele.
1 Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie.
2 Vyberte kategóriu.
3 Vyberte možnosť:
• V zozname rýchleho vyhľadávania v pravej časti
obrazovky vyberte cieľové miesto.
V zozname rýchleho vyhľadávania sa uvádza zoznam
naposledy nájdených polôh vo vybranej kategórii.
• V prípade potreby vyberte podkategóriu a vyberte cieľové
miesto.
Navigácia k bodom záujmu na mieste
Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho
miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo
konkrétny terminál na letisku.
1 Vyberte položky Kam viesť? > Zadajte vyhľadáv..
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu
miesta, vyberte položku a prejdite na krok 3.
• Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu
záujmu, vyberte položku a prejdite na krok 5.
7
3 Vyberte miesto.
Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad
reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.
4 Vyberte kategóriu.
5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku Choď!.
Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu
na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do
cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené
šachovnicovou vlajkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu
záujmu na mieste.
Preskúmanie miesta
Môžete zobraziť všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na
každom mieste.
1 Vyberte miesto.
2 Vyberte položku > Preskúmať toto miesto.
Foursquare
Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom
zariadení sú vopred nahraté body záujmu aplikácie Foursquare,
ktoré sú vo výsledkoch vyhľadávania polohy označené logom
Foursquare.
Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu
Môžete prehľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo
svojom zariadení.
Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie > Foursquare®.
2 V prípade potreby vyberte
a zmeňte formát súradníc alebo
údaj.
3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
4 Vyberte Zobraziť na mape.
Zobrazenie naposledy nájdených polôh
Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.
Vyberte položky Kam viesť? > Naposledy použité.
Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh
Vyberte Kam viesť? > Naposledy použité >
Vynulovať > Áno.
>
Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta
Keď zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ čo
je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako
parkovacie miesto.
Vyberte Aplikácie > Posledný bod.
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe
Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o
vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete
oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.
Na mape vyberte vozidlo.
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc
POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od
údajov mapy načítaných v zariadení.
1 Vyberte položku Kam viesť?.
2 V prípade potreby vyberte položku Hľadať v blízkosti: na
vyhľadávanie v blízkosti iného mesta alebo oblasti.
3 Vyberte položku Adresa.
4 Pri zadávaní informácií o adrese postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
5 Vyberte adresu.
Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a
čerpacie stanice, použite stránku Kde som?.
1 Na mape vyberte vozidlo.
2 Vyberte si Nemocnice, Policajné stanice, Palivo alebo
Asistenčná služba.
POZNÁMKA: niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo
všetkých oblastiach.
Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími navrchu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnosť:
• Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku
Choď!
• Ak chcete zobraziť telefónne čísla a iné informácie o
polohe, vyberte položku .
Vyhľadanie križovatky
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe
Nástroje vyhľadávania
Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne
typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.
Vyhľadanie adresy
Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnice alebo iné cesty.
1 Vyberte Kam viesť? > Kategórie > Križovatky.
2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
3 Vyberte križovatku.
Vyhľadanie mesta
1 Vyberte položky Kam viesť? > Kategórie > Mestá.
2 Vyberte možnosť:
• Vyberte mesto zo zoznamu miest v blízkosti.
• Ak chcete vyhľadávať v blízkosti inej polohy, vyberte
položku Hľadať v blízkosti: (Zmena oblasti
vyhľadávania, strana 7).
• Ak chcete vyhľadávať mesto podľa názvu, vyberte položku
Zadajte vyhľadáv., zadajte názov mesta a vyberte
položku .
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc
Na vyhľadanie polohy môžete použiť súradnice zemepisnej šírky
a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skrýš
geocache.
1 Vyberte Kam viesť? > Kategórie > Súradnice.
8
Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej
aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam
smerov.
1 Na mape vyberte vozidlo.
2 Vyberte položku > Smer ku mne.
3 Vyberte štartovaciu polohu.
4 Vyberte položku Vybr..
Pridanie skratky
Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže
smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.
Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.
1 Vyberte Kam viesť? > Pridať skratku.
2 Vyberte položku.
Odstránenie skratky
1 Vyberte Kam viesť? > > Odstrániť skratky.
2 Vyberte skratku na odstránenie.
3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
4 Vyberte položku Uložiť.
Vyhľadávanie a ukladanie polôh
Uloženie polôh
Ako sa uloží poloha
1 Vyhľadajte polohu (Vyhľadanie polohy podľa kategórie,
2
3
4
5
strana 7).
Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
Vyberte ikonu .
Vyberte Uložiť.
V prípade potreby zadajte názov a vyberte OK.
Uloženie aktuálnej polohy
1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
2 Vyberte položku Uložiť.
3 Zadajte názov a vyberte OK.
4 Vyberte OK.
Upravenie uloženej polohy
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte .
5 Vyberte > Upraviť.
6 Vyberte možnosť:
• Vyberte Názov.
• Vyberte Telefónne číslo.
• Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte
položku Kategórie.
• Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie
uloženej polohy na mape, vyberte položku Zmena
mapového symbolu.
7 Upravte informácie.
8 Vyberte OK.
Priradenie kategórií k uloženej polohe
Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné
kategórie.
POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia,
keď uložíte najmenej 12 polôh.
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte .
4 Vyberte položky > Upraviť > Kategórie.
5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddeľte ich
čiarkami.
6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
7 Vyberte OK.
Odstránenie uloženej polohy
POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.
1 Vyberte Kam viesť? > Uložené.
2 Vyberte > Vymazať ulož. miesta.
3 Označte začiarkávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete
odstrániť a vyberte Vymazať.
Používanie mapy
Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (Trasa na mape,
strana 4) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie
je aktívna žiadna trasa.
1 Vyberte položku Zobraziť mapu.
2 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
3 Vyberte možnosť:
Používanie mapy
• Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor
alebo nadol.
• Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku alebo
.
• Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na
hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku .
• Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa
kategórie, vyberte položku .
• Ak chcete spustiť trasu, zvoľte polohu na mape a vyberte
položku Choď! (Spustenie trasy pomocou mapy,
strana 4).
Nástroje mapy
Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám
a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete
nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.
Stop: zastaví navádzanie po aktívnej trase.
Zmena cesty: umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť
polohy na trase.
Pred vami: zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste,
po ktorej práve cestujete (Pred vami, strana 9).
Odbočky: zobrazí zoznam blížiacich sa odbočiek na trase
(Zobrazenie odbočiek a smerov, strana 4).
Údaje o trase: zobrazí prispôsobiteľné údaje o trase, ako napr.
rýchlosť alebo najazdené kilometre (Zobrazenie údajov o
trase na mape, strana 10).
Hlasitosť: slúži na nastavenie hlavnej hlasitosti zvuku.
Jas: slúži na upravenie jasu obrazovky.
Zobrazenie nástroja mapy
1 Na mape vyberte položku .
2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu
.
Zapnutie nástrojov mapy
Predvolene sú v ponuke nástrojov mapy zapnuté len
najčastejšie používané nástroje mapy. Do ponuky môžete pridať
až 12 nástrojov.
1 Na mape vyberte položku > .
2 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého nástroja, ktorý
chcete pridať.
3 Vyberte Uložiť.
Pred vami
Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách
na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobraziť
nadchádzajúce body záujmu, napríklad reštaurácie, čerpacie
stanice alebo odpočívadlá. Počas jazdy po diaľnici môžete
zobraziť aj informácie k nadchádzajúcim výjazdom a mestám
a dostupné služby v ich blízkosti. Podobné informácie sú
uvedené na cestných označeniach na diaľniciach.
V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré tri kategórie sa budú
zobrazovať.
Zobrazenie nadchádzajúcich polôh
1 Na mape vyberte položku > Pred vami.
2 Vyberte možnosť:
• Ak potrebujete zobraziť najbližšiu nadchádzajúcu polohu
v jednotlivých kategóriách, vyberte ikonu .
• Ak chcete zobraziť informácie k nadchádzajúcim
diaľničným výjazdom alebo mestám a dostupné služby
v ich blízkosti, vyberte ikonu .
9
POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len v prípade, že
sa práve nachádzate na diaľnici alebo vaša trasa zahŕňa
jazdu po diaľnici.
3 Výberom položky zobrazíte zoznam polôh k danej kategórii,
výjazdu alebo mestu.
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami
Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami,
môžete zmeniť.
1 Na mape vyberte položku > Pred vami.
2 Vyberte kategóriu.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte možnosť:
• Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie
alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie
a potiahnite ju.
• Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
• Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu,
vyberte položku Vlastné vyhľadávanie a zadajte názov
podniku alebo kategórie.
5 Vyberte možnosť OK.
Informácie o trase
Zobrazenie údajov o trase na mape
Ak chcete zobraziť na mape údaje o trase, musíte najskôr pridať
nástroj do ponuky nástrojov mapy (Zapnutie nástrojov mapy,
strana 9).
Na mape vyberte položku > Údaje o trase.
Prispôsobenie dátových polí trasy
Pred prispôsobením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v údajoch
o trase nástroja mapy, musíte do ponuky nástrojov mapy pridať
nástroj Údaje o trase (Zapnutie nástrojov mapy, strana 9).
1 Na mape vyberte položku > Údaje o trase.
2 Vyberte dátové pole trasy.
3 Vyberte možnosť.
Nové dátové pole trasy sa zobrazí v nástroji mapy Údaje
o trase.
Zobrazenie stránky s informáciami o trase
Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a
poskytuje štatistiky o vašej trase.
POZNÁMKA: ak vykonávate časté zastavenia, nechajte
zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.
Na mape vyberte položku Rýchlosť.
Zobrazenie záznamu jázd
Vaše zariadenie si ukladá záznam jázd, ktorý znázorňuje
záznam prejdenej trasy.
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy.
2 Označte začiarkavacie políčko Záznam trás.
Vynulovanie informácií o trase
1 Na mape vyberte položku Rýchlosť.
2 Vyberte > Vynulovať polia.
3 Vyberte možnosť:
• Keď sa nenavigujete po trase, výberom Vybrať všetko
vynulujte všetky dátové polia na prvej stránke okrem
tachometra.
• Výberom Vynulovať údaje o trase vynulujte informácie
na trasovom počítači.
• Výberom Vynul. max. rýchlosť vynulujte maximálnu
rýchlosť.
10
• Výberom Vynulovať trasu B vynulujte počítadlo
kilometrov.
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej
situácie
Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy
alebo cesty, po ktorej cestujete.
1 Počas navigácie po trase vyberte položku > Cestná
premávka.
Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v
paneli na pravej strane mapy.
2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.
Zobrazenie cestnej premávky na mape
Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku
a zdržania na okolitých cestách.
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Aplikácie > Cestná
premávka.
V
2 prípade potreby výberom položky > Legenda zobrazte
legendu dopravnej mapy.
Vyhľadávanie dopravných nehôd
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Aplikácie > Cestná
premávka.
2 Vyberte položku > Dopravné udalosti.
3 Vyberte položku zo zoznamu.
4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte
ďalšie nehody.
Prispôsobenie mapy
Prispôsobenie vrstiev mapy
Môžete prispôsobiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape,
ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy.
2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy, a vyberte
Uložiť.
Ako zmeniť údajové pole mapy
1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôsobiť Rýchlosť.
2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.
Zmena perspektívy mapy
1 Vyberte Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy
jazdy.
Vyberte
možnosť:
2
• Výberom položky Trasa hore zobrazíte mapu v dvoch
rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
• Výberom položky Sever hore zobrazíte mapu v režime 2D so severom na hornej strane.
• Výberom položky 3-D zobrazíte mapu jazdy v troch
rozmeroch.
3 Vyberte položku Uložiť.
Dopravné informácie
OZNÁMENIE
Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť
informácií o cestnej premávke.
Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach
alebo pre všetky modely produktov. Informácie o prijímačoch
dopravných informácií a oblastiach pokrytia nájdete na stránke
www.garmin.com/traffic.
Dopravné informácie
Ak sa chcete vyhnúť dopravných zdržaniam, vaše zariadenie
musí prijímať aktuálne dopravné informácie.
• Ak je zariadenie vybavené prijímačom dopravných informácií,
v prípade dostupnosti môže prijímať dopravné informácie
vďaka vysielaniu pomocou terestriálneho signálu.
• Modely produktov, ktoré majú na konci názvu LT alebo LMT,
sú vybavené FM prijímačom dopravných informácií.
• Ak chcete prijímať dopravné informácie prostredníctvom
prijímača, zariadenie musí byť napájané pomocou
napájacieho kábla.
• Ak chcete prijímať dopravné informácie prostredníctvom
prijímača, zariadenie sa musí nachádzať v dosahu signálu
vysielania dopravných informácií.
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií
OZNÁMENIE
Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon
prijímača dopravných informácií.
Ak je vaše zariadenie vybavené prijímačom dopravných
informácií, v prípade dostupnosti môže prijímať dopravné
informácie cez vysielanie terestriálneho signálu. Táto funkcia nie
je dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely
produktov.
1 Skontrolujte, že je vaše zariadenie vybavené prijímačom
dopravných informácií.
• Modely produktov, ktoré majú na konci názvu LT alebo
LMT, sú vybavené FM prijímačom dopravných informácií.
Pomocou
napájacieho kábla dodaného so zariadením
2
pripojte zariadenie k vozidlu (Pripojenie zariadenia k zdroju
napájania vo vozidle, strana 2).
Súčasťou napájacieho kábla dodaného so zariadením je
anténa prijímača dopravných informácií.
Ak sa nachádzate v oblasti pokrytia vysielania dopravných
informácií, zariadenie môže zobrazovať dopravné informácie,
ktoré vám pomôžu vyhnúť sa dopravným zdržaniam.
O predplatnom dopravných informácií
Môžete si zakúpiť dodatočné predplatenia alebo ich obnoviť, ak
vaše predplatenie exspiruje. Prejdite na http://www.garmin.com
/traffic.
Zobrazenie predplatného dopravných informácií
Vyberte položky Nastavenia > Cestná premávka >
Predplatenia.
Pridanie predplatného
Môžete pridať predplatné dopravných informácií z iných
regiónov alebo krajín.
1 V hlavnej ponuke vyberte položky Cestná premávka.
2 Vyberte položku Predplatenia > .
3 Zapíšte si ID jednotky FM prijímača dopravných informácií.
4 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/fmtraffic, kde si môžete
zakúpiť predplatné a získať 25-miestny kód.
Kód predplatného dopravných informácií sa nemôže
opakovane použiť. Pri každom obnovení svojej služby musíte
získať nový kód. Ak vlastníte viac prijímačov dopravných
informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.
5 V zariadení vyberte položku Ďalej.
6 Zadajte kód.
7 Vyberte OK.
Zapnutie cestnej premávky
1 Vyberte položky Nastavenia > Cestná premávka.
2 Označte začiarkavacie políčko Cestná premávka.
Používanie aplikácií
Zobrazenie súborov pomocníka
Vyberte položky Aplikácie > Nápoveda na zobrazenie
úplného znenia príručky používateľa.
Vyhľadávanie tém pomocníka
Vyberte Aplikácie > Nápoveda >
.
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov
Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť
funkciu histórie jázd (Nastavenia zariadenia a ochrana
súkromia, strana 13).
Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde
ste sa zastavili.
Vyberte položky Aplikácie > História cestovania.
Prispôsobenie zariadenia
Nastavenia mapy a vozidla
Vyberte položky Nastavenia > Mapa a vozidlo.
Vozidlo: nastavenie ikony, ktorá predstavuje vašu polohu na
mape.
Zobrazenie mapy jazdy: nastavenie perspektívy mapy.
Detail mapy: nastavenie úrovne detailov na mape. Zobrazenie
viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie
mapy.
Téma mapy: zmena farby údajov mapy.
Nástroje mapy: nastavenie skratiek, ktoré sa zobrazia v ponuke
nástrojov mapy.
Vrstvy mapy: nastavenie údajov, ktoré sa zobrazia na stránke
mapy (Prispôsobenie vrstiev mapy, strana 10).
Automatické zväčšovanie: automatický výber úrovne
priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto
možnosť vypnutá, musíte približovať alebo odďaľovať
manuálne.
myMaps: umožňuje nastaviť, ktoré nainštalované mapy bude
zariadenie používať.
Zapnutie máp
Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete
zapínať.
TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na
lokalitu http://buy.garmin.com.
1 Vyberte položky Nastavenia > Mapa a vozidlo > myMaps.
2 Vyberte mapu.
Nastavenia navigácie
Vyberte položky Nastavenia > Navigácia.
Náhľad cesty: zobrazí náhľad hlavných ciest na trase po
spustení navigácie.
Režim výpočtu: nastavuje spôsob výpočtu trasy.
Varovanie pri únave: upozorní vás, ak budete dlhšiu dobu
jazdiť bez prestávky.
Obmedzenia: nastavuje vlastnosti cesty, ktorým sa chcete na
ceste vyhnúť.
Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám
alebo oblastiam.
Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.
Používanie aplikácií
11
Nízkoemisné zóny: nastaví preferencie, vďaka ktorým sa
vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými
obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.
Cesty s mýtom: nastavuje preferencie na vyhnutie sa
spoplatneným cestám.
Mýto: nastavuje preferencie na vyhnutie sa spoplatneným
cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Núdzový režim: vypína všetky funkcie navigačného systému,
ktoré si vyžadujú značnú pozornosť vodiča a mohli by počas
jazdy rozptyľovať pozornosť.
Simulácia GPS: zastavuje prijímanie signálu GPS do zariadenia
a šetrí energiu batérie.
Nastavenia režimu výpočtu
Vyberte Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu.
Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a
údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste.
Rýchlejší čas: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci
môžu mať dlhšiu vzdialenosť.
Kratšia vzdialenosť: vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu
vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.
Mimo cesty: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa
nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.
Nastavenie simulovanej polohy
Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné
signály, na nastavenie simulovanej polohy môžete použiť GPS.
1 Vyberte Nastavenia > Navigácia > Simulácia GPS.
2 V hlavnej ponuke vyberte Zobraziť mapu.
3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť.
Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.
4 Vyberte popis polohy.
5 Vyberte Nastaviť polohu.
Nastavenia cúvacej kamery
Nastavenia cúvacej kamery vám umožňujú spravovať
spárované cúvacie kamery Garmin a nastavenia kamery. Táto
ponuka sa zobrazí na vašom navigačnom zariadení len
v prípade, že je zariadenie pripojené ku káblu prijímača
bezdrôtovej kamery. Bližšie informácie o postupe párovania
kamier a nastaveniach kamery nájdete v príručke používateľa
k cúvacej kamere. Ak si chcete zakúpiť cúvaciu kameru Garmin,
prejdite na stránku garmin.com/backupcamera.
Vyberte položky Nastavenia > Parkovacia kamera a vyberte
spárovanú kameru.
Zrušiť párovanie: odstráni spárovanú kameru. Skôr než budete
môcť zobraziť kameru pomocou tohto zariadenia a kábla,
musíte ju znovu spárovať.
Premenovať: umožňuje zmeniť názov spárovanej kamery.
Jazdné pruhy: zobrazí alebo skryje jazdné pruhy a umožňuje
upraviť polohu jazdných pruhov.
babyCam Nastavenia
Nastavenia babyCam vám umožňujú spravovať spárované
kamery Garmin babyCam™ a nastavenia kamery. Táto ponuka
sa zobrazí na vašom navigačnom zariadení, len keď je
zariadenie pripojené ku káblu s prijímačom bezdrôtovej kamery.
Bližšie informácie o postupe párovania kamier a nastaveniach
kamery nájdete v príručke používateľa. Ak si chcete zakúpiť
kameru Garmin babyCam, prejdite na stránku garmin.com
/babycam.
Vyberte položky Nastavenia > babyCam, a vyberte spárovanú
kameru.
12
Nastavenia napájania: umožňuje nastaviť dobu zobrazenia
videa na obrazovke.
Otočiť video: umožňuje otočiť alebo zrkadlovo prevrátiť video.
Usporiadanie: zobrazí video babyCam ako pomôcku pre
zarovnanie kamery.
Pripomenutie kontroly sedadiel: zapne pripomienku pred
opustením vozidla, že je potrebné skontrolovať, či sa na
zadných sedadlách nenachádzajú pasažieri.
Zrušiť párovanie: odstráni spárovanú kameru.
Premenovať: umožňuje zmeniť názov spárovanej kamery.
Nastavenia zobrazenia
Vyberte položky Nastavenia > Zobraziť.
Orientácia: umožňuje nastaviť displej na výšku (vertikálne)
alebo na šírku (horizontálne).
Farebný režim: umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný
režim. Ak zvolíte možnosť Automaticky, zariadenie bude
automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami
na základe aktuálneho času.
Jas: umožňuje nastaviť jas displeja.
Časový limit displeja: umožňuje nastaviť, po akej dobe
nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je
napájané cez batériu.
Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia.
Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do
priečinka Screenshot.
Nastavenia cestnej premávky
V hlavnej ponuke vyberte položky Nastavenia > Cestná
premávka.
Cestná premávka: aktivuje cestnú premávku.
Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ
dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov
o cestnej premávke. Možnosť Automaticky vyberie najlepšie
dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.
Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných
dopravných informácií.
Optimalizovať trasu: umožňuje používať v zariadení
alternatívne trasy automaticky alebo na požiadanie (Vyhnutie
sa dopravným zdržaniam na trase, strana 6).
Upozornenia o cestnej premávke: nastaví vážnosť zdržania
cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o
cestnej premávke.
Nastavenia jednotiek a času
Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v
hlavnej ponuke vyberte položku Nastavenia > Jednotky a čas.
Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.
Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24hodinového alebo UTC času.
Jednotky: nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.
Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaje používané
pre geografické súradnice.
Nastavenie času
1 V hlavnej ponuke vyberte čas.
2 Vyberte možnosť:
• Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií
GPS, vyberte Autom..
• Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor
alebo nadol.
Prispôsobenie zariadenia
Nastavenia jazyka a klávesnice
Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej
ponuke vyberte položky Nastavenia > Jazyk a klávesnica.
Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.
Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený
jazyk.
POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk
používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú
napríklad názvy ulíc.
Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.
Nastavenia výstrah blízkosti
POZNÁMKA: aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte
načítať vlastné body záujmu (POI).
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých
oblastiach.
Vyberte položky Nastavenia > Blízke výstrahy.
Zvuk: nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k
bodom v blízkosti.
Upozornenia: nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa
výstraha prehrá.
Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia
Na otvorenie stránky s nastaveniami zariadenia vyberte položku
Nastavenia > Zariadenie.
Info: zobrazuje číslo verzie softvéru, ID číslo jednotky a
informácie o niektorých ďalších softvérových funkciách.
Dokumenty EULA: zobrazuje licenčné zmluvy s koncovým
používateľom.
POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii
softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.
Ohlasovanie polohy: zdieľa informácie o vašej polohe s
Garmin na vylepšenie obsahu.
História jázd: zariadeniu umožňuje zaznamenávať informácie
pre funkcie myTrends, Kde som bol a Záznam trás.
Vymazať históriu jázd: vymaže vašu históriu jázd pre položky
myTrends, Kde som bol a Záznam trás.
Obnovenie nastavení
Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na
výrobné predvolené hodnoty.
1 Vyberte položku Nastavenia.
2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.
3 Vyberte položku > Obnoviť.
Informácie o zariadení
Technické údaje
• Kábel USB
• Sieťový adaptér (voliteľné príslušenstvo)
Nabíjanie zariadenia
POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.
Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej
z nasledujúcich metód.
• Pripojte zariadenie k zdroju napájania vo vozidle.
• Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k
počítaču. Niektoré prenosné počítače nemusia zariadenie
nabiť.
• Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako
napríklad k adaptéru do elektrickej siete.
Môžete si zakúpiť schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný
pre použitie doma alebo v práci u predajcu Garmin alebo na
stránke www.garmin.com.
Údržba zariadenia
Starostlivosť o zariadenie
OZNÁMENIE
Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.
Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho
dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže
spôsobiť trvalé poškodenie.
Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani
ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.
Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.
Čistenie vonkajšieho krytu
OZNÁMENIE
Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré
môžu poškodiť plastové komponenty.
1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite
tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
2 Zariadenie utrite dosucha.
Čistenie dotykovej obrazovky
1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a
odpojte napájanie.
4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.
Zabránenie krádeži
•
•
•
•
Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
Nenechávajte zariadenie v priehradke.
Zaregistrujte svoj produkt na lokalite http://my.garmin.com.
Rozsah prevádzkovej teploty
-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah teploty pri
nabíjaní
0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Reset zariadenia
Prívod napätia
Zdroj napájania vo vozidle s použitím
priloženého napájacieho kábla vozidla. Zdroj
striedavého prúdu s použitím voliteľného príslušenstva (len pri použití v domácnosti alebo na
pracovisku).
Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho resetovať.
Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.
Typ batérie
Nabíjateľná, lítium-iónová
Napájacie káble
Vaše zariadenie môžete napájať viacerými spôsobmi.
• Napájací kábel do vozidla
Informácie o zariadení
Odstránenie zariadenia, držiaka a
prísavkového držiaka
Odstránenie zariadenia z držiaka
1 Stlačte držiak alebo tlačidlo na držiaku.
2 Nakloňte zariadenie dopredu.
13
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka
1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na
prísavkovom držiaku.
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla
1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla
OZNÁMENIE
Keď vymieňate poistku, nestraťte žiadnu malú súčiastku a určite
všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla
nefunguje, ak nebol správne upevnený.
Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné
vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.
1 Otočte koncovku À o 90 stupňov proti smeru hodinových
ručičiek a odomknite jut.
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho
• Znížte jas displeja (Nastavenia zobrazenia, strana 12).
• Skráťte časový limit displeja (Nastavenia zobrazenia,
strana 12).
• Znížte hlasitosť (Nastavenie hlasitosti, strana 2).
• Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného
režimu (Zapnutie alebo vypnutie zariadenia, strana 2).
• Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
• Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje
ako vyberateľná jednotka
Pri väčšine počítačov Windows sa zariadenie pripája pomocou
protokolu prenosu médií (MTP). V režime MTP sa zariadenie
zobrazuje ako prenosné zariadenie a nie ako vyberateľná
jednotka. Režim MTP sa podporuje v systémoch Windows 7,
Windows Vista a Windows XP Service Pack 3 s programom
Windows Media Player 10.
®
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje
ako prenosné zariadenie
2
3
4
5
TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať
mincu.
Odstráňte koncovku, strieborný hrot Á a poistku Â.
Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A
alebo 2 A.
Vložte strieborný hrot do koncovky.
Zatlačte koncovku a otočte ju o 90 stupňov v smere
hodinových ručičiek, aby sa znovu uzamkla v napájacom
kábli vozidla Ã.
Ťažkosti
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom
skle
1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého
liehu.
2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
3 Namontujte prísavkový držiak (Pripojenie zariadenia k zdroju
napájania vo vozidle, strana 2).
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné
signály
• Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (Nastavenia
navigácie, strana 11).
• Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od
vysokých budov a stromov.
• Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja
• Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (Výmena
poistky v napájacom kábli vozidla, strana 14).
• Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej
zásuvky dodáva energiu.
• Skontrolujte, či je teplota vo vozidle v teplotnom rozmedzí
povolenom pre nabíjanie, ktoré je uvedené v technických
údajoch.
• Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v napájacej zásuvke
vozidla.
14
V počítačoch Mac a niektorých počítačoch Windows sa
zariadenie pripája pomocou režimu veľkokapacitného úložného
zariadenia USB. V režime veľkokapacitného úložného
zariadenia USB sa zariadenie zobrazuje ako vyberateľná
jednotka alebo mechanika a nie ako prenosné zariadenie.
Windows verzie predchádzajúce verzii Windows XP Service
Pack 3 používajú režim veľkokapacitného úložného zariadenia
USB.
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje
ako prenosné zariadenie, ani ako
vyberateľná jednotka alebo mechanika
1 Odpojte kábel USB od počítača.
2 Vypnite zariadenie.
3 Pripojte kábel USB k zariadeniu a k portu USB na počítači.
TIP: kábel USB musí byť pripojený k portu USB na počítači
a nie k rozbočovaču USB.
Zariadenie sa automaticky zapne a prepne do režimu MTP
alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Na
obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok zariadenia
pripojeného k počítaču.
POZNÁMKA: ak máte k počítaču pripojených niekoľko
sieťových diskov, systém Windows môže mať problém priradiť
písmená k diskom zariadenia Garmin. Bližšie informácie
o priradení písmen k diskom nájdete v pomocníkovi vo vašom
operačnom systéme.
Príloha
Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje
Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu
a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty
si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky alebo môžete prejsť
na stránku www.garmin.com/maps a kúpiť si pamäťovú kartu,
ktorá už obsahuje mapový softvér od spoločnosti Garmin.
Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD™ s veľkosťou od
4 do 32 GB.
1 Na zariadení nájdite zásuvku na pamäťovú kartu (Prehľady
zariadení, strana 1).
2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu.
3 Zatláčajte ju dovtedy, pokým nezacvakne.
Ťažkosti
Správa údajov
Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot
na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie
údajov.
POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a skoršími.
®
O pamäťových kartách
Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky,
prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od
spoločnosti Garmin (www.garmin.com). Okrem ukladania mapy
a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie
súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skrýš geocache, trás,
zemepisných bodov a vlastných POI.
Pripojenie zariadenia k počítaču
Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.
1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom
počítači.
Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho
zariadenia pripojeného k počítaču.
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie
zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka
alebo vyberateľná mechanika.
Prenos údajov z vášho počítača
1 Zariadenie pripojte k počítaču (Pripojenie zariadenia k
2
3
4
5
6
počítaču, strana 15).
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie
zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka
alebo vyberateľná mechanika.
Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
Vyberte súbor.
Vyberte položky Upraviť > Kopírovať.
Prejdite do priečinku v zariadení.
POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by
ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.
Vyberte položku Upraviť > Prilepiť.
Odpojenie kábla USB
Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako
vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od
počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate
údajov. Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču
Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné
odpojenie.
1 Dokončite úkon:
• Pre počítače Windows vyberte ikonu Bezpečne odpojiť
hardvér, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte
vaše zariadenie.
• Pre počítače Mac potiahnite ikonu disku do koša.
2 Odpojte kábel od počítača.
Zobrazenie stavu signálu GPS
Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo
.
Zakúpenie dodatočných máp
1 Na stránke garmin.com prejdite na produktovú stránku
zariadenia.
2 Kliknite na kartu Mapy.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Kúpa príslušenstva
Prejdite na stránku garmin.com/accessories.
Príloha
15
Register
Symboly
2D pohľad na mapu 10
3D pohľad na mapu 10
A
adresy, vyhľadávanie 8
aktualizácia
mapy 1
softvér 1
aktuálna poloha 8
B
batéria
maximalizácia 14
nabíjanie 2, 13, 14
ťažkosti 14
bezdrôtová kamera 12
body záujmu (POI) 7, 8
miesta 8
C
cesta domov 4
cestná premávka 10–12
alternatívna trasa 6
mapa 10
nehody 10
pridanie predplatných 11
prijímač 11
vyhľadanie zdržaní 10
cesty 3
pridanie bodu 4
režim výpočtu 5
spustenie 3
tvarovanie 4
zastavenie 5
zobrazenie na mape 4
ciele. Pozrite si polohy
cúvacia kamera 12
Č
čerpacie, stanice 8
čistenie dotykovej obrazovky 13
čistenie zariadenia 13
D
Dokumenty EULA 13
domov
cesta 4
úprava polohy 4
F
Foursquare 8
G
Garmin Express, aktualizácia softvéru 1
geocaching 8
GPS 2, 15
H
história jázd 13
hlasitosť, úprava 2
I
ID jednotky 13
identifikačné číslo 13
ikony, stavová lišta 2
informácie o trase 10
resetovanie 10
zobrazenie 10
J
jas 3
jazyk
hlas 13
klávesnica 13
K
káble, napájanie 13
16
kamery 12
cúvanie 12
rýchlosť 3
semaforová kamera 3
karta microSD 1, 2
Kde som? 8, 9
klávesnica
jazyk 13
rozloženie 13
kolíska, odstránenie 14
krádež, zabránenie 13
križovatky, vyhľadávanie 8
polohy 8, 11
aktuálne 9
miesta 8
simulované 12
ukladanie 9
pomocník. 11 Pozrite si aj podpora pre
produkty
pred vami 9
prispôsobenie 10
prísavka 14
príslušenstvo 15
prispôsobenie zariadenia 11
L
R
lokality
aktuálne 8
naposledy nájdené 8
vyhľadávanie 7
resetovanie
údaje o trase 10
zariadenie 13
režim spánku 2
riešenie problémov 14
Rýchle vyhľadávanie 7
rýchlostné kamery 3
M
mapy 4, 9–11
aktualizácia 1
dátové pole 4, 10
nástroje 9
symboly 4
téma 11
úroveň detailov 11
vrstvy 10
zakúpenie 15
zobrazenie trás 4
microSD karta 14
miesta 8
aktuálne 8
vyhľadávanie 8
mýto, vyhnutie sa 6
myTrends, trasy 6
N
nabíjanie zariadenia 2, 13, 14
napájací kábel do vozidla 2
napájacie káble 13
vozidlo 2
výmena poistky 14
nastavenia 11–13
nastavenia času 12
nastavenia displeja 12
nástroje, mapy 9
navigácia 4, 7
mimo cesty 7
nastavenia 11
navigácia mimo cesty 7
nedávno nájdené polohy 8
núdzové služby 8
O
obchádzky 5
obmedzenia 6
cesta 6
mýto 6
oblasť 6
odstraňovanie 6
úseky ciest 6
vypína sa 6
obnovenie nastavení 13
obrazovka, jas 3
odstránenie kolísky 14
P
pamäťová karta 1, 2, 15
inštalácia 14
panel vyhľadávania 7
parkovisko, posledný bod 8
plánovač trasy 5
tvarovacie body 5
úprava cesty 5
počítač
pripájanie 14
pripojenie 14, 15
podpora pre produkty 11
poistka, výmena 14
S
satelitné signály
prehliada sa 15
vyhľadávanie 2
semaforové kamery 3
simulované polohy 12
skrátené príkazy
pridávanie 8
vymazanie 8
smery 4
smery jazdy 4
snímky obrazovky 12
softvér
aktualizácia 1
verzia 13
starostlivosť o zariadenie 13
súbory, prenos 15
súradnice 8
T
technické údaje 13
tlačidlá na obrazovke 2
tlačidlo napájania 1, 2
trasy
myTrends 6
navrhované 6
pridanie bodu 5
režim výpočtu 12
spustenie 4
výpočet 5
Trasy, zobrazenie na mape 4
Tvarovanie trasy 4
U
ukladanie, aktuálna poloha 9
uložené lokality 5
uložené polohy
kategórie 9
odstraňovanie 9
úprava 9
upevnenie zariadenia
automobil 2
prísavka 2, 14
vybratie z držiaka 13
upozornenia 3
upozornenia vodiča 3
USB, odpojenie 15
V
vrstvy mapy, prispôsobenie 10
vyhľadávanie lokalít 7
vyhľadávanie miest, kategórie 7
vyhľadávanie polôh. Pozrite si aj polohy
adresy 8
križovatky 8
mestá 8
súradnice 8
vymazávanie, trasy 5
výstrahy pre body v blízkosti, nastavenia 13
Register
Z
záznam trasy, zobrazenie 10
zemepisná šírka a zemepisná dĺžka 8
zmena oblasti vyhľadávania 7
zobrazenie mapy
2-D 10
3-D 10
zoznam odbočiek 4
zvuk, body v blízkosti 13
Register
17
support.garmin.com
September 2018
190-01920-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising