Garmin | Drive™ 50 | User guide | Garmin Drive™ 50 מדריך למשתמש

Garmin Drive™ 50 מדריך למשתמש
Garmin Drive™ 40/50/60
‫מדריך למשתמש‬
‫© ‪ Garmin Ltd.2016‬או החברות הבנות שלה‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות‪ .‬על‪-‬פי חוקי זכויות היוצרים‪ ,‬אין להעתיק את מדריך זה‪ ,‬במלואו או בחלק‪ ,‬ללא אישור בכתב מאת ‪ Garmin .Garmin‬שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לשפר את מוצריה ולבצע שינויים בתוכן של‬
‫מדריך זה וזאת ללא מחויבות להודיע לכל אדם או ארגון על ארגונים או שיפורים שכאלה‪ .‬עבור לכתובת ‪ www.garmin.com‬לקבלת עדכונים אחרונים ומידע נוסף בנוגע לשימוש במוצר זה‪.‬‬
‫®‬
‫‪ Garmin‬והלוגו של ‪ Garmin‬הם סימנים מסחריים של ‪ Garmin Ltd.‬או של חברות הבת שלה‪ ,‬הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות‪ .‬אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של ‪.Garmin‬‬
‫™‪ Garmin Drive™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee‬ו‪ nüMaps Lifetime™-‬הם סימנים מסחריים של ‪ Garmin Ltd.‬או של חברות הבת שלה‪ .‬אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות‬
‫מפורשת של ‪.Garmin‬‬
‫™‪ Android‬הוא סימן מסחרי של ‪ Google Inc. Apple‬ו‪ Mac -‬הם סימנים מסחריים של ‪ ,Apple Inc‬הרשום בארה"ב ובמדינות אחרות‪ Foursquare .‬הוא סימן מסחרי של ‪ Foursquare Labs, Inc.‬בארה"ב ובמדינות אחרות‪.‬‬
‫™‪ microSD‬והלוגו ‪ microSDHC‬הם סימנים מסחריים של ‪ Windows , Windows Vista .SD-3C, LLC.‬ו‪Windows XP -‬הם סימנים מסחריים של ‪ Microsoft Corporation‬בארצות הברית ובמדינות אחרות‪.‬‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫®‬
‫תוכן עניינים‬
‫תחילת העבודה ‪1 ....................................................................‬‬
‫עדכוני מוצרים ‪1 ...............................................................................‬‬
‫מעדכן מפות ותוכנה עם ‪1 ................................... Garmin Express‬‬
‫סקירת ההתקן ‪1 ...............................................................................‬‬
‫סקירת התקן ‪1 .................................................. Garmin Drive 40‬‬
‫סקירת התקן ‪1 .................................................. Garmin Drive 50‬‬
‫סקירת התקן ‪2 .................................................. Garmin Drive 60‬‬
‫חיבור ההתקן למקור החשמל ברכב ‪2 ..................................................‬‬
‫הפעלה וכיבוי של ההתקן ‪2 ................................................................‬‬
‫קבלת אותות ‪2 ......................................................................... GPS‬‬
‫סמלי שורת המצב ‪2 ...........................................................................‬‬
‫שימוש בלחצני המסך ‪2 ......................................................................‬‬
‫כוונון עוצמת הקול ‪2 ..........................................................................‬‬
‫כיוונון בהירות המסך ‪2 ......................................................................‬‬
‫תכונות והתראות לנהג ‪2 ..........................................................‬‬
‫הפעלה או השבתה של התראות קוליות המושמעות לנהג ‪3 .....................‬‬
‫מצלמות מהירות ורמזור אדום ‪3 ..........................................................‬‬
‫ניווט אל היעד ‪3 ......................................................................‬‬
‫מסלולים ‪3 ........................................................................................‬‬
‫התחלת מסלול ‪3 ...............................................................................‬‬
‫התחלת מסלול על ידי שימוש במפה ‪3 .............................................‬‬
‫נסיעה הביתה ‪3 ............................................................................‬‬
‫המסלול שלך על המפה ‪3 ...................................................................‬‬
‫הצגת פניות והוראות נסיעה ‪3 ........................................................‬‬
‫הצגת המסלול במלואו על המפה ‪4 ..................................................‬‬
‫הוספת מיקום למסלול ‪4 .....................................................................‬‬
‫עיצוב המסלול שלך ‪4 ........................................................................‬‬
‫ביצוע מעקף ‪4 ..................................................................................‬‬
‫עצירת מסלול ‪4 .................................................................................‬‬
‫שינוי מצב חישוב המסלול ‪4 ................................................................‬‬
‫מתכנן נסיעות ‪4 ................................................................................‬‬
‫תכנון נסיעה ‪4 ..............................................................................‬‬
‫ניווט לנסיעה שמורה ‪4 ..................................................................‬‬
‫מיטוב סדר היעדים בנסיעה ‪4 ........................................................‬‬
‫עריכה ושינוי סדר של מיקומים בנסיעה ‪4 ........................................‬‬
‫עריכה ושמירה של מסלול פעיל ‪5 ...................................................‬‬
‫שינוי אפשרויות מסלול עבור נסיעה ‪5 .............................................‬‬
‫תזמון נסיעה ‪5 .............................................................................‬‬
‫שימוש במסלולים המוצעים ‪5 ..............................................................‬‬
‫הימנעות מעיכובים‪ ,‬אגרות ואזורים ‪5 ...................................................‬‬
‫הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול שלך ‪5 .....................................‬‬
‫הימנעות מכבישי אגרה ‪5 ...............................................................‬‬
‫הימנעות ממדבקות אגרה ‪5 ............................................................‬‬
‫הימנעות ממאפייני דרכים ‪5 ...........................................................‬‬
‫הימנעות מאזורים עם בעיות סביבתיות ‪5 ........................................‬‬
‫הימנעויות מותאמות אישית ‪5 ........................................................‬‬
‫ניווט בדרכי שטח ‪6 ...........................................................................‬‬
‫איתור ושמירה של מיקומים ‪6 ...................................................‬‬
‫איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש ‪6 ...............................................‬‬
‫הצגת תוצאות חיפוש במפה ‪6 .............................................................‬‬
‫שינוי אזור החיפוש ‪6 .........................................................................‬‬
‫נקודות עניין ‪6 ..................................................................................‬‬
‫איתור מיקום לפי קטגוריה ‪6 ..........................................................‬‬
‫חיפוש בתוך קטגוריה ‪6 .................................................................‬‬
‫ניווט אל נקודות עניין בתוך מקום ‪6 ................................................‬‬
‫‪7 ............................................................................. Foursquare‬‬
‫כלי חיפוש ‪7 .....................................................................................‬‬
‫איתור כתובת ‪7 ............................................................................‬‬
‫איתור צומת ‪7 ..............................................................................‬‬
‫איתור עיר ‪7 .................................................................................‬‬
‫איתור מיקום באמצעות קואורדינטות ‪7 ...........................................‬‬
‫הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה ‪7 ......................................................‬‬
‫מחיקת רשימת המיקומים שנמצאו לאחרונה ‪7 ..................................‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫איתור נקודת חניה אחרונה ‪7 ...............................................................‬‬
‫הצגת מידע לגבי המיקום הנוכחי ‪7 ......................................................‬‬
‫איתור שירותי חירום ותחנות דלק ‪7 ................................................‬‬
‫קבלת הוראות נסיעה למיקום הנוכחי שלך ‪7 ....................................‬‬
‫הוספת קיצור דרך ‪7 ..........................................................................‬‬
‫הסרת קיצור דרך ‪7 .......................................................................‬‬
‫שמירת מיקומים ‪7 .............................................................................‬‬
‫שמירת מיקום ‪7 ...........................................................................‬‬
‫שמירת המיקום הנוכחי שלך ‪7 .......................................................‬‬
‫עריכת מיקום שמור ‪7 ....................................................................‬‬
‫הקצאת קטגוריות למיקום שמור ‪8 ..................................................‬‬
‫מחיקת מיקום שמור ‪8 ...................................................................‬‬
‫שימוש במפה ‪8 .......................................................................‬‬
‫כלי מפה ‪8 ........................................................................................‬‬
‫הצגת כלי מפה ‪8 ..........................................................................‬‬
‫הפעלת כלי מפה ‪8 ........................................................................‬‬
‫בהמשך ‪8 .........................................................................................‬‬
‫הצגת מיקומים בהמשך הדרך ‪8 ......................................................‬‬
‫התאמה אישית של קטגוריות 'בהמשך' ‪8 .........................................‬‬
‫מידע על נסיעה ‪8 ..............................................................................‬‬
‫הצגת נתוני נסיעה מהמפה ‪8 ..........................................................‬‬
‫הצגת דף פרטי הנסיעה ‪9 ..............................................................‬‬
‫הצגת יומן המסע ‪9 .......................................................................‬‬
‫איפוס פרטי הנסיעה ‪9 ..................................................................‬‬
‫הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך ‪9 ....................................................‬‬
‫הצגת תנועה על המפה ‪9 ...............................................................‬‬
‫חיפוש אירועי תנועה ‪9 ..................................................................‬‬
‫התאמה אישית של המפה ‪9 ................................................................‬‬
‫התאמה אישית של שכבות המפה ‪9 ................................................‬‬
‫שינוי שדה נתוני המפה ‪9 ...............................................................‬‬
‫שינוי פרספקטיבת המפה ‪9 ............................................................‬‬
‫נתוני תנועה ‪9 .........................................................................‬‬
‫קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה ‪9 ...............................‬‬
‫אודות מנויים לדיווחי תנועה ‪9 ............................................................‬‬
‫הצגת פרטי מנויים לדיווחי תנועה ‪9 ................................................‬‬
‫הוספת מנוי ‪9 ...............................................................................‬‬
‫הפעלת נתוני תנועה ‪9 ........................................................................‬‬
‫שימוש ביישומים ‪10 ................................................................‬‬
‫‪10 .................................................................... Viewing Help Files‬‬
‫חיפוש נושאי עזרה ‪10 ...................................................................‬‬
‫הצגת מסלולים ויעדים קודמים ‪10 .......................................................‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן ‪10 ...................................................‬‬
‫הגדרות מפה וכלי רכב ‪10 ..................................................................‬‬
‫הפעלת מפות ‪10 ..........................................................................‬‬
‫הגדרות ניווט ‪10 ...............................................................................‬‬
‫הגדרות מצב חישוב ‪10 .................................................................‬‬
‫הגדרת מיקום בהדמיה ‪10 .............................................................‬‬
‫הגדרות מצלמת הגיבוי ‪10 ..................................................................‬‬
‫הגדרות ‪10 ....................................................................... babyCam‬‬
‫הגדרות תצוגה ‪10 .............................................................................‬‬
‫הגדרות תנועה ‪11 .............................................................................‬‬
‫הגדרות יחידות ושעה ‪11 ....................................................................‬‬
‫הגדרת השעה ‪11 ..........................................................................‬‬
‫הגדרות שפה ולוח מקשים ‪11 .............................................................‬‬
‫הגדרות של התראות על מקומות קרובים ‪11 .........................................‬‬
‫הגדרות התקן ופרטיות ‪11 ..................................................................‬‬
‫שחזור הגדרות ‪11 .............................................................................‬‬
‫פרטי ההתקן ‪11 ......................................................................‬‬
‫מפרטים ‪11 ......................................................................................‬‬
‫כבלי חשמל ‪11 .................................................................................‬‬
‫טעינת ההתקן ‪11 .........................................................................‬‬
‫תחזוקת ההתקן ‪11 ..................................................................‬‬
‫טיפול בהתקן ‪11 ...............................................................................‬‬
‫ניקוי המארז החיצוני ‪11 ................................................................‬‬
‫‪i‬‬
‫ניקוי מסך המגע ‪11 ......................................................................‬‬
‫מניעת גניבה ‪12 ...........................................................................‬‬
‫איפוס ההתקן ‪12 ..............................................................................‬‬
‫הסרת ההתקן‪ ,‬התושבת ותפסן הוואקום ‪12 .........................................‬‬
‫הסרת ההתקן מהתושבת ‪12 ..........................................................‬‬
‫הסרת התושבת מתפסן הוואקום ‪12 ...............................................‬‬
‫הסרת תפסן הוואקום מהשמשה הקדמית ‪12 ....................................‬‬
‫החלפת הנתיך בכבל החשמל של הרכב ‪12 ...........................................‬‬
‫פתרון בעיות ‪12 ......................................................................‬‬
‫תפסן הוואקום נופל מהשמשה הקדמית ‪12 ...........................................‬‬
‫ההתקן שלי אינו מקבל אותות לוויין ‪12 ................................................‬‬
‫ההתקן אינו נטען ברכב שלי ‪12 ...........................................................‬‬
‫הסוללה שלי לא נשארת טעונה למשך זמן רב ‪12 ...................................‬‬
‫ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כונן נשלף ‪12 ................................‬‬
‫ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כהתקן נישא ‪12 .............................‬‬
‫ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כהתקן נישא או ככונן או אמצעי‬
‫אחסון נשלף ‪12 .................................................................................‬‬
‫נספח ‪12 ................................................................................‬‬
‫התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים ‪12 ........................................‬‬
‫ניהול נתונים ‪12 ................................................................................‬‬
‫אודות כרטיסי זיכרון ‪13 ................................................................‬‬
‫חיבור ההתקן למחשב ‪13 ..............................................................‬‬
‫העברת נתונים מהמחשב שלך ‪13 ...................................................‬‬
‫הצגת מצב אות ‪13 .................................................................... GPS‬‬
‫רכישת מפות נוספות ‪13 ....................................................................‬‬
‫רכישת אביזרים ‪13 ............................................................................‬‬
‫אינדקס ‪14 .............................................................................‬‬
‫‪ii‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫תחילת העבודה‬
‫אזהרה‬
‫עיין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר‬
‫לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ 9‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להתקין את כל העדכונים הזמינים‪ ,‬לחץ על התקן הכל‪.‬‬
‫• כדי להתקין עדכון בודד‪ ,‬לחץ על הצג פרטים ובחר עדכון‪.‬‬
‫עדכן את המפות ואת התוכנה בהתקן (מעדכן מפות ותוכנה עם‬
‫‪ ,Garmin Express‬עמוד ‪.)1‬‬
‫התקן את ההתקן ברכב וחבר אותו לחשמל (חיבור ההתקן למקור‬
‫החשמל ברכב‪ ,‬עמוד ‪.)2‬‬
‫קלוט אותות ‪( GPS‬קבלת אותות ‪ ,GPS‬עמוד ‪.)2‬‬
‫כוונן את עוצמת הקול (כוונון עוצמת הקול‪ ,‬עמוד ‪ )2‬ובהירות הצג‬
‫(כיוונון בהירות המסך‪ ,‬עמוד ‪.)2‬‬
‫נווט אל היעד (התחלת מסלול‪ ,‬עמוד ‪.)3‬‬
‫עדכוני מוצרים‬
‫במחשב‪ ,‬התקן את ‪).Garmin Express™ (www.garmin.com/express‬‬
‫דבר זה יספק גישה קלה לשירותים אלו עבור התקני ‪.Garmin‬‬
‫• עדכוני תוכנה‬
‫• עדכוני מפות‬
‫• רישום מוצר‬
‫®‬
‫התוכנה ‪ Garmin Express‬מורידה ומתקינה עדכונים בהתקן שלך‪.‬‬
‫עדכוני מפות הנם גדולים מאוד‪ ,‬וזהו תהליך שעשוי להימשך זמן רב‬
‫בחיבורי אינטרנט איטיים‪.‬‬
‫סקירת ההתקן‬
‫סקירת התקן ‪Garmin Drive 40‬‬
‫מעדכן מפות ותוכנה עם ‪Garmin Express‬‬
‫ניתן להשתמש בתוכנה ‪ Garmin Express‬כדי להוריד ולהתקין את‬
‫עדכוני המפות והתוכנות החדשים עבור ההתקן‪ .‬עדכוני מפה מספקים את‬
‫נתוני המיפוי הזמינים העדכניים ביותר כדי להבטיח שההתקן שלך ימשיך‬
‫לחשב נתיבים מדויקים ויעילים אל היעדים שלך‪ Garmin Express .‬זמין‬
‫עבור מחשבי ‪ Windows‬ו‪.Mac -‬‬
‫‪ 1‬במחשב‪ ,‬בקר באתר ‪.www.garmin.com/express‬‬
‫®‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫®‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להתקין במחשב ‪ ,Windows‬בחר הורד עבור ‪.Windows‬‬
‫• כדי להתקין במחשב ‪ ,Mac‬בחר הורד עבור ‪.Mac‬‬
‫פתח את הקובץ שהורד ופעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי‬
‫להשלים את ההתקנה‪.‬‬
‫הפעל את ‪.Garmin Express‬‬
‫חבר את התקן ‪ Garmin‬למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫‪À‬‬
‫‪Á‬‬
‫‪Â‬‬
‫מקש הפעלה‬
‫מתח ‪ USB‬ויציאת נתונים‬
‫מפה ויציאת כרטיס זיכרון נתונים‬
‫סקירת התקן ‪Garmin Drive 50‬‬
‫‪À‬‬
‫‪Á‬‬
‫‪Â‬‬
‫מקש הפעלה‬
‫מתח ‪ USB‬ויציאת נתונים‬
‫מפה ויציאת כרטיס זיכרון נתונים‬
‫‪ 6‬לחץ על הוסף התקן‪.‬‬
‫התוכנה ‪ Garmin Express‬מזהה את ההתקן שלך‪.‬‬
‫‪ 7‬לחץ על הוסף התקן‪.‬‬
‫‪ 8‬פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך כדי להוסיף את ההתקן לתוכנה‬
‫‪.Garmin Express‬‬
‫לאחר שתסיים את תהליך ההגדרות‪ ,‬התוכנה ‪Garmin Express‬‬
‫תחפש עדכוני תוכנה ומפה עבור ההתקן‪.‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪1‬‬
‫סקירת התקן ‪Garmin Drive 60‬‬
‫בפעם האחרונה בהתקן הניווט‪ .‬בפעם הראשונה שאתה מפעיל את התקן‬
‫הניווט‪ ,‬ייתכן שיידרשו כמה דקות כדי לקבל אותות לוויין‪.‬‬
‫‪ 1‬הפעל את ההתקן‪.‬‬
‫‪ 2‬המתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים‪.‬‬
‫‪ 3‬במידת הצורך‪ ,‬צא החוצה לאזור פתוח‪ ,‬הרחק מבניינים גבוהים ועצים‪.‬‬
‫הופך לירוק‪ ,‬ההתקן קיבל אותות לוויין והוא מוכן לניווט‪.‬‬
‫כאשר‬
‫סמלי שורת המצב‬
‫‪À‬‬
‫‪Á‬‬
‫‪Â‬‬
‫מקש הפעלה‬
‫מתח ‪ Mini-USB‬ויציאת נתונים‬
‫מפה ויציאת כרטיס זיכרון נתונים‬
‫חיבור ההתקן למקור החשמל ברכב‬
‫אזהרה‬
‫מוצר זה מכיל סוללת ליתיום‪-‬יון‪ .‬כדי למנוע את האפשרות לפגיעה בגוף‬
‫או נזק למוצר עקב חשיפת הסוללה לחום קיצוני‪ ,‬אל תאחסן את ההתקן‬
‫תחת אור שמש ישיר‪.‬‬
‫לפני שתשתמש בהתקן של באמצעות מתח סוללה‪ ,‬עליך לטעון אותו‪.‬‬
‫‪ 1‬חבר את כבל החשמל של הרכב ‪ À‬ליציאת ה‪ USB-‬בתושבת‪.‬‬
‫שורת המצב נמצאת בחלק העליון של התפריט הראשי‪ .‬סמלי שורת המצב‬
‫מציגים מידע אודות תכונות ההתקן‪ .‬באפשרותך לבחור בסמלים מסוימים‬
‫כדי לשנות את ההגדרות או להציג מידע נוסף‪.‬‬
‫מצב אותות ‪ .GPS‬החזק כדי להציג דיוק ‪ GPS‬ולקבל מידע לווייני‬
‫(הצגת מצב אות ‪ ,GPS‬עמוד ‪.)13‬‬
‫שעה נוכחית‪ .‬בחר כדי להגדיר את השעה (הגדרת השעה‪ ,‬עמוד ‪.)11‬‬
‫רמת הטעינה של הסוללה‪.‬‬
‫שימוש בלחצני המסך‬
‫לחצני המסך מאפשרים לך לנווט בדפים‪ ,‬תפריטים ואפשרויות תפריטים‬
‫בהתקן‪.‬‬
‫כדי לחזור למסך התפריט הקודם‪.‬‬
‫• בחר‬
‫כדי לחזור במהירות לתפריט הראשי‪.‬‬
‫• לחץ על ממושכות על‬
‫• בחר או כדי לנווט ברשימות או תפריטים‪.‬‬
‫• לחץ ממושכות על או על לגלילה מהירה יותר‪.‬‬
‫כדי לראות תפריט הקשר לאפשרויות עבור המסך הנוכחי‪.‬‬
‫• בחר‬
‫כוונון עוצמת הקול‬
‫‪ 1‬בחר עוצמה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• השתמש במחוון כדי לכוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫• בחר כדי להשתיק את עוצמת קול ההתקן‪.‬‬
‫• בחר לקבלת אפשרויות נוספות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫הצמד את התושבת ‪ Á‬לתפסן הוואקום ‪ Â‬עד שתתקבע למקומה‪.‬‬
‫הצמד את תפסן הוואקום לשמשה הקדמית והפנה את הידית ‪Ã‬‬
‫לאחור‪ ,‬לכיוון השמשה הקדמית‪.‬‬
‫הכנס את הלשונית שבחלק העליון של התושבת לתוך החריץ הנמצא‬
‫בחלק האחורי של ההתקן‪.‬‬
‫הצמד את תחתית התושבת לתוך ההתקן עד שהיא תתקבע בנקישה‪.‬‬
‫הכנס את הקצה השני של כבל החשמל לרכב לתוך שקע החשמל‬
‫ברכב‪.‬‬
‫הפעלה וכיבוי של ההתקן‬
‫• כדי להפעיל את ההתקן‪ ,‬לחץ על מקש ההפעלה או לחבר את ההתקן‬
‫למקור מתח‪.‬‬
‫• כדי להעביר את ההתקן למצב חיסכון במתח‪ ,‬לחץ על מקש ההפעלה‬
‫כאשר ההתקן פועל‪.‬‬
‫בעודו במצב חיסכון במתח‪ ,‬המסך כבוי וההתקן משתמש במעט מאד‬
‫מתח‪ ,‬אך הוא יכול להתעורר במהירות לשימוש‪.‬‬
‫עצה‪ :‬ניתן לטעון את ההתקן מהר יותר על‪-‬ידי העברתו למצב חיסכון‬
‫במתח בעת טעינת הסוללה‪.‬‬
‫• כדי לכבות לחלוטין את ההתקן‪ ,‬החזק את מקש ההפעלה כד שמופיעה‬
‫הודעה על המסך‪ ,‬ובחר כבוי‪.‬‬
‫ההנחיה תופיע לאחר חמש שניות‪ .‬אם תשחרר את מקש ההפעלה לפני‬
‫הופעת ההנחיה‪ ,‬ההתקן ייכנס למצב חיסכון במתח‪.‬‬
‫קבלת אותות ‪GPS‬‬
‫בעת הפעלת התקן הניווט‪ ,‬מקלט ה=‪ GPS‬חייב לאסוף נתוני לוויין‬
‫בשורת המצב מצביע על עוצמת אות‬
‫ולמצוא את המיקום הנוכחי‪.‬‬
‫הלוויין‪ .‬הזמן הדרוש לקבלת אות לוויין משתנה בהתאם למספר גורמים‪,‬‬
‫כולל המרחק שלך מהמיקום שבו היית בפעם האחרונה שבה השתמשת‬
‫בהתקן הניווט‪ ,‬האם השמיים בהירים‪ ,‬וכמה זמן עבר מאז שהשתמשת‬
‫‪2‬‬
‫כיוונון בהירות המסך‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות >תצוגה >בהירות‪.‬‬
‫‪ 2‬השתמש במחוון כדי לכוונן את הבהירות‪.‬‬
‫תכונות והתראות לנהג‬
‫הודעה‬
‫התכונות של התראות לנהג ומגבלת מהירות הן לידיעה בלבד ואינן‬
‫משמשות תחליף לאחריות המוטלת עליך לציית לכל תמרורי מגבלת‬
‫המהירות ולהפעיל שיקול דעת בכל הקשור לבטיחות הנהיגה בכל עת‪.‬‬
‫‪ Garmin‬אינה נושאת באחריות על קנסות תנועה או על זימונים לדין‬
‫שתקבל במקרה שלא תציית לכל חוקי התנועה והתמרורים הרלוונטיים‪.‬‬
‫ההתקן מספק תכונות שיכולות לעזור לעודד נהיגה בטוחה יותר ולשפר‬
‫יעילות‪ ,‬גם בעת נהיגה באזורים מוכרים‪ .‬ההתקן משמיע צליל או הודעה‬
‫ומציג מידע עבור כל התראה‪ .‬באפשרותך להפעיל או להשבית את הצליל‬
‫או ההודעה עבור כל סוג של התראה‪ .‬לא כל ההתראות זמינות בכל‬
‫האזורים‪.‬‬
‫אזור בית ספר או בקרבת בית ספר‪ :‬ההתקן משמיע צליל ומציג את‬
‫המרחק לבית הספר או לאזור בית הספר ואת מגבלת המהירות( אם‬
‫קיימת‪).‬‬
‫ירידה במגבלת המהירות‪ :‬ההתקן משמיע צליל ומציג את מגבלת‬
‫המהירות המופחתת בהמשך הדרך כך שתוכל להתכונן להפחתת‬
‫המהירות שלך‪.‬‬
‫חריגה ממגבלת המהירות‪ :‬ההתקן משמיע צליל ומציג גבול אדום על סמל‬
‫מגבלת המהירות כאשר אתה חורג ממגבלת המהירות שצוינה עבור‬
‫הכביש הנוכחי‪.‬‬
‫כיוון לא נכון ברחוב חד‪-‬סיטרי‪ :‬ההתקן מציג הודעה ומציג אזהרה במסך‬
‫מלא אם אתה נוסע בכיוון ההפוך בכביש חד‪-‬סיטרי‪ .‬קצוות המסך‬
‫מופיעים באדום וההתראה נשארת בחלק העליון של המסך עד שתצא‬
‫מהכביש החד‪-‬סיטרי או שתתקן את כיוון הנסיעה‪.‬‬
‫תכונות והתראות לנהג‬
‫מפגש עם פסי רכבת‪ :‬ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לפסי‬
‫הרכבת בהמשך הדרך‪.‬‬
‫בעלי חיים חוצים‪ :‬ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לאזור של בעלי‬
‫חיים חוצים בהמשך הדרך‪.‬‬
‫עיקול‪ :‬ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לעיקול בכביש‪.‬‬
‫תנועה איטית יותר‪ :‬ההתקן משמיע צליל ומציג את המרחק לתנועה איטית‬
‫יותר בעת התקרבות במהירות גבוהה לתנועה איטית יותר‪ .‬ההתקן‬
‫חייב לקבל נתוני תנועה כדי להשתמש בתכונה זו (קבלת נתוני תנועה‬
‫באמצעות מקלט דיווחי תנועה‪ ,‬עמוד ‪.)9‬‬
‫אזהרה בנושא עייפות‪ :‬ההתקן משמיע צליל ומציע נקודות מנוחה בהמשך‬
‫הדרך אחרי נהיגה של למעלה משעתיים מבלי לעצור‪.‬‬
‫הפעלה או השבתה של התראות קוליות המושמעות‬
‫לנהג‬
‫באפשרותך להשבית התראות קוליות המושמעות לנהג‪ .‬ההתראה‬
‫הוויזואלית מופיעה גם כאשר ההתראה הקולית מושבתת‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות >מפה וכלי רכב >התראות קוליות המושמעות לנהג‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר או נקה את תיבת הסימון שליד כל התראה‪.‬‬
‫מצלמות מהירות ורמזור אדום‬
‫הודעה‬
‫‪ Garmin‬אינה אחראית לדיוק של מאגר נתונים של מצלמות רמזור או‬
‫מהירות ולא לתוצאות השימוש בהם‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים או בכל הדגמים‪.‬‬
‫מידע על מיקומי מצלמות מהירות ורמזור אדום זמין באזורים מסוימים‬
‫עבור חלק מהדגמים‪ .‬ההתקן מתריע כשאתה מתקרב למצלמה מדווחת‬
‫של מהירות או רמזור אדום‪.‬‬
‫• כדי לשמור על מסד נתונים מעודכן של מיקומי מצלמות מהירות‬
‫ומצלמות רמזור אדום נדרש מינוי פעיל בהתקן להורדה ואחסון של‬
‫נתוני מצלמות בטיחות‪ .‬עבור לאתר ‪garmin.com/speedcameras‬‬
‫כדי לבדוק את מצב הזמינות והתאימות או כדי לרכוש מנוי או עדכון‬
‫חד פעמי‪ .‬באפשרותך לרכוש מנוי לאזור חדש או להאריך מנוי קיים‬
‫בכל עת‪.‬‬
‫הערה‪ :‬באזורים מסוימים‪ ,‬חלק מחבילות המוצרים כוללות נתוני‬
‫מצלמת מהירות ורמזור אדום שנטענו מראש‪ ,‬עם עדכונים ללא צורך‬
‫במנוי‪.‬‬
‫• ניתן להשתמש בתוכנה ‪)Garmin Express (garmin.com/express‬‬
‫כדי לעדכן את מסד הנתונים של המצלמה המאוחסן בהתקן שלך‪ .‬יש‬
‫לעדכן את ההתקן לעתים תכופות כדי לקבל את המידע העדכני ביותר‬
‫על מצלמות‪.‬‬
‫מסלולים חלופיים מופיעים מימין למפה‪.‬‬
‫• לעריכת המסלול‪ ,‬בחר >ערוך מסלול והוסף נקודות עיצוב‬
‫למסלול (עיצוב המסלול שלך‪ ,‬עמוד ‪.)4‬‬
‫ההתקן מחשב מסלול אל המיקום ומנחה אותך באמצעות הוראות קוליות‬
‫ומידע על המפה (המסלול שלך על המפה‪ ,‬עמוד ‪ .)3‬תצוגה מקדימה של‬
‫דרכים ראשיות במסלול מופיעה בקצה המפה לכמה שניות‪.‬‬
‫אם אתה צריך לעצור ביעדים נוספים‪ ,‬באפשרותך להוסיף את המיקומים‬
‫למסלול (הוספת מיקום למסלול‪ ,‬עמוד ‪.)4‬‬
‫התחלת מסלול על ידי שימוש במפה‬
‫באפשרותך להתחיל מסלול על ידי בחירת מיקום מהמפה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הצג מפה‪.‬‬
‫‪ 2‬גרור ושנה את גודל המפה להצגת האזור לחיפוש‪.‬‬
‫‪ 3‬במידת הצורך‪ ,‬בחר כדי לסנן את נקודות העניין המוצגות לפי‬
‫קטגוריה‪.‬‬
‫סימוני מיקום( או נקודה כחולה )מופיעים על המפה‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר סימון מיקום‪.‬‬
‫• בחר נקודה‪ ,‬כגון רחוב‪ ,‬צומת או מיקום כתובת‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר לדרך!‪.‬‬
‫נסיעה הביתה‬
‫בפעם הראשונה שאתה מתחיל מסלול הביתה‪ ,‬ההתקן שואל אם להזין את‬
‫מיקום הבית שלך‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? >הביתה‪.‬‬
‫‪ 2‬במידת הצורך‪ ,‬בחר את מיקום הבית שלך‪.‬‬
‫עריכת מיקום 'בית'‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > >קבע את מיקום הבית‪.‬‬
‫‪ 2‬הזן את מיקום הבית שלך‪.‬‬
‫המסלול שלך על המפה‬
‫במהלך הנסיעה‪ ,‬ההתקן מנחה אותך אל היעד באמצעות הוראות קוליות‬
‫ומידע על המפה‪ .‬הוראות לגבי הפנייה או היציאה הבאה‪ ,‬או פעולות‬
‫אחרות‪ ,‬מופיעות לרוחב החלק העליון של המפה‪.‬‬
‫ניווט אל היעד‬
‫מסלולים‬
‫מסלול הוא דרך מהמיקום הנוכחי שלך אל יעד אחד או יותר‪.‬‬
‫• ההתקן מחשב מסלול מומלץ אל היעד שלך בהתאם להעדפות‬
‫שהגדרת‪ ,‬כולל מצב חישוב מסלול (שינוי מצב חישוב המסלול‪,‬‬
‫עמוד ‪ )4‬והימנעויות (הימנעות מעיכובים‪ ,‬אגרות ואזורים‪,‬‬
‫עמוד ‪.)5‬‬
‫• באפשרותך להתחיל לנווט ליעד במהירות דרך המסלול המומלץ‪ ,‬או‬
‫לבחור מסלול חלופי (התחלת מסלול‪ ,‬עמוד ‪.)3‬‬
‫• אם יש כבישים ספציפיים שתרצה להשתמש בהם או להימנע מהם‪,‬‬
‫תוכל להתאים אישית את המסלול (עיצוב המסלול שלך‪ ,‬עמוד ‪.)4‬‬
‫• באפשרותך להוסיף כמה יעדים למסלול (הוספת מיקום למסלול‪,‬‬
‫עמוד ‪.)4‬‬
‫התחלת מסלול‬
‫‪ 1‬בחר לאן? וחפש מיקום (איתור ושמירה של מיקומים‪ ,‬עמוד ‪.)6‬‬
‫‪ 2‬בחר מיקום‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להתחיל לנווט באמצעות המסלול המומלץ‪ ,‬בחר לדרך!‪.‬‬
‫• כדי לבחור מסלול חלופי‪ ,‬בחר ‪ ,‬ובחר מסלול‪.‬‬
‫ניווט אל היעד‬
‫‪À‬‬
‫‪Á‬‬
‫‪Â‬‬
‫‪Ã‬‬
‫‪Ä‬‬
‫‪Å‬‬
‫‪Æ‬‬
‫‪Ç‬‬
‫הפעולה הבאה במסלול‪ .‬מציינת את הפניה הבאה‪ ,‬היציאה הבאה או פעולה‬
‫אחרת ואת הנתיב שבו עליך לנסוע‪ ,‬אם זמין‪.‬‬
‫המרחק לפעולה הבאה‪.‬‬
‫שם הרחוב או היציאה המשויכים לפעולה הבאה‪.‬‬
‫המסלול המסומן על המפה‪.‬‬
‫הפעולה הבאה במסלול‪ .‬חיצים על המפה מציינים את המיקום של הפעולות‬
‫בהמשך הדרך‪.‬‬
‫מהירות הרכב‪.‬‬
‫שם הכביש שעליו אתה נוסע‪.‬‬
‫שעת הגעה משוערת‪.‬‬
‫עצה‪ :‬ניתן לגעת בשדה זה כדי לשנות את המידע שהוא מציג (שינוי שדה‬
‫נתוני המפה‪ ,‬עמוד ‪.)9‬‬
‫הצגת פניות והוראות נסיעה‬
‫בעת ניווט במסלול‪ ,‬תוכל להציג את הפניות‪ ,‬השינויים בנתיבים והוראות‬
‫נסיעה אחרות בהמשך המסלול‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 1‬מהמפה‪ ,‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• להצגת פניות והוראות נסיעה בהמשך הדרך במהלך הניווט‪ ,‬בחר‬
‫ >פניות‪.‬‬
‫כלי המפה מציג את ארבע הפניות או הוראות הנסיעה הבאות ליד‬
‫המפה‪ .‬הרשימה מתעדכנת באופן אוטומטי בעת ניווט במסלול‪.‬‬
‫• להצגת רשימה מלאה של פניות והוראות נסיעה עבור המסלול‬
‫כולו‪ ,‬בחר את שורת הטקסט בחלק העליון של המפה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר פניה או הוראות נסיעה( אופציונלי‪).‬‬
‫מידע מפורט מופיע‪ .‬תמונה של הצומת עשויה להופיע עבור צמתים או‬
‫כבישים ראשיים‪ ,‬אם קיימת‪.‬‬
‫הצגת המסלול במלואו על המפה‬
‫‪ 1‬במהלך ניווט במסלול‪ ,‬בחר מקום כלשהו על המפה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.‬‬
‫הוספת מיקום למסלול‬
‫כדי להוסיף מיקום למסלול‪ ,‬עליך לנווט במסלול כלשהו (התחלת מסלול‪,‬‬
‫עמוד ‪.)3‬‬
‫באפשרותך להוסיך מיקומים לאמצע המסלול או לסוף המסלול‪ .‬לדוגמה‪,‬‬
‫באפשרותך להוסיף תחנת דלק כיעד הבא במסלול‪.‬‬
‫עצה‪ :‬כדי ליצור מסלולים מורכבים עם יעדים מרובים או עצירות‬
‫מתוזמנות‪ ,‬באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי לתכנן‪ ,‬לתזמן‬
‫ולשמור את המסלול (תכנון נסיעה‪ ,‬עמוד ‪.)4‬‬
‫ >לאן?‪.‬‬
‫‪ 1‬במפה‪ ,‬בחר‬
‫‪ 2‬חפש מיקום (איתור ושמירה של מיקומים‪ ,‬עמוד ‪.)6‬‬
‫‪ 3‬בחר מיקום‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר לדרך!‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להוסיף את המיקום כיעד הבא במסלול‪ ,‬בחר הוסף כעצירה‬
‫הבאה‪.‬‬
‫• כדי להוסיף את המיקום לסוף המסלול‪ ,‬בחר הוסף כעצירה‬
‫אחרונה‪.‬‬
‫• כדי להוסיף את המיקום ולערוך את סדר היעדים במסלול‪ ,‬בחר‬
‫הוסף למסלול פעיל‪.‬‬
‫ההתקן יחשב מחדש את המסלול כדי לכלול את המיקום שנוסף וינחה‬
‫אותך אל היעדים לפי הסדר‪.‬‬
‫עיצוב המסלול שלך‬
‫כדי שתוכל לעצב את המסלול שלך‪ ,‬עליך להתחיל מסלול (התחלת‬
‫מסלול‪ ,‬עמוד ‪.)3‬‬
‫באפשרותך לעצב את המסלול שלך באופן ידני כדי לשנות את מהלכו‪ .‬כך‬
‫תוכל לכוון את המסלול לשימוש בכביש מסוים או למעבר באזור מסוים‬
‫מבלי להוסיף יעד למסלול‪.‬‬
‫‪ 1‬גע במקום כלשהו במפה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר ‪.‬‬
‫ההתקן נכנס למצב עיצוב מסלול‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מיקום על המפה‪.‬‬
‫עצה‪ :‬באפשרותך לבחור באפשרות כדי להגדיל את הקטע במפה‬
‫ולבחור מיקום מדויק יותר‪.‬‬
‫ההתקן מחשב מחדש את המסלול דרך המיקום שנבחר‪.‬‬
‫‪ 4‬במידת הצורך‪ ,‬בחר באפשרות‪:‬‬
‫• כדי להוסיך נקודות עיצוב נוספות למסלול‪ ,‬בחר מיקומים נוספים‬
‫במפה‪.‬‬
‫• כדי להסיר נקודת עיצוב‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 5‬כשאתה מסיים לעצב את המסלול‪ ,‬בחר לדרך!‪.‬‬
‫ביצוע מעקף‬
‫באפשרותך לבצע מעקף לאורך מרחק מסוים במסלול או מעקף מסביב‬
‫לכבישים מסוימים‪ .‬תכונה זו שימושית כאשר אתה נתקל באזורי בניה‪,‬‬
‫בכבישים סגורים או בתנאי כביש קשים‪.‬‬
‫‪ 1‬במפה‪ ,‬בחר >שנה מסלול‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫עצה‪ :‬אם הכלי שנה מסלול אינו בתפריט כלי המפה‪ ,‬באפשרותך‬
‫להוסיף אותו (הפעלת כלי מפה‪ ,‬עמוד ‪.)8‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי לעקוף את המסלול לאורך מרחק מסוים‪ ,‬בחר מעקף לפי‬
‫מרחק‪.‬‬
‫• כדי לעקוף כביש מסוים במסלול‪ ,‬בחר מעקף לפי דרך‪.‬‬
‫• כדי לחפש מסלול חדש‪ ,‬בחר מעקף‪.‬‬
‫עצירת מסלול‬
‫מהמפה‪ ,‬בחר‬
‫ >עצור‪.‬‬
‫שינוי מצב חישוב המסלול‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות >ניווט >מצב חישוב‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר זמן מהיר יותר לחישוב מסלולים שבהם ניתן לנהוג במהירות‬
‫רבה יותר אך עשויים להיות ארוכים יותר‪.‬‬
‫• בחר דרכי שטח לחישוב מסלולים מקצה לקצה( לא בכבישים‪).‬‬
‫• בחר מרחק קצר יותר לחישוב מסלולים קצרים יותר‪ ,‬שהנהיגה‬
‫בהם עשויה להיות איטית יותר‪.‬‬
‫מתכנן נסיעות‬
‫באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי ליצור ולשמור נסיעה‪ ,‬שתוכל‬
‫לנווט באמצעותה במועד מאוחר יותר‪ .‬אפשרות זו יכולה להיות שימושית‬
‫לתכנון מסלול משלוח‪ ,‬חופשה או נסיעה בכביש‪ .‬באפשרותך לערוך‬
‫נסיעה שמורה להתאמה אישית נוספת‪ ,‬כולל שינוי הסדר של מיקומים‪,‬‬
‫מיטוב סדר העצירות‪ ,‬הוספת מידע על תזמון והוספת נקודות עיצוב‪.‬‬
‫באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות גם כדי לערוך ולשמור את‬
‫המסלול הפעיל‪.‬‬
‫תכנון נסיעה‬
‫נסיעה יכולה לכלול יעדים רבים‪ ,‬ועליה לכלול לכל הפחות מיקום התחלה‬
‫ויעד אחד‪ .‬מיקום ההתחלה הוא המיקום שממנו אתה מתכנן להתחיל את‬
‫הנסיעה‪ .‬אם אתה מתחיל את ניווט הנסיעה ממיקום אחר‪ ,‬ההתקן נותן לך‬
‫את האפשרות לנווט אל מיקום ההתחלה שלך תחילה‪ .‬בנסיעה הלוך ושוב‪,‬‬
‫מיקום ההתחלה והיעד הסופי יכולים להיות זהים‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים >מתכנן המסלולים > >צור נסיעה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר בחר מיקום התחלה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מיקום עבור נקודת ההתחלה‪ ,‬ובחר בחר‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר בחר יעד‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר מיקום עבור היעד‪ ,‬ובחר בחר‪.‬‬
‫‪ 6‬בחר הוסף מיקום כדי להוסיך מיקומים( אופציונלי‪).‬‬
‫‪ 7‬לאחר שתוסיף את כל המיקומים הנחוצים‪ ,‬בחר הבא >שמור‪.‬‬
‫‪ 8‬הזן שם ובחר בוצע‪.‬‬
‫ניווט לנסיעה שמורה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫בחר יישומים >מתכנן המסלולים‪.‬‬
‫בחר נסיעה שמורה‪.‬‬
‫בחר לדרך!‪.‬‬
‫בחר את המיקום הראשון שאליו יש לנווט ובחר התחל‪.‬‬
‫ההתקן מחשב מסלול מהמיקום הנוכחי למיקום שנבחר ולאחר מכן‬
‫מנחה אותך ליעדי הנסיעה הנותרים‪ ,‬בסדר הנכון‪.‬‬
‫מיטוב סדר היעדים בנסיעה‬
‫ההתקן יכול למטב באופן אוטומטי את סדר היעדים בנסיעה כדי ליצור‬
‫מסלול קצר יותר ויעיל יותר‪ .‬מיקום ההתחלה והיעד אינם משתנים כאשר‬
‫אתה ממטב את הסדר‪.‬‬
‫ >מיטוב סדר‪.‬‬
‫בעת עריכת נסיעה‪ ,‬בחר‬
‫עריכה ושינוי סדר של מיקומים בנסיעה‬
‫‪ 1‬בחר יישומים >מתכנן המסלולים‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר נסיעה שמורה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מיקום‪.‬‬
‫ניווט אל היעד‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להזיז את המיקום למעלה או למטה‪ ,‬בחר ‪ ,‬וגרור את המיקום‬
‫למיקום חדש בנסיעה‪.‬‬
‫• כדי להוסיף מיקום חדש אחרי המיקום שנבחר‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫• כדי להסיר את המיקום‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫עריכה ושמירה של מסלול פעיל‬
‫כאשר מסלול פעיל‪ ,‬באפשרותך להשתמש במתכנן הנסיעות כדי לערוך‬
‫ולשמור את המסלול כנסיעה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים >מתכנן המסלולים >המסלול הפעיל שלי‪.‬‬
‫‪ 2‬ערוך את המסלול באמצעות התכונות של מתכנן הנסיעות‪.‬‬
‫המסלול מחושב מחדש בכל פעם שאתה מבצע שינוי‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר שמור כדי לשמור את המסלול כנסיעה‪ ,‬לניווט במועד מאוחר יותר‬
‫(אופציונלי‪).‬‬
‫שינוי אפשרויות מסלול עבור נסיעה‬
‫באפשרותך להתאים אישית את האופן שבו ההתקן מחשב את המסלול‬
‫בעת התחלת הנסיעה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים >מתכנן המסלולים‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר נסיעה שמורה‪.‬‬
‫ >הגדרות הנסיעה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להוסיף נקודות עיצוב לנסיעה‪ ,‬בחר עצב מסלול‪ ,‬ופעל לפי‬
‫ההוראות שעל המסך (עיצוב המסלול שלך‪ ,‬עמוד ‪.)4‬‬
‫• כדי לשנות את מצב החישוב עבור הנסיעה‪ ,‬בחר העדפת מסלול‬
‫(שינוי מצב חישוב המסלול‪ ,‬עמוד ‪.)4‬‬
‫תזמון נסיעה‬
‫באפשרותך להוסיף פרטי תזמון לכל מיקום בנסיעה‪ ,‬כולל שעת הגעה‬
‫רצויה ומשך עצירה בכל מיקום‪ .‬באופן זה תוכל לתכנן את שעת היציאה‬
‫כדי להגיע למיקומים בנסיעה שלך בזמן‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר יישומים >מתכנן המסלולים‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר נסיעה‪.‬‬
‫ >הגדרות הנסיעה >ערוך לוח זמנים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר‬
‫‪ 4‬בחר מיקום‪ ,‬ובצע את ההוראות שעל המסך כדי להזין את פרטי לוח‬
‫הזמנים‪.‬‬
‫עצה‪ :‬אם עליך לתזמן מיקומים מרובים בנסיעה‪ ,‬עליך להתחיל‬
‫מתחילת הנסיעה והלאה עד הסוף‪.‬‬
‫‪ 5‬חזור על שלב ‪ 4‬כדי להזין פרטי לוח זמנים למיקומים נוספים‪.‬‬
‫‪ 6‬בסיום‪ ,‬בחר שמור‪.‬‬
‫במהלך הניווט בנסיעה‪ ,‬עליך לצאת בזמן המוצג מתחת לנקודת ההתחלה‬
‫כדי להגיע לנקודות העצירה שלך בזמן שנקבע‪ .‬לוח הזמנים מציג זמן‬
‫משוער בלבד‪ .‬תנאי הדרך‪ ,‬עבודות בכביש ועיכובים אחרים עשויים‬
‫להשפיע על זמני ההגעה בפועל‪.‬‬
‫שימוש במסלולים המוצעים‬
‫לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו‪ ,‬עליך לשמור מיקום אחד לפחות‬
‫ולהפעיל את התכונה של היסטוריית הנסיעות (הגדרות התקן ופרטיות‪,‬‬
‫עמוד ‪.)11‬‬
‫באמצעות התכונה ™‪ ,myTrends‬ההתקן חוזה את נקודת היעד שלך‬
‫בהתבסס על היסטוריית הנסיעות‪ ,‬היום בשבוע והשעה ביום‪ .‬לאחר‬
‫שהגעת למקום השמור כמה פעמים‪ ,‬המיקום עשוי להופיע בסרגל הניווט‬
‫על המפה יחד עם זמן הנסיעה המשוער ונתוני נסיעה אחרים‪.‬‬
‫בחר בסרגל הניווט כדי להציג את המסלול המוצע למיקום‪.‬‬
‫הימנעות מעיכובים‪ ,‬אגרות ואזורים‬
‫הימנעות מעיכובים בתנועה במסלול שלך‬
‫כדי להימנע מעיכובים בתנועה‪ ,‬עליך לקבל דיווחי תנועה (קבלת נתוני‬
‫תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה‪ ,‬עמוד ‪.)9‬‬
‫כברירת מחדל‪ ,‬ההתקן ממטב את המסלול שלך באופן אוטומטי כדי‬
‫להימנע מעיכובי תנועה‪ .‬אם ביטלת אפשרות זו בהגדרות התנועה‬
‫(הגדרות תנועה‪ ,‬עמוד ‪ ,)11‬תוכל להציג עיכובי תנועה ולהימנע מהם‬
‫באופן אוטומטי‪.‬‬
‫ניווט אל היעד‬
‫‪ 1‬בעת ניווט במסלול‪ ,‬בחר >תנועה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מסלול חלופי‪ ,‬אם אפשרות זו זמינה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר לדרך!‪.‬‬
‫הימנעות מכבישי אגרה‬
‫ההתקן יכול להימנע מלנתב אותך דרך אזורים המצריכים אגרות‪ ,‬כגון‬
‫כבישי אגרה‪ ,‬גשרי אגרה‪ ,‬או אזורים צפופים‪ .‬ההתקן עשוי בכל זאת‬
‫לכלול אזור אגרה במסלול שלך אם אין מסלולים הגיוניים אחרים זמינים‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות >ניווט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫הערה‪ :‬התפריט משתנה לפי האזור שבו אתה נמצא ונתוני המפה‬
‫בהתקן‪.‬‬
‫• בחר כבישי אגרה‪.‬‬
‫• בחר תעריפים ועמלות >כבישי אגרה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי שההתקן יציג שאלה לפני כל ניווט דרך אזור אגרה‪ ,‬בחר שאל‬
‫תמיד‪.‬‬
‫• כדי להימנע תמיד מאגרות‪ ,‬בחר הימנע‪.‬‬
‫• כדי לאפשר תמיד אגרות‪ ,‬בחר אפשר‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר שמור‪.‬‬
‫הימנעות ממדבקות אגרה‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים‪.‬‬
‫במדינות מסוימות‪ ,‬נתוני המפה בהתקן עשויים להכיל מידע מפורט על‬
‫מדבקות אגרה‪ .‬ניתן להימנע ממדבקות אגרה בכל מדינה בנפרד‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות >ניווט >תעריפים ועמלות >מדבקות אגרה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מדינה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי שההתקן ישאל אותך לפני כל ניווט דרך אזור אגרה‪ ,‬בחר שאל‬
‫תמיד‪.‬‬
‫• כדי להימנע תמיד מאגרות‪ ,‬בחר הימנע‪.‬‬
‫• כדי לאפשר תמיד אגרות‪ ,‬בחר אפשר‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר שמור‪.‬‬
‫הימנעות ממאפייני דרכים‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות >ניווט >הימנעויות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את מאפייני הדרכים שברצונך להימנע מהם במסלולים שלך ובחר‬
‫שמור‪.‬‬
‫הימנעות מאזורים עם בעיות סביבתיות‬
‫ההתקן יכול להימנע מאזורים עם הגבלות סביבתיות או הגבלות פליטה‬
‫העשויות לחול על הרכב שלך‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות >ניווט >אזורים סביבתיים‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי שההתקן ישאל אותך בכל פעם לפני ניווט באזור עם בעיה‬
‫סביבתית‪ ,‬בחר שאל תמיד‪.‬‬
‫• כדי להימנע תמיד מאזורים עם בעיות סביבתיות‪ ,‬בחר הימנע‪.‬‬
‫• כדי לאפשר תמיד אזורים עם בעיות סביבתיות‪ ,‬בחר אפשר‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר שמור‪.‬‬
‫הימנעויות מותאמות אישית‬
‫הימנעויות מותאמות אישית מדרכים מאפשרות לך לבחור להימנע‬
‫מאזורים ומקטעי כביש מסוימים‪ .‬כאשר ההתקן מחשב מסלול‪ ,‬הוא נמנע‬
‫מאזורים ודרכים אלא‪ ,‬אלא אם אין מסלול סביר אחר זמין‪.‬‬
‫הימנעות מדרך‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫בחר הגדרות >ניווט >הימנעויות מותאמות אישית‪.‬‬
‫בחר הוסף כביש הימנעות‪.‬‬
‫בחר את נקודת ההתחלה של קטע הדרך שברצונך להימנע ממנו ובחר‬
‫הבא‪.‬‬
‫בחר את נקודת הסיום של קטע הדרך ובחר הבא‪.‬‬
‫בחר בוצע‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫הימנעות מאזור‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫בחר הגדרות >ניווט >הימנעויות מותאמות אישית‪.‬‬
‫במקרה הצורך‪ ,‬בחר הוסף הימנעות מדרך‪.‬‬
‫בחר הוסף אזור המנעות‪.‬‬
‫בחר את הפינה השמאלית העליונה של האזור שממנו ברצונך להימנע‬
‫ובחר הבא‪.‬‬
‫בחר את הפינה הימנית התחתונה של האזור שממנו ברצונך להימנע‬
‫ובחר הבא‪.‬‬
‫האזור שנבחר מוצלל על המפה‪.‬‬
‫בחר בוצע‪.‬‬
‫השבתת הימנעות מותאמת אישית‬
‫באפשרותך להשבית הימנעות מותאמת אישית מבלי למחוק אותה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות >ניווט >הימנעויות מותאמות אישית‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הימנעות‪.‬‬
‫ >השבת‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר‬
‫מחיקת הימנעויות מותאמות אישית‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות >ניווט >הימנעויות מותאמות אישית‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי למחוק הימנעויות מותאמות אישית‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫• כדי למחוק הימנעות מותאמת אישית אחת‪ ,‬בחר את ההימנעות‬
‫ >מחק‪.‬‬
‫ובחר‬
‫ניווט בדרכי שטח‬
‫אם אינך נוהג בכבישים בעת הניווט‪ ,‬השתמש במצב 'דרכי שטח'‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות >ניווט‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מצב חישוב >דרכי שטח >שמור‪.‬‬
‫המסלול הבא ייחשב כקו ישר עד המיקום‪.‬‬
‫איתור ושמירה של מיקומים‬
‫המפות הטעונות בהתקן כוללות מיקומים‪ ,‬כגון מסעדות‪ ,‬בתי מלון‬
‫ושירותי רכב‪ ,‬וכן מידע מפורט על רחובות‪ .‬התפריט לאן? עוזר לך למצוא‬
‫את היעד שלך באמצעות כמה שיטות לעיון‪ ,‬חיפוש ושמירה של מידע זה‪.‬‬
‫• הזן מונחי חיפוש כדי לחפש במהירות את כל המידע על המיקום‬
‫(איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש‪ ,‬עמוד ‪.)6‬‬
‫• עיון או חיפוש נקודות עניין שנטענו מראש לפי קטגוריה (נקודות עניין‪,‬‬
‫עמוד ‪.)6‬‬
‫• חפש נקודות עניין של ‪( Foursquare‬חיפוש נקודות עניין של‬
‫‪ ,Foursquare‬עמוד ‪.)7‬‬
‫• השתמש בכלי חיפוש כדי למצוא מיקומים ספציפיים‪ ,‬כגון כתובות‪,‬‬
‫צמתים או קואורדינטות גיאוגרפיות (כלי חיפוש‪ ,‬עמוד ‪.)7‬‬
‫• חפש בקרבת עיר או אזור שונים (שינוי אזור החיפוש‪ ,‬עמוד ‪.)6‬‬
‫• שמור את המיקומים המועדפים שלך כדי למצוא אותם במהירות‬
‫בעתיד (שמירת מיקומים‪ ,‬עמוד ‪.)7‬‬
‫• חזור למיקומים שנמצאו לאחרונה (הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה‪,‬‬
‫עמוד ‪.)7‬‬
‫®‬
‫איתור מיקום באמצעות סרגל החיפוש‬
‫באפשרותך להשתמש בסרגל החיפוש כדי לחפש מיקומים באמצעות הזנת‬
‫קטגוריה‪ ,‬שם מותג‪ ,‬כתובת או שם עיר‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן?‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר הזן חיפוש בסרגל החיפוש‪.‬‬
‫‪ 3‬הזן את כל מונח החיפוש או חלק ממנו‪.‬‬
‫מונחי חיפוש מוצעים יופיעו מתחת לסרגל החיפוש‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• לחיפוש סוג עסק מסוים‪ ,‬הזן שם קטגוריה( למשל "בתי קולנוע‪").‬‬
‫• לחיפוש שם עסק‪ ,‬הזן את השם במלואו או בחלקו‪.‬‬
‫• לחיפוש כתובת קרובה‪ ,‬הזן את מספר הבית ושם הרחוב‪.‬‬
‫• לחיפוש כתובת בעיר אחרת‪ ,‬הזן את מספר הבית‪ ,‬שם הרחוב‪,‬‬
‫העיר והמדינה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫• לחיפוש עיר‪ ,‬הזן את העיר ואת המדינה‪.‬‬
‫• לחיפוש קואורדינטות‪ ,‬הזן את קווי האורך והרוחב‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• לחיפוש באמצעות מונח חיפוש מוצע‪ ,‬בחר במונח‪.‬‬
‫• לחיפוש באמצעות הטקסט שהזנת‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 6‬במידת הצורך‪ ,‬בחר מיקום‪.‬‬
‫הצגת תוצאות חיפוש במפה‬
‫באפשרותך להציג את התוצאות של חיפוש מיקום על המפה במקום‬
‫ברשימה‪.‬‬
‫‪ 1‬מתוצאות החיפוש של המיקום‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫המיקום הקרוב ביותר בתוצאות החיפוש מופיע על המפה‪ .‬מציין‬
‫את המיקומים של תוצאות חיפוש אחרות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר באפשרות אחת או יותר‪:‬‬
‫• להצגת תוצאות חיפוש נוספות‪ ,‬גע במפה וגרור אותה‪.‬‬
‫• לבחירת מיקום אחר‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫• להצגת פרטים ומסלולים עבור המיקום שנבחר‪ ,‬בחר את תיאור‬
‫המיקום בתחתית המפה‪.‬‬
‫• כדי להתחיל לנווט למיקום שנבחר‪ ,‬בחר לדרך!‪.‬‬
‫שינוי אזור החיפוש‬
‫כברירת מחדל‪ ,‬ההתקן מחפש ליד המיקום הנוכחי‪ .‬באפשרותך גם לחפש‬
‫באזורים אחרים‪ ,‬כגון ליד היעד‪ ,‬ליד עיר אחרת או לאורך המסלול הנוכחי‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן?‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר חיפוש ליד‪.:‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪.‬‬
‫נקודות עניין‬
‫נקודת עניין היא מקום שעשוי להיות שימושי או מעניין עבורך‪ .‬נקודות‬
‫עניין מאורגנות לפי קטגוריות והן יכולות לכלול יעדי נסיעה נפוצים כגון‬
‫תחנות דלק‪ ,‬מסעדות‪ ,‬בתי מלון ומקומות בילוי‪.‬‬
‫איתור מיקום לפי קטגוריה‬
‫‪ 1‬בחר לאן?‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר קטגוריה או בחר קטגוריות‪.‬‬
‫‪ 3‬במידת הצורך בחר קטגוריית משנה‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר מיקום‪.‬‬
‫חיפוש בתוך קטגוריה‬
‫לאחר שחיפשת נקודת עניין‪ ,‬ייתכן שקטגוריות מסוימות יציגו רשימה של‬
‫'חיפוש מהיר' המציגה את ארבעת היעדים האחרונים שבחרת‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? >קטגוריות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר קטגוריה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר יעד מרשימת החיפוש המהיר בצד הימני של המסך‪.‬‬
‫רשימת החיפוש המהיר מספקת רשימה של מיקומים שנמצאו‬
‫לאחרונה בקטגוריה שנבחרה‪.‬‬
‫• בחר קטגוריית משנה‪ ,‬אם יש צורך‪ ,‬ובחר יעד‪.‬‬
‫ניווט אל נקודות עניין בתוך מקום‬
‫באפשרותך ליצור מסלול אל נקודת עניין( ‪) POI‬בתוך מקום גדול יותר‪,‬‬
‫כגון חנות בתוך קניון או טרמינל ספציפי בנמל תעופה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? >הזן חיפוש‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי לחפש את האתר‪ ,‬הזן את השם או הכתובת של המקום‪ ,‬בחר‬
‫ועבור לשלב ‪.3‬‬
‫• כדי לחפש את נקודת העניין‪ ,‬הזן את השם של נקודת העניין‪ ,‬בחר‬
‫ועבור לשלב ‪.5‬‬
‫‪ 3‬בחר את המקום‪.‬‬
‫רשימה של קטגוריות תופיע מתחת למקום‪ ,‬כגון מסעדות‪ ,‬אתרי‬
‫השכרת רכב או טרמינלים‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר קטגוריה‪.‬‬
‫איתור ושמירה של מיקומים‬
‫‪ 5‬בחר את נקודת העניין‪ ,‬ובחר לדרך!‪.‬‬
‫ההתקן יוצר מסלול לאזור החניה או לכניסה למקום הקרובים ביותר‬
‫לנקודת העניין‪ .‬כאשר תגיע ליעד‪ ,‬דגל משובץ יציין את אזור החניה‬
‫המומלץ‪ .‬נקודה עם תווית תציין את המיקום של נקודת העניין בתוך‬
‫המקום‪.‬‬
‫בדיקת מקום‬
‫איתור נקודת חניה אחרונה‬
‫בעת ניתוק ההתקן מהחשמל ברכב בזמן שההתקן מופעל‪ ,‬המיקום הנוכחי‬
‫שלך נשמר כנקודת חניה‪.‬‬
‫בחר יישומים >נקודה אחרונה‪.‬‬
‫הצגת מידע לגבי המיקום הנוכחי‬
‫ניתן להציג רשימה של נקודות עניין הנמצאות בכל אחד מהמקומות‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר מקום‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר >חקור מקום זה‪.‬‬
‫השתמש בדף 'היכן אני נמצא?' כדי להציג מידע על מיקומך הנוכחי‪.‬‬
‫תכונה זו שימושית אם עליך לדווח לשירותי חירום על המיקום שבו אתה‬
‫נמצא‪.‬‬
‫במפה‪ ,‬בחר את המכונית‪.‬‬
‫‪ Foursquare‬היא רשת חברתית המבוססת על מיקומים‪ .‬ההתקן כולל‬
‫נקודות עניין שנטענו מראש ‪ ,Foursquare‬המסומנות על ידי הלוגו של‬
‫‪ Foursquare‬בתוצאות החיפוש של מיקומים‪.‬‬
‫איתור שירותי חירום ותחנות דלק‬
‫‪Foursquare‬‬
‫חיפוש נקודות עניין של ‪Foursquare‬‬
‫באפשרותך לחפש נקודות עניין של ‪ Foursquare‬שנטענו בהתקן שלך‪.‬‬
‫בחר לאן? >קטגוריות >®‪.Foursquare‬‬
‫כלי חיפוש‬
‫כלי החיפוש מאפשרים לך לחפש אחר סוגים ספציפיים של מיקומים‬
‫על‪-‬ידי מענה להנחיות המוצגות על המסך‪.‬‬
‫איתור כתובת‬
‫הערה‪ :‬סדר השלבים עשוי להשתנות בהתאם לנתוני המפה הטעונה‬
‫בהתקן‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן?‪.‬‬
‫‪ 2‬במידת הצורך‪ ,‬בחר חיפוש ליד‪ :‬כדי לחפש בקרבת עיר או אזור‬
‫שונים‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר כתובת‪.‬‬
‫‪ 4‬פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך כדי להזין פרטי כתובת‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר את הכתובת‪.‬‬
‫איתור צומת‬
‫באפשרותך להשתמש בדף 'היכן אני נמצא?' כדי למצוא את בתי החולים‪,‬‬
‫תחנות המשטרה ותחנות הדלק הקרובים ביותר‪.‬‬
‫‪ 1‬במפה‪ ,‬בחר את הרכב‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר בתי חולים‪ ,‬תחנות משטרה‪ ,‬דלק או סיוע בדרכים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬קטגוריות שירותים מסוימות אינן זמינות בכל האזורים‪.‬‬
‫רשימה של מיקומים עבור השירות שנבחר מופיעה‪ ,‬כשהמיקומים‬
‫הקרובים ביותר בראש הרשימה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר מיקום‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי לנווט למיקום‪ ,‬בחר לדרך!‬
‫• כדי להציג את מספר הטלפון ופרטי מיקום אחרים‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫קבלת הוראות נסיעה למיקום הנוכחי שלך‬
‫אם אתה צריך להסביר למישהו אחר כיצד להגיע למיקום הנוכחי שלך‪,‬‬
‫ההתקן יכול לספק לך רשימת הוראות נסיעה‪.‬‬
‫‪ 1‬במפה‪ ,‬בחר את המכונית‪.‬‬
‫ >למיקום שלי‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫‪ 3‬בחר מיקום התחלה‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר בחר‪.‬‬
‫באפשרותך לחפש צומת או הצטלבות בין שני רחובות‪ ,‬כבישים‬
‫בין‪-‬עירוניים או כבישים אחרים‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? >קטגוריות >צמתים‪.‬‬
‫‪ 2‬פעל לפי ההוראות שעל‪-‬גבי המסך כדי להזין פרטי רחובות‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר את הצומת‪.‬‬
‫הוספת קיצור דרך‬
‫‪ 1‬בחר לאן? >קטגוריות >ערים‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר עיר מרשימת הערים הקרובות‪.‬‬
‫• כדי לחפש בקרבת מיקום אחר‪ ,‬בחר חיפוש ליד‪( :‬שינוי אזור‬
‫החיפוש‪ ,‬עמוד ‪.)6‬‬
‫• כדי לחפש עיר לפי שם‪ ,‬בחר הזן חיפוש‪ ,‬הזן שם עיר‪ ,‬ובחר ‪.‬‬
‫הסרת קיצור דרך‬
‫‪ 1‬בחר לאן? > >הסרת קיצורי דרך‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר קיצור דרך להסרה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר את קיצור הדרך שוב כדי לאשר‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר שמור‪.‬‬
‫איתור עיר‬
‫איתור מיקום באמצעות קואורדינטות‬
‫באפשרותך לחפש מיקום באמצעות קואורדינטות של קווי הרוחב והאורך‪.‬‬
‫שיטה זו יכולה להיות שימושית בעת משחקי 'חפש את המטמון'‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? >קטגוריות >קואורדינטות‪.‬‬
‫‪ 2‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר ושנה את התבנית או הנתונים של‬
‫הקואורדינטות‪.‬‬
‫‪ 3‬הזן את קואורדינטות הרוחב והאורך‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר הצג במפה‪.‬‬
‫הצגת מיקומים שנמצאו לאחרונה‬
‫ההתקן מאחסן היסטוריה של ‪ 50‬המיקומים האחרונים שמצאת‪.‬‬
‫בחר לאן? >אחרון‪.‬‬
‫מחיקת רשימת המיקומים שנמצאו לאחרונה‬
‫בחר לאן? >אחרון >‬
‫איתור ושמירה של מיקומים‬
‫ >בהיר >כן‪.‬‬
‫באפשרותך להוסיף קיצורי דרך לתפריט 'לאן?'‪ .‬קיצור דרך יכול להצביע‬
‫על מיקום‪ ,‬קטגוריה או כלי חיפוש‪.‬‬
‫התפריט 'לאן?' יכול להכיל עד ‪ 36‬סמלים של קיצורי דרך‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? >הוסף קיצור דרך‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר פריט‪.‬‬
‫שמירת מיקומים‬
‫שמירת מיקום‬
‫‪ 1‬חפש מיקום (איתור מיקום לפי קטגוריה‪ ,‬עמוד ‪.)6‬‬
‫‪ 2‬מתוצאות החיפוש‪ ,‬בחר מיקום‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר שמור‪.‬‬
‫‪ 5‬במידת הצורך‪ ,‬הזן שם ובחר בוצע‪.‬‬
‫שמירת המיקום הנוכחי שלך‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫במפה‪ ,‬בחר את סמל המכונית‪.‬‬
‫בחר שמור‪.‬‬
‫הזן שם ובחר בוצע‪.‬‬
‫בחר אישור‪.‬‬
‫עריכת מיקום שמור‬
‫‪ 1‬בחר לאן? >שמור‪.‬‬
‫‪ 2‬במידת הצורך‪ ,‬בחר קטגוריה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫בחר מיקום‪.‬‬
‫בחר ‪.‬‬
‫ >עריכה‪.‬‬
‫בחר‬
‫בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר שם‪.‬‬
‫• בחר מספר טלפון‪.‬‬
‫• בחר קטגוריות כדי להקצות קטגוריות למיקום השמור‪.‬‬
‫• בחר שינוי סמל במפה כדי לשנות את הסמל המשמש לסימון‬
‫המיקום השמור במפה‪.‬‬
‫ערוך את המידע‪.‬‬
‫בחר בוצע‪.‬‬
‫הקצאת קטגוריות למיקום שמור‬
‫באפשרותך להוסיף קטגוריות מותאמות אישית כדי לסדר את המיקומים‬
‫השמורים שלך‪.‬‬
‫הערה‪ :‬קטגוריות מופיעות בתפריט המיקומים השמורים לאחר ששמרת‬
‫יותר מ‪ 12-‬מיקומים‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? >שמור‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מיקום‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר ‪.‬‬
‫ >עריכה >קטגוריות‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר‬
‫‪ 5‬הזן שם קטגוריה אחד או יותר והפרד באמצעות פסיקים‪.‬‬
‫‪ 6‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר קטגוריה מוצעת‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר בוצע‪.‬‬
‫מחיקת מיקום שמור‬
‫הערה‪ :‬לא ניתן לשחזר מיקומים שנמחקו‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר לאן? >שמור‪.‬‬
‫ >מחק מקומות שמורים‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫‪ 3‬בחר את התיבה שליד המיקומים השמורים שברצונך למחוק ובחר‬
‫מחק‪.‬‬
‫שימוש במפה‬
‫באפשרותך להשתמש במפה כדי לנווט במסלול (המסלול שלך על המפה‪,‬‬
‫עמוד ‪ )3‬או כדי להציג מפה של הסביבה שלך כאשר אין מסלול פעיל‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הצג מפה‪.‬‬
‫‪ 2‬גע במקום כלשהו במפה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• גרור את המפה כדי להציג מבט פנורמי ימינה‪ ,‬שמאלה‪ ,‬למעלה או‬
‫למטה‪.‬‬
‫• כדי להגדיל או להקטין את התצוגה‪ ,‬בחר או ‪.‬‬
‫• כדי לעבור בין תצוגת 'צפון למעלה' לתצוגת 'תלת‪-‬ממד'‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫• כדי לסנן את נקודות העניין המוצגות לפי קטגוריה‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫• כדי להתחיל מסלול‪ ,‬בחר מיקום במפה‪ ,‬ובחר לדרך! (התחלת‬
‫מסלול על ידי שימוש במפה‪ ,‬עמוד ‪.)3‬‬
‫כלי מפה‬
‫כלי מפה מספקים גישה מהירה למידע ולפונקציות של ההתקן בעת הצגת‬
‫המפה‪ .‬בעת הפעלת כלי מפה‪ ,‬הוא מופיע בחלונית בשולי המפה‪.‬‬
‫עצור‪ :‬להפסקת הניווט של המסלול הפעיל‪.‬‬
‫שנה מסלול‪ :‬מאפשר לך לבצע מעקף או לדלג על מיקומים במסלול‪.‬‬
‫בהמשך‪ :‬להצגת מיקומים בהמשך המסלול או הדרך שבהם אתה נוסע‬
‫(בהמשך‪ ,‬עמוד ‪.)8‬‬
‫פניות‪ :‬להצגת רשימה של הפניות הבאות במסלול (הצגת פניות והוראות‬
‫נסיעה‪ ,‬עמוד ‪.)3‬‬
‫נתוני נסיעה‪ :‬להצגת נתוני נסיעה הניתנים להתאמה אישית‪ ,‬כגון מהירות‬
‫או מרחק (הצגת נתוני נסיעה מהמפה‪ ,‬עמוד ‪.)8‬‬
‫עוצמה‪ :‬לכוונון את עוצמת הקול הראשית‪.‬‬
‫בהירות‪ :‬לכוונון בהירות המסך‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫הצגת כלי מפה‬
‫‪ 1‬בחר על המפה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר כלי מפה‪.‬‬
‫כלי המפה מופיע בחלונית בשולי המפה‪.‬‬
‫‪ 3‬בסיום השימוש בכלי המפה‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫הפעלת כלי מפה‬
‫כברירת מחדל‪ ,‬רק כלי המפה הנפוצים ביותר בשימוש מופעלים בתפריט‬
‫כלי המפה‪ .‬באפשרותך להוסיף עד ‪ 12‬כלים לתפריט‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר > על המפה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר בתיבת הסימון לצד כל כלי להוספה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר שמור‪.‬‬
‫בהמשך‬
‫הכלי בהמשך מספק מידע אודות מיקומים בהמשך הדרך לאורך המסלול‬
‫או הדרך שבהם אתה נוסע‪ .‬באפשרותך להציג נקודות עניין בהמשך‬
‫הדרך‪ ,‬כגון מסעדות‪ ,‬תכנות דלק או אזורי מנוחה‪ .‬בעת נסיעה בכביש‬
‫מהיר‪ ,‬באפשרותך גם להציג מידע ושירותים זמינים עבור היציעות‬
‫והערים בהמשך הדרך‪ ,‬בדומה למידע שמוצג בתמרורים ובשלטים‬
‫בכבישים מהירים‪.‬‬
‫באפשרותך להתאים אישית שלוש קטגוריות להצגה בכלי בהמשך‪.‬‬
‫הצגת מיקומים בהמשך הדרך‬
‫‪ 1‬במפה‪ ,‬בחר >בהמשך‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להציג את המיקום הבא בהמשך הדרך בכל קטגוריה‪ ,‬בחר ‪,‬‬
‫אם יש צורך‪.‬‬
‫• כדי להציג מידע ושירותים זמינים ליציאות בכביש מהיר או לערים‬
‫בהמשך הדרך‪ ,‬בחר ‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אפשרות זו זמינה רק במהלך נסיעה בכביש מהיר או כאשר‬
‫הדרך כוללת כביש מהיר‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר פריט להצגת רשימת מיקומים עבור קטגוריה זו‪ ,‬יציאה או עיר‪.‬‬
‫התאמה אישית של קטגוריות 'בהמשך'‬
‫באפשרותך לשנות את קטגוריות המיקום שמופיעות בכלי בהמשך‪.‬‬
‫‪ 1‬במפה‪ ,‬בחר >בהמשך‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר קטגוריה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר ‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להזיז קטגוריה למעלה או למטה ברשימה‪ ,‬בחר וגרור את החץ‬
‫המופיע לצד שם הקטגוריה‪.‬‬
‫• כדי לשנות קטגוריה‪ ,‬בחר את הקטגוריה‪.‬‬
‫• כדי ליצור קטגוריה מותאמת אישית‪ ,‬בחר קטגוריה‪ ,‬בחר חיפוש‬
‫מותאם אישית והזן שם של עסק או קטגוריה‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר בוצע‪.‬‬
‫מידע על נסיעה‬
‫הצגת נתוני נסיעה מהמפה‬
‫כדי שתוכל להציג נתוני נסיעה במפה‪ ,‬עליך להוסיף את הכלי לתפריט‬
‫כלי המפה (הפעלת כלי מפה‪ ,‬עמוד ‪.)8‬‬
‫מהמפה‪ ,‬בחר >נתוני נסיעה‪.‬‬
‫התאמה אישית של שדות נתוני הנסיעה‬
‫כדי שתוכל להתאים אישית את הנתונים המופיעים בכלי המפה עם נתוני‬
‫הנסיעה‪ ,‬עליך להוסיף את כלי נתוני הנסיעה לתפריט כלי המפה (הפעלת‬
‫כלי מפה‪ ,‬עמוד ‪.)8‬‬
‫‪ 1‬מהמפה‪ ,‬בחר >נתוני נסיעה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר שדה נתוני נסיעה‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪.‬‬
‫השדה החדש של נתוני הנסיעה מופיע בכלי המפה עם נתוני הנסיעה‪.‬‬
‫שימוש במפה‬
‫הצגת דף פרטי הנסיעה‬
‫דף פרטי הנסיעה מציג את המהירות שלך ומספק נתונים סטטיסטיים על‬
‫הנסיעה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם אתה עוצר לעתים קרובות‪ ,‬השאר את ההתקן מופעל כדי‬
‫שיוכל למדוד בדייקנות את הזמן שעבר במהלך הנסיעה‪.‬‬
‫במפה‪ ,‬בחר מהירות‪.‬‬
‫הצגת יומן המסע‬
‫ההתקן שומר יומן מסע שהוא רשומה של הנתיב שבו נסעת‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות >מפה וכלי רכב >שכבות מפה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את תיבת הסימון יומן נסיעה‪.‬‬
‫איפוס פרטי הנסיעה‬
‫‪ 1‬במפה‪ ,‬בחר מהירות‪.‬‬
‫ >אפס שדות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר‬
‫‪ 3‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כאשר אינך מנווט במסלול‪ ,‬בחר בחר הכל כדי לאפס כל שדה‬
‫נתונים‪ ,‬פרט למד המהירות‪ ,‬בדף הראשון‪.‬‬
‫• בחר אפס נתוני מסלול כדי לאפס את המידע במחשב הדרך‪.‬‬
‫• בחר איפוס מהירות מרבית כדי לאפס את המהירות המרבית‪.‬‬
‫• בחר אפס נסיעה ב' כדי לאפס את מד המרחק‪.‬‬
‫הצגת אירועי תנועה בהמשך הדרך‬
‫באפשרותך להציג אירועי תנועה בהמשך הדרך לאורך המסלול או לאורך‬
‫הכביש שבו אתה נוסע‪.‬‬
‫‪ 1‬בעת ניווט במסלול‪ ,‬בחר >תנועה‪.‬‬
‫אירוע התנועה הקרוב ביותר מופיע בלוח מימין למפה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את אירוע התנועה כדי להציג פרטים נוספים‪.‬‬
‫הצגת תנועה על המפה‬
‫מפת התנועה מציגה זרימה ועומסי תנועה המקודדים באמצעות צבעים‬
‫בכבישים שבסביבה‪.‬‬
‫‪ 1‬מהתפריט הראשי‪ ,‬בחר יישומים >תנועה‪.‬‬
‫ >מקרא כדי להציג את המקרא של מפת‬
‫‪ 2‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר‬
‫התנועה‪.‬‬
‫חיפוש אירועי תנועה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫מהתפריט הראשי‪ ,‬בחר יישומים >תנועה‪.‬‬
‫ >אירועים‪.‬‬
‫בחר‬
‫בחר פריט ברשימה‪.‬‬
‫אם קיים יותר מאירוע אחד‪ ,‬השתמש בחצים כדי להציג אירועים‬
‫נוספים‪.‬‬
‫התאמה אישית של המפה‬
‫התאמה אישית של שכבות המפה‬
‫באפשרותך להתאים אישית ולקבוע אילו נתונים יופיעו על המפה‪ ,‬כגון‬
‫סמלים של נקודות עניין ומצבי כבישים‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות >מפה וכלי רכב >שכבות מפה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את השכבות להכללה במפה ובחר שמור‪.‬‬
‫שינוי שדה נתוני המפה‬
‫‪ 1‬במפה‪ ,‬בחר שדה נתונים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לא ניתן להתאים אישית את השדה מהירות‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר סוג של נתונים להצגה‪.‬‬
‫שינוי פרספקטיבת המפה‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות >מפה וכלי רכב >תצוגת מפת נהיגה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• בחר מעקב כדי להציג את המפה בשני ממדים( דו‪-‬ממד )כאשר‬
‫כיוון הנסיעה הוא כלפי מעלה‪.‬‬
‫• בחר צפון למעלה כדי להציג את המפה בדו‪-‬ממד כאשר הצפון הוא‬
‫כלפי מעלה‪.‬‬
‫• בחר תלת‪-‬ממד כדי להציג את המפה בשלושה ממדים‪.‬‬
‫נתוני תנועה‬
‫‪ 3‬בחר שמור‪.‬‬
‫נתוני תנועה‬
‫הודעה‬
‫‪ Garmin‬אינה אחראית לדיוק או לתזמון של נתוני התנועה‪.‬‬
‫נתוני תנועה אינם זמינים בכל האזורים או עבור כל דגמי המוצרים‪.‬‬
‫לקבלת מידע על מקלטים לדיווחי תנועה ואזורי כיסוי‪ ,‬עבור אל‬
‫‪.www.garmin.com/traffic‬‬
‫כדי להימנע מעיכובים בדרך‪ ,‬ההתקן חייב לקבל נתונים תנועה בזמן אמת‪.‬‬
‫• אם ההתקן כולל מקלט תנועה‪ ,‬הוא יכול לקבל נתוני תנועה מאות‬
‫שידור אלחוטי‪ ,‬אם זמין‪.‬‬
‫• מקלט תנועה ‪ FM‬כלול בדגמי מוצרים המסתיימים ב‪ LT-‬או ‪.LMT‬‬
‫• ההתקן חייב להיות מחובר למתח הרכב באמצעות כבל המתח הכלול‬
‫כדי לקבל נתוני תנועה באמצעות מקלט התנועה‪.‬‬
‫• ההתקן חייב להיות בטווח של אות נתוני התנועה כדי לקבל מידע‬
‫באמצעות מקלט התנועה‪.‬‬
‫קבלת נתוני תנועה באמצעות מקלט דיווחי תנועה‬
‫הודעה‬
‫חלונות מחוממים( מתכתיים )עלולים לפגוע בביצועים של מקלט התנועה‪.‬‬
‫אם ההתקן כולל מקלט תנועה‪ ,‬הוא יכול לקבל נתוני תנועה מאות שידור‬
‫אלחוטי‪ ,‬אם זמין‪ .‬תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים או עבור כל דגמי‬
‫המוצרים‪.‬‬
‫‪ 1‬ודא שההתקן כולל מקלט תנועה‪.‬‬
‫• מקלט תנועה ‪ FM‬כלול בדגמי מוצרים המסתיימים ב‪ LT-‬או ‪.LMT‬‬
‫‪ 2‬חבר את ההתקן למתח ברכב באמצעות כבל המתח הכלול באריזת‬
‫ההתקן (חיבור ההתקן למקור החשמל ברכב‪ ,‬עמוד ‪.)2‬‬
‫כבל המתח הכלול באריזת ההתקן כולל אנטנה למקלט תנועה‪.‬‬
‫כשאתה באזור כיסוי של דיווחי תנועה‪ ,‬ההתקן יכול להציג מידע הקשור‬
‫לתנועה ולעזור לך להימני מעיכובים בדרך‪.‬‬
‫אודות מנויים לדיווחי תנועה‬
‫תוכל לרכוש מנויים נוספים או חידוש אם פג תוקפו המנוי שלך‪ .‬עבור אל‬
‫‪.http://www.garmin.com/traffic‬‬
‫הצגת פרטי מנויים לדיווחי תנועה‬
‫בחר הגדרות >תנועה >מנויים‪.‬‬
‫הוספת מנוי‬
‫באפשרותך לרכוש מנויים לדיווחי תנועה עבור אזורים אחרים או מדינות‬
‫אחרות‪.‬‬
‫‪ 1‬מהתפריט הראשי‪ ,‬בחר תנועה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מנויים > ‪.‬‬
‫‪ 3‬רשום את מזהה היחידה של מקלט דיווחי התנועה בתדר ‪.FM‬‬
‫‪ 4‬בקר באתר ‪ www.garmin.com/fmtraffic‬כדי לרכוש מנוי ולקבל קוד‬
‫בן ‪ 25‬תווים‪.‬‬
‫לא ניתן להשתמש מחדש בקוד מנוי לדיווחי תנועה‪ .‬עליך לקבל קוד‬
‫חדש כל פעם שאתה מחדש את השירות‪ .‬אם ברשותך כמה מקלטי‬
‫דיווחי תנועה בתדר ‪ ,FM‬עליך לקבל קוד חדש עבור כל מקלט‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר הבא בהתקן‪.‬‬
‫‪ 6‬הזן את הקוד‪.‬‬
‫‪ 7‬בחר בוצע‪.‬‬
‫הפעלת נתוני תנועה‬
‫באפשרותך להפעיל או להשבית נתוני תנועה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות >תנועה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר את תיבת הסימון תנועה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫שימוש ביישומים‬
‫‪Viewing Help Files‬‬
‫‪ Select‬יישומים >עזרה ‪.to view the full owner's manual‬‬
‫חיפוש נושאי עזרה‬
‫בחר יישומים >עזרה > ‪.‬‬
‫הצגת מסלולים ויעדים קודמים‬
‫לפני שתוכל להשתמש בתכונה זו‪ ,‬עליך להפעיל את התכונה של‬
‫היסטוריית הנסיעות (הגדרות התקן ופרטיות‪ ,‬עמוד ‪.)11‬‬
‫באפשרותך להציג על המפה את המסלולים והמקומות הקודמים שעצרת‬
‫בהם‪.‬‬
‫בחר יישומים >איפה הייתי‪.‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן‬
‫הגדרות מפה וכלי רכב‬
‫בחר הגדרות >מפה וכלי רכב‪.‬‬
‫מכונית‪ :‬להגדרת הסמל המייצג את מיקומך במפה‪.‬‬
‫תצוגת מפת נהיגה‪ :‬להגדרת הפרספקטיבה במפה‪.‬‬
‫פרטי מפה‪ :‬להגדרת רמת הפירוט במפה‪ .‬הוספת פרטים עשויה לגרום‬
‫לשרטוט איטי יותר של המפה‪.‬‬
‫ערכת נושא של מפה‪ :‬לשינוי הצבע של נתוני המפה‪.‬‬
‫כלי מפה‪ :‬לבחירת קיצורי הדרך שיופיעו בתפריט כלי המפה‪.‬‬
‫שכבות מפה‪ :‬להגדרת הנתונים שיופיעו בדף המפה (התאמה אישית של‬
‫שכבות המפה‪ ,‬עמוד ‪.)9‬‬
‫זום אוטומטי‪ :‬לבחירה אוטומטית של רמת הזום המתאימה לשימוש‬
‫אופטימלי במפה‪ .‬כאשר האפשרות מושבתת‪ ,‬עליך לקרב או להרחיק‬
‫את התמונה בעזרת הזום הידני‪.‬‬
‫המפות שלי‪ :‬להגדרת המפות המותקנות שההתקן ישתמש בהן‪.‬‬
‫הפעלת מפות‬
‫באפשרותך להפעיל מוצרי מפות המותקנים בהתקן שלך‪.‬‬
‫עצה‪ :‬כדי לרכוש מוצרי מפה נוספים‪ ,‬בקר בכתובת‬
‫‪.http://buy.garmin.com‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות >מפה וכלי רכב >המפות שלי‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר מפה‪.‬‬
‫הגדרות ניווט‬
‫בחר הגדרות >ניווט‪.‬‬
‫תצוגה מקדימה של מסלול‪ :‬להצגת תצוגה מקדימה של כבישים ראשיים‬
‫במסלול שלך בעת התחלת הניווט‪.‬‬
‫מצב חישוב‪ :‬להגדרת שיטת חישוב המסלול‪.‬‬
‫אזהרה בנושא עייפות‪ :‬מתריע כאשר אתה נוהג למשך פרק זמן ממושך‬
‫ללא הפסקה‪.‬‬
‫הימנעויות‪ :‬להגדרת מאפייני כביש שיש להימנע מהם במסלול‪.‬‬
‫הימנעויות מותאמות אישית‪ :‬תכונה זו מאפשרת לך להימנע מכבישים או‬
‫מאזורים מסוימים‪.‬‬
‫אזורים סביבתיים‪ :‬להגדרת העדפות הימנעות עבור אזורים עם הגבלות‬
‫שנועדו להגן על איכות הסביבה או לצמצם את הפליטה‪ ,‬אשר עשויות‬
‫לחול על הרכב שלך‪.‬‬
‫כבישי אגרה‪ :‬להגדרת העדפות להימנעות מכבישי אגרה‪.‬‬
‫תעריפים ועמלות‪ :‬להגדרת העדפות להימנעות מכבישי אגרה ומדבקות‬
‫אגרה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים‪.‬‬
‫מצב מוגבל‪ :‬להשבתת כל הפונקציות שדורשות תשומת לב משמעותית‬
‫מצד המפעיל ושעלולות להסיח את דעתו במהלך הנהיגה‪.‬‬
‫סימולטור ‪ :GPS‬למניעת קבלת אות ‪ GPS‬בהתקן ולחיסכון במתח‬
‫הסוללה‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫הגדרות מצב חישוב‬
‫בחר הגדרות >ניווט >מצב חישוב‪.‬‬
‫חישוב המסלול מתבסס על נתוני המהירות המותרת בכביש ותאוצת‬
‫הרכב עבור המסלול הנתון‪.‬‬
‫זמן מהיר יותר‪ :‬לחישוב מסלולים שהנהיגה בהם מהירה יותר אך עשויים‬
‫להיות ארוכים יותר מבחינת המרחק‪.‬‬
‫מרחק קצר יותר‪ :‬לחישוב מסלולים שקצרים יותר מבחינת מרחק‪ ,‬אך‬
‫הנהיגה בהם עשויה להימשך זמן רב יותר‪.‬‬
‫דרכי שטח‪ :‬לחישוב קו ישר מהמיקום שלך ליעד‪.‬‬
‫הגדרת מיקום בהדמיה‬
‫אם אתה נמצא בתוך מבנה או לא מקבל אותות לוויין‪ ,‬באפשרותך‬
‫להשתמש ב‪ GPS-‬להגדרת מיקום בהדמיה‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות >ניווט >סימולטור ‪.GPS‬‬
‫‪ 2‬בתפריט הראשי‪ ,‬בחר הצג מפה‪.‬‬
‫‪ 3‬הקש פעמיים על המפה כדי לבחור אזור‪.‬‬
‫כתובת המיקום מופיעה בתחתית המסך‪.‬‬
‫‪ 4‬בחר את תיאור המיקום‪.‬‬
‫‪ 5‬בחר הגדר מיקום‪.‬‬
‫הגדרות מצלמת הגיבוי‬
‫הגדרות מצלמת הגיבוי מאפשרות לך לנהל מצלמות גיבוי מותאמות של‬
‫‪ Garmin‬והגדרות של מצלמות‪ .‬תפריט זה מופיע בהתקן הניווט רק כאשר‬
‫ההתקן מחובר לכבל מקלט של מצלמה אלחוטית‪ .‬עיין במדריך למשתמש‬
‫של מצלמת הגיבוי לקבלת פרטים מפורטים אודות התאמת מצלמות‬
‫והגדרות של מצלמות‪ .‬עבור אל ‪ garmin.com/backupcamera‬כדי‬
‫לרכוש מצלמת ‪.Garmin‬‬
‫בחר הגדרות >מצלמת גיבוי‪ ,‬ובחר מצלמה מותאמת‪.‬‬
‫בטל שיוך‪ :‬להסרת המצלמה המותאמת‪ .‬עליך לבצע שוב התאמה של‬
‫המצלמה לפני שתוכל להציג אותה באמצעות התקן זה וכבל‪.‬‬
‫שינוי שם‪ :‬מאפשר לך לשנות את השם של המצלמה המותאמת‪.‬‬
‫קווים מנחים‪ :‬להצגה או הסתרה של קווים מנחים ומאפשר לך לכוונן את‬
‫מיקום הקווים המנחים‪.‬‬
‫הגדרות ‪babyCam‬‬
‫הגדרות ‪ babyCam‬מאפשרות לנהל מצלמות ™‪Garmin babyCam‬‬
‫מותאמות והגדרות של מצלמות‪ .‬תפריט זה מופיע בהתקן הניווט רק‬
‫כאשר ההתקן מחובר לכבל מקלט של מצלמה אלחוטית‪ .‬עיין במדריך‬
‫למשתמש של המצלמה לקבלת פרטים מפורטים אודות התאמת מצלמות‬
‫והגדרות של מצלמות‪ .‬עבור אל ‪ garmin.com/babycam‬כדי לרכוש‬
‫מצלמת ‪.Garmin babyCam‬‬
‫בחר הגדרות >‪ ,babyCam‬ובחר מצלמה מותאמת‪.‬‬
‫הגדרות צריכת חשמל‪ :‬מאפשר לך להגדיר את משך הזמן שבו הווידאו‬
‫יופיע על המסך‪.‬‬
‫סובב וידאו‪ :‬מאפשר לך לסובב או להפוך בתמונת מראה את הווידאו‪.‬‬
‫התיישרות‪ :‬להצגת הווידאו של ‪ babyCam‬כדי לעזור לך ליישר את‬
‫המצלמה‪.‬‬
‫תזכורת לבדיקת המושב‪ :‬מאפשר תזכורת לבדיקת הנוסעים במושב‬
‫האחורי לפני יציאה מהרכב‪.‬‬
‫בטל שיוך‪ :‬להסרת המצלמה המותאמת‪.‬‬
‫שינוי שם‪ :‬מאפשר לך לשנות את השם של המצלמה המותאמת‪.‬‬
‫הגדרות תצוגה‬
‫בחר הגדרות >תצוגה‪.‬‬
‫כיוון‪ :‬מאפשר לך להגדיר את התצוגה לתצוגה לאורך( אנכית )או תצוגה‬
‫לרוחב( אופקית‪).‬‬
‫מצב צבע‪ :‬מאפשר לך לבחור מצב צבע ביום או בלילה‪ .‬אם תבחר‬
‫באפשרות אוטומטי‪ ,‬ההתקן יעבור באופן אוטומטי לצבעי יום או לילה‬
‫לפי השעה הנוכחית‪.‬‬
‫בהירות‪ :‬מאפשר לך לכוונן את בהירות התצוגה‪.‬‬
‫זמן קצוב לתצוגה‪ :‬מאפשר לך להגדיר את משך הזמן של היעדר פעילות‬
‫לפני שההתקן יעבור למצב שינה בעת שימוש במתח הסוללה‪.‬‬
‫שימוש ביישומים‬
‫תמונת מסך‪ :‬לצילום תמונה של מסך ההתקן‪ .‬צילומי המסך נשמרים‬
‫בתיקיית ‪ Screenshot‬בשטח אחסון ההתקן‪.‬‬
‫הגדרות תנועה‬
‫מהתפריט הראשי‪ ,‬בחר הגדרות >תנועה‪.‬‬
‫תנועה‪ :‬להפעלת אפשרויות תנועה‪.‬‬
‫ספק נוכחי‪ :‬להגדרת ספק דיווחי התנועה לשימוש לקבלת נתוני תנועה‪.‬‬
‫האפשרות אוטומטי בוחרת את נתוני התנועה הזמינים הטובים ביותר‬
‫באופן אוטומטי‪.‬‬
‫מנויים‪ :‬לפירוט מנויי התנועה הנוכחיים‪.‬‬
‫מטב מסלול‪ :‬למתן אפשרות להתקן להשתמש במסלולים חלופיים‬
‫ממוטבים באופן אוטומטי או לפי בקשה (הימנעות מעיכובים בתנועה‬
‫במסלול שלך‪ ,‬עמוד ‪.)5‬‬
‫התראות תנועה‪ :‬להגדרת החומרה של עומס התנועה שבגללה ההתקן‬
‫מציג התראת תנועה‪.‬‬
‫הגדרות יחידות ושעה‬
‫כדי לפתוח את דף ההגדרות 'יחידות ושעה'‪ ,‬מהתפריט הראשי‪ ,‬בחר‬
‫הגדרות >יחידות וזמן‪.‬‬
‫שעה נוכחית‪ :‬להגדרת שעת ההתקן‪.‬‬
‫תבנית שעה‪ :‬לבחירת תצוגת שעה של ‪ 12‬שעות‪ 24 ,‬שעות או ‪.UTC‬‬
‫יחידות‪ :‬להגדרת יחידת המידה של מרחקים‪.‬‬
‫תבנית מיקום‪ :‬להגדרת התבנית והנתונים של הקואורדינטות המשמשים‬
‫להצגת קואורדינטות גיאוגרפיות‪.‬‬
‫הגדרת השעה‬
‫‪ 1‬בתפריט הראשי‪ ,‬בחר את השעה‪.‬‬
‫‪ 2‬בחר אפשרות‪:‬‬
‫• כדי להגדיר את השעה באופן אוטומטי באמצעות מידע ‪ ,GPS‬בחר‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫• כדי להגדיר את השעה באופן ידני‪ ,‬גרור את המספרים כלפי מעלה‬
‫או כלפי מטה‪.‬‬
‫הגדרות שפה ולוח מקשים‬
‫כדי לפתוח את הגדרות השפה ולוח המקשים‪ ,‬מהתפריט הראשי‪ ,‬בחר‬
‫הגדרות >שפה ומקלדת‪.‬‬
‫שפת קול‪ :‬להגדרת השפה להנחיות קול‪.‬‬
‫שפת טקסט‪ :‬להגדרת כל הטקסט על המסך לשפה שנבחרה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬שינוי שפת הטקסט אינו משנה את שפת הנתונים המוזנים‬
‫על‪-‬ידי המשתמש או את שפת נתוני המפה‪ ,‬כגון שמות של רחובות‪.‬‬
‫שפת לוח מקשים‪ :‬להפעלת שפות לוח מקשים‪.‬‬
‫הגדרות של התראות על מקומות קרובים‬
‫הערה‪ :‬כדי שיוצגו לך התראות על נקודות קירבה עליך לטעון נקודות‬
‫עניין מותאמות אישית( ‪).POI‬‬
‫הערה‪ :‬תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים‪.‬‬
‫בחר הגדרות >התראות סמיכות‪.‬‬
‫שמע‪ :‬להגדרת סגנון ההתראה המופעלת כשאתה מתקרב לנקודות‬
‫קירבה‪.‬‬
‫התראות‪ :‬להגדרת סוג נקודות הקירבה שעבורן המערכת מציגה התראות‪.‬‬
‫הגדרות התקן ופרטיות‬
‫לפתיחת 'הגדרות התקן'‪ ,‬בחר הגדרות >התקן‪.‬‬
‫אודות‪ :‬מציג את מספר גרסת התוכנה‪ ,‬מספר מזהה היחידה וכן מידע על‬
‫תכונות נוספות של התוכנה‪.‬‬
‫הסכמי רישיון למשתמש קצה‪ :‬מציג את הסכמי הרישיון למשתמשי הקצה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬מידע זה דרוש בעת עדכון תוכנת המערכת או רכישת נתוני‬
‫מפה נוספים‪.‬‬
‫דיווח על מיקום‪ :‬משתף את פרטי המיקום שלך עם ‪ Garmin‬כדי לשפר‬
‫את התוכן‪.‬‬
‫היסטוריית נסיעות‪ :‬מאפשר תיעוד מידע בהתקן עבור התכונות‬
‫‪' ,myTrends‬איפה הייתי' ו'יומן מסע'‪.‬‬
‫פרטי ההתקן‬
‫נקה את היסט' הנסיעות‪ :‬מנקה את היסטוריית הנסיעות עבור התכונות‬
‫‪' ,myTrends‬איפה הייתי' ו'יומן מסע'‪.‬‬
‫שחזור הגדרות‬
‫באפשרותך לשחזר קטגוריה של הגדרות או את כל ההגדרות לערכי‬
‫ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫‪ 1‬בחר הגדרות‪.‬‬
‫‪ 2‬במקרה הצורך‪ ,‬בחר קטגוריית הגדרות‪.‬‬
‫ >שחזור‪.‬‬
‫‪ 3‬בחר‬
‫פרטי ההתקן‬
‫מפרטים‬
‫טווח טמפרטורות הפעלה מ‪ -20°-‬עד ‪ (55°C‬מ‪ -4°-‬עד ‪)131°F‬‬
‫טווח טמפרטורות טעינה מ‪ 0°-‬עד ‪ (45°C‬מ‪ 32°-‬עד ‪)113°F‬‬
‫מקור מתח‬
‫חשמל לרכב באמצעות כבל החשמל לרכב המצורף‪.‬‬
‫מקור מתח ה‪ AC-‬באמצעות אביזר אופציונלי( לשימוש‬
‫ביתי ומשרדי בלבד‪).‬‬
‫סוג סוללה‬
‫סוללת ליתיום‪-‬יון נטענת‬
‫כבלי חשמל‬
‫ניתן להפעיל את ההתקן בכמה דרכים‪.‬‬
‫• כבל חשמל לרכב‬
‫• כבל ‪USB‬‬
‫• מתאם ‪( AC‬אביזר אופציונאלי)‬
‫טעינת ההתקן‬
‫הערה‪ :‬זהו מוצר מסוג ‪ Class III‬ויש לחבר אותו למקור מתח מסוג ‪.LPS‬‬
‫באפשרותך לטעון את הסוללה בהתקן באמצעות אחת השיטות הבאות‪.‬‬
‫• חבר את ההתקן למקור החשמל ברכב‪.‬‬
‫• חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫ייתכן כי ההתקן ייטען לאט כאשר הוא מחובר למחשב‪ .‬ייתכן כי‬
‫מחשבים נישאים מסוימים לא יטענו את ההתקן‪.‬‬
‫• חבר את ההתקן לאביזר מתאם חשמל אופציונלי‪ ,‬כגון מתאם חשמל‬
‫לקיר‪.‬‬
‫ניתן לרכוש מתאם ‪ AC-DC‬מאושר של ‪ Garmin‬המתאים לשימוש‬
‫בבית או במשרד ממפיץ של ‪ Garmin‬או דרך ‪.www.garmin.com‬‬
‫תחזוקת ההתקן‬
‫טיפול בהתקן‬
‫הודעה‬
‫אל תפיל את ההתקן‪.‬‬
‫אין לאחסן את ההתקן במקום שבו הוא עלול להיחשף לטמפרטורות‬
‫קיצוניות לאורך זמן‪ ,‬שכן הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך‪.‬‬
‫אין להשתמש בחפצים קשים או חדים לצורך תפעול מסך המגע‪ ,‬שכן‬
‫הדבר עלול לגרום לנזק‪.‬‬
‫אין לחשוף את ההתקן למים‪.‬‬
‫ניקוי המארז החיצוני‬
‫הודעה‬
‫הימנע משימוש בחומרים כימיים וחומרים מסיסים העלולים להסב נזק‬
‫לרכיבי הפלסטיק‪.‬‬
‫‪ 1‬נקה את המארז החיצוני של ההתקן( לא את מסך המגע )באמצעות‬
‫מטלית לחה שנטבלה בתמיסת סבון עדינה‪.‬‬
‫‪ 2‬נגב את ההתקן וייבש אותו‪.‬‬
‫ניקוי מסך המגע‬
‫‪ 1‬השתמש במטלית רכה‪ ,‬נקייה ונטולת סיבים‪.‬‬
‫‪ 2‬במידת הצורך‪ ,‬הרטב מעט את המטלית במים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ 3‬אם אתה משתמש במטלית לחה‪ ,‬כבה את ההתקן ונתק אותו מהחשמל‪.‬‬
‫‪ 4‬נגב את המסך בעדינות בעזרת המטלית‪.‬‬
‫מניעת גניבה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הסר את ההתקן ואת התושבת כדי שלא יהיו גלויים לעין כשאינם‬
‫בשימוש‪.‬‬
‫הסר את השאריות שהשאיר תפסן הוואקום על השמשה הקדמית‪.‬‬
‫אין לשמור את היחידה בתא הכפפות‪.‬‬
‫רשום את ההתקן באתר ‪.http://my.garmin.com‬‬
‫איפוס ההתקן‬
‫אם ההתקן מפסיק לפעול‪ ,‬אפס אותו‪.‬‬
‫הקש על מקש ההפעלה במשך ‪ 12‬שניות‪.‬‬
‫הסרת ההתקן‪ ,‬התושבת ותפסן הוואקום‬
‫הסרת ההתקן מהתושבת‬
‫‪ 1‬לחץ על לשונית השחרור או לחצן השחרור שעל גבי התושבת‪.‬‬
‫‪ 2‬הטה את ההתקן קדימה‪.‬‬
‫הסרת התושבת מתפסן הוואקום‬
‫‪ 1‬סובב את תושבת ההתקן ימינה או שמאלה‪.‬‬
‫‪ 2‬הפעל לחץ עד שהשקע שעל התושבת ישחרר את הכדור שעל גבי‬
‫תפסן הוואקום‪.‬‬
‫הסרת תפסן הוואקום מהשמשה הקדמית‬
‫‪ 1‬סובב לכיוונך את הידית שעל תפסן הוואקום‪.‬‬
‫‪ 2‬משוך לכיוונך את הלשונית שעל תפסן הוואקום‪.‬‬
‫החלפת הנתיך בכבל החשמל של הרכב‬
‫הודעה‬
‫בעת החלפת הנתיך‪ ,‬הקפד שלא לאבד את החלקים הקטנים והחזר אותם‬
‫למקומם המתאים‪ .‬כבל החשמל של הרכב פועל רק כאשר הוא מותקן‬
‫בצורה נכונה‪.‬‬
‫אם אינך מצליח לטעון את ההתקן ברכב‪ ,‬ייתכן שעליך להחליף את הנתיך‬
‫הממוקם בקצה המתאם לרכב‪.‬‬
‫‪ 1‬סובב את חלק הקצה ‪ À 90‬מעלות נגד כיוון השעון כדי לבטל את‬
‫הנעילה שלו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫עצה‪ :‬ייתכן שתצטרך להשתמש במטבע להסרת חלק הקצה‪.‬‬
‫הסר את חלק הקצה‪ ,‬את הקצה הכסוף ‪ Á‬וכן את הנתיך ‪( Â‬גליל‬
‫זכוכית וכסף‪).‬‬
‫הכנס נתיך מהיר בעל זרם זהה‪ ,‬כגון ‪ 1 A‬או ‪.2 A‬‬
‫מקם את הקצה הכסוף בחלק הקצה‪.‬‬
‫דחוף את חלק הקצה וסובב אותו ‪ 90‬מעלות עם כיוון השעון כדי‬
‫לנעול אותו בחזרה לכבל החשמל לרכב ‪.Ã‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫תפסן הוואקום נופל מהשמשה הקדמית‬
‫‪ 1‬נקה את תפסן הוואקום ואת השמשה הקדמית באמצעות כוהל‪.‬‬
‫‪ 2‬נגב במטלית יבשה ונקיה‪.‬‬
‫‪ 3‬התקן את תפסן הוואקום (חיבור ההתקן למקור החשמל ברכב‪,‬‬
‫עמוד ‪.)2‬‬
‫ההתקן שלי אינו מקבל אותות לוויין‬
‫• ודא שסימולטור ה‪ GPS-‬כבוי (הגדרות ניווט‪ ,‬עמוד ‪.)10‬‬
‫• הוצא את ההתקן מחוץ לחניונים והרחק מבניינים גבוהים ועצים‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫• הישאר במקום למשך כמה דקות‪.‬‬
‫ההתקן אינו נטען ברכב שלי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫בדוק את הנתיך בכבל החשמל לרכב (החלפת הנתיך בכבל החשמל‬
‫של הרכב‪ ,‬עמוד ‪.)12‬‬
‫ודא שהרכב מותנע ושהוא מספק מתח לשקע החשמל‪.‬‬
‫ודא שהטמפרטורה בתוך הרכב היא בטווח טמפרטורת הטעינה‬
‫המצוינת במפרט‪.‬‬
‫ודא שהנתיך אינו שבור בשקע החשמל של הרכב‪.‬‬
‫הסוללה שלי לא נשארת טעונה למשך זמן רב‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הפחת את בהירות המסך (הגדרות תצוגה‪ ,‬עמוד ‪.)10‬‬
‫קצר את הזמן הקצוב לתצוגה (הגדרות תצוגה‪ ,‬עמוד ‪.)10‬‬
‫הפחת את עוצמת הקול (כוונון עוצמת הקול‪ ,‬עמוד ‪.)2‬‬
‫העבר את ההתקן למצב חיסכון במתח כאשר הוא אינו בשימוש‬
‫(הפעלה וכיבוי של ההתקן‪ ,‬עמוד ‪.)2‬‬
‫הרחק את ההתקן ממקומות בעלי טמפרטורות קיצוניות‪.‬‬
‫אל תשאיר את ההתקן כשהוא חשוף לאור שמש ישיר‪.‬‬
‫ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כונן נשלף‬
‫ברוב מחשבי ‪ ,Windows‬ההתקן מתחבר באמצעות פרוטוקול ‪Media‬‬
‫‪ .)MTP( Transfer Protocol‬במצב ‪ ,MTP‬ההתקן מופיע כהתקן נישא ולא‬
‫ככונן נשלף‪ .‬מצב ‪ MTP‬נתמך ב‪ ,Windows 7 -‬ב‪ Windows Vista -‬וב‪-‬‬
‫‪ Windows XP Service Pack 3‬עם ‪.Windows Media Player 10‬‬
‫®‬
‫ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כהתקן נישא‬
‫במחשבי ‪ Mac‬ובחלק ממחשבי ‪ ,Windows‬ההתקן מתחבר באמצעות‬
‫מצב ‪ USB‬לאחסון בנפח גדול‪ .‬במצב ‪ USB‬לאחסון בנפח גדול‪ ,‬ההתקן‬
‫מופיע ככונן או אמצעי אחסון נשלף‪ ,‬ולא כהתקן נישא‪.‬גרסאות ‪Windows‬‬
‫הקודמות לגרסה ‪ Windows XP Service Pack 3‬משתמשות במצב ‪USB‬‬
‫לאחסון בנפח גדול‪.‬‬
‫ההתקן שלי אינו מופיע במחשב שלי כהתקן נישא או‬
‫ככונן או אמצעי אחסון נשלף‬
‫‪ 1‬נתק את כבל ה‪ USB-‬מהמחשב‪.‬‬
‫‪ 2‬כבה את ההתקן‪.‬‬
‫‪ 3‬חבר את כבל ה‪ USB-‬להתקן וליציאת ה‪ USB-‬במחשב‪.‬‬
‫עצה‪ :‬כבל ה‪ USB-‬חייב להיות מחובר ליציאת ‪ USB‬במחשב‪ ,‬לא‬
‫לרכזת ‪.USB‬‬
‫ההתקן יופעל אוטומטית ויעבור למצב ‪ MTP‬או למצב ‪ USB‬לאחסון בנפח‬
‫גדול‪ .‬על מסך ההתקן תופיע תמונה של ההתקן המחובר למחשב‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אם במחשב שלך ממופים מספר כונני רשת‪ Windows ,‬עשוי‬
‫להיתקל בקשיים בעת הקצאת אותיות כונן לכונני ה‪ .Garmin-‬לקבלת‬
‫מידע אודות הקצאת אותיות כוננים‪ ,‬עיין בקובץ העזרה של מערכת‬
‫ההפעלה שלך‪.‬‬
‫נספח‬
‫התקנת כרטיס זיכרון עבור מפות ונתונים‬
‫באפשרותך להתקין כרטיס זיכרון כדי להגדיל את שטח האחסון עבור‬
‫מפות ונתונים אחרים בהתקן‪ .‬באפשרותך לרכוש כרטיסי זיכרון מספק‬
‫רכיבים אלקטרוניים‪ ,‬או לעבור לאתר ‪ www.garmin.com/maps‬כדי‬
‫לרכוש כרטיס זיכרון עם תוכנת מפות ‪ Garmin‬הטעונה בו מראש‪ .‬ההתקן‬
‫תומך בכרטיסי זיכרון של ™‪ microSD‬מ‪ 4-‬עד ‪.GB 32‬‬
‫‪ 1‬אתר את המפה ואת חריץ כרטיס הזיכרון של הנתונים בהתקן (סקירת‬
‫ההתקן‪ ,‬עמוד ‪.)1‬‬
‫‪ 2‬הכנס כרטיס זיכרון לחריץ‪.‬‬
‫‪ 3‬לחץ עליו עד שתישמע נקישה‪.‬‬
‫ניהול נתונים‬
‫באפשרותך לאחסן קבצים בהתקן‪ .‬ההתקן מצויד בחריץ לכרטיס זיכרון‪,‬‬
‫המאפשר אחסון נתונים נוסף‪.‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫הערה‪ :‬ההתקן אינו תואם ל‪ , Windows NT ,95, 98, Me Windows -‬וכן‬
‫‪ Mac OS 10.3‬וגרסאות קודמות יותר‪.‬‬
‫®‬
‫אודות כרטיסי זיכרון‬
‫ניתן לרכוש כרטיסי זיכרון מספק של רכיבים אלקטרוניים או לרכוש‬
‫תוכנת מיפוי של ‪ Garmin‬הטעונה מראש( ‪). www.garmin.com‬בנוסף‬
‫לאחסון מפות ונתונים‪ ,‬ניתן להשתמש בכרטיס הזיכרון לצורך אחסון‬
‫קבצים כגון מפות‪ ,‬תמונות‪ ,‬קובצי 'מחפשים את המטמון'‪ ,‬ציוני דרך וכן‬
‫קובצי נקודות עניין מותאמים אישית‪.‬‬
‫חיבור ההתקן למחשב‬
‫ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫‪ 1‬חבר את הקצה הקטן של כבל ה‪ USB-‬ליציאה בהתקן‪.‬‬
‫‪ 2‬חבר את הקצה הגדול יותר של כבל ה‪ USB-‬ליציאה במחשב‪.‬‬
‫על מסך ההתקן תופיע תמונה של ההתקן המחובר למחשב‪.‬‬
‫בהתאם למערכת ההפעלה של מחשבך‪ ,‬ההתקן מופיע כהתקן נישא‪,‬‬
‫ככונן נייד או כנפח זיכרון נייד‪.‬‬
‫העברת נתונים מהמחשב שלך‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫חבר את ההתקן למחשב( חיבור ההתקן למחשב‪ ,‬עמוד ‪).13‬‬
‫בהתאם למערכת ההפעלה של מחשבך‪ ,‬ההתקן מופיע כהתקן נישא‪,‬‬
‫ככונן נייד או כנפח זיכרון נייד‪.‬‬
‫במחשב‪ ,‬פתח את דפדפן הקובץ‪.‬‬
‫בחר קובץ‪.‬‬
‫בחר ערוך >העתק‪.‬‬
‫עיין בתיקייה בהתקן‪.‬‬
‫הערה‪ :‬עבור כונן נייד או נפח זיכרון נייד‪ ,‬אין למקם את הקבצים‬
‫בתיקיית ‪.Garmin‬‬
‫בחר ערוך >הדבק‪.‬‬
‫ניתוק כבל ה‪USB-‬‬
‫אם ההתקן שברשותך למחובר למחשב ככונן או כאמצעי אחסון נשלפים‪,‬‬
‫עליך לנתק אותו באופן בטוח מהמחשב כדי למנוע אובדן נתונים‪ .‬אם‬
‫ההתקן שברשותך למחובר למחשב ‪ Windows‬כהתקן נייד‪ ,‬אין צורך‬
‫להסירו באופן בטוח‪.‬‬
‫‪ 1‬בצע פעולה‪:‬‬
‫• עבור מחשבי ‪ ,Windows‬בחר בסמל 'הוצאת חומרה באופן בטוח'‬
‫במגש המערכת ובחר בהתקן שברשותך‪.‬‬
‫• במחשבי ‪ Mac‬גרור את סמל אמצעי האחסון לאשפה‪.‬‬
‫‪ 2‬נתק את הכבל מהמחשב‪.‬‬
‫הצגת מצב אות ‪GPS‬‬
‫לחץ על‬
‫למשך שלוש שניות‪.‬‬
‫רכישת מפות נוספות‬
‫‪ 1‬עבור אל דף המוצר שלך בכתובת ‪.garmin.com‬‬
‫‪ 2‬לחץ על הכרטיסייה מפות‪.‬‬
‫‪ 3‬פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך‪.‬‬
‫רכישת אביזרים‬
‫עבור אל ‪.garmin.com/accessories‬‬
‫נספח‬
‫‪13‬‬
‫אינדקס‬
‫‪F‬‬
‫‪7 Foursquare‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Garmin Express‬‬
‫‪13 ,2 GPS‬‬
‫‪ ,‬מעדכן תוכנה ‪1‬‬
‫‪H‬‬
‫‪ 10 .help‬ראה בנוסף ‪product support‬‬
‫ל‬
‫‪M‬‬
‫‪myTrends‬‬
‫‪ ,‬מסלולים ‪5‬‬
‫‪P‬‬
‫‪10 product support‬‬
‫‪U‬‬
‫‪USB‬‬
‫‪ ,‬ניתוק ‪13‬‬
‫א‬
‫אביזרים ‪13‬‬
‫אגרות ‪ ,‬הימנעות ‪5‬‬
‫אותות לוויין‬
‫הצגה ‪13‬‬
‫קבלה ‪2‬‬
‫איפוס‬
‫התקן ‪12‬‬
‫נתוני נסיעה ‪9‬‬
‫איתור מיקומים‪ 6 .‬ראה בנוסף מיקומים‬
‫כתובות ‪7‬‬
‫ערים ‪7‬‬
‫צמתים ‪7‬‬
‫קואורדינטות ‪7‬‬
‫קטגוריות ‪6‬‬
‫ב‬
‫בהירות ‪2‬‬
‫בהמשך ‪8‬‬
‫התאמה אישית ‪8‬‬
‫בית‬
‫נסיעה ‪3‬‬
‫עריכת מיקום ‪3‬‬
‫ג‬
‫גניבה‬
‫‪ ,‬הימנעות ‪12‬‬
‫ה‬
‫הגדרות ‪11 ,10‬‬
‫הגדרות שעה ‪11‬‬
‫הגדרות תצוגה ‪10‬‬
‫הוראות נסיעה ‪3‬‬
‫היכן אני נמצא? ‪7‬‬
‫הימנעויות ‪5‬‬
‫אגרות ‪5‬‬
‫אזור ‪6 ,5‬‬
‫דרך ‪5‬‬
‫השבתה ‪6‬‬
‫מאפייני דרכים ‪5‬‬
‫מחיקה ‪6‬‬
‫היסטוריית נסיעות ‪11‬‬
‫הסכמי רישיון למשתמש קצה ‪11‬‬
‫הסרת התושבת ‪12‬‬
‫הפנייה הבאה ‪3‬‬
‫התאמה אישית של ההתקן ‪10‬‬
‫התראות ‪2‬‬
‫התראות לנהג ‪3 ,2‬‬
‫התראות נקודות קירבה ‪ ,‬הגדרות ‪11‬‬
‫ח‬
‫חיפוש מהיר ‪6‬‬
‫חניה ‪ ,‬הנקודה האחרונה ‪7‬‬
‫חפש את המטמון ‪7‬‬
‫ט‬
‫טיפול בהתקן ‪11‬‬
‫טעינת ההתקן ‪12 ,11 ,2‬‬
‫י‬
‫יומן מסע ‪ ,‬הצגה ‪9‬‬
‫יעדים‪ .‬ראה מיקומים‬
‫‪14‬‬
‫כ‬
‫כבל חשמל למכונית ‪2‬‬
‫כבלי חשמל ‪11‬‬
‫החלפת נתיך ‪12‬‬
‫כלי רכב ‪2‬‬
‫כבלים ‪ ,‬חשמל ‪11‬‬
‫‪ ,‬מפות ‪8‬‬
‫כלים‬
‫כרטיס ‪12 ,2 ,1 microSD‬‬
‫כרטיס זיכרון ‪13 ,2 ,1‬‬
‫התקנה ‪12‬‬
‫כתובות ‪ ,‬איתור ‪7‬‬
‫לוח מקשים‬
‫פריסה ‪11‬‬
‫שפה ‪11‬‬
‫לחצני המסך ‪2‬‬
‫מ‬
‫מזהה יחידה ‪11‬‬
‫מחיקה ‪ ,‬נסיעות ‪4‬‬
‫מחשב‬
‫התחברות ‪12‬‬
‫חיבור ‪13 ,12‬‬
‫מיקום נוכחי ‪7‬‬
‫מיקומים ‪10 ,7‬‬
‫בהדמיה ‪10‬‬
‫חיפוש ‪6‬‬
‫חיפוש אחר ‪7‬‬
‫מקומות ‪7‬‬
‫נוכחי ‪7‬‬
‫נמצאו לאחרונה ‪7‬‬
‫שמירה ‪7‬‬
‫מיקומים בהדמיה ‪10‬‬
‫מיקומים שמורים ‪4‬‬
‫מחיקה ‪8‬‬
‫עריכה ‪7‬‬
‫קטגוריות ‪8‬‬
‫מיקומים שנמצאו לאחרונה ‪7‬‬
‫מסך ‪ ,‬בהירות ‪2‬‬
‫מסלולים ‪3‬‬
‫‪5 myTrends‬‬
‫הוספת נקודה ‪5 ,4‬‬
‫הצגה על המפה ‪4 ,3‬‬
‫התחלה ‪3‬‬
‫מוצעים ‪5‬‬
‫מחשב ‪4‬‬
‫מצב חישוב ‪10 ,5‬‬
‫עיצוב ‪4‬‬
‫עצירה ‪4‬‬
‫מספר מזהה ‪11‬‬
‫מעקפים ‪4‬‬
‫מפות ‪10 ,8 ,3‬‬
‫הצגת מסלולים ‪4 ,3‬‬
‫כלים ‪8‬‬
‫סמלים ‪3‬‬
‫עדכון ‪1‬‬
‫ערכת נושא ‪10‬‬
‫רכישה ‪13‬‬
‫רמת פירוט ‪10‬‬
‫שדה נתונים ‪9 ,8 ,3‬‬
‫שכבות ‪9‬‬
‫מפרטים ‪11‬‬
‫מצב שינה ‪2‬‬
‫מצלמה אלחוטית ‪10‬‬
‫מצלמות ‪10‬‬
‫גיבוי ‪10‬‬
‫מהירות ‪3‬‬
‫רמזור אדום ‪3‬‬
‫מצלמות מהירות ‪3‬‬
‫מצלמות רמזור אדום ‪3‬‬
‫מצלמת גיבוי ‪10‬‬
‫מקומות ‪7‬‬
‫מקש הפעלה ‪2 ,1‬‬
‫מתכנן נסיעות ‪5 ,4‬‬
‫נקודות עיצוב מסלול ‪5‬‬
‫עריכת נסיעה ‪4‬‬
‫נ‬
‫ניווט ‪6 ,3‬‬
‫דרכי שטח ‪6‬‬
‫הגדרות ‪10‬‬
‫ניווט בדרכי שטח ‪6‬‬
‫ניקוי ההתקן ‪11‬‬
‫ניקוי מסך המגע ‪11‬‬
‫נסיעה הביתה ‪3‬‬
‫נקודות עניין( ‪7 ,6 )POI‬‬
‫מקומות ‪7‬‬
‫נתיך ‪ ,‬שינוי ‪12‬‬
‫ס‬
‫סוללה‬
‫בעיות ‪12‬‬
‫טעינה ‪12 ,11 ,2‬‬
‫ניצול מרבי ‪12‬‬
‫סמלים ‪ ,‬שורת המצב ‪2‬‬
‫סרגל החיפוש ‪6‬‬
‫ע‬
‫עדכון‬
‫מפות ‪1‬‬
‫תוכנה ‪1‬‬
‫‪ ,‬כוונון ‪2‬‬
‫עוצמת קול‬
‫עזרה ‪10‬‬
‫עיצוב מסלול ‪4‬‬
‫עריכה ‪ ,‬נסיעות שנשמרו ‪5‬‬
‫פ‬
‫פרטי נסיעה ‪8‬‬
‫איפוס ‪9‬‬
‫הצגה ‪9‬‬
‫פתרון בעיות ‪12‬‬
‫צ‬
‫‪ ,‬איתור ‪7‬‬
‫צמתים‬
‫צריכת דלק ‪ ,‬דלק ‪7‬‬
‫ק‬
‫קבצים ‪ ,‬מעביר ‪13‬‬
‫קו רוחב וקו אורך ‪7‬‬
‫קואורדינטות ‪7‬‬
‫קיצורי דרך‬
‫הוספה ‪7‬‬
‫מחיקה ‪7‬‬
‫ר‬
‫רשימת פניות ‪3‬‬
‫ש‬
‫שחזור הגדרות ‪11‬‬
‫שינוי אזור החיפוש ‪6‬‬
‫שירותי חירום ‪7‬‬
‫‪ ,‬התאמה אישית ‪9‬‬
‫שכבות מפה‬
‫‪ ,‬מיקום נוכחי ‪7‬‬
‫שמירה‬
‫שמע ‪ ,‬נקודות קירבה ‪11‬‬
‫שפה‬
‫לוח מקשים ‪11‬‬
‫קול ‪11‬‬
‫ת‬
‫תוכנה‬
‫גרסה ‪11‬‬
‫עדכון ‪1‬‬
‫תושבת ‪ ,‬הסרה ‪12‬‬
‫תליית ההתקן‬
‫הסרה מהתושבת ‪12‬‬
‫מכונית ‪2‬‬
‫תפסן וואקום ‪12 ,2‬‬
‫תמונות מסך ‪10‬‬
‫תנועה ‪11 ,9‬‬
‫אירועים ‪9‬‬
‫הוספת מנויים ‪9‬‬
‫חיפוש עומסים ‪9‬‬
‫מסלול חלופי ‪5‬‬
‫מפה ‪9‬‬
‫מקלט ‪9‬‬
‫תפסן וואקום ‪12‬‬
‫תצוגת מפה‬
‫דו‪-‬ממד ‪9‬‬
‫אינדקס‬
‫תלת‪-‬ממד ‪9‬‬
‫תצוגת מפה דו‪-‬ממדית ‪9‬‬
‫תצוגת מפה תלת‪-‬ממדית ‪9‬‬
‫אינדקס‬
‫‪15‬‬
support.garmin.com
2018 ‫ספטמבר‬
190-01920-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising