Garmin | Drive™ 50 | Garmin Drive™ 50 Naudotojo vadovas

Garmin Drive™ 50 Naudotojo vadovas
Garmin Drive™ 40/50/60
Naudotojo vadovas
© 2016 „Garmin Ltd.“ arba filialai
Visos teisės saugomos. Remiantis autorinių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo
gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl
šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.
Garmin ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra
draudžiama.
®
Garmin Drive™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ ir nüMaps Lifetime™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo
šiuos prekių ženklus naudoti yra draudžiama.
Android™ yra „Google Inc.“ prekių ženklas. Apple ir Mac yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Foursquare yra „Foursquare Labs, Inc.“ prekių ženklas JAV ir kitose
šalyse. microSD™ ir „microSDHC“ logotipas yra SD-3C prekių ženklai, LLC. Windows , Windows Vista ir Windows XP yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai JAV ir kitose
šalyse.
®
®
®
®
®
®
Turinys
Pradžia............................................................................. 1
Produktų naujinimai .................................................................... 1
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant
Garmin Express ..................................................................... 1
Įrenginių apžvalgos ..................................................................... 1
Garmin Drive 40 įrenginio apžvalga ....................................... 1
Garmin Drive 50 įrenginio apžvalga ....................................... 2
Garmin Drive 60 įrenginio apžvalga ....................................... 2
Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo ........ 2
Įrenginio įjungimas ir išjungimas ................................................. 2
GPS signalų gavimas ................................................................. 2
Būsenos juostos piktogramos ..................................................... 2
Ekraninių mygtukų naudojimas ................................................... 2
Garsumo reguliavimas ................................................................ 2
Ekrano ryškumo reguliavimas ..................................................... 3
Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai.................... 3
Garsinių vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas .................. 3
Šviesoforo ir greičio kameros ..................................................... 3
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą.......................... 3
Maršrutai ..................................................................................... 3
Maršruto pradėjimas ................................................................... 3
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu ......................... 4
Važiavimas namo ................................................................... 4
Jūsų maršrutas žemėlapyje ........................................................ 4
Posūkių ir nurodymų peržiūra ................................................ 4
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra ........................................ 4
Vietos pridėjimas prie maršruto .................................................. 4
Maršruto formavimas .................................................................. 4
Važiavimas aplinkkeliais ............................................................. 4
Maršruto sustabdymas ............................................................... 5
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas ........................................ 5
Kelionės planuoklis ..................................................................... 5
Kelionės planavimas .............................................................. 5
Išsaugotos kelionės navigacija .............................................. 5
Kelionės tikslų sekos optimizavimas ...................................... 5
Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas ....................... 5
Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas ......................... 5
Kelionės maršruto nustatymų keitimas .................................. 5
Kelionės planavimas .............................................................. 5
Siūlomų maršrutų naudojimas .................................................... 6
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių ..................................... 6
Eismo delsos vengimas maršrute .......................................... 6
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas ..................... 6
Rinkliavos lipdukų vengimas .................................................. 6
Kelių savybių vengimas ......................................................... 6
Ekologiškų zonų vengimas .................................................... 6
Pasirinktiniai vengimai ........................................................... 6
Navigacija bekelėje ..................................................................... 6
Vietų paieška ir išsaugojimas....................................... 7
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą ............................. 7
Paieškos rezultatų peržiūra žemėlapyje ..................................... 7
Paieškos zonos keitimas ............................................................ 7
Lankytinos vietos ........................................................................ 7
Vietos ieškojimas pagal kategoriją ......................................... 7
Paieška kategorijoje ............................................................... 7
Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas ..................... 7
Foursquare ............................................................................. 8
Paieškos priemonės ................................................................... 8
Adreso paieška ...................................................................... 8
Sankryžos paieška ................................................................. 8
Miesto paieška ....................................................................... 8
Vietos paieška pagal koordinates .......................................... 8
Neseniai rastų vietų peržiūra ...................................................... 8
Turinys
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas ..................................... 8
Paskutinio stovėjimo taško paieška ............................................ 8
Esamos vietos informacijos peržiūra .......................................... 8
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška ..................................... 8
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas ..................... 8
Nuorodos pridėjimas ................................................................... 8
Nuorodos pašalinimas ........................................................... 8
Vietų įrašymas ............................................................................ 8
Vietos įrašymas ...................................................................... 8
Jūsų dabartinės vietos įrašymas ............................................ 8
Įrašytos vietos redagavimas .................................................. 8
Kategorijų priskyrimas prie įrašytų vietų ................................ 9
Įrašytos vietos trynimas ......................................................... 9
Naudojimasis žemėlapiu................................................ 9
Žemėlapio įrankiai ....................................................................... 9
Žemėlapio įrankio peržiūra ..................................................... 9
Žemėlapio įrankių įgalinimas .................................................. 9
Priekyje ....................................................................................... 9
Būsimų vietų peržiūra ............................................................ 9
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas .................... 9
Kelionės informacija .................................................................. 10
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje .............................. 10
Kelionės informacijos puslapio peržiūra .............................. 10
Kelionės protokolo peržiūra ................................................. 10
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo .......................... 10
Artėjančio eismo įvykio peržiūra ............................................... 10
Eismo peržiūra žemėlapyje .................................................. 10
Eismo įvykių paieška ............................................................ 10
Žemėlapio pritaikymas .............................................................. 10
Žemėlapio sluoksnių pritaikymas ......................................... 10
Žemėlapio duomenų lauko keitimas .................................... 10
Žemėlapio perspektyvos keitimas ........................................ 10
Eismo duomenys.......................................................... 10
Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos
imtuvą ....................................................................................... 10
Apie eismo prenumeratas ......................................................... 11
Eismo prenumeratų peržiūra ................................................ 11
Abonemento pridėjimas ....................................................... 11
Funkcijos „Eismas“ įjungimas ................................................... 11
Naudojimasis taikomosiomis programomis.............. 11
Žinyno failų peržiūra ................................................................. 11
Pagalbos temų paieška ........................................................ 11
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra ....................................... 11
Įrenginio pritaikymas................................................... 11
Žemėlapio ir transporto priemonės nustatymai ........................ 11
Žemėlapių įjungimas ............................................................ 11
Navigacijos nustatymai ............................................................. 11
Skaičiavimo režimo nustatymai ............................................ 11
Sumodeliuotos vietos nustatymas ....................................... 11
Atsarginės kameros nustatymai ................................................ 12
babyCam Nustatymai ............................................................... 12
Ekrano nustatymai .................................................................... 12
Eismo nustatymai ..................................................................... 12
Matavimo vienetų ir laiko nustatymai ........................................ 12
Laiko nustatymas ................................................................. 12
Kalbos ir klaviatūros nustatymai ............................................... 12
Artėjimo įspėjimų nustatymai .................................................... 12
Įrenginio ir privatumo nustatymai .............................................. 12
Nustatymų atkūrimas ................................................................ 13
Įrenginio informacija.................................................... 13
Specifikacijos ............................................................................ 13
Maitinimo laidai ......................................................................... 13
Įrenginio įkrovimas ............................................................... 13
Įrenginio techninė priežiūra........................................ 13
i
Įrenginio priežiūra ..................................................................... 13
Išorinio korpuso valymas ..................................................... 13
Jutiklinio ekrano valymas ..................................................... 13
Apsisaugojimas nuo vagystės .............................................. 13
Įrenginio nustatymas iš naujo ................................................... 13
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas ............... 13
Įrenginio išėmimas iš laikiklio ............................................... 13
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko ..................... 13
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo .......... 13
Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio
keitimas ..................................................................................... 13
Trikčių šalinimas.......................................................... 14
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo ...................... 14
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų .......................... 14
Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta .. 14
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas ......................... 14
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip keičiamasis
kaupiklis .................................................................................... 14
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip
nešiojamasis įrenginys .............................................................. 14
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas nei kaip
nešiojamasis įrenginys, nei kaip keičiamasis kaupiklis ar
talpykla ......................................................................................14
Priedas.......................................................................... 14
Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės
įdėjimas ..................................................................................... 14
Duomenų tvarkymas ................................................................. 14
Apie atminties korteles ......................................................... 14
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio ................................. 14
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio .................................... 14
GPS signalo būsenos peržiūra ................................................. 15
Papildomų žemėlapių įsigijimas ................................................ 15
Priedų įsigijimas ........................................................................ 15
Rodyklė......................................................................... 16
ii
Turinys
Pradžia
ĮSPĖJIMAS
Žr. vadovą Svarbi saugos ir produkto informacija, pateiktą
produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto
ir kita svarbia informacija.
• Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą
(Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant
Garmin Express, 1 psl.).
• Sumontuokite įrenginį transporto priemonėje ir prijunkite prie
maitinimo šaltinio (Įrenginio prijungimas prie transporto
priemonės maitinimo, 2 psl.).
• Užfiksuokite GPS signalus (GPS signalų gavimas, 2 psl.).
• Pakoreguokite garsumą (Garsumo reguliavimas, 2 psl.) ir
ekrano ryškumą (Ekrano ryškumo reguliavimas, 3 psl.).
• Važiuokite maršrutu į savo kelionės tikslą (Maršruto
pradėjimas, 3 psl.).
Produktų naujinimai
Kompiuteryje įdiekite Garmin Express™ (www.garmin.com
/express).
Tai užtikrina paprastą prieigą prie šių paslaugų, kurios skirtos
Garmin įrenginiams:
• Programinės įrangos naujinimai
• Žemėlapių naujinimai
• Produktų registracija
®
6 Spustelėkite Pridėti įrenginį.
Programinė įranga Garmin Express aptinka jūsų įrenginį.
7 Spustelėkite Pridėti įrenginį.
8 Kad prie programinės įrangos Garmin Express pridėtumėte
įrenginį, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
Baigus sąranką programinė įranga Garmin Express ieško
žemėlapiui ir įrenginiui skirtų programinės įrangos naujinimų.
9 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite įdiegti visus galimus naujinimus, spustelėkite
Įdiegti viską.
• Jei norite įdiegti vieną naujinimą, spustelėkite Peržiūrėti
išsamią informaciją ir pasirinkite naujinimą.
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas
naudojant Garmin Express
Galite naudoti Garmin Express programinę įrangą, kad
atsisiųstumėte ir įdiegtumėte naujausius žemėlapio ir
programinės įrangos naujinimus, skirtus jūsų įrenginiui.
Žemėlapio naujinimuose pateikti naujausi žemėlapio duomenys,
skirti užtikrinti, kad jūsų įrenginys apskaičiuotų tikslius ir
efektyvius maršrutus į jūsų kelionės tikslus. Garmin Express
teikiamas Windows ir Mac kompiuteriams.
1 Kompiuteryje eikite į www.garmin.com/express.
®
®
Programinė įranga Garmin Express atsiunčia ir įdiegia
naujinimus į jūsų įrenginį. Žemėlapių naujinimai yra labai didelės
apimties, todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo
sparta nedidelė.
Įrenginių apžvalgos
Garmin Drive 40 įrenginio apžvalga
2 Pasirinkite nustatymą:
• Kad įdiegtumėte Windows kompiuteryje, pasirinkite
Atsisiųsti skirtą „Windows“.
• Kad įdiegtumėte Mac kompiuteryje, pasirinkite Atsisiųsti
skirtą „Mac“.
3 Atverkite atsisiųstą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas, kad baigtumėte diegimą.
4 Pradėti Garmin Express.
5 Prijunkite savo Garmin įrenginį prie kompiuterio USB laidu.
À
Á
Â
Pradžia
Maitinimo mygtukas
Maitinimo ir duomenų USB prievadas
Žemėlapių ir duomenų atminties kortelių anga
1
Garmin Drive 50 įrenginio apžvalga
À
Á
Â
Maitinimo mygtukas
Maitinimo ir duomenų USB prievadas
Žemėlapių ir duomenų atminties kortelių anga
Garmin Drive 60 įrenginio apžvalga
Įrenginio įjungimas ir išjungimas
• Jei norite įjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką arba
įrenginį prijunkite prie maitinimo šaltinio.
• Jei įrenginyje norite įjungti energijos taupymo režimą, veikiant
įrenginiui paspauskite maitinimo mygtuką.
Veikiant energijos taupymo režimui ekranas yra išjungtas ir
įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo
režimą persijungia akimirksniu.
PATARIMAS: jei įkraudami bateriją įrenginį nustatote
energijos taupymo režimu, įrenginys įsikraus greičiau.
• Jei norite įrenginį visiškai išjungti, laikykite paspaudę
maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada
pasirinkite Išjungta.
Raginimas pasirodys po penkių sekundžių. Jei maitinimo
mygtuką atleisite prieš pasirodant raginimui, įsijungs įrenginio
energijos taupymo režimas.
GPS signalų gavimas
À
Á
Â
Maitinimo mygtukas
Maitinimo ir duomenų mažasis USB prievadas
Žemėlapių ir duomenų atminties kortelių anga
Įrenginio prijungimas prie transporto
priemonės maitinimo
ĮSPĖJIMAS
Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte
sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją
paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių
saulės spindulių.
Jei norite įrenginį prijungti prie akumuliatoriaus maitinimo, turite
jį įkrauti.
1 Transporto priemonės maitinimo laidą À įkiškite į įrenginyje
esantį USB prievadą.
Įjungus navigacijos įrenginį GPS imtuvas turi rinkti palydovų
duomenis ir nustatyti esamą vietą.
būsenos juostoje rodo
palydovo signalo stiprumą. Palydovo signalų gavimo laikas gali
būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo to, kokiu
atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį naudojote
paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko praėjo po
paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą kartą įjungus
navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali užtrukti
kelias minutes.
1 Įjunkite įrenginį.
2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
3 Jei reikia, išeikite į lauką, atvirą vietą, toliau nuo aukštų
pastatų ir medžių.
Kai
įsijungia žalia šviesa, tai reiškia, kad įrenginys gavo
palydovo signalus ir yra paruoštas navigacijai.
Būsenos juostos piktogramos
Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos
piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas.
Nustatymams pakeisti arba papildomai informacijai peržiūrėti
galite pasirinkti kelias piktogramas.
GPS signalo būsena. Laikykite, jei norite įvertinti GPS
tikslumą ir peržiūrėti gautą palydovų informaciją (GPS
signalo būsenos peržiūra, 15 psl.).
Esamas laikas. Pasirinkite, jei norite nustatyti laiką (Laiko
nustatymas, 12 psl.).
Baterijos įkrovos lygis.
Ekraninių mygtukų naudojimas
2 Spausdami dėkite laikiklį Á ant vakuuminio siurbtuko Â, kol
jis įsitvirtins vietoje.
3 Vakuuminį siurbtuką prispauskite prie priekinio stiklo ir svertą
à nuspauskite žemyn, priekinio stiklo link.
4 Antgalį, esantį ant laikiklio viršaus, įstatykite į angą, esančią
įrenginio galinėje dalyje.
5 Spauskite laikiklio apačią, kol įrenginys užsifiksuos.
6 Kitą transporto priemonės maitinimo laido galą įkiškite į savo
transporto priemonės maitinimo lizdą.
2
Naudodami ekraninius mygtukus įrenginiu galite naršyti
puslapius, meniu ir meniu parinktis.
• Pasirinkite , jei norite grįžti į ankstesnį meniu.
• Laikykite nuspaudę , jei norite greitai grįžti į pagrindinį
meniu.
• Pasirinkite arba , jei norite slinkti per sąrašus ar meniu.
• Jei norite peržiūrėti greičiau, nuspauskite ir laikykite arba
.
• Jei norite peržiūrėti kontekstinį esamo ekrano parinkčių
meniu, pasirinkite .
Garsumo reguliavimas
1 Pasirinkite Garsas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Garsui reguliuoti naudokite slankiklio juostą.
• Pasirinkite , kad nutildytumėte įrenginį.
Pradžia
• Pasirinkite
, jei norite papildomų parinkčių.
Ekrano ryškumo reguliavimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Ekranas > Ryškumas.
2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.
Saugaus vairavimo funkcijos ir
įspėjimai
PRANEŠIMAS
Vairuotojo įspėjimų ir greičio apribojimo funkcijos yra tik
informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visą laiką
laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti.
Garmin neprisiima atsakomybės už baudas arba šaukimus į
teismą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir
ženklų pažeidimų.
Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų
vairavimą ir gerinti važiavimo efektyvumą, net jei važiuojate
pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokį įspėjimą įrenginys
leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą
informaciją. Kiekvieno tipo įspėjimui galite įgalinti arba išjungti
garsinį signalą arba pranešimą. Kai kuriuose regionuose tam
tikros paslaugos neprieinamos.
Mokyklos zona ar netoliese esanti mokykla: įrenginys leidžia
signalą ir rodo atstumą iki mokyklos ar mokyklos zonos, prie
kurios artėjate, ir atitinkamą leistiną greitį (jei nustatytas).
Leistinas greitis sumažintas: įrenginys leidžia signalą ir rodo
būsimą sumažintą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte
sumažinti greitį.
Viršytas leistinas greitis: kai viršijate nurodytą atitinkamam
keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys leidžia signalą ir rodo
raudoną liniją ant leistino greičio piktogramos.
Važiuoti vienos krypties gatve – klaidingas kelias: jei vienos
krypties eismo gatvėje važiuojate prieš eismą, įrenginys
leidžia signalą ir visame ekrane rodo įspėjimą. Kol
išvažiuosite iš vienos krypties eismo gatvės arba pradėsite
važiuoti tinkama kryptimi, ekrano kraštai bus rodomi raudona
spalva ir ekrano viršuje bus rodomas įspėjimas.
Geležinkelio pervaža: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą
iki geležinkelio pervažos, prie kurios artėjate.
Gyvūnų perėja: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki
gyvūnų perėjos, prie kurios artėjate.
Vingis: įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki kelio vingio.
Lėtesnis eismas: kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio
eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą ir rodo atstumą iki
lėtesnio eismo atkarpos. Kad galėtumėte naudoti šią funkciją,
įrenginys turi gauti eismo informaciją (Eismo duomenų
gavimas naudojant eismo informacijos imtuvą, 10 psl.).
Įspėjimas apie nuovargį: jei be sustojimo vairuojate daugiau
kaip dvi valandas, įrenginys leidžia signalą ir pateikia
sustojimo vietas, prie kurių artėjate.
Garsinių vairuotojo įspėjimų įjungimas ir
išjungimas
Galite išjungti individualius garsinius vairuotojo įspėjimus.
Išjungus garsinį įspėjimą rodomas vaizdo įspėjimas.
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Garsiniai vairuotojo perspėjimai.
2 Pažymėkite arba išvalykite prie kiekvieno įspėjimo esantį
žymės langelį.
Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai
Šviesoforo ir greičio kameros
PRANEŠIMAS
Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų
duomenimis tikslumą ar pasekmes.
PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši
funkcija negalima.
Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai
kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose.
Įrenginys įspėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros,
apie kurią buvo pranešta.
• Jei norite naujinti šviesoforo ir greičio kamerų duomenų bazę,
įrenginiui turi būti nustatyti veikianti prenumerata. Tada
galėsite atsisiųsti ir išsaugoti greičio kamerų duomenis. Eikite
į garmin.com/speedcameras, kad patikrintumėte, ar ši
informacija teikiama ir suderinama, arba įsigykite
abonementą ar vienkartinį naujinimą. Bet kuriuo metu galite
įsigyti naują regioną arba išplėsti turimą abonementą.
PASTABA: kai kuriuose regionuose į kai kuriuos produkto
komplektus iš anksto įkelti šviesoforo ir greičio kamerų
duomenys su neprenumeruojamais visos naudojimo trukmės
naujinimais.
• Jei norite atnaujinti įrenginyje saugomą kameros duomenų
bazę, galite naudoti Garmin Express programinę įrangą
(garmin.com/express). Jei norite gauti naujausią kamerų
informaciją, turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
Maršrutai
Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių
kelionės tikslų.
• Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys
apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant
maršruto apskaičiavimo režimą (Maršruto skaičiavimo režimo
keitimas, 5 psl.) ir vengimus (Kaip išvengti delsos, rinkliavų
ir vietovių, 6 psl.).
• Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu
į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą
(Maršruto pradėjimas, 3 psl.).
• Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą
galite tinkinti (Maršruto formavimas, 4 psl.).
• Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus (Vietos
pridėjimas prie maršruto, 4 psl.).
Maršruto pradėjimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? ir ieškokite vietos (Vietų paieška ir
išsaugojimas, 7 psl.).
Pasirinkite
vietą.
2
3 Pasirinkite nustatymą:
• Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu,
pasirinkite Vykti!.
• Jei norite važiuoti alternatyviu maršrutu, pasirinkite , tada
pasirinkite maršrutą.
Alternatyvūs maršrutai rodomi žemėlapio dešinėje.
• Jei norite redaguoti maršrutą, pasirinkite > Redaguoti
maršrutą ir prie maršruto pridėkite formavimo taškų
(Maršruto formavimas, 4 psl.).
Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei
žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (Jūsų
maršrutas žemėlapyje, 4 psl.). Žemėlapio krašte kelias
sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.
Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti
prie maršruto (Vietos pridėjimas prie maršruto, 4 psl.).
3
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu
Maršrutą galite pradėti žemėlapyje pasirinkdami vietą.
1 Pasirinkite Perž. žemėlapį.
2 Vilkdami keiskite žemėlapio mastelį, kad būtų rodomas
paieškos plotas.
3 Jei reikia, pasirinkite , kad rodomus taškus filtruotumėte
pagal kategoriją.
Žemėlapyje rodomi vietų žymekliai ( arba mėlynas taškas).
4 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite vietos žymeklį.
• Pasirinkite tašką, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adreso
vietą.
Pasirinkite
Vykti!.
5
Važiavimas namo
Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys
paragins įvesti namų vietą.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Vykti namo.
2 Jei reikia, įveskite namų vietą.
Namų vietos redagavimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? >
2 Įveskite namų vietą.
> Nustatyti namų vietovę.
Jūsų maršrutas žemėlapyje
Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje
pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai
apie kitą posūkį, nuovažą ar kitus veiksmus rodomi žemėlapio
viršuje.
• Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų
sąrašą, pasirinkite žemėlapio viršuje esančią teksto
juostą.
2 Pasirinkite posūkį ar nurodymą (pasirinktinai).
Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių
kelių sankryžų vaizdas.
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra
1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.
2 Pasirinkite .
Vietos pridėjimas prie maršruto
Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti
maršrutu (Maršruto pradėjimas, 3 psl.).
Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietų. Pavyzdžiui,
kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.
PATARIMAS: jei norite sukurti sudėtingus maršrutus su keliais
kelionės tikslais ar suplanuotais sustojimais, juos galite planuoti
ir išsaugoti naudodami kelionės planuoklį (Kelionės planavimas,
5 psl.).
1 Žemėlapyje pasirinkite > Kur vyksite?.
2 Ieškoti vietos (Vietų paieška ir išsaugojimas, 7 psl.).
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite Vykti!.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės
tikslą, pasirinkite Pridėti kaip kitą sustojimą.
• Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite
Pridėti kaip paskutinį sustojimą.
• Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti
kelionės tikslų seką, pasirinkite Įtraukti į aktyvų maršr..
Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir
atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.
Maršruto formavimas
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, nuovažą ar kitą
veiksmą ir juostą, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra).
Atstumas iki kito veiksmo.
Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar nuovažos pavadinimas.
Maršrutas paryškintas žemėlapyje.
Kitas veiksmas maršrute. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės reiškia
būsimų veiksmų vietas.
Transporto priemonės greitis.
Kelio, kuriuo važiuojate, pavadinimas.
Apytikris atvykimo laikas.
PATARIMAS: jei norite pakeisti lauke rodomą informaciją,
palieskite jį (Žemėlapio duomenų lauko keitimas, 10 psl.).
Posūkių ir nurodymų peržiūra
Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo
juostų keitimus ar kitus nurodymus.
1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:
• Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus
posūkius ir nurodymus, pasirinkite > Posūkiai.
Šalia žemėlapio žemėlapis rodo keturis būsimus posūkius
ar nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai
atnaujinamas.
4
Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti
maršrutu (Maršruto pradėjimas, 3 psl.).
Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį
pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar
važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės
tikslo.
1 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.
2 Pasirinkite .
Įrenginys įjungia maršruto formavimo režimą.
3 Pasirinkite vietą žemėlapyje.
PATARIMAS: galite pasirinkti , kad priartintumėte žemėlapį
ir tiksliau pasirinktumėte vietą.
Įrenginys perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte per
pasirinktą vietą.
4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:
• Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų,
žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.
• Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite .
5 Baigę formavimą, pasirinkite Vykti!.
Važiavimas aplinkkeliais
Galite apvažiuoti nurodytą savo maršruto atstumą arba
atitinkamus kelius. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate statybų
zonose, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis
kelių sąlygomis.
1 Žemėlapyje pasirinkite > Keisti maršrutą.
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
PATARIMAS: jei įrankio Keisti maršrutą žemėlapio įrankių
meniu nėra, galite jį pridėti (Žemėlapio įrankių įgalinimas,
9 psl.).
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu,
pasirinkite Apvažiuoti atstumu.
• Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite
Apvažiuoti keliu.
• Jei norite rasti naują maršrutą, pasirinkite Aplinkkelis.
Maršruto sustabdymas
Žemėlapyje pasirinkite
> Baigti.
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo
režimas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Greičiausias laikas, kad apskaičiuotumėte
maršrutus, kuriais važiuojant kelionė truktų trumpiau, bet
atstumas gali būti ilgesnis.
• Pasirinkite Bekelė, kad apskaičiuotumėte maršrutus nuo
vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).
• Pasirinkite Trumpesnis kelias, kad apskaičiuotumėte
maršrutus, kuriais važiuojant atstumas būtų trumpesnis,
bet kelionė gali trukti ilgiau.
Kelionės planuoklis
Kelionės planuokliu galite sukurti ir įrašyti kelionę, į kurią galite
vykti vėliau. Jis gali būti naudingas planuojant prekių pristatymo
maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu. Įrašytą kelionę galite
redaguoti, kad ją labiau pritaikytumėte savo poreikiams, pvz.,
optimizuoti sustojimų seką, pridėti planavimo informacijos ir
formavimo taškų.
Kelionės planuokliu taip pat galite redaguoti ir įrašyti aktyvų
maršrutą.
Kelionės planavimas
Į kelionę galima įtraukti daug kelionės tikslų, tačiau į ją būtina
įtraukti bent pradžios vietą ir vieną kelionės tikslą. Pradžios vieta
– tai vieta, kurioje planuojate pradėti kelionę. Jei važiuoti
kelionės maršrutu pradedate kitoje vietoje, įrenginys pasiūlo
važiuoti pirmiausiai į pradžios vietą. Kelionės ten ir atgal
pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas gali sutapti.
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas > > Sukurti
kelionę.
2 Pasirinkite Pasirinkti pradžios vietą.
3 Pasirinkite kelionės pradžios taško vietą ir pažymėkite Pasir..
4 Pasirinkite Pasirinkti kelionės tikslą.
5 Pasirinkite kelionės tikslo vietą, o tada spauskite Pasir..
6 Jei norite pridėti vietų, pasirinkite Pridėti vietą
(pasirenkama).
7 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite Kitas > Įrašyti.
8 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Išsaugotos kelionės navigacija
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas.
2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
3 Pasirinkite Vykti!.
4 Pasirinkite pirmą vietą, į kurią norite važiuoti, tada pasirinkite
Pradėti.
Įrenginys perskaičiuos maršrutą nuo esamos vietos iki
pasirinktos vietos, tada nustatyta seka nurodys kelią iki
likusių kelionės tikslų.
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
Kelionės tikslų sekos optimizavimas
Įrenginys gali automatiškai optimizuoti kelionės tikslų seką, kad
maršrutas būtų trumpesnis ir efektyvesnis. Optimizuojant seką
pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas nekeičiami.
Redaguodami kelionę pasirinkite
> Optimizuoti tvarką.
Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas.
2 Pasirinkite įrašytą kelionę.
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei vietą norite perkelti toliau ar arčiau, pasirinkite
vietą nuvilkite į naują padėtį kelionės maršrute.
• Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą,
pasirinkite .
• Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite .
ir
Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas
Jei maršrutas aktyvus, kelionės planuokliu galite redaguoti ir
įrašyti savo maršrutą kaip kelionę.
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas > Mano aktyvus
maršrutas.
2 Redaguokite savo maršrutą naudodamiesi viena kelionės
planuoklio funkcijų.
Po kiekvieno pakeitimo maršrutas perskaičiuojamas.
3 Pasirinkite Įrašyti, kad savo maršrutą įrašytumėte kaip
kelionę, į kurią vėliau galėtumėte dar kartą važiuoti
(pasirinktinė funkcija).
Kelionės maršruto nustatymų keitimas
Galite nustatyti, kaip įrenginys turėtų apskaičiuoti maršrutą, kai
pradedate kelionę.
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas.
2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
3 Pasirinkite > Kelionės nustatymai.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei prie kelionės norite pridėti formavimo taškų, pasirinkite
Formuoti maršrutą ir vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas (Maršruto formavimas, 4 psl.).
• Jei norite pakeisti kelionės maršruto apskaičiavimo būdą,
pasirinkite Maršruto nustatymai (Maršruto skaičiavimo
režimo keitimas, 5 psl.).
Kelionės planavimas
Prie kiekvienos kelionės vietos galite pridėti planavimo
informaciją, įskaitant atvykimo į kiekvieną vietą laiką ir sustojimo
trukmę. Tai gali padėti suplanuoti išvykimo laiką, kad savo
kelionės vietas pasiektumėte laiku.
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas.
2 Pasirinkite kelionę.
3 Pasirinkite > Kelionės nustatymai > Redaguoti
tvarkaraštį.
4 Pasirinkite vietą ir įveskite planavimo informaciją
vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
PATARIMAS: jei jums reikia suplanuoti keletą kelionės vietų,
pradėkite nuo kelionės pradžios ir planuokite toliau kelionės
tikslo link.
5 Jei norite įvesti papildomų vietų planavimo informaciją,
pakartokite 4 veiksmą.
Baigę,
pasirinkite Įrašyti.
6
Kai važiuojate kelionės maršrutu, turite išvykti po pradžios tašku
rodomu laiku, kad sustojimus ir kelionės tikslus pasiektumėte
suplanuotu laiku. Planas yra tik apytikris. Tikrasis atvykimo
laikas priklauso ir nuo eismo sąlygų, kelio darbų ir kitų delsos
priežasčių.
5
Siūlomų maršrutų naudojimas
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite išsaugoti bent vieną
vietą ir įjungti kelionės istorijos funkciją (Įrenginio ir privatumo
nustatymai, 12 psl.).
Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą
pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką. Jei kelis
kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti
navigacijos juostoje arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės
laiku ir eismo informacija.
Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite
navigacijos juostą.
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių
Eismo delsos vengimas maršrute
Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo
informaciją (Eismo duomenų gavimas naudojant eismo
informacijos imtuvą, 10 psl.).
Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip,
kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo
nustatymuose šią parinktį išjungėte (Eismo nustatymai,
12 psl.), eismo delsą galite peržiūrėti ir jos išvengti
neautomatiniu būdu.
1 Važiuodami maršrutu pasirinkite > Eismas.
2 Pasirinkite Alternatyvus maršrutas (jei taikytina).
3 Pasirinkite Vykti!.
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas
Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos
rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose
dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į
maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija.
2 Pasirinkite nustatymą:
PASTABA: meniu pakeitimai atsižvelgiant į jūsų regioną ir
jūsų įrenginyje esančius žemėlapio duomenis.
• Pasirinkite Mokami keliai.
• Pasirinkite Rinkliavos ir mokesč. > Mokami keliai.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį
jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite Visada
klausti.
• Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite Vengti.
• Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite Leisti.
4 Pasirinkite Įrašyti.
Rinkliavos lipdukų vengimas
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.
Jūsų įrenginyje esančiuose žemėlapio duomenyse gali būti
išsamios informacijos apie kai kurių šalių rinkliavos lipdukus.
Galite vengti bet kurios šalies rinkliavos lipdukų arba juos leisti.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Rinkliavos ir
mokesč. > Rinkliavos lipdukai.
2 Pasirinkite šalį.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį
jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite Visada
klausti.
• Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite Vengti.
• Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite Leisti.
4 Pasirinkite Įrašyti.
Kelių savybių vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Vengimai.
6
2 Pasirinkite maršrutuose vengtinų kelių savybes ir Įrašyti.
Ekologiškų zonų vengimas
Jūsų įrenginys gali padėti išvengti zonų, kuriose galioja aplinkos
apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų
transporto priemonei.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Ekologiškos zonos.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per ekologišką
zoną jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite
Visada klausti.
• Jei norite visada vengti ekologiškų zonų, pasirinkite
Vengti.
• Jei norite visada leisti ekologiškas zonas, pasirinkite
Leisti.
3 Pasirinkite Įrašyti.
Pasirinktiniai vengimai
Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietoves ar
kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus
maršrutą jame vengiama nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus
atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.
Kelio vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
vengimai.
2 Pasirinkite Pridėti vengiamą kelią.
3 Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite
Kitas.
4 Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pabaigos tašką ir
spauskite Kitas.
5 Pasirinkite Baig..
Teritorijos vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
2
3
4
5
6
vengimai.
Jei reikia, pasirinkite Pridėti vengimą.
Pasirinkite Pridėti vengiamą sritį.
Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinos teritorijos kampą ir Kitas.
Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinos teritorijos kampą ir Kitas.
Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
Pasirinkite Baig..
Pasirinktinių vengimų išjungimas
Galite išjungti pasirinktinį vengimą jo ir nepanaikinti.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
vengimai.
2 Pasirinkite vengimą.
3 Pasirinkite > Išjungti.
Pasirinktinių vengimų šalinimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
vengimai.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Kad pašalintumėte visus pasirinktinius vengimus,
pasirinkite .
• Kad pašalintumėte vieną pasirinktinį vengimą, pasirinkite
vengimą ir
> Pašalinti.
Navigacija bekelėje
Jei važiuodami maršrutu nevažiuojate įprastais keliais, galite
naudotis bekelės režimu.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija.
2 Pasirinkite Skaičiavimo režimas > Bekelė > Įrašyti.
Kitas maršrutas bus skaičiuojamas kaip tiesi linija iki vietos.
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
Vietų paieška ir išsaugojimas
Į jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos,
pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių
informacija. Meniu Kur vyksite? padeda rasti kelionės tikslą, nes
jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo
būdai.
• Įveskite paieškos tekstą, kad greitai surastumėte visą vietos
informaciją (Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą,
7 psl.).
• Naršykite arba ieškokite iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal
kategoriją (Lankytinos vietos, 7 psl.).
• Ieškokite Foursquare lankytinų vietų (Kaip ieškoti
Foursquare lankytinų vietų, 8 psl.).
• Naudokitės paieškos įrankiais specialioms vietoms, pvz.,
adresams, sankryžoms ar geografinėms koordinatėms, rasti
(Paieškos priemonės, 8 psl.).
• Ieškokite netoli kito miesto ar srities (Paieškos zonos
keitimas, 7 psl.).
• Įrašykite pamėgtas vietas, kad jas greitai rastumėte ateityje
(Vietų įrašymas, 8 psl.).
• Grįžkite į neseniai rastas vietas (Neseniai rastų vietų
peržiūra, 8 psl.).
®
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą
Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės
ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Pasirinkite Įvesti paiešką paieškos juostoje.
3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos
apačioje.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos
pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
• Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą
pavadinimą arba jo dalį.
• Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį
ir gatvės pavadinimą.
• Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo
numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
• Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
• Norėdami ieškoti koordinačių, įveskite platumos ir ilgumos
koordinates.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą,
pasirinkite terminą.
• Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite .
6 Jei reikia, pasirinkite vietą.
Paieškos rezultatų peržiūra žemėlapyje
Vietos paieškos rezultatus galite peržiūrėti žemėlapyje, o ne
sąraše.
1 Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite .
Žemėlapyje rodoma artimiausia paieškos rezultatuose
pateikta vieta. nurodo kitas paieškos rezultatuose pateiktas
vietas.
2 Pasirinkite vieną arba daugiau parinkčių:
• Jei norite peržiūrėti daugiau paieškos rezultatų, palieskite
ir vilkite žemėlapį.
• Jei norite pasirinkite kitą vietą, pasirinkite .
Vietų paieška ir išsaugojimas
• Jei norite peržiūrėti pasirinktos vietos informaciją ir
maršrutus iki jos, žemėlapio apačioje pasirinkite vietos
aprašymą.
• Kad pradėtumėte važiuoti maršrutu į pasirinktą vietą,
pasirinkite Vykti!.
Paieškos zonos keitimas
Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys ieško vietų, esančių
netoli dabartinės vietos. Taip pat galite ieškoti kitų vietų, pvz.,
vietų, esančių netoli jūsų kelionės tikslo, netoli kito miesto ar
jūsų aktyviame maršrute.
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Pasirinkite Paieška netoli:.
3 Pasirinkite nustatymą.
Lankytinos vietos
Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi.
Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti
populiarūs kelionių tikslai, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai
ir pramogų objektai.
Vietos ieškojimas pagal kategoriją
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Pasirinkite kategoriją arba Kategorijos.
3 Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
4 Pasirinkite vietą.
Paieška kategorijoje
Atlikus lankytinų vietų paiešką, tam tikros kategorijos gali rodyti
greitosios paieškos sąrašą, kuriame pateikti keturi paskutiniai
jūsų pasirinkti kelionės tikslai.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos.
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Iš dešinėje ekrano pusėje esančio greitosios paieškos
sąrašo pasirinkite kelionės tikslą.
Greitosios paieškos sąraše pateikiamos pasirinktai
kategorijai priskiriamos neseniai rastos vietos.
• Jei reikia, pasirinkite pakategorį, tada pasirinkite kelionės
tikslą.
Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas
Galite sukurti maršrutą į lankytiną vietą (LV), esančią
didesniame objekte, pvz., į parduotuvę prekybos centre ar tam
tikrą terminalą oro uoste.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įvesti paiešką.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite ieškoti objekto, įveskite objekto pavadinimą arba
adresą, pasirinkite ir vykdykite 3 veiksmą.
• Jei norite ieškoti LV, įveskite LV pavadinimą, pasirinkite
ir vykdykite 5 veiksmą.
3 Pasirinkite objektą.
Po objektu rodomas kategorijų sąrašas, pvz., restoranai,
automobilių nuomos punktai ar terminalai.
4 Pasirinkite kategoriją.
5 Pasirinkite LV, o tada pasirinkite Vykti!.
Įrenginys sukuria maršrutą į stovėjimo vietą ar įvažiavimą į
objektą, kuris yra arčiausiai LV. Atvykus į kelionės tikslą
šachmatinė vėliavėlė rodo rekomenduojamą stovėjimo vietą.
Taškas su žyma nurodo LV vietą objekte.
Objekto tyrinėjimas
Galite peržiūrėti visų lankytinų vietų, esančių bet kuriame
objekte, sąrašą.
1 Pasirinkite objektą.
7
2 Pasirinkite
Esamos vietos informacijos peržiūra
> Ištyrinėti šią vietą.
Foursquare
Foursquare yra su vietomis susijęs socialinis tinklas. Jūsų
įrenginyje yra iš anksto įkeltų Foursquare lankytinų vietų, kurios
vietų paieškos rezultatuose pažymėtos Foursquare logotipu.
Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų
Galite ieškoti Foursquare lankytinų vietų, kurios įkeltos į jūsų
įrenginį.
Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > „Foursquare®“.
Paieškos priemonės
Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant
į ekrane pateikiamus raginimus.
Adreso paieška
PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis, priklausomai nuo
žemėlapio duomenų, įkeltų į jūsų įrenginį.
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar regiono, pasirinkite
Paieška netoli:.
3 Pasirinkite Adresas.
4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės
ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
5 Pasirinkite adresą.
Sankryžos paieška
Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar
sankirtos.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Sankryžos.
2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis.
Pasirinkite
sankryžą.
3
Miesto paieška
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Miestai.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite miestą iš netoli esančių miestų sąrašo.
• Jei norite ieškoti netoli kitos vietos, pasirinkite Paieška
netoli: (Paieškos zonos keitimas, 7 psl.).
• Jei norite ieškoti miesto pagal pavadinimą, pasirinkite
Įvesti paiešką, įveskite miesto pavadinimą ir pasirinkite
.
Vietos paieška pagal koordinates
Galite rasti vietą pagal platumos ir ilgumos koordinates. Tai gali
padėti naudojant geologinių koordinačių funkciją.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Koordinatės.
2 Jei reikia, pasirinkite ir pakeiskite koordinačių formatą arba
dydį.
3 Įveskite platumos ir ilgumos koordinates.
4 Pasirinkite Žiūrėti žemėlapyje.
Neseniai rastų vietų peržiūra
Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.
Pasirinkite Kur vyksite? > Pastarasis.
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas
Pasirinkite Kur vyksite? > Pastarasis >
> Išvalyti > Taip.
Paskutinio stovėjimo taško paieška
Įrenginį, kai jis yra įjungtas, išjungus iš transporto priemonėje
esančio maitinimo šaltinio, esama vieta bus įrašyta kaip
stovėjimo taškas.
Pasirinkite Programos > Paskutinis taškas.
8
Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite
naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei
pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo
vietą.
Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška
Norėdami rasti arčiausias esančias ligonines, policijos nuovadas
ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
2 Pasirinkite Ligoninės, Policijos nuov., Degalai arba
Pakelės pagalba.
PASTABA: kai kurių kategorijų paslaugos teikiamos ne
visuose regionuose.
Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas;
artimiausios vietos rodomos viršuje.
Pasirinkite
vietą.
3
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite vykti į vietą, pasirinkite Vykti!.
• Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos
informaciją, pasirinkite .
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas
Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą
vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
2 Pasirinkite > Nurodymai man.
3 Pasirinkite pradžios vietą.
4 Pasirinkite Pasir..
Nuorodos pridėjimas
Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali
nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.
Meniu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų
piktogramų.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Pridėti nuorodą.
2 Pasirinkite elementą.
Nuorodos pašalinimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? > > Šalinti nuorodą (-as).
2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.
3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.
4 Pasirinkite Įrašyti.
Vietų įrašymas
Vietos įrašymas
1 Vietos paieška (Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 7 psl.).
2 Pasirinkite vietą paieškos rezultatuose.
3 Pasirinkite .
4 Pasirinkite Įrašyti.
5 Jei reikia, įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Jūsų dabartinės vietos įrašymas
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
2 Pasirinkite Įrašyti.
3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
4 Pasirinkite Gerai.
Įrašytos vietos redagavimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.
2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
Vietų paieška ir išsaugojimas
3
4
5
6
Pasirinkite vietą.
Pasirinkite .
> Redaguoti.
Pasirinkite
Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Pavadinimas.
• Pasirinkite Telefono numeris.
• Pasirinkite Kategorijos, kad kategorijas priskirtumėte
įrašytai vietai.
• Pasirinkite Keisti žemėlapio simbolį, kad pakeistumėte
simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima įrašyta vieta.
7 Suredaguokite informaciją.
8 Pasirinkite Baig..
Kategorijų priskyrimas prie įrašytų vietų
Norėdami sutvarkyti savo įrašytas vietas, galite pridėti
pasirinktinių kategorijų.
PASTABA: kategorijos atsiranda įrašytų vietų meniu, kai įrašote
bent 12 vietų.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.
2 Pasirinkite vietą.
3 Pasirinkite .
4 Pasirinkite > Redaguoti > Kategorijos.
5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų
kableliais.
6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.
7 Pasirinkite Baig..
Įrašytos vietos trynimas
PASTABA: ištrintų vietų atkurti negalima.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.
2 Pasirinkite > Šalin. išsaug. vietas.
3 Pažymėkite žymės langelį šalia įrašytų vietų, kurias norite
panaikinti, ir pasirinkite Pašalinti.
Naudojimasis žemėlapiu
Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (Jūsų
maršrutas žemėlapyje, 4 psl.) arba peržiūrėti artimiausių vietų
žemėlapį (kai joks maršrutas nesuaktyvintas).
1 Pasirinkite Perž. žemėlapį.
2 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Vilkite žemėlapį į kairę, dešinę, viršų ar apačią, kad
apžvelgtumėte vaizdą.
• Norėdami padidinti arba sumažinti, pasirinkite arba .
• Norėdami perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir 3D vaizdų,
pasirinkite .
• Jei rodomas lankytinas vietas norite filtruoti pagal
kategoriją, pasirinkite .
• Jei norite pradėti maršrutą, žemėlapyje pasirinkite vietą,
tada pasirinkite Vykti! (Maršruto pradėjimas naudojantis
žemėlapiu, 4 psl.).
Žemėlapio įrankiai
Žemėlapio įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir
įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapį. Kai suaktyvinate
žemėlapio įrankį, jis rodomas žemėlapio krašte esančiame
skydelyje.
Baigti: sustabdo navigaciją aktyviu maršrutu.
Keisti maršrutą: leidžia apvažiuoti ar praleisti vietas maršrute.
Naudojimasis žemėlapiu
Priekyje: rodo būsimas vietas maršrute arba kelyje, kuriuo
važiuojate (Priekyje, 9 psl.).
Posūkiai: rodo būsimus posūkius maršrute (Posūkių ir
nurodymų peržiūra, 4 psl.).
Kelionės duomenys: rodo tinkinamus kelionės duomenis, pvz.,
greitį ar nuvažiuotą atstumą (Kelionės duomenų peržiūra
žemėlapyje, 10 psl.).
Garsas: reguliuoja pagrindinį garsumą.
Ryškumas: reguliuoja ekrano ryškumą.
Žemėlapio įrankio peržiūra
1 Žemėlapyje pasirinkite .
2 Pasirinkite žemėlapio įrankį.
Žemėlapio įrankis rodomas žemėlapio krašte esančiame
skydelyje.
3 Baigę naudotis žemėlapio įrankiu pasirinkite .
Žemėlapio įrankių įgalinimas
Pagal numatytąją nuostatą žemėlapio įrankių meniu įgalinami tik
dažniausiai naudojami žemėlapio įrankiai. Prie meniu galite
pridėti iki 12 įrankių.
1 Žemėlapyje pasirinkite > .
2 Kad pridėtumėte, pasirinkite šalia įrankio esantį žymės
langelį.
3 Pasirinkite Įrašyti.
Priekyje
Įrankis Priekyje teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute
ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas
vietas, pvz., restoranus, degalines arba stovėjimo aikšteles. Jei
važiuojate greitkeliu, galite peržiūrėti informaciją apie būsimas
nuovažas ir miestus bei juose teikiamas paslaugas; ši
informacija panaši į tą, kuri teikiama greitkelio kelio ženkluose.
Galite tinkinti tris įrankio Priekyje kategorijas.
Būsimų vietų peržiūra
1 Žemėlapyje pasirinkite
2 Pasirinkite nustatymą:
> Priekyje.
• Jei norite peržiūrėti kitą bet kurios kategorijos vietą,
pasirinkite .
• Jei norite peržiūrėti informaciją apie būsimas greitkelio
nuovažas ir šalia jo esančius miestus bei juose teikiamas
paslaugas, pasirinkite .
PASTABA: šis nustatymas galimas tik tada, kai keliaujate
greitkeliu arba kai jūsų maršrute yra greitkelis.
3 Jei norite peržiūrėti atitinkamos kategorijos (nuovažų ar
miestų) vietų sąrašą, pasirinkite elementą.
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas
Galite pakeisti įrankyje Priekyje rodomas vietų kategorijas.
1 Žemėlapyje pasirinkite > Priekyje.
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Pasirinkite .
4 Pasirinkite nustatymą:
• Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią,
pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo
esančią rodyklę.
• Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.
• Kad sukurtumėte tinkintą kategoriją, pasirinkite kategoriją,
tada pasirinkite Pasirinktinė paieška ir įveskite įmonės
arba kategorijos pavadinimą.
5 Pasirinkite Baig..
9
Kelionės informacija
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje
Kad žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti kelionės duomenis, į
žemėlapio įrankių meniu turite pridėti atitinkamą įrankį
(Žemėlapio įrankių įgalinimas, 9 psl.).
Žemėlapyje pasirinkite > Kelionės duomenys.
2 Pasirinkite > incidentai.
3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės
rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.
Žemėlapio pritaikymas
Kelionės duomenų laukų pritaikymas
Kad galėtumėte pritaikyti kelionės duomenų žemėlapio įrankyje
rodomus duomenis, prie žemėlapio įrankių meniu turite pridėti
įrankį „Kelionės duomenys“ (Žemėlapio įrankių įgalinimas,
9 psl.).
1 Žemėlapyje pasirinkite > Kelionės duomenys.
2 Pasirinkite kelionės duomenų lauką.
3 Pasirinkite nustatymą.
Kelionės duomenų žemėlapio įrankyje rodomas naujas
kelionės duomenų laukas.
Žemėlapio sluoksnių pritaikymas
Kelionės informacijos puslapio peržiūra
2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.
Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų greitis ir kelionės
statistika.
PASTABA: jei dažnai stabdote transporto priemonę, palikite
įrenginį įjungtą, kad jis galėtų tiksliai apskaičiuoti, kiek laiko
užtruko kelionė.
Žemėlapyje pasirinkite Greitis.
Žemėlapio perspektyvos keitimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
Kelionės protokolo peržiūra
Jūsų įrenginys išsaugo kelio pėdsaką, kurį sudaro duomenys
apie nuvažiuotą kelią.
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Žemėlapio sluoksniai.
2 Pažymėkite žymės langelį Kelionės žurnalas.
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo
1 Žemėlapyje pasirinkite Greitis.
2 Pasirinkite > Nauj. nustat. lauką (-us).
3 Pasirinkite nustatymą:
• Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite Pasirinkti visus,
kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus
duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
• Pasirinkite Nustatyti iš naujo kelionės duomenis, kad
atkurtumėte kelionės kompiuteryje esančią informaciją.
• Pasirinkite Vėl nustatyti maksimalų greitį, kad iš naujo
nustatytumėte maksimalų greitį.
• Pasirinkite Iš naujo nust. B kelionę, kad iš naujo
nustatytumėte skaitiklį.
Artėjančio eismo įvykio peržiūra
Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar
kelyje, kuriuo važiuojate.
1 Važiuodami maršrutu pasirinkite > Eismas.
Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapio dešinėje
pusėje esančiame skydelyje.
2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą
informaciją.
Eismo peržiūra žemėlapyje
Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo
srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Programos > Eismas.
2 Jei reikia, pasirinkite > Aprašas, kad eismo žemėlapyje
galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.
Eismo įvykių paieška
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Programos > Eismas.
10
Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti ekrane,
pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Žemėlapio sluoksniai.
2 Pasirinkite sluoksnius, kuriuos norite įtraukti į žemėlapį, ir
Įrašyti.
Žemėlapio duomenų lauko keitimas
1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.
PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.
priemonė > Vairuotojo žemėl. vaizdas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Pagal kryptį, kad būtų rodomas dvimatis
žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
• Pasirinkite Į šiaurę, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis
(2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
• Pasirinkite 3-D, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.
3 Pasirinkite Įrašyti.
Eismo duomenys
PRANEŠIMAS
Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą
arba pateikimą laiku.
Eismo duomenys teikiami ne visuose regionuose ir ne visų
modelių produktuose. Jei reikia informacijos apie eismo imtuvus
ir veikimo zonas, eikite į www.garmin.com/traffic.
Jei norite išvengti eismo delsos, įrenginys turi gauti tiesioginius
eismo duomenis.
• Jei įrenginyje sumontuotas eismo imtuvas, įrenginys gali
gauti radijo bangomis perduodamus eismo duomenis (kur
įmanoma).
• FM eismo imtuvas sumontuotas produkto modeliuose, kurių
pavadinimas baigiasi raidėmis LT arba LMT.
• Kad per eismo imtuvą gautumėte eismo duomenis, įrenginį
turite prijungti prie transporto priemonės maitinimo šaltinio
naudodami pateiktą maitinimo laidą.
• Kad per eismo imtuvą gautumėte informaciją, įrenginys turi
būti eismo duomenų signalo veikimo zonoje.
Eismo duomenų gavimas naudojant eismo
informacijos imtuvą
PRANEŠIMAS
Kaitinamieji (metalu dengti) priekiniai stiklai gali pabloginti eismo
imtuvo veikimą.
Jei įrenginyje sumontuotas eismo imtuvas, įrenginys gali gauti
radijo bangomis perduodamus eismo duomenis (kur įmanoma).
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų modelių
produktuose.
1 Patikrinkite, ar jūsų įrenginyje sumontuotas eismo imtuvas.
Eismo duomenys
• FM eismo imtuvas sumontuotas produkto modeliuose,
kurių pavadinimas baigiasi raidėmis LT arba LMT.
2 Prijunkite įrenginį prie transporto priemonės maitinimo šaltinio
naudodami kartu su įrenginiu pateiktą maitinimo laidą
(Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo,
2 psl.).
Kartu su įrenginiu pateiktame maitinimo laide sumontuota
eismo imtuvui skirta antena.
Kai atsidursite eismo informacijos veikimo zonoje, įrenginys
rodys eismo informaciją ir padės išvengti eismo delsos.
Apie eismo prenumeratas
Kai baigsis prenumeratos galiojimas, galėsite ją atnaujinti arba
įsigyti papildomų prenumeratų. Eikite į http://www.garmin.com
/traffic.
Eismo prenumeratų peržiūra
Pasirinkite Nustatymai > Eismas > Abonementai.
Abonemento pridėjimas
Galite įsigyti kitų regionų arba šalių eismo abonementus.
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Eismas.
2 Pasirinkite Abonementai > .
3 Užsirašykite FM eismo imtuvo įrenginio ID.
4 Eikite į www.garmin.com/fmtraffic, kad įsigytumėte
abonementą ir gautumėte 25 simbolių kodą.
Eismo abonemento kodo pakartotinai panaudoti negalima.
Kiekvieną kartą, kai atnaujinate paslaugą, turite gauti naują
kodą. Jei turite kelis FM eismo imtuvus, naują kodą turite
gauti kiekvienam imtuvui atskirai.
5 Įrenginyje pasirinkite Kitas.
6 Įveskite kodą.
7 Pasirinkite Baig..
Funkcijos „Eismas“ įjungimas
Galite įjungti arba išjungti eismo duomenis.
1 Pasirinkite Nustatymai > Eismas.
2 Pasirinkite žymės langelį Eismas.
Naudojimasis taikomosiomis
programomis
Žinyno failų peržiūra
Jei norite peržiūrėti visą naudotojo vadovą, pasirinkite
Programos > Pagalba.
Pagalbos temų paieška
Pasirinkite Programos > Pagalba >
.
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionės
istorijos funkciją (Įrenginio ir privatumo nustatymai, 12 psl.).
Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite
peržiūrėti žemėlapyje.
Pasirinkite Programos > Kur aš buvau.
Įrenginio pritaikymas
Žemėlapio ir transporto priemonės
nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė.
Transporto priemonė: nustato piktogramą, kuri reiškia jūsų
vietą žemėlapyje.
Naudojimasis taikomosiomis programomis
Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustato perspektyvą.
Žemėlapio detalumas: žemėlapyje nustato išsamaus pateikimo
lygį. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas
žemėlapis.
Žemėlapio tema: pakeičia žemėlapio duomenų spalvą.
Žemėlapio įrankiai: nustato nuorodas, kurios rodomos
žemėlapio įrankių meniu.
Žemėlapio sluoksniai: nustato duomenis, kurie rodomi
žemėlapio puslapyje (Žemėlapio sluoksnių pritaikymas,
10 psl.).
Automatinis mastelio keitimas: automatiškai parenka mastelį,
kad galėtumėte optimaliai naudotis savo žemėlapiu. Kai ši
funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.
Mano žemėlapiai: nustato, kuriuos įdiegtus žemėlapius
įrenginys naudoja.
Žemėlapių įjungimas
Jūs galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.
PATARIMAS: jei norite įsigyti papildomų žemėlapio produktų,
apsilankykite http://buy.garmin.com.
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto
priemonė > Mano žemėlapiai.
2 Pasirinkite žemėlapį.
Navigacijos nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Navigacija.
Maršruto peržiūra: kai pradedate važiuoti maršrutu, rodo
maršrute esančius pagrindinius kelius.
Skaičiavimo režimas: nustato maršruto skaičiavimo metodą.
Perspėjimas apie nuovargį: įspėja jus, kai ilgą laiką vairuojate
be pertraukos.
Vengimai: nustato kelio elementus, kurių reikia vengti maršrute.
Pasirinktiniai vengimai: leidžia išvengti nurodytų kelių ar vietų.
Ekologiškos zonos: nustato zonų, kuriose galioja ekologiniai ar
taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto
priemonei, vengimą.
Mokami keliai: nustato mokamų kelių vengimo parinktis.
Rinkliavos ir mokesč.: nustato mokamų kelių ir rinkliavos
lipdukų vengimo parinktis.
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.
Ribotasis režimas: išjungia visas funkcijas, reikalaujančias
didelio vairuotojo dėmesio ir galinčias trukdyti vairuojant.
GPS imitatorius: įrenginyje išjungia GPS signalo priėmimo
funkciją ir taupo baterijų energiją.
Skaičiavimo režimo nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas.
Maršrutas apskaičiuojamas pagal duoto maršruto leistiną greitį
kelyje ir transporto priemonės greitėjimo duomenis.
Greičiausias laikas: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra ilgesni
ir kuriais važiuoti trunka mažiau laiko.
Trumpesnis kelias: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra
trumpesni ir kuriais važiuoti trunka daugiau laiko.
Bekelė: apskaičiuojamas tiesus kelias nuo jūsų buvimo vietos iki
kelionės tikslo.
Sumodeliuotos vietos nustatymas
Jei esate patalpoje arba negaunate palydovo signalų,
sumodeliuotai vietai nustatyti galite naudoti GPS.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > GPS imitatorius.
2 Pagrindiniame meniu pasirinkite Perž. žemėlapį.
3 Kad pasirinktumėte vietą, du kartus palieskite žemėlapį.
Vietos adresas rodomas ekrano apačioje.
11
4 Pasirinkite vietos aprašą.
5 Pasirinkite Nustatyti vietą.
Atsarginės kameros nustatymai
Naudodami atsarginės kameros nustatymus galite tvarkyti
susietas Garmin atsargines kameras ir jų nustatymus. Šis meniu
navigacijos įrenginyje rodomas tik tada, kai įrenginys yra
prijungtas prie belaidės kameros imtuvo laido. Išsamios
informacijos apie kamerų susiejimą ir kameros nustatymus žr.
atsarginės naudotojo vadove. Eikite į garmin.com
/backupcamera, jei norite įsigyti Garmin atsarginę kamerą.
Pasirinkite Nustatymai > Galinio vaizdo kamera, tada
pasirinkite susietą kamerą.
Panaikinti susiejimą: pašalina susietą kamerą. Kad galėtumėte
peržiūrėti kameros vaizdą naudodami šį įrenginį ir laidą, turite
vėl susieti šią kamerą.
Pervardyti: leidžia pervardyti susietą kamerą.
Nurodymų eilutės: rodo arba paslepia nurodymų eilutes ir
leidžia reguliuoti jų padėtį.
babyCam Nustatymai
Naudodami babyCam galite tvarkyti susietas Garmin babyCam™
kameras ir jų nustatymus. Šis meniu navigacijos įrenginyje
rodomas tik tada, kai įrenginys yra prijungtas prie belaidės
kameros imtuvo laido. Išsamios informacijos apie kamerų
susiejimą ir kameros nustatymus žr. naudotojo vadove. Eikite į
garmin.com/babycam, jei norite įsigyti Garmin babyCam
kamerą.
Pasirinkite Nustatymai > babyCam, tada pasirinkite susietą
kamerą.
Maitinimo nustatymai: leidžia nustatyti, kokį laiką vaizdo įrašas
turėtų būti rodomas ekrane.
Pasukti vaizdą: leidžia apversti ar apsukti vaizdo įrašą.
Išlyginimas: rodo babyCam vaizdo įrašą, kuris padeda
reguliuoti kameros vaizdą.
Pat. pers. apie vt.: įgalinamas priminimas, kad prieš išlipant iš
transporto priemonės reikia patikrinti, ar ant galinės sėdynės
nėra keleivių.
Panaikinti susiejimą: pašalina susietą kamerą.
Pervardyti: leidžia pervardyti susietą kamerą.
Ekrano nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Ekranas.
Orientacija: įjungia statųjį (vertikalų) arba gulsčiąjį (horizontalų)
vaizdą.
Spalvų tipas: įjungia dienai arba nakčiai pritaikytų spalvų
režimą. Jei pasirenkate Auto, įrenginys automatiškai nustato
dienai ar nakčiai pritaikytas spalvas (pagal paros metą).
Ryškumas: leidžia reguliuoti ekrano ryškumą.
Rodyti skirtąjį laiką: leidžia nustatyti neveikimo laiką prieš
įrenginiui persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos
energiją).
Ekrano nuotraukos: leidžia padaryti įrenginio ekrano
nuotrauką. Ekrano nuotraukos įrašomos į įrenginio duomenų
laikmenos aplanką „Ekrano nuotraukos“.
Eismo nustatymai
Pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai > Eismas.
Eismas: įgalinamas eismas.
Esamas teikėjas: eismo pranešimų paslaugos teikėjas
nustatomas eismo duomenų naudojimo režimu. Funkcija
Auto automatiškai parenkami geriausi galimi eismo
duomenys.
Abonementai: pateikiami esamų eismo abonementų sąrašai.
12
Optimizuoti maršrutą: įrenginys įgalinamas naudoti
optimizuotus alternatyvius maršrutus (automatiškai arba
nurodžius) (Eismo delsos vengimas maršrute, 6 psl.).
Eismo perspėjimai: nustatomas eismo trukdžių, apie kuriuos
praneša įrenginys, sudėtingumo lygis.
Matavimo vienetų ir laiko nustatymai
Kad atvertumėte matavimo vienetų ir laiko nustatymų puslapį,
pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai > Vienetai ir
laikas.
Dabartinis laikas: nustato įrenginio laiką.
Laiko formatas: leidžia pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba
UTC ekrano laiką.
Vienetai: nustato atstumo matavimo vienetus.
Padėties formatas: nustato geografinių koordinačių formatą ir
dydį.
Laiko nustatymas
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite laiką.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Kad laiką nustatytumėte automatiškai, naudojant GPS
informaciją, pasirinkite Automatinis.
• Kad laiką nustatytumėte rankiniu būdu, skaičius vilkite
aukštyn arba žemyn.
Kalbos ir klaviatūros nustatymai
Kad atidarytumėte kalbos ir klaviatūros nustatymus,
pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai > Kalba ir
klaviatūra.
Balso kalba: nustato raginimų balsu kalbą.
Teksto kalba: nustato viso ekrane pateikiamo teksto kalbą.
PASTABA: keičiant teksto kalbą, naudotojo įvesti duomenys
arba žemėlapio duomenys, pvz., gatvių pavadinimai,
nepasikeičia.
Klaviatūros kalba: įgalina klaviatūros kalbas.
Artėjimo įspėjimų nustatymai
PASTABA: jei norite, kad būtų rodomi artėjimo taškų įspėjimai,
turite įkelti pasirinktines lankytinas vietas (LV).
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.
Pasirinkite Nustatymai > Artėjimo įspėjimai.
Garsas: nustato įspėjimo, kuris pateikiamas artėjant prie
artėjimo taškų, stilių.
Įspėjimai: nustato artėjimo taškų, apie kuriuos pranešama
įspėjimais, tipą.
Įrenginio ir privatumo nustatymai
Kad atvertumėte įrenginio nustatymus, pasirinkite Nustatymai >
Įrenginys.
Apie: parodo programinės įrangos versijos numerį, įrangos ID
numerį ir informaciją apie kelias kitas programos funkcijas.
Galutinio vartotojo licencijos sutartys: rodo galutinio vartotojo
licencijos sutartis
PASTABA: šios informacijos jums reikia, kai naujinate
sistemos programinę įrangą ar įsigyjate papildomus
žemėlapio duomenis.
Praneš. apie padėtį: bendrina jūsų padėties informaciją su
Garmin turinio gerinimo tikslais.
Kelionės istorija: leidžia įrenginiui įrašyti informaciją, reikalingą
funkcijoms myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.
Valyti kelionės istor.: ištrina kelionės istoriją funkcijose
myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.
Įrenginio pritaikymas
Nustatymų atkūrimas
Galite atkurti nustatymų kategoriją arba visus gamyklinius
nustatymus.
1 Pasirinkite Nustatymai.
2 Jei reikia, pasirinkite nustatymų kategoriją.
3 Pasirinkite > Atkurti.
Įrenginio informacija
Specifikacijos
Darbinės tempera­
tūros diapazonas
Nuo ­20 °C iki 55 °C (nuo ­4 °F iki 131 °F)
Įkrovimo tempera­
tūros diapazonas
Nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32 °F iki 113 °F)
Maitinimas
Transporto priemonės maitinimo šaltinio energija,
tiekiama per pridėtą transporto priemonės
maitinimo laidą. Kintamosios srovės maitinimo
šaltinio energija, tiekiama per pasirinktinį priedą
(galima naudoti tik namie arba biure).
Baterijos tipas
Pakartotinai įkraunama, ličio jonų
Maitinimo laidai
Jūsų įrenginiui energija gali būti tiekiama įvairiais būdais.
• Transporto priemonės maitinimo laidas
• USB laidas
• Kintamosios srovės adapteris (pasirinktinis priedas)
Įrenginio įkrovimas
PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina
LPS.
Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.
• Įrenginį prijunkite prie transporto priemonės maitinimo
šaltinio.
• Naudodami USB laidą, prijunkite įrenginį prie kompiuterio.
Kai įrenginys prijungtas prie kompiuterio, jo įkrovimas gali
vykti lėtai. Kai kurie nešiojamieji kompiuteriai įrenginio gali
nekrauti.
• Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio,
pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.
Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį,
tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin
atstovo arba www.garmin.com.
Įrenginio techninė priežiūra
Jutiklinio ekrano valymas
1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.
2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite
jį nuo maitinimo šaltinio.
4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.
Apsisaugojimas nuo vagystės
• Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų
nesimatytų.
• Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
• Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.
• Įrenginį užregistruokite http://my.garmin.com.
Įrenginio nustatymas iš naujo
Galite iš naujo nustatyti įrenginį, jei jis nustoja veikti.
Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundžių.
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko
nuėmimas
Įrenginio išėmimas iš laikiklio
1 Paspauskite ant laikiklio esantį atlaisvinimo antgalį arba
mygtuką.
2 Įrenginį palenkite į priekį.
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko
1 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
2 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko
rutuliukas atsilaisvins.
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo
1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.
Transporto priemonės maitinimo laide
esančio saugiklio keitimas
PRANEŠIMAS
Kai keičiate saugiklį, nepameskite jokių mažų detalių, ir
įsitikinkite, kad jos atgal įdėtos tinkamai. Transporto priemonės
maitinimo laidas neveiks, jei jis bus sumontuotas netinkamai.
Jei įrenginio transporto priemonėje įkrauti nepavyksta, gali
reikėti pakeisti saugiklį, įmontuotą transporto priemonės
adapterio antgalyje.
1 Galinį elementą À pasukite 90 laipsnių kampu prieš
laikrodžio rodyklę, kad jį atlaisvintumėte.
Įrenginio priežiūra
PRANEŠIMAS
Stenkitės įrenginio nenumesti.
Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač
didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.
Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes
galite jį sugadinti.
Saugokite įrenginį nuo vandens.
2
Išorinio korpuso valymas
3
PRANEŠIMAS
Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti
plastikinius komponentus.
4
5
1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste,
PATARIMAS: galiniam elementui pašalinti gali reikėti
monetos.
Pašalinkite galinį elementą, sidabro spalvos antgalį Á ir
saugiklį Â.
Įdėkite naują greitai perdegantį saugiklį, kurio kintamosios
srovės vertė tokia pati, pvz., 1 A arba 2 A.
Sidabro spalvos antgalį įdėkite į galinį elementą.
Įstumkite galinį elementą, jį pasukite 90 laipsnių kampu pagal
laikrodžio rodyklę ir užfiksuokite transporto priemonės
maitinimo laide Ã.
sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
2 Nusausinkite įrenginį.
Įrenginio informacija
13
Trikčių šalinimas
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio
stiklo
1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu
spiritu.
Nuvalykite
švaria ir sausa šluoste.
2
3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (Įrenginio prijungimas prie
transporto priemonės maitinimo, 2 psl.).
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų
• Patikrinkite, ar išjungtas GPS modeliavimo įtaisas
(Navigacijos nustatymai, 11 psl.).
• Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir
medžių.
• Kelias minutes nejudėkite.
Šio įrenginio mano transporto priemonėje
įkrauti nepavyksta
• Patikrinkite saugiklį transporto priemonės maitinimo laide
(Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio
keitimas, 13 psl.).
• Patikrinkite, ar transporto priemonė užvesta ir tiekia energiją į
maitinimo lizdą.
• Patikrinkite, ar transporto priemonės vidaus temperatūra
patenka į šiose specifikacijose nustatytą įkrovimo
temperatūros intervalą.
• Patikrinkite, ar transporto priemonės maitinimo lizde
nesulūžęs saugiklis.
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai
ilgas
• Sumažinkite ekrano ryškumą (Ekrano nustatymai, 12 psl.).
• Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (Ekrano nustatymai,
12 psl.).
• Sumažinkite garsą (Garsumo reguliavimas, 2 psl.).
• Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo
nenaudojate (Įrenginio įjungimas ir išjungimas, 2 psl.).
• Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
• Nepalikite įrenginio veikiamo tiesioginių saulės spindulių.
Mano įrenginys mano kompiuteryje
nerodomas kaip keičiamasis kaupiklis
Prie daugumos Windows kompiuterių įrenginys prijungiamas
naudojant Medijos perkėlimo protokolą (MTP). Naudojant MTP
režimą, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, o ne
kaip keičiamasis kaupiklis. MTP režimas palaikomas Windows 7,
Windows Vista ir Windows „XP Service Pack 3“ su Windows
„Media Player 10“.
®
Mano įrenginys mano kompiuteryje
nerodomas kaip nešiojamasis įrenginys
Prie Mac kompiuterių ir kai kurių Windows kompiuterių įrenginys
prijungiamas naudojant USB duomenų saugojimo režimą.
Naudojant USB duomenų saugojimo režimą, įrenginys rodomas
kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla, o ne kaip nešiojamasis
įrenginys. Windows ankstesnėse versijose iki Windows „XP
Service Pack 3“ naudojamas USB duomenų saugojimo režimas.
Mano įrenginys mano kompiuteryje
nerodomas nei kaip nešiojamasis įrenginys,
nei kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla
2 Išjungti įrenginį.
3 USB laidą prijunkite prie įrenginio ir prie kompiuterio USB
prievado.
PATARIMAS: uSB laidą reikia prijungti prie kompiuterio USB
prievado, o ne prie USB šakotuvo.
Įrenginys automatiškai įsijungia ir persijungia į MTP režimą arba
USB duomenų saugojimo režimą. Įrenginio ekrane atsiras prie
kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.
PASTABA: jei kompiuteryje pateikti keli tinklo diskai, Windows
gali iškilti sunkumų priskiriant raides Garmin diskams.
Informacijos apie raidžių priskyrimą diskams žr. operacinės
sistemos žinyno faile.
Priedas
Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties
kortelės įdėjimas
Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir
kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties
kortelių galite įsigyti elektroninių prekių parduotuvėje arba eikite į
www.garmin.com/maps, jei norite įsigyti atminties kortelę su iš
anksto įkelta Garmin žemėlapių programine įranga. Įrenginyje
galima naudoti microSD™ atminties korteles, kurių talpa – nuo 4
iki 32 GB.
1 Įrenginyje raskite žemėlapiams ir duomenims skirtos
atminties kortelės lizdą (Įrenginių apžvalgos, 1 psl.).
2 Atminties kortelę įdėkite į lizdą.
3 Stumkite ją, kol ji spragtelės.
Duomenų tvarkymas
Įrenginyje galite saugoti failus. Papildomai duomenų laikmenai
įrenginyje yra atminties kortelei skirtas lizdas.
PASTABA: šis įrenginys nesuderinamas su Windows 95, 98,
Me, Windows NT ir Mac OS 10.3 ir ankstesnėmis versijomis.
®
Apie atminties korteles
Atminties korteles galite įsigyti iš elektroninių prekių pardavėjo
arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą
(www.garmin.com). Be žemėlapių ir duomenų laikmenos,
atminties kortelė gali būti naudojama failams, pvz.,
žemėlapiams, vaizdams, geografinėms talpykloms, maršrutams,
kelio taškams ir pasirinktinėms lankytinoms vietoms, saugoti.
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio
Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB
laidą.
1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.
Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio
vaizdas.
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos,
įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis
kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio
1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (Įrenginio prijungimas prie
2
3
4
5
kompiuterio, 14 psl.).
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos,
įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis
kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
Pasirinkite failą.
Pasirinkite Redaguoti > Kopijuoti.
Įrenginyje parinkite aplanką.
1 Atjunkite USB kabelį nuo kompiuterio.
14
Trikčių šalinimas
PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų
nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.
6 Pasirinkite Redaguoti > Įklijuoti.
USB laido atjungimas
Jei įrenginys prie kompiuterio prijungtas kaip keičiamasis
kaupiklis arba talpykla, jį turite saugiai atjungti, kad
neprarastumėte duomenų. Jei įrenginys prie Windows
kompiuterio prijungtas kaip nešiojamasis įrenginys, saugiai
atjungti nebūtina.
1 Baikite veiksmą:
• Jei naudojate Windowskompiuterius, pasirinkite
piktogramą Saugiai pašalinti aparatūrą, esančią
sistemos dėkle, ir pažymėkite įrenginį.
• Jei naudojate Mac kompiuterius, vilkite talpyklos
piktogramą į šiukšliadėžę.
2 Atjunkite laidą nuo kompiuterio.
GPS signalo būsenos peržiūra
Laikykite nuspaudę
tris sekundes.
Papildomų žemėlapių įsigijimas
1 Eikite į įrenginio produktų puslapį svetainėje garmin.com.
2 Spustelėkite skirtuką Žemėlapiai.
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Priedų įsigijimas
Eikite į garmin.com/accessories.
Priedas
15
Rodyklė
Simbolis
2D žemėlapio vaizdas 10
3D žemėlapio vaizdas 10
A
adresai, ieškojimas 8
aplinkkeliai 4
artėjimo taškų įspėjimai, nustatymai 12
atminties kortelė 1, 2, 14
įdėjimas 14
atsarginė kamera 12
automobilių aikštelė, paskutinis taškas 8
avarinės tarnybos 8
B
baterija
įkrovimas 2, 13, 14
prailginimas 14
problemos 14
belaidė kamera 12
D
degalai, stotys 8
E
eismas 10–12
abonementų pridėjimas 11
alternatyvus maršrutas 6
eismo trukdžių paieška 10
imtuvas 10
incidentai 10
žemėlapis 10
ekranas, ryškumas 3
ekraniniai mygtukai 2
ekrano nuotraukos 12
ekrano nustatymai 12
esama vieta 8
klaviatūra
išdėstymas 12
kalba 12
kompiuteris
prijungimas 14
prisijungimas 14
koordinatės 8
Kur aš esu? 8
L
laidai, maitinimas 13
laikiklio nuėmimas 13
laikiklis, nuėmimas 13
laiko nustatymai 12
lankytinos vietos (LV) 7, 8
objektai 7
M
maitinimo laidai 13
saugiklio keitimas 13
transporto priemonė 2
maitinimo mygtukas 1, 2
maršrutai 3
formavimas 4
myTrends 6
peržiūra žemėlapyje 4
pradėjimas 3, 4
siūlomi 6
skaičiavimo režimas 5, 11
skaičiuojama 5
sustabdymas 5
taško pridėjimas 4, 5
maršruto formavimas 4
microSD kortelė 14
miego režimas 2
myTrends, maršrutai 6
N
ID numeris 12
išsaugotos vietos 5
namai
važiavimas 4
vietos redagavimas 4
naujinimas
programinė įranga 1
žemėlapiai 1
navigacija 4, 7
bekelė 6
nustatymai 11
navigacija bekelėje 6
neseniai rastos vietos 8
nuorodos
pašalinimas 8
pridėjimas 8
nurodymai 4
nustatymai 11, 12
nustatymas iš naujo
įrenginys 13
kelionės duomenys 10
nustatymų atkūrimas 13
J
O
F
failai, perkėlimas 14
Foursquare 8
G
Galutinio vartotojo licencijos sutartys 12
Garmin Express, programinės įrangos
naujinimas 1
garsas, artėjimo taškai 12
garsumas, reguliavimas 2
geologinės koordinatės 8
GPS 2, 15
greičio kameros 3
Greitoji paieška 7
I
jutiklinio ekrano valymas 13
K
kalba
balsas 12
klaviatūra 12
kameros 12
atsarginė 12
greitis 3
raudona šviesa 3
kelio pėdsakas, peržiūra 10
kelionės informacija 10
nustatymas iš naujo 10
peržiūra 10
kelionės istorija 12
kelionės planuoklis 5
formavimo taškai 5
kelionės redagavimas 5
kelionės tikslai. Žr. vietovės
kitas posūkis 4
16
R
redagavimas, išsaugotos kelionės 5
rinkliavos, vengimas 6
ryškumas 3
S
sankryžos, ieškojimas 8
saugiklis, keitimas 13
specifikacijos 13
sumodeliuotos vietos 11
T
transporto priemonės maitinimo laidas 2
trikčių šalinimas 14
U
USB, atjungimas 15
V
vagystė, apsisaugojimas 13
vairuotojo įspėjimai 3
vakuuminis siurbtukas 13
važiavimas namo 4
važiavimo nurodymai 4
vengimai 6
išjungimas 6
kelias 6
kelių savybės 6
pašalinimas 6
rinkliavos 6
vietovė 6
vietos 8
esamos 8
ieškoma 7
neseniai rasta 8
vietovės 11
esamos 8
ieškoma 8
įrašymas 8
objektai 7
sumodeliuotas 11
vietų ieškojimas, kategorijos 7
vietų paieška. 7 Taip pat žr. vietos
adresai 8
koordinatės 8
miestai 8
sankryžos 8
objektai 7
P
pagalba 11
paieškos juosta 7
paieškos zonos keitimas 7
palydovo signalai
gavimas 2
peržiūra 15
pašalinimas, kelionės 5
piktogramos, būsenos juosta 2
platuma ir ilguma 8
posūkių sąrašas 4
priedai 15
priekyje 9
pritaikoma 9
produkto palaikymas 11
programinė įranga
naujinimas 1
versija 12
Rodyklė
support.garmin.com
Rugsėjis 2018
190-01920-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising