Garmin | fleet™ 590 | User guide | Garmin fleet™ 590 Användarhandbok

Garmin fleet™ 590 Användarhandbok
Garmin fleet 590
™
Användarhandbok
Augusti 2013
190-01505-39_0A
Tryckt i Taiwan
© 2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok
reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något
som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed
tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt
lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av
den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela
copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av
handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av
Garmin är licensierad. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. microSD™ är
ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC. Audible.com® och AudibleReady® är registrerade varumärken
som tillhör Audible, Inc. © 1997–2005 Audible, Inc.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra
eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för
aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter
från Garmin.
Innehållsförteckning
Komma igång���������������������������������1
Fordonsprenumeration�������������������������� 1
Ansluta enheten till fordonsström���������� 1
Använda huvudmenyn��������������������������� 2
Ikoner i statusfältet�������������������������������� 3
Support och uppdateringar�������������������� 5
Uppdragscentral����������������������������5
Nya stopp och meddelanden����������������� 5
Visa ett meddelande������������������������������ 6
Stämpelklocka�������������������������������7
Lägga till en användare till
stämpelklockan�������������������������������������� 7
Söka efter platser��������������������������8
Om Intressanta platser�������������������������� 9
Spara en hemposition���������������������������11
Platssökning�����������������������������������������11
Använda plats kartan��������������������������� 13
Favoriter���������������������������������������������� 14
Planera en resa����������������������������������� 15
Röstkommando���������������������������16
Ange din uppvakningsfras������������������� 16
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Innehållsförteckning
Aktivera röstkommando����������������������� 16
Starta en rutt med röstkommando������� 17
Söka en adress������������������������������������ 18
Stänga av ljudet till instruktionerna������ 18
Avaktivera Röstkommando������������������ 18
Kartsidor���������������������������������������18
Följa en personbilsrutt������������������������� 18
Telefonsamtal med handsfree����21
Aktivera trådlös Bluetooth teknik��������� 21
Använda telefonboken������������������������� 23
Ringa till en intressant plats (POI)������� 23
Ringa ett nummer�������������������������������� 23
Ange ett hemtelefonnummer��������������� 23
Använda samtalshistoriken������������������ 23
Använda röstuppringning��������������������� 24
Kontrollera telefonstatus���������������������� 24
Använda verktygen���������������������24
Använda hjälpen���������������������������������� 24
Om ecoRoute ������������������������������������� 24
Använda världsklockan ����������������������� 27
Använda kalkylatorn���������������������������� 27
Ta skärmbilder������������������������������������� 27
Visa aktuell platsinformation���������������� 27
iii
Innehållsförteckning
Trafik���������������������������������������������28
Trafik på rutten������������������������������������ 28
Trafik i ditt område������������������������������� 29
Förklaring till trafikdata������������������������ 30
Datahantering������������������������������30
Filtyper������������������������������������������������� 30
Om minneskort������������������������������������ 30
Överföra filer från datorn��������������������� 31
Ta bort filer ������������������������������������������ 31
Ta bort enheten, vaggan och fästet����� 40
Köpa fler kartor������������������������������������ 41
Egna intressanta platser���������������������� 41
Köpa tillbehör��������������������������������������� 41
Felsökning ������������������������������������������ 42
Index���������������������������������������������44
Anpassa enheten�������������������������32
Systeminställningar����������������������������� 32
Navigeringsinställningar���������������������� 33
Inställningar för nüRoute��������������������� 34
Bildskärmsinställningar������������������������ 36
Språkinställningar�������������������������������� 37
Visa kartinformation ���������������������������� 37
Bluetooth-inställningar������������������������� 37
Åter ställa inställningarna�������������������� 38
Bilagor������������������������������������������38
Strömkablar����������������������������������������� 38
Sköta om enheten������������������������������� 38
Förlänga batterilivslängden����������������� 39
Byta säkring i 12-voltsströmkabeln
för fordon��������������������������������������������� 40
iv
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Komma igång
 Varning
uiden Viktig säkerhets- och
G
produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, innehåller viktig
information och produktvarningar.
1 Anslut enheten till fordonets strömuttag
(sidan 1).
2 Montera enheten (sidan 1).
3 Kontrollera om det finns uppdateringar.
• Programvaruuppdateringar (sidan 5).
• Gratis kartuppdatering (sidan 5).
Ansluta enheten till
fordonsström
Komma igång
 Varning
Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. För att förhindra personskador
och skador på produkten på grund av att
batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten
inte förvaras i direkt solljus.
meddelande
Låt strömkabeln vara ansluten så att enheten
kan ta emot fordonshanteringsinformation.
1 Sätt i 12-voltsströmkabeln för fordon ➊ i
USB-porten på fästet ➋.
Fordonsprenumeration
Innan du kan använda
fordonshanteringsfunktioner på
enheten måste ditt företag ha en aktiv
fordonsprenumeration.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
1
Komma igång
Använda huvudmenyn
➋
➊
➌
➊ ➍
2 Sätt fast monteringsfästet på sugkoppen
➌.
3 Tryck dit sugkoppen på vindrutan.
4 Medan du trycker för du spaken ➍ bakåt
mot vindrutan.
➍
•
•
5 Placera underkanten av enheten i
•
•
6 Luta enheten bakåt tills den snäpper på
•
monteringsfästet.
plats.
7 Anslut den andra änden av strömkabeln
till en strömkontakt i fordonet.
➋
➌
➎
Välj ➊ för att ange stämpelklockan
(om den är aktiverad).
Välj ➋ för att få tillgång till
meddelanden och stopp.
Välj ➌ för att se kartan.
Välj ➍ för att söka efter en
destination.
Välj ➎ för att öppna menyn med
verktyg och inställningar.
Stänga av enheten
1 Håll strömknappen ➊ nedtryckt i fyra
sekunder.
➊
2 Välj Stäng Av.
2
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Komma igång
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar
fungera.
Håll strömknappen nedtryckt i 10
sekunder.
Om viloläget
Använd viloläget om du vill spara på
batterierna när enheten inte används. I
viloläget används väldigt lite ström och när
enheten är i viloläge kan ett batteri hålla i flera
veckor på en laddning.
Aktivera viloläget
Tryck på strömknappen.
Avsluta viloläget
När enheten är i viloläget trycker du på
strömknappen.
Justera skärmens ljusstyrka
1 Välj Nivåer.
2 Justera ljusstyrkan med hjälp av
skjutreglaget.
Ställa in volymen
1 Välj Nivåer.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
2 Justera volymen med hjälp av
skjutreglaget.
Välj för att stänga av ljudet i enheten.
Ikoner i statusfältet
Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn.
Ikonerna på statusfältet visar information om
enhetens funktioner. Du kan välja vissa ikoner
för att ändra inställningar eller för att visa
ytterligare information.
GPS-signalstatus.
Status för Bluetooth®-teknik.
Indikator för transportläge.
Sekretesskontroll (om funktionen är
aktiverad).
Aktuell tid.
Aktuell temperatur. Visas om enheten
abonnerar på tjänsten.
Mobilsignalstyrka.
Batteristatus.
3
Komma igång
Visa status för GPS-signal
Se www.garmin.com/aboutGPS för mer
information om GPS.
Välj
och håll nedtryckt i fyra
sekunder.
Aktivera sekretessläge
OBS! Indikatorn för sekretessläge visas
endast när ditt företag ger dig behörighet att
aktivera eller avaktivera sekretessläget.
När företaget godkänner sekretesskontroll
från enheten har du möjlighet att aktivera
eller avaktivera sekretessläget. Din position
överförs inte till företaget när sekretessläget
är aktiverat.
.
Välj
visas för att informera dig om att
sekretessläget är aktiverat.
Använda skärmknappsatsen
•
•
4
Välj
för att gå tillbaka till föregående
meny.
Håll ned
för att snabbt gå tillbaka till
huvudmenyn.
•
•
•
Om du vill se fler alternativ väljer du
och .
Håll ned och
för att bläddra
snabbare.
Välj
för att visa en meny med
alternativ för den aktuella skärmen.
Använda skärmknappsatsen
•
•
•
•
•
•
•
Välj ett tecken på knappsatsen för att
ange en bokstav eller en siffra.
Välj
om du vill lägga till ett
mellanslag.
Välj
för att ta bort ett tecken.
Om du vill rensa hela posten väljer du och
håller
nedtryckt.
Välj
om du vill välja språkläge för
knappsatsen.
Välj
om du vill ange specialtecken,
t.ex. kommateringstecken.
Välj
för att byta mellan stor och liten
bokstav.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Support och uppdateringar
Garmin® Express ger enkel åtkomst till de här
tjänsterna till enheten.
• Programvaru- och kartuppdateringar
• Produkthandböcker
• Fordon, röster och andra
extrafunktioner
Konfigurera Garmin Express
1 Anslut den mindre kontakten på USBkabeln till porten på enheten.
2 Anslut den större kontakten på USBkabeln till en USB-port på datorn.
3 Gå till www.garmin.com/express.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Uppdragscentral
Uppdragscentral
Nya stopp och meddelanden
Enheten visar meddelanden när du tar emot
nya stopp eller meddelanden.
• Du får aviseringar på huvudmenyn
när du har nya
stopp,
) både och.
meddelanden eller (
• På kartan blir eller blå när du
har nya stopp eller meddelanden.
• På fliken eller
anger
antalet nya stopp eller meddelanden.
◦◦ En blå avisering anger att
det har kommit nya stopp eller
meddelanden sedan förra gången
du tittade på listan över stopp och
meddelanden.
◦◦ En grå avisering anger att
du har olästa meddelanden eller
stopp.
Innan du kan använda den här
funktionen måste enheten ha en aktiv
fordonsprenumeration.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
5
Uppdragscentral
Navigera till ett stopp
Innan du kan navigera till ett stopp måste ditt
företag skicka ett stopp till din enhet.
1 Välj Uppdragscentral > på
huvudmenyn.
Välj
ett stopp.
2
Välj
Go!.
3
Markera ett stopp som klart
När du har slutfört alla uppgifter som
associerats med ett stopp kan du markera
stoppet som klart.
1 Välj Uppdragscentral på
huvudmenyn.
2 Välj ett stopp.
3 Välj > Markera som klart.
Stoppet flyttas till avsnittet Slutfört i listan
med stopp. Statusuppdateringen skickas
automatiskt till ditt företag.
Ta bort slutförda stopp
1 Välj Uppdragscentral på huvudmenyn.
6
2 Välj
.
Visa ett meddelande
Innan du kan visa något meddelande måste
ditt företag skicka ett meddelande till din
enhet.
på
1 Välj Uppdragscentral >
huvudmenyn.
2 Välj ett meddelande.
Skicka ett meddelande
Du kan skicka ett kort meddelande till
ditt företag. Din enhet kan innehålla
snabbmeddelanden. Det är färdiga
meddelanden som ditt företag har laddat in.
på
1 Välj Uppdragscentral >
huvudmenyn.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill skicka ett eget meddelande
kan du välja Nytt meddelande och
skriva ett meddelande.
• Om du vill skicka ett
snabbmeddelande kan du välja
Snabbmeddelande och sedan välja
ett meddelande.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
3 Välj Skicka.
Visa dina skickade meddelanden
1 Välj Uppdragscentral på huvudmenyn.
.
2 Välj
3 Välj > Visa skickade meddelanden.
Ta bort lästa meddelanden
1 Välj Uppdragscentral på huvudmenyn.
.
2 Välj
3 Välj > Ta bort lästa meddelanden.
Stämpelklocka
Obs! Programmet Stämpelklocka kan ha
inaktiverats av ditt företag.
Stämpelklocka
PIN-kod för stämpelklockan på enheten måste
du känna till PIN-koden för den användare
som du vill lägga till.
Du kan lägga till flera användare till
stämpelklockan på en och samma enhet.
1 Välj Stämpelklocka på huvudmenyn.
2 Välj Lägg till användare.
3 Ange det användarnamn som du har fått
av ditt företag och välj OK.
4 Om det behövs anger du
användarnamnets PIN-kod för
stämpelklockan.
Användarnamnet visas i listan med statusen
"Validerar". När servern validerar användaren
ändras statusen till "inte angett".
Ställa in status för en användare
Lägga till en användare till
stämpelklockan
Innan du kan ställa in status för användare
måste du lägga till en eller flera användare till
enheten, och ditt företag måste skicka en lista
över statusar till enheten.
Du kan ställa in status för en eller flera
användare av stämpelklockan.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
7
Innan du kan lägga till en användare till
stämpelklockan måste du få användarnamnet
av ditt företag. Om ditt företag har aktiverat
Söka efter platser
1 Välj Stämpelklocka på huvudmenyn.
2 Om PIN-kod för stämpelklockan är
aktiverat på enheten väljer du ditt
användarnamn och anger PIN-koden.
3 Välj en eller flera användare.
4 Välj Ange status.
5 Välj status.
Ta bort användare av stämpelklockan
1 Välj Stämpelklocka på huvudmenyn.
2 Välj .
3 Välj ett alternativ:
•
Om du vill ta bort alla användare
väljer du Ta bort alla användare.
• För att ta bort en särskild användare
väljer du Ta bort användare.
4 Om det behövs väljer du en eller flera
användare att ta bort och väljer Ta bort.
8
Söka efter platser
Det finns många metoder för att söka efter
platser på enheten.
• Efter kategori (sidan 9)
• Nära en annan plats (sidan 9)
• Genom att stava namnet (sidan 11)
• Efter adress (sidan 11)
• Använda kartsidorna (sidan 12)
• Använda senast hittade platser (sidan 12)
• Använda koordinater (sidan 13)
• Använda Favoriter (sidan 14)
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Om Intressanta platser
De detaljerade kartorna i enheten innehåller
intressanta platser, t.ex. restauranger, hotell
och automatiska tjänster. Använd funktionen
Intressanta platser för att söka efter företag
och sevärdheter i närheten.
Sök a efter en intressant plats efter
kategori
1 Välj Sök > Intressanta platser.
2 Välj en kategori.
3 Om det behövs väljer du en
underkategori.
4 Välj en plats.
Platskartan visas.
5 Välj Kör!.
Söka inom en kategori
För att begränsa listan med sökresultat kan
du söka inom vissa kategorier.
1 Välj Sök > Intressanta platser.
2 Välj en kategori.
3 Om det behövs väljer du en
underkategori.
4 Välj .
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Söka efter platser
5 Ange hela eller en del av namnet.
6 Välj Klar.
Lägga till en punkt på en rutt
Innan du lägger till ett stopp måste du
navigera längs en rutt i läget för personbil
(sidan 9).
1 Välj Sök.
2 Sök efter platsen (sidan 9).
3 Välj Go!.
4 Välj Lägg till i aktiv rutt.
Söka nära en annan plats
Som standard hittar enheten platser som är
närmast din aktuella position. Du kan hitta en
plats i närheten av en annan ort eller plats.
1 Välj Sök > > Nära.
2 Välj ett alternativ och sedan Spara.
3 Vid behov väljer du en plats.
9
Söka efter platser
Göra en avstickare
När du navigerar längs en rutt kan du
använda avstickare till att undvika hinder
framför dig, t.ex. byggplatser.
Obs! Om den rutt du för närvarande använder
är det enda rimliga alternativet kan det hända
att enheten inte beräknar någon avstickare.
1 När du navigerar längs en rutt trycker du
för att återgå till huvudmenyn.
på
2 Välj Avstickare.
Söka efter parkering
Du kan hitta detaljerad parkeringsinformation,
bland annat tillgänglig parkering i närliggande
garage.
1 Välj Sök > Parkering.
2 Välj ett alternativ.
3 Välj en parkeringsplats.
Söka efter din senaste parkeringsplats
När du tar bort enheten från fästet i fordonet
medan enheten är påslagen, sparas din
aktuella plats som en parkeringsplats.
10
Välj Sök > Parkering > Senaste platsen.
Spara en parkeringsplats
1 Välj Sök > Parkering.
2 Välj Sök efter Parkering eller Senaste
platsen.
3 Välj > Spara.
4 Om det behövs anger du ett namn.
Stoppa rutten
När du navigerar längs en rutt väljer
du .
Navigera Terrängkörning
Använd läget för fågelvägen om du inte följer
vägbanorna när du navigerar.
1 Välj Verktyg > Inställningar >
Navigation.
2 Välj Personbil > nüRoute >
Beräkningsläge > Fågelvägen > Spara.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Spara en hemposition
Du kan ange din hemposition för den plats du
oftast kör tillbaka till.
1 Välj Sök > Kör hem.
2 Välj ett alternativ.
Platsen sparas som "Hem" i Favoriter
(sidan 14).
Köra hem
Välj Sök > Kör hem.
Återställa din hemposition
Platssökning
Söka efter platser
Du kan leta efter platser genom att använda
skärmknappsatsen, genom att ange platsens
adress eller koordinater, bläddra på kartan
med mera.
Söka efter en plats genom att
bokstavera namnet
1 Välj Sök > Intressanta platser > Stava
namnet.
2 Ange hela eller en del av namnet och välj
Klar.
1 Välj Sök > > Ange hemposition.
2 Välj ett alternativ.
3 Välj en destination och välj Kör!.
Ändra information om din hemposition
1 Välj Sök > Favoriter > Hem.
2 Välj > Ändra.
3 Ange ändringarna.
4 Välj Klar.
Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras
beroende på de kartdata som finns på din
enhet.
1 Välj Sök > Adress.
2 Om det behövs ändrar du land eller
område.
3 Välj ett alternativ:
• Välj Stava ort eller Ange
postnummer, ange ort eller
postnummer och välj Klar.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Söka efter en adress
11
Söka efter platser
4
5
6
7
Sökning med postnummer är inte
tillgänglig i alla områden.
• Välj Söka alla om du vill söka efter
alla orter i delstaten eller provinsen.
Ange gatunummer och välj Klar.
Ange gatunamnet och tryck på Klar.
Vid behov, välj gatan.
Vid behov, välj adressen.
Söka på karta
•
•
Välj Sök > Sök på karta.
Se "Använda platskartan" (sidan 13)
för information om hur du använder
knapparna på kartan.
Söka efter en plats genom att bläddra på
kartan
1 Välj Sök > Sök på karta.
2 Dra kartan och zooma in för att visa
området du vill söka i.
Platsmarkörer visas på kartan för platser
längs vägen.
12
3 Välj ett alternativ:
•
•
Välj en platsmarkör.
Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning
eller adressplats.
En pratbubbla visas för platsen.
4 Om det behövs väljer du
platsbeskrivningen för att visa mer
information.
Visa en lista med senast hittade
platser
Enheten lagrar de senaste 50 platserna som
du hittat.
Välj Sök > Senast sökta.
Rensa listan med senast hittade platser
Välj Sök > Senast sökta >
> Rensa
> Ja.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Söka efter platser
Söka efter en plats med koordinater
Du kan söka efter en plats med hjälp av
latitud- och longitudkoordinater. Detta kan
vara användbart vid geocaching.
1 Välj Sök > Koordinater.
2 Vid behov, välj > Format och rätt
koordinatformat för den typ av karta som
du använder. Sedan väljer du Spara.
3 Välj latitudkoordinaten.
4 Ange den nya koordinaten och välj Klar.
5 Välj longitudkoordinaten.
6 Ange den nya koordinaten och välj Klar.
7 Välj Visa på kartan.
Använda plats kartan
Platskartan visas efter att du valt en plats på
menyn Sök.
➊
➌
➍
•
•
•
•
•
•
•
Användarhandbok för Garmin fleet 590
➋
➎
➏
Välj ➊ för att spara platsen i dina
Favoriter.
På vissa modeller väljer du ➊ för att
ringa till den valda platsen när enheten är
ansluten till en telefon.
Välj ➋ för att zooma in och ut.
Välj pratbubblan ➌ för att se mer
information om platsen.
Välj ➍ om du vill gå tillbaka till
föregående sida.
Välj ➎ om du vill se andra delar av
kartan.
Välj ➏ om du vill skapa en
vägbeskrivning till den här platsen.
13
Söka efter platser
Förhandsvisa en rutt på kartan
1 Välj pratbubblan på platskartan.
2 Välj ruttens informationsruta.
Favoriter
Du kan spara platser i favoriter så att du
snabbt kan hitta dem och skapa rutter till dem.
Din hemposition sparas också i Favoriter.
Spara din plats i Favoriter
1 Välj fordonsikonen på kartan.
2 Välj Spara.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
4 Välj OK.
Platsen sparas i Favoriter.
Spara platser i Favoriter
1 Sök efter platsen (sidan 9).
2 På platskartan väljer du > Spara >
OK.
14
Söka efter favoriter
1 Välj Sök > Favoriter.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en sparad plats.
Redigera favoriter
1 Välj Sök > Favoriter.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en Favorit.
4 Välj > Ändra.
5 Välj ett alternativ:
•
•
•
•
Välj Namn.
Välj Telefonnummer.
Välj Kategorier för att tilldela
Favoriten kategorier.
Välj Byt kartsymbol för att byta den
symbol som används för att märka ut
favoriten på kartan.
6 Ändra informationen.
7 Välj Klar.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Söka efter platser
Ta bort favoriter
Obs! Det går inte att återställa borttagna
favoriter.
1 Välj Sök > Favoriter.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj Favoriten.
4 Välj > Ta bort > Ja.
Planera en resa
Du kan använda reseplaneraren om du
vill skapa och spara en resa med flera
destinationer.
1 Välj Verktyg > Reseplanerare.
2 Välj .
3 Välj Välj startplats.
4 Sök efter en plats (sidan 9).
5 Välj Välj.
6 Om du vill lägga till ytterligare platser
väljer du .
7 Välj Nästa.
8 Ange ett namn och välj Klar.
2 Välj en sparad resa.
➋
➊
3 Välj ett alternativ:
• Välj ➊ för att ändra ankomst- eller
•
•
•
avgångstid.
Välj ➊ > Längd för att registrera hur
länge du tänker stanna på en plats.
Välj ➋ för att ändra transportläge
eller ruttinställningar för den delen
av resan.
Visa resan på kartan genom att välja
Karta.
Navigera till en sparad resa
1 Välj Verktyg > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj Go!.
Ändra en resväg
1 Välj Verktyg > Reseplanerare.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
15
Röstkommando
Ändra en sparad resa
1 Välj Verktyg > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
•
•
•
•
Välj Byt namn på resa.
Välj Ändra destinationer för att
lägga till och ta bort platser, eller för
att ändra ordning på platser.
Välj Ta bort resa.
Välj Optimera ordningen om du
vill ordna resans stopp i den mest
effektiva ordningen.
Röstkommando
Obs! Röstkommando är inte tillgängligt för
alla språk eller regioner.
Funktionen för röstkommando innebär att du
kan använda enheten genom att säga ord
och kommandon. Menyn Röstkommando
tillhandahåller röstmeddelanden och en lista
över tillgängliga kommandon.
16
Ange din uppvakningsfras
Uppvakningsfrasen är ett ord eller en
fras som du kan säga för att aktivera
funktionen Röstkommando. Som
standard är uppvakningsfrasen inställd på
Röstkommando.
TIPS: Du kan minska risken för oavsiktlig
aktivering av röstkommando genom att
använda en kraftfull uppvakningsfras.
1 Välj Verktyg > Inställningar >
Röstkommando > Anpassa fras.
2 Ange en ny uppvakningsfras.
Enheten visar uppvakningsfrasens styrka
när du anger frasen.
3 Välj Klar.
Aktivera röstkommando
Säg din uppvakningsfras.
Menyn Röstkommando visas.
Tips för röstkommandon
•
Tala med normal röst in i enheten.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
•
•
•
•
•
•
•
Minska bakgrundsljud, till exempel röster
eller radio, för att öka noggrannheten i
röstigenkänning.
Uttala kommandona som de visas på
skärmen.
Besvara röstmeddelanden från enheten
efter behov.
Öka längden på din uppvakningsfras för
att minska risken för att röstkommandon
aktiveras av misstag.
Två toner hörs när enheten går in i eller
avslutar läget för röstkommando.
Undvik att säga kommandon när
visas högst upp till höger på skärmen.
Säg kommandon när
visas högst
upp till höger på skärmen.
Starta en rutt med
röstkommando
Röstkommando
Du kan säga namnen på populära välkända
platser.
1 Säg din uppvakningsfras.
2 Säg Sök efter namn.
3 Lyssna på röstmeddelandet och säg
platsens namn.
En lista med platser visas.
4 Säg radnumret.
5 Säg Navigera.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
17
Kartsidor
1 Välj Verktyg > Inställningar >
Röstkommando > .
2 Välj Röstkommando > Från.
Kartsidor
Söka en adress
1 Säg Röstkommando.
2 Säg Sök adress.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Stänga av ljudet till
instruktionerna
Du kan avaktivera talade instruktioner för
röstkommando utan att stänga av ljudet till
enheten.
1 Välj Verktyg > Inställningar >
Röstkommando > .
2 Tryck på Sekretessinstruktioner >
Aktiverad.
Följa en personbilsrutt
Din rutt är markerad med en magentafärgad
linje. En målflagga anger din destination.
Medan du kör vägleder enheten dig till
destinationen via röstuppmaningar, pilar på
kartan och anvisningar överst på kartan. Om
du avviker från rutten beräknas en ny rutt och
du får en ny vägbeskrivning.
Avaktivera Röstkommando
Du kan avaktivera röstkommando,
vilket hindrar dig att av misstag öppna
röstkommandot när du talar.
18
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Kartsidor
Ändra kartdatafältet
1 Tryck på datafältet nere till vänster på
kartan.
2 Välj vilken typ av data du vill visa.
3 Välj Spara.
Visa trippinformation
På trippinformationssidan visas din aktuella
fart samt statistik om resan.
Tips: Om du stannar ofta bör du inte stänga
av enheten så att den mäter den tid som
förflutit under resan.
Välj fältet Fart på kartan.
2 Välj .
3 Välj ett alternativ:
•
•
•
•
När du inte navigerar längs en
rutt väljer du Nollställ allt för att
nollställa alla datafält, förutom
hastighetsmätaren, på sidan.
Välj Nollställ trippdata om du vill
nollställa informationen i färddatorn.
Välj Nollställ maxfart om du vill
nollställa maxfarten.
Välj Nollställ tripp B om du vill
nollställa trippmätaren.
Visa en lista över svängar
När du navigerar längs en personbilsrutt kan
du visa alla svängar och manövrer för hela
rutten och avståndet mellan svängarna.
1 Välj textfältet överst på kartan.
Återställa trippinformationen
1 Välj fältet Fart på kartan.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
19
Kartsidor
på kartan för att visa nästa
Välj
sväng på kartan.
2 Välj en sväng.
Detaljerna för svängen visas. Om
tillgänglig, visas en bild av korsningen för
en korsning av större vägar.
Visa hela rutten på kartan
1 Välj navigeringsfältet högst upp på kartan
under navigering på en personbilsrutt.
> Karta.
2 Välj
Visa nästa sväng
Visa sidan för visning av korsningar
Du kan visa korsningar på huvudvägar när du
navigerar en personbilsrutt. När du närmar dig
en korsning på rutten visas helt kort sidan för
korsningen, om den är tillgänglig.
från kartan för att visa
Välj
korsningen, om tillgänglig.
Under navigering på en personbilsrutt visas
en förhandsvisning av nästa sväng, filbyte
och andra manövrer högst upp till vänster på
kartan. Förhandsvisningen omfattar avståndet
till svängen eller manövern och den fil du köra
i, om tillgängligt.
20
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Telefonsamtal med
handsfree
Med hjälp av trådlös Bluetooth® kan enheten
anslutas till din mobiltelefon om du vill ha
händerna fria. Ta reda på om din
mobiltelefon med Bluetooth-teknik är
kompatibel med din enhet genom att
gå till www.garmin.com/bluetooth.
Det kan hända att din telefon inte kan
använda alla de handsfree-funktioner som
finns i enheten.
Aktivera trådlös Bluetooth
teknik
1 Välj Verktyg > Inställningar > Bluetooth.
2 Välj Bluetooth > Aktiverad > Spara.
Para ihop telefonen
Innan du kan använda den här funktionen
måste du para ihop din enhet med en
kompatibel mobiltelefon. När du parar ihop din
telefon med enheten känner de igen varandra
och kan snabbt kopplas.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Telefonsamtal med handsfree
1 Placera telefonen och enheten inom 10 m
2
3
4
5
6
7
8
(30 fot) från varandra.
Aktivera trådlös Bluetooth-teknik på
enheten (sidan 21).
Välj ett alternativ:
• Välj Lägg till telefon.
• Om du redan har parat ihop en annan
telefon väljer du Telefon > .
Aktivera trådlös Bluetooth-teknik på
telefonen.
Välj OK på enheten.
En lista över närliggande Bluetoothenheter visas.
Välj telefonen i listan och sedan OK.
Vid behov, bekräfta på telefonen att
enheten får ansluta.
Vid behov, bekräfta att lösenordet som
visas på telefonen överensstämmer med
lösenordet som visas på enheten.
21
Telefonsamtal med handsfree
Tips efter att du parat ihop enheterna
•
•
•
•
När du en gång har parat ihop de två
enheterna ansluter de automatiskt till
varandra varje gång du slår på dem.
När telefonen är ansluten till enheten kan
du ringa telefonsamtal.
När du slår på enheten utförs ett försök att
para ihop den med den telefon den senast
var ansluten till.
Du kan behöva ställa in så att
mobiltelefonen ska anslutas till enheten
automatiskt när den slås på.
Ta emot ett samtal
När du får ett samtal, välj ett alternativ:
• Välj Svara.
• Välj Ignorera om du vill ignorera
samtalet.
•
•
•
•
TIPS: Du kan använda den här
funktionen om du vill stänga av
enheten, men behålla samtalet, eller
om du vill samtala privat.
Överför ljudet från din telefon till
enheten genom att välja Handsfree.
Visa knappsatsen genom att välja
Knappsats.
TIPS: Du kan använda den här
funktionen med automatiska system,
som en röstbrevlåda.
Stäng av mikrofonen, välj Tyst.
Avsluta samtalet genom att välja
Lägg på.
Använda alternativ för Samtal pågår
1 Välj under ett samtal.
2 Välj ett alternativ:
• Överför ljudet till telefonen genom att
välja Handenhet.
22
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Använda telefonboken
Telefonboken läses in från telefonen till
enheten varje gång telefonen och enheten
kopplas. Det kan ta ett par minuter innan
telefonboken blir tillgänglig. Vissa telefoner
stöder inte den här funktionen.
1 Välj Telefon > Telefonbok.
2 Välj en kontakt.
3 Välj Ring.
Ringa till en intressant plats
(POI)
1 Välj Telefon > Intressanta platser.
2 Välj en intressant plats (sidan 9).
3 Välj Ring.
Ringa ett nummer
1 Välj Telefon > Ring.
2 Ange telefonnumret.
3 Välj Ring.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Telefonsamtal med handsfree
Ange ett hemtelefonnummer
1 Välj Telefon > Ring hem.
2 Välj ett alternativ:
•
•
Välj Ange telefonnummer, ange ditt
hemnummer och välj Klar.
Välj Välj från telefonbok, välj ett
nummer i telefonboken och välj Klar.
Ringa hem
Innan du kan ringa hem måste du ange ett
telefonnummer för din hemposition.
Välj Telefon > Ring hem.
Använda samtalshistoriken
Samtalshistoriken läses in från telefonen till
enheten varje gång telefonen och enheten
ansluts. Det kan ta ett par minuter innan
samtalshistoriken blir tillgänglig. Vissa
telefoner stöder inte den här funktionen.
23
Använda verktygen
1 Välj Telefon > Samtalshistorik.
2 Välj en kategori.
Använda verktygen
En lista över samtal, med de senaste
samtalen överst, visas.
3 Välj ett samtal.
Använda hjälpen
Använda röstuppringning
Söka efter hjälpavsnitt
Innan du ringer samtal med röstuppringning
kan du behöva träna telefonen att känna
igen dina röstuppringningskommandon. Se
telefonens användarhandbok.
1 Välj Telefon > Röstuppringning.
2 Säg kontaktens namn.
Kontrollera telefonstatus
Du kan kontrollera telefonens batterinivå och
signalstyrka.
Välj Telefon > Telefonstatus.
24
Välj Verktyg > Hjälp om du vill visa
information om hur du använder enheten.
Välj Verktyg > Hjälp >
.
Om ecoRoute
Funktionen ecoRoute™ beräknar
bränsleekonomin och bränslepriset för att
navigera till ett mål. Den har också verktyg för
att öka bränsleeffektiviteten.
Data som tillhandahålls av ecoRoute är bara
en uppskattning. Uppgifterna läses inte in från
fordonet, såvida du inte använder tillbehöret
ecoRoute HD. Om du vill ha mer exakta
bränslerapporter för just ditt fordon och dina
körvanor kan du kalibrera bränsleekonomin
(sidan 25).
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Använda verktygen
Tillbehöret ecoRoute HD
När du har anslutit tillbehöret ecoRoute HD
kan din enhet ta emot fordonsinformation
i realtid, såsom felmeddelanden, varv/min
och batterispänning. Din enhet innehåller
data som lästs in från fordonet av tillbehöret
ecoRoute HD vid beräkningen ecoRoute-data.
Mer information om kompatibilitet och inköp
finns på www.garmin.com/ecoroute.
Ställa in fordonsprofilen
Första gången du använder funktionen
ecoRoute måste du ange fordonsinformation.
1 Välj Verktyg > ecoRoute™.
2 Ange uppgifter om bränsle och
körsträcka.
Ändra bränslepriset
1 Välj Verktyg > ecoRoute™ > Vid
pumpen.
2 Ange det aktuella bränslepriset och välj
Nästa.
3 Välj Ja.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Kalibrera bränsleekonomin
Kalibrera bränsleekonomin om du vill få mer
exakta bränslerapporter för ditt specifika
fordon och dina körvanor. Du bör kalibrera när
du tankar.
1 Välj Verktyg > ecoRoute™ > Vid
pumpen.
2 Ange aktuellt bränslepris.
3 Ange den bränslemängd som fordonet har
använt sedan senaste fulltankning.
4 Ange det avstånd som fordonet har kört
sedan senaste fulltankning.
5 Välj Nästa.
Enheten kalkylerar fordonets
genomsnittliga bränsleekonomi.
6 Välj Spara.
Om ecoChallenge-poäng
Med ecoChallenge kan du maximera
bränsleekonomin genom att få poäng för
dina körvanor. Ju högre ecoChallengepoäng du får, desto mer bränsle sparar du.
ecoChallenge samlar in data och beräknar en
25
Använda verktygen
poäng när din enhet rör sig och är i läget för
personbil.
Visa ecoChallenge-poängen
• Visa din nuvarande poäng i
ecoChallenge-ikonen på kartan.
• Välj
för att visa poängdetaljer.
Om ecoChallenge-poäng
• Aktuella – visar poängen för din
nuvarande körningsaktivitet.
• Totalt – visar ett genomsnitt av poängen
för hastighet, acceleration och bromsning.
• Hastighet – visar dina poäng när du
kör i den mest bränslesnåla hastigheten
(70–100 km/h (45-60 mph) för de flesta
fordon).
• Acceleration – visar poängen för jämn
och gradvis acceleration. Du mister poäng
om du gasar snabbt.
• Bromsning – visar poängen för jämn och
gradvis bromsning. Du mister poäng om
du bromsar hårt.
26
Ta bort ecoChallenge-poäng från kartan
Välj
>
> Inställningar > Dölj >
Spara.
Nollställa ecoChallenge-poängen
Välj >
> Nollställ.
Visa information om bränsleekonomi
Du kan visa din bränsleförbrukning,
totala bränslekostnad och genomsnittliga
bränsleförbrukning.
1 Välj Verktyg > ecoRoute >
Bränsleekonomi.
2 Välj en del av diagrammet att zooma in.
Avståndsrapporter
Med körsträckerapporten beräknas avståndet,
tiden, den genomsnittliga bränsleekonomin
och bränslekostnaden för att navigera till ett
mål.
En körsträckerapport skapas för varje rutt du
kör. Om du avbryter en rutt i enheten skapas
en körsträckerapport för den sträcka du har
kört.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Använda verktygen
Visa en körsträckerapport
Du kan visa sparade körsträckerapporter på
enheten.
TIPS: Du kan också öppna
körsträckerapporter i mappen Reports på
enheten/volymen (sidan 31).
1 Välj Verktyg > ecoRoute™ >
Körsträckerapport.
2 Välj en rapport.
Nollställa ecoRoute-information
1 Välj Verktyg > ecoRoute™ >
Använda världsklockan
1 Välj Verktyg > Världsklocka.
2 Vid behov, välj en ort, ange ett ortnamn
och välj Klar.
Välj Verktyg > Världsklocka >
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Välj Verktyg > Miniräknare.
Ta skärmbilder
1 Välj Verktyg > Inställningar > Skärm >
Skärmbild > Aktiverad.
för att ta en skärmbild.
Bilden sparas i bitmap-format i mappen
screenshots på enheten (sidan 31).
2 Välj
Visa aktuell platsinformation
Fordonsprofil.
2 Välj > Nollställ.
Visa världskartan
Använda kalkylatorn
.
Du kan använda sidan Var är jag? för att visa
information om din aktuella plats. Det här är
en användbar funktion om du behöver tala om
för räddningspersonal var du befinner dig.
Välj Verktyg > Var är jag?
Söka efter närliggande serviceställen
1 Välj Verktyg > Var är jag?.
2 Välj Sjukhus, Polis eller Bränsle för att
visa närmaste plats i den kategorin.
27
Trafik
Trafik
MEDDELANDE
Garmin ansvarar inte för riktigheten eller
lämpligheten i trafikinformationen.
Ditt företag kanske har köpt ett
trafikabonnemang. Den här funktionen är inte
tillgänglig i alla områden.
Om din enhet finns inom ett
trafiktäckningsområde visar enheten
trafikinformation.
Om trafikikonen
När du tar emot trafikdata visas en trafikikon
på kartan. Trafikikonen ändrar färg för att visa
trafikförhållandenas allvarlighetsgrad.
Färg Allvarlighetsgrad Betydelse
Grön Låg
Trafiken flyter
utan problem.
Gul
Trafiken flyter
på men med
fördröjning.
Det finns viss
trafikstockning.
Medel
Rött Hög
Trafiken flyter
inte på alls
eller flyter på
sakta. Allvarlig
fördröjning.
Visa trafikvarningar
När du navigerar längs en personbilsrutt kan
en trafikvarning visas i navigeringsfältet.
Välj varningen om du vill visa mer
information.
Trafik på rutten
Vid beräkning av rutten undersöker
enheten den aktuella trafiken och optimerar
automatiskt rutten för kortaste tid. Om
en allvarlig trafikfördröjning inträffar på
28
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Trafik
rutten medan du navigerar beräknas rutten
automatiskt om.
Din enhet kan leda rutten genom ett
trafikhinder om det inte finns någon
bättre alternativ rutt. Förseningstiden
läggs automatiskt till i den uppskattade
ankomsttiden.
Visa trafik längs rutten
1 När du navigerar längs en rutt väljer
du .
2 Välj Trafik på rutten.
En lista med trafikhändelser visas,
ordnade efter positionen längs rutten.
3 Välj en händelse.
Undvika trafik längs rutten manuellt
på kartan.
1 Välj
2 Välj Trafik på rutten.
3 Visa övriga trafikfördröjningar längs rutten
med hjälp av pilarna, om det behövs.
4 Välj en trafikfördröjning.
5 Välj
> Undvik.
Ta en annan väg
1 När du navigerar en personbilsrutt, väljer
du
.
2 Välj Alternativ rutt.
3 Välj en rutt.
Visa trafik på kartan
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och
fördröjningar på närliggande vägar.
på kartan.
1 Välj
2 Välj Trafikförhållanden.
Trafik i ditt område
Söka efter trafikfördröjningar
på kartsidan.
1 Välj
2 Välj Trafikförhållanden > .
3 Välj en post i listan om du vill visa
fördröjningar på vägen.
4 Om det finns fler än en fördröjning
trycker du på pilarna för att visa övriga
fördröjningar.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
29
Datahantering
Visa ett trafikproblem på kartan
på kartan.
1 Välj
2 Välj Trafikförhållanden.
3 Välj en trafikikon.
Förklaring till trafikdata
I trafiktexten förklaras de ikoner och färger
som används på trafikkartan.
på kartan.
1 Välj
2 Välj Trafiktext.
Datahantering
Du kan lagra filer, till exempel kartfiler, på
enheten. Enheten har en minneskortplats för
ytterligare datalagring.
Obs! Enheten är inte kompatibel med
Windows® 95, 98, Me, Windows NT® eller
Mac® OS 10.3 eller tidigare.
30
Filtyper
Enheten stöder följande filtyper:
• Kartor och GPX-waypointfiler från
MapSource® (sidan 41)
• GPI-filer med egna intressanta platser
från Garmin POI Loader (sidan 41)
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en
elektronikleverantör eller köpa
förinläst Garmin kartprogramvara
(www.garmin.com/trip_planning). Vid sidan
av kartor och data kan minneskortet lagra
filer som kartor, bilder, geocache-platser,
rutter, waypoints och egna intressanta
platser.
Installera ett minneskort
Enheten kan använda minnes- eller datakort
av typen microSD™ och microSDHC.
1 Sätt i ett minneskort på rätt plats i
enheten.
2 Tryck ned det tills du hör ett klick.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Överföra filer från datorn
1 Anslut enheten till datorn.
2
3
4
5
6
Enheten och minneskortet visas som
flyttbara enheter under Den här datorn om
du har Windows eller som en volym på
skrivbordet om du har Mac OS.
Obs! I vissa datorer med flera
nätverksenheter kan nüvi-enheter inte
visas. Om du vill ha mer information om
hur du ansluter diskenheter kan du läsa i
hjälpen till operativsystemet.
Öppna filläsaren på datorn.
Välj filen.
Välj Redigera > Kopiera.
Öppna enheten Garmin eller
minneskortenheten eller -volymen.
Välj Redigera > Klistra in.
Filen visas i listan med filer i enhetsminnet
eller på minneskortet.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Datahantering
Koppla bort USB-kabeln
1 Slutför en åtgärd:
•
För Windows: klicka på
utmatningsikonen
i systemfältet.
• För Mac: dra volymikonen till
papperskorgen .
Koppla
bort kabeln från datorn.
2
Ta bort filer
MEDDELANDE
Om du inte är säker på vad en fil används
till bör du inte ta bort den. Minnet i enheten
innehåller viktiga systemfiler som du inte bör
ta bort.
1 Öppna enheten eller volymen Garmin.
2 Om det behövs öppnar du en mapp eller
volym.
3 Välj en fil.
4 Tryck på Delete på datorns tangentbord.
31
Anpassa enheten
Anpassa enheten
1 Välj Verktyg > Inställningar.
2 Välj en inställningskategori.
3 Välj inställningen för att ändra den.
•
Obs! Du behöver uppgifterna när du
uppdaterar systemets programvara eller
köper nya kartdata (sidan 41).
Licensavtal för slutanvändare – visar
licensavtalet för slutanvändare som gäller
för ditt val.
Systeminställningar
Välj Verktyg > Inställningar > System.
• GPS Simulator – gör att enheten inte
tar emot någon GPS-signal och sparar
batteri.
• Enheter – anger den måttenhet som ska
användas för avstånd.
• Tidsformat – välj 12-timmars-,
24-timmars- eller UTC-visning.
• Aktuell tid – anger enhetstiden.
• Säkerhetsläge – avaktiverar alla
funktioner som kräver betydande
uppmärksamhet och som kan stjäla
uppmärksamheten från körningen.
• Om – visar enhetens versionsnummer
för programvaran, D-nummer för
enheten och information om flera andra
programfunktioner.
32
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Navigeringsinställningar
Navigeringsinställningar för personbil
Välj Verktyg > Inställningar > Navigation >
Personbil.
• nüRoute™ – anger ruttinställningar för
personbilsrutter (sidan 34).
• Kartinfo – ställer in kartans detaljnivå.
Om du visar kartan med hög
detaljrikedom ritas den om långsammare.
• Kartbild – ställer in perspektivet på
kartan.
• Karttema – ändrar färg på kartdata.
• Kartdatalayout – ändrar mängden data
som visas på kartan.
• Fordon – ändrar ikonen som visar
din position på kartan. Gå till
www.garmingarage.com för fler ikoner.
• Tripplogg – visar resvägen på kartan.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Anpassa enheten
Ändra kartperspektiv
1 Välj Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil > Kartbild.
2 Välj ett alternativ:
•
•
•
Välj Kurs upp om du vill visa
kartan i två dimensioner (2D) med
färdriktningen överst.
Välj Norr uppåt om du vill visa kartan
i 2D med norr överst.
Välj 3D om du vill visa kartan i tre
dimensioner.
Navigeringsinställningar för
fotgängare
Välj Verktyg > Inställningar > Navigation >
Fotgängare.
• Begränsa gångavstånd – kontrollerar
hur mycket av en fotgängarrutt som
inkluderar promenad.
• Kollektivtrafik – undviker valda
transportmedel.
• Tripplogg – visar resvägen på kartan.
33
Anpassa enheten
◦◦ Visa på karta – visar dina resvägar
på kartan.
◦◦ Töm tripplogg
Undvika transportmedel
Obs! Transportmedel är tillgängliga när
cityXplorer-kartor är inlästa.
1 Välj Verktyg > Inställningar
> Navigation > Fotgängare >
Kollektivtrafik.
2 Välj vilket transportmedel du vill undvika
på rutterna.
3 Välj Spara.
Inställningar för nüRoute
De här inställningarna gäller endast när du
använder enheten i läget för personbil.
Ruttpreferenser
Välj Verktyg > Inställningar > Navigation >
Personbil > nüRoute > Beräkningsläge.
Ruttberäkningen är baserad på
väghastigheter och fordonsaccelerationsdata
för en given rutt.
34
•
•
•
•
Kortare tid – beräknar rutter som går
fortare att köra men som kan ha längre
körsträcka.
Kortare väg – beräknar rutter med
kortare körsträcka men som kan ta längre
tid att köra.
Mindre bränsle – beräknar rutter som
kan förbruka mindre bränsle än de andra
rutterna.
Fågelvägen – beräknar en direkt linje från
din plats till din destination.
Undvika vägfunktioner
1 Välj Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil > nüRoute >
Undvikanden.
2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på
rutterna och välj Spara.
Om egna undvikanden
Med hjälp av egna undvikanden kan du
undvika specifika områden och vägavsnitt. Du
kan aktivera och avaktivera egna undvikanden
efter behov.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Anpassa enheten
Undvika ett område
1 Välj Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil > nüRoute >
Egna undvikanden.
2 Om det behövs väljer du Lägg till nya
egna undvikanden.
3 Välj Lägg till område som ska
undvikas.
4 Markera hörnet uppe till vänster i det
område du vill undvika och välj Nästa.
5 Markera hörnet nere till höger i det
område du vill undvika och välj Nästa.
Det valda området skuggas på kartan.
6 Välj Klar.
Undvika en väg
1 Välj Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil > nüRoute >
Egna undvikanden.
2 Välj Lägg till väg som ska undvikas.
3 Välj startpunkten för det vägavsnitt som
du vill undvika och välj Nästa.
4 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du
vill undvika och välj Nästa.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
5 Välj Klar.
Avaktivera ett eget undvikande
Du kan avaktivera ett eget undvikande utan
att ta bort det.
1 Välj Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil > nüRoute >
Egna undvikanden.
2 Välj ett undvikande.
3 Välj > Avaktivera.
Ta bort egna undvikanden
1 Välj Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil > nüRoute >
Egna undvikanden.
2 Välj ett alternativ:
• Ta bort alla egna undvikanden genom
att välja .
• Ta bort ett eget undvikande genom att
markera det och välja
> Ta bort.
35
Anpassa enheten
Aktivera Avancerade omvägar
Välj Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil > nüRoute >
Avancerade avstickare.
Använda avancerade omvägar
Använd den här funktionen för att ta en omväg
runt en viss del av resan när du navigerar.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du
Avstickare.
2 Välj ett alternativ för avstickare:
• Nästa 0,5 km i rutt.
• Nästa 2 km i rutt.
• Nästa 5 km i rutt.
• Undvik väg på rutt.
3 Om det behövs väljer du en väg som du
vill ta en omväg runt.
trafficTrends™
När funktionen trafficTrends™ aktiveras
använder enheten trafikhistorikinformation för
att beräkna effektivare rutter.
36
Obs! Olika rutter kan beräknas utifrån
trafiktrender för aktuell veckodag eller tid på
dagen.
Aktivera trafficTrends
Välj Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil > nüRoute >
trafficTrends > Till.
Avaktivera trafficTrends
Välj Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil > nüRoute >
trafficTrends > Från.
Bildskärmsinställningar
Välj Verktyg > Inställningar > Skärm.
• Färgläge – ställer in en ljus bakgrund
(Dag), en mörk bakgrund (Natt) eller
växlar automatiskt mellan de två
alternativen utifrån tiderna för soluppgång
och solnedgång för din aktuella position
(Auto).
• Skärmtidsgräns – anger
inaktivitetstidsgränsen innan enheten
försätts i viloläge.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Anpassa enheten
•
Skärmbild – tar en bild av enhetens
skärm (sidan 27). Skärmbilderna sparas i
mappen Skärmbild på enheten.
Språkinställningar
Välj Verktyg > Inställningar > Språk.
• Röstspråk – anger språk för
röstmeddelanden.
• Textspråk – anger språk för den text som
visas på skärmen.
Obs! Att textspråket ändras innebär inte
att språket i data som användaren lagt
in ändras.
• Knappsatsspråk – anger språk för
knappsatsen.
• Knappsatslayout – anger
knappsatslayouten.
Visa kartinformation
Välj Verktyg > Inställningar >
minaKartor.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Aktivera kartor
TIPS: Du kan köpa ytterligare kartprodukter
på www.garmin.com.
1 Välj Verktyg > Inställningar >
minaKartor.
2 Välj en karta.
Bluetooth-inställningar
Välj Verktyg > Inställningar > Bluetooth.
• Lägg till telefon eller Telefon – hanterar
anslutningarna mellan enheten och
mobiltelefonerna med trådlös Bluetoothteknik.
• Bluetooth – aktiverar Bluetoothkomponenten.
• Vänskapligt namn – ange vänskapligt
namn som identifierar din enhet på
telefoner med Bluetooth-teknik.
Hantera Bluetooth-enhetslistan
Du kan lägga till, koppla bort eller ta bort
telefoner som enheten upptäcker när
Bluetooth är aktiverat.
37
Bilagor
1 Välj Verktyg > Inställningar > Bluetooth
> Telefon.
2 Välj ett alternativ:
• Välj en telefon som enheten ska
ansluta till.
• Välj om du vill lägga till en telefon
på menyn.
• Välj
om du vill ta bort en telefon
från enhetsminnet.
• Välj Ingen om du vill koppla från
aktuell anslutning.
Slå ifrån Bluetooth
1 Välj Verktyg > Inställningar > Bluetooth.
2 Välj Bluetooth > Från > Spara.
Åter ställa inställningarna
Du kan återställa en kategori med inställningar
eller alla inställningar till fabriksinställningarna.
1 Välj Verktyg > Inställningar.
2 Om det behövs väljer du en
inställningskategori.
38
3 Välj
> Återställ.
Bilagor
Strömkablar
Enheten kan strömförsörjas på tre sätt.
• Strömkabel för fordon
• USB-kabel (ingår i vissa modeller)
• Nätadapter (valfritt tillbehör)
Sköta om enheten
meddelande
Undvik att tappa enheten och använd den inte
i miljöer där det finns stor risk för skakningar
och vibrationer.
Utsätt inte enheten för vatten.
Om enheten kommer i kontakt med vatten kan
den sluta fungera.
Förvara inte enheten där den kan utsättas
för extrema temperaturer eftersom det kan
orsaka permanenta skador.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Bilagor
Använd aldrig något hårt eller vasst föremål
på pekskärmen eftersom den då kan skadas.
Förhindra stöld
•
Rengöra ytterhöljet
Du kan förhindra att enheten stjäls genom
att lägga den och fästet utom synhåll när
den inte används.
Ta bort resterna efter sugfästet på
vindrutan.
Förvara inte enheten i handskfacket.
meddelande
Använd inte kemiska rengöringseller lösningsmedel som kan skada
plastkomponenterna.
•
1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte
Förlänga batterilivslängden
Rengöra pekskärmen
1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2 Om det behövs använder du vatten,
•
•
•
•
•
•
pekskärmen) med en fuktig trasa med milt
rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
isopropylalkohol eller linsrengöring.
3 Fukta trasan med vätskan.
4 Torka skärmen försiktigt med trasan.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
•
•
Håll enheten borta från extrema
temperaturer.
Försätt enheten i viloläge (sidan 3).
Minska skärmens ljusstyrka (sidan 3).
Lämna inte enheten i direkt solljus.
Sänk volymen (sidan 3).
Avaktivera Bluetooth (sidan 38).
Korta ned tid för skärmtidsgräns
(sidan 36).
39
Bilagor
Byta säkring i
12-voltsströmkabeln för fordon
Ta bort enheten, vaggan och
fästet
meddelande
När du byter ut säkringen bör du vara försiktig
så att du inte tappar bort några av de små
bitarna och se till att du sätter tillbaka dem
på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon
fungerar inte om den inte satts ihop rätt.
Ta bort enheten ifrån hållaren
1 Tryck fliken överst på vaggan uppåt.
2 Luta enheten framåt.
Om enheten inte laddas upp i fordonet måste
du eventuellt byta den säkring som finns i
fordonsadapterns ände.
1 Skruva loss ändstycket.
TIPS: Du kan behöva använda ett mynt
för att ta bort ändstycket.
2 Ta bort ändstycket, den silverfärgade
spetsen och säkringen (glas och
silvercylinder).
3 Sätt i en snabb säkring på 2 A.
4 Sätt den silverfärgade spetsen i
ändstycket.
5 Skruva tillbaka ändstycket i fordonets
strömkabel.
40
Ta bort vaggan från fästet
1 Vrid vaggan till vänster eller höger.
2 Tryck på vaggans sockel om du vill lossa
kulan på fästet.
Ta bort sugkoppsfästet från vindrutan
1 För spaken på sugkoppsfästet mot dig.
2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Köpa fler kartor
1 Gå till produktsidan för enheten på
Garmins webbplats (www.garmin.com).
2 Klicka på fliken Kartor.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Egna intressanta platser
Egna intressanta platser är anpassade
punkter på kartan. De kan innehålla
varningslarm som meddelar dig när du är i
närheten av en angiven punkt eller om du kör
för fort.
Installation av POI Loader
Du kan skapa eller hämta listor med egna
intressanta platser och installera dem på din
enhet med programvaran POI Loader.
1 Gå till www.garmin.com/extras.
2 Klicka på Tjänster > POI Loader.
3 Installera POI Loader på din dator.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Bilagor
Använda hjälpfilerna för POI Loader
För mer information om POI Loader, se
hjälpfil.
När POI Loader är öppen, klicka på Hjälp.
Söka efter extrafunktioner
1 Välj Sök > Extra.
2 Välj en kategori.
Köpa tillbehör
Gå till http://buy.garmin.com.
Kontakta produktsupport
Kontakta leverantören av
fordonshanteringsprogrammet direkt.
41
Bilagor
Felsökning
Problem
Lösning
Min enhet får
aldrig kontakt med
satellitsignaler.
•
•
•
•
Se till att GPS-simulatorn är avstängd (sidan 32).
Välj Verktyg > Inställningar > System > GPS-simulator > Stäng av.
Ta ut enheten från garage och bort från höga byggnader
och träd.
Stå stilla i flera minuter.
Sugkoppen sitter inte fast •
på min vindruta.
•
•
Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
Torka med en ren, torr trasa.
Montera sugkoppen (sidan 1).
Enheten laddas inte i
fordonet.
Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln för fordon
(sidan 40).
Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns
i strömuttaget.
Din enhet kan bara laddas upp mellan 0 °C och 45 °C
(mellan 32 °F och 113 °F). Om enheten är placerad i direkt
solljus eller i en varm miljö kan den inte laddas.
•
•
•
Mitt batteri tappar
laddningen ganska fort.
Om du vill maximera tiden mellan laddningarna bör du minska
bakgrundsbelysningen (sidan 3).
Det verkar inte som om
batterimätaren visar rätt.
Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen (utan att
avbryta uppladdningsprocessen).
42
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Bilagor
Hur kan jag kontrollera
om enheten är i USBmasslagringsläget?
När enheten är i USB-masslagringsläge visas en bild på
enhetsskärmen av en enhet som är ansluten till en dator.
Dessutom bör två nya flyttbara diskenheter visas i Den här datorn.
Enheten är ansluten till
1
datorn men den ställs inte 2
i masslagringsläge.
3
4
Det finns inga nya
flyttbara enheter i listan
över diskenheter.
Koppla bort USB-kabeln från datorn.
Stäng av enheten.
Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till
enheten.
Enheten startas automatiskt och USB-masslagringsläget
aktiveras.
Kontrollera att enheten är ansluten till en USB-port och inte
en USB-hubb.
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det
eventuellt uppstå problem i Windows när enhetsbokstäver
ska tilldelas din diskenhet. Mer information om hur du ansluter
diskenheter finns i hjälpen till operativsystemet.
Telefonen ansluter inte till •
enheten.
•
•
Välj Verktyg > Inställningar > Bluetooth. Bluetooth-fältet måste
vara inställt på Till.
Sätt på din telefon och ha den inom 33 fot från din enhet.
Gå till www.garmin.com/bluetooth för mer hjälp.
Användarhandbok för Garmin fleet 590
43
Index
Index
Symboler som
används
2D-, 3D-kartbild 33
A
adresser 11
aktuell plats, spara 14
anpassa enheten
användardata, ta bort 39
avstickare 10
avancerat 36
B
batteri 42
bildskärmsinställningar 36
Bluetooth-teknik 21–23
inställningar 37
para ihop med
telefon 21
samtal från
platskarta 13
vänskapligt namn 37
byta namn på resor 16
44
D
detaljerade kartor 30, 37
diakritiska tecken 4
E
ecoRoute 24–27
ecoChallengepoäng 26
fordonsström 25
körsträckerapport 26
egna intressanta platser 41
enhets-ID 32
extrafunktioner 41
F
Favoriter 14–15
felsökning 42
filer
format som kan
användas 30
ta bort 31
fotgängarläge
inställningar 33
fågelvägen,
navigera 10, 34
färddator 19
förvara enheten 38
G
geocaching 13
GPS
inställningar 32
H
hem
ange en plats 11
telefonnummer 23
historisk trafik 36
Hjälp 24
I
intressanta platser
POI loader 30
söka 9
K
kartor
data-layout 33
detaljnivå 33
information 37
lägga till 41
tema 33
visa 33
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Index
kollektivtrafik
undvikanden 34
koordinater 13
kör hem 11
körsträckerapport 26
L
ladda enheten 42
latitud och longitud 13
lägga till stopp 9
M
MapSource 30, 41
masslagringsläge 30
miniräknare 27
minneskort 30
minSida 5
montera enheten
på vindrutan 42
ta bort från fäste 40
N
navigering 18
inställningar 33
terrängkörning 10
nüRoute 33
närliggande
serviceställen 27
nästa sväng 20
P
para ihop en mobiltelefon
21
parkering 10
platskarta 13
programvara
version 32
R
redigera
byt kartsymbol 14
byt kategori 14
destinationer 16
favoriter 14
hemposition 11
sparad resa 16
rengöra enheten 39
reseplanerare 15
rutter
beräkning 34
stoppa 10
terrängkörning 10, 34
Användarhandbok för Garmin fleet 590
röstkommando
aktivera 16
ikoner och toner 17
navigera med 17
röd ikon 17
tips för användning
av 16
uppvakningsfras 16
röstmeddelande 22
röstspråk 37
röststyrning 16
röstuppringning 24
S
samtal
hem 23
lägga på 22
stänga av ljud 22
svara 22
sekretessläge 4
senast hittade platser 12
skydda enheten 38
skärmbilder 27
skärmknappsats 4
skärmtidsgräns 36
45
Index
sköta om enheten 38
spara
aktuell plats 14
hittade platser 14
Spår uppåt 33
stämpelklocka 7
svänganvisningar 19
svänglista 19
systeminställningar 32
säkert läge 32
säkring, byta 40
söka efter platser
använda kartan 12
efter adress 11
efter koordinater 13
efter namn 11
efter postnummer 12
sparade platser
(Favoriter) 14
T
ta bort
favoriter 15
filer 31
lista med senaste
46
sökningar 12
resor 16
tecken 4
ta bort fästet 40
tangentbord 4
språkläge 4
tidsinställningar 32
tillbehör 41
trafik 28
incidenter 28
trafficTrends 36
trafikvarningar 28
tyst
ljud 3
telefonsamtal 22
V
Var är jag? 27
verktyg 24–29
visning av korsningar 20
volym
justera 3
vägbeskrivningar 19
världsklocka 27
Å
återställa
hemposition 11
maxfart 19
trippdata 19
U
undvika
kollektivtrafiktyper 34
stöld 39
trafik 29
vägar 35
vägtyper 34
uppdragscentral 5
USB 42
Användarhandbok för Garmin fleet 590
Index
Användarhandbok för Garmin fleet 590
47
www.garmin.com
913-397-8200
1-800-800-1020
00 358 19 311 001
815 69 555
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
00 33 1 5517 81 89
00800 4412 454
+44 2380 662 915
1-866-429-9296
0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550
00 35 1214 447 460
43 (0) 3133 3181 0
00 39 02 3669 9699
00 902 00 70 97
00 32 2672 5254
0800-0233937
00 46 7744 52020
00 45 4810 5050
www.garmin.com/fleet
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin® och Garmins logotyp är registrerade varumärken som
tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i
USA och i andra länder. Garmin fleet™, ecoRoute™, cityXplorer™,
nüRoute™ och trafficTrends™ är varumärken som tillhör Garmin
Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte
användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising