Garmin | fleet™ 590 | Garmin fleet™ 590 Snabbstartshandbok

Garmin fleet™ 590 Snabbstartshandbok
Garmin fleet 590
™
Snabbstartshandbok
Juli 2013
190-01505-59_0A
Tryckt i Taiwan
Fordonsprenumeration
Innan du kan använda
fordonshanteringsfunktioner på
enheten måste ditt företag ha en aktiv
fordonsprenumeration.
Ansluta enheten till
fordonsström
 VARNING
Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. För att förhindra
personskador och skador på produkten
på grund av att batteriet utsätts för
extrem hetta ska enheten inte förvaras i
direkt solljus.
meddelande
Låt strömkabeln vara ansluten
så att enheten kan ta emot
fordonshanteringsinformation.
1. Sätt i 12 V-strömkabeln ➊ i USBporten på fästet ➋.
➋
➌
➊ ➍
2. Sätt fast monteringsfästet på
sugkoppen ➌.
3. Tryck dit sugkoppen på vindrutan.
4. Medan du trycker för du spaken ➍
bakåt mot vindrutan.
5. Placera underkanten av enheten i
monteringsfästet.
6. Luta enheten bakåt tills den fastnar.
7. Anslut den andra änden av 12
V-strömkabeln till en strömkontakt i
bilen.
Innan du kan använda enheten på
batteriström måste du ladda den.
2
Garmin fleet 590 Snabbstartshandbok
Stänga av enheten
1. Håll strömknappen ➊ nedtryckt i
fyra sekunder.
➊
2. Välj Stäng av.
Använda huvudmenyn
➊
➋
➍
➌
➎
• Välj ➊ för att ange
stämpelklockan.
• Välj ➋ för att få tillgång till
meddelanden och stopp.
• Välj ➌ för att se kartan.
• Välj ➍ för att söka efter en
destination.
• Välj ➎ för att öppna menyn
med verktyg och inställningar.
Garmin fleet 590 Snabbstartshandbok
Nya stopp och
meddelanden
Enheten visar meddelanden när du tar
emot nya stopp eller meddelanden.
• Du får aviseringar på
huvudmenyn när du har nya
stopp, meddelanden eller
(
) både och.
• På kartan blir eller blå
när du har nya stopp eller
meddelanden.
anger
• På fliken eller
antalet nya stopp eller
meddelanden.
◦◦ En blå avisering anger
att det har kommit nya stopp
eller meddelanden sedan
förra gången du tittade
på listan över stopp och
meddelanden.
3
◦◦ En grå avisering anger att
du har olästa meddelanden
eller stopp.
Navigera till ett stopp
Innan du kan navigera till ett stopp
måste ditt företag skicka ett stopp till
din enhet.
Skicka ett meddelande
Du kan skicka ett kort meddelande till
ditt företag. Din enhet kan innehålla
snabbmeddelanden. Det är färdiga
meddelanden som ditt företag har laddat
in.
1. Välj Uppdragscentral >
på
huvudmenyn.
1. Välj Uppdragscentral > på
2. Välj ett alternativ:
huvudmenyn.
• Om du vill skicka ett eget
2. Välj ett stopp.
meddelande kan du välja Nytt
3. Välj Kör!.
meddelande och skriva ett
meddelande.
Visa ett meddelande
• Om du vill skicka ett
Innan du kan visa något meddelande
snabbmeddelande kan du välja
måste ditt företag skicka ett meddelande
Snabbmeddelande och sedan
till din enhet.
välja ett meddelande.
1. Välj Uppdragscentral >
på
3. Välj Skicka.
huvudmenyn.
2. Välj ett meddelande.
4
Garmin fleet 590 Snabbstartshandbok
Lägga till en användare till Ställa in status för en
användare
stämpelklockan
Innan du kan lägga till en användare
till stämpelklockan måste du få
användarnamnet av ditt företag. Om
ditt företag har aktiverat PIN-kod för
stämpelklockan på enheten måste du
känna till PIN-koden för den användare
som du vill lägga till.
Innan du kan ställa in status för
användare måste du lägga till en eller
flera användare till enheten, och ditt
företag måste skicka en lista över
statusar till enheten.
Du kan ställa in status för en eller flera
användare av stämpelklockan.
Du kan lägga till flera användare till
1. Välj Stämpelklocka på
stämpelklockan på en och samma enhet.
huvudmenyn.
2. Om PIN-kod för stämpelklockan är
1. Välj Stämpelklocka på
aktiverat på enheten väljer du ditt
huvudmenyn.
användarnamn och anger PIN2. Välj Lägg till användare.
koden.
3. Ange det användarnamn som du har
3. Välj en eller flera användare.
fått av ditt företag och välj OK.
4. Välj Ange status.
4. Om det behövs anger du
5. Välj status.
användarnamnets PIN-kod för
stämpelklockan.
Användarnamnet visas i listan med
statusen "Validerar". När servern
validerar användaren ändras statusen till
"inte angett".
Garmin fleet 590 Snabbstartshandbok
5
Om Intressanta platser
Din rutt på kartan
Söka efter sevärdheter
1. Tryck på Sök > Intressanta platser
på huvudmenyn.
2. Välj en kategori.
3. Välj vid behov en underkategori.
4. Välj ett mål.
meddelande
Fartbegränsningsikonen är endast
avsedd som information och
ersätter inte förarens ansvar att följa
hastighetsbegränsningar och hela
tiden köra på ett säkert sätt. Garmin
ansvarar inte för några trafikböter eller
stämningar som du kan få genom att
inte följa alla gällande trafiklagar och
skyltar.
Söka inom en kategori
För att begränsa listan med sökresultat
kan du söka inom vissa kategorier.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6
Välj Sök > Intressanta platser.
Välj en kategori.
Välj vid behov en underkategori.
Välj .
Ange hela eller en del av namnet.
Välj Klar.
Rutten markeras med en magentafärgad
linje på kartan. Om du avviker från den
ursprungliga rutten beräknar enheten
om rutten. En
hastighetsbegränsningsikon kan visas
om du kör på huvudvägar.
Garmin fleet 590 Snabbstartshandbok
Om viloläget
Använda kartfunktioner
➊
➋
➌
➍
➎➏ ➐
• Välj ➊ för att visa nästa sväng.
Om det finns en vy över
korsningen visas sidan för
visning av korsningar.
• Välj ➋ om du vill visa
svänglistan.
• Välj ➌ om du vill visa stopp.
• Välj ➍ om du vill visa
meddelanden.
• Välj ➎ om du vill ändra
datafältet.
• Välj ➏ om du vill visa Var är
jag?-sidan.
• Välj ➐ om du vill visa
trippinformation.
Garmin fleet 590 Snabbstartshandbok
Viloläget sparar på batterierna när
enheten inte används.
Använda viloläget
• Låt enheten vara påslagen
och välj strömknappen för att
försätta enheten i viloläget.
• När enheten är i viloläge kan du
dubbelklicka på strömknappen
för att aktivera enheten.
7
www.garmin.com
913-397-8200
1-800-800-1020
00 358 19 311 001
815 69 555
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
00 33 1 5517 81 89
00800 4412 454
+44 2380 662 915
1-866-429-9296
0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550
00 35 1214 447 460
43 (0) 3133 3181 0
00 39 02 3669 9699
00 902 00 70 97
00 32 2672 5254
0800-0233937
00 46 7744 52020
00 45 4810 5050
www.garmin.com/fleet
Garmin® och Garmins logotyp är registrerade varumärken som
tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i
USA och i andra länder. Garmin fleet™ är ett varumärke som
tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena
får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
0682
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising